"A R H I M E D E S"
Beograd, 20.11. 2013. god.
Br. 5716
MATEMATIČKO DRUŠTVO
11103 BEOGRAD, Dečanska 6
Pošt. fah 88
Tel. (011) 3245-382 i 3245-383
Tel./faks (011) 3245-383
OBAVEŠTENJE O ZIMSKOM SEMINARU
za učitelje / nastavnike razredne nastave
u osnovnim školama
PIB 100067193
XIII SPECIJALIZOVANI REPUBLIČKI SEMINAR
O NASTAVI MATEMATIKE
U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Seminar je akreditovan za šk. 2012/2013. i 2013/2014. god. (šifra u Katalogu je 322)
Organizator: Matematičko društvo "ARHIMEDES" - BEOGRAD
Vreme održavanja: 16. januar 2014. godine (četvrtak) od 8 do 16 časova (otvaranje u 9 časova)
Mesto održavanja: SAVA CENTAR u Beogradu, Milentija Popovića 9, glavni ulaz (sala 1/B)
Tramvaji: 7, 9, 11, 13; autobusi: 17, 18, 88, 89, 94, 95, 601.
PROGRAM SEMINARA
Okvirna tema: MATEMATIKA U PRIMENAMA
0.
Prijem - registracija učesnika seminara i podela materijala
08.0009.00
1.
2.
Otvaranje seminara
Mr Olivera Đokić, Učiteljski fakultet u Beogradu:
Udžbenik i primene znanja (1)
Katica Marić, profesor razredne nastave, Zemun:
Merenja (na pijaci, u prirodi)
09.0009.15
09.1509.55
Pauza: 30 minuta (kafa)
10.3511.05
Dragana Stošić-Miljković, prof. matematike, "Arhimedes", Beograd:
Problemi kretanja
Mr Olivera Đokić, Učiteljski fakultet u Beogradu:
Udžbenik i primene znanja (2) - primeri
11.0511.45
Pauza: 50 minuta (ručak u restoranu Sava centra)
12.2013.10
Jelena Babić, profesor razredne nastave, Zemun:
Deljenje brojem 6
Ljiljana Majkić, nast. matematike, OŠ "Vlada Aksentijević", Beograd
Kocka, kocka, kockica
Dragana Stošić-Miljković, prof. matematike, "Arhimedes", Beograd:
Figura jedna – primena mnogo
Kviz oštroumnosti (Bogoljub Marinković, profesor, "Arhimedes")
Podela uverenja i završetak seminara
13.1013.50
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
09.5510.35
11.4512.20
13.5014.30
14.3015.10
15.10 15.45
15.4516.00
Prijavljivanje se vrši na našu adresu ili preko faksa (011) 3245-383, najkasnije do 30.12.2013. godine. Obrasci
PRIJAVA (grupnih i pojedinačnih) su u prilogu, pa se mogu kopirati u potrebnom broju primeraka. Mogu se odmah
preuzeti i sa sajtova www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs. Potrebni podaci za prijavu su: naziv i datum seminara,
prezime i ime nastavnika, zvanje, škola i njena adresa (obavezan je poštanski broj), telefon/faks, e-mail, PIB i broj
tekućeg računa škole (ako kotizaciju plaća škola), odnosno JMBG - lični broj (ako kotizaciju plaća sam nastavnik).
Za sve nastavnike iz jedne škole treba poslati grupnu prijavu (u tom slučaju se ne šalju pojedinačne prijave).
Obavezno naznačiti ko plaća kotizaciju (to je potrebno zbog izdavanje računa). Neprijavljeni nastavnici ne
mogu prisustvovati seminaru (da bi se izbegla gužva i obezbedili radni materijali i uverenja za sve učesnike,
ručak, kafa).
Kotizacija za jednog učesnika je 3.500 dinara ako se uplati do 30.12.2013, odnosno 4.000 dinara ako se plaća
1
posle tog roka. Kotizacija nije menjana već pet godina, a PDV je povećan na 20%!
Kotizacija za seminar 16. januara (matematika) uplaćuje se na tek. račun br. 205-11047- 24 (primalac:
"Arhimedes" Beograd) uz poziv na br. 085716 , s tim da se kopija uplatnice obavezno preda na seminaru
(na poleđini uplatnice treba ispisati imena svih nastavnika za koje je ta uplata izvršena). U gornjem levom uglu
naloga/uplatnice mora biti upisan PIB škole, a kod ličnih uplata navesti lični broj (JMBG) nastavnika. Na kopiji
uplatnice koju dostavljate obavezno navesti datum seminara (u polju "svrha plaća-nja" ili na poleđini. Izuzetno,
uplata se može izvršiti u gotovu na samom seminaru ili u "Arhimedesu".
U kotizaciju su uračunati troškovi održavanja seminara, radni materijali, ručak (švedski sto), kafa, prigodni
pokloni, PDV (20%). Za izvršene uplate svaki uplatilac dobija račun prilikom registracije po dolasku na seminar ili
račun šaljemo poštom. Račun će glasiti na uplatioca koji je naveden na uplatnici odnosno na prijavi (treba da znamo
PIB ili JMBG uplatioca).
Posluženje: Obezbeđeni su ručak u restoranu "SAVA CENTRA" i kafa (sve uračunato u kotizaciju).
Materijali: Svi učesnici koji se prijave u navedenom roku i uplate kotizaciju dobiće radne materijale u vezi sa temama seminara (rezimea, pa i cela predavanja) i "Arhimedesove" poklone (prigodnu knjigu, stoni ili
trodelni zidni kalendar, mali džepni kalendar, svesku, hemijsku olovku) – sve u prigodno dizajniranoj kesi.
Uverenja (sertifikati) o prisustvu seminaru (8 sati) davaće se na kraju seminara.
Publikacije: Za vreme seminara učesnici će moći da kupe ili poruče odabranu priručnu literaturu.

"Arhimedes" organizuje seminare u Sava centru u dane 16, 17, 18. januara 2014. godine i to: 16.
januara – učitelji (matematika), 17. januara – matematika (predmetna nastava) i 18. januara –
računarstvo.). Za svaki seminar podnosi se posebna prijava, tj. ne može se vršiti prijavljivanje za dva/tri
seminara na istom obrascu. Znači, jedan obrazac prijave - za jedan seminar - jedan datum (za bilo koji
broj nastavnika). U protivnom prijave nećemo uzimati u obzir.
Molimo da se pridržavate navedenih uslova i rokova! Hvala!
Srećno i uspešno u 2014. godini!
E-mail: [email protected]
Internet: www.arhimedes.rs
www.mislisa.rs
Za organizatora Seminara:
Bogoljub Marinković, prof. (s.r.)
Za obrazac Prijave za seminar klikni ovde!
VAŽNA NAPOMENA
UČLANJENJE U MD "ARHIMEDES" I BENEFICIJE
Pozivamo sve zainteresovane da se učlane u Matematičko društvo "Arhimedes" (ako to već nisu do sada
u~inili). Godišnja članarina za 2014. godinu iznosi 1.000 dinara. Obrazac prijave za učlanjenje je u prilogu (a može se
preuzeti sa naših internet-sajtova) i kopirati u potrebnom broju primeraka. Prijava se dostavlja "Arhimedesu", a uplata
članarine vrši na tekući račun br. 205-11047-24 ("Arhimedes" Beograd), uz poziv na broj 01- 2014. Članovi dobijaju
člansku kartu (sa upisanom članarinom). Članovi uživaju određene povlastice: ne plaćaaju kotizaciju za "Arhimedesove"
stručne tribine, korišćenje knjiga iz "Arhimedesove" biblioteke, popust 10% pri kupovini (za lične potrebe)
"Arhimedesovih" publikacija ako iznos računa pri jednoj kupovini nije manji od 1000 din. Spisak svih stručnih tribina za
svaku školsku godinu (10 matematičkih, 5 računarskih i 5 učiteljskih), koje se održavaju utorkom na Učiteljskom
fakultetu u Beogradu (18-20 časova), objavljuje se na "Arhimedesovim" sajtovima (pod Novosti i Seminari)
Za učešće na "Arhimedesovim" seminarima (za koje je obavezna kotizacija) članovi imaju popust pri uplati
kotizacije (10%-20%, zavisno od seminara i visine kotozacije), što se precizira za svaki seminar. Za seminare u Sava
centru (16, 17. i 18. januara 2014. godine), na osnovu plaćene članarine za 2014. godinu, popust je 500 dinara po
seminaru. Članarina i kotizacija uplaćuju se na odvojenim uplatnicama (kopije istih obavezno se dostavljaju
"Arhimedesu"). Članarina se upisuje u člansku knjižicu i prijavu. Članarina se može uplatiti na jednoj uplatnici (nalogu) i
za više nastavnika (na primer, kada to čini škola), uz naznaku za koje nastavnike (na poleđini uplatnice ili u posebnom
dopisu), ali se "Arhimedesu" dostavljaju popunjene i potpisane pojedinačne prijave za učlanjenje.
Nastavnici koji ne popune Prijavu za učlanjenje i ne plate članarinu za 2014. godinu i o tome ne obaveste
"Arhimedes", plaćaju puni iznos kotizacije za zimske seminare 16, 17. i 18. januara 2014.
Za obrazac Prijave za učlanjenje klikni ovde!
"ARHIMEDES"
"ARHIMEDES" VEĆ PUNIH 40 GODINA SA VAMA I ZA VAS!
2
Download

"A R H I M E D E S" Beograd, 10