Program evropskog partnerstva sa opštinama
Drugi kvartalni izveštaj
1. januar – 31. mart, 2011.
2
Rezime
Tokom prva tri meseca 2011. godine dodeljeno je više od 600.000 evra za pripremu planova generalne
regulacije i finansiranje 40 projekata iz Fonda za učešće građana, dok je dodatnih 300.000 evra izdvojeno
za preradu tehničke dokumentacije za deponiju Banjica, projekat uklanjanja plutajućeg otpada na reci
Lim i glavni projekat reciklažnih dvorišta. Ukupan budžet Programa povećan je na 18.1 miliona evra
prvim aneksom ugovora sa Delegacijom Evropske unije.
Rezultati prvog Istraživanja zadovoljstva građana izazvali su veliko interesovanje opštinskih funkcionera,
organizacija građanskog društva i medija. Rezultati pokazuju da lokalne institucije u proseku uživaju
poverenje 25% građana a da više od polovine ispitanika smatra da opštinske uprave ne zanimaju njihove
potrebe. Nije bilo neočekivano što su ovi rezultati ponovo potvrdili značaj intervencija predviđenih
PROGRES-om.
Jedan od rezultata zastupanja PROGRES-a vezanog za Komponentu 1 je i imenovanje saveta za rodnu
ravnopravnost u tri opštine: Kuršumliji, Blacu i Žitorađi, dok je Nova Varoš imenovala službenika koji će
se baviti pitanjima rodne ravnopravnosti.
Dvadeset i četiri opštine su podnele 27 predloga nakon objavljivanja prvog poziva za podnošenje malih
infrastrukturnih projekata (aktivnost 6.2) koji je zatvoren 28. februara. Svi projekti su prošli
administrativnu proveru i ocenu koncepta. Pored toga, opštine Topličkog okruga su PROGRES-u podnele
osam predloga malih infrastrukturnih projekata (aktivnost 6.1). Definisana je i u načelu odobrena
Inicijativa podrške razvoju predloga projekata Novog Pazara. Tokom stalnog rada sa svim opštinskim
projektnim timovima utvrđeno je, međutim, da postoje sistematski izazovi u pogledu razvoja nove
infrastrukture, počev od pitanja katastra, opštinskih uprava za planiranje, statusa planske dokumentacije
do pitanja vlasništva nad zemljištem. Stoga se ne može očekivati od lokalnih samouprava da poseduju
potpuno pripremljene projekte u kojima bi se sistematski primenjivala viša načela dobrog upravljanja.
Stručnjaci PROGRES-a pripremaju sveobuhvatnu procenu situacije kao i preporuke o načinima za
prevazilaženje prepreka.
PROGRES se uselio u kancelariju u okviru Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj (MERR) čime je
potvrđeno snažno partnerstvo sa ovim Ministarstvom, a uspostavio je i saradnju sa Kancelarijom za
održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.
Konačno, PROGRES je bio jedan od ključnih partnera prilikom organizacije dve velike posete ambasadora
jugozapadnoj Srbiji u martu, koje su obezbedile dobru vidljivost PROGRES-u i tokom kojih su poslate
neke od ključnih poruka u pogledu razvojnih prioriteta. Tokom prvog kvartala 2011. objavljeno je više od
150 medijskih priloga o aktivnostima PROGRES-a a internet stranica PROGRES-a je zabeležila skoro 2.800
poseta. Oba ova podatka predstavljaju potvrdu da poruke PROGRES-a dopiru da širokog auditorijuma i
stvaraju uslove za vršenje značajnog uticaja.
Cilj ovog izveštaja je da pruži pregled ključnih činjenica vezanih za aktivnosti PROGRES-a i uticaja na
njegovo sprovođenje. Spisak akronima koji se često koriste u tekstu dat je u Odeljku 1, dok Odeljak 2
podseća na ciljeve, svrhu, rezultate i korisnike PROGRES-a i predstavlja deo programskog dokumenta.
Pregled najnovijih političkih, ekonomskih i socijalnih zbivanja dat je u Odeljku 3, dok su detalji o
aktivnostima, ishodima i neposrednim rezultatima Programa predstavljeni u Odeljku 4. U Odeljku 5 su
opisana ključna administrativna pitanja dok je u poslednjem poglavlju dat izveštaj o rezultatima napora
usmerenih na povećanje vidljivosti. Prilozi sadrže detaljne podatke nekih konkretnih akcija preduzetih u
okviru Programa.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
3
Sadržaj
REZIME
2
1
AKRONIMI
5
2
INTERVENCIJA
6
2.1
Opšti ciljevi
6
2.2
Svrha projekta
6
2.3
Planirani rezultati
6
2.4
Korisnici
6
3
POLITIČKA, DRUŠTVENA I EKONOMSKA ZBIVANJA
7
3.1
Politička zbivanja
7
3.2
Društveno-ekonomska zbivanja
4
AKTIVNOSTI TOKOM IZVEŠTAJNOG PERIODA
Komponenta 1: Dobro upravljanje
Rezultat 1: Participativno, odgovorno i transparentno upravljanje, uz poštovanje ljudskih prava
10
14
14
14
Komponenta 2: Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja
19
Rezultat 2: Poboljšanje delotvornosti i efikasnosti opštinske organizacije i povećanje kapaciteta za pružanje
usluga građanima i poslovnim subjektima
19
Rezultat 3: Osnaženi kapaciteti za planiranje opštinskog i regionalnog održivog razvoja, sačinjeni odgovarajući
dokumenti o razvoju
21
Komponenta 3: Fizička, ekonomska i društvena infrastruktura
22
Rezultat 4: Pripremljeni projekti i projektna dokumentacija za ključne ekonomske, društvene i projekte životne
sredine
22
Rezultat 5: Finansiranje projekata olakšano kroz obezbeđivanje kontakata sa ministarstvima, donatorima i
drugim projektima
25
Komponenta 4 - Javna svest i brendiranje područja
Rezultat 7: Podignut nivo svesti šire javnosti o potrebi, smislu i efektima promena
Rezultat 8: Osmišljen je i počinje sprovođenje plana razvoja imidža oblasti i njihove samospoznaje da
predstavljaju jedinstvene regione u Evropi
26
26
29
5
PLAN RADA ZA DRUGI KVARTAL 2011.
29
6
MENADŽMENT I ADMINISTRACIJA
29
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
4
6.1
Nabavke
30
6.2
Ljudski resursi
30
6.3
Finansije
31
6.4
Bezbednost
31
6.5
Logistika/putovanja
32
6.6
Informaciona i komunikaciona tehnologija
32
7
VIDLJIVOST
32
PRILOG I – FOND ZA UČEŠĆE GRAĐANA
33
PRILOG II – ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA GRAĐANA
33
PRILOG III – GRAĐANSKE SAVETODAVNE SLUŽBE
33
PRILOG IV – INTERNA EVALUACIJA PROJEKATA O RASPRAVAMA O BUDŽETU
33
PRILOG V – AKTIVNOSTI VEZANE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
33
PRILOG VI – SPISAK PROJEKATA PODNETIH U SKLADU SA PRVIM POZIVOM ZA PODNOŠENJE
MALIH OPŠTINSKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
33
PRILOG VII – PLAN RADA PROGRES-A U DRUGOM KVARTALU 2011.
33
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
5
Akronimi
1
BIC
BIRN
CeSID
DEU
DS
DSS
EU
CIF
GSS
IP
IT
IZ
JKP
KT
LDP
LSU
MERR
mJKP
MLJMPDULS
MoR
MŽRSPP
NIP
NSNM
NVO
OEBS
OGD
OPZ
OUC
PDR
PGR
PO
PP
PRO
SDC
SDP
SJM
SKGO
SPS
SRS
SUK
RAR
UN RC
UNOPS
UOP
Biznis inkubator centar
Balkanska istraživačka mreža
Centar za slobodne izbore i demokratiju
Delegacija Evropske unije u Srbiji
Demokratska stranka
Demokratska stranka Srbije
Evropska unija
Fond za učešće građana
Građanska savetodavna služba
Industrijski park
Informaciona tehnologija
Industrijska zona
Javno komunalno preduzeće
Koordinaciono telo
Liberalno demokratska partija
Lokalna samouprava
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Međuopštinsko javno komunalno preduzeće
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu
samoupravu
Memorandum o razumevanju
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Nacionalni investicioni plan
Nacionalni savet nacionalne manjine
Nevladina organizacija
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
Organizacija građanskog društva
Opis poslova i zadataka
Opštinski uslužni centar
Plan detaljne regulacije
Plan generalne regulacije
Područje odgovornosti
Prostorni plan
Projekat razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
Sandžačka demokratska partija
Sve na jednom mestu
Stalna konferencija gradova i opština
Socijalistička partija Srbije
Srpska radikalna stranka
Sistem upravljanja kvalitetom
Regionalna agencija za razvoj
Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji
Kancelarija UN za projektne usluge
Upravni odbor Programa
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
6
Intervencija
2
2.1
Opšti ciljevi
Opšti cilj programa je doprinos jačanju stabilnosti i društveno-ekonomskog razvoja južne i jugozapadne
Srbije, najsiromašnijih oblasti u kojima postoji najveća mogućnost sukoba u zemlji.
2.2
Svrha projekta
Svrha PROGRES–a je jačanje upravljanja, kapaciteta za upravljanje opštinskih i međuopštinskih vlasti i
društvene, ekonomske i fizičke infrastrukture na način koji podrazumeva sveobuhvatni pristup na
izabranoj teritoriji.
2.3
Planirani rezultati
Komponenta 1: Dobro upravljanje
Rezultat 1: Participativno, odgovorno i transparentno upravljanje, uz poštovanje ljudskih prava
Komponenta 2: Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja
Rezultat 2: Poboljšana organizaciona delotvornost i efikasnost opština, i povećani kapaciteti za pružanje
usluga građanima i poslovnim subjektima
Rezultat 3: Jačanje kapaciteta za planiranje održivog opštinskog i regionalnog razvoja i priprema
odgovarajuće razvojne dokumentacije
Komponenta 3: Fizička, ekonomska i društvena infrastruktura
Rezultat 4: Priprema projekata i projektne dokumentacije za važne ekonomske, društvene i projekte
zaštite životne sredine
Rezultat 5: Omogućen lakši pristup finansiranju projekata kroz ostvarivanje kontakata sa ministarstvima,
donatorima i drugim projektima
Rezultat 6: Finansiranje i sprovođenje odabranih projekata kroz PROGRES
Komponenta 4: Javna svest i brendiranje područja
Rezultat 7: Upoznavanje šire javnosti o potrebi, suštini i efektima promena
Rezultat 8: Priprema i sprovođenje plana za unapređivanje imidža izvan i u samim oblastima, kao
jedinstvenih delova Evrope
2.4
Korisnici
Direktni korisnici PROGRES-a su institucije (skupštine, izvršna veća i opštinske uprave) sledećih opština:
· Ivanjica, Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Raška, Sjenica i Tutin na jugozapadu Srbije;
· Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Prokuplje u Topličkom okrugu;
· Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa, Crna Trava, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han,
Vranje, Preševo, Surdulica i Trgovište na jugu Srbije.
Ostali korisnici mogu obuhvatiti opštinske institucije i javna komunalna preduzeća (JKP), organizacije
građanskog društva (OGD) i medije na teritorijama ovih opština.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
7
Ipak, krajnji korisnici jesu stanovnici opština učesnica PROGRES-a na jugu i jugozapadu Srbije.
Tamo gde programske aktivnosti pokrivaju veća područja poput okruga ili regiona, ili gde državna
politika predviđa angažovanje i drugih opština u vezi sa određenim pitanjima, druge opštine mogu imati
posrednu korist.
3
Politička, društvena i ekonomska zbivanja
3.1
Politička zbivanja
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Budžet Vlade Republike Srbije za 2011. predviđa deficit u iznosu od 4,1% bruto domaćeg proizvoda,
prihode u iznosu od 724,5 milijardi dinara i rashode u iznosu od 844,9 milijarde dinara1. Ministarstvima
od ključnog značaja za PROGRES, Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) i
Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), dodeljena su veća sredstva nego 2010. MŽSPP je
dobilo dvostruko više sredstava, 21,7 milijardi dinara, a MERR-u je dodeljeno oko 47 milijardi dinara, što
je za 6 milijardi više nego prethodne godine. Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
je dodeljeno četiri puta više sredstava nego 2010. godine – skoro 662 miliona dinara2.
Skupština Srbije je polovinom marta izglasala smanjenje broja ministarstava sa 24 na 17. Ovaj potez je
podrazumevao ukidanje ili spajanje nekoliko resora.3 Nebojša Ćirić je novi ministar ekonomije i
regionalnog razvoja; ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu je sada takođe zadužen i za
ljudska i manjinska prava4. Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja je dodat resor
rudarstva5, dok je energetika prešla u nadležnost Ministarstva infrastrukture6.
EVROPSKE INTEGRACIJE
Vlada Srbije je 31. januara predala odgovore na Upitnik Evropske komisije i od tada odgovara na
dodatnih 629 pitanja koja su joj postavljena kako bi razjasnila informacije koje je dala u vezi sa političkim
i ekonomskim kriterijumima, pravosuđem, ljudskim pravima, spoljnom i bezbednosnom politikom7.
Očekuje se da će Evropska komisija oktobra 2011. objaviti svoju ocenu i mišljenje o spremnosti Srbije da
se pridruži EU.
1
XE.com (2010) Serbian Parliament adopts 2011 budget. [Online] Dostupno na http://www.xe.com/news/2010-1229%2011:25:00.0/1609897.htm (pristupljeno 15. marta 2011)
2
B92 (2010) Usvojen budžet za 2011. godinu [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2010&mm=12&dd=29&nav_id=482629 (Pristupljeno 15. marta 2011)
3
B92 (2011) Serbian Parliament Elects New Ministers [Online] Dostupno na: http://www.b92.net/eng/news/politicsarticle.php?yyyy=2011&mm=03&dd=15&nav_id=73234 (Pristupljeno 31. marta 2011)
4
Pun naziv Ministarstva je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
http://www.drzavnauprava.gov.rs/?change_lang=ls&id
5
Pun naziv Ministarstva je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja http://www.ekoplan.gov.rs/en/index.php
6
Pun naziv Ministarstva je Ministarstvo infrastrukture i energetike - http://www.mi.gov.rs/
7
EMG.RS (2011) European Commission sends last additional questions to Serbia [Online] Dostupno na:
http://www.emg.rs/en/news/serbia/151215.html (Pristupljeno 1. aprila 2011)
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
8
Uprkos jasnom opredeljenju Vlade RS procesu integracija u EU i velikom radu na poštovanju zadatih
rokova i kriterijuma, podrška javnosti priključenju EU pala je na 57%, najniže do sada.8 Direktorka
Vladine Kancelarije za Evropske integracije Milica Delević je izjavila da „Manja podrška evropskim
integracijama nije iznenađujuća, jer je sličan trend i u zemljama u okruženju koje su još bliže Uniji”.
Delevićeva je precizirala da najvažniji „rezervoar podrške“ procesu ulaska Srbije u EU predstavlja 78
odsto građana koji smatraju da reforme treba sprovoditi i da one nisu uslov za evropske integracije.
Jedno drugo istraživanje9 pokazalo je da su ispitanici otprilike podjednako i za EU i za tesne odnose sa
Rusijom.
IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2010. GODINU
Zaštitnik građana je polovinom marta objavio svoj godišnji Izveštaj za 2010. godinu10, u kojem je
pohvalio državnu upravu što je prepoznala potrebu da sarađuje sa njegovom službom, zahvaljujući čemu
je bio u mogućnosti da postigne konkretne rezultate, ali u kojem je takođe ukazao na nužne promene,
između ostalog, u načinu na koji javna uprava shvata prirodu svog posla i obavlja ga.
U pogledu zapošljavanja manjinskih grupa u javnim ustanovama, Zaštitnik je izvestio da nije dovoljno
poštovati samo Ustav i pravne zahteve kako bi se postigla multikulturalnost, već da je potrebna i
praktična društvena integracija zasnovana na poverenju i razumevanju. Većina državnih organa i
institucija ne ispunjava propisane zahteve.
Zaštitnik građana je u jugozapadnoj Srbiji utvrdio povrede procedure prilikom izbora Nacionalnog saveta
bošnjačke nacionalne manjine (NSBNM), propuste koji su doveli do kršenja prava pojedinih građana
(nezakonitog korišćenja njihovih ličnih podataka), kao i narušavanje samostalnosti nacionalnih saveta do
kog je došlo arbitrernom ulogom Ministarstva za ljudska i manjinska prava u pojedinim delovima tog
procesa.
Opštinske vlasti u Priboju, u kojem Bošnjaci čine 18,33% stanovništva, zakonom su obavezane da uvedu
bosanski jezik u službenu upotrebu11. Uprkos preporuci Zaštitnika građana Skupštini opštine Priboj da
izmeni Statut, ona to nije učinila i Zaštitnik građana je o slučaju obavestio Ministarstvo za državnu
upravu i lokalnu samoupravu, koje je zatim opštinskim vlastima novembra 2010. naložilo izmenu
opštinskog Statuta
Krajem juna 2010. osnovana je lokalna kancelarija Zaštitnika građana u opštinama Preševo, Bujanovac i
Medveđa. Broj pritužbi iz ove tri opštine činio je 3 odsto ukupnog broja pritužbi koje je Zaštitnik primio
tokom 2010. a većina njih se odnosila na povrede principa „dobrog upravljanja“.
JUGOZAPADNA SRBIJA
8
B92 (2011) Serbians less enthusiastic about EU [online] Dostupno na: http://www.b92.net/eng/news/societyarticle.php?yyyy=2011&mm=01&dd=14&nav_id=72120 (Pristupljeno 30. januara 2011)
9
B92 (2011) Polovina protiv izručenja Mladića [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=03&dd=15&nav_id=499213 (Pristupljeno 20. marta, 2011)
10
Zaštitnik građana (2011), Redovan godišnji izveštaj građana za 2010. godinu [Online] Dostupno na:
http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/aktivnosti/saopstenja/1304-a-2010- (Pristupljeno 16. marta 2011)
11
Sve opštine u kojima neka nacionalna manjina čini 15 ili više odsto stanovništva obavezne su da uvedu jezik te manjine u
službenu upotrebu. V. fusnotu 10.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
9
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je početkom 2011. raspisalo izbore za Nacionalni savet
bošnjačke nacionalne manjine za april 2011.12 Muftija Zukorlić, čija je Bošnjačka kulturna zajednica
osvojila najviše glasova na izborima u junu 2010. godine, nastavio je sa svojom snažnom retorikom,
tvrdeći da će izbori da „održati lekciju vlastima“ jer većina Bošnjaka na njih neće izaći.13
Muftija je takođe pozivao na bojkot proslave Sv. Save u državnim školama, izjavivši da je proslava
izgubila svetovni karakter i da je suvišna, protivustavna i diskriminatorna14. U februaru je poručio
vlastima da ukoliko ne vode računa, lako može i u Srbiji da se dogodi scenario iz Egipta15.
Novi Pazar je dospeo u žižu srpske javnosti a strah od ekstremizma je ponovo podstaknut sukobom
između direktorke NVO Urban In i simpatizera muftije o pokrivanju hidžabom, koji je naveo obe strane
da daju nekoliko neprimerenih izjava. I republička Vlada i međunarodne organizacije su reagovale,
emitujući sinhronizovane poruke o potrebi za ulaganjem konstruktivnih napora a ne za ulaženjem u
političke razmirice.
Predstavnici međunarodnih organizacija su u većoj meri posećivali jugozapadnu Srbiju kako bi poduprli
ove izjave. Ambasadori OEBS, Austrije, Belgije, Švajcarske, Holandije, zamenik šefa Delegacije EU, kao i
Stalni koordinator UN u Srbiji, direktor Nacionalnog demokratskog instituta i visoke diplomate zadužene
za politička pitanja Ambasade SAD posetili su Novi Pazar, gde su se sastali sa predstavnicima
novopazarske uprave, izbornih lista koje su učestvovale na izborima za NSBNM, organizacijama
građanskog društva kao i predstavnicima oba univerziteta. Centar za obuku OEBS u Novom Pazaru
organizovao je u isto vreme niz javnih rasprava kako bi pokrenuo javni dijalog o ključnim pitanjima iz
nadležnosti NSBNM (obrazovanje, službena upotreba jezika manjina, kultura i identitet, mediji).
Najpozitivniji gest, koji su pozdravili čak i tvrdolinijaši, povukla je Vlada, – ministar za ljudska i manjinska
prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković posetio je Novi Pazar i razgovarao sa
predstavnicima izbornih lista za NSBNM. Razgovori su doveli do odlaganja izbora do daljnjeg, dok se ne
završe konsultacije između predstavnika izbornih lista i ministra. S druge strane, ovo prolongiranje izbora
sa sobom nosi opasnost da građani više te izbore možda ne shvataju ozbiljno.
U Raškoj je na vlasti nova koalicija Socijalističke partije Srbije (SPS), Demokratske stranke (DS) i Liberalno
demokratske partije (LDP). Opštinski račun u Prijepolju je blokiran zbog povraćaja samodoprinosa
prikupljanog od 2003. do 2006. godine a koji je sud proglasio nezakonitim i koji sada opština vraća sa
kamatom.
JUŽNA SRBIJA
Predsedništvo Koordinacionog tela (KT) je krajem marta obeležilo drugu godišnjicu rada nakon
rekonstrukcije. Svečanosti su prisustvovali svi članovi osim predsednika opštine Preševo. Godišnjici su
12
DS (2010) Čiplić: Novi izbori za Bošnjački nacionalni savet u aprilu [Online] Dostupno na:
http://www.ds.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=10647&Itemid=424&jezik=lat (Pristupljeno 20. januara
2011)
13
Glas javnosti (2011) Zukorlić: Bošnjaci će održati lekciju vlastima [Online] Dostupno na: http://www.glasjavnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-21-01-2011/zukorlic-bosnjaci-ce-odrzati-lekciju-vlastima (Pristupljeno 23. januara 2011)
14
Blic (2011) Muftija Zukorlić pozvao na bojkot Svetog Save [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/231075/Muftija-Zukorlic-pozvao-na-bojkot-Svetog-Save (Pristupljeno 31. januara 2011)
15
B92 (2011) Zukorlić: Egipat moguć i u Srbiji [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=02&dd=17&nav_id=493352 (Pristupljeno 17. februara 2011)
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
10
takođe prisustvovale visoke zvanice, uključujući ambasadore SAD, Velike Britanije, OEBS i UN, kao i
ministri unutrašnjih poslova, ekonomije i regionalnog razvoja i pomoćnik ministra obrazovanja.
.
Došlo je do promena u rukovodstvu Koordinacionog tela nakon što je bivši direktor Nenad Đurđević
imenovan za direktora za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu
upravu i lokalnu samoupravu. Njegova zamenica Danijela Nenadić je imenovana za direktorku
Koordinacionog tela.
Politička situacija u Kuršumliji se tokom marta stabilizovala nakon višemesečnog postojanja paralelnih
opštinskih struktura, koje je dovelo do nekoliko pretnji bezbednosti i jednog štrajka glađu. Vlada RS je
odlučila da vlast preuzme koalicija DS/G17+/SPS. Vesna Jakovljević iz DS je nova predsednica opštine.
U Žitorađi je došlo do promene vlasti – predsednik opštine Dobrivoje Mitić iz SPS je razrešen dužnosti a
član DS Goran Stojković je imenovan na njegovo mesto. Novi predsednik Skupštine opštine je član G17+.
U Gradu Vranje je osnovana nova opština – Vranjska banja što u dužem roku može da dovede do
poboljšanja ekonomskog položaja njenih građana.
Bugarska je uručila protestnu notu Vladi RS16 nakon skupa kojim je trebalo da bude obeležena 138.
godišnjica smrti nacionalnog junaka Vasila Levskog u Bosilegradu. Navodno su na granici zaustavljene
bugarske delegacije a ambasador Bugarske u Srbiji Georgi Dimitrov bio je jedan od retkih kom je pošlo za
rukom da položi venac na spomenik Levskom. Dva dana kasnije, Premijer RS je odao počast ovom
bugarskom junaku tokom zvanične posete Sofiji.
ZAKONODAVSTVO
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
objavljene su u Službenom glasniku RS br. 16/11 od 11. marta 2011. Izmene i dopune (80 članova)
važećeg Zakona o izgradnji i planiranju usvojene su i objavljene u Službenom glasniku br. 24/11 od 31.
marta 2011.
3.2
Društveno-ekonomska zbivanja
MINISTARSTVA
Krajem januara je zatvoren javni poziv Fonda za zaštitu životne sredine MŽSPP za podnošenje predloga
projekata za osnivanje centara za sakupljanje otpada - reciklažnih dvorišta - u opštinama, za koji je bio
propisan jednostavan postupak prijavljivanja. Ove informacije podeljene su sa opštinama koje mogu da
dobiju podršku PROGRES-a u okviru aktivnosti 4.2 – sa Prijepoljem, Pribojem, Novom Varoši, Raškom,
Vranjem i Sjenicom.
MERR je odobrilo program vredan 100 miliona RSD za podršku manje razvijenim opštinama koji
uključuje sufinansiranje ekonomskih infrastrukturnih projekata: sufinansiranje pripreme dokumenata
koji se podnose prilikom prijavljivanja za domaće i donatorske projekte (konsultantske usluge);
sufinansiranje projekata za pripremu tehničke dokumentacije za ekonomske infrastrukturne projekte i
16
RTS (2011) Bugarska uputila protestnu notu [Online] Dostupno na:
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/845420/Bugarska+uputila+protestnu+notu.html (Pristupljeno 1. aprila
2011)
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
11
sufinansiranje regionalnih razvojnih projekata koji su podržani od strane domaćih i međunarodnih
donatora i programa.
Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja će obezbediti 460.000 evra za izradu
dokumentacije za infrastrukturne i turističke projekte, katastarsko-topografske planove i planove
generalne regulacije različitih zajednica.
JUGOZAPADNA SRBIJA
Rehabilitacioni centar Zlatar u Novoj Varoši je prestao sa radom. Premda nije zvanično otišao u stečaj,
nezadovoljni radnici skoro svaki dan protestuju ispred zgrade opštine u Novoj Varoši, zahtevajući pomoć
kako lokalnih tako i republičkih vlasti.
Sud je proglasio nezakonitom odluku prethodne lokalne vlasti u Prijepolju da prikuplja samodoprinos za
opštinski budžet i naložio sadašnjoj upravi da vrati sredstva. Moguće je da će opština ostati bez trećine
planiranih budžetskih sredstava u 2011. kako bi izvršila nalog suda.
Ivanjica nastavlja aktivno da učestvuje u raznim pozivima za podnošenje predloga projekata i dobila je
podršku za bar dva međuopštinska projekta – jedan vezan za poljoprivredu a drugi za socijalno ugrožene
kategorije. Ivanjica će sarađivati sa Programom za podršku opštinama (MSP) IPA na pripremi Lokalnog
akcionog plana zaštite životne sredine. Privredna komora Srbije proglasila je Nušićijadu najboljom
tradicionalnom manifestacijom u Srbiji u jakoj konkurenciji sa Ulicom otvorenog srca u Beogradu i
Saborom trubača u Guči.
Od 37,5 milijardi RSD koje je Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan (NIP)17 izdvojilo za projekte
širom Srbije, 14,6 miliona RSD je dodeljeno Ivanjici za vrtić u Bukovici a 2,1 miliona RSD za vrtić u Raškoj.
Ivanjički projekat je izrađen tokom rada prethodnika PROGRES-a, Programa opštinske podrške
jugozapadnoj Srbiji – PRO.
Projekat pod nazivom Master plan otpadnih voda na slivu Zapadne Morave odlučio je da podrži Rašku u
pripremi tenderske dokumentacije za plan prečišćavanje otpadnih voda. Ova podrška će obuhvatati
razmatranje svih potrebnih promena (od strane Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, preko Direkcije
za vode, u vrednosti od nekih 400.000 RSD) postojećeg idejnog projekta izrađenog u okviru programa
PRO, izradu glavne projektne i tenderske dokumentacije (za glavne kolektore i postrojenje za preradu u
Raškoj). Ove aktivnosti će biti komplementarne i mogu da rezultiraju u izradi kompletne dokumentacije
za preradu otpadnih voda u Raškoj.
Jedanaestog marta je u Novom Pazaru potpisan Memorandum o namerama o izgradnji primarnog
gasovoda. Gasovodom će se snabdevati opštine Brus, Raška, Novi Pazar, Tutin, Lešak, Leposavić, Zvečan,
Kosovska Mitrovica i Zubin Potok. Ovo ulaganje, čija je vrednost procenjena na 45 miliona evra,
finansiraće jedan slovački konzorcijum. Očekuje se da će izgradnja započeti do kraja godine.
Proizvođači tekstila iz Novog Pazara potpisali su ugovor sa poljskom kompanijom Prelic o ekskluzivnoj
distribuciji proizvoda deset lokalnih kompanija na poljskom tržištu. Ugovor su potpisali članovi
Udruženja proizvođača tekstila iz Sandžaka tokom Međunarodnog robnog sajma održanog u Poznanju
početkom marta.
17
Koje je u martu pripojeno MERR
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
12
Štrajkovi u Novom Pazaru su nastavljeni, ali je dobra vest da je na račune radnika jedne od nekada
najvećih holding kompanija Vojin Popović koji su pre pet godina, kada je uveden stečaj, bili u radnom
odnosu, uplaćeno po 4.500 evra. 18
Grad još nije dobio 40 miliona evra koje je obećala Vlada Turske za izgradnju puteva i nove osnovne
škole.
U partnerstvu sa Univerzitetom u Nikšiću, Internacionalni univerzitet muftije je jedini dobio bespovratnu
pomoć iz Prekograničnog programa Srbija i Crna Gora koji finansira EU .
Sjenici je odobrena bespovratna pomoć iz programa EU Exchange 3 koja će ove godine iznositi oko
150.000 evra. Sjenica je za proces izrade projekta zadužila jednu konsultantsku kuću, dok je opština
obezbedila svu neophodnu dokumentaciju (dozvole, MoR, itd), što je moglo da doprinese uspehu.
JUŽNA SRBIJA
Dugotrajni pregovori o izgradnji Porodilišta u Preševu doveli su do sporazuma o uključivanju porodilišta
u postojeći Zdravstveni centar. Od tada je pripremljena sva tehnička dokumentacija, objavljen je tender
za radove i odabran izvođač19. Opština, Ministarstvo zdravlja i Koordinaciono telo će snositi troškove
renoviranja, koji treba da budu okončani do početka sledeće godine. Ovaj deo bolnice bio je zatvoren
krajem osamdesetih godina prošlog veka a žene su putovale u Vranje, gde nisu imale pristupa
ginekolozima koji govore albanski. Moguće je da će se porodilište suočiti sa nedostatkom resursa kada
bude okončana rekonstrukcija.
Radna grupa za obrazovanje Koordinacionog tela redovno se sastaje kako bi rešila pitanje udžbenika na
albanskom jeziku20. Ministarstvo obrazovanja je ranije dozvolilo uvoz oko 1000 bukvara iz Albanije,
nakon što je postignut dogovor sa Vladom u Tirani da će na izdanju biti i albanska i srpska zastava.
Stručnjaci Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine trenutno revidiraju drugi udžbenik iz
Beograda.
Demokratska unija Albanaca, koju predstavlja Rahmi Zulfiu, počela je da učestvuje u radu Nacionalnog
saveta albanske nacionalne manjine.
U martu su objavljeni konkursi za dodatna radna mesta u policiji, carini i poreskoj upravi kako bi se
povećao broj etničkih Albanaca zaposlenih u državnim ustanovama.
Na teritoriji Grada Vranje je evidentirano oko 185 divljih smetlišta. Ovaj podatak je iznet tokom javnog
predstavljanja nacrta predloga "Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Vranja do 2021. godine".
Prema ovom nacrtu, deponija za čvrst otpad Meteris će postati regionalna. Pored toga, Vranju je iz NIP
dodeljeno 150 miliona dinara za sprovođenje četiri projekta: rehabilitaciju putnog pravca do Besne
kobile, važne turističke destinacije, rekonstrukciju dve važne gradske ulice i za kompletnu rekonstrukciju
Gimnazije u Vranju.
Grad Vranje je početkom marta 2011. usvojio novi Prostorni plan koji je zamenio stari iz 1987. Ovo može
imati ogroman uticaj na razvojne napore Vranja jer će njegova akta u najskorije vreme biti u potpunosti
usklađeni sa Zakonom te će vlasti moći da izdaju građevinske dozvole što će omogućiti sveže investicije.
18
Večernje novosti (2011) Novi Pazar: Radnici ribnjaka dobili odštetu [Online] Dostupno
na: http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:324326-Novi-Pazar-Radnici-ribnjaka-dobili-odstetu (Pristupljeno 30. marta 2011)
19
Izvori PROGRES-a u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u Preševu
20
Izvori PROGRES-a u Radnoj grupi
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
13
Zamenica direktora Misije USAID Merilin Šmit posetila je opštine Vranje i Bujanovac i potpisala sporazum
u kom su definisani uslovi pod kojima će DAI, Grad Vranje i opštine Preševo i Bujanovac sarađivati na
obezbeđivanju zajedničke podrške grupi malih preduzetnika obzirom na činjenicu da nezaposlenost
predstavlja značajan problem u ovom regionu.
Jedna kampanja građanskog aktivizma pokazala se uspešnom u Vranju. Naime, Klub ekstremnih
sportova je napravio kratak film o zagađenju Južne Morave i postavio ga na Internet. Film je u roku od
nekoliko dana videlo 2000 ljudi i izazvao je interesovanje medija. Direktor akcije Očistimo Srbiju
Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (MŽSRPP) je reagovao i postignut je
dogovor o trenutnom početku čišćenja reke.
U okviru projekta Podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave EU (MISP) odobrena je studija
izvodljivosti i projekat industrijske zone u Vladičinom Hanu. Ova opština je već od MDULSP primila 1,5
miliona RSD za projekat „Uređenje dela industrijske zone“, za trafo stanicu i prilazni put. Zahvaljujući
ovim projektima moglo bi se iskoristiti svih 146 hektara industrijske zone što, pak, može pomoći lokalnoj
upravi da privuče investitore.
Leskovac je peti grad po nezaposlenosti prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje. Grad će do
kraja 2011. uložiti 40 miliona dinara u sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja.21 Leskovac je sa
Regionalnim socio-ekonomskim programom razvoja RSEDP2 potpisao ugovor o projektu Tehnološkoprehrambenog parka, dok će 160 miliona dinara iz NIP-a biti uloženo u infrastrukturne projekte do kraja
2011.
U Lebanu je početkom februara održana regionalna konferencija „Hiking and biking – Planinarenje i
planinarski biciklizam" s ciljem podsticanja razmene iskustava o održivom razvoju turizma na polju
aktivnosti na svežem vazduhu. Lebane je jedna od najsiromašnijih opština u Srbiji, u kojoj je svaki drugi
stanovnik nezaposlen. Kada se izuzmu prihodi službenika u državnim i opštinskim službama, prosečna
zarada stanovnika Lebana iznosi 9.500 RSD22.
Premijer Mirko Cvetković je u januaru obišao pogon nemačke fabrike kablova Leoni u Prokuplju i najavio
otvaranje 400 novih radnih mesta tokom 201123. Premijer je tokom posete Vranju otvorio tekstilnu
fabriku koja će zapošljavati 150 radnika.
Prokuplje je potpisalo ugovor kojim je poverilo sakupljanje, prevoz i odlaganje otpada na kompaniju
PORR- Verner i Veber24 što bi trebalo da pomogne rešavanju višedecenijskog problema odlaganja
otpada. Postojeća deponija treba da bude premeštena iz centra Prokuplja.
Zdravstveni centar u Prokuplju je počeo da reciklira medicinski otpad u okviru projekta Tehnička podrška
u upravljanju medicinskim otpadom25. Ovaj centar predstavlja centralno mesto za tretman infektivnog
medicinskog otpada u Topličkom okrugu.
Mediji su izvestili da je iz rezervoara starog 75 godina u kasarni u reku Toplicu iscurilo nekih 360 tona
benzina26.
21
Juzne vesti (2011) U Leskovcu 20 hiljada ljudi bez posla [Online] Dostupno na: http://www.juznevesti.com/Drushtvo/ULeskovcu-20-hiljada-ljudi-bez-posla.sr.html (Pristupljeno 1. marta, 2011)
22
Juzne vesti (2011) Žive na veresiju [Online] Dostupno na:
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/regioni/story/154397/%C5%BDive+na+veresiju.html (Pristupljeno 1. marta, 2011)
23
Kontakti PROGRES-a u Službi za odnose sa javnošću opštine Prokuplje
24
Politika (2011) Premešta se deponija iz centra Prokuplja [Online] Dostupno na:
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Premesta-se-deponija-iz-centra-Prokuplja.lt.html ( Pristupljeno 31. marta, 2011)
25
Južne
vesti
(2011)
Reciklaža
medicinskog
otpada
u
Prokuplju
[Online]
Dostupno
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Reciklaza-medicinskog-otpada-u-Prokuplju.sr.html ( Pristupljeno 31. marta, 2011)
na:
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
14
Nekoliko opština iz PO PROGRES-a ispunilo je uslove i dobilo 4,9 miliona dinara iz sredstava od igara na
sreću od MDULS.27 Opština Prokuplje će sredstva u iznosu od 1,8 miliona dinara iskoristiti za
racionalizaciju radnih mesta. Blace će 1,9 miliona i Bojnik 1,2 miliona, iskoristiti za projekte vezane za
upravljanje komunalnim otpadom.
U studiji „Put iz bratstva i jedinstva – etnička distanca građana Srbije”28 istraživana je etnička distanca
građana Srbije prema Srbima, Crnogorcima, Mađarima, Bošnjacima, Romima, Hrvatima i Albancima.
Etnička distanca prema određenim etničkim grupama u Srbiji je narasla tokom poslednje četiri godine.
Oko 40 odsto ispitanika nerado prihvata činjenicu da su i Albanci državljani Srbije, a trećina ne bi želela
da im Hrvati, Mađari, Romi, Bošnjaci budu komšije.
Građani Srbije građanima Japana sa ljubavlju
Prokuplje i Medveđa su napravili dva skromna ali iskrena gesta, ponudivši podršku narodu Japana koji je
teško nastradao tokom nedavnih zemljotresa. Prokuplje je obećalo da će poslati 10.000 USD, u znak
zahvalnosti svojih građana Vladi Japana koja je ranije renovirala dve škole i poklonila mu najsavremenije
sanitetsko vozilo29. Đaci jedne osnovne škole u Medveđi ponudili su da prime svoje vršnjake iz Japana čiji
su domovi srušeni tokom prirodnih katastrofa30.
4
Aktivnosti tokom izveštajnog perioda
Komponenta 1: Dobro upravljanje
Rezultat 1: Participativno, odgovorno i transparentno upravljanje, uz poštovanje ljudskih prava
Stručnjaci za dobro upravljanje švajcarske vlade boravili su početkom marta u drugoj misiji u Srbiji.
Tokom sastanka sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) razgovarali su o načinima da uključe
iskustva dobrog upravljanja PROGRES-a u aktivnosti SKGO u pogledu uticanja na poboljšanje
zakonodavstva. Sastali su se i sa gradonačelnikom Leskovca i razgovarali o reformama javne uprave u
tom gradu i razmatrali oblike podrške PROGRES-a.
Ključni rezultati:
Upravni odbor Programa je odobrio finansiranje 40 projekata posredstvom Fonda za učešće
građana i sa primaocima su potpisani ugovori o bespovratnoj pomoći
Rezultati Istraživanja zadovoljstva građana predstavljeni su u Novom Pazaru i Leskovcu.
Rezultati su potvrdili da je potrebno još mnogo raditi na reformi lokalne uprave. Nalazi
26
Kurir (2011) Katastrofa: iscurilo 360 tona benzina u Prokuplju [Online] Dostupno na: http://www.kuririnfo.rs/vesti/drustvo/katastrofa-iscurilo-360-tona-benzina-u-prokuplju-76527.php (Pristupljeno 16. marta 2011)
27 Južne vesti (2011) Za tri opštine 4,9 miliona od igara na sreću [Online] Dostupno na:
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Za-tri-opstine-49-miliona-od-igara-na-srecu.sr.html (Pristupljeno 16. marta 2011)
28
B92 (2011) Raste etnička distanca u Srbiji [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=03&dd=09&nav_category=206&nav_id=497866 (Pristupljeno 16.
marta 2011)
29
Blic (2011) Prokuplje šalje 10000 dolara Japanu [Online] Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/241355/Prokupljesalje-10000-dolara-Japanu (Pristupljeno 16. marta 2011)
30
B92 (2011) Deca iz Medveđe pozivaju Japance [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=03&dd=16&nav_id=499600 (Pristupljeno 16. marta 2011)
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
15
istraživanja uzimaju se u obzir prilikom osmišljavanja informativne-edukativne kampanje koja će
biti sprovodena kao aktivnost u okviru Komponente 4
Objavljen je javni poziv za osnivanje Građanskih savetodavnih službi u Topličkom okrugu i
jugozapadnoj Srbiji
Sprovedena je analiza dva projekta kojima je podržano organizovanje javnih rasprava o budžetu
u Leskovcu, Blacu i Novom Pazaru i formulisane su preporuke u pogledu narednih koraka
Kuršumlija, Žitorađa i Blace su formirali Veća za rodnu ravnopravnost, dok je Nova Varoš
imenovala službenika zaduženog za pitanja rodne ravnopravnosti. Veće za rodnu ravnopravnost
Raške usvojilo je plana rada za 2011.
Sprovedena je analiza broja žena na mestima od uticaja za celo PO PROGRES-a i ona može
poslužiti kao referentna studija
Zorana Šijački iz OEBS-a je predstavnicima opština Topličkog okruga predstavila Evropsku povelju
o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou
Organizovana je druga misija švajcarskih stručnjaka za dobro upravljanje
Neposredni ishodi:
Medijskim izveštajima o nalazima Istraživanja zadovoljstva građana vrši se pritisak na javnost da
preduzme korake i poboljša trenutnu situaciju
Aktivnosti:
1.1. Fond za učešće građana podržava projekte koji su osmišljeni u partnerstvu organizacija građanskog
društva i institucija lokalne vlasti
Regionalna izborna komisija sastala se i preporučila odobravanje bespovratne pomoći svim projektima
koji su dobili između 60 i 80 bodova, kao i finansiranje projekata koji su dobili između 50 i 60 bodova,
ukoliko je to moguće, obzirom na pravilo o vođenju računa o teritorijalnoj zastupljenosti primalaca
bespovratne pomoći. Upravni odbor je odobrio finansiranje 40 projekata na sastanku februara 2011.
Doprinos PROGRES-a ovim projektima vrednim ukupno 439.059,31 evra iznosi 334.738,99 evra.31 Nije
odobreno finansiranje nijednog projekta iz sledećih šest opština - Vlasotince, Trgovište, Crna Trava,
Bojnik, Žitorađa i Kuršumlija32. Komisija je preporučila da PROGRES organizuje obuku koja bi bila
finansirana iz CIF za podnosioce predloga projekata zainteresovane da poboljšaju veštine sastavljanja
projekata kako bi se pripremili za sledeći poziv za podnošenje projekata koji će biti finansirani
posredstvom CIF. Administratorka CIF je već pripremila spisak svih organizacija zainteresovanih za takvu
obuku.
U dogovoru sa Službom za operativne poslove PROGRES-a je preciziran format ugovora o bespovratnoj
pomoći i završena je organizacija potpisivanja ugovora tokom dve odvojene svečanosti u martu: jedne
održane u Novom Pazaru a druge u Leskovcu. Svečanosti, na kojima su prenete poruke o značaju učešća
građana u odlučivanju na lokalnom nivou, donele su PROGRES-u veliku količinu pozitivnog publiciteta.
Istovremeno je za primaoce bespovratne pomoći u dva navrata održana obuka u finansijskom
administativnom upravljanju i pisanju izveštaja. Obuka je obuhvatala: smernice o komunikaciji i
vidljivosti, obaveze po osnovu ugovora, formular za isporučioce, oslobađanje od poreza i finansijsko
izveštavanje. Raspodela sredstava će početi početkom aprila, čim primaoci bespovratne pomoći
preduzmu neophodne korake, kao što je otvaranje posebnog podračuna u banci.
31
V. Prilog 1.1 u kojem su navedeni detalji projekta, i 1.2 koji daje pregled projekata po opštinama, tematskim celinama i
vodećim organizacijama
32
Kuršumlija se nije prijavila jer su u vreme trajanja javnog poziva u toj opštini postojali politički problemi
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
16
1.2 Istraživanja zadovoljstva građana
Istraživanje zadovoljstva građana predstavljeno je u dva navrata u januaru: u Novom Pazaru i Leskovcu.
Predstavljanjima su prisustvovali gradonačelnici/predsednici opština, članovi opštinske uprave,
predstavnici organizacija građanskog društva i mediji. U Leskovcu je predstavljanju prisustvao 41 učesnik
iz 17 opština južne Srbije, dok je predstavljanje u Novom Pazaru okupilo 39 učesnika iz 8 opština
jugozapadne Srbije. Uprkos činjenici da su neki učesnici dovodili u pitanje autentičnost i verodostojnost
rezultata istraživanja, ti rezultati su opšte uzev prihvaćeni kao pozitivan korak i važan izvor informacija za
buduća nastojanja lokalnih vlasti. Velika pažnja koju su mediji pridali oba događaja i njihovi prilozi koji su
usledili potvrdili su da su mediji tradicionalni više zainteresovani za negativne priče; oni, ipak, mogu da
izvrše pozitivan pritisak na lokalnu vlast da uzima u obzir stavove građana i da rešava njihove probleme.
Da nije bilo medija, ovo Istraživanje bi uglavnom završilo na policama. Moguće je da će medijsko
interesovanje dovesti do jačeg uticaja Istraživanja na rad lokalnih vlasti.
Intervju koji je gradonačelnik Nove Varoši dao dnevniku Danas33, najbolje potvrđuje ovu tezu:
„Opštinska administracija iz korena mora promeniti svoj odnos prema građanima, koji sa punim
pravom očekuju da se radi brže, efikasnije i odgovornije… u svakom trenutku moramo biti svesni
da smo mi tu zbog građana, a ne nas samih,” rekao je Purić, dodajući da mu upravo rezultati
daju za pravo da preduzme sve potrebne mere kako bi se administracija „prodrmalajer je ona u
značajnoj meri ogledalo svake vlasti”.
Konsultantska kuća odabrana na javnom tenderu, CeSID, je za potrebe ovog istraživanja izradila 25
uzoraka koji su obezbedili reprezentativnost nalaza istraživanja na nivou svake opštine. U svakoj opštini
je ispitano između 250 i 400 građana u zavisnosti od veličine i heterogenosti opštine. Svi podaci su
prikupljeni tokom neposrednih intervjua licem u lice.34
Poverenje u institucije koje bi trebalo da rukovode lokalnom zajednicom je prilično nisko – u proseku se
za sve opštine kreće u rasponu od 16% poverenja u Opštinska veća do 21% poverenja u
gradonačelnike/predsednike opština. Šezdeset jedan odsto svih ispitanika smatra da lokalnoj
samoupravi uglavnom ili nimalo nije stalo do potreba njenih građana. Ovi rezultati delom mogu biti
pripisani niskom nivou svesti o tome šta neka lokalna samouprava može i treba da radi – samo 10%
ispitanika na nivou svih opština smatra da je dobro informisano o radu svoje lokalne samouprave.
Premda većina građana smatra da opštinske službe funkcionišu isto kao i pre tri godine (40%), ili čak
lošije nego tada (32%), većina priznaje da postupci nisu isuviše složeni (49%), da ne gube isuviše
vremena (27%), ili da je gubljenje vremena srazmerno zahtevima postupka (51%) tj. shvataju da stvari ne
mogu odmah da budu završene čim oni to požele.
Ohrabruje podatak u Istraživanju da većina građana smatra da lokalni organi i uprava nisu korumpirani tek 3% ispitanika je imalo ličnog iskustva sa korupcijom lokalne samouprave.
Nezadovoljstvo infrastrukturom nalazilo se na vrhu spiska u 10 od 25 opština, gde se kreće u rasponu od
49% do čak 93%. Na drugom mestu su prevoz i stanje puteva – ovaj segment obuhvata kako stanje
puteva, putnu infrastrukturu, nepostojanje organizovanog sistema prevoza tako i loše regulisanje
saobraćaja.
33
Danas (2011) Opštinska administracija mora da bude odgovornija [Online] Dostupno na:
http://www.danas.rs/dodaci/sandzak/opstinska_administracija_mora_da_bude_odgovornija_.42.html?news_id=210478
(Pristupljeno 26. februara 2011)
34
V. Prilog II – 2.1 u kojem je dat Rezime izveštaja CeSID-a. Ceo izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku na Internet
stranici PROGRES-a www.progresprogram.org
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
17
Tim PROGRES-a je sproveo komparativnu analizu rezultata Istraživanja35 sa prethodnim istraživanjima
sprovedenim tokom projekata koji su prethodili PROGRES-u, tokom projekta MIR36 u južnoj Srbiji i
projekta PRO u jugozapadnoj Srbiji37. Osnovni trendovi ukazuju na opšte smanjenje poverenja kako u
lokalne tako i u nacionalne institucije. Ovo smanjenje poverenja još je očiglednije u oblasti javnih usluga.
Na primer, na pitanje „Da li lokalne vlasti vode računa o građanima i pružaju im usluge koje odgovaraju
njihovim potrebama“, u jednoj opštini je pre dve godine 65% ispitanika odgovorilo pozitivno dok je 2010.
72% izjavilo da one nedovoljno ili nimalo ne vode računa o njihovim potrebama. Međutim, percepcija
korumpiranosti lokalnih vlasti je mnogo manja nego ranije: a u nekim opštinama je opala za čak 25 ili
više indeksnih poena.
1.3 Građanske savetodavne službe nude praktičnu pomoć i informacije građanima, omogućivši im
pristup njihovim pravima i olakšicama
Objavljen je Javni poziv upućen organizacijama građanskog društva iz Topličkog okruga i jugozapadne
Srbije, koje su uspostavile suštinsko partnerstvo sa opštinama da se prijave za sredstva za uspostavljanje
Građanskih savetodavnih službi.
Opis poslova i zadataka38 za ovu aktivnost završen je nakon intenzivnih diskusija sa rukovodiocima
projekta PBILD i Ministarstvom pravde i zasnovan je na iskustvu stečenom tokom sprovođenja Projekta
o migracijama programa PRO i PROGRES-a a oslanja se na smernice iz Strategije za razvoj sistema
besplatne pravne pomoći. Rok za podnošenje predloga u skladu sa ovim javnim pozivom ističe 15. aprila
2011.
1.4 Podrška lokalnim samoupravama za održavanje odgovarajućih rasprava o godišnjim budžetima, u
koje će biti uključeni i predstavnici građanskog društva i medija
Konačna interna evaluacija39 dva projekta (Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Toplički centar za
demokratiju i ljudska prava (TCHR)) je završena i oba projekta su uspešno ostvarila svoje nominalne
ciljeve, kao što je bilo planirano za ove kratke pilot inicijative. Osnovni cilj oba projekta obuhvatao je šire
učešće aktera na lokalu i održivu izgradnju njihovih kapaciteta. Zaključci i Preporuke će se iskoristiti
prilikom razvoja OPZ za sprovođenje ove aktivnosti ubuduće.
1.5 Odbornicima skupština opština i gradskim većima iz opština-učesnica u Programu prosleđene
informacije i resursi koji im omogućavaju bolje praćenje rada lokalnih institucija, uključujuci i JKP
Sprovedene su neke od početnih aktivnosti, kao što je rad na razvoju kriterijuma za izbor pilot opštine,
izrada programa obuke o medijima za političare i podizanja svesti medija o obavezama vlasti. Međutim,
ključne aktivnosti će biti osmišljene tek nakon dodele ugovora za relevantne lokalne infrastrukturne
projekte i početka rada međuopštinskog JKP (mJKP) – deponije Banjica.
1.6 Podrška opštinama u razvoju i primeni lokalnih strategija za rodnu ravnopravnost i akcionih planova,
sa ciljem povećanja učešća žena u procesima kreiranja politike
Formirana su tri odbora za rodnu ravnopravnost u Kuršumliji, Blacu i Žitorađi uz intenzivnu podršku
PROGRES-a: dok je Nova Varoš imenovala jednog službenika uprave da vrši zadatke vezane za rodnu
35
Detaljno poređenje po svim opštinama uz narativ dostupno je u PROGRES
V. Prilog II – 2.2 u kojem je dat pregled poređenja za južnu Srbiju
37
V. Prilog II – 2.3 u kojem je dat pregled poređenja za jugozapadnu Srbiju
38
V. Prilog III – 3.1 u kojem je dat Opis poslova i zadataka za GSS
39
V. Prilog Annex IV – 4.1 ovog izveštaja
36
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
18
ravnopravnost40. Odbor za rodnu ravnopravnost u Raškoj, koji je takođ osnovan nakon lobiranja
PROGRES-a, je pripremilo Akcioni plan za 2011. Plan je usvojen na sednici Opštinskog veća41.
PROGRES je u Prokuplju organizovao predstavljanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca
na lokalnom nivou u saradnji sa Nacionalnom programskom službenicom za jednake mogućnosti OEBS-a
Zoranom Šijački. Predstavljanju povelje prisustvovali su predstavnici opština Topličkog okruga. Ova
sednica i rasprava koja je usledila potvrdili su značaj pristupa PROGRES-a ovim pitanjima i značaj koji
ovakve aktivnosti imaju za opštine.
NVO DamaD-u je odobrena bespovratna pomoć da otpočne aktivnosti navedenim u opisu akcija
PROGRES-a. Sada, nakon što su sve opštine u jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu osnovale timove za
rodnu ravnopravnost, može da otpočne dalje izgradnja njihovih kapaciteta u drugom kvartalu, kao što je
i predviđeno.
Sa menadžerom Komponente 4 je dogovoren dalji rad na osmišljavanju kampanje podizanja svesti o
rodnoj ravnopravnosti. Koncept kampanje biće pripremljen u aprilu.
Tim PROGRES-a je pripremio analizu42 broja žena koje učestvuju u procesu odlučivanja u lokalnim
samoupravama, institucijama i preduzećima koja su osnovale lokalne samouprave u južnoj i
jugozapadnoj Srbiji. Analiza bi trebalo da svim relevantnim akterima pruži jasnu sliku o rodnoj
ravnopravnosti i učešću žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu tih zajednica. Rezultati su
indikativni: prosečna zastupljenost žena u lokalnoj samoupravi, lokalnim javnim organizacijama i
institucijama i lokalnim JKP u južnoj i jugozapadnoj Srbiji iznosi oko 26%, ali je procenat njihove
zastupljenosti ispod 20% u čak sedam opština. Analiza zastupljenosti žena u određenim oblastima
ukazuje na nepostojanje sistemskog pristupa pitanju rodne ravnopravnosti. Na primer, u nekim
opštinama u južnoj Srbiji žene uopšte nisu zastupljene u lokalnim institucijama dok istovremeno njihova
zastupljenost u drugoj opštini u istom okrugu premašuje 70%. Stoga je od velikog značaja da PROGRES
nastavi da podržava uvođenje rodne ravnopravnosti u glavne političke trendove u PO Programa.
1.7 Poboljšati etničku zastupljenost u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u području
obuhvaćenom Programom
Počele su konsultacije sa predstavnicima programa koje podržavaju poboljšanje etničke zastupljenosti u
području obuhvaćenom Programom.
Na sastanku sa Koordinacionim telom je razgovarano o dvema oblastima u kojima bi bilo moguće pružiti
podršku: o porodilištu u Preševu i Odeljenju niškog Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu.
Razgovori sa resornim ministarstvom, nacionalnim savetima nacionalnih manjina Albanaca, Bugara i
Roma, OEBS-om, i predstavnicima stranih ambasada biće intenzivirani u sledećem kvartalu s ciljem
konačnog utvrđivanja intervencije PROGRES-a na način koji bi bio komplementaran sa postojećim
naporima i zaista doprineo poboljšanju etničke zastupljenosti u lokalnim procesima odlučivanja na
terenu.
40
V. Prilog V u kojem su date odluke opština: 5.1 Blace, 5.2 Kuršumlija, 5.3 Nova Varoš
V. Prilog V, 5.5, Akcioni plan Raške za 2011. i 5.6 Odluku Raške o usvajanju Akconog plana
42
Analiza će biti postavljena na PROGRES web stranicu www.progresprogram.org
41
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
19
Komponenta 2: Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja
Rezultat 2: Poboljšanje delotvornosti i efikasnosti opštinske organizacije i povećanje kapaciteta
za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima
Ključni rezultati
Završena je potpuna analiza osnivanja Opštinskih uslužnih centara u Crnoj Travi, Bosilegradu i
Trgovištu; predlaže se dvofazni pristup odobravanju bespovratne pomoći
Primljeno je sedam ponuda za prvu fazu uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom nakon
objavljenog javnog poziva za predloge
U toku su konsultacije sa predstavnicima raznih programa koji se bave opštinskim upravljanjem
kako bi se konačno utvrdio pristup PROGRES-a aktivnostima u okviru Rezultata 2
Aktivnosti
2.1. Osnivanje Opštinskih uslužnih centara tamo gde oni ne postoje i dalje poboljšanje usluga u
postojećim centrima
Završena je potpuna analiza potrebna za osnivanje Opštinskih uslužnih centara (OUC) u Crnoj Travi,
Bosilegradu i Trgovištu.
Kao što su pokazali funkcionalna procena i sastanci sa predstavnicima opština, opštine trenutno ne znaju
koliko bi izgradnja Opštinskih uslužnih centara mogla da košta pošto nemaju nikakve tehničke projekte ili
predmere (premda se u Bosilegradu predviđaju obimni građevinski radovi).
Predlaže se dvofazni pristup dodeli bespovratne pomoći, po kojem bi po osnovu ugovora o bespovratnoj
pomoći sa opštinama prvo bili što pre isplaćeni iznosi za izradu tehničkih projekata. Nakon njihove izrade i
dobijanja svih potrebnih dozvola, inženjer PROGRES-a bi potvrdio tehničku izvodljivost a zatim bi bila
uplaćena druga tranša pomoći, za finansiranje radova i opreme.
Crna Trava bi bila izuzeta iz ovog pristupa. Ona je dobila bespovratnu pomoć od vladine Kancelarije za
održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja za izradu tehničkog projekta kompletne rekonstrukcije
opštinske zgrade koja se nalazi u veoma lošem stanju, a projekat zgrade bi trebalo da predvidi i prostorije
za OUC. Inženjer PROGRES-a će aktivno učestvovati u izradi projekta i predmera kako bi se obezbedilo
poštovanje svih funkcionalnih aspekata OUC.
Opština Žitorađa, kojoj je prvobitno PROGRES želeo da pruži podršku da osnuje OUC, će svoj centar
uspostaviti posredstvom projekta Exchange 3, u saradnji sa opštinom Odense u Danskoj. Tokom nedavnog
predstavljanja u toj opštini, izneta je mogućnost da će se opština obratiti PROGRES-u za dodatnu podršku.
Poslali smo pisma gradonačelnicima/predsednicima opština u kojima smo ih obavestili da će odluka o
podršci poboljšanju postojećih OUC biti doneta kasnije ove godine.
2.2 Jačanje sposobnosti kancelarija za LER da pružaju koherentnu i stratešku podršku rastu privredne
aktivnosti u svojim opštinama promovisanjem inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i
razvojem industrijskih parkova, biznis inkubator centara i klastera
Tokom januara i februara je održano nekoliko sastanaka sa direktorom Biznis inkubator centra (BIC) u
Prokuplju kako bi se dobio osnovni uvid u funkcionisanje BIC. Utvrđeno je da:
- se BIC nalazi u zgradi koja se nalazi u dvostrukom vlasništvu: 51% pripada opštini a 49% je u
privatnom vlasništvu
- prvobitni stanari BIC se i dalje nalaze u njemu iako je već prošlo četiri godine (taj period obično ne
premašuje 3 godine)
- BIC ima velike dugove za struju i ostale komunalije (nekoliko miliona dinara)
- kako bi opstao, BIC se bavi pružanjem konsultantskih i ostalih usluga i ne usredređuje se na
sopstvene stanare
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
20
Situacija je slična u pogledu Slobodne zone Jug u Prokuplju:
- Zemljište na kome treba da se nalazi zona delimično je u vlasništvu opštine a delimično u
vlasništvu privatnog lica. Prema rečima direktora BIC u Prokuplju, vode se razgovori o pravu na
vlasništvo nad ostatkom zemljišta
- Postojeća industrijska zona se nalazi u Prostornom planu Prokuplja ali ne postoji nikakva dodatna
planska ili tehnička dokumentacija
- Još nije utvrđen organizacioni model Zone kao ni potrebni infrastrukturni radovi
BIC u Vranju je takođe uputio poluzvaničan zahtev PROGRES-u za podršku bilo transformaciji bilo širenju
usluga koje pruža. Planirana je detaljna procena u aprilu.
Tokom marta su uspostavljeni kontakti sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski
razvoj (NALED) u vezi sa projektom Sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem koji NALED
sprovodi u četiri opštine obuhvaćene PROGRES-om: Prokuplju, Novoj Varoši, Medveđi i Vlasotincu.
Dogovoreno je da će PROGRES pružiti NALED-u podršku u proceni opština koji bi takođe trebalo da
rezultira u akcionom planu. NALED će taj plan podeliti sa PROGRES-om kako bi se razmotrila mogućnost
pružanja dodatne tehničke pomoći opštinama. Takođe je moguća saradnja sa NALED-om u pogledu
smanjenja administrativnih postupaka, uz pomoć NALED–ove Sive knjige u kojoj su identifikovani propisi
koji opterećuju poslovanje u opštinama. Menadžer PROGRES-a je takođe prisustvovao poslednjoj
konferenciji nakon završetka projekta Regulatorne reforme i giljotine propisa koji je sprovela
Međunarodna finansijska korporacija (IFC). Tokom konferencije je razgovarano o mogućnosti
sprovođenja regulatorne reforme u nekim opštinama obuhvaćenim PROGRES-om.
PROGRES se istovremeno koordinira sa MERR u pogledu Javnog poziva tog Ministarstva za podnošenje
predloga novih klastera koji je u toku. PROGRES će nastojati da podržava klastere u južnoj i jugozapadnoj
Srbiji čim bude jasno koji će od njih biti finansirani.
2.3. Tehnička pomoć opštinama u uspostavljanju službe "Sve na jednom mestu" i pojednostavljenju
administrativnih procedura za mala i srednja preduzeća
U ovom kvartalu nisu sprovođene
aktivnosti iz 2.3. Izrada kriterijuma za odabir SJM i njihovo osnivanje planirana je za drugi kvartal.
2.4 Podrška lokalnim samoupravama radi poboljšanja efikasnosti u prikupljanju poreza na imovinu
Održani su konsultativni sastanci sa rukovodiocima MSP IPA 2007 obzirom na to da se u okviru tog
projekta pruža podrška Vranju i Novom Pazaru da poboljšaju efikasnost u prikupljanju poreza. Pored
toga je uspostavljen kontakt sa predstavnicima projekta GiZ kojim se podržava poboljšanje upravljanja
porezom i prikupljanja poreza na lokalnom nivou. Štaviše, započeti su razgovori sa Nacionalnom službom
za zapošljavanje (NSZ) o mogućnosti obuke nezaposlenih u prikupljanju podataka za bazu podataka
poreskih obveznika u nekoliko opština.
PROGRES će tokom aprila formulisati Opis poslova i zadataka (OPZ) za izbor konsultantske kuće koja bi
radila na izradi pristupa programa zajedničkim Centrima za informacione tehnologije.
Konačno, sa SKGO i rukovodiocima programa MSP u Kraljevu dogovorena je za maj 2011. poseta
predstavnika opština iz PO PROGRES-a prvom zajedničkom Centru za IT lokalnih uprava Užica, Arilja i
Požege. Ovaj Centar u Užicu osnovan je uz podršku MSP.
2.5
Podrška lokalnim samoupravama za jačanje kapaciteta za upravljanje finansijama
Tokom intenzivnih konsultacija sa predstavnicima projekta MSP IPA 2007 i Stalne konferencije gradova i
opština smo saznali da će njihova metodologija programskog budžetiranja najverovatnije biti završena
do kraja aprila. Nakon što je usvoji Ministarstvo finansija, ona će moći da bude prosleđena opštinama. U
cilju nastavka aktivnosti vezane za programsko budžetiranje u opštinama obuhvaćenim PROGRES-om,
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
21
treba da pratimo ovaj proces i ostanemo u bliskom kontaktu sa predstavnicima MSP IPA 2007 i SKGO
kako bismo izbegli konfuziju, preklapanja i primenu različitih pristupa.
Dođe li do velikog kašnjenja u pogledu metodologije, možemo da se opredelimo za jednu od sledeće dve
mogućnosti:
1. Da formiramo malu međuopštinsku radnu grupu koju će činiti šefovi finansijskih odeljenja bar
pet opština iz područja obuhvaćenog PROGRES-om.
2. Da organizujemo seminare/radionice/obuku za budžetske korisnike (opštinske institucije, JKP,
obrazovne ustanove i sl) koji bi se održavali u skladu sa redovnim godišnjim budžetskim
ciklusom. Konkretni neposredni rezultati bi obuhvatali usvajanje prvih programskih budžeta za
2012. u bar pet do osam opština obuhvaćenih PROGRES-om do kraja godine. Ova pristup bi
iziskivao intenzivno angažovanje konsultanata kako za same događaje tako i za konsultovanje
tokom rada.
2.6
Uvođenje Sistema upravljanja kvalitetom u opštinsku upravu
Tokom marta je pripremljen i objavljen Opis poslova i zadataka za prvu fazu uvođenja Sistema
upravljanja kvalitetom (SUK) i izbora pet opština u kojima će SUK kasnije biti uveden i sertifikovan. Rok
za podnošenje ponuda istekao je 31. marta a PROGRES je do tada primio sedam ponuda. Otvaranje i
ocena ponuda planirana je za prvu polovinu aprila.
Rezultat 3: Osnaženi kapaciteti za planiranje opštinskog i regionalnog održivog razvoja,
sačinjeni odgovarajući dokumenti o razvoju
Ključni rezultati:
Sa opštinama su potpisana četiri ugovora o bespovratnoj pomoći za pripremu planova generalne
regulacije
UO je odobrio finansiranje osam planova detaljne regulacije za šest opština
Aktivnosti:
3.1
Podrška opštinama u pripremi prostornih, urbanističkih i planova za upravljanje otpadom
Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Bujanovac su krajem februara potpisali ugovore o planovima generalne
regulacije i odmah imenovali svoje projektne timove, što predstavlja prvi korak u primeni akcionog plana
o sprovođenju bespovratne pomoći43. Istovremeno je na osnovu javnog konkursa odabran konsultant za
urbanističko planiranje sa ciljem da podržava praćenje i sprovođenje bespovratne pomoći.
Nova Varoš je već prenela svoj doprinos u iznosu od 7.733 evra na podračun otvoren za uplatu sredstava
iz bespovratne pomoći PROGRES-a. Time je omogućeno neposredno pokretanje postupka javnih
nabavki.
Prijepolje je podnelo zvaničan zahtev za izmenu metodologije sprovođenja bespovratne pomoći i
otpočinjanje postupka javne nabavke uprkos činjenici da nije obezbedilo sufinansiranje jer su opštinski
računi zamrznuti. UOP je obavešten o problemima u ovoj opštini.
PROGRES do sada nije obavešten o postojanju ikakvih problema u Priboju i Bujanovcu.
Upravni odbor PROGRES-a je u februaru odobrio pripremu dodatnih osam planskih dokumenata –
planova detaljne regulacije za sledećih šest opština: Blace, Vladičin Han, Vlasotince, Tutin, Rašku i
Sjenicu. Izrada tih planova je pri kraju, nakon čega treba da budu konačno odobreni a potpisivanje
ugovora sa UNOPS-om planirano je za april.
Grad Leskovac je zainteresovan da primeni metodologiju izrade master plana, jedan od projekata koje je
razvio prethodnik PROGRES-a – PRO2. Vranje i Bujanovac su ranije takođe iskazali interesovanje za
43
Predstavljen na prvom sastanku UOP u Novom Pazaru oktobra 2010
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
22
primenu te metodologije. Premda je u Planu rada Programa sprovođenje ove podaktivnosti predviđeno
za četvrti kvartal 2011, ove inicijative pokazuju da su LSU svesne koristi master planova infrastrukture te
će možda biti potrebno ranije izabrati opštine koje će u njoj da učestvuju.
3.2
Pomoć opštinama na uspostavljanju delotvornih i održivih mehanizama za sprovođenje
strategija razvoja i izveštavanje skupština opština o napretku
Nakon početnih signala da će Blace možda zatražiti podršku PROGRES-a kako bi završio rad na svojoj
Strategiji lokalnog održivog razvoja (SLOR), saznali smo da je Skupština opštine u međuvremenu usvojila
SLOR za period od 2011. do 2020. 44 i da joj neće biti potrebna podrška PROGRES-a.
Uspostavljena je početna koordinacija sa programom PBILD koji nastoji da uspostavi mehanizme za
praćenje u skoro svim opštinama južne Srbije. To znači da će se aktivnosti PROGRES-a najverovatnije
usredsrediti na jugozapadnu Srbiju i Toplički okrug. Prokuplje je već podnelo zvaničan zahtev za pregled
opštinske Strategije.
Uspostavljanje delotvornog i održivog mehanizma za praćenje sprovođenja strategija razvoja treba da
bude sprovedeno putem integrisanog procesa revizija razvojnih strategija i akcionih planova. Zahtev iz
Prokuplja je u stvari otvorio vrata sveobuhvatnom pristupu čija će izrada biti poverena spoljnoj stručnoj
konsultantskoj kući a tokom drugog kvartala će biti sačinjen i objavljen odgovarajući OPZ i konkurs za
njen izbor.
3.3
Podrška lokalnim samoupravama u planiranju poboljšanja pristupa građana najvažnijim javnim
službama i programima socijalne pomoći, bez obzira na državljanstvo ili nacionalnu pripadnost.
Ove aktivnosti će biti dogovorene sa donatorima tokom druge polovine 2011.
Komponenta 3: Fizička, ekonomska i društvena infrastruktura
Rezultat 4: Pripremljeni projekti i projektna dokumentacija za ključne ekonomske, društvene i
projekte životne sredine
Ključni rezultati:
UOP je odobrio izdvajanje sredstava u isnosu do 200.000 evra za preradu dokumentacije
deponije Banjice, do 75.000 evra za tehnički projekat reciklažnog dvorišta i do 25.000 evra za
projekat zaštite reke Lim
Uspostavljena saradnja sa Kancelarijom za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja koja bi
mogla da pomogne nekim opštinama obuhvaćenim PROGRES-om u pripremi tehničke
dokumentacije za projekte.
Dugoročni ishodi:
Kapacitet opština da privuku investicije biće poboljšan zahvaljujući postojanju tehničke
dokumentacije
Aktivnosti:
4.1 Podrška za pripremu dokumentacije za međuopštinske ekonomske i/ili infrastrukture životne sredine
i/ili projekte društvene infrastrukture
44
Opština Blace (2010) Održivi razvoj – Opština Blace [Online]. Dostupno: http://www.blace.org.rs/index.php/blace-info/230odrivi-razvoj-optina-blace (Pristupljeno 25. februara 2011)
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
23
Došlo je do napretka u pogledu dve inicijative u okviru ove aktivnosti: u pogledu regionalne deponije
Banjica i vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda planine Kopaonik. U odnosu na prethodni izveštaj
nije bilo nikakvih promena u pogledu deponije Vranje.
Deponija Banjica, kao integrativno rešenje upravljanja otpadom u Novoj Varoši, Priboju, Prijepolju i
Sjenici, uključujući i zaštitu reke Lim:
1. Nakon analize dokumentacije koju su sproveli geolog, hidrogeolog i građevinski inženjer, analiza
projekta deponije Banjica i predlog Opisa poslova i zadataka predati su MŽSPP, koji je odobrio
predstavljanje ovog projekta UOP. Procenjuje se da će prerada dokumentacije koštati oko
240.000 evra i trajati između 3 i 6 meseci a UOP je odobrio da PROGRES izdvoji iznos od najviše
200.000 evra za sprovođenje ovog projekta.
2. Postupak imenovanja članova upravnog odbora ovog mJKP u ove četiri opštine je u toku.
3. PROGRES je u međuvremenu objavio konkurs za tri radna mesta: za pravnog45, ekonomskog46 i
tehničkog47 konsultanta koji će pomoći osnivanju mJKP i izgradnji njegovih kapaciteta.
4. Na sastanku MŽSPP/PROGRES-a i opština dogovoreno je da LSU mogu da razmatraju druge
mogućnosti upravljanja otpadom koje se mogu pojaviti.
5. Programski menadžer PROGRES-a se tokom marta sastao sa predsednicima opština uključenih u
projekat deponije Banjica, koji su mu pružili uveravanja da će opštine ispuniti svoje obaveze iz
ugovora o mJKP.
6. Sjenica je Fondu za zaštitu životne sredine podnela zahtev za trafo stanicu, koji će biti uzet u
obzir u okviru integrativnog rešenja upravljanja čvrstim otpadom u četiri opštine.
7. Podrška opštinama Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica od januara prima podršku iz projekta
MSP 2007 za pripremu Regionalnog plana upravljanja otpadom. PROGRES blisko sarađuje sa
ovim programom obzirom na to da je ovaj plan neposredno vezan za razvoj regionalne deponije
Banjica.
8. Odeljenje za upravne i upravno-pravne poslove MŽSRPP razmatra MoR između PROGRES-a,
MŽSRPP i opština u kojem su definisani odnosi i obaveze aktera koji učestvuju u sprovođenju
projekata vezanih za deponiju Banjica i reciklažna dvorišta.
9. UOP je u februaru 2011 usvojio predlog integrisanog rešenja za zaštitu reke Lim48.
Vodosnabdevanje i prerada otpadnih voda na planini Kopaonik
Sistem vodosnabdevanja
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će preko Srbijavoda da rekonstruiše postojeći sistem
vodosnabdevanja na planini Kopaonik usled ozbiljnosti situacije i čestih nestašica vode u ovom
odmaralištu. Vrednost rekonstrukcije procenjena je na 1.85 miliona evra. Ova mera, međutim, neće trajno
rešiti probleme vodosnabdevanja na Kopaoniku. Trajno rešenje vodosnabdevanja obuhvatiće stvaranje
novog sistema na obe strane Kopaonika (u Raškoj i Brusu). Postoji generalni plan takvog sistema i MERR i
PROGRES istražuju mogućnosti da se zajednički angažuju na pripremi idejnog projekta.
Prerada otpadnih voda
MŽSPP vrši reviziju generalnog plana prerade otpadnih voda Raške, nakon čega će uslediti izrada idejnog i
glavnog projekta. Obzirom na to da MERR ima dovoljno sredstava za sistem vodosnabdevanja ali ne i za
45
Za pripremu statuta, sistematizacije radnih mesta, poslovnika o radu i drugih pravilnika propisanih zakonodavstvom Srbije.
Za podršku opštinama u pripremi biznis plana, koji će utvrditi korporativne aktivnosti mJKP, planiranje i sprovođenje
regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, organizacione strukture mJKP potrebne za efikasno i delotvorno
funkcionisanje, trogodišnja finansijska podrška.
47
Za izradu potpunog Opisa poslova i zadataka za preradu glavnog tehničkog projekta deponije Banjica i reviziju i odobravanje
prerađene tehničke dokumentacije.
48
V. zapisnik sa drugog sastanka UOP održanog 11. februara u Prokuplju
46
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
24
postrojenje za preradu otpadnih voda, PROGRES će razmotriti mogućnost da se uključi u ova dva projekta.
U međuvremenu su održane konsultacije sa predstavnicima programa MISP i Safage u okviru kojih se
sprovode komplementarne aktivnosti.
4.2
Podrška odabranim opštinama u pripremi dokumentacije za ekonomske, projekte životne sredine
i projekte društvene infrastrukture
UOP je odobrio izdvajanje sredstava u iznosu do 75.000 evra za tehničke projekte reciklažnih dvorišta u
Novoj Varoši, Raškoj i Vranju. Sporazumi o bespovratnoj pomoći treba da budu potpisani u aprilu.
Raška je podnela molbu za izgradnju reciklažnog dvorišta Fonda za zaštitu životne sredine. Obzirom na to
da je Raška mala opština i da lokacija reciklažnog dvorišta ispunjava sve potrebne kriterijume, pomoćnik
Ministra životne sredine i prostornog planiranja je predložio da upravo Raška bude naš prvi zajednički
projekat u vezi sa reciklažnim dvorištima i da PROGRES podrži pripremu tehničke dokumentacije
(glavnog tehničkog projekta) koji bi mogao da postane tipski projekat za sva mala reciklažna dvorišta u
Srbiji. Ministarstvo će zatim podržati izgradnju dvorišta. Raška predstavlja prioritet za MŽSRPP obzirom
na to da još nije predviđena izgradnja regionalne deponije a Kopaonik kao turistički centar proizvodi
velike količine otpada, mahom otpada koji može da se reciklira.
Tehnološki fakultet u Beogradu radi na glavnom projektu tipskog reciklažnog dvorišta za naselja koja
nemaju više od 50.000 stanovnika. Projekat će biti gotov u aprilu i objavljen na Internet stranici MŽSRPP.
Biće moguće prilagođavati ove planove lokacijama konkretnih gradova tako da će, na primer, OPZ za
vranjsko reciklažno dvorište biti zasnovano na ovom projektu. MERR je na drugom sastanku UOP najavio
da će tokom 2011. finansijski pomagati opštine da pripreme tehničku dokumentaciju. PROGRES će
intenzivirati razgovore sa svim opštinama i pomoći im da utvrde prioritetne projekte iz baze podataka
SLAP koje ovo Ministarstvo može da sufinansira.
Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja takođe pruža podršku opštinama u pripremi
tehničke dokumentacije za infrastrukturu (sa budžetom od 1.5 miliona evra) i može im pomoći da
sprovedu neke potpuno razvijene projekte. Razvoj tehničke dokumentacije za industrijsku zonu u Tutinu,
centar za podršku agribiznisu u Sjenici i Obrazovni centar u Novom Pazaru predstavljaju oblasti koje
bismo mogli zajednički da finansiramo. Tokom sastanka sa predstavnicima Kancelarije, dogovoreno je da
će:
- Kancelarija objaviti drugi poziv za podnošenje predloga za podršku pripremi tehničke
dokumentacije do 13. aprila i da će obratiti pažnju na projekte koje podnesu opštinama iz PO
PROGRES-a.
- se na osnovu rezultata poziva za podnošenje predloga projekata organizovati trilateralni
sastanak PROGRES-a, Kancelarije i MERR kako bi se odabrali projekti od zajedničkog
interesovanja a koje će sufinansirati sve tri strane
- PROGRES u cilju ozvaničenja ove saradnje predložiti potpisivanje MoR o podršci opštinama
između PROGRES-a, MERR i Kancelarije.
PROGRES takođe pomaže Novom Pazaru u izradi Akcionog plana razvoja za 2011-2012. godinu u sinergiji
sa MSP IPA 2007, u kojem će biti utvrđeni ključni projekti vezani za lokalni razvoj. PROGRES će pružiti
stručnu podršku izradi tehničke dokumentacije.
Konačno, Leskovac radi na razvoju projekta Zelene zone, za koji se smatra da ima odličnu mogućnost da
bude finansiran jer obuhvata sve opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Intenzivniji razgovori o ovoj
inicijativi biće vođeni početkom aprila.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
25
Rezultat 5: Finansiranje projekata olakšano kroz obezbeđivanje kontakata sa ministarstvima, donatorima
i drugim projektima
Aktivnosti:
5.1
Podrška međuopštinskim partnerstvima u razvoju planova za finansiranje projekata
Sprovođenje ove aktivnosti planirano je za prvu polovinu 2011.
Rezultat 6: Odabrani projekti, finansirani i sprovedeni uz pomoć PROGRES-a
Ključni rezultati:
Primljeno osam projekata, po dva iz svake opštine Topličkog okruga, za aktivnost 6.1
Primljeno 27 predloga iz 24 opština do isteka roka prvog javnog poziva za podnošenje malih
infrastrukturnih projekata
Dodatnih 600.000 evra iz budžetske linije EU IPA koji nisu potrošeni dodati su ukupnom budžetu
PROGRES-a za sprovođenje infrastrukturnih projekata u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu.
Aktivnosti:
6.1 Sprovođenje manjih opštinskih infrastrukturnih projekata u opštinama Blace, Kuršumlija, Prokuplje i
Žitorađa
Uprkos činjenici da su sve opštine Topličkog okruga blizu kancelarije PROGRES-a u Prokuplju i čestim
posetama tima i konsultanata Programa s ciljem da ih podstaknu da podnose gotove infrastrukturne
projekte, ovaj proces se sporo odvija. Međutim, dinamika se poboljšala nakon drugog sastanka UOP
početkom februara i napomene predsedavajućeg UOP o ograničenim sredstvima za finansiranje
projekata49.
U martu je primljeno osam infrastrukturnih projekata iz Topličkog okruga50. UOP će ih razmatrati na
svom trećem sastanku, 19. aprila 2011.
6.2 Poziv za podnošenje malih opštinskih i međuopštinskih projekata
Prvi poziv za podnošenje malih opštinskih infrastrukturnih projekata (CfP) zatvoren je 28. februara 2011.
PROGRES je primio 27 prijava 24 opštine51. Početkom marta je formiran odbor za internu evaluaciju koji
je dobio detaljna uputstva o kriterijumima za ocenu predloga. Svih 27 predloga je prošlo prvu
administrativnu i konceptualnu proveru. Većina projekata odnosi se na rekonstrukciju postojeće
infrastrukture ali nijedan nema za cilj stvaranje novih privrednih mogućnosti. Pregled tehničkih
projekata i prateće dokumentacije i ocena celokupnih predloga biće sprovedeni početkom aprila. Pored
toga, svi koncepti su prosleđeni švajcarskim stručnjacima za dobro upravljanje.
Potrebno je ukazati na nekoliko pojedinosti u vezi sa ovim procesom. Dok je poziv bio otvoren, inženjeri
PROGRES-a su redovno posećivali opštine kako bi potvrdili da projekti koje one planiraju da podnesu u
potpunosti zadovoljavaju tehničke zahteve Poziva. Pored toga, pul od tri konsultanta bio im je na
raspolaganju kako bi im pomogao da pripreme svoje predloge. Konsultanti nisu nijednom posetili
Kuršumliju (usled političkih problema u vreme kada je poziv bio otvoren), Priboj (koji nije u
dogovorenom roku sačinio nacrt predloga projekta na kojem bi konsultanti mogli da rade), kao ni
Leskovac ni Medveđu (koji nisu zatražili pomoć). Konsultanti su tokom svojih poseta, npr. u januaru,
utvrdili da je samo Žitorađa počela da priprema svoj predlog.
49
V. zapisnik sa drugog sastanka UOP, održanog u Prokuplju 9. februara, uvodni govor predsedavajućeg, g. Ognjena Mirića
Po dva iz svake opštine.
51
Sve opštine osim Kuršumlije su podnele predloge projekata u skladu sa ovim Javnim pozivom. V. spisak primljenih projekata u
Prilogu VI – 6.1
50
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
26
Konsultanti su istakli kao najakutnije sledeće izazove u opštinama koje su posetili:
- Nepostojanje ustaljene projektne procedure
- Projekti nisu bili zasnovani na strategijama lokalnog razvoja
- Opštine ne poseduju dovoljno znanja o pripremi projekata i upravljanju projektnim ciklusima i
nemaju dovoljno kvalifikovanog osoblja.
Međutim, pretpostavka je bila da nepostojanje projekata sa tehničkom dokumentacijom predstavlja
ključni razlog za nepostojanje predloga za razvoj nove infrastrukture. PROGRES će izvršiti detaljnu
analizu ovih strukturnih pitanja, koje bi trebalo da obuhvate ocenu Zakona o planiranju i izgradnji,
trenutne situacije i pitanja vezanih za opštinske katastre, ocenu trenutnog stanja u opštinskim upravama
zaduženim za planiranje i statusa planske dokumentacije, pitanja vlasništva na opštinskom nivou. Analiza
će biti predstavljena u obliku studije o preprekama izgradnji i predložiće moguća rešenja.
Iz ovih razloga je teško očekivati da će opštine iz PO PROGRES-a imati „gotove“ infrastrukturne predloge
projekata koji su odabrani primenom viših principa dobrog upravljanja, kao što su učešće građana i
transparentnost.
Vredi napomenuti da postaju vidljivi rezultati ulaganja tokom programa koji su prethodili PROGRES-u,
programa PRO sprovedenog u jugozapadnoj Srbiji i programa MIR sprovedenog u južnoj Srbiji.
Konsultanti su primetili da je primena mehanizama upravljanja projektnim ciklusima na veoma visokom
nivou u opštine Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica, Bujanovac, Vladičin Han, Medveđa i Vranje.
6.3 Finansijska i tehnička podrška sprovođenju projekata od međuopštinskog ili državnog značaja
Ova aktivnost je planirana za prvo polugodište 2011.
6.4 Sprovođenje opštinskih infrastrukturnih projekata u opštinama Pčinjskog i Jablaničkog okruga
Dodatnih 600.000 evra iz EU IPA budžetske linije koji nisu potrošeni dodati su ukupnom budžetu
PROGRES-a za sprovođenje infrastrukturnih projekata u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Detalji
aktivnosti biće dogovoreni sa donatorima i članovima UOP tokom narednog kvartala.
Komponenta 4 - Javna svest i brendiranje područja
Rezultat 7: Podignut nivo svesti šire javnosti o potrebi, smislu i efektima promena
Ključni rezultati:
12 srednjoškolaca nagrađeno za uspešan doprinos Kalendaru PROGRES-a za 2011. godinu
Drugi sastanak UOP održan u Prokuplju uz učešće 10 gradonačelnika/predsednika opština i
brojnih aktera
Tim PROGRES-a uključen u organizovanje dve posete ambasadora jugozapadu Srbije u martu
Skoro 2.800 poseta Internet stranici PROGRES-a, četiri puta više nego što je PRO zabeležio u
istom periodu prošle godine
Tim PROGRES-a pripremio i doradio prvo izdanje kvartalnog elektronskog biltena vesti PROGRES
Novosti
Ključni ishodi:
Svečanost dodele nagrada pobednicima likovnog takmičenja za Kalendar PROGRES-a okupila je
mlade iz različitih etničkih zajednica, čime je doprinela promeni negativnih stavova i stereotipa,
što predstavlja važan korak u izgradnji stabilnije budućnosti
Sastanci OUP i dalje predstavljaju dobar kanal za obaveštavanje o uspesima okupljenim
najrelevantnijim akterima i za privlačenje medijske pažnje
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
27
Posete ambasadora donele su publicitet PROGRES-u, ali bi takođe trebalo da doprinesu
konstruktivnijem angažovanju kako lokalnih tako i centralnih aktera na razvoju, osnivanju
Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine i političkoj interakciji, što neposredno
doprinosi ispunjavanju opšteg cilja PROGRES-a - razvoju i stabilnosti
Bilten vesti će na jednostavan i kreativan način olakšati koordinaciju između aktera, promovisati
jug i jugozapad Srbije i rad partnera PROGRES-a.
Aktivnosti:
7.1 Predstavitii dostignuća u Komponentama dobrog upravljanja, opštinskog upravljanja, planiranja
razvoja i infrastrukture
Dvanaest srednjoškolaca čiji su radovi objavljeni u Kalendaru PROGRES-a za 2011. nakon što su pobedili
na likovnom takmičenju o rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj uključenosti, primili su nagrade na
svečanosti organizovanoj 2. februara u Prokuplju, kojoj su prisustvovali ambasador Švajcarske i
predsednik opštine Prokuplja. Troje najboljih umetnika iz preševske i prijepoljske gimnazije i
novovaroške tehničke škole nagrađeni su prenosnim računarima, dok je ostalih devet pobednika dobilo
fotoaparate. Na maloj izložbi organizovanoj tokom svečanosti predstavljeno je oko 60 najboljih radova
đaka koji su učestvovali u takmičenju. Ovo takmičenje se pokazalo veoma korisnim za negovanje odnosa
PROGRES-a sa lokalnom zajednicom, naročito mladima. Ono je takođe pružilo PROGRES-u priliku da
prenese neke ključne poruke – ovaj put o socijalnoj uključenosti i rodnoj ravnopravnosti, dva važna
„sastojka“ dobrog upravljanja.
Posebna vrednost ovogodišnjeg takmičenja sastoji se u tome što je ova mala inicijativa spojila mlade iz
različitih etničkih zajednica – srpske, albanske i bošnjačke – čime je doprinela menjanju nekih negativnih
stavova i stereotipa koje su gajili jedni prema drugima. Ove promene su od značaja za izgradnju
stabilnije budućnosti, što predstavlja opšti cilj PROGRES-a.
Drugi sastanak Upravnog odbora uspešno je organizovan 9. februara, takođe u Prokuplju. Prisustvovalo
je oko 60 učesnika, predstavnici 18 od 25 opština obuhvaćenih Programom, uključujući deset
predsednika opština/gradonačelnika. Delegaciju Evropske unije je predstavljao zamenik šefa misije,
Vladu Švajcarske direktorka kancelarije Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji. Direktorka misije
USAID i predstavnici kancelarije Stalnog koordinatora UN u Srbiji takođe su učestvovali na sastanku.
Odluke donete tokom sastanka UO privukle su značajnu pažnju kako lokalnih tako i nacionalnih medija.
Ukratko, rad UOP i dalje privlači pažnju aktera angažovanih na razvoju i predstavlja dobar kanal kojim
PROGRES predstavlja svoja dostignuća.
Tokom marta su organizovane dve posete ambasadora jugozapadnoj Srbiji. Ambasadori Švajcarske,
OEBS i Belgije, zamenik šefa Delegacije Evropske unije i direktorka Švajcarske agencije za razvoj i
saradnju u Srbiji posetili su Novi Pazar 16. i 17. marta. PROGRES i OEBS su organizovali program njihove
posete koji je obuhvatao sastanke sa zvaničnicima, organizacijama građanskog društva, medijima i
mladima kao i posetu državnom i međunarodnom univerzitetu. Svečanost uručenja ugovora primaocima
bespovratne pomoći iz CIF predstavljala je centralni deo posete.
Ključne poruke prenete tokom posete bile su da je međunarodna zajednica posvećena pomaganju ovog
područja i podržava osnivanje Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine (NSBNM). Uručenje
ugovora primaocima bespovratne iz CIF je na praktičan način potvrdilo izraženu posvećenost
međunarodne zajednice. Ova poseta je PROGRES-u donela mnogo publiciteta.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
28
Do druge posete je došlo krajem marta. Tom prilikom su jugozapadnu Srbiju posetili ambasadori OEBS-a,
Austrije i Holandije i Stalnog koordinatora UN u Srbiji; program njihove posete bio je sličan programu
posete prve misije. Osnovna poruka koju su prenosili na sastancima u Tutinu i Novom Pazaru bila je da
stabilnost predstavlja preduslov razvoja. Ove dve posete donele su publicitet PROGRES-u ali bi u suštini
trebalo da doprinesu i konstruktivnijem angažmanu kako lokalnih tako i republičkih aktera u pogledu
razvoja, osnivanja NSBNM i političke interakcije, koji će neposredno doprineti ostvarenju opšteg cilja
PROGRES-a - razvoju i stabilnosti.
Internet stranica PROGRES-a posećena je 2.791 puta tokom prvog kvartala 2011. Najveći broj poseta –
1.245 – zabeležen je u martu i predstavlja znak pozitivnog trenda u pogledu popularnosti. Ovo
predstavlja dobar početak ukoliko uzmemo u obzir da će stranica biti potpuno u funkciji od aprila a da će
aktivnosti Programa tek dobiti na zamahu. U poređenju sa programu PRO koji je prethodio PROGRES-u,
ovo predstavlja skoro četvorostruko povećanje interesovanja, jer je internet stranica PRO bila posećena
711 puta u periodu od januara do marta 2010. Rad na internet stranici se nastavlja; deo o Često
postavljanim pitanjima je pripremljen, stranica je vizuelno poboljšana i došlo je nekih koncepcijskih
promena, a objavljena su i dva bloga, prvi o rodnoj ravnopravnosti koji je napisala Zibija Šarenkapić iz
NVO DamaD i drugi o reformi javne uprave čiji je autor gradonačelnik Leskovca. Adresa internet stranice
je www.progresprogram.org.
Prvo izdanje kvartalnog elektronskog biltena vesti PROGRES Novosti je pripremljen i interno podeljen
čitaocima da ga prokomentarišu. PROGRES će zahvaljujući ovom biltenu predstaviti svoje aktivnosti i
olakšati koordinaciju između relevantnih aktera. Biće to jedan od ključnih načina da dopre do
ministarstava, međunarodnih organizacija i građanskog društva. Cilj biltena je da obaveštava o radu
PROGRES-a, olakšava koordinaciju između aktera i promoviše jug i jugozapad Srbije i rad partnera
PROGRES-a na jednostavan i kreativan način.
Tokom prvog kvartala 2011. je na Radiju Sto plus emitovano šest emisija u okviru projekta „Deluj
globalno, misli lokalno“. Najzapaženija je bila emisija o jednoj zabačenoj seoskoj sredini emitovana u
martu – Radio Sto plus je čuo za probleme sa kojima se suočava i omogućio dijalog između funkcionera
Grada Novog Pazara i predstavnika sela. U okviru napora usmerenih na razvoj partnerskih projekata sa
medijima, dati su komentari o predlogu projekta podlistka Sandžak dnevnika Danas koji promoviše
dobro upravljanje.
Priručnik o komunikaciji PROGRES-a je pripremljen i biće završen u drugoj polovini aprila. Sadržaće
uputstva i omogućiti lako usvajanje komunikacionih veština od strane tima PROGRES-a. Sastanak svih
zaposlenih krajem marta bio je prilika za razgovor o komunikaciji a povratne informacije koje smo dobili
će pomoći uobličavanju konačne verzije Priručnika.
Tokom ovog kvartala su pripremljene PROGRES mape, vizit kartice za nove zaposlene i fascikle sa
osnovnim informacijama, a trenutno se razvija drugi skup promotivnog materijala. Premda još nije
izvršena detaljna analiza, većina ponuđača štamparskih usluga i proizvođača promotivnog materijala
potiče iz Prokuplja, Vranja i Novog Pazara. Iako mali po obimu, i ovaj korak predstavlja podršku lokalnoj
privredi.
7.2 Kampanje javnog zagovaranja sprovode se u partnerstvu sa građanskim društvom
Tokom ovog perioda su obavljeni detaljni razgovori sa vodećim organizacijama građanskog društva i
odabranim opštinskim predstavnicima širom područja obuhvaćenog Programom kako bi se olakšalo
utvrđivanje teme kampanje PROGRES-a u 2011. Potvrđeno je da nezaposlenost predstavlja veliki
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
29
problem u svim opštinama, ali su se akteri istovremeno složili i da kampanja ne bi dovela do otvaranja
novih radnih mesta. Sagovornici su se dogovorili o šest zajedničkih socijalnih pitanja na koje bi kampanja
mogla da se usredsredi:
· Promovisanje dobrog upravljanja – akcenat na promovisanju prava građana/dijaloga na
lokalu
· Zaštita životne sredine
· Podrška mladima
· Promovisanje preimućstava južnih i jugozapadnih opština i podsticanje građanskog
aktivizma
· Približavanje EU građanima
· Nediskriminacija
Uzimajući u obzir ove nalaze i rezultate prvog Istraživanja zadovoljstva građana, tim Programa će do
polovine aprila odlučiti koju će temu predložiti UOP za kampanju 2011. kao najrelevantniju za
intervenciju PROGRES-a. Nastojaće da obezbedi pravu kombinaciju osnovnih tema i podtema kampanje
koje će imati uticaja u više oblasti.
Ceo konsultativni proces bio je u potpunosti u skladu sa konceptom prema kojem dobro upravljanje
predstavlja opšti princip i stoga su uloženi napori kako bi se obezbedilo učešće građana.
Rezultat 8: Osmišljen je i počinje sprovođenje plana razvoja imidža oblasti i njihove
samospoznaje da predstavljaju jedinstvene regione u Evropi
Aktivnosti
8.1 Osmišljavanje planova i sprovođenje projekata za građenje imidža u partnerstvu sa relevantnim
organizacijama
Do kašnjenja u sprovođenju ove aktivnosti je došlo zbog nemogućnosti angažovanja konsultanta za
brendiranje po pozivu obzirom da su se na dva konkursa javili nedovoljno iskusni ili obrazovani
kandidati. PROGRES je stoga na kratak rok angažovao profesorku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu koja je izvršila jednostavan pregled postojećih nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija
relevantnih za brendiranje područja. Ona i menadžer Komponente su se pored toga sastale sa
odabranim akterima na jugu i jugozapadu Srbije (kao što su razvojne agencije i turističke organizacije)
kako bi dobili dobar uvid u perspektive lokalnog brendiranja. To će omogućiti PROGRES-u da do polovine
aprila 2011. završi rad na smernicama o brendiranju.
5
Plan rada za drugi kvartal 2011.
Plan rada za naredni kvartal, koji obuhvata period od aprila do juna 2011, nalazi se u Prilogu VII ovog
izveštaja.
6
Menadžment i administracija
Služba za operativne poslove je iskoristila mirne dane januara za sastanak izvan kancelarije, na kojem je
izvršila funkcionalnu analizu rada ovog tima. Došla je do sledećih ključnih zaključaka: potrebno je
angažovati još osoblja radi sprovođenja projekta i za ceo tim Programa treba organizovati obuku o
finansijskim pitanjima/upravljanju bespovratnom pomoći i nabavkama.
PROGRES je pružio logističku podršku dvema posetama iz centrale UNOPS-a: poseti direktorke Regionalne
kancelarije za Evropu i Bliski istok (EMO) u februaru, i njenog zamenika u martu. Čini se da će registracija
UNOPS-a pri Ministarstvu spoljnih poslova uskoro biti okončana. Najvažniji konkretni rezultati su,
međutim, obuhvatili izmenu ovlašćenja osoblja PROGRES-a; Programski menadžer će sada imati
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
30
ovlašćenja na Nivou 1 u pogledu prihvatanja angažovanja, što znači da će moći da odobrava bespovratnu
pomoć u iznosu do 100.000 USD, dok će šefu Službe za operativne poslove biti odobrena ovlašćena na
Nivou 2 u pogledu finansija, koji će mu omogućiti verifikaciju dinarskih isplata i isplata u evrima i USD. Biće
predloženo da Asistent za nabavke i ljudske resurse preuzme ulogu Savetnika za nabavke.
Još jedan pozitivan korak je što će PROGRES direktno da odgovara EMO, što bi trebalo da dovede do
ubrzanja nekih postupaka.
Tim rukovodećih menadžera PROGRES-a održao je sastanak 21. i 22. marta 2011. na kojem je dogovorio
Protokol o putovanjima i doneo jedan broj operativnih odluka s ciljem unapređenja efikasnosti i
delotvornosti rada celog Programa. Zatim je usledio sastanak svih zaposlenih 31. marta i 1. aprila 2011. na
kojem su predstavljene odluke i pružena kratka obuka u komunikaciji, nabavkama, upravljanju ljudskim
resursima, finansijama, dobrom upravljanju kao opštoj temi i o bezbednosti.
6.1
Nabavke
Nakon što je OUP odobrio 40 projekata koji će biti finansirani posredstvom CIF, potpisani su svi ugovori sa
primaocima pomoći, a za njih je organizovana obuka u administrativnom i operativnom sprovođenju
projekata. Pored toga je odobrena bespovratna pomoć i potpisani su ugovori za pripremu četiri plana
generalne regulacije. Jedan od primalaca bespovratne pomoći za izradu plana generalne regulacije,
opština Prijepolje, zamolila je da se Metodologija bespovratne pomoći izmeni kako bi mogla da otpočne sa
nabavkama pre no što uplati svoj udeo.
Rad u bezbednijem okruženju obezbeđen je uspešnom nabavkom opreme za video nadzor, protivpožarnih
alarma i svetala, kao i polisa kasko osiguranja za vozila PROGRES-a tokom ovog kvartala.
Objavljena su još četiri tendera: za nabavku jednog novog vozila, radove na metalnoj ogradi i
rekonstrukciji kancelarije u Vranju (dva odvojena tendera), kao i za obuku predstavnika lokalnih vlasti u
uvođenju SUK i Sistema upravljanja životnom sredinom (EMS).
Izvršen je popis imovine/inventara i podnet centrali UNOPS-a.
6.2
Ljudski resursi
Tokom ovog izveštajnog perioda zaključena su ili produžena 22 ugovora o radu52:
1. Koordinator Programa – Evgjenije Islami53
2. Čistačice za kancelariju u Vranju – Sanja Janjić i Sunčica Stanković
3. Asistent za komunikacije – Dejan Drobnjak
4. Vozači po pozivu u Beogradu – Goran Kovinić i Veljko Popović
5. Nacionalni konsultant za urbano planiranje – Marin Kresić
6. Koordinator Programa za Vranje, Bujanovac, Preševo i Trgovište – Ivana Todorović
7. Koordinator Programa za Leskovac, Vlasotince i Crnu Travu – Bojan Marčić
8. Prevodiocu po pozivu – Ljubica Gavanski, Ivana Karadžić, Dragica Todorović, Duška Tomanović
9. Konsultant za brendiranje područja – Sanja Mitić
10. Fotografi po pozivu – Samir Delić, Srđan Ilić, Marija Janković
11. Nacionalni konsultant za razvoj projektnih dokumenata – Aleksandar Jovanović i Viktor Veljović
52
Produženi su ugovori zaposlenih pod rednim brojem 15, 18, 19 i 22 (Emina Jonuz)
Usled velikog obima posla koordinatora za Vranje, Preševo, Bujanovac i Trgovište i postojeće potrebe za poboljšanjem odnosa
između srpske i albanske zajednice u južnoj Srbiji, odlučeno je da na šest meseci bude angažovana Evgjenije Islami, koja ima
veliko iskustvo u radu na razvojnim projektima, dobro poznaje političke/društvene/ekonomske okolnosti i tečno govori srpski i
engleski, dok joj je albanski maternji jezik.
53
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
31
12. Koordinatori programa za Blace, Žitorađu, Prokuplje i Kuršumliju – Predrag Cvetković i Aleksandra
Radivojević54
13. Vozači po pozivu – Oliver Mihajlović i Saša Đenić
14. Menadžer komponente za opštinsko upravljanje i razvojno planiranje– Dobrivoje Stančić
15. Asistent za nabavke i ljudske resurse – Božidar Radivojević
16. Koordinator programa za Bosilegrad, Vladičin Han i Surdulicu – Boris Zlatanov
17. Građevinski inženjer za južnu Srbiju – Ivan Mladenović
18. Administrativni asistent u kancelariji u Novom Pazaru – Edin Bašić
19. Koordinator programa za Priboj, Prijepolje i Novu Varoš – Slobodan Derikonjić
20. Koordinator programa za Novi Pazar, Tutin i Sjenicu – Samid Šarenkapić
21. Koordinator programa za Ivanjicu i Rašku – Danica Pavlović
22. Asistenti za finansije i administraciju – Ivan Radoš i Emina Jonuz
Dodatna sredstva koja je DEU dodelila za infrastrukturne projekte, potreba za ozbiljnim pristupom
opštoj temi dobrog upravljanja u okviru PROGRES-a kao i posvećenost podršci poboljšanju
međunacionalnih odnosa u južnoj Srbiji povećali su pritisak na Program i broj koordinatora je povećan za
dva člana, što bi trebalo da omogući nesmetano sprovođenje Programa na trenutnom nivou aktivnosti.
Tokom marta 2011. objavljeni su konkursi za još sedam radnih mesta. Nakon što popuni ta radna mesta,
PROGRES će imati sve ljudske resurse koji su mu potrebni za rad.
Vredi napomenuti da je novozaposlenoj koordinatorki za Vranje, Bujanovac, Preševo i Trgovište – Ivani
Todorović – dozvoljeno dvodnevno odsustvo sa posla u martu uprkos velikoj količini posla, kako bi
pomogla tokom dvodnevne Obuke trenera u okviru komponente PBILD vezane za obuku u posredovanju
u sukobima, čime je PROGRES pružio pomoć sestrinskom projektu UN da zaokruži aktivnosti u okviru tog
dela projekta.
6.3
Finansije
Izrada godišnjeg računa uspešno je okončana u januaru.
Odobren je i potpisan Aneks 1 ugovora sa DEU a PROGRES je od centrale primio kopiju u martu 2011.
Regionalna kancelarija za upravljanje finansijama odobrila je priručnu blagajnu (petty cash) za 2011. a o
toj gotovini će se starati Asistent za finansijske poslove PROGRES-a.
Pri kraju je izrada izveštaja o monitoringu budžeta za svaku komponentu koji će omogućiti praćenje
rashoda, kao i fluktuacija kursa.
Još dva zaposlena su dobila pravo na korišćenje Atlasa što će dovesti do poboljšanja efikasnosti Službe za
operativne poslove.
6.4
Bezbednost
Tokom prvog kvartala 2011. nije bilo velikih problema u pogledu bezbednosti zaposlenih PROGRES-a,
premda su se dogodila dva mala incidenta (dojave o podmetnutim bombama) u Prijepolju55 i Kuršumliji56.
54
Aleksandra je otišla na porodoljsko bolovanje i Predrag Cvetković je angažovan sa spiska, prvo na šest meseci, do juna 2011.
Najverovatnije će mu biti produžen ugovor o radu iz razloga navedenih u poglavlju 5.2.
55
Radio Sto plus (2011) Lažna dojava o bombi na stanici u Prijepolju [Online] Dostupno na:
http://www.radiostoplus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7149:lana-dojava-o-bombi-na-stanici-uprijepolju&catid=35:utorak&Itemid=70 (Pristupljeno 20. januara 2011)
56
Blic (2011) Evakuisana Skupština opštine Kuršumlija zbog dojave o bombi [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/229956/Evakuisana-Skupstina-opstine-Kursumlija-zbog-dojave-o-bombi (Pristupljeno 20.
januara 2011)
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
32
PROGRES je 22. januara 2011. učestvovao u jednodnevnoj bezbednosnoj vežbi simulacije Tima UN u Srbiji
koja je uspešno izvedena. Sprovođenje bezbednosnih planova PROGRES-a biće okončano u narednom
periodu imenovanjem koordinatora za bezbednost za celo područje i za najakutnije bezbednosne tačke.
Menadžer PROGRES-a će biti član sa svojstvom posmatrača Tima za upravljanje bezbednošću za Srbiju i
alternativni koordinator za bezbednost za centralnu Srbiju.
Agencije UN su usvojile Minimalne standarde bezbednosti rada (boravka) i rad kancelarija PROGRES-a na
ispunjavanju ovih standarda je skoro priveden kraju: Novi Pazar ih u potpunosti ispunjava, dok su u
Prokuplju i Vranju instalirani sistemi internog video nadzora i protivpožarne zaštite. Preostalo je još samo
da se obezbedi spoljna ograda oko kancelarije u Vranju; tender za taj posao je objavljen.
Konačno, tokom dvodnevnog sastanka zaposlenih krajem marta, svi zaposleni su učestvovali u obuci o
bezbednosti koju je vodio savetnik za bezbednost UN u Srbiji i koji je doveo do većeg stepena svesti o
bezbednosti.
6.5
Logistika/putovanja
Novi Protokol o putovanjima je razmotren i predstavljen zaposlenima u cilju ušteda u pogledu putovanja.
U pogledu bezbednosti putovanja, UNOPS koristi sistem Odeljenja za bezbednost i sigurnost UN pod
imenom Obrada informacija vezanih za putne naloge (Travel Request Information Processing, TRIP) koji
omogućava svim zaposlenima koji zadovoljavaju bezbednosne kriterijume UN da preko interneta dobijaju
odobrenja za putovanja. Primena TRIP-a je od ogromnog značaja jer omogućava praćenje kretanja svih
zaposlenih.
Kupovina polisa kasko osiguranja za sva vozila takođe je vezana za sigurnost putovanja.
6.6
Informaciona i komunikaciona tehnologija
Za sledeći kvartal su predviđena dva tendera, jedan za hardver, drugi za softver. Budžet namenjen
kupovini informacione tehnologije biće skoro potrošen nakon nabavke hardvera i softvera. Trenutna
situacija je rezultat potrebe za angažovanjem većeg broja zaposlenih iz budžetske linije za lokalne
stručnjake nego što je planirano usled velikog obima posla.
7
Vidljivost
CeSID je u januaru predstavio nalaze Istraživanja zadovoljstva građana u Leskovcu i Novom Pazaru a ti
događaji su rezultirali u oko 40 medijskih priloga. Najpopularniji dnevnici sa nacionalnom pokrivenošću,
kao što su Blic, Politika i Danas, uglavnom su u naslovima navodili negativne nalaze (npr „Mršava dvojka za
lokalne vlasti“) ali su preneli i činjenice i pozitivnije aspekte istraživanja, navodeći da lokalne samouprave
predstavljaju onaj bolji deo javne uprave u Srbiji. Radio Televizija Srbije (RTS) i novinska agencija FoNet su
takođe izveštavali o prezentacijama. Lokalni mediji u južnoj i jugozapadnoj Srbiji su uglavnom stavljali
akcenat na slabosti u radu opština ali su prenosili i pozitivne poruke CeSID-a i PROGRES-a, kao što je
isticanje da svi delovi društva treba da se angažuju u poboljšanju situacije i da će lokalne uprave koristiti
istraživanje kao smernice kako bi poboljšale svoj rad.
Više od 60 medijskih priloga propratilo je nekoliko događaja tokom februara, konkretno: svečanost
uručenja nagrada pobednicima likovnog takmičenja, sastanak UOP u Prokuplju i odluku UOP da odobri
sredstva za 40 projekata finansiranih posredstvom CIF, kao i seminare o dobrom upravljanju koje su
održali švajcarski stručnjaci.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
33
Svečanosti na kojima su potpisani ugovori o bespovratnoj pomoći iz CIF u Novom Pazaru i Leskovcu
propraćene su sa oko 20 medijskih priloga u martu. Publicitet PROGRES-u su pored toga pružile
odvojene posete švajcarskog ambasadora i zamenika šefa DEU i Stalnog koordinatora Kancelarije UN u
Srbiji, koji su svi pominjali razvojnu agendu PROGRES-a. Konačno, menadžer PROGRES-a je dao intervju
TV Zoni (koja pokriva područje Niša, veći deo Topličkog okruga i deo Jablaničkog okruga). Sve u svemu,
više od 60 medijskih izveštaja o radu PROGRES-a je objavljeno samo tokom poslednjeg meseca ovog
kvartala, čime je nastavljen uspešan trend.
Prilog I – Fond za učešće građana
Prilog II – Istraživanje zadovoljstva građana
Prilog III – Građanske savetodavne službe
Prilog IV – Interna evaluacija projekata o raspravama o budžetu
Prilog V – Aktivnosti vezane za rodnu ravnopravnost
Prilog VI – Spisak projekata podnetih u skladu sa Prvim pozivom za podnošenje malih opštinskih
infrastrukturnih projekata
Prilog VII – Plan rada PROGRES-a u drugom kvartalu 2011.
Program finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa 25 opština
južne i jugozapadne Srbije.
Download

Drugi kvartalni izveštaj