"ARHIMEDES" - MATEMATI^
MATEMATI^KO DRU[TVO
E-mail:
111
11103 Beograd, De~anska br. 6, po{
po{tanski fah 88
Telefoni: (011) 3245-382 i 3245-383, faks: 3245-383
[email protected] • Internet: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
---------------------------------------------------------------------------------------------Br. 5818/2014
Beograd, 01. 09.2014.
AKTIVU NASTAVNIKA MATEMATIKE
DEVETA
DOPISNA MATEMATI^KA OLIMPIJADA
ZA U^ENIKE V, VI, VII I VIII RAZREDA OSNOVNE [KOLE
Po{tovane kolege!
Ove godine "Arhimedes" obele`ava 41 godinu rada.
Povodom 1. oktobra - Dana "Arhimedesa", a u ciqu popularisawa matematike i pripremawa za druga matemati~ka takmi~ewa, ve} deveti put organizujemo
Dopisnu matemati~ku olimpijadu (konkurs), kao vid dopisnog matemati~kog
pojedina~niog takmi~ewa u re{avawu specijalnih konkursnih zadataka iz matematike. I ovog puta ideja je da se u~enici, nastavnici, pa i roditeqi, evo i na ovaj
na~in bave matematikom.
U tom ciqu vam {aqemo 5 uvodnih (kvalifikacionih) zadataka za V,
VI, VII i VIII razred (I kolo), s molbom da ih umno`ite i prosledite
zainteresovanim u~enicima. U~enici te zadatke treba samostalno da re{e (nije
obavezno sve) i da "Arhimedesu" do 25.09.2014. godine po{tom po{aqu
re{ewa, prema Uputstvu koje je u prilogu. Posle provere re{ewa, na adrese
u~enika - uspe{nih re{avateqa posla}emo rezultate i novi komplet od 10
zadataka (II kolo), koje u~enici treba da re{e i re{ewa po{aqu do odre|enog
roka - planirano je da to bude 31.10.2014. Tada Кomisija pregleda i te zadatke,
svodi rezultate i utvr|uje listu nagra|enih i pohvaqenih, o ~emu obave{tava
re{avateqe. Priznawa se {aqu po{tom. Najuspe{niji re{avateqi pozivaju se
na republi~ko finale u Beogradu, koje smo planirali za 16.11.2014. god.
FINALE }e se organizovati po pravilima pismeno-usmene olimpijade.
Komisija }e odmah po zavr{etku takmi~ewa biti u prilici da proglasi
pobednike Devete dopisne matemati~ke olimpijade, i da dodeli odgovaraju}a
priznawa (nagrade i pohvale), ukqu~uju}i i specijalnu nagradu. Za diplome sa
Finala DO u~enicima 8. razr. dodequju se dodatni bodovi pri upisu u sredwu
{kolu (videti, na primer, Konkurs za upis u S[ za {k. 2014/2015. god).
U nadi da }ete se ukqu~iti u ovaj vid na{ih matemati~kih aktivnosti,
`elimo da vam nova {kolska godina bude uspe{na!
Pozivamo sve u~enike IV - VIII razreda osnovne {kole, qubiteqe
matematike, da u~estvuju i na "Arhimedesovoj" INTERNET OLIMPIJADI!
Tako|e se mogu ukqu~iti i u Dopisnu matematu~ku {kolu.
Molimo okrenite!
MD "ARHIMEDES"
"Arhimedesova"
DEVETA DOPISNA MATEMATI^KA OLIMPIJADA
u {kolskoj 2014/2015. godini
UPUTSTVO
Matemati~ko dru{tvo "Arhimedes", preko nastavnika matematike, dostavqa
u~enicima V, VI, VII i VIII razreda po 5 uvodnih (kvalifikacionih) zadataka i
evidencioni list u~esnika olimpijade (konkursa), koje treba umno`iti i dati
zainteresovanim u~enicima. Tako po~iwe prva faza (I kolo) dopisne olimpijade.
U~enici te zadatke (nije obavezno sve) samostalno re{avaju i do 25.09.2014.
godine ~itko napisana potpuna re{ewa (ne samo odgovore, rezultate) stavqaju u
koverat sredwe veli~ine (B5, roze ili bele boje) i {aqu na adresu:
MD "ARHIMEDES"
Po{t. fah 88
11103 BEOGRAD
sa naznakom u dowem levom uglu (sitno): "Dopisna olimpijada, I kolo". U~enici iz
Beograda koverat mogu doneti direktno u "Arhimedes" (De~anska 6). Na svakom listu
rada treba na po~etku ~itko navesti prezime i ime, razred, {kolu i mesto.
Molimo da se re{ewa ne {aqu elektronskom po{tom.
Zajedno sa re{ewima zadataka, u taj koverat treba staviti ~itko popuwen
evidencioni list u~esnika olimpijade, s podacima prema obrascu koji dajemo u
prilogu. U isti koverat tako|e se stavqa obi~an mawi prazan i nezalepqen koverat
(B6, plavi ili beli) s ~itko napisanom adresom u~enika-re{avateqa (ime i prezime,
ulica i broj, mesto s po{tanskim brojem) i nalepqenom po{tanskom markom od 23
dinara. U tom kovertu bi}e kasnije poslati rezultati provere re{ewa uvodnih
zadataka (zadataka I kola), informacija o daqem u~e{}u i zadaci za II kolo (ako je
u~enik re{io bar tri zadatka iz I kola).
Dobijena re{ewa uvodnih zadataka proverava "Arhimedesova" komisija i posle
toga na adrese u~enika-uspe{nih re{avateqa {aqe (u malom adresiranom kovertu)
komplet od 10 novih zadataka, ~ime po~iwe druga faza (II kolo) olimpijade. Re{ewa
tih zadataka (nije obavezno svih) u~enici treba da po{aqu do nazna~enog roka (prema
uputstvu koje }e dobiti uz zadatke).
Komisija pregleda re{ewa, svodi rezultate i utvr|uje listu nagra|enih i
pohvaqenih, o ~emu }emo obavestiti re{avateqe, a priznawa poslati po{tom.
Sledi tre}a-zavr{na faza. Najuspe{niji me|u nagra|enim re{avateqima pozivaju
se na Veliko republi~ko finale krajem novembra u Beogradu (planiramo 16.11.2014.
godine). Veliko finale }e biti organizovano po pravlimia pismeno-usmene olimpijade.
Svaki u~enik postupno dobija (jedan za drugim) 3 listi}a sa po 4 zadatka, koje re{ava uz
neophodna obrazlo`ewa (najpre pismeno, a odmah zatim i usmeno, pred ~lanovima @irija).
Predvi|eno vreme trajawa Finala je 3 sata. Posle toga, @iri objavquje rezultate,
progla{ava pobednike Dopisne olimpijade (po razredima) i dodequje priznawa (nagrade i
pohvale), pri ~emu }e najuspe{niji re{avateq dobiti specijalnu nagradu - Zimsku {kolu
mladih matemati~ara na Tari. Za diplome sa Finala DO dodequju se dodatni bodovi pri
upisu u sredwu {kolu (videti, na primer, Konkurs za upis u S[ za {k. 2014/2015. god).
Dobrodo{li na "Arhimedesovu" Devetu dopisnu matemati~ku olimpijadu!
Sre}no!
Molimo okrenite!
MD "ARHIMEDES"
Download

Дописна олимпијада 2014