Deseti sastanak Upravnog
odbora Programa
Ivanjica, 21. februar 2013. godine
Zapisnik
I DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dobrodošlica i uvodna izlaganja
Predstavljanje opštine Ivanjica
Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Upravnog odbora održanog u Medveđi
Predstavljanje Sedmog kvartalnog izveštaja za period oktobar – decembar 2012. godine
a. Pregled rezultata i mogućih uticaja Programa
b. Pregled kritičnih projekata i izazova
Izveštaj o primeni preporuka srednjoročne evaluacije i produžetak trajanja Programa bez
troškova
Predstavljanje zahteva za finansiranje
Upoznavanje sa novim informacijama o Fakultetu u Bujanovcu
Glasanje
Razno
II ZAPISNIK
PRVA TAČKA DNEVNOG REDA: DOBRODOŠLICA I UVODNA IZLAGANJA
•
Rukovodilac Sektora za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i
razvojnoj pomoći Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije (SEIO), Branko Budimir
predsedavao je sastanku Upravnog odbora Programa (UOP) u odsustvu zamenika direktora
SEIO, Ognjena Mirića. Rekao je da su članovi UOP-a pre sastanka posetili dečiji vrtić u Ivanjici
koji je dobio podršku kroz EU PROGRES. Ovaj projekat će omogućiti upis još 180 dece i
zapošljavanje 28 radnika i primer je pozitivnog doprinosa EU PROGRES-a kako socijalnom,
tako i ekonomskom razvoju.
•
Predsednike opštine Ivanjice, Milomir Zorić, pozdravio je učesnike i upoznao ih sa pregledom
projekata u opštini koje podržava EU PROGRES. Naglasio je projekat za izgradnju dečijeg
vrtića kao primer delotvorne saradnje: tehnička dokumentacija je urađena u okviru
Programa PRO koji su finansirali EU i Švajcarska; izgradnju je finansiralo Ministarstvo za
nacionalni investicioni plan; a vrtić je namešten i opremljen uz podršku EU i Švajcarske preko
EU PROGRES-a.
•
Šef operacija III Delegacije Evropske unije (DEU) u Srbiji, Endru Hedi rekao je da je ostvaren
dobar napredak u realizaciji Programa EU PROGRES. Potvrdio je da zbog izazova sa kojima se
Program suočavao u protekle dve godine – kao što su izbori i izuzetno nepovoljni vremenski
uslovi – DEU razmatra produženje Programa do marta 2014. godine, što bi pomoglo EU
PROGRES-u i opštinama da završe sve projekte i daju doprinos stvaranju boljih socioekonomskih uslova u južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Ovo vreme bi takođe omogućilo pripremu
sledeće faze evropskog PROGRES-a.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA: PREDSTAVLJANJE OPŠTINE IVANJICA
•
Saradnica u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u Ivanjici (LER), Dragana Bogdanović
predstavila je razvojne perspektive, prirodna bogatstva i kulturne manifestacije Ivanjice.
Bodganović je takodje govorila o postojećim strateškim dokumentima i projektima koji su
podržani kroz PRO i EU PROGRES, posebno istakavši rad na dobrom upravljanju.
TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA: U SVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNOG SASTANKA
UPRAVNOG ODBORA
•
Članovi UOP-a sa pravom glasa jednoglasno su usvojili zapisnik s prethodnog sastanka
Upravnog odbora EU PROGRES-a održanog 1. novembra 2012. godine u Medveđi.
ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA: PREDSTAVLJANJE KVARTALNOG IZVEŠTAJA ZA PERIOD
OKTOBAR – DECEMBAR 2012. GODINE
•
Menadžer Programa EU PROGRES, Grem Tindal, je rekao da je Ivanjica primer aktivne
opštine, koja je iskoristila Program na strateški način. Još jednom je potvrdio da pred EU
PROGRES-om stoji još mnogo posla, uključujući i to da se potroši pet miliona evra do kraja
godine. Opštine bi trebalo da iskoriste ponuđenu mogućnost, da intenzivno rade zajedno sa
EU PROGRES-om i da iskoriste vreme dato u okviru produžetka Programa bez troškova.
Rekao je da su donatori tražili od EU PROGRES-a da vreme tokom produžetka bez troškova
iskoristi za sprovođenje nekoliko studija u okviru priprema za novi program. Tindal je takođe
pozvao predstavnike UOP-a iz novoizabrane Vlade da preuzmu vlasništvo nad Programom.
•
Zamenik menadžera Programa EU PROGRES, Marko Vujačić, je predstavio kvartalni izveštaj
za period oktobar – decembar 2012. godine. On je konstatovao pozitivan trend u pogledu
broja završenih projekata: 85 projekata odnosno 45% je realizovano, što je rast od 5% u
odnosu na prethodni izveštajni period. Vujačić je takođe upozorio da je broj kritičnih
projekata između dva perioda porastao sa jednog na šest i istakao da je politička
nestabilnost nastavila da negativno utiče na Program.
•
UOP je diskutovao o pet kritičnih projekata, s obzirom da je jedan od šest rešen u periodu
koji nije obuhvaćen Izveštajem, među kojima su:
- Osnivanje Opštinskog uslužnog centra (OUC) u Crnoj Travi
- Plan detaljne regulacije (PDR) za naselje Mala Guba u Prokuplju
- PDR za Centar za trgovinu i skladištenje u Blacu
- Glavni projekat za transfernu stanicu u Bujanovcu
- Uređenje i renoviranje zelene pijace u Kuršumliji.
•
Budimir je rekao da je nerazumljivo da postoje projekti kod kojih su kašnjenja u rasponu od
10 do 14 meseci. Ovo je moglo da bude pokazatelj loše pripremljenosti i identifikacije
projekata, te je pozvao opštine da posveti daleko više pažnje ovom aspektu. Budimir je
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
istakao da u okviru svakog ugovora o dodeli bespovratnih sredstava postoji Akcioni plan i da
odstupanja u njegovom izvršenju mogu da budu razlog za raskid ugovora . Ovo bi smanjilo
efikasnost apsorpcije EU fondova. Budimir je takođe ohrabrio opštine da koriste EU
PROGRES kako za jačanje svojih kapaciteta tako i za uspostavljanje kontakata sa
ministarstvima.
•
Vujačić je objasnio da je projekat UOC-a u Crnoj Travi uvršten među kritične zbog žalbe na
rezultate javnih nabavki. Žalba je odbačena, pa je realizacija projekta nastavljena. Zbog
velikih kašnjenja, projekat će ostati kritičan sve dok se rizici ne svedu na najmanju moguću
meru. Problemi sa katastrom koji su usporavali rad na PDR-u za naselje Mala Guba u
Prokuplju se rešavaju.
•
Menadžerka projekta za PDR Blaca za Centar za trgovinu i skladištenje, Gordana Kitanović
je rekla da su problemi sa katastarskim planom rešeni i da se nastavilo sa realizacijom. Ona je
potvrdila da će koncept plana PDR-a biti urađen do kraja februara.
•
Šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Bujanovcu, Fazila Azemović je obavestila
UOP o pozitivnim kretanjima u pogledu projekta za izradu glavnog projekta transferne
stanice. Kašnjenja su u početku bila uzrokovana zbog produženog procesa pribavljanja
projektnih uslova od Direkcije za vode. Nakon što je opština obezbedila zahtevani deo
tehničke dokumentacije za transfernu stanicu, Direkcija za vode je izdala tražene uslove i ovo
je omogućilo nastavak projekta. Projektni zadatak za projekat je spreman i Bujanovac će
sprovesti postupak javne nabavke.
•
Menadžerka projekta za uređenje i renoviranje Zelene pijace u Kuršumliji, Sunčica
Nestorović objasnila je da je Javno komunalno preduzeće „Srbijavode“ vlasnik dela zemljišta
planiranog za izgradnju Zelene pijace. Opština je pokrenula postupak, kako je predviđeno
zakonom, za prenos vlasništva sa Srbijavoda na državu, a sa države na opštinu Kuršumlija.
Nestorović je potvrdila da je ovaj postupak uspešno završen i tako su stvoreni uslovi za
nastavak projekta. Opština će sprovesti javne nabavke i početi sa građevinskim radovima u
aprilu.
UOP je takođe razmotrio status nekoliko projekata koji bi mogli da postanu kritični ukoliko se
ne ostvari brz napredak, uključujući:
- Primenu Sistema za upravljanje kvalitetom u Novom Pazaru i Bujanovcu
- Održivost Savetodavnih službi za građane
- Vodosnabdevanje za romsku populaciju u Blaževu
- Oklevanje Novog Pazara da donese odluku o priključivanju Centru za razvoj Peštera
- Usporen napredak u vezi sa formulisanjem modela upravljanja i kriterijumima za
investitore za Zelenu zonu u Leskovcu
- Pitanja vlasništva koja utiču na projekat za izradu glavnog projekta za transfernu
stanicu u Sjenici
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
•
Vujačić je objasnio da usled lokalnih političkih nestabilnosti postoje kašnjenja u realizaciji
projekata za sisteme upravljanja kvalitetom u Novom Pazaru i Bujanovcu. Tindal je rekao da
je za ove projekte neophodno da ostvare značajan napredak do sredine marta jer će inače
biti preporučeno da se ugovor raskine. Savetodavne službe za građane su bile delotvorne u
pružanju besplatne pravne pomoći, ali opštine korisnice bi trebalo da ulože napore da
obezbede njihovu održivost. Vodosnabdevanje u Blaževu je važno za romsku zajednicu koja
živi u naselju kao i za obližnju ambulantu i školu. Nakon dugih kašnjenja, direktna realizacija
projekta od strane EU PROGRES-a ostaje najefikasnija mogućnost. Ipak, neophodno je i
snažno angažovanje Novog Pazara.
•
Budimir je pitao zašto Novi Pazar nije usvojio odluku o priključivanju Centru za razvoj
Peštera. Rukovodilac za bespovratna sredstva za Novi Pazar, Faruk Suljević zatražio je dve
dodatne nedelje da Grad donese odluku da li da se priključi Centru. Novi Pazar je prošao kroz
političku krizu i kao posledica toga dobio je novu vladajuću koaliciju na dan održavanja UOPa. Ovo je usporilo napredak, ali Suljević veruje da će Novi Pazar doneti pozitivnu odluku.
Predsednike opštine Sjenice, Hazbo Mujović je rekao da je ovo regionalni projekat i da
politička pitanja ne bi trebalo da budu izgovor. Potrebno je da Novi Pazar jasno kaže da li želi
da učestvuje u projektu ili ne, kako bi ostali partneri mogli da nastave dalje u skladu sa tim.
Tindal je istakao da je imao tri sastanka sa gradonačelnikom Novog Pazara, ali da je Grad
preduzeo ograničeni broj dogovorenih radnji nakon toga i rekao da bi dve nedelje trebalo da
budu krajnji rok. Budimir je pitao da li postoji mogućnost da se Novi Pazar priključi Centru u
nekom kasnijem trenutku. Tindal je objasnio da bi to značilo izradu novog plana poslovanja,
prekomponovanje Upravnog odbora, glasačkih mehanizama, itd.
•
Pomoćnica ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Jelena Spasić je istakla da
kada se radi o regionalnim projektima, odluke pojedinačnih opština utiču na ostale partnere,
kao i na održivost akcije. Ugovori za regionalne projekte treba da obuhvate elemente kojima
se definišu uslovi pod kojima neki partner može da izađe iz projekta. Sekretar u Ministarstvu
rada, zapošljavanja i socijalne politike, Janićije Jeremić je podržao odobravanje dve
dodatne nedelje za Novi Pazar, ali je pozvao tim EU PROGRES-a da nastavi da radi na
osmišljavanju projekta na način koji će omogućiti nesmetano sprovođenje u slučaju
negativne odluke Novog Pazara. Nakon konsultacija sa članovima UOP-a, Budimir je utvrdio
8. mart kao rok za odluku Novog Pazara o priključivanju Centru. Grad bi takođe trebalo da
ostvari napredak u vezi sa uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom u ovom periodu.
•
Direktor Agencije za lokalni ekonomski razvoj u Leskovcu (ALER), Bojan Tojaga objasnio je
da je napredak po pitanju aspekata Zelene zone u vezi sa dobrim upravljanjem usporen zbog
promena u vladajućoj koaliciji na nivou Grada. Međutim, napravljeni su pozitivni pomaci:
ALER je zvanično odgovoran za projekat; Akcioni plan za Zonu za period 2013-2023. je
sačinjen i razmatraće se na sledećoj sednici Skupštine; kriterijumi za investitore koji ulaze u
Zonu su sačinjeni, dok je šest investitora već pokazalo interesovanje. Tindal je ponovio da je
neophodno da Leskovac usvoji Akcioni plan i kriterijume što je moguće pre.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
•
Mada je govorio o problemu vlasništva u vezi sa glavnim projektom za transfernu stanicu u
Sjenici, Mujović je rekao da opštine imaju probleme sa JKP „Srbijašume” koja je vlasnik
velikog dela zemljišta na teritoriji opština. Ono obuhvata i plac planiran za transfernu
stanicu. Mujović je zamolio UOP da pomogne Sjenici u prenošenju vlasništva nad
određenom parcelom sa „Srbijašume” na opštinu. Budimir je rekao da će UOP pokušati da
omogući da se dođe do rešenja.
•
Vujačić je obavestio UOP o rizicima koji proističu iz oscilacija deviznog kursa pošto gubici
mogu da budu značajni i mogli bi da smanje prostor za finansiranje novih projekata.
•
Tojaga je pitao da li bi projekat Zelene zone mogao da bude proglašen projektom od
nacionalnog značaja kako bi se dobilo oslobađanje od plaćanja naknade za konverziju
poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Budimir je rekao da su zakonske procedure jasne i
da bi Leskovac morao da plati takse za konverziju. Grad bi, međutim, mogao da razmotri
drugačije opcije, kao što je delimična konverzija.
PETA TAČKA DNEVNOG REDA: IZVEŠTAJ O PRIMENI PREPORUKA SREDNJOROČNE EVALUACIJE I
PRODUŽETAK TRAJANJA P ROGRAMA BEZ TROŠKOVA
•
EU PROGRES je obavestio UOP da je zahtev za „Produžetak trajanja Programa bez troškova”
završen: SDC je odobrila zahtev; DEU je najavila pozitivan odgovor.
•
EU PROGRES je ponovo potvrdio da se rad na poboljšanju Sistema za praćenje realizacije
Programa nastavlja: format Kvartalnog izveštaja je promenjen; fokus se još više pomerio ka
izveštavanju u odnosu na postignuća i uticaj.
ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA: PREDSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA FINANSIRANJE
EU PROGRES je predstavio sledeće zahteve za finansiranje:
• Izrada glavnog projekta Narodnog pozorišta u Vranju
• Izveštaj o strateškoj oceni uticaja na životnu sredinu za Regionalni plan upravljanja otpadom
u Pčinjskom okrugu
• Priprema Strateškog marketinškog plana u oblasti turizma za deo jugozapadne Srbije.
SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA: U POZNAVANJE SA NOVIM INFORMACIJAMA O FAKULTETU U
BUJANOVCU
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
•
Savetnica direktora Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Milica Rodić
dala je pregled događaja u vezi sa Fakultetom u Bujanovcu. Ona je još jednom potvrdila
važnost ove institucije u omogućavanju pristupa visokom obrazovanju za albansku zajednicu.
Fakultet je takođe važan u smislu integracije, pošto bi albanski studenti pohađali časove i na
srpskom jeziku. Nedostatak prostorija za rad bi mogao da ugrozi ovaj uspešan projekat, te je
stoga važno da se izgrade objekti. Azemović je potvrdila da će Opština Bujanovac, u skladu
sa rokom utvrđenim na prethodnom sastanku UOP-a, obezbediti parcelu zemljišta; urađen je
idejni projekat, kojim je predviđena izgradnja moderne zgrade fakulteta koja će zadovoljavati
nacionalne standarde za visokoškolske institucije; rad na glavnim projektima je u toku i oni bi
trebalo da budu završeni do kraja meseca.
OSMA TAČKA DNEVNOG REDA: GLASANJE
UOP je jednoglasno usvojio sledeće:
• Kvartalni izveštaj za period od oktobra do decembra 2012. godine
• Izradu glavnog projekta za Narodno pozorište u Vranju
• Izveštaj o strateškoj oceni uticaja na životnu sredinu za Regionalni plan upravljanja otpadom
u Pčinjskom okrugu
• Izradu Strateškog marketinškog plana u oblasti turizma za deo jugozapadne Srbije.
DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA: RAZNO
•
Gradonačelnik Vranja, Zoran Antić čestitao je EU PROGRES-u na osvajanju Nagrade grada za
doprinos lokalnom razvoju. Antiću je bilo zadovoljstvo da potvrdi investicije od strane
kompanija Geox, Ditre Italia i Dina Divani u industrijsku zonu. MRRLS se obavezalo da pruži
podršku izgradnji dela obilaznice oko Zone dok bi realizacija Geox-ove investicije počela u
maju. Antić je predložio da sledeći UOP bude održan u Vranju.
•
Predsednica Društva za cerebralnu paralizu Ivanjica, Svetlana Glavinić je pohvalila odličnu
saradnju sa EU PROGRES-om. Ona je istakla rezultate projekta „Servis podrške roditeljima i
deci sa invaliditetom - vikend program novi oblik zaštite”, kojim se sprečava
institucionalizacija dece sa invaliditetom. Rekla je da je sredstva za nastavak ovog projekta
obezbedila DEU i da je projekat dobio nagradu ERSTE Fondacije. Društvo je bilo prvo koje je
iniciralo ovaj servis u Srbiji uz podršku Programa EU PROGRES.
•
Tindal je obavestio UOP da EU PROGRES očekuje da dobije zahtev za finansiranje malog
projekta kojim će biti olakšan pristup obrazovanju za učenike Rome. Budimir je rekao da će
UOP razmotriti predlog nakon što bude podnet.
•
Predsednik opštine Raška, Jovan Čorbić je pitao kada opštine mogu da očekuju rezultate
trećeg poziva za predloge koji se odnose na lokalnu infrastrukturu.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
•
Budimir je rekao da je EU PROGRES dobio 24 predloga. Zahtevi prema EU PROGRES-u da se
sprovede nekoliko studija u okviru priprema mogućeg narednog programa, u kombinaciji sa
pomenutima gubicima uzrokovanim oscilacijama deviznog kursa, mogu da utiču na iznos
raspoloživih sredstava za ovaj projekat. Imajući ovo u vidu, UOP će razmatrati finansijsku
situaciju i dobijene predloge na vanrednom sastanku koji bi mogao da bude održan u roku
od mesec dana. UOP će biti pažljiv prilikom odabira projekata zbog toga što više nema
prostora za kašnjenja. Opštine će biti obaveštene o odlukama.
•
Nestorović je pozvala EU PROGRES da osigura transparentnost u vezi sa odlukama o
finansiranju projekata u okviru poziva za dostavljanje predloga projekata. Program bi mogao
da objavi detaljnu rang listu projekata na vebsajtu i tako omogući opštinama da uče na
primerima.
•
Budimir je zahvalio svima na učešću i rekao da će sledeći redovan sastanak biti održan u
Vranju.
III SPISAK UČESNIKA
Ime
Institucija/Organizacija
Funkcija
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA PROGRAMA SA PRAVOM GLASA1
1
1.
Branko Budimir
Kancelarija za evropske Rukovodilac Sektora za
planiranje,
integracije Vlade Srbije
programiranje, praćenje
i
izveštavanje
o
sredstvima
EU
i
razvojnoj pomoći
2.
Endru Hedi
DEU
3.
Janićije Jeremić
Ministarstvo
rada, Državni sekretar
zapošljavanja i socijalne
politike
4.
Jelena Spasić
Ministarstvo
regionalnog razvoja
lokalne samouprave
Šef operacija odseka III
Pomoćnica ministra
i
Spisak je sačinjen po abecednom redu.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
5.
Milica Rodić
Koordinaciono telo za Savetnica direktora
Preševo, Bujanovac i
Medveđu
6.
Sandra Hadžagić
Kancelarija
razvoj
razvijenih
(KORNRP)
7.
Tanja Milojković
Ministarstvo
regionalnog razvoja
lokalne samouprave
8.
Žarko Malinović
Ministarstvo finansija i Član Kabineta državnog
privrede
sekretara
za održivi Savetnica
nedovoljno
područja
Sektor za evropske
i integracije,
međunarodnu saradnju i
projekte
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA PROGRAMA
9.
Albin Crnišanin
Regionalna agencija za Koordinator za projekte
ekonomski
razvoj
Sandžaka
10.
Aleksandar Kolić
Opština Trgovište
Zamenik
opštine
11.
Armend Aliu
PBILD
Koordinator
regionalni
razvoj
strateško planiranje
za
i
12.
Bajram Aljović
Opština Tutin
Načelnik odeljenja
privredu i razvoj
za
13.
Bojan Tojaga
Agencija
Leskovcu
14.
Brankica Jovanović
SEIO
Menadžerka Grupe za
sprovodjenje i praćenje
realizacije projekata koji
se
finansiraju
iz
sredstava EU
15.
Sunčica Nestorović
Opština Kuršumlija
Menadžerka projekta za
unapređenje
Zelene
pijace u Kuršumliji
za
LER
predsednika
u Direktor
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
16.
Dejan Simić
Opština Medveđa
Rukovodilac Kancelarije
za LER
17.
Dragana Bogdanović
Opština Ivanjica
Saradnica u Kancelariji
za LER
18.
Dragoslav Petrović
Opština Trgovište
Kancelarija za LER
19.
Emir Hašimbegović
Opština Prijepolje
Predsednik opštine
20.
Faruk Suljević
Grad Novi Pazar
Pomoćnik
gradonačelnika
21.
Fazila Azemović
Opština Bujanovac
Menadžerka Kancelarije
za LER
22.
Goran Puzović
Javno
preduzeće Direktor
“Srbijavode”
23.
Gordana Kitanović
Opština Blace
Menadžerka projekata
24.
Hazbo Mujović
Opština Sjenica
Predsednik opštine
25.
Ilir Sadriu
Opština Preševo
Rukovodilac Kancelarije
za LER
26.
Ivan Stojanović
Opština Bojnik
Predsednik opštine
27.
Jovan Čorbić
Opština Raška
Predsednik opštine
28.
Krsto Janjušević
Opština Priboj
Savetnik
predsednika
opštine za LER
29.
Marinko Đorđević
Opština Vlasotince
Kancelarija za LER
30.
Marjan Stanković
Opština Lebane
Kancelarija
za
upravljanje projektima
31.
Milan Vučković
Opština Vladičin Han
Kancelarija za LER
32.
Milena Poledica
Društvo za cerebralnu Defektološkinja
paralizu
33.
Milka Kaplanović
Opština Ivanjica
Koordinatorka
Kancelarije za LER
34.
Milomir Zorić
Opština Ivanjica
Predsednik opštine
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
35.
Milorad Nikolić
Opština Trgovište
Rukovodilac Kancelarije
za LER
36.
Miroljub Đokić
Opština Vladičin Han
Član Opštinskog veća
37.
Mustafa Fatlum
Opština Preševo
Šef
Kabineta
gradonačelnika
38.
Nebojša Stojanović
Opština Vlasotince
Predsednik opštine
39.
Nedžad Behljuli
Opština Bujanovac
Kancelarija za LER
40.
Olivera Antić
Ministarstvo
poljoprivrede,
šumarstva
vodoprivrede
Savetnica u republičkoj
Direkciji za vode
i
41.
Radoje Krstović
Opština Blace
42.
Radojka Savić
Regionalna agencija za Direktorka
prostorni i ekonomski
razvoj
Raškog
i
Moravičkog okruga
43.
Radosav Vasiljević
Opština Nova Varoš
Zamenik
opštine
44.
Rasim Jahić
Opština Sjenica
Direkcija za urbanizam i
izgradnju
45.
Saša Dodić
Opština Bojnik
Rukovodilac Kancelarije
za LER
46.
Saša Vasilić
Opština Priboj
Predsednik
opštine
47.
Slavko Lukić
Regionalna
razvojna Direktor
agencija Zlatibor – Užice
48.
Slobodan Drašković
Opština Medveđa
Predsednik opštine
49.
Slobodan Popović
Opština Ivanjica
Šef odeljenja za finansije
50.
Sunčica Nestorović
Opština Kuršumlija
Kancelarija za LER
51.
Svetlana Glavinić
Društvo za cerebralnu Direktorka
Predsednik opštine
predsednika
Skupštine
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
paralizu
52.
Vitomir Mihajlović
Nacionalni savet romske Predsednik
nacionalne manjine
53.
Vule Pašajlić
Opština Raška
Rukovodilac Kancelarije
za LER
54.
Zoran Antić
Grad Vranje
Gradonačelnik
55.
Zoran Ilić
Lebane Opština
Predsednik opštine
EU PROGRES
56.
Grem Tindal
EU PROGRES
Menadžer Programa
57.
Marko Vujačić
EU PROGRES
Zamenik
Programa
58.
Dušan Čukić
EU PROGRES
Tehnički stručnjak
59.
Dragan Mladenović
EU PROGRES
Menadžer komponente
1
60.
Jasmina Ilić
EU PROGRES
Menadžerka
komponente 3
61.
Dejan Drobnjak
EU PROGRES
Menadžer komponente
4
62.
Nermin Hasanović
EU PROGRES
Šef
kancelarije
jugozapadnu Srbiju
63.
Milan Kolašinac
EU PROGRES
Inženjer
64.
Danica Pavlović
EU PROGRES
Koordinatorka
65.
Evgjenije Islami
EU PROGRES
Koordinatorka
66.
Seada Bogućanin
EU PROGRES
Koordinatorka
67.
Slobodan Derikonjić
EU PROGRES
Koordinator
68.
Maida Jusufović
EU PROGRES
Asistentkinja Programa
69.
Petar Janjatović
EU PROGRES
Asistent za komunikacije
menadžera
za
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije
www.euprogres.org
Download

Deseti sastanak Upravnog odbora Programa