Matemati~ko dru{tvo “Arhimedes” Beograd
Dopisna matemati~ka olimpijada 2012
Sedma “Arhimedesova” dopisna olimpijada
I kolo
1. septembar 2012.
V razred
1. Tetka Qiqa ima 8 koko{aka. Tri koko{ke nose jaja svakog dana, a
ostale koko{ke nose jaja svakog drugog dana. Koliko jaja snesu tetka
Qiqine koko{ke za 10 dana?
2. Raja, Gaja i Vlaja su od jednakih
olovaka slo`ili ovu neobi~nu figuru, a
zatim su dobili zadatak da uklone osam
olovaka, ali tako da se, na figuri koja
ostaje, mogu izbrojati svega {est kvadrata.
3. Koje cifre treba upisati umesto  da
bi ovaj ra~un bio ta~an: 6  5    8  4 = 2856.
4. Od pravougaonika ~ije su stranice 8 cm i 6 cm odrezan je kvadrat
stranice 6 cm. Koliki je obim preostale figure?
5. Medved je zamolio vuka da prebroji koliko u {umi ima medveda,
vukova i ze~eva. Posle prebrojavawa vuk je saop{tio da
`ivotiwa ima ukupno 100, pri ~emu vukova ima 25 vi{e
nego medveda, a ze~eva 30 vi{e nego vukova. Kad je to ~uo
zec se nasmejao i rekao da to nije mogu}e. Da li je zec u pravu?
Napomena: Svaki ta~no re{en zadatak (sa obrazlo`ewem) donosi 5 bodova!
Maksimalan broj bodova je 25. Zadatke za II kolo dobijaju u~enici koji ta~no
re{e bar 3 zadatka.
Pozivamo sve u~enike V razreda, qubiteqe matematike, da u~estvuju
i na "Arhimedesovoj" INTERNET OLIMPIJADI!
MD “Arhimedes”
www. mislisa. rs
Po{tovani u~enici V razreda,
qubiteqi lepih matemati~kih zadataka!
Pred vama se nalazi listi} sa 5 zadataka kojima vas
Matemati~ko dru{tvo "Arhimedes" iz Beograda poziva na u~e{}e
u Sedmoj dopisnoj matemati~koj olimpijadi.
UPUTSTVO
Pa`qivo pro~itajte sve zadatke, razmislite i poku{ajte
da do|ete do re{ewa, proverite re{ewa, a onda detaqno obrazlo`ena re{ewa, uredno i ~itko ispisana, spakujte u koverat sredwe
veli~ine (B5, roze ili bele boje) i po{aqite najkasnije do
26.9.2012. godine na adresu:
MD "ARHIMEDES",
Po{t. fah 88
11103 BEOGRAD
sa naznakom u dowem levom uglu: "Dopisna olimpijada, I kolo".
Zajedno sa re{ewima zadataka, u taj koverat stavite ~itko popuwen
Evidencioni list u~esnika olimpijade, s podacima prema obrascu koji
dajemo u prilogu. U isti koverat stavite obi~an mawi prazan i nezalepqen
koverat (B6, plavi ili beli) s ~itko napisanom va{om adresom (ime i
prezime, ulica i broj, po{tanski broj i mesto) i nalepqenom po{tanskom
markom od 22 dinara. U tom kovertu }emo vam poslati rezultate provere
re{ewa zadataka I kola, informaciju o daqem u~e{}u na konkursu i 10
zadataka za II kolo. Uspe{nim re{avateqima ovih zadataka Komisija }e
dodeliti nagrade (I, II, III) i pohvale i poslati ih po{tom. Najuspe{niji
re{avaoci zadataka II kola pozivaju se u Beograd (planirano 18. 11. 2012)
na FINALE, gde }e, po pravilima usmene matemati~ke olimpijade,
re{avati novih 5 zadataka. Zadaci }e odmah biti pregledani i, prema
postignutim rezultatima, bi}e dodeqena priznawa (nagrade i pohvale), pri
~emu }e nauspe{iji re{avateq dobiti specijalnu nagradu (zimska {kola na
Tari).
U nadi da }e vam re{avawe zadataka dopisne "Arhimedesove"
olimpijade predstavqati zadovoqstvo i da }e doprineti va{em daqem
interesovawu za matematiku i oboga}ivawu va{eg matemati~kog znawa,
`elimo vam puno uspeha u novoj {kolskoj godini!
Komisija "Arhimedesove"dopisne
matemati~ke olimpijade
Tel. 011/3245-382
ZA MATEMATI^KE SLADOKUSCE
(@ivojin Kari}: Raspevana matematika)
Sastavi mi od {tapi}a
pet jednakih kvadrati}a.
Pita}e te posle Mi}a:
Koliko je tu {tapi}a?
Izjasni se odmah Ti}a:
Dvadeset je tu {tapi}a.
Kad se pogodnije slo`e,
I sa mawe to se mo`e!
Sa koliko, recite sada?
Drugim re~ima, mo`e li se sa mawe od 20 {tapi}a slo`iti 5 jednakih
kvadrati}a?
Download

5. разред