Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom
„Park Palić“Palić
Kanjiški put 17a,Palić
Broj: 1278/2013
Dana: 24.12.2013.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU RADOVA U OTVORENOM POSTUPKU :
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI INTERNE KANALIZACIJE U
ZOOLOŠKOM VRTU NA PALIĆU-ETAPA 1
BR. JN/R/13/2013
Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
Javno otvaranje:
Datum i vreme:
23. januar 2014. godine do 10.30 časova
23. januar 2014. godine u 12.00 časova
PALIĆ 2013.
1/100
SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE
1. OPŠTI PODATCI O NABAVCI
2. UPUTSTVO PONUĐAČU KAKO DA SAČINI PONUDU
3. UPUTSTVO ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA
UČEŠĆE U POSTUPKU
4. OBRASCI ZA OCENU ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA PONUĐAČA
5. PREDMER RADOVA
2/100
1. OPŠTI PODATCI O NABAVCI
Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“
Palić, Kanjiški put 17a, www.park-palic.rs
Za predmetnu javnu nabavku se sprovodi otvoreni postupak
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji interne kanalizacije u Zoološkom Vrtu na
Paliću – etapa 1.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i
kanalizaciju 45231300.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci
Kontakt telefon: 024-602-780 Lice za kontakt: Lazar Marodić, dipl.pravnik
3/100
2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
2.1. PODACI O JEZIKU NA KOME PONUDA MORA BITI SASTAVLJENA
Ponuda i dokazi koji se podnose uz ponudu moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku.
Postupak se vodi na srpskom jeziku.
2.2. PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE
Obaveznu sadržinu ponude čine:
1. Dokazi (prilozi) za ispunjavanje obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke,
definisani u Poglavlju 3. konkursne dokumentacije;
2. Popunjeni, potpisani i overeni priloženi Obrasci iz Poglavlja 3. konkursne dokumentacije;
3. Popunjen, potpisan i overen Obrazac ponude
4. Popunjen, potpisan i overen Obrazac modela ugovora
5. Popunjen, potpisan i overen Predmer radova
2.3. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA SAČINJAVANJA PONUDE,
POPUNJAVANJA OBRAZACA
Od ponuđača se očekuje da je upoznat sa zakonima, propisima, standardima i tehničkim
uslovima koji važe u Republici Srbiji.
Od ponuđača se očekuje da prouči konkursnu dokumentaciju, uključujući sve priloge,
instrukcije, forme, uslove ugovora i specifikacije.
Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena, overena pečatom i potpisana od
strane odgovornog lica ponuđača.
Ponuđači daju ponudu prema predmeru i predračunu u prilogu konkursne dokumentacije.
Ponuda mora da sadrži sve dokaze i obrasce tražene konkursnom dokumentacijom. Dokazi
mogu biti u neoverenim fotokopijama (osim kada se konkursnom dokumentacijom izričito
traže originali).
Naručilac zadržava pravo provere dostavljenih dokaza od strane ponuđača. Ukoliko se tom
prilikom ustanovi da kopija traženog dokaza ne odgovara u potpunosti originalu tog dokaza,
ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva.
Ponuđač je dužan da, na način definisan konkursnom dokumentacijom, popuni, overi
pečatom i potpiše sve obrasce iz konkursne dokumentacije.
Obrasce Ponuđač mora popuniti čitko, odnosno dužan je upisati podatke, u za njih predviđena
prazna polja ili zaokružiti već date elemente u obrascima, tako da obrasci budu u potpunosti
popunjeni, a sadržaj jasan i nedvosmilen.
Na svakom obrascu konkursne dokumentacije je navedeno ko je dužan da obrazac overi
pečatom i potpiše i to:
4/100
-ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, svaki obrazac mora biti overen i
potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača;
-ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, svaki obrazac mora biti
overen i potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki obrazac mora biti overen i potpisan od strane
ovlašćenog člana grupe ponuđača - predstavnika grupe ponuđača.
Ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno ili sa podizvođačima, odnosno ovlašćeno
lice grupe ponuđača, je dužno da popuni model ugovora, overi pečatom i potpiše, čime
potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora.
Određene obrasce je potrebno kopirati u potrebnom broju primeraka i to:
- ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa sa podizvođačem - Obrazac za ocenu
ispunjenosti uslova podizvođača (Obrazac br.1a), Opšti podaci o podizvođaču (Obrazac br.4)
kopirati u potrebnom broju primeraka
- ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača - Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova ponuđača i
člana grupe ponuđača (Obrazac br.1), Opšti podaci o članu grupe ponuđača (Obrazac br.5),
kopirati u potrebnom broju primeraka.
Obrasce koji su u konkretnom slučaju neprimenjivi (npr. u slučaju da ponuđač nastupa
samostalno- Obrazac br.1a, Obrazac br.3a, Obrazac br.4 i Obrazac br.5, itd), ponuđač nije u
obavezi da potpiše i overi.
Ponuda se mora nalaziti u zatvorenoj koverti - ili kutiji sa naznakom “PONUDA ZA JAVNU
NABAVKU JN/R/13/2013 – NE OTVARATI“. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte
odnosno kutije naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
2.4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Ponuda sa varijantama je zabranjena.
2.5. SAMOSTALNO PODNOŠENJE PONUDE
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj
ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda. Učešće u više od
jedne ponude, rezultiraće odbijanjem tih ponuda, kao zabranjenih.
2.6. UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa sa podizvođačima.
Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti
podizvođaču i da navede njegov naziv.
Ukoliko angažuje podizvođača, ponuđač je dužan da navede u svojoj ponudi procenat
ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao
i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Sva dospela potraživanja
Naručilac će prenositi isključivo ponuđaču.
5/100
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75.
stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.
2.7. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.
Svaki član iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz
člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju
zajedno.
Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema
naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred naručiocem;
2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;
4) ponuđaču koji će izdati račun;
5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;
6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema
naručiocu.
2.8. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu
overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude, i potpisanim od
strane stručnog nadzora u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije. Okončana
situacija mora iznositi minimum 10% od ugovorene vrednosti.
2.9. GARANTNI ROK
Minimalni garantni rok za izvedene radove iznosi 2 (dve) godine računajući od dana
primopredaje radova. Garantni rok za sve korišćene materijale je u skladu sa garantnim
rokom proizvođača, računajući od dana primopredaje radova Naručiocu.
2.10. VALUTA I CENA
Ponuđene jedinične cene treba da sadrže sve troškove (radne snage, materijala, pripadajuće
zavisne troškove, transporta, mehanizacije i slično) i da budu iskazane u dinarima, bez
obračunatog poreza na dodatu vrednost. Cene sa PDV-om upisati tamo gde je to posebno
naznačeno.
Ponuđene jedinične cene su fiksne za ceo ugovoreni period i ne mogu se menjati usled
povećanja cene elementa po osnovu kojih je određena.
Do promene ukupne ponuđene cene može doći samo u skladu sa odredbama definisanim u
Modelu ugovora (Obrazac 12).
6/100
2.11. FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE
Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa
ponuđača je u obavezi da:
A) Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja:
- blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem i depo kartonom, kao
garanciju za ozbiljnost ponude.
Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može
sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji
iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje
sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično
pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika
meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne
nabavke, iznos na koji se izdaje – 10% od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima sa
pdv, sa navođenjem roka važnosti – do isteka roka važenja ponude.
Način podnošenja: uz ponudu.
Visina: 10 % od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima, sa pdv.
Rokovi: do isteka roka važenja ponude.
Ukoliko menica i menično ovlašćenje nisu dati u skladu sa prethodnim stavom iste će
se smatrati neispravnim i ponuda će se odbiti kao neispravna.
Realizovaće se u slučaju:
a) ako ponuđač povuče svoju ponudu tokom perioda važenja ponude,
b) ako ponuđač, pošto je obavešten o prihvatanju ponude od strane naručioca u toku perioda
važenja ponude ne potpiše ili odbije da potpiše ugovor u naznačenom roku i / ili ne obezbedi
ili odbije da dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao garanciju za dobro izvršenje posla
i garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku.
Ponuđačima koji ne budu izabrani, sredstvo finansijskog obezbeđenja biće vraćeno
odmah nakon potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem.
B) U slučaju potpisivanja ugovora ponuđač je dužan da prilikom zaključenja
ugovora dostavi:
Ponuđač je dužan da prilikom zaključenja ugovora dostavi sredstvo finansijskog
obezbeđenja kao garanciju za dobro izvršenje posla i to:
- blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem i depo kartonom, kao garanciju za
dobro izvršenje posla.
Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može
sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji
iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje
sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično
pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika
meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne
nabavke, iznos na koji se izdaje – 10% od ukupne vrednosti ugovora, izražena u dinarima sa
pdv, sa navođenjem roka važnosti – koji je 30 dana duži od dana zapisničke primopredaje
izvedenih radova.
Način podnošenja: prilikom zaključenja ugovora.
Visina: 10% od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima, sa pdv.
Rokovi: rok važnosti – rok koji je 30 dana duži od dana zapisničke primopredaje
izvedenih radova.
7/100
Naručilac je ovlašćen da unovči finansijsku garanciju datu uz ugovor ako izabrani
ponuđač ne ispunjava svoje ugovorene obaveze.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude ponuđači (članovi zajedničke
ponude/konzorcijuma) mogu dati jednu garanciju pribavljenu od strane samo jednog člana ili
više garancija od svih članova zajedničke ponude, a ukupna vrednost garancija ne može biti
manja od 10% od ukupne vrednosti ugovora sa pdv.
C) U slučaju potpisivanja ugovora ponuđač je dužan da prilikom primopredaje
radova dostavi:
Ponuđač je dužan da prilikom primopredaje radova dostavi sredstvo finansijskog
obezbeđenja kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to:
- blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem i depo kartonom, kao garanciju za
otklanjanje grešaka u garantnom roku.
Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može
sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji
iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje
sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično
pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika
meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne
nabavke, iznos na koji se izdaje – 10% od ukupne vrednosti ugovora, izražena u dinarima sa
pdv, sa navođenjem roka važnosti – koji je 15 dana duži od dana isteka garantnog roka.
Način podnošenja: prilikom primopredaje radova
Visina: 10% od ukupne vrednosti ugovora i izražena u dinarima, sa pdv
Rokovi: rok važnosti – rok koji je 15 dana duži od dana isteka garantnog roka.
Naručilac je ovlašćen da unovči finansijsku garanciju za otklanjanje grešaka u
garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvršava garantne obaveze u rokovima i na
način predviđen ugovorom.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude ponuđači (članovi zajedničke
ponude/konzorcijuma) mogu dati jednu garanciju pribavljenu od strane samo jednog člana ili
više garancija od svih članova zajedničke ponude, a ukupna vrednost garancija ne može biti
manja od 10% od ukupne vrednosti ugovora sa pdv.
D) U slučaju potpisivanja ugovora ponuđač je dužan da:
- u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora osigura izvođenje radova, objekat i
ljudstvo kod osiguravajućeg društva na ugovoreni iznos za sve vreme izgradnje, tj. do predaje
radova Naručilacu i potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Dokaz o plaćenoj premiji
osiguranja Ponuđač treba da dostavi Naručiocu u navedenom roku.
- u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora dostavi Naručiocu polisu osiguranja od
odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, original ili overenu kopiju,
sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu prema važećim zakonskim propisima.
Ukoliko ponuđač uz ponudu ne dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za
ozbiljnost ponude uz ponudu naručio naručioc će takvu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ukoliko ponuđač ne dostavi bilo koje sredstvo finansijskog obezbeđenja u
rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručioc će ugovor raskinuti i ima pravo
potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obeveze ponuđača.
8/100
2.12. POVERLJIVI PODACI
Naručilac je dužan da:
1) čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim
propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi;
2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u
ponudi;
3) čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podnete ponude,
odnosno prijave, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda, odnosno prijava.
Cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i
rangiranje ponude neće se smatrati poverljivim.
2.13. DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od Naručioca dodatne informacije ili
pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka
roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u
pisanom obliku poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte i istovremeno će tu
informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki na svojoj internet stranici. Komunikacija u
vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen
članom 20. Zakona o javnim nabavkama.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.
2.14. ROK VAŽENJA PONUDE
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponuda, ponuda će biti odbijena, kao
neispravna.
2.15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA,
KONTROLA KOD PONUĐAČA I PODIZVOĐAČA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Naručilac može pisanim putem da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu
pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid)
kod ponuđača, odnosno njegovih podizvođača.
Ponuđač je obavezan da u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema zahteva za objašnjenja
ponude dostavi odgovor, u suprotnom će se njegova ponuda odbiti kao neprihvatljiva.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
9/100
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
2.16. ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA
Rok u kome će Naručilac doneti Odluku o dodeli ugovora je 25 (dvadeset pet) dana od dana
otvaranja ponuda.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 8 (osam) dana od dana
proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača navedenog u tački 2.19.
Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac
može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
Ako je u slučaju iz prethodnog stava zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi
prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i
doneti odluku o dodeli ugovora.
2.17. NEGATIVNE REFERENCE
Naručilac će odbiti ponudu ponuđača u skladu sa članom 82. Zakona o javnim nabavkama.
2.18. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma
za vrednovanje ponuda su:
1) ponuđena cena: – 90 pondera;
2) rok izvođenja radova: – 10 pondera;
Broj pondera za određeni kriterijum će se izračunavati na sledeći način:
1) Ponuđena cena
Broj pondera za ponuđenu cenu dodeljuje se po formuli:
Cmin
B1= ---------------------- x 90
Cpon
B1 = broj ostvarenih pondera na osnovu ponuđene cene
Cpon = cena ponuđača
Cmin = minimalno ponuđena cena
2) Rok izvođenja radova
Broj pondera za rok izvođenja radova dodeljuje se po formuli:
B2 = R min /R1 x 10
10/100
B2 = broj ostvarenih pondera na osnovu ponuđene cene
R1 = ponuđeni rok u ponudi koja se ocenjuje
R min = najkraći ponuđen rok
Rok za izvođenje radova ne sme biti duži od 90 kalendarskih dana. Ponuda u kojoj je
naznačeno suprotno odbiće se kao neprihvatljiva.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera Naručilac će
izbor najpovoljnije ponude izvršiti na taj način što će izabrati ponudu ponuđača koji je
ponudio najnižu cenu.
2.19. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu, a može se
podneti u toku celog postupka Javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, uz uplatu
propisane takse na račun broj: 840-742221843-57.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje
ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane
naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda bez obzira na način
dostavljanja.
Posle donošenja odluke Naručioca iz člana 108. i 109. Zakona o javnim nabavkama, rok za
podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke.
Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je
podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne
nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki,
najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.
2.20. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu
dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki
i na svojoj internet stranici.
11/100
Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ukoliko su učinjene u pisanoj formi.
Usmene izjave ili izjave date na bilo koji drugi način od strane Naručioca, neće ni u kom pogledu
obavezivati Naručioca.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka
roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi
obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
2.21. IZMENE, DOPUNE I POVLAČENJE PONUDE
Ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu pismenim obaveštenjem pre
isteka roka za podnošenje ponuda. Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili opozivu
biće pripremljeno, označeno i dostavljeno u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije,
sa oznakom na koverti “Izmena ponude”, “Dopuna ponude” ili “Opoziv ponude” za
JAVNU NABAVKU BR. JN/R/13/2013. Ponuda ne može biti izmenjena, dopunjena niti
opozvana posle isteka krajnjeg roka za podnošenje.
Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom
iznosu, a ne u procentima.
Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom
ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne
korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.
2.22. ISPRAVKA GREŠKE U PODNETOJ PONUDI
Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a
mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
2.23. POŠTOVANJE OBAVEZA IZ VAŽEĆIH PROPISA
Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje
proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.
12/100
3.UPUTSTVO ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA
UČEŠĆE U POSTUPKU
Ponuda treba da sadrži sve dokaze (priloge) i obrasce definisane konkursnom
dokumentacijom.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama, kao i dodatne
uslove određene ovom Konkursnom dokumentacijom u skladu sa članom 76. Zakona o
javnim nabavkama. Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem dokaza uz ponudu iz
člana 77. Zakona o javnim nabavkama, koji mogu bitu u neoverenim fotokopijama i u svemu
u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
Pravo na učešće u postupku javne nabavke ima ponuđač ako:
1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i to:
- da je u prethodne 3 obračunske godine (2010, 2011, 2012) ostvario ukupan prihod u iznosu
od 45.000.000,00 dinara.
6) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom i to:
6.1. da ima najmanje 20 (dvadeset) zaposlenih radnika od kojih 2 (dva) zaposlen
radnik moraju biti diplomirani inženjeri tehničke struke.
6.2. da planirani odgovorni izvođači radova koji će rešenjem biti imenovani za
izvođenje radova u predmetnoj javnoj nabavci poseduju lične licence i to:
- dipl. hidro-građevinski inženjer, licenca: 414 ili 413....... - 1 izvršilac
6.3 da raspolaže sa sledećom tehničkom opremom :
- kompresor ................................................................... komada 1
- rovokopač ili bager.................................................... komada 2
- mobilne pumpe za prepumpavanje voda ................... komada 2
- agregat za struju........................................................ komada 1
- kamion kiper, preko 10 t nosivosti ..................... komada 2
- iglofilterski sistem ........................................... komplet 1
13/100
- podgrada metalna (krings ili slično)............. minimalno 200 m2,
- talpe čelične (larsen ili slično) sa
opremom za pobijanje talpi ............................... minimalno 200 m2
3.2. DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu :
1) Izvoda iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog organa.
Ovaj dokaz ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača.
2) Izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za
neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od
krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo
primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, koji ne sme biti stariji od 2 meseca
računajući od dana otvaranja ponuda.
Ovaj dokaz ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača.
3) Potvrda nadležnog organa - Potvrde privrednog suda i prekršajnog suda, a kojom ponuđač
dokazuje da mu nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja
delatnosti koja je predmet javne nabavke ili potvrde Agencije za privredne registre da kod
ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti, koja ne sme biti starija od 2 meseca računajući od dana otvaranja
ponuda.
Ovaj dokaz mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva.
Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača.
4) Potvrda - Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije i Potvrda
jedinice lokalne samouprave – Uprave javnih prihoda o izmirenim porezima i drugim javnim
dažbinama ili Potvrda da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije, koja ne sme biti starija
od 2 meseca računajući od dana otvaranja ponuda.
Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača.
5) Izveštaj o bonitetu - obrazac BON-JN koji izdaje Agencija za privredne registre, koji
mora da sadrži: statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne
tri obračunske godine (2010, 2011 i 2012), pokazatelj za ocenu boniteta za prethodne tri
obračunske godine.
Ukoliko u obrascu BON-JN nisu dostupni podaci za 2012. godinu, potrebno je dostaviti
bilans stanja i bilans uspeha za 2012. godinu.
(Ovim izveštajem ponuđač dokazuje da je u prethodne 3 obračunske godine ostvario poslovni
prihod u minimalnom iznosu od 45.000.000,00 dinara)
- privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po
sistemu prostog knjigovodstva, dostavlja:
- bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na
prihod od samostalnih delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji
je registrovao obavljanje delatnosti za prethodne tri godine, (2010, 2011. i 2012. godinu) i
- potvrdu poslovne banke o ostavernom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu
za prethodne tri obračunske godine
14/100
- privredni subjekt koji nije u obavezi da utvrđuje finansijski rezultat poslovanja, (paušalac),
dostavlja:
- potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu za
prethodne tri obračunske godine.
Ovaj dokaz treba samostalno da ispuni ponuđač u slučaju ako ponudu podnosi
samostalno ili sa podizvođačima, odnosno ovaj dokaz treba da ispuni grupa ponuđača
kumulativno.
6.)
6.1) PPOD obrazac za mesec koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv
kojim ponuđač dokazuje da raspolaže sa minimum 10 (deset) zaposlenih radnika od kojih 1
(jedan) zaposlen radnik mora biti diplomirani inženjeri tehničke struke, a za koga ponuđač
mora dostaviti dokaz kojim na nesumnjiv način dokazuje da je isti zaposleni kod ponuđača i
da poseduje zvanje diplomiranog inženjera tehničke struke (npr. fotokopija diplome, radne
knjižice, M3A obrasca...).
PPOD obrazac mora biti overen od strane Poreske uprave (fotokopija).
Ovaj dokaz treba samostalno da ispuni ponuđač u slučaju ako ponudu podnosi
samostalno ili sa podizvođačima, odnosno ovaj dokaz treba da ispuni grupa ponuđača
kumulativno.
6.2) Kopija ličnih licenci (414 ili 413) sa potvrdom Inženjerske komore Srbije da su
navedeni nosioci licenci čije se licence podnose članovi Inženjerske komore Srbije i da im
odlukom Suda časti izdata licenca nije oduzeta, zajedno sa dokazima o radnom statusu
(dokazi o radnom statusu: za navedenog nosioca licence koji je kod ponuđača zaposlen –
fotokopija radne knjižice i M3A obrazac, odnosno za nosioca licence koji nije zaposlen kod
ponuđača: ugovor - fotokopija ugovora o delu / ugovora o obavljanju privremenih i
povremenih poslova ili drugi ugovor o radnom angažovanju na izvođenju radova koji su
predmet ove javne nabavke) uz izjavu ponuđača o odgovornim izvođačima, koji će rešenjem
biti imenovani za izvođenje radova u predmetnoj javnoj nabavci. Ako u ugovoru nije
navedena ova javna nabavka, priložiti i Aneks ugovora kojim će se naručilac i odgovorni
izvođač radova obavezati da će navedeno lice biti na raspolaganju za vreme realizacije
konkretne javne nabavke.
Ovaj dokaz treba samostalno da ispuni ponuđač u slučaju ako ponudu podnosi
samostalno ili sa podizvođačima, odnosno ovaj dokaz treba da ispuni grupa ponuđača
kumulativno.
6.3) Fotokopije popisne liste sa stanjem na dan 31.12.2012. godine uz obavezno
obeležavanje markerom opreme tražene konkursnom dokumentacijom, a za motorna
vozila i fotokopije saobraćajnih dozvola važećih na dan otvaranja ponuda.
Tehnička opremljenost za nabavku opreme u tekućoj godini, ponuđač može dokazati
dostavljanjem računa i otpremnice dobavljača, kao i dostavljanjem fotokopija saobraćajnih
dozvola važećih na dan otvaranja ponuda.
Tehnička opremljenost ponuđača može se dokazati i ugovorom o zakupu ili lizingu, u kom
slučaju je ponuđač u obavezi da pored fotokopije ugovora o zakupu ili lizingu, dostavi i
fotokopiju popisne liste subjekta u čijem vlasništu se navedena oprema nalazi, uz obavezno
obeležavanje markerom opreme tražene konkursnom dokumentacijom, a za motorna
vozila i fotokopije saobraćajnih dozvola važećih na dan otvaranja ponuda.
Ovaj dokaz treba samostalno da ispuni ponuđač u slučaju ako ponudu podnosi
samostalno ili sa podizvođačima, odnosno ovaj dokaz treba da ispuni grupa ponuđača
kumulativno.
15/100
Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka
promene u bilo kojem od podataka u pogledu dokaza priloženih uz ponudu, o toj promeni
pismeno obavesti Naručioca i da je dokumentuje na propisani način.
3.3. NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može
pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu
izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa, i to sledeće dokaze:
- izvod iz Agencije za privredne registre koji je dostupan na internet stranici Agencije za
privredne registre.
Lice upisano u registar ponuđača u skladu sa članom 78. Zakona o javnim nabavkama nije
dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova.
16/100
Obrazac 1.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA PONUĐAČA I ČLANA GRUPE
PONUĐAČA
Pri sastavljanju ponude u potpunosti smo poštovali uslove Naručioca, upoznati smo sa
svim uslovima Naručioca i s tim u vezi prilažemo sledeće dokaze (priloge) i
obrasce o ispunjenosti obaveznih uslova
Br. priloga
PRILOG BR.1
PRILOG BR.2
Dokument
Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno
izvod iz registra nadležnog organa
Izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog
suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih
poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan
za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih
dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne
sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično
delo prevare
Prilog uz
ponudu
da
ne
da
ne
PRILOG BR.3
Potvrde privrednog suda i prekršajnog suda ili
odgovarajuća potvrde Agencije za privredne registre
da
ne
PRILOG BR.4
Potvrda Poreske uprave Ministarstva finansija i
privrede Republike Srbije o izmirenim
porezima
i
doprinosima iPotvrda jedinice
lokalne samouprave –
Uprave javnih prihoda o izmirenim porezima i drugim
javnim dažbinama ili potvrda da se ponuđač nalazi u
postupku privatizacije
da
ne
PRILOG BR.5
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke - Obrazac
BON-JN,
Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po
sistemu prostog knjigovodstva: bilans uspeha, poreski
bilans i poreska prijava, potvrda poslovne banke o
ostvarenom ukupnom prometu na poslovnom
– tekućem računu.
Za privredni subjekt koji nije u obavezi da utvrđuje
finansijski rezultat poslovanja (paušalac) dostavlja
potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na
poslovnom – tekućem računu.
da
ne
17/100
PRILOG BR.6
-PPOD obrazac za mesec koji prethodi mesecu u
kome je objavljen javni poziv.
da
ne
Dokaz za 2 (dva) diplomirana inženjera tehničke struke
koji moraju biti zaposleni kod ponuđača (npr.
fotokopija diplome, radne knjižice, M3A obrasca...)
da
ne
- 414 ili 413................................. 1 izvršilac
da
ne
Potvrde Inženjerske komore Srbije i dokaz o
načinu angažovanja
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
- kamion kiper, preko 10 t nosivosti...... komada 2
da
ne
- iglofilterski sistem ............................. komplet 1
da
ne
- podgrada metalna(krings ili slično): min.200 m2,
da
ne
-talpe čelične (larsen ili slično) sa opremom za
pobijanje talpi......................................... min.200 m2
da
ne
Blanko solo menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i
depo kartonom za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% od
vrednosti ponude za javnu nabavku.
da
ne
Fotokopija ličnih licenci:
PRILOG BR.7
Fotokopija popisne liste, ugovor o kupovini sa
računima i otpremnicama dobavljača, ugovor o
zakupu ili lizingu, fotokopije saobraćajnih dozvola:
- kompresor .............................................. komada 1
- rovokopač ili bager............................. komada 2
- mobilne pumpe za prepumpavanje voda... komada 2
PRILOG BR.8
PRILOG BR.9
- agregat za struju.....................................
komada 1
18/100
OBRAZAC 1
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova ponuđača i
člana grupe ponuđača
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova
podizvođača
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
OBRAZAC 3a Izjava o podizvođačima ako se angažuju
da
ne
OBRAZAC 4
Opšti podaci o podizvođaču
da
ne
OBRAZAC 5
Opšti podaci o članu grupe ponuđača
da
ne
OBRAZAC 6
Izjava ponuđača da je obišao predmetnu lokaciju
da
ne
OBRAZAC 7
Izjava ponuđača o odgovornim izvođačima
da
ne
OBRAZAC 8
Izjava o ispunjavanju neophodnih zakonskih uslova
i nezavisnoj ponudi
da
ne
OBRAZAC 9
Obrazac ponude
da
ne
OBRAZAC 10
Obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni
da
ne
OBRAZAC 11
Troškovi pripreme ponude
da
ne
OBRAZAC 12
Obrazac modela ugovora
da
ne
OBRAZAC 13
Predmer radova
da
ne
OBRAZAC 1a
OBRAZAC 2
OBRAZAC 3
Opšti podaci o ponuđaču
Izjava ponuđača da ne nastupa sa
podizvođačima
Napomena: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA
SVAKOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA.
Datum:
Potpis ovlašćenog lica:
M.P
19/100
Obrаzаc 1а.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA
PODIZVOĐAČA
Pri sаstаvljаnju ponude u potpunosti smo poštovаli uslove Nаručiocа, upoznаti smo sа svim
uslovimа Nаručiocа i s tim u vezi prilаžemo sledeće dokаze o ispunjenosti obаveznih uslovа:
Br.priloga
PRILOG BR.1
PRILOG BR.2
PRILOG BR.3
PRILOG BR.4
Dokument
Izvod iz Agencije zа privredne registre,
odnosno izvod iz registrа nаdležnog orgаnа
Izvoda iz kaznene evidencije, odnosno
uverenja nadležnog suda i nadležne
policijske uprave Ministarstva unutrašnjih
poslova da ono i njegov zakonski zastupnik
nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za neko od krivičnih dela protiv
privrede, krivična dela protiv zaštite životne
sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare, koji ne sme biti
stariji od 2 meseca računajući od dana
otvaranja ponuda
Potvrde privrednog sudа i prekršаjnog sudа
ili_odgovarajuća Potvrda Republike Srbije,
Agencije za privredne registre,
Potvrdа - Poreske uprаve Ministаrstvа
finаnsijа i privrede Republike Srbije o
izmirenim porezimа i doprinosimа i Potvrdа
jedinice lokаlne sаmouprаve – Uprаve
jаvnih prihodа o izmirenim porezimа i
drugim jаvnim dаžbinаmа ili potvrdа dа se
ponuđаč nаlаzi u postupku privаtizаcije
Prilog uz ponudu
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
Nаpomenа: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA
PODIZVOĐAČE UKOLIKO PONUĐAČ NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA.
Datum:
_______________
ZA
Potpis ovlašćenog lica:
___________________
М.P
20/100
Obrazac 2.
PODACI O PONUĐAČU
1. KOJI NASTUPA SAMOSTALNO
2. KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA
3. OVLAŠĆENOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA
(zaokružiti)
Naziv ponuđača
Sedište i adresa Ponuđača
Odgovorno lice – direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
E-mail
Tekući račun preduzeća i banka
Matični broj ponuđača
Poreski broj preduzeća – PIB
PDV broj
Datum:
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
M.P.
21/100
Obrazac 3.
IZJAVA PONUĐAČA
DA NE NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u ponudi za
javnu
nabavku
JN/R/13/2013-
Izvođenje radova na izgradnji interne
kanalizacije u Zoološkom Vrtu na Paliću – etapa 1, izjavljujemo da ne nastupamo sa
podizvođačima.
Datum:
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
M.P.
22/100
Obrazac 3a.
IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA (SPISAK
PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)
Za realizaciju javne nabavke, angažovaćemo sledeće podizvođače:
Red.
br.
POZICIJA RADOVA
KOJE IZVODI
NAZIV PODIZVOĐAČA
PROCENAT
UKUPNE
VREDNOSTI
NABAVKE KOJU
REALIZUJE
(NAJVIŠE 50%)
1.
2.
3
4
5.
Dаtum:
_______________
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
_____________________________
M.P.
23/100
Obrazac 4.
OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU
Naziv podizvođača
Naslov i sedište podizvođača
Odgovorna osoba – direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
E-mail
Tekući račun podizvođača
Matični broj podizvođača
Poreski broj podizvođača – PIB
PDV broj podizvođača
OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU KOPIJA ZA VEĆI BROJ
PODIZVOĐAČA
Datum:
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
M.P.
24/100
Obrazac 5.
OPŠTI PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA
Naziv člana grupe ponuđača
Sedište i adresa člana grupe
Ponuđača
Odgovorno lice člana grupe direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
E-mail
Tekući račun preduzeća i banka
Matični broj ponuđača
Poreski broj preduzeća – PIB
PDV broj
Podatke overava član grupe ponuđača. Fotokopirati obrazac u potrebnom broju za svakog člana
grupe ponuđača.
Dаtum:
_______________
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
_____________________________
M.P.
25/100
Obrazac 6 .
IZJAVA PONUĐAČA O POSETI LOKACIJE
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da
smo posetili lokaciju koja je predmet javne nabavke i stekli uvid u sve
informacije koje su neophodne za pripremu ponude. Takođe izjavljujemo da
smo upoznati sa svim uslovima gradnje i da oni, sada vidljivi, ne mogu biti
osnov za bilo kakve naknadne promene u ceni.
Datum:
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
M.P.
26/100
Obrazac 7 .
IZJAVA PONUĐAČA O ODGOVORNOM IZVOĐAČU, KOJI ĆE REŠENJEM
BITI IMENOVAN ZA IZVOĐENJE RADOVA
U JAVNOJ NABAVCI JN/R/ 13/2013
Br.
Ime i prezime
Broj licence
Naziv ponuđača ili
člana grupe ponuđača
koji angažuje
odgovornog izvođača:
Osnov angažovanja:
1. Zaposlen kod
ponuđača
2. Angažovan
ugovorom
1.
2.
3.
Datum: _____________
Potpis odgovornog lica
M.P.
Napomena: Poslednju kolonu «Osnov angažovanja» popuniti tako, što se za zaposlene unosi
broj "1", a za angažovane ugovorom – broj "2".
27/100
Obrazac 8.
IZJAVA O ISPUNJAVANJU NEOPHODNIH ZAKONSKIH USLOVA
I NEZAVISNOJ PONUDI
Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ispunjavamo sve
uslove iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) za učešće u
postupku javne nabavke J N / R / 1 3 / 2 0 1 3 - Izvođenje radova na izgradnji interne kanalizacije u
Zoološkom Vrtu na Paliću – etapa 1, kao i da smo poštovali obaveze koje proizilaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i garantujemo da smo
imaoci prava intelektualne svojine.
Takođe, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ponudu
podnosimo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Dаtum:
_______________
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
_____________________________
M.P.
28/100
Obrazac 9.
Opšti podaci oPonuđaču:
Naziv i sedište:_______________
_______________
Matični broj i PIB :
_______________
Osoba za kontakt:____
_______________
Na osnovu objavljenog javnog poziva za dodelu ugovora za javnu nabavku
J N / R / 1 3 /2013- Izvođenje radova na izgradnji interne kanalizacije u Zoološkom Vrtu na
Paliću – etapa 1, dostavljmo vam sledeću
PONUDU br.
Da kvalitetno izvršimo sve radove u skladu sa navedenim uslovima iz konkursne
dokumentacije, poštujući sve važeće propise i standarde, na način:
a) samostalno
b) zajednička ponuda
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
[navesti naziv, sedište,matični br. i PIB svih učesnika u zajedničkoj ponudi]
c) sa podizvođačem
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
[navesti naziv, sedište,matični br. i PIB svih podizvođača]
Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima bez PDV-a:
Slovima:
PDV:
Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima sa PDV-om
Slovima:
2. Rok završetka radova
posao.
(
) kalendarskih dana od dana uvođenja u
slovima
3. Nudimo garantni rok za sve radove u trajanju od
primopredaje radova. (ne kraći od 2 godine)
(
) godine, od dana
29/100
4. Za izvršenje javne nabavke angažujemo
(
) podizvođača (upisati broj
podizvođača).
slovima
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je ______%.
5. Uz ponudu prilažemo priloge i dokaze tražene konkursnom dokumentacijom.
6. Važnost ponude iznosi
ponuda ( ne kraći od 60 dana ).
Datum:
(
) dana od dana otvaranja
slovima
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
M.P.
30/100
Obrazac 10.
OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM
KAKO DA SE POPUNI
Vrsta radova
Vrsta troška
Izvođenje radova na izgradnji interne kanalizacije u
Zoološkom Vrtu na Paliću – etapa 1
Učešće u ukupnoj ceni
(u dinarima)
Učešće u ukupnoj ceni
(%)
Nabavna cena materijala
Vrednost radova
Transportni troškovi
SVEGA
100%
PDV
UKUPNO
Datum i mesto
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
M.P.
31/100
Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 7. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo vam
UPUTSTVO
1. Ovim uputstvom propisuje se sadržaj strukture cene kao dokumenta konkursne
dokumentacije, kao i uputstvo za njeno popunjavanje.
2. Obrazac Struktura cene sadrži:
Vrstu troškova iskazane u dinarima i procentualno.
3. Obrazac Struktura cene se sastavlja na obrascu koji čini sastavni deo konkursne
dokumentacije, a koji je sačinjen u skladu sa ovim uputstvom.
4. Cene u obrascu Struktura cene se iskazuju u dinarima.
5. Obrazac Struktura cene se dostavlja kao sastavni deo ponude i istovremeno sa
ponudom.
6. Obrazac Struktura cene može da se popuni ručno (ali ne grafitnom olovkom), na
pisaćoj mašini, računaru ili drugom tehničkom sredstvu sličnih karakteristika.
7. Ovo uputstvo je sastavni deo konkursne dokumentacije i isto se obavezno dostavlja
ponuđačima uz ostalu konkursnu dokumentaciju.
32/100
Obrazac 11.
TROŠKOVI PRIPREME PONUDE
Br.
Vrsta troška
Iznos
Datum: _______________
Potpis odgovornog lica
_________________________
M.P.
Napomena: U obrazac se unose samo troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja.
33/100
Obrazac 12
MODEL UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA
Ugovorne strane :
1. DOO „ Park Palić „ Palić ,ul.Kanjiški put 17, PIB : 106257295,MBR : 20564873 koje
zastupa direktor Goran Gabrić, u daljem tekstu naručioc
2. Preduzeće ____________________________ sа sedištem u _________________________
ulicа _________________, PIB _____________________ mаtični broj _________________
rаčun br. ___________________ otvoren kod poslovne bаnke_______________________ koje
zаstupа direktor _______________________________ u dаljem tekstu Izvođаč.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(ostali ponuđači iz grupe ponuđača)
i/ili
(naziv podizvođača)
Član 1.
DOO „Park Palić“ je u svojstvu Naručioca u sprovedenom postupku javne nabavke
JN/R/13/2013, po javnom pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke dana
24.12.2013.godine, kao i na Portalu Službenog glasnika Republike Srbije i na internet stranici
Naručioca, izabrao Izvođača kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji
interne kanalizacije u Zoološkom Vrtu na Paliću – etapa 1.
Član 2.
Predmet ugovora je izvođenje radova na izgradnji interne kanalizacije u Zoološkom Vrtu
na Paliću – etapa 1 i bliže je određen usvojenom ponudom Izvođača broj _______________ od
____________________ 2014. godine, koja je sastavni deo ovog ugovora, investicionotehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi i ovim ugovorom.
Radi izvršenja radova koji su predmet ovog ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi
radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske i
pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su
predmet ovog ugovora.
34/100
Član 3.
Ugovorne strane utvrđuju da cena za izvođenje radova iz člana 2. ugovora iznosi ukupno
______________________dinara bez PDV-a, odnosno ___________________dinara sa PDVom, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača br. _________ od
______________ 2014. godine.
Jedinične cene iz usvojene ponude su fiksne i ne mogu se menjati usled povećanja cene
elementa po osnovu kojih je određena.
Do promene ukupne ugovorene cene može doći samo u skladu sa članom 20. ovog
Ugovora.
Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i
troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove izvođača.
Član 4.
Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način :
-Po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu
overene građevinske knjige, izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude Izvođača br
____________________ od ______________2014. godine i potpisanim od strane
stručnog nadzora, u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što
okončana situacija mora iznositi minimum 10 % od ugovorene vrednosti.
Ukoliko Naručioc delimično ospori ispostavljene situacije, dužan je da isplati nesporni
deo situacije.
Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove, građevinske
knjige, odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i nabavku opreme i drugu dokumentaciju
Izvođač dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog
obračuna, u suprutnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što izvođač priznaje bez prava
prigovora.
Član 5.
Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od
_____________________ kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao, a prema
priloženom dinamičkom planu, koji je sastavni deo ovog ugovora.
Datum uvođenja u posao, stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik, a smatraće se da
je uvođenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova :
-da je Naručioc predao Izvođaču investiciono tehničku dokumentaciju i odobrenje za gradnju
-da je Naručioc obezbedio Izvođaču nesmetan prilaz gradilištu
-da je Izvođač dostavio menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla,
-da je Izvođač naručiocu dostavio polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu osiguranja od
odgovornosti za šteti pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica.
Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova ni 7 –og dana od kumulativnog sticanja
gore navedenih uslova ,smatraće se da je 7-og dana uveden u posao.
Pod rokom završetka radova smatra se dan njihove spremnosti za tehnički pregled, a što
stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku.
Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti naručioca.
35/100
Član 6.
Rok za izvođenje radova se produžava na zahtev izvođača :
-
-
U slučaju prekida radova koji traje duže od dva dana, a nije izazvan krivicom izvođača
U slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile
U slučaju izmene projektno-tehničke dokumentacije po nalogu Naručioca pod uslovom
da obim radova po izmenjenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji znatno ( preko 10 % )
prelazi obim radova koji su predmet ovog ugovora
U slučaju prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa za koji nije odgovoran izvođač
Zahtev za produženje roka izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora,u pisanoj
formi, uz saglasnost stručnog nadzora Izvođač podnosi naručiocu u roku od dva dana od saznanja
za okolnost, a najkasnije 15 dana pre isteka konačnog roka za završetak radova.
Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane u formi aneksa ovog ugovora o tome
postignu pismeni sporazum.
U slučaju da Izvođač ne ispunjava predviđenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više
izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade.
Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje
ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.
Član 7.
Ukoliko Izvođač ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku,
dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu od 0,5 % od ukupno dogovorene vrednosti za svaki
dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 10 % od vrednosti ukupno
ugovorenih radova.
Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa članom 11. i članom 12. ugovora dužan je da
plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini 0.5 % od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan
zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 10 % od vrednosti ukupno
ugovorenih radova.
Naplatu ugovorne kazne Naručioc će izvršiti bez prethodnog pristanka Izvođača,
umanjenjem računa navedenog u okončanoj situaciji.
Ako je naručioc zbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji navedenih radova, kao i
neispunjenja obaveza izvođača iz člana 11. i člana 12. ugovora, pretrpeo štetu koja je veća od
iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne i razliku do
punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručioc mora da dokaže.
Član 8.
Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa
važećim propisima, tehničkim propisima, investiciono-tehničkom dokumentacijom i ovim
ugovorom, i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu.
Izvođač se obavezuje :
- da pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača
radova;
- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu
posla i u ugovorenom roku;
36/100
- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu
ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;
isporuku
- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na
povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;
- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta
svojih materijala i slično, tako da se Naručioc oslobađa svih odgovornosti prema državnim
organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za
vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;
- da se strogo pridržava mera zaštite na radu;
- da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;
- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike
Srbije, koji regulišu ovu oblast;
- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog
nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku
ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala,
opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu
ugovorenih rokova izvođenja radova;
- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za
njihov prijem;
- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se
nepravilnosti i nedostaci
utvrde
- da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s
tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u
roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.
Član 9.
Izvođač se obavezuje da o svom trošku obezbedi i istakne na vidnom mestu tablu, koja
mora da sadrži:
-
podatke o objektu koji se gradi;
odgovornom projektantu;
izdatom odobrenju za izgradnju,
podatke o Naručiocu, Izvođaču i nadzornom organu;
početku građenja i roku završetka radova;
početak i rok završetka radova.
Izvođač se obavezuje da tablu sačini prema uputstvu, koje je sastavni deo ovog
ugovora.
37/100
Član 10.
Naručioc se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način
određen članom 4. ovog Ugovora i da od Izvođača, po završetku radova, primi navedene radove.
Naručioc će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza
Izvođača, o čemu zaključuje poseban ugovor sa nadzornim organom.
Naručioc se obavezuje da uvede Izvođača u posao, predajući mu investiciono-tehničku
dokumentaciju i odobrenje za gradnju, kao i obezbeđujući mu nesmetan prilaz gradilištu.
Naručioc se obavezuje da učestvuje u radu komisije za primopredaju i konačni obračun
sa stručnim nadzorom i Izvođačem.
Član 11.
Izvođač je dužan da Naručilacu preda odgovarajuće sredstvo finansijskog obezbeđenja:
za dobro izvođenje radova i za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
Izvođač se obavezuje da će prilikom zaključenja ugovora dostavi u korist Naručioca kao
garanciju za dobro izvršenje posla, blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje u visini 10%
vrednosti Ugovora sa rokom važnosti 30 dana duže od zapisničke primopredaje izvedenih radova.
Ova blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje se vraća Izvođaču po isteku roka važnosti
blanko sopstvene menice.
U slučaju nastupanja uslova za produženje roka završetka radova, Izvođač je u obavezi da
produži važenje sredstva finansijskog obezbeđenja o svom trošku.
U slučaju isteka roka važenja blanko sopstvene menice i meničnog ovlašćenja dok je
izvođenje predmetnih radova u toku, Izvođač je dužan da o svom trošku produži rok važenja
sredstava finansijskog obezbeđenja.
Izvođač se obavezuje da će prilikom primopredaje radova kao garanciju za otklanjanje
grešaka u garantnom roku, dostaviti blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje u visini 10%
vrednosti ugovora istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova sa rokom važnosti
15 dana duže od dana isteka garantnog roka. Ova blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje
se vraća Izvođaču po isteku roka važnosti blanko sopstvene menice.
Blanko sopstvene menice i menična ovlašćenja iz stava 2 i 5 ovog člana moraju imati
klauzule: "bezuslovna", "neopoziva", "plativa na prvi poziv" i "bez prava na prigovor".
Član 12.
Izvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora osigura radove,
materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u
izgradnji) i dostavi Naručiocu polisu osiguranja, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo
period izvođenja radova.
Izvođač je takođe dužan da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora, dostavi
Naručiocu polisu osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i stvarima trećih
lica, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu
prema važećim zakonskim propisima.
Ukoliko se rok za izvođenje radova produži, Izvođač je obavezan da dostavi, pre isteka
ugovorenog roka, polise osiguranja iz stava 1. i 2. ovog člana, sa novim periodom osiguranja.
Izvođač je obavezan da sprovodi sve potrebne mere zaštite na radu, kao i
protivpožarne zaštite.
38/100
Član 13.
Garantni rok za izvedene radove iznosi ___________(_______) godine računajući od
dana primopredaje radova. Za ugrađene materijale važi garantni rok u skladu sa uslovima
proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova Naručiocu.
Izvođač je obavezan da, na dan izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog
ugovora, zapisnički preda Naručiocu sve garantne listove za ugrađene materijale, kao i
uputstva za rukovanje.
Član 14.
Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pismeni poziv Naručioca, otkloni o
svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova, ugrađenih
materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja
prouzrokovana ovim nedostacima.
Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana
po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca, Naručioc ima pravo da za otklanjanje
nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača, naplatom garancije banke
za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
Ukoliko garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti
troškove nastale povodom otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog člana, Naručioc ima pravo da
od Izvođača traži naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.
Član 15.
Za ukupan ugrađeni materijal i opremu Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i
ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa
projektnom dokumentacijom.
Ukoliko Naručioc utvrdi da ugrađeni materijal ili oprema ne odgovara standardima
i tehničkim propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je
nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.
Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu
kvaliteta opreme. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara
kvalitetu.
U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta,
Naručioc ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo
izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u
određenom roku to ne učini, Naručioc ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na
trošak Izvođača po ovom ugovoru.
Član 16.
Izvođač će deo radova koji su predmet ovog ugovora izvršiti preko podizvođača
Preduzeća
____________________,
sa
sedištem
______________________,
PIB
____________________, matični broj _______________________.
Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za
radove izvedene od strane podizvođača, kao da ih je sam izveo.
Član 17.
39/100
Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem
viškova radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni
nadzor i Naručioca.
Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca Izvođač će izvesti višak radova. Jedinične
cene za sve pozicije iz predmera usvojene ponude Izvođača br. ______ od ________ za koje se
utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10%
količine neće uticati na produžetak roka završetka radova.
Član 18.
Izvođač može i bez prethodne saglasnosti Naručioca, a uz saglasnost stručnog nadzora
izvesti hitne nepredviđene radove, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili
za sprečavanje štete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i
neočekivanim događajima, koji se nisu mogli predviteti u toku izrade projektne dokumentacije.
Izvođač i stručni nadzor su dužni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog
člana, o tome obaveste Naručioca.
Naručioc može raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno
povećana, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Izvođača.
Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za hitne nepredviđene radove.
Član 19.
Izvođač o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava Naručioca i
stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik.
Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 dana od završetka
radova.
Komisiju za primopredaju radova čine po jedan predstavnik Naručioca, stručnog
nadzora i Izvođača.
Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji radova.
Izvođač je dužan da prilikom primopredaje radova preda Naručiocu, pre tehničkog
pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugrađenih materijala u 3 (tri) izvoda sa
priloženim atestima, kao i projekte izvedenih radova u dva primerka.
Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručioc u toku izvođenja ili prilikom
preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke
Izvođač ne počne da otklanja u roku od 5 dana po prijemu poziva od strane Naručioca i ako ih
ne otkloni u sporazumno utvrđenom roku, Naručioc će radove poveriti drugom izvođaču na
račun Izvođača radova.
Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom izvođaču Naručioc će učiniti po
tržišnim cenama i sa pažnjom dobrog privrednika.
Tehnički prijem radova i upotrebnu dozvolu obezbediće Naručioc .
Član 20.
Konačna količina i vrednost radova po ovom ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno
izvedenih radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora i usvojenih
jediničnih cena iz ponude koje su fiksne i nepromenljive.
Konačni obračun se ispostavlja istovremeno sa Zapisnikom o primopredaji radova.
40/100
Član 21.
Naručioc ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:
- ako Izvođač u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora ne dostavi bankarske
garancije, u kom slučaju Naručioc ima pravo na aktiviranje bankarske garancije za
ozbiljnost ponude;
- ako Izvođač u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora ne dostavi polisu
osiguranja, u kom slučaju Naručioc ima pravo na aktiviranje bankarske garancije za
ozbiljnost ponude;
- ukoliko Izvođač kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana, kao i ako
Izvođač ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih
razloga prekine sa izvođenjem radova;
- ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i
kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog
nadzora;
-
u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.
Član 22.
U slučaju jednostranog raskida ugovora Naručioc ima pravo da za radove koji su
predmet ovog ugovora angažuje drugog izvođača i aktivira garanciju banke za dobro izvršenje
posla. Izvođač je u navedenom slučaju obavezan da nadoknadi Naručiocu štetu, koja
predstavlja razliku između cene predmetnih radova po ovom ugovoru i cene radova novog
izvođača za te radove.
Ugovor se raskida izjavom u pisanoj formi koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani i sa
otkaznim rokom od 15 dana od dana dostavljanja izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid
ugovora.
U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od
propadanja, da Naručiocu preda projekat izvedenog stanja, kao i zapisnik komisije o stvarno
izvedenim radovima do dana raskida ugovora. Troškove snosi ugovorna strana koja je
odgovorna za raskid ugovora.
Član 23.
Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredbe Posebnih uzansi o
građenju.
Član 24.
Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:
- ponuda Izvođača br. ________ od _______ 2014. godine
- predmer radova sa jediničnim cenama
41/100
Član 25.
Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko
sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Subotici.
do
Član 26.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.
Član 27.
Ovaj ugovor je sačinjen u šest jednakih primeraka, po tri za svaku ugovornu stranu.
IZVOĐAČ
____________________
NARUČIOC
DOO „Park Palić“
___________________
42/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
E. PREDMER RADOVA
za 1. etapu izgradnje interne kanalzacije u ZOO vrtu Palić
Napomena: Radovi se izvode u poslovnom krugu ZOO vrta Palić. Jediničnim cenama pozicija
obuhvatiti sve dodatne aktivnosti i prilagodjavanje Izvodjača radova uslovima normalnog
funkcionisanje ZOO vrta za vreme izgradnje objekta.
E1. Geodetski radovi
E1.1
Trasiranje cevovoda prema elementima iz
projekta. Trasiranjem se označavaju šahtovi i
temena kao i položaj i gabariti ostalih objekata
na trasi cevovoda.
Horizontalno lociranje cevovoda vršiti prema
podacima i detaljima iz projekta. Vertikalno
lociranje vršiti nivelmanom vezujući se na kotu
gornje ploče kanalizacione šahte u Krfskoj ulici,
kod glavnog ulaza u ZOO vrt i to sa strane
nadzemne EE reže. Referentna kota je 105.94
mnm i njen položaj je dat na grafičkom prilogu.
Obračun po m¹ izgradjenog cevovoda.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
E1.2
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
181,0
167,0
128,0
143,0
95,0
305,0
78,0
1.097,0
Geodetsko snimanje i kartiranje izgradjenog
cevovoda. Jediničnom cenom je obuhvaćeno
horizontalno i vertikalno snimanje, taksa za
kartiranje katastru i unošenje u katastar.
Snimanje izvodi ovlašćeno preduzeće. Izvođač
radova za tehnički prijem obavezno prilaže
overen katastarski snimak izvršenih radova
(izvod iz ZK sa kartiranim cevovodom). Obračun
po m¹ izgradjenog cevovoda.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
181,0
167,0
128,0
143,0
95,0
305,0
43/100
oznaka
opis pozicije
Krak K7
Ukupno:
j.m. količ.
m¹
m¹
jed.cena
iznos
78,0
1.097,0
Ukupno, Geodetski radovi
E2. Pripremno-završni radovi
E2.1
Raščišćavanje terena na trasi cevovoda od štale
za konje do postojeće ograde/kapije u dužini od
45 m. Raščišćavanje vršiti u pojasu potrebne
širine za nesmetano izvođenje radova.
Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: uklanjanje
šiblja, drveća, šuta i privremeno uklanjanje
postojeće žičane ograde/kapije orijentacione
dužine 10m; utovar u transportna sredstva,
transport na deponiju do 5 km i istovar. Takođe,
nakon
izgradnje
cevovoda,
cenom
je
obuhvaćeno dovodjenje ograde u ranije stanje.
Obračun po komplet izvršenim radovima na
raščišćavanju.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode nakon
iskolčenja predviđenog cevovoda u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Krak K1:deonica 1
E2.2
komplet
1
Raščišćavanje terena na trasi cevovoda od
postojeće kanalizacione šahte kod apartmana
direktora (objekat br.44) do majmunarnice
(objekat br.39) u dužini od 70 m. Raščišćavanje
vršiti u pojasu širine koja je potrebna za
nesmetano izvođenje radova. Jedinačnom
cenom je obuhvaćeno: uklanjanje šiblja, drveća i
šuta; utovar u transportna sredstva, transport na
deponiju do 5 km i istovar.
Obračun po komplet izvršenim radovima na
raščišćavanju.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode nakon
iskolčenja predviđenog cevovoda u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Krak K1:deonica 2
komplet
1
44/100
oznaka
E2.3
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Privremeno pražnjenje i ponovno punjenje
jezera sa desne strane trase kod majmunarnice
(objekat
br.39).
Jezero
se
prazni
prepumpavanjem vode u obližnji kanal i ostaje
prazno za svo vreme izvođenja radova na ovom
delu trase. Prosečna dubina vode u jezeru je
1m, a količina vode koju treba isprazniti je cca
250m³.
Jediničnom cenom obuhvaćena je potrebna
oprema za pražnjenje i punjenje jezera (iz
obližnjeg kanala) i čišćenje jezera pre ponovnog
punjenja. Ako za vreme izvođenja radova dođe
do oštećenja postojeće folije u oblozi, Izvođač je
dužan da o svom trošku izvrši zamenu oštećene
folije. Vodu i električnu enrgiju za ove potrebe
obezbeđuje ZOO vrt.
Obračun po komplet izvršenim radovima.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode nakon
iskolčenja predviđenog cevovoda u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Krak K1:deonica 2
E2.4
komplet
1
Privremeno uklanjanje prepreka na delu trase
između
šahtova
K1-10
i
K1-11
kod
majmunarnice (objekat br.39) i vraćanje u
prvobitno stanje istih nakon završene izgradnje
cevovoda. Privremeno se uklanja deo žičanog
kaveza (pristupni žičani "tunel" za majmune) i
deo kamene obale jezera. Orijentaciono se
uklanja kavez 4m dužine i oko 10m kamene
obale. Prilikom izvođenja radova voditi računa
da se ne ošteti folija u oblozi jezera. U slučaju
oštećenja iste, Izvodjač je dužan istu popraviti.
Obračun po komplet izvršenim radovima na
uklanjanju prepreka i vraćanja u prvobitno
stanje.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode nakon
iskolčenja predviđenog cevovoda u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Krak K1:deonica 2
komplet
1
45/100
oznaka
E2.5
opis pozicije
komplet
1
Krak K1:deonica 1
kom
8
Krak K1:deonica 2
kom
3
Krak K1:deonica 3
kom
1
Krak K1:deonica 4
kom
2
Krak K1:deonica 5
kom
kom
1
13
kom
1
kom
29
Ukupno:
E2.8
iznos
Troškovi nadzora vlasnika podzemnih instalacija
nad otkrivanjem položaja postojećih instalacija,
njihovog osiguranja za vreme gradnje cevovoda
i zatrpavanja rova. Obračun po komadu
instalacije.
Krak K4
Krak K7
E2.7
jed.cena
Raščišćavanje terena na trasi cevovoda od
amfiteatra (objekat br.13) do upravne zgrade
(objekat br.12) u dužini od 25 m. Raščišćavanje
vršiti u pojasu širine koja je potrebna za
nesmetano izvođenje radova. Jedinačnom
cenom je obuhvaćeno: uklanjanje ukrasnog
šiblja; utovar u transportna sredstva, transport
na deponiju do 5 km i istovar.
Obračun po komplet izvršenim radovima na
raščišćavanju.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode nakon
iskolčenja predviđenog cevovoda u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Krak K4
E2.6
j.m. količ.
Prosecanje i rušenje kolovozne konstrukcije u
Riječkoj ulici na trasi cevovoda. Šut nastao tom
prilikom utovariti u transportna sredstva i odneti
na deponiju udaljenu 5 km. Obračun po m²
porušene površine.
Krak K1:deonica 1
m²
7,0
Vraćanje kolovozne konstrukcije u prvobitno
stanje. Jediničnom cenom obuhvaćena je
nabavka potrebne količine materijala i izrada
prosečenih površina istih ili boljih karakteristika
od postojećih. Obračun po m² porušene
površine.
Krak K1:deonica 1
m²
7,0
46/100
oznaka
E2.9
opis pozicije
jed.cena
iznos
Prosecanje i rušenje postojećih betonskih
površina-pešačkih staza na trasi cevovoda.
Prosecanje vršiti u predviđenoj širini. Na delu
trase koja se postavlja u betonsku stazu,
predviđa se rušenje u celoj širini staze (cca 3m).
Šut nastao tom prilikom utovariti u transportna
sredstva i odneti na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m² porušene površine.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
E2.10
j.m. količ.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
147,0
57,0
340,0
398,0
227,0
257,0
137,0
1.563,0
Vraćanje betonskih površina-betonskih staza u
ranije stanje. Jediničnom cenom obuhvaćena je
nabavka potrebne količine materijala i izrada
prosečenih površina istih ili boljih karakteristika
od postojećih. Obračun po m² porušene
površine.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
147,0
57,0
340,0
398,0
227,0
257,0
137,0
1.563,0
47/100
oznaka
E2.11
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Radovi na presecanju postojećeg cevovoda
Ø250mm u Riječkoj ulici. Radovi se vrše u cilju
priključivanja
predviđenog
cevovoda
na
postojeći, a izvode se nakon završetka
građevinskih radova na izgradnji šahte K1-0.
Izrada šahte K1-0 obuhvaćena je posebnom
pozicijom. Jediničnom cenom obuhvaćeno je:
rasecanje postojećeg cevovoda, obrada spoja
postojećeg cevovoda i nove šahte (K1-0), sve u
cilju da se obezbedi vodonepropusnost spoja.
Obračun se vrši za kompletno izvršene radove
zajedno sa potrebnim materijalom i radom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu
predstavnika
JKP
"VODOVOD
I
KANALIZACIJA" – Subotica.
Krak K1:deonica 1
E2.12
kompl.
1
Radovi
na
priključivanju
postojećeg
kanalizacionog cevovoda na novu šahtu K1-6.
Izrada šahte K1-6 obuhvaćena je posebnom
pozicijom. Jediničnom cenom obuhvaćeno je:
prilagodjavanje dinamike izgradnje šahra K1-6,
privremeno osiguranje a potom rasecanje
postojećeg cevovoda, obrada spoja postojećeg
cevovoda i nove šahte (K1-6), sve u cilju da se
obezbedi vodonepropusnost spoja. Obračun se
vrši za kompletno izvršene radove zajedno sa
potrebnim materijalom i radom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode nakon izrade
nove šahte u prisustvu i uz saglasnost
predstavnika ZOO vrta.
Krak K1:deonica 2
E2.13
kompl.
1
Ispumpavanje sadržaja postojećih septičkih
jama zaspremine cca 8-13 m³. Jediničnom
cenom je obuhvaćeno pražnjenje septičke jame
komunalnim vozilom. Obračun po kompletno
izvršenim radovima.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Krak K1:deonica 1 (kod šimpanze, 8m³)
Krak K1:deonica 3 (kod slona, 13m³)
Krak K1:deonica 4 (kod restorana, 8m³)
kompl.
kompl.
kompl.
1
1
2
48/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
Krak K4 (kod životinjske kuhinje, upravne
zgrade, amfiteatra i kod kafića kod dečjeg
igrališta, 10m³)
kompl.
E2.14
jed.cena
iznos
4
Rušenje i zatrpavanje postojeće septičke jame.
Očekuje se da su zidovi objekta od pune opeke,
a gornja ploča i dno od armiranog betona.
Ukupna količina opeke koja se ruši je oko 5m³, a
armiranog betona u objektu koji se ruši je cca 3
m³. Jediničnom cenom je obuhvaćeno:rušenje
objekta, utovar šuta, transport na lokaciju koju
odredi Investitor (5 km), istovar na lokaciji kao i
zatrpavanje jame zemljom iz iskopa. Obračun
po komplet izvršenoj poziciji.
NAPOMENA: Ovi radovi se izvode nakon
završetka izgradnje i puštanje u rad
odgovarajućeg kraka K1 interne kanalizacije:
deonice 1, 2, 3 i 4 i u prisustvu i uz saglasnost
predstavnika ZOO vrta. Prilikom izvođenja
radova na rušenju voditi računa da se postojeće
podzemne instalacije ne oštete. Ako dođe do
oštećenja istih, izvođač radova o svom trošku
će izvršiti sanaciju.
Krak K1:deonica 1 (kod šimpanze)
Krak K1:deonica 3 (kod slona)
Krak K1:deonica 4 (kod restorana)
Krak K4 (kod životinjske kuhinje, upravne
zgrade, amfiteatra i kod kafića kod dečjeg
igrališta)
E2.15
kompl
kompl
kompl
kompl
1
1
2
4
Uređenje i čišćenje gradilišta od šuta i ostatka
materijala nakon završetka izgradnje. Obračun
po kompletno izvršenoj poziciji.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
kompl.
1
kompl.
1
Krak K1:deonica 3
kompl.
1
Krak K1:deonica 4
kompl.
1
Krak K1:deonica 5
kompl.
Krak K4
Krak K7
kompl.
1
1
kompl.
1
Ukupno
kom
7
49/100
oznaka
E2.16
E2.17
opis pozicije
Ispitivanje cevovoda i šahtova na probni pritisak
od 0.2 bara u svemu prema normativu SPS
1610 tačka 13. Izvođač radova za tehnički
prijem prilaže zapisnik o uspešno izvršenoj probi
na pritisak. Obračun po m¹ cevovoda.
Krak K1:deonica 1
m¹
Krak K1:deonica 2
m¹
Krak K1:deonica 3
m¹
Krak K1:deonica 4
m¹
Krak K1:deonica 5
m¹
Krak K4
m¹
Krak K7
m¹
Ukupno
m¹
jed.cena
iznos
181,0
167,0
128,0
143,0
95,0
305,0
78,0
1.097
Snimanje kanalizacije video kamerom sa
proverom ostvarenih podužnih padova i spojeva.
Snimanju prisustvuju rukovodilac radova i
nadzorni organ. O snimanju se sastavlja
zapisnik kome se prilažu DVD snimci izvršenih
radova. Obračun po m¹ izgradjenog cevovoda.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno
E2.18
j.m. količ.
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
181,0
167,0
128,0
143,0
95,0
305,0
78,0
1.097
Rekonstrukcija propusta na Tapšinom kanalu.
Ovim radovima se predviđa zamena postojećeg
propusta Ø400mm na Tapšinom kanalu, na dva
paralelna cevovoda Ø300mm. Ova pozicija
obuhvata:
A. Pobijanje Larsen talpi na dužini od 8 m, za
osiguranje iskopa kod propusta na Tapšinom
kanalu. Larsen talpe se postavljaju pre početka
radova na iskopu. Talpe se postavljaju na 1.4m
od kraja cevovoda uzvodno i nizvodno. Larsen
talpe se pobijaju do 2.0m ispod dna iskopa.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno dopremanje,
pobijanje, vađenje i otpremanje talpi nakon
završetka radova.
50/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
B. Iskop rova za potrebe demontaže postojećeg
cevovoda Ø400mm i za postavljanje dva nova
paralelna cevovoda Ø300mm. Širina rova je
1.6m, a prosečna dubina 1.3m. Iskop se vrši
mašinski, sa ručnim dokopavanjem i uz fino
planiranje dna rova. Iskop se vrši u uslovima
snižavanja nivoa podzemne vode. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Količina iskopa je 10 m³.
C. Rasplaniranje viška zemlje na okolnom
terenu do 100m. Količina materijala predviđenog
za rasplaniranje iznosi 10 m³.
D. Nabavka, doprema i ugrađivanje šljunka
prirodne granulacije u debljini od 50cm ispod
cevovoda i iznad peska sve do kote terena.
Šljunak se ugrađuje kao zamena materijala.
Potrebna zbijenost iznosi MSmin≥30 MPa.
Količina šljunka je 9 m³.
E. Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska
ispod, pored i iznad cevi. Pri ugradnji pesak se
ručno zbija u slojevima od po 20 cm do 95%
stepena od maks. laboratorijske zbijenosti po
standardnom Proktoru. Projektom se insistira na
podlozi od peska od 10 cm ispod cevi i 30 cm
iznad temena cevi. Količina peska je 5 m³.
F. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 12 m² (dvostrano).
G. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD315, SDR 34 (S-16) cevi. Polaže se dva
komada cevovoda dužine od po 4.5m. Cevi se
H. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
51/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
I. Nabavka materijala i izrada ulivne i izlivne
glave cevovoda 2x Ø300mm. Ulivna glava se
gradi od nabijenog betona MB20 debljine 20cm
sve do kote terena. Orijentaciona količina
betona je 0.4m³ za ulivnu glavu i 0.3m³ za izlivnu
glavu.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E, F, G,H i I).
komplet
Krak K1:deonica 4
1
Ukupno, Pripremno-završni radovi
52/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
E3. Zemljani radovi
E3.1
Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda.
Širina rova je 0.8 i 1.0m, a dubina od 0.95 do
2.44m, prosečno 1.45m. Iskop se vrši mašinski,
sa ručnim dokopavanjem i uz fino planiranje dna
rova. Iskop se vrši u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. Pre
iskopa izvršiti šlicovanje poprečnih profila i
utvrditi tačan položaj podzemnih instalacija.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta.
NAPOMENA: Ručni iskop je obavezan na svim
onim mestima gde mehanizacija može da ošteti
postojeće objekte i očekivane podzemne
instalacije.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno šlicovanje u
cilju otkrivanja položaja podzemnih instalacija,
iskop i planiranje dna rova, obeležavanje iskopa
znacima upozorenja, obezbeđenje instalacija i
održavanje rova do izvršenja radova.
Obračun po m³ samoniklog materijala.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
E3.2
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar i
planiranje viška zemlje u krugu ZOO vrta.
Transportna daljina je do 200 m. Jediničnom
cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i
planiranje. Obračun po m³ samoniklog
materijala.
3
Krak K1:deonica 1
m
3
Krak K1:deonica 2
m
3
Krak K1:deonica 3
m
352,0
273,0
139,3
138,5
89,0
332,0
69,3
1.393,1
260,0
197,8
97,3
53/100
oznaka
opis pozicije
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
E3.3
j.m. količ.
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
jed.cena
iznos
96,5
62,0
290,0
69,3
1.072,9
Nasipanje depresije
kod ukrštanja trase
kanalizacije sa Tapšinim kanalom prema
detaljima iz projekta. Nasipanje se vrši u cilju
izravnanja postojeće denivelacije na tom delu
ZOO vrta. Predviđa se nasipanje do kote
104.20mnm na površini od cca 1100m².
Prosečna visina nasipanja je 0.5. Nasipanje se
vrši sa zemljom iz iskopa. Zbijanje vršiti do 95%
od max. Laboratorijske zbijenosti po "Proktor"ovom postupku.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno priprema
zemljišta za nasipanje, planiranje, nabijanje i
fino oblikovanje, kao i dodatni radovi na
postizanju optimalne vlažnosti zemljišta za
ugrađivanje.
3
Obračun po m ugrađenog nasipa.
Krak K1:deonica 4
m³
550,0
54/100
oznaka
E3.4
opis pozicije
jed.cena
iznos
Nabavka materijala, dopremanje i ugrađivanje
šljunka u rov na mestu prolaska trase ispod
kolovoza i betonskih površina-pešačkih staza.
Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20-30 cm uz
istovremeno nabijanje. Zbijenost ispune rova na
koti posteljice treba da iznosi:
- ispod saobraćajnica MSmin=30 MPa
- ispod betonskih površina-pešačkih staza
MSmin=20 MPa
Na zahtev Nadzornog organa postignuta
zbijenost se dokazuje opitima pločom.
Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan rad
i materijal kao i dokaz postignutog kvaliteta
radova. Obračun po m³ ugrađenog šljunka
(zatrpanog rova).
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
E3.5
j.m. količ.
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
79,1
31,0
48,3
74,2
31,6
46,0
20,9
331,1
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Pri ugradnji
pesak se ručno zbija u slojevima od po 20 cm
do 95% od maks. laboratorijske zbijenosti po
standardnom Proktoru. Projektom se insistira na
podlozi od peska od 10 cm ispod i 30cm iznad
temena cevi. Na mestu prolaska trase ispod
kolovoza i trotoara pesak se postavlja do visine
od 30 cm iznad temena cevi, a na svim ostalim
mestima nasipanje peskom se vrši do kote
terena. Ako je materijal iz iskopa pesak bez
organskih primesa, uz saglasnost Nadzornog
organa, za zatrpavanje može se koristiti
materijal iz iskopa i obračun izvršiti u narednoj
poziciji. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Obračun po m³ stvarno ugrađenog peska u
zbijenom stanju.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
3
m
3
m
3
m
158,0
153,0
43,0
55/100
oznaka
opis pozicije
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno
E3.6
j.m. količ.
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
jed.cena
iznos
18,0
28,0
177,0
32,0
609,0
Ugrađivanje materijala iz iskopa-peska bez
organskih primesa nakon montaže cevi.
Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20-30
cm. Zbijanje vršiti do 95% od max. laboratorijske
zbijenosti po standardnom Proktoru. Radove
izvesti u svemu prema opštim uslovima
izgradnje i detaljima iz projekta.
Obračun po m³ stvarno ugrađenog peska iz
iskopa u zbijenom stanju.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno
E3.7
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
106,0
82,0
42,0
42,0
27,0
100,0
14,0
413,0
Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje stabilnost iskopa. Jediničnom
cenom je obračunat podgrada i celokupan rad
na montaži i demontaži iste. Obračun po m²
podgradjenog rova.
NAPOMENA:Količina oplate u ovoj poziciji
obuhvata dvostranu oplatu.
Krak K1:deonica 1
m²
352,0
Krak K1:deonica 2
m²
274,0
Krak K1:deonica 3
m²
139,0
Krak K1:deonica 4
m²
179,0
Krak K1:deonica 5
m²
111,0
Krak K4
m²
415,0
Krak K7
m²
97,6
Ukupno:
m² 1.567,6
56/100
oznaka
E3.8
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Očekuje se potreba za korišćenjem
iglofiltera. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo.
Jediničnom cenom je obuhvaćena celokupna
oprema, energija i rad.
Obračun po m¹ cevovoda.
Krak K1:deonica 1
Krak K1:deonica 2
Krak K1:deonica 3
Krak K1:deonica 4
Krak K1:deonica 5
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
181,0
167,0
128,0
143,0
95,0
305,0
78,0
1.097,0
Ukupno, Zemljani radovi
E4. Montažerski radovi
E4.1
Nabavka i transport do lokacije koju odredi
Investitor kanalizacionih PVC OD250, SDR 34
(S-16) cevi za izgradnju cevovoda.
Zbog malog nasloja nad temenom cevi, insistira
se na zahtevanom kvalitetu cevnog materijala.
Uz predhodnu saglasnost Projektanta, predmet
isporuke mogu biti i cevi od drugog materijala
istih ili boljih karakteristika od predvidjenih.
Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka,
transport i propisno lagerovanje cevi na lokaciji
koju odredi Investitor, uključujući potreban spojni
i zaptivni materijal, važeće ateste i dokaze
statičke stabilnosti za tražene uslove, sve na
srpskom jeziku.
Obračun po m¹ isporučenog cevovoda.
Krak K1:deonica 1
m¹
Krak K1:deonica 2
m¹
Krak K1:deonica 3
m¹
Ukupno:
m¹
181,0
167,0
128,0
476,0
57/100
oznaka
E4.2
E4.3
E4.4
opis pozicije
j.m. količ.
Transport sa lokacije lagerovanja i montaža
kanalizacionih PVC OD250 SDR 34 (S-16) cevi.
Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu
saglasno uslovima koje propisuje proizvođač
cevi. Jediničnom cenom su obuhvaćeni
transport i montaža predviđenih cevi sa spojnim
i zaptivnim materijalom, kao i nivelmanska
kontrola ugradnje. Obračun po m' montiranog
cevovoda.
NAPOMENA:Šahtovi se ne odbijaju, a sečenje
cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno.
Krak K1:deonica 1
m¹
Krak K1:deonica 2
m¹
Krak K1:deonica 3
m¹
Ukupno:
m¹
Nabavka i transport do lokacije koju odredi
Investitor kanalizacionih PVC OD200, SDR 34
(S-16) cevi za izgradnju cevovoda.
Zbog malog nadsloja nad temenom cevi,
insistira se na zahtevanom kvalitetu cevnog
materijala.
Uz
predhodnu
saglasnost
Projektanta, predmet isporuke mogu biti i cevi
od drugog materijala istih ili boljih karakteristika
od predvidjenih.
Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka,
transport i propisno lagerovanje cevi na lokaciji
koju odredi Investitor, uključujući potreban spojni
i zaptivni materijal, važeće ateste i dokaze
statičke stabilnosti za tražene uslove, sve na
srpskom jeziku.
Obračun po m¹ isporučenog cevovoda.
Krak K1:deonica 4
m¹
Krak K1:deonica 5
m¹
Krak K4
m¹
Krak K7
m¹
Ukupno:
m¹
jed.cena
iznos
181,0
167,0
128,0
476,0
143,0
95,0
243,3
78,0
559,3
Transport sa lokacije lagerovanja i montaža
kanalizacionih PVC OD200 SDR 34 (S-16) cevi.
Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu
saglasno uslovima koje propisuje proizvođač
cevi. Jediničnom cenom su obuhvaćeni
transport i montaža predviđenih cevi sa spojnim
i zaptivnim materijalom, kao i nivelmanska
kontrola ugradnje. Obračun po m' montiranog
cevovoda.
58/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
NAPOMENA:Šahtovi se ne odbijaju, a sečenje
cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno.
Krak K1:deonica 4
m¹
Krak K1:deonica 5
m¹
Krak K4
m¹
Krak K7
m¹
Ukupno:
m¹
E4.5
jed.cena
iznos
143,0
95,0
243,3
78,0
559,3
Nabavka i transport do lokacije koju odredi
Investitor kanalizacionih PVC OD160, SDR 34
(S-16) cevi za izgradnju cevovoda.
Zbog malog nadsloja nad temenom cevi,
insistira se na zahtevanom kvalitetu cevnog
materijala.
Uz
predhodnu
saglasnost
Projektanta, predmet isporuke mogu biti i cevi
od drugog materijala istih ili boljih karakteristika
od predvidjenih.
Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka,
transport i propisno lagerovanje cevi na lokaciji
koju odredi Investitor, uključujući potreban
spojni/zaptivni materijal, važeće ateste i dokaze
statičke stabilnosti za tražene uslove, sve na
srpskom jeziku.
Obračun po m¹ isporučenog cevovoda.
Krak K4
E4.6
m¹
Transport sa lokacije lagerovanja i montaža
kanalizacionih PVC OD160 SDR 34 (S-16) cevi.
Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu
saglasno uslovima koje propisuje proizvođač
cevi. Jediničnom cenom su obuhvaćeni
transport i montaža predviđenih cevi sa spojnim
i zaptivnim materijalom, kao i nivelmanska
kontrola ugradnje. Obračun po m' montiranog
cevovoda.
NAPOMENA:Šahtovi se ne odbijaju, a sečenje
cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno.
Krak K4
m¹
E4.7
61,7
61,7
Izrada polumontažnih revizionih šahtova na trasi
cevovoda unutrašnjeg prečnika 100 cm. Šahtovi
su od armiranog betona MB 30, i treba da su
konstruktivno stabilni u uslovima pritiska tla,
podzemne vode i dejstva saobraćajnog
opterećenja teretnim vozilom od 100 kN.
Izgradnja šahtova podrazumeva sledeće:
59/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
* Proširenje rova ručnim iskopom i dodatno
podgrađivanje tako da se mogu izvršiti naredne
pozicije
* nabavku materijala i izradu tampona od
šljunka, debljine 20 cm kružnog oblika prečnika
180 cm.
* nabavku materijala i izradu tampona od
nabijenog betona, debljine 5 cm kružnog oblika
prečnika 180 cm.
* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate i
nabavku i ugradjivanje armiranog betona MB 30
i izrada donje ploče šahta debljine 20 cm i
prečnika 140 cm.
*nabavku, montažu i demontažu tipske oplate i
nabavku i ugrađivanje armiranog betona MB-30
i izrada donjeg prstena šahta unutrašnjeg
prečnika 100 cm, debljine zida 20 cm, visine
minimum 0.60 m. Prilikom izgradnje donjeg
prstena u zid se ugrađuje predviđeni broj
uvodnica za šaht od poliesterske smole ojačano
staklenim vlaknima kao KGF AWADUKT
(REHAU) za PVC OD250; PVC OD200 i PVC
OD160.
*nabavku i ugradnju betona MB-30 u prostor
izmedu unutrašnjeg zida donjeg prstena i cevi,
formiranje kinete i gletovanje gornje površine
kinete.
* nabavka, dopremanje, montaža i zalivanje
spojnica
vodonepropusnim
materijalom
prefabrifikovanih
prstenova
za
šahtove.
Unutrašnji prečnik prstena je 100 cm, debljina
zida 10 cm a visina je promenljiva (100, 50 ili 25
cm). Uslov je da se kompletan šaht završava
tačno u nivou terena, kolovoza ili betonske
staze.
*nabavku,
dopremanje
i
ugradnju
prefabrikovanog završnog elementa šahta
(gornja ploča), okruglog oblika, prečnika 120
cm, debljine 19 cm sa otvorom 60 cm za silaz u
šaht.
* nabavka, montaža i demontaža tipske oplate i
nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 i
izrada završnog prstena šahta visine 15-20 cm
za prihvat okvira šahtnog poklopca.
60/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
* nabavka dopremanje i ugradnja livenogvozdenih penjalica u šaht. Ostavlja se mogućnost
izbora tipa LG penjalica stim da se tipu
prilagođava razmak (penjalice SRPS M.J6.285
se ugrađuju na razmaku 25 cm)
*nabavka dopremanje i ugradnja šahtnog
poklopca od nodularnog liva nosivosti 400 kN i
prečnika 60 cm.
Umesto predviđenih, mogu se primeniti i
drugačija rešenja šahtova uz uslov da se pribavi
saglasnost projektanta, ispoštuju unutrašnje
dimenzije i obezbedi statička stabilnost i
vodonepropusnost šahta.
Visinom šahta označeno je rastojanje između
dna šahta i gornje površine šahta. Visina
šahtova je od 0.9 do 2.4 m.
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad,
materijal i hidraulička proba. Obračun po
komadu izgradjenog šahta.
Krak K1:deonica 1; prosečna dubina 1.9 m
kom
Krak K1:deonica 2; prosečna dubina 1.6 m
kom
Krak K1:deonica 3; prosečna dubina 1.0 m
kom
Krak K1:deonica 4; prosečna dubina 1.1 m
kom
Krak K1:deonica 5; prosečna dubina 1.0 m
kom
Krak K4; prosečna dubina 1.2 m
kom
Krak K7; prosečna dubina 1.1 m
kom
E4.8
jed.cena
iznos
6
7
5
5
4
13
3
Nabavka, dopremanje i lagerovanje na lokaciji,
na Paliću, uvodnica za šaht od poliesterske
smole ojačano staklenim vlaknima kao KGF
AWADUKT. Fazonski komadi se ugrađuju
prilikom izrade šahtova. Jediničnom cenom je
obuhvaćen i sav spojni i zaptivni materijal.
Montaža je obuhvaćena kod izrade šahtova.
Obračun po isporučenom komadu.
*Referentni proizvođač za fazonske komade
KGF AWADUKT je REHAU.
Krak K1:deonica 1
KGF AWADUKT uvodnica za OD 250
KGF AWADUKT uvodnica za OD 200
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
Krak K1:deonica 2
KGF AWADUKT uvodnica za OD 250
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
Krak K1:deonica 3
KGF AWADUKT uvodnica za OD 250
kom
kom
kom
13
1
2
kom
kom
15
2
kom
9
61/100
oznaka
opis pozicije
KGF AWADUKT uvodnica za OD 200
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
KGF AWADUKT uvodnica za OD 110
Krak K1:deonica 4
KGF AWADUKT uvodnica za OD 200
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
KGF AWADUKT uvodnica za OD 110
Krak K1:deonica 5
KGF AWADUKT uvodnica za OD 200
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
Krak K4
KGF AWADUKT uvodnica za OD 200
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
Krak K7
KGF AWADUKT uvodnica za OD 200
KGF AWADUKT uvodnica za OD 160
E4.9
j.m. količ.
jed.cena
kom
kom
kom
2
1
1
kom
kom
kom
12
1
1
kom
kom
5
3
kom
kom
21
9
kom
kom
5
4
iznos
Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad
separatora masti sa integrisanim taložnikom.
Uređaj se sastoji od prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata. Unutrašnja površina
objekta
je
premazana
vodonepropusnim
premazom; konstruktivni elementi su izrađeni od
nerđajućeg čelika. Taloženje i separacija se vrši
bez dodavanja hemikalija, isplivavanjem masti i
taloženjem
usled
gravitacione
sile.
Karakteristike opreme su:
proizvođač ACO Passavant ili slično istih ili boljih
karakteristika
tip
NG1/2 SF200 L
kapacitet
1-2 l/s
taložnik
200 l
spoljni prečnik
124 cm
dubina vode
90 cm
prečnik dovoda/odvoda
Ø100 mm
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
dopremanje, montaža separatora masti sa svim
potrebnim zemljanim i betonskim radovima za
ugradnju,
puštanje
u
rad,
kompletna
dokumentacija i atesti na srpskom jeziku.
Obračun po kompletu ugrađenog separatora
masti.
NAPOMENA: Separator masti se montira pre
priključenja unutrašnje kanalizacije restorana
kod jelena (objekat br.35) na šaht K1-17.
Krak K1:deonica 4
kompl
1
62/100
oznaka
E4.10
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad
separatora masti sa integrisanim taložnikom.
Uređaj se sastoji od prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata. Unutrašnja površina
objekta
je
premazana
vodonepropusnim
premazom; konstruktivni elementi su izrađeni od
nerđajućeg čelika. Taloženje i separacija se vrši
bez dodavanja hemikalija, isplivavanjem masti i
taloženjem
usled
gravitacione
sile.
Karakteristike opreme su:
proizvođač ACO Passavant ili slično istih ili boljih
tip
NG4 SF800 L
kapacitet
4 l/s
taložnik
800 l
spoljni prečnik
147 cm
dubina vode
130 cm
prečnik dovoda/odvoda
Ø160 mm
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
NAPOMENA: Separator masti se montira pre
priključenja unutrašnje kanalizacije životinjske i
radničke kuhi (objekat br.14 i 15).
Krak K4
E4.11
kompl
1
Nabavka materijala i izrada polumontažnog
revizionog šahta za smeštaj merača protoka
unutrašnjeg prečnika 100 cm. Šaht je od
armiranog betona MB 30. Isti treba da je
konstruktivno stabilan u uslovima pritiska tla i
dejstva saobraćajnog opterećenja teretnim
vozilom od 100 kN. Izgradnja šahta
podrazumeva sledeće:
* proširenje rova ručnim iskopom i dodatno
podgrađivanje tako da se mogu izvršiti naredne
pozicije
* nabavku materijala i izradu tampona od
šljunka, debljine 20 cm kružnog oblika prečnika
180 cm.
* nabavku materijala i izradu tampona od
nabijenog betona, debljine 5 cm kružnog oblika
prečnika 180 cm.
* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate i
nabavku i ugrađivanje betona MB 30 i izrada
donje ploče šahta debljine 20 cm i prečnika 140
cm.
63/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate;
nabavku i ugrađivanje betona MB-30 i izradu
donjeg prstena šahta unutrašnjeg prečnika 100
cm, debljine zida 20 cm, visine 0.54 m. Prilikom
izgradnje donjeg prstena u zid se ugrađuju dva
komada uvodnica za šaht od poliesterske smole
ojačano
staklenim
vlaknima
kao
KGF
AWADUKT (REHAU) za PVC OD250.
*nabavku i ugradnju betona MB-30 u prostor
izmedu unutrašnjeg zida donjeg prstena i cevi,
formiranje kinete i gletovanje gornje površine
kinete.
*nabavku, dopremanje, montažu i zalivanje
spojnica
vodonepropusnim
materijalom
prefabrikovanih
prstenova
za
šahtove.
Unutrašnji prečnik prstena je 100 cm, debljina
zida 10 cm a visina je 100 cm. Uslov da se
kompletan šaht završava tačno u nivou terena
ispunjava se kombinacijom prstenova i visinom
donjeg prstena šahta.
*nabavku,
dopremanje
i
ugradnju
prefabrikovanog završnog elementa šahta
(gornja ploča), okruglog oblika, prečnika 120
cm, debljine 19 cm sa otvorom 60 cm za silaz u
šaht.
* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate;
nabavku i ugradnju armiranog betona MB-30 i
izradu završnog prstena šahta visine 25 cm za
prihvat okvira odgovarajućeg šahtnog poklopca.
* nabavku, dopremanje i ugradnju livenogvozdenih penjalica u šaht. Ostavlja se mogućnost
izbora tipa LG penjalica s tim da se tipu
prilagođava razmak (penjalice SRPS M.J6.285
se ugrađuju na razmaku 25 cm)
* nabavku, dopremanje i ugradnju šahtnog
poklopca od nodularnog liva nosivosti 400 kN i
prečnika 60 cm.
Umesto predviđenog, mogu se primeniti i
drugačija rešenja uz uslov da se pribavi
saglasnost projektanta, ispoštuju unutrašnje
dimenzije i obezbedi statička stabilnost i
vodonepropusnost šahta.
64/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
Visinom šahta označeno je rastojanje između
dna cevi i gornje površine šahta. Visina šahta je
1.88 m.
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad,
materijal i hidraulička proba, uključujući i
nabavku i ugradnju armature, šahtnog poklopca,
kliznih spojki i penjalica. Obračun po komadu
izgrađenog šahta.
Krak K1:deonica 1
kom
jed.cena
iznos
1
E4.12
Nabavka, dopremanje, ugradnja i puštanje u
probni rad atestiranog sistema za merenje
protoka i količine vode. Sistem čine:
a sonda za merenje nivoa vode u zaštitnom
kućištu od nerđajućeg čelika
– merni opseg
0-3 m
– napon napajanja
24VDC
– zaštita
IP68
– komada
1
b transmiter u zaštitnom kućištu
– displej: LED za trenutnu vr. i jednokanalni LC
displej za programiranje
–napon napajanja:
230V,
–izlazni signal:
4-20
–zaštita kućišta:
IP66
– komada
1
Napomena: U obim isporuke spada prateća
elektrooprema i lokalni elektroorman sa izlazom
na centralni računar-sve ožičeno
c Paršalovo suženje
proizvođač
INDAS ili sl.
tip
NIVELCO P3
merni opseg
1.0-50.0 l/s
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
dopremanje, ugradnja, priključenje na el.
instalaciju, probni rad, potreban materijal za
pričvršćenje,
potrebni
nosači,
kompletna
dokumentacija i atesti na srpskom jeziku. U
cenu uračunati 80 m napojnog kabla, potrošni
materijal za dvogodišnji rad, kao i obuku dva
radnika za rukovanje opremom.
Obračun po kompletu isporučenog i montiranog
sistema za ultrazvučno merenje protoka i
količine vode.
Krak K1:deonica 1
kompl
1
65/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Ukupno, Montažerski radovi
E5. Radovi na izradi priključaka objekata
E5.1
Prevezivanje postojećeg priključka nove štale
(objekat br.47) sa septičke jame na taložnik T11 i izrada priključka taložnika T1-1 na šaht K1-2.
U nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione kolićine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 1.0m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini zida kopati sa posebnom pažnjom. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi oko 17 m³.
B. Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar
i rasplaniranje viška zemlje na deponiju udaljenu
do 2 km. Količina materijala predviđenog za
transport i rasplaniranje iznosi oko 17 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi oko 17 m²
(dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi cca 21 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi cca 17 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
66/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo.
G. Prevezivanje postojećeg priključka objekta na
septičku jamu na T1. Očekivani prečnik
postojećeg priključka je Ø110 mm. Jediničnom
cenom obuhvaćen je sav potreban materijal i
rad na izradi priključka.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E, F i G)
Krak K1:deonica 1
E5.2
komplet
1
Prevezivanje postojećeg priključka objekta za
šimpanzu (objekat br.48) sa septičke jame na
taložnik T1-2 i izrada priključka taložnika T1-2
na šaht K1-3. U nastavku se, radi kalkulacije
jedinične cene, daju orijentacione količine
radova i materijala. Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 1.0m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini zida kopati sa posebnom pažnjom. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi 6 m³.
B. Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar
i rasplaniranje viška zemlje na deponiji udaljenoj
do 1 km. Količina materijala predviđenog za
transport i rasplaniranje iznosi 6 m³.
67/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 8 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 8 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 6 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
G. Iskop postojećeg priključka objekta na
septičku jamu, presecanje cevovoda, izrada
priključka na T2; blindiranje starog cevovoda i
zatrpavanje rova nakon ugradnje novog
cevovoda do T2. Očekivani prečnik postojećeg
priključka je Ø110 mm, a dužina novog
cevovoda koji se ugrađuje je do 3.0m.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E, F i G).
Krak K1:deonica 1
E5.3
komplet
1
Prevezivanje postojećeg priključka majmunarnice (objekat br.39) sa septičke jame na
taložnik T1-3 i izrada priključka taložnika T1-3
na šaht K1-9. U nastavku se, radi kalkulacije
jedinične sene, daju orijentacione količine
radova i materijala. Ova pozicija obuhvata:
68/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 1.0m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini zida kopati sa posebnom pažnjom. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi 5 m³.
B. Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar
i rasplaniranje viška zemlje na deponiji udaljenoj
do 1 km. Količina materijala predviđenog za
transport i rasplaniranje iznosi 5 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 6 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 6 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 5 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
G. Prevezivanje postojećeg priključka objekta na
septičku jamu na T3. Očekivani prečnik
postojećeg priključka je Ø110 mm. Jediničnom
cenom obuhvaćen je sav potreban materijal i
rad na izradi priključka.
69/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E, F i G).
Krak K1:deonica 2
E5.4
komplet
1
Izrada sabirnog cevovoda oko objekta za
vukove (objekat br.37), povezivanje sabirnog
cevovoda na taložnik T1-4 i izrada priključka
taložnika T1-4 na šaht K1-14. U nastavku se,
radi
kalkulacije
jedinične
sene,
daju
orijentacione količine radova i materijala. Ova
pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.6m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima postavljanja podgrade.
U blizini zida kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Količina iskopanog materijala iznosi 3
m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta za
vukove. Količina materijala predviđenog za
rasplaniranje iznosi 3 m³.
C. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 6 m.
D. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 3 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
70/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
E. Izrada sabirnog cevovoda za prihvatanje svih
izliva iz objekta. Izlivi su prečnika Ø100mm, a
postavljeni su na međusobnom razmaku od cca
1m. Sabirni cevovod se postavlja na zid objekta.
Predviđen je cevovod od PVC OD110 SDR 34
cevi, dužine cca 32m. Cenom obuhvatiti obradu
spoja sabirnog cevovoda sa svim izlivima,
nosače sabirnog cevovoda, revizione otvore za
čišćenje i priključenje sabirnog cevovoda na T3.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D i E).
Krak K1:deonica 3
E5.5
komplet
1
Priključivanje postojećeg odvoda iz septičke
jame kod slonova i kamila (objekat br.36) na
šaht K1-15. U nastavku se, radi kalkulacije
jedinične sene, daju orijentacione količine
radova i materijala. Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe otkrivanja postojećeg
odvoda Ø110 u jezero za pavijane; širina rova je
0.8m, a orijentaciona dubina 0.7m. Iskop se vrši
ručno, sa vertikalnim stranicama. Iskop vršiti sa
posebnom pažnjom da se ne bi oštetio postojeći
cevovod. Ako dođe do oštećenja istog Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi do 1m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi do 1 m³.
C. Izrada priključka postojećeg cevovoda na
šaht K1-15 uz obezbeđenje vodonepropusnosti
spoja između zida predviđene šahte i
postojećeg cevovoda.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B i C).
Krak K1:deonica 3
komplet
1
71/100
oznaka
E5.6
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Prevezivanje postojećeg priključka unutrašnje
kanalizacije restorana kod jelena (objekat br.35)
sa septičke jame na separator masti i izrada
priključka separatora masti na šaht K1-17. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične sene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 1.0m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini zida kopati sa posebnom pažnjom. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi 5 m³.
B. Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar
i rasplaniranje viška zemlje na deponiji udaljenoj
do 1 km. Količina materijala predviđenog za
transport i rasplaniranje iznosi 5 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 6 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD110 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 6 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 5 m³.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
72/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
G. Prevezivanje postojećeg priključka objekta na
separator masti. Očekivani prečnik postojećeg
priključka je Ø110 mm. Jediničnom cenom
obuhvaćen je sav potreban materijal i rad na
izradi priključka.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E, F i G).
Krak K1:deonica 4
E5.7
komplet
1
Izrada priključka taložnika T1-6 kod piste za
bivole (objekat br.26) na šaht K1-21. U nastavku
se, radi kalkulacije jedinične cene, daju
orijentacione količine radova i materijala. Ova
pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 16 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 16 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 19 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 24 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 16 m³.
73/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K1:deonica 4
E5.8
komplet
1
Izrada priključka taložnika T1-7 kod piste za
podolce (objekat br.23) na šaht K1-23. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.7m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Količina iskopanog materijala iznosi 9
m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 9 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 5 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 16.5 m.
74/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 9 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K1:deonica 5
E5.9
komplet
1
Izrada priključka taložnika T1-8 kod piste za
podolce (objekat br.22) na šaht K1-25. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične sene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.85m. Iskop se vrši ručno, sa
vertikalnim stranicama, u uslovima snižavanja
nivoa podzemne vode i postavljanja podgrade.
U blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Količina iskopanog materijala iznosi 6
m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 6 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 7 m² (dvostrano).
75/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 9 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 6 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K1:deonica 5
E5.10
komplet
1
Izrada priključka taložnika T1-9 kod piste za
jelene lopatare (objekat br.20) na šaht K1-25. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.85m. Iskop se vrši ručno, sa
vertikalnim stranicama, u uslovima snižavanja
nivoa podzemne vode i postavljanja podgrade.
U blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Količina iskopanog materijala iznosi 3
m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 3 m³.
76/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 4 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 4 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 3 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K1:deonica 5
E5.11
komplet
1
Prevezivanje postojećeg priključka unutrašnje
kanalizacije životinjske kuhinje (objekat br.15) sa
septičke jame na šaht K4-13; prevezivanje
postojećeg priključka unutrašnje kanalizacije
ambulante (objekat br.11) na šaht K4-11;
prevezivanje postojećeg priključka unutrašnje
kanalizacije upravne zgrade (objekat br.12) na
šaht K4-10;. U nastavku se, radi kalkulacije
jedinične cene, daju orijentacione količine
radova i materijala. Ova pozicija obuhvata:
77/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 1.0m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini zida kopati sa posebnom pažnjom. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi 3 m³.
B. Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar
i rasplaniranje viška zemlje na deponiji udaljenoj
do 1 km. Količina materijala predviđenog za
transport i rasplaniranje iznosi 3 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 3 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD110 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 3 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 3 m³.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji po
izgrađenom priključku (uključujući radove pod A,
B, C, D, E i F).
Krak K4
komplet
3
78/100
oznaka
E5.12
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Izrada priključka radničke kuhinje (objekat br.14)
na šaht K4-12; izrada priključka slovenačkog
bungalova (objekat br.10) na šaht K4-11;. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.85m. Iskop se vrši ručno, sa
vertikalnim stranicama, u uslovima snižavanja
nivoa podzemne vode i postavljanja podgrade.
U blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Količina iskopanog materijala iznosi 6
m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 6 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 7 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 9 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 6 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
79/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji po
izgrađenom priključku (uključujući radove pod A,
B, C, D, E i F).
Krak K4
E5.13
komplet
1
Prevezivanje postojećeg priključka mačke
(objekat br.8) sa postojeće šahte na taložnik T42 i povezivanje taložnika T4-2 na šaht K4-8. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 1.0m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini zida kopati sa posebnom pažnjom. Treba
obezbediti stabilnost svih postojećih instalacija i
objekata. Ako dođe do oštećenja istih Izvođač o
svom trošku dovodi oštećeni deo u prvobitno
stanje. Radove izvesti u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Količina iskopanog materijala iznosi 16 m³.
B. Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar
i rasplaniranje viška zemlje na deponiju udaljenu
do 2 km. Količina materijala predviđenog za
transport i rasplaniranje iznosi 16 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 20 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 22 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 16 m³.
80/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo.
G. Prevezivanje postojećeg priključka mačke
(objekat br.8) sa postojeće šahte na taložnik T42. Očekivani prečnik postojećeg priključka je
Ø160 mm. Jediničnom cenom obuhvaćen je sav
potreban materijal i rad na izradi priključka.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji po
izgrađenom priključku (uključujući radove pod A,
B, C, D, E, F i G).
Krak K4
E5.14
komplet
1
Izrada priključka objekta za merkate (objekat
br.54) na šaht K4-7. U nastavku se, radi
kalkulacije jedinične cene, daju orijentacione
količine radova i materijala. Ova pozicija
obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 16 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 16 m³.
81/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 19 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 24 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 16 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K4
E5.15
komplet
1
Izrada priključka taložnika T4-1 kod žirafa
(objekat br.9) na šaht K4-6. U nastavku se, radi
kalkulacije jedinične cene, daju orijentacione
količine radova i materijala. Ova pozicija
obuhvata:
82/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 3 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 3 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 4 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 4.5 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 3 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K4
komplet
1
83/100
oznaka
E5.16
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Prevezivanje postojećeg priključka kafića kod
dečjeg igrališta (objekat br.40) sa septičke na
šaht K4-3. U nastavku se, radi kalkulacije
jedinične cene, daju orijentacione količine
radova i materijala. Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.7m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
instalacija i objekata. Ako dođe do oštećenja
istih Izvođač o svom trošku dovodi oštećeni deo
u prvobitno stanje. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Količina iskopanog materijala iznosi 9
m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 9 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 5 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 16.5 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 9 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
84/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
G. Prevezivanje postojećeg priključka objekta na
septičku na predviđenu šahtu. Očekivani prečnik
postojećeg priključka je Ø110 mm. Jediničnom
cenom obuhvaćen je sav potreban materijal i
rad na izradi priključka.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji po
izgrađenom priključku (uključujući radove pod A,
B, C, D, E, F i G).
Krak K4
E5.17
komplet
1
Izrada priključka taložnika T7-1 kod piste za
bizone (objekat br.24) na šaht K7-2. U nastavku
se, radi kalkulacije jedinične cene, daju
orijentacione količine radova i materijala. Ova
pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 4 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 4 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 5 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 6 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 4 m³.
85/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K7
E5.18
komplet
1
Izrada priključka taložnika T7-2 kod piste za
kamile i lame (objekat br.29) na šaht K7-2. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 6 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 6 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 7 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 9 m.
86/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 6 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K7
E5.19
komplet
1
Izrada priključka taložnika T7-3 kod piste za
bizone (objekat br.27) na šaht K7-3. U nastavku
se, radi kalkulacije jedinične cene, daju
orijentacione količine radova i materijala. Ova
pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 4 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 4 m³.
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 5 m² (dvostrano).
87/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 6 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 4 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K7
E5.20
komplet
1
Izrada priključka taložnika T7-4 kod piste za
kamile i lame (objekat br.28) na šaht K7-3. U
nastavku se, radi kalkulacije jedinične cene,
daju orijentacione količine radova i materijala.
Ova pozicija obuhvata:
A. Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda;
širina rova je 0.8m, a orijentaciona srednja
dubina 0.8m. Iskop se vrši ručno, sa vertikalnim
stranicama, u uslovima snižavanja nivoa
podzemne vode i postavljanja podgrade. U
blizini objekata kopati sa posebnom pažnjom.
Treba obezbediti stabilnost svih postojećih
eventualnih instalacija i objekata. Ako dođe do
oštećenja istih Izvođač o svom trošku dovodi
oštećeni deo u prvobitno stanje. Radove izvesti
u svemu prema opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Količina iskopanog
materijala iznosi 3 m³.
B. Rasplaniranje viška zemlje oko objekta.
Količina materijala predviđenog za rasplaniranje
iznosi 3 m³.
88/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
C. Nabavku, dopremanje, montažu i demon-tažu
podgrade za vreme izvođenja. Projektom se
predviđa upotreba Krings podgrade a može biti
upotrebljena i svaka druga podgrada koja
obezbeđuje
stabilnost
iskopa.
Površina
upotrebljene podgrade iznosi 4 m² (dvostrano).
D. Nabavku, isporuku i polaganje cevovoda
PVC OD160 SDR 34 u rov. Dužina cevovoda
predviđenog za ugradnju iznosi 4.5 m.
E. Nabavku, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Količina
peska za ugradnju iznosi 3 m³.
NAPOMENA:Ako je materijal iz iskopa pesak
bez organskih primesa, za zatrpavanje može se
koristiti materijal iz iskopa.
F. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme
iskopa i izgradnje cevovoda. Snižavanje nivoa
podzemne vode vršiti odgovarajućom metodom i
opremom. Za vreme izvođenja radova na
izgradnji cevovoda dno rova mora biti suvo. Ovi
radovi su obuhvaćeni ovom pozicijom.
NAPOMENA:Ovi radovi se izvode u prisustvu i
uz saglasnost predstavnika ZOO vrta.
Obračun po kompletno izvršenoj poziciji
(uključujući radove pod A, B, C, D, E i F).
Krak K7
komplet
1
Ukupno, Radovi na izradi priključaka objekata
E6. Radovi na izradi taložnika
E6.1
Iskolčenje objekta prema elementima iz
projekta.
Horizontalno lociranje objekta vršiti prema
podacima i detaljima iz projekta. Vertikalno
lociranje vršiti nivelmanom vezujući se na kotu
gornje ploče kanalizacione šahte u Krfskoj ulici,
kod glavnog ulaza u ZOO vrt i to sa strane
nadzemne EE reže. Referentna kota je 105.94
mnm i njegov položaj je dat na grafičkom
prilogu.
Obračun po m² osnove temelja objekta.
Krak K1:
deonica 1
osnove temelja od po 4.5m²
2
taložnika
m²
9,0
89/100
oznaka
opis pozicije
Krak K1:
deonica 2
- 1 taložnik
osnove temelja od 4.5m²
Krak K1:
deonica 3
- 2 taložnika
osnove temelja od po 4.5m²
Krak K1:
deonica 4
- 1 taložnik
osnove temelja od 4.5m²
Krak K1:
deonica 5
- 3 taložnika
osnove temelja od po 4.5m²
Krak K4 - 2 taložnika
osnove
temelja od 4.5m²
Krak K7 - 4 taložnika
osnove
temelja od po 4.5m²
Ukupno:
E6.2
jed.cena
m²
4,5
m²
9,0
m²
4,5
m²
13,5
m²
9,0
m²
18,0
m²
67,5
iznos
Geodetsko snimanje i kartiranje objekta.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno horizontalno i
vertikalno snimanje, taksa za kartiranje katastru
i unošenje u katastar. Snimanje izvodi
ovlašćeno preduzeće. Izvođač radova za
tehnički prijem obavezno prilaže overen
katastarski snimak izvršenih radova (izvod iz ZK
sa kartiranim objektom). Obračun po m²
kartirane površine.
Krak K1:
deonica 1
- 2 taložnika
osnove temelja od po 4.5m²
Krak K1:
deonica 2
- 1 taložnik
osnove temelja od 4.5m²
Krak K1:
deonica 3
- 2 taložnika
osnove temelja od po 4.5m²
Krak K1:
deonica 4
- 1 taložnik
osnove temelja od 4.5m²
Krak K1:
deonica 5
- 3 taložnika
osnove temelja od po 4.5m²
Krak K4 - 2 taložnika
osnove
temelja od 4.5m²
Krak K7 - 4 taložnika
osnove
temelja od po 4.5m²
Ukupno:
E6.3
j.m. količ.
m²
9,0
m²
4,5
m²
9,0
m²
4,5
m²
13,5
m²
9,0
m²
m²
18,0
67,5
Mašinski iskop sa ručnim doterivanjem dna
radne jame. Iskop se vrši sa kote terena do
predviđene kote. Kosine iskopa su u nagibu 1:1.
Dubina iskopa je 3.1 m. Radove izvesti u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta.
90/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Jediničnom cenom je obuhvaćen pažljivi iskop
sa direktnim utovarom u transportno vozilo.
Obračun po m³ samoniklog materijala.
Krak K1:
deonica 1
iskop 93m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
iskop 93m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
iskop 93m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
iskop 93m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
iskop 93m³/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
93m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
93m³/1 taložnik
Ukupno:
G6.4
-
2
-
-
1
2
-
1
3
taložnika
m³
186,0
m³
93,0
m³
186,0
m³
93,0
m³
279,0
m³
186,0
m³
372,0
m³
1.395,0
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
iskop
iskop
Ugrađivanje zemlje-peska iz iskopa oko objekta
po završenoj izgradnji. Materijal iz iskopa se
ugrađuje u slojevima po 20-30 cm uz mašinsko
zbijanje do kote terena. Zemlja za ugrađivanje
treba da je optimalno vlažna, radi postizanja
95% zbijenosti po standardnom Proktoru.
Obračun po m³ zatrpane radne jame.
Obračun po m³ stvarno ugrađenog materijala iz
iskopa u zbijenom stanju.
Krak K1:
deonica 1
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
KRAK
K4
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
Krak
K7
zatrpavanje 79m³/1 taložnik
Ukupno:
-
2
-
-
1
2
-
1
3
taložnika
m³
158,0
m³
79,0
m³
158,0
m³
79,0
m³
237,0
m³
158,0
m³
316,0
m³
1.185,0
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
2
taložnika
4
taložnika
91/100
oznaka
E6.5
opis pozicije
jed.cena
iznos
Utovar u transportna sredstva, odvoz, istovar i
planiranje viška zemlje u krugu ZOO vrta.
Transportna daljina je do 200 m. Jediničnom
cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i
planiranje. Obračun po m³ samoniklog
materijala.
Krak K1:
deonica 1
višak 14m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
višak 14m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
višak 14m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
višak 14m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
višak 14m³/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
14m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
14m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.6
j.m. količ.
-
2
-
-
1
2
-
1
3
taložnika
m³
28,0
m³
14,0
m³
28,0
m³
14,0
m³
42,0
m³
28,0
m³
m³
56,0
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
višak
višak
210,0
Nabavka, doprema i ugrađivanje šljunka
prirodne granulacije u tamponski sloj ispod
donje ploče objekta. Debljina sloja u zbijenom
stanju je 30 cm. Potrebna zbijenost iznosi
MSmin≥40 MPa. Radove izvesti u svemu prema
opštim uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
transport i ugrađivanje šljunka. Obračun po m³
tampon sloja u zbijenom stanju.
Krak K1:
deonica 1
šljunak 1.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
šljunak 1.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
šljunak 1.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
šljunak 1.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
šljunak 1.6m³/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
1.6m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
1.6m³/1 taložnik
Ukupno:
-
2
-
-
2
-
-
1
1
3
taložnika
m³
3,2
m³
1,6
m³
3,2
m³
1,6
m³
4,8
m³
3,2
m³
m³
6,4
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
šljunak
šljunak
24,0
92/100
oznaka
E6.7
opis pozicije
jed.cena
iznos
Svi potrebni radovi na snižavanju nivoa
podzemne vode ispod kote iskopa i održavanje
na potrebnoj koti do završetka izrade donje
ploče i zidova. Snižavanje nivoa podzemne vode
vršiti odgovarajućom opremom. Očekuje se
potreba za upotrebom iglo filtara. Za sve vreme
izvođenja radova dno radne jame mora biti suvo
i objekat mora biti stabilan.
Jediničnom cenom je obuhvaćena celokupna
oprema i rad. Obračun po komplet izvršenim
radovima na snižavanju nivoa podzemne vode.
Krak K1: deonica 1 - 2 taložnika
Krak K1: deonica 2 - 1 taložnik
Krak K1: deonica 3 - 2 taložnika
Krak K1: deonica 4 - 1 taložnik
Krak K1: deonica 5 - 3 taložnika
Krak K4 - 2 taložnika
Krak K7 - 4 taložnika
Ukupno:
E6.8
j.m. količ.
komp
2
komp
1
komp
2
komp
1
komp
3
komp
2
komp
4
komp
15
Nabavka,
dopremanje
i
ugrađivanje
izravnavajućeg tamponskog sloja ispod donje
ploče od betona MB20. Debljina izravnavajućeg
sloja je 10 cm. Radove izvesti u svemu prema
opštim uslovima izgradnje.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
transport, ugradnja i negovanje betona. Obračun
po m³ ugrađenog betona.
Krak K1:
deonica 1
- 2 taložnika
nabijeni beton 0.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
- 1 taložnik
nabijeni beton 0.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
- 2 taložnika
nabijeni beton 0.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
- 1 taložnik
nabijeni beton 0.6m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
- 3 taložnika
nabijeni beton 0.6m³/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
nabijeni beton
0.6m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
nabijeni
beton 0.6m³/1 taložnik
Ukupno:
m³
1,2
m³
0,6
m³
1,2
m³
0,6
m³
1,8
m³
1,2
m³
2,4
m³
9,0
93/100
oznaka
E6.9
opis pozicije
jed.cena
iznos
Betoniranje donje ploče objekta debljine 30 cm
armiranim vodonepropusnim betonom MB 40,
kategorije B.II (sastav betona se određuje na
osnovu prethodnih ispitivanja) i marke
vodonepropusnosti V12, sa dodatkom u beton
aditiva prema uputstvu proizvođača za
poboljšanje vodonepropusnosti.
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
transport, ugradnja, negovanje betona, oplata,
razupirači, aditivi, limovi (180x2mm) za radne
prekide između donje ploče i zidova, u svemu
prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz
projekta. Obračun po m³ ugrađenog betona.
Krak K1:
deonica 1
- 2
armirani beton 1.4m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
- 1
armirani beton 1.4m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
- 2
armirani beton 1.4m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
- 1
armirani beton 1.4m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
- 3
armirani beton 1.4m³/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
beton 1.4m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
beton 1.4m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.10
j.m. količ.
taložnika
m³
2,8
m³
1,4
m³
2,8
m³
1,4
m³
4,2
m³
2,8
m³
5,6
m³
21,0
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
armirani
armirani
Betoniranje spoljnih zidova objekta debljine 25
cm i visine 2.20 m, armiranim vodonepropusnim betonom MB 40, kategorije B.II (sastav
betona se određuje na osnovu prethodnih
ispitivanja) i marke vodonepropusnosti V12, sa
dodatkom u beton aditiva prema uputstvu
proizvođača za poboljšanje vodonepropus-nosti.
Betoniranje se izvodi u dvostranoj glatkoj oplati,
bez prekida.
Jediničnom cenom obuhvaćeno je:nabavka,
transport,
ugradnja,
negovanje
betona,
dvostrana blažuj oplata 8m²/m³, razupirači,
fiksatori za samostalno ukrućenje oplate, aditivi,
u svemu prema Opštim uslovima izgradnje i
detaljima iz projekta. Obračun po m³ ugrađenog
betona.
94/100
oznaka
opis pozicije
Krak K1:
deonica 1
- 2
armirani beton 4.2m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
- 1
armirani beton 4.2m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
- 2
armirani beton 4.2m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
- 1
armirani beton 4.2m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
- 3
armirani beton 4.2m³/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
beton 4.2m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
beton 4.2m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.11
j.m. količ.
jed.cena
iznos
taložnika
m³
8,4
m³
4,2
m³
8,4
m³
4,2
m³
12,6
m³
8,4
m³
m³
16,8
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
armirani
armirani
63,0
Betoniranje gornje ploče objekta armiranim
vodonepropusnim betonom MB40, kategorije
B.II i marke vodonepropusnosti V12, sa
dodatkom u beton aditiva prema uputstvu
proizvođača za poboljšanje vodonepropusnosti.
Debljina ploče je 20 cm. Oplata je glatka sa
donje strane ploče.
Prilikom betoniranja gornje ploče ugraditi:
*okvir šahtnog poklopca od nodularnog liva,
dimenzije Ø600-1 komad
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
dopremanje i ugrađivanje betona, potrebni
aditivi, nabavka, montaža i demontaža glatke
oplate 10m²/m³ , podupirači visine 2.2m,
negovanje betona u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i ugradnja predviđenih okvira
gazišta. Šahtni poklopac je obuhvaćen
posebnom pozicijom.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Krak K1:
deonica 1
- 2 taložnika
armirani beton 1.0m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
- 1 taložnik
armirani beton 1.0m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
- 2 taložnika
armirani beton 1.0m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
- 1 taložnik
armirani beton 1.0m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
- 3 taložnika
armirani beton 1.0m³/1 taložnik
m³
2,0
m³
1,0
m³
2,0
m³
1,0
m³
3,0
95/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
Krak K4 - 2 taložnika
beton 1.0m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
beton 1.0m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.12
iznos
armirani
m³
2,0
m³
m³
4,0
armirani
15,0
Betoniranje donje ploče i zidova kanala uz
taložnik
dužine
0.5
m
armiranim
vodonepropusnim betonom MB 40, kategorije
B.II (sastav betona se određuje na osnovu
prethodnih ispitivanja) i marke vodonepropusnosti V12, sa dodatkom u beton aditiva
prema uputstvu proizvođača za poboljšanje
vodonepropusnosti. Debljina donje ploče i
zidova je 15 cm, a visina zidova 25cm.
NAPOMENA: Prilikom betoniranja, na spoju
donje ploče i zidova kanala ugraditi trake od
čeličnih
limova
za
obezbeđenje
vodonepropusnosti spoja.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno: nabavka,
transport, ugradnja, negovanje betona, oplata,
razupirači, aditivi, limovi za radne prekide
između donje ploče i zidova, u svemu prema
opštim uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Krak K1:
deonica 4
- 1 taložnik
armirani beton 0.1m³/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
- 3 taložnika
armirani beton 0.1m³/1 taložnik
Krak K4 - 1 taložnik
armirani
beton 0.1m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
armirani
beton 0.1m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.13
jed.cena
m³
0,1
m³
0,3
m³
0,1
m³
m³
0,4
0,9
Nabavka
materijala,
izrada
i
montaža
prefabrifikovane poklopne ploče od armiranog
betona MB 30. Gornja ploča kanala je debljine
15 cm širine 60 i dužine 0.5 m sa prorezima za
prihvatanje vode u kanal. Jediničnom cenom
obuhvatiti celokupan rad, materijal i davanje
tipske blažuj oplate.
3
Obracun po m betona.
Krak K1:
deonica 4
armirani beton 0.1m³/1 taložnik
1
taložnik
m³
0,1
96/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
Krak K1:
deonica 5
- 3
armirani beton 0.1m³/1 taložnik
Krak K4 - 1 taložnik
beton 0.1m³/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
beton 0.1m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.14
jed.cena
iznos
taložnika
m³
0,3
m³
0,1
m³
0,4
m³
0,9
armirani
armirani
Nabavka, transport i ugradnja dilatacione trake
(Sika-traka) širine 25 cm na spoju kanala na
taložniku sa dovodnim kanalom. Ispod
dilatacione trake se postavlja stiropor, a sa
gornje strane fuga se obrađuje trajnoplastičnim
kitom.
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka,
transport, ugradnja dilatacione trake, stiropora i
trajnoplastičnog kita, u svemu prema opštim
uslovima izgradnje i detaljima iz projekta.
Obračun po m¹.
Krak K1:
deonica 4
- 1 taložnik
1.1m/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
- 3 taložnika
armirani beton 1.0m³/1 taložnik
Krak K4 - 1 taložnik
1.1m/1
taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
armirani
beton 1.0m³/1 taložnik
Ukupno:
E6.15
m¹
1,1
m¹
3,3
m¹
1,1
m¹
4,4
m¹
9,9
Nabavka, krojenje, savijanje i montaža rebraste
armature (B500 B). Obračun po kg ugrađene
armature.
Krak K1:
deonica 1
armatura 800kg/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
armatura 800kg/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
armatura 800kg/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
armatura 800kg/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
armatura 800kg/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
800kg/1 taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
800kg/1 taložnik
-
2
-
-
2
-
-
1
1
3
taložnika
kg
1.600
kg
800
kg
1.600
kg
800
kg
2.400
kg
1.600
kg
3.200
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
armatura
armatura
97/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
Ukupno:
E6.16
iznos
12.000
Izrada epoksidnog premaza sa unutrašnje
strane objekta (gornja ploča, zidovi i dno).
Površinu pre nanošenja premaza temeljno
očistiti, u slučaju potrebe (oštećenja i
nepravilnosti) iskitovati epoksidnim kitom i
prajmerisati. Premaz naneti u dva sloja u svemu
prema recepturi i uputstvu proizvođača. Takođe
je potrebno zatvoriti sve prodore oko cevi sa
epoksidnim kitom i izvesti ugaonu soklu tako da
bude
zaobljena
radi
boljeg
nanošenja
epoksidnog premaza i lakšeg čišćenja u toku
eksploatacije. Epoksidni premaz mora biti
atestiran za otpadnu vodu. Jediničnom cenom je
obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun
po m² izvedenog premaza.
Krak K1:
deonica 1
20m²/1 taložnik
Krak K1:
deonica 2
20m²/1 taložnik
Krak K1:
deonica 3
20m²/1 taložnik
Krak K1:
deonica 4
20m²/1 taložnik
Krak K1:
deonica 5
20m²/1 taložnik
Krak K4 - 2 taložnika
taložnik
Krak K7 - 4 taložnika
taložnik
Ukupno:
E6.17
kg
jed.cena
-
2
-
-
2
-
-
1
1
3
taložnika
m²
40
m²
20
m²
40
m²
20
m²
60
m²
40
m²
m²
80
taložnik
taložnika
taložnik
taložnika
20m²/1
20m²/1
300
Nabavka, dopremanje kružnog poklopca sa
otvorima i sa okvirom i zaptivkom, nosivosti
400kN, prečnika Ø600mm. Materijal: nodularni
liv prema EN 1563.
Okvir poklopca se postavlja u fazi izrade gornje
ploče i ugradnja je obuhvaćena kod te pozicije.
Poklopac se postavlja sa tačnošću ±0.5 cm u
nivou gornje ploče.
98/100
oznaka
opis pozicije
j.m. količ.
Radove izvesti u svemu prema opštim uslovima
izgradnje i detaljima iz projekta. Jediničnom
cenom obuhvatiti nabavku i transport poklopca
do mesta ugradnje. Montaža poklopca je
obuhvaćena kod pozicije izrade gornje ploče.
Obračun po komadu poklopca.
Krak K1: deonica 1 - 2 taložnika
kom
Krak K1: deonica 2 - 1 taložnik
kom
Krak K1: deonica 3 - 2 taložnika
kom
Krak K1: deonica 4 - 1 taložnik
kom
Krak K1: deonica 5 - 3 taložnika
kom
Krak K4 - 2 taložnika
kom
Krak K7 - 4 taložnika
kom
Ukupno:
kom
E6.18
jed.cena
iznos
2
1
2
1
3
2
4
15
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih
PVC OD160, SDR 34 (S-16) cevi i fazonskog
komada za izgradnju uronjenog odvoda iz
taložnika. Odvod čini jedna "T" račva i dva
komada cevovoda dužine od po 50cm. Na
cevovod koji se ugrađuje u zid taložnika,
dodatno se postavljaju dva gumena prstena
prema detaljima iz projekta.
Projektom su predviđene PVC OD160, SDR 34
(S-16) cevi ali se uz prethodnu saglasnost
Projektanta i Investitora mogu nabaviti i druge
cevi koje zadovoljavaju gore navedene uslove.
Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka,
transport i ugradnja, uključujući potreban
spojni/zaptivni materijal; potrebni atesti.
Obračun po kompletu ugrađenog uronjenog
odvoda.
Krak K1:
Krak K1:
Krak K1:
Krak K1:
Krak K1:
Krak K4
Krak K7
Ukupno:
deonica 1 - 2 taložnika
deonica 2 - 1 taložnik
deonica 3 - 2 taložnika
deonica 4 - 1 taložnik
deonica 5 - 3 taložnika
- 2 taložnika
- 4 taložnika
komplet
2
komplet
1
komplet
2
komplet
1
komplet
3
2
komplet
komplet
kom
4
15
99/100
oznaka
E6.19
opis pozicije
j.m. količ.
jed.cena
iznos
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih
PVC OD160, SDR 34 (S-16) cevi za izgradnju
dovoda u taložnik. Dovod čini jedan komada
cevovoda dužine 50cm. Na cevovod koji se
ugrađuje u zid taložnika, dodatno se postavljaju
dva gumena prstena prema detaljima iz
projekta.
Projektom su predviđene PVC OD160, SDR 34
(S-16) cevi ali se uz prethodnu saglasnost
Projektanta i Investitora mogu nabaviti i druge
cevi koje zadovoljavaju gore navedene uslove.
Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka,
transport i ugradnja, uključujući potreban
spojni/zaptivni materijal; potrebni atesti.
Obračun po kompletu ugrađenog dovoda.
Krak K1:
Krak K1:
Krak K1:
Krak K4
Ukupno:
deonica 1 - 2 taložnika
deonica 2 - 1 taložnik
deonica 3 - 2 taložnika
- 1 taložnik
komplet
2
komplet
1
komplet
komplet
2
1
kom
6
Ukupno, Radovi na izradi taložnika
E7.
GLAVNA REKAPITULACIJA ZA PRVU ETAPU IZGRADNJE
1. Geodetski radovi
2. Pripremno-završni radovi
3. Zemljani radovi
4. Montažerski radovi
5. Izrada priključaka objekata
6. Izrada taložnika
UKUPNO
PDV 20%
UKUPNO, PRVA ETAPA IZGRADNJE
100/100
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU