"ARHIMEDES"– MATEMATIČKO DRUŠTVO
11103 Beograd, Dečanska (M. Pijade) 6, pošt. fah 88
Telefoni: (011) 3245382 i 3245383, faks: 3245383
Tekući račun: 170 76644 i 205 1104724, PIB 100067193
E-mail: [email protected]  Internet: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
Br. 5303
Beograd, 24.01.2011.
DIREKTORIMA ŠKOLA,
AKTIVIMA NASTAVNIKA/PROFESORA MATEMATIKE U OŠ
AKTIVIMA NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE (UČITELJA),
AKTIVIMA PROFESORA MATEMATIKE U SŠ
PREDMET:
Obaveštenje o nekim "Arhimedesovim" seminarima (februar-mart 2011)
Poštovani,
Uspešno su završeni "Arhimedesovi" januarski seminari u beogradskom Sava centru
(matematika, računarstvo, učitelji), 1315. januara 2011. "Arhimedesove" stručne tribine (kao
stalni seminari) održavaju se svakog meseca po objavljenom rasporedu (videti na sajtovima:
www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs).
Planiramo i neke druge seminare u toku drugog polugodišta ove školske godine. Osim
seminara koje organizuje u dogovoru-saradnji sa nekim stručnim društvima iz unutrašnjosti,
"Arhimedes" organizuje još neke takve seminara u Beogradu, o čemu saopštavamo neophodne
podatke i uslove. Svi "Arhimedesovi" seminari su akreditovani (kategorija obavezan) i imaju
tradiciju. Kataloški broj je iza naziva seminara.
1. Seminar: "Arhimedesov" matematički praktikum (065)
- Namenjen je profesorima matematike u srednjim školama.
- Mesto održavanja: Učiteljski fakultet u Beogradu, Kraljice Natalije 43
- Vreme održavanja: 19.02.2011. godine (subota) od 13 do 21 sat (sa kraćom pauzom za
posluženje), ukupno trajanje 8 sati.
- Teme: Mesto učenika u nastavi i njihovo motivisanje za učenje matematike. Kvadratna
jednačina, nejedačina i funkcija (jedan detaljan pristup). Trigometrija pravouglog trougla.
Površina trougla (razni pristupi). Formula jedna ali vredna. Logičko-kombinatorni zadaci.
Obezbeđeni radni materijali za učesnike seminara.
- Predavači: dr Mićo Miletić, mr Vladimir Baltić, mr Tomislav Stošić, Ţivdain Andrić,
Bogoljub Marinković
- Kotizacija za seminar sa napred navedenim karakteristikama: 2.200,00 dinara po
učesniku (uključen PDV od 18%).
- Prijavljivanje i plaćanje. Prijava se šalje na našu adresu do na nedelju dana pre
seminara i treba da sadrži sledeće podatke: naziv i datum seminara; ime i prezime, zvanje i
JMBG učesnika seminara, naziv i adresu škole, PIB škole (ako plaća škola), telefon škole i lični.
Broj mesta je ograničen (zbog prostora). Prijava se može podneti i na priloženom obrascu (može
se odštampati i sa našeg sajta). Uz prijavu se dostavlja i dokaz o uplati (kopija uplatnice). Uplata
se vrši na tekući račun: 205-11047-24 (korisnik "Arhimedes" Beograd), s pozivom na broj 085303-S, gde je S redni broj seminara u ovom obaveštenju. Za uplaćenu kotizaciju "Arhimedes"
ispostavlja propisani račun. Ukoliko prijavljivanje vrši škola, onda prijava treba bude overena
pečatom i potpisana od strane odgovornog lica.
- Tehničke uslove (sala, bim-projektor i platno, školska tabla), radne materijale, upitnike i
uverenja – obezbeđuje "Arhimedes". Uverenja (sertifikate) izdaje, overava i potpisuje
"Arhimedes".
1
2. Seminar: Obuka za dodatni rad iz matematike (064, 065)
- Za nastavnike/profesore matematike u OŠ (stariji raz.) i SŠ (svi razredi).
- Mesto održavanja: Učiteljski fakultet u Beogradu, Kraljice Natalije 43
- Vreme održavanja: Seminar se održava u dva uzastopna utorka: 15.02.2011. i
22.02.2011.godine od 18 do 21 sat (sa kraćom pauzom za posluženje), ukupno trajanje 6 sati.
Izdaje se samo jedno uverenje na 6 sati.
- Teme: Okvirna tema: Nestandardni matematički zadaci – ideje i metode rešavanja.
Pojedinačne teme: Dodatno iz deljivosti (aritmetika ostataka, kongruen-cije po modulu). Grafovi
pomaţu (pojam i neke primene). Crteţ pomaţe: Metod pravougaonika. Uh, ta geometrija! (iz
serije: Volite li geometriju?). Neki problemi ekstremnih vrednosti (elementarne algebarske
metode).
- Realizatori-predavači: mr Vladimir Baltić, Dragana Stošić-Miljković i Bogoljub
Marinković, profesori ("Arhimedesovi" saradnici).
- Kotizacija za seminar sa napred navedenim karakteristikama: 1.500,00 dinara po
učesniku (uključen PDV od 18%).
3. Seminar: Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u
osnovnoj školi – osnovni nivo (A). (053)
- Namenjen je nastavnicima razredne nastave/učiteljima.
- Mesto održavanja: Učiteljski fakultet u Beogradu, Kraljice Natalije 43
- Vreme održavanja: 26.02.2011. godine (subota) od 13 do 21 sat (sa kraćom pauzom za
posluženje), ukupno trajanje 8 sati.
- Teme: Uvodna tema o motivisanju učenika za učenje matematike. Geometrija –osnovni
pojmovi i veţbe u "geometrijskom gledanju". Prebrojavanja geometrijskih figura. Mala
kombinatorika – osnovni pojmovi i primena.
- Predavači: D. Stošić-Miljković, J. Bašić, R. Kljajević, B. Marinković.
- Kotzizacija za seminar sa napred navedenim karakteristikama: 2.200,00 dinara po
učesniku (uključen PDV od 18%).
4.
Seminar: Motivisanje i razvijanje interesovanja za učenje
matematike ( u mlađim razredima OŠ ). (050)
- Namenjen je nastavnicima razredne nastave/učiteljima.
- Mesto održavanja: Učiteljski fakultet u Beogradu, Kraljice Natalije 43
- Vreme održavanja: Seminar se održava u dva uzastopna utorka: 22.03.2011. i
29.03.2011.godine od 18 do 21 sat (sa kraćom pauzom za posluženje), ukupno trajanje 6 sati.
Izdaje se samo jedno uverenje na 6 sati.
- Teme: Uvodna tema: Motivacaija i podsticanje učenika mlađih razreda za učenje
matematike; razvijanje i odrţavanje interesovanja i kako se ono vrši (na primerima ). Mogućnosti
i sadrţaji za razvijanje interesovanja za matematiku u raznim vidovima matematičkih aktivnosti
(redovna nastav, dodatna nastava, sekcije, takmičenja, publikacije) – primeri zadataka (po
razredima), mala radionica, matematički kviz.
- Realizatori-predavači: Dragana Stošić-Miljković, Katica Marić, Dobrila Radibratović i
Bogoljub Marinković
- Kotizacija za seminar sa napred navedenim karakteristikama: 1.500,00 dinara po
učesniku (uključen PDV od 18%).
Sve ostalo za seminare 2, 3 i 4 (prijavljivanje, tekući račun za uplatu kotizacije, radni
materijali, tehnički uslovi, upitnici, uverenja) – isto je kao kod seminara pod br. 1 (videti
napred).
Za sve dodatne informacije i dogovore stojimo vam na raspolaganju.
S poštovanjem,
Za "ARHIMEDES":
Bogoljub Marinković, prof.
2
Download

"ARHIMEDES" - KLUB MLADIH MATEMATIČARA