Matemati~ko takmi~ewe Kengur bez granica 2010.
2. razred
Zadaci koji vrede 3 poena
1. 20 + 10 − 20 + 10 =
A) 0
B) 10
V)
20 X
G)
30
D)
40
2. Ako je Diana platila svesku mawe od 70 dinara, onda cena sveske nije mogla da bude
A) 26 dinara
B) 44 dinara
V) 65 dinara
G) 69 dinara
D) 72 dinara X
3. Danas je ~etvrtak, a pre 15 dana je
A) bio utorak B) bila sreda X
G) bio petak
D) bila subota
V) bio ~etvrtak
4. Aca ima 12 godina, a Maja samo 5. Za koliko godina }e Aca biti dva puta stariji od Maje?
A) 1
B) 2 X
V) 3
G) 5
D) 12
Zadaci koji vrede 4 poena
5. Koji broj nije jednak 6?
A) broj slova u re~i KENGUR
B) razlika broja 65 i broja 59
V) broj o~iju dve ma~ke i jednog psa
G) broj zadatka koji sada re{ava{ X
D) polovina broja 12
6. Koji od datih malih pravougaonika je izrezan iz velikog?
A)
2. razred
B)
V)
G)
X
c Dru{tvo matemati~ara Srbije
°
D)
1
7. ^itaju}i odozgo na dole i sleva na desno u tabeli
4
2
3
8
28, 42 i 38. Koju cifru treba upisati u prazno poqe tabele
brojeve 36, 67, 38 i 87?
A)
9
B)
V)
8X
G)
7
D)
6
mo`e{ da pro~ita{ brojeve 43,
3
6
7
pa da mo`e{ da pro~ita{
5
8. Od koje slike je docrtavawem dobijena data slika?
A)
G)
B)
X
V)
D)
Zadaci koji vrede 5 poena
9. Dve ekipe ko{arka{a igraju utakmice sve dok jedna ne postigne ~etiri pobede. Koliko
najvi{e utakmica mogu odigrati da bi se odredio pobednik?
A) 4
B) 5
V) 6
G) 7X
D) 8
10. ^edomir je umesto cifara stavqao znake koriste}i se tabelom
0
♣
1
♦
2
♥
3
♠
4
¢
^edomir je razliku F ~ − ¢ ¨ ozna~io sa
A) ~>
B) >~
V) >¢
G) ¢> X
2. razred
5
~
6
¥
7
>
D)
♠>
8
¨
c Dru{tvo matemati~ara Srbije
°
9
F
2
11. Koju dominu treba staviti na prazno poqe?
A)
G)
X
B)
V)
D)
12. Gledaju}i telo koje je sastavqeno od sivih i belih kocki sleva, sdesna, od napred i od nazad
dobijaju se 4 ispravne slike. Koja slika nije ispravna?
A)
B)
G)
D)
V)
X
Zadaci: prof. dr Branislav Popovi}
Organizator takmi~ewa: Dru{tvo matemati~ara Srbije
Recenzent: prof. dr Zoran Kadelburg
E-mail: [email protected]
URL: http://www.dms.org.rs
2. razred
c Dru{tvo matemati~ara Srbije
°
3
Download

kengur-bez-granica-2010-test-za-2-razred1