Jean Leclerc
(kako postati hipnotizer)
Književna HERMES zadruga
Jean Leclerc
HIPNOZA
(kako postati hipnotizer)
Izdavač HERMES, Književna
zadruga, Zemun, Gradski park 2
Glavni i odgovorni urednik
Vladimir Ličina
Recezent
Miodrag Todorović
Za izdavača
Tomislav Janosević, direktor
Lektor i korektor
Mara Sormaz
Ilustracije
Dragan Vićanović
Slog SDS Beograd
Drugo izdanje
Ti raž
10.000 primjeraka
Štampa DP »Štamparija«
Gračanica
Beograd
, 1990.
HIPNOZ
A
5
UVOD
Hipnoza spada u najstarije fenomene koji su
ljudima poznati, o njoj je napisano mnoštvo knjiga,
bila je predmet izučavanja mnogih blistavih umova, a
ipak, nismo došli ni blizu toga da sa sigurnošću
odgovorimo šta je prava priroda te fascinantne pojave
ljudskog duha.
Pisati knjigu posle svih onih knjiga koje su izdate
uposlednjih sto godina izgleda na trenutak kao jalov
posao jer nema trenutka a da se eventualni pisac ne
zapita ima li njegov posao ikakva smisla. Pažljivim
pregledom literature, međutim, lako je ustanoviti da,
i pored svih knjiga koje su napisane, nije ni izdaleka
ispričana velika priča o hipnozi i da svaki pisac može
dati svoj doprinos razumevanju i proširenju znanja o
ovoj oblasti za koju nikada nije ponestajalo interesovanja čitalaca. Svaki pisac, a pogotovo hipnotizer
6
Jean
Leclerc
željan pisanja, ima, dakle, šta novo da kaže i tako, bar za
trenutak ublaži žeđ čitalaca, koji, po pravilu željno
očekuju svaki novi naslov o hipnozi.
Cilj ove knjige je, pored toga što proširuje opšti
fond znanja, da pruži PRAKTIČNE informacije svima
onima koje hipnoza interesuje i koji bi i sami želeli da se
jednog dana ogledaju kao hipnotizeri.
Tezu da se kompleksne stvari poput hipnoze
teško mogu naučiti iz priručnik zastupaju još samo oni
koji dovoljno ne poznaju materiju. Iz dobrog priručnika
se mnogo može naučiti, mada ostaje kao preka potreba
da se naučeno iproveri upraaksi. Međutim, bez osnovne
podloge nema se štaproveravati i uvežba-vati.
Iz udžbenika ovog tipa može se, dakle, steći
dovoljno znanja da se pokuša i sa praktičnom primenom naučenog. Hipnoza je u ovom udžbeniku tretirana
kao i svako drugo gradivo, koje, samo po sebi, nije ništaa
komplikovanije ni jednostavnije od bilo kog drugog
gradiva. Nravno, uspeh će brže postati očigledan ako se
knjiga koristi uz praktične lekcije iskusnog učitelja ali
tako nešto retko ko može sebi da priušti.
Svako ko želi da nauči kako se izvodi hipnoza i da
sam postane hipnotizer mora sve vreme imati na umu
da je ova knjiga jedinstveni kurs koji su prošli brojni
učenici od kojih su neki nastavili sa profesionalnim
bavljenjem hipnozom. Potrebno je s toga imati puno
poverenje u date lekcije jer su sve proverene u
HIPNOZ
A
7
praksi bezbroj puta i, svima koji su ih upražnjavali,
jasno je da se njihovom primenom dolazi do rezultata.
Svaku lekciju pažljivo pročitajte. Najbolje je da
pre početka vežbanja ćelu knjigu pročitate čisto informativno i da posle toga počnete sa proučavanjem i
upražnjavanjem svake vežbe ponaosob. Ukoliko budete
bili pažljivi i uporni prve rezultate možete očekivati već
posle dva do tri meseca.
HIPNOZ
A
9
Kratak istorijski pregled
fenomena hipnoze
Hipnoza spada u one fenomene koji su
ljudskom rodu bili oduvek poznati. Na osnovu
dre vi h zapisa moguće je zaključiti da su
istaknuti pojedinci na ju speSnijih civilizacija
poput Egipta, Mesopotamije, Kine i Grčke
savršeno vladali izuzetno preciznim metodama
hipnoze. Hipnoza je u tim vremenima najčešće
koriSćena za stvaranje iluzija pred Sirim narodnim masama. Moj sije je pred faraonovim
svećenicima na egipatskom dvoru, prema
Bibliji, pretvorio Štap u zmiju i učinio još
mnoga čuda. Za upućene to nisu, međutim,
nikakva čuda već praktične manifestacije
hipnoze u reži j i vrsnog hipnotizera.
Indijski fakiri su, takode, od vajkada koristili
hipnozu, bilo u cilju dočaravanja moći ili u cilju
ličnog
10__________________Jean Leclerc___________________
usavršavanja i postizanja super moći. Na
vašarima fakiri i dan danas prikazuju iluziju u
kojoj fakir (hip-notizer) na licu mesta zasadi
biljku koja na očigled posmatrača raste i cveta.
Radi se, zapravo, o grupnoj hipnozi koja može
da obuhvati neograničen broj posmatrača.
O hipnotskom umeću prastarih civilizacija,
ipak, ne znamo mnogo sem toga da su preduzetni pojedinci izuzetno dobro vladali tim
umećem.
Savremena istorija hipnoze i njene primene
počinje pojavom Franca Antona Mesmera
(1734-1815) mada se u njegovo vreme još nije
upotrebljavao termin hipnoza. Mesmerov učenik
markiz Pijsegir upotrebioje ime "veštački
somnambulizam", koje će se održati sve do
polovine XIX veka kada je škotski hirurg
Džejms Brejd stvorio naziv koji se i danas
koristi-HIPNOZA.
Mesmer je 1766.god. objavio knjigu "O
uticaju planeta" u kojoj je razradio svoju teoriju
"animalnog magnetizma" • Po njemu na
čovekovo zdravije i ponašanje značajno utiču
planete svojim kretanjem. Da bi se proizveo
efekat ozdravljenja od telesne ili duševne bolesti
bilo je potrebno da terapeut uskladi potencijale
planeta i ljudskog organizma. U te svrhe
Mesmerje na svojim seansama koristio razna
pomagala od kojih je to najčešće bio magnet u
koga je on imao neograničeno poverenje,
Mesmer je u svojim ogledima utvrdio da
se različiti metali mogu «namagnetisati» i da se
_______________________HIPNOZA_____________________77
time može uveliko poboljšati njihov lekoviti
efekat. Najefikasniji metal, po njemu je bilo
gvožde, a po lekovitosti su se izdvajali i zlato,
olovo, srebro...
U grupnim seansama Mesmer je svoje
pacijente dovodio do transa blagim fizičkim
dodirom ili verbalnim kontaktom. Na taj način
dolazilo je do ozdravljenja od raznih psihofizičkih oboljenja. Sam Mesmer je verovao da
do izlečenja dolazi na taj način što između
terapeuta i pacijenta struji "animalni magnetizam" izjednačavajući potencijale i
proizvodeći ravnotežu energija, što se sve
ogleda u poboljšanju zdravstvenog stanja.
Mesmerova objašnjenja svodila su se na
posmatranje živog organizma kao "bio-fizičkohemijskog sistema" što je u njegovo doba dosta
bilo u modi. Psihičke faktore on, međutim, nije
uzimao u obzir. Izlečenja je smatrao kao
posledicu kretanja nekog imaginarnog fluida.
Kasniji razvoj nauke pokazao je da je
"mesmerizam" zapravo psihičko delovanje a ne
fizičko-hemijsko. Francuska Akademija nauka
je pri ispitivanju Mesmerovog rada došla do
zaključka da njegovi radovi "ne vrede mnogo"
jer je na njegovim seansama dolazilo do
izlečenja i onih ljudi koji nisu dodirivani
rukama ili magnetima pa je tako ceo proces
izlečenja pacijenata sveden na njihovu "bujnu
maštu". A ta "bujna mašta" postaće osnov na
kojoj će se kasnije razviti moderna psihologija.
Mesmerov učenik Delson je 1870. godine pisao
da Akademija nije ni izdaleka bila objektivna
prilikom ocenjivanja Mesmerovog rada i
12
Jean
Leclerc
njegovih doprinosa medicini već da je njihov
ishitreni zaključak naneo dosta štete ne samo
Mesmeru već i medicini uopšte. Jer, bez obzira
šta je "stvarni" uzrok izlečenja ogromnog broja
Mesmerovih pacijenata, dužnost lekara je da se
posveti tom problemu i prizna uspešnost metode
kao celine. Upućujući jetku poruku Akademiji i
medicinskim krugovima Delson je izrekao, za to
vreme, čuvenu rečenicu: "Ako je medicina mašte
svemoćna, pa, bavimo se onda medicinom
mašte!"
Od polovine prošlog veka počelo se sa
pažljivijim proučavanjima psihičkih fenomena i
kritičkih posmatranja i Mesmerovih radova.
Njegova teorija o animalnom magnetizmu
potpuno je odbačena kao neosnovana i kao
neadekvatno objašnjenje svih onih efekata i
izlečenja koja je postigao u svojoj dugogodišnjoj
praksi. Ta su izlečenja, međutim, objektivna
pojava bez obzira što Mesmer nije za to imao
adekvatno obrazloženja. Mi danas znamo da je
on udario kamen temeljac savremenoj
psihologiji i sugestologiji a samog Mesmera
možemo lako svrstati u onu grupu ljudi koji su
načinili nekakvo otkriće a sami nisu bili svesni
svog dela, poput Kolumba koji do kraja života
nije shvatio da je otkrio Novi svet već je smatrao
da je pronašao novi put za Indiju.
HIPNOZ
A
13
Seanse Dr Mesmera
Mesmerove seanse sastojale su se od niza,
za nas, vrlo čudnih rituala. U salonu u kome se
sprovodilo lečenje po metodu "animalnog
magnetizma" vladao je polumrak da bi se
pojačao
mistični
doživljaj
pojedinac.
Učestvovalo je ponekad i više desetina ljudi a
sam Mesmer igrao je ulogu VELIKOG MAGA, obučen u dugački ogrtač poput čarobnjaka
Merlina. On je davao instrukcije koje su svi bez
pogovora slušali.
U prostoriji su se nalazila drvena burad
napunjena vodom i raznim žicama, metalnim
pločicama i raznim predmetima koji su imali za
cilj da izvrše prikupljanje "animalnog
magnetizma." Pacijenti su stajali oko tih buradi
i u rukama držali metalne elektrode povezane sa
rastvorima koji su se u njima nalazili. Mesmer
je u toj neverovatnoj i potpuno nerealnoj
situaciji koju je sam stvarao ostavljao
neverovatno snažan utisak, što je, videćemo
kasnije, osnovni preduslov da bi neko mogao da
bude hipnotizer.
Učesnici Mesmerovih seansi (koje su
često trajale satima) dobijali su grčeve, tresli su
se, i zapadali u čudna duševna stanja, govorili
stvari koje pri punoj svesti nikada ne bi
izgovorili... Mnogi od njih bili su izlečeni od
svojih, najčešće, psihofizičkih tegoba.
14
Jean
Leclerc
Kada danas posmatramo Mesmerove
seanse lako možemo primetiti daje on, i pored
toga što ni sam nije našao pravo objašnjenje za
ono što je sprovodio, zapravo, radio je po svim
pravilima modernih hipnotskih tehnika. Jer, on
nije bio vašarski teatralan zbog, kako su to
govorili njegovi protivnici, želje za sirovim
egzibicionizmom, već zbog preke potrebe
hipnotizera da dominira situacijom koja mora
izaći iz okvira običnog a sve to u cilju lakšeg
proboja u čovekove nesvesne slojeve psihe.
Seansa markiza Pijsegira
Markiz Pijsegir je bio Mesmerov učenik i
iskreno je verovao u učenje svoga učitelja.
Pored eksperimenata sam je sprovodio i
mnogobrojne tretmane lečenja po istom principu
kao i Mesmer. I on je, takode, verovao da je po
sredi
"animalni
magnetizam".
Koristeći
Mesmerovu metodu "magnetskih dodira" u kojoj
se pacijentu pažljivo prelazi rukama preko tela i
tako ostvaruje "magnetski kontakt", Pijsegir je
zapazio da jedan pacijent na kome je upravo
sprovodio seansu, nije dobio grčeve niti je počeo
da se trese, kao što se, po teoriji, moralo
dogoditi već je utonuo u dubok san! Pijsegir je
pokušao da ga probudi ali nije u tome uspeo.
Slučajno, već na kraju živaca, markiz je rekao
pacijentu da ustane i ovaj je, iako u snu, odmah
izvršio njegovu naredbu. Zapravo, sve naredbe
koje mu je Pijsegir izdao izvršavao je istog
HIPNOZ
A
15
trenutka bez pogovora. Bila je to klasična
hipnoza i posle izveštaja koje je objavio dolazi
do naglog razvoja hipnoze u savremenom
obliku u kome je i mi danas poznajemo.
Proizvođenje hipnotičkog sna putem
verbalne sugestije prvi put pominje Liebo u
svom radu o zoomagnetizmu krajem prošlog
veka. Ni on, kao ni Mesmer, ne pronalazi prvo
teorijsko objašnjenje za postignute efekte.
U ovom veku hipnoza je naučno dosta
proučavana i data su relativno zadovoljavajuća
objašnjenja kako do nje dolazi. Ipak, treba imati
u vidu da se ni sve današnje naučne škole ne
slažu u svim pojedinostima oko ključnih pitanja
hipnoze.
Hipnoza u svom praktičnom smislu,
uzdignuta je danas na najviši mogući nivo. Za
razliku od prvih istraživača više nema
dvoumljenja kako se proizvode efekti
hipnotskog sna već je pažnja kod novih istraživanja usmerena na mogućnosti primene.
Možemo zbog toga slobodno reći da je posao
današnjeg hipnotizera sveden na zanat koji
svako može izučiti bez većih problema ako ima
afiniteta za tako nešto.
*
16
Jean
Leclerc
U ovom kratkom, da ne kažemo
minijaturnom, pregledu istorijskih aspekata
hipnoze obradili smo par najvažnijih momenata
značajnih za razvoj umeća hipnotisanja. Pošto je
cilj knjige da čitaoca poduči praktičnim
tehnikama smatrali smo da istorijskom pregledu
nije potrebno posvetiti više pažnje sledeći
narodnu mudrost koja kaže: "ne mora se znati
istorija muzike da bi bio virtuoz na violini".
HIPNOZ
A
PRAKTIČNI
KURS
HIPNOZE
PRIPREMNE VEŽBE
17
HIPNOZ
A
19
Psihofizička priprema
Svaki posao zahteva određene kvalitete
koji se kao neophodni uslovi MORAJU ispuniti
da bi naš rad imao uspeha. Bavljenje hipnozom
je kompleksno zanimanje, vrlo specifičnih
zahteva i svako ko želi da mu se posveti mora
uložiti dosta truda i strpljenja pre nego što oseti
prve (i najslađe) plodove uspeha.
Hipnozom se može baviti ili profesionalno
ili amaterski mada nije retko, čak medu
poznatijim hipnotizerima naći one koji nalaze
neku zlatnu sredinu između ova dva vida
upražnjavanja hipnoze.
Svako treba da, pre nego što se odluči za
bavljenje hipnozom, proceni svoje realne
mogućnosti (psihičke i materijalne) i motive za
taj posao. Ukoliko ne postoji zadovoljavajući
nivo bilo kojeg faktora naša delatnost teško da
može imati uspeha.
20
Jean
Leclerc
Kada početi
Osnovna zabluda je da se hipnozom mogu
baviti samo ljudi koji su u tajne ovog zanata ušli
kao vrlo mladi ljudi. Ništa nije netačnije od toga
jer hipnozu mogu savladati i mladi i stari sa
podjednakim uspehom (pod uslovom da žele da
se time bave i da ulože minimum truda). Znači,
ako vas interesuje hipnoza i želite postati
hipnotizer ne osvrćite se na to koliko imate
godina niti na to šta neki o tome misle i pričaju.
Ko može postati hipnotizer?
Tehnički gledano svako može biti
hipnotizer i pored toga Što ne mogu svi biti
hipnotisani. Međutim, u praksi stvar izgleda
drugačije. Na kursevima koji se, tu i tamo,
priređuju za šire krugove ljudi zainteresovanih
da postanu hipnotizeri tek manji broj to stvarno i
postane. Medu onima koji ne uspeju ima dosta
ljudi koji nemaju nikakve prepreke da to urade,
neki čak jako dobro savladaju teoriju ali kada
dođe odlučujući trenutak da se oprobaju u praksi
oni se dvoume pa čak i odustaju. Neki od njih
prijavljuju se za naredne kurseve i tek posle
izvesnog vremena polazi im za rukom da razbiju
neki imaginarni strah i dvoumljenje i da se
upuste u avanturu praktičnog
HIPNOZA
21
upoznavanja svesti i podsvest putem hipnoze.
Iz ovoga možemo izvesti nedvosmislen
zaključak da je uspeh u izučavanju hipnoze
neizvestan do kraja i da svoje kvalitete na tom
polju možemo oceniti tek kada praktično
isprobamo tehnike i uložimo izvestan trud. Zato
ne verujte nikome ko vam kaže da vi ne možete
biti hipnotizer kao što ne treba da verujete
nikome ko vam na prvi pogled kaže da možete
biti hipnotizer. Ako vas hipnoza zaista
interesuje, pokušajte je naučiti i primeniti, i to
je sve!
Nemojte se obazirati na zabludu da hipnotizer
može biti samo muškarac zastrašujućeg ili
zagonetnog izgleda, crnih prodornih očiju,
obučen u crni frak. To je zabluda kao i svaka
druga. Izgled hipnotizera ne mora imati bitnu
ulogu u hipnotisanju, samim tim što se
hipnotisati može i na taj način da hipnotisani i
ne vidi hipnotizera.
Kako početi?
Za one koji su odlučili da se posvete
proučavanju hipnoze i metoda hipnotisanja
preostaje još samo pitanje kako početi. Kao
odgovor možemo vam dati sledeći predlog:
POČNITE
ČITAJUĆI
OVU
KNJIGU.
Pročitajte je do kraja, zatim pređite na
izučavanje pojedinačnih delova i radite
propisane vežbe. Sta treba dalje raditi biće vam
rečeno .u daljem tekstu.
22
Jean Leclerc
Fizička priprema
Kako pri svakoj psihičkoj delatnosti dolazi
do trošenja izvesnih količina energije i u
izvesnim slučajevima popriličnog iscrpljivanja,
hipnotizer mora biti u dobroj kondiciji. Da bi se
to postiglo mora se živeti prema načelima
zdravog života što podrazumeva potpuno
odricanje od alkohola i bilo kakvih drugih sredstava koji štetno deluju na nervni sistem. Takode
se mora voditi računa o ishrani koja mora biti
takva da obezbeđuje sve neophodne materije za
zdrav život. Potrebno je što više kretanja po
čistom vazduhu a bavljenje sportom može samo
koristiti. Znači, sve ono što se preporučuje za
zdravlje i vitalnost svakog čoveka dobro došlo je
i hipnotizeru i tim stvarima moramo posvetiti
dužnu pažnju.
Čitanje literature
U svakom poslu potrebno je neprestano
učiti i Usavršavati se. Hipnoza nije nikakav
izuzetk. I početniku i iskusnijem hipnotizeru
važno je da saznaje i proširuje svoj vidokrug. A,
verujte, uvek se ima šta novo naučiti.
HIPNOZ
A
23
Za početnika je najvažnije da stvori pravilan
odnos prema literaturi a to znači daje koristi
redovno i da prati izlazak novih naslova. Pri
ovome se često dešava, posebno kod početnika,
da upadnu u psihološku zamku i zažele da
imaju sve što je izašlo o temi koja ih interesuje.
Pazite da se to ne dogodi i vama jer NE
MOŽETE imati sve knjige iz neke oblasti niti je
to potrebno. Ima ljudi koji su posedovali sasvim
male biblioteke pa, ipak, postigli lepe uspehe na
polju praktične hipnoze. Njihova tajna uspeha
sastojala se u marljivom proučavanju onoga što
su imali na raspolaganju nisu gubili vreme, u
jalovom očajavanju šta sve nemaju.
Pored literature o hipnozi posebno obratite
pažnju na psihološku literaturu. Počnite sa
lakšim, naučnopopularnim radovima pa, kako
vam znanje bude raslo, pređite na složeniju
literaturu i, možda, fakultetske udžbenike i
naučne monografije. Jer, treba da to imate u
vidu, poznavanje psihologije čoveka je jako
važna stvar za hipnotizera. Poznavanje
psiholoških zakona pružiće vam sigurnost pri
izboru objekta hipnoze i pomoći vam da
savladate sopstveni strah ili nesigurnost u
važnim momentima.
Pored literature dobro je ako ste u
mogućnosti da pohađate predavanja iz oblasti
psihologije ili, još bolje, hipnoze. U svakom
slučaju to je privilegija stanovnika većih
gradova i ne spada u strogo neophodne
delatnosti.
24
Jean Leden:
Može li se hipnoza naučiti iz
knjige?
Već smo, zapravo, dali odgovor na ovo
pitanje ali je dobro da se podsetimo: SVE ŠTO
JE BITNO ZA PROFESIJU HIPNOTIZERA
MOŽETE NAUČITI IZ KNJIGA! Taj način
učenja je, svakako, mukotrpniji nego u slučaju
da vas neko podučava ali tim pre dolazi do
izražaja vaša upornost i motiv da savladate
gradivo.
Kada dođemo do samih tehnika
hipnotisanja videćete da se one sastoje od niza
instrukcija, obično verbalnih, koje nisu
komplikovane za shvatanje niti za izvođenje.
Osnova svega je da nekoga snagom svoje volje
i prisebnosti ubedite da će biti hipnotisan ali da
bi vam to pošlo za rukom vi PRVO MORATE
UBEDITI SEBE da to možete učiniti! To je
tajna svake uspešne hipnoze a posebno svakog
uspešnog početka. Upravo su tu oni koji
hipnozu uče iz knjige hendikepirani jer nema
nikoga koće im "razbijati" tremu. Sve to moraju
da učine sami na osnovu onoga što nauče iz
udžbenika.
HIPNOZA
25
Evidencija o postignutom
Da bi u svako doba imali kompletan pregled šta
ste uradili a šta još niste potrebno je da sve
vreme učenja vodite precizan dnevnik o svojim
aktivnostima. Jedino na taj način moći ćete da
analizirate svoje greške ali i da evidentirate
dobro izvedene operacije i savladano gradivo.
Potrudite se da ne preskočite ovu važnu
aktivnost jer ćete vođenjem dnevnika značajno
ubrzati svoje školovaje. Vođenje dnevnika je
ujedno i vaš prvi ispit samodiscipline i
smovaspitavanja.
Stigli smo do trenutka kada treba proveriti
šta smo do sada naučili. Može se nekome
učiniti da nije ni počeo sa učenjem ali izvesno
gradivo je predeno i mora se izvršiti provera.
Pred vama se nalazi test koji se sastoji od
nekoliko pitanja na koja morate odgovoriti što
preciznije. Uvek odgovarajte pismeno bez
obzira koliko vam se to činilo nepotrebnim.
Pitanja prepišite u vaš dnevnik koji ste već, tako
bi bar trebalo, počeli da vodite. Ukoliko još ne
vodite dnevnik vašeg učenja ovo je idealna
prilika da to počnete. Dakle, odgovore zapisujte u dnevnik. Pri odgovaranju se ne smete
služiti knjigom jer jedino tako možete videti
koliko stvarno znate.
26
Jean
Leclerc
Pitanja
1. Kako je izgledala seansa Franca Antona
-Mesmera? Opišite je što detaljnije.
2. Koje su Mesmerove osnovne zablude a
koje su vrednosti njegovog rada?
3. Štaje uradio markiz Pijsegir?
4. Šta vas je navelo da čitate ovu knjigu?
5. Da li želite da naučite metode kojima se
može postići hipnotičko stanje? Zašto to
želite?
6. Da li verujete da možete postati hipnotizer?
7. Ko može postati hipnotizer?
8. Da li ste nekada videli hipnotizera na delu?
9. Da li već vodite dnevnik? Zašto?
10. Može li se hipnoza naučiti iz knjige?
11. Koje knjige ste već čitali o hipnozi? Za
pišite njihove naslove?
12. Da li vam je bilo teško da pismeno odgovarate na ova pitanja? Zašto?
HIPNOZ
A
27
Kada ste odgovorili na pitanja pažljivo ih
pročitajte i ako na neko od njih niste imali
odgovor poslužite se knjigom da bi našli pravo
rešenje.
Ukoliko na nekoliko pitanja niste znali
odgovor onda se morate ponovo vratiti na
početak i naučiti propušteno.
Posebno obratite pažnju na pitanje broj 6.
Ako je vaš odgovor NEGATIVAN onda ova
knjiga nije za vas. Ako ne verujete da ćete
uspeti onda sigurno i nećete. Ova knjiga je za
one koji su na ovo pitanje odgovorili pozitivno!
HIPNOZ
A
29
Šta je hipnoza?
Ovom pitanju bi slobodno mogli posvetiti
jednu celu knjigu i opet ne bi dali sve odgovore
koji se mogu dati. Današnja nauka ima više
teorija koje nastoje da odgovore šta je i kako
nastaje hipnoza ali nijedna od njih se ne smatra
konačnom.
Za nas trenutno nije mnogo važno kako
nauka objašnjava moždane procese prilikom
hipnoze ali nam je važno da znamo najprostiji
odgovor na pitanje šta je hipnoza.
Svi vi koji sada čitate ovu knjigu, zapravo,
znate štaje hipnoza i pored toga što mnogi od
vas ne umeju da to iskažu. Znate daje za
hipnozu potrebno dvoje -hipnotizer koji daje
nekakve instrukcije i osoba koja će biti
hipnotisana (kasnije ćete videti dau seansi može
učestvovati i samo jedan čovek). Znate i kako
se ponaša hipnotisani. Sve su to maifestacije
pojave koju pokušavamo da definišemo.
30
Jean
Leclerc
Najprihvatljivija definicija je ona koja
hipnozu opisuje kao "specifično stanje svesti, pri
čemu do izražaja dolaze tri nova kvaliteta svesti
OPUŠTENOST,
KONCENTRACIJA
i
PODLOŽNOST
SUGESTIJI."
O
ovim
kvalitetima biće reči kasnije. Za sada se
zadovoljite time da naučite ovu definiciju tj. da
zapamtite TRI osnovne stvari u hipnozi
Osnovna dogma ove knjige
Jako je važno da ovome što će vam sada biti
rečeno obratite maksimalnu pažnju. Zapamtite i
pridržavajte se sledećeg uputstva: OZBILJNO
SHVATAJTE SVE ŠTO JE NAPISANO U
KNJIZI, NIŠTA NEMOJTE PROPUSTITI NITI
ZANEMARITI. Ovo je mala knjižica po obimu
strana ali je gradivo koje je obrađeno kompletno
i sasvim dovoljno da izvedete svoju prvu
hipnozu. Dalje usavršavanje posle toga neće biti
nikakav problem, pa stoga, nije imalo ni potrebe
pretrpavati lekcije osnovnog kursa podacima
koje početnik ne može praktično iskoristiti.
Lekcije koje su ovde date sadrže, dakle, onaj
osnovni minimum koji će vas uvesti u praktičan
rad. Zbog toga treba vrlo ozbiljno prići svemu
onome stoje napisano i uraditi čak i one vežbe za
koje nam se može na prvi pogled učiniti da su
suvišne. Ta disciplina (ukoliko je postignete) je
ključ vašeg uspeha u savladavanju ovog kursa!
____________________HIPNOZA__________________J7
Ova pravila koja smo pomenuli shvatite
kao DOGMU i o tome nemojte više razmišljati
već izvršavajte zahteve koji su vam postavljeni.
Jednoga dana shvatićete u potpunosti zbog čega
je sve ovo traženo od vas.
HIPNOZ
A
33
ČETIRI OSNOVNE
VEŽBE
I Vežba kontrola
sopstvenih
emocija
Kao hipnotizer bezbroj puta naći ćete se u
situaciji da prvo morate zagospodariti sobom pa
tek posle toga i licem kojim se bavite (u daljem
tekstu upotrebićemo termin “medijum”). Iz
iskustva vam je poznato da u nekim prilikama
dolazi do snažnog uzbuđenja, treme, straha i
sličnih emocionalnih stanja. Sve to može da ima
negativne posledice po ispravno izvršenje
zadataka, a to je kod hipnotizera posebno
očigledno.
Emocionalna reakcija pojedinca u
izvesnim situacijama dosta zavisi od urođenih
faktora (konstitucije) i navika.
34
__________Jean Leclerc__________________
Ipak, i pored toga, dosta se može učiniti u cilju
svesnog ovladavanja nekim reakcijama. Pođimo
od konkretnih. Ako ste se nekada našli na ispitu
ili sličnoj situaciji imali ste prilike da se suočite
sa TREMOM. U nekim neugodnim situacijama
dolazi do konflikta u međuljudskim odnosima i
tada do izražaja mogu doći bes, ljutnja i si. Kako
u datim situacijama savladati ove negativne
pojave? Pravi odgovor bi glasio da je to dosta
teško ali da se ipak može dosta uticati na naše
ponašanje i reakcije. Pre svega potrebno je da
dosta razmišljate o svojim postupcima, - da
shvatite da od ljutnje i besa nema neke veće
koristi već da to može samo da šteti. Nastojte,
dakle, da izbegnete situacije u kojima može doći
do većih neugodnosti. U nekim slučajevima to,
međutim, nije moguće a nije ni poželjno. Jer, ne
bi bilo dobro da bežeći od situacije u kojoj
osećate tremu, ne izađete na ispit. U tom se
slučaju morate direktno suočiti sa napetom
situacijom i morate je savladati. Kako to postići?
Postoji jedan "trik" indijskih jogija koji je
opšte prihvaćen i može nam dosta dobro
poslužiti. Primetili ste, svakako, u neugodnoj
situaciji da dolazi do propratnih pojava kao što
su povećanje pritiska i ubrzano disanje. Na
pritisak niste u mogućnosti da delujete direktno
ali jeste na sopstveno disanje! Dovoljno je da
OBRATITE PAŽNJU SAMO NA TU JEDNU
STVAR - DISANJE! Pažljivo, uz punu svesnost
u neugodnoj situaciji mislite samo na svoje
disanje i dišite ravnomerno i polako. Kao nekom
magijom nestaće uzbuđenja i vi ćete
zagospodariti situacijom i sobom.
HIPNOZ
A
35
Možda
ste
očekivali
nešto
"komplikovanije"? Kada isprobate ovu vežbu u
praksi videćete da je dovoljno komplikovana i
ako želite da je potpuno savladate (što je
neophodno) morate dosta često ve-žbati.
Vežbaćete svakodnevno tako što ćete svesno
pratiti svoje disanje po par minuta. Posle
desetak dana preći će vam u naviku da svesno
posmatrate svoj proces disanja a onda vam neće
biti teško da to postignete i u konfliktnim
situacijama.
II vežba - relaksacija
Vežba relaksacije (opuštanja) nadovezuje
se na prethodnu vežbu kontrole emocija. Ako
ste ovladali emocijama i u stanju ste da vladate
svojim disanjem onda će vam ova vežba biti
dosta laka a korist od toga će biti neprocenjiva.
Biti opušten svuda i na svakom mestu je
kvalitet koji se mora izgraditi upornim
vežbanjem. Jedino čovek koji nije napet može
stoprocentno koristiti svoje sposobnosti što kod
napetog čoveka nikada neće biti slučaj.
Vežbanje opuštanja svodi se na rad od
nekoliko minuta svakoga dana. Moramo vežbati
redovno pa čak i onda kada nam se ne radi ali,
ipak, ne smemo ni preterivati i u slučaju da
osećamo jaku odbojnost prema vežbanju treba
ga tog dana preskočiti.
36
Jean Leclerc
Cilj vežbe je da nas opusti i da se posle
toga osećamo prijatno pa je, samo po sebi
razumljivo, da taj cilj neće biti postignut ako
prema vežbanju imamo izrazito negativan
stav.
Vežbaćete na sledeći način: ležite na
udobnu podlogu. To može biti krevet ili ćebe na
podu, svejedno, važno je da se osećate ugodno.
Ležite tako nekoliko minuta i trudite se da
ne mislite o konkretnim stvarima. Neka misli
slobodno lutaju a vi ih samo "posmatrajte".
Posle nekoliko minuta počinjemo sa
apsolutnom
relaksacijom.
UPOTREBITE
SVOJE ZNANJE KONTROLE DISANJA IZ
PROŠLE VEŽBE. To je polovina uspešne
relaksacije!
Dok dišete ravnomerno polako opuštajte
svaki deo svoga tela. To ćete učiniti tako što će
vaše misli prelaziti preko svakog dela tela i pri
tome dajte sebi sugestiju: "Potpuno sam
opušten". Ponavljajte tu rečenicu sve dok u
mislima ne pređete preko celog tela. Ako ste se
dovoljno dobro opustili osetićete jedinstveni
osećaj blaženstva i spokoja koji se ne može ni sa
čim uporediti. Ostanite neko vreme u položaju u
kome se nalazite i uživajte u opuštenosti.
Vežbu završite tako što ćete reći sebi:
"Sada ću se vratiti u svakidašnje stanje". Polako
se protegnite da osetite svaki deo svoga tela,
duboko udahnite i polako ustanite.
HIPNOZA
37
Ako pravilno izvedete vežbu (Što ćete
posle izvesnog vremena praktikovanja redovno
uspevati) ovladaćete novim kvalitetom koji će
vam mnogo koristiti u svakodnevnom životu.
Pokušajte da vam relaksacija postane
navika i daje praktikujete SVAKOGA DANA.
Dobro je ako vežbu sprovodite i više puta na
dan, kad god osetite potrebu za opuštanjem.
Može vam se učiniti da je ova vežba
jednostavna i da je zbog toga zanemarite. U
tom slučaju izgubili bi zaista mnogo. Setite se
još jednom i naše "dogme" da ništa iz ove
knjige ne srne biti zanemareno.
Tajna uspešne hipnoze (i autohipnoze) je,
između ostalog, i u uspešnoj relaksaciji
(pogledajte ponovo definiciju hipnoze).
III vežba - koncentracija misli
O značaju koncentracije ne treba mnogo
govoriti. Svima je poznato kako izgleda čovek
kome koncentracija nije jača strana. Rasejanost,
kako se nedostatak koncentracije naziva u
svakodnevnom životu, može pričiniti ozbiljne
probleme i protiv toga se moramo sistematski
boriti. Hipnotizer mora imati natprosečnu
koncentraciju jer i najmanja rasejanost može
imati neugodne posledice. Zbog svega ovoga
38
Jean
Leclerc
posvetite maksimalnu pažnju vežbanju ove
vredne veštine.
Treba znati da je nemoguće biti
maksimalno koncentrisan ukoliko se ne živi
uzornim životom, što znači da alkohol, cigarete i
neredovan život ne vode dobroj koncentraciji.
Imajte to u vidu. Isto tako važno je da se
ispravno hranite. Ako ispunjavate ove uslove
možete početi i sa sistematskim vežbama.
Pre svake vežbe potpuno se relaksirajte.
U toku same vežbe koncentracije možete
ležati sedeti ili stajati, to nije od nekog većeg
značaja. Izaberite neki posao koji ćete raditi
(neka to bude lakši posao). Cilj vežbe je da
BUDETE
SVESNI
POSLA
KOJI
OBAVLJATE! Recite sebi: "sada ću da radim to
i to deset minuta". Zatim radite deset minuta i po
isteku tog vremena procenite u kojoj meri su
vaše misli pratile posao. Kada budete sposobni
da u intervalima po 10 minuta pažljivo radite
povećajte vreme na 20 minuta itd. Ovo je
potrebno praktikovati izvesno vreme (minimum
mesec dana) da bi došlo do formiranja navike
praćenja sopstvenih misli - POVEĆANJA
SVESNOSTI.
Nastavite sa vežbanjem sve dok ne počnete
da svaki posao obavljate sa maksimalnom
koncentracijom.
HIPNOZ
A
39
IV vežba - vizualizacija
Vizualizacija je proces maštovitog
zmišljanja situacija. Kad god nešto zamišljamo
(maštamo
o
nečem)
mi
zapravo
VIZUALIZIRAMO i u svom duhu stvaramo
predstavu o datoj situaciji. Mašta je najizraženija u dečjem uzrastu mada čovek u toku
celog svog života manje više zadržava ovu
sposobnost. Dugo se verovalo da je mašta samo
sigurnosni ventil naše ličnosti i da je njena
osnovna funkcija da posluži kao izlaz iz
neugodnih životnih situacija, koje se ne mogu
realno prevladati. Međutim, još su drevni mudraci znali za još neke, isto tako važne,
mogućnosti
primene
ove
sposobnosti.
Alhemičari su u svojim šifrovanim zapisima
ostavili dosta tragova po kojima su današnji
okultisti ali i moderni psiholozi rekon-struisali
značajne psihičke operacije za najrazličitije
primene u svakodnevnom životu.
Dokazano je na bezbrojnim životnim
situacijama da unapred stvoren stav koji se
ponavlja u našoj svesti (vizualizira) može
znatno uticati na odigravanje stvarnih događaja.
Ukoliko na primer neko ponavlja sebi (pri tome
stvarajući u svesti plastičnu psihičku sliku) da
nešto ne može uraditi najverovatnije da to i
neće moći da uradi i obrnuto, ako vizualizira da
će nešto uraditi onda je verovatnoća ostvarenja
veća. Jednom eksperimentalnom timu u kome
su učestvovali ljudi koji nikada u životu
40
Jean
Leclerc
nisu vozili automobil niti su znali išta o tome
stavljeno je u zadatak da svake večeri pred
spavane nekoliko minuta maštaju (VIZUALIZIRAJU) kako uspešno voze i polažu
vozački ispit. Od njih nije traženo da se upoznaju
sa teorijom i praksom vožnje niti da o tome nešto
realno nauče i znaju. Bilo je važno da maštaju
KAKO IM VOŽNJA POLAZI ZA RUKOM.
Posle izvesnog vremena ta eksperimentalna
grupa ljudi je zajedno sa drugim redovnim
polaznicima započela nastavu u auto školi.
Krajnji rezultat iznenadio je i same
eksperimentatore jer je grupa koja je praktikovala
vizualizaciju imala u prošeku za 85 % bolje
rezultate od ostalih učesnika!
Neki ljudi tehnike vizualizacije primenjuju
ne-svesno ne poznavajući njene teorijske
aspekte. Naravno, rezultati su mnogo bolji ako
se vizualizacijom planski ovlada i ako se
sistematski primenjuje.
Vizualizacija je mnogo jača od naše volje.
To se u svakodnevnom životu najbolje može
videti u situacijama kada se treba boriti sa
nekom negativnom navikom. I pore toga što
"čvrsto" odlučimo da nešto nećemo činiti (npr.
piti ili pušiti)kad tad velika većina podlegne
starim navikama. Stvar je, zapravo, u ovome. Mi
jesmo angažovali volju kako bi eliminisaali
neugodnu naviku ali pri tome se najčešće
pojavljuje
PSIHIČKA
SLIKA
(VIZUALIZACIJA!) koja je stalno prisutna u
našoj svesti. Volja može biti dominantna u
odnosu na našu imaginaciju ali samo na kraće
staze, dok u dužem vremenskom periodu
imaginacije REDOVNO dominira proizvodeći
efekte kojima se ni volja neće moći suprotstaviti.
HIPNOZA
Zbog svega navedenog važno je ovladati
svesnom vizualizacijom jer će pored koristi
koje ćete imati u svakodnevnim obavezama ovo
predstavljati i važan preduslov za bavljenje
hipnozom. Dakle, kako se VIZUALIZIRA?
Prvo je potrebno da odredite problem koji
re-šavate vizualizacijom. Predpostavimo da
želite da napredujete u službi (naravno, možete
izabrati bilo koji problem). Prvo sagledajte
svoje realne mogućnosti - jer nema smisla
vizualizirati stvari koje nemaju ama baš
nikakvog izgleda za realizaciju. Zapišite u svoj
dnevnik izabrani cilj i krenite na posao.
Izvedite potpunu vežbu relaksacije.
Zamislite neku situaciju, recimo, kako
vam čestitaju na unapređenju i si. Uživite se
maksimalno u režiranu predstavu i uključite do
maksimuma svoje EMOCIJE. Uživajte u onome
što ste videli, radujte se "postignutom".
Posle nekoliko minuta vizuliziraanja
završite tako što ćete sebi reći: "Sve ovo je
istina i ja sam vrlo srećan zbog toga". Posle
ovoga možete nastaviti sa svojim dnevnim
aktivnostima ili, ako vežbu radite uveče,
najjednostavnije je da se prepustite snu. Ne
treba da vas upozoravam da se vizualizacija
mora redovno obavljati a najmanje jednom
dnevno. Najefikasnije su večernje vežbe.
Psihičke slike koje ubacu-
42
Jean
Leclerc
jete u svoju svest ali i podsvest sa kompletnim
emocionalnim nabojem koji pri tome postižete
počinju da polako menjaju vas same, vaš odnos
prema stvarnosti i što je najvažnije vaše
delovanje u zadatom cilju a sve to zajedno ne
može ostati bez rezultata u ostvarivanju cilja.
Znači, zapamtite to, MENJAJUĆI SEBE MENJATE REALNU STVARNOST! Ovo saznanje
vam može jako mnogo koristiti.
U našem kursu hipnoze nije mnogo važno
da li ćete napredovatiu službi ili nećete, već je
bitno da li ste savladali tehniku vizualizacije.
Bez ove veštine NEMA USPEŠNOG
HIPNOTIZERA! Zbog toga vežbajte redovno
vizualizaciju a rezultate beležite u dnevnik
(ovom prilikom vas podsećam da vodite
dnevnik).
Neki
indijski
fakiri
su
vladali
koncentracijom i vizualizacijom u toj meri da
predstava stvorena u njihovim mislima uspeva
da se indukuje čak i u svesti drugih ljudi koji su
tada u mogućnosti da vide stvar koja realno ne
postoji. Poznato je da pri masovnim pojavama
hipnoze fakir može da proizvede efekat pri kome
veliki broj ljudi vidi pojavu (najčešće penjanje
dečaka uz konopac bačen uvis ili trenutni rast
biljaka itd.) To su vrlo efektne predstave koje
nam mogu poslužiti kao primer šta se u primeni
hipnoze može postići dobrom vizualizacijom.
Pažljivo prostudirajte sve što ste napisali i
krenite sa proučavanjem knjige. Došlo je vreme
da napravimo proveru znanja.
HIPNOZ
A
43
Pitanja:
1. Da li ste odgovorili na prethodna pitanja?
2. Vodite li redovno dnevnik?
3. Odgovorite najkraće što možete - šta je
hipnoza?
4. Šta smo nazvali osnovnom dogmom ove
knjige i šta vi mislite o tome?
5. Navedite četiri osnovne vežbe koje smo
opisali.
6. Kako je najlakše kontrolisati svoj emocije
(opišite tehniku)?
7. Šta znate o relaksaciji? Mislite li da se
neke psihosomatske bolesti mogu izbeći
ako se ovlada relaksacijom? Objasnite to
malo preciznije.
8. Opišite neki slučaj loše koncentracije misli.
9. Vežbate li redovno vežbe koje su navedene u ovom udžbeniku? ZAŠTO?
10. Želite li još uvek da postanete hipnotizer?
11. Napišite sve što znate o vizualizaciji.
12. Da li ste nabavili neku novu knjigu o
hipnozi?
HIPNOZ
A
45
Vrste hipnoze
Postoje dva osnovna tipa hipnoze i to su
AUTO HIPNOZA i HIPNOZA DRUGOG
LICA. Pri autohip-nozi hipnotizer je ujedno i
hipnotisani (hipnotiše samoga sebe). Kasnije
ćemo dati tehnike autohipnoze pa sada nećemo
ulaziti u deteljnije opisivanje ove pojave već je
jedino važno da znate da je i to moguće. U
klasičnom izvođenju hipnoze (hipnoza drugog
lica) hipnotizer bira osobu (medijum) koju će
hipnotisati. Pored ovoga postoji i spontana
hipnoza do koje se dolazi zbog specifičnih
uslova u kome se subjekt može naći. Npr. duga
vožnja može proizvesti, zbog monotonije, stanje
pospanosti koje se naziva "drumska hipnoza".
Svakodnevna izloženost raznim reklamnim
porukama je takode mogućnost da se dospe u
hipnoi dal no stanje u kome se nekritički pri h
vataju nečije tvrdnje. Trgovci koji se bave
reklamom doveli su ovu veštinu do savršenstva
pogotovo u S A D koju slobodno možemo
nazvati zemljom reklama.
46
Jean Leclerc
Šta svaki hipnotizer mora znati?
Pre nego što pređemo na praksu treba da
naučite još dve stvari za koje se slobodno može
reći da su DOGME uspešnog bavljenja
hipnozom. Možda nećete biti u stanju da odmah
shvatite njihov pravi smisao ali nemojte nikako
propustiti da ih naučite.
1. PRAVILO
Hipnotizer
mora
biti
čovek
čije
samopouzdanje nije moguće dovesti u pitanje i
koji savršeno dominira situacijom. Ne postoje
uplašeni hipnotizeri. Ili da budem precizniji - čak
i ako ima tremu hipnotizer ne srne dopustiti da se
to primeti. U svakom trenutku mora izgledati
savršeno smiren.
Samopouzdanje vežbajte pred ogledalom
ili pred grupom ljudi. Pre nego i počnete da se
praktično bavite hipnotisanjem vežbajte svoje
samopouzdanje govoreći javno u društvu. Pri
tome od vas se traži da savladate tremu koja se
javlja kod nekih ljudi u sličnim situacijama. Pri
tome primenite sve što ste naučili do sada
(posebno kontrolu emocija, relaksaciju i koncentraciju). Izlazak na ispit ili školsko propitivanje
su zapravo idealne prilike za vežbanje.
HIPNOZ
A
47
2. PRAVILO
Nikada ne hipnotišite prijatelja ili
poznanika! Šta mislite zbog čega je to tako
važno? Čak i da pokušate teško će vam to poći
za rukom jer onome ko vas dobro poznaje
nikada ne možete predstavljati neprikosnoven
autoritet a ni vi ne možete pokazati potrebno
samopouzdanje. U prilikama kada biste pokušali takvu hipnozu sve bi se pretvorilo u vrlo
neozbiljnu situciju i vaš neuspeh, pa je zbog
toga bolje da tako nešto i ne pokušavate. I
zapamtite da nije potrebno ni poželjno da se
svojim prijateljima dokazujete sopstvenim
znanjem hipnotizma. Ako želite da ozbiljno
radite egzibicijama tu neće biti mesta a i setite
se drevne mudrosti da "niko nije prorok u svom
selu".
Izbor medijuma
Kako izabrati osobu kod koje će sigurno
doći do hipnoidalnog stanja, što je od posebnog
značaja pri vašem pokušaju? Idealno je ako ste
u mogućnosti da vam je odredi iskusniji
hipnotizer i da on prisustvuje vašem "vatrenom
krštenju". To je, međutim, dostupno tek malom
broju ljudi. Pretpostavimo da se morate u
potpunosti osloniti na svoje snage.
48
Imajte u vidu da postoje l ju di koje je lako
hipnotisati i oni kod kojih to nije nikako moguće
(čak ni u slučaju da sa njima radi iskusan
hipnotizer).
Pogrešno je mišljenje da se žene mogu
lakšte hipnotisati. Isto tako nije tačno da se ljudi
slabe volje mogu lako hipnotisati. Zapravo
dobrog medijuma nije nimalo lako pronaći ali
ima nekoliko važnih karakteristika na koje
svakako treba obratiti pažnju.
1. Dobro Je da vas ne poznaje.
2. Medijun mora pokazati želju da učestvuje.
3. Dobar medijum ima dobru sposobnost
koncentracije i imaginacije iznad proseka.
4. Dobar medijum u potpunosti uvažava vaše
instrukcije. U toku razgovora sa potencijalnim
učesnikom postavljajte mu pitanja i procenite sa
kojom ozbiljnošću odgovara.
5. Svakoga pitajte da li je ikada ranije bio
hipnotisuu, ukoliko je odgovor pozitivan
verovatno pred sobom imate pogodnu ličnost.
Ovih par karakteristika vam može pomoći
da odredite medijum sa kojim je hipnozu lako
izvesti. Pri tome ne zaboravite da je za uspešnu
hipnozu važan i hipnotizer, njegov stav i utisak
koji
ostavlja.
Njegova
sigurnost
i
samopouzdanje mogu biti ključni faktori uspeha.
____________________HIPNOZA
____________________49
Postoji i nekoliko praktičnih testova
kojima možete isprobati nečiju podložnost
sugestiji. Evo vam jednog primera. Stanete
naspram osobe koju ispitujete i kažete joj da vas
gleda pravo u oči. Kažite joj i to da zamisli kako
su vam pogledi povezani nekim fluidom i da će
ako joj se približite OSETITI da je taj fluid
izbacuje iz ravnoteže i gura unazad. Pridite
osobi i unesite joj se u lice. Dobar medijum će
se u tom trenutku izmaći unazad.
Vaša prva hipnoza
Radi sticanja potrebnog samopouzdanja
sada ćete izvesti prvu hipnozu a imaćete
najboljeg mogućeg medijuma - KANARINCA.
Uzmite ili kanarinca ili štiglica a ako imate
šansu da uhvatite vrapca i on će biti dobar. Da,
prvo ćete izazvati hipnotičko stanje životinje i
time steći jedno lepo iskustvo.
Kada sam radio sa jednom grupom
učenika neki su mi prebacili da je to što od njih
tražim nemoguće jer oni nisu u mogućnosti da
pribave potrebnu pticu. Rekao sam im da odu u
prvu prodavnicu životinja i da je kupe. Na to mi
je jedan "učenik" rekao: "A znate li vi kako je
skup kanarinac? I šta bih ja radio sa njim
posle?" Odgovorio sam mu da znam da je
kanarinac skup ali da to nije važno ako hoće da
nešto nauči. "Ali ja nemam novaca" - bio je
uporan učenik. Predložio sam mu da zaradi
novac ili da napravi klopku za vrapce i provede
par dana dok ga ne ulovi.
50_________________Jean Leclerc_________________
Njemu to nije bilo po volji i napustio je kurs.
Dobro je što je to učinio. I njemu i meni je bilo
mnogo lakše. Uglavnom, većina polaznika je
nabavila traženu pticu. Neki od njih poklonili su
prijateljima posle izvedenog eksperimenta svog
kanarinca. Neki su, pak, ne želeći da se izlažu
trošku pozajmili pticu od prijatelja na jedan dan.
Uglavnom (to je ono bitno u našem slučaju)
svako ko ima volje da nauči gradivo snaći će se
nekako i to je ujedno i prvi važniji pokazatelj da
li je osoba zaista zinteresovana za kurs. Lenji će
na ovom koraku odustati i zaista je jako dobro
štoje to tako.
Nabavite (ukoliko je već ne posedujete) ili
pronađite prijatelja koji će vam dopustiti da se
poslužite njegovom pticom. Rekli smo da to
mogu biti kanarinci, štiglići ili vrapci. Držite se
toga i nemojte pokušavati sa drugim pticama
(npr. papagajima) jer ćete doživeti neuspeh. Ove
tri vrste su najpogodnije i do njih (ako bolje
razmislite) zaista nije teško doći.
HIPNOZ
A
51
Dakle na posao:
1.
Uzmite pticu u ruke. Pažljivo je držite.
2. Naglo, što bržim pokretom je okrenite na leda!
Istog trenutka ptica će se ukočiti i ostati u tom
položaju.
3. Ako je pažljivo spustite na sto ona će ostati u
tom položaju. Pri stavljanju jedino pazite da ne
promenite njen položaj tj. da sve vreme bude na
leđima.
4. Kada zaželite da se hipnoza završi polako
pticu gurnite prstom tako da se njen položaj
promeni - da se nade na boku. Istog trenutka
ptica staje na noge i vraća se u prvobitno
stanje!
Morate priznati da je stvar vrlo efektna. Kada
to praktično isprobate postaćete bogatiji za jedno vrlo
vredno iskustvo.
53
ILUSTRACIJ
E
54
Jean Leclerc
slika 1.
Položajptice prilikom hipnoze
HIPNOZ
A
slika 2. Fiksiranje
pogleda medijuma rukom
55
56
Jean
Leclerc
slika 3. Fiksiranje
pogleda predmetom
HIPNOZ
A
■
' •'■. ■' '
•
57
slika 4. Već u prvom
stadijumu hipnoze ne oseća se bol
58
Jean
Leclerc
slika 5
Osoba kojoj je data sugestija da se nalazi na
igranci
HIPNOZ
A
slika 6.
Medij umu je dat a sugestija da se nalazi
bez odela na nepodnošljivoj hladnoći
59
60
Jean
Leclerc
_____________________HIPNOZA
_____________________67
Zbog važnosti gradiva
koje ste obradili potrebno je da
izvršimo proveru znanja.
Pitanja:
1. Koje su dve
osnovne vrste
hipnoze?
2. Da li redovno
vodite dnevnik?
3. Zašto ne treba
pokušavati
hipnotisanje
prijatelja?
4. Da li je samopouzdanje hipnotizera važna osobina?
5. Navedite bez gledanja u knjigu pet osnovnih karakteristika
medijuma.
6. Navedite kako se izvodi test za ispitivanje podložnosti
medijuma sugestiji.
7. Kako ćete hipnotisati kanarinca?
8. Kako izgledaju oči hipnotisane ptice?
Opišite ih. Da li su tom prilikom otvorene
ili zatvorene?
62
Jean
Leclerc
Nadam se da redovno odgovarate na postavljena
pitanja. To spada u deo školovanja po ovom sistemu
i nemojte da zanemarite ovu obavezu. Nekima će se
učiniti da je glupo da rade neke zadatke kao osnovci
i neće ih uraditi. Garantujem vam da takvi neće imati
uspeha u praktičnom ovladavanju hipnozom. Uspeh
je zagarantovan samo najupornijima tj. onima koji se
dosledno drže kursa. Još vam jednom ponavljam (za
vaše dobro) da je ovo mala knjižica i da ništa što je
napisano ne predstavlja višak gradiva koji bi se mogao
zaobići. Potrebno je sve naučiti a dosadašnje testove
ste radili da bi razvili naviku da sve detaljno naučite.
Nije preterano ako kažem da knjigu treba naučiti
napamet. Praktične instrukcije obavezno MORATE
NAUČITI NAPAMET. Sada ćemo preći na praktično
hipnotisanje ljudi i ne možete u toku hipnotisanja
zavirivati u knjigu da bi videli kako se to radi.
HIPNOZ
A
63
Stepeni hipnoze
Tri su osnovna stepena koja se jasno mogu razlikovati kod hipnotisane osobe. To su: PRVO - stepen
lakog hipnotičkog stanja, DRUGI - stepen srednje
dubokog hipnotičkog sna i TREĆI - najdublji stepen
koji se naziva somnambulizam.
U prvom stepenu koji se može nazvati i površinskom hipnozom dolazi do blage pospanosti medijuma
i suspenzije nekih voljnih pokreta, tako daje medijum
pod vlašću hipnotizera. On često posle izvedene hipnoze tvrdi da se sugestijama mogao lako suprotstaviti
ali to, naravno, ne odgovara istini.
U drugom stepenu mogu se proizvesti najrazličitije emocionalne senzacije i dovesti do izvesne
ukočenosti pojedinih delova ili celog tela. T&kođe,
mišići se mogu stimulisati na veća naprezanja.
64
Jean Leclerc
Treći stepen je stanje najdublje hipnoze sa mogućnošću davanja najrazlicitij ih sugestija od strane
hipnotizera. Medijum posle seanse nije u stanju da se
seti šta mu se dešavalo dok je bio hipnotisan ako mu
se u tom cilju ne da posebna sugestija. Na ovom
stadijumu moguće je davati posthipnotičke sugestije
-naređenja koja će medijum izvršiti u budnom stanju u
unapred zadatom vremenskom roku!
Prelazi iz jednog stepena u drugi nisu u praksi
jasno izraženi a data podela napravljena je radi lakšeg
studiranja samog fenomena. Dešava se takođe da
medijum nekoliko puta u toku seanse menja stepen
hipnotisanosti a cilj hipnotizera je da ga održi u okviru
stepena koji njemu najvie odgovara ili je unapred
zadat.
HIPNOZ
A
65
Vaš odnos prema
medijumu
Govorili smo o izboru medijuma i pretpostavimo da ste se odlučili za saradnju sa nekom osobom.
Dobro je ako ste poštovali navedene kriterijume.
Kada pristupate medijumu obavezno stupite u razgovor
kako biste se bolje upoznali. Pitajte što više i trudite se
da zadoijete poverenje izabrane osobe. Ukoliko kod nje
primetite nervozu nastojte da je opustite. Objasnite joj
da je hipnoza obična stvar slična snu, da tu nema ništa
opasno te da se bezbrižno može prepustiti seansi. Kod
nekih ljudi postoji skriveni strah od mogućnosti da u transu
ispriča stvari koje ne žele da povere drugim licima. Zbog
toga se sa medijumom uvek unapred dogovorite šta ćete
ga pitati u hipnotičkom snu i dajte reč da nećete ići izvan
datih okvira. To će umiriti vašeg saradnika.
66
Jean Leclerc
Pre nego što počnete kažite smirenim glasom punim
samopouzdanja: "Sada ću vas hipnotisati". Pazite,
nikako nije dobro da kažete kako ćete pokušati da ga
hipnotišete jer to može stvoriti podozrenje prema
vašim sposobnostima. Da bi vam glas bio smiren
primenite jedan mali trik. Poznato je da glas ne može
biti siguran i čvrst ako govorite uzbuđeni jer je proces
disanja pri tome dosta neujednačen (setite se vežbe za
kontrolu emocija. Da bi glas bio siguran udahnite i
zdržite dah jedan sekund a potom polako, sasvim
polako izdišući izgovorite potrebnu rečenicu. T&ko će
vaš glas biti malo dublji nego obično ali će utisak biti
perfektan. Provežbajte to malo kako bi ušli u suštinu
ove tehnike.
Svaka instrukcija koju budete saopštavali medijumu mora, dakle, biti izgovorena savršeno sigurnim
glasom. Čak i ako vam se desi da ne ide sve po planu
(u praksi retko kada sve ide po planu) morate ostati
savršeno smireni i niko sa strane ne srne ni za trenutak
primetiti vašu nesigurnost ili čuđenje. Situacijom morate dominirati vi a nikako situacija vama!
HIPNOZ
A
67
Kako izvesti hipnozu ?
Došli smo do najspektakularnijeg trenutka. Sada ćemo saznati kako se medijum dovodi u stanje
hipnotičkog sna ili transa.
Moram vam na početku reći da u hipnozi nema
ničeg mističnog ili nečega što izlazi iz okvira normalnog rasudivanj. Prisetite se načina na koji je do hipnoze došao markiz Pijsegir. Doveo je medijuma u
stanje opuštenosti i posle toga mu davao verbalne
sugestije (naređenja) koja je ovaj bez pogovora izvršavao. Vi ćete od sada primenjivati sličan način s
tom razlikom da nećete koristiti tehniku "magnetskih
dodira" već ćete sve sugestije davati u verbalnom
obliku.
Da biste nekoga hipnotisali morate ga U POTPUNOSTI RELAKSIRATI, zatim dovesti u stanje
68 __________________Jean Leclerc
____________________
povišene KONCENTRACIJE NA VAŠE SUGESTIJE a zatim navesti da slikovito predstavlja vaše instrukcije - da VIZUALIZIRA ono što od njega zahtevate.
Kako su ovo kvaliteti kojima vi dobro vladate neće
vam biti teško da medijumu pomognete da u tome
uspe.
Za prvu hipnozu izaberite osobu koja vam najviše odgovara (nećete je lako naći ali upornima to nije
nikakav problem). Za seansu izaberite tihu prostoriju
sa prigušenim svetlom. U tim uslovimaje medijumu
mnogo lakše da se opusti. T&kođe, izbegnite prisustvo
trećih lica Znači u sobi budite nasamo sa medijumom.
Instrukcije koje će vam sada biti date naučite
dobro napamet i u datoj situaciji ih primenite.
Medijum može da stoji u toku seanse ali je još
bolje ako se udobno smesti na stolici.
Kažite: "Ja ću vas sada hipnotisati. Slušajte
moje instrukcije i učinite sve onako kako vam ja to
kažem."
Kažite medijumu da prati pogledom vašu ruku
koju ćete dići nešto iznad visine njegovih očiju (prostudirajte priložene ilustracije). Zahtevajte da fiksira
pogled i da ga ne pomera sa ruke. (Umesto prazne šake
možete upotrebiti neki manji predmet, neku perlu od
stakla i si.)
Kada primetite (posle 1-2 minuta) daje došlo do
___________________HIPNOZA
69
zamora očnih mišića medijuma (do zamora mora
doći) kažite: "Sada ćete se opustiti. Potpuno ćete se
opustiti. Napravite pauzu od nekoliko sekundi.
"Opuštaju vam se noge. Postaju jako teške. Jako
teške. I Par sekundi pauze.
"Ugodan osećaj opuštanja penje se naviše po
telu". Par sekundi pauze.
"Vaše ruke postaju sve teže i teže. Jako su
teške." Pauza.
"Vaše lice se opušta, opušta..." Pauza.
"Jako su vam teške noge. Jako su vam teške
ruke. Teško vam je ćelo telo. Vi ste savršeno opušteni." Pauza.
"Postajete umorni, jako umorni... želite da zatvorite oči." Pauza. Većina će pri ovome zatvoriti oči.
Ako to nije slučaj pri vašem radu onda dajte instrukciju: "Kapci su vam sve teži i teži... imate neodoljivu
potrebu da zatvorite oči. Vi zatvarate oči."
"Ibnete u dubok san. Neodoljivo tonete u dubok
san. Vi spavate. Vi spavate dubokim snom." Ovu
instrukciju ponovite nekoliko puta odlučno ali ne
preglasno.
U ovim trenucima medijum se nalazi u prvom
stepenu hipnoze. Možete nastaviti sa davanjem instrukcija (sugestija).
70
Jean
Leclerc
Kako će teći dalji tok hipnoze zavisi od vas i ni
od koga više. Nastavite sa sugestijama.
"Vaša leva ruka je vrlo teška" Pauza.
"Vaša leva ruka je toliko teška da kada vam
budem rekao da je podignete vi to nećete moći. Vi
nećete moći da podignete vašu levu ruku. Molim,
podignite vašu levu ruku". Medijum će pokušati ali i
pored napora neće moći da podigne ruku!
"Vaša leva ruka postaje lakša, sve lakša."
"Vaša leva ruka je postala normalne težine.
Kada vam budem rekao daje podignete vi ćete to lako
učiniti."
i
"Podignite vašu levu ruku!" Medijum će ovo
bez teškoća izvršiti.
Svaku instrukciju koju date hipnotisanoj osobi
ona će učiniti ukoliko se ne kosi sa njenim moralnim
načelim. Ukoliko ženi kažete da se svuče, neke će to
učiniti ali većina neće! Ono što ne bi učinile u budnom
stanju neće ni u hipnotičkom snu. Na neprijatnu instrukciju medijum može odgovoriti buđenjem. Zbog
toga se držite jednostavnih eksperimenata koje ste pre
početka dobro osmislili i nemojte ništa impro vizo vati!
POSLE SVAKE SUGESTIJE KOJU STE DALI
MEDUUMU MORATE OBAVEZNO DATI
OBRNUTU SUGESTIJU KOJOM
PONIŠTAVATE NJENO DEJSTVO.
HIPNOZ
A
71
U suprotnom može se desiti da dođe do neprijatnih
posledica. Ako biste recimo u našem slučaju posle
instrukcije da medijum ne može pokrenuti ruku
propustili da izdate naređenje kojim se instrukcija
poništava moglo bi da dođe do neugodnosti posle
buđenja iz hipnotičkog sna. Moglo bi doći do smanjene pokretljivosti ruke, bolova i si. Zbog toga je OBAVEZNA SUPROTNA INSTRUKCIJA!
Buđenje medijuma obavljate dajući suprotne instrukcije od onih kojima ste ga doveli u hipnotisano
stanje.
noge"
"Vaše noge postaju lakše. Vi osećate svoje
"Vi osećate svoje telo"
"Osećate svoje ruke"
"Telo vam više nije teško. Normalne je težine i
vi ga osećate."
"Ja ću sada brojati do PET. Kad izbrojim do pet
vi ćete se probuditi odmorni i dobro ćete se osećti."
"Jedan.. .dva... tri... polako se budite... četiri. san
vam je sve lakši... PET (izgovorite zapovednički
povišenim tonom) vi ste potpuno budni."
72_________________Jean Leclerc
___________________
Početnik hipnotizer se uvek pribojava situcije
ako se medijum ne probudi na datu zapovest. To se
retko događa i ako se vama dogodi ostanite potpuno
mirni i ponovite zadnja naređenja još jednom a pri
izgovaraanju "PET" pljesnite medijuma po obrazu.
Probudiće se bez problema!
*
*
*
Videli ste kako se najlakše može
hipnotisati medijum. Metoda koju smo ovde
prikazali je samo jedna od mnogih i to treba da
imate u vidu. Instrukcije mogu biti i drugačije.
Jedino je važno zadržati princip koji smo naveli
u početku a to je daje kod medijuma potrebno
proizvesti stanje RELAKSACIJE, povećati mu
KONCENTRACIJU i davati naredbe koje će on
sebi slikovito predstaviti - VIZUALIZIRATI.
Download

Jean Leclerc - novapsihologija.com