simpro
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING
I PROMET DOO, BEOGRAD, V. STEPE 251
TEL / FAX: ++381-11- 397-32-73
MOB.TEL.: ++381-63- 22- 33- 00
E-MAIL: [email protected]
сим про
PREDSTAVNIŠTVO U MOSKVI,
DMITRIJA ULJANOVA , DOM 16/ 2, OFIS 316
tel/ fax: ++ 7 - 095 125-32-81, 102-51-49,
E–mail: [email protected]
www.simprolit.com
UL.
SIMPROLIT
je
izuzetno
lagan
građevinski
materijal,
i ima
ubedljivo
najboljie
termičke
karakteristike
u klasi
betona
SIMPROLIT
je
patentirana
smesa
od
ekspandiranih
granula
polistirola,
portland-cementa
i aditiva
2
SIMPROLIT
Fizičko-mehanička svojstva
usklađena su sa normativnim trebovanjima
GOST R 51263-99 (polistirolbeton)
Zapreminska težina:
150 - 300 кg/м3 (D150 – D300)
Koeficijent toploprovodljivosti:
0,055 – 0,085 Wt/(м 0C)
Paropropustljivost:
0,135 – 0,110 mg/(m h Pa)
Čvrstoća na pritisak (čvrstoća prizme):
0,35 – 0,93 MPа
SIMPROLIT – toploprovodljivost SIMPROLITA praktično i ne zavisi od sadržaja vlage u njemu,
s obzirom na približno konstantan procentualni odnos vlage u materijalu: od 4% do 8%.
SIMPROLIT – zidovi od SIMPROLITA normalno “dišu”. SIMPROLIT se odlikuje visokom
otpornošću na mraz. Pri 50-kratnom ciklusu grejanja–zamrzavanja, sa +150С na –200С, gubitak
čvrstoće iznosio je samo 1,5% – 1,8%.
SIMPROLIT – ne gori! Pri požaru granule polistirola isparavaju, a SIMPROLIT na dugotrajnim
visokim temperaturama prelazi u cementni kamen, bez pojave dima i plamena.
SIMPROLIT
karakteriša visoka biootpornost, on je otporan
prema svim insektima i svim formama biljnih i
životinjskih bakterija.
SIMPROLIT
je ekološki bezopasan, sumarni pokazatelj
toksičnosti kod njega je oko 1,5–2,0 puta niži
od ustanovljenih normi.
3
ZAKLJUČAK:
SIMPROLIT –
to je lagan materijal
SIMPROLIT to je ekološki čist materijal
SIMPROLIT –
to je izuzetno dobar termoizolator
SIMPROLIT –
to je požarootporan materijal
SIMPROLIT –
to je odličan zvukoizolator
SIMPROLIT –
ne upija vlagu
SIMPROLIT –
poseduje visoku biootpornost
SIMPROLIT –
konstruktivni elementi znatno pojeftinjuju gradnju
industrijskih,
stambenih,
sportskih,
seoskih
i drugih objekata,
pri tome znatno poboljšavajući njihove toplotne karakteristike.
PROIZVODNI
PROGRAM
SIMPROLIT
- monolitne konstrukcije
SIMPROLIT
- blokovi za zidanje
SIMPROLIT
- izolacioni paneli
SIMPROLIT
- krovne ploče
SIMPROLIT
- fasadne ploče
SIMPROLIT
- pregradni zidovi
4
PROIZVODI OD SIMPROLITA
Nomenklatura proizvoda od SIMPROLITA kompanije " SIMPRO" uključuje:
- SIMPROLIT ploče za utopljavanje fasada,
- SIMPROLIT blokovi za spoljašnje zidove,
- SIMPROLIT blokovi za pregradne zidove i obziđivanje fasada,
- SIMPROLIT ploče montažnih pregradnih zidova
- SIMPROLIT izolacioni paneli
Proizvodnja svih elemenata je u skladu sa ТУ 5741-001-52775561-00-00 i saglasna sa GOST
R 51263-99, osnovna sirovina je polistirolbeton «SIMPROLIT», koji ima originalan sastav sa
firminim dodacima, a elementi su patentno zaštićeni.
SIMPROLIT PLOČE ZA UTOPLJAVANJE FASADA
SIMPROLIT - ploče za utopljavanje fasada (SUP) proizvode se u različitim debljinama:
SIMPROLIT - SUP3, SUP5, SUP8, SUP10, SUP12 (brojevi iskazuju debljinu panela u cm)
SIMPROLIT - ploče za utopljavanje fasada imaju slojastu konstrukciju i sledećih su dimenzija:
dužina 1000mm, širina 750mm, a debljine su 30mm, 50mm, 80mm, 100mm i 120mm.
Razlika u debljini ploče dobija se različitom debljinom srednjeg sloja od stiropora, dok je debljina
«SIMPROLIT » sloja uvek konstantna i ima debljinu obostrano po 10mm.
Toplofizičke karakteristike date su tabelarno, za sve elemente od SIMPROLITA.
5
Primena SIMPROLIT-ploča za utopljavanje fasada kompanije "SIMPRO" dozvoljava da se
značajno smanje radni napori pri utopljavanju fasada objekata koji se rekonstruišu ili fasada
objekata novogradnje.
Za razliku od postojećih sistema za utopljavanje fasada, kod kojih se primenjuju ploče od
mineralne vune ili stiropora (koje se potom malterišu specijalnim malterima preko specijalne
mreže i na kraju završno obradjuju), ploče kompanije " SIMPRO" su spremne za završnu obradu
odmah posle njihovog pričvršćivanja na fasadu, pri čemu neke od operacija završne obrade
(grunt, gletovanje) mogu delimično da se izvrše i pre montaže ploča.
Pri tome, SIMPROLIT-ploče se pričvršćuju na fasadu tradicionalnim načinima – gradjevinski
lepak i plastični tiplovi u fazi montaže. Najekonomičnija obrada ploča je gradjevinskim lepkom, a
ukoliko se ploče malterišu, s obzirom na njihovu prednost da ne upijaju vodu, malterisanje treba
izvoditi produžnim malterom i u sloju od 3-5 mm, čime se ne samo štedi materijal, već i
izbegavaju eventualne prsline zbog skupljanja maltera.
Kao jednu od nesumnjivih prednosti ploča za utopljavanje fasada kompanije "SIMPRO" treba
istaći mogućnost njihove neposredne završne obrade bilo kojim fasadnim materijalom, od onih za
bojenje pa sve do lepljenja granitnih ploča sa oblaganje fasade.
Osim toga, SIMPROLIT-ploče moguće je montirati po bilo kakvom vremenu, s obzirom da u
sastav sirovine za njihovu proizvodnju ulazi i specijalni aditiv koji ih čini vodootpornim, što
zanačajno povećava dugovečnost i eksploatacione karakteristike ne samo fasade, već i objekta u
celini.
6
SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI
SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI
SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI
Primenjuju se
kao toplotna i zvučna izolacija
podova, plafona,
ravnih i strmih krovova
i svih vrsta zidova.
Zahvaljujući dobroj absorbciji zvuka,
sa uspehom se primenjuju u prostorijama
koje zahtevaju sniženje nivoa zvuka
Mogu se odmah montirati u oplati
pre betoniranja
ili, dodatno,
na već završenom objektu.
Za povećanu sposobnost absorbcije zvuka,
na poseban zahtev,
postoji i mogućnost proizvodnje
i reljefnih panela
sa perforacijom
SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI
SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI
predstavljaju dobru osnovu
za sve vrste malterisanja.
proizvode se kao
homogeni izolacioni paneli
ili kao troslojni sendvič paneli
sa stiroporom u sredini
– u svojstvu dodatne termoizolacije.
Na njih se direktno mogu lepiti
granitne i keramičke pločice.
7
SIMPROLIT BLOKOVI ZA ZIDANJE
1. SIMPROLIT BLOKOVI ZA ZIDANJE SPOLJAŠNJIH ZIDOVA
BLOK SB30
SIMPROLIT blokovi za zidanje, samonoseći, " SIMPROLIT BLOK SB30" и " SIMPROLIT BlOK
SB25" mogu da se primenjuju kako samostalno, u maloetažnoj gradnji, tako i u smislu trajne
oplate pri izvodjenju nosećih i aseizmičkih betonskih elemenata.
Od konstruktivnih svojstava blokova treba istaći postojanje praznina u telu bloka, koje
dozvoljavaju da se u njima montira armatura koja se zaliva monolitnim betonom (u već formiranoj
oplati od zidova bloka), što daje noseću sposobnost konstrukciji tako projektovanog objekta.
Osim toga, ovi blokovi se odlikuju i specifičnom konfiguracijom, koja isključuje produvavanje i
promrzavanje šavova.
Toplofizičke karakteristike SIMPROLIT blokova za zidanje (vidi tablicu) dozvoljavaju izvodjenje
gradjevinskih objekata bez dopunskih mera za utopljavanje fasade.
POPREČNI PRESEK BLOKA SB30
8
SIMPROLIT blokovi mogu da se proizvode različitih maraka (D200-D300), pri čemu
zadržavaju dobre karakteristike i pri visokom spoljnom prisustvu vlage i mraza, što je postignuto
uvodjenjem specijalnih dodataka u materijal za proizvodnju.
SIMPROLIT blokovi se lako obradjuju (režu se običnom ručnom testerom za drvo!) što daje
mogućnost njihove elastične primene u bilo kojim konstruktivnim rešenjima.
Zidanje SIMPROLIT blokovima se izvodi kako na običnom cementnom malteru, preko maltera
sa različitim dodacima, pa sve do lepkova na cementnoj osnovi.
Završna obrada fasada i unutrašnjih zidova je jednostavna, blagodareći adhezionim
svojstvima cementa kao osnovnog veziva u SIMPROLIT blokovima. Pri tome, mogu da se
primenjuju i svi standardni materijali za završne radove.
BLOK SBS 25
Treba istaći i da je vatrootpornost konstrukcije od SIMPROLIT elemenata kompanije
"SIMPRO" iznad zahtevane (više od 90 minuta), pa se SIMPROLIT elemenati mogu primenjivati i
za izradu protivpožarnih zidova.
Zahvaljujući nabrojanim karakteristikama SIMPROLIT blokova, a posebno njihovoj lakoći,
gradnja SIMPROLIT blokovima nema konkurencije kod nadziđivanja objekata i izgradnje
mansardi na objektima sa ravnim krovovima.
Naime, kod nadogradnje objekata SIMPROLIT blokovima, težina nadograđenog dela je po
pravilu uvek manja od težine tipskih slojeva postojećih ravnih krovova, pa ojačanje temelja objekta
koji se nadograđuje uopšte nije potrebno, što u znatnoj meri pojeftinjuje i ubrzava takvu gradnju.
Takođe, zahvaljujući lakoći materijala SIMPROLIT i brzini i jednostavnosti gradnje,
nadziđivanje se vrši bez iseljavanja stanara objekta koji se nadogradjuje, što je nekad
nepremostiva teškoća kod ovakve vrste gradnje.
9
ZIDANJE SIMPROLIT BLOKOVIMA
Pri zidanju nosivih zidova,
SIMPROLIT blokovi obrazuju
oplatu za armaturu i beton koji se
naliva u šupljine bloka, u koji je
prethodno montirana armatura.
Na taj način,
SIMPROLIT blokovi ostaju kao
trajna oplata, pri tome dobijajući i
funkciju toplo-zvuko-izolatora.
U cilju povećanja toplo-zvukoizolacijskih svojstava, u šupljine
bloka moguće je dodati dopunski
izolator.
U fazi projektovanja objekata
planiranih za gradnju
SIMPROLIT blokovima,
radi ekonomije materijala,
poželjno je
isplanirati raster
horizontalnih
i vertikalnih
površina objekata,
radi ekonomične ugradnje
celih blokova.
Ugradnja se vrši
“na prevez” na ½ bloka.
U odsustvu takve mogućnosti
SIMPROLIT blokovi
se lako dovode na meru
običnom testerom ili
kružnom testerom za drvo.
SIMPROLIT
blokovi
koriste se
kao oplata
i za ostale
konstruktivne
elemente objekta
tipa AB zidova,
stubova ili greda,
s obzirom da se
vrlo lako obradjuju
(seku i dovode na potrebnu meru)
10
UGRADNJA SIMPROLIT BLOKOVA KOD NOSEĆIH ZIDOVA
SIMPROLIT blokovi za zidanje
ugradjuju se "na suvo", obavezno na
nivelisanoj osnovi, sa prevezom na
1/2 bloka, bez maltera, ispunjivanjem
dve od četiri šupljina bloka (koje su
uvek postavljaju prema unutrašnjosti
objekta, dok se šupljine sa dnom
postavljaju prema spolja).
Ispunjavanja blokova betonom vrši
se po svakom redu pojedinačno, a
najviše posle izidanih četiri reda
blokova, posle čega se betoniranje
nastavlja tek pošto ugradjeni beton
počne da vezuje. U suprotnom,
blokove treba unakrsno privremeno
fiksirati daskama, da ne bi, pod
pritiskom sveže ugradjene mase
betona, dobili otklon od verikale, što
će se kasnije odraziti na nepotrebnu
debljinu i utrošak maltera.
Prekidi i nastavak betoniranja zapunjavanja blokova betonom vrši
se uvek na polovinu visine bloka
U slučaju potrebe, blokovi se vrlo lako seku ručnom testerom i dovode na željenu dimenziju.
Armiranje serklaža vrši se saglasno detaljima armiranja.
I ostali konstruktivni elementi, tipa armiranih zidova, stubova ili greda, takodje se sa uspehom
mogu izlivati u SIMPROLIT blokovima kao trajnoj oplati.
11
MALTERISANJE SIMPROLIT BLOKOVA
PRVI SLOJ:
- "Špricanje" cementnim malterom (prethodno očišćenih) zidova od SIMPROLIT blokova.
- Zapunjavanje vertikalnih spojnica (spojnice moraju biti potpuno zapunjene)
DRUGI SLOJ:
- Preporučuje se nanošenje produžnog maltera u sloju 4 - 8 mm.
- U slučaju upotrebe neopranog rečnog peska i negranulisanog šljunka, preporučuje se da
se u drugom sloju malterisanja primeni rabic mreža.
ZAVRŠNI SLOJ:
-Zavisno od projektovane vrste, boje i kvaliteta, po želji projektanta, može se izabrati bilo
koja forma završnog maltera.
POLAGANJE KERAMIČKIH PLOČICA
KERAMIČKE PLOČICE
MOGU SE POSTAVLJATI DIREKTNO
PREKO ZIDOVA ILI PODOVA
URADJENIH OD SIMPROLIT PLOČA,
BILO NA LEPKU
ILI NA CEMENTNOM MALTERU.
12
13
SIMPROLIT BLOKOVI ZA PREGRADNE ZIDOVE
SIMPROLIT blokovi za zidanje pregradnih zidova i obziđivanje fasade su najšire primenjena
vrsta simprolit blokova. Iako debljine od samo 12cm, po svojim termičkim karakteristikama, ovi
blokovi zamenjuju 92 cm zida od pune opeke I više su nego dovoljni kao spoljni zidovi za našu
klimatsku zonu. I po kriterijumu letnje stabilnosti bolji su čak I od zida od siporeksa debljine 30cm.
Njihova lakoća ( preko 2,50 puta su lakši od prvog sledećeg adekvatnog zida od siporeksa)
daje 2,50 puta manje tereta, pa proporcionalno tome manje su i dimenzije stubova, greda,
temelja.
S obzirom da, po svojim termičkim karakteristikama, za naše klimatske uslove apsolutno
zadovoljavaju kriterijum da budu i spoljašnji zidovi, važno je istaći da su takvi zidovi od 38% pa do
68% jeftiniji od ostalih varijanti zatvaranja objekata sa nosećim metalnim ili betonskim skeletnim
sistemom.
Kao pregradni zidovi, Simprolit elementi po mnogim svojim karakteristikama (pre svega po
težini i otpornosti na vlagu) daleko odskaču od svojih prvih konkurenata- zidova od gipsanih ploča
ili gips-kartonskih panela.
SIMPROLIT elementi znatno pojeftinjuju gradnju objekata svih namena -industrijskih,
stambenih, sportskih, seoskih i drugih objekata, pri tome znatno poboljšavajući njihove toplotne i
druge karakteristike.
SVE NAVEDENO DOPRINELO JE DA SIMPROLIT ELEMENTE U RUSKOJ FEDERACIJI
NAZOVU »ČUDO-MATERIJAL XXI VEKA«, DA POSTOJI OGROMNO INTERESOVANJE ZA
SIMPROLIT ELEMENTE, OD KALININGRADA NA KRAJNJEM ZAPADU, PA SVE DO
HABAROVSKA NA KRAJNJEM ISTOKU RUSKE FEDERACIJE (SAMO JE VREMENSKA
RAZLIKA MEDJU NJIMA 8 ČASOVA), OD SALIHARDA NA KRAJNJEM SEVERU, PA DO
KRASNODARA I SOČIJA NA JUGU. I NE SAMO U RUSKOJ FEDERACIJI - ZA SIMPROLIT SU
ZAINTERESOVANI KAKO U UKRAJINI I U BELORUSIJI, TAKO I U IRANU I U ARAPSKIM
EMIRATIMA.
14
PREGRADNI ZID OD SIMPROLIT BLOKOVA
MEĐUSPRATNE I KROVNE PLOČE NA ZIDOVIMA OD SIMPROLIT BLOKOVA
SIMPROLIT MEĐUSPRATNA TAVANICA
15
Na objektima izgradjenim od SIMPROLIT blokova
mogu se primeniti sve forme konstrukcija:
montažne krovne SIMPROLIT ploče,
- polumontažne medjuspratne ploče ( tipa: "Monta", "Fert" i dr. )
- ili monolitne ploče livene na licu mesta
16
SIMPROLIT MONTAŽNI PREGRADNI ZIDOVI
SIMPROLIT PANELI ZA MONTAŽNE PREGRADNE ZIDOVE
SIMPROLIT paneli za montažne pregradne zidove, nenosivi, sa profilisanim žljebovima,
tipa " SIMPROLIT PP12", razlikuju se od gipsanih pregrada daleko nižom masom, što je važno
kod ručne montaže, pri praktično jednakim čvrstoćama i zvukoizolirajućim karakteristikama. Tako
pri čvrstoći D350-D400 ploče imaju čvrstoću na spoju ne manje od 1,45-2,16MPa i obezbedjuju
zvukoizolaciju na manju od 40 Db.
Za razliku od drugih polistirolbetona, SIMPROLIT u svom patentiranom sastavu ima
aditive za povećanje ukupne čvrstoće i za vodonepropusnost, što dozvoljava i da se ploče
" SIMPROLIT PP12" primenjuju za bilo koje tipove prostorija sa suvim, normalnim ili vlažnim
režimom eksploatacije.
Ploče za pregradne zidove odlikuje jednostavnost i brzina montaže, s obzirom da se one
slažu pomoću vertikalne vodjice, koje se učvršćuju za medjuspratnu ploču iznad i ispod. Takvo
konstruktivno rešenje, osim za montažu, služi i za povećanje ukupne čvrstoće i stabilnosti
pregradnih zidova, i pri tome isključujue pojavu prslina od skupljanja i sleganja posle završne
obrade pregradnih zidova.
Kao i svi ostali proizvodi od istog materijala, SIMPROLIT ploče za pregradne zidove
odlikuju se visokom adhezijom i mogu se obradjivati bilo kojim materijalom za završnu obradu,
uključujući i mašinsko malterisanje (za razliku od gipsanih ploča, koje zahtevaju samo specijalne
materijale za završnu obradu). SIMPROLIT ploče za pregradne zidove kompanije " SIMPRO" lako
se obradjuju (seku se i šlicuju) ručnim alatom.
Od važnih preimućstava pregrada od ploča " SIMPROLIT PP12" neophodno je istaći i
njihovu visoku toploizolirajuću sposobnost i vatrootpornost. Na požarnim ispitivanjima u Institutu
Ministarstva odbrane Ruske Federacije, ploča debljine 90mm pokazala je vatrootpornost daleko
veću od 45 minuta (E45), što dozvoljava njihovu primenu čak i za izradu protivpožarnih pregrada.
Potpuna korelacija proizvoda kompanije " SIMPRO" kriterijumu "cena-kvalitet" čini njihovu
primenu u gradjevinarstvu veoma perspektivnom.
17
TOPLOTNO-FIZIČKE KARAKTERISTIKE
PROIZVODA OD SIMPROLITA
№
1
TIP PROIZVODA
PLOČA
ZA UTOPLJAVANJE
FASADE
"SIMPROLIT- SUP 5"
IZVEDENO
SUPROTSTAVLJANJE
IZMENI TOPLOTE
R TP0 (м2С0/W)
* ZAMENJUJUĆA
DEBLJINA ZIDA OD
PUNE CIGLE,
U METRIMA
* ZAMENJUJUĆA
DEBLJINA ZIDA OD
ŠUPLJE CIGLE,
U METRIMA
1,135
0,62
0,51
1,76
1,40
1,14
1,68
1,37
1,41
1,15
0,92
0,75
PLOČA
2
3
ZA UTOPLJAVANJE
FASADE
"SIMPROLIT- SUP 10"
BLOK
ZA ZIDANJE
SPOLJAŠNJIH ZIDOVA,
SAMONOSEĆI,
"SIMPROLIT SB 30"
ne manje od
2,82
BLOK
3
ZA ZIDANJE
SPOLJAŠNJIH ZIDOVA,
SAMONOSEĆI,
"SIMPROLIT SB 25"
ne manje od
2,36
BLOK
4
ZA ZIDANJE
PREGRADNIH ZIDOVA
I OBZIĐIVANJE FASADA,
SAMONOSEĆI,
" SIMPROLIT SPB 50 "
I "SIMPROLIT SPB 60"
ne manje od
1,50
18
*Na grafiku ( Ris 3.) je odražena vremenska promena
(rast) temperature peći u kojoj je ispitivan SIMPROLIT
panel, debljine svega 90mm.
* Na grafiku ( Ris 4.) pokazana je promena
temperature na spoljašnjoj (nezagrevanoj) strani
SIMPROLIT panela, gde je vidno da je posle pola
časa zagrevanja, pri temperaturi u peći od 800 0С,
temperatura na spoljašnjoj strani SIMPROLIT panela
ostala 18 0 С (temperatura prostorije).
*Takodje je vidno da rast temperature počinje tek
posle 55-tog minuta, pri temperaturi u peći od 9500С –
970 0С.
Ispitivanje obrazaca
"SIMPROLIT IZOLACIONIH PANELA"
u ispitivačkom centru «Оpitnoe» 26 CNII
Ministarstva odbrane Ruske Federacije
*Na kraju ispitivanja na dejstvo požara (90-ti minut,
1000 0C) gubitak u masi SIMPROLIT panela iznosio je
60-65%, što svedoči o visokim termoizolacionim
svojstvima SIMPROLITA .
19
PROTOKOL ISPITIVANJA SIMPROLITA
NA RADIOAKTIVNOST
TEHNIČKI USLOVI ZA PROIZVODNJU
SIMPROLITA
PROTOKOL REZULTATA KONTROLNIH
ISPITIVANJA OBRAZACA SIMPROLITA
REZULTATI KONTROLNIH ISPITIVANJA
OBRAZACA SIMPROLITA
20
PATENT NA MODEL № 16003 I № 16005
U RUSKOJ FEDERACIJI
PATENT NA MODEL № 17329 I NA IZUM № 2165501 U RUSKOJ FEDERACIJI
21
SANITARNI CERTIFIKAT ZA SIMPROLIT / 1.STR.
SANITARNI CERTIFIKAT ZA SIMPROLIT / 2.STR.
IZVOD IZ KATALOŠKOG LISTA PRODUKCIJE ELEMENATA OD
SIMPROLITA
EKSPERTSKI ZAKLJUČAK O DAVANJU LICENCE
ZA IZRADU ELEMENATA OD SIMPROLITA
22
* SIMPROLIT atike,
venci, ispusti na
fasadi, balusteri ...
* SIMPROLIT sloj za
pad, toplotna izolacija
ravnih krovova ...
*SIMPROLIT toplotna i
zvučna izolacija
međuspratnih
konstrukcija,cevovoda,
bazena ...
*SIMPROLIT
protivpožarni zidovi
23
* BLOKOVI
* PREGRADNI ZIDOVI
* IZOLACIONI
PANELI
* MEĐUSPRATNA
KONSTRUKCIJA
* KROVNA I PODNA
TOPLOTNA I ZVUČNA
IZOLACIJA
simpro
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING,
KONSALTING I PROMET D.O.O.
BEOGRAD, KOSTOLAČKA 67 / II
tel:
011 397-67-70,
tel/fax:
011 397-32-73,
mob.tel:
063 22-33-00,
E-mail: [email protected]
PREDSTAVNIŠTVO U MOSKVI
UL. DM. ULJANOVA 16/ 2/ 316
TEL / FAX : ++7095 125-32-81,
MOB.TEL ++7095 102-51-49,
E-mail: [email protected]
www.simprolit.com
24
Download

s i m p r o с и м п р о