UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
hp LaserJet
2410 / 2420 / 2430
Ovlašćeni HP distributer:
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Informacije o autorskim pravima
© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Reprodukcija, adaptacija ili prevođenje bez prethodne pisane dozvole
su zabranjeni, ako to nije dozvoljeno zakonima o autorskim pravima.
Informacije u ovom dokumentu su podložne promeni bez obaveštenja.
Jedina važeća garancija za HP proizvode i usluge, izneta je eksplicitno
u garantnoj izjavi koja prati sam proizvod ili uslugu. Ni jednu
informaciju iz ovog dokumenta ne treba smatrati dodatnom garancijom.
HP kompanija neće biti odgovorna za tehničke i uredničke greške i
propuste u ovom dokumentu.
Oznaka dela: Q5956-90941
Izdanje 1, 11/2004
Direktno naručivanje HP opreme i potrošnog materijala
Naručite potrošni materijal na adresi http://www.hp.com/go/supplies
Naručite opremu na adresi www.hp.com/support/lj2410,
http://www.hp.com/support/lj2420, ili
http://www.hp.com/support/lj2430.
Informacije o HP servisima
U vezi informacija o servisiranju HP uređaja, pozovite korisničku
podršku. Pogledajte prateću dokumentaciju
HP Toolbox
Da proverite status i postavku štampača i pregledate informacije o
otklanjanju problema i online dokumentaciju, upotrebite HP Toolbox
program. HP Toolbox možete videti kada je štampač priključen direktno
na računar ili na mrežu. Morate da sprovedete kompletnu instalaciju
softvera ako želite da koristite HP Toolbox. Pogledajte odeljak pod
naslovom Using the HP Toolbox u originalnom uputstvu.
Informacije o robnim markama
Adobe® i PostScript® su robne marke Adobe System Incorporated.
Linux® je registrovana robna marka Linusa Torvaldsa u SAD.
Microsoft®, Windows® i Windows NT® su registrovane robne marke
Microsoft korporacije u SAD.
UNIX® je registrovana robna marka The Open Group.
Energy Star® i Energy Star logo® su registrovane oznake agencije za
zaštitu okoline u SAD.
HP podrška i informacije za korisnike Macintosh računara
Posetite: http://www.hp.com/go/macosx u vezi informacija o podršci
za Macintosh OS X i prijavljivanje za preuzimanje novijih verzija
drajvera.
Posetite: http://www.hp.com/go/mac-connect u vezi proizvoda
projektovanih za korisnike Macintosh računara.
Upozorenje
KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE
DA OTVARATE KUĆIŠTE. U UREĐAJU NE POSTOJE DELOVI KOJE
KORISNIK MOŽE SAMOSTALNO DA POPRAVI. OBRATITE SE OSOBLJU
KOJE JE KVALIFIKOVANO ZA SERVIS. MOLIMO VAS DA PROČITATE
OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE UREĐAJA. SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
ZA POTREBE BUDUĆEG INFORMISANJA O FUNKCIJAMA UREĐAJA.
Osnovne informacije
Informacije o pripremi štampača
Getting started guide—Ovaj priručnik nudi instrukcije za instalaciju i
pripremu štampača. Štampani primerak je u opremi uređaja.
Network installation guide—Sadrži instrukcije za povezivanje štampača
na mrežu. Štampani primerak je u opremi štampača opremljenih HP
Jetdirect print serverom.
HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide—Sadrži
informacije o konfigurisanju i otklanjanju problema sa HP Jetdirect print
serverom. Možete da odštampate kopiju sa priloženog CD-a. (Dostupan
uz modele koji su opremljeni HP Jetdirect print serverom.)
Accessory installation guides—Nudi instrukcije za instalaciju prateće
opreme (opciona ulazna fioka). Štampani primerak je priložen uz
opremu.
Sigurnosne napomene
1. Pre upotrebe uređaja pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
buduće potrebe informisanja o funkcijama.
2. Da smanjite opasnost od strujnog udara, nemojte da rastavljate
uređaj. Odnesite ga kvalifikovanom tehničaru ako je potrebno
servisiranje ili popravka. Nepravilno sklapanje uređaja može dovesti
do strujnog udara pri narednoj upotrebi.
3. Nemojte da postavljate uređaj na nestabilna kolica, postolje ili sto.
Uređaj može pasti i pretrpeti ozbiljno oštećenje.
Pristup dodatnim informacijama
Informacije o upotrebi štampača
24-časovni online pristup informacijama na Internetu
WWW: Novije verzije HP softvera, informacije o proizvodu i podršci,
drajveri na nekoliko jezika na adresi www.hp.com/support/lj2410,
http://www.hp.com/support/lj2420, ili
http://www.hp.com/support/lj2430. (Sajt je na engleskom.)
User guide—Sadrži dodatne informacije o upotrebi štampača i
otklanjanju problema. Dokument je dostupan na priloženom disku i
preko HP Toolbox programa.
Online Help—Sadrži informacije o opcijama koje su dostupne iz
drajvera. Da pogledate Help fajl, otvorite online Help kroz drajver.
HTML (online) user guide—Sadrži detaljne informacije o upotrebi uređaja
i otklanjanju problema. Posetite www.hp.com/support/lj2410,
http://www.hp.com/support/lj2420, ili
http://www.hp.com/support/lj2430. Nakon povezivanja, kliknite
Manuals.
Printer control-panel Help—Ovaj štampač poseduje sistem sa pomoćnim
informacijama za otklanjanje problema. Da pogledate poruku (ako je
dostupna), pritisnite HELP taster.
Online alati za otklanjanje problema
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) je paket Web-based alata
za otklanjanje problema pri upotrebi desktop računara i štampača. ISPE
vam omogućava brzu identifikaciju, dijagnostiku i otklanjanje problema.
ISPE alati su dostupni na adresihttp://instantsupport.hp.com.
Telefonska podrška
Hewlett-Packard kompanija obezbeđuje besplatnu telefonsku podršku
tokom garantnog perioda. Kada pozovete, bićete spojeni sa timom koji
čeka da vam pruži pomoć. Potražite telefonski broj u pratećoj
dokumentaciji uređaja ili posetite
http://www.hp.com/support/callcenters. Pre poziva, pripremite
informacije o nazivu proizvoda i serijskom broju, datumu kupovine i
opisu problema.
Podršku možete naći i na adresi http://www.hp.com. Kliknite support &
drivers blok.
Konfiguracije štampača
HP LaserJet 2400 serija štampača dostupna je u nekoliko varijanti.
Slovne oznake koje prate brojčanu označavaju razlike između
konfiguracija. Svi modeli nisu dostupni u svim konfiguracijama.
Slovne oznake u nazivu uređaja
Uporavljački programi, drajveri i elektronske informacije
Posetite http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software. (Sajt je na engleskom, ali
drajvere možete preuzeti i na drugim jezicima.) U vezi primanja
informacija preko telefona, pogledajte prateću dokumentaciju.
2
Slovo
Značenje
bez slova
Osnovni model
d
poseduje jedinicu za automatsku dvostranu štampu.
n
poseduje HP Jetdirect print server za povezivanje na
10/100Base-T mrežu.
t
poseduje dodatnu ulaznu fioku
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Funkcije i razlike između štampača
HP LaserJet 2410
HP LaserJet 2420
HP LaserJet 2430
Brzina štampe
Letter 25 ppm
A4 24 ppm
Letter 30 ppm
A4 28 ppm
Letter 35 ppm
A4 33 ppm
Rezolucija
FastRes 1200 – 1200 dpi za brze i kvalitetne tekstualne otiske
ProRes 1200 – 1200 dpi za linijske crteže i grafiku
HP LaserJet kertridži za jasne i oštre otiska
Rukovanje
papirom
Ulazne fioke za 100 i 250 listova
Kompatibilan sa opcionom jedinicom za unos 500 listova (u
opremi modela HP LaserJet 2430t, tn i dtn)
HP LaserJet 2420d i dn, kao i HP LaserJet 2430dtn poseduju i
jedinicu za automatsku dvostranu štampu.
Memorija i
32MB (do 288MB)
32MB (do 288MB)
model d: 48MB
(do 304MB)
model n i dn:
64MB (do 320MB)
model t 48MB (do
304MB)
model n, tn i dtn:
64MB (do 320MB)
Procesor
400 MHz
Interfejsi i
umrežavanje
Dvosmerni paralelni, ECP tip B (kompatibilan sa IEEE 1284)
USB 2.0; PCI EIO priključak za proširenje
2420n i dn: HP Jetdirect print server za 10/100Base-TX mrežu
2430n, tn i dtn: HP Jetdirect print server za 10/100Base-TX
mrežu
Jezici i fontovi
HP PCL6, PCL 5e i HP PostScript® (PS) 3 emulacija.
80 fontova za Microsoft® Windows®.
Dodatni fontovi preko CompactFlash kartice.
Kertridž
Standardni kertridž štampa oko 6,000 strana.
HP smart printing supplies program automatski upozorava na
nizak nivo tonera.
Ušteda
energije
Štampač automatski štedi energiju smanjenjem potrošnje kada
je van funkcije štampanja.
Kao ENERGY STAR® partner, Hewlett-Packard Company je
utvrdila da ovaj proizvod ispunjava odredbe ENERGY STAR®
programa za efikasno iskorišćenje energije.
Ekonomično
štampanje
N-up štampanje (više strana na jednoj) za uštedu papira.
Dvostrano štampanje (kod modela sa jedinicom za dvostrano
štampanje) za uštedu papira.
Štampanje u EconoMode za uštedu tonera.
Dostupnost
Online User Guide je kompatibilan sa čitačima ekrana.
Kertridž možete instalirati jednom rukom.
Vrata I poklopce možete otvoriti jednom rukom.
Ulazna fioka za 250 (ili 500 listova) se lako otvara i zatvara.
Vođice medija možete podešavati jednom rukom.
8 On/Off prekidač
9 Interfejsi (pogledajte nastavak)
10 Zadnji izlazni magacin (otvorite da otvorite)
Interfejsi
Uređaj poseduje četiri interfejsa: jedan EIO priključak i tri priključka za
povezivanje na računar ili mrežu.
1
2
3
4
Kontrolna ploča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pregled uređaja
1
2
3
4
5
6
7
EIO priključak
HP Jetdirect print server (HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2420tn i
2420dtn modeli)
USB 2.0
IEEE 1284B kompatibilni paralelni priključak
Gornji izlazni magacin
Produžetak za prihvat dugačkog medija
Bravica za otvaranje prednjeg poklopca (pristup kertridžu)
Fioka 1 (povucite ka sebi da otvorite fioku)
Fioka 2
Kontrolna ploča
Poklopac desne strane (pristup memorijskim modulima i
CompactFlash karticama)
3
Displej
HELP taster
MENU taster
READY indikator
DATA indikator
ATTENTION indikator
STOP taster
d taster
BACK taster
SELECT taster
c taster
Taster
Funkcija
HELP
Pruža informacije o porukama na displeju.
BACK
Vraćanje na prethodni nivo menija ili prethodni numerički unos.
Izlaz iz menija ako taster držite duže od 1 sekund.
MENU
Ulaz i izlaz iz menija.
c
Navigacija ka prethodnim stavkama u listi, povećanje vrednosti.
SELECT
Brisanje poruke o grešci ako je to moguće.
Snimanje odabrane vrednosti.
Sprovođenje akcije koja je povezana sa označenom opcijom.
DOWN
Navigacija ka narednim stavkama u listi ili smanjenje vrednosti.
STOP
Otkazivanje aktuelnog posla štampe i izbacivanje aktivnih strana iz
fioke. Vreme potrebno za otkazivanje zavisi od veličine posla.
(Pritisnite taster samo jednom.) Brisanje grešaka koje su u vezi sa
otkazanim poslom štampe.
Napomena: Indikatori na kontrolnoj ploči svetle kada posao štampe
brišete sa računara i štampača i uređaj se vraća u READY status.
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Indikator
Status
READY
Uključen
Štampač je uključen i spreman za prijem podataka.
Isključen
Štampač ne može da primi podatke zato što je
offline (pauziran) ili zato što se javila greška
Trepće
Štampač se pauzira. Štampač prestaje sa obradom
aktuelnog posla i izbacuje aktivne stranice iz staze
za papir.
Uključen
Štampač poseduje podatke za štampu ali čeka na
prijem svih podataka.
DATA
ATTENTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Značenje
Isključen
Štampač nema podatke za štampu.
Trepće
Štampač obrađuje ili štampa podatke.
Uključen
Štampač je naišao na problem. Zabeležite poruku sa
ekrana, isključite i ponovo uključite štampač.
Isključen
Štampač radi bez greške.
Trepće
Potrebna je korisnička intervencija. Pogledajte ekran.
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
MENU da otvorite meni.
d da označite CONFIGURE DEVICE.
SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
d da označite SYSTEM SETUP.
SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
d da označite SHOW ADDRESS.
SELECT taster da odaberete SHOW ADDRESS.
c ili d da odaberete željenu opciju.
SELECT taster da odaberete opciju.
MENU da izađete iz menija.
Ponašanje ulazne fioke
y USE REQUESTED TRAY. Ako odaberete EXCLUSIVELY obezbeđujete da
štampač ne bira automatski drugu fioku kada želite da uređaj koristi
medij iz određene fioke. Ako odaberete FIRST omogućavate da
uređaj preuzme medij iz druge fioke ako je određena fioka prazna.
EXCLUSIVELY je uobičajena postavka.
y MANUALLY FEED PROMPT. Ako odaberete ALWAYS (uobičajena
vrednost), sistem vas obaveštava pre uzimanja medija iz
višenamenske fioke. Ako odaberete UNLESS LOADED, sistem prikazuje
poruku samo ako je višenamenska fioka prazna.
y PS DEFER MEDIA. Ova postavka određuje ponošanje PostScript
drajvera koji nisu proizvedeni od strane HP-a. Ne morate da menjate
ovu postavku ako koristite HP drajvere. Ako odaberete ENABLED, tuđi
drajveri koriste isti metod za izbor medija kao i HP drajveri. Ako
odaberete DISABLED, neki PostScript drajveri koji nisu proizvedeni od
strane HP-a koriste PostScript metod za izbor fioke umesto HP metoda.
y SIZE/TYPE PROMPT. Upotrebite ovu opciju da kontrolišete da li se
poruka o konfiguraciji fioke i odgovarajuće obaveštenje prikazuju
svaki put kada se fioka otvori ili zatvori. Ove poruke vas
obaveštavaju da promenite tip ili veličinu medija u fioci koja je
konfigurisana za medij koji se razlikuje od onog u fioci.
Štampanje menija
Ako želite da pogledate aktuelnu postavku menija i dostupnih stavki,
odštampajte mapu menija i čuvajte je u blizini uređaja.
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Use c ili d da skrolujete do INFORMATION, nakon toga pritisnite
SELECT taster.
3. Upotrebite c ili d da skrolujete do PRINT MENU MAP, nakon toga
pritisnite SELECT taster.
Upotreba Help sistema
Ovaj štampač poseduje Help sistem koji nudi instrukcije za otklanjanje
problema i grešaka. Da pogledate Help u vezi poruke (ako je
informacija dostupna),pritisnite HELP taster. Ako je informacija duža od
četiri linije, upotrebite c ili d da skrolujete kroz nju.
Da izađete iz Help sistema, pritisnite HELP taster ponovo.
Da odaberete Use Requested Tray
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite TRAY BEHAVIOR.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete TRAY BEHAVIOR.
8. Pritisnite SELECT taster da odaberete USE REQUESTED TRAY.
9. Pritisnite c ili d da odaberete EXCLUSIVELY ili FIRST.
10. Pritisnite SELECT taster to odaberete ponašanje fioke.
11. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Promena postavke kontrolne ploče
Preko kontrolne ploče možete da promenite uobičajenu postavku
štampača (veličina medija i tip, postavku sleep delay funkcije, jezik
štampača i otklanjanje problema sa zaglavljivanjem).
Postavka kontrolne ploče se može promeniti i preko računara pomoću
stranice za postavku Web servera. Računar prikazuje iste informacije
kao i ekran.
PAŽNJA: Postavku često treba menjati. Hewlett-Packard kompanija
preporučuje da samo sistem administrator vrši promenu postavke.
U vezi kompletne liste stavki menija, pogledajte originalno uputstvo.
Neke opcije menija se prikazuju samo ako je instalirana odgovarajuća
oprema. Na promer EIO meni se prikazuje samo ako je instalirana EIO
kartica.
Da odaberete Manually Feed Prompt
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite TRAY BEHAVIOR.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete TRAY BEHAVIOR.
8. Pritisnite d da označite MANUALLY FEED PROMPT.
9. Pritisnite SELECT taster da odaberete MANUALLY FEED PROMPT.
10. Pritisnite c ili d da odaberete ALWAYS ili UNLESS LOADED.
11. Pritisnite SELECT taster da odaberete ponašanje fioke.
12. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Upotrebite c ili d da skrolujete do željenog menija i pritisnite
SELECT taster.
3. Neki meniji mogu posedovati menije nižeg nivoa. Upotrebite c ili d
da skrolujete do željenog podmenija i nakon toga pritisnite SELECT
taster.
4. Upotrebite c ili d da skrolujete do postavke, nakon toga pritisnite
SELECT taster. Neke postavke se menjaju brzo ako pritisnete i držite
c ili d.
Zvezdica (*) se prikazuje pored opcije i označava da je odabrana
uobičajena vrednost.
5. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Da odaberete uobičajenu postavku za PS Defer Media
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite TRAY BEHAVIOR.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete TRAY BEHAVIOR.
8. Pritisnite SELECT taster da odaberete PS DEFER MEDIA.
9. Pritisnite c ili d da odaberete ENABLED ili DISABLED.
10. Pritisnite SELECT taster da odaberete ponašanje fioke.
11. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
NAPOMENA: Postavka drajvera ima prednost u odnosu na postavku
kontrolne ploče. Postavka programa ima prednost u odnosu na obe
prethodne postavke. Ako ne možete da pristupite meniju ili stavkama ili
se ne radi o opciji za štampač ili nise uključili nadređenu opciju.
Kontaktirajte administratora mreže ako je funkcija zaključana (Access
denied menus locked poruka prikazuje se na ekranu).
Show address (prikaz adrese)
Ova opcija određuje da li se IP adresa štampača prikazuje na ekranu sa
Ready porukom.
4
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Clearable warnings (upozorenje na zastoj)
Da odaberete Size/type obaveštenje
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite TRAY BEHAVIOR.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete TRAY BEHAVIOR.
8. Pritisnite SELECT taster da odaberete SIZE/TYPE PROMPT.
9. Pritisnite c ili d da odaberete DISPLAY ili DO NOT DISPLAY.
10. Pritisnite SELECT taster da odaberete ponašanje fioke.
11. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Možete da odredite odaberete period prikaza upozorenja o zastoju ako
odaberete ON ili JOB. Uobičajena vrednost je JOB.
y Odaberite ON da upozorenje bude prikazano sve dok ne pritisnete
SELECT taster.
y Odaberite JOB da upozorenje bude prikazano sve dok se ne
sprovede posao koji je izazvao javljanje upozorenja.
Da odaberete upozorenje
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite SELECT taster da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite CLEARABLE WARNINGS.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete CLEARABLE WARNINGS.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajuću postavku.
9. Pritisnite SELECT taster odaberete postavku.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Sleep Delay funkcija
Ova funkcija smanjuje potrošnju kada uređaj nije u upotrebi duže vreme.
Možete da odaberete period nakon koga uređaj prelazi u sleep mod: 1
MINUTE, 15 MINUTES, 30 MINUTES, 60 MINUTES, 90 MINUTES, 2
HOURS ili 4 HOURS. Uobičajena postavka je 30 MINUTES.
NAPOMENA: Ekran uređaja će biti zatamnjen kada je uređaj u ovom
modu. Ovaj mod ne utiče na period zagrevanja ako nije duži od 8 sato.
Auto continue (automatski nastavak štampanja)
Da podesite Sleep Delay funkciju
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite SLEEP DELAY.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete SLEEP DELAY.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajući period.
9. Pritisnite SELECT taster to odaberete period.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Možete da odredite ponašanje štampača kada sistem generiše Auto
Continuable grešku. ON je uobičajena postavka.
y Odaberite ON ako želite da se poruka o grešci prikazuje deset
sekundi pre nego što uređaj automatski nastavi štampanje.
y Odaberite OFF da pauzirate štampanje svaki put kada se prikaže
poruka o grešci, sve dok ne pritisnete SELECT taster.
Da aktivirate auto continue funkciju
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite AUTO CONTINUE.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete AUTO CONTINUE.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajuću postavku.
9. Pritisnite SELECT taster da odaberete postavku.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Da uključite ili isključite Sleep mod
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite RESETS.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete RESETS.
6. Pritisnite d da označite SLEEP MODE.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete SLEEP MODE.
8. Pritisnite c ili d da odaberete ON ili OFF.
9. Pritisnite SELECT taster to uključite ili isključite sleep mod.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Cartridge low (upozorenje o toneru)
Štampač poseduje dve opcije za obaveštenje da je kertridž gotovo
potrošen: CONTINUE je uobičajena vrednost.
y Odaberite CONTINUE da omogućite nastavak štampanja nakon
prikazivanja poruke sve do zamene kertridža.
y Odaberite STOP ako želite da štampač pauzira štampanje sve dok ne
zamenite kertridž ili pritisnete SELECT taster, čime se omogućava
nastavak štampanja dok je poruka prikazana.
Personality parametar
Ovaj uređaj automatski menja jezik štampača (personality).
y AUTO opcija konfiguriše štampač za automatsko prepoznavanje tipa
posla i prilagođavanje poslu. Ovo je uobičajena postavka. Upotrebite
ovu postavku ako ne stvara probleme.
y PCL konfiguriše štampač za upotrebu PCL-a (Printer Control Language).
y PDF konfiguriše štampač za štampanje .PDF fajlova. (Ova opcija je
dostupna samo ako štampač poseduje dovoljnu količinu memorije.)
y PS konfiguriše štampač za upotrebu PostScript emulacije.
Da odaberete način obaveštenja o maloj količini tonera
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite CARTRIDGE LOW.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete CARTRIDGE LOW.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajuću postavku.
9. Pritisnite SELECT taster da odaberete postavku.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Da podesite personality parametar
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite PERSONALITY.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete PERSONALITY.
8. Pritisnite c ili d da odaberete (AUTO, PS, PCL, ili PDF).
9. Pritisnite SELECT taster da odaberete opciju.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Cartridge out (kertridž je potrošen)
Štampač poseduje dve opcije za ovu stavku menija.
y Odaberite CONTINUE da omogućite nastavak štampanja. Poruka
REPLACE CARTRIDGE se prikazuje sve dok ne zamenite kertridž. U
ovom modu možete da odštampate samo određen broj strana. Nakon
toga, štampač prekida rad sve dok ne zamenite kertridž. Ovo je
uobičajena postavka.
y Odaberite STOP ako želite da uređaj prekine štampanje sve dok ne
zamenite kertridž.
5
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Softver
Da odaberete odgovor na potrošen kertridž
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite CARTRIDGE OUT.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete CARTRIDGE OUT.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajuću postavku.
9. Pritisnite SELECT taster da odaberete postavku.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Štampač je opremljen korisnim programima, uključujući drajvere i
opcione programe. Radi jednostavne pripreme štampača i pristupa svim
funkcijama, HP preporučujue instalaciju priloženog softvera.
Proverite napomene u vezi instalacije i Readme fajlove na CD-u u vezi
dodatnih programa i jezika. HP softver nije dostupan na svim jezicima.
Operativni sistemi i komponente štampača
CD-ROM sadrži softverske komponente i drajvere za korisnike i
administratora mreže. Drajveri sa CD-a mora biti instalirani redom kako
bi se iskoristile prednosti funkcija štampača. Drugi programi su
preporučeni ali ne i neophodni za rad uređaja.
CD-ROM sadrži softver koji je projektovan za naredne operativne
sisteme:
y Microsoft® Windows® 98 i Windows Millennium Edition (Me)
y Microsoft Windows NT® 4.0 (samo za paralelnu i mrežnu vezu)
y Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
y Apple Mac OS v9.1 i noviji, OS X v10.1 ili noviji
Jam recovery (otklanjanje zastoja)
Upotrebite ovu opciju da konfigurišete način odgovora na zastoje,
uključujući i rukovanje zaglavljenim medijem. AUTO je uobičajena
vrednost.
y AUTO. Štampač automatski uključuje Jam Recovery ako je prisutno
dovoljno memorije.
y ON. Štampač ponovo štampa stranicu koja je izazvala zastoj.
Dodatna memorija se dodeljuje za memorisanje poslednjih nekoliko
odštampanih strana, što može izazvati pad performansi štampača.
y OFF. Štampač neće ponovo štampati stranicu koja je izazvala zastoj.
Zbog toga što se memorija ne koristi za memorisanje poslednjih
stranica, ukupne performanse mogu biti optimizovane.
Najnoviji drajveri za sve operativne sisteme dostupni su na sledećim
adresama: http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software. Ako nemate pristup Internetu,
pogledajte dokumentaciju iz pakovanja u vezi informacije o preuzimanju
novijeg softvera. Naredna tabela navodi dostupan softver.
Da odaberete odgovor na zastoj
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite JAM RECOVERY.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete JAM RECOVERY.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajuću postavku.
9. Pritisnite SELECT taster to odaberete postavku.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Softver
Windows
Windows Windows
2000/XP/
98/Me
NT4.0
Server 2003
Windows
Installer
x
x
x
PCL 6
x
x
x
PCL 5
x
x
x
PostScript
emulacija
x
x
x
x
x
HP Web
Jetadmin*
RAM disk
Ova opcija određuje konfiguraciju RAM disk funkcije. Opcija je
dostupna ako štampač poseduje najmanje 8 MB slobodne memorije.
y AUTO. Štampač određuje optimalnu veličinu RAM diska na osnovu
količine dostupne memorije. Ovo je uobičajena postavka.
y OFF. RAM disk funkcija je isključena, ali minimalni RAM disk je i dalje
aktivan (dovoljno za skeniranje jedne stranice).
Mac OS
Unix®/
Linux
OS/2
x
Macintosh
Installer
x
Macintosh PPD
fajlovi
x
IBM drajveri*
x
Model
skriptovi*
x
* Dostupno samo preko WWW-a.
Da podesite RAM disk
1. Pritisnite MENU da otvorite meni.
2. Pritisnite d da označite CONFIGURE DEVICE.
3. Pritisnite SELECT taster da odaberete CONFIGURE DEVICE.
4. Pritisnite d da označite SYSTEM SETUP.
5. Pritisnite SELECT taster da odaberete SYSTEM SETUP.
6. Pritisnite d da označite RAM DISK.
7. Pritisnite SELECT taster da odaberete RAM DISK.
8. Pritisnite c ili d da odaberete odgovarajuću postavku.
9. Pritisnite SELECT taster da odaberete postavku.
10. Pritisnite MENU da izađete iz menija.
Drajveri štampača
Drajveri obezbeđuju pristup funkcijama štampača i dozvoljavaju
komunikaciju sa računarom (upotrebom jezika štampača). Proverite
napomene o instalaciji i Readme fajlove na CD-u u vezi dodatnog
softvera i jezika.
Naredni drajveri su priloženi uz štampač. Novije verzije dostupne su na:
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software. U zavisnosti od konfiguracije
Windows računara, program za instalaciju softvera automatski
proverava da li računar poseduje pristup Internetu radi preuzimanja
novijih verzija drajvera.
Language (jezik)
Ako je prikazana LANGUAGE poruka na engleskom, sprovedite narednu
proceduru. U suprotnom, isključite i ponovo uključite štampač. Kada se
prikaže XXX MB poruka, pritisnite i držite SELECT taster. Kada sva tri
indikatora na kontrolnoj ploči svetle, pustite SELECT taster i sprovedite
narednu proceduru da odaberete jezik.
OS1
Da odaberete jezik
1. Kada je poruka SELECT LANGUAGE prikazana na engleskom,
pritisnite SELECT taster i sačekajte da se prikaže LANGUAGE poruka
na engleskom.
2. Pritisnite d sve dok se ne prikaže željeni jezika.
3. Pritisnite SELECT taster da snimite novu postavku.
PPD2
Windows 98, Me
x
x
x
x
Windows NT 4.0
x
x
x
x
Windows 2000, XP, Server 2003
x
x
x
x
x
x
Macintosh OS
1
2
6
PCL 6 PCL 5 PS
Sve funkcije nisu dostupne za sve drajvere ili OS-e. Proverite help fajl u
drajveru u vezi dodatnih informacija.
PostScrip (PS) Printer Description fajlovi (PPD)
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Za Windows 2000, XP i Server 2003
Da promenite postavku za sve poslove sve dok se program ne zatvori
U File meniju programa, kliknite Print. Odaberite štampač i kliknite Properties ili
Preferences.
NAPOMENA: Ako vaš sistem ne proveri automatski da li na Internetu
postoje novije verzije drajvera tokom insalacije, preuzmite ih sa adrese:
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software. Nakon povezivanja, kliknite
Downloads and Drivers da pronađete drajver koji želite da preuzmete.
Možete da preuzmete Model Scripts za UNIX i Linux sa Interneta ili
zahtevom od autorizovanog HP servisa. U vezi Linux podrške, posetite:
http://www.hp.com/go/linux. U vezi UNIX podrške, posetite:
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. U vezi dodatnih
informacija, proverite prateću dokumentaciju uređaja.
Da promenite uobičajenu postavku (na primer, da uključite Print on Both Sides)
Kliknite Start, kliknite Settings, nakon toga kliknite Printers ili Printers and Faxes.
Desni klik na ikonu štampača i odaberite Printing Preferences.
Da promenite postavku konfiguracije (na primer, da dodate fioku ili da
aktivirate/isključite funkciju drajvera kao što je Allow Manual Duplexing)
Kliknite Start, kliknite Settings, kliknite Printers ili Printers and Faxes. Desni klik na
ikonu štampača i odaberite Properties. Kliknite Device Settings stranicu.
Dodatne informacije za korisnike Macintosh računara možete naći u originalnom
uputstvu za upotrebu.
NAPOMENA: Ako drajver koji želite da instalirate nije na disku ili nije
naveden u ovom dokumentu, proverite napomene u vezi instalacije i
Readme fajl u vezi podržanih drajvera. Ako drajver nije podržan,
kontaktirajte proizvođača ili distributera programa koji koristite i
zatražite odgovarajući drajver za ovaj štampač.
Softver za Macintosh računare
HP installer obezbeđuje PostScript Printer Description (PPD) fajlove,
Printer Dialog Extensions (PDEs) i HP LaserJet Utility za Macintosh.
Web server se može upotrebiti sa Macintosh računarima ako je štampač
priključen na mrežu.
Dodatni drajveri
Naredni drajveri nisu uključeni na CD-ROM, ali su dostupni na Internetu.
y OS/2 PCL 5 ili PCL 6 drajver.
y OS/2 PS drajver.
y UNIX model scripts.
y Linux drajveri.
y HP OpenVMS drajveri.
PPD fajlovi
Upotrebite PPD u kombinaciji sa Apple PostScript drajverima kako bi
obezbedili pristup funkcijama štampača i omogućili komunikaciju sa
računarom. Program za instalaciju PPD-a, PDE-a i drugog softvera
dostupan je na CD-u. Upotrebite odgovarajući PS drajver koji dolazi uz
operativni sistem.
NAPOMENA: OS/2 drajveri su dostupni preko IBM-a i uključeni su u
OS/2.
HP LaserJet Utility
Odaberite odgovarajući drajver u odnosu na
potrebe
Upotrebite HP LaserJet Utility za kontrolu funkcija koje nisu dostupne
preko drajvera. Ilustrovani ekrani olakšavaju izbor funkcija. Upotrebite
HP LaserJet Utility da sprovedete naredne zadatke:
y Davanje imena štampaču, dodelite ga zoni na mreži i preuzmite
fajlove i fontove.
y Konfigurisanje i pripremanje štampača za Internet protocol (IP)
štampanje.
Odaberite drajver na osnovu toga kako koristite štampač. Neke funkcije
štampača dostupne su samo sa PCL 6 drajverima. Pogledajte Help fajl
drajvera u vezi informacija o dostupnim drajverima.
y Upotrebite PCL 6 drajver da iskoristite sve funkcije štampača. Za
štampanje kancelarijskih dokumenata upotreba ovog drajvera je
preporučena kako bi se obezbedile optimalne performanse i kvalitet
otiska.
y Upotrebite PCL 5 drajver ako je potrebna kompatibilnost sa ranijim
verzijama PCL drajvera ili starijim štampačima.
y Upotrebite PS drajver ako uglavnom štampate iz PostScript programa
kao što je Adobe® i Corel, radi kompatibilnosti sa PostScript Level 3
potrebama ili radi podrške za PS CompactFlash fontove.
NAPOMENA: HP LaserJet Utility trenutno nije dostupan za OS X, ali je
podržan u Classic okruženju.
Instalacija sistemskog softvera
Štampač je opremljen sistemskim softverom i drajverima na disku.
Sistemski softver mora biti instaliran kako bi iskoristili funkcije štampača.
Ako nemate pristup CD-ROM uređaju, sistemski softver možete da
preuzmete sa Interneta na adresi
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software.
NAPOMENA: Štampač automatski menja PS i PCL jezike.
Help fajl drajvera
Svaki drajver poseduje Help ekrane koje možete da aktivirate Help
tasterom, F1 tasterom na tastaturi ili klikom na znak pitanja u gornjem
levom uglu ekrana (u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite).
Help možete da otvorite i desnim klikom na bilo koju stavku drajvera i
nakon toga klikom na What's This? Help ekrani pružaju detaljne
informacije o određenom drajveru. Help fajl drajvera se razlikuje od
Help fajla programa.
NAPOMENA: Jednostavni skriptovi modela za UNIX (HP-UX®, Sun
Solaris) i Linux mreže dostupni su za preuzimanje sa WWW-a. Za Linux
podršku, posetite http://www.hp.com/go/linux. Za UNIX podršku,
posetite http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.
Najnoviji softver možete da preuzmete besplatno na adresi:
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software.
Upotreba drajvera
Upotrebite jedan od narednih metoda da otvorite drajver:
Za Windows 98, NT 4.0 i ME
Da promenite postavku za sve poslove sve dok se program ne zatvori
U File meniju programa, kliknite Print. Odaberite štampač i kliknite Properties.
Instalacija sistemskog softvera za direktno
povezivanje (Windows)
Da promenite uobičajenu postavku (na primer, da uključite Print on Both Sides)
Kliknite Start, kliknite Settings i nakon toga kliknite Printers. Desni klik na ikonu
štampača i odaberite Properties (Windows 98 i ME) ili Document Defaults
(Windows NT 4.0).
Kada instalirate softver u slučaju direktnog povezivanja, uvek instalirajte
softver pre povezivanja paralelnog ili USB kabla. Ako kabl priključite pre
instalacije softvera, pogledajte odeljak pod naslovom Instalacija softvera
nakon povezivanja paralelnog ili USB kabla.
Možete da upotrebite paralelni li USB kabl za direktno povezivanje.
Upotrebite IEEE 1284 kompatibilan kabl ili standardni USB kabl (2m).
Pažnja: Nemojte istovremeno da priključujete paralelni i USB kabl.
NAPOMENA: Windows NT 4.0 ne podržava USB vezu.
Da promenite postavku konfiguracije (na primer, da dodate fioku ili da
aktivirate/isključite funkciju drajvera kao što je Allow Manual Duplexing)
Kliknite Start, kliknite Settings i kliknite Printers. Desni klik na ikonu štampača i
odaberite Properties. Kliknite Configure stranicu.
7
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Instalacija softvera nakon povezivanja
paralelnog ili USB kabla
Da instalirate sistemski softver
1. Zatvorite sve programe.
2. Unesite disk u CD-ROM uređaj.
Ako se ne prikaže uvodni ekran, pokrenite program na sledeći način:
1. U Start meniju, kliknite Run.
2. Kucajte X:\setup (pri čemu je X slovo dodeljeno CD-ROM-u).
3. Kliknite OK.
3. Kada se to od vas zatraži, kliknite Install Printer i pratite prikazane
instrukcije.
4. Kliknite Finish nakon instalacije.
5. Pokrenite računar ponovo.
6. Odštampajte stranicu kako bi proverili ispravnost instalacije.
Ako ste već priključili paralelni ili USB kabl na Windows računar,
prikazuje se New Hardware Found dijalog nakon uključivanja računara.
Da instalirate softver za Windows 98 ili Windows Me
1. U New Hardware Found dijalogu, kliknite Search CD-ROM drive.
2. Kliknite Next.
3. Pratite prikazane instrukcije.
4. Odštampajte stranicu kako bi proverili ispravnost instalacije.
Ako instalacija nije uspešna, instalirajte program ponovo. Ako instalacija
ponovo nije uspešna, proverite instalacione napomene, Readme fajlove
na disku ili prateću dokumentaciju, ili posetite
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software u vezi dodatnih informacija.
Ako instalacija nije uspešna, instalirajte program ponovo. Ako instalacija
ponovo nije uspešna, proverite instalacione napomene, Readme fajlove
na disku ili prateću dokumentaciju, ili posetite
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software u vezi dodatnih informacija.
Da instalirate softver za Windows 2000, Windows XP ili Windows Server
2003
1. U New Hardware Found dijalogu, kliknite Search.
2. Na Locate Driver Files ekranu, označite Specify a Location kućicu,
uklonite oznake sa drugih kućica i kliknite Next.
3. Kucajte X:\2000XP, pri čemu je X slovo dodeljeno CD-ROM-u.
4. Kliknite Next.
5. Pratite prikazane instrukcije.
6. Kliknite Finish nakon instalacije.
7. Odaberite jezik i pratite prikazane instrukcije.
8. Odštampajte stranicu kako bi proverili ispravnost instalacije.
Instalacija sistemskog softvera za mreže
Softver na disku podržava mrežnu instalaciju za Microsoft mreže (izuzev
Windows 3.1x). U vezi mrežne instalacije na drugim OS-ima, posetite:
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software.
NAPOMENA: Windows NT 4.0 drajveri se moraju instalirati kroz
Windows Add-Printer Wizard.
Ako instalacija nije uspešna, instalirajte program ponovo. Ako instalacija
ponovo nije uspešna, proverite instalacione napomene, Readme fajlove
na disku ili prateću dokumentaciju, ili posetite
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software u vezi dodatnih informacija.
HP Jetdirect print server koji je u opremi modela sa oznakom "n"
poseduje 10/100Base-TX mrežni priključak.
Program za instalaciju ne podržava instalaciju ili kreiranje objekta na
Novell serverima. Podržan je samo direktan mod mrežne veze između
Windows računara i štampača. Da instalirate štampač i napravite
objekte na Novell serveru, upotrebite HP upravljački program, kao što je
HP Web Jetadmin, ili Novell upravljački program, kao što je NWadmin.
Deinstalacija softvera the software
Da instalirate sistemski softver
1. Ako instalirate softver na Windows NT 4.0, Windows 2000,
Windows XP ili Windows Server 2003 OS-u, morate imati
adminstratorski nalog.
Odštampajte konfiguracionu stranicu kako bi proverili da li je HP
Jetdirect print server konfigurisan pravilno za mrežu. Pogledajte
Configuration page u originalnom uputstvu. Na drugoj strani,
pronađite IP adresu štampača. Ovaj podatak je potreban za
instalaciju.
2. Zatvorite sve programe.
3. Unesite disk u CD-ROM uređaj.
4. Ako se ne prikaže uvodni ekran, pokrenite program na sledeći način:
1. U Start meniju, kliknite Run.
2. Kucajte X:\setup (pri čemu je X slovo dodeljeno CD-ROM-u).
3. Kliknite OK.
5. Kada se to od vas zatraži, kliknite Install Printer i pratite prikazane
instrukcije.
6. Kliknite Finish kada se instalacija završi.
7. Ponovo pokrenite računar.
8. Odštampajte stranicu kako bi proverili da li je instalacija pravilna.
Ako instalacija nije uspešna, instalirajte program ponovo. Ako instalacija
ponovo nije uspešna, proverite instalacione napomene, Readme fajlove
na disku ili prateću dokumentaciju, ili posetite
http://www.hp.com/go/lj2410_software,
http://www.hp.com/go/lj2420_software, ili
http://www.hp.com/go/lj2430_software u vezi dodatnih informacija.
Upotrebite Uninstaller da odaberete i uklonite Windows HP sistemske
komponente.
1. Kliknite Start i usmerite pokazivač na Programs.
2. Usmerite pokazivač na HP LaserJet 2400 series i kliknite Uninstaller.
3. Kliknite Next.
4. Odaberite komponentu koju želite da deinstalirate.
5. Kliknite OK.
6. Pratite prikazane instrukcije da dovršite deinstalaciju.
Izbor medija
Uređaj prihvata različite medije (uključujući i recikliran papir), koverte,
etikete, transparentne medije i papir korisnički definisanog formata.
Karakteristike kao što su težina, sastav, veličina zrna i vlažnost medija
značajno utiču na performanse i kvalitet otiska. Papir koji ne ispunjava
preporuke može izazvati loš kvalitet otiska, zaglavljivanje ili prerano
otkazivanje štampača.
NAPOMENA: Postoji mogućnost da medij ispunjava navedene preporuke
ali da su otisci nezadovoljavajući. Do toga može doći usled nepravilnog
rukovanja medijem, neadekvatne temperature i nivoa vlažnost ili usled
drugih faktora na koje Hewlett-Packard nema uticaj. Pre kupovine veće
količine medija, proverite da li odabrani mediji ispunjava preporuke iz
HP LaserJet printer family media guide dokumenta. Ovaj dokument
možete da preuzmete na adresi
http://www.hp.com/support/ljpaperguide/. Obavezno testirajte medij
pre kupovine veće količine.
Priprema Windows računara za upotrebu mrežnog štampča uz
Windows-sharing
Možete da delite štampač na mreži tako da drugi korisnici mreže mogu
da štampaju preko štampača. Pogledajte Windows dokumentaciju u vezi
pripreme Windows-sharing funkcije. Nakon toga, instalirajte softver na
sve računara koji koriste štampač.
Pažnja: Upotrebom medija koji ne ispunjava Hewlett-Packard
specifikaciju možete izazvati probleme sa štampačem. Popravke ove
vrste nisu pokrivene Hewlett-Packard garancijom.
8
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Podržani tipovi i formati medija
Fioka 1
Dimenzije1
Minimum
76x127 mm
Maksimum
216x356 mm
Transparentni medij
Etikete3
Koverte
1
2
3
Isto kao
prethodni
Težina
Kapacitet2
60 do 199 g/m2
100 listova od
75 g/m2
Napomena: Uz više vrednosti fuser mod parametra (HIGH 1 ili HIGH 2),
toner se bolje lepi za papir ali to može izazvati izraženije uvijanje
papira. U ovom slučaju, brzina štampe biće niža.
Da vratite postavku fuser mod parametra na uobičajenu vrednost,
otvorite CONFIGURE DEVICE meni na kontrolnoj ploči. Na PRINT
QUALITY podmeniju, odaberite FUSER MODES i nakon toga odaberite
RESTORE MODES.
Debljina: 0.1 do 0.14 75
Debljina: 0.1 do 0.14 50
Do 90 g/m2
Do 10
Unos medija u fioke
Štampač podržava različite formate. Proverite program u vezi
podržanih formata.
Kapacitet zavisi od težine i debljine medija i uslova u okruženju.
Glatkoća: 100 do 250 (Sheffield).
Unesite specijalan medij (koverte, etikete ili transparentan medij u fioku
1). U fioke 2 i 3, možete da unesete samo običan papir.
Unos medija u
višenamensku fioku
NAPOMENA: Ako koristite medij koji je kraći od 178 mm, može doći do
zaglavljivanja. Radi optimalnih performansi skladištite i rukujte medijem
na odgovarajući način.
1
2
1
2
Fioka 2 (250 listova)
Fioka 3 (500 listova)
Dimenzije1
Težina
Kapacitet2
Letter
216 x 279 mm
60 do 120 g/m2
250 listova od 75
g/m2
A4
210 x 297 mm
Executive
191 x 267 mm
Legal
216 x 356 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
A5
148 x 210 mm
8.5 x 13 inča
216 x 330 mm
Fioka br.1 prima do 100 listova
papira, do 75 listova transparentnog
medija, do 50 listova etiketa, ili do
10 koverti. Proverite dodatne
informacije o upotrebi specijalnog
medija u originalnom uputstvu.
1. Otvorite fioku br.1.
2. Izvucite plastični produžetak iz
fioke. Ako je medij koji koristite
duži od 229 mm, otvorite plastični
produžetak.
Štampač podržava različite formate. Proverite program u vezi
podržanih formata.
Kapacitet zavisi od težine i debljine medija i uslova u okruženju.
Jedinica za dvostranu
štampu1
Dimenzije2
Težina
Letter
216 x 279 mm
60 do 105 g/m2
A4
210 x 297 mm
Legal
216 x 356 mm
8.5 x 13 inča
216 x 330 mm
3. Pomerite vođice širine.
4. Postavite medij u fioku (kraća ivica
ka unutra, strana na koju štampate
ka gore). Medij treba centrirati
između vođica širine i ispod
jezička na vođicama.
5. Približite vođice širine ivicama
medija, vodeći računa o tome da
ne savijete medij. Pazite da medij
bude ispod jezička na vođicama.
Jedinica za dvostranu štampu deo je opreme HP LaserJet 2420d,
2420dn i 2430dtn modela.
Štampač podržava različite formate. Proverite program u vezi
podržanih formata.
Napomena: Nemojte da unosite
medij u fioku br. 1 tokom štampanja.
U tom slučaju možete da izazovete
zastoj. Nemojte da zatvarate prednja
vrata tokom štampanja.
U vezi dodatnih informacija o upotrebi medija, pogledajte odeljak pod
naslovom Paper specifications u originalnom uputstvu.
Štampanje otisaka
Unos medija u fioku br. 2
(fioka za 250 listova)
U vezi dodatnih informacija o tome kako uređaj preuzima medij iz fioke,
pogledajte naredne odeljke u originalnom uputstvu.
y Understanding tray order (redosled preuzimanja medija iz fioka)
y Customizing tray 1 operation (podešavanje Fioke br.1)
y Printing by type and size of media (locking trays) (štampanje na
osnovu tipa i veličine medija)
y Manually feeding media from tray 1 (ručni unos medija iz fioke br.1)
Fioka br.2 prima samo običan papir
(A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal,
Executive i 8.5x13" formata).
1. Izvadite fioku iz uređaja i uklonite
papir.
Izbor odgovarajućeg moda fuser jedinice
2. Postavite vođice širine tako da
pokazivač odgovara formatu
papira koji unosite.
Štampač automatski podešava fuser mod na osnovu tipa medija koji je
odabran za fioku. Na primer, teži papir kao što je karton, zahteva višu
vrednost fuser-mode parametra kako bi se toner bolje zalepio za medij,
ali transparentni medij zahteva LOW fuser-mode postavku kako bi se
izbeglo oštećenje štampača. Uobičajena postavka obezbeđuje najbolje
performanse za većinu tipova medija.
Fuser mod možete da ppromenite samo ako je za fioku koju koristite
odabran tip medija. Nakon izbora tipa medija za fioku, fuser mod za taj
tip medija možete da promenite u CONFIGURE DEVICE meniju u PRINT
QUALITY podmeniju preko kontrolne ploče.
3. Na zadnjoj vođici dužine papira,
pritisnite plavi jezičak i pomerite
vođicu tako da pokazivač
odgovara formatu papira koji
unosite.
9
Ovlašćeni HP distibuter – Pakom
Štampanje koverata
4. Postavite papir u fioku i proverite da li je
papir ravan na uglovima. Vodite računa o
tome da papir bude ispod jezička na
vođici dužine u unutrašnjosti fioke.
Možete da štampate koverte iz višenamenske fioke. Fioka br.1 prima do
10 koverata standardnog i korisnički definisanog formata.
Za štampanje koverata, obavezno postavite margine u programu na
najmanje 15.0 mm.
Uređaj će koverte štampati sporijom brzinom. Pored toga, performanse
zavise od konstrukcije koverte. Obavezno testirajte koverte pre kupovine
veće količine. Pogledajte dodatne informacije o specifikaciji koverata u
originalnom uputstvu.
5. Pritisnite papir da zaključate metalnu
pločicu u osnovnu poziciju.
6. Unesite fioku u štampač.
UPOZORENJE! Nemojte da koristite koverte sa obloženom ivicom,
izloženom lepljivom površinom ili od sintetičkih materijala. Ovakve
koverte mogu ispuštati štetna isparenja.
Napomena: Kada vadite fioku br.2 iz
štampača, pritisnite papir kako bi zaključali
metalnu pločicu u osnovnu poziciju pre
vraćanja fioke. Metalna pločica oslobađa i
podiže papir kada unesete fioku u štampač.
PAŽNJA: Koverte sa kopčom, prozorom, obloženom ivicom, lepljivom
površinom ili koverte od sintetičkih materijala mogu da oštete štampač.
Kako bi izbegli zaglavljivanje i oštećenje štampača, ne pokušavajte da
štampate na obe strane koverte. Pre unosa, proverite da li su koverte
ravne i ispravne. Nemojte da koristite koverte koje sadrže lepak osetljiv
na pritisak.
Unos koverata
1. Otvorite višenamensku fioku otvaranjem poklopca i izvucite držač
medija i produžetak.
2. Otvorite zadnji izlazni magacin. Izvucite produžetak u potpunosti.
Napomena: Ako koristite ovaj magacin, smanjujete uvijanje koverta.
3. Pomerite vođice na višenamenskoj fioci.
4. Postavite koverte u fioku, kraćom ivicom usmerenom ka unutra i
stranom na koju želite da štampate usmerenom ka gore. Deo na koji
lepite marku, prvi ulazi u fioku.
5. Približite vođice širine ivici koverata, vodeći računa o tome da ne
savijete koverte. Koverte treba centrirati između vođica i ispod
jezička na vođici širine.
Unos papira u fioku br.3
(fioka za 500 listova)
Fioka br.3 prihvata samo običan papir
(A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive i
8.5x13" formata).
Napomena: Jedinica za unos 500 listova
za fioku br.3 je standardni deo opreme
HP Color LaserJet 2460 modela.
Napomena: Ako koverta ima poklopac na kraćoj strani, prvo unesite ovu
stranu. Ako koristite medij koji je kraći od 178 mm, može doći do
zaglavljivanja. Skraćenje medija može biti rezultat uslova u okruženju.
Radi optimalnih performansi, čuvajte i rukujte papirom pravilno. U vezi
dodatnih informacija pogledajte originalno uputstvo za upotrebu.
1. Izvadite fioku i uklonite papir.
2. Podesite zadnju vođicu dužine u
skladu sa papirom koji koristite.
U originalnom uputstvu možete naći dodatne informacije o:
• Rukovanju i održavanju štampača
• Otklanjanju problema
• Potrošnom materijalu i opremi
• Menijima kontrolne ploče
• Specifikaciji uređaja
• Memoriji štampača i proširenju
• Komandama štampača
• Informacijama o regulativama
• Servisiranju i podršci
3. Podesite vođicu širine u skladu sa
papirom koji koristite.
4. Postavite papir u fioku vodeći računa
da bude ravan na uglovima. Pazite da
papir bude ispod jezička na ivici i
poleđini fioke.
5. Unesite fioku u štampač.
Izlazni magacin uređaja
Štampač je opremljen sa dva izlazna magacina. Gornji se koristi kada
je zadnji magacin zatvoren. Uređaj koristi zadnji magacin ako je on
otvoren.
1 Gornji izlazni magacin (licem ka
dole)
2 Zadnji izlazni magacin (licem ka
gore)
Napomena: Kada koristite fioku br. 1
i zadnji izlazni magacin, medij
prolazi ravno kroz štampač. U ovom
slučaju možete da smanjite uvijanje
otisaka.
10
Download

hp LaserJet UPUTSTVO ZA UPOTREBU