26. novembar 2011. god.
1. Nacrtati algoritam i napisati program koji će učitavati katete pravouglog trougla, a zatim
izračunavati i prikazivati na ekranu obim i površinu tog trougla.
2. Nacrtati algoritam i napisati program koji će za unete brojeve a i b rešavati jednačinu
b=x+a, i ispisivati dobijeni rezultat na ekranu.
3. Nacrtati algoritam i napisati program koji će za unete brojeve a, b i c, proveravati da li
kvadratna jednačina ax2+bx+c=0 ima rešenja (b2-4ac ≥ 0), a zatim rešavati kvadratnu
jednačinu ax2+bx+c=0.
2. Uneti stranicu i visinu trougla. Ako je njihov zbir veci od 25 obe umanji za 3 u suprotnom
uvecaj ih za 7. Štampati površinu novog trougla.
3. Nacrtati algoritam i napisati program koji učitava stranice pravougaonika. Ako je zbir
stranica veći od 20 obe stranice umanji za 5, u suprotnom obe stranice uvećaj za 3. Kao
rezultat treba izračunati i prikazati obim i površinu novonastalog pravougaonika.
4. Dat je trocifren broj, ako je zbir cifara desetica i jedinica veći od cifre stotina štampati
dvocifren broj koji se dobija tako sto se iz trocifrenog broja izbaci cifra stotina, u
suprotnom štampati četvorocifren broj kome je cifra hiljada jedanaka cifri jedinica.
5. Data su dva trocifrena broja. Ako je zbir cifara prvog broja veći od zbira cifara drugog
broja štampati zbir korena tih brojeva, u suprotnom zbir njihovih recipročnih vrednosti.
6. Dat je dvocifren broj, ako su njegove cifre desetice i jedinice veće od 5 i manje od 9
uvecati broj 3 tri puta, u suprotnom umanjiti ga za 1. Štampati novi broj.
7. Uneti stranicu i visinu trougla. Ako je njihov zbir veci od 25 obe umanji za 3 u suprotnom
uvecaj ih za 7. Štampati površinu novog trougla.
8. Dat je dvocifren broj. Ako je cifra desetice manja od 8 i cifra jedinice manja od 7 formirati
novi broj tako da se cifra desetice uveca za 1 a cifra jedinice za 2, u suprotnom obe cifre
umanjiti za 5. Štampati novi broj.
Download

Zadaci za razmisljanje (2. deo)