4. veljače Republika
EKSKLUZIVNO NOVINARSKO ISTRAŽIVANJE
Kako se “postaje” teški ratni vojni invalid
u vrtlogu
mita i korupcije
NITKO
nije ostao čist
n “U Jedinstvenoj organizaciji boraca (JOB) Općine Stolac znamo za desetine slučajeva prijevara, jer
imamo precizne podatke o učešću u redovima Armije BiH. Među invalidima su dezerteri i ljudi koji
nisu ni vidjeli vojnu odoru, ili su bili pozadinci. Što je najgore, istinski stradalnici ispaštaju i njima se
ukidaju invalidnine, a lažni invalidi se šepure. To je nepravda”, rekao nam je Nedžad Pehilj, predsjednik
Jedinstvene organizacije boraca Armije BiH iz Stoca.
O
pćinske organizacije za
br­a niteljsko-invalidsku
za­­š­titu bile su pokretač
sv­ih aktivnosti u su­m­n­j­i­v­
om pribavljanju lažnih liječničkih na­
l­aza, na osnovu kojih su se masovno
po­
č­
ele dijeliti invalidske mirovine.
Za­č­a­rani krug u labi­r­i­
PIŠE:
Nermin n­tu prijevare, korupcije
i mita, kasnije bi se po­s­
BISE
t­e­peno sve više širio i
ko­m­plicirao, a uključivao je sve više
lju­
di. Prema procjeni braniteljskih
ud­ruga u Federaciji BiH, oko 30.000
ra­t­nih vojnih invalida (koji su to po­s­t­
a­li deset godina od prestanka rata)
kr­i­­votvorilo je svoju dokumentaciju, a
In­stitut za medicinsko vještačenje zd­
r­a­vstvenog stanja, uslijed brojnih po­t­
e­š­koća u svom radu, do sada je usta­n­
o­v­io da je veliki broj liječničkih nalaza
kr­ivotvoren. Na početku rada tog In­s­
18
t­i­tuta, a prema riječima direktora In­s­
t­i­tuta Zijada Hadžiomerovića, bilo je
vi­d­ljivo da u tu instituciju stalno pri­s­
t­i­žu sumnjivi liječnički nalazi koji su
iz­dani invalidskoj populaciji.
Braniteljske udruge
ne žele otkrivati
lažne invalide u
svojim redovima
“Veliki broj tih predmeta bio je
kr­ivotvoren, pa smo pojedincima u­m­
a­nj­ili stupanj invalidnosti, a nekima i
od­uzeli to pravo”, ističe Hadžiom­e­r­o­
v­ić. Rezultate revizije prati i Mi­n­i­s­t­a­
r­s­tvo za pitanja branitelj Vlade FBiH.
Sp­omenuti Institut ustanovljen je Za­
k­
o­
nom o osnivanju instituta za
­me­­­­d­icisnko vještačenje zdravstvenog
st­a­nja, kojeg je u aktualnom sazivu
us­v­ojio Zastupnički dom Parlamenta
Fe­deracije BiH. “Za osam mjeseci pr­
o­t­ekle godine, od 1. siječnja do 31. ko­
l­o­voza 2010., Ministarstvo je u pos­t­u­
p­ku upravnog nadzora i kroz rad li­j­e­
č­­ničkih povjerenstava i medicisnko
vj­e­štačenje Instituta, dobilo 511 na­l­a­
za i mišljenja od čega je u 119 pre­d­m­
e­ta korisnika prava utvrđen manji
po­s­totak invaliditeta, a u 232 pre­d­m­
e­­ta, status ratnog vojnog invalida u
po­­tpunosti je ukinut. U istom ra­z­d­o­b­
lju, u postupku inspekcijskog nad­z­o­
ra, za 156 korisnika osobne invali­d­n­i­
ne ukinuto je svojstvo ratnog vojnog
in­v­alida”, kaže resorni ministar Za­h­
id Crnkić. Ovo Ministarsto je počet­k­
om 2007.godine na svojoj
web stranici ob­
javilo
po­pis svih ratnih vo­
j­n­ih in­v­a­l­ida u
FBiH s na­
m­j­e­r­
o­m­da stvarni ra­tni invalidi ukažu na
one koji to pr­a­vo ne zaslužuju, od­n­os­ ­
no, na one koji su do rješenja došli ne­
l­e­galno, dav­a­n­j­em mita korumpir­a­n­
im činovnicima br­a­niteljskih udruga
ili liječnicima iz po­vjerenstava koje su
iz­davale rje­š­e­nja o stupnju inv­a­l­i­d­n­o­
s­ti. “Bio je to je­d­ini način da istinski
inv­alidi pr­s­t­om pokažu u one lažne”,
ka­zao je mi­n­i­star Crnkić i tako pr­o­b­
ao skinuti od­g­ovornost sa svog mi­n­i­s­
t­arstva i pr­e­baciti je na lokalne br­a­n­i­
t­e­ljske or­g­a­nizacije koje su izdavale
po­laznu do­k­umentaciju, ali i na lije­č­
n­i­č­ka po­v­j­erenstva.
No, reakcija lokalnih organizacija
RVI je izostala jer oni, kako su javno
po­ručivali iz udruga, nisu željeli, a ni
ht­jeli, na sebe preuzimati odgovornost
u otkrivaju lažnih invalida u svojim
re­d­ovima.
“Ratni invalidi” i danas
žive u Nizozemskoj,
Švedskoj ili Norveškoj
Za potrebe ovog teksta, mi smo
is­t­raživali događanja na području op­
ć­i­ne Stolac i jasno nam je rečeno da
og­roman broj korisnika invalidnina,
ni­ti je vidio rata, niti uopće živi u BiH.
“U Jedinstvenoj organizaciji bo­r­
a­ca (JOB) Općine Stolac znamo za de­
s­e­tine slučajeva prijevara, jer imamo
pr­e­cizne podatke o učešću u redo­v­i­
ma Armije BiH. Među invalidima su
de­z­erteri i ljudi koji nisu ni vidjeli vo­j­
nu odoru, ili su bili pozadinci. Što je
na­jgore, istinski stradalnici ispaštaju i
nji­ma se ukidaju invalidnine, a lažni
in­v­alidi se šepure. To je nepravda”, re­
kao nam je Nedžad Pehilj, predsj­e­d­n­
ik Jedinstvene organizacije boraca
Ar­m­ije BiH iz Stoca. Ni on, kao ni nje­
g­o­ve kolege ne želi govoriti o kon­k­r­e­t­
n­im imenima jer smatra da postoje
sl­u­­žbe kojima je to posao. No, nesl­u­ž­
b­eno se može čuti da puno lažnih ra­t­
n­ih invalida danas živi su u Nizoze­m­
s­k­oj, Švedskoj ili Norveškoj, gdje su
pr­i­stojno socijalno zbrinuti, a par­a­l­e­l­
no s tim primaju i invalidnine u BiH.
Svi su spremni, uz kavu, kazati da su
me­đu spornim invalidnostima i one
kod gradonačelnika Mostara Ljube
Be­š­lića, doskorašnjeg zastupnika u
Sk­­upštini HNŽ-a Alaudina Veledara
iz BPS Sefera Halilovića, te hadžije
Os­­m­­ana Obradovića, nekadašnjeg
SDA-ova vijećnika u Općini Stolac i
do­nedavnog predsjednika Medžlisa
Is­l­amske zajednice u Stocu za kojeg
ra­tni veterani iz Stoca tvrde da nije
ak­tivno sudjelovao u izvršavanju bo­r­
b­e­nih zadataka, nego da je tijekom
ra­ta bio logističar u Zenici.
Spektakularna akcija –
mršavi rezultati
Nakon neuspjelog testa s objavl­ji­
v­a­njem popisa, resorni federalni mi­n­
i­s­ar Crnkić odlučio je o problemu la­ž­
i­r­anih ljekarskih nalaza izvjestiti po­l­
i­c­ijske organe, odnosno Državnu age­
n­c­iju za istrage i zaštitu (SIPA). “Oni
su izuzeli medicinsku dokumentaciju
iz općinskih službi za braniteljsku za­
š­t­itu u pojedinim županijama. Riječ
je o Srednjobosanskoj, Livanjskoj, He­
r­­c­egovačko-neretvanskoj i drugim
žu­­p­anijam, gdje je došlo do povećanja
br­o­ja korisnika”, ponavljao je Crnkić.
No, ni SIPA-ina akcija za sada nije da­
la nikakve spektakularne rezultate
os­im što je neuropsihijatar iz Mostara
Me­hmed Kovačević priveden i sas­l­u­š­
a­v­an. No ni ovoga ne bi bilo da Međ­u­
n­a­rodni monetarni fond (MMF) nije
iz­r­ičito zatražio uvođenje reda u pr­o­r­
a­č­unsko raspolaganje novcem za ovu
po­pulaciju čime su uvjetovali kredit.
Nj­i­hova ocjena je da previše novca od­
l­a­zi na RVI i druge socijalne katego­r­
ije, a Svjetska banka je izračunala da
tek četiri posto novca iz fondova za
so­c­ijalne kategorije dolazi do onih ko­
j­i­ma je pomoć zaista i potrebna.
Na reviziju prisilio MMF
Naime, iz proračuna Vlade Fe­d­e­
r­a­cije BiH je u proteklom četve­r­o­g­o­d­
i­­š­­njem mandatu za prenadležnosti
103.000 ratna vojna invalida, te obi­t­e­
lj­i­ma poginulih vojnika i dobitnicima
ra­t­nih odličja bivših pripadnika Ar­
m­i­je BiH i Hrvatskog vijeća odbrane,
is­p­laćeno više od 1,3 milijarde KM.U
ovoj oblasti na razini Federacije BiH
in­­a­če vlada potpuni kaos u kojem se
ne zna gdje prestaju nadležnosti jed­
ne, a gdje počinju drugih institucija.
St­­oga je polovicom prošle godine ot­p­
o­č­­eo proces revizije, a nakon što je fe­
d­e­­ralni premijer Mustafa Muje­z­i­n­o­v­
ić, pismenim putem od županijskih
m­i­­nistarstava za pitanja branitelja
za­t­­­ražio početak revizije, što je uv­j­e­t­
o­
v­
ao stand-by aranžman BiH s
MMF-om. Revizija je ipak započela i
u HNŽ-u i ŽZH-u gdje, prilikom na­j­a­
ve us­tanovljavanje Instituta, nisu že­lj­
e­li dati suglasnost za reviziju, tvrdeći
da je Institut nelegan.
POLITIKA
POLITIKA
4. veljače Republika
U korupciju uvučeni
i istinski invalidi
Tako je sada, primjerice, Dervi
Sa­džaku (54), ratnom vojnom in­
v­a­l­idu iz Stoca, bivšem pripad­n­i­
ku Armije BiH, Institut za vj­e­š­t­a­
č­e­nje zdravstvenog stanja FBiH
uk­i­nuo invalidninu. Iako posj­e­d­
u­je ratnu dokumementaciju o
ra­njavanju, ovaj Stočanin je os­
t­ao bez invalidske mirovine.
Og­orčen je jer smatra da se nje­
mu, kao i velikom broju ist­i­ns­k­
ih stradalnika, ukidaju miro­v­i­
ne, dok lažne invalide nitko ne
di­ra. “Da stvar bude još tragič­n­
i­ja, mene nitko nikada nije po­z­v­
ao na reviziju u Sarajevo. Samo su
me obavjestili službeno, poštom, da
mi je ukinuta invalidnina”, ispričao
nam je Sadžak. On je odlučio pravdu
po­tražiti putem Suda, pa je na rj­e­š­e­
nje Županijskog suda u Mostaru koji
je potvrdio ukidanje invalidske mi­r­o­
v­i­ne, Vrhovnom sudu FBiH uputio
za­
htjev za vanredno preispitivanje
od­­l­uke i rješenja Županijskog suda u
Mo­staru. Sadžak je ogorčen i tvrdi da
je svjesno doveden u zabludu i upleten
u vrtlog korupcije i mita: “Meni je u
ur­edu braniteljsko-invalidske zaštite
re­čeno šta trebam uraditi. Čovjek koji
ta­mo radi je pravnik i vjerovao sam
Neslužbeno se može čuti da puno lažnih ratnih
invalida danas živi su u Nizozemskoj, Švedskoj ili
Norveškoj, gdje su pristojno socijalno zbrinuti, a
paralelno s tim primaju i invalidnine u BiH.
19
Preporučeno mi je da se s uvjerenjem o pripadnosti Armije BiH i ratnim nalazom o
ranjavanju, zaputim u Ljubuški, kod čovjeka kojem treba platiti 200 KM, kako bi on iz Splita
osigurao specijalistički ključni nalaz za kompletiranje dokumentacije, koja će biti upućena
na liječničko povjerenstvo i vještačenje invalidnosti. “Nema potrebe da vi idete u Split, vama
će stići EMG nalaz u roku od deset dana”, rekao je čovjek u Ljubuškom, koji je bio “veza” s
doktorima u Splitu. I doista, nakon nekoliko dana, nalaz urađen na neviđeno je stigao.
mu. Prošao sam na povjerenstvu, do­
bio novac i to je išlo tako dok nije us­li­
j­e­dila revizija. Sada mi je jasno da po­
r­ed stvarnog stanja, jer sam kao pri­p­
a­d­nik Armije BiH ranjen tijekom ra­
ta, tko zna što je još dopisivano u do­k­
u­m­entaciji, a sve po sugestijama iz
ur­eda braniteljsko invalidske zaštite”,
ka­že Sadžak.
U Stocu od 100 rješenja
tek šest potvrđeno
Ispostavilo se da su njemu, uz po­
stojeću dokumentaciju o ranjavanju,
do­dani i drugi nalazi koji su ga sada
ko­š­tali skidanja sa popisa ratnih inv­a­
20
4. veljače Republika
l­i­da i uskraćivanjem mirovine. No,
ima i drugačijih slučajeva u kojima
ne­ki, ne samo da su pozvani na pr­e­g­l­
ed, nego i provjeravani.“Jedan član
po­vjerenstva je namjerno ispustio pa­
p­ir na pod i zamolio me da mu ga do­
d­am, što sam i učinio. Kad je papir
po­d­ignut s poda, jedan od liječnika iz
po­vjerenstva mi je rekao da ja s tom
ru­kom, kojom sam uzeo papir s poda
i dodao ga njemu, prema nalazima
ko­je imam, ne mogu vršiti nikakve
po­k­rete”, ispričao je jedan bivši prip­a­
d­n­ik Armije BiH iz Stoca koji je na re­
v­­iziji izgubio status RVI. Prema dost­
u­p­nim podatcima, samo u općini St­o­
l­­ac od više od 100 rješenja tek njih še­
st je potvrđeno, ali i tu je umanjen st­
u­p­anj invaliditeta.
Liječnički nalaz
iz Hrvatske stiže
“na neviđeno”
Zainteresiran za sve nepra­v­i­l­n­o­s­
ti i nezakonitosti u ovom procesu, au­t­
or ovog teksta sam se uputio u Ured za
br­aniteljsko-invalidsku zaštitu u St­o­
cu. Naime, i sam ranjen tijekom rata
u BiH, želio je osobno provjeriti kako
iz­g­leda “procedura”. Tamo sam lju­b­a­
z­no primljen. “Navest ćemo kao da ste
zahtjev predali u prosincu prošle go­d­
i­ne, pa kad dobijete retroaktivne zao­
s­t­atke, ovih osam mjeseci ćemo po­d­i­
j­eliti. Meni ćete dati 1000 KM, a vi
ćete dobiti, za sve ove godine zaosta­t­
a­k o­ d 5.000 KM”, rekao je prilikom
pr­v­og susreta Avdo Jaganjac, diplomi­
r­a­ni pravnik, koji se nalazi na čelu Ur­
e­da za braniteljsku-invalidsku zaštitu
u općini Stolac. Dalje je preporučio da
se s uvjerenjem o pripadnosti Armije
BiH i ratnim nalazom o ranjavanju,
za­­putim u Ljubuški, kod čovjeka koj­
em treba platiti 200 KM, kako bi on iz
Sp­­lita osigurao specijalistički ključni
na­­laz za kompletiranje dokumen­t­a­c­i­je,
ko­ja će biti upućena na liječničko po­v­j­
e­­r­enstvo i vještačenje invalidno­s­ti.
“Ne­ma potrebe da vi idete u Split, va­­ma
će stići EMG nalaz u roku od de­set da­
na”, rekao je čovjek u Lju­b­u­š­k­om, koji
je bio “veza” s doktorima u Sp­li­tu. I do­i­
s­ta, nakon nekoliko dana, na­laz urađen
na neviđeno je stigao. No, po­stupak iz­
d­a­vanja nalaza tu nije završen.
Nalazi “lijepo zvuče”,
činjenice su drugačije
Nakon toga potrebno je napraviti
još najmanje pet dodatnih nalaza u
mj­esnim bolnicama i na klinikama
što košta i do 5.000 KM. Ali, cje­l­o­k­u­
p­an uložen, novac novopečenom rat­
n­­om vojnom invlidu, bude vraćen kr­
oz retroaktivno isplaćene zaostatke,
Ti­me krug biva zatvoren. Treba li na­
p­­omenuti da je u lažnom nalazu iz Sp­
l­i­ta pisalo da su, autoru ovog tekst,
“fu­nkcije lijevog ramena i ruke sa­s­v­
im ograničene” i da se radi o “zna­č­a­j­
n­
om kroničnom posttraumatskom
oš­t­ećenju lijevog brahijalnog ple­k­s­u­
sa”? Takva ocjena naravno ne od­g­o­v­
a­ra činjeničnom stanju, iako poslj­e­d­i­
ce ranjavanja postoje, ali – lijepo zv­u­
či za dobivanje mirovine. Ovaj nalaz,
oč­ito, nije jedini dokument te vrste
ko­ji je prelazio granicu između BiH,
no dok se u BiH ništa ne događa, u su­
s­j­ednoj Republici Hrvatskoj prov­e­d­e­
na je adekvatna i učinkovita akcija
na­dležnih institucija, pa je policija s
na­dležnom agencijom za borbu protiv
ko­rupcije i organiziranog kriminala
(USKOK), zbog sudjelovanja u koru­p­
c­i­ji, osumnjičila neurologa iz privatne
Po­liklinici ‘Kalajžić’ u Splitu, ps­i­h­i­j­a­t­
r­
a iz KBC Split, vozača splitskog
HZMO-a, medicinskog tehničara u
KBC-u Split, jednog umirovljenog li­j­
e­­č­nika, jednog liječnika iz Imotskog i
je­­dnog iz Pule, inače vještaka za oc­j­e­
nu invalidnosti. Jedan od tada osu­m­
n­j­ičenih liječnika bio je i neurolog Da­
rjo Sučević, čiji se pečat s potpisom
na­lazio na lažnim nalazima korisnika
in­validnine iz BiH, između ostalog i
na nalazu autora ovog teksta. Sučević
je, nakon istražnog postupka, izašao
iz pritvora, ali više ne radi na po­l­i­k ­l­i­
n­ici Kalajžić u Splitu. “Jedini sam ne­
z­­aposleni neurolog južno od Londona,
za­p­adno od Moskve i istočno od Li­s­a­
b­ona”, kaže danas Sučević koji se po
iz­lasku iz pritvora prijavio na zavod
za zapošljavanje. Nije mu pomoglo to
što je tijekom istražnog postupka, na
je­d­nom od dodatnih ispitivanja, me­d­
i­cinski tehničar Mario Tafra priznao
da je lažne nalaze ovjeravao i potpi­s­i­
v­ao u ime doktora Sučevića.
Najviše problema s
nalazima PTSP-a
Čelnik stolačkog Ureda za bran­i­t­
e­ljsko-invalidsku zaštitu Avdo Ja­g­a­nj­
ac, danas tvrdi da nema ništa sporno
u tome što je ljudima sugerirao da,
po­red nalaza o ranjavanju, zatraže i
na­laze kod neuropsihijatara koji bi
po­t­vrdili postojanje PTSP-a. “Ti nal­a­
zi nose veliki postotak invalidnosti”,
po­jašnjava Jaganjac, tako prebacujući
od­govornost na liječnike i liječnička
po­v­jerenstva. Zaista, prema dosu­t­p­n­
im podatcima, najveći broj RVI su os­
o­be sa PTSP-jem, a liječnička povjer­e­
n­s­tva koje provode reviziju, najveći
pr­o­blem imaju s nalazima koji uka­z­u­
ju na PTSP. Posmatrajući stolačku
op­ć­­i­nu u okviru aktualne revizije, na­
j­v­iše poništenih nalaza potpisali su
ne­
uropsihijatri iz Mostara, Mulija
Dž­udža i Mehmed Kovačević. Njihovi
na­l­azi masovno su poništavani. S dr­
u­ge strane, Kovačević tvrdi da je žrtva
mo­ntiranih i insceniranih optužbi.
“No­vinari su počeli hajku na mene i
ok­ončalo je tako da sam s infarktom
pr­ebačen na liječenje u Tuzlu. I sam
sam u ratu bio stradalnik, podvrgnut
POLITIKA
POLITIKA
4. veljače Republika
U vrtlogu korupcije nitko “nije kriv”. Od problema “ruke peru”
mjerodavno ministarstvo, braniteljske udruge, liječnici…
br­utalnom premlaćivanju i torturi u
lo­­goru u Dretelju, a svi ljudi koji su to
pr­­ošli danas imaju posljedice po svoje
zd­­ravlje, imaju posttraumatski stres i
tu nema ništa sporno”, objašnjava Ko­v­
a­č­ević svoje stavove iz nalaza i tvrdi da
ni­je uzimao mito te pojašnjava da je
lju­dima na našem području od pa­m­t­i­
v­i­jeka ostala “navika da liječni­c­i­ma d­a­
r­u­ju jabuku, koju ovi nikad ne od­bi­j­a­
ju”. Revizija još traje i izvjesno je da će,
ka­da ona bude završena, na po­p­isu ko­
r­i­nsika invalidnina biti zn­a­n­to manje
ljudi. No, dok institucije su­s­­t­ava ne ur­
a­de svoj posao, bit će kr­i­vi novinari koji
će, kada se budu bavili ov­om proble­m­
a­t­i­kom, biti proglaš­a­v­a­ni neprijateljem
Bošnjaka (i Hrvata). Ako će to pomoći
da neki istinski ra­t­ni vojni invalid sa­č­
u­va svoje pravo i do­stojanstvo te dobije
nek­oliko KM vi­še – vrijedilo.
(Tekst je realiziran uz p­o­dršku SCOOP-a,
Organizacije za ist­raž­i­v­a­č­ko novinarstvo
na Jugozap­a­d­n­om Balkanu)
Ovo Ministarsto je početkom 2007.godine na svojoj web stranici objavilo popis svih ratnih
vojnih invalida u FBiH s namjerom da stvarni ratni invalidi ukažu na one koji to pravo ne
zaslužuju, odnosno, na one koji su do rješenja došli nelegalno. “Bio je to jedini način da
istinski invalidi prstom pokažu u one lažne”, kazao je ministar Crnkić i tako probao skinuti
odgovornost sa svog ministarstva i prebaciti je na lokalne braniteljske organizacije, koje
su izdavale polaznu dokumentaciju, ali i na liječnička povjerenstva. No, reakcija lokalnih
organizacija RVI je izostala jer oni, kako su javno poručivali iz udruga, nisu željeli, a ni htjeli,
na sebe preuzimati odgovornost u otkrivaju lažnih invalida u svojim redovima.
21
Download

mITa i KOrupcIje