Broj 15 – Strana 22
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
f) dokaz o posjedovanju opreme (ra~unar i telefon, motorno
vozilo i dr.) - inventurna lista osnovnih sredstava za
prethodnu godinu, ra~uni u teku}oj godini i sli~no,
g) izjava o strukturi stru~nih zaposlenika potpisana od
odgovornog lica i ovjerena pe~atom privrednog dru{tva sa
podacima o {kolskoj spremi i prilogom kopije obrasca
"M2" ili obrasca "J.S.3100",
h) mati~na evidencija aktivnih osiguranika - spisak
zaposlenih radnika ovjeren od nadle`ne porezne ispostave,
ne stariji od 10 dana,
i) tabela potpisana od odgovornog lica u kojoj se navode sve
aktivnosti iz ~lana 24. Zakona, sa podacima da li ih obavlja
samostalno ili putem podizvo|a~a, a u tabeli se navodi koji
zaposlenik obavlja te aktivnosti ili koji podizvo|a~ obavlja
te aktivnosti,
j) ugovor o radu sa zaposlenikom koji je u stalnom radnom
odnosu u privrednom dru{tvu,
k) ugovor o radu na odre|eno vrijeme ili ugovor o djelu sa
zaposlenicima u privrednom dru{tvu,
l) ugovor sa podizvo|a~em za aktivnosti koje ne mo`e
obavljati samostalno,
m) dokaz da je podizvo|a~ registrovan za obavljanje
ugovorene djelatosti i da ima zaposlene kvalifikovane
radnike za tu djelatnost,
n) potvrda da nije u postupku ste~aja ili likvidacije izdata od
op}inskog suda, u skladu sa va`e}im zakonskim
propisima, ne starija od tri mjeseca,
o) uvjerenje kojim se potvr|uje da pravno lice nije ka`njeno
za privredni prestup izdato od op}inskog suda u skladu sa
va`e}im zakonskim propisima, ne starije od tri mjeseca.
(2) Razmatranje zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana vr{i komisija
koju imenuje ministar stambene politike Kantona Sarajevo
(u daljem tekstu: ministar).
(3) Komisija razmatra podnesene zahtjeve, utvr|uje da li
podnosioci zahtjeva ispunjavaju uvjete propisane ~l. 2. i 3.
ovog Pravilnika i u tom cilju od podnosioca zahtjeva mo`e
zatra`iti dostavljanje dodatne dokumentacije kao dokaza o
ispunjavanju uvjeta.
(4) Komisija nakon razmatranja zahtjeva daje prijedlog ministru
za dono{enje rje{enja.
POGLAVLJE IV. POSTUPAK DONO[ENJA RJE[ENJA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
^lan 8.
(Dono{enje rje{enja za obavljanje poslova upravitelja)
(1) Na prijedlog komisije iz ~lana 7. ovog Pravilnika, ministar
donosi rje{enje za obavljanje poslova upravitelja u skladu sa
Zakonom.
(2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana donosi se na period od dvije
godine.
(3) U periodu va`enja rje{enja upravitelj je obavezan da dostavi
Ministarstvu dokaz o svim promjenama koje se odnose na
ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta iz ~l. 2. i 3. ovog
Pravilnika, u roku od 10 dana od dana nastale promjene.
POGLAVLJE V. POSTUPAK [email protected] RANIJE
DONESENOG RJE[ENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
UPRAVITELJA
^lan 9.
(Produ`enje ranije donesenog rje{enja)
(1) Upravitelj kome je doneseno rje{enje za obavljanje poslova
upravitelja iz ~lana 8. ovog Pravilnika, podnosi zahtjev za
produ`enje njegove va`nosti dva mjeseca prije isteka roka na
koji je rje{enje doneseno.
(2) Upravitelj iz stava (1) ovog ~lana uz zahtjev dostavlja
dokumentaciju koja je propisana u ~lanu 7. stav (1) ovog
Pravilnika.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
POGLAVLJE VI. POSTUPAK DONO[ENJA RJE[ENJA ZA
PRINUDNO UPRAVLJANJE I DODJELJIVANJA ZGRADE
NA PRINUDNO UPRAVLJANJE
^lan 10.
(Dono{enje rje{enja)
(1) Ministarstvo na osnovu rje{enja za obavljanje poslova
upravitelja donosi rje{enje za prinudno upravljanje zgradom,
cijene}i relevantne pokazatelje o radu upravitelja u
prethodnom periodu.
(2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: naziv upravitelja za
prinudno upravljanje, adresu i sjedi{te upravitelja, adresu
zgrade i datum sa kojim upravitelj preuzima zgradu na
prinudno upravljanje.
^lan 11.
(Postupak dodjeljivanja zgrade na prinudno upravljanje)
Za zgradu u kojoj eta`ni vlasnici nisu izabrali upravitelja,
Ministarstvo po saznanju, rje{enjem odre|uje upravitelja koji
vr{i prinudno upravljanje, uva`avaju}i ~injenicu da je zgrada
samostalna gra|evinska cjelina ili samostalna gra|evinska
cjelina koja sa gra|evinskom cjelinom druge zgrade ~ini
funkcionalnu cjelinu.
POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 12.
(Prestanak primjene ranijih propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da va`i
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 11/09, 1/10 i 10/11).
^lan 13.
(Ravnopravnost spolova)
Gramati~ka terminologija u ovom Pravilniku odnosi se
podjednako na lica mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod
imenice upotrijebljen u tekstu Pravilnika.
^lan 14.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 27/01-02-10002/12
Ministar
04. aprila 2012. godine
^edomir Luki}, s. r.
Sarajevo
Na osnovu ~lana 66. Zakona o odr`avanju zajedni~kih
dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 3/12), ministar stambene politike Kantona
Sarajevo donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA [email protected]
VLASNIKA
POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o uvjetima za izbor predstavnika eta`nih
vlasnika (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se: uvjeti koje
mora ispunjavati fizi~ko lice za obavljanje poslova predstavnika
eta`nih vlasnika, uvjeti koje mora ispunjavati pravno lice za
obavljanje poslova predstavnika eta`nih vlasnika, postupak i rok
za provjeru znanja putem testiranja izabranih predstavnika
eta`nih vlasnika, procedura raspisivanja javnog poziva za Listu
kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika eta`nih
vlasnika i na~in izbora predstavnika eta`nih vlasnika i
odre|ivanja prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika sa Liste
kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika eta`nih
vlasnika.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
POGLAVLJE II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI
FIZI^KO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA
PREDSTAVNIKA [email protected] VLASNIKA
^lan 2.
(Op}i uvjeti)
Fizi~ko lice za obavljanje poslova predstavnika eta`nih
vlasnika mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete:
a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima prijavljeno prebivali{te na podru~ju Kantona
Sarajevo,
c) da je punoljetno i nije starije od 65 godina,
d) da nije obuhva}eno odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
^lan 3.
(Posebni uvjeti)
Posebni uvjeti koje mora ispunjavati fizi~ko lice za
obavljanje poslova predstavnika eta`nih vlasnika su:
a) da ima zavr{en najmanje IV ili V stepen stru~ne spreme,
b) da je polo`ilo test provjere znanja za obavljanje poslova
predstavnika eta`nih vlasnika.
POGLAVLJE III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI
PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA
PREDSTAVNIKA [email protected] VLASNIKA
^lan 4.
(Op}i uvjet)
Op}i uvjet koji mora ispunjavati pravno lice za obavljanje
poslova predstavnika eta`nih vlasnika je da je registrovano za
obavljanje djelatnosti gradnje stambenih i nestambenih zgrada i
pomo}ne djelatnosti upravljanja zgradama.
^lan 5.
(Posebni uvjet)
Posebni uvjet koji mora ispunjavati pravno lice za obavljanje
poslova predstavnika eta`nih vlasnika je da nije upravitelj u
zgradi u kojoj se bira za predstavnika eta`nih vlasnika ili
odre|uje za prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika.
POGLAVLJE IV. POSTUPAK I ROK ZA PROVJERU
ZNANJA PUTEM TESTIRANJA IZABRANIH
PREDSTAVNIKA [email protected] VLASNIKA
^lan 6.
(Provjera znanja putem testiranja izabranih predstavnika eta`nih
vlasnika)
(1) Provjera znanja putem testiranja obavezna je za sva lica koja
su izabrana na skupu eta`nih vlasnika za predstavnika
eta`nih vlasnika, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika.
(2) Predstavnik eta`nih vlasnika koji u roku propisanom u stavu
(1) ovog ~lana ne polo`i test provjere znanja, ne mo`e
obavljati poslove predstavnika eta`nih vlasnika, o ~emu se
eta`ni vlasnici obavje{tavaju putem upravitelja, isticanjem
obavje{tenja o obavezi izbora drugog lica za predstavnika
eta`nih vlasnika, na vidnom mjestu u svakom ulazu u
zgradu.
(3) Provjera znanja putem testiranja ima za cilj provjeru stru~ne
sposobnosti lica da obavlja poslove predstavnika eta`nih
vlasnika.
(4) Test za provjeru znanja je sa~injen od pitanja koja se odnose
na poznavanje Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova
zgrade i upravljanju zgradom i podzakonskih propisa
donesenih na osnovu tog Zakona, na koja je ponu|eno vi{e
opcijskih odgovora od kojih je samo jedan ta~an.
(5) Test se sastoji od ukupno 21 pitanja i kandidat prilikom
rje{avanja testa treba odgovoriti na pitanja ozna~avanjem
samo jednog od ponu|enih opcijskih odgovora.
(6) Kandidat je zadovoljio na testu ako ta~no odgovori na
najmanje dvije tre}ine pitanja.
Broj 15 – Strana 23
(7) Prilikom rje{avanja testa kandidatu nije dozvoljeno
kori{tenje stru~ne literature, elektronskih, tehni~kih i drugih
pomagala.
^lan 7.
(Komisija za provjeru znanja putem testiranja izabranih
predstavnika eta`nih vlasnika)
(1) Provjeru znanja putem testiranja vr{i Komisija za provjeru
znanja putem testiranja izabranih predstavnika eta`nih
vlasnika (u daljem tekstu: Komisija), koja se sastoji od tri
~lana i imenuje je rje{enjem ministar stambene politike
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).
(2) Obzirom na broj izabranih predstavnika eta`nih vlasnika za
koje je potrebno izvr{iti provjeru znanja testiranjem, ministar
mo`e imenovati vi{e Komisija iz stava (1) ovog ~lana.
(3) ^lanovi Komisije imenuju se iz reda dr`avnih slu`benika
Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo (u daljem
tekstu: Ministarstvo) koji su se istakli u radu na poslovima
odr`avanja zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju
zgradom i drugim stru~nim poslovima.
(4) Komisija obavje{tava izabrane predstavnike eta`nih vlasnika
o datumu i mjestu provjere znanja testiranjem, putem web
stranice Ministarstva, oglasne plo~e Ministarstva i putem
upravitelja.
(5) Komisija priprema pitanja i opcijske odgovore za provjeru
znanja putem testiranja, i na osnovu tako sa~injenih pitanja,
redovno a`urira bazu podataka koja omogu}ava elektronsko
generisanje testa, po metodi slu~ajnog odabira.
(6) Komisija, najranije 24 sata prije po~injanja testiranja,
utvr|uje sadr`aj testa, na na~in propisan u stavu (5) ovog
~lana.
(7) Nakon zavr{ene provjere znanja putem testiranja, Komisija
pristupa ocjenjivanju testova.
^lan 8.
(Uvjerenje o izvr{enoj provjeri znanja putem testiranja)
(1) Licu koje ta~no odgovori na najmanje dvije tre}ine pitanja u
testu, ministar na prijedlog Komisije iz ~lana 7. stav (1) ovog
Pravilnika, izdaje uvjerenje o izvr{enoj provjeri znanja
putem testiranja.
(2) Uvjerenje o izvr{enoj provjeri znanja putem testiranja sadr`i:
naziv organa, ime i prezime lica odnosno naziv pravnog lica,
godinu i mjesto ro|enja, datum izvr{enog testiranja, broj i
datum izdavanja uvjerenja, potpis ministra i otisak pe~ata.
(3) O izdatim uvjerenjima o izvr{enoj provjeri znanja putem
testiranja, Ministarstvo vodi evidenciju.
POGLAVLJE V. PROCEDURA RASPISIVANJA JAVNOG
POZIVA ZA LISTU KANDIDATA KOJI MOGU OBAVLJATI
POSLOVE PREDSTAVNIKA [email protected] VLASNIKA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
^lan 9.
(Raspisivanje javnog poziva)
Ministarstvo po potrebi raspisuje javni poziv za Listu
kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika eta`nih
vlasnika.
Javni poziv se objavljuje u jednim od dnevnih novina, web
stranici Ministarstva i oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo.
Kandidati podnose prijavu na javni poziv sa dokazima o
ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta propisanih u ~l. 2. i 3.
ovog Pravilnika.
Prijava se podnosi Komisiji iz ~lana 7. ovog Pravilnika.
Komisija po prijemu prijava provjerava ispunjenost uvjeta iz
~l. 2. i 3. ovog Pravilnika na osnovu dostavljene relevantne
dokumentacije i isprava prilo`enih uz prijavu.
Komisija odbacuje kao neuredne prijave kandidata koje su
neblagovremene i koji ne ispunjavaju uvjete iz ~l. 2. i 3.
ovog Pravilnika.
Prijavljene kandidate koji ispunjavaju uvjete iz ~l. 2. i 3.
ovog Pravilnika, Komisija obavje{tava o datumu i mjestu
provjere znanja putem testiranja najmanje osam dana prije
termina predvi|enog za testiranje.
Broj 15 – Strana 24
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
(8) Provjera znanja putem testiranja vr{i se na na~in propisan u
~l. 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.
^lan 10.
(Lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika
eta`nih vlasnika)
(1) Ministarstvo na osnovu rezultata provedenog javnog poziva
utvr|uje Listu kandidata koji mogu obavljati poslove
predstavnika eta`nih vlasnika.
(2) Lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika
eta`nih vlasnika se utvr|uje na osnovu rezultata testa, a u
slu~aju jednakog rezultata testa, kandidati se na Listi
kandidata utvr|uju abecednim redom prezimena i imena
kandidata.
(3) Lista kandidata iz stava (1) ovog ~lana se objavljuje u
"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", web stranici
Ministarstva i oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo.
POGLAVLJE VI. NA^IN IZBORA PREDSTAVNIKA
[email protected] VLASNIKA I ODRE\IVANJA PRINUDNOG
PREDSTAVNIKA [email protected] VLASNIKA SA LISTE
KANDIDATA
^lan 11.
(Izbor predstavnika eta`nih vlasnika)
Eta`ni vlasnici mogu izvr{iti izbor predstavnika eta`nih
vlasnika sa Liste kandidata koji mogu obavljati poslove
predstavnika eta`nih vlasnika iz ~lana 10. ovog Pravilnika.
^lan 12.
(Odre|ivanje prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika)
(1) Za zgradu u kojoj eta`ni vlasnici na skupu eta`nih vlasnika
ne izaberu predstavnika eta`nih vlasnika u roku od {est
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika,
Ministarstvo donosi rje{enje o odre|ivanju prinudnog
predstavnika eta`nih vlasnika.
(2) Prinudni predstavnik eta`nih vlasnika se odre|uje sa Liste
kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika eta`nih
vlasnika iz ~lana 10. ovog Pravilnika, cijene}i redoslijed sa
Liste, kao i mjesto prebivali{ta kandidata, obzirom na adresu
zgrade za koju se postavlja kao prinudni predstavnik eta`nih
vlasnika.
(1)
(2)
(3)
(4)
^lan 13.
(Postupak dono{enja rje{enja)
Rje{enje iz ~lana 11. stav (1) ovog Pravilnika sadr`i: ime i
prezime prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika, adresu
stanovanja, ta~no ozna~enje zgrade za koju se postavlja za
prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika i datum sa kojim
prinudni predstavnik eta`nih vlasnika po~inje sa obavljanjem
poslova.
Rje{enje se dostavlja upravitelju za predmetnu zgradu koji je
du`an kopiju istog postaviti na vidnom mjestu u svakom
ulazu zgrade na koju se rje{enje odnosi, sa ta~nom
naznakom kada je rje{enje postavljeno na vidno mjesto.
Rje{enje o odre|ivanju prinudnog predstavnika eta`nih
vlasnika je kona~no, protiv istog se ne mo`e izjaviti `alba,
ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u
Sarajevu.
Prinudni predstavnik eta`nih vlasnika ima sva prava i
obaveze predstavnika eta`nih vlasnika propisane Zakonom o
odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju
zgradom, do izbora predstavnika eta`nih vlasnika na skupu
eta`nih vlasnika.
POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 14.
(Ravnopravnost spolova)
Gramati~ka terminologija u ovom Pravilniku odnosi se
podjednako na lica mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod
imenice upotrijebljen u tekstu Pravilnika.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
^lan 15.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 27/01-02-10003/12
Ministar
04. aprila 2012. godine
^edomir Luki}, s. r.
Sarajevo
Na osnovu ~lana 42. stav (2) Zakona o odr`avanju zajedni~kih
dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 3/12), ministar stambene politike Kantona
Sarajevo donosi
UPUTSTVO
O IZRADI OBRASCA "ZAPISNIK SA SKUPA [email protected]
VLASNIKA"
POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Uputstva)
Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih
vlasnika" (u daljem tekstu: Uputstvo) propisuju se osnovni
podaci koje sadr`i zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika i na~in
potpisivanja zapisnika, kao i zapisnik o odlu~ivanju eta`nih
vlasnika prikupljanjem potpisa u skladu sa Zakonom o
odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (u
daljem tekstu: Zakon).
POGLAVLJE II. VO\ENJE ZAPISNIKA
^lan 2.
(Vo|enje zapisnika)
(1) Na skupu eta`nih vlasnika na kome se donose odluke u
skladu sa ~lanom 63. Zakona, obavezno se vodi zapisnik na
obrascu ZS-1, koji je sastavni dio ovog Uputstva.
(2) O dono{enju odluka prikupljanjem potpisa eta`nih vlasnika,
u skladu sa ~lanom 64. Zakona vodi se zapisnik na obrascu
ZS-2, koji je sastavni dio ovog Uputstva.
POGLAVLJE III. [email protected] OBRASCA ZAPISNIKA SA
SKUPA [email protected] VLASNIKA
^lan 3.
(Sadr`aj obrasca zapisnika ZS-1)
Obrazac zapisnika sa skupa eta`nih vlasnika ZS-1 sadr`i:
a) osnovne podatke o zgradi,
b) datum odr`avanja skupa eta`nih vlasnika,
c) naznaku da se zapisnik dostavlja Ministarstvu stambene
politike Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo)
na potvrdu ispravnosti postupka,
d) vrstu odluke,
e) tabelarni prikaz eta`nih vlasnika,
f) podatke o predstavniku eta`nih vlasnika, zapisni~aru i
njihov potpis.
^lan 4.
(Osnovni podaci o zgradi)
Osnovni podaci o zgradi sadr`e:
a) adresu zgrade,
b) broj stanova,
c) broj poslovnih prostora,
d) broj gara`a,
e) ukupnu korisnu povr{inu stanova, poslovnih prostora i
gara`a.
^lan 5.
(Datum odr`avanja skupa eta`nih vlasnika)
U obrazac ZS-1 se upisuje datum i vrijeme odr`avanja skupa
eta`nih vlasnika.
Download

PRAVILNIK - Fidges upravitelj Sarajevo