BOSNA I HERCEGOVINA
PROJEKAT: IZGRADNJA AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, DIONICA SVILAJ – ODŽAK
KONSULTANTSKE USLUGE ZA NADZOR NAD GRAĐENJEM
POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA
Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicijskom bankom (u
daljem tekstu EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu EBRD) za
finansiranje prioritetnih dionica autoceste na trasi Pan Evropskog Koridora Vc kroz Bosnu i
Hercegovinu. Federacija Bosne i Hercegovine (u dalje tekstu Poslodavac) namjerava koristiti
dio sredstva ovog zajma za plaćanje radova i konsultantskih usluga nadzora za izgradnju
dionice autoceste od Svilaja do Odžaka.
Izgradnja autoceste od graničnog prijelaza Svilaj do Odžaka u ukupnoj dužini 10,43km, bit će
izgrađen prema sljedećem ugovoru:

Ugovor broj 1, JPAC 328-E152-12: Svilaj – Odžak, ukupne dužine 10+434,45 km
financirat će se iz kredita koji je potpisan s Europskom investicijskom bankom (EIB)
Predmet ovog Poziva za Izražavanje interesa su Konsultantske usluge nadzora nad
izvođenjem radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak koji
će se finansirati od sredstava zajma EIB.
Javno preduzeće „JP Autoceste FBiH“ u ime Poslodavca namjerava predkvalifikovati
konsultantske firme za vršenje nadzora nad izvođenjem navedenih radova:
Ugovor JPAC 328-E152-12: Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj Odžak, dužine 10+434,45km. Rok za izvođenje radova je 14 mjeseci.
Ugovor o građenju koji će biti korišten je „FIDIC uvjeti ugovora za gradnju, za građevinske i
inžinjerske radove projektovane od strane Poslodavca (izdanje 1999).
Očekuje se da ugovor za pružanje usluga nadzora počne ne ranije od decembra 2012.
godine.
Konsultant će djelovati u ulozi FIDIC inženjera i njegov rad će biti u skladu sa lokalnim
zakonima i propisima iz oblasti građenja, nadzora, kontrole kvaliteta građevinskh radova,
materijala i opreme i zaštite okoliša. (Zakon o prostornom planiranju i uređenju zemljišta
FBiH, Smjernice za projektovanje cesta, građenje, održavanje i nadzor nad radovima, Zakon
o zaštiti okoliša i dr.)
Usluge nadzora nad izgradnjom uključivat će slijedeće:
-
-
Nadzor nad izvođenjem radova u ulozi Inženjera prema FIDIC-u;
Ovjeru iskolčenja objekta i prethodnu provjeru usklađenosti postrojenja asfaltne baze
i kamenoloma sa potrebnim dozvolama izdatim od strane nadležnih lokalnih vlasti
prije početka radova;
Kontrolu izvođačevih prethodnih ispitivanja i proizvodnih atesta za specificirane
materijale;
Nadzor nad labaratorijskim mjerenjima i verifikaciju usklađenosti s ugovornim
obavezama;
Nadzor nad planom upravljanja zaštite okoliša i provedbom mjera ublažavanja uticaja
na okoliš;
Osiguranje pravilnog programiranja, snimanja, mjerenja i obračuna radova upotrebom
odgovarajuće tehnike upravljanja i mjerenja;
Priprema i dostavlja izvještaja o napredovanju radova i drugih izvještaja
Poziv za izražavanje interesa je otvoren za firme i konzorcije iz svih zemalja. Ovim se
zaintereresirane firme pozivaju da podnesu svoje izražavanje interesa. Između dostavljenih
aplikacija za izražavanje interesa biti će odabrana kratka lista predkvalifikovanih
konsultantskih firmi koje će biti pozvane da dostave svoje ponude.
Zainteresirane konsultantske firme moraju dostaviti slijedeće podatke kojima dokazuju da su
kvalificirane za obavljanje traženih usluga:
Pismo prijave;
Podatke o firmi: naziv, pravni status, adresu, broj telefona, broj fax-a, godinu
osnivanja, kontakt osobu za projekt, e-mail kontakt osobe, broj stalno
uposlenog osoblja i uposlenog na dio vremena, polja stručnog djelovanja;
- Podnosiočev prosječan godišnji promet za predhodnih 5 (pet) godina (20072011) i kopije revidiranih Finansijskih izvještaja za period 2007-2011.
- Podaci o iskustvu i opis dodjeljenih poslova slične prirode izvršenih u
prethodnih 5 (pet) godina, uključujući vrijednosti ugovora i lokaciju, broj
angažovanog osoblja u realizaciji ugovora, naziv Poslodavca, naziv partnera u
izvršenju ugovora, izvori financiranja, vrstu pruženih usluga, datume početka i
završetka ugovora, kratak opis ugovora. Također je potrebno priložiti i
Potvrde o izvršenju ugovora izdate od strane Poslodavca, ukoliko su
dostupne.
- CV-e (max. dvije stranice) osoblja koje bi moglo biti na raspolaganju za rad na
zadatku, koji jasno pokazuju da njihovo iskustvo pokriva glavne aktivnosti
navedene gore
- Ukoliko se radi o zajedničkom nastupu više firmi, oblik udruživanja
(podugovaranje / joint venture) za izvršenje ugovora, i navesti vodećeg
partnera. Sve informacije trebaju biti dostavljene kako za vodećeg partnera,
tako i za ostale firme/poduzeća u zajedničkom nastupu.
- Popis ugovora koji su u toku, uključujući datum početka, datum završetka i
osoblje koje je angažovano na izvršenju.
Slijedeći kriteriji odabira bit će primijenjeni na kandidate. U slučaju zajedničkog nastupa firmi
u JV-u ili konzorciju, kriteriji za odabir će se primijeniti na JV/ konzorcij kao cjelinu:
-
(a) prosječni godišnji prihod podnositelja zahtjeva u posljednjih pet godina (20072011) mora biti preko 3.000.000,00 Eura
(b) podnositelj treba imati izvršena (odnosno da je izdata potvrda o preuzimanju ili
potvrda o obavljenom poslu nakon perioda za otklanjanje grešaka) najmanje
dva slična projekta na nadzoru izgradnje cesta u ulozi FIDIC Inžinjera u
posljednjih pet godina (2007-2011), u vrijednosti od 2.500.000,00 Eura ili više
po projektu;
(c) u slučaju JV ili konzorcija, vodeći partner će zadovoljiti ne manje od 60% a
ostali partneri će zadovoljiti ne manje od 25% od uslova datih u kriterijima (a)
i (b)
(d) Dostavljeni revidirani finansijski izvještaji za posljednjih pet godina (20072011), moraju demonstrirati ispravnost financijske pozicije podnosioca
prijave, pokazujući dugoročnu profitabilnost.
Orginal i jedna kopija svih navedenih podataka (koje ne bi trebale prelaziti 25 stranica
isključujući CV-e i finansijske izvještaje) na engleskom jeziku plus jedna kopija na lokalnom
jeziku (bosanskom, hrvatskom ili srpskom) trebaju biti dostavljene na dole navedenu adresu
u jednoj koverti sa naznakom “Expression of Interest for the Supervision Consulting
Services – Motorway on the Corridor Vc, section Svilaj – Odžak“ ne kasnije od
17.08.2012., do 12:00 sati po lokalnom vremenu.
Dokumenti zaprimljeni nakon ovog datuma mogu biti odbijeni i vraćeni neotvoreni na pisani
zahtjev i na trošak podnositelja zahtjeva.
Dodatne informacije mogu se dobiti na niže navedenoj adresi od ponedjeljka do petka u
vremenu od 09:00 do 16:00.
Mirza Resić i Adnan Zoranić
JP „Autocete FBiH“
Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 277 910; +387 33 277 922
Fax: +387 33 277 901 ;
E-mail: [email protected] i
[email protected]
Download

opširnije - JP Autoceste FBiH