SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
25. januara 2010.
BIHAĆ
Godina XIV - Broj 1
Izdanje na bosanskom
jeziku
III
1.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 45. sjednici održanoj
20.1.2010. godine, donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Nacrt Zakona o javnom okupljanju
sa primjedbama i sugestijama istaknutim na
sjednici Skupštine.
II
Nacrt Zakona o javnom okupljanju se upućuje
u javnu raspravu u trajanju od 60 dana i zadužuje
se Ministarstvo unutrašnjih poslova da istu
provede.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-467/10
Predsjedavajući Skupštine
20. januara 2010. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. prav.
2.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 45. sjednici održanoj
20.1.2010. godine, donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Nacrt Zakona o sportu sa primjedbama
i sugestijama istaknutim na sjednici Skupštine.
Broj 1 - Strana 2
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Nacrt Zakona o sportu se upućuje u javnu
raspravu u trajanju od 60 dana i zadužuje se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Sportski savez Unsko-sanskog kantona da istu
provede.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-468/10
Predsjedavajući Skupštine
20. januara 2010. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. prav.
3.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 45. sjednici održanoj
20.1.2010. godine, donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvještaj Kantonalnog upravnog
inspektora o izvršenim inspekcijskim pregledima
u toku 2008. godine
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-469/10
Predsjedavajući Skupštine
20. januara 2010. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. prav.
4.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 47. Zakona
o državnoj službi ("Službene novine Federacije
BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04 i 8/06),
člana 48. Zakona o namještenicima u organima
državne službe u Federaciji BiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/05) i člana 10.
Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih
organa uprave i upravnih organizacija ("Službeni
25. januara 2010.
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 12/08),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 7.1.2010. godine, donosi
ODLUKU
O radnom vremenu u
kantonalnim organima uprave i
upravnim organizacijama
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored radnog
vremena državnih službenika i namještenika u
kantonalnim organima uprave i upravnim organi­
zacijama osnovanim Zakonom o organizaciji i
djelo­krugu kantonalnih organa uprave i upravnih
organizacija, i to: ministarstvima, kantonalnim
upra­vama i kantonalnim upravnim organizacijama i
drugim službama i tijelima Unsko-sanskog kantona.
Član 2.
Puno radno vrijeme državnih službenika i
namještenika iz člana 1. ove Odluke iznosi 40
(četrdeset) sati sedmično i raspoređuje se na
pet radnih dana, i to od ponedjeljka do petka, u
trajanju od 7.30 do 16.00 sati.
Član 3.
Državni službenik i namještenik koji radi u
punom radnom vremenu ima pravo na odmor u
toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta.
Vrijeme korištenja dnevnog odmora raspoređuje
će u vremenu od 10.30 do 11.00 sati.
Član 4.
Ovlašćuju se rukovodioci Ministarstva
unutrašnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove da, shodno potrebama
organizacije procesa rada organa kojim rukovode,
urede raspored radnog vremena i vrijeme
korištenja dnevnog odmora.
Član 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o radnom vremenu u kantonalnim
organima uprave, kantonalnim ustanovama i
Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade
Unsko-sanskog kantona broj 03-017-1140/2000
od 6.10.2000. godine.
25. januara 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2032/2010
7. januara 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
5.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 12. i člana
108. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 8/09),
a u vezi sa Mišljenjem Privremenog upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću broj 01-2513/09
od 31.12.2009. godine, na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 7.1.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Odbija se davanje saglasnosti na Statut
Univerziteta u Bihaću broj 01-1914/09 od
27.10.2009. godine zbog njegovog donošenja
u suprotnosti sa članovima 12. i) i 93. stav 2.
Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 8/09), članom 12.
Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni
i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07)
i članom 186. Pravila Univerziteta u Bihaću,
a u vezi sa Mišljenjem Privremenog upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću broj 01-2513/09 od
31.12.2009. godine.
II
Nalaže se Privremenom upravnom odboru
Univerziteta u Bihaću da Statut Univerziteta u
Bihaću u formi nacrta uputi u javnu raspravu
članicama Univerziteta u skladu sa članom 186.
Pravila Univerziteta u Bihaću.
III
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta da po hitnom postupku pripremi
i dostavi na razmatranje Vladi Kantona Prijedlog
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
Univerzitetu u Bihaću ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 16/09) usaglašen sa
Broj 1 - Strana 3
Zakonona o visokom obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 8/09) i
Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH",
broj 59/07).
IV
O izvršenju ove Odluke starat će se Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Privremeni
upravni odbor Univerziteta u Bihaću, svako u
okviru svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2030/2010
7. januara 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
6.
Na osnovu člana 295. stav 1. Zakona o
upravnom postupku ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", br. 2/98 i 48/99), ministrica
Ministarstva pravde Unsko - sanskog kantona
donosi
UPUTSTVO
O NAČINU ISKAZIVANJA PODATAKA
U GODIŠNJIM IZVJEŠTAJIMA O
RJEŠAVANJU UPRAVNIH STVARI
U UPRAVNOM POSTUPKU
KANTONALNIH I OPĆINSKIH
ORGANA UPRAVE
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
Predmet Uputstva
Ovim Uputstvom propisuje se način iskazivanja
podataka u godišnjim izvještajima o rješavanju
upravnih stvari u upravnom postupku (u daljem
tekstu: izvještaj) kantonalnih i općinskih organa
uprave, rok za podnošenje izvještaja, obrasci
izvještaja, kao i druga pitanja od značaja za
izvještavanje o stanju upravnog rješavanja.
Broj 1 - Strana 4
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II. SADRŽAJ IZVJEŠTAJA, ROK
ZA DOSTAVLJANJE I OBRAZAC
IZVJEŠTAJA
Član 2.
Sadržaj izvještaja
Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži slijedeće
podatke: broj podnesenih zahtjeva od stranaka,
broj pokrenutih upravnih postupaka po službenoj
dužnosti, način i rokove rješavanja upravnih
stvari u prvostepenom i drugostepenom upravnom
postupku, broj poništenih odnosno ukinutih
upravnih akata, broj odbačenih zahtjeva odnosno
obustavljenih upravnih postupaka, broj i vrste
primijenjenih prisilnih mjera odnosno izrečenih
novčanih kazni, broj neriješenih upravnih
predmeta, obrazloženje iskazanih podataka i
druge podatke relevantne za sagledavanje stanja
upravnog rješavanja u izvještajnom periodu.
Član 3.
Rok za dostavljanje izvještaja
(1) Kantonalni organi uprave obavezni su
izvještaj iz člana 1. ovog Uputstva podnijeti Vladi
Unsko-sanskog kantona.
(2) Kantonalni organi uprave obavezni su
primjerak izvještaja iz stava (1) ovog člana
dostaviti Federalnom ministarstvu pravde i
Ministarstvu pravde Unsko-sanskog kantona (u
daljem tekstu: Ministarstvo pravde) najkasnije do
20. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
(3) Općinski organi uprave obavezni su
primjerak izvještaja koji podnose općinskom
vijeću dostaviti i Ministarstvu pravde najkasnije u
roku iz stava (2) ovog člana.
Član 4.
Obrazac izvještaja
(1) Izvještaj se sačinjava na obrascu formata
A4 koji se sastoji od četiri stranice. Podaci u
izvještaju se iskazuju brojčano i tekstualno.
25. januara 2010.
(2) Na stranici 1. izvještaja tabelarno se
iskazuju podaci koji se odnose na prvostepeni
upravni postupak.
Na stranici 2. tabelarno se iskazuju podaci koji
se odnose na drugostepeni upravni postupak.
Na stranici 3. tabelarno se iskazuju podaci o
broju i vrsti primijenjenih prisilnih mjera.
Na stranici 4. podnosilac izvještaja je
obavezan obrazložiti podatke u tabelama, razloge
za prekoračenje rokova i predviđene mjere za
otklanjanje propusta.
(3) Izvještaj može biti izrađen na računaru,
s tim što mora biti sačinjen u formi i sadržavati
podatke obrasca izvještaja iz stava (1) i (2) ovog
člana.
Član 5.
Nadzor nad primjenom Uputstva
Nadzor nad primjenom ovog Uputstva vrši
Ministarstvo pravde putem upravne inspekcije.
III. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Prijelazne odredbe
Rok iz člana 3. ovog Uputstva za 2009. godinu
produžuje se do 30. marta 2010. godine.
Član 7.
Završne odredbe
(1) Obrasci izvještaja koji se nalaze u prilogu
ovog Uputstva čine njegov sastavni dio i objavit
će se zajedno sa Uputstvom.
(2) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 07-02-595-1/2010
15. januara 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić, s.r.
25. januara 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 1 - Strana 5
Broj 1 - Strana 6
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. januara 2010.
25. januara 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 1 - Strana 7
Broj 1 - Strana 8
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. januara 2010.
25. januara 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 1 - Strana 9
Član 4.
7.
Na osnovu člana 66. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/05), člana 11˝. i 29. stav
2. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 07/08), poglavlja III, stavova
5. i 6. Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i
načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2009. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 07/2009
i 18/2009), ministar Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva donosi
UPUTSTVO
o izmjeni i dopuni Uputstva za
ostvarivanje novčanih podrški
u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2009. godinu
Član 1.
Ovim Uputstvom vrše se izmjene i dopune
Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2009.
godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 07/09 i 18/09).
Član 2.
U članu 9, u tački C-10, stav 3. briše se i glasi:
"Krajnji rok podnošenja zahtjeva je 31.12.2009.
godine."
U stavu 4, iza riječi: "realizaciji projekta u
roku", brišu se riječi: "od 60 dana" i dodaju riječi:
"a najkasnije do 30.6.2010. godine."
Član 3.
U članu 10, u tački C-11, stav 3. briše se i glasi:
"Krajnji rok podnošenja zahtjeva je 31.12.2009.
godine."
U stavu 4, iza riječi: "realizaciji programa u
roku", brišu se riječi "od 60 dana" i dodaju riječi:
"a najkasnije do 30.6.2010. godine."
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 08-14-5174-4/09
24. decembra 2009. godine
Bihać
Po ovlaštenju
premijera Kantona,
rukovodilac Ministarstva
Amir Kličić, dipl. ing.
8.
Na osnovu člana 13, 18. i 20. Zakona o
privrednim komorama u FBiH ("Službene novine
FBiH", br. 35/98 i 34/03) i člana 12. stav 1.
alineja 4. Statuta Privredne komore USK Bihać,
Skupština Privredna komore USK, na svojoj 7.
sjednici održanoj 12.1.2010. godine donijela je
ODLUKU
o osnovici, stopi, načinu i
rokovima plaćanja članarine
za 2010. godinu
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za
članarinu članica Privredne komore Unsko-sanskog kantona Bihać (u daljem tekstu: članovi
Komore), te stopa, rokovi i način plaćanja.
Član 2.
Osnovicu za obračun i uplatu članarine čini
masa bruto plaća zaposlenih obračunata u tekućem
mjesecu. Za članice koje izraze poseban interes,
međusobni odnosi reguliraju se ugovorom.
Član 3.
Za 2010. godinu utvrđuje se visina članarine
od 5 ‰ (promila) na osnovicu iz člana 2. ove
Odluke.
Kolektivni članovi plaćaju kotizaciju u visini
10 % (deset posto) od iznosa ostvarenog po
osnovu članarine naplaćene od svojih članova.
Član 4.
Članarina komorama se uplaćuje mjesečno,
do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Članarina
ima tretman troškova privrednih društava,
banaka, osiguravajućih organizacija i drugih
članova Komore, saglasno odredbama Kodeksa
knjigovodstvenih načela i standarda.
Broj 1 - Strana 10
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 5.
Članovi sa malim brojem zaposlenih (do 5
zaposlenih) uplaćuju najmanju mjesečnu članarinu
u iznosu od 20,00 KM (dvadeset konvertibilnih
maraka) ukoliko obračun na osnovu člana 3. ove
Odluke iskaže iznos manji od 20,00 KM.
Član 6.
Svaki član Komore dobit će Rješenje
o osnovici, stopi, načinu i rokovima plaćanja
članarine za 2009. godinu, te račun o paušalnom
mjesečnom iznosu, odnosno ugovorenom iznosu
članarine.
Član 7.
Ovlašćuje se Upravni odbor i predsjednik
Privredne komore USK da mogu za pojedine
članice, prema njihovoj ekonomskoj situaciji,
dogovoriti paušalni iznos članarine, odnosno neke
osloboditi od plaćanja članarine na određeno
vrijeme.
Član 8.
Ovlašćuje se predsjednik Privredne komore
USK da utuži sudskim putem dugovanja po
osnovu članarine.
Član 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjivat će se od 1.1.2010. godine.
Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku
Unsko - sanskog kantona".
Broj 02-47-05-3/10
12. januara 2010. godine
Bihać
Predsjedavajuća
Skupštine PKUSK
Jasminka Šuško, dipl. ecc.
9.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sutkinji
Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Džemala Veljačića i Huseina Veljačića, zastupani
po punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu iz
Velike Kladuše, protiv tuženika: 1. Ibro Mržljak,
sin Sulejmana, 2. Veljačić Hasan, sin Alage, 3.
Veljačić Hase, sin Ale, 4. Veljačić Omer, sin
25. januara 2010.
Ale, 5. Veljačić Hasiba, žena Adila, 6. Veljačić
Hasica, sin Huseina iz Trna, 7. Veljačić Smail
sin Huseina iz Trna, 8. Veljačić Fatima, kći
Huseina iz Trna, 9. Veljačić Bećir, sin Ale iz
Velike Kladuše, 10. Veljačić Adil, sin Ale iz
Velike Kladuše, 11. Grahović Dragan, sin Muje iz
Trna, 12. Veljačić Smail, sin Huseina iz Trna, radi
utvrđenja vlasništva, izdao je
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 001879 09
P od 8.1.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Džemala
Veljačića i Huseina Veljačića, protiv tuženih: 1.
Ibro Mržljak, sin Sulejmana, 2. Veljačić Hasan,
sin Alage, 3. Veljačić Hase, sin Ale, 4. Veljačić
Omer, sin Ale, 5. Veljačić Hasiba, žena Adila, 6.
Veljačić Hasica, sin Huseina, 7. Veljačić Smail,
sin Huseina, 8. Veljačić Fatima, kći Huseina, 9.
Veljačić Bećir, sin Ale iz Velike Kladuše, 10.
Veljačić Adil, sin Ale, 11. Grahović Dragan,
sin Muje, 12. Veljačić Smail, sin Huseina, sada
nepoznatog boravišta, u ovoj pravnoj stvari
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Veljačić
Emire, žena Omera iz Trna, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 001879 09 P
8. januara 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
10.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, stručni
saradnik Veladžić Edis, u ostavinskom postupku
iza um. Muhamedagić Ibrahima, sin Šerifa, rođen
3.3.1916. godine, a umro 17.8.2009. godine, iz
Šumatca, Velika Kladuša, izdao je dana 21.1.2010.
godine slijedeći
25. januara 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
11.
O postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 O 003725 09 O
od 21.1.2010.godine, nasljedniku Muhamedagić
Alagi, sinu Ibrahima, sada nepoznatog prebivališta
i boravišta, a nema punomoćnika u FBiH, zbog
čega mu se nije mogla dostaviti poziv za ročište
radi raspravljanja zaostavštine, u ovom postupku
postavlja mu se privremeni zastupnik u osobi
Tabaković Mirsad, sin Smaila, iz Todorova br. 2,
Velika Kladuša.
Privremeni zastupnik ima, u toku postupka za
koji je postavljen, sva prava i dužnosti zakonskog
zastupnika i ta prava i dužnosti obavljat će sve dok
se zakonski nasljednik Muhamedagić Alaga ili
njegov punomoćnik ne pojave pred ovim sudom.
Broj 23 0 O 003725 09 O
21. januara 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Broj 1 - Strana 11
Stručni saradnik
Edis Veladžić
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU
OGLAS
U Općinskom sudu u Sanskom Mostu u toku
je parnični postupak u pravnoj stvari tužitelja
Hasanbegović Zekerije iz Sanskog Mosta, koga
zastupa punomoćnik Botonjić Feho, advokat
u Ključu, protiv tužene Marković rođ. Spasić
Svetlane, nepoznatog boravišta, radi utvrđenja
prava vlasništva, vrijednost spora 60.000,00 KM.
Za potrebe ovog postupka sud je tuženoj
postavio privremenog zastupnika u osobi Bešar
Teufika, advokata u Ključu, shodno odredbi čl. 296.
st. 1. i 2. tač. 4. Zakona o parničnom postupku.
Privremeni zastupnik ima sva prava i dužnosti
zakonskog zastupnika.
Broj 22 0 P 002101 08 P
18. januara 2010. godine
Sanski Most
Sutkinja
Branka Kragulj
Broj 1 - Strana 12
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. januara 2010.
S A D R Ž A J
1 - 3. Zaključci
1
4. Odluka o radnom vremenu u kantonalnim
organima uprave i upravnim organizacijama
2
5. Odluka broj 03-017-2030/2010
3
6. Uputstvo o načinu iskazivanja podataka u
godišnjim izvještajima o rješavanju
upravnih stvari u upravnom postupku
kantonalnih i općinskih organa uprave
3
7. Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva za
ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2009. godinu
9
8. Odluka o osnovici, stopi, načinu i rokovima
plaćanja članarine za 2010. godinu
9
9 - 10. Oglasi o postavljanju
privremenog zastupnika
10
11. Oglas broj 22 0 P 002101 08 P
11
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na
raèun broj 1290079402494455 u korist Bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski
broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać - Telefon 227-785, Redakcija: Esmir Brković (glavni urednik), Smail
Kličić i Zulejha Duraković - Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275.
Štampa: GRAFIČAR Bihać - Za štampariju Mehmed Felić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.
Download

Sluzbeni glasnici 1