КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА 4. РАЗРЕД
SRPSKI
JEZIK
MATEMATIKA
PRIRODA
I DRU[TVO
©Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana
KONTROLNE [email protected] ZA 4. RAZRED
SRPSKI JEZIK
MATEMATIKA
PRIRODA I DRU[TVO
Prvo izdawe
2009. godina
Autorski tim NOVE [KOLE:
Milica ]uk
Zoran Jevti}
Miroslav Marinkovi}
Gordana Stevanovi}
Branislav Milo{evi}
Goran Vitanovi}
Marija Grahovac
Urednica:
Dragana ]uk
Izdava~:
NOVA [KOLA d.o.o.
Beograd, Gospodar Jovanova 22
Tel/faks: 011 2631 652, 011 3284 989
[tampa: #SavPo" Stara Pazova
© Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana
SRPSKI JEZIK
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 1
1. Napi{i pravilno date re~enice.
Dali je milan pro~itao kwigu.
___________________________________________________________
hana je oti{la u bijoskop.
___________________________________________________________
2. U datim re~enicama podvuci subjekat, a predikat zaokru`i.
Ivana je nabrala punu korpu jabuka.
Marko ~ita zanimqivu kwigu.
Baka Milka sprema zimnicu.
3. Pa`qivo pro~itaj re~enice i popuni tabelu.
1. Jesen sti`e.
3. Gde su odletele laste?
2. Li{}e treperi na grani.
4. Ne {umi, vetre!
subjekat
predikat
po sastavu
po zna~ewu
po obliku
1.
2.
3.
4.
4. Odredi slu`bu re~i u re~enici:
Kroz gustu maglu jutros je lagano kora~ao umorni putnik.
Subjekat je ___________________, a predikat __________________
Mesto vr{ewa radwe ________________________________________
Vreme vr{ewa radwe ________________________________________
Na~in vr{ewa radwe ________________________________________
5. U datom tekstu podvuci sve imenice.
Na livadi pasu ovce. Pored wih ~u~i pas. Ispod hrasta sedi de~ak
Radovan. On ~ita zanimqivu kwigu. Veverice skaku}u po granama i
sakupqju `ireve. Vetar duva i raznosi li{}e na sve strane. Kad je
Sunce za{lo, Uro{ je poterao ovce ku}i.
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 2
U~enik: .................................................
1. Slede}u re~enicu napi{i u budu}em i pro{lom vremenu.
Vetar raznosi uvelo li{}e.
Pro{lo vreme: _________________________________________
Budu}e vreme: __________________________________________
2. Re~i: ku}a, `buwe, Jana, voda, cve}e, Tara, selo, pesak, li{}e,
Sava, sat, gvo`|e, bra{no, drve}e, prozor i Kopaonik, razvrstaj
u tabelu.
IMENICE
vlastite
zajedni~ke
zbirne
gradivne
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
3. Dopuni re~enice odgovaraju}im glagolima.
Senad _______________ bolesnog druga.
Nebo se iznenada ____________________.
Grane __________________ pod teretom zrelih plodova.
4. U slede}im re~enicama zaokru`i li~ne zamenice.
Kako ste vi pro{li na takmi~ewu?
Oni su pevali u {kolskom horu.
On i ja smo dobri drugari.
Mi smo boravili u hotelu.
5. Zaokru`i DA ili NE.
Li~ne zamenice zamewuju imenice.
DA
NE
6. U kru`i} ispred navedenih primera napi{i odgovaraju}i broj.
Bez truda nema ni zadovoqstva.
@ute ~izme u ~izmexi-ba{e.
2 brzalica
Grom te ubio!
1 poslovica
Pitali seqani vuka:
4 pitalica
- Boji{ li se pasa?
- Ne bojim, ali mi nije milo da na mene laju.
5 zagonetka
Dva lokvawa oko pawa.
3 kletva
SRPSKI JEZIK
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 3
1. Prepi{i pravilno navedeni tekst.
bio sam u novom pazaru kod Druga ivana on ima psa `u}u ~esto
smo se igrali s wim u povratku ku}i ~itao sam ~asopis {kolarac
a moja sestra kwigu alisa u zemqi ~uda neznam dali ste je i
vi pro~itali
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Zaokru`i prideve.
Tetka mi je kupila svilenu haqinu.
Sa{a je koristio Vesnin telefon.
Na granama su visile krupne i slatke kru{ke.
3. Dopuni re~enicu.
Pridevi su re~i ________________________________________.
4. Popuni tabelu odgovaraju}im pridevima.
opisni
pridevi
prisvojni
gradivni
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
5. Odredi rod i broj datih imenica.
imenica
rod
broj
imenica
brdo
kwige
spajalice
{al
tabla
mi{evi
dete
deca
cvet
potoci
rod
broj
SRPSKI JEZIK
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 4
1. Sastavi i napi{i re~enicu od re~i: za{to, Mi{, lava, namr{ten, je,
zore, od, rane, upitao.
___________________________________________________________
2. Popuni tabelu odgovaraju}im glagolima.
radwa
glagoli
stawe
zbivawe
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
3. Dopuni re~enice tako {to }e{ ponu|ene glagole upotrebiti u budu}em
vremenu.
Jovan ________________ ko{arku.
Marija ________________ cve}e.
(igrati)
(zalivati)
4. Slede}u re~enicu napi{i u upravnom govoru na sva tri na~ina.
Tibor je rekao da }e do}i na Martin ro|endan.
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
5. Popuni tabelu.
jednina
1. lice
2. lice
3. lice
prezent
Ja tr~im.
Ti
On
Ona
Ono
perfekt
Ja sam tr~ao.
futur
Ja }u tr~ati.
Mi tr~imo.
Vi
Oni
One
Ona
Mi smo tr~ali.
Mi }emo tr~ati.
mno`ina
1. lice
2. lice
3. lice
SRPSKI JEZIK
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 5
1. Od datih imenica izvedi glagole i prideve.
imenice
zid
slika
lek
glagoli
2. Podvuci redne brojeve.
pet
{ezdesetdevet
dvadeset
tre}i
imenice
[abac
{kola
Ivan
prisvojni pridevi
deseti
{esnaest
osamnaesti
peti
3. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Ta~ka se uvek pi{e iza arapskih rednih brojeva. ____
U vi{e~lanim brojevima sve se re~i pi{u sastavqeno. ____
Iza rimskih brojeva uvek se pi{e ta~ka. ____
Datum ro|ewa se mo`e napisati na vi{e na~ina. ____
4. Zaokru`i datume koji su pravilno napisani.
2. 8. 1989 god.
6. avgust 1976.
14. mart. 2007.
5. IV 2006.
19. april 1990.
7. VII. 2005
9. maj 1995. godine
5. Prepi{i re~enice tako da umesto brojeva napi{e{ odgovaraju}u re~.
Petar je kupio 13 klikera i 7 sli~ica.
______________________________________________________
Igor stanuje u lepoj zgradi na 11. spratu.
______________________________________________________
Na gradskom takmi~ewu iz matematike Mira je osvojila 1. mesto, a
Sa{a 6. mesto.
______________________________________________________
6. Prepi{i pravilno navedeni tekst.
MARKO @IVI U SMEDEREVU U KARA\OR\EVOJ ULICI U^ENIK JE
OSNOVNE [KOLE BRANISLAV NU[I] MARKU JE U POSETU
DO[AO DRUG IZ VELIKE PLANE [ETALI SU PORED DUNAVA NA
SMEDEREVSKOJ TVR\AVI SU SE [email protected] OKO TRI SATA
DRUGARI SU SE DOGOVORILI DA LETWI RASPUST PROVEDU NA
PALI]KOM JEZERU
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 6
U~enik: .................................................
1. Napi{i pravilno datum svog ro|ewa na tri na~ina.
__________________________________________________________
2. Napi{i imena stanovnika gradova.
Pan~evo - ___________________ Kraqevo - __________________
Novi Sad - __________________ Pirot - ____________________
3. Zaokru`i slovo ispred pravilno napisanih re~enica.
a) Jesi li napisao zadatak?
v) Dali su Maji dali sok?
b) Ideli Marko u bijoskop?
g) Da li ide{ u park?
4. Slede}e re~enice napi{i u sada{wem i budu}em vremenu.
Gde si ostavio sat?
Sada{we ______________________________
Budu}e ________________________________
Tekla je mutna voda.
Sada{we ______________________________
Budu}e ________________________________
5. Na linijama napi{i odgovaraju}e re~i.
Ja `ivim u ___________________________.
(naziv mesta)
U~enik sam ________________________________________.
(naziv {kole)
6. Napi{i prideve uz imenicu lopta.
Damir {utira ____________________ loptu.
(gradivni)
Damir {utira ____________________ loptu.
(prisvojni)
Damir {utira ____________________ loptu.
(opisni)
7. Zaokru`i re~i koje su nepravilno napisane.
tvoih
vozio
u~ionica
u~io
pijo
kupijo
istoria
majica
sudia
bijo
bioskop
avijon
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 7
U~enik: .................................................
1. Na linijama napi{i druge nazive za navedena glagolska vremena.
Sada{we vreme je ____________, pro{lo vreme je _____________,
a budu}e vreme je _____________.
2. U datim re~enicama imenice zameni zamenicama.
Mina, Una i Oqa idu u {kolu. _____________________________
Todor je moj brat. _______________________________________
Brat i sestra pevaju. _____________________________________
3. Napi{i pravilno slede}u re~enicu.
Jesili video koi je de~ak bijo u biblijoteci?
______________________________________________________
4. Re~i: le`ati, {umski, slika, devet, mi, `uboriti, sat, on, tre}i,
kqu~, selo, stakleni, ti, dva, pa~e, osetiti, o~ev, oni, Jovanov,
vi, kuvati, pet, deseti, opadati i dedin, razvrstaj u tabelu.
imenice
zamenice
brojevi
glagoli
pridevi
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
5. Zaokru`i slovo pored ta~ne tvrdwe.
Ta~ku stavqamo iza:
a) osnovnog broja
b) rednog broja
v) osnovnog i rednog broja
6. Slede}u re~enicu pro{iri glagolskim dodacima za mesto, vreme i
na~in.
Pti~ice cvrku}u.
_____________________________________________________
7. Zaokru`i DA ili NE.
Zamenice zamewuju imena lica.
DA
NE
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 8
U~enik: .................................................
1. Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve.
Kru{evac - ___________ Vesna - ___________ Zemun - ___________
Dragan - ___________ Nova Varo{ - ___________ Bor - ___________
2. Napi{i skra}enice za re~i ispod linija.
Igor je ______________ ~etvrtog razreda.
(u~enik)
Oqina majka je ______________ matematike.
(profesor)
3. Napi{i re~ima brojeve:
405 __________________________ 620 _________________________
4. Re~enicu izra`enu u upravnom govoru pretvori u neupravni.
Luka je upitao drugaricu: ,,Majo, za{to nisi i{la na izlet?”
___________________________________________________________
5. U kvadrati} napi{i odgovaraju}i re~eni~ni znak.
Za{to nisi bila u {etwi
Ne prepisuj zadatak
Visibaba i qubi~ica su vesnici prole}a
Priredba je odlo`ena
6. Pro~itaj pa`qivo slede}i odlomak i odredi kwi`evnu vrstu kojoj
pripada.
U davna vremena `iveli su jedan car i jedna carica koji su svakog
dana govorili: ,,Ah, kad bismo imali dete!” _ a nisu mogli da ga
dobiju. No jedanput, dok se starica kupala, jedna `aba izmile iz
vode na suvo i re~e joj: ,,Tvoja `eqa bi}e ispuwena: pre no {to se
navr{i godina, rodi}e{ }erku”.
Odlomak je iz ______________________________________________
7. Odredi vrste re~i u slede}oj re~enici.
On je otvori velika {kolska vrata.
On - __________________ je otvorio - ___________________
velika ___________ {kolska ___________ vrata ___________
8. Napi{i {to vi{e re~i sa datim po~etkom.
cvet
vrt
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 9
U~enik: .................................................
1. Pove`i pravilno zna~ewe podvu~enih re~i.
.
gradivna imenica .
zbirna imenica .
zajedni~ka imenica .
vlastita imenica
cve}e
kola~
kakao
Vr{ac
. ozna~ava materiju
. ozna~ava zajedni~ko ime
. ozna~ava vlastito ime
. ozna~ava zbir predmeta
2. Zaokru`i uqeze.
razdragan
u~iti
stolica
devetoro
svirati
kwiga
iskren
{kola
ti
sun~an
kopati
ku}a
3. Napi{i naziv teksta u kome se nalazi slede}a re~enica. Ko je
napisao taj tekst? Ko je Folko? Opi{i ga.
A onda je Folko odjednom ugledao, tu, sasvim blizu, pomalo nejasnu
sliku koja se odra`avala na povr{ini vode, blago ustalasane i
blistave kao ogledalo.
Naziv teksta _______________________________________________
Autor teksta _______________________________________________
Folko ____________________________________________________
___________________________________________________________
4. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Glagolski dodaci koji odre|uju vreme, mesto i na~in vr{ewa radwe
nazivaju se prilo{ke odredbe. ____
Predikat vr{i radwu na objektu. ____
Objekat je glagolska dopuna koja ozna~ava na ~emu se vr{i radwa. ____
Proste re~enice se sastoje od subjekta, predikata i broja. ____
5. Dopuni re~enice imenskim i glagolskim predikatima. Imenske predikate
obele`i jednom bojom, a glagolske drugom bojom.
Zidar _____________________________________________________.
Dragana ____________________________________________________.
6. Slede}u re~enicu pretvori u prosto pro{irenu dodavawem atributa, objekta
i prilo{kih odredaba.
Devoj~ica svira.
___________________________________________________________
MATEMATIKA
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 1
1. Napi{i re~ima brojeve:
28 974 ___________________________________________________________
506 771 __________________________________________________________
9 204 005 _________________________________________________________
2. Napi{i ciframa brojeve:
pet miliona {est hiqada dvadeset osam _______________________________
osamsto dvadeset milijardi dva miliona jedanaest hiqada dve stotine
________________________________________________________________
3. Ciframa 1, 8, 2, 0 i 9 napi{i najve}i i najmawi petocifren broj.
najmawi _________________________ najve}i __________________________
4. Napi{i prva dva prethodnika i prva dva sledbenika brojeva:
__________________, 21 909, __________________
__________________, 714 300, __________________
5. Napi{i ~etiri broja koja neposredno:
slede broju 299 990 _________________________________________________
prethode broju 202 202 ______________________________________________
6. Odredi koju mesnu vrednost ima cifra 6 u slede}im brojevima:
3 681 877 ____________________
461 111 000 _____________________
26 288 901 ___________________
712 360 555 _____________________
7. Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira proizvoda jednocifrenog broja i stepena
broja deset.
4 614 ___________________________________________________________
249 709 _________________________________________________________
99 800 __________________________________________________________
8. Napi{i broj odre|en datim izrazom.
5 . 107 + 4 . 106 + 7 . 104 + 1 . 102 + 8 . 10 + 1 ____________________________
9 . 105 + 9 . 103 + 7 . 10 + 7 __________________________________________
1 . 106 + 6 . 105 + 3 . 104 + 6 . 102 + 3 __________________________________
9. Pove`i brojeve sa odgovaraju}im zbirovima proizvoda jednocifrenog broja i stepena
broja deset.
7 056 810
4 . 105 + 8 .103 + 6 . 102 + 9 . 10 + 5
408 695
7 . 106 + 6 .104 + 5 . 103 + 1 . 102 + 8
48 596
7 . 106 + 5 . 104 + 6 . 103 + 8 . 102 + 1 . 101
7 065 108
4 . 104 + 8 . 103 + 5 . 102 + 9 . 10 + 6.
MATEMATIKA
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 2
1. Izra~unaj:
28861
+ 10037
86498
- 51257
61324
- 37885
49155
+ 38776
2. Izra~unaj vrednost izraza.
6 651 + 1 956 + 2 994 = _____________________________________________
65 221 - 10 011 - 24 305 = ____________________________________________
974 444 - 313 205 + 47 605 = __________________________________________
21 987 - (14 000 - 2 845) = ___________________________________________
3. Zbir brojeva 26 884 i 314 667 uve}aj za broj 2 222.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Tokom pet dana, cirkusku predstavu je gledalo 12 407 gledalaca, a za dva dana
vikenda jo{ 4 109 gledalaca. Koliko je gledalaca videlo predstavu tokom tih sedam
dana? __________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Odgovor: _______________________________________________________________
5. Zbir tri broja je 8 224. Jedan od wih je prvi sledbenik najve}eg trocifrenog broja,
a drugi je jednak razlici najmaweg neparnog ~etvorocifrenog broja i prvog
prethodnika najve}eg dvocifrenog broja. Izra~unaj tre}i broj?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. U jednoj hladwa~i ima 4 881 t malina, u drugoj 8 112 t malina. Koliko tona malina
ima u tre}oj hladwa~i, ako u sve tri hladwa~e ima 20 000 t malina?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
7. Umawenik je najve}i paran petocifren broj, a umawilac je zbir brojeva 11 507 i
2 990. Izra~unaj razliku.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Uo~i pravilo i popuni prazna poqa odgovaraju}im brojevima.
50 001 12 200
2 808
505
2 297
370801
319
4 026
3 444
298
MATEMATIKA
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 3
1. Primenom svojstva zdru`ivawa i zamene mesta sabiraka, saberi slede}e brojeve:
2 008, 21 506 i 992.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Ako je s + t = 9 000, onda je (s + 704) + t = _______________________________
Ako je a - b = 2 313, onda je (a + 707) - (b + 707) = _________________________
Zapi{i zakqu~ke za oba primera.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Odgovori.
[ta }e biti sa zbirom ako jedan wegov sabirak pove}amo za neki prirodan broj?
________________________________________________________________
[ta }e biti sa zbirom ako jedan sabirak pove}amo za neki prirodan broj, a
drugi smawimo za isti taj broj?
________________________________________________________________
[ta }e biti sa razlikom ako se umawenik i umawilac istovremeno pove}aju za
isti broj?
________________________________________________________________
4. Re{i jedna~ine.
x + 1 881 = 30 000
11 555 - y = 8 200
a - 2 504 = 11 166
________________
_______________
_______________
________________
_______________
_______________
________________
_______________
_______________
________________
_______________
_______________
Provera: _________
Provera: _________
Provera: ________
5. Re{i nejedna~ine.
m - 4 201 < 17 002
33 841 - y > 3 830
z + 5 661 > 21 777
_______________
________________
________________
_______________
________________
________________
_______________
________________
________________
6. Koji broj je za toliko ve}i od broja 8 300 za koliko je broj 5 681 mawi od broja 13 441?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
MATEMATIKA
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 4
1. Izra~unaj proizvode.
7208 . 7
2406 . 24
2. Izra~unaj koli~nike.
5648 : 2 =
4427 : 19 =
11 . 888
6 . 3248
81900 : 60 =
3. Dopuni.
Broj 6 501 se mno`i dekadnom jedinicom 100 tako {to ____________________
________________________________________________________________
Broj 51 000 delimo dekadnom jedinicom 1 000 tako {to ___________________
________________________________________________________________
4. Izra~unaj razliku ako je umawenik broj 21 500, a umawilac sto puta mawi broj.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Zbir brojeva 11 325 i 7 675 umawi 19 puta. ______________________________
________________________________________________________________
6. Izra~unaj vrednost izraza.
2 107 · 16 - 77 894 : 17 = ____________________________________________
________________________________________________________________
15 024 : 24 + 3 409 · 41 = _________________________________________
________________________________________________________________
7. Ana je, tokom 9 dana, svakog dana u{tedela po 650 dinara. Milan je, tokom 17 dana,
svakog dana u{tedeo po 490 dinara. Koliko je Milan u{tedeo vi{e novca od Ane?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
8. U jednoj {koli ima 1 025 u~enika. U drugoj {koli ima 5 puta mawe, a u tre}oj
ima 3 puta vi{e nego u prvoj i drugoj {koli zajedno. Koliko je ukupno u~enika
u sve tri {kole?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
MATEMATIKA
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 5
1. Izra~unaj:
391 . 207
15648 : 96 =
65016 : 602 =
2. Izra~unaj:
795 : 5 = _________________________________________________________
612 : 3 - 48 = ______________________________________________________
997 - 4 . (314 - 168) = _______________________________________________
616 - 90 : 15 + 91 = _________________________________________________
2 222 . 6 - 18 172 : 4 = _______________________________________________
3. Razlika dva broja je 5 172. Umawenik je sedam puta ve}i od umawioca.
Koji su to brojevi?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
4. U jednoj kutiji ima 112 novogodi{wih paketi}a. U svakom od wih ima po 4 kesice
bombona, a u svakoj kesici po 15 bombona. Koliko ukupno bombona ima u kutiji?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
5. Od koli~nika brojeva 84 360 i 12 oduzmi zbir brojeva 5 205 i 4 . 102 + 9.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Re{i jedna~ine.
37 · x = 9 546
8 903 : y = 29
s : 414 = 26
(804 · t) : 12 = 9 648
____________
____________
___________
_______________
____________
____________
___________
_______________
____________
____________
___________
_______________
Provera: _______ Provera: _______
Provera: _______ Provera: ________
7. Re{i nejedna~ine i odredi skup re{ewa.
2 916 : h > 81
41 · m < 779
91 + n · 5 > 806
___________
__________
______________
___________
__________
______________
___________
__________
______________
___________
__________
______________
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 6
U~enik: .................................................
1. Izra~unaj vrednost izraza.
606 + 54 · 5 : 6 = ___________________________________________________
704 - 501 + 320 : 8 · 3 = ______________________________________________
47 · 48 - 87 - 153 : 3 = _______________________________________________
(416 - 201) : 5 · 7 - 9 = _______________________________________________
2. U svakom od slede}ih primera izra~unaj vrednost izraza, koriste}i datu jednakost.
n · m = 23
s : t = 207
(n · 5) · m = ________________
s : (t · 3) = __________________
c · d = 904
a : b = 36
c · (d : 2) = ________________
a : (b : 21) = _________________
3. Napi{i u obliku izraza, pa izra~unaj:
a) zbir sledbenika broja 500 i koli~nika brojeva 261 i 3
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) razliku prethodnika broja 900 i proizvoda brojeva 101 i 5
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
v) proizvod brojeva 501 i zbira brojeva 32 i 38
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
g) koli~nik broja 627 i koli~nika brojeva 99 i 3
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Koliko iznosi petina razlike brojeva 6 728 i 2 103 uve}ana za broj 9?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
5. Za 36 dana Milica je prodala 7 812 komada sladoleda. Koliko je sladoleda Milica
dnevno prodavala, ako je svakog dana prodavala jednaku koli~inu sladoleda?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
6. Fabrika slatki{a dnevno proizvede 104 kilograma ~okolade. Kolika je nedeqna
proizvodwa ~okolade, ako se svakog dana proizvede jednaka koli~ina ~okolade?
_________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 7
U~enik: .................................................
1. Popuni prazna mesta tako da jednakost bude ta~na.
41 dm2 = ________________ cm2
21 dm2 7 cm2 = ____________ cm2
6 000 dm2 = ______________ m2
7 m2 = ___________________ cm2
2. Izrazi u datim jedinicama mere.
23 ha = ____________________ m2
4 300 ha =_________________ km2
3 a 200 m2 = _______________ m2
7 ha 20 m2 = _______________ m2
1 ha 900 m2 = ______________ a
8 a 700 m2 = _______________ m2
3. U
upi{i znak < ili > ili = tako da zapis bude ta~an.
6 m2 31 cm2
9a
25 ha 75 a
631 cm2
700 m2 200 dm2
1 km2
4. Izra~unaj:
21 a 8 m2 - 7 a 39 m2 = ______________________________________________
9 a 35 m2 + 1 ha 3 a = ______________________________________________
24 ha 42 a : 6 = ____________________________________________________
17 m2 24 dm2 · 8 = _________________________________________________
5. Izra~unaj obim i povr{inu pravougaonika, ako je wegova du`ina 24 cm, a {irina
11 cm.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Izra~unaj obim i povr{inu pravougaonika ~ija je du`ina 85 m, a {irina za 51 m
kra}a od du`ine. Dobijenu povr{inu izrazi u arima.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Izra~unaj obim i povr{inu kvadrata ~ija je stranica du`ine 84 mm.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Izra~unaj stranicu i povr{inu kvadrata ako je wegov obim 44 dm.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Izra~unaj povr{inu figure prikazane na slici, ako sy dati merni brojevi izra`eni
u metrima.
3
_____________________________________
1
3
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
5
_____________________________________
MATEMATIKA
U~enik: .................................................
[email protected] BROJ 8
1. Znakom obele`i kocku kojoj odgovara data mre`a.
2. Izra~unaj povr{inu kocke ~ija je ivica du`ine 5 cm 2 mm.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Zbir svih du`ina ivica kocke je 132 dm. Izra~unaj povr{inu kocke.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Izra~unaj povr{inu kvadra, ako su du`ine wegovih ivica a = 74 dm, b = 4 dm, a
c je za 12 dm mawa od ivice a.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Zbir du`ina ivica kvadra iznosi 8 dm 4 cm. Kolika je povr{ina kvadra ako je
wegova du`ina 11 cm, a {irina 3 cm?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
6. Osen~eni deo figure zapi{i razlomkom.
7. Oboj deo figure iskazan razlomkom.
1
_
4
2
_
3
4
_
6
6
_
15
7
_
8
8. Odredi:
1
_
broja 816 _______________________________________________________
3
6
_
broja 6 168 _____________________________________________________
8
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 9
U~enik: .................................................
1. Zbir tri broja je 116 215. Jedan od wih je najmawi trocifren broj, a drugi je jednak
zbiru najmaweg ~etvorocifrenog broja i sledbenika broja 6 654. Izra~unaj tre}i
broj. ____________________________________________________________
________________________________________________________________
2. U jednoj fabrici je bilo 7 212 radnika. Fabriku je napustilo 614 radnika, a zatim je
na posao primqeno novih 1 047 radnika. Koliko je radnika ostalo u fabrici?
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
3. Od broja 100 000 oduzmi koli~nik brojeva 6 250 i 25, a zatim na to dodaj proizvod
istih brojeva. ______________________________________________________
________________________________________________________________
4. Odredi prirodan broj ~ija je tre}ina jednaka sledbeniku petine broja 65 005.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovor: _________________________________________________________
5. Re{i jedna~ine.
x : 91 + 2 996 = 4 207
__________________
1 175 : (r : 114) = 25
________________
17 · k - 4 418 = 2 110
__________________
__________________
________________
__________________
__________________
________________
__________________
Provera: __________
Provera: __________
Provera: __________
6. Re{i nejedna~ine i odredi skup re{ewa.
76 + h · 19 > 1 406
38 · a < 27 000 - 2 452
b : 87 >9 500 + 249
________________
__________________
_________________
________________
__________________
_________________
________________
__________________
_________________
________________
__________________
_________________
2
7. Du`ina igrali{ta pravougaonog oblika je 55 m, a {irina mu je _ du`ine.
5
Izra~unaj {irinu, obim i povr{inu tog igrali{ta.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Povr{ina kvadra je 120 dm3. Izra~unaj wegovu visinu, ako mu je du`ina 2 dm, a
{irina 60 cm.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3
5
9. Odredi zbir _ broja 17 122 i _ prvog sledbenika broja 9 103.
8
7
________________________________________________________________
________________________________________________________________
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 1
U~enik: .....................................................
1. Dopuni re~enicu.
Republika Srbija se nalazi _____________-________________ Evrope,
na ______________________ poluostrvu.
2. Zaokru`i DA ili NE.
Svaka dr`ava ima teritoriju, stanovni{tvo, zvani~ni jezik, simbole, monetu i
organizaciju vlasti.
3. Na nemoj karti napi{i nazive dr`ava
s kojima se grani~i tvoja domovina.
DA
NE
4. Nabroj dr`avne simbole.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
5. U kojim prilikama se koriste
pojedini simboli dr`ave?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
6. Zaokru`i DA ili NE.
Himna Republike Srbije je #Bo`e pravde". Na zastavi Srbije se nalazi veliki grb. Zastava Srbije je trobojka.
DA
DA
DA
NE
NE
NE
7. Oboj zastavu i grb na{e dr`ave.
8. Koji je glavni grad tvoje domovine? Po ~emu je poznat?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 2
U~enik: .....................................................
1. [ta ozna~avaju boje na geografskoj karti? Spoj linijama.
.
.
.
plava boja zelena boja braon boja . uzvi{ewa
. vode
. ravnice
2. Kartografskim bojama predstavi reqef Srbije.
Pored naziva planina i reka napi{i
brojeve kojim su obele`eni na karti.
Kopaonik
Velika Morava
Zlatibor
Sava
Stara planina
Timok
Dunav
Tisa
Kolubara
Homoqske planine
Zapadna Morava
Drina
Ju`na Morava
2. Zaokru`i DA ili NE.
Na{a najdu`a reka je Velika Morava. Najve}e prirodno jezero je \erdapsko jezero. Reka P~iwa pripada slivu Jadranskog mora. Na [ar-planini se nalazi nekoliko mawih prirodnih jezera. U Deliblatskoj pe{~ari se nalazi Pali}ko jezero. Jezera se me|usobno razlikuju po postanku, veli~ini i osobinama.
Najve}i broj reka Srbije pripada Crnomorskom slivu. Bawa Koviqa~a se nalaze u Vojvodini. DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
4. Dopuni re~enice.
Prirodna bogatstva na{e domovine su: _________________________________
_______________________________________________________________.
Na{i najpoznatiji nacionalni parkovi su: _______________________________
_______________________________________________________________.
Rezervat prirode je _______________________________________________
_______________________________________________________________.
5. Navedi nekoliko bawa i objasni po ~emu su poznate.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 3
U~enik: .....................................................
1. Zaokru`i DA ili NE.
Biqni i `ivotiwski svet na{e domovine je vrlo raznovrstan i predstavqa
veliko prirodno bogatstvo.
DA
NE
2. Napi{i po nekoliko re~enica o carstvima.
Carstvo biqaka _________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Carstvo `ivotiwa _______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Objasni kako se biqke i `ivotiwe prilago|avaju uslovima sredine u kojoj `ive.
Navedi nekoliko primera.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Zbog ~ega su zakonom za{ti}ene pojedine biqke i `ivotiwe?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Kako su nastale gajene biqke?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Sva `iva bi}a reaguju na vremenske promene i prilago|avaju se tim promenama. ___
Endemske biqke `ive na ~itavom prostoru na{e domovine. ___
Pre zahla|ewa, pojedine `ivotiwe pripremaju skloni{ta i hranu za zimske dane. ___
Zimski period je doba kada ~itava priroda pove}ava svoju aktivnost. ___
U toku letwih vru}ina pojedine `ivotiwe se liwaju. ___
7. Napi{i kakve koristi qudi imaju od biqaka i `ivotiwa.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 4
U~enik: .....................................................
1. Po ~emu se ~ovek razlikuje od ostalih `ivih bi}a?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Navedi promene koje se de{avaju u pubertetu kod de~aka i devoj~ica.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. [ta treba ~initi radi za{tite i odr`avawa zdravqa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Objasni kao razume{ izreke:
#Kakva hrana - takva odbrana" ______________________________________
______________________________________________________________
#Boqe spre~iti nego le~iti" _______________________________________
______________________________________________________________
5. Ko su neprijateqi tvoga zdravqa? _____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Napi{i nekoliko izreka o zdravqu. __________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. [ta je vakcinacija? ______________________________________________
______________________________________________________________
8. Popuni tabelu.
Ponosim se zbog
Stidim se zbog
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 5
U~enik: .....................................................
1. Zaokru`i DA ili NE.
Kretawe je promena polo`aja jednog tela u odnosu na drugo telo.
DA
NE
2. Od ~ega zavisi brzina kretawa? ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Dopuni re~enicu.
Pre|eno rastojawe nekog tela u kretawu zavisi od _______________________
_____________________________________________________________.
4. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Drvo propu{ta svetlost. ___ U podne je senka najkra}a. ___
Zvuk je sve ono {to ~ujemo. ___ Guma propu{ta vodu. ___
Papir se mo`e namagnetisati. ___
Staklo je providno. ___
Te`ina predmeta uti~e na brzinu padawa. ___
Plasti~ni ~e{aq se mo`e naelektrisati vunenim {alom. ___
Plastika i papir se mogu namagnetisati. ___
Magnet ima sposobnost da privla~i metalne predmete. ___
Svi materijali se mewaju pod uticajem toplote, vazduha i vode. ___
5. Po ~emu se materijali me|usobno razlikuju? ___________________________.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Objasni {ta su povratne promene materijala, a {ta nepovratne promene
materijala? Navedi primere.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Zaokru`i DA ili NE.
So se rastvara u vodi.
Uqe se rastvara u toploj vodi.
Sme{a je me{avina razli~itih materijala.
Limunada je sme{a {e}era i vode.
Pepeo nastaje sagorevawem metala.
Promene materijala mogu biti povratne i nepovratne.
Drvo r|a pod dejstvom vazduha i vode.
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 6
U~enik: .....................................................
1. Navedi prirodna bogatstva Republike Srbije.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Zaokru`i DA ili NE.
Neka prirodna bogatstva se mogu potro{iti i neobnovqiva su, a neka se stalno
obnavqaju.
DA
NE
3. Objasni {ta je recikla`a.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Spoj
sa odgovaraju}im .
gvo`|e
nalazi se u morskoj vodi i u zemqi u vidu kamenih naslaga
guma
koristi se u gra|evinarstvu, vajarstvu i medicini
so
dobija se topqewem odgovaraju}e rude
gips
elasti~an materijal koji se koristi kao sirovina za daqu
industrijsku obradu
5. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Goriva mogu biti ~vrsta, te~na i gasovita. ____
Zemni gas je te~no gorivo. ____
Nafta se nalazi na povr{ini zemqe. ____
Najkvalitetniji prirodni ugaq je kameni ugaq. ____
Najve}a nalazi{ta ugqa se nalaze u Panonskoj niziji. ____
Goriva su zaga|iva~i vazduha. ____
Ekolo{ki izvori energije su Sunce, vetar i voda. ____
Vrednost goriva se odre|uje prema koli~ini toplote koju nam daje pri sagorevawu. ___
6. Po ~emu se me|usobno razlikuju nafta i zemni gas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Nabroj izvore energije. Koji se izvori energije mogu potro{iti?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Zaokru`i DA ili NE.
U krajevima gde duvaju sna`ni vetrovi, moderne vetrewa~e pretvaraju energiju
vetra u struju.
DA
NE
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 7
U~enik: .....................................................
1. Kojim poslovima se bave qudi u ravni~arskim i planinskim predelima?
U ravni~arskim predelima _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
U planinskim predelima __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Navedi prirodne uslove koji uti~u na `ivot i rad qudi u ravni~arskim i
planinskim predelima.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Koje se biqke najvi{e gaje u ravni~arskim krajevima?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Dopuni re~enicu.
U re~nim dolinama, kotlinama i u podno`ju planina najvi{e se gaje __________
_______________________________________________________________.
5. Navedi proizvode koji se dobijaju industrijskom preradom vo}a i povr}a.
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________.
6. Za{to turisti pose}uju na{e planine?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Planinski predeli su pogodni za razvoj poqoprivrede. ____
U ravni~arskim predelima je razvijena prehrambena industrija. ____
Turizam je najrazvijeniji u ravni~arskim predelima. ____
Proizvodi koji se dobijaju zemqoradwom i sto~arstvom prera|uju se u fabrikama. ____
Planinski predeli imaju najgu{}u mre`u saobra}ajnica. ____
U Panonskoj niziji su najve}a nalazi{ta nafte i zemnog gasa. ____
8. Zaokru`i DA ili NE.
Katuni su sto~arska naseqa koja se nalaze na planinskim pa{wacima.
DA NE
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 8
U~enik: .....................................................
1. Zaokru`i DA ili NE.
Nemawi}i su vladali Srbijom od polovine 12. veka do polovine 14. veka.
DA NE
2. Po ~emu je poznat Stefan Nemawa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Spoj linijom zna~ajne doga|aje iz pro{losti Srbije u vreme vladavine porodice
Nemawi} sa imenom vladara.
Wegova dr`ava se zvala Srpsko carstvo.
Stefan Nemawa
Srpsko carstvo se raspalo.
Stefan Prvoven~ani
Osamostalio je i pro{irio Srbiju.
Srbija je postala kraqevina.
Stefan Du{an
Uro{ Nejaki
4. Po ~emu je zna~ajan Rastko Nemawi} - Sveti Sava za pro{lost srpskog naroda?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Moravskom Srbijom je upravqao knez Lazar. ____
Smederevo je bilo srpska prestonica za vreme vladavine despota
Stefana Lazarevi}a. ___
\ura| Brankovi} je nasledio despota Stefana Lazarevi}a. ____
Osvajawem grada Beograda, Turci su osvojili Srbiju. ____
Srbija je postala samostalna kne`evina u okviru Turskog carstva za vreme
vladavine Milo{a Obrenovi}a. ____
Mihailo Obrenovi} je bio prvi srpski kraq u modernoj istoriji Srba. ____
6. Opi{i borbu srpskog naroda za osloba|awe od Turaka.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Ko je bio Arsenije ^arnojevi}? Po ~emu je poznat?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Napi{i {ta zna{ o `ivotu Srba u Austrijskom carstvu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
PRIRODA I DRU[TVO
[email protected] BROJ 9
U~enik: .....................................................
1. Zaokru`i DA ili NE.
Porodica Obrenovi} je vladala Srbijom do 1903. godine. Wihov rad su
nastavili vladari iz porodice Kara|or|evi}a.
DA
NE
2. Kojim ratovima je zavr{ena borba srpskog naroda za oslobo|ewe od Turaka?
______________________________________________________________
3. [ta je bio povod za po~etak Prvog svetskog rata?
______________________________________________________________
4. [ta se de{avalo sa srpskom vojskom 1915. godine?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Dopuni re~enicu.
Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca je progla{ena _____ god.
6. Napi{i kako su zavr{eni Prvi svetski rat i Drugi svetski rat.
Prvi svetski rat ________________________________________________
______________________________________________________________
Drugi svetski rat ________________________________________________
______________________________________________________________
7. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Balkanski ratovi i Prvi svetski rat su vo|eni za vreme vladavine porodice
Kara|or|evi}. ___
Drugi svetski rat je trajao dve godine. ___
Beograd je bombardovan 6. aprila 1941. godine. ____
Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca je progla{ena Jugoslavijom 1927. godine. ___
Dan pobede nad fa{izmom i Dan Evrope se slave 9. maja. ____
8. Navedi li~nosti koje su obele`ile 20. vek.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Koje dr`ave su nastale raspadom Jugoslavije u posledwoj deceniji 20. veka?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Download

srpski 4 nova nova.qxd