Taboo – časopis sveta marketinga
Taboo poslovne vesti, informacije,
zanimljivosti, komentari, kritike...
Na sajtu: www.taboomagazine.org
Hroničari marketinških saznanja, njene filozofije,
mogućeg razumevanja i umeća primene, instrumenata i alata,
tržišnih komunikacija – od njihovog planiranja,
kontrole do merljivosti ostvarenih ciljeva,
tokova, događanja, trendova,
informacija, ličnosti...
VAŽI OD 01. januara 2013. godine
Izdav ač
SVET MARKETINGA, d.o.o.
Izdavačko-edukativni i konsultantski centar
sveta marketinga
26000 Pančevo, Ulica Stevana Šupljikca broj 71
PIB: 104107739
Matični broj: 20092815
Redakcija
26101 Pančevo, Ulica Petra Drapšina broj 2d
Poštanski fah 91
Telefoni: 013/314-981 i 318-011
Fax: 013/312-495
Proizvodno-prodajno odeljenje: 013/258-03-41
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.taboomagazine.org
Obrazac broj 1-T/13
Prijava za besplatan prijem časopisa
(Preporučite nas i drugima)
Pun naziv primaoca
Skraćeni naziv
Puna adresa (ulica i broj)
Poštanski broj i mesto
Godina osnivanja
Kraći opis obrazovne, poslovne,
društveno-političke ili profesionalne
delatnosti
Ime i prezime osobe zadužene za
odnose s javnošću
Naziv radnog mesta osobe zadužene
za odnose s javnošću
Kontakt telefon
Mejl
Ime i prezime primaoca časopisa
Akademsko zvanje
Naziv radnog mesta
Kontakt telefon primaoca časopisa
Mejl primaoca časopisa
Mobilni telefon primaoca časopisa
Fax
Adresa stanovanja (po želji)
Isporuku časopisa sveta marketinga TABOO vršiti na:
- Službenu adresu
- Kućnu adresu
Zainteresovan(a) sam da dobijam i druge informativne materijale izdavača:
- Da
- Ne
Prijavu poslati ili proslediti na jedan od ponuđenih načina:
•SVET MARKETINGA, d.o.o. Izdavač časopisa TABOO, Ulica Stevana Šupljikca broj 71, 26000 PANČEVO
•Fax: 013 312 495
•Sajt: www.taboomagazine.org
•Mejl sekretarice Redakcije: [email protected]
PRIJAVA VAŽI ZA 2013. GODINU I PODNOSI SE TOKOM 2013. KALENDARSKE GODINE
Download

PRIJAVA - Besplatan prijem TABOO-a