4. SINIF COÞMAYA SORULARI
3.
1. BÖLÜM
DÝKKAT! Bu bölümde 1’den 10’a kadar puan
deðeri 1,25 olan sorular vardýr.
A
B
Yukarýdaki þekilde s(ëA) + s(ëB) = 180°’dir.
A açýsýnýn ölçüsü B açýsýnýn ölçüsünün 3
katýndan 20° fazladýr.
1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde ka-
Buna göre, s(ëB) kaç derecedir?
BB
lanlarýn toplamý kaçtýr?
A) 30°
BB
B) 78
C) 91
C) 50°
D) 60°
D) 87
www.coskunkoleji.org
A) 83
B) 40°
2. 0, 2, 3, 5 rakamlarýný birerkez kullanarak
4.
oluþturulabilecek 4 basamaklý 3000’den
büyük en küçük tek sayý ile, 4 basamaklý 5000’den küçük en büyük çift sayýnýn
toplamý kaçtýr?
B) 6527
C) 5023
D) 1503
3
4
Sayý doðrusu üzerinde iþaretli noktanýn sayýsal ifadesi þýklardan hangisinde doðru verilmiþtir?
DD
A)
Coþmaya 2014
2
?
AA
A) 6545
1
0
3
4
B)
2
3

1
3
C) 2
3
10
D) 3
4
10
3
Coþmaya 2014, 4. SINIF
5.
7.
4
K
36
108
91 lira üç kiþi arasýnda þöyle paylaþýlýyor:
Ýkinci üçüncüden 3 lira fazla, birinci ikinciden 2 lira eksik alýyor. En çok para alan kaç
para almýþtýr?
AA
A) 32
L
B) 31
C) 30
D) 29
M
2916
Yukarýdaki piramitte sayýlar belli bir kurala
göre dizilmiþtir.
Buna göre, M –(K + L) iþleminin sonucu kaçtýr?
CC
B) 468
C) 636
D) 742
www.coskunkoleji.org
A) 564
6. Tersten yazýldýðýnda deðiþmeyen sayýlara
8.
“Palindrom sayý” denir. (Örn; 232, 1001
.... vb)
Buna göre, 5005’den sonraki iki palindrom sayýnýn toplamý kaçtýr?
Þekilde modellenen kesirlerle yapýlan
iþlemin sonucu kaçtýr?
BB
4
A) 6006
B) 10340
C) 13013
D) 14014
BB
A)
7
9
B)
8
9
C)
10
9
D)
11
9
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 4. SINIF
9.
380 litre kolonya her biri diðerinden 6 litre
daha fazla olan 5 bidonu tam doldurmuþtur.
En küçük bidon kaç litreliktir?
2. BÖLÜM
DÝKKAT! Bu bölümde 11’den 30’a kadar puan
CC
A) 82
B) 76
C) 64
deðeri 2,50 olan sorular vardýr.
D) 58
11.
Yukarýdaki 2 boyutlu þekiller ile birbirlerinin üzerine gelmeyecek þekilde aþaðýdaki þekillerden hangisi yapýlamaz?
10. Aþaðýdakilerden hangisi olasýdýr?
CC
www.coskunkoleji.org
AA
A)
B)
C)
D)
A) 366 öðrencinin doðum gününün farklý olmasý
B) Þubat ayýnýn 2017 yýlýnda 29 çekmesi
C) Çöle yaðmur yaðmasý
D) Aslanlarýn uçabilmesi
12.
1 – 6 – 61 – 616 – ?
Örüntüdeki verilmeyen sayý kaçtýr?
BB
Coþmaya 2014
A) 6161
B) 6171
C) 1616
D) 6611
5
Coþmaya 2014, 4. SINIF
13.
15. Nilüfer, Coþkun’dan 5 yaþ büyüktür. Coþkun, Nilüfer’in yaþýna geldiðinde Nilüfer’in
yaþý 20 olacaktýr.
D
Buna göre, Coþkun’un þimdiki yaþý
kaçtýr?
CC
Yukarýdaki dörtgenlerden kaçýnýn içinde  vardýr?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 12
CC
B) 5
C) 6
D) 8
www.coskunkoleji.org
A) 1
14. Bir örüntü (2, 5, 8, 11) , (14, 17, 20, 23),
16. Bir çalar saat; 7’de 1 defa, 8’de 2 defa,
(26, 29 ....) .... þeklinde dörtlü gruplar
halinde oluþturuluyor.
9’da 3 defa ve saat 10’da 4 defa çalmaktadýr.
Buna göre, altýncý grubun sayýlarý toplamý birinci gruptan kaç fazladýr?
Ayrýca her buçuk saatlerde bir defa çaldýðýna göre, saat 7’den 10’a kadar toplam kaç defa çalar?
CC
6
A) 96
B) 144
C) 240
D) 480
AA
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 4. SINIF
17.
19. k, l ve m ardýþýk doðal sayýlar k > l > m
A
biçiminde sýralanýyor.
60°
Buna göre, kaç tanesi doðrudur?
60°
I. m tek ise, k + l + m çifttir.
?
B
C
II. k çift ise, m . l çifttir.
D
III. k + l + m çift ise, k . l tektir.
IV. k + l + m tek ise, k + l tektir
|AB| = |CD| ise, (AéDB) = ?
CC
BB
B) 30
C) 45
A) 1
D) 60
B) 2
C) 3
D) 4
www.coskunkoleji.org
A) 15
18.
Þekilde bir küpün açýk
þekli verilmiþtir.
O
20. P açýsýnýn ölçüsüne 48°, R açýsýnýn ölçüsüne 26° eklediðimizde bir geniþ açý elde
edilmektedir.
Buna göre, P ve R açýlarýnýn ölçülerinin
a labileceði en küçük deðerlerin toplamý kaç derecedir?
Bu küpün aþaðýda verilen hangi iki yüzü
birbirine paralel deðildir?
AA
A) 116°
B) 108°
C) 118°
D) 124°
DD
A)
ile
B)
ile
C)
ile O
D) O
ile
Coþmaya 2014
7
Coþmaya 2014, 4. SINIF
21. Ýki sayýnýn farký 86, ortalamasý 235’tir.
23.
Bu sayýlardan küçük olan kaçtýr?
DD
A) 278
B) 265
C) 226
6
D) 192
16 cm
6
Oyun hamuru ile 16 cm’lik kare hamura eþit kare eklemeler yapan Biruni’nin
yeni hamurdan yapýlmýþ þeklinin çevresi kaç cm’dir?
CC
A) 64
B) 80
C) 96
D) 112
B
A
Þeklin simetrisi ilk önce A doðrusuna göre, alýnan simetrininde B doðrusuna göre
simetrisi alýnýyor. Alýnan simetriler sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir?
AA
www.coskunkoleji.org
22.
24.
9
3

ifadesinin doðru olmasý için
– 3 5
 yerine ne yazýlmalýdýr?
AA
A) 19
B) 18
C) 17
D) 16
A)
B)
C)
D)
8
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 4. SINIF
25. Yandaki toplama iþleminde
A, B, C, D, E farklý rakamlar
ise, A + B + C + D + E
en küçük deðer kaçtýr?
27. M kg = L g
ABC
BC
C
E D 7
L g = T mg
M kg = B ton
DD
B) 14
26.
C) 15
E
L = 500 ise, M, B’nin kaç katýdýr?
D) 16
BB
www.coskunkoleji.org
A) 13
D
8
B) 1000
C) 10000
D) 100000
28. Selma sabah saate baktýðýnda 07.00 yi
gösteriyordu. Bu saatten 1530 dk sonra
akrep ile yelkovan arasýnda kalan dar
açýnýn ölçüsü kaç derecedir?
10
A
A) 100
B
CC
C
A) 50°
B) 60°
C) 75°
D) 80°
Yandaki ABE üçgen, BCDE karedir.
Ç(ABE) = Ç(BCDE) olduðuna göre,
|AC| kaçtýr?
DD
A) 6
Coþmaya 2014
B) 8
C) 10
D) 14
9
Coþmaya 2014, 4. SINIF
29. A, B ve C kiþileri ayný büyüklükte 3 karpuz
3. BÖLÜM
almýþlardýr.
DÝKKAT! Bu bölümde 31’den 40’a kadar puan
A, karpuzunu 11 dilime ayýrýp 4 tanesini
yemiþtir.
deðeri 3,75 olan sorular vardýr.
B, karpuzunu 13 dilime ayýrýp 5 tanesini
yemiþtir.
C, karpuzunu 7 dilime ayýrýp 2 tanesini
yemiþtir.
31. Üç basamaklý rakamlarý farklý üç sayý-
Bu kiþileri en çok yiyenden en az yiyene sýralayýnýz?
nýn toplamý 427 ise, bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr?
DD
B) C > A > B
C) B > C > A
D) B > A > C
AA
A) 219
B) 220
C) 221
D) 223
www.coskunkoleji.org
A) A > B > C
30.
A
B
32. 3767 < 3747 eþitsizliðinde  ve 
ABFG kare
birer rakamý ifade etmektedir.
(AéBC) = a
C
 +  nin alabileceði kaç farklý deðer
bulunabilir?
D
(AéCB) = a + 4 ise,
E
A) 44
(GéED) = ?
G
DD
B) 37
C) 28
D) 14
F
DD
A) 43
10
B) 47
C) 86
D) 133
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 4. SINIF
33. 3ML0LM sayýsý 6 basamaklý bir sayýdýr.
35. Cemil, belli miktarda A3 kaðýdý alýp üst
Sayý deðerleri toplamý 27 ve binler bölüðü, birler bölüðünün 8 katý ise,
üste koyarak ikiye katlayýp kitap haline
getirmiþtir. 1 den baþlayarak ilk sayfadan
itibaren 256 ya kadar sayfa numarasý vermiþtir.
3ML
LM
?
Bu kitaba göre sayfa 2, 70, 102 ve 124 ün
karþýlýðý olan sayfalar sarýsýyla hangileridir?
AA
B) 318
C) 300
D) 291
DD
A) 253 – 189
B) 259 – 191
153 – 123
159 – 129
C) 255 – 187
D) 255 – 187
153 – 123
155 – 133
www.coskunkoleji.org
A) 336
34. Yandaki bölme iþlemine
göre, (A + B) – C kaçtýr?
2 A B C2
36.
Yandaki noktalar arasýnda yatay ve dikey
uzaklýklar birbirine eþittir. 9 noktalý alandan
taþmamak þartý ile
kaç tane farklý ikizkenar üçgen çizilir? (Üçgen köþeleri noktalar
olacak.)
6
9
BB
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
CC
A) 28
Coþmaya 2014
B) 32
C) 36
D) 40
11
Coþmaya 2014, 4. SINIF
37.
39. Bir kitaplýktaki dört rafta sýrasýyla 17, 20,
1  101  1001  10001  .....  1000...01


24 ve 27 adet matematik kitabý vardýr.
50 tane sýfýr
Her rafta eþit sayýda kitap olmasý için
en az kaç kitabýn yeri deðiþtirilmelidir?
iþleminin sonucunun rakamlarý toplamý
kaçtýr?
CCC
BB
B) 56
C) 101
38.
O
X
A) 5
D) 104
www.coskunkoleji.org
A) 51
15
C) 7
D) 8
40. Ahsen, Ömer ve Ali’nin bir miktar parayý
paylaþmasý þöyledir:


4
Ahsen, Ömer’den 50 TL fazla, Ali’den
80 TL fazla para almýþtýr.
Ömer, Ali’nin 3 katý kadar para almýþtýr.
Buna göre, bu üç kiþinin paylaþtýðý para kaç TL’dir?
27
AAA
A) 155
O
B) 6
B) 150
C) 145
D) 140
18
Yukarýdaki tabloda , , , O doðal sayýlarý ile çarpma iþlemlerinden bazýlarýnýn
sonuçlarý verilmiþtir.
Buna göre,
týr?
+
+
+ O toplamý kaç-
AA
A) 19
12
B) 20
C) 21
D) 22
Coþmaya 2014
Download

Risk Değerlendirme Rehberi - Uşak Milli Egitim Müdürlüğü