"JEDINSTVO-METALOGRADNJA"A.D. Sevojno, Ulica Prvomajska bb.
Sevojno
o b j a v lj u j e:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Upravni odbor Akcionarskog društva "Jedinstvo-Metalogradnja" Sevojno, na sednici održanoj dana
25.03.2011. godine, doneo je Odluku o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara.
Sednica Skupštine će se održati dana 20.05.2011. godine, u poslovnim prostorijama "JedinstvoMetalogradnja" a.d. Sevojno, sa početkom u 12,00 časova.
Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji
raspolažu sa najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa. Ostali akcionari svoje pravo glasa na
Skupštini mogu ostvariti preko punomoćnika, s tim što punomoćnici moraju predstavljati akcionare
koji zajedno imaju najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa.
Uvid u materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara, kao i preuzimanje obrasca punomoćja može
se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 8,00 do 13,00 časova.
Za sednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. a) Izbor predsednika Skupštine,
b) Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. a) Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju
Akcionarskog društva, kao i izveštaja Revizora i Internog revizora u vezi sa finansijskim
izveštajem za 2010. godinu,
b) Donošenje odluke o pokricu gubitka utvrdjenog finansijskim izveštajem za 2010.
godinu.
3.
Razmatranje izveštaja o radu:
- Upravnog odbora,
- Internog revizora.
4.
Razrešenje i izbor organa Akcionarskog društva i to:
- Upravnog odbora,
- Internog revizora.
5.
Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2011. godinu.
6.
Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog odbora koji
nisu u radnom odnosu u Društvu, kao i odluke o odobravanju ugovora sa članovima
Izvršnog odbora.
Sednici Skupštine mogu da prisustvuju akcionari koji prijave svoje učešće najkasnije 72 časa pre
održavanja Skupštine, lično ili na adresu "Jedinstvo-Metalogradnja" a.d. Sevojno.
Kao dan sa kojim se utvrdjuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini odredjen je
25.03.2011. godine.
Izveštaj o bitnom dogadjaju biće objavljen na internet stranici Akcionarskog društva:
www.j-metalogradnja.rs.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
Zoran Radibratović
Download

"JEDINSTVO-METALOGRADNJA"A.D. Sevojno, Ulica Prvomajska