"A R H I M E D E S"
Beograd, 20.11. 2013. god.
Br. 5717
MATEMATIČKO DRUŠTVO
11103 BEOGRAD, Dečanska 6
Pošt. fah 88
Tel. (011) 3245-382 i 3245-383
Tel./faks (011) 3245-383
OBAVEŠTENJE O ZIMSKOM SEMINARU
ZA NASTAVNIKE MATEMATIKE
u osnovnim školama i srednjim školama
PIB 100067193
XXX SPECIJALIZOVANI REPUBLIČKI SEMINAR
ZA NASTAVNIKE MATEMATIKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
(o radu sa mladim matematičarima)
Seminar je akreditovan za šk. 2012/2013. i 2013/2014. god. (šifra u Katalogu je 321)
Organizator: MATEMATIČKO DRUŠTVO "ARHIMEDES"- BEOGRAD
Vreme održavanja: 17. januar 2014. godine (petak) od 8 do 16 časova (otvaranje u 9 čas.)
Mesto održavanja: SAVA CENTAR u Beogradu, Milentija Popovića 9, glavni ulaz (sala 1/0)
Tramvaji: 7, 9, 11, 13; autobusi: 17, 18, 88, 89, 94, 95, 601.
PROGRAM SEMINARA
Okvirna tema: MATEMATIKA U PRIMENAMA
0. Prijem - registracija učesnika i podela materijala .......................................... ............. 08.0009.00
1. Otvaranje seminara ................................................................................................. 09.0009.10
2. Prof. dr Milan Tuba, Matemat. fakultet i Megatrend univerzitet, Beograd:
Matematika je svuda ................................................................................................ 09.1009.50
3. Prof. dr Vojislav Andrić, Visoka poslovna škola struk. studija, Valjevo
Matematika pomaže ekonomiji ............................................................................... 09.5010.30
Pauza: 25 minuta (kafa) ........................................................................................... 10.3010.55
4. Bogoljub Marinković, profesor, MD "Arhimedes", Beograd:
Geometrija u praksi (na terenu i dr.) ..................................................................... 10.5511.35
5. Aleksandra Ravas, dipl. matematičar, Rajfajzen banka, Beograd
Verovatnoća – nekad i sad ................................................................................... 11.3512.15
Pauza: 50 minuta (ručak u restoranu "Sava centra") ............................................... 12.1513.05
6. Ružica Kljajević, nastavnik matematike, OŠ "Gornja Varoš", Zemun:
Problemi kretanja..................................................................................................... 13.0513.45
7. Mr Tomislav Stošić, profesor, MD "Arhimedes", Beograd:
Matematika u građevinarstvu ................................................................................ 13.4514.15
8. Vera Ivković, profesor Osme beogradske gimnazije:
"Arhimedes" - 40 godina (zadaci za sve uzraste) ................................................. 14.1514.45
9. Dragana Stošić-Miljković, profesor, "Arhimedes", Beograd:
Figura jedna – primena mnogo ................................................................................. 14.4515.20
10. Matematički kviz oštroumnosti (Bogoljub Marinković, prof.) ..................................... 15.2015.45
11. Podela uverenja i zatvaranje seminara ..................................................................... 15.4516.00
Prijavljivanje se vrši na našu adresu ili preko faksa (011) 3245-383, najkasnije do 30.12.2013. godine. Obrasci
PRIJAVA (grupnih i pojedinačnih) su u prilogu, pa se mogu kopirati u potrebnom broju primera-ka. Mogu se odmah
preuzeti i sa sajtova www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs. Potrebni podaci za prijavu su: naziv i datum
seminara, prezime i ime nastavnika, zvanje, škola i njena adresa (obavezan je poštan-ski broj), telefon/faks, e-mail,
PIB i broj tekućeg računa škole (ako kotizaciju plaća škola), odnosno JMBG - lični broj (ako kotizaciju plaća sam
nastavnik).
Za sve nastavnike iz jedne škole treba poslati grupnu prijavu (u tom slučaju se ne šalju pojedinačne prijave).
Obavezno naznačiti ko plaća kotizaciju (to je potrebno zbog izdavanje računa). Neprijavljeni nastavnici ne mogu
prisustvovati seminaru (da bi se izbegla gužva i obezbedili radni materijali i uverenja za sve učesnike, ručak,
kafa).
Kotizacija za jednog učesnika je 3.500 dinara ako se uplati do 30.12.2013, odnosno 4.000 dinara ako se plaća
posle tog roka. Kotizacija nije menjana već pet godina, a PDV je povećan na 20%!
Kotizacija za seminar 17. januara (matematika) uplaćuje se na tek. račun br. 17076644 (primalac:
"Arhimedes") uz poziv na br. 085717 , s tim da se kopija uplatnice obavezno preda na seminaru (na poleđini
1
uplatnice treba ispisati imena svih nastavnika za koje je ta uplata izvršena). U gornjem levom uglu naloga/uplatnice
mora biti upisan PIB škole, a kod ličnih uplata navesti lični broj (JMBG) nastav-nika. Na kopiji uplatnice koju
dostavljate obavezno navesti datum seminara (u polju "svrha plaćanja" ili na poleđini. Izuzetno, uplata se može
izvršiti u gotovu na samom seminaru ili u "Arhimedesu".
U kotizaciju su uračunati troškovi održavanja seminara, radni materijali, ručak (švedski sto), kafa, prigodni
pokloni, PDV (20%). Za izvršene uplate svaki uplatilac dobija račun prilikom registracije po dolasku na seminar ili
račun šaljemo poštom. Račun će glasiti na uplatioca koji je naveden na uplatnici odnosno na prijavi (treba da
znamo PIB ili JMBG uplatioca).
Posluženje: Obezbeđeni su ručak u restoranu "SAVA CENTRA" i kafa (sve uračunato u kotizaciju).
Materijali: Svi učesnici koji se prijave u navedenom roku i uplate kotizaciju dobiće radne materijale u vezi sa temama seminara (rezimea, pa i cela predavanja) i "Arhimedesove" poklone (prigodnu publikaciju,
stoni ili trodelni zidni kalendar, mali džepni kalendar, svesku, hemijsku olovku) – sve u prigodno dizajniranoj kesi.
Uverenja (sertifikati) o prisustvu seminaru (8 sati) davaće se na kraju seminara.
Publikacije: Za vreme seminara učesnici će moći da kupe ili poruče odabranu priručnu literaturu.
 "Arhimedes" organizuje seminare u Sava centru u dane 16, 17, 18. januara 2014. godine i to: 16.
januara – učitelji (matematika), 17. januara – matematika (predmetna nastava), i 18. januara –
računarstvo. Za svaki seminar podnosi se posebna prijava, tj. ne može se vršiti prijavlji-vanje za dva/tri
seminara na istom obrascu. Znači, jedan obrazac prijave - za jedan seminar - jedan datum (za bilo koji
broj nastavnika). U protivnom prijave nećemo uzimati u obzir.
Molimo da se pridržavate navedenih uslova i rokova! Hvala!
Srećno i uspešno u 2014. godini!
E-mail: [email protected]
Internet: www.arhimedes.rs
www.mislisa.rs
Za organizatora Seminara:
Bogoljub Marinković, prof. (s.r.)
Za obrazac Prijave za seminar klikni ovde!
VAŽNA NAPOMENA
UČLANJENJE U MD "ARHIMEDES" I BENEFICIJE
Pozivamo sve zainteresovane da se učlane u Matematičko društvo "Arhimedes" (ako to već nisu do sada u~inili).
Godišnja članarina za 2014. godinu iznosi 1.000 dinara. Obrazac prijave za učlanjenje je u prilogu (a može se preuzeti
sa naših internet-sajtova) i kopirati u potrebnom broju primeraka. Prijava se dostavlja "Arhimedesu", a uplata članarine
vrši na tekući račun br. 205-11047-24 ("Arhimedes" Beograd), uz poziv na broj 01-2014. Članovi dobijaju člansku kartu
(sa upisanom članarinom). Članovi uživaju određene povlastice: ne plaćaju kotizaciju za "Arhimedesove" stručne
tribine, korišćenje knjiga iz "Arhimedesove" biblioteke, popust 10% pri kupovini (za lične potrebe) "Arhimedesovih"
publikacija ako iznos računa pri jednoj kupovini nije manji od 1000 din. Spisak svih stručnih tribina za svaku školsku
godinu (10 matematičkih, 5 računarskih i 5 učiteljskih), koje se održavaju utorkom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu
(18-20 časova), objavljuje se na "Arhimedesovim" sajtovima (pod Novosti i Seminari)
Za učešće na "Arhimedesovim" seminarima (za koje je obavezna kotizacija) članovi imaju popust pri uplati
kotizacije (10%-20%, zavisno od seminara i visine kotozacije), što se precizira za svaki seminar. Za seminare u Sava
centru (16, 17. i 18. januara 2014. godine), na osnovu plaćene članarine za 2014. godinu, popust je 500 dinara po
seminaru. Članarina i kotizacija uplaćuju se na odvojenim uplatnicama (kopije istih obavezno se dostavljaju
"Arhimedesu"). Članarina se upisuje u člansku knjižicu i prijavu. Članarina se može uplatiti na jednoj uplatnici (nalogu) i
za više nastavnika (na primer, kada to čini škola), uz naznaku za koje nastavnike (na poleđini uplatnice ili u posebnom
dopisu), ali se "Arhimedesu" dostavljaju popunjene i potpisane pojedinačne prijave za učlanjenje.
Nastavnici koji ne popune Prijavu za učlanjenje i ne plate članarinu za 2014. godinu i o tome ne obaveste
"Arhimedes", plaćaju puni iznos kotizacije za zimske seminare 16, 17. i 18. januara 2014.
Za obrazac Prijave za učlanjenje klikni ovde!
"ARHIMEDES"
"ARHIMEDES" VEĆ PUNIH 40 GODINA SA VAMA I ZA VAS!
2
Download

"A R H I M E D E S" Beograd, 10