MD „ARHIMEDES“ - Beograd, Dečanska 6
AKTIVNOSTI - IZVEŠTAJ
Izveštaj za školsku 2013/2014. godinu (stanje 31.08.2014)
 Stalna "Arhimedesova" škola mladih matematičara (AŠMM) u Beogradu za ljubitelje mate-matike
IVIII raz. OŠ i IIV raz. SŠ (40. generacija) radila je tokom cele školske 2013/2014. godine u 4 punkta
(Centar - 4 lokacije, , Banovo Brdo, Zemun-2 lokacije, Novi Beograd-2 lokacije) sa 62 odeljenja –ukupno
oko 875 učenika na kraju godine, za koje je održano 2.960 časova. Realizovana su dva programa: A
(standardni) u 46 odeljenja (uključujući i grupu starijih predškolaca) sa 605 učenika i B (povišeni) u 17
odeljenja sa 270 učenika (uključujući i Olimpijsku grupu od 10 učenika). Završni test u AŠMM na kraju
školske godine polagalo je 645 učenika, a dodeljene su 464 nagrade i 103 pohvale (ukupno 567
priznanja).
 Dopisna matematička škola (IVVII r. OŠ) radila je sa 145 stalnih učenika (pojedinci, kolektivni učenik, internet varijanta), urađeno je po 6 štampanih lekcija za svaki razred.
 Računarska škola. Održana su tri kursa u okviru AZŠMM i ALŠMM (113 učenika, 150 časova).
 Zimska škola mladih matematičara: održana je 311. januara 2014. god. na Tari (62 učenika OŠ, 10
nastavnika). Uporedo je održana i Zimska škola (seminar) za nastavnike (10).
 Letnje škole mladih matematičara za učenike od I r. OŠ do I r. SŠ održane su u julu 2014. godine:
jedna na Srebrnom jezeru (19. jula 2014. godine (63 učenika i 11 nastavnika), druga na Tari (1322. jula
2014. godine (61 učenik i 15 nastavnika). U isto vreme na oba mesta održana je i Letnja škola (letnji
seminar) za nastavnike matematike (10 +13).
 Matematička takmičenja u Srbiji. MD "Arhimedes" je organizovao najveći broj matematičkih
takmičenja. Matematički turniri - ekipna prvenstva OŠ i SŠ Republike Srbije u matematici održana su u
Beogradu, 25. maja 2014. godine (umesto 17. maja 2014. godine, promenjeno zbog poplava).
Učestvovalo je 155 ekipe sa 720 takmičara (100 ekipa OŠ sa 500 takmičara; 55 ekipa SŠ sa 220
takmičara). Po deveti put održano je i masovno matematičko takmičenje "Misliša 2014", po ugledu na
mađunanarodno takmičenje "Kengur bez granica" (osnovni nivo 13. marta 2014. godine sa 47.193
učesnika iz 590 škola (OŠ i SŠ); veliko finale 21.04.2014. godine sa ukupno 98 učesnika. Održana je i
Osma dopisna matematička olimpijada u tri faze (oktobar-decembar 2013, dva kola i finale (2280,
1398, 104 učesnika iz V-VIII raz. OŠ). Organizovana je i Četvrta internet matematička olimpijada za
đake IV-VIII raz. OŠ na kojoj je u dva kola učestvovalo 693 učenika, a na finalu ove olimpijade u
Beogradu bilo je 137 najuspešnijih takmičara. Sastavljeni su i zadaci (25) za tradicionalno školsko
takmičenje (za 20 osnovnih škola).
 Međunarodni matematički turnir gradova (XXXV MMTG): jesenje kolo (13. i 27. oktobra 2013),
prolećno kolo (16. februara i 2. marta 2014), uz učešće 57 učenika iz Beograda (SŠ i VII-VIII r. OŠ).
Finale - Letnja konferencija MMTG održana je od 2. do 11. avgusta 2014. godine u Rusiji (Kalinjingrad), a
na njoj su učestvovala 2 učenika iz Beograda (Mat. gimnazija), kao i 2 učenika iz Niša (Gim. "S.
Marković"). Beograd je u Turnir gradova uključen od 1998. godine.
 Matematička tribina (svakog prvog radnog utorka u mesecu, osim jula i avgusta): održano je 10
tribina-predavanja (387396), kao i jedna vanredna tribina u Pančevu, na kojima je evidentirano
ukupno 1015 prisutnih. Inače, ukupno je do sada održano 396 ovih tribina sa 35.270 prisutnih (ne
računajući vanrednu tribiku u Pančevu).
 Matematička tribina za učitelje (drugog radnog utorka u parnim mesecima), 5 tribina (6670) sa ukupno
400 prisutnih). Ukupno do sada održano 70 tribina.
 Računarska tribina za nastavnike računarstva i informatike (trećeg utorka u neparnim mesecima),
održano je 5 tribina (61-65) sa ukupno 322 prisutna. Do sada ukupno 65 tribina.
 Specijalizovani republički seminar za nastavnike matematike (o radu sa mladim matema- tičarima),
održan je 17. januara 2014. u Beogradu – Sava centar (280 prisutnih, 10 predavanja).
 Specijalizovani republički seminar za nastavnike računarstva i informatike (o radu
sa mladim ljubiteljima računarstva), održan je 18. januara 2014. god. u Beogradu - Sava centar
(110 prisutnih, 8 predavanja).
• Specijalizovani republički seminar o nastavi matematike u mlađim razredima (za
učitelje): 16. januara 2014. godine u Beogradu – Sava centar (107 prisutnih, 9 predavanja).







Matematički praktikum i tematski seminari (obuka za dodatni rad, motivisanje i razvijanje interesovanja
za matematiku), letnji i zimski seminari za mentore: ukupno 4 seminara sa 204 polaznika, 25 predavanja.
Na svim "Arhimedesovim" seminarima za nastavnike u školskoj 2013/2014. godini održano je
ukupno 75 predavanja, a evidentirano je 2.430 učesnika.
Popularisanje matematike i nauke uopšte: Matematičke priredbe - u okviru škola, matemati-čkog
turnira, manifestacije "Maj – mesec matematike": kvizovi (7), izložbe (1), konkursi (3), popu-larna
predavanja (1). Oko 700 prisutnih na predavanju i kvizovima
Specijalizovana biblioteka (priručna literatura iz matematike i računarstva, fizike,
šaha), sa 26.600 knjiga i 5.550 primeraka časopisa, popunjavana je novim publikacijama i tokom šk. 2013/2014. godine. Aktivirana je delimično (zbog nedostatka adekvatnog prostora).
i bila na usluzi svim zainteresovanim učenicima i nastavnicima.
Izdavanje priručnih publikacija za učenike i nastavnike. Časopis "Matematički zabavnik" (nije izašao
nijedan novi broj). Materijali za mlade matematičare (5 novih naslova-svezaka). Zidni i stoni kalendari.
Doštampane su neke ranije izdate brošure iz edicije MMM.-. Brošure manjeg obima umnožavane su i
povezivane u "Arhimedesu". "Arhimedes" je ranije dobio licencu tipa "B" za izdavanje udžbeničke
literature – za prirodno matematičku oblast.
Prodaja publikacija. U "Arhimedesu" su prodavane "Arhimedesove" publikacije i publikacije drugih
izdavača (najviše Društva matematičara Srbije). Prodaja publikacija bila je bolja nego prethodne školske
godine za oko 15%.
Sve programske aktivnosti za školsku 2013/2014. godinu su uspešno realizovane.
Skromnom svečanošću (30.09.2013. god.) obeleženo je 40 godina postojanja i rada "Arhimedesa".
U lepoj atmosferi, saradnici i prijatelji Društva podsetili su se šta je sve i kako radio i
uradio "Arhimedes" za svojih 40 godina. Tom prilikom dodeljena su priznanja za višegodišnju
uspešnu saradnju i diprinos ostvarivanju programskih aktivnosti i uspesima Društva.
www.arhimedes.rs  www.mislisa.rs
Matematička tribina
MD "ARHIMEDES" - BEOGRAD
Zimska škola na Tari
Letnja matematička škola
Većina aktivnosti uspešno se organizuje više od četiri decenije.
„Arhimedesove“ aktivnosti su kontinuirane i čine osmišljen sistem.
On je jedinstven u Srbiji, a i šire.
Download

Aktivnosti izveštaj