4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
METAR, DECIMETAR I CENTIMETAR
1.
Dopuni re~enicu.
Jedinice mere za du`inu su:
________________________________________________________.
2.
Napi{i ko sve koristi metar.
_______________________________________________________
3.
Oznaka za metar je ___________.
Oznaka za decimetar je ________.
Oznaka za centimetar je _______.
4.
[ta je prikazano na crte`ima? Napi{i na datim linijama.
5.
Napi{i skra}eno.
Jedan decimetar ima deset centimetara. ________________________
Jedan decimetar ima deset centimetara. ________________________
Jedan metar ima deset decimetara. _____________________________
Jedan metar ima stotinu centimetara. ___________________________
6.
Du`ina jedne {kolske table je 2 m i 4 dm, a {irina 1 m 2 dm.
Date du`ine izrazi u decimetrima.
2 m 4 dm = ______ dm
1 m 2 dm = ______ dm
42
7.
Izrazi date du`ine ozna~enim jedinicama mere.
3 m = ________dm
5 m 2 dm = ________dm
5 m - 8 dm = ________dm
6 dm = ________cm
3 dm 6 cm = ________cm
2 m + 3 dm = ________dm
10 m =________dm
2 m 9 dm = ________dm
6 dm - 9 cm = ________cm
8.
Измери лењиром и запиши у центиметрима дужину нацртаних трака.
9.
Uporedi pa u svaki
napi{i znak > или < или =.
3 dm 9 cm
39 cm
3 dm + 5 cm
5 m + 5 dm
1dm 19 cm
26 cm
7 dm + 4 cm
6 dm + 6 cm
8 m 5 dm
45 dm
6 dm + 3 cm
3 dm + 5 cm
49 dm
4m 9 dm
4 m - 10 dm
2 dm + 20 cm
93 cm
9 dm 3 cm
7 dm - 10 cm
10 cm + 5 dm
76 cm
9 dm 9 cm
5 m - 9 dm
10.
20 dm
У једној ролни има 26 m платна, а у другој 9 m мање. Колико метара платна
има у обе ролне?
____________________________________________________________
Odgovor: _____________________________________________________
11.
Du`ina stola je 1 m 9 dm, a {irina 8 dm. Za koliko se decimetara razlikuje
{irina stola od wegove du`ine?
____________________________________________________________
Odgovor: _____________________________________________________
43
44
45
46
LOPTA I VAQAK
1.
Nacrtaj i oboj predmete u obliku
i
.
lopta
ваљак
2.
Produ`i zapo~ete nizove.
3.
Zaokru`i predmete oblika lopte. Spoj linijama predmete oblika vaqka.
47
UPORE\IVAWE PREDMETA PO [IRINI
1.
Oboj naj{iri kai{.
2.
Nacrtaj jedan uski i jedan {iroki prozor.
3.
U naj{iroj vazi nacrtaj tri cveta. Jedan cvet nacrtaj u naju`oj vazi.
48
UPORE\IVAWE PREDMETA PO VISINI I DEBQINI
1.
2.
3.
Produ`i debelu i tanku liniju.
Nacrtaj visoko drvo sa leve strane kuće. Sa desne strane kuće nacrtaj
nisko drvo.
Pored najdebqeg drveta nacrtaj
.
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
ZADACI ZA [email protected]
(mesec)
Popuni tabelu.
2.
31
nov
emb
a
31
jul
t
mar
broj
dana
janu
mesec
ar
r
1.
30
30
Izra~unaj.
Jedna godina = ____ meseci.
Pola godine = ___________ meseci.
Tri godine = ____________ meseci.
Pet godina = ____________ meseci.
3.
Koliko ukupno dana imaju januar, april i decembar?
Odgovor: _____________________________________________________
4.
Dopuni re~enice.
Mesec maj ima _____ sedmice i _____ dana.
Mesec septembar ima _____ sedmice i _____ dana.
Svake ~etvrte godine mesec februar ima _____ dana.
5.
Na linijama napi{i redne brojeve datih meseci u godini.
maj je ____ mesec
januar je ____ mesec
decembar je ____ mesec
septembar je ____ mesec
mart je ____ mesec
novembar je ____ mesec
104
6.
Ako je sada mesec april, za tri meseca }e biti ________________.
(mesec)
Ako je sada mesec novembar, pre pet meseci bio je ______________.
(mesec)
Ako je sada januar, prethodni mesec je bio ______________,
(mesec)
a slede}i mesec }e biti ______________.
(mesec)
7.
Brod #Zlatno srce” je isplovio iz luke
20. juna i plovio do 15. avgusta.
Koliko je ukupno dana brod plovio?
____________________________________
Odgovor: ___________________________
8.
Lukina sestra je ro|ena pre 12 meseci. Koliko godina ima Lukina sestra?
_____________________ Odgovor: ______________________________
9.
Koliko godina `ive `ivotiwe?
Ju~e nam re~e u~iteqica:
#Koliko meseci ima godina –
toliko godina `ivi lisica".
#A vuk?" – zapita Ilija.
#Za pet godina du`e no lija;
i to je dosta. Sad br`e haj'te
pa sve {to treba – izra~unajte!"
@. Kari}
Koliko godina `ivi lisica? ______________
Koliko godina `ivi vuk? _________________
105
ZADACI ZA [email protected]
(dan i sedmica)
1.
Dopuni re~enice.
Dan traje _____ ~asa.
Obdanica je ____________ deo dana.
No} je ___________ deo dana.
2.
3.
Izra~unaj.
2 dana 2 ~asa = _____ ~asova
3 dana 9 ~asova = _____ ~asova
1 dan 33 ~asa = _____ ~asova
1 dan 46 ~asova = _____ ~asova
Popuni
imenima dana u sedmici.
~etvrtak
Jedna sedmica ima _____ dana.
4.
Dopuni re~enice.
Ako je danas ~etvrtak, za tri dana }e biti _____________.
(dan)
Ako je sutra subota, pre pet dana je bio _______________.
(dan)
5.
Izra~unaj.
27 dana = ___ sedmice ___ dana
63 dana = ___ sedmica
3 sedmice 21 dan = ___ sedmica
45 dana = ___ sedmica __ dana
7 sedmica 7 dana = ___ dana
5.
Uporedi i u svaki
4 sedmice
58 dana
2 sedmice
56 dana = ___ sedmica
napi{i znak > ili < ili =.
35 dana
49 dana
9 sedmica
6 sedmica
14 dana
72 dana
106
7 sedmica
22 dana
9 sedmica
Download

Радна свеска из математике за 2. разред