Linijska struktura
1. Napisati program koji prevodi dužinu datu u inčima u centimetre (1 inč = 2,54 cm). Rezultat
ispisati na dve decimale.
2. Napisati program kojim se izračunava vrednost funkcije za zadati broj x: y =
x + x2 +1
.
2x − x
3. Napisati program kojim se izračunava obim i površina pravouglog trougla ako su date katete.
4. Napisati program koji izračunava zbir cifara zadatog trocifrenig broja.
5. Napisati program koji će za zadati četvorocifren broj ispisati koliki je ostatak pri deljenju tog
broja zbirom njegovih cifara.
6. Data su dva cela broja naći aritmetičku sredinu njihovih kubova i geometrijsku sredinu njihovih
kvadrata.
IF naredba
1. Napisati program, koji će za uneta tri cela broja štamati da li su svi parni.
2. Napisati program, koji u zavisnosti od učitane vrednosti x, izračunava vrednost funkcije z ili daje
poruku da je funkcija nedefinisana: z = 2 x + 1 .
3. Dat je trocifren broj a. Ako je zbir njegovih cifara veci od 10 umanji ga za 5, inače ostaviti ga
neizmenjenog.
4. Naći najveći od brojeva x, y, z .
5. Data su dva broja. Zameniti drugi broj 0, ako je on manji od prvog, a ostaviti ga neizmenjenim
ako to nije tako.
6. Data su tri broja poreñati ih po veličini od najmanjeg do najvećeg .
7. Dat je trocifren broj. Izračunati i odštampati zbir njegovih cifara.
8. Data su dva cela trocifrena broja. Izračunati i odštampati koji od njih ima veći zbir cifara.
− 2 x + 1, x < 0

9. Napisati program, kojim se za dato x, izračunava y po formuli: y =  x,
0 ≤ x <1
 2
x ≥1
x ,
10.
Data su tri cela broja a, b, c. Ako je njihov zbir paran broj neka se svi uvećaju za dva, u
suprotnom ostaju nepromenjeni. Štampati te brojeve.
11.
Ulazni podaci su tri cela broja a, b i c. Ako je zbir prvog i trećeg veći od 20, prvi i treći
menjaju mesta, u suprotnom svi se umanjuju za 2. Štampati dobijene brojeve jedan ispod drugog.
12.
Za tri učitana cela broja ispitati da li je jedan od njih jednak sumi druga dva.
13.
Stranice čine trougao, ako važi da je svaka stranica manja od zbira druge dve. Napiši
program koji će ispitati i rečima ispisati da li stranice čine trougao.
14.
Napisati program, koji ispituje da li je dati trocifren prirodan broj palindrom. Broj je
palindrom ako se isto čita sleva nadesno kao i sdesna nalevo.
15.
Neka se sa tastature unose brojevi n1, n2, i n3. Napisati program, kojim se ovi brojevi
udvajaju ako je n1≥n2≥n3, inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrednost.
CASE naredba
1. Zadaje se brojčana ocena učenika (1-5). Ispisati odgovarajuću opisnu ocenu (nedovoljan –
odličan).
2. Neka se sa tastature unose brojevi n1, n2, i n3 i neki indikator. Napiši program kojim se ovi
brojevi udvajaju za zadati indikator 1, ako se unese indikator 2 brojevma se dodeljuje njihov
prethodnik, a za indikator 3 brojevima se dodeljuje njihova apsolutna vrednost.
3. Napisati program, koji će za zadati realan broj x izračunati vrednost funkcije

 x, x = 1

 1
y=
,x=2
 x +1
 x2 +1
,x=3

 x −1
u zavisnosti od zadatog indikatora (1,2,3). Ako funkcija nije definisana ispisati odgovarajuću
poruku.
4. Ulazni podatak je današnji datum (dan, mesec, godina). Odrediti broj dana u mesecu i sutrašnji
datum.
5. Ako je 01.01. neke godine ponedeljak, odrediti koji je dan u nedelji br (br je data vrednost od 1
do 365).
6. Ulazni podaci su dan, mesec i godina. Napisati program, koji odreñuje koliko je dana preostalo u
tom mesecu.
7. Ulazni podaci su redni broj meseca i godina. Napisati program, koji ispisuje naziv meseca i
ukupan broj dana u tom i sledećem mesecu.
Download

Sistematizacija_if_case