"ARHIMEDES" - MATEMATIČKO DRUŠTVO
11103 Beograd, Srbija, Dečanska 6, pošt. fah 88
Telefoni: (011) 3245-382 i 3245-383, faks: 3245-383
E-mail: [email protected]  Internet: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Br. 5819/2014
Beograd, 01.09.2014.
AKTIVU NASTAVNIKA MATEMATIKE U OŠ,
UČITELJIMA IV RAZREDA OŠ
"Arhimedesova"
PETA MATEMATIČKA INTERNET OLIMPIJADA
Poziv učenicima IV-VIII razreda OŠ
Pozivamo sve učenike IV, V, VI, VII i VIII razreda - ljubitelje mate-matike
da i ove školske godine učestvuju u jednoj novoj vrsti takmičenja. Nazvali smo
ga MATEMATIČKA INTERNET OLIMPIJADA.
To je pojedinačno takmičenje učenika u rešavanju specijalnih kon-kursnih
zadataka iz matematike korišćenjem interneta. Ideja je da se uče-nici i na ovaj
način druže sa matematikom. Ove godine takmičenje organi-zujemo već peti put.
 U čemu se ono sastoji?
Na "Arhimedesovom" pomoćnom sajtu www.mislisa.rs, počevši od
01.09.2014. godine, svake nedelje (ukupno 7 nedelja), objavljivaćemo po jedan
zadatak. To će biti zadaci I kola (prvi, kvalifikacioni nivo). Za svaki tačno
rešeni zadatak učenik dobija 1 bod.
Posle 7 nedelja (7 zadataka), sumiraju se rezultati I kola i Komisija
odlučuje koji učenici (i sa koliko bodova) su se kvalifikovali za II kolo
olimpijade (osnovni nivo). Rezultati prvog kola biće objavljevi na sajtu
11.10.2014. Odmah zatim, naredenih 5 nedelja, slede zadaci II kola (5 zada-taka),
gde učenik za svaki tačno rešeni zadatak dobija 2 boda.
Rezultati drugog kola biće objavljeni na sajtu do 20.11.2014.
Najuspešniji rešavatelji iz I i II kola pozivaju se na republičko finale
(završna faza - klasično takmičenje, pismeno - usmena olimpijada).
Planirano je da se Finale održi u Beogradu (Dečanska 6, "Arhime-des"), s
početakom u 14 časova), po sledećem rasporedu:
IV razred - 23.11.2014,
V razred - 30.11.2014,
VI razred - 07.12.2014,
VII razred - 14.12.2014,
VIII razred - 14.12.2014.
1
 Kako će biti organizovano FINALE?
Finale će biti u vidu kombinacije pismene i usmene olimpijade. Naime,
svaki takmičar postupno dobija (jedan za drugim) 3 listića sa po 4 zadatka, koje
rešava pismeno (uz neophodna obrazloženja) i odmah zatim usmeno (obrazlaže
pred komisijom). Predviđeno vreme trajanja finala je 3 sata. Posle toga, Žiri
objavljuje rezultate, proglašava pobednike i dodeljuje nagrade
(sa
odgovarajućim diplomama) i pohvale. Nagrade su le-pe matematičke knjige.
Nagrade i pohvale šaljemo poštom. Svaki učes-nik finala dobija sertifikat o
učešću, prigodan poklon i osveženje.
Za diplome sa finala Intrenet olimpijade učenicima 8. razreda dodeljuju se
dodatni bodovi pri upisu u srednju školu (videti, na primer, Konkurs za upis u SŠ
za škosku 2014/2015. godinu).
 Za dolazak učenika na Finale MIO "Arhimedes" nije u mogućnosti da
snosi troškove puta.
 Kada se učenik može uključiti u ovo takmičenje?
Najbolje je da se uključite što pre i da zadatke rešavate redovno, onim
redom kako se objavljuju na sajtu. Naravno, postoji mogućnost da se uključite u
takmičenje i kasnije, jer će vam biti dostupni i već objavljeni zadaci. Preporučite
ovo takmičenje i svojim drugovima!
 Učešće na "Arhimedesovoj" internet olimpijadi je besplatno!
 Nagrade (sa diplomama) i pohvale dobijaju oni učenici koji postignu
odgovarajući uspeh na FINALU internet olimpijade!
 Ovo takmičenje se nalazi u Kalendaru verifikovanih takmičenja koji
objavljuje Ministarsto prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 Kako se prijaviti za učešće i slati rešenja zadataka na ovoj internet
olimpijadi?
Objašnjenje se nalazi na sajtu: www.mislisa.rs
Đaci, ljubitelji matematike!
Evo još jedne prilike da, rešavajući lepe matematičke zadatke, učite
matematiku i odmah kontrolišete koliko ste u tome napredova-li. A to ćete
moći i od toga imati koristi samo ako zadatke rešavate samostalno, bez ičije
pomoći. U protivnom, samo ćete sebe, roditelje i nastavnika zavaravati da ste
nešto postigli, a u stvari koristi će biti vrlo malo! Dakle, putem
samoprovere, sami ćete sebe oceniti i nagradu ili pohvalu osvojiti!
Dobrodošli na "Arhimedesovu" V internet olimpijadu!
Preporučujemo da pogledate i sajt: www.arhimedes.rs
Pozivamo sve učenike VVIII razreda OŠ, ljubitelje matematike, da
učestvuju i na "Arhimedesovoj" dopisnoj matematičkoj olimpijadi, kao i da se
uključe u "Arhimedesovu" dopisnu matematičku školu.
Vaš "ARHIMEDES"
2
Download

Pismo u~enicima, qubiteqima matematike