PRIPREMA ZA VEŽBANJE
Umetanje slika
Digitalne fotografije i slike (jpeg, gif, png...) umeću se izborom Insert/Illustration/Image, a nakon toga pomoću dijalog prozora koji
se pojavljuje bira se željena fotografija i umeće klikom na taster Insert. Na Ribonu se pojavljuje kartica PictureTools/Format koja
služi za formatiranje slika.
Formatiranje slika
Slika se selektuje klikom na sliku, a nakon toga se pojavljuju oznake oblika kružića oko slike. Ako se drži taster Ctrl može se
selektovati više slika.
Korišćenjem markera kružića kada je slika selektovana, klikom i odvlačenjem može se promeniti demenzija slike, a upotrebom
markera oblika kružne strelice slika se može rotirati.
Removal Background – novi alat u Wordu 2010 za uklanjaje pozadine slike.
Grupa alata Arrange:
Position – pozicija slike na strani, Wrap Text – odnos slike i teksta: In line with text – slika je u liniji sa tekstom (ponaša se kao
slovo), ostale opcije određuju da li je tekst oko slike, ispred i iza slike.
Grupa alata Adjust:
Corrections - opcije za korekciju kontrasta i osvetljaja, Color - promena boje slike, Artistics effects – umetnički efekti, Compress
Pictures – kompresija slike kojom se veličina slike svodi na potrebnu veličinu zavisno od namene, Change Picture – zamena slike
drugom slikom, Reset Picture – poništavanje svih promen na umetnutoj slici.
Grupa Alata Picture Styles:
Picture Border – postavljanje linije okvira slike, Picture Effects – primena efekata koji su grupisani u veći broj grupa
Grupa Size: Crop – opsecanje slike, Heigh – promena visine slike, Width –promena širine slike.
Napomena: Otvaranjem dijalog prozora mogu se efekti slike i podešavanja dimenzija i pozicije odabrati sa više detalja.
VEŽBANJE
Umetnite sliku po želji u Word dokument, a zatim joj promenite veličinu, kontrast, osvetljaj i boju. Podesite WrapText tako da slika
nije u liniji sa tekstom. Dodajte slici okvir. Zatim dodajte umetničke efekte. Resetujte sve promene. Isprobajte primenu različitih
efekata. Koristite opciju Undo. Isecite deo slike. Promenite dimenzije slike. Komprimujte sliku.
Download

Vezbanje - Word 06-01 - umetanje slika iz fajla.pdf