5 RAZRED
Vežbalica DELJIVOST
UVOD
Ako broj a delimo brojem b koji MORA biti različit od 0, onda važi sledeća relacija:
a:b=k(r),
gde broj k nazivamo količnikom, broj r ostatkom.
Za ostatak važi da je uvek veći ili jednak 0, a manji od delioca.
≤<
Ukoliko je ostatak jednak 0, tada kažemo da je broj a deljiv borjem b ili da broj b deli broj a.
Zapis
b|a
čitamo: broj a je deljiv brojem b ili broj b deli broj a.
1. Broj je deljiv sa 2 ako_________________________________________________________________________.
Broj je deljiv sa 3 ako_________________________________________________________________________.
Broj je deljiv sa 4 ako_________________________________________________________________________.
Broj je deljiv sa 5 ako_________________________________________________________________________.
Broj je deljiv sa 9 ako_________________________________________________________________________.
Broj je deljiv sa dekadnom jedinicom_____________________________________________________________.
Broj je deljiv sa 25 ako_________________________________________________________________________.
Skup delioca broja različitog od jedinice ima _____________elementa.
Broj je prost ako _____________________________________________________________________________.
Postupak za određivanje prostih brojeva naziva se ___________________________________________________.
Koliko elemenata ima skup sadržaoca nekog broja?________________________________________________.
Da li postoji prirodan broj takav da je njegov skup sadržaoca ceo skup prirodnih brojeva? Koji je to broj?
________________________________________________________________________________.
Kojim brojem nema smisla deliti?____________________________.
2. Napiši kako se čita dati zapis
a. 5 |15 ______________________________________________________________________
b. D3 _________________________________________________________________________
c. 7 ł 16 ______________________________________________________________________
d. 18  S6 _____________________________________________________________________
3. Utvrdi tačnost tvrđenja (upiši znak T ili )
9|1234567 _____
5|8967280___
25 ł 7700 _______
3|1234567 _____
4|8967280___
2 ł 7700 _______
5|(55+70) ____
4|123∙21∙18 ____
11|(99−44) ______
Broj 128 je složen broj. ______
Brojevi 14 i 25 su uzajamno prosti.______
Ostatak pri deljenju nekog broja sa 7 može biti 8. ____
Ako je broj a činilac broja b, onda je a ujedno i delilac broja b. ______
100 ł 158060 ______
10 ł 158060 ______
5|(45∙131−55)
4. Iz skupa {2430, 4235,17,159, 111} izdvoj brojeve deljive sa
a. Brojem 5
b. Brojem 3
5. Napiši po 2 četvorocifrena broja deljiva sa
a. Brojem 2
b. Brojem 4
c. Brojem 9
6. Iz skupa P={12,13,14,15,16,17,18,19,20} izdvoj skup:
a. Prostih brojeva
b. Složenih brojeva
7. Rastavi na proste činioce sledeće brojeve:
a. 75
b. 380
c. 225
8. Odredi :
a. NZD(24,60)
b. NZS(56,40,70)
9. Umesto * upiši odgovarajuću cifru da tvrđenje bude tačno:
a. 9|3*52
b. 25|342*
c. 4|*31
10. Odredi nepoznate cifre a i b tako da tvrđenje bude tačno:
a. 5|a123b
b. 3|23ab i 4|23ab
11. Koliko puta je najmanji zajednički sadržalac brojeva 48,60 i 96 veći od njihovog najvećeg zajedničkog
delioca?
12. Koliko puta je broj m=17017 veći od broja n=7∙11∙13? Ne vršiti množenje ved rastaviti broj m na proste
činioce.
13. Da li postoji petocifren prirodan broj kome je proizvod cifara 720?
14. Odredi trocifren broj čije su cifre tri uzastopna prirodna broja, a njihov proizvod je 96.
15. Dva kanapa dužine 6dm i 15dm treba iseći na najduže moguće jednake delove.
a. Odredi dužinu jednog dela
b. Koliko ima tih delova?
16. U sali su stolice bile poređane po 18 u redu, a sada su poređane po 12 u redu. Koliko je stolica u sali ako
ih ima između 120 i 150?
17. Ako se cifre mogu ponavaljti, pomoću cifara 0,1,5,9 napiši sve trocifrene brojeve deljive sa:
a. Brojem 5
b. Brojem 3
18. Pera je rastavljao neki broj i dobio je da su njegovi činioci broj 2 dva puta, broj 3, broj 5 dva outa, i broj
11. Koji broj je Pera rastavljao na činioce?
19. Proizvod dva uzastopna broja je 240. O kojim brojevima je reč?
20. Na Jeleninom rođendanu bilo je posluženo 26 kolača i39 čaša soka. Koliko gostiju je bilo ako je svaki
gost pojeo jednak broj kolača i popio jednak broj čaša sokova?
SREĆAN RAD !!!!
Download

ДЕЉИВОСТ вежбалица за ПЕТИ РАЗРЕД