M novine
PRVI DAN
U [KOLI
Svi na{i
|aci prvaci
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK l GODINA XI l 7. SEPTEMBAR 2011. l BROJ 507 l CENA 30 DINARA
POSLEDWA OSVETA DSS-a: Pritisak na novinare, tu`be, tu`ioci i tu`ibabe
[ID
Otvoren vrti} „Zvon~ica“
Mali{ani „Zvon~ice“ priredili predstavu
P
redsednik Vlade AP Vojvodine Bojan Pajti} u
~etvrtak, 1. septembra sve~ano je otvorio de~ji
vrti} „Zvon~ica“, novi objekat Pred{kolske
ustanove „Jelica Stanivukovi} [iqa“ u [idu.
Posle obilaska novog vrti}a, mali{ani su zajedno
sa svojim vaspita~icama za goste priredili i kra}u
priredbu. Bojan Pajti} je tom prilikom izjavio da je
otvarawe vrti}a u [idu najlep{i poklon deci za po~etak {kolske godine.
- Ovo je sigurno jedno od najlep{ih zabavi{ta u Vojvodini, koje prima 130 mali{ana, {to zna~i da }e u
op{tini [id prestati da postoje liste ~ekawa – rekao je Pajti}.
Predsednica op{tine [id Nata{a Cvjetkovi} je istakla da je vrti} „Zvon~ica“ izgra|en prema savremenim evropskim standardima.
Objekat „Zvon~ica“ Pred{kolske ustanove „Jelica
Stanivukovi} [iqa“ nalazi se u Ulici Cara Lazara
u [idu. Izgra|en je i opremqen sredstvima Fonda za
kapitalna ulagawa AP Vojvodine u iznosu od 59 miliona i 800 hiqada dinara, a prostire se na 900 kvadratnih metara. Zahvaquju}i sponzorima, objekat je
opremqen savremenim name{tajem, posteqinom, alatom i belom tehnikom.
B. Selakovi}
Foto: @. Petras
Obilazak novog vrti}a
IZVESTAN
POGLED
Pi{e:
Vladimir ]osi}
[wurin bircuz
u Carskoj Rupi
N
edavno je jedan beogradski tabloid objavio Carske Rupe, koju Qubi{a [ulaja naziva Carskom
op{iran tekst o novom incidentu u kafi}u palatom, navodno se tu desio neki incident, dolakoji se nalazi u prostoru nekada{we Carske zila interventna i {ta ti ja znam. Uzgred, nije da
palate u Sremskoj Mitrovici, objekta za ~ije je po- nekog branim, ka`u da je Broci} Junior, slavqekrivawe i konzervirawe dr`ava Srbija dala pre- nik ro|endana, jedno pristojno dete, za razliku od
ko milion i po evra. Za koje je pare ~uveni [wura dece nekih drugih DSS-MER-ovskih funkcionera,
(nadimak na koji se odaziva vlasnik kafi}a, ina- da interventna ina~e ima obi~aj da bane u kafi}e
~e poznat i kao biv{i vlasnik „Aureusa“), mogao da tek tako, jer joj je no}u dosadno itd. Nije moje da
opremi bar nekoliko mnogo boqih kafi}a. Ali, utvr|ujem ~iweni~no stawe. Na kraju je ispala gu{ta da se radi.
rava samo gospoja Vasilija, koja je u pravu kad ka[wura svoj posao radi po{teno, trudi se da kao `e da za svoje pare mo`e da iznajmi bircuz koji hoi svi vlasnici kafi}a „ispo{tuje“ zakonske od- }e.
redbe i op{tinske uredbe u vezi sa na~inom rada
Sad, drugo je pitawe da li je Vasilija Broci}
~ar{ijskih bircuza. E sad, desi se tu i tamo da se trebala biti malo opreznija, jer morala je i ona
koji gost malo zanese u
znati {ta, sem gra|asvojim do`ivqajima,
i resorno miniA {ta, spram obi~nog vojni~kog lo- na,
da se ispovra}a ili
starstvo misli o toj
pomokri u onu rup~agu, gora ima Carska palata u nekada- kafanskoj kulturi kokoju Qubi{a [ulaja, {wem carskom gradu Sirmijumu? Ni- ju neguje Zavod za zadirektor Zavoda za{titu spomenika, kad
{titu spomenika kul- {ta, sem obi~ne rup~age koju zapi- ve} Qubi{u [ulaju za
ture
poku{ava da {avaju i po kojoj povra}aju pijani to „boli uvo“.
predstavi kao Carsku gosti, koji uzgred tuku i komunalne
No, pravo je pitawe
palatu. Ali, nema
upravo vezano za ono
[wura sto ruku pa da policajce. Gde su ti ~uveni mozaici, {to radi [ulaja Qusve stigne. On po{te- koje je najavqivao Qubi{a [ulaja, u bi{a.
a li doti~ni gono pla}a zakup. @ivreme pokrivawa Carske palate?
spodin ~ita novivot ovde tako funkcine, ili bar gleda
oni{e. Kultura oba- Od Carske palate ostala samo ~ar{ka. To {to se stana- {ijska kloaka? E, za to nikako ne televiziju? U tom je
slu~aju morao pro~iri okolnih zgrada `ale, ima i te kako smi- mo`e biti kriv jedan kafexija tati, ili ~uti i videsla, ali zbog toga je [wura, koji [ulaji po{teno pla}a ti, da je jedan obi~an
biv{i vojni~ki logor
[wura najmawe kriv. najam za svoj bircuz.
iz doba starih RimqaOnaj koji je najvi{e
na, Viminacijum kod
zbog toga kriv je Qubi{a [ulaja. Po starom dobro oprobanom receptu Po`arevca, postao mesto gde se sastaju najvi{i
svoje DSS-MER stranke, Qubi{a se gradi izvan- zvani~nici iz regiona. To zna~i da je Viminacijum
ure|en i za takve stvari, to jest da ima adekvatne
redno neve{t i neobave{ten.
Nedavni boravak aktuelnog ministra Predraga sadr`aje. A {ta, spram obi~nog vojni~kog logora
Markovi}a u Sremskoj Mitrovici, uprili~en je iz- ima Carska palata u nekada{wem carskom gradu
me|u ostalog i iz razloga brojnih incidenata u Sirmijumu? Ni{ta, sem obi~ne rup~age koju zapiCarskoj palati, a koji se de{avaju vezano za ka- {avaju i po kojoj povra}aju pijani gosti, koji uzgred
fi}. Vaqda zbog toga Qubi{a [ulaja nije zvao no- tuku i komunalne policajce. Gde su ti ~uveni mozavinare, ali su se neki ipak tu na{li i ~uli {ta ici, koje je najavqivao Qubi{a [ulaja, u vreme poministar Markovi} misli o Carskoj palati koja se krivawa Carske palate? Od Carske palate ostala
pretvorila u obi~nu rup~agu u centru grada. Dodu- samo ~ar{ijska kloaka? E, za to nikako ne mo`e
biti kriv jedan kafexija [wura, koji [ulaji po{e, pokrivenu rup~agu.
Posledwa novinska afera bila je vezana za pro- {teno pla}a najam za svoj bircuz.
Za to mo`e biti kriv samo Qubi{a [ulaja koji je
slavu ro|endana sina DSS-ovske na~elnice gradske uprave Vasilije Broci}. Gospo`a je Vasilija od Carske palate, svojom nebrigom na~inio najonavodno sinu zakupila prostor u bircuzu iznad bi~niju – rupu.
D
7. septembar 2011.
M novine
Strana 3.
POSLEDWA OSVETA DSS-MER U SREMSKOJ MITROVICI
Pritisak na novinare,
tu`be, tu`ioci i tu`ibabe
P
Za{to
Vasilije
Radosavqevi}
na ime
nematerijalne
{tete
(nekad se
to zvalo
„du{evni
bol“)
tra`i od
novinara
M NOVINA
pola miliona
dinara
i da li je
kwiga
Marka Tvena
„Novinarstvo
u Tenesiju“
glavna
lektira
wegovog
politi~kog
{efa,
paqanskog
intelektualca
Lemaji}
Nenada?
4. Strana
osle vi{e neuspelih na~ina da se
stane na put M NOVINA, pre svega vo|ewem specijalnog finansijskog rata, glavni protagonisti vesele grupacije DSS-MER, koju predvodi paqanski intelektualac Lemaji} Nenad izgleda da tra`e pomo}
onih institucija ~ije bi
po nekoj logici sami morali biti rado vi|ene
mu{terije.
Sa svih strana novinarima M NOVINA sti`u
izvesne pretwe, pre svega zbog otvarawa brojnih
pitawa vezanih za nepravilnosti u vr{ewu lokalne vlasti DSS-MER
grupacije, a jedan od na~ina da se novinari zaustave u svom izve{tavawu na stranicama ovog
nedeqnika su kanda i tu`be.
Jedna od tu`bi koja je
nedavno stigla na adresu
M NOVINA upu}ena je od
strane
Radosavqevi}
Vasilija iz Sremske Mitrovice, visokog funkcionera mitrova~kog ogranka DSS-a, trenutno na
funkciji pomo}nika gradona~elnika za neka pitawa. Gospodin Vasilije
tu`i M NOVINE, glavnog
urednika i novinara koji
je pisao odre|ene tekstove i tra`i da mu se na
ime nematerijalne {tete
(nekad se to zvalo „du{evni bol“) isplati ni
mawe ni vi{e nego pola
miliona,
brojem
500.000,00 dinara. Te{ko
je zamisliti koliko bi
gospodin Vasilije tra`io da nekim slu~ajem
trpi materijalnu {tetu,
umesto nematerijalne to
jest.
Gospodin Radosavqe-
vi} se na{ao nematerijalno o{te}en zbog ~ak
tri teksta objavqena u M
NOVINAMA, brojevi 494,
495 i 498, odnosno od 8.
juna, 15. juna i 6. jula ove
godine. U tim tekstovima
pisali smo o poslovima
Stambene zadruge „Progres SM“, ~iji su osniva~i ~lanovi porodice Radosavqevi}, koja je dobijala poslove preko Direkcije za izgradwu grada, gde su u upravqa~kom
timu tako|e sedeli ~lanovi porodice Radosavqevi}. Tim povodom smo
kontaktirali i gospodina Radosavqevi}a, ali je
on odbijao svaki razgovor za M NOVINE.
Zar Radosavqevi} Vasilije, visoki funkcioner DSS-a misli da javnost ne sme da zna kako
to da se zadruga ~iji je on
osniva~, tako lako dobija poslove, bilo izvo|a~ke, bilo podizvo|a~ke?
Lepo je to vr{iti lokalnu vlast kad nikom ne pola`e{ ra~une, zar to tako zami{qa Vasilije Radosavqevi}? Uostalom,
ako je ta wegova stambena zadruga tako mo}na i
stru~na firma, za{to nije tako velike poslove
dobijao po Novom Sadu,
Beogradu, In|iji, Rumi...? Za{to samo u Sremskoj Mitrovici gde je on
na vlasti? Zar to wemu
nije nimalo „~udno“?
adosavqevi} Vasilije veli u svojoj
tu`bi da je sve radio po zakonu. Stvarno?
To da li je radio po zakonu, neka obja{wava organima koji po pitawu poslovawa Direkcije za izgradwu Grada Sremska
Mitrovica vizavi Stambene zadruge „Progres
SM“ vode neku istragu.
Novinari M NOVINA nikad nisu napisali da je
Vasa Radosavqevi} vodio poslove nezakonito,
ve} su otvarali pitawe
moralnosti jedne politi~ke i javne li~nosti. A
kao politi~ka i javna
li~nost, kao visoki
funkcioner DSS-a, gospodin Radosavqevi}
nema prava da bude za{ti}en od javnosti u svo-
R
I pri kraju svog tu`benog obrazlo`ewa, Vasilije se Radosavqevi} brine
za frustracije kod siroma{nih gra|ana, koji su zahvaquju}i i politici koju
je vodila wegova stranka ostali bez
posla?
Oh, kakve li ironije?
Pa zar je Radosavqevi} Vasilije zaboravio ~ije su ime gnevni i osiroma{eni gra|ani ispisivali po fasadama
sremskomitrova~kih zgrada? ^ije su
ime ispisivali na transparentima
prilikom protesta ispred gradske ku}e? Ako je zaboravio, mo`emo mu dostaviti fotografije iz arhiva M NOVINA, li~io ili preko Suda?
M novine
7. septembar 2011.
jim poslovima. Pogotovo
ako wegovi poslovi imaju
makar i neke veze sa vr{ewem wegove javne
funkcije.
Isto se odnosi i na dodelu sredstava za razna
udru`ewa gra|ana preko
uprave za obrazovawe i
kulturu, na ~ijem se ~elu
formalno nalazi Zorica
Ga{par, a kojom neformalno i vrlo konkretno
upravqa Lemaji} Nenad.
Zar Vasilije Radosavqevi} misli da je moralno
da, sa nekakvim za tu svrhu osnovanim udru`ewima gra|ana, konkuri{e u
upravi koju vodi wegova
partijska drugarica, koja
po praksi koja va`i po
pitawu partijske discipline mora da ga slu{a?
Za{to gospodin Radosavqevi} nije sa svim tim
svojim „nevladinim“ programima konkurisao na
nivou Republike, Pokrajine, ili neke druge uprave, koja nije u posedu wegove stranke? Koliko bi
tada dobio sredstava?
Samim ovakvim na~inom,
deobe para svojim strana~kim drugovima i istomi{qenicima, zar nije
izvrgnuta ruglu svaka
normalnost na poqu nevladinog sektora?
I pri kraju svog tu`benog obrazlo`ewa, Vasilije se Radosavqevi}
brine za frustracije kod
siroma{nih gra|ana, koji
su zahvaquju}i i politici koju je vodila wegova
stranka ostali bez posla?
Oh, kakve li ironije?
a zar je Radosavqevi} Vasilije
zaboravio ~ije su
ime gnevni i osiroma{eni gra|ani ispisivali po
fasadama sremskomitrova~kih zgrada? ^ije su
ime ispisivali na transparentima
prilikom
protesta ispred gradske
ku}e? Ako je zaboravio,
mo`emo mu dostaviti fotografije iz arhiva M
NOVINA? Li~no ili preko Suda?
M. N.
P
IZ LI^NOG UGLA
Da l’ je puk’o Lemaji}?
O
vih dana, obave{ten sam od dobrih qudi, Lemaji} Nenad {eta okolo i
kao neka tu`ibaba poku{ava da ubedi Tu`ila{tvo kako mu ja pretim,
jer sam mu tobo`e poslao
nekakvu „prete}u poruku“ u kojoj ga obave{tavam da je politi~ki mrtav. I sli~no. To da }e
Lemaji} biti politi~ki
mrtav posle ovih izbora,
o tome pi{em iz broja u
broj, pa `ivi bili i videli. Ako posle izbora
politi~ki pre`ivi sve
svoje
nepodop{tine,
alal Mitrovici, onda joj
pomo}i nema. Lemaji}
Nenad je kanda puk’o, ili
ima neke filmove u glavi? Prvo, ja nisam peder
da bih Lemaji}u slao nekakve „poruke“! Drugo,
ovaj ru`ni ~ove~uqak
7. septembar 2011.
Tu`ibaba Lemaji} Nenad ide ~ak dotle da poku{ava da ubedi Tu`ila{tvo
kako ja, vaqda kao Dok Holidej, ili
tako neki dasa, sedim u redakciji naoru`an revolverima i sve {enlu~im
pucaju}i okolo. Mora da je ~itao „Novinarstvo u Tenesiju“ kad je tako ma{tovit? Zbog takvih tvrdwi je zaslu`io da se zamislim {ta da radim? Da
li da ga samo tu`im za klevetu, ili
da vidim da se ispita da li je zreo za
Lazu Lazarevi}a? Mo`da bi mu ovo
drugo bilo jedini na~in da izbegne da
polo`i ra~une Tu`ila{tvu?
te{ko da bi mogao biti
privla~an ~ak i najzagorelijoj peder~ini. Umesto {to me okolo kleve}e, Lemaji} Nenanad boqe da za Tu`ila{tvo
spremi odgovore o tome
da li se i kako zloupo-
trebqavaju sredstva samodoprinosa i kako se
sredstva Grada Sremska
Mitrovica namewena za
informisawe tro{e za
wegov privatni, odnosno
partijski sajt.
Tu`ibaba Lemaji} Ne-
M novine
nad ide ~ak dotle da poku{ava da ubedi Tu`ila{tvo kako ja, vaqda
kao Dok Holidej, ili tako neki dasa, sedim u redakciji naoru`an revolverima i sve {enlu~im
pucaju}i okolo.
ora da je ~itao
„Novinarstvo u
Tenesiju“ Marka
Tvena, kad je tako ma{tovit? Zbog takvih
tvrdwi je zaslu`io da
se zamislim {ta da radim? Da li da ga samo tu`im za klevetu, ili da
vidim da se ispita da li
je zreo za Lazu Lazarevi}a? Mo`da bi mu ovo
drugo bilo jedini na~in
da izbegne da polo`i
ra~une Tu`ila{tvu za
sve ono {to je za vreme
svoje vlasti uradio Mitrovici?!
Vladimir ]osi}
M
Strana 5.
BOJAN PAJTI] I IVO JOSIPOVI] POSETILI OP[TINU [ID
U Vojvodini svi mogu
da neguju svoj identitet
O
p{tinu [id je u ~etvrtak, 1. septembra
posetio predsednik
Republike Hrvatske Ivo Josipovi}, koji je tom prilikom obi{ao rimokatoli~ku
crkvu u Kukujevcima i crkveni ured rimokatoli~ke
crkve u [idu. Tokom svog
boravka u ovoj sremskoj op{tini predsednik Josipovi} se susreo i sa predsednikom Vlade AP Vojvodine
Bojanom Pajti}em, predsednikom Hrvatskog nacionalnog vije}a Slavenom Ba~i}em, biskupom srijemskim
\urom Ga{parovi}em, `upnikom Nikicom Bo{wakovi}em i predsednicom op{tine [id Nata{om Cvjetkovi}. Kako bi se predsednik
Hrvatske boqe upoznao sa
stawem u hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini organizovan je i sastanak sa predstavnicima hrvatskih udru`ewa i hrvatske zajednice.
Predsednik Hrvatske Ivo
Josipovi} ocenio je da je od
wegove posledwe posete
vojvo|anskim Hrvatima u~iwen zna~ajan pomak u ostvarivawu wihovih mawinskih
prava i da su ispuwena mnoga tada data obe}awa.
– I sa jedne i sa druge
strane `elimo da izgradimo mir, dobru saradwu i po{tovawe qudskih prava i
sloboda. Zato je va`no da
Poseta crkvi u Kukujevcima
izgradimo partnerske odnose i u okviru wih sa~uvamo
nacionalne identitete –
istakao je Josipovi} i dodao da je u~iweno dosta toga na ostarivawu kulturnih
i politi~kih prava hrvatske mawine u Srbiji, ali da
ima jo{ dosta toga da se
uradi na tom poqu.
Do~ek Ive Josipovi}a u [idu
6. Strana
Josipovi} je pozvao pripadnike hrvatske nacionalne zajednice da se na
predstoje}em popisu stanovni{tva izjasne kao Hrvati, jer }e to doprineti
ostvarivawu wihovih mawinskih prava i wihovom
aktivnijem u~e{}u u politi~kom `ivotu Srbije.
Predsednik Hrvatskog nacionalnog vije}a Slaven
Ba~ia je predsedniku Josipovi}u ukazao na ~iwenicu
da Hrvati u Srbiji u posledwih deset godina `ive
mnogo boqe, jer imaju kako
nacionalni tako i kulturolo{ko jezi~ki identitet, u
~emu im je veliku podr{ku
dala Vlada AP Vojvodine.
Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} smatra da
qudi bez straha treba da
~uvaju svoj nacionalni
identitet.
- Danas niko u Vojvodini i
Srbiji ne treba da se pla{i
da ka`e da je Hrvat, da je
Ma|ar, Rusin, Slovak. Danas niko ne treba da se pla-
M novine
{i zato {to ne pripada ve}inskom narodu, zato {to
ne govori ve}inskim jezikom ili ne pripada ve}inskoj crkvi. Identitet treba
da se izrazi na popisu stanovni{tva, identiteta ne
treba niko da se stidi, jer
je to ono {to ~ini savremeno dru{tvo – kazao je Pajti}.
Zajedno sa predstavnicima rimokatoli~ke crkve,
Nacionalnog vije}a Hrvata
i udru`ewima prognanih,
hrvatski predsednik Ivo
Jospipovi} posetio je i Kukujevce, gde je obi{ao jednu
od najstarijih rimokatoli~kih crkava u Vojvodini.
Predstavnici Udru`ewa
proteranih su tom prilikom
podsetili na neda}e hrvatskog stanovni{tva u tom
sremskom selu tokom devedesetih godina i zatra`ili
da se i Hrvatska i Srbija
potrude da krivci za to budu ka`weni.
Biqana Selakovi}
Foto: @eqko Petras
7. septembar 2011.
PRVI [KOLSKI DAN U SREMU
POLICIJSKA UPRAVA
SREMSKA MITROVICA
Pokloni i priredbe
za |ake prvake
Voza~i oprez u
blizini {kola
Podela poklona {idskim prvacima
P
ovodom po~etka nove
{kolske godine, u
~etvrtak, 1. septembra organizovani su tradicionalni prijemi za |ake
prvake. Tako su na teritoriji {idske op{tine prvaci, wih 321, na poklon od
lokalne samouprave dobili peretonice sa opremom.
Predsednica op{tine [id
Nata{a Cvjetkovi} je poklone uru~ila |acima prvacima u Osnovnoj {koli
„Branko Radi~evi}“ u [idu, dok je wena pomo}nica
Biqana Sarap obi{la pod-
M
ru~no odeqewe ove osnovne {kole u Ba~incima, gde
je tako|e prvacima uru~ila simboli~ne poklone i
po`elela sre}an polazak
u {kolu.
Za razliku od pro{le, u
mitrova~ke osnovne {kole, ove godine u prvi razred je upisano za oko deset
odsto mawe |aka. Za ukupno 803 prvaka, Grad Sremska Mitrovica obezbedio
je i poklone u vidu paketa
{kolskog pribora koji su
deci uru~eni prvog dana u
novoj {kolskoj godini, a 2.
septembra u mitrova~kom
Pozori{tu „Dobrica Milutinovi}“ uprili~ena je i
predstava malim |acima
na poklon.
U {kolske klupe u rumskoj op{tini ove godine po
prvi put selo je 510 prvaka. U svim {kolama su za
prvake pripremqene priredbe u kojima su u~estvovali stariji u~enici. Lokalna samouprava je svakom prvaku obezbedila
besplatnu {kolsku lektiru i komplet flomastera.
E. M. N.
Strip
7. septembar 2011.
U ciqu pove}awa bezbednosti u~enika u {kolama, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici preduzima niz mera i aktivnosti.
Od 1. do 15. 09. svakog radnog
dana od 07,00-19,30 ~asova, saobra}ajna policija poja~ano }e
kontrolisati saobra}aj u zonama osnovnih i sredwih {kola,
na putevima, ulicama i raskrsnicama kojima se naj~e{}e
kre}u u~enici prilikom dolaska u {kolu i povratka ku}i.
Saobra}ajne patrole opremqene radarima kontrolisa}e
brzinu kretawa motornih vozila na delovima puteva gde je
uo~eno kretawe nedozvoqenim
brzinama.
Tako|e, saobra}ajna policija
fotografisa}e i snima}e prekr{aje neustupawa prvenstva
prolaza pe{acima i prolazak
vozila na znak crvenog svetla
semafora, na onim raskrsnicama i putevima kojima se deca
najvi{e kre}u, radi dokumentovawa i ka`wavawa izvr{ilaca
navedenih prekr{aja.
Posebna pa`wa bi}e posve}ena u~e{}u |aka prvaka u saobra}aju, kojima }e biti pru`ena
pomo} na prilazima {kolama. U
septembru i oktobru nadle`ni
policijski slu`benici odr`a}e predavawa o bezbednom u~e{}u u saobra}aju, u svim osnovnim {kolama na podru~ju Srema. Edukacijom }e biti obuhva}ene sve uzrasne grupe, a posebno u~enici koji prvi put polaze
u {kolu.
[kolski policajci, saobra}ajni i ostali anga`ovani policijski slu`benici u toku cele {kolske godine intenzivira}e obilaske u zonama {kola,
radi pru`awa pomo}i, spre~avawa vr{ewa krivi~nih dela i
prekr{aja i ostvarivawu bezbednosne za{tite u~enika i
{kolske imovine.
Crta i pi{e: Ratko Torma
M novine
Strana 7.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
UKRATKO
MOROVI]
Obnovqena
crkva
U petak, 2. septembra na
grobqu u Morovi}u, nakon
du`e restauracije, Crkva
Uznesewa Bla`ene Djevice
Marije progla{ena je za novo Marijansko svetili{te.
Kako dolikuje sve~anim manifestacijama zapo~elo se
sa verskom procesijom uz
prisustvo vi{e stotina
vernika i gostiju. Na samom
po~etku misnoga slavqa
upravnik `upe Morovi} Nikica Bo{wakovi} podsetio
je prisutne na izvornu sadr`inu ovog verskog mesta.
Sanacija i obnova crkve
obavqena je uz pomo} vi{e
institucija i donatora.
FESTIVAL U [IDU
Melodije
Ruskog dvora
^etvrti Festival tambura{kih orkestara pod nazivom “Melodije Ruskog dvora“
odr`an je u subotu 3. septembra u porti Ruskog dvora.
Pomo}nica predsednice
op{tine za socijalna pitawa, Biqana Sarap je otvori-
la festival i tom prilikom
istakla da Op{tina [id podr`ava rad rusinskih kulturnih udru`ewa, jer multikulturalnost jeste jedno od
obele`ja {idske op{tine.
U okviru programa festivala, pored takmi~arskog
dela, odr`ana je izlo`ba
fotografija studentkiwe
Akademije primewenih umetnosti, [i|anke Ivone Torme.
8. Strana
OP[TINSKO VE]E RUMA
Prihva}ene mere
za konsolidaciju buxeta
N
a sednici Op{tinskog ve}a Ruma koja je
odr`ana 2. septembra
najvi{e pa`we izazvao je
izve{taj o izvr{ewu op{tinskog buxeta zakqu~no
sa 30. junom ove godine, kao
i Program mera za finansijsku konsolidaciju buxeta.
Obrazla`u}i ovaj izve{taj, predsednik rumske op{tine Goran Vukovi} je ukazao da je op{tinski buxet
ove godine projektovan na
1,67 milijardi dinara imaju}i u vidu i prihod od prodaje gra|evinskog zemqi{ta od 400 miliona dinara.
- O~ekujemo da }e do kraja
godine izvr{ewe op{tinskog buxeta biti preko 80
procenata. Uspeli da odr`imo likvidnost ra~una, a
program mera za konsolidaciju buxeta, omogu}i}e nam
da kraj godine do~ekamo bez
ve}ih problema - rekao je
Vukovi}.
Na~elnica Odeqewa za
privredu i buxet Nada Begojevi} je ukazala da su lokalni prihodi za 26 procenata ve}i nego lane i imaju}i u vidu kompletnu situaciju u dru{tvu, nema mesta
nezadovoqstvu. Za prvih
{est meseci ostvaren je
prihod u visini 476,3 miliona dinara, dok su izdaci
oko 438 miliona dinara.
Prema programu mera konsolidacije buxeta, nadle`ni o~ekuju realne prihode
od 935 miliona dinara. Pore|ewa radi, za posledwa
~etiri meseca ove godine
o~ekivani mese~ni prihodi
su 85 miliona dinara. Isto-
vremeno, za ta ~etiri meseca se planiraju rashodi od
320 miliona dinara. Ako se
ostvari planirani suficit, oni }e se koristiti za
kapitalne
investicije.
Programom mera je predvi|eno i {ta }e se obavezno
finansirati, a {ta preispitati i umawiti.
Na 71. sednici Op{tinskog ve}a donet je i predlog
odluke o vra}awu utrina i
pa{waka Mesnoj zajednici
Kraqevci, ukupne povr{ine 1,64 hektara {to je u
skladu sa Zakonom o vra}awu utrina i pa{waka.
Doneta je i odluka o promeni buxetske aproprijacije kojom se 12.460.000 dinara preusmerava za opremawe vrti}a u Ulici Alekse
[anti}a.
S. X.
ZAVR[ENA JO[ JEDNA „RUMSKA JESEN“
Zabavno i raznovrsno
do kasno u no}
T
re}a po redu "Rumska
jesen" koja je odr`ana u
subotu 3. septembra,
okupila je veliki broj Rumqana.
Sve je zapo~elo na Gradskom trgu pozdravnom re~ju
predsednika rumske op{tine Gorana Vukovi}a. Zatim
su pristigli su i u~esnici
defilea predvo|eni ma`oretkiwama iz Pan~eva. U
defileu su u~estvovali
~lanovi brojnih kulturno
umetni~kih
dru{tava,
{kolskih sekcija i horova,
kao i nekoliko zaprega,
oldtajmera, uz preko 300 pe{aka.
Na Gradskom trgu pored
Etno festivala hrane i muzike, kao i p~elara, bili su
i brojni {tandovi na kojima
su izlagali umetnici, u~esnici 3. "Rumskog bazara
kreativnosti", a oko 14 ~asova na stadionu "Fru{ke
gore" je po~ela i fijakerijada.
Defile na Gradskom trgu u Rumi
De{avawa na Gradskom trgu su trajala do pono}i, a u
popodnevnim satima je nastavqen i kulturno umetni~ki program u kojem su nastupili Deca ~uvari tradi-
M novine
cije "\eram", kao i ANIP
"Branko Radi~evi}", a za one
mla|e, kao i okorele bajkere `urka je do jutarwih sati
nastavqena u Borkovcu.
S. X.
7. septembar 2011.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
POMO] DECI BEZ RODITEQA U SREMSKOJ MITROVICI
@ivot u ku}i
na pola puta
Poseta stanarima „Ku}e na pola puta“
U
utorak, 30. avgusta,
na~elnica Gradske
uprave za socijalnu
za{titu Nata{a Kop~i} i
direktorka Centra za socijalni rad Sne`ana Stanisavqevi} posetile su stan u
mitrova~koj Ulici Kraqa
Petra, gde `ive deca bez
roditeqskog starawa koja
su punoletstvom izgubila
pravo na sme{taj u hraniteqske porodice.
- Projekat stanovawa u za{ti}enim uslovima, nazvan
Ku}a na pola puta, u Sremskoj Mitrovici je za`iveo
2007. godine kada je ministar za socijalnu politiku
Rasim Qaji} predao ovaj
stan na upotrebu korisnici-
ma. Ovaj projekat usmeren je
na pomo} mladim qudima
da se osamostale tokom godinu dana koliko `ive u
ovom stanu. Gradska uprava
za socijalnu za{titu na sebe je preuzela pla}awe re`ija i na taj na~in poma`e
korisnicima ovog vida pomo}i. Od po~etka realizacije projekta devetoro mladih qudi `ivelo je u ovom
stanu, posle ~ega su zapo~eli samostalni `ivot - naglasila je na~elnica Nata{a Kop~i}.
Prema re~ima direktorke
mitrova~kog Centra za socijalni rad Sne`ane Stanisavqevi}, ciq projekta
Ku}a na pola puta je da se uz
pomo} stru~waka Centra,
ovi mladi qudi osamostale, na|u posao i budu trajno
zbrinuti. U saradwi sa Ministarstvom za socijalnu
politiku i Republi~kim zavodom za socijalnu za{titu,
dodala je Sne`ana Stanisavqevi}, pokrenut je i
projekat medijske podr{ke
kojim se apeluje na preduze}a i lokalne samouprave da
omogu}e zapo{qavawe ovih
mladih qudi.
Trenutno u „ku}i na pola
puta“ `ive Jovanka Mili~evi}, koja je zavr{ila za prehrambenog tehni~ara i Maja
Petrovi}, budu}a frizerka.
J. Jovi~i}
DOWI PETROVCI
Ure|ewe atarskog puta
U Dowim Petrovcima, zavr{eno je posipawe tucanikom atarskog puta koji povezuje ovo selo sa Popincima.
Wegova du`ina je 3,6 kilometara, a ukupna vrednost
investicije je 5,8 miliona
dinara. Sredstva su obezbe7. septembar 2011.
|ena iz op{tinskog buxeta.
Put su 29. avgusta obi{li
Goran Vukovi} i Dragan
Karda{, predsednik i zamenik predsednika rumske op{tine, kao i Nenad Borovi}, predsednik Skup{tine
op{tine Ruma.
- Put sada povezuje Dowe
Petrovce sa Popincima, Pe}incima i sa auto-putem.
Plan nam je da naredne godine ovaj put i asfaltiramo - rekao je tom prilikom
Goran Vukovi}.
S. X.
M novine
IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
SKLOPILI BRAK: [kara
Branislav, privatnik i Milanovi} Ivana, student, Vesi} Bojan,
verou~iteq i Anti} Jelena,
ekon. tehni~ar, Arsenijevi} Nikola, bravar i Bi{~i} Aleksandra, trgovac, Niki} Aleksandar,
dipl. ing. saobr. i Vasiqevi}
Mirjana, dipl. ekonomista, Peri} Marko, med. tehni~ar i Luki} Marina, dipl. pravnik, Male{evi} Mihajlo, ekonomista i
\uki} Milana, dipl. defektolog, Kosjer Du{an, in`. poqoprivrede i Radovi} Sun~ica, ekon.
tehni~ar, A}imovi} Branko, student i Jotanovi} Jelena, student
DOBILI ]ERKU: Markovi}
Milo{ i Mirjana, Filipovi}
Ivan i Milena – Srem. Mitrovica, Antoni} Stanislav i Dragana
– Divo{, Nikoli} Mihailo i
@eqka – Golubinci, ^ergi} Boro i Anita – Vogaw, Qubi{i} Nikola i Milka – In|ija, Dragi~evi} @eqko i Mirjana – Jarkovci, Kne`evi} Vladimir i Ivana,
Ja{o Zdenko i Ana – Stara Pazova, Bo`i~kovi} Dragan i Aleksandra – Bu|anovci, Milankovi}
Qubisav i Sawa – [id, Vre}o
Slavenko i Dragica – Stara Pazova
DOBILI SINA: Stojanovi}
Bojan i Dragana, Rudkov Zoran i
Brankica – Srem. Mitrovica, Pavlovi} Nenad i Radomirka, Milinkovi} Qubi{a i Jasna, Ninkovi} Predrag i Marija – La}arak, Tanasi} Milan i Danijela –
No}aj, Mitrovi} Slavko i Nata{a – Grgurevci, Nikoli} Darko i
Bojana – Pe}inci, Petrica Goran
i Vesna – Ilinci, Barjaktarovi}
@eqko i Ksenija – [id, [kori}
Dragan i Nikolina - Berkasovo
UMRLI: Va{ut Sini{a ro|.
1932, Bori} Danica ro|. 1926,
Babi} Branka ro|. 1935, Obradov
Lazar ro|. 1953, Gruji~i} Gojko
ro|. 1933, Mihajlovi} Verica
ro|. 1961, Mitrovi} Mile ro|.
1957, Bari~ak Finka ro|. 1930,
Spasojevi} Kosara ro|. 1934,
Maqkovi} Ana ro|. 1933, Brki}
Stanka ro|. 1931, Kai} Du{ko
ro|. 1936, Mi{~evi} Novak ro|.
1957, Muni} Slobodan ro|. 1947,
Srdi} Mileva ro|. 1943, Bareti} Julijana ro|. 1933
RUMA
SKLOPILI BRAK: Nikola
Jurca i Kristina Andra{evi},
Aleksandar Tica i Danijela [eri}, Branislav Begojevi} i Nata{a Joksi}, Marino Vlakan~i}
i Julijana Po`ega, Nenad @ivanovi} i Biqana Nenadi}, Goran
Zec i Sandra Gavri}
DOBILI SINA: Biqana Jovanovi}, Zorica i Milan Kosovac
UMRLI: Nada Staki}, ro|.
1922, Qubica Pavlovi}, ro|.
1925, Andrija Lakaj, ro|. 1936,
Qubica Bogunovi}, ro|. 1916, Jela Latin~i}, ro|. 1926
Strana 9.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
UKRATKO
LIKOVNA KOLONIJA
BORKOVAC
Mnogo umetnika,
mnogo slika
Ovogodi{wa, 39. Likovna
kolonija „Borkovac“ trajala je
od 22. do 28. avgusta uz u~e{}e
11 likovnih stvaralaca. Pored Koste Bogdanovi}a koji je
pro{logodi{wi
dobitnik
zlatne plakete borkova~ke ko-
Radna atmosfera
lonije, u~estvovali su i: [emsa Gavrankapetanovi}, Zdravko Vu~ini}, Danica Basta, Qiqana Malba{i}, Jelena Ti{ma, Dimitrije Kolarevi}, \uro i Gordana Lubarda, Maja
]uk i Georg Ivo{evi}.
- Ove radove planiramo da
za posetioce prika`emo na izlo`bi koju }emo organizovati
u oktobru - ka`e Radovan Kuzmanovi}, direktor Zavi~ajnog
muzeja koji je i organizator kolonije.
S. X.
SREMSKA MITROVICA
Drvengrad na
Starom mostu
U nasequ Stari Most,
pro{le subote je mali{anima ovog naseqa predat na
„upotrebu“ nov drvengrad.
Izgra|en je sredstvima Mesne zajednice „29. Novembra“ i JP Direkcija za izgradwu grada Sremska Mitrovica.
10. Strana
[ID
Obnavqawe zgrade Galerije
„Sava [umanovi}“
U
ponedeqak, 29. avgusta po~eli su radovi
na obnavqawu zgrade
Galerije slika „Sava [umanovi}“ u [idu. Vr{ilac
du`nosti direktora galerije Radovan Sremac je zajedno sa predsednicom op{tine [id Nata{om Cvjetkovi} obi{ao radove u utorak, 30. avgusta.
Prema re~ima Radovana
Sremca sredstva za ovaj
projekat obezbe|ena su
preko Ministarstva kulture u iznosu od dva miliona
i 130 hiqada dinara. Pored zamene prozora, kompletne kapije i rekonstrukcije ukrasa na fasadi, planirano je i pro{irewe prilaza galeriji, kao
i obele`avawe galerije sa
zastavama i promo materijalom. Radovi na fasadi
bi trebalo da budu gotovi
oko 15. septembra.
Radovi na zameni prozora
Rekonstrukcija uli~ne
fasade zgrade galerije
predstavqa uvertiru pred
2012. godinu, kada Galerija
slika obele`ava jubilej
od 60 godina svog postojawa i 70 godina od tragi~ne
smrti slikara Save [umanovi}a.
B. S.
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ''SAVA'' SREMSKA MITROVICA
[kolski pribor
za svu decu
Mitrova~ki Centar za socijalni rad „Sava“ u utorak,
30. avgusta, organizovao je
akciju podele {kolskog pribora za decu iz socijalno
ugro`enih porodica.
U prostorijama Centra podeqen je 671 paket, a prema
re~ima direktorke Sne`ane
Stanisavqevi}, ove godine
znatno je pove}an broj dece
koja su stekla pravo na ovu
pomo}. Jedini kriterijum za
dobijawe paketa je bio da su
deca redovni u~enici, ~ime
se podsti~e obrazovawe koje
je jedini put za izlazak iz
siroma{tva, rekla je Stanisavqevi}eva.
Vrednost pojedina~nog paketa je 1.000 dinara, a on sadr`i sve ono {to je |aku potrebno tokom cele {kolske
godine.
J. J.
Podela paketa sa {kolskim priborom
M novine
7. septembar 2011.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
OP[TINSKO VE]E [ID
ERDEVIK
@albe na re{ewa
op{tinskih poreznika
U
ponedeqak, 29. avgusta u sali Skup{tine
op{tine [id odr`ana je sednica Op{tinskog
ve}a. Na dnevnom redu na{le su se `albe podnete od
strane Trgovinskog preduze}a Trend komerc i Samostalne ugostiteqske radwe Gurman iz [ida, kao JP
Putevi Srbije i JVP Vode
Vojvodine na re{ewe Op{tinske uprave Odeqewa
za lokalnu poresku administraciju. ^lanovi Op{tinskog ve}a odbili su ove
`albe, jer je lokalna poreska administracija ta re{ewa donela u skladu sa
skup{tinskim odlukama,
rekla je predsednica op{tine [id Nata{a Cvjet-
UKRATKO
kovi} na konferenciji za
novinare, koja je odr`ana
nakon sednice Op{tinskog
ve}a.
Na sednici Op{tinskog
ve}a doneta je odluka da se
Gimnaziji „Sava [umanovi}“ iz [ida odobre sredstva iz teku}ih buxetskih
rezervi u iznosu od 170.000
dinara za popravku parnog
kotla, a Galeriji slika
„Sava [umanovi}“ 150.000
dinara za izgradwu bedema. Isto tako, ~lanovi Op{tinskog ve}a su odlu~ili
da se 20.000 dinara izdvoji
za pribavqawe repromaterijala za okon~awe radova
na objektu OFK Bingula iz
Bingule. Donete su odluke i
o davawu jednokratne fi-
nansijske pomo}i licima
koja su socijalno ugro`ena.
Ta~ke dnevnog reda koje
su se odnosile na zahtev
Mesne zajednice Kukujevci
o odobravawu finansijske
pomo}i za rekonstrukciju
pe{a~kih staza i ure|ewe
atmosferske kanalizacije,
kao i zahtev Saveta Mesne
zajednice Privina Glava za
dobijawe sredstava za ure|ewe teniskog terena bi}e
razmatrani na slede}oj
sednici Op{tinskog ve}a.
Odluka o raspodeli sredstava verskim zajednicama
na teritoriji op{tine [id
za 2011. godinu tako|e }e se
doneti na slede}oj sednici
Op{tinskog ve}a.
B. Selakovi}
[QUN^EWE ATARSKIH PUTEVA U MA^VI
Radovi na potesu Livade
U izboru za
najlep{e selo
U ponedeqak, 29. avgusta
Mesnu zajednicu Erdevik posetila je komisija koju su ~inili predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu, turisti~ki radnici i novinari. Razlog posete bio je
prijavqivawe Erdevika za
izbor deset najlep{ih sela
Vojvodine koji sprovodi Po-
krajinski sekretarijat za
privredu. Ideja projekta je
da se izaberu sela koja na najboqi na~in mogu predstaviti
autenti~nost Vojvodine.
B. S
[ID
Oprema za
poqo~uvare
Podela opreme
[qun~ewe puteva u Ma~vi
U
petak, 2. septembra na
potesu Livade kod sela Zasavica I po~eli
su radovi na {qun~ewu
atarskih puteva u Ma~vi.
Radove je obi{ao pomo}nik
gradona~elnika Sremske
Mitrovice Vlada Vu~enovi}
7. septembar 2011.
Prema re~ima Vu~enovi}a, na {qun~ewe atarskih
puteva u selima Zasavica I
i II bi}e utro{eno 700 kubika {qunka, a vrednost investicije je 850 hiqada dinara obezbe|enih iz buxeta
Grada Sremska Mitrovica.
@. P.
Vlada Vu~enovi}
M novine
Po~etkom prethodne nedeqe nastavqena je podela
opreme poqo~uvarima na teritoriji op{tine [id. Predsednica op{tine Nata{a
Cvjetkovi} i ~lan Op{tinskog ve}a zadu`en za poqoprivredu Predrag Srem~i}
su u ponedeqak, 29. avgusta
obi{li mesne zajednice Vi{wi}evo, Morovi}, Jamenu i
Ada{evce. Tom prilikom oni
su poqo~uvarima uru~ili
opremu koja se sastoji iz ~izama, jakne i legitimacije, a
posetu su iskoristili i za
razgovor sa poqo~uvarima i
otklawawu eventualnih problema na terenu.
B. S.
Strana 11.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
UKRATKO
[ID
[ID
Uklawawe
ambrozije
Ogra|ivawe gradske deponije
U op{tini [id u toku je akcija uklawawa ambrozije.
Javno komunalno preduze}e
„Standard“ je uklonilo ambroziju sa ve}ine javnih povr{ina prostoru op{tine,
ali po{to je ovaj korov izuzetno otporan i rasprostrawen potrebno je ulo`iti zajedni~ki napor da se on suzbije.
Nadle`ni u Op{tini [id
mole gra|ane da putem „Sistema 48“ prijave sve lokacije na kojima uo~e ovu korovsku biqku, kako bi JKP
„Standard“ u saradwi sa mesnim zajednicama mogao pravovremeno da reaguje i spre~i weno daqe osemewavawe.
Prijave lokacija na kojima
je u~ena ambrozija mogu se vr{iti telefonskim pozivom
na broj: 022/715-234, slawem
sms-a na broj: 066/5656-000
popuwavawem obrasca na sajtu: www.sid.rs ili dolaskom u
uslu`ni centar.
SABOR STOJANA
^UPI]A
Miroslav
Tufegxi}
vojvoda
U subotu, 3. septembra u
Sala{u No}ajskom odr`an
je 19. sabor Vojvode Stojana
^upi}a. Sabor je okupio
mnogobrojne qubiteqe vojvodskih igara, a u okviru
Po~elo ogra|ivawe deponije u [idu
N
a teritoriji Mesne zajednice [id otpo~eli
su radovi na ogra|ivawu centralne gradske deponije. Sredstva za ove radove
u iznosu od milion i 200 hiqada dinara obezbe|ena su
preko Fonda za za{titu `ivotne sredine op{tine [id.
U petak, 2. septembra radove na centralnoj deponiji
u [idu obi{le su direktorica JKP Standard Violeta
Colner i ~lanica Op{tinskog ve}a zadu`ena za komunalne delatnosti Biqana
Kr~. Gradska deponija u [idu bi}e ogra|ena bedemom u
du`ini od 250 metara i visine dva metra. Deo gra|e-
vinskog materijala za ove
radove obezbe|en je iz Direkcije za robne rezerve AP
Vojvodine. Kako su Biqana
Kr~ i Violeta Colner istakle, ogra|ivawe ove {idske
deponije ima za ciq da se
spre~i {irewe otpada na poqoprivredna zemqi{ta u
blizini deponije. Nakon radova na izgradwi bedema,
centralna deponija bi}e
ogra|ena `icom.
B. S.
O~i{}ena deponija
u Ada{evcima
Predstavnici lokalne
samouprave su u ponedeqak, 29. avgusta obi{li saniranu deponiju u Ada{evcima. Kako je istakla ~lanica Op{tinskog ve}a zadu`ena za komunalnu delat-
nost Biqana Kr~ deponija u
Ada{evcima je bila jedna
od najve}ih deponija na teritoriji op{tine [id. Aktivnosti na ~i{}ewu preostalih pet seoskih divqih
deponija se nastavqaju.
ILINCI
Izgradwa pe{a~ke staze
U
Detaq sa Sabora
ove tradicionalne manifestacije izveden je i prigodan
kulturno-umetni~ki
program. Pro{lost i sada{wost Ma~ve bile su teme
beseda u kojima su u~estvovali nau~ni, kulturni i javni radnici.
Ove godine, za vojvodu Sabora je izabran Miroslav
Tufegxi} iz Sala{a No}ajskog.
12. Strana
Mesnoj
zajednici
Ilinci po~etkom pro{le nedeqe zapo~eti
su radovi na izgradwi pe{a~ke staze u izbegli~kom
nasequ. Tim povodom, predsednica op{tine [id Nata{a Cvjetkovi} sa saradnicima je u utorak, 30. avgusta boravila u Ilincima i
obi{la radove na izgradwi
450 metara pe{a~ke staze.
Predsednica je tom prilikom izjavila da je Op{tinsko ve}e odobrilo
sredstva u iznosu od
300.000 dinara za kupovinu
materijala, a me{tani izbegli~kog naseqa su se anga`ovali na izgradwi pe{a~ke staze.
Obilazak radova u Ilincima
U Ilincima je u prethodnom periodu zavr{eno i
{qun~ewe atarskih puteva
u koje je ulo`eno milion i
M novine
po dinara za ure|ewe 3.700
metara atarskog puta, od ~ega je 580 metara nasuto tucaB. S.
nikom.
7. septembar 2011.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
UKRATKO
PE]INCI
SALA[ NO]AJSKI
Ure|ene {kole za novi
po~etak {kolske godine
P
redsednik op{tine
Pe}inci, Sini{a Vukov, posetio je, 1. septembra, prvake u osnovnoj
{koli „Slobodan Baji} Paja“
u Pe}incima. Tom prilikom
im je uru~io prvarice i po`eleo im mnogo uspeha u daqem {kolovawu. On je naglasio da op{tina Pe}inci u
kontinuitetu ve} godinama
izdvaja zna~ajna sredstva za
obrazovawe.
- Svake godine obele`imo
po~etak {kolske godine prigodnim poklonima, kojima
na{im prvacima po`elimo
dobrodo{licu u {kolu. Ove
godine smo i okre~ili {kolu da bismo na{im prvacima
napravili boqi ugo|aj, ali i
7. septembar 2011.
Radovi na izgradwi i
opremawu zdravstvene ambulante u Sala{u No}ajskom uskoro }e biti zavr{eni. Postavqena je stolarija, izvedeni su kerami~ki radovi, a ovih dana se
privode kraju i svi drugi
poslovi kako bi zgrada bila privedena nameni. Radovi su najve}im delom finansirani iz buxeta Grada
Sremska Mitrovica.
RUMA
Predstavqeni
programi SIEPE
Sini{a Vukov u {koli Slobodan Baji} Paja
lokalne samouprave i roditeqa uspeli da zavr{imo
pro{le godine. Roditeqi iz
A{awe su pokrenuli inicijativu za otvarawe celodnevnog boravka, koju su prihvatili i Pred{kolska
ustanova i op{tina Pe}inci.
U na{oj op{tini se kao posledica sna`nog privrednog
razvoja, javqa sve ve}i broj
porodica u kojima su roditeqi zaposleni, {to stvara
potrebu za du`im boravkom
dece u pred{kolskoj ustanovi. Lokalna samouprava je
tu potrebu prepoznala i u
relativno kratkom roku smo
stvorili uslove da se u A{awi poludnevni boravak pretvori u celodnevni. Naravno, bilo je potrebno da se ispuni jo{ jedan uslov, a to je
@ivko Markovi} posetio je {kolu u A{awi
da bismo roditeqima pokazali gde im se deca obrazuju.
Mislim da to pokazuje na{
odnos prema deci i prema
obrazovawu na teritoriji
na{e op{tine – rekao je
predsednik Vukov.
Tom prilikom, prvaci ove
{kole izveli su prigodnu
predstavu u ~ast posete
predsednika op{tine.
Istog dana, predsednik
Skup{tine op{tine Pe}inci, @ivko Markovi}, otvorio je celodnevni boravak u
podru~nom odeqewu pred{kolske ustanove „Vlada
Obradovi} Kameni“ u A{awi. On je obra}aju}i se pri-
Uskoro nova
ambulanta
U na{oj op{tini se kao posledica sna`nog privrednog razvoja, javqa sve ve}i
broj porodica u kojima su roditeqi zaposleni, {to stvara potrebu za du`im boravkom dece u pred{kolskoj ustanovi. Lokalna
samouprava je tu potrebu prepoznala i u relativno kratkom roku smo stvorili uslove
da se u A{awi poludnevni boravak pretvori u celodnevni, rekao je @ivko Markovi}
sutnima rekao da je za otvarawe celodnevnog boravka u
A{awi, bilo potrebno da se
poklopi nekoliko stvari.
- Bilo je neophodno da do|emo do novog objekta, {to
smo na zadovoqstvo i nas iz
da ima dece. Hvala bogu u
A{awi ih ima i ovo mesto
ima budu}nost i perspektivu
– rekao je tom prilikom
@ivko Markovi}.
M novine
Du{an Sre}kov
U rumskom Kulturnom
centru, 31. avgusta odr`ana je promocija programa
Agencije za strana ulagawa
i promociju izvoza (SIEPA).
Okupqenim privrednicima se obratio Goran Vukovi}, predsednik rumske
op{tine istakav{i dobru
Sa promocije u Rumi
saradwu sa SIEPOM, kao i
zna~aj saradwe ove agencije sa rumskim privrednicima u ciqu daqeg lokalnog
ekonomskog razvoja.
Na promociji su govorili
koordinator za lokalni
ekonomski razvoj u SIEPI
Dejan Molnar i savetnica
za promociju izvoza u ovoj
agenciji Olivera ]ur~in
An|eli}. Poseban akcenat
stavqen je na aktuelni
program SIEPE za dobijawe
bespovratnih finansijskih
sredstava namewen izvozno orijentisanim kompanijama, ~iji rok za prijavqivawe isti~e 19. septembra.
S. X.
Strana 13.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
UKRATKO
KOMEMORACIJE
NA LEGETU
I SPOMEN GROBQU
Pomen
stradalima
Povodom 97. godine od
bitke na Legetu u Prvom
svetskom ratu, u subotu 3.
septembra odr`an je komemorativan skup i pomen izginulim borcima Prve timo~ke divizije. Vence na spomenik su polo`ile delegacije
Grada Sremska Mitrovica,
op{tina Bor i Negotin,
predstavnici Vojske Srbije
i bora~kih organizacija.
Na Spomen grobqu u Sremskoj Mitrovici u nedequ 4.
septembra odr`an je pomen
nevino stradalim `rtvama
usta{kog terora 1942. godine. U avgustu te godine usta{e su pogubile nekoliko hiqada `iteqa Sremske Mitrovice i okolnih sela. Parastos je u kapeli na pravoslavnom grobqu slu`io vladika sremski gospodin Vasilije, a vence su na spomenik
polo`ili predstavnici Grada Sremska Mitrovica i bora~kih organizacija, kao i
potomci `rtava.
KUZMIN
Sajam sviwa
U Kuzminu je u nedequ 4.
septembra odr`an jedanaesti Sajam sviwa, manifestacija koja je zami{qena
da afirmi{e sviwogojstvo
koje je u Kuzminu tradicio-
nalno. Na sajmu su se kao i
svake godine predstavili
proizvo|a~i sto~ne hrane,
odgajiva~i kvalitetnih nazimica i nerastova, a bilo
je mesta i za {tandove udru`ewa `ena iz oklonih sela
i naravno tambura{e.
Sto~ari su i ove godine
poru~ili da je neophodna
strategija u ovoj poqoprivrednoj grani kako bi se
ostvarili najboqi rezultati.
14. Strana
DE^
Renovira se ambulanta
U
toku su radovi na renovirawu mesne ambulante u De~u. Kako
nam je rekla direktorka Doma zdravqa „Doktor Dragan
Funduk“ Pe}inci, Qiqana
Arsenovi}, renovirawe se
radi u saradwi sa Mesnom
zajednicom De~. Po wenim
re~ima, ovi radovi ne}e iziskivati zna~ajnija sredstva, jer je u pitawu relativno nova zgrada, ali po-
Radovi u ambulanti
Qiqana Arsenovi}
{to u wu du`i period nije
ulagano, pojavili su se nedostatci koje je bilo neophodno otkloniti.
- Ove godine nismo planirali da renoviramo de~ju
ambulantu, jer treba da po~ne uvo|ewe elektronskih
kartona, {to }e iziskivati
zna~ajna sredstva, ali Mesna zajednica je inicirala
ove radove i snosi}e deo
tro{kova, zbog ~ega smo se i
mi ukqu~ili. Deo stolarije
je zamewen, trenutno se zamewuju elektri~ne instalacije, a potom sledi kre~ewe
i farbawe. Kupi}emo i deo
sitnije medicinske opreme,
tako da }e i ambulanta u De~u dobiti lep{i izgled i
stvori}e se boqi uslovi za
pacijente i rad osobqa, a
da to ne}e zahtevati ve}e
izdatke – rekla nam je Qiqana Arsenovi}.
Od we smo saznali da su
radnici Doma zdravqa nekoliko dana ranije organizovali radnu akciju kre~ewa prostorija administracije i dru{tvenih prostorija ove ustanove. Kako nam je
rekla, na ovaj korak su se
odlu~ili kako bi u{tedeli
sredstva, a istovremeno
radni prostor u~inili znatno prijatnijim. Po wenim
re~ima ovakve akcije se u
Domu zdravqa u Pe}incima
planiraju i u budu}nosti.
D. S.
U SREDWOJ [KOLI U PE]INCIMA
Uveden novi obrazovni profil
U
sredwoj
tehni~koj
{koli „Milenko Verki} Ne{a“ od ove godine uveden je i novi obrazovni profil, operater ma{inske obrade. Ovaj profil
je posledica saradwe tehni~ke {kole, lokalne samouprave i kompanije Agena
tehnoloxis, koja posluje u
radnoj zoni [imanovci.
- Novi obrazovni profil
je sinteza klasi~nih strugarskih, glodarskih i metalobrusa~kih zanimawa. To
je novo i kompleksno zanimawe, za koje ove godine
u~enike obu~avamo pre svega za potrebe kompanije Agena. U pitawu je moderna fabrika i ja se nadam da }emo
kroz saradwu sa fabrikom
Branislav Zlatovi}
i wihovim stru~wacima, uspeti da u~enike spremimo i
za potrebe ove kompanije i
za potrebe drugih kompanija
M novine
sli~ne delatnosti. Nama je
ugovor o poslovno-tehni~koj
saradwi sa socijalnim
partnerom bio uslov za dobijawe oglednog odeqewa.
U~enici }e zna~ajan deo
prakti~ne nastave poha|ati upravo u pogonima kompanije Agena tehnoloxis – ka`e direktor Branislav
Zlatovi}.
On nam je rekao i da je dogovoreno, da {kola iz ma{inskog parka fabrike dobije nekoliko ma{ina koje
su van upotrebe, ali jo{
uvek u dobrom stawu, na kojima }e se u~enici obu~avati u po~etku {kolovawa,
pre nego {to pre|u na obuku
u krugu fabrike.
D. Sre}kov
7. septembar 2011.
RADNA SKUP[TINA OP[TINSKOG ODBORA DEMOKRATSKE
STRANKE RUMA
Mewali smo sebe
i sredinu u kojoj `ivimo
R
adna skup{tina Op{tinskog odbora DSa, uz prisustvo ~lanstva, odr`ana je u nedequ,
4. septembra u rumskom Kulturnom centru.
Okupqenim ~lanovima,
kao i gostima, obratio se
Nenad Borovi}, predsednik
Op{tinskog odbora Demokratske stranke Ruma koji
je istakao da demokrate
stalno pove}avaju svoje
obaveze, kao i da se u prethodnom periodu nije spavalo na lovorikama.
- Mewali smo sebe i sredinu u kojoj `ivimo. Mi smo
slo`na i organizovana porodica i to je kapital sa
kojim danas ulazimo u kampawu - rekao je Borovi} i
podsetio na ono {to je do
sada ura|eno kada su pripreme za izbore u pitawu.
Demokrate su vlast u Rumi osvojili na izborima
2008. godine i od tada se
dosta uradilo na razvoju
op{tine, uz vo|ewe realne
politike, kazao je Borovi}.
- Izgradili smo ili rekonstruisali stotine kilometara puteva, sportska
igrali{ta, verske objekte,
ambulante i potpuno izmenili sliku nekih seoskih
sredina. Obe}ali smo vrti}
Du{an Elezovi}, Miroslav Vasin, Nenad Borovi}
i wegovu izgradwu sada
privodimo kraju, a tu su i
opremqene industrijske zone, dodeqene stipendije za
150 mladih i obrazovanih
qudi - rekao je Nenad Borovi} i posebno istakao da
Demokratska stranka nije
sigurna ku}a za lopove i
one koji svoj li~ni interes
stavqaju ispred interesa
gra|ana. On je potom predstavio i Izborni {tab ~iji
je predsednik Goran Vukovi}.
^lanovima DS-a u Rumi se
obratio i Miroslav Vasin,
pokrajinski sekretar za
rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova koji je naveo neke od kapitalnih
objekata u Vojvodini, ali i
podsetio da su demokrate
na vlasti u svim vojvo|an-
skim op{tinama.
Na kraju skup{tine govorio je Du{an Elezovi},
predsednik Pokrajinskog
odbora Demokratske stranke. On je podsetio da je u Rumi izgubqeno ~etiri godine
dok su radikali bili na
vlasti.
- Za ove tri godine koliko
smo mi na vlasti nadokna|ujemo propu{teno i uspeli
smo da poka`emo kako izgleda Ruma kada su na vlasti demokrate. Pred nama je
velika odgovornost i zadatak da nastavimo zapo~eto.
O~ekujem ubedqivu pobedu,
da nastavimo da re{avamo
probleme i da od Rume, Vojvodine i Srbije napravimo
boqe mesto za `ivot - istakao je Du{an Elezovi}.
S. Xakula
RUMA
Prva {ansa u Op{tinskoj upravi
U rumskoj Gradskoj ku}i su
1. septembra potpisani ugovori sa ~etvoro mladih qudi o obavqawu stru~ne
prakse u Op{tinskoj upravi.
Ugovore su sa na~elnicom
Op{tinske uprave Goricom
[a{i} potpisali: Milica
Mandi}, dipl. ekonomista,
Mladen Stani{i}, dipl.
pravnik, Vera Bogi~evi},
dipl. politikolog i Bojan
Rusmir, informati~ar.
Re~ je o ugovorima u okviru projekta koji realizuju
Op{tinska uprava i Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe pod nazivom Prva
{anse, a Ruma se nalazi me|u 114 op{tina u Srbiji koja
7. septembar 2011.
Potpisivawe ugovora sa pripravnicima
ga realizuje. Tokom obavqawa prakse ovi mladi qudi
}e dobijati po 14.000 dinara mese~no.
Za ~etiri projekta kojima
se obezbe|uje praksa i pri-
pravni~ki sta` za mlade
nezaposlene qude u rumskoj
op{tini obezbe|eno je 24,5
miliona dinara, saznali
smo od Gorice [a{i}.
S. X.
M novine
CRNA HRONIKA
POVRE\EN MOTOCIKLISTA: Dana 30. avgusta oko 21
~as, u Ulici Vuka Karaxi}a u
Sremskoj Mitrovici, dogodila se saobra}ajna nezgoda u
kojoj su u~estvovali automobil "opel agila" kojim je
upravqao Nikola @. (18) i
motociklista Nikola K. (29),
obojica iz Sremske Mitrovice.
U ovoj nezgodi te{ke telesne povrede opasne po `ivot
zadobio je voza~ motocikla
koji je hospitalizovan u Op{toj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
TE[KA SAOBRA]AJNA
NESRE]A: U subotu, 3. septembra oko 20,30 ~asova, na
putnom pravcu Ruma - Jarak,
dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovali
motociklista Isidor F. (29)
iz Novog Sada i Du{an K. (27)
iz Rume, voza~ automobila
marke "kia sid".
Do nesre}e je do{lo u trenutku kada je motocikl pre{ao na suprotnu kolovoznu
traku i udario u automobil
koji mu je dolazio u susret.
Usled zadobijenih povreda
Isidor F. je preminuo na putu
do bolnice, dok je Du{an K.
zadobio lake telesne povrede.
PRITVOREN ZBOG TE[KIH KRA\A: Policija je
li{ila slobode i odredila
zadr`avawe Aleksandru [.
(18) iz Belegi{a, zbog osnovane sumwe da je izvr{io nekoliko te{kih kra|a.
Osumwi~eni je zajedno sa
jo{ dva lica za kojima se traga, iz privatnih ku}a, radwe
za brzu hranu i poqoprivredne apoteke ukrao alat, tehni~ku robu, hranu i kablove,
a iz Srpske pravoslavne crkve u Belegi{u metalne cevi
za skelu.
OSUMWI^ENI ZA RAZBOJNI[TVO: Osnovano se
sumwa da su Mili} K. (19) i
Vlada R. (20), obojica sa podru~ja Rume, izvr{ili krivi~no delo razbojni{tvo.
Oni su maskirani, u toku
no}i provalili u ku}u 64-godi{weg me{tanina i uz primenu fizi~ke sile ga savladali i vezali, a zatim izvr{ili premeta~inu i odneli
izvesnu sumu novca.
REPERTOAR BIOSKOPA
Ruma
Mala dvorana
od 20.00 i 22.00 sata
7. 9.
8 - 14. 9.
Mamurluk u
Bangkoku
Godine qubavi
Strana 15.
\ACI PRVACI SREMSKOMITROVA^KE OP[TINE
O[ „BO[KO
PALKOVQEVI]
PINKI“
Alimanovi} Aleksandra,
Petkovi} Aleksej, Matej Antal, Prdi} Strahiwa, Radojevi} Sofija, Cvjetinovi}
Elena, Pa~irski Jelena,
Stojanovi} Aleksa, Burmuxija Marina, Burmuxija Marko, Jovanovi} Aleksandar,
Kri`an Kristijan, Jela~i}
Ana, Male{evi} Irena, [uman Vuk, Qubi{i} David,
Haxi-Stevi} Vladimir, Radovanovi} Ma{a, \or|i}
Nemawa, Halilovi} Sowa,
Stepanovi} Filip, Dolinaj
Milica, Manastirac Vesna,
Stojanovi} Iva, Lu~i} Teodora, Osterman Aleksa,
Martinovi} Uro{, \ur|evi} Nikola, Ili} Danilo,
@uni} Awa, ]urguz An|ela,
Stupar Du{an, Smiqani}
Mateja, \uki} Eleonora, Pe{i} Bogoqub, Cvijeti} Teodora, ^olak Duwa, Paunkovi} Aleksandar, Popovi}
Na|a, Turudi} Luka, Milovi} Bal{a, @ivanovi} \or|e, Lazi} Sara, Anti} Danijela, Liki} Mihajlo, Bo{kovi} Iva, Krsti} Boris, Vu~i}evi} Ksenija, Mi}i} Jovan, Ninkovi} Bo{ko, Beo~anin Stefan, Belomarkovi} Aleksandar, @ivkovi}
Nina, An|eli} Vuka{in, Male{evi} Sava, Pejakovi}
Nemawa, Pani} Sara, Mirkovi} Stefan, Glu{~evi}
Aleksandra, Pani} Stefan,
Lazi} Milica, Vukovi} Nata{a, Zari} Dragana, Popadi} Aleksa, Naranxi} Predrag, Simi} Ana, Ivkovi}
Ivana, Vukovi} Ka}a, Markovi} Teodora, Vrhovac Ogwen, Juri{i} Rastko, A}imovi} Slavko, Bo`i} Bojana, Jovanovi} Vida, \eni}
Damjana, Popovi} Dragana,
Juri{i} Marijana
U~iteqice:Nada Nik{i},
Mirjana Bogdanovi}, Mirjana @ivanovi}, Mila Pavlovi}, Milica La}ara~ki
O[ „JOVAN
JOVANOVI] ZMAJ“
Luka Artukov, Qubica
Atanackovi}, Jelena Babi},
Nikola Babi}, Stefan Baraksadi}, Tijana Bo`i}, Sara Bu~ek, Bojan Vlaji}, Mladen Vojni}, Tomislav Vujinovi}, Milica Vukajlovi},
Elena Gimbarovski, Lana
16. Strana
Prvaci „Pinkijeve“ {kole
Gavrilovi}, Nina Gaji}, Tijana Ga~i}, Aleksa Grabi},
\or|e Gruji}, Katarina Gruji}, Vawa Dimitrijevi}, Vuka{in Dostani}, Milica
Drini}, Todor \oki}, Ivana @ili}, Sara Zaskalicki, Uro{ Ivani}, Jovana Igwatovi}, Mladen Igwatovi}, Jovana Isakovi}, Stefan Jakova~ki, Teodora
Jak{i}, Luka Jevti}, Aleksandra Jeremi}, Lana Jovanovi}, Marko Jovanovi},
David Juki}, Ivana Kne`evi}, Neboj{a Kova~evi},
Vuk Kozlina, Lana Krwevi}, Milan Krsmanovi}, Jelena Kuraji}, Katarina Kurixa, Ivana Lazi}, Marko
Lazi}, Ivona Laji}, Sara
Laji}, Una Laji}, Dra`e Laki}, Vidak Levajac, Marina
Qubi{i}, Milica Male{evi}, Tamara Mari}, Miona
Markovi}, Milo{ Milutinovi}, Danilo Mi{i}, Sofija Nenadi}, Aleksandra
Petropoqac,
Strahiwa
Plemi}, Andriana Prekqu{aj, Duwa Puva~a, Jovan
Radmanovi}, Aleksandar
Spasojevi}, Vuk Stankovi},
Milan Stankovi}, Tatjana
Stanojevi}, Tamara Stevi},
Jovan Tomi}, Stefan Tomqenovi}, \ur|ina Topi},
Stefan ]osi}, Mihajlo Filipovi}, Karina Cvijeti},
Damjan [krbi}
Bilingvalno
(dvojezi~no) odeqewe
Mihailo Barjaktarevi},
Andrea Vu~i}, Nikolina Gegi}, Du{an Gra~anac, Sr|an
\oni}, Duwa \ur|evi}, Mina \ur|evi}, Ksenija Zoranovi}, Milo{ Joki}, Teodora Joki}, Viktor Kuzmanovi}, An|elija Lazarevi},
Mila Marinkovi}, Jelena
Markovi}, Duwa Mesaro{,
Nina Milovanovi}, Aleksandar Nikolovski, Duwa
Peri}, Uro{ Popovi}, Igor
Spahi}, Nina Sinkovi}, Teodora Te{anovi}, Mia Foks
[a{inci
Stefan Barwak, Ogwen
Gari}, Teodora @egarac,
Luka Ivanovi}, Vawa Lotocki, Gordana Manojlovi},
Ivana Radoj~i}, Stefan Radoj~i}, Marko Ulemek
Jarak
Ametovi} Denis, Andri}
Tatjana, Bogosavqevi} Stefan, Boji} Helena, Eri}
M novine
Marijana, @ivanovi} Milena, Jovanovi} Budimir, Jovanovi} Danijel, Jovanovi}
Danijela, Jovanovi} Zoran,
Jovanovi} Milan, Jovanovi} Nemawa, Jovi} Ogwen,
Klincov Valentina, Krupqanin Branko, Kr~i} Ogwen, Nikoli} Marijo, Risti} Mihajlo, Simovqevi}
Ksenija, Simovqevi} Milo{, Te{i} Lidija, Te{i}
Teodora, Trifkovi} Dimitrije, Trifunovi} Aleksandar
O[ ,,JOVAN
POPOVI]“
Stevi} Vojin, Vukajlovi}
Filip, Grubi{a Nikolina,
Ma|arovski Stefan, Jeli}
Sara, Bo`i} Katarina, Jugovi} Milica, Drqa~a Sini{a, Avramovi} Kristina,
Avramovi} Nikolina, Bo`i}
Dimitrije, Miki} Aleksandar, Dra`i} Branislav, Bo`i} Qiqana, Komqenovi}
Nikola, Radovanov Slobodan, Ala~ek Jovana, Dudi}
Aqo{a, Trogrli} Ogwen,
Elor Nata{a, Proki} Sandra, Molnar Mihajlo, Te{i}
Danilo, Varga Ilona, Tomi}
Andrea, Markovi} Nikola,
7. septembar 2011.
\ACI PRVACI SREMSKOMITROVA^KE OP[TINE
@ivkovi} Mihailo, Beara
Nikola, Pavlovi} An|ela,
Neranxi} Petar, Vrceq Milan, Cvetanovi} Marijana,
Vidovi} Milica, Kuribak
Branko, Lazi} Marko, Mitrovi} An|ela, [uqmanski
Katarina, Kati} Andrea,
Prica Danilo, Slomo Andrija, Simi} Uro{, Jakovqev Anastasija, ^uli} Petar, Molnar David, Nedimovi} Jovan, Nikitovi} Awa,
Trivi} Milica, Maksimovi}
Milo{, Laketi} Nemawa,
Vukovi} Milka, Josipovi}
Katarina, Popovi} Jovana,
Me|edovi} Ivan, Hirtenkauf Filip, Marijanov Tamara, Toma{evi} Jelena, Marko{ Tijana, Nikoli} Jovana,
Nikoli} Ivana, \uri} Bojana, Kraguqac Nemawa, Tumbas Jovana, Petrovi} Nikola, Iq~e{in An|ela, Ivanovi} Vuka{in, Ivanovi}
Du{an, Radakovi} Vojislav,
Deli} Darinka, Sarka Maja,
Mojsovski Sara, Belovi}
Ma{a, Stojanovi} Milo{,
Maksimovi} Luka, Bogdanovi} Lazar, Ubiparipovi}
Igor, Bo`i} Vuka{in, Kaurin Na|a, Vuji} Stefan, Damjanovi} Filip, Luki} Ogwen, Be{enski Ana Magdalena, Mladenovski Elena,
Mataji} Darko, Qubinkovi}
Nikola, Pedi} Katarina
U~iteqice: Mirjana Ivanovi}, Biqana Srdi}, Qi
qana Radulovi}, Sne`ana
]iri}
Veliki Radinci
Bar Zoran, Baksa Aca,
\uki} Nikolina, Erceg Luka, Jeli} Biqana, Kqojin
Nemawa, Koji} Stefan, La}arac Velibor, Luki} Ogwen, Luki} Goran, Milovanovi} Sre}ko, Popovi}
Ana, Pribi~evi} @eqana
U~iteqica: Gordana Milo{evi}
Be{enovo
Ercegovac Uro{, Juri{i} Jovan, Milanovi} Neboj{a, [imunova~ki Marko, Petkovi} Milica, Jovanovi} Svetlana, Novakovi} Petar
U~iteqica:Biqana Nik{i}
O[ „BRANKO
RADI^EVI]“
KUZMIN
Ba~i} Bojan, Beli} Mihajlo, Bogdan Danijel, Bo7. septembar 2011.
`i} Milo{, Vojinovi} Mihajlo, @ivkovi} Katarina,
Ili} Duwa, Ili} Milan,
Markovac Nikola, Pavlovi} Gordana, Krsti} Kristina, Pe{i} Borislav,
Ruwanin Tawa, Simi} Milomir, Todo{kovi} Stefan, Su{i} Bo{ko, Fingerhut Luka, Crnogorac Jelena
Bosut
Ercegov~evi} Marina,
Ili} Danilo, Jevti} Marko, Jevti} Nikolina, Jovanovi} Miroslav, Kuzmanovi} Ivan, Maksi} Mihailo,
Medi} Sne`ana, Milinkovi} Danijela, Mini} Nemawa, Nedi} Violeta, Nedi}
Dragana, Novakovi} Jovan,
Obradovi} Jovana
Sremska Ra~a
Kne`evi} Kosta, Nenadovi} Milo{, Jovanovi} Filip
O[ „DOBROSAV
RADOSAVQEVI]
NAROD“
MA^VANSKA
MITROVICA
I-1
Vi{wi} An|ela, Vitas
Kristina, Jovanovi} Ogwen, Jo{i} Mario, Jovanovi} Milica, Jurkovi} Stefan, Marjanovi} Anastasija, Ma~kovi} Jovana, Milovanovi} Aleksandar, Nikoli} Marko, Pavlovi} Jovana, Pavlovi} Sara, Petrovi} @eqana, Peji} Nata{a, Ra{evi} Tamara, Reqi} Daniele, Tadi} Ogwen, [umarevi} Kristina
U~iteqica: Danijela Luki}
I-2
Atanasovski Ivan, Bajagi} Lea, Vukadinovi} Tara,
\or|i} Milo{, Jankovi}
Filip, Jockovi} Vesna, Jovanovi} Aleksandra, Kaba{aj Nikolina, Konstantinovi} Stefan, Luki} Ogwen, Le{~uk Bojana, Mati}
An|ela, Milovan~evi} Danilo, Stankovi} Teodora,.
Stanimirovi} Ilija, Todorovi} Marija, Todorovi}
Jelena, Topalovi} Milena, ^oni} Tamara
U~iteqica: Mira Majki}
I - 3 Sala{ No}ajski
Dostani} Ogwen, Vukovi} Vuka{in, \uki} Jovan,
Stojinovi} Dragan, Stojinovi} Tatjana, \uki} Milica, Milovanovi} Tamara, Jefti} Marija
U~iteqica: Dobrija ^upi}
I - 4 Zasavica 2
Mitrovi} Jelena, Bi{~i} Milo{, Nikoli} Marijana, Adami} Dragan, Nikoli} Danijela, Jovanovi}
Zlatko, Umerovski Bojana,
Nikoli} Stanimir
U~iteqica: Dragica Savi}
I - 5 Zasavica 1
Ribi} Milica, Belomarkovi} Aleksandar, Pavlovi} Vuk, Ivankovi} Marko, Varazli} Dragana
U~iteqica: Danka Belomarkovi}
I - 6 Ravwe
Vetrov Andrej, Romandi} Marko, Ivi} David,
Stani} Milorad, Mi{ura
Milo{, Jovanovi} Ivana
U~iteqica:
Svetlana
Stojanovi}
I - 7 No}aj
Bogdanovi} Awa, Bogdanovi} Nemawa, Tanasi}
Milica, Popovi} Mihajlo,
Trifkovi} Luka, Pavlovi} Sr|an, Mijailovi} Bojana, Radovi} Ana, Mijailovi} Nikola, Mijailovi}
Nikolina,
Dragi~evi}
Krisatina, Grozdanovi}
Isidora, Mijailovi} Lazar, Lon~arevi} Mirjana,
Vu~enovi} Valentina, [umarevi} Aleksa, Mijailovi} Teodora, Sin|i} Zlatko, Parmakovi} Milan,
Mijailovi} Milica, Ili}
Milica, Mitrovi} Nenad,
Vu~enovi} Mladen, Sretenovi} Sara
U~iteqica: Svetlana
Petrovi}
Beli} Luka, Jankovi}
Uro{
U~iteq: Dragorad Toji}
O[ „SLOBODAN
BAJI] PAJA“
Milo{evi}
^edomir,
Zdravkovi} Isidora, Smiqani} Nata{a, Slavik Kristijan, An|elkovi} Aleksandar, Kordi} Dajana, Vukoli} Lana, Vukovi} Dajana,
Xini} Mile, Bucalo Marijana, Vuleti} Aleksa, Roqi} Branislav, Ra|enovi}
Andrej, @egarac Jelena,
Pavlovi} Slavi{a, Mi}i}
Uro{, Deli} Nemawa, Radovanac Jovana, Paripovi}
Dimitrije, Dimitrijevi}
Teodora, Suboti} Sergej,
Ili} Milica, Klincov Vuka{in, Kvr`i} Filip, Karastankovi} Ivana, ]iri}
Lazar, An|elkovi} Emilia,
\ugumovi} Mila, Kalata
Anastasija, Mostarli} Mihajlo, Jerini} Luka, Marjanovi} Zorana, Popovi} Bojan, Popovi} Bojan, Popovi}
Vawa, Jankovi} Jelena,
Miqkovi} Vuk, Konotarevi} Lana, Petrovi} Selena,
Toma{evi} Bojana, Milivojevi} Jelena, Cingeli Sergej, Toma{evi} Ilija, Kruni} Jovana, Ov{ek Viktorija, Pavlovi} Rastko, Stanimirovi} Katarina, Maksi}
Nikola, Rakonica Bojan
Man|elos
Josimovi} Nikola, Cvijeti} Milana, Roqi} Aleksandra, Radakovi} Nikola,
Nastovi} Ivana, Petkovi}
Bojan, Miji} Sofija, @i}i}
Predrag
Le`imir
Juri{i} Marko, Mitri}
Tamara, Diki} Jovana, Vujinovi} Dajana, Marko{ Mirjana, Stani{i} Milan
[i{atovac
Filipendi} Marko, Nikoli} Aleksandar
O[ „TRIVA
VITASOVI]
LEBARNIK“
LA]ARAK
I - 8 Radenkovi}
Tufegxi} Jovana, Stani} Milica, Stani} Katarina, \or|i} Anastazija,
Vladisavqevi} Marijana,
Beli} Silvija, Tufegxi}
Ana, Stankovi} Tamara,
Vladisavqevi} Nikola,
M novine
I-1
Atarac Ivana, Bugarski
Tamara, Vrsajkovi} Gojko,
Strana 17.
\ACI PRVACI SREMSKOMITROVA^KE OP[TINE
Vui} Nikola, Godi} Dragana, Ghenta Petar, Divqak
Milica, \akovi} Uro{, @abi} Marko, @ivanovi} Milan, Jovan~evi} Nikolina,
Kowevi} An|ela, Kostadinovi} Danijela, Lazi} Du{an, Lov~anin Bojana, Majstorovi} Jelena, Markovi}
Anastasija, Miji} Neboj{a,
Mirkovi} Miroslav, Pure{evi} Dragana, Radisavqevi} Na|a, Stanivukovi}
Stefan, Tadi} Aleksandar,
Uro{evi} Marko, Feratovi} Helena, Cvijeti} Darko
U~iteqica: Sla|ana Peri}
I-2
Augustinovi} Sara, Bogdanovi} Nenad, Boji} Marko, Brki} Ivan, Vlaovi}
Katarina, Vrawe{ Milan,
Ga{par An|ela, Drini} Borislav, Jovani} Andrea,
Kolunxija Milo{, Mari~i}
Marko, Ma~ki} Marina,
Miladinovi} Nata{a, Morak Marko, Nikoli} Vlada,
Nikoli} Neboj{a, Po{muga
Jovana, Radakovi} Vladislava, Raki} Branka, Te{anovi} An|ela, Tomac
Lea, Topi} \or|e, Filipovi} Jelena, Firman Nikola, Cvjetkovi} Bojan, ^evrndi} Ana
U~iteqica:
Svetlana
Nikoli}
I-3
Antoni} Uro{, A}imovi}
Marko, Bometa Milica, Vasi} Milo{, Drini} Bojana,
Droni} Milica, \uri} Nemawa, @ivanovi} Stefan,
Ili} Tatjana, Jankovi} Jovan, Jovanovi} Viktor, Kemeter Aleksa, Kremenovi}
Dragana, Krsti} Stefan,
Mi{kov Nikolina, Okanovi} Jelena, Pe{i} \or|e,
Ruwanin Uro{, Savi} Milica, Suqi} Qiqa, Tasi}
Viktorija, Te{i} Tamara,
Topi} Milica, ]ori} Savo, ^eni} Nikola, ^eni}
Sara
U~iteqica: Ru`ica Vladisavqevi}
Mati} Igor, Nikoli} Marija, Ivanovi} Bojan, Talirovi} Dejan, Vuji} Milica,
[krbi} Borislav, [ar~evi} Nikola, @upunski Tijana, Josimovi} Uro{, @ili} Milan, Risti} Bojana,
Maricki Milica, Zubovi}
Dragana, Vuji} Nemawa, Gavrilovi} Katarina, [ar~evi} Uro{, Karoli} Vuk,
Mari} Kristina, Maricki
Andrej, Dobri~i} Aleksandar
I-4
OSNOVNA [KOLA
„SVETI SAVA”
Atanackovi} Teodor, Bori} Ikonija, Bosan~i} Nikola, Brwa{evi} Ninoslava, Vitasovi} Awa, Vukosavqevi} Aleksandra, Vuleti} Cvetin, Gruji} Mina,
Kon~ar Milica, Kowevi}
Neboj{a, Korica Irena,
Krneti} Dimitrije, Krsmanovi} Nemawa, Kuzminac
\or|e, Lon~arevi} Qupka,
Martinovi} Ogwen, Mataruga Dragana, Mitrovi} Tawa, We`i} An|ela, Pavlovi} Ivana, Petkovi} Lazar, Popovi} Du{an, Radi{i} Anastasija, Suboti}
Goran
U~iteqica: Sun~ica
Zeqkovi}
OSNOVNA [KOLA
„JOVAN
JOVANOVI]
ZMAJ“ MARTINCI
Lon~arevi} Jovana, Andri} Nikola, Maksimovi}
Nevena, Siker Nevena, Jovanovi} Milo{, Panti}
Milan, Komnenovi} Ivan,
Babi} Danijela Blagojevi} Jelena Bogdanovi} Andrej Bo`i} Lana Bo`i}
Nikolina Boji} An|ela
Bori~i} Nikola Bosan~i}
Jovana Bri~i} Filip Budi{in Anastasija Bu}an
Ena Vasi} Teodora Vr{~aj
Marija Vujasinovi} Stefan Vuji} Aleksa Vuji}
Anastazija Vukajlovi} Luka Vukoli} Uro{ Gavri}
Dejan Glamo~anin Milo{
Davidovi} Teodora Dragi{i} Jovana Durmi{i Filip \or|i} Luka \uki}
Borislava \uri} Milica
Ercegovac Milo{ Ercegov~evi} Kristina @ivani} Aleksandar @ivanovi} Katarina, Zori} Duwa,
Ili} Katarina, Jakovqevi} Bojan, Jenei Vawa, Jovanovi} Aleksandar, Jovanovi} Andrijana, Jovanovi} Dejan, Joksimovi} Andrej, Kalaba Aleksandar,
Kasapovi} Goran, Kaurin
Na|a, Kir{ Katarina, Kova~evi} Ana, Kosti} Du{an, Ko~i} David, Kranik
An|ela, Kremi} \or|e, Kuki} Tamara, Kuqa Elena,
Luki} Jovana, Mali} Emilija, Maravi} Stefan,
Markovi} Milana, Mika{inovi} Marko, Miku{
Qubica, Mili} Teodora,
Milovac Jovan, Milo{evi} Qubica, Mi{i} @ivojin, Muni} Teodora, Na|
Uro{, Ni}iforovi} Anastasija, Okanovi} Marko,
Ostoji} Jovan, Paji} Nikolina, Petrovi} Gordana,
Petrovi} Stefan, Prekpaqaj Kristijan, Proki} Jelena, Radanovi} Stefan,
Radovi} Nemawa, Rajakovi} Lazar, Ri|o{i} An|ela, Spasojevi} Aleksandra, Stankovi} Jelena,
Stevanovi} David, Stevi}
Duwa, Toma{evi} Nina,
Tordai Milo{, Tre}akovi} Katarina, Horvat Marija, Cvjetkovi} Ivana,
^ajka Marija, ^ubra Duwa
^alma
Antoni} Rastko, Babi}
Sara, Vukadinovi} Tijana,
Vukadinovi} Vesna, Zavodski Ogwen, Kosti} Magdalena, Mari~i} Sergej, Sekuli} Mara, Radovanovi}
Mihajlo, Topi} \ur|ina,
Topi} Nikolina
Divo{
Vujnovi} Tawa, Vukmir Dejana, @ivkovi} Bo{ko,
Lon~arevi} Milica
Pejakovi} Ivan, Popovi}
Marko, Raj{i} Tatjana,
Svira~evi} Du{an, Todorovi} Borislav, ^ekerinac Aleksandar
\ACI PRVACI IRI[KE OP[TINE
„DOSITEJ
OBRADOVI]’’ IRIG
Adrovi} Amela, Babi} Bojan, Babi} Jelena, Babi} Luka, Bojani} Svetlana, Bo`ani} Sara, Vuleti} Pavle,
Ga~evi} Kristina, Dujmovi}
Marko, \evelekaj Mariela,
Ergarac Nikolina, Ze~evi}
Bojana, Ja{arevi} Anastasija, Jovanovi} Maja, Kar}a{
Boris, Kukuruzovi} Marko,
Luki} Milica, Luki} Milo{, Marijanovi} Teodora,
Mari~i} Ivan, Milo{evi}
Milana, Mitrovi} Nikola,
Novakov Igor
Patrik Marija, Petrovi}
Angelina, Radulovi} Alek18. Strana
sandar, Ristanovi} Nikola,
Risti} Neboj{a, Sekuli} Jovana, Slovak Stefan, Spremi} Ivana, ]osi} Milenko,
]etojevi} Marija, ]etojevi}
Tamara, [eat Nenad
Rivica
@ivan~evi} Nikolina,
Martinovi} Mili}, Pezerovi} Sava, ]iri} Dragan, ]osi} Nenad
[atrinci
Biriwi Danijel, Biriwi
Kristijan, Varga Marijana,
Vukovi} Milo{, Pap Norbert, Sabo Andrea, Trivunovi} Aleksandar
Neradin
Karali} Lazar, Rup~i}
Qubica
Kru{edol
Jovi~i} Marko, Mirkovi}
Biqana, Petrovi} Du{an
O[ „MILICA
STOJADINOVI]
SRPKIWA“
VRDNIK
Avramovi} Maja, A|anski
Ma{a, Baji} An|ela, Bojani} Milica, Bre~ko Teodora, Ilki} \or|e, Jawi} Go-
M novine
ran, Ivanovi} Marina, Jovanovi} Sa{ka, Jovanovi}
Ivana, Masnak Nada, Ne{kovi} Aleksandar, Ramadani Tarik, Ruti} Marijana,
Ruti} Stefan, Stamenkovi}
Lidija, Stankovi} Tatjana,
Stoki} \or|e, Srdi} Jelena, Stri~evi} Vuk, Trajkovi} Nata{a, Topolski Sara,
Trivi} Vladimir, Filipovi} Mihajlo, Grkovi} Zorica, @ivanovi} Stevan, Jovanovi} Branislav, Kova~evi} Ivana, La}arac \ur|ica, Mladenovi} Milo{, Nenadovi} Petar, Popovi}
Branko, Ravi} Andrea, Radoj~i} Dragana, Rami} Vujadin
7. septembar 2011.
\ACI PRVACI RUMSKE OP[TINE
Deo rumskih prvaka
O[ „DU[AN
JERKOVI]“
I-1
Bo`i} Jovan, Vaht Stefan, Gagi} Valentina, Galija{ An|ela, Dupor Milica,
Ercegovac Uro{, Jeremi}
Andrej, Jawu{ Igor, Kati}
Sta{a, Kova~evi} Anabela,
Marinkovi} Martina, Mandi} Mi{a, Markovi} Nemawa, Merganz Filip, Mirkovi} Nata{a, Novakovi} Anastasija, Popovi} Aleksandar, Pavlovi} Verica, Savi} Milica, Stojni} Viktorija, Stojisavqevi} Milan,
Slavi} Spasoje, Trni} Nikolina, ]ori} Milica, ]orkovi} Stefan, ^esti} Nikolina, [u{ulovi} Nata{a
U~iteq: Milovan Milovanovi}
I-2
Vukeli} Milo{, Vukadinov Mirjana, Gol~evski Andrea, Dr`aji} Lea, Zubovi}
Stefan, Jeremi} Teodora,
Jovanovi} Marijana, Kavaz
@eqana, Kecman Igor, Kecman Luka, Kri`ani} Jovana,
Kne`evi} Uro{, Lon~arevi} Suzana, Luki} Marko,
Majstorovi} Aleksandra,
Milojevi} Nata{a, Miqevi} Anastasija, Milovanovi} Mihailo, Ne{kovi}
Dragan, Nikoli} Dejan, Opaji} Marko, Polimac Ivana,
7. septembar 2011.
Petrovi} Viktor, Radosavqevi} Ivan, Rodi} Aleksa, Trifunovi} Jovana,
[tikavac Sr|an
U~iteqica: Elizabeta Bo`i}
I-3
Babi} Jovan Bei} Milena
Vasiqevi} Dajana Vasiqevi} Darko Voj~anin Anamarija Vuleti} Zoran Gutaj Jovan Drowak Aleksandar
Deki} \ur|ica Zec Ana Zuber Jovana Zeli} Mina Ivkovi} Marko Ivkovi} Stefan Jovanovi} (Vladimira)
Mihajlo Jovanovi} Nikola
Karajlovi} Anastasija Ka{i} Nemawa Mandi} Uro{
Miri} Milorad, Milinovi}
Mirjana, Neni} Aleksa,
Oqa~a Tawa, Pavlovi} Valentino, Pijunovi} Risto,
Popov Ivana, Radakovi} Katarina, Samarxija Tara, ^upi} Jelena
U~iteqica: Marija Gale~i}
I-4
Andri} Anastasija, Aleksandrovi} Nikolina, Bo`ovi} Ivana, Bo`i} Milena,
Bogojevi} Luka, Vasiqevi}
Jovana, Veresija Sr|an, Verga{ Tijana, Vlajsevi} Dimitrije, Vujnovi} Lea, Vu~kovi} Jovana, Georgijevi} Novak, Gligorijevi} Nemawa,
Goji} Milo{, Danilovi}
Dragan, Ikoni} Anastasija,
Jovanovi} (Slobodana) Mihajlo, Krni} Vuka{in, Kolunxija Aleksandar, Kolarevi} Nikola, Luki} Nemawa, Malba{i} Aleksa, Markovi} Aleksandar, Petrovi} Nikola, Savi} Mina, Tomi} Sava, Tubi} Awa, ]orda
Marija, ^u~in Tatjana
U~iteqica: Irena Lazarevi}
O[ „MILO[
CRWANSKI“
HRTKOVCI
Bogati} Mihajlo, Vasili}
\or|e, Veri} Milica, Vasiqevi} Ana, Jovanovi} Awa,
Kali} Luka, Kep~ija Jovana,
Kopas Nikolina, Makarevi}
Andrej, Miqani} Miqana,
Orlovi} Viktor, Pqavlovi} Kristijan, Petrovi}
Ana, Rankovi} Ana, Radosavqevi} Ana, Rakini} Teodora, Tadi} Selmo, U{jak Andrej, Figun Nikola, Horvat
Igor, [tipi} Jovan
O[ „ZMAJ JOVA
JOVANOVI]“
I-1
Radovanovi} Dimitrije,
Rali} Mirjana, ^ubrilo Luka, Tur~inovi} Katarina,
Trbovi} Aleksa, Jani} Sara, Pavlovi} Jovan, Pua~
Sara, Kova~evi} Aleksandar, Jeli} An|ela, [pehar
M novine
Ogwen, Stoli} Jelena,
[pehar Vladimir, Damjanovi} Sara, Kati} Milenko,
Hristov Jovana, Stefanovi} Branislav, Srdi} Silvija, Vasi} Sa{a, Opa~i}
Dragana, Trifunovi} Aleksa
U~iteqica: Anka Veselinovi}
I-2
[a{i} Filip, Lanc Ana,
Jozi} Luka, Bili} Dejana,
Beloti} Du{an, Ivo{evi}
Sta{a, Trkuqa Vladimir,
Maksimovi} Natalija, Markovi} Pavle, Brki} Aleksandra, \ermanovi} Nemawa, Kova~evi} Sta{a, \ermanovi} Bojan, Mari~i}
Una, Mitrovi} Milo{, Radovi} Ana, Zagra|anin Bogdan, Milin~evi} Sawa,
Axi} Ilija, Ivanovi} Milica, Karan Jovan, Kuli} Milica, Lazarevi} Andrea,
Markovi} Sara
U~iteqica: Qiqa Mari~i}
I-3
Jovan~evi} Filip, Ristovi} An|ela, Duki} Miroslav, Mitrovi} An|ela, Marinkovi} Milivoje, Milinkovi} Ana, Veselinovi}
\or|e, Jakoveti} Tamara,
Stoli} Ogwen, Ergarac Tamara, Radi} \or|e, Kajtazi
Teodora, Slep~evi} BoriStrana 19.
\ACI PRVACI RUMSKE OP[TINE
voj, Milutinovi} Andrea,
Vukovi} Dejan, Drop~evi}
Tijana, Po{arac Aleksandar, Radi} Teodora, Beqac
Nikola, Stepanovi} Jovana, Savi} David, Mixi}
Una, Elez Jelena
U~iteqica: Ru`a Suba
Vogaw
Bosan~i} Filip, @iv~i}
Tijana, Mili} Vojislav, Deli} Dragan, Ivanovi} Milan, Mi}i} Nikola, Popovi} Aleksandar
O[ „DOSITEJ
OBRADOVI]“
PUTINCI
O[ „VEQKO
DUGO[EVI]“
Vasi} Vuk, Damqanovi}
Mirjana, Oparu{i} Ilija,
Mirkovi} Branislav, Bogdanovi} Jovana, Popovi}
Slavko, Pavlovi} Vawa,
Mitrovi} Milica, Jasni}
Elena, Gugleta Stefan,
Cvjetkovi} Nemawa, Luki}
Anastasija, Jela~a Milica,
Kavaz Jelena, Vukovi} Ivana, Mati} Jelena, Luki} Nikoleta, Brnkovi} Tatjana,
Savi} Milica, Mihi} Nikola, ]orkovi} Nemawa, Planinac Du{an, Deli} Milo{,
Kisegi Darko, Man~i} Aleksa, Sikirica Nikola, Sekuli} Milo{, Xaji} Maja, ]iri} Ogwen, Prdi} Milena,
Cvetkovi} Sr|an, [u{ak
Andrea, ]ulibrk Ogwen, Trkuqa Stevan, Kalu|er Luka,
Jankovi} Josip, Drageqevi} Ogwen, Jasni} Nikola,
Maravi} Milan, Urban Petar, Stojanac Goran, Markovi} Iva, Vidovi} Sara, @ugi} Nikola, Popovi} Milana, [ovqanski Dejan, Vola{ Ana, Rac Kristijan, Nikoli} An|ela, Veselinovi}
Vuk, Jovanovi} Nikola, [ulava Duwa, Kasap Jovana,
Kasap Nikolina, Gvozdi}
Milica, \uranovi} Marko,
[pehar Boris, O`egovi}
Katarina, Grozdani} Andrea, \api} Jelena, Vukoti} Suzana, Dejanovi} Aleksandra, Di~erdi Milica,
Vidakov Nikola, Davidovi} Nikola, Bala{ Milica,
Maravi} Qubica, Mrki}
Milo{, Jeremi} Marko,
Spasojevi} Nemawa, Radumilo Tijana, Radumilo
Veqko, Kosanovi} Ugqe{a,
Radoj~i} Jovana, Milinkovi} Na|a, Vojinovi} Marko,
Novkovi} Milo{, Maqkovi} Mihajlo, Vu~kovi} Milo{, Salaj Jelena, Cviji}
Danijel, Bo{wa~ki Andrea,
Bo{wa~ki
Anastasija,
U{qebrka Vuka{in
Stejanovci
Petrovi} Vladimir, Vasi} Dragan, @ivanovi} Danijela, Roksandi} Elena,
Vukovi} Stefan
20. Strana
Aleksandra, Qikai Fqora, Deli} Mirjana, Balog
Dragana, Jovanovi} Jelica,
@ivkovi} Jovana, Majstrovi} Nemawa, Baklaji} Andrej, [imulija Aleksandar, Milanovi} Filip,
Ivanov Rudi, Jovanovi}
Nikola, Jovanovi} Denis,
Jovanovi} Bora
I-2
Babi} Sa{ka Bo`i} Mile Vuleti} An|ela Vuleti}
Milan Galija{ Vlada Galija{ Luka Grozdanovi} Suzana Despot Jovana Ili} Nikolina Kereke{ Mirjana
Mo}an Branko Ran|elovi}
Nikola Rokni} Milo{ Savi} Vudrag Trkuqa Stefan
]eran Tina ]ulibrk Slobodan Haenke Ursula Mandi}
Mia Vujanovi} Duwa Marjanovi} \uro Drakuli} Strahiwa Vuleti} Anastasija
Radeka Nemawa Krni} Stevan @ivanovi} Ana Marija
Nikoli} Andrej Dra`i} Jasmina Juzba{i} Marina
Blagojevi} Duwa Zaki} Stefan Orlovi} Jovana Oparu{i} Jovan Labovi} Tijana Konti} Katarina Jovanovi} Marina ]ulibrk Uro{
Stanojevi} Milka ^vorkov
Dajana Jovanovi} Tamara
Jovanovi} Qubica @ivkovi} Klaudija Balinovi} Lazar Jovanovi} Branislav
Jovanovi} \or|e
O[ „BRANKO
RADI^EVI]“
NIKINCI
Vidi} Bojan, Gagi} Jovana, Dragi~evi} Dalibor,
@ivkovi} Mihajlo, Jovanovi} Svetlana, Katafaj Goran, Kosti} Aleksandar,
Kosti} Danilo, Mati} Emina, Ne{kovi} Aleksandar,
Rajnovac Vuka{in, Rogi}
Gospa, Spasojevi} Rastko,
Trbovi} Tomislav, Cviji}
Danijel
U~iteqica: Milica [koflek
O[ “IVO LOLA
RIBAR“
I-1
Bo`i} Sara, Majstorovi}
Aleksandra, Pavlovi} Na|a, Ivanovi} Ivana, Petrovi} Jovana, Vukmanovi}
Sto{i} Natalija, Bodor
Ana, Krwaji} Mia, Tadi}
Rebeka, Matkovi} Laura,
Nikoli} Sne`ana, Trbojevi} Marijana, Ivanov Samanta, Ivanov Adrijana,
Simi} Stefan, Pai} Vuk,
Nule{i Andrej, Vuki} Marko, Matkovi} Aleksandar,
Ivanov Klaudio, Nikoli}
Dalibor, Salki} Kristijan
I - 3 Kraqevci
[ivoqicki Jasmina Raili} An|ela @ivanovi}
Vladimir Vukovi} Miqana Mitrovi} Aleksandar
Mo{i} Duwa Markovi} Mihajlo ^oni} Aleksandra
Vukovi} Milica
I - 4 Dobrinci
Nikoli} Nikola Olui}
Nikola Savi} Mirjana Mihajlovi} Mihajlo Mihajlovi} Vuka{in Mili} Aleksandar Kurixa Marijana
Kleverni} Strahiwa Koj~in Nikola
O[ „MILIVOJ
PETKOVI] FE]KO’’
PLATI^EVO
Brkqa~a Branislav, Gali} Marina, Gligorevi}
Bojan, Damjanovi} Aleksa,
Jeroti} Nata{a, Jovanovi}
Aleksandar, Kati} Mihajlo, Komlenski Jana, Kordi} Marija, Kuli} Nikolina, Lazar Darko, Maksimovi} Ivan, Markovi} Ma{a,
Milanovi} Milica, Milovanovi} Bo{ko, Milo{evi} Mihajlo, Novakovi}
Miqana, Pop|ur|ev Na|a,
Popovi} Teona, Rukavina
Milica, Stevanovi} Veqko, Suboti} Nenad, Tomi}
Jelena, ]irkovi} Goran,
]irkovi} Ivan, Hodak Milan, Cindri} Milo{, [kara Luka
M novine
Vitojevci
Vasiqevi}
Stefan,
\or|evi} Valentina, Kosti} Igor, Jovanovi} Danijel, Milanovi} Mihajlo,
Milanovi} Stefan, Milo{evi} Aleksandar, Filipovi} Stojan
O[ „NEBOJ[A
JERKOVI]“
BU\ANOVCI
Baburski Nenad, Baki}
Milica, Bo{kovi} Borivoj, Vasi} Ru`ica, Vasi}
Sne`ana, Jelesi} Dajana,
Jovanovi} Nikola, Jovanovi} Jela, Lalo{evi} Teodora, Lepoti} Branislav,
Lili} Jovana, Lon~arevi}
Dragana, Nikoli} Aleksandar, Pani} Milica, Petrovi} Bogoqub, Slep~evi} Slobodan, Srem~evi}
Nikola, ^almi} Mom~ilo,
^esti} Qiqana
U~iteqica: Nada Miladinovi}
O[ „23. OKTOBAR“
KLENAK
Atanasovski
Mladen,
Vasiqevi} Nenad, Vukomanovi} Jelena, Dragoqevi} Zoran, Milanovi}
Ivan, Stojanovi} Jovana,
Begu{ Aleksandar, Van
Der Straten Nata{a, Markovi} Samanta, Jovanovi}
Cveta, Pavlovi} Nenad,
Pau~ek Daniel, Muni} Mina, Savi} Savo, Markovi}
Ivana, Jovanovi} Vera,
Stankovi} Tijana, Suqi}
Sara, Mici} Andrija, Markovi} Leonardo, Damwanovi} Katarina, Jovanovi}
Zoran
O[ „6. UDARNA
VOJVO\ANSKA
BRIGADA“
GRABOVCI
Alijevski Safet, Bojani} Dragan, \oki} Dra`a,
Maksimovi} Jelena, Miti} Radenko, Mladenovi}
Stefan, Radulovi} Milenko, Rudan Branislav,
Tomi} Aleksandra, Vu~eti} \or|e
U~iteqica:
Sun~ica
\or|evi}
7. septembar 2011.
\ACI PRVACI [IDSKE OP[TINE
O[ „SAVA
[UMANOVI]”
ERDEVIK
Nastava na srpskom
jeziku
I-1
Bocko Vawa, Bili} Dragan, Velemir Aleksa, Vu~eti} Filip, Drini} Ma{a,
Ergi} Milan, Manojlovi}
Marina, Matijevi} Stefan,
Stre{wak Stefan, Hrenka
Aleksandar, Kuzmi} Bojana,
Mar~ok Nemawa, Rokvi}
Nemawa, Ro{ka Danijel,
Stanivukovi} Petar
I-3
Brwevarac Jovan, Vukoli} Miwa, \er~an Tamara,
Nikoli} Danijela, Horvat
Stefan
I-4
Arsenijevi} Jovana, Golub
Bojan, Dobrik Danijela, Majerski Swe`ana, [ili Filip
Nastava na slova~kom
jeziku
I-2
Kraqik Tabita, Matu{ Robert, Petrus Andrea
O[ “SREMSKI
FRONT” [id
Basrak Teodora, Burdina
Aleksandar, Ganibegovi}
Marko, Grebi} Vuk, Danguzov
Lazar, Devrwa Nikola, \ukanovi} Luka, \urkovi} Milica, @ili} Sr|an, Zori}
Sofija, Zuber Du{an, Ili}
Maja, Iskrenovi} Nikolas,
Jelu{i} Biqana, Jovanovi}
Anastazija, Juri{i} Nemawa, Juro{evi} Vuka{in,
Kancko Bojan, Kezan Jovana,
Kolar Martin, Ko{ar~i} Petar, Krstanovi} Katarina,
Kurti} Danica, Lazarevi}
Ogwen, Lazi} Jovana, Lazi}
Marina, Lazi} Marko, Lazi}
Teodora, Mandi} Dragan,
Marjanovi} Nemawa, Mato{evi} Sara, Mijatovi} Emilija, Milankovi} Sara, Mihajlovi} Anastazija, Mihajlovi} Jelena, Mi{i} Marija, Mi{kovi} Dimitrije, Nedi} Nikolina, Petkovi}
Martina, Petrovi} Svetlana, Poniger Andrea, Rado{evi} Tamara, Raki} Duwa, Risti} Jovana, Rumpl Ivana,
Savki} Nevena, Semenovi}
7. septembar 2011.
Prvi dan u {koli za prvake O[ „Branko Radi~evi}“
Nikopla, Slavujevi} Sara,
Smiqani} Kristina, Sremac
Isidora, Stanivukovi} Sava, Stevanovi} Vawa, Stevanovi} Emilija, Stojakovi}
Mladen, Stojecki Mateja,
Subi} Zorana, Trkuqa Stefan, Han~ovski Nemawa, Hovan Anastazija, ^avi} Milana
Biki} Do
Jawanin Ilija, Mihajlovi} Jelica
Berkasovo
Gavri} Dejan, Jovanovi}
Milo{, Ostoji} Sofija, Radoj~i} Dragana, Filipovi}
Sr|an
Sot
Bawac Milijana, Beri}
Anastasija, @ivkovi} Kristjan, @upqanin Jovana, Koj~inovi} Sawa, Kolar Stefan, Pav~i} Marko, Panti}
Tamara, Tati} Nikolina,
Molovin
Valentirovi} Jovan, Vin~i} Ogwen, \ur|evi} Stevica, Nikoli} Jovan, Smaji}
Dragica, Smaji} Marko
O[ “VUK KARAXI]”
ADA[EVCI
Ada{evci
Gledi} An|ela, Gligorevi},
Miroslava, \or|evi} Anastasija, Jak{i} Ru`ica, Jevti} Tamara, Kuni} Tijana,
Markovi} Aleksandar, Mutavxi} Nemawa, Nedoklanac
@eqana, Peri} \or|e, Stoj{i} Aleksandra, Xini} Mihajlo, Mihajlovi} Kristijan,
Pr{i} Nikola
U~iteqica: An|elka Luji}
Va{ica
Bjeli} Dejan, Bo}an Dejan,
Bo`i} Teodora, Brezovski
Marija, Dobrojevi} Bojan,
Dobrojevi} Milo{, Dra~a
Milica, Kaloper Milo{, Kula~anin Mira, Krtini} Nikola, Luka~evi} Ivana, Mihajlovi} Dalibor, Nani}
Predrag, Pr{i} Awa, Sremac Dajana
U~iteqica: Qiqana Markovi}
Ilinci
Vili} Du{an, Jovi~i}
Zdravko, Jovi~i} Lazar, Jovi~i} Milenko, Kovin~i}
Teodora, Markovi} Milan,
Naranxi} Stefan, Pavlovi}
Teodora, Prodanovi} Vladan, Prodanovi} Nina, Tomi} Radovan
U~iteqica: Qiqana ^oli}
Batrovci
Ak{amovi} An|ela, Vasiqevi} Andrej, Vidi} Uro{,
Arivukovi} Nina, Colner
Tihana
U~iteqica: Zorica Maxi}
M novine
O[ “FILIP
VI[WI]”
MOROVI]
I -1 Morovi}
Lu`aji} Dragana, Radoj~i} Milica, Novakovi} Dejana, Pavi} Andrea, Luki}
Suzana, Sloboda Predrag,
Novkovi} Milica, Gruji~i}
Bojana, Lu`aji} Sandra,
Jolxi} Aleksandra, Dmitrovi} Ivan, Gra~anin Nenad, Luki} Dajana, Kuzminac
Jovana, Jawatovi} Du{an,
Jovanovi} Jovana, ]ali}
Du{an, Boli} Ivana
I - 2 Vi{wi}evo
Rikanovi}
Nikolina,
Markovi} Aleksandra, Petakovi} Ivana, Boji} Strahiwa, Petakovi} Slavko,
La|inovi} An|ela, Lazi}
Milanka, O{apovi} Branislav, Stankovi} Lazar, Li~anin Milan, Hr~ek Stevan,
Lazi} Dragan, Lazi} Dragana, Stepanovi} Zoran, Qubinkovi} An|ela, Stankovi} Mirjana, Stani{i} Nikola, Ili} Bojan, Segedi Jova, Obrenovi} Marija, Brajovi} Slavijana, Ostoji}
Sne`ana, Repac Goran, ^udi} Nemawa, \oki} Nemawa
I - 3 Jamena
\oki} Milica, Nikoli}
Zorica, Paji} Petar, Timarac Du{an, Zari} Tawa
Strana 21.
\ACI PRVACI PE]INA^KE OP[TINE
O[ „SLOBODAN
BAJI] PAJA“
PE]INCI
Marko Repac, Sara Markovi}, Marija Stani},
Stanko Mitov, Kristijan
Cveji}, Milan Jovanovi},
Milan ^iki}, Nikola Savi}, Angelina Radisavqevi}, Klara Popovi}, Dejan
Opa~i}, Mihajlo Mili}evi}, Jelena Naji}, Tawa
Maksimovi}, Aleksandar
Tripkovi}, Marija Jovanovi}, Andrea Veliki}, Marina Milovanovi}, Milica Doro{ki, Du{an \akovi}, Julijana Andri}, Miroslav Andri}, Anastasija
Milo{evi}, Anastasija Komazec, Radovan Gagi}, David Miler, Nikola Kocoqevac, Katarina Dev~i},
Jovana Maksimovi}, Aleksa Mutvi}, Teodora ]uki}
Dowi Tovarnik
Marijana Petrovi} Marko Mirilov Dejan Tri{i}
\or|e Jovanovi} Bojana
Jakovqevi} Steva Jovanovi} Du{an Milo{evi}
Svetlana Marinkovi} Nemawa Kova~evi} Nevena
Igwatovi}
Bresta~
Elena \uri~i}
Igwatovi}
Ivana
Popinci
An|ela Gaji} Nikola Balinovi} Jelena Balinovi} Dejana Be`anovi} Vesna Mitov Vladimir Milosavqevi} Igor Jovanovi} Stefan Jovanovi} Danilo @ivi} Mihajlo Dudi} Jelena Trbojevi} Tijana Mu{kiwa Zorica Radomirovi} An|ela Opa~i}
Prhovo
Mihajlo Komlenac Jelena Raji} Luka Raji} \or|e
Milovanovi} Ivana Pani} Teodora Zlatanovski
Ana Ne{kovi} David Trajkovi}
Suboti{te
Hanuma Ili}, Marko Brkovi}, Sergej Damjanovi}
An|ela Nikoli} Jovana
Luki} Milica Radakovi}
Marko Mijatovi} Mihaela
Drqi} Stanislava Savi}
22. Strana
Prvaci O[ „Slobodan Baji} Paja“ Pe}inci
Ogar
Dragan Jovanovi} Vasa
Kozarev Aleksandar Jovanovi} Nikola Stepanovi} Milica Mudreni}
Qiqana Lazarevi} Sawa
Ivani} Milo{ Ko`ik
O[ „DU[AN
VUKASOVI]
DIOGEN“
KUPINOVO
Arsenijevi} Marija, Boji~i} Nikola, Vuli} Ana,
\uri~i} Andrea, \uri~i}
Branislava, Zmijanac Nikola, Jankovi} Biqana,
Jankovi} Luka, Jankovi}
Milo{, Jovanovi} Aleksandar, Jovanovi} Andrijana, Jovanovi} Danijel,
Jovanovi} Nenad, Kurja~ki
Andrea, Lup{i} Milica,
Marijan Kristina, Marijan
Ogwen, Mitrovi} Vojislav, Ranisavqevi} Sr|an, Repi} Marina
A{awa
Aleksi} Aleksa, Balaban Mihajlo, Vasi} Nikolina, Dimitrijevi} Nemawa, Zekovi} Nina, Jovanovi} Petar, Kova~evi} Marko, Kupusinac Teodora,
Milivojevi} Aleksandra,
Popov Marija, Radoj~i}
Marijana, [mit Kristijan
Obre`
Devrwa Milan, Dragovi}
Jovan, Dragomirovi} Qiqana, Jovanovi} Aleksandar, Jovanovi} Vuka{in,
Jovanovi} Z. Vuka{in, Jovanovi} @ivko, Jovanovi}
Sava, Kosti} Nikola, Kosti} Sawa, Morav~evi} Jovana, Mili} Milan, Milosavqevi} Mladen, Orlovi} Aleksandra, Po{arac
Aleksandar, ]ulibrk Jovan, Jovanovi} Ilija
O[ „DU[AN
JERKOVI] U^A“
[IMANOVCI
I-1
Bezbradica Jelena, Bursa} Du{an, Vasiqevi} Nikolina, Vojinovi} Teodora, Vukajlovi} Damjan, Vu~ini} Milorad, Gavri}
Sla|an, Gwidi} Aleksandra, Gruji} Nemawa, Deni}
Kristina, \eni} Aleksandra, \uri} Sara, @ivanovi} Nikola, Jovanovi} Nikola, Joci} Nikolina, Kolunxija Awa, Kribl Boris,
Markovi} Marko, Moravac
M novine
Teodora, Naumov Rastko,
Pavlovi} Mateja, Radivojevi} Du{an, Svrkota Vasilija, Stojadinovi} \or|e, Tomasovi} Ivan, Tomasovi} Milana
I-2
Vuki} Bojan, Jovanovi}
Andrijana, Jovanovi} Bojan, Jovanovi} Bojana, Miqevi} Stefan, Mudrini}
Aleksandar, Petrovi} Sara, Radakovi} Sofija, Radivojevi} Du{an, Tawurxi} Tijana, Stojanovi} Ena
I-3
Gara{anin Ogwen, Devrwa Luka, Deli} Ogwen, Dobrojevi} Sr|an, Jovanovi}
Sre}ko, Jovanovi} Tamara, Lau{evi} Andrijana,
Maksimovi} Anastasija,
Molnar Linda, Petrovi}
Marko, Plavi} An|ela,
Plavi} Uro{
I-4
Babi} Nemawa, Be`anovi} Blagica, Jovanovi}
Ivana, Kova~evi} Dimitrije, Markovi} Qiqana,
Nikoli} Aleksandra, Novi} Milica, Ranisavqevi} Milo{
7. septembar 2011.
VREMEPLOV
7. septembar
1533. Ro|ena engleska kraqica
Elizabeta I, k}erka kraqa Henrija
VIII i wegove druge `ene Ane Bolen.
1812. Zavr{ena Borodinska bitka,
blizu Moskve, jedna od najkrvavijih
bitaka u Napoleonovim ratovima, u
kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000 me|u kojima i 23 generala. Nedequ dana kasnije Napoleon u{ao u Moskvu.
8. septembar
1331. Na dr`avnom saboru u Svr~inu na Kosovu arhiepiskop Danilo II
krunisao 23-godi{weg Du{ana Stefana Nemawi}a za kraqa srpskih i
pomorskih zemaqa. Za prvog srpskog cara Du{an Nemawi} krunisan
1346. u tada{woj srpskoj prestonici Skopqu.
1943. Objavqena bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svetskom
ratu.
9. septembar
1513. U bici protiv Engleza kod
Fludena poginuo je {kotski kraq
Xejms IV zajedno sa nekoliko hiqada [kota, me|u kojima je bilo gotovo celo plemstvo.
1772. Ro|en je srpski kwi`evnik i
pozori{ni pisac Joakim Vuji}, koji
je 1835. u Kragujevcu osnovao prvo
srpsko pozori{te.
10. septembar
1526. Turski sultan Sulejman II Veli~anstveni, posle pobede nad Ma|arima na Moha~kom poqu, zauzeo
Budim, koji je postao sedi{te Budimskog pa{aluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina.
1981. Slika "Gernika" Pabla Pikasa vra}ena u [paniju. "Gernika" od
1939. bila u Wujorku. Prema Pikasovom zavetu, slika nije mogla biti
vra}ena dok u [paniji ponovo ne
bude uspostavqena demokratska
dr`ava.
11. septembar
1962. Britanska pop-grupa Bitls
snimila prvi singl "Love Me Do".
2001. U samoubila~kom napadu otetim avionima na Svetski trgovinski centar u Wujorku i zgradu Pentagona u Va{ingtonu poginulo oko
3.000 qudi. Zgrada Pentagona znatno o{te}ena, a dva torwa visine
410 metara u wujor{koj poslovnoj
~etvrti Menhetn sru{ena.
12. septembra
490. p.n.e. Atiwani su pobedili deset puta brojniju vojsku persijskog
cara Darija (9.000 prema 100.000).
Vest o pobedi u Atinu je doneo glasnik Filided pretr~av{i 40 kilometara, nakon ~ega je umro od premora.
1916. Na Kajmak~alanu je po~ela
ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nemaca u Prvom svetskom ratu. Zavr{ena je 3. oktobra 1916, kao
prva pobeda srpske vojske nakon povla~ewa preko Albanije.
13. septembar
1788. Wujork je progla{en prvom
federalnom prestonicom SAD.
Grad su osnovali 1626. holandski
doseqenici i nazvali ga Novi Amsterdam, a dvadesetak godina kasnije zauzeli su ga Englezi i dali
mu naziv Wujork u ~ast vojvode od
Jorka, kasnije engleskog kraqa.
1842. Narodna skup{tina kne`evine Srbije, u kojoj su ustavobraniteqi imali ve}inu, proglasila je za
kneza Aleksandra Kara|or|evi}a,
sina vo|e Prvog srpskog ustanka
Kara|or|a.
7. septembar 2011.
Crkveni
kalendar
Horoskop
OVAN: Nalazite se u
fazi
kreativnog
uspona i stalo Vam je
da poboq{ate svoj
poslovni ili dru{tveni status.
Sve se svodi na precizno planirawe i na efikasnu primenu
uspe{nih formula. Va`no je
imate dobru koncentraciju u poslovnim susretima. U kombinaciji izra`ajne ma{te i zavodni~kih sposobnosti, delujete
veoma privla~no na svoju okolinu.
BIK: Suvi{e ste ponosni da progovorite
o odre|enim problemima koji Vas sputavaju i na takav na~in nepotrebno ote`avate svoj poslovni ili
dru{tveni polo`aj. U qubavnoj
perspektivi, nema potrebe da
se zavaravate velikim iluzijama i ne~ijim obe}awima. Suvi{e ma{tate o osobi koja Vam je
nedostupna. Smirite svoje strasti i prihvatite realnu sliku u
qubavnom odnosu.
BLIZANCI: Nalazite se u sjajnoj formi
i imate zanimqive
ideje. Po oprobanom
receptu primewujete uspe{na
pravila u poslovno-finansijskoj saradwi. Va{a dobitna
kombinacija, predstavqa spoj
lepih i korisnih stvari. Kolebqivost mo`e da Vas navede na
pogre{an emotivni izbor. Qubavna pravila se mewaju, dozvoqeno je sve ono sto vodi ka zajedni~koj sre}iu.
RAK: Delujete energi~no pred svojom okolinom i poku{avate
da uskladite razli~ite poslovne interese. Stalo
Vam je da sa~uvate dobar poslovni rejting, ali ne pristajete na ne~ije dodatno uslovqavawe. U odnosu sa voqenom osobom postoje razli~ite potrebe i
interesovawa, ali stalo Vam je
da premostite qubavni nesklad.
LAV: Nalazite se u
stvarala~koj fazi i
zagovarate ubrzani
poslovni ritam u
svom okru`ewu. Zarad velikih
ambicija povremeno umete da
prekora~ite osnovna pravila
ili da energi~no sprovedete
svoju voqu. Postoji osoba koja
deluje vrlo izazovno na Va{e
emotivno raspolo`ewe, ali Vi
za sada morate da je trpite.
Profiltrirajte svoje misli i
ose}awa.
DEVICA: Anga`ovani ste na razli~itim stranama i budnim okom pratite nove doga|aje na poslovnoj sceni.
Ukoliko Vam je stalo do emotivnog zbli`avawa ili pomirewa
sa voqenom osobom, upotrebite
svoje skrivene adute. Zarad zajedni~ke sre}e, u~inite sve sto
je potrebno da fascinirate
blisku osobu. Nema razloga da
odustajete od dobrih namera.
VAGA: Delujete promi{qeno u razli~itim situacijama, stalo Vam je da pridobijete ne~ije poverewe ili naklonost u poslovnim krugovima.
Va`no je da pravilno dozirate
svoj stvarala~ki impuls sa zajedni~kim interesima. Pri`eqkujete ve}u emotivnu slobodu
ili priliku da ostvarite svoje
qubavne namere, ali doga|aji
ne idu u `eqenom pravcu.
[KORPIJA: Ose}ate
dodatni priliv kreativne energije i ne
mo`ete da se pomirite sa prose~nim rezultatima.
Dobijate podr{ku u svojoj okolini i imponuje Vam saznawe, da
saradnici imaju dovoqno poverewa u Va{e znawe ili profesionalne sposobnosti. U~inite
sve sto je potrebno, da ulep{ate svoj intimni `ivot i odnos
sa bliskom osobom. Qubavni zanos u Vama budi novu energiju i
neku skrivenu snagu.
STRELAC: Delujete
vrlo energi~no i aktivno u~estvujete u
razli~itim doga|ajima na poslovnoj sceni. Umete da
ostvarite korisne ciqeve i
imate veliki uticaj na svoje saradnike. Emotivni zanos koji
ose}ate u Vama budi `equ za
strasnim susretima. Zra~ite
pozitivnom energijom, neko pobu|uje fluid i qubavnu iskru u
Va{im o~ima.
JARAC: Imate utisak da se nalazite
ispred drugih i samouvereno odbacujete razli~ite primedbe koje nisu po Va{oj voqi. Potrebne su
Vam pouzdane informacije i ne~ije posredovawe, kao dodatna
garancija da biste ostvarili
svoje poslovne vizije. Skloni
ste ~estim promenama u raspolo`ewu. Preuveli~avate svoje
emotivne potrebe.
VODOLIJA: Delujete aktivno na razli~itim stranama i
umete da prenesete
stvarala~ki impuls ili kreativnu energiju na svoju okolinu.
Verujete u svoje zavodni~ke sposobnosti, ali ne `elite da se
vezujete za prolazne vrednosti.
Potrebno Vam je ne~ije prisustvo i emotivna naklonost. Imate neobi~ne ideje i stalo Vam je
da impresionirate blisku osobu
u neobi~om i velikom stilu.
RIBE: Pa`qivo analizirate kompletnu
situaciju na poslovnoj sceni sa razli~itih aspekata i procewujete svoje mogu}nosti. Primewujete razli~ite obrasce uspe{nog poslovawa, kao dodatnu garanciju.
Ukoliko Vas neko navodi na
slobodnije emotivno izra`avawe, prihvatite dobar podsticaj.
Spontanost u izra`avawu ose}awa deluje pozitivno na Va{
odnos sa bliskom osobom.
M novine
sreda 7. septembar (25. avgust)
Prenos mo{tiju sv. apostola
Vartolomeja; sveti apostol Tit;
~etvrtak 8. septembar
26. avgust)
Sveti mu~enici Adrijan i Natalija
petak 9. septembar (27. avgust)
Prepodobni Pimen Veliki
subota 10. septembar
(28. avgust)
Prepodobni Mojsej Murin; prepodobni Sava Pskovski
nedeqa 11. septembar
(29. avgust)
Usekovawe glave Svetog Jovana
Krstiteqa
ponedeqak 12. septembar
(30. avgust)
Prenos mo{tiju svetog Aleksandra Nevskog; sv. Kirilo, Nikon i
Makarije
utorak 13. septembar
(31. avgust)
Polagawe pojasa Presvete Bogorodice; Sv. mu~enici jasenova~ki
Pile}e pqeskavice
Potrebno je:1/2 kg pile}ih
bataka, 1/2 ka{ikice soli, 1/4
ka{ikice bibera, 2 ~ena belog
luka, 1 ka{ikica tucane paprike,
3 ka{ike prezli, 2 jajeta, dl jogurta, 2 pe~ene qute papri~ice.
Priprema:
Iz bataka izvadite kosti, pa
ih zajedno sa
ko`icom sameqite
na
ma{ini za. U
ve}oj
posudi
pome{ajte prezle, meso, jaja,
iseckan beli luk, tucanu papriku,
biber i so, pa rukom gwe~ite i
mesite dok masa ne postane kompaktna i lepqiva. Pokrijte i
stavite u fri`ider na pola sata.
[ake dobro nakvasite (da vam se
meso ne lepi za wih), pa od mesne
mase oblikujte malo debqe
pqeskavice i sla`ite na celofan
ili
aluminijumsku
foliju.
Pqeskavice pecite na vrelom
ro{tiqu. Kada se jedna strana
potpuno ispe~e, tek tada okrenite
i pecite drugu stranu, ina~e }e
vam se pqeskavice raspadati.
Papri~ice oqu{tite i sitno
iseckajte, pome{ajte sa jogurtom,
pa time prelivajte pqeskavice.
= Ako gurnete ruku u ~a-
{u sumporne kiseline,
primeti}ete da ~a{a nema dno.
Potr~ao je u susret
tramvaju. Tramvaj ga nije
prepoznao.
Nisam zgodan al’ sam
neophodan (Na ulazu u
ordinaciju privatnog
ginekologa).
=
=
Strana 23.
REALNI AIKIDO
OMLADINSKI SPORTSKI KAMP
U SAVATEU KARATA[ 2011.
Sremski sportisti
na pripremama
I
ovog leta perspektivni
mladi sportisti Savate
Saveza Srbije organizovali su desetodnevni Omladinski sportski kamp u savateu od
19. do 29. avgusta 2011. godine u
Omladinskom sportskom kampu
na Karata{u. Pod pokroviteqstvom Ministarstva omladine
i sporta Republike Srbije
vredno je treniralo 90 mladih
sportista i trenera od kojih su
mnogi osvaja~i zlatnih i srebrenih medaqa na Kadetskom i
Juniorskom svetskom Prvenstvu u Milanu i Lionu ove godine. Ovi mladi sportisti su zahvaquju}i svojim rezultatima
plasirali Srbiju na drugo mesto na Svetskom Kadetskom Prvenstvu u Lionu u julu mesecu
2011.
Aleksander, Miodrag Raki} i
Slobodan Popov.
Omladinski sportski kamp
„\erdap“ na Karata{u izvanredno je mesto za pripreme mladih perspektivnih sportista i
ispuwava sve uslove za treninge na otvorenim i zatvorenim
terenima, kvalitetna ishrana i
sme{taj sportista kao i usluge
od strane osobqa kampa. Doktori i sportski stru~waci Republi~kog zavoda za sport i ove
godine su u sklopu kampa testirali veliki deo na{ih mladih
sportista od kojih je 48 uspelo u
jednom danu da uradi i lekarske
preglede, psiholo{ke testove i
motoriku.
Od sportista na teritoriji
Srema u kampu su bili ~lanovi
Savate boks kluba Ruma: Neboj-
Osnovan klub
u Rumi
S
portsku ve{tinu realnog
aikida, koja se od ove nedeqe mo`e trenirati i u
rumskoj Sportskoj hali, predstavio je pro{le nedeqe wen
osniva~ Qubomir Vra~arevi}.
Prezentaciji borila~kih tehnika realnog aikida je prisustvovao i predsednik op{tine Goran Vukovi}.
Okupqenim Rumqanima on je
govorio o samom realnom aikidu, a neke od tehnika predstavili su ~lanovi aikido klubova
iz Beograda i Novog Sada.
Povodom osnivawa kluba realnog aikida u Rumi i po~etka
treninga, u Sporskoj hali je bio
i Aleksandar Konanihin, ata{e
za kulturu i sport Ruske ambasade i savetnih ruskog ambasa-
dora. On je rekao da dobro sara|uju sa Qubomirom Vra~arevi}em i da u Rusiji ve} postoji 50tak klubova realnog aikida i
da svi uspe{no rade i imaju veliki broj zainteresovanih lica.
Rumqanin Slobodan Reli} je
majstor realnog aikida i nosilac crnog pojasa tre}i dan. On
}e biti instruktor polaznicima treninga koji se odr`ava
utorkom, ~etvrtkom i subotom u
xudo sali rumske Sportske hale.
- Imamo ve} dovoqan broj polaznika i to po tridesetak polaznika u de~ijem i isto toliko
starijem uzrastu, rekao nam je
Slobodan Reli}.
S. X.
Predstavqawe tehnika realnog aikida
RUMA
Odli~ni uslovi za pripreme
Trenersku ekipu vodili su
~lanovi stru~nog {taba reprezentacije Srbije u savateu selektor Miodrag Raki} iz Rume,
Miroslav Oxi} iz Novog Sada i
Slobodan Popov iz Zrewanina.
U sklopu kampa odr`an je i
me|unarodni seminar u savateu
za na{e sportiste koji su vodile Dr Julie Gabriel predsednica Svetske Savate Federacije i Morgan Aleksander iz
Engleske. Organizovano je polagawe sportista za tehni~ka
zvawa u savateu - obojene rukavice od kojih je polo`ilo: 17 za
plavu, 15 za zelenu, 5 za crvenu,
5 za belu i 9 za `utu rukavicu.
U komisiji za polagawa su bili
Dr Julie Gabriel, Morgan
24. Strana
{a Bo`i}, Vuk Vesi}, Nikolina
Ilki}, Bojana Andreji}, Danilo
Mitrovi}, Damjan Markovi} i
Qubomir ^esti}. Iz Savate kluba King Sremska Mitrovica: Sr|an Vasili} i Nata{a Peri}. Iz
Savate boks kluba Sirmijum
Sremska Mitrovica: Bogdan
Proki} i iz Savate kluba Stara
Pazova: Du{an Mu`deka, Milo{
Vra~evi} i Petar Uro{evi}.
Ve} nakon povratka iz kampa
mlade sportiste ~eka Prvenstvo Srbije za pionire i kadete
u kombat savateu u Rumi 11. septembra, a starije, Prvenstvo
Evrope za seniore u asaut savateu u \enovi od 14. do 18. septembra.
M. Raki}
Promocija sporta
U
govor o poslovno-tehni~koj saradwi Sportskog centra i Fakulteta za menaxment u
sportu, univerziteta
Alfa u Beogradu, potpisan je u prisustvu
novinara 30. avgusta u
rumskoj sportskoj hali.
Potpisali su ga
prof. dr Du{ko Tomi}
v.d. dekana ovog fakulteta i Branislav
Bo`i}, direktor ustanove Sportski centar
u Rumi.
S. X.
M novine
Potpisivawe ugovora
7. septembar 2011.
PRVENSTVO SRBIJE U PLIVAWU
ATLETIKA
Pliva~i Oaze
tre}i u Srbiji
N
a nedavno odr`anom ,,B“
Prvenstvu Srbije (klubovi koji rade u letwim
uslovima) ~lanovi Pliva~kog
kluba OAZA ostvarili su najve}i uspeh u istoriji mitrova~kog
plivawa zauzev{i tre}e mesto
u ukupnom plasmanu sa osvojenih
69 medaqa (24 zlatnih, 25 srebrnih i 20 bronzanih ). Na `alost,
i pored toga {to u Sremskoj Mitrovici postoji zatvoren bazen
PRVENSTVO VOJVODINE ZA PIONIRE
on je do sada radio samo tokom
letwih meseci, tako da i pored
izuzetnih rezultata ~lanova PK
OAZA koji odavno prevazilaze
ovaj rang takmi~ewa nalaze se u
,,drugoliga{kom ,,dru{tvu. Od
ove godine zbog odli~nih sportskih rezultata, ali i kvaltetnog
rada sa najmla|im uzrasnim kategorijama ~lanovi PK OAZA
imaju veliku podr{ku od strane
Grada Sremske Mitrovice.
Uspeh pionira
Sirmijuma i Srema
[tafeta Sirmijuma
N
PK Oaza
TURNIR U STRITBASKETU U RUMI
Prvi put gosti
iz inostranstva
I
ove godine kao i proteklih 11 godina Demokratska omladina Rume je u
saradwi sa Op{tinskim odborom Demokratske stranke organizovala turnir u stritbasketu.
Na terenima kod Doma zdravqa okupilo se 20 ekipa, {to je
do sada najve}i broj ekipa za
ovih 11 godina. Turniru su prisustvovali klubovi demokratskih omladina iz Subotice,
Iriga, Sremskih Karlovaca,
Zvezdare, Sur~ina.
Ove godine smo prvi put imali i goste iz inostranstva. Turnir su svojim prisustvom uveli~ali gosti iz Hrvatske, ta~nije
Sa turnira
7. septembar 2011.
Forum Mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske iz Velike Gorice. Pored gostiju iz
klubova Demokratskih omladina, takmi~ili su se i timovi iz
Rume, Pe}inaca, Vrdnika.
Prvo mesto posle napetog finala je zauzela ekipa Dubioza
kolektiv iz Pe}inaca dok su
drugo mesto osvojili igra~i
ekipe Zima dolazi. Tre}e mesto
je pripalo ekipi Kudo{. Nagrade pobednicima su uru~ili Nenad Borovi}, predsednik Op{tinskog odbora DS-a, Goran
Vukovi} potpredsednik OO DSa Ruma i Lazar Tabanxeli}
predsednik Demokratske omladine u Rumi.
S. X.
a Pojedina~nom prvenstvu
Vojvodine za pionire
atleti~ari
Sirmijuma
osvojili su ~etiri medaqe. Blistao je Uro{ Petri} koji je osvojio zlato u bacawu diska sa novim li~nim rekordom 39,56 metara, dok je srebrnu medaqu
osvojio u bacawu kugle.
Filip [kundri} je najavio
visoke mogu}nosti u skoku u vis.
Sko~io je 165 centimetara i
osvojio zlatnu medaqu. U skoku
u daq osvojio je ~etvrto mesto
sa 5,28 metara. Zlatnu medaqu
osvojila je i {tafeta 4 X 100 a
nastupala je u sastavu Uro{ Petri}, Nemawa Koviqac, Nemawa
Milo{evi} i Filip [kundri}.
- Ovo je jedna nova generacija
Sirmijuma koji }e nas predstavqati i na Ekipnom {ampionatu
dr`ave krajem ovog meseca - zadovoqno isti~e Goran Pavlovi} sportski direktor i trener
ove ekipe.
Tako|e, mladi atleti~ari
Srema su jo{ jednom uspe{no nastupili.
Bojan Laketi} je ubedqivo
osvojio prvo mesto u trci na
300m sa veoma dobrim rezultatom od 38,60 sekundi.
Prvo mesto je osvojila i Ana
Dasovi} u bacawu diska. Ana je
bacila 30,75m {to je izuzetno
dobar rezultat . Ana je jo{ i
slede}e godine pionirka i najavquje sjajnu karijeru, pogotovo
{to ima izuzetne fizi~ke predispozicije za ovu disciplinu.
Pored ovo dvoje takmi~ara, nastupio je i Igor Maqkovi} koji
je osvojio ~etvrto mesto u bacawu diska.
Istog dana, u Kragujevcu je
odr`ano finale kupa Srbije za
juniore. Tamo su se istakli Filip Maqkovi}, koji je bio tre}i
u bacawu diska i Bojan Trivi}
koji je osvojio ~etvrto mesto u
bacawu kopqa sa izuzetno dobrim rezultatom od 48m. Bojan
je jo{ uvek pionir i od wega se
mogu o~ekivati vrhunski rezultati.
Slede}eg vikenda atleti~are o~ekuje finale kupa Srbije
za mla|e juniore, koje se odr`ava u Sremskoj Mitrovici, a organizator je Atletski klub
Srem.
FUDBAL
OFL [ID
Rezultati 4. kola (sreda, 31. avgust) – MOLOVIN: Omladinac –
Sin|eli} 1:3, JAMENA: Grani~ar –
Omladinac (B) 4:3, [ID: Jednota –
OFK Biki} 0:0, BA^INCI: OFK Ba~inci – Borac 4:0, SOT: Bratstvo –
Napredak, BINGULA: OFK Bingula –
Jedinstvo (Q) 0:1, KUKUJEVCI: Fru{kogorac . Jedinstvo (M) 0:2, Sremac i Napredak bili su slobodni.
Rezultati 5. kola (4. septembar) – QUBA: Jedinstvo – Fru{kogorac 4:0, VA[ICA: Napredak –
OFK Bingula 2:1, BIKI] DO: OFK
Biki} – OFK Ba~inci 3:2, BATROVCI: Omladinac – Jednota 2:3, GIBARAC: Sin|eli} – Grani~ar 3:0, BERKASOVO: Sremac – Omladinac (M)
0:1. Slobodni su bili: Borac i Jedinstvo (M)
Utakmice 6. kola (11. septembar) – JAMENA: Grani~ar – Sremac,
M novine
[ID: Jednota – Sin|eli}, BA^INCI: OFK Ba~inci – Omladinac (B),
BINGULA: OFK Bingula – Borac,
KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Napredak, MOROVI]: Jedinstvo – Jedinstvo (Q), Omladinac (M) i OFK Biki} su slobodni
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
Napredak
OFK Biki}
Jedin. (M)
Sin|eli}
Jednota
Omlad. (B)
Jedin. (Q)
OFK Ba~inci
Borac
Omlad. (M)
Grani~ar
Fru{kogorac
Sremac
0FK Bingula
4
5
3
4
5
5
4
5
4
5
5
3
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0 0 10:4 12
2 0 15:4 11
0 0 14:9 9
0 1 12:5 9
2 1 8:7 8
112 12:9 7
1 1 7:4 7
0 3 9:7 6
1 2 4:7 4
1 3 4:9 4
1 3 6:16 4
0 2 2:6 3
1 3 2:13 1
0 4 1:15 0
Strana 25.
FUDBAL
PRVA LIGA
Rezultati 4. kola – SREMSKA
MITROVICA: Srem – Novi Sad 0:1,
KRAQEVO: Sloga – Dowi Srem 0:0,
MLADENOVAC: Mladenovac – Mladost 0:0, ZREWANIN: Banat – Teleoptik odlo`eno, KRU[EVAC: Napredak – Sin|eli} 2:0, NI[: Radni~ki – Kolubara 2:1, [email protected]:
Mladi radnik – Be`anija 0:1, IN\IJA: In|ija – Radni~ki (S) 2:0, NOVI SAD: Proleter – ^ukari~ki 2:0
Utakmice 5. kola – BEOGRAD: ^ukari~ki – Srem, SOMBOR: Radni~ki
– Proleter, BEOGRAD: Be`anija –
In|ija, LAZAREVAC: Kolubara –
Mladi radnik, NI[: Sin|eli} –
Radni~ki (N), ZEMUN: Teleoptik –
Napredak, PE]INCI: Dowi Srem –
Mladenovac, LU^ANI: Mladost –
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
Banat, NOVI SAD: Novi Sad – Sloga
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
In|ija
Radn. (N)
Banat
Mladenovac
Be`anija
Mladost
Kolubara
Proleter
Dowi Srem
Napredak
Sloga
Ml. radnik
Srem
Radni~ki (S)
Novi Sad
Teleoptik
Sin|eli}
^ukari~ki
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
1
1
3
3
0
0
2
2
2
1
1
1
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
6:3
5:3
6:2
6:4
2:1
2:1
5:5
4:4
3:2
3:3
1:2
4:4
4:5
3:5
3:5
4:5
4:8
3:6
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
SRPSKA LIGA VOJVODINA
Rezultati 3. kola – BEO^IN:
Cement – Veternik Viskol 3:1, TEMERIN: Sloga – Tekstilac Ites 1:2,
NOVA PAZOVA: Radni~ki – Ba~ka
Topola 2:1, STARI BANOVCI: Dunav – Senta 2:4, PALI]: Pali} – Kikinda 3:0, [ID: Radni~ki – Zadrugar 3:2, VR[AC: Vr{ac – Mladost
1:0, PADINA: Dolina – ^SK Pivara
0:3
Utakmice 4. kola (10. i 11. septembar) – VETERNIK: Veternik Viskol – ^SK Pivara, BA^KI JARAK:
Mladost – Dolina, LAZAREVO: Zadrugar – Vr{ac, KIKINDA: Kikinda
– Radni~ki ([), SENTA: Senta – Pali}, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola
– Dunav, OXACI: Tekstilac – Rad-
ni~ki (NP), BEO^IN: Cement – Sloga
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
^SK Pivara
Radn. (NP)
Cement
Pali}
Vr{ac
Tekstilac
Senta
Sloga
Zadrugar
Mladost
Radn. ([)
Dunav
Kikinda
Dolina
Veternik
B. Topola
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
8:2
7:3
6:2
7:4
5:3
3:2
5:4
3:2
6:7
3:4
5:7
5:8
4:7
4:7
3:7
2:7
9
9
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
1
0
Utakmice 3. kola (11. septembar) – A[AWA: Kameni – Grani~ar,
PRHOVO: Mladost – Napredak, KARLOV^I]: Lovac – Srem, DE^: Sre-
mac – Vitez, Sloboda je slobodna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Napredak
Mladost
Lovac
Kameni
Grani~ar
Sloboda
Sremac
Vitez
Srem
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0 11:0
0 4:1
0 3:1
1 6:5
0 1:1
1 1:7
1 0:1
2 1:3
2 1:4
6
6
6
3
1
1
0
0
0
OFL IN\IJA - STARA PAZOVA
Rezultati prvog kola – NOVI
SLANKAMEN: Dunav – Borac 1:0,
KR^EDIN: Fru{kogorac – ^SK 0:2
i NOVI KARLOVCI: Polet – Sloga
2:1
Utakmice 2. kola (11. septembar) - JARKOVCI: Borac – Sloga,
^ORTANOVCI: ^SK – Polet, NOVI
SLANKAMEN: Dunav – Fru{kogorac
OFL RUMA - IRIG I RAZRED
Rezultati 2. kola– KRU[EDOL:
Kru{edol – Polet 1:0, KRAQEVCI:
OFK Kraqevci – Fru{kogorac 1:2,
VOGAW: Sloga – Napredak 0:1, RUMA: Jedinstvo – PSK 2:1, KLENAK:
Borac – Mladost 3:2, Fru{ka gora
slobodna
Utakmice 3. kola (11. septembar) - BU\ANOVCI: Mladost – Kru{edol, PUTINCI: PSK – Borac,
@ARKOVAC: Napredak – Jedinstvo,
RUMA: Fru{ka gora – Sloga, NIKINCI: Polet – OFK Kraqevci,
26. Strana
Utakmice 4. kola (10. i 11. septembar) – MLADENOVO: Budu}nost
– Jedinstvo, ERDEVIK: Sloga – Indeks, BA^KI PETROVAC: Mladost –
Polet, KA]: Jugovi} – Stani{i},
NOVI SAD: Crvena zvezda – Omladinac, NOVI SAD: Borac – Obili},
BA^KA PAL^ANKA: Ba~ka – Mladost (T), RUMA: Prvi maj – Radni~ki
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Radn. (SM)
Mladost (T)
Prvi maj
Omladinac
Polet
Indeks
Jugovi}
Budu}nost
Obili}
Mladost (BP)
Sloga
C. zvezda
Borac
Jedinstvo
Stani{i}
Ba~ka
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Borac
Fru{kogorac
Jedinstvo
Fru{ka gora
Sloga
Napredak
Kru{edol
Mladost
Polet
Kraqevci
PSK
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
3
0
0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
2
2
2
1
1
3
7:2
6:4
2:1
6:3
5:3
2:1
7:6
2:2
5:6
3:3
6:7
4:6
1:3
2:3
2:6
2:6
9
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
0
RADNI^KI (SM) – BA^KA (BP)
4:2 (2:1)
56. iz penala za Radni~ki, a Medenica u 20. i autogol Ninkovi}a u 68. za
Ba~ku; `uti kartoni: Jefti} (Ba~ka)
RADNI^KI: [ivoqicki 8, Stevi} 8. Miji} 8, \ur|evi} 9, Radovaniovi} 8, Ninkovi} 8, Risti} 9 (Cvijeti} 9), Savinovi} 8, Manev 8 (Proki} 8), Skorupan 9.5, [ijan 8 (Vasiqevi} 8).
BA^KA: Romi} 5, Mari} 5 (Gajdobranski 5), La}arak 5, Tan~i} 5 (Kajgani} 5), Jefti} 5, Soldat 6, Kozomora 5, Jovanovi} 6, Stojni} 5, Petkovi} 5 (Famili} 5), Medenica 6
Igra~ utakmice: Damir Skorupan,
ocena 9.5.
Mitrova~ki Radni~ki nastavio je
sa dobrim igrama i zabele`ena je i
tre}a uzastopna prvenstvena pobeda. Hesnerci su najprijatnije iznena|ewe na startu prvenstva Vojvo|anske lige. Raspolo`eni i borbeni
igra~i Radni~kog su potpuno nadigrali goste iz Ba~ke Palanke, kluba
duge i velike tradicije koji je trenutno u najve}oj krizi od osnivwa
kluba.
Ton igri Hesneraca davao je kapiten Damir Skorupan koji je postigao
tri efektna gola i nagovestio da
igra u `ivotnoj formi. Rame uz wega
bili su mladi \ur|evi}, Risti} i
Cvijeti} koji su u potpunosti gospodarili terenom, davali upotrebqive lopte i izmamqivali aplauze navija~a, koji su u sve ve}em broju po~eli da se okupqaju na prelepom
stadionu u Hesni.
Radni~ki ~vrsto dr`i vode}u poziciju na tabeli i u slede}em kolu
gostuje u Rumi, gde ga o~ekuje te{ko
gostovawe sa uvek neugodnom ekipom
Prvog maja.
J. Stevi}
SREMSKA LIGA
Rezultati 4. kola – VI[WI]EVO: Hajduk – Sremac 1:1, OGAR: [umar – Jadran 2:0, VITOJEVCI: Partizan – Grani~ar 1:0, [IMANOVCI:
Hajduk – Hajduk (B) 0:1, VRDNIK: Rudar – Podriwe 0:0, KRWE[EVCI:
Sloga Borac Mil{ped – Mladost
2:2, RAVWE: Zeka Buquba{a – LSK
1:2, RUMA: Sloven – Radni~ki 0:1
Utakmice 5. kola (11. septembra) – IRIG: Radni~ki – Hajduk (V),
LA]ARAK: LSK – Sloven, KUPINOVO: Mladost – Zeka Buquba{a, MA^VANSKA MITROVICA: Podriwe –
Borac Sloga Mil{ped, BE[KA: Hajduk – Rudar, ADA[EVCI: Grani~ar Hajduk ([), GOLUBINCI: Jadran –
Fru{kogorac je slobodan
Partizan, VOJKA: Sremac – [umar
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hajduk (B)
Sloven
Grani~ar
Radni~ki
Mladost
LSK
Podriwe
Rudar
Hajduk (V)
Hajduk ([)
Partizan
[umar
Zeka B.
Borac Sloga
Sremac
Jadran
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
1
1
3
2
1
1
1
1
0
3
2
1
0 6:0 10
1 16:5 9
1 7:1 9
0 7:4 8
1 7:5 7
1 6:5 7
0 5:3 6
1 3:4 5
2 4:4 4
2 4:5 4
2 4:5 4
2 2:5 4
3 4:9 3
1 7:15 3
2 1:6 2
3 0:7 1
DRUGA SREMSKA LIGA
0
0
0
0
1
0
1
2
2
2
2
4:2
3:1
3:1
4:2
3:2
1:0
1:1
2:4
0:2
3:6
2:5
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0
OFL RUMA - IRIG II RAZRED
Rezultati prvog kola – [ATRINCI: 27. oktobar – Car Uro{
0:4, PAVLOVCI: Mladost – Vojvodi-
Rezultati 3. kola – RUMA: Prvi
maj – Budu}nost 1:0, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Ba~ka 4:2,
TURIJA: Mladost – Borac 2:0, ZMAJEVO: Obili} – Crvena zvezda 2:1,
NOVI BANOVCI: Omladinac – Jugovi} 1:1, STANI[I]: Stani{i} –
Mladost (BP) 1:1, SIVAC: Polet –
Sloga 3:1, NOVI SAD: Indeks – Jedinstvo 1:0
Hesna: gledalaca 250; sudija:
Slobodan Petrovi} (Titel); strelci: Skorupan u 3., 28. i 52. i Proki} u
OFL PE]INCI
Rezultati 2. kola – SUBOTI[TE: Vitez – Lovac 1:2, SREMSKI
MIHAQEVCI: Srem – Mladost 1:3,
POPINCI: Napredak – Kameni 5:0,
OBRE@: Grani~ar – Sloboda 1:1,
Sremac je slobodan
Nova pobeda Mitrov~ana
na 0:1, RIVICA: Planinac – Borac
7:1, Sremac (Dobrinci) bio je slobodan
Rezultati 3. kola - KUZMIN:
Grani~ar – Sloven 2:0, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Qukovo
2:0, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost –
@elezni~ar 3:0, GRABOVCI: Grani~ar – Sloga Borac 3:0, HRTKOVCI:
Hrtkovci – Popinci 1:2, MARTINCI: Borac – Podunavac 3:1, BRESTA^: OFK Bresta~ – Jedinstvo 2:2
Utakmice 4. kola (11. septembar) – KUZMIN: Grani~ar – Jedinstvo, BELEGI[: Podunavac – OFK
Bresta~, POPINCI: Popinci – Borac, SURDUK: Sloga Borac – Hrtkovci, IN\IJA: @elezni~ar – Grani~ar (G), QUKOVO: Qukovo – Budu}-
M novine
nost, SIBA^: Sloven – Dowi Petrovci
01. D. Petrovci 3 3 0 0 12:2 9
02. Borac
3 3 0 0 12:4 9
03. Grani~ar
3 2 1 0 8:2 7
04. Popinci
3 2 1 0 4.2 7
05. Grani~ar (K) 3 2 0 1 8:4 6
06. Budu}nost
3 2 0 1 4:1 6
07. Qukovo
3 2 0 1 6:5 6
08. Sloven
3 1 0 2 5:5 3
09. Hrtkovci
3 1 0 2 4.6 3
10. Podunavac
3 1 0 2 4:7 3
11. Jedinstvo
3 0 1 2 6:11 1
12. OFK Bresta~ 3 0 1 2 4:10 1
13. Sloga Borac 3 0 0 3 2:10 0
14. @elezni~ar 3 0 0 3 0:10 0
@. Radivojevi}
7. septembar 2011.
BILA JEDNOM JEDNA ZEMQA (6)
Pripremio: dr @eqko Fajfri}
Najboqa strip revija
u Jugoslaviji
P
rvi broj Stripoteke iza{ao je
po~etkom maja 1969. godine. Na
neki na~in ona je nastavqa~
onoga {to je radila (kasnije) uga{ena Panorama, s tim, {to je Stripoteka donosila kompletne stripove,
dok ih je Panorama davala u nastavcima. No i ta se koncepcija stalno
mewala tako da }e i u Stripoteci
biti stripova u nastavcima.
Od po~etka najva`niji stripovi su
bili belgijsko - francuski. Znatno
mawe je bilo {panskih, italijanskih
i britanskih stripova. Kroz ovu reviju pro{lo je mno{tvo razli~itih
stripova:
Umpah – Pah, Tali~ni Tom, Krcko,
Karlo Viking, Olak Gladijator, ^eli~na Kanxa, Spiru, Morg, Ri|obradi i demon sa Kariba, Xoni Ringo,
Modesti Blejz, Xet – As – Logan, Tangi i Lavredir, Bluberi, Tarzan, Gaston, Lik Orijent, Hauard Flin,
Asteriks, Crnobradi, Ves Slejd, Bob
Moran, Daleka planeta, Zori Kid,
Koko Bil, Iznogud (u po~etku objavqivan kao Harun al Ra{id), Nova
Novator, Merok, Xef Hok, Nebeski
soko, Crnooki duh, Fantom, Fil Koring, Princ Valijant, Rip Kirbi, Porodica Tarana, Fla{ Gordon, Cisko
Kid, Ben Bolt, Mandrak, Gixa, Mornar Popaj, Bruno Brazil, Torgal,
Ratnici sa Akbara, Romeo Braun.
Umpah-Pah Stripoteka je u po~etku
izlazila jednom mese~no, a od 1. jula
1972. godine, jednom nedeqno. Do 81
broja u jednom broju bio je jedan kompletan strip, a od tada po~iwe da u
jednom broju bude objavqeno po dva
ili tri stripa. Od 150 pa sve do 399.
broja izlaze dvobrojevi. Do tada su
skoro svi stripovi koji su bili objavqeni u Panorami ovde bili reprizirani. Zapravo, Stripoteka je postala najboqa strip revija u Jugoslaviji, tu su najboqi stripovi, izdaju se hronolo{kim redom, itd.
Stoga ne ~udi da je Stripoteka nastavila da izlazi i do danas je pro{la vi{e od 1000 brojeva.
vquju u punoj meri Mini (Mikijeva
devojka), wegov sestri} Mi}a, Pata
- devojka Paje Patka, a tu su i wegovi setri}i Raja, Gaja i Vlaja. Tu je
Pajin prebogati i pre{krti stric
Baja, ro|ak – nau~nik Staja, Horacije i wegova devojka Belka, Proka
Pronalaza~, opasni kriminalci
Buldozi koji stalno (uvek neuspe{no) poku{avaju da opqa~kaju Baju,
tu je i ve{tica Magda koja ho}e da
od Baje Patka opqa~ka wegov prvi
zara|eni nov~i} (broje jedan), za-
tim ve{tica Mimi. Miki se pojavquje u dosta krimi pri~a gde je u
potrazi za kriminalcem Fantomska Mrqa, a Mikiju poma`e {ef
policije O Hara, tu je i stalni Pajin suparnik Sre}ni Caja kojem sve
polazi za rukom zbog velike sre}e
koja ga stano prati. [iqa je u nekim epizodama ~ak i Super [iqa
sna`an je, ali nije ba{ i pametan,
tako da ga poma`e wegov ro|ak
(isti kao on, samo je mali, ali veoma pametan i u~en).
^asopis Miki
Dana 27. oktobra 1966. godine izlazi prvi broj ~asopisa Miki, izdawe De~jih novina iz Gorweg Milanovca. U wemu su bili iskqu~ivo stripovi Volta Diznija - list
izlazi do septembra 1974. godine
(ukupno 414 brojeva). Ba{ preko Mikija pokre}e se skoro cela industrija tako da Diznijeve junake vi|amo na majicama, sveskama, razglednicama, preslika~ima, itd. Mi
smo ve} znali Mikija, Paju Patka,
donekle [iqu, ali sada se poja-
12 AKUMULACIONIH JEZERA U SREMU ^EKA BOQE DANE (2)
Raj za kupa~e i ribolovce
J
ezero Beli Kamen je najmla|e ve{ta~ko jezero, nastalo 2004. godine na povr{inskom kopu gde se eksploatisao kre~wak za potrebe fabrike cementa u Beo~inu, tako {to
je prese~ena vodonosna `ila
koja je preplavila najdubqe delove kopa. Vremenom se obrazovalo jezero pre~nika oko 200
metara i dubine oko 15 metara.
Nalazi se na jugoisto~noj periferiji Be{enova~kog Prwavora, pored asfaltnog puta Beo~in – Sremska Mitrovica i od
centra Sremske Mitrovice udaqeno je 23 kilometra. Ovo jezero, zbog neverovatne smaragdne
boje, deluje gotovo bajkovito, a
voda, obzirom da je bogata kre~wakom, blagotvorno deluje na
ko`u. Na sli~an na~in nastalo
je i jezero Ledinci koje se nalazilo ju`no od naseqa Stari Ledinci. Zbog geolo{ke nestabilnosti terena Ledina~ko jezero
je isu{eno sredinom 2009. godine, a kamenolom je vra}en prvobitnoj nameni.
Pavlova~ko jezero nalazi se
na oko 12 kilometara severno
od centra Rume i zahvata povr{inu od oko 65 hektara. Ribolova~ki savez Vojvodine upravqa
ovim jezerom, ali wemu se ne
mo`e pri}i od obezbe|ewa. Kako ka`u u Savezu, Dragan Vulin
se kupovinom rumske „Agrorume’’ postavio i kao vlasnik jezera, te sproveo i svoju voqu
nad jezerom. Do jezera vodi asfaltni put, ali oko samog jezera ne postoji ni pe{a~ka staza.
Na desetak kilometara od ovog
jezera nalazi se Bawa Vrdnik.
Borkova~ko jezero se nalazi
tri kilometra severno od centra Rume i predstavqa letwi
turisti~ki lokalitet. Ovo jezero je najstarije ve{ta~ko jezero
u Sremu. Asfaltni put vodi do
jezera, te vodi do same pla`e
koja je betonirana i du`ine je
stotinak metara. Na samoj pla`i se nalazi kafi}, pored su
mobilijari za decu, kao i „Akva
kamp’’ koga ~ine ~etiri ku}ice
sa punim komforom na vodi. I
jedino je jezero koje na pla`i
ima ~esmu sa pija}om vodom i
tu{eve. Omiqeno je kako Rumqanima, tako i svima iz bli`e i daqe okoline.
Jezero Me|e{ pripada op{tini Irig i od centra Iriga je
udaqeno oko pet kilometara.
Do jezera vodi asfaltni put i
mo`e mu se pri}i sa severa iz
pravca Fru{ke gore preko Iriga ili sela Kru{edola i sa juga
preko sela [atrinaca, Dobrodola i daqe prema Rumi ili
Pazovi. Na sredini leve dolinske strane nalazi se malena
pla`a sa sportskim terenom i
ugostiteqskim objektom u kome
su cene gotovo iste kao na Azurnoj obali. Vikendom je na obali
ovog jezera velika gu`va iako i
po svojoj lepoti i atraktivnosti ovo jezero zauzima mesto u
dnu lestvice ostalih sremskih
jezera. Jezero Dobrodol se nalazi pet kilometara jugoisto~no od jezera Me|e{, na severoisto~noj periferiji istoimenog
sela i obuhvata povr{inu od 45
hektara. Preko brane vodi lokalni asfaltni put Irig – Dobrodol – @arkovac.
Jezero [elovrenac se prostire jugozapadno od Maradika,
te tako pripada op{tini In|ija, a od jezera Me|e{ udaqeno je
pet kilometara prema istoku.
Jezero je privatizovano i pripada PIK-u „Agrounija’’ i ne mo`e mu se pri}i.
Jezero Jarkovci locirano je
na zapadnoj periferiji sela Jarkovci, ~etiri kilometra jugoisto~no od jezera [elovrenac i
isto toliko od centra In|ije.
[irina jezera je oko 300 metra,
a du`ina oko dva kilometra.
Zahvata povr{inu od 35 hektara. Ovo jezero se koristi za navodwavawe poqoprivrednih
povr{ina, za snabdevawe industrijskih pogona tehni~kom vodom, kao ribwak, te za lov i ribolov, a u vrelim letwim danima i za kupawe.
J. Anti}
Beli Kamen
Borkovac
Dobrodol
Me|e{
Jarkovci
Download

za sajt.qxd