Zahvaljujemo Vam se što ste kupili ovaj proizvod.






Kako biste obezbedili ispravnu i sigurnu upotrebu ovog proizvoda, uz potpuno razumevanje njegovih
performansi, obavezno pažljivo pročitajte celo ovo uputstvo i sačuvajte ga.
Zabranjeno je neovlašćeno kopiranje ili prenošenje ovog uputstva, bilo u celini, bilo delimično.
Sadržina ovog uputstva i tehničke karakteristike ovog p roizvoda mogu biti izmenjeni bez upozorenja.
Uputstvo je pripremljeno i proizvod je testiran na najbolji mogući način. Ako pronađete bilo kakve greške, molimo Vas da nas o tome obavestite.
Roland DG Corp. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može
biti prouzrokovana korišćenjem ovog proizvoda, bez obzira na bilo kakav neuspešni rad ovog proizvoda.
Roland DG Corp. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može
nastati u vezi sa nekim artiklom napravljenim pomoću o vog proizvoda.
Roland DG Corporation
Sadržaj
Sadržaj ............................................................................................................................. 1
Glava 1 Osnovne karakteristike mašine ................................................................................ 5
Nazivi delova i funkcije .................................................................................................... 6
Štampač ........................................................................................................................ 6
Kontrolna tabla .............................................................................................................. 8
Lista menija .................................................................................................................... 9
Glavni meni ................................................................................................................... 9
Meni za jezike i jedinice ................................................................................................. 12
Meni za funkcije ............................................................................................................. 12
Za bezbednu upotrebu .................................................................................................. 13
Važne napomene za rukovanje i upotrebu ..................................................................... 20
Glava 2 Osnovne operacije .................................................................................................... 21
Pripremanje materijala ................................................................................................... 22
Tip materijala ................................................................................................................ 22
Materijali koji se mogu koristiti ...................................................................................... 23
Uključivanje! ................................................................................................................... 24
Uključivanje! ................................................................................................................ 24
Opcija uštede struje (režim mirovanja) ......................................................................... 24
Ubacivanje materijala ..................................................................................................... 25
Ubacivanje materijala u rolni ......................................................................................... 25
Ubacivanje materijala u tabaku ..................................................................................... 31
Početno podešavanje (preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja) .... 33
Podešavanje materijala .................................................................................................. 35
O meniju [Media Setting] ............................................................................................... 35
Podešavanje materijala (menija [Media Setting]) .......................................................... 35
Štampanje ...................................................................................................................... 41
Podešavanje početne tačke štampanja ......................................................................... 41
Probna štampanja i čišćenje ......................................................................................... 42
Pripremanje za prijem podataka sa računara ............................................................... 43
Započinjanje štampanja ............................................................................................... 45
Pauziranje i obustavljanje štampanja ........................................................................... 46
Odsecanje materijala ................................................................................................... 46
Isključivanje .................................................................................................................... 48
Isključivanje .................................................................................................................. 48
Glava 3 Održavanje: Uvek koristite štampač u najboljem stanju ........................................49
Provera preostale boje i zamena kertridža ...................................................................... 50
Provera preostale boje ................................................................................................. 50
Kako da zamenite kertridže za boju ............................................................................. 51
Svakodnevno održavanje ............................................................................................... 52
Održavanje kertridža za boju .......................................................................................
Uklanjanje otpadne boje ...............................................................................................
Čišćenje ........................................................................................................................
O održavanju glava štampača ......................................................................................
52
52
54
55
1
Sadržaj
Kada normalno čišćenje nije efikasno ............................................................................. 56
Srednje / intenzivno čišćenje ....................................................................................... 56
Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno ............................................... 57
Kada ručno čišćenje postaje n eophodno ..................................................................... 57
Ručno čišćenje glava štampača .................................................................................... 58
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača nisu rešeni ..................................... 63
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača n isu rešeni .................................. 63
Zamena potrošnih delova ................................................................................................ 66
Zamena brisača ............................................................................................................ 66
Zamena filcanog b risača ............................................................................................... 69
Zamena poprečnog noža ............................................................................................. 72
Kada se ne koristi u dužem vremenskom periodu .......................................................... 74
Nastavite sa održavanjem ............................................................................................. 74
Funkcija alarma ............................................................................................................. 74
Glava 4 Praktični deo .............................................................................................................. 75
Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti................................................... 76
Memorisanje različitih parametara kao unapred zadatih vrednosti sa dodeljenim nazivom ........................................................................................................................ 76
Učitavanje neke memorisane unapred zadate vrednosti .............................................. 78
Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala.......................................................... 79
Šta je to sistem za grejanje materijala? ........................................................................ 79
Podešavanje temperature sistema za grejanje materijala ............................................ 79
Kontrola sistema za grejanje materijala tokom zagrevanja .......................................... 81
Sušenje zadnje ivice površine štampanja na sušaču .................................................... 81
Podešavanje vremena sušenja nakon štampanja ........................................................ 82
Potpuno korišćenje funkcije korigovanja ........................................................................ 83
Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja ......................................................... 83
Preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja .......................................... 84
Ublažavanje bandinga i sličnog (funkcija korekcije uvlačenja materijala) ..................... 84
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala ...................................................... 86
Podešavanje visine glava prema debljini materijala ..................................................... 86
Korišćenje providnih materijala ..................................................................................... 87
Štampanje sporosušećih materijala ............................................................................. 89
Korišćenje materijala koji se lako u vijaju/teško uvlače ................................................. 89
Ubrzavanje štampanja kod uskih materijala .................................................................. 90
Proširivanje površine štampanja smanjivanjem margina ............................................... 91
Sprečavanje prljanja materijala i izostanka tački štampača .......................................... 92
Korišćenje lepljivih materijala ........................................................................................ 93
Štampanje sa markerima za opsecanje .......................................................................... 94
Štampanje sa markerima za opsecanje .........................................................................94
Korišćenje sistema za namotavanje materijala ............................................................... 95
Korišćenje sistema za namotavanje materijala ............................................................ 95
Glava 5 Za administratore ....................................................................................................... 97
Upravljanje operacijom štampanja .................................................................................. 98
Štampanje izveštaja o sistemu ...................................................................................... 98
Šta raditi kada se boja potroši ...................................................................................... 98
Prikazivanje iznosa preostalog materijala ..................................................................... 99
Potvrda podešavanja preostalog iznosa svaki put kada se materijal promeni ............. 100
Štampanje iznosa preostalog materijala ....................................................................... 101
2
Sadržaj
Upravljanje sistemom štampača ..................................................................................... 102
Podešavanje jezika menija i mernih jedinica ................................................................. 102
Podešavanje intervala do aktiviranja režima mirovanja (funkcije uštede struje) ...........102
Pregled informacija o sistemu mašine ........................................................................... 103
Vraćanje svih parametara na njihove prvobitne vrednosti ............................................ 104
Glava 6 Pročitajte ovu glavu uvek kada naiđete na neki problem ...................................... 105
Štampač se ne uključuje! ................................................................................................ 106
Štampač ne radi ............................................................................................................ 106
Sistem za grejanje materijala neće da se zagreje ......................................................... 107
Ne može se izvršiti odsecanje materijala .......................................................................107
Rezultati štampanja nisu zadovoljavajući ....................................................................... 108
Rezultati štampanja su grubi ili se pojavljuje banding ................................................... 108
Boje nisu postojane ili su neujednačene ....................................................................... 109
Materijal je isprljan nakon štampanja .............................................................................110
Materijal se zaglavljuje! .................................................................................................. 111
Materijal se zaglavljuje ................................................................................................. 111
Materijal se ne izvlači ravnomerno ................................................................................. 112
Materijal se nabire ili skuplja ......................................................................................... 112
Materijal se ne izvlači ravno ...........................................................................................113
Materijal se ne izvlači ravnomerno ................................................................................ 113
Glave štampača su prestale da se pomeraju. Zašto? ..................................................... 114
Šta prvo uraditi ...............................................................................................................114
Ako se glave i dalje ne pomeraju ................................................................................... 114
Pojavila se neka poruka ................................................................................................. 116
Pojavila se neka poruka o grešci ..................................................................................... 118
Glava 7 Glavne tehničke karakteristike ................................................................................. 121
Površina štampanja
.......................................................................................... 122
Maksimalna površina i margine ..................................................................................... 122
Maksimalna površina kada se koriste markeri za opsecanje .........................................123
Pozicija odsecanja materijala tokom neprekidnog štampanja ...................................... 123
Pozicija nalepnica sa podacima o strujnom napajanju i serijskom broju ......................... 124
Tehničke karakteristike .................................................................................................... 125
Ovaj dokument je Uputstvo za upotrebu za model RE-640 sa bojom ECO-SOL MAX i za RE-640 sa
pigmentnim bojama na vodenoj bazi (FPG).
Nazivi kompanija i proizvoda predstavljaju zaštićene robne marke ili registrovane robne marke njihovih odnosnih vlasnika.
Copyright© 2012 Roland DG Corporation
http://www.rolanddg.com/
3
4
Glava 1
Osnovne
karakteristike mašine
Sadržaj ..................................................................................................... 1
Nazivi delova i funkcije ............................................................................ 6
Štampač .................................................................................................... 6
Kontrolna tabla .......................................................................................... 8
Lista menija ......................................................................................... .. 9
Glavni meni ............................................................................................... 9
Meni za jezike i jedinice ............................................................................ 12
Meni za funkcije ........................................................................................ 12
Za bezbednu upotrebu ................................................................
Važne napomene za rukovanje i upotrebu ..........................................
13
20
5
Nazivi delova i funkcije
Štampač
Prednja strana
Zadnja strana
6
Nazivi delova i funkcije
Unutrašnjost prednjeg poklopca
7
Nazivi delova i funkcije
Kontrolna tabla
Oznake na kontrolnoj tabli
U ovom uputstvu će tasteri i lampice na kontrolnoj tabli biti označeni sledećim sličicama.
8
Lista menija
Glavni meni
(*1) Do NO. 4 za model sa pigmentnom bojom na vodenoj bazi (FPG)
9
Lista menija
10
Lista menija
11
Lista menija
Meni za jezike i jedinice
Meni za funkcije
(*2) Ne prikazuje se kada materijal n ije ubačen (odnosno kada
12
ne svetli).
Za bezbednu upotrebu
Nepravilno rukovanje ili rad na ovoj mašini mogu dovesti do povrede ili oštećenja imovine. U daljem tekstu su opisani delovi na koje se mora obratiti pažnja kako bi
se sprečile takve povrede ili oštećenja.
O napomenama
UPOZORENJE
OPREZNO
UPOZORENJE i
OPREZNO
Koristi se za instrukcije čija namera je da upozore korisnika na opasnost od smrti ili ozbiljne povrede ukoliko se mašina ne
koristi ispravno.
Koristi se za instrukcije čija namera je da upozore korisnika na
opasnost od povrede ili materijalne štete ukoliko se mašina
ispravno ne koristi.
Napomena: Materijalna šteta se odnosi na štetu ili druge
nepovoljne efekte prouzrokovane u odnosu na
kuću i pokućstvo, kao i na domaće životinje ili kućne ljubimce.
O simbolima
Simbol
upozorava korisnika na važne instrukcije ili upozorenja. Specifično značenje ovog simbola određeno je crtežom unutar trougla. Simbol sa leve strane znači „opasnost od strujnog udara“.
Simbol
upozorava korisnika na radnje koje se nikada ne smeju izvršiti (koje su
zabranjene). Određena radnja koja se ne sme izvršiti naznačena je crtežom unutar kruga. Simbol sa leve strane znači da se mašina nikada ne sme rasklapati. Simbol
upozorava korisnika na radnje koje se moraju izvršiti. Određena radnja koja se mora izvršiti naznačena je crtežom unutar kruga. Simbol sa leve strane znači da utikač strujnog kabla m ora biti isključen iz utičnice. 13
Za bezbednu upotrebu
Neispravan rad može dovesti do povrede.
UPOZORENJE
Obavezno pratite procedure za rad
opisane u ovom uputstvu. Nikada
nemojte dozvoliti da mašinu dira
neko ko nije upoznat sa njenom
upotrebom i rukovanjem.
Neispravna upotreba i rukovanje mogu
dovesti do nezgode.
14
UPOZORENJE
Nikada nemojte
pokušavati
da
rastavljate, popravljate ili prepravljate
mašinu.
Takvi postupci mogu dovesti do požara,
strujnog udara ili povrede. Poverite
popravke obučenom serviseru.
OPREZNO
Nikada ne puštajte decu blizu mašine.
Mašina ima površine i delove koji
predstavljaju opasnost za decu i mogu
prouzrokovati povredu, slepilo, davljenje
ili drugu ozbiljnu nezgodu.
Pazite da se ne uštinete ili priklještite.
U slučajnom kontaktu sa određenim površinama možete uštinuti ili priklještiti
prste. Budite oprezni prilikom rada.
Nikada nemojte rukovati mašinom
kada
ste
umorni
ili
nakon
konzumiranja alkohola ili bilo kakvih
lekova.
Rukovanje
zahteva
nenarušeno
rasuđivanje. Narušeno rasuđivanje
može rezultirati nekom nezgodom.
Nikada nemojte raditi dok nosite
kravatu, ogrlicu ili široku odeću. Čvrsto vežite dugu kosu.
Ovakvi predmeti mogu se zakačiti za mašinu, što može dovesti do povrede.
Nikada nemojte koristiti mašinu u
neku drugu svrhu za koju nije
namenjena,
ili
je
koristiti
na
nepropisni način koji premašuje njen kapacitet.
U suprotnom može doći do povrede ili
požara.
Vršite operacije na čistom, osvetljenom mestu.
Rad na mestu koje je mračno i bučno može dovesti do nezgode, kao što je da
Vas mašina priklješti zbog neplanirane
smetnje.
Za prateću opremu (opcione i potrošne delove, strujni kabl i slično), koristite samo originalne artikle
kompatibilne sa ovom mašinom.
Nekompatibilni delovi mogu dovesti do
nezgode.
Nikada se nemojte peti ni naslanjati
na mašinu.
Mašina nije napravljena tako da može
da
izdrži
osobu.
Penjanjem
ili
naslanjanjem na mašinu mogu se
pomeriti delovi iste, zbog čega se možete okliznuti ili pasti i tako se
povrediti.
Isključite strujni kabl pre čišćenja, održavanja ili montiranja ili skidanja
opcionih delova.
Ako vršite ovakve radnje dok je mašina
priključena na strujni izvor, to može dovesti do povrede ili strujnog udara.
Oprezno: alatka za sečenje.
Ova mašina ima unutrašnju alatku.
Rukujte ovom alatkom oprezno da biste
izbegli povredu.
Za bezbednu upotrebu
Opasnost od kratkog spoja, strujnog udara ili požara
UPOZORENJE
Priključite na strujnu utičnicu koja odgovara podacima o napajanju
mašine (voltaža, frekvencija i struja).
Pogrešna voltaža ili nedovoljna struja
mogu prouzrokovati požar ili strujni udar.
UPOZORENJE
Rukujte ispravno i pažljivo strujnim
kablom, utikačem i strujnom utičnicom. Nikada ih nemojte koristiti ako su oštećeni.
Korišćenje oštećenih predmeta može prouzrokovati požar ili strujni udar.
Kada koristite produžni kabl, koristite
onaj koji zadovoljava podatke o
napajanju
mašine
(voltaža,
frekvencija i struja).
Višestruko strujno opterećenje na jednoj
strujnoj utičnici ili dugačkom produžnom kablu može prouzrokovati požar.
Uzemljite mašinu.
To može sprečiti požar ili strujni udar zbog curenja struje u slučaju kvara. Nikada je nemojte koristiti napolju niti
na bilo kojem mestu gde može biti
izložena vodi ili velikoj vlazi. Nikada
je nemojte dirati mokrim rukama.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
Nikada nemojte dozvoliti da bilo kakvi
strani predmeti upadnu u mašinu.
Nikada nemojte po njoj prolivati
tečnost.
Upadanje predmeta kao što su novčići ili šibice ili prosipanje tečnosti unutar ventilacionih otvora može prouzrokovati
požar ili strujni udar. Ako bilo šta
upadne, odmah isključite strujni kabl i kontaktirajte Vašeg ovlašćenog distributera za Roland DG Corp.
Nikada nemojte blizu stavljati nikakve
zapaljive predmete. Nikada nemojte
koristiti zapaljive aerosol sprejeve u
blizini. Nikada nemojte koristiti
mašinu na mestu gde se mogu
akumulirati gasovi.
Sagorevanje
ili
eksplozija
mogu
predstavljati opasnost.
Pozicionirajte se tako da Vam utikač za struju uvek bude na dohvat ruke.
Tako ćete moći brzo da izvučete utikač u slučaju nužde. Instalirajte mašinu pored strujne utičnice. Ostavite takođe dovoljno slobodnog prostora za
nesmetan pristup utičnici.
Ako se javi varničenje, dim, mirisi
paljevine, neobičan zvuk ili neuobičajena radnja, odmah isključite strujni kabl. Nikada nemojte koristiti
mašinu ako je bilo koji deo oštećen.
Ako nastavite da koristite mašinu, to
može dovesti do požara, strujnog udara
ili
povrede.
Kontaktirajte
Vašeg
ovlašćenog distributera za Roland DG Corp.
Dobijeni strujni kabl nemojte koristiti
za druge proizvode.
15
Za bezbednu upotrebu
Važne napomene o strujnom kablu, utikaču i strujnoj utičnici
16
Za bezbednu upotrebu
Boja, tečnost za čišćenje i otpadna tečnost zapaljivi su i toksični
UPOZORENJE
Nikada
nemojte
raditi
na
mestima u blizini otvorenog
plamena.
Boja i otpadna tečnost su zapaljivi. Nikada nemojte stavljati boju,
tečnost za čišćenje ili otpadnu tečnost na neko od sledećih mesta.
 Blizu otvorenog plamena
 Na mesto, gde se može razviti
visoka temperatura
 Blizu izbeljivača ili neke slične oksidirajuće supstance ili eksplozivnih materijala
 Blizu domašaja dece
Požar
može
predstavljati
opasnost. Slučajno gutanje od strane dece može ugroziti zdravlje.
OPREZNO
Obezbedite
adekvatnu
ventilaciju za radni prostor.
Bez provetravanja može se
narušiti zdravlje ili javiti opasnost
od sagorevanja zbog isparenja
boje.
Nikada ne izlažite kertridže za
boju udarima i nikada nemojte
pokušavati da ih rasklapate.
Boja može da iscuri.
Nikada nemojte stavljati kertridž
za boju u vatru.
Boja se može izliti, zapaliti i
proširiti požar na susedne
predmete.
Nikada
nemojte
piti
ili
ušmrkavati boju, tečnost za čišćenje ili otpadnu tečnost, niti dozvoliti da iste dođu u kontakt sa očima ili kožom.
Ovo može biti štetno po zdravlje.
U slučaju gutanja ili fizičkih tegoba
 U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite tekućom vodom najmanje 15 minuta. Ako
iritacija očiju ne prestane, obratite se doktoru.
 U slučaju kontakta sa kožom, odmah operite sapunom. Ako se pojavi iritacija ili upala, obratite se doktoru.
 U slučaju gutanja, nemojte izazivati povraćanje i odmah se obratite doktoru. Nasilno izazvano
povraćanje može dovesti do opasnosti od gušenja.
 Ako miris izaziva fizičke tegobe, idite na dobro provetreno mesto i na miru se odmorite. Ako vrtoglavica ili mučnina ne prestanu, obratite se doktoru.
17
Za bezbednu upotrebu
Ova mašina je teška 200 kg. Materijal je težak 40 kg.
UPOZORENJE
Instalirajte mašinu na mestu koje je
ravno, stabilno i koje može da izdrži
težinu mašine.
Ukupna težina mašine može dostići preko 200 kg. Instaliranje na
neodgovarajućem mestu može dovesti do teške nesreće, uključujući prevrtanje, padanje ili rušenje.
Istovarivanje i smeštanje mora
vršiti najmanje 6 osoba (najmanje 4
osobe za model od 30 inči).
Poslovi koji zahtevaju preterani napor
kada ih vrši mali broj osoba mogu
prouzrokovati fizičku povredu. Takođe, ako se ispuste ovakvi predmeti mogu
prouzrokovati povredu.
UPOZORENJE
Blokirajte točkiće na postolju.
Ako mašina počne da se prevrće, može doći do ozbiljne nesreće, uključujući lomljenje prateće opreme i tela.
Kada spremate materijal u rolni,
primenite odgovarajuće sigurnosne
mere kako biste obezbedili da se
sklonjeni materijal ne otkotrlja, ne
padne ili se ne prevrne.
Postoji opasnost da budete pritisnuti
ispod materijala i da zadobijete
ozbiljne povrede.
Materijalom u rolni moraju rukovati
najmanje dve osobe i to oprezno
kako bi se sprečilo padanje.
Ako pokušate da podignete teški
materijal tako da se preopteretite, to
može poruzrokovati fizičku povredu.
Opasnost od požara, opekotina ili toksičnih isparenja
UPOZORENJE
Oprezno: visoke temperature.
Površine, kao što je sušač, greju se. Budite oprezni kako biste izbegli požar
ili opekotine.
Kada se ne štampa, sklonite
ubačeni materijal ili isključite s truju.
Dugotrajno zagrevanje jednog mesta
može izazvati pojavu toksičnih isparenja od materijala ili opasnost od
požara.
18
UPOZORENJE
Nikada nemojte koristiti materijal
koji ne podnosi toplotu.
U suprotnom se materijal može oštetiti
ili može doći do požara ili pojave toksičnih isparenja. Za bezbednu upotrebu
Nalepnice sa upozorenjima
Nalepnice sa upozorenjima stavljene su kako bi odmah bilo jasno koje su to opasne oblasti.
Značenje ovih nalepnica je dato u nastavku. Obavezno obratite pažnju na ova upozorenja.
Takođe, nikada nemojte skidati ove nalepnice niti dozvoliti da postanu neprepoznatljive.
19
Važne napomene za rukovanje i upotrebu
Ova mašina je precizni uređaj. Kako biste obezbedili optimalan rad ove mašine,
obavezno obratite pažnju na sledeće važne napomene. U suprotnom, može doći ne samo do lošijeg rada, već i do greški u radu mašine ili kvara.
Štampač
Ova mašina je precizni uređaj
 Rukujte pažljivo i nikada nemojte izlagati mašinu udarima ili prekomernoj sili.
 Nikada nemojte bespotrebno stavljati ruke ili prste unutar poklopca, otvora za kertridže
ili u druge unutrašnje delove mašine.
Instalirajte mašinu na pogodnom mestu
 Instalirajte mašinu na mestu koje ima određenu temperaturu i relativnu vlažnost.
 Instalirajte mašinu na mirnom, prikladnom mestu koje pruža dobre uslove za rad.
Glave štampača su osetljive  Nikada ih nemojte bespotrebno dirati ili dozvoliti da ih materijal ogrebe. Mogu se
oštetiti nepažljivim rukovanjem.
 Glave štampača mogu se oštetiti ako se dozvoli da presuše. Mašina automatski sprečava sušenje, ali neispravno rukovanje može učiniti ovu funkciju nedelotvornom. Rukujte ispravno kao što je navedeno u ovom uputstvu.
 Nikada nemojte dozvoliti da mašina stoji bez nekog kertridža za boju. Preostala boja u
štampaču može se stvrdnuti i zapušiti glave štampača.
 Glave štampača predstavljaju potrošne delove. Potrebno ih je periodično menjati, a učestalost menjanja zavisi od upotrebe.
Mašina se greje
 Nikada nemojte pokrivati ventilacione otvore krpom, trakom niti bilo čim drugim.
Kertridži za boju
Postoje različiti tipovi kertridža za boju
 Koristite tip koji je kompatibilan sa štampačem. Takođe obavezno koristite samo originalne proizvode Roland DG Corp.
Nikada ih nemojte izlagati udarcima i ne pokušavajte da ih rasklapate
 Nikada ih nemojte ispuštati niti snažno tresti. Udarci mogu da pokidaju unutrašnju kesu
i da prouzrokuju curenje boje.
 Nikada nemojte pokušavati da ih rasklapate.
 Nikada nemojte pokušavati da dopunjujete boju.
 Ako boja dospe na Vaše ruke ili odeću, operite je što je brže moguće. Kasnije uklanjanje boje može biti otežano.
Čuvanje
 Čuvajte ih zatvorene na dobro provetrenom mestu na temperaturi od -20°C do +40°C.
20
Glava 2
Osnovne operacije
Pripremanje materijala ...........................................................
22
Tip materijala .................................................................................... 22
Materijali koji se mogu koristiti .......................................................... 23
Uključivanje! ...................................................................................24
Uključivanje! ..................................................................................... 24
Opcija uštede struje (režim mirovanja) ............................................. 24
Ubacivanje materijala .................................................................... 25
Ubacivanje materijala u rolni ............................................................ 25
Ubacivanje materijala u tabaku ........................................................ 31
Početno podešavanje (preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja) ................................................................... 33
Podešavanje materijala ...........................................................
. 35
O meniju [Media Setting] .................................................................. 35
Podešavanje materijala (menija [Media Setting]) ............................. 35
Štampanje ...............................................................................
. 41
Podešavanje početne tačke štampanja ........................................... 41
Probno štampanje i čišćenje ............................................................ 42
Pripremanje za prijem podataka sa računara .................................. 43
Započinjanje štampanja ................................................................... 45
Pauziranje i obustavljanje štampanja .............................................. 46
Odsecanje materijala ....................................................................... 46
Isključivanje ................................................................................... 48
Isključivanje ...................................................................................... 48
21
Pripremanje materijala
Tip materijala
U ovom uputstvu se papir koji se koristi za štampanje naziva „materijal“. Postoje sledeća dva glavna tipa materijala koja se koriste na ovoj mašini.
 Materijal u rolni: materijal namotan na papirnu hilznu
 Materijal u tabaku: materijal koji nije namotan na papirnu hilznu kao što je materijal standardnih
dimenzija
U zavisnosti od Vaših potreba, možete izabrati tipove materijala u rolni i tabaku različitog kvaliteta papira. Detaljne informacije o svakom materijalu možete dobiti od Vašeg dobavljača. Materijal takođe možete dobiti i preko našeg sajta:
http://www.rolanddg.com/
22
Pripremanje materijala
Materijali koji se mogu koristiti
Ova mašina ne mora obavezno da štampa svaku vrstu materijala. Kada birate materijal, obavezno
prethodno izvršite testiranje kako biste bili sigurni da ćete postići zadovoljavajući kvalitet štampe.
Dimenzije
Širina (i za materijal u rolni i za materijal u tabaku)
Od 259 mm do 1625 mm
Maksimalna debljina materijala (i za materijal u rolni i za materijal u tabaku)
1,0 mm (39 mil)
Spoljnji prečnik rolne
210 mm
Unutrašnji prečnik hilzne (jezgra)
76,2 mm ili 50,8 mm
Napomena: Da biste koristili materijal od 50,8 mm, biće Vam potrebne opcione prirubnice. Informacije o opcionim delovima možete dobiti od Vašeg ovlašćenog d istributera ili od nas.
Težina rolne
40 kg
Napomena: Kada koristite jedinicu za namotavanje materijala parametri će zavisiti od materijala koji se može koristiti uz jedinicu za namotavanje materijala.
Ostali parametri
Sledeći materijali ne mogu biti korišćeni.
 Materijal čiji je kraj pričvršćen na papirnu hilznu (jezgro)
 Materijal koji je jako uvijen ili koji ima veliku tendenciju ka ponovnom uvijanju
 Materijal koji ne može podneti toplotu sistema za grejanje materijala
 Materijal čija je papirna hilzna (jezgro) iskrivljena ili polomljena
 Materijal koji se krivi pod svojom sopstvenom težinom kada se ubaci
 Materijal na ulegnutoj rolni
 Materijal koji je neujednačeno namotan na rolnu
23
Uključivanje!
Uključivanje!
UPOZORENJE
Kada se ne vrši štampanje, sklonite ubačeni materijal ili isključite pomoćnu struju.
Dugotrajno zagrevanje jednog mesta može prouzrokovati ispuštanje
toksičnih gasova od materijala ili opasnost od požara.
Procedura

Zatvorite prednji poklopac.

Uključite prekidač za glavnu struju.

Pritisnite dugme za pomoćnu struju.
Napomena: Za instaliranje kertridža
za boju i izbor jezika prikazanog na
ekranu, pogledajte Uputstvo za
instaliranje.
Opcija uštede struje (režim mirovanja)
Ova mašina ima opciju uštede struje pomoću koje se prebacuje na režim mirovanja, odnosno niske
potrošnje kada prođe određeni vremenski period u kojem se ne vrše nikakve operacije. Fabrička vrednost za vreme nakon kojeg se mašina prebacuje na režim mirovanja je 30 minuta. Kada je mašina u režimu
mirovanja, prekidač za pomoćnu struju sporo treperi. Korišćenje kontrolne table ili vršenje operacija kao što je slanje podataka za štampu sa računara (kada je materijal ubačen) vraćaju mašinu u normalan režim rada.
Ovo podešavanje režima mirovanja može se promeniti. Međutim, radi smanjenja potrošnje struje i sprečavanja problema kao što je pregrevanje, preporučujemo da podesite aktiviranje režima mirovanja na
najviše 30 minuta.
 str. 103, „Podešavanje intervala do aktiviranja režima mirovanja (funkcija uštede struje)“
24
Ubacivanje materijala
Ubacivanje materijala u rolni
OPREZ Ispravno ubacite materijal u rolni.
U suprotnom, materijal može pasti i izazvati povredu.
OPREZ Materijal u rolni težak je oko 40 kg. Rukujte istim oprezno, kako biste izbegli
povrede.
OPREZ Nikada nemojte ubacivati materijal koji je teži od 40 kg.
Mašina možda neće moći da izdrži težinu i može se prevrnuti ili materijal može pasti.
1. Postavite materijal na nosač materijala.
Napomena: Nosač materijala ove mašine se isključivo koristi za materijal čiji je unutrašnji prečnik hilzne (jezgra) 76,2 mm. Da biste koristili materijal od 50,8 mm, biće Vam potrebne opcione prirubnice. Informacije o opcionim delovima možete dobiti od Vašeg ovlašćenog d istributera ili od nas.

Otvorite prednji poklopac.

 Olabavite šrafove na nosačima materijala.
 Pomerite nosače materijala do leve i desne ivice.
25
Ubacivanje materijala

 Postavite papirnu hilznu (jezgro) na bočni poklopac nosača materijala [levo].
Nemojte sada pričvršćivati nosač materijala.
 Pomerite nosač materijala [desno] i postavite
hilznu (jezgro) materijala.
poklopac materijala na papirnu
Postavite ovo dobro kako materijal ne bi mogao lako da spadne.
Montiranje vršite poštujući procedure.
Ubacite materijal kada je levi nosač materijala postavljen blizu leve ivice, kao na slici. Takođe nikada nemojte pričvršćivati nosač materijala pre ubacivanja materijala. Ubacivanje materijala bez izvršenja
ovih koraka u pravilnom redosledu može onemogućiti ravnomerno izvlačenje materijala ili može prouzrokovati loše rezultate štampanja.
Kako da koristite prirubnice za papirnu h ilznu unutrašnjeg prečnika 50,8 mm
*Prirubnice za papirnu hilznu unutrašnjeg prečnika 50,8 mm su opcione stavke.
26
Ubacivanje materijala

Držite spoljašnju stranu nosača materijala [levo] i poravnajte levu ivicu materijala sa
oznakom.
Prilikom određivanja pozicije držite obe strane nosača materijala sa spoljašnje strane i pomerajte ih. Nemojte kod pomeranja držati direktno materijal.
OPREZ Kada vršite ovu radnju uvek držite samo ono mesto koje je precizirano.
U suprotnom, materijal može pasti sa nosača i izazvati povredu.
Odredite konačnu levu i desnu bočnu poziciju materijala u ovom koraku.
Ako nakon ove procedure leva i desna bočna strana ne odgovaraju ispravnoj poziciji prilikom pričvršćivanja materijala potisnim točkićima, vratite se na ovaj korak i ponovite ovu proceduru. Kvalitet
štampe može biti loš zbog iskošenog izvlačenja materijala, ako snažno držite materijal samo da biste podesili poziciju.

Pričvrstite nosač materijala tako što ćete lagano zategnuti sigurnosne šrafove.
27
Ubacivanje materijala
2. Provucite materijal kroz štampač i pričvrstite nosače materijala.

Provucite prednju ivicu materijala između potisnih točkića i grubih valjaka.
Proverite da li je ivica materijala (sa strane nosača g lave štampača) poravnata sa smernicom.

Izvucite materijal preko ploče za štampu.
Ako želite da ponovo podesite položaj materijala u ovom koraku, vratite se na proceduru 1 i ponovite
korak 1.-. Kvalitet štampe može biti loš zbog iskošenog izvlačenja materijala, ako snažno držite materijal samo da biste podesili poziciju.
28
Ubacivanje materijala

Uhvatite materijal na sredini i izvucite ga tako da ostane ravan i da sve površine
materijala budu zategnute.

Spustite ručku za ubacivanje materijala kako biste pričvrstili materijal.
će početi da treperi i pojaviće se ekran prikazan na slici.
29
Ubacivanje materijala
3. Pričvrstite ivice materijala pomoću držača materijala.

Montirajte držače materijala. Držači materijala su magnetski i levi i desni držači materijala se razlikuju. Pogledajte sliku i montirajte ih na ispravnim pozicijama, vodeći računa da se ne pomešaju levi i desni držači. 
Zatvorite prednji poklopac.
Kada je prednji poklopac zatvoren nosač glava štampača se pomera i detektuje širinu materijala. Ova operacija se naziva inicijalizacija. Kada se inicijalizacija završi,
nastavlja da svetli ravnomerno i
širina koja se može štampati prikazuje se na ekranu. Ovim se završava ubacivanje materijala.
Sklonite materijal u rolni kada ga ne koristite.
Ako materijal u rolni dugo stoji ubačen, a ne koristi se, može da se opusti. To može prouzrokovati loš kvalitet štampe i greške kod motora, pa obavezno sklonite i spremite takav materijal kada ga ne
koristite.
30
Ubacivanje materijala
Ubacivanje materijala u tabaku
Procedura

Pomerite nosače materijala levo i desno.
Pomerite ih do mesta gde neće smetati kada materijal visi sa zadnje strane mašine. Ako smetaju skinite
ih pomoću šipke. Informacije o tome kako da ih skinete možete naći u „Uputstvu za instaliranje“.


Provucite materijal kroz štampač i pričvrstite nosače materijala.
 Procedura 2..od 
do
 [Ubacivanja materijala u rolni]
Poravnajte prednju ivicu materijala sa mestom prikazanim na slici.
31
Ubacivanje materijala

Spustite ručku za ubacivanje materijala kako biste pričvrstili materijal.
će početi da treperi i pojaviće se ekran prikazan na slici. 
Montirajte držače materijala. Držači materijala su magnetski i levi i desni držači materijala se razlikuju. Pogledajte sliku i montirajte ih na ispravnim pozicijama, vodeći računa da se ne pomešaju levi i desni držači. 
Zatvorite prednji poklopac.
Kada je prednji poklopac zatvoren nosač glava štampača se pomera i detektuje širinu materijala. Ova
operacija se naziva inicijalizacija. Kada se inicijalizacija završi,
nastavlja da svetli ravnomerno i
širina koja se može štampati prikazuje se na ekranu. Ovim se završava ubacivanje materijala.
32
Ubacivanje materijala
Početno podešavanje (preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja)
Izvršite početno podešavanje (precizniju korekciju asimetrije kod dvosmernog štampanja) ove mašine. Izvršite ovo podešavanje u sledećim slučajevima.
 Kada mašinu koristite prvi put.
 Kada stavljate drugi materijal koji ćete koristiti prvi put.
 Kada su dalje korekcije neophodne radi poboljšanja štampe, kao kada se vrši jednostavna korekcija asimetrije
kod dvosmernog štampanja.  str. 83, „Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja“
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
Pritisnite
nekoliko puta za prikaz slike levo.
, a zatim
.

Pritisnite
.

Pritisnite
.
Probni uzorak će biti odštampan.
Kada se štampanje završi, pritisnite

Pritisnite

Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
.
.
za izbor vrednosti korekcije za No.1.
.
za izbor vrednosti korekcije za No.2.
.
33
Ubacivanje materijala

Pritisnite
za izbor vrednosti korekcije za No.3.
Pritisnite
.
Podesite vrednosti korekcije od No.4 do No.12 na isti način. Izvršite podešavanje do No.4 za model sa pigmentnom bojom na vodenoj bazi
(FPG).

Kada se podešavanja vrednosti korekcije završe, pritisnite
.

34
Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Podešavanje materijala
O meniju [Media Setting]
Kako bi se obezbedila optimalna štampa u skladu sa dimenzijama i tipom materijala, za ovu mašinu su data
različite stavke podešavanja. Međutim, teško je izvršiti ova podešavanja jedno po jedno prateći ovo uputstvo.
Zato ova mašina ima meni [Media Setting] koji upravlja ovim podešavanjima u interaktivnom režimu. Pomoću ovog menija možete da izvršite sva osnovna podešavanja prema instrukcijama sa ekrana.
Pošto detalji parametra mogu biti sačuvani kao unapred podešeni meni, možete unaprediti efikasnost rada
tako što ćete sačuvati korake podešavanja kada koristite isti tip materijala. Kada jednom sačuvate osnovna podešavanja kao unapred podešena, možete vršiti precizna podešavanja prema potrebi.
Stavke podešene putem menija [Media Setting] mogu biti podešavane i zasebno.
Podešavanje materijala (menija [Media Setting])
Izvršite proceduru od 1. do 5. i 6., 7.
Napomena: ako neko podešavanje nije potrebno za svaku stavku parametra, možete da idete na sledeći meni tako što ć ete izabrati [NEXT].
1. Pokretanje menija [Media Setting].

Ubacite materijal.
Postarajte se da materijal ne bude olabavljen. Ako postoji bilo kakva olabavljenost, sledeća podešavanja vrednosti korekcije neće biti efikasna.
 str. 25, „Ubacivanje materijala“


Pritisnite
.
Kada se prikaže slika s leve strane, pritisnite
.
2. Podešavanje temperature grejača štampača i sušača
*Idite na proceduru 3. kada koristite model sa pigmentnom bojom na vodenoj bazi (FPG).

Koristite
da biste podesili temperaturu.
Preporučena temperatura: 35 stepeni.
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
35
Podešavanje materijala

Koristite
da biste podesili temperaturu.
Preporučena temperatura: 40 stepeni.
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 79, „Podešavanje temperature sistema
za grejanje materijala“
Poništavanje podešavanja
Procedura


Pritisnite
tokom podešavanja.
Pritisnite
Pritisnite
da biste izabrali [YES].
.
Ekran će se vratiti na ekran prikazan levo.
Ako izaberete [NO], ekran će se vratiti na ekran koji se prikazuje kada pritisnete
.
3. Podešavanje visine glava

Pritisnite
Pritisnite

Kada se prikaže slika s leve strane, otvorite prednji
poklopac.

Pomerite ručku za podešavanje visine kako biste podesili visinu glava.
da biste izabrali [CHANGE].
da biste izvršili podešavanje.
Kada je pomerate naviše, zvučni signal će se oglasiti dva puta, a naniže – jednom.
Obično je podešeno n a [Low] (nisko). Kod materijala
koji su uvijeni i spadaju sa ploče za štampu, podesite
na [High] (visoko).

Zatvorite prednji poklopac.
Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 86, „Podešavanje visine glava prema
debljini materijala“.
36
Podešavanje materijala
4.
Korekcija pozicije pravca uvlačenja (ublažavanje bandinga).
Pravac uvlačenja znači pravac uvlačenja materijala. Izvršite unapred podešavanje korekcije za određeni materijal, pošto će se banding najpre pojaviti tokom štampe kada se rastojanje pomeranja
materijala menja neznatno u zavisnosti od debljine materijala.

Pritisnite
Pritisnite
da biste izabrali [SET].
da biste izvršili podešavanje.
Odštampaće se probni uzorak za korekciju uvlačenja.

Kada se prikaže slika s leve strane, pritisnite

Koristite
korekcije.
Pritisnite

da
biste
podesili
.
vrednost
da biste izvršili podešavanje.
[Da potvrdite ponovo/da podesite ponovo]
Pritisnite
da biste izabrali [YES].
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Probni uzorak korekcije uvlačenja će se ponovo odštampati. Vratite se na
proceduru
 i ponovo podesite.
[Da pređete na sledeće nakon završetka korekcije]
Pritisnite
da biste izabrali [DONE].
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 85, „Ublažavanje bandinga i sličnog (funkcija korekcije uvlačenja materijala)“.
37
Podešavanje materijala
5.
Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja
Ova mašina štampa putem dvosmernog režima (u kojem glave štampaju tokom odlaznog i povratnog
prolaska). Ovaj metod štampanja naziva se „dvosmerno štampanje“. Ovaj metod kao prednost ima
mogućnost skraćivanja vremena štampanja, ali se javlja neznatna asimetrija između odlaznog i povratnog prolaska. „Dvosmerna korekcija“ je procedura kojom se ovo koriguje i asimetrija eliminiše.

Pritisnite
Pritisnite
da biste izabrali [SET].
da biste izvršili podešavanje.
Odštampaće se probni uzorak za dvosmernu korekciju.

Kada se prikaže slika s leve strane, pritisnite

Koristite
korekcije.
Pritisnite

da
biste
podesili
.
vrednost
da biste izvršili podešavanje.
[Da potvrdite ponovo/da podesite ponovo]
Pritisnite
da biste izabrali [YES].
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Probni uzorak dvosmernje korekcije će se ponovo odštampati. Vratite se na proceduru
 i ponovo podesite.
[Da pređete na sledeće nakon završetka korekcije]
Pritisnite
da biste izabrali [DONE].
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 83, „Korekcija asimetrije kod
dvosmernog štampanja“.
38
Podešavanje materijala
6. Podešavanje metoda i vremena sušenja nakon štampanja

Koristite
Pritisnite
da biste izabrali stavku.
da biste izvršili podešavanje.
Metod sušenja nakon štampanja
Nakon što je prva strana odštampana, podesite da se materijal izvlači dok zadnja ivica odštampane površine ne bude postavljena direktno na sušač. Da bi čitava odštampana površina bila osušena, izaberite [ENABLE], jer ako je bilo izabrano[DISABLE], zadnja ivica površine štampanja neće biti izvučena do sušača ako ne nastavite sa narednim štampanjem. Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 81, „Sušenje zadnje ivice površine
štampanja na sušaču“.

Koristite
da biste izabrali stavku.
Primer podešavanja vremena (osnovne smernice):
*Podešeno vreme zavisi od podešavanja vezanih za tip
materijala i kvalitet štampe.
<Uslov> folija bez inkjet premaza
<Podešeno vreme> oko tri minuta
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Vreme sušenja nakon štampanja
Podesite vreme sušenja nakon što je prva strana odštampana. Sledeća operacija neće početi dok podešeno vreme ne istekne.
Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 82, „Podešavanje vremena sušenja
nakon štampanja“.
7. Memorisanje parametra kao unapred zadate vrednosti

Pritisnite
Pritisnite
da biste izabrali [SAVE].
da biste izvršili podešavanje.
Ako izaberete [NEXT], izvršena podešavanja će biti zadržana. Ali, Vaša podešavanja će biti poništena ili izbrisana kada ponovo pokrenete meni [Media Setting] ili kada isključite glavnu struju ove mašine.
39
Podešavanje materijala

Koristite
da biste izabrali [Destination to
Save] (poziciju gde ćete memorisati).
Možete izabrati jednu od NAME1 do 8.
Pritisnite

da biste izvršili podešavanje.
Koristite
da biste izabrali znake.
Koristite
da biste pomerili sledeći znak.
Izaberite sledeće znake na isti način.
Možete uneti do 15 znakova.
Pritisnite
da biste izvršili podešavanje.
Metod zasebnog podešavanja ove stavke i opis možete naći na  str. 76, „Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti“.
Ovim se završava rad u meniju [Media Setting].
40
Štampanje
Podešavanje početne tačke štampanja
Možete da podesili početnu tačku štampanja na bilo kojoj poziciji. (Možete da štampate ako ovo niste
podesili.) Međutim, obratite pažnju na to da ovo podešavanje mora biti urađeno za svaku pojedinačnu stranu.
Procedura

Otvorite prednji poklopac.



Pomerite oznaku osnovne tačke do početne tačke štampanja pomoću
.
Kada je pozicija određena, pritisnite .
Kada se prikaže slika s leve strane, pritisnite
biste potvrdili podešavanje.
da
nastavlja ravnomerno da svetli i kada se na ekranu prikaže širina
koja se može štampati na toj poziciji, podešavanje je završeno.
Obratite pažnju na to da se leva i desna pozicija ne vraćaju na svoje prvobitne vrednosti kod probnih uzoraka.
Ako koristite jedinicu za namotavanje materijala, koja se zasebno dobija, nikada nemojte koristiti
. Ako to uradite, materijal se može preterano snažno povući, što može prouzrokovati neku
grešku ili neispravan rad.
Ako pritisnete
pre i posle korekcije uvlačenja, materijal u rolni će se olabaviti i korekcija se ne može ispravno izvršiti. U ovom slučaju rastojanje pomeraja materijala postaje neskladno tokom štampanja, što prouzrokuje banding (horizontalne štrafte).
41
Štampanje
Probna štampanja i čišćenje
Preporučujemo da, pre nego što zaista počnete da štampate, izvršite probno štampanje kako biste proverili da nema izostanka tački štampača. Ako dođe do izostanka tački štampača, izvršite čišćenje glave štampača (Normal Cleaning – normalno čišćenje).
Kako izvršiti probno štampanje
Procedura

Podesite početnu tačku štampanja.
 str. 41, „Podešavanje početne tačke štampanja“

Pritisnite
.

Pritisnite
.

Pritisnite
.
Probni uzorak će biti odštampan.
42
Štampanje
Kako izvršiti normalno čišćenje
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
, a zatim

Pritisnite
.
.
Počeće normalno čišćenje.
Kada se završi, ponovo će se pojaviti ekran prikazan na slici.


Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Izvršite probno štampanje ponovo kako biste bili sigurni da više nema
izostanka tački štampača.
Ako problem nije rešen, probajte da ponovo izvršite čišćenje. Ako se štampač koristi duži vremenski period, problem će možda ostati i nakon nekoliko čišćenja. U tom slučaju probajte sa nekim drugim metodom č išćenja.
 str. 56, „Kada normalno čišćenje nije efikasno“
Pripremanje za prijem podataka sa računara
Kada ste završili sa str. 25, „Ubacivanje materijala“, str. 35, „Podešavanje materijala“, pripremite se za
prijem podataka sa računara.
OPREZ
Nikada nemojte dodirivati glave š tampača u toku štampanja.
Glave š tampača pomeraju se velikom brzinom. Kontakt može dovesti do povrede.
Procedura



Zatvorite prednji poklopac.
Proverite da li
ravnomerno svetli.
Ako ne zasvetli, spustite ručku za ubacivanje materijala.
Sačekajte dok ne počne ravnomerno da svetli.
Kada je „OFF“ podešeno za grejač štampača i sušač, lampica

neće se upaliti. Idite na
proceduru
.
 str. 79, „Podešavanje temperature sistema za grejanje materijala“
43
Štampanje

Proverite da li je prikazan glavni meni.
Ako glavni meni nije prikazan, pritisnite
prikazao.
jednom ili dvaput kako bi se
Štampanje nije moguće u ovim situacijama
Mašina neće raditi ako je p rednji poklopac otvoren.
Nemojte ga otvarati kada je štampanje u toku. U suprotnom će štampanje biti prekinuto.
Podaci sa računara neće b iti primljeni ako ne svetli.
Kada je „ON“ podešeno za grejač štamšača i/ili sušač, štampanje neće početi dok se upali.
 Podaci sa računara neće b iti primljeni ako niste u glavnom meniju.




44
ne
Štampanje
Započinjanje štampanja
Kada završite sa operacijom na str. 43, „Pripremanje za prijem podataka sa računara“, možete započeti štampanje. Za štampanje je n eophodna sledeća procedura.
 Pravljenje podataka za štampu
Napravite podatak za štampu pomoću programa kao što je Adobe Illustrator. Informacije o pravljenju podataka možete naći u dokumentaciji programa koji koristite.
 Slanje podataka za štampu na ovu mašinu pomoću programa RIP.
Koristite dobijeni program RIP „Roland VersaWorks“. Informacije o instaliranju i korišćenju Roland VersaWorks možete naći u „Uputstvu za brzi početak za Roland VersaWorks“ i odeljku HELP u Roland VersaWorks.
Tačke na koje se mora obratiti pažnja
 Obavezno podesite držače materijala tokom štampanja. U suprotnom se ivice materijala mogu
uviti i zakačiti glave štampača.
 Tokom štampanja nikada nemojte dirati materijal koji je već izašao. Tako se može poremetiti
izvlačenje materijala ili se materijal može očešati o glave, što može dovesti do zaglavljivanja materijala ili oštećenja glava.
 Neka ručka za ubacivanje materijala bude podignuta kada se mašina ne koristi.
Ako se boja potroši
Kada se boja potroši, čuće se signal upozorenja i na ekranu će se prikazati broj otvora praznog kertridža.
str. 51, „Kako da zamenite kertridže za boju“
Pre nego što započnete duže štampanje, proveriti količinu preostale boje u kertridžima za boje.
Pre nego što započnete duže štampanje, proveriti količinu preostale boje u kertridžima za boje. Kada
se boja potroši i štampanje je pauzirano, obojenost na rubovima može biti izmenjena kada štampač nastavi sa radom.
str. 50, „Provera preostale boje“
45
Štampanje
Pauziranje ili obustavljanje štampanja
Možete da pauzirate i obustavite štampanje pre nego što se ono završi. Ne preporučujemo da se nastavi sa štampanjem, zato što horizontalne štrafte nastaju na mestu gde je štampanje zaustavljeno.
Procedura

Pritisnite
pre nego što se štampanje završi.
Ovako se pauzira štampanje.
Pritisnite
ponovo kako bi se štampanje nastavilo.
Da b iste obustavili štampanje, p ređite na sledeću proceduru bez pritiskanja 
.
Kada se pojavi ekran prikazan na slici, pritiskajte
najmanje jednu sekundu.
Ovako se obustavlja štampanje.

Zaustavite slanje podataka za štampu sa računara.
Odsecanje materijala
Procedura




Zatvorite prednji poklopac.
Proverite da li
Pritisnite
svetli.
.
Pritisnite
Pritisnite
kako bi se prikazala slika s leve strane.
.
Kada su montirani držači materijala pojaviće se ekran prikazan na slici. Otvorite prednji poklopac i skinite levi i desni držač materijala.
46
Štampanje

Pritisnite
.
Materijal je odsečen.
Možete izvršiti podešavanje u programu RIP za automatsko odsecanje materijala nakon završetka
štampanja ili sečenja. Informacije o ovom podešavanju možete naći u uputstvu za program RIP koji koristite.
Operacije odsecanja
 Obavezno skinite držače materijala. Ako se odsecanje vrši kada su držači materijala montirani, operacija može biti prekinuta zbog detektovanja držača materijala.  Ako su držači materijala montirani na mašini kada se vrši podešavanje za izvršenje automatskog odsecanja materijala na računaru, držači materijala će biti detektovani i odsecanje se neće izvršiti.
 Pre odsecanja nikada nemojte koristiti
kako biste uvukli materijal. Ukoliko kraj
materijala nije izvučen do pozicije ispred ploče za štampu, odsecanje možda neće moći biti dobro izvršeno.
Obratite pažnju na sastav materijala
 Za neke tipove materijala odsecanje nije moguće.
 Neki tipovi materijala mogu ostati na ploči za štampu nakon odsecanja. Ako materijal ostane
na ploči za štampu, uklonite ga rukom.
47
Isključivanje
Isključivanje
UPOZORENJE
Kada se štampanje ne vrši, sklonite ubačeni materijal ili isključite pomoćnu struju.
Dugotrajno zagrevanje istog mesta može prouzrokovati ispuštanje toksičnih isparenja sa materijala ili opasnost od požara.
Procedura

Isključite pomoćnu struju uvek kada se štampanje završi.
Pritiskajte dugme za pomoćnu struju najmanje jednu sekundu.

Podignite materijala.
ručku za ubacivanje I pored isključivanja struje, podignite ručku za ubacivanje materijala.
Neka glavna struja bude uvek uključena
Nikada nemojte isključivati glavnu struju. Uključivanjem glavne struje periodično se vrši funkcija automatskog održavanja. Ako se automatsko održavanje ne vrši, to može dovesti do kvara
mašine, kao što je k var glave štampača. Nikada nemojte iznenada isključivati glavnu struju niti strujni kabl dok je neka operacija u toku.
Iznenadnim isključivanjem glavne struje ili strujnog kabla dok je neka operacija u toku može se
oštetiti glava štampača. Obavezno prvo isključite pomoćnu struju.
Ako se glavna struja slučajno isključi, odmah ponovo uključite struju.
48
Glava 3
Održavanje:
Uvek koristite štampač u najboljem stanju
Provera preostale boje i zamena kertridža ...................................
50
Provera preostale boje ...................................................................... 50
Kako da zamenite kertridže za boju ................................................. 51
Svakodnevno održavanje .............................................................
52
Održavanje kertridža za boju .......................................................... 52
Uklanjanje otpadne boje .................................................................... 52
Čišćenje ............................................................................................ 54
O održavanju glava štampača .......................................................... 55
Kada normalno čišćenje n ije efikasno .............................................. 56
Srednje / intenzivno čišćenje ............................................................. 56
Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno ................. 57
Kada ručno čišćenje postaje neophodno ......................................... 57
Ručno čišćenje glava štampača ....................................................... 58
Kada problemi kao što je izostanak tački š tampača nisu rešeni ....... 63
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača nisu rešeni ...... 63
Zamena potrošnih delova ..............................................................
66
Zamena b risača ................................................................................. 66
Zamena filcanog brisača ................................................................... 69
Zamena poprečnog noža ................................................................. 72
Kada se ne koristi u dužem vremenskom periodu ............................ 74
Nastavite sa održavanjem ................................................................. 74
Funkcija alarma ................................................................................. 74
49
Provera preostale boje i zamena kertridža
Provera preostale boje
Procedura


Pritisnite
.
Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi ekran
prikazan na slici levo.
Pritisnite
.
pokazuje količinu preostale boje. Kada ima više preostale boje je veća. , koilčina *Ekran prikazuje približan podatak o količini preostale boje, koji se donekle može razlikovati od stvarne preostale količine.

50
Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Provera preostale boje i zamena kertridža
Kako da zamenite kertridže za boju
Kada se boja potroši, čuće se signal upozorenja i štampanje će biti pauzirano (osim ako nisu promenjeni standardni parametri). Izvadite prazan kertridž i ubacite novi. Štampanje će se nastaviti.
Važne napomene u vezi sa zamenom kertridža
 Ubacite ih i izvadite polako, jedan po jedan.
 Nikada nemojte ubacivati kertridž silom ukoso. Ubacite ga ravno. Ukoso ubacivanje kertridža
može prouzrokovati curenje boje.
 Obavezno ih zamenite proizvodom identičnog tipa.  Nikada nemojte koristiti kertridž koji je već bio korišćen u drugoj mašini, čak i ako je identičnog tipa.
 Nikada nemojte mešati proizvode različitih tipova.
 Nikada nemojte dozvoliti da mašina stoji bez kertridža za boju. Glave štampača se mogu zapušiti.
 Nikada nemojte ubacivati niti vaditi delimično istrošeni kertridž za boju.
 Nikada nemojte iznenada vaditi kertridž za boju dok štampač radi.
UPOZORENJE Nikada nemojte stavljati boju, tečnost za čišćenje ili otpadnu
tečnost ni na jedno od sledećih mesta.
 Mesto izloženo otvorenom plamenu
 Mesto gde se može razviti visoka temperatura
 Blizu izbeljivača ili neke druge slične oksidirajuće supstance ili eksplozivnog materijala.
 Mesto u okviru domašaja dece
Preti opasnost od požara. Slučajno gutanje od strane dece može biti opasno po zdravlje.
51
Svakodnevno održavanje
Održavanje kertridža za boju
Kada se pojavi poruka prikazana na slici, izvadite kertridž za boju iz otvora čiji broj treperi i polako ga promućkajte. Da biste dobili dobar kvalitet štampe,
periodično promućkajte kertridž za boju, kako bi boja zadržala dobar sastav.
Kada vratite kertridž u njegov otvor ili pritisnete
, ova poruka će nestati.
Uklanjanje otpadne boje
U boci za otpadne tečnosti se iste sakupljaju. Ispraznite sakupljenu tečnost pre nego što se boca napuni. Poruka prikazana na slici pojaviće se kada se određena količina otpadne tečnosti sakupi u boci. Sprovedite dalje opisanu proceduru kako biste uklonili otpadnu tečnost.
Procedura


Kada se pojavi poruka prikazana na slici, pritisnite
.
Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi ekran
prikazan levo.
Pritisnite
, a zatim
.

Pritisnite
, a zatim

Pritisnite
.
52
.
Svakodnevno održavanje

Kada se pojavi ekran prikazan levo, skinite bocu,
uklonite otpadnu tečnost kako biste je ispraznili.
OPREZ
Pre nego što skinete bocu za otpadne tečnosti, obavezno sačekajte da se na ekranu prikaže „EMPTY DRAIN BOTTLE“.
Ako n e ispoštujete ovu proceduru, otpadna tečnost se može izliti iz cevi i prosuti
se i tako Vam isprljati ruke ili pod.

Montirajte ispražnjenu bocu za otpadne tečnosti na mašinu.
Pritisnite
.

Pritisnite
.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
UPOZORENJE Nikada nemojte stavljati otpadnu tečnost blizu otvorenog plamena.
OPREZ
To može izazvati požar.
Da biste privremeno spremili otpadnu tečnost, stavite je u dobijenu bocu za otpadne tečnosti ili u postojanu zatvorenu posudu kao što je metalna kanta ili polietilenski rezervoar i čvrsto zatvorite.
Bilo kakvo prolivanje ili isparenje može izazvati požar, neprijatan miris ili
fizičke tegobe.
Bacite otpadnu tečnost na propisani način, u skladu sa važečim zakonima u Vašoj zemlji.
Otpadna tečnost je zapaljiva i sadrži toksične sastojke. Nikada nemojte pokušavati da spaljujete otpadnu tečnost i nemojte je bacati kao obično đubre. Takođe je nemojte bacati u kanalizacione sisteme, reke ili potoke. To može imati negativan uticaj na životnu sredinu.
53
Svakodnevno održavanje
Čišćenje
UPOZORENJE
Nikada nemojte koristiti benzin, alkohol, razređivač niti bilo koji drugi zapaljivi materijal.
To može izazvati požar.
OPREZ
Pre čišćenja isključite pomoćnu struju i sačekajte da se ploča za štampu i sušač ohlade (oko 30 minuta).
Iznenadno pomeranje mašine može izazvati povredu, a vrući delovi mogu izazvati opekotine.
Svakodnevno obrišite ostatke boje ili prljavštinu sa površina preko kojih prelazi materijal i ostalih mesta.
Prljavština se obično zadržava na potisnim točkićima, grubim valjcima i ploči za štampu. Čistite brišući krpom koju ćete prvo natopiti neutralnim deterdžentom rastvorenim vodom, a zatim je iscediti.
 Ova mašina je precizni uređaj i osetljiva je na prašinu i prljavštinu. Vršite svakodnevno čišćenje.
 Nikada nemojte pokušavati da podmazujete mašinu.
54
Svakodnevno održavanje
O održavanju glava štampača
Održavanje glava štampača je veoma važno za postizanje optimalnog štampanja u svakom trenutku. Postoji
svakodnevno i periodično održavanje.
Svakodnevno održavanje
 Probna štampanja i normalno čišćenje
Preporučuje se da se probna štampanja i normalno čišćenje vrše pre svakodnevnih operacija.
str. 42, „Probna štampanja i čišćenje“
Periodično održavanje
 Srednje čišćenje/intenzivno čišćenje
Izvršite srednje čišćenje ili intenzivno čišćenje kada problemi kao što su izostanak tačke štampača nisu rešeni normalnim čišćenjem.
str. 56, „Srednje / intenzivno čišćenje“
 Ručno čišćenje glava štampača
U zavisnosti od učestalosti upotrebe mašine, periodično vršite ručno čišćenje.
str. 58, „Ručno čišćenje glava štampača“
*Glave štampača predstavljaju potrošne delove. Potrebno ih je periodično menjati, a učestalost menjanja
zavisi od upotrebe. Nabavljajte ih od ovlašćenog d istributera Roland DG Corp.
55
Kada normalno čišćenje nije efikasno
Srednje / intenzivno čišćenje
Kada problemi, kao što je izostanak tački štampača, nisu rešeni „normalnim“ čišćenjem (str. 42, „Probna
štampanja i čišćenje“), pokušajte sa intenzivnijim "medium" (srednjim) čišćenjem. Ako nema poboljšanja,
pokušajte sa još intenzivnijim "powerful" (intenzivnim) čišćenjem. Međutim, obratite pažnju na to da srednje i intenzivno čišćenje troše više boje u odnosu na normalno
čišćenje, i previše česta upotreba može oštetiti same glave štampača. Nikada nemojte vršiti ove postupke čišćenja češće nego što je to potrebno.
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite

Pritisnite
ili
i izaberite „Medium“.
Kada „Medium“ nije efikasno, izaberite „Powerful“.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.

„Medium“
.
Pojaviće se ekran prikazan na slici i čišćenje će početi.
Kada se završi, pojaviće se ponovo ekran prikazan na slici.
„Powerful“
Pojaviće se ekran prikazan na slici i čišćenje ć e početi.
Kada se završi, pojaviće se ponovo ekran prikazan na slici.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Kada intenzivno čišćenje nije efikasno
Ako se problemi, kao što je izostanak tački štampača, nastave i nakon što ste nekoliko puta izvršili intenzivno
čišćenje, izvršite „Ručno čišćenje glava štampača“. Takvo čišćenje može biti efikasno kada se vrši periodično, u skladu sa učestalošću upotrebe.
str. 58, „Ručno čišćenje glava štampača“
56
Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno
Kada ručno čišćenje postaje neophodno
Vršite ručno čišćenje više od jednom mesečno
Da biste održali dobre uslove štampe u svakom trenutku, vršite ručno čišćenje više od jednom mesečno. Ručno čišćenje traje oko 10 minuta.
Ručno čišćenje se preporučuje kada se jave sledeći simptomi
Preporučuje se da se ručno čišćenje vrši kada se pojavi bilo koji od dole navedenih simptoma, a koji se ne mogu ukloniti funkcijama automatskog čišćenja kao što je normalno čišćenje.
Zamena brisača ili filcanog brisača je takođe efikasna za uklanjanje ovih simptoma. str. 66, „Zamena brisača“, str. 69., „Zamena filcanog brisača“
*Kada potrošite štapič za čišćenje i tečnost za čišćenje za ručno čišćenje, poručite ih kod ovlašćenog distributera Roland DG Corp.
*Glave štampača predstavljaju potrošne delove. Potrebno ih je periodično menjati, a učestalost menjanja zavisi od upotrebe. Nabavljajte ih od ovlašćenog d istributera Roland DG Corp.
57
Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno
Ručno čišćenje glava štampača
Važne napomene u vezi sa ovom procedurom
 Sklonite materijal pre nego što započnete ovu operaciju.
 Da biste sprečili da se glave isuše, završite sa ovom procedurom za najviše 30 minuta. Nakon 30 minuta čuće se zvuk upozorenja.
 Nikada nemojte koristiti nikakav drugi alat osim dobijenog štapića za čišćenje. Higijenski štapići ili drugi vlaknasti predmeti mogu oštetiti glave. Ako ste istrošili štapić za čišćenje, nabavite novi od od ovlašćenog d istributera Roland DG Corp.
 Nikada nemojte umakati niti stavljati štapić za čišćenje koji je već korišćen za čišćenje u tečnost za čišćenje. Tako se može pokvariti tečnost za čišćenje.
 Nikada nemojte trljati površinu dizni glava.
 Nežno p revlačite sunđerom, uz što je moguće manji pritisak. Nikada ih nemojte trljati, grebati niti udarati.
Kada se začuje z vuk upozorenja tokom čišćenja
Zvuk upozorenja čuće se 30 minuta nakon početka operacije. U tom trenutku prekinite sa radom,
i pratite proceduru iz koraka 4. na strani 61 kako biste stavili poklopac L i poklopac R, a zatim
zatvorite prednji poklopac. Pritisnite
toga počnite sa procedurom ispočetka.
OPREZ
kako biste izašli iz režima ručnog čišćenja. Nakon Operacije izvršavajte onako kako je to opisano u ovim instrukcijama i nikada
nemojte dodirivati bilo kakve površine ako to nije navedeno u instrukcijama.
Iznenadno pomeranje mašine može prouzrokovati povrede.
1. Pređite u meni ručnog čišćenja glava štampača.

Sklonite materijal.

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi slika
prikazana s leve strane.
Pritisnite
, a zatim
.

Pritisnite
.

Pritisnite
.
58
Održavanje k oje se mora vršiti više od jednom mesečno

Kada se pojavi ekran prikazan levo, otvorite poklopac L.
Skinite šinu za sečenje.
Pritisnite
.

Zatvorite poklopac L.
59
Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno

Kada se pojavi ekran prikazan levo, zatvorite prednji
poklopac.
Kada se prednji poklopac zatvori, nosač glava štampača pomeriće se na levu stranu mašine.

Otvorite poklopac L.
Pripreme su završene kada se pojavi ovaj ekran.
2. Skinite poklopac R.

Skinite poklopac R.

Dodirnite mesto prikazano na slici
kako biste ispraznili statički elektricitet.
3.

60
Čistite pomoću štapića za čišćenje. Nakvasite štapić za čišćenje tećnošću za čišćenje.
Održavanje k oje se mora vršiti više od jednom mesečno

Proverite da li ste skinuli šinu za sečenje.
Ako šina za sečenje nije skinuta, zatvorite sve poklopce i ponovo počnite operaciju od početka. Ako nastavite sa radom, a šina za sečenje je ostala montirana, glave štampača se mogu polomiti. 
Izvršite čišćenje redosledom prikazanim na dole datoj slici.
Obavezno očistite svu vlaknastu prašinu.
4.

Ponovo stavite poklopac L, poklopac R i izađite iz menija ručnog čišćenja.
Stavite poklopac L.
Stavite poklopac R.
61
Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno

Zatvorite prednji poklopac ako je otvoren.

Pritisnite
.

Nosač glava štampača pomeriće se na desnu stranu mašine i onda će se pojaviti ekran prikazan na slici.
Otvorite poklopac L.

Vratite šinu za sečenje.
Pritisnite
.

Stavite poklopac L.
Pojaviće se ekran prikazan na slici. Kada se završi, ponovo će se pojaviti ekran prikazan na slici.

Pritisnite
5.
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Izvršite probno štampanje kako biste proverili rezultate ove procedure.
Izvršite probno štampanje kako biste proverili rezultate.
Izvršite čišćenje koristeći opciju mašine za čišćenje nekoliko puta ako je potrebno.
 str. 42, „Probna štampanja i čišćenje“
62
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača nisu rešeni
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača nisu rešeni
Kada greške u obrascu tački štampača, kao što je izostanak tački štampača, nisu ispravljene čak ni nakon čišćenja putem funkcije čišćenja (normalno, srednje ili intenzivno) ili ručnog čišćenja, izvršite dole opisanu operaciju.
Velika količina boje biće ispražnjena tokom ove operacije. Vršite ovu operaciju samo kada
izostanak tačke štampača ne može biti ispravljen čak ni posle čišćenja pomoću funkcije čišćenja (normalno, srednje ili intenzivno) ili ručnog čišćenja.

str. 52, „Svakodnevno održavanje“, str. 56, „Kada normalno čišćenje nije efikasno“, str. 57, „Održavanje koje se
mora vršiti više od jednom mesečno“
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi slika
prikazana s leve strane.
Pritisnite
.
Pritisnite
dva puta.

Pritisnite
, a zatim

Pritisnite
.

Kada se pojavi ekran prikazan levo, skinite bocu,
uklonite otpadnu tečnost kako biste je ispraznili.
OPREZ
.
Obavezno u ovom koraku ispraznite
otpadnu boju.
Velika količina boje biće ispražnjena tokom ove operacije.
Obavezno u ovom koraku ispraznite otpadnu boju. Ako to ne
uradite sada, otpadna boja će se preliti iz boce za otpadne tečnosti tokom n arednog postupka.
OPREZ
Pre nego što skinete bocu za
otpadne tečnosti, obavezno sačekajte da se na
ekranu prikaže „EMPTY DRAIN BOTTLE“.
Ako ne ispoštujete ovu proceduru, otpadna tečnost se može izliti iz cevi i prosuti se i tako Vam isprljati ruke ili pod.
63
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača nisu rešeni 
Montirajte ispražnjenu bocu za otpadne tečnosti na mašinu.
Pritisnite
.

Kada se prikaže slika s leve strane, izvadite sve kertridže
za boju i promućkajte ih.
Mućkajte ih polako tako da boja ne prska.
Ponovo ubacite sve kertridže za boju u njihove otvore.
Pritisnite
.
Pojaviće se ekran prikazan na slici.
Kada se postupak završi, ponovo će se pojaviti ekran p rikazan n a slici. 
64
Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Kada problemi kao što je izostanak tački štampača nisu rešeni Čišćenje površine glava štampača kao mera u krajnjoj nuždi Kada izostanak tačke štampača i/ili razmak nije poboljšano ni kada je čišćenje izvršeno više puta,
možete očistiti površinu glava, što je mera koja se koristi u krajnjoj nuždi. Pošto površina glava (površina
dizni) ima izuzetno osetljiv mehanizam, obavezno ovu operaciju izvodite pažljivo i oprezno.
Napominjemo da ova operacija predstavlja meru u krajnjoj nuždi, kojom se mogu oštetiti delovi u
zavisnosti od simptoma i tako se pokvariti. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem ovlašćenom distributeru za Roland DG Corp.
Procedura

Nakvasite štapić za brisanje tečnošću za čišćenje.

Nežno pritisnite štapić za čišćenje na površinu glave (površinu dizne).
Pritisnite polako i nežno tako da tečnost za čišćenje prodre u dizne. Nikada nemojte trljati štapićem po površini niti jako pritiskati.
65
Zamena potrošnih delova
Zamena brisača
Brisač je deo koji se koriste kada čistite glave štampača. Kada se na ekranu prikaže poruka kao što je ova,
to znači da se brisač mora zameniti. Zamenite ga novim brisačem.
U vezi sa nabavkom brisača kontaktirajte Vašeg o vlašćenog distributera za Roland DG Corp.
OPREZ
Operacije izvršavajte onako kako je to opisano u ovim instrukcijama i nikada
nemojte dodirivati bilo kakve površine ako to nije navedeno u instrukcijama.
Iznenadno pomeranje mašine može prouzrokovati povrede.
1. Prikažite meni [REPLACE WIPER].




Kada se pojavi poruka prikazana na slici, pritisnite
.
Sklonite materijal sa ploče za štampu.
Pritisnite
.
Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi ekran
prikazan s leve strane.
Pritisnite
, a zatim
.

Pritisnite
, a zatim

Pritisnite
.
.
Nosač glava štampača pomeriće se do pozicije gde je moguće izvršiti zamenu b risača i onda će se pojaviti ekran prikazan na slici.

66
Skinite poklopac R.
Zamena potrošnih delova

Dodirnite mesto prikazano na slici
kako biste ispraznili statički elektricitet.

Pripreme su gotove kada se pojavi ovaj ekran.
2. Zamenite brisač.

Skinite stari brisač.

Ubacite novi brisač.
Stavite iskošeni deo pozadi. Ako brisač ubacite obrnuto, čišćenje nećete moći da se izvrši.
67
Zamena potrošnih delova

Stavite kuku.
Obavezno stavite kuku. U suprotnom će doći do izostanka tački štampača ili drugih p roblema.
3.
Ponovo stavite poklopac R i izađite iz menija za zamenu brisača.

Stavite poklopac R.

Pritisnite
.
Nakon izlaska iz menija za zamenu brisača pojaviće se ekran prikazan na slici.

Pritisnite
4.
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Izvršite probno štampanje kako biste proverili rezultate ove procedure.
Izvršite probno štampanje kako biste proverili rezultate.
 str. 42, „Probna štampanja i čišćenje“
68
Zamena potrošnih delova
Zamena filcanog brisača
Filcani brisač je deo koji se koriste kada čistite glave štampača. Kada se na ekranu prikaže poruka kao što
je ova, to znači da se filcani brisač mora zameniti. Zamenite ga novim brisačem.
U vezi sa nabavkom filcanog brisača kontaktirajte Vašeg ovlašćenog d istributera za Roland DG Corp.
OPREZ
1.
Operacije izvršavajte onako kako je to opisano u ovim instrukcijama i nikada
nemojte dodirivati bilo kakve površine ako to nije navedeno u instrukcijama.
Iznenadno pomeranje mašine može prouzrokovati povrede.
Uđite u meni za zamenu filcanog brisača.






Kada se pojavi poruka prikazana na slici, pritisnite
.
Sklonite materijal.
Pritisnite
.
Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi ekran
prikazan s leve strane.
Pritisnite
, a zatim
.
Pritisnite
Pritisnite
.
Pritisnite
.
dva puta.
Nosač glava štampača pomeriće se do pozicije gde je moguće izvršiti zamenu filcanog brisača i onda će se pojaviti ekran prikazan na slici.

Skinite poklopac R.
69
Zamena potrošnih delova


Dodirnite mesto prikazano na slici
kako
biste
ispraznili
statički elektricitet.
Pripreme su gotove kada se pojavi ovaj ekran.
2. Zamenite filcani brisač. 

70
Skinite stari filcani brisač.
Ubacite novi filcani brisač.
Zamena potrošnih delova

Stavite kuku.
Obavezno stavite kuku. U suprotnom će doći do izostanka tački štampača ili drugih p roblema.
3.
Ponovo stavite poklopac R i izađite iz menija za zamenu filcanog brisača.


Stavite poklopac R.
Pritisnite
.
Nakon izlaska iz menija za zamenu filcanog brisača pojaviće se ekran prikazan na slici.

4.
Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Izvršite probno štampanje kako biste proverili rezultate ove procedure.
Izvršite probno štampanje kako biste proverili rezultate.
 str. 42, „Probna štampanja i čišćenje“
71
Zamena potrošnih delova
Zamena poprečnog noža
Ako se poprečni nož istupi, zamenite ga dobijenim rezevrnim nožem.
OPREZ
Operacije izvršavajte onako kako je to opisano u ovim instrukcijama i nikada
nemojte dodirivati bilo kakve površine ako to nije navedeno u instrukcijama.
Iznenadno pomeranje mašine može prouzrokovati povrede.
OPREZ
Nemojte dodirivati vrh sečiva prstima.
Tako se možete povrediti.
1. Zamena poprečnog noža



Sklonite materijal.
Pritisnite
.
Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi ekran
prikazan s leve strane.
Pritisnite
, a zatim
.

Pritisnite

Pritisnite
nekoliko puta dok se ne pojavi ekran
prikazan s leve strane.
Pritisnite
.
.
Nosač će se pomeriti do pozicije gde je moguće izvršiti zamenu sečiva i onda će se pojaviti ekran prikazan na slici.

Otvorite prednji poklopac.
Pripreme su gotove kada se pojavi ovaj ekran.
2. Zamenite poprečni nož

72
Skinite poprečni nož.
 Olabavite šraf dok ne ispadne.
 Uhvatite deo šrafa i polako ga
izvucite u smeru strelice. Pritom ga
nemojte povlačiti ka sebi.
Zamena potrošnih delova

Montirajte novi nož.
Nož je pričvršćen pomoću magneta.

Polako ga ubacite u žleb.

Zategnite šraf.
Pazite da nož sada ne ispadne sa mesta.
3.


Izađite iz menija za zamenu sečiva.
Pritisnite
.
Zatvorite prednji poklopac.
Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
73
Kada se ne koristi u dužem vremenskom periodu
Nastavite sa održavanjem
Uključite struju jednom mesečno
Uključite pomoćnu struju jednom mesečno. Kada uključite struju, mašina automatski vrši neke operacije, kao
što su one koje sprečavaju da se glave štampača isuše. Ako dozvolite da mašina u dužem vremenskom
periodu uopšte ne bude korišćena, glave štampača se mogu oštetiti, pa obavezno uključite struju kako bi se izvršile te automatske operacije.
Čuvajte mašinu na konstantnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti
Čak i kada se mašina ne koristi, čuvajte je na temperaturi od 5°C do 40°C i relativnoj vlažnosti od 20% do
80% (bez kondenzacije). Previsoke temperature mogu oštetiti boju i izazvati kvar. Preniske temperature
mogu dovesti do smrzavanja boje i oštećenja glava.
Funkcija alarma
Ova funkcija će Vas podsetiti da uključite pomoćnu struju jednom mesečno. Kada se mašina ne koristi oko mesec dana, ovaj ekran će se pojaviti i čuće se signal upozorenja. Ako se ovaj ekran pojavi, uključite pomoćnu struju. Kada se operacije održavanja završe, isključite pomoćnu struju.
Ova funkcija radi kada je glavna struja štampača uključena. Neka glavna struja štampača uvek bude uključena, čak i kada se štampač n e koristi u dužem vremenskom periodu. 74
Glava 4
Praktični deo:
Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti................................................... 76
Memorisanje različitih parametara kao unapred zadatih vrednosti sa dodeljenim nazivom ........................................................................................................................ 76
Učitavanje neke memorisane unapred zadate vrednosti .............................................. 78
Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala.......................................................... 79
Šta je to sistem za grejanje materijala? ........................................................................ 79
Podešavanje temperature sistema za grejanje materijala ............................................ 79
Kontrola sistema za grejanje materijala tokom zagrevanja .......................................... 81
Sušenje zadnje ivice površine štampanja na sušaču .................................................... 81
Podešavanje vremena sušenja nakon štampanja ........................................................ 82
Potpuno korišćenje funkcije korigovanja ........................................................................ 83
Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja ......................................................... 83
Preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja .......................................... 84
Ublažavanje bandinga i sličnog (funkcija korekcije uvlačenja materijala) ..................... 84
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala ...................................................... 86
Podešavanje visine glava prema debljini materijala ..................................................... 86
Korišćenje providnih materijala ..................................................................................... 87
Štampanje sporosušećih materijala ............................................................................. 89
Korišćenje materijala koji se lako u vijaju/teško uvlače ................................................. 89
Ubrzavanje štampanja kod uskih materijala .................................................................. 90
Proširivanje površine štampanja smanjivanjem margina ............................................... 91
Sprečavanje prljanja materijala i izostanka tački štampača .......................................... 92
Korišćenje lepljivih materijala ........................................................................................ 93
Štampanje sa markerima za opsecanje .......................................................................... 94
Štampanje sa markerima za opsecanje .........................................................................94
Korišćenje sistema za namotavanje materijala ............................................................... 95
Korišćenje sistema za namotavanje materijala ............................................................ 95
75
Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti
Memorisanje različitih parametara kao unapred zadatih
vrednosti sa dodeljenim nazivom
Procedura


Pritisnite
.
Pritisnite
leve strane.
Pritisnite
, a zatim

Pritisnite
.

Pritisnite
NAME1 do 8.
Pritisnite

dva puta kako bi se prikazala slika s
.
kako biste izabrali jedno od
kako biste potvrdili podešavanje.
Trenutna podešavanja menija će b iti sačuvana.
Pritisnite
kako biste uneli neki znak.
Kada izaberete znak, pritisnite
.
Znakovi koje možete uneti su od „A“ do „Z“, od „0“ do „9“ i znak „-“.
Možete uneti najviše 15 znakova uključujući razmake.

Pritisnite
kako biste uneli neki znak.
Unesite sledeće znake na isti način.
Kada završite sa unosom, pritisnite
potvrdili podešavanje.

Pritisnite
kako biste
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Pomoću menija [PRESET] možete lako da promenite veoma mnogo parametara kako biste ih učinili optimalnim za materijal. Možete memorisati najviše 8 tipova unapred zadatih vrednosti. Svakom možete dati
naziv. Korišćenje naziva materijala za iste doprineće jasnoći i razumljivosti. Vršenje izmena za svaku stavku
menija svaki put kada menjate materijal može biti neugodno. Zato može biti korisno memorisanje, kao
unapred zadatih vrednosti, parametara stavki menija optimalnih za tip materijala koji se često koristi. Kada sledeći put budete koristili materijal, možete promeniti parametre stavke menija na optimalne vrednosti za materijal tako što ćete jednostavno učitati unapred zadate vrednosti koje ste memorisali. Stavke menija koje
mogu biti memorisane u unapred zadatim vrednostima navedene su u daljem tekstu.
76
Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti
[PRINT] (grejač štampača), [DRYER] [PREHEATING]
[FEED FOR DRY]
[DRYING TIME]
[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING]
[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING]
[CALIBRATION]
[SHEET TYPE], [SHEET WIDTH], [SHEET POS.]
[SCAN INTERVAL]
[VACUUM POWER]
[FULL WIDTH S]
[SIDE MARGIN]
[MEDIA RELEASE]
str. 79, „Podešavanje temperature sistema za
grejanje materijala“
str. 81, „Kontrola sistema za grejanje materijala
tokom zagrevanja“
str. 81, „Sušenje zadnje ivice površine štampanja
na sušaču“
str. 82, „Podešavanje vremena sušenja nakon
štampanja“
str. 83, „Korekcija asimetrije kod dvosmernog
štampanja“
str. 84, „Preciznija korekcija asimetrije kod
dvosmernog štampanja“
str. 84, „Ublažavanje bandinga i sličnog (funkcija
korekcije uvlačenja materijala)“
str. 87, „Korišćenje providnih materijala“
str. 89, „Štampanje sporosušećih materijala“
str. 89, „Korišćenje materijala koji se lako uvijaju/teško uvlače“
str. 90, „Ubrzavanje štampanja kod uskih
materijala“
str. 91, „Proširivanje površine štampanja
smanjivanjem margina“
str. 93, „Korišćenje lepljivih materijala“
 str. 78, „Učitavanje neke memorisane unapred zadate vrednosti“
77
Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti
Učitavanje neke memorisane unapred zadate vrednosti
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
dva puta.

Pritisnite
kako biste izabrali naziv koji
želite da učitate.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Parametri će se promeniti i pojaviće se ekran prikazan na slici.
Opis
Ovako se učitava neka memorisana unapred zadata vrednost. Možete izabrati bilo koji od osam tipova
unapred zadatih vrednosti. (Kada nisu dati nazivi, možete izabrati od NAME1 do NAME8.) Ako učitavate neku unapred zadatu vrednost kada
svetli,
će se ugasiti. Ako se ovo desi, podignite ručku za ubacivanje materijala, proverite da li je materijal ravno ubačen, zatim spustite ručku ponovo kako biste omogućili štampanje.
78
Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala
Šta je to sistem za grejanje materijala?
Ova mašina je opremljena sistemom za grejanje materijala. Koristi se pre svega za poboljšanje vezivanja
boje i sušenje boje. Možete podesiti parametre temperature tako da odgovaraju tipu materijala i brzini
štampe.
UPOZORENJE
OPREZ: visoke temperature
Ploča za štampu i sušač postaju vrući. Budite oprezni kako biste izbegli požar ili opekotine.
UPOZORENJE
Sklonite ubačeni materijal ili isključite pomočnu struju kada se ne vrši štampanje.
Dugotrajno zagrevanje jednog mesta može prouzrokovati požar ili stvoriti
toksična isparenja.
UPOZORENJE
Nikada nemojte koristiti materijale koji ne podnose toplotu.
To može izazvati požar ili toksična isparenja ili može oštetiti materijal.
UPOZORENJE
Nikada nemojte koristiti ploču za štampu ili sušač u neke svrhe za koje nisu namenjeni, kao što je sušenje odeće.
To može dovesti do p regrejavanja, što može prouzrokovati požar ili nesreću.
Koristite mašinu na temperaturi radnog okruženja od 20ºC do 32ºC.
Ako se mašina koristi na temperaturi radnog okruženja nižoj od 20ºC, tada u zavisnosti od tipa ili širine
materijala, može nastati nabiranje istog ili nejednakost prouzrokovana temperaturom. Ako se to desi,
pokušajte sa smanjenjem temperature sistema za grejanje materijala za oko 2ºC. Da biste dobili postojane
rezultate štampe, mašina bi trebalo da se koristi na temperaturi radnog okruženja od 20ºC do 32ºC.
Podešavanje temperature sistema za grejanje materijala
Procedura



Pritisnite
.
Pritisnite
strane.
Pritisnite
kako bi se prikazala slika s leve
.
Pritisnite
kako biste izabrali [PRINT]
(grejač štampača) ili [DRYER].
Pritisnite
.
79
Potpuno korišćenje s istema za grejanje materijala

Pritisnite
kako biste izabrali temperaturu.
Možete podesiti na „OFF“. Kada je podešeno na „OFF“, sistem za
grejanje materijala neće uopšte raditi. Pritisnite
.
GREJAČ ŠTAMPAČA: Opšte smernice za podešavanje temperature
Koristi se pre svega za poboljšanje vezivanja boje i sprečavanje razmazivanja iste.
Ako se boja zgrušava ili razmazuje, povećajte temperaturu. Međutim, obratite pažnju na to da previsoka temperatura može oštetiti materijal ili prouzrokovati nabiranje istog.
SUŠAČ: Opšte smernice za podešavanje temperature
Kada se boja sporo suši, povećajte temperaturu. Međutim, obratite pažnju na to da previsoka temperatura može oštetiti materijal ili prouzrokovati nabiranje istog.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Samim uključivanjem struje sistem za grejanje materijala se neće zagrejati do unapred zadate temperature.
Kada je materijal ispravno ubačen i upali se , doći će do zagrevanja do unapred zadate temperature. Ovo podešavanje možete izvršiti i pomoću programa RIP. Ako ste izvršili podešavanje u programu, programsko podešavanje će biti korišćeno.
 U zavisnosti od radnog okruženja u kojem se koristi, temperatura grejača štampača ili sušača može biti viša od unapred zadate temperature, ali ovo ne predstavlja problem.
Saveti u vezi sa podešavanjem temperature
Odnos između režima štampanja i temperature
Optimalna temperatura sistema za grejanje materijala varira u zavisnosti od takvih faktora kao što su
tip materijala i razlike u režimu štampanja. Ako se razmazivanje ili sporo sušenje nastave i nakon
povećanja temperature, pokušajte da koristite režim štampanja programa RIP koji pruža bolji kvalitet
slike. I kada želite da koristite brži režim štampanja, povećajte temperaturu.
Količina boje
Kada promenite količinu boje koristeći parametre za Vaš program RIP, ovo podešavanje može doprineti boljim rezultatima. Ako se problemi kao što je razmazivanje nastave i nakon povećanja temperature, pokušajte sa smanjenjem količine boje.
Ostale napomene
Kada su preporučena podešavanja temperature, režima štampe i drugih vrednosti data kao parametri upotrebe Vašeg materijala, koristite ta preporučena podešavanja.
80
Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala
Standardno podešavanje
Model sa bojom ECO-SOL MAX
[PRINT] : 35 °C
[DRYER] : 40 °C
Model sa pigmentnom bojom na vodenoj osnovi
[PRINT] : OFF
[DRYER] : OFF
Kontrola sistema za grejanje materijala tokom zagrevanja
Napomena:
Zagrevanje: stanje u kojem su glavna i pomoćna struja uključene i kojem podešavanje materijala nije završeno)
ne svetli (stanje u
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
, a zatim
.

Pritisnite

Pritisnite
kako biste izabrali podešavanje.
MENU: sistem vrši grejanje na unapred zadatoj
temperaturi sve vreme, bez snižavanja temperature
tokom zagrevanja.
30°C: sistem ostaje na 30°C tokom zagrevanja.
OFF: sistem isključuje sistem za grejanje materijala tokom zagrevanja.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
.
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Standardno podešavanje
Model sa bojom ECO-SOL MAX
[PREHEATING]: 30 °C
Model sa pigmentnom bojom na vodenoj osnovi
[PREHEATING]: OFF
Sušenje zadnje ivice površine štampanja na sušaču
Procedura

Pritisnite
.
81
Potpuno korišćenje s istema za grejanje materijala

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
dva puta.

Pritisnite
Pritisnite
kako biste izabrali „ENABLE“.
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
 „ENABLE“: vrši se izvlačenje materijala dok se zadnja ivica površine štampanja ne postavi na sušač. Margina između krajnje pozicije štampanja i sledeće početne pozicije štampanja podešena je na vrednost od 100 milimetara. Ako je margina podešena na manje od 100 milimetara putem programa RIP na računaru, to podešavanje će biti zanemareno, ali ako je margina podešena na više od 100 milimetara na računaru, to podešavanje će se onda koristiti kao vrednost margine.  „DISABLE“: izvlačenje materijala se prekida istovremeno sa završetkom štampanja. To znači da zadnja ivica površine štampanja neće biti izvučena do sušača osim ukoliko ne nastavite sa nekom naknadnom operacijom štampanja.
Standardno podešavanje
[FEED FOR DRY]: DISABLE
Podešavanje vremena sušenja nakon štampanja
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
, a zatim
.

Pritisnite
.

Pritisnite
Pritisnite
kako biste izabrali interval.
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Podesite interval nakon što je prva strana odštampana. Sledeća operacija neće početi dok podešeno vreme ne istekne.
će svetleti tokom intervala. Kada pritisnete dok svetli, interval će se završiti i sledeća operacija će početi. Ako d ržite pritisnuto dok svetli, štampanje će biti obustavljeno.
Standardno podešavanje
[DRYING TIME]: 0 min
82
Potpuno korišćenje funkcije korigovanja
Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja
Procedura

Pritisnite


.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Pritisnite
.
Probni uzorak će biti odštampan.
Kada se štampanje završi, pritisnite


Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
, pa
.
da izaberete vrednost korekcije.
kako biste potvrdili podešavanje.
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Ova mašina štampa putem dvosmernog režima (u kojem glave štampaju tokom odlaznog i povratnog
prolaska). Ovaj metod štampe naziva se „dvosmerno štampanje“. Ovaj metod kao prednost ima mogućnost skraćenja vremena štampanja, ali se javlja jedva primetna asimetrija između odlaznog i povratnog prolaska.
Dvosmerna korekcija je procedura kojom se ovo koriguje i asimetrija eliminiše. Ova asimetrija može biti
različita u zavisnosti od visine glava i debljine materijala, pa se preporučuje korekcija prema tipu materijala koji koristite.
83
Potpuno korišćenje funkcije korigovanja
Preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja
Ako je potrebna dodatna korekcija, kao kada podešavanje izvršeno pomoću [SIMPLE SETTING] ne poboljšava štampanje, koristite [DETAIL SETTING] kako biste izvršili korekcije.
Inofrmacije o ovim operacijama možete naći na str. 33, „Početno podešavanje (preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja)“
Ublažavanje bandinga i sličnog (funkcija korekcije uvlačenja materijala)
Procedura

Kada koristite materijal u rolni, proverite da se materijal nije olabavio.

Pritisnite


.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Pritisnite
.
Probni uzorak će biti odštampan.
Kada se štampanje završi, pritisnite



Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
, pa
da izaberete vrednost korekcije.
kako biste potvrdili podešavanje.
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Banding je pojava horizontalnih razmaka ili preklopa između dva susedna prelaza u toku štampe.
84
.
Potpuno korišćenje funkcije korigovanja
Opis
Prenos pomeraja materijala trpi neznatne promene zbog debljine materijala i temperature sistema za grejanje
materijala. Kada rastojanje pomeraja postane neskladno, veća je verovatnoća da će se tokom štampanja pojaviti horizontalne štrafte (banding). Preporučujemo da izvršite korekciju u skladu sa materijalom koji koristite i sistemom za grejanje materijala. Ponovite postupak štampanja probnog uzorka i unosa vrednosti
korekcije nekoliko puta kako biste našli optimalnu vrednost.
Ovo podešavanje možete izvršiti i u računarskom programu RIP (tako što ćete, na primer, izabrati tip materijala u programu RIP koji koristite). Kada ste izvršili podešavanje na računaru, to podešavanje će biti korišćeno, a podešavanje štampača će b iti zanemareno.
Standardno podešavanje
[SETTING] : 0.00%
85
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala
Podešavanje visine glava prema debljini materijala
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
.

Kada se prikaže slika s leve strane, otvorite prednji
poklopac.

Pomerite ručku za podešavanje visine kako biste podesili visinu glava.
Kada je pomerate naviše, zvučni signal će se oglasiti dva puta, a naniže – jednom.

Zatvorite prednji poklopac.
Nosač glava štampača pomeriće se do prvobitne pozicije i onda će se pojaviti ekran prikazan na slici.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
U zavisnosti od materijala, isti se može nabirati ili podići sa ploče za štampu tokom štampanja, što povećava šansu za kontakt sa glavama štampača. Kada koristite takve materijale, podesite visinu glava na „HIGH“
(visoko). Kada je visina glava podešena na „HIGH“ kvalitet štampe može biti smanjen u odnosu na to kada
je visina podešena na „LOW“. Ako se to desi, pogledajte dole navedene stranice.
str.
83, „Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja“, str. 33, „Početno podešavanje (preciznija korekcija asimetrije
kod dvosmernog štampanja)“, str. 93, „Sprečavanje p rljanja m aterijala i izostanaka tački štampača“
86
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala
Korišćenje providnih materijala
1. Podesite tip materijala na „CLEAR“.

Pritisnite
.

Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
dva puta.

Koristite
Pritisnite
kako biste izabrali „CLEAR“.
kako biste potvrdili podešavanje.

Podešavanja će biti izmenjena i pojaviće se ekran prikazan na slici.
2.


nekoliko puta kako bi se prikazala slika
Izvršite podešavanja za širinu materijala.
Pritisnite
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
.

Pritisnite
Pritisnite
.
.

Koristite
Pritisnite
kako biste uneli širinu materijala.
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
kako biste se vratili na prethodni ekran.
3.
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
Ubacite providni materijal u štampač.
Pogledajte str. 25, „Ubacivanje materijala“ i ubacite materijal u mašinu.
4. Podesite poziciju desne ivice materijala.

Pritisnite
Pritisnite
.
.
Glave štampača pomeriće se do pozicije koja je sad podešena.

Otvorite prednji poklopac.
87
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala

Pomerite glavu (oznaku osnovne
tačke) do desne ivice materijala pomoću .
Čak i kada je meni podešen, prisilno će biti završen pošo fiksni interval prođe kako bi se sprečilo isušivanje glava. 
Nakon pozicioniranja zatvorite prednji poklopac.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Dok se širina i pozicija neprovidnog materijala može očitati automatski, to nije moguće kod providnog materijala. Zato morate ručno podesiti očitavanja za isti. Da biste podesili ručno očitavanje, podesite [SHEET
TYPE] na „CLEAR” kako biste isključili detekovanje prednje i zadnje ivice materijala. Samo kod ovog podepavanja možete promeniti širinu i poziciju materijala. Određena širina i pozicija biće zadržani i korišćeni kod štampanja kada sledeći put izaberete „CLEAR”. Da biste otkazali operaciju dok podešavate [SHEET
POS.], izaberite „CANCEL” pomoću , zatvorite prednji poklopac, a zatim pritisnite
. Ako je
potrebno vreme za podešavanje menija [SHEET POS.], meni će se prisilno zatvoriti kako bi se sprečilo isušivanje glava.
Kada je „CLEAR” podešeno, štampanje se neće zaustaviti čak i ako se materijal potroši tokom štampanja. U tom slučaju odmah pritisnite kako biste otkazali štampanje. U suprotnom se ploča za štampu može isprlljati bojom ili boja može ući u uređaj i oštetiti ga. Zato je obično podešeno „OPAQUE” tako da se ivice
materijala mogu automatski detektovati.
Standardno podešavanje
[SHEET TYPE]: OPAQUE
[SHEET WIDTH]: 1615 mm
88
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala
Štampanje sporosušećih materijala
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite

Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite

nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Pritisnite
kako biste izabrali vrednost.
Veće vrednosti dovode do progresivno sporijeg pomeranja materijala, što
Vam omogućava da produžite vreme sušenja.

Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Ovo se koristi kada se boja sporo suši čak i kada se koristi sitem za grejanje materijala. Ovo podešavanje
možete izvršiti i u računarskom programu RIP. Kada ste izvršili podešavanje na računaru, to podešavanje će biti korišćeno, a podešavanje štampača će biti zanemareno.
Standardno podešavanje
[SCAN INTERVAL] : OFF
Korišćenje materijala koji se lako uvijaju/teško uvlače
Procedura



Pritisnite
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
89
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala

Pritisnite
Od 0% do 100%.
kako biste izabrali vrednost.
Veća vrednost stvara veću usisnu silu. Kod materijala koji lako mogu da spadnu zbog savijanja ili uvijanja, povećanje usisne sile može pomoći da se problem reši. Kada je materijal tanak i ne može se ravnomerno izlvačiti, smanjenje usisne sile može rešiti problem.
AUTO
Usisna sila se automatski podešava na optimalni nivo za širinu materijala.

Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Ploča za štampu koristi usisnu silu kako bi se materijal pričvrstio i bio stabilan. Usisna sila se može podesiti u
skladu sa karakteristikama materijala.
Ovo podešavanje možete izvršiti i u računarskom programu RIP. Kada ste izvršili podešavanje na računaru, to podešavanje će biti korišćeno, a podešavanje štampača će biti zanemareno. Standardno podešavanje
[VACUUM POWER] : AUTO
Ubrzavanje štampanja kod uskih materijala
Procedura



90
Pritisnite
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala

Pritisnite
SHEET
kako biste izabrali stavku.
„SHEET“ usklađuje opseg pomeranja glava sa širinom materijala.
OFF
„OFF“ usklađuje opseg pomeranja glava sa podacima za štampu. Pomeranje je limitirano na minimalni neophodni iznos, a ovo može
doprineti bržem štampanju. Međutim, obratite pažnju na to da zbog toga što brzina pomeranja materijala više nije konstantna, boje mogu biti
neujednačene.
FULL
Ovo omogućava da brzina pomeranja materijala sve vreme bude konstantna i daje najbolje rezultate štampe.

Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Ovim se smanjuje vreme štampanja smanjenjem širine pomeranja glava na neophodni minimum. Ovo je
efikasno kada su širina materijala ili podaci za štampu mali.
Standardno podešavanje
Model sa bojom ECO-SOL MAX
[FULL WIDTH S]: FULL
Model sa pigmentnom bojom na vodenoj osnovi
[FULL WIDTH S]: OFF
Proširivanje površine štampanja smanjivanjem margina
Procedura



Pritisnite
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.

Pritisnite
Pritisnite
kako biste izabrali stavku.
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
91
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala
Opis
Ovim se podešava rastojanje od levog ili desnog d ržača materijala do odgovarajuće leve ili desne ivice površine štampanja. Možete izabrati „5 mm", „10 mm" ili „25 mm". Ako ovo podesite na „5 mm", to će Vam omogućiti da proširite površinu štampanja.
str. 121, „Maksimalna površina i margine"
Međutim, obratite pažnju na to da kada koristite providni materijal podešavanje ovog na „5 mm" može
rezultirati štampanjem na vrhu d ržača materijala.
Standardno podešavanje
[SIDE MARGIN]: 10 mm
Sprečavanje prljanja materijala i izostanka tački štampača
Procedura

Pritisnite
.



Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Pritisnite
PAGE
kako biste izabrali stavku.
Automatsko čišćenje će b iti izvršeno svaki put pre početka štampanja.
Od 10 min do 990 min
Automatsko čišćenje će biti izvršeno kada ukupno vreme štampanja dostigne vrednost koju ste ovde podesili.
NONE
Automatsko čišćenje se neće vršiti.

Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
U sledećim slučajevima boja ima tendenciju da se skuplja na površini glava. U nekim slučajevima ova boja se
može preneti na materijal ili izazvati izostanak tački štampača. Tada koristite ovu opciju.
 Kada koristite materijal koji lako može da napravi statičko naelektrisanje.
 Kada je temperatura radnog okruženja niska.
 Kada je visina glava podešena na „HIGH“ (visoko).
Ako izaberete „PAGE“ ili neku vrednosti od „10 min“ do „990 min“, nakupljena boja će biti uklonjena pre ili
tokom štampanja. Međutim, obratite pažnju na to da će korišćenje „PAGE“ ili neke vrednosti od „10 min“ do „990 min“ rezultirati dužim vremenom štampanja.
Standardno podešavanje
[PERIODIC CL.]: NONE
92
Podešavanja prema tipovima i svojstvima materijala
Korišćenje lepljivih materijala
Procedura

Pritisnite
.


Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.

Pritisnite
Pritisnite
kako biste izabrali „ENABLE“.
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Neki tipovi materijala imaju tendenciju da se zalepe za ploču za štampu. Započinjanje štampanja uz materijal koji se lepi za ploču za štampu može da onemogući normalno uvlačenje materijala i da prouzrokuje zaglavljivanje materijala. Kada koristite takve materijale, podesite stavku menija [MEDIA RELEASE] na
„ENABLE“. Tako će se materijal odvojiti ako se zalepio pre početka štampanja. Međutim, obratite pažnju na to da uvlačenje materijala može biti neravnomerno ako se štampanje vrši nakon sprovođenja ove operacije. Neka ova stavka menija bude podešena na „DISABLE“ osim ako baš morate da je
promeniti.
Standardno podešavanje
[MEDIA RELEASE]: DISABLE
93
Štampanje sa markerima za opsecanje
Štampanje sa markerima za opsecanje
Materijal odštampan sa markerom za opsecanje može biti podešen i isečen u ređajem za sečenje.
(Primer: možete ponovo podesiti i iseći materijal sa laminacijom nakon štampanja.)
Koristite Vaš program RIP kako biste izvršili podešavanja za štampanje markera za opsecanje. Informacije o
načinu na koji se to podešavanje vrši možete naći u dokumentaciji za program RIP koji koristite. Markeri za poravnanje i simboli iscrtani pomoću nekog grafičkog p rograma ne mogu biti korišćeni kao markeri za opsecanje.
Markeri za opsecanje će biti odštampani kao što je prikazano na slici.
94
Korišćenje sistema za namotavanje materijala
Korišćenje sistema za namotavanje materijala Napomena: sistem za namotavanje materijala (u daljem tekstu: sistem za namotavanje) je opcioni deo.
Napomena: informacije o montiranju i instaliranju sistema za namotavanje možete naći u uputstvu za ovaj sistem.
95
96
Glava 5
Za administratore
Upravljanje operacijom štampanja .................................................................................. 98
Štampanje izveštaja o sistemu ...................................................................................... 98
Šta raditi kada se boja potroši ....................................................................................... 98
Prikazivanje iznosa preostalog materijala ..................................................................... 99
Potvrda podešavanja preostalog iznosa svaki put kada se materijal promeni ............. 100
Štampanje iznosa preostalog materijala ....................................................................... 101
Upravljanje sistemom štampača ..................................................................................... 102
Podešavanje jezika menija i mernih jedinica ................................................................. 102
Podešavanje intervala do aktiviranja režima mirovanja (funkcije uštede struje) ...........102
Pregled informacija o sistemu mašine ........................................................................... 103
Vraćanje svih parametara n a njihove prvobitne vrednosti ............................................ 104
97
Upravljanje operacijom štampanja
Štampanje izveštaja o sistemu
Ovom opcijom se štampaju informacije o sistemu, uključujući spisak vrednosti parametara.
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
.
Štampanje će početi.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Šta raditi kada se boja potroši
Ovo Vam omogućava da, u skladu sa vašim namerama, promenite operaciju koja je u toku kada se neki
kertridž za boju isprazni.
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
.
Pritisnite
dva puta.

Pritisnite

Pritisnite
dva puta.
kako biste izabrali.
„STOP": Štampanje se momentalno pauzira kada se neki kertridž
isprazni.
„CONT." (nastaviti): Štampanje se ne zaustavlja kada se kertridž
isprazni. Kada se neki kertridž isprazni začuće se zvuk upozorenja.

98
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Pritisnite
da biste se vratili na prvobitni ekran.
Upravljanje operacijom štampanja
Opis
Ako ste izabrali „STOP", štampanje će biti pauzirano, pa boje mogu biti neujednačene. Obezbedite dovoljnu
količinu p reostale boje pre nego što počnete da štampate.
Ako ste izabrali „CONT.", štampanje neće prestati čak i ako se boja potpuno potroši.Da biste zamenili
kertridž, sačekajte da se štampanje završi ili pritisnite
kako biste pauzirali štampanje.
Standardno podešavanje
[EMPTY MODE] : STOP
Prikazivanje iznosa preostalog materijala
Može se prikazati koliko je od materijala koji se koristi preostalo. Prvo podesite iznos preostalog materijala,
preostali iznos će biti prikazan u glavnom meniju dok ne dostigne nulu.
Procedura


Pritisnite
.
Pritisnite
strane.
Pritisnite
kako bi se prikazala slika s leve
, a zatim

Pritisnite
.

Pritisnite
kako biste podesili trenutni
iznos preostalog materijala.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
.
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Ako obustavite podešavanje, tako što ćete skloniti materijal ili podići ručku za ubacivanje materijala, iznos
koji je preostao u tom trenutku trepereće na ekranu.
Zbog toga što se iznos preostalog materijala ne menja automatski kada promenite materijal, izvršite ponovo
podešavanje uvek kada promenite materijal. Možete takođe podesiti da se ova stavka menija automatski prikaže uvek kada promenite materijal. Pogledajte sledeći odeljak, „Potvrda podešavanja preostalog iznosa svaki put kad se materijal promeni“.
Napomena: Preostali iznos koji je prikazan predstavlja samo procenu, čija tačnost nije sigurna.
99
Upravljanje operacijom štampanja
Potvrda podešavanja preostalog iznosa svaki put kada se materijal promeni
Podesite
da
se
prikaže svaki put kada se materijal promeni.
Procedura

Pritisnite

.
Pritisnite
strane.
Pritisnite
Pritisnite
kako bi se prikazala slika s leve
.
dva puta.

Pritisnite
.

Pritisnite
Pritisnite
kako biste izabrali „ENABLE“.
kako biste potvrdili podešavanje.
Ako ovo podesite na „ENABLE“, morade da podesite i meni [SHEET
TYPE] na „OPAQUE“.
str. 87, „Korišćenje providnih m aterijala“

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Podešavanjem ovog menija na „ENABLE“ nećete zaboraviti da ponovo izvršite podešavanje kada promenite materijal. Međutim, obavezno podesite i meni [SHEET TYPE] (pogledajte str. 87, „Korišćenje providnih materijala“) na „OPAQUE“. Kada je [SHEET TYPE] podešeno na „CLEAR“, onda se [SHEET REMAIN] neće
prikazati automatski.
100
Upravljanje operacijom štampanja
Štampanje iznosa preostalog materijala
Ovom opcijom se štampa iznos preostalog materijala koji je prikazan u glavnom meniju.
Procedura



Pritisnite
.
Pritisnite
strane.
Pritisnite
kako bi se prikazala slika s leve
.
Pritisnite
.
Štampanje će početi.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Opis
Ovo se koristi kada želite da evidentirate preostalu dužinu materijala koji sada koristite. Štampanje iznosa
preostalog materijala pre nego što promenite materijal omogućava Vam da pogledate odštampani podatak i iskoristite tu vrednost kako biste izvršili podešavanje za preostali iznos kada sledeći put koristite taj materijal.
Međutim, obratite pažnju na to da kada nastavljate rad tako što ćete izvršiti sledeće štampanje, štampanje počinje na vrhu dela gde je iznos preostalog materijala odštampan. Kada odštampate preostali iznos,
preporučujemo da pre nego što izvršite sledeće štampanje odsečete materijal.
101
Upravljanje sistemom štampača
Podešavanje jezika menija i mernih jedinica
Ovako se podešavaju jezik i merne jedinice koje se prikazuju na ekranu kontrolne table.
Procedura

Pritiskajte
i uključite pomoćnu struju.

Koristite
(menija).
Pritisnite
kako biste izabrali jezik ekrana
kako biste potvrdili podešavanje.

Koristite
kako biste izabrali mernu
jedinicu za dužinu.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.

Koristite
kako biste izabrali mernu
jedinicu za temperaturu.
Pritisnite
kako biste potvrdili podešavanje.
Standardno podešavanje
[MENU LANGUAGE] : ENGLISH
[LENGTH UNIT] : mm
[TEMP. UNIT] : °C
Podešavanje intervala do aktiviranja režima mirovanja (funkcija uštede struje)
Procedura

Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
.

Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Pritisnite
dva puta.

Koristite
Pritisnite
kako biste izvršili podešavanje.
kako biste potvrdili podešavanje.

Pritisnite
kako biste se vratili na prvobitni ekran.
Standardno podešavanje
[INTERVAL]: 30 min
102
Upravljanje sistemom štampača
Pregled informacija o sistemu mašine
Napomena: Informacije o mrežnim podešavanjima možete naći u „Uputstvu za instaliranje“
Procedura


Pritisnite
.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala
slika s leve strane.
Možete pogledati sledeće informacije.
[MODEL]: Naziv modela
[SERIAL NO.]: Serijski broj
[INK]: Tip boje
[FIRMWARE]: Verzija upravljačkog p rograma
[NETWORK]: Mrežna konfiguracija (IP adresa itd.)
103
Upravljanje sistemom š tampača
Vraćanje svih parametara na njihove prvobitne vrednosti Ovaj meni vraća sve parametre na njihove fabričke vrednosti. Međutim, parametri za [MENU LANGUAGE],
[LENGTH UNIT] i [TEMP. UNIT] neće se vratiti na fabričke vrednosti.
Procedura



104
Pritisnite
.
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
Pritisnite
s leve strane.
Pritisnite
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
.
nekoliko puta kako bi se prikazala slika
kako biste ovo izvršili.
Glava 6
Pročitajte ovu glavu uvek kada naiđete na problem
Štampač se ne uključuje! ................................................................................................ 106
Štampač ne radi ............................................................................................................ 106
Sistem za grejanje materijala neće da se zagreje ......................................................... 107
Ne može se izvršiti odsecanje materijala .......................................................................107
Rezultati štampanja nisu zadovoljavajući ...................................................................... 108
Rezultati štampanja su grubi ili se pojavljuje banding ................................................... 108
Boje nisu postojane ili su neujednačene ....................................................................... 109
Materijal je isprljan nakon štampanja .............................................................................110
Materijal se zaglavljuje! ...............................................................................................
111
Materijal se zaglavljuje ................................................................................................. 111
Materijal se ne izvlači ravnomerno ................................................................................. 112
Materijal se nabire ili skuplja ......................................................................................... 112
Materijal se ne izvlači ravno ...........................................................................................113
Materijal se ne izvlači ravnomerno ................................................................................ 113
Glave štampača su prestale da se pomeraju. Zašto? ..................................................... 114
Šta prvo uraditi ...............................................................................................................114
Ako se glave i dalje ne pomeraju ................................................................................... 114
Pojavila se neka poruka ...............................................................................................
116
Pojavila se neka poruka o grešci ................................................................... 118
105
Štampač se ne uključuje!
Štampač ne radi
Da li je struja uključena?
Uključite glavnu struju štampača, zatim pritisnite prekidač za pomoćnu struju i proverite da li prekidač za pomoćnu struju svetli.
 str. 24, „Uključivanje!“
Da li
svetli?
Štampanje se neće vršiti ako ne svetli. Spustite ručku za ubacivanje materijala.
 str. 43, „Pripremanje za prijem podataka sa računara“
Da li je prednji poklopac otvoren?
Zatvorite prednji poklopac, poklopac L i poklopac R.
Da li je prikazan glavni meni?
Glavni meni
Ako glavni meni nije prikazan, štampanje neće početi čak ni ako su podaci poslati sa računara. Da biste došli u glavni meni, pritisnite
, a zatim pritisnite
 str. 43, „Pripremanje za prijem podataka sa računara“
Da li
.
svetli?
Kada
svetli, operacija je pauzirana. Da bi se nastavila, pritisnite
štampanje će se nastaviti.
.
će se ugasiti i  str. 46, „Pauziranje i obustavljanje štampanja“
Da li je boja potrošena?
Kada su podaci za štampanje poslati kada je prikazan ekran kao na ovoj slici, pojaviće se poruka i začuće se zvuk upozorenja. Istovremeno će i operacija biti pauzirana. Kada se kertridž za boju zameni novim, počeće štampanje.
 str. 51, „Kako da zamenite kertridže za boju“, str. 98, „Šta raditi kada se boja potroši“
106
Štampač se ne uključuje!
Da li je neka poruka prikazana na ekranu?
 str.
116, „Pojavila se neka poruka“, str. 118, „Pojavila se neka poruka o grešci“
Da li je kabl priključen?
Dobro priključite kabl.
„Uputstvo za instaliranje“
Da li je mrežna ruta odgovarajuća?
Pokušajte da povežete računar i mašinu na isti razvodnik ili da ih povežete direktno pomoću prelaznog kabla. Ako ovo omogućava štampanje, to znači da je problem u samoj mreži.
Da li su mrežna podešavanja ispravna?
Ako su kablovi dobro povezani i ako problemi ne postoje u samoj mreži, proverite da li su IP adresa i drugi
slični parametri ispravni. Podešavanja i na mašini i na računaru moraju biti odgovarajuća. Ponovite podešavanja, proveravajući da li se IP adresa sukobljava sa IP adresom drugog uređaja na mreži, da li podešavanje porta za program RIP navodi IP adresu podešenu na mašini, da kod podešavanja nema greški u
kucanju i druge slične probleme.
 „Uputstvo za instaliranje“, str.
103, „Pregled informacija o sistemu mašine“
Da li se program RIP isključio nepravilno?
Proverite da li program RIP radi ispravno, zatim isključite i ponovo uključite prekidač za pomoćnu struju.
 „Uputstvo za brzi početak za Roland VersaWorks“
Sistem za grejanje materijala neće da se zagreje
Da li je materijal ubačen?
Sistem za grejanje materijala neće se zagrejati do unapred zadate temperature ako (standardno podešavanje). Ubacite materijal i sačekajte da se mašina zagreje.
ne svetli
 str. 79, „Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala“
Da li je temperatura prostorije preniska?
Koristite mašinu u radnom okruženju gde je temperatura od 20°C do 32°C.
Ne može se izvršiti odsecanje materijala
Da li je poprečni nož montiran?
Ako poprečni nož nije montiran, ne možete odseći materijal.
 str. 72, „Zamena poprečnog noža“
Da li je šina za sečenje montirana?
Ako šina za sečenje nije montirana, ne možete odseći materijal.
 str. 72, „Zamena poprečnog noža“
107
Rezultati štampanja nisu zadovoljavajući
Odštampani rezultati su grubi ili se pojavljuje banding
Da li glave štampača izostavljaju tačke?
Izvršite probno štampanje i proverite da li postoji izostanak tački štampača. Ako postoji, izvršite čišćenje glava.
 str. 42, „Probna štampanja i čišćenje“, str. 56, „Kada normalno čišćenje nije efikasno“
Da li je visina glava štampača odgovarajuća?
Štampanje će biti lošije kada je stavka menija [HEAD HEIGHT] podešena na „HIGH“ (visoko), nego kada je podešena na „LOW“ (nisko). Neka ovo bude podešeno na „LOW“ osim ako je neophodno da to promenite, kao u slučaju kada koristite debeli materijal.
 str. 86, „Podešavanje visine glava prema debljini materijala“
Da li ste izvršili korekciju uvlačenja materijala?
Velika asimetrija u količini uvlačenja materijala može dovesti do grubih rezultata štampe ili pojave bandinga. Izvršite
podešavanja na računaru u skladu sa tipom materijala koji koristite ili izvršite podešavanje korekcije na štampaču.
 str. 84, „Ublažavanje bandinga i sličnog (funkcija korekcije uvlačenja materijala) “
Da li ste izvršili dvosmernu korekciju?
Kada vršite dvosmerno štampanje, koristite stavku menija [ADJUST BI-DIR] kako biste izvršili korekciju. Optimalna
vrednost podešavanja može biti različita, uglavnom u zavisnosti od debljine materijala. Podesite ili izaberite vrednost podešavanja u skladu sa materijalom. Kada je potrebna dodatna korekcija, kao kada podešavanje putem [SIMPLE
SETTING] ne poboljšava štampu, koristite [DETAIL SETTING] kako biste izvršili korekciju.
 str. 83, „Korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja“, str. 84, „Preciznija korekcija asimetrije kod dvosmernog štampanja“
Da li je grejač štampača na odgovarajućoj temperaturi?
Ako se boja zgrušava ili razmazuje, povećajte temperaturu. Međutim, obratite pažnju na to da previsoka temperatura može oštetiti materijal ili prouzrokovati nabiranje istog.
 str. 79, „Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala“
Da li je temperatura prostorije preniska?
Sistem za grejanje materijala se možda neće dovoljno zagrejati ako je temperatura radnog okruženja niža od 20°C. Takođe, čak i kada sistem za grejanje materijala dostigne svoje unapred zadate temperature, možda neće biti dovoljno efikasan ako je materijal potpuno ohlađen. Postarajte se da se pre štampanja materijal zagreje do sobne temperature.
Da li je režim štampe odgovarajući?
Ako rezultati štampanja nisu zadovoljavajući čak ni kada je sistem za grejanje materijala na visokoj temperaturi, pokušajte
sa korišćenjem režima kvalitetnije štampe. U zavisnosti od materijala, razmazivanje se može pojaviti kada koristite režim kvalitetnije štampe, a rezultati takođe mogu biti znatno različiti u zavisnosti od podešavanja Vašeg programa RIP (kao što je izbor profila boje). Izvršite podešavanja u skladu sa materijalom koji koristite.
108
Rezultati štampanja nisu zadovoljavajući
Da li je šampač instaliran na ravnom i stabilnom mestu?
Nikada nemojte instalirati mašinu na mestu gde će biti nagnuta ili gde se može ljuljati ili biti izložena vibracijama. Takođe proverite da glave štampača ne budu izložene strujanju vazduha. Ovi faktori mogu dovesti do izostanka tački štampača ili smanjenog kvaliteta štampanja.
Da li je materijal ispravno ubačen i podešen?
Ako materijal nije ispravno ubačen i podešen, materijal se možda neće ravno izvlačiti ili to može loše uticati na štampanje. Proverite da li je materijal ispravno ubačen i podešen.
 str. 112, „Materijal se ne izvlači ravnomerno“
Da li su parametri za stavku menija [PRESET] odgovarajući?
Ako parametri izabrani kod stavke menija [PRESET] ne odgovaraju tipu materijala, to može loše uticati na štampanje.
Izaberite optimalne parametre za materijal koji koristite.
 str. 35, „Podešavanje materijala“, str. 76, „Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti“
Boje nisu postojane ili su neujednačene
Da li ste polako promućkali kertridže za boju pre nego što ste ih instalirali?
Polako promućkajte nove kertridže pre nego što ih instalirate.
Da li je materijal nabran?
Ako je materijal nabran i podiže se sa ploče za štampu, boje mogu b iti neujednačene ili kvalite štampe može biti loš.
 str. 112, „Materijal se ne izvlači ravnomerno“
Da li je štampanje pauzirano pre završetka?
Kada je štampanje pauzirano, obojenost na rubovima može biti izmenjena kada štampač nastavi sa radom. Izbegavajte
pauziranje štampanja. Kod standardnih podešavanja štampanje se pauzira kada se boja preostala u mašini potroši. Pre
nego što započnete duže štampanje, proveriti količinu preostale boje u kertridžima za boje. Štampanje se može pauzirati i
kada podaci nisu poslati sa računara dovoljno brzo. Preporučujemo da ne vršite nikakve druge zadatke na računaru za vreme štampanja.
Da li je šampač instaliran na ravnom i stabilnom mestu?
Nikada nemojte instalirati mašinu na mestu gde će biti nagnuta ili gde se može ljuljati ili biti izložena vibracijama. Takođe
proverite da glave štampača ne budu izložene strujanju vazduha. Ovi faktori mogu dovesti do izostanka tački štampača ili smanjenog kvaliteta štampanja.
Da li su parametri za rad podešeni na odgovarajuće vrednosti?
U zavisnosti od parametara za stavke menija kao što su [FULL W IDTH S] i [PERIODIC CL.], boje mogu biti neujednačene.
Ako su parametri izmenjeni, pokušajte da ih vratite na njihove standardne vrednosti.
 str. 90, „Ubrzavanje štampanja kod uskih materijala“, str. 92, „Sprečavanje prljanja materijala i izostanka tački štampača“
109
Rezultati štampanja nisu zadovoljavajući
Da li su parametri za stavku menija [PRESET] odgovarajući?
Ako parametri izabrani kod stavke menija [PRESET] ne odgovaraju tipu materijala, to može loše uticati na štampanje.
Izaberite parametre optimalne za materijal koji koristite.
 str. 76, „Potpuno korišćenje funkcije unapred zadatih vrednosti“
Materijal je isprljan nakon štampanja
Da li glave štampača dolaze u kontakt sa materijalom?
Možda je visina glava štampača premala. Takođe, ako materijal nije pravilno ubačen i podešen, može se nabirati ili podizati i udarati u glave.
 str. 86, „Podešavanje visine glava prema debljini materijala“, str. 112, „Materijal se ne izvlači ravnomerno“
Da li su glave štampača prljave?
Boja može da kaplje na m aterijal tokom štampanja zbog sledećeg:
 Nataložena vlaknasta prašina oko glava.
 Boja je preneta na glave zbog otiranja o materijal.
Ako se ovo desi, očistite ručno glave štampača. Preporučujemo periodično čišćenje glava.
 str. 57, „Održavanje koje se mora vršiti više od jednom mesečno“
 Preniska vlažnost.
Koristite ovu mašinu u okruženju od 35%RH do 80%RH (bez kondenzacije).
Da li su potisni točkići ili držači materijala prljavi?
Čistite ih periodično.
 str. 54, „Čišćenje“
110
Materijal se zaglavljuje!
Materijal se zaglavljuje
Ako se prikaže neka poruka o grešci, jer se materijal zaglavio, odmah otklonite
problem. U suprotnom se mogu oštetiti glave štampača.
 str. 120, [MOTOR ERROR TURN POWER OFF]
Da li je materijal uvijen na krajevima ili nabran?
Mnogi faktori mogu prouzrokovati uvijanje ili nabiranje. Pogledajte sledeće i rešite problem.
 str. 112, „Materijal se ne izvlači ravnomerno“
Da li je visina glava štampača premala?
Pokušajte da podignete više glave. Materijal će se možda neizbežno blago uvijati ili nabirati, pa podesite visinu glava kako biste to uzeli u obzir.
 str. 86, „Podešavanje visine glava prema debljini materijala“
111
Materijal se ne izvlači ravnomerno
Različiti problemi se mogu javiti ako se materijal ne izvlači ravno. To može p rouzrokovati probleme kao što je loš kvalitet štampanja, kontakt glava štampača sa materijalom, asimetrično pozicioniranje ili
zaglavljivanje materijala. Preduzmite s ledeće korake.
Materijal se nabire ili skuplja
Da li je materijal ubačen i podešen ravno i sigurno?
Izvlačenje nije ravno kada materijal nije prav ili nije podjednako zategnut s leve i desne strane. Ubacite materijal ponovo.
 str. 35, „Podešavanje materijala“
Da li je ubačeni materijal stajao neko vreme?
Materijal se može skupiti ili nabrati ako se greje neko duže vreme. Kada se štampanje završi, isključite pomoćnu struju ili sklonite materijal.
Da li su montirani držači materijala?
Kada vršite štampanje, obavezno montirajte držače materijala.
Da li je materijal bio ubačen kada je grejač štampača bio vruć?
Ubacivanje materijala nakon što se grejač štampača zagrejao prouzrokovaće naglo povećanje temperature
materijala, što može prouzrokovati skupljanje ili nabiranje istog tokom štampanja. Pre nego što ubacite
materijal, isključite pomoćnu struju i pustite da se ploča za štampu ohladi.
 str. 79, „Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala“
Da li je temperatura sistema za grejanje materijala previsoka?
Podesite temperaturu na odgovarajuće vrednosti u skladu sa tipom materijala.
 str. 79, „Potpuno korišćenje sistema za grejanje materijala“
Da li je temperatura prostorije preniska?
Koristite mašinu u radnom okruženju čija je temperatura od 20°C do 32°C. Ako se mašina koristi na temperaturi prostorije nižoj od 20ºC, tada se, u zavisnosti od tipa ili širine materijala, može javiti nabiranje ili
neujednačenost prouzrokovana temperaturom. Ako se ovo desi, pokušajte da smanjite temperaturu sistema
za grejanje materijala za oko 2ºC. Međutim, kako biste postigli postojane rezultate štampanja, mašina bi trebalo da bude korišćena na temperaturi prostorije od 20ºC do 32ºC.
Da li je vlažnost prostorije previsoka?
Koristite ovu mašinu u okruženju od 35%RH do 80%RH (bez kondenzacije).
Da li je materijal koji se koristi deformisan?
Ako koristite deformisani materijal, to prozrokuje uvijanje materijala.
112
Materijal se ne izvlači ravnomerno
Materijal se ne izvlači ravno
Da li je materijal ubačen i podešen ravno i sigurno?
Izvlačenje nije ravno kada materijal nije ravan ili nije podjednako zategnut s leve i desne strane. Ubacite materijal ponovo.
 str. 35, „Podešavanje materijala“
Materijal se ne izvlači ravnomerno
Da li materijal ili nosači udaraju u neke druge predmete?
Proverite da li materijal i nosači dodiruju bilo šta drugo. To može uticati na štampanje, čak i kada se čini da je izvlačenje ravnomerno.
 str. 35, „Podešavanje materijala“
Da li je materijal previše debeo?
Materijal koji je previše debeo može prouzrokovati ne samo neravnomerno izvlačenje, već može i ogrebati glave štampača i tako dovesti do lošeg rada. Nikada nemojte koristiti takve materijale.
Da li su grubi valjci prljavi?
Proverite da li na grubim valjcima ima ostataka stranog materijala kao što su otpaci od materijala.
 str. 54, „Čišćenje“
113
Glave štampača su prestale da se pomeraju. Zašto?
Ako se nosač glava štampača zaustavi iznad ploče za štampu, odmah preduzmite mere kako biste sprečili da se g lave osuše.
Šta prvo uraditi
Isključite pomoćnu struju, a zatim je ponovo uključite. Sklonite i materijal ako se zaglavio.
Ako se nosač glava štampača pomeri do pozicije mirovanja (unutar bočnog poklopca), to znači da je operacija uspešno završena.
Ako se glave i dalje ne pomeraju
Pokušajte da isključite glavnu struju, zatim je ponovo uključite kao i pomoćnu struju.
Ako se glave i dalje ne pomeraju
Ako se glave i dalje ne pomeraju, sprovedite sledeće hitne mere, a zatim kontaktirajte ovlašćenog distributera
Roland DG Corp.
Procedura


114
Isključite glavnu struju i otvorite prednji poklopac.
Sklonite poklopac R. Skinite bočni poklopac.
Glave štampača su prestale da se pomeraju. Zašto?

Polako pomerite glave štampača do pozicije mirovanja.
Zaustavljanjem na mestu gde će se začuti jasan klik, blokiraće se glave štampača.

Nežno pritisnite sa desne strane kako biste obezbedili da se glave ne pomere
ulevo.
Ako se glave štampača pomere ulevo, ponovo ih polako pomerite pritiskom na levu stranu i proverite da li su blokirane.
115
Pojavila se neka poruka
Ovo su glavne poruke koje se pojavljuju na ekranu mašine kako bi se naložila ispravna operacija. Ove
poruke ne ukazuju na neku grešku. Pratite naloge i preduzmite mere u skladu sa istim.
[1 2  3  4  5  6  7  8  ]
Preostala je samo mala količina boje. Zamenite kertridž označen brojem koji treperi novim kertridžom.
[PRESS THE POWER KEY TO CLEAN]
Ovo će se pojaviti kada mašina nije bila korišćena oko mesec dana. Uključite pomoćnu struju jednom mesečno.
 str. 74, „Kada se ne koristi u dužem vremenskom periodu“
[CLOSE THE COVER (FRONT COVER, COVER L or COVER R]
Zatvorite prednji poklopac, poklopac L ili poklopac R. Zbog bezbednosti, nosač ne radi dok je neki poklopac otvoren.
[SHEET NOT LOADED SETUP SHEET]
Ubacite materijal. Ova poruka se pojavljuje ako ste pokušali da izvršite probno štampanje, a materijal nije bio
ubačen.
[CHECK DRAIN BOTTLE]
Ovo će se pojaviti kada se određen količina otpadne tečnosti nakupi u boci za otpadne tečnosti. Da biste
uklonili ovu poruku, pritisnite
otpadnu tečnost iz boce.
. Ako se pojavi ovaj ekran, idite u meni [DRAIN BOTTLE] i uklonite
 str. 52, „Uklanjanje otpadne boje“
[INSTALL DRAIN BOTTLE]
Proverite da li je montirana boca za otpadne tečnosti. Montirajte bocu za otpadne tečnosti, a zatim pritisnite .
 str. 52, „Uklanjanje otpadne boje“
[NOW HEATING...]
Sačekajte dok sistem za grejanje materijala ne dostigne unapred zadatu temperaturu. Štampanje će početi kada
zasvetli. Možete zaustaviti štampanje pritiskajući najmanje jednu sekundu dok je ovo
prikazano. Pritiskanjem
štampanje će odmah početi, bez čekanja da se dostigne unapred zadata temperatura.
[TIME FOR MAINTENANCE]
Vreme je da se ručno očiste glave štampača. Nakon potvrde, pritisnite
 str. 58, „Ručno čišćenje glava štampača“
.
[TIME FOR WIPER (FELT) REPLACE]
Vreme je da se zameni brisač ili filcani brisač. Nakon potvrde, pritisnite
 str. 66, „Zamena brisača“, str. 69, „Zamena filcanog brisača“
116
.
Pojavila se neka poruka
[SHAKE CARTRIDGE 1 2 3 4 5 6 7 8]
Izvadite kertridž za boju iz otvora čiji broj treperi i polako ga promućkajte.
 str. 52, „Održavanje kertridža za boju“
[OPEN THE VALVE]
Otvorite ventil. Ventil koji je ovde opisan predstavlja deo kojim rukujete kada čistite glave kako biste izvršili prvo punjenje bojom nakon kupovine mašine. Nemojte podešavati ovaj deo osim kada prvi put punite bojom.
Ako pokušate da zatvorite ventil nepropisno, to može izazvati probleme uključujući neispravno ispuštanje boje.
 „Uputstvo za instaliranje“
117
Pojavila se neka poruka o grešci
Ovde su opisane poruke o grešci koje se mogu pojaviti na ekranu mašine, kao i kako preduzeti mere da bi se
problem rešio. Ako se ovde opisanom radnjom problem ne reši, ili ako se pojavi neka poruka o grešci koja
ovde nije opisana, kontaktirajte Vašeg distributera Roland DG Corp.
[HEATING TIMEOUT CONTINUE?]
Grejač štampača ili sušač nije dostigao unapred zadatu temperaturu.
Ovo se dešava kada je temperatura lokacije gde je mašina instalirana preniska. Preporučujemo da povećate temperaturu. Da biste sačekali da se poveća temperatura, pritisnite
. Da biste odmah započeli sa štampanjem, pritisnite
.
[CAN’T PRINT CROP CONTINUE?]
Veličina podataka uključujući markere za opsecanje veća je od površine štampanja ili sečenja ubačenog materijala.
Ako želite da nastavite štampanje, a da ovo ne ispravite, pritisnite
. Tada deo koji premašuje površinu
štampanja i markeri za opsecanje neće biti odštampani. Da biste zaustavili štampanje, prestanite sa slanjem podataka sa računara, zatim podignite ručku za ubacivanje materijala. Proširite površinu štampanja tako što ćete zameniti materijal većim komadom materijala, zatim ponovo pošaljite podatke.
Veličina podataka koji se štampaju je p remala.
Neka veličina podataka za pravac skeniranja bude najmanje 65 mm. Ako želite da nastavite štampanje, a da ovo ne
ispravite, pritisnite
. Tada će podaci biti odštampani bez štampanja markera za opsecanje. Da biste zaustavili
štampanje, prestanite sa slanjem podataka sa računara, zatim podignite ručku za ubacivanje materijala. Promenite veličinu podataka, zatim ponovo pošaljite podatke. Nema ograničenja u veličini podataka za pravac izvlačenja materijala.
[TEMPERATURE IS TOO HIGH **°C]
Temperatura prostorije gde je mašina instalirana premašila je temperaturu radnog okruženja na kojoj mašina
može da radi.
Rad se ne može nastaviti. Isključite pomoćnu struju. Prikazana temperatura je trenutna temperatura radnog okruženja
prostorije gde je mašina instalirana. Podesite temperaturu prostorije na onu na kojoj je moguće raditi (od 15°C do 32°C), i dozvolite da mašina dođe na sobnu temperaturu, zatim uključite struju.
[SERVICE CALL xxxx]
Nastala je neka neotklonjiva greška ili je neophodna zamena delova koju mora izvršiti serviser.
Zabeležite prikazani broj, a zatim isključite pomoćnu struju. Pošto ste isključili struju, javite Vašem ovlašćenom distributeru Roland DG Corp. broj koji se pojavio na ekranu.
[SHEET TOO SMALL CONTINUE?]
Veličina podataka je veća od površine štampanja ubačenog materijala.
Da biste nastavili sa štampanjem, a da ovo ne ispravite, pritisnite
. Tada deo koji premašuje površinu
štampanja neće biti odštampan. Da biste zaustavili štampanje, prestanite sa slanjem podataka sa računara, zatim podignite ručku za ubacivanje materijala. Proširite površinu štampanja ili sečenja tako što ćete zameniti materijal
većim komadom materijala, zatim ponovo pošaljite podatke.
118
Pojavila se neka poruka o grešci
[SHEET SET ERROR SET AGAIN]
Ručka za ubacivanje materijala je bila spuštena kada materijal nije b io ubačen.
Podignite ručku, postavite materijal na ispravnu poziciju, zatim ponovo spustite ručku.  str. 25, „Ubacivanje materijala"
[SHEET TYPE] je podešeno na „OPAQUE“, ali je ubačen p rovidni materijal.
Podignite ručku za ubacivanje meterijala, podesite stavku menija [SHEET TYPE] na „CLEAR“, a zatim ponovo ubacite
materijal.
 str. 90, „Ubrzavanje štampanja kod uskih materijala“
Ubačeni materijal je previše mali.
Pritisnite bilo koji taster kako biste uklonili grešku. Stavite materijal upotrebljivih dimenzija.
[TEMPERATURE IS TOO LOW **°C]
Temperatura prostorije gde je mašina instalirana smanjila se ispod temperature radnog okruženja na kojoj
mašina može da radi.
Rad se ne može nastaviti. Isključite pomoćnu struju. Prikazana temperatura je trenutna temperatura radnog okruženja prostorije gde je mašina instalirana. Podesite temperaturu prostorije na onu na kojoj je moguće raditi (od 15°C do
32°C) i dozvolite da mašina dođe na sobnu temperaturu, zatim uključite struju.
[DATA ERROR CANCELING...]
Štampanje je zaustavljeno, jer je pronađen neki p roblem u p rimljenim podacima.
Operacija se ne može nastaviti. Proverite da li je problem vezan za priključni kabl ili računar i ponovite operaciju, počev od ubacivanja materijala.
[WRONG CARTRIDGE]
Montiran je kertridž koji se ne može koristiti.
Uklonite kertridž kako biste izbrisali grešku. Koristite kertridž određenog tipa.
[AVOIDING DRY-UP TURN POWER OFF]
Glave štampača su morale da budu vraćene na poziciju mirovanja kako bi se sprečilo da se osuše.
Rad se ne može nastaviti. Isključite pomoćnu struju, a zatim je ponovo uključite.
[SET HEAD HEIGHT TO xxx]
Visina glava štampača je niža od visine određene na računaru.
Ovo upozorenje ukazuje na to da je visina glava štampača preniska za debljinu materijala određenu na računaru.
Glave će se pomeriti na poziciju gde možete manipulisati ručkom za podešavanje visine. Podesite do prikazane
visine, a zatim pritisnite
.
 str. 86, „Podešavanje visine glava prema debljini materijala"
119
Pojavila se neka poruka o grešci
[MOTOR ERROR TURN POWER OFF]
Desila se greška kod motora.
Operacija se ne može nastaviti. Isključite pomoćnu struju. Zatim eliminišite uzrok greške, a onda odmah uključite pomoćnu struju. Ako se mašina ostavi, a greška nije ispravljena, g lave štampača se mogu osušiti i oštetiti.
Ova greška može biti prouzrokovana takvim faktorima kao što je greška kod ubacivanja materijala, zaglavljivanje
materijala ili neka operacija kojom se materijal prejako izvlači.
Materijal se zaglavio.
Pažljivo sklonite zaglavljeni materijal. Glave štampača takođe mogu biti oštećene. Izvršite čišćenje glava, zatim izvršite probno štampanje i proverite rezultate.
Materijal je preterano snažno izvučen.
Materijal je previše zategnut i potrebna je dodatna radnja kako bi se ovo rešilo. Prvo pomerite ručku za ubacivanje materijala unazad i podesite materijal tako da ga m alo olabavite, zatim uključite pomoćnu struju.
120
Glava 7
Glavne tehničke karakteristike
Površina štampanja
.......................................................................................... 122
Maksimalna površina i margine ..................................................................................... 122
Maksimalna površina kada se koriste markeri za opsecanje .........................................123
Pozicija odsecanja materijala tokom neprekidnog štampanja ...................................... 123
Pozicija nalepnica sa podacima o strujnom napajanju i serijskom broju ......................... 124
Tehničke karakteristike .................................................................................................... 125
121
Površina štampanja
Maksimalna površina i margine
Površina štampanja ili sečenja duž horizontalne ravni (pravac u kojem se nosači pomeraju) određena je pozicijom potisnih točkića.
A: Podešavanje stavke menija [SIDE MARGIN] (5 mm, 10 mm (standardno podešavanje) ili
25 mm)
B: Širina pokrivena držačem materijala (oko 5 mm)
*1 Iznos leve i desne margine je zbir A i B. U sledećim slučajevima, međutim, podešavanje za A postaje
iznos margine bez izmene.
 Kada je materijal ubačen bez montiranja d ržača materijala
 Kada je stavka menija [SHEET TYPE] podešena na [CLEAR] (bez obzira na to da li su prisutni držači materijala)
*2 Iznos margine može se promeniti podešavanjem osnove tačke (početne tačke štampanja).
 str. 41, „Podešavanje početne tačke štampanja“
122
Površina štampanja
Maksimalna površina kada se koriste markeri za opsecanje
Kada se koriste markeri za opsecanje, maksimalna površina štampanja ili sečenja se smanjuje za iznos
jednak markerima za opsecanje.
Pozicija odsecanja materijala tokom neprekidnog štampanja
Kada koristite marker za opsecanje, površina štampanja postaje manja od maksimalne površine onoliko
koliko iznosi veličina markera za opsecanje.
123
Pozicija nalepnica sa podacima o strujnom napajanju i serijskom broju
124
Tehničke karakteristike
Tehnologija štampanja
Materijal
Širina
Debljina
Spoljni prečnik rolne
Težina rolne
Prečnik jezgra (*1)
Širina štampanja (*2)
Kertridži
Tipovi
za boje
Boje
Rezolucija štampe (rezolucija tački štampača)
Preciznost rastojanja (*3) (*4)
Sistem za grejanje materijala (*5)
Port
Funkcija uštede struje
Zahtevi vezani za strujno napajanje
Potrošnja Tokom rada
struje
Režim mirovanja
Nivo
Tokom rada
akustične Tokom
režima
buke
mirovanja
Dimenzije (sa postoljem)
Težina (sa postoljem)
Radno
Kada je struja uključena okruženje (*6)
Kada
je
struja
isključena
Prateća oprema
RE-640
Piezo inkdžet
Od 259 mm do 1625 mm
Maksimalno 1,0 mm (39 mil) sa podlogom, za štampanje
Maksimalno 210 mm
Maks. 40 kg
76,2 mm ili 50,8 mm
Maks. 1615 mm
Kertridž za ECO-SOL MAX 220 cc / 440 cc
Kertridž za pigmentnu boju na vodenoj osnovi 220 cc
Četiri boje (cijan, magenta, žuta i crna)
Maksimalno 1.440 dpi
Greška manja od ±0,3% pređenog rastojanja, ili ±0,3 mm, šta je veće
Grejač štampača, opseg podešavanja unapred zadate temperature: od 30ºC do 45ºC
Sušač, opseg podešavanja unapred zadate temperature: od 30ºC do 50ºC
Mrežni (10BASE-T/100BASE-TX, automatsko uključivanje)
Opcija za automatski režim mirovanja
AC od 100 V do 120 V ±10%, 8,2 A, 50/60 Hz ili AC od 220 V do 240 V ±10%, 4,2 A,
50/60 Hz
Oko 1080 W
Oko 14,8 W
64 dB (A) ili manje
41 dB (A) ili manje
2.575 mm x 705 mm x 1.175 mm
135 kg
Temperatura: od 15ºC do 32ºC (preporučuje se najmanje 20ºC); vlažnost: od 35% do
80% (bez kondenzacije)
Temperatura: od 5ºC do 40ºC; vlažnost: od 20% do 80% (bez kondenzacije)
Posebna postolja, strujni kabl, držači materijala, nosač materijala, rezervno sečivo za poprečni nož, program RIP, Uputstvo za upotrebu itd.
125
Tehničke karakteristike
*1
Napomena: Nosač materijala za ovu mašinu namenjen je isključivo za materijal čija papirna hilzna (jezgro) ima prečnik 7,62 cm. Kada se koristi materijal od 5,08 cm, neophodne su opcione prirubnice.
*2
Dužina štampanja zavisi od ograničenja programa.
*3






Tip materijala: materijal određen od strane Roland DG Corp.
Temperatura: 25°C, vlažnost: 50%
Materijal u rolni mora biti ispravno ubačen
Isključujući rastezanje/skupljanje materijala
Nije sigurno kada se koristi grejač štampača ili sušač.
Sve korekcije ili podešavanja ove mašine izvršena su ispravno.
*4
 Dužina štampanja: 1 m
*5
 Neophodno je zagrevanje nakon uključivanja. Za to će biti potrebno od 5 do 20 minuta, u zavisnosti od radnog okruženja.
 U zavisnosti od temperature prostorije i širine materijala, unapred zadana temperatura se možda ne može dostići.
*6
 Radno okruženje
126
Download

upozorenje