Izuzetna matematička i fizička rekreacija!
"ARHIMEDES"- MATEMATIČKO DRUŠTVO
11000 BEOGRAD, Dečanska br. 6
Tel. (011) 3245-382 i 3245-383, faks 3245-383
Tekući račun: 2051104724 ili 17076644
______________________________________________________________________________________
Br. 5416/2011.
KONKURS-OBAVEŠTENJE
Beograd, 08.11. 2011. god.
(Objavljena je i skraćena verzija ovog obaveštenja)
"Arhimedesova"
ZIMSKA ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA
"TARA 2012"
Matematičko društvo "Arhimedes" za vreme zimskog školskog raspusta organizuje svoju zimsku
školu mladih matematičara - specifično "matematičko zimovanje" za ljubitelje matematike (i računarstva).
"Arhimedes" ima višegodišnje iskustvo i renome u organizaciji zimskih i letnjih matematičkih škola (do sada:
76 letnjih i 31 zimsku školu sa oko 10.000 učenika).
U 2012. godini radiće 32. "Arhimedesova" zimska matematičko-računarska škola
TARA - Mitrovac: 310. januara 2012. godine za učenike I  VIII raz. osnovne škole.
Beogradsko dečje letovalište i odmaralište Mitrovac čini kompleks objekata u pla-ninskom stilu
na nadm. visini 1080 m. Jedna od najlepših visoravni Tare, 75 km od Užica, 34 km od Bajine Bašte,
180 km od Beograda. Snežne zime. Tu je "Arhimedes" organizovao veliki broj letnjih i zimskih
škola, jer su uslovi veoma dobri. Smeštaj u višekrevetnim sobama s etažnim kupatilima. Kompletni
pansioni (sa 3 obroka + užina), prevoz autobusi-ma na relaciji Beograd-Mitrovac i obratno. Stručnorekreativni programi iz matematike i računarstva, kulturno-zabavne aktivnosti (večernji programi,
TV sala, disko, stoni tenis, šah i dr.), planirane šetnje, skijanje (ski-staze sa ski-liftovima, obuka
skijanja), sankanje i druge aktivnosti, dobra zdravstvena zaštita (ambulanta). Veliki pokriveni
bazen. Prodavnice, restoran. Učionice. Računare (laptopove) obezbeđuje "Arhimedes".
Školu organizujemo preko Centra dečjih letovališta i oporavilišta Beograda (CDL).
Nastavu matematike (2 časa dnevno po razredima i 1 čas radionice), računarstva i druge
aktivnosti izvode odabrani nastavnici i instruktori u saradnji sa osobljem odmarališta. Naše iskustvo
na ovom poslu je preko 30 godina!
U ovu zimsku školu mogu ići učenici koji su zdravi i primernog ponašanja, a vole
matematiku i iz matematike imaju ocenu 5 (a izuzetno i jako 4).
Za aktivnosti na snegu u okviru Zimske škole svaka vaspitna grupa dobiće izvestan broj skiopreme (skije, cipele za skijanje, sanke). Oprema i ski-lift mogu se koristiti i uz plaćanje minimalne
naknade u samom letovalištu-oporavilištu. Učenici mogu poneti i sopstvenu ski-opremu, ukoliko
istu imaju. Sanke ne nositi. Obuka skijanja se ne plaća.
Prijave primamo počev od 10.11.2011. godine, pa do popune rezervisanih mesta (po
razredima). Broj mesta je ograničen. Prijava se može izvršiti preko tel. (011) 3245-382 i (011)3245383, telefaksa (011) 3245-383, elektronske pošte (Email) ili pismom na adresu: "Arhimedes",
pošt. fah 88, 11103 Beograd, a može se i lično doneti u "Arhimedes", Beograd, Dečanska
(Moše Pijade) br. 6 - svakoga dana do 20 časova.
U prijavi se navode sledeći podaci: prezime i ime učenika, ime jednog od roditelja, razred i
naziv škole, kućna adresa (ulica i broj, mesto i pošta sa poštanskim brojem), broj kućnog telefona i
dopunski podaci koji bi značili neku prednost za zimsku školu.
Primljeni učenici biće obavešteni o svim ostalim bitnim pojedinostima u vezi sa zimskom
školom (polazak, povratak i sl.), pri čemu će dobiti (radi popunjavanja) i određene formulare
(zdravstvena lista, izjava). Bez tih dokumenata učenik ne može ići u "Arhimedesovu" zimsku školu
mladih matematičara (AZŠMM).
Cena kompletnog aranžmana obuhvata: troškove organizacije zimske škole: puni pansioni
(7), prevoz na navedenim relacijama, zdravstvena zaštita i druge usluge CDL, troškove realizacije
- 2 nastave (matematika, računarstvo) i vaspitno-rekreativnih aktiv-nosti, deo opreme i materijala,
učlanjenje u "Arhimedes", slike, bilte škole, obaveštenja, porez (PDV) i dr. Zbog mogućih promena
dinarskih cena, cena je iskazana je u bodovima.
Zavisno od troškova, načina i rokova plaćanja, cena kompletnog aranžmana iznosi:
a) 190 bodova - ako se ceo oznos uplati do 30.11.2011;
b) 200 bodova - u dve jednake rate s rokovima 30.11. i 30.12.2011;
v) 210 bodova - u tri jednake rate s rokovima 30.11, 30.12.2011. i 30.01.2012;
g) 220 bodova - u četiri jednake rate: 30.11, 30.12.2011, 30.01. i 28.02.2012;
d) 230 bodova - u pet rata: 30.11, 30.12.2011, 30.01, 28.02. i 30.03.2012. godine.
Uplatilac sam bira varijantu (a, b, v, g, d) prilikom prve uplate.
Plaćanje je u dinarima. Dinarska cena boda jednaka je vrednosti 1 EURA u dinarima na dan
uplate (po srednjem kursu). Iznos za uplatu zaokrugljuje se na desetice dinara.
Pre uplate treba obavezno proveriti kod "Arhimedesa" (moæe i preko telefona) kolika je
vrednost boda, tj. koji je iznos dinarske cene.
U slučaju zakašnjenja uplate nekog iznosa (rate) u odnosu na navedene rokove, dugovani iznos
uvećava se za 0,5% za svaki dan zakašnjenja. Zadržavamo pravo korekcije cene, ukoliko to učini
CDL (ne odnosi se na već uplaćene rate).
Uplata određene rate moæe se izvršiti i pre naznačenog roka. Važno je da se prva uplata izvrši
što pre, jer su sredstva neophodna da bismo i mi izvršili svoje obaveze.
Kasnije prijavljeni učenici (kada je prošao rok za uplatu neke rate) takođe za plaćanje
biraju varijantu koja im odgovara, s tim što odmah po prijavljivanju (najviše za 5 dana) treba
da plate zaostale rate, a ostale rate u utvrđenim rokovima.
U slučaju neopravdanog otkazivanja do na 10 dana pre početka škole naplatićemo 40 bodova,
za otkaze na manje od 10 dana pre početka škole 80 bodova, a za nedolazak u AZŠMM (bez
otkazivanja) zadržava se ceo uplaćeni iznos.
Plaćanje se može vršiti na sledeće načine:
( 1 ) na tek. račun br. 2051104724 ili 17076644 (primalac: "Arhimedes", Beograd),
s tim da se kopija priznanice-uplatnice obavezno odmah dostavi "Arhimedesu" na napred
navedenu adresu ili preko telefaksa (011) 3245-383;
( 2) gotovinski ili čekovima u "Arhimedesu"- Beograd, Dečanska br. 6 (ranije: Moše Pijade)
br. 6, svakog dana do 20 časova (gde se dobija račun-priznanica o uplati).
Iznos za uplatu zaokrugljuje se na desetice dinara (obavezno).
Prilikom uplate obavezno treba naznačiti svrhu uplate (AZŠMM, ime učenika, razred, koja
rata), a pri plaćanju preko tekućeg računa kao "poziv na broj" navesti: 03-5416.
O eventualnim sporovima rešavaće nadležni sud u Beogradu. Upisom učenika u AZŠMM
smatra se da su roditelji prihvatili sve uslove iz ovog konkursa-obaveštenja,
Preporučujemo školama, opštinama, društvenim i privatnim firmama, udruženjima i
humanitarnim organizacijama da u naše zimske škole pošalju istaknute mlade matematičare i da za
njih snose troškove - u celini ili delimično.
AZŠMM - veliko zimsko druženje mladih matematičara iz svih naših krajeva!
Prilika je izuzetna i nemojte je propustiti! Ne oklevajte sa prijavljivanjem! Obavestite i svoje
drugare koji do sada nisu bili u "Arhimedesovim" školama. S obzirom na sadržaj aranžmana (puni
pansioni, prevoz, matematička i računarska škola, rekreacija, zdravstvena zaštita, sigurnost dece),
cena je povoljna. Za kurseve računarstva dodatno se ne plaća.
Mi imamo višegodišnje iskustvo (37 godina) i renome u organizovanju zimskih i letnjih
škola.
"ARHIMEDES" VAM ŽELI PRIJATNU ZIMSKU MATEMATIČKU I FIZIČKU REKREACIJU!
E-mail: [email protected]
Internet: www.arhimedes.rs
www.mislisa.rs
Rukovodilac AZŠMM:
Bogoljub Marinković, prof. (s.r.)
Pansion više, a cena ista kao pre godinu dana!
Download

"ARHIMEDES"-KLUB MLADIH MATEMATI^ARA