6. SINIF COÞMAYA SORULARI
3. A = 3n + n ve A üç basamaklý bir doðal
1. BÖLÜM
sayýdýr. A’nýn alabileceði en büyük deðer
için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
DÝKKAT! Bu bölümde 1’den 10’a kadar puan
BB
deðeri 1,25 olan sorular vardýr.
A) Yüzler basamaðý 7 dir.
B) 9 ile tam bölünebilir.
C) 5 ile tam bölünebilir.
1.
36
12
O2
O1
6
O3
Bir yel deðirmen
motoru þekildeki gibi 3 diþliden
oluþuyor.
D) 3 ile tam bölünebilir.
Büyük diþli saat yönünde 360° dönerse küçük diþli nasýl döner?
DD
A) Saatin tersi yönde, 6 x 360°
B) Saatin tersi yönde, 3 x 360°
C) Saat yönünde, 3 x 360°
www.coskunkoleji.org
D) Saat yönünde, 6 x 360°
4.
A
C
B
3 4 3 4
3
    ........  
2
3
2
3
2

21 tane
2.
iþleminin sonucu kaçtýr?
AA
A)
19
6
B)
3
2
C)
4
3
D)
81
6
Þekildeki taralý olan aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilemez?
DD
A) (C  B') \ A
B) C \ (A  B)
C) (C \ B) \ A
D) (A  B)' \ C
Coþmaya 2014
3
Coþmaya 2014, 6. SINIF
5.
x
y
z
6
3
1
8
4
2
14
7
5
...
...
...
7. Biruni bir sayý söylüyor, Harezmi bu sayýnýn
Verilen tabloda her
satýrdaki x, y, z sayýlarý
belli bir kurala göre
dizilmiþtir.
2 katýný alýyor. Ayný sayýyý Biruni 5 ile çarpýp
6 çýkarýyor. Her iki bilim adamý da ayný sonucu buluyorsa Biruni’nin söylediði sayý kaçtýr?
BB
A) 1
Buna göre, z = 123
iken x + y kaçtýr?
B) 2
C) 3
D) 6
123
CC
B) 321
C) 375
D) 205
www.coskunkoleji.org
A) 456
6. Biruni arkadaþýna parasýnýn yarýsýný verir, arka-
8. A = 0,01 + 0,02 + 0,03 + ..... + 0,99
daþý da paranýn % 10 ile baþka bir arkadaþýna
yardým eder. Yardým parasý Biruni’nin parasýnýn yüzde kaçýdýr?
B = 0,1 + 0,2 + 0,3 + ..... + 9,9 ise,
DD
4
A) % 50
B) % 20
C) % 10
D) % 5
A
oraB
ný kaçtýr?
DD
A) 1
B) 10
C)
2
5
D)
1
10
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 6. SINIF
9. Bir sýnýftaki öðrenciler futbol, basketbol ve vo-
2. BÖLÜM
leybol kulüplerinden en az birini seçiyor. Sadece futbolu seçenler her üç kulubüde seçenlerin
sayýsýndan 5 eksik, basketbol ve voleybolu seçenler sadece futbolu seçenlerin 2 katý, sadece
basketbolu seçenler 11 kiþi, futbolu seçenlerin
sayýsý 20, futbol ve basketbolu seçip voleybolu
seçmeyen 2 kiþi, futbol ve voleybolu seçip basketbolu seçmeyen 3 kiþi olduðuna göre, basketbolu seçen kaç kiþi vardýr?
DÝKKAT! Bu bölümde 11’den 30’a kadar puan
deðeri 2,50 olan sorular vardýr.
11. A = {6, 8, 10, 12, ..... } ve
DD
A) 20
B) 21
C) 22
A = {4, 9, 14, 19, 24, 29, ..... } kümeleri 100
elemanlý birer kümedir.
D) 23
Buna göre A  B kümesinin eleman sayýsý
kaçtýr?
AA
B) 178
C) 177
D) 176
www.coskunkoleji.org
A) 179
10. 1 ile 2 arasýna paylarý ardýþýk çift sayý olan
12. Bir dikdörtgenler prizmasý þeklinde su tanký
4 tane kesir yerleþtirildiðinde terimlerden
baþtan 3. sü hangisi olur?
Bu tanka saniyede 5 litre su akýtan bir çeþme tanký doldurmasý için en az kaç dakika
gereklidir?
9
9
4m, 2m ve 2m boyutlarýndadýr.
CC
A)
10
81
Coþmaya 2014
B)
12
81
C)
14
81
D)
18
81
DD
A) 3
B) 50
C) 53
D) 54
5
Coþmaya 2014, 6. SINIF
15.
13. Binler ve yüzler basamaðý grubu birler ve
onlar basamaðý grubunun 2 katý olacak þekilde (Örn: 20 10 ) yazýlabilen kaç dört ba-
c
x
samaklý sayý vardýr?
b
AA
A) 45
B) 40
(Þeker (kg)
C) 10
a
D) 9
20
40
70
(Karýþým (kg)
100
Þekildeki grafik, þekerli su karýþýmýndaki þeker
miktarýný göstermektedir.
x = b + 12 kg olduðuna göre a + b + c
kaçtýr?
BB
14. Biruni’nin kumbarasýnda 1 krþ, 5 krþ ve 10 krþ
luk madeni paralar bulunmaktadýr. Kumbarada sayýca en fazla 1 krþ’luk madeni paralarýn
olduðu bilinmektedir.
www.coskunkoleji.org
A) 70
B) 64
C) 60
D) 58
16.
II.
I.
Kumbarada toplam 62 madeni para ve 3 lira
27 krþ olduðuna göre en fazla kaç tane 5
krþ luk madeni paralardan vardýr?
DD
A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
III.
Yukarýda birimküplerle oluþturulmuþ cisimlerin hangisinin oklar yönündeki görünümleri aynýdýr?
BB
6
A) I ve III
B) Yalnýz I
C) I, II ve III
D) Yalnýz II
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 6. SINIF
17.
19. 100 tane oyuncak ördek hizaya dizilerek ateþ
Meryem’in
evi
ediliyor. Ýlk atýþta 1. ördek vuruluyor, 2. atýþta
bir atlanarak 3. ördek vuruluyor ve bu þekilde
bir atlanarak diðeri vuruluyor. Sýra bitince ayakta kalanlardan ilki vuruluyor, bir atlanýyor diðeri
vuruluyor ve böyle devam ediliyor.
Ayþe’nin
evi
Buna göre en son kaç numaralý ördek vurulur?
Meryem ile Ayþe ayný yol üzerinde orta bir
yerde buluþacak þekilde evden ayrýlýyorlar.
Meryem yolun yarýsýna geldiðinde biraz daha
4
yavaþ giden Ayþe yolun ünü gidiyor ve ara9
larýnda 1 km mesafe kalýyor.
CC
A) 32
B) 48
C) 64
D) 96
Meryem ile Ayþe’nin evleri arasýndaki mesafe kaç km dir?
AA
B) 13
C) 9
D) 4
www.coskunkoleji.org
A) 18
18. Bir malýn % 20’si % 50 zararla, % 30’u % 40
kârla, % 40’ý % 25 zararla, geri kalaný ise
% 100 kârla satýlýyor.
20.
Bu malýn satýþýndaki kâr – zarar durumu
aþaðýdakilerden hangisidir?
BB
A) % 2 zarar
B) % 2 kâr
C) % 8 zarar
D) % 8 kâr
12 cm
Þekildeki örüntüde kaç tane birim küçük üçgen vardýr?
CC
A) 84
Coþmaya 2014
B) 108
C) 144
D) 169
7
Coþmaya 2014, 6. SINIF
21. a, b, c, d, dört pozitif tamsayýdýr.
23. Tek sayý bölenleri sayýsý ile çift sayý bölenleri sayýsý eþit olan kaç tane iki basamaklý
doðal sayý vardýr?
bd < cd < ab < bc < ac ise, dört tamsayýdan en küçüðü hangisidir?
AA
AA
B) a
C) b
A) 23
D) c
B) 35
C) 45
D) 90
www.coskunkoleji.org
A) d
22. Doðal sayýlardan tüm karelerin atýlmasýyla
24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...... 30, 31 sayýlarý arasýnda öyle
elde edilen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, ..... dizisinin
100. terimi nedir?
farklý iki sayý vardýr ki toplamlarý 1, 2, 3, 4, 5, 6
sayýlarýnýn her birine tam bölünmektedir. Bu iki
sayýnýn kareleri toplamý kaçtýr?
BB
A) 109
8
B) 110
C) 111
D) 112
DD
A) 1625
B) 1745
C) 1800
D) 1802
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 6. SINIF
25. 6 8 4 1 5 6
420
718012
365
579311
445
875315
?
27.
A
3
C) 625
C
7
CC
B) 550
D
B
Verilen örüntüye göre, soru iþaretinin yerine
hangi sayý gelmelidir?
A) 465
360
E
3
G
F
D) 645
2
5
2
3
Yukarýda verilen çarpan aðacýndaki verilere
göre, A + B –(C + D) + (E + F – G) kaçtýr?
CCC
B) 242
C) 248
D) 254
www.coskunkoleji.org
A) 236
26. P(n), n pozitif tam sayýsýnýn rakamlarý çarpýmý ol-
28. Tabaný 7 cm olan bir üçgenin yüksekliði ta-
duðuna göre, P(1) + P(2) + P(3) + ..... +P(200)
toplamý kaçtýr?
DD
A) 45.45
B) 45.46
C) 45.90
D) 45.91
Coþmaya 2014
banýn
2
katý ise, alaný kaç cm2’dir?
3
BB
A)
46
3
B)
49
3
C)
92
3
D)
98
3
9
Coþmaya 2014, 6. SINIF
29. Ayný okulda çalýþan iki öðretmenden biri 4 gün-
3. BÖLÜM
de bir, diðeri 6 günde bir nöbet tutmaktadýr.
Birlikte ilk nöbetlerini salý günü tutan bu iki
öðretmen yedinci kez birlikte nöbetlerini tuttuklarýnda toplam kaç nöbetlerini birlikte tutmamýþ olurlar?
DÝKKAT! Bu bölümde 31’den 40’a kadar puan
deðeri 3,75 olan sorular vardýr.
CCC
A) 30
B) 24
C) 18
D) 15
31. 1974 de Ali dedesinin yarýsý yaþýndadýr. Ali ve
dedesinin doðum yýllarý toplamý 3838 dir.
Buna göre Ali, 2015 yýlýnda kaç yaþýnda olur?
AAA
B) 67
C) 49
D) 40
www.coskunkoleji.org
A) 79
30.
12 kg
10 kg 10 kg
11 kg
32. ABCD, EFGH ve GHÝJ eþit karelerdir. C ve D
noktalarý sýrasýyla ÝH ve HE kenarlarýnýn orta
noktalarýdýr.
0,5 kg
D
Buna göre AJÝCB beþgeninin alanýn ABCD
karesinin alanýna oraný kaçtýr?
CCC
A)
1
4
B)
1
3
C) 1
D)
5
12
Þekildeki eþit kollu üç terazi kefesinde bulunan þekil ve aðýrlýklar denge ise,  kaç
kg’dýr?
CCC
A) 10
10
B) 9
C) 8
D) 7
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 6. SINIF
33. 545, 5445, 54445, ... örüntüsünde 5 rakamlarýn
35.
arasýndaki 4 rakamýnýn adedi terimin örüntüde
kaçýncý terim olduðunu gösteriyor.
Bilgi:
1
1+2=3
1+2+3=6
Örneðin 54444444445 sayýsý örüntünün 9. terimidir.
1 + 2 + 3 + 4 = 10
Buna göre, dizinin ilk 2014 teriminden kaç
tanesi 9 ile bölünür?
1 + 2 + 3 + ... + 100 =
BB
A) 226
B) 224
C) 219
D) 209
1
3
6
10
100 . 101
= 5050 – 5050
2
Yukarýdaki verilen bilgiye göre 1, 3, 6, 10, ...
5050 sayýlarý üçgensel sayý olarak adlandýrýlýrlar.
Buna göre, ilk 100 üçgensel sayýnýn toplamý
kaç olur?
DDD
B) 434200
C) 434300
D) 343400
www.coskunkoleji.org
A) 545400
34. Bir sýnýfta öðrencilerin % 60’ý erkek, % 50 siyah
36. n pozitif tam sayýsýnýn rakamlarý toplamý T(n),
rakamlarý çarpýmý ise Ç(n) ile gösteriliyor.
saçlý, % 35 kýsa saçlý, ve % 5 kýsa siyah saçlý
ise, uzun siyah saçlý erkeklerin yüzdesi en
fazla kaç olabilir?
Örneðin: T(35) = 3 + 5 = 8
Ç(35) = 3 . 5 = 15 dir.
AAA
A) 20
B) 25
C) 30
D) 45
Buna göre, n = T(n) + Ç(n) eþitliðini saðlayan tüm farklý iki basamaklý n sayýlarýnýn
toplamý kaç olur?
CCC
A) 491
Coþmaya 2014
B) 511
C) 531
D) 551
11
Coþmaya 2014, 6. SINIF
1
37.
1
1
1 1

x 2

1

1 1

x 2

1
1
1 1

x 2

1
39. x, y, z farklý asal sayýlardýr.
x
48
2x + y + 4z = 132 denklenine göre, x + y + z
toplamýnýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr?
1 1

x 2
BBB
A) 7
B) 6
C) 5
D) 3
Yukarýdaki eþitliði saðlayan x deðeri kaçtýr?
AA
B) 47
C) 25
D) 20
www.coskunkoleji.org
A) 94
38.
Seksek oyunu 1’den 8’e kadar numaralara oyun
taþýný sýrasýyla numaralarýn bulunduðu kareye
atar ve taþýn olmadýðý karelere basarak gider
ve geri dönerken taþý bulunduðu kareden alýrýz. Her sayý için ayný turu yapar ve 8’i tamamlayýnca oyun biter.
Seksek oynayan Zeynep her turu talalý yaptýðý
için iki kez oynamak zorunda kalýyor.
40. Parmaklarýmýzýn her bir eklemini alt, orta, üst
eklem olarak isimlendirelim. Küçük parmaktan
baþlayarak sýrayla yüzük parmaðý, orta parmak
ve iþaret parmaðýný sayalým. Ýþaret parmaðýný
da saydýktan sonra orta parmaða geçerek saymaya devam edelim. Bu tip sayma sistemine
“Biruni sayma sistemi” diyelim.
Biruni sayma sistemi ile 2014 sayýsý hangi
parmaðýn hangi eklemine denk gelir?
CCC
A) Küçük parmak orta eklem
B) Yüzük parmaðý üst eklem
C) Orta parmak orta eklem
D) Ýþaret parmaðý alt eklem
Buna göre Zeynep’in oyun boyunca bastýðý
sayýlarýn toplamý kaçtýr?
BBB
A) 1008
12
B) 1080
C) 1116
D) 1188
Coþmaya 2014
Download

Coşmaya 2014