"A R H I M E D E S"
Beograd, 20.11.2013. god.
Br. 5718
MATEMATIČKO DRUŠTVO
11103 BEOGRAD, Dečanska 6
Pošt. fah 88
Tel. (011) 3245-382 i 3245-383
Tel./faks (011) 3245-383
PIB 100067193
OBAVEŠTENJE O ZIMSKOM SEMINARU
za nastavnike računarstva i informatike
u osnovnim školama i srednjim školama,
za učitelje i druge koji koriste računar u nastavi
XXX SPECIJALIZOVANI REPUBLIČKI SEMINAR
ZA NASTAVNIKE RAČUNARSTVA I INFORMATIKE U OŠ i SŠ
Seminar je akreditovan za šk. 2012/2013. i 2013/2014. god. (šifra u Katalogu je 277)
Organizator: Matematičko društvo "ARHIMEDES", BEOGRAD
reme održavanja: 18. januar 2014. godine (subota) od 8 do 16 časova (otvaranje u 9 časova)
Mesto održavanja: SAVA CENTAR u Beogradu, Milentija Popovića 9, glavni ulaz (sala 1/B)
Tramvaji: 7, 9, 11, 13; autobusi: 17, 18, 88, 89, 94, 95, 601.
PROGRAM SEMINARA
Пре подне (пленарно)
0. Prijem učesnika seminara i podela materijala ........................................................ 08.0009.00
1. Otvaranje seminara ............................................................................................. 09.0009.15
2. Velimir Radlovački, profesor, Školski centar, Vršac:
Trend razvoja hardvera ................... .................................................................. 09.1509.55
3. Srđan Maričić, profesor, Tehnička škola, Mladenovac:
Besplatne korisničke aplikacije u Windows okruženju ................................... 09.5510.35
Pauza: 30 minuta (kafa) ........................................................................................ 10.3511.05
4. Saša Španović, profesor, OŠ "Žarko Zrenjanin", Apatin:
Microsoft Office u obrazovanju ........................................................................ 11.05-11.45
Pauza: 60 minuta (ručak u restoranu " Sava centra" ) ......................................... 11.4512.35
Po podne (po grupama)
Prva grupa (osnovna škola)
Druga grupa (srednje škole)
5. Nevenka Spalević, MG, Beograd:
Zadaci za razvijanje
algoritamskog načina
mišljenja u nastavi ..............12.3513.15
5. Katarina Anđelković, MTID:
Sigurnost učenika
na internetu ........................... 12.3513.15
6. Katarina Anđelković, MTID
Sigurnost dece
na internetu.... ................... 13.1513.55
6. Nevenka Spalević, MG, Beograd:
Zadaci za razvijanje
algoritamskog načina
mišljenja u nastavi .................13.1513.55
7. Katarina Veljković,
Politehn. škola, Kragujevac:
Robotika ............................. 13.5514-35
7. Jelena Hadži-Purić, MF, Bg
Algoritmizac. i rešavanje
takmičarskih zadataka ....... 13.5514.35
8. Jelena Hadži-Purić, MF, Bg
Algoritmizac. i rešavanje
takmičarskih zadataka ...... 14.3515.15
8. Katarina Veljković,
Politehn. škola, ragujevac
Robotika ............................... 15.3515.15
9. Okrugli sto (zajedno obe grupe):
Razgovor o temama seminara, aktuelne informacije i dr.
(Dragan Marinčić, mr Tomislav Stošić i predavači) ................................................
10. Подела уверења и затвараnjе семинара .........................................................
15.1515.45
15.4516.00
Prijavljivanje se vrši na našu adresu ili preko faksa (011) 3245-383, najkasnije do 30.12.2013. god. Obrasci
PRIJAVA (grupnih i pojedinačnih) su u prilogu, pa se mogu kopirati u potrebnom broju prime-raka. Obrasci
prijava mogu se odmah preuzeti i sa naših sajtova www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs. Potrebni podaci za
prijavu: naziv i datum seminara, prezime i ime nastavnika, zvanje, škola i njena – adresa (obavezan je poštanski
broj), telefon/faks, e-mail, PIB i broj tekućeg računa škole (ako kotizaciju plaća škola), odnosno JMBG - lični broj
(ako kotizaciju plaća sam nastavnik).
Za sve nastavnike iz jedne škole treba poslati grupnu prijavu (u tom slučaju se ne šalju pojedinačne prijave).
Obavezno naznačiti ko plaća kotizaciju (to je potrebno zbog izdavanje računa). Neprijavljeni nastavnici ne
mogu prisustvovati seminaru (da bi se izbegla gužva i obezbedili radni materijali i uverenja za sve učesnike,
ručak, kafa).
Kotizacija za jednog učesnika je 3.500 dinara ako se uplati do 30.12.2013, odnosno 4.000 dinara ako se plaća
posle tog roka. Kotizacija nije menjana već pet godina, a PDV je povećan na 20%!
Kotizacija za seminar 18. januara (računarstvo) uplaćuje se na tek. račun br. 17076644 (primalac:
"Arhimedes" Bgd) uz poziv na br. 085718 , s tim da se kopija uplatnice obavezno preda na seminaru (na
poleđini uplatnice treba ispisati imena svih nastavnika za koje je ta uplata izvršena). U gornjem levom uglu
naloga/uplatnice treba upisati PIB škole, a kod ličnih uplata upisati lični broj (JMBG) nastavnika. Na kopiji
uplatnice koju dostavljate obavezno navesti datum seminara (na poleđini ili u polju "svrha plaćanja". Izuzetno,
uplata se može izvršiti u gotovu na seminaru ili u "Arhimedesu".
U kotizaciju su uračunati troškovi održavanja seminara, radni materijali, ručak (švedski sto), kafa,
prigodni pokloni, PDV (20%). Za izvršene uplate svaki uplatilac dobija račun prilikom registracije po dolasku na
seminar ili račun šaljemo poštom. Račun će glasiti na uplatioca koji je naveden na uplatnici odnosno na prijavi
(treba da znamo PIB ili JMBG uplatioca).
Posluženje: Obezbeđeni su ručak u restoranu "SAVA CENTRA" i kafa (sve uračunato u kotizaciju).
Materijali: Svi učesnici koji se prijave u navedenom roku i uplate kotizaciju dobiće radne materijale u vezi
sa temama seminara (rezimea, pa i cela predavanja) i "Arhimedesove" poklone (prigodnu publikaciju, stoni ili
trodelni zidni kalendar, mali džepni kalendar, svesku, hemijsku olovku) – sve u prigodno dizajniranoj kesi.
Uverenja (sertifikati) o prisustvu seminaru (8 sati) davaće se na kraju seminara.
Publikacije: Za vreme seminara učesnici će moći da kupe ili poruče odabranu priručnu literaturu.
 "Arhimedes" organizuje seminare u Sava centru u dane 16, 17, 18. januara 2014. godine i to:
16. januara – učitelji (matematika), 17. januara – matematika (predmetna nastava), 18. januara –
računarstvo. Za svaki seminar podnosi se posebna prijava, tj. ne može se vršiti prijavljivanje za dva/tri
seminara na istom obrascu. Znači, jedan obrazac prijave - za jedan seminar - jedan datum (za bilo
koji broj nastavnika). U protivnom prijave nećemo uzimati u obzir.
Molimo da se pridržavate navedenih uslova i rokova! Hvala!
Srećno i uspešno u 2014. godini!
E-mail: [email protected]
Internet: www.arhimedes.rs
www.mislisa.rs
Za organizatora Seminara:
Bogoljub Marinković, prof. (s.r.)
Za obrazac Prijave za seminar klikni ovde!
NAPOMENA (UČLANJENJE
U MD "ARHIMEDES" I BENEFICIJE)
Pozivamo sve zainteresovane da se učlane u Matematičko društvo "Arhimedes" (ako to već nisu do sada
u~inili). Godišnja članarina za 2014. god. je 1.000 din. Obrazac prijave za učlanjenje je u prilogu (a može se
preuzeti sa naših internet-sajtova). Prijava se dostavlja "Arhimedesu", a uplata članarine vrši na tekući račun br. 20511047-24 ("Arhimedes" Beograd), uz poziv na broj 01- 2014. Članovi dobijaju člansku kartu (sa upisanom
članarinom) i uživaju određene povlastice: ne plaćaaju kotizaciju za "Arhimedesove" stručne tribine, korišćenje knjiga
iz "Arhimedesove" biblioteke, popust 10% pri kupovini ("Arhiedsovih" publikacija za lične potrebe) ako iznos računa
pri jednoj kupovini nije manji od 1000 din. Spisak svih stručnih tribina (10 matematičkih, 5 računarskih i 5 učiteljskih),
koje se održavaju utorkom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (18-20 časova), objavljuje se na "Arhimedesovim"
sajtovima.
Za učešće na "Arhimedesovim" seminarima (za koje je obavezna kotizacija) članovi imaju popust pri uplati
kotizacije (10%-20%, zavisno od seminara i visine kotozacije), što se precizira za svaki seminar. Za seminare u
Sava centru (16, 17. i 18. januara 2014), na osnovu plaćene članarine za 2014. godinu, popust je 500 dinara po
seminaru. Članarina i kotizacija uplaćuju se na odvojenim uplatnicama (kopije istih obavezno se dostavljaju
"Arhimedesu"). Članarina se upisuje u člansku knjižicu i prijavu. Članarina se može uplatiti na jednoj uplatnici
(nalogu) i za više nastavnika (na primer, kada to čini škola), uz naznaku za koje nastavnike (na poleđini uplatnice ili
u posebnom dopisu), ali se "Arhimedesu" dostavljaju popunjene i potpisane pojedinačne prijave za učlanjenje.
Nastavnici koji ne popune Prijavu za učlanjenje i ne plate članarinu za 2014. godinu i o tome ne obaveste
"Arhimedes", plaćaju puni iznos kotizacije za zimske seminare 16, 17. i 18. januara 2014.
Za obrazac Prijave za učlanjenje klikni ovde!
"ARHIMEDES"
"ARHIMEDES" VEĆ PUNIH 40 GODINA SA VAMA I ZA VAS!
Download

"A R H I M E D E S" Beograd, 10