............................................................................................ .................................................................
Ön Söz
Sevgili Öðrenciler;
Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde
sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla “Öðrenci Takipli Eðitim Seti”ni
hazýrladý.
Bu sette, Matematik dersinden kazanýmlara göre düzenlenmiþ dokuz fasikül bulunmaktadýr. Bu fasiküllerde yeterli konu anlatýmý, etkinlikler ve cevaplý testler yer almaktadýr. Etkinlikler “Deðerlendirme” baþlýðý ile verilmiþtir. Konu testleri ve ödev testleri takýmlarý da bu fasiküllerin paralelinde oluþturulmuþtur.
Gerek fasiküller gerek konu testleri gerekse ödev testleri yeni sýnav sistemine ve müfredata uygun þekilde hazýrlanmýþtýr. Tamamý video çözümlü olan
konu testlerimizin video çözümlerini internet sitemizde bulabilirsiniz. Bu dokümanlarda dikkati öðrenmeye odaklayan renkli ama sade bir tasarým kullanýlmýþtýr.
Setin içerisindeki öðrenci takip formu, öðrencinin takibini kolaylaþtýrmak için
hazýrlanmýþtýr.
Hepinize baþarýlar dileriz.
Bu eðitim seti ile ilgili deðerlendirmelerinizi bize ulaþtýrýrsanýz seviniriz.
[email protected]
[email protected]
Faks: 0 216 520 24 90
Matematik Yayýn Kurulu
Hüseyin TOBÝ
Hüseyin TUNÇ
Bekir TANFER
Ali ÇAKMAK
Ýbrahim TOKAR
Arparslan ERDEL
Mehmet TÜRKKAN
Erman DEÐÝRMENCÝ
Hüseyin KÖSE
Geometri Yayýn Kurulu
Tarýk BERBER
Murat YILDIRIM
Mustafa ÜNAL
Mustafa ÝÇEN
Murat YAZGAN
Muhammer TAÞKIRAN
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
...
Bölüm
....
................................................................................................
01
...
....
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
................................................................................................
1. Sayma Pullarını Kullanarak
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Sayma pullarında; + sembolü +1 sayısını, – sembolü –1 sayısını temsil etmektedir.
Model üzerindeki + – çiftlerini sıfır olarak kabul
edeceğiz.
Örnek .. 2
(–2) + (–1)
işlemini sayma pulları ile modelleyelim.
Çözüm
–2 sayısını – – ile, –1 sayısını – ile ifade edelim.
– –
+
–2
Örnek .. 1
–
–1
– – –
–3
– – – sembolü –3 sayısını temsil ettiğine göre,
(+2) + (+3)
(–2) + (–1) = –3 olur.
işlemini sayma pulları ile modelleyelim.
Çözüm
+2 sayısını + + ile, +3 sayısını + + + ile ifade
edelim.
++
+2
+
+
++
++
+++
+3
+5
deðerli bilgi
Örnek 2’den görüleceği üzere, negatif iki tam sayýnýn toplamý negatiftir.
+ + + + + sembolü +5 sayısını temsil ettiğine
göre,
(+2) + (+3) = +5 olur.
Örnek .. 3
deðerli bilgi
Örnek 1’den görüleceği üzere, pozitif iki tam sayýnýn toplamý pozitiftir.
(–5) + (+5)
işlemini sayma pulları ile modelleyelim.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
3
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Çözüm
–
–
–
–
–
+
Çözüm
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
++
++
++
+6
+5
–5
–
–
–
+
0
+ – çiftleri sıfıra eşit olduğundan, modelden çıkarıldı.
Buna göre,
+ – +
+ – +
+ – +
–3
+
+
+
+3
+ – çiftlerini sıfıra eşit olarak aldığımızdan, modelden çıkarıldı.
Buna göre,
(+6) + (–3) = +3 olur.
(–5) + (+5) = 0 olur.
deðerli bilgi
Örnek 4 ile Örnek 5 ten görüleceği üzere, pozitif bir tam sayı ile negatif bir tam sayının toplamı
negatif de olabilir, pozitif de olabilir.
Örnek .. 4
(+2) + (–3)
işlemini sayma pulları ile modelleyelim:
+
+
+2
+
–
– –
+ –
+ –
–3
–
–
Örnek .. 6
–1
+ – çiftlerini sıfıra eşit olarak aldığımızdan, modelden çıkarıldı.
Erzurum’da salı günü saat 8.00 de hava sıcaklığı
–6 °C olmuştur. Aynı gün saat 12.00 de hava sıcaklığı 2 °C artmıştır.
– sembolü –1 sayısını temsil ettiğine göre,
Verilen ifadeyi sayma pulları ile modelleyip işleme
ait matematik cümlesini yazalım:
(+2) + (–3) = –1 olur.
– –
– –
– –
–6
Örnek .. 5
+
+
+
– +
– +
+2
–
–
– –
–
–
– –
–4
+ – çiftlerini sıfıra eşit olarak aldığımızdan, modelden çıkarıldı. Buna göre,
(–6) + (+2) = –4 olur.
(+6) + (–3)
işlemini sayma pulları ile modelleyelim.
4
Bu durumda, aynı gün saat 12.00 de Erzurum’da
hava sıcaklığı –4 °C olur.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
alıştırma 1
Sayma pulları ile modellenen işlemleri bulunuz.
Örnek .. 7
(+4) + (+3)
işlemini sayı doğrusunda gösterelim:
a.
+
+
– –
– –
+ –
–
–
–
–
–
–
Sayı doğrusu üzerinde (+4) + (+3) işlemi yapılırken;
(+4) için, 0 dan sağa doğru 4 adım ilerlenir.
(+1)+(–4) = –3
b.
– –
– –
– –
+
–
–
–
–
–
– –
– –
(+3) için, +4 ten sağa doğru 3 adım ilerlenir.
–
–
–
–
–
(+4)
0
1
2
(+3)
3
4
5
6
7
8
9 10
(–6)+(–4) = –10
(+7)
c.
+
+
+
+
–
–
–
Sayı doğrusunda da görüldüğü gibi en son +7 noktasına ulaşılmaktadır. Bu durumda,
– +
– +
– +
(+4) + (+3) = (+7) olur.
(+3)+(–3) = 0
d.
–
–
–
+
+
+
+
+
– +
– +
– +
+
+
(–3)+(+4) = +1
Örnek .. 8
(–3) + (–5)
işlemini sayı doğrusunda gösterelim:
Sayı doğrusu üzerinde (–3) + (–5) işlemi yapılırken;
(–3) için, 0 dan sola doğru 3 adım ilerlenir.
(–5) için, –3 ten sola doğru 5 adım ilerlenir.
(–5)
(–3)
2. Sayı Doğrusu Üzerinde
–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Sayı doğrusunda tam sayılarla toplama işlemi
yapılırken;
eklenen sayı pozitif ise sayı doğrusu üzerinde sağa
doğru;
0
1
2
3
(–8)
Sayı doğrusunda da görüldüğü gibi en son –8 noktasına ulaşılmaktadır. Bu durumda,
(–3) + (–5) = (–8) olur.
eklenen sayı negatif ise sayı doğrusu üzerinde sola
doğru ilerlenir.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
5
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Örnek .. 9
Örnek .. 11
(–4) + (+8)
(–4) + (+4)
işlemini sayı doğrusunda gösterelim:
işlemini sayı doğrusunda gösterelim:
Sayı doğrusu üzerinde (–4) + (+8) işlemi yapılırken;
Sayı doğrusu üzerinde (–4) + (+4) işlemi yapılırken;
(–4) için, 0 dan sola doğru 4 adım ilerlenir.
(–4) için, 0 dan sola doğru 4 adım ilerlenir.
(+4) için, –4 ten sağa doğru 4 adım ilerlenir.
(+8) için, –4 ten sağa doğru 8 adım ilerlenir.
(+4)
(+8)
(–4)
(–4)
–5 –4 –3 –2 –1
–5 –4 –3 –2 –1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
(+4)
Sayı doğrusunda da görüldüğü gibi en son +4 noktasına ulaşılmaktadır. Bu durumda,
Sayı doğrusunda da görüldüğü gibi en son 0 noktasına ulaşılmaktadır. Bu durumda,
(–4) + (+4) = 0 olur.
(–4) + (+8) = (+4) olur.
alıştırma 2
Sayı doğruları üzerinde modellenen işlemlerin
matematik cümlelerini yazınız.
a.
Örnek .. 10
–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
0
1
2
3
0
1
2
3
3
4
5
6
(+5) + (–8)
işlemini sayı doğrusunda gösterelim:
(–2)+(–5) = –7
b.
Sayı doğrusu üzerinde (+5) + (–8) işlemi yapılırken;
–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
(+5) için, 0 dan sağa doğru 5 adım ilerlenir.
(–6)+(+5) = –1
(–8) için, +5 ten sola doğru 8 adım ilerlenir.
c.
(–8)
–5 –4 –3 –2 –1
(+5)
–4 –3 –2 –1
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
(–4)+(+7) = +3
7
d.
(–3)
Sayı doğrusunda da görüldüğü gibi en son –3 noktasına ulaşılmaktadır. Bu durumda,
–4 –3 –2 –1
1
(+7)+(–4) = +3
(+5) + (–8) = (–3) olur.
6
0
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
2
3
4
5
6
7 8
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
3. Tam Sayılarla Toplama İşlemi
deðerli bilgi
Tam sayýlarla toplama iþleminde,
kapalýlýk özelliði vardýr.
Örnek .. 12
deðiþme özelliði vardýr.
birleþme özelliði vardýr.
(+8) + (–7)
işleminin sonucunu bulalım.
Çözüm
sýfýr, etkisiz (birim) elemandýr.
a tam sayısının toplama iþlemine göre tersi
–a dýr.
(+8) = 8 ve + (–7) = –7 dir.
Buna göre,
(+8) + (–7) = 8 – 7 = 1 olur.
Örnek .. 15
İki tam sayının toplamında sayıların yerini değiştirdiğimizde toplamın sonucu değişmeyeceğinden, tam
sayýlarla toplama iþleminin deðiþme özelliði vardýr.
Bunu aşağıdaki örnekte de görebiliriz:
Örnek .. 13
(+13) + (–7) = (–7) + (+13)
13 – 7 = –7 + 13
(–6) + (+1)
6=6
işleminin sonucunu bulalım.
Çözüm
(–6) = –6 ve + (+1) = +1 dir.
Buna göre,
Örnek .. 16
(–6) + (+1) = –6 + 1 = –5 olur.
–6 sayısının toplama işlemine göre tersi +6 dır.
Örnek .. 14
(–2) + (–7)
Örnek .. 17
+ 5 in toplama işlemine göre tersi – 5 tir.
işleminin sonucunu bulalım.
Çözüm
(–2) = –2 ve + (–7) = –7 dir.
Buna göre,
(–2) + (–7) = –2 – 7 = –9 olur.
Örnek .. 18
0 sayısının toplama işlemine göre tersi 0 dır.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
7
lendirme
1
3
Aþaðýda sol sütunda verilen işlemlerin sonuçlarını sağ sütundan bularak eşleştiriniz.
1b - 2d - 3a- 4c - 5f - 6e
Aþaðýda verilen eþitliklerdeki < yerine yazılacak
sayıyı bulunuz.
+3
a. (+2) + < = (+2) + (+3)
+4
1. (+1) + (+2)
a. 0
b. (–3) + (+4) = < + (–3)
2. (+3) + (–2)
b. +3
c. (+5) + < = (+5)
3. (–5) + (+5)
c. –5
d. [(–1) + (+2)] + (+3)= < + [(+2) + (+3)]
4. (–2) + (–3)
d. +1
e. (+3) + [(–2) + (–6)]= [(+3) + (–6)] + <
5. (–1) + 0
e. –2
6. (+2) + (–4)
f. –1
0
–1
–2
4
2
Aþaðýdaki ifadeleri doðru ya da yanlýþ olarak deðerlendiriniz.
Y
Aþaðýda verilen eþitliklerdeki bilinmeyeni bulunuz.
0
a. (+2) + Ì = +2
+3
b. (–3) + # = 0
+1
Y
c. (–3) + (+4) = >
+2
d. (+5) + < = (+7)
D
+6
e. * + (–5) = (+1)
–3
D
f. (–1) + L = (–4)
+7
g. (–3) + $ = (+4)
Y
0
h. M + [(+1) + (–2)] = (–1)
+6
ı. (–5) + [(+2) + :] = (+3)
D
–7
i. (–2) + [; + (+7)] = (–2)
8
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
KDT
KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ
1. Aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayı ile ya-
4.
pılan bir toplama işlemi gösterilmiştir.
0
iþleminin sonucu kaçtýr?
A
(+6)
–4 –3 –2 –1
(+5) + (–4)
(–4)
1
2
A) 1
3
4
5
6
B) –1
C) –3
D) –9
7
(+2)
Sayý doðrusunda gösterilen iþlem aþaðýdakilerden hangisidir?
B
A) (+2) + (–4) = +6
B) (+6) + (–4) = +2
C) (+6) + (–2) = +4
5. Aþaðýdaki işlemlerden hangisinin sonucu sı-
D) (+4) + (–2) = +2
fırdır?
C
A) (–7) + (–7)
B) (+7) + (+7)
C) (+7) + (–7)
D) (+7) + 0
2. Aþaðýdaki þekilde bir toplama iþlemi, sayma
pullarý ile modellenmiþtir.
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
– +
– +
– +
–
–
–
– –
–
–
–
– –
6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlıştır?
B
Buna göre, modellenen toplama iþlemi aþaðýdakilerden hangisidir?
A) (–3) + (–7) = –10
A) (+8) + (–3) = +5
C) (+9) + (–7) = +2
B) (+8) + (+3) = +5
D) (+2) + (+8) = +10
B) (–5) + (+8) = –3
D
C) (–8) + (–3) = –5
D) (–8) + (+3) = –5
3.
7.
(+10) + (–3)
a + (–7) = (–7) + (+12)
olduğuna göre, a kaçtýr?
iþleminin sonucu kaçtýr?
D
C
A) –13
B) –7
C) +7
D) +13
A) –12
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
B) –7
C) 7
D) 12
9
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
KDT
8. Aşağýda verilen tabloda, her satýrdaki sayýlar
12.
toplanacaktır.
(–7) + a = (+2)
olduðuna göre, a kaçtýr?
A
A) 9
B) 5
C) –5
D) –9
Hangi satırdaki sayıların toplamı diğerlerinden büyüktür?
D
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
13. Sıfırdan farklı a tam sayısının toplama işlemine
göre tersi b dir.
Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima
doðrudur?
C
9.
A) a + b = 2
B) a + b = 1
C) a + b = 0
D) a + b = –1
a + (–3) = 0
olduðuna göre, a kaçtýr?
A
A) 3
B) 0
C) –1
D) –3
14.
(–3) + (–2) + (+4)
iþleminin sonucu kaçtýr?
C
A) 9
10.
B) 3
C) –1
D) –3
x + (+1) = –1
eşitliğinde x kaçtýr?
A
A) – 2
B) – 1
C) 0
D) 1
15. Aşağıda verilen işlemleri doğru olarak yaptıklarında hangi öğrenci cevabı –1 bulur?
D
A)
B)
(+2) + (–1)
(+3) + (+4)
11. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden
büyüktür?
D
A) 0 ın toplama işlemine göre tersi
C)
B) –1 in toplama işlemine göre tersi
C) 2 nin toplama işlemine göre tersi
D) –3 ün toplama işlemine göre tersi
10
D)
(–2) + (+3)
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
(–5) + (+4)
...
....
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
...
................................................................................................
02
....
Bölüm
................................................................................................
1. Sayma Pullarını Kullanarak
Çözüm
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
Sayma pullarında; + sembolü +1 sayısını, – sembolü –1 sayısını temsil etmektedir.
Model üzerindeki + – çiftlerini sıfır olarak kabul
edeceğiz.
+5 sayısını 5 tane + pul ile, +2 sayısını 2 tane +
pul ile gösterelim.
++
+++
–
+5
+
+
++
+++
+++
+2
+3
Modelde, 5 tane + puldan 2 tane + pul çıkarıldı.
Geriye 3 tane + pul kaldığına göre,
Örnek .. 1
(+5) – (+2) = +3 olur.
(–3) – (–2)
işlemini sayma pulları ile modelleyelim.
Çözüm
–3 sayısını – – – ile, –2 sayısını – – ile ifade edelim.
Örnek .. 3
(–2) – (–4)
– –
–
–
– –
–3
– –
–
–
–1
–2
– sembolü –1 sayısını temsil ettiğine göre,
(–3) + (–2) = –1 olur.
iþleminin sonucunu sayma pullarıyla bulalým.
Çözüm
–2 nin sayma pullarıyla modellenmiş şekli – – dir.
–2 den –4 e çıkarabilmek için 2 tane daha – pula
ihtiyaç vardır.
–
–
Örnek .. 2
(+5) – (+2)
işlemini sayma pulları ile modelleyelim.
– +
– +
Bu durumda, 2 tane – pul içeren + – (0 çifti) ekledik. Buna göre, modelimizde 4 tane – pul oldu.
Son durumda 4 tane – pul çıkaralım.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
11
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
– –
– –
+
+
+
+
Örnek .. 5
Aşağıdaki şekilde tam sayılarla yapılan çıkarma işlemi sayma pullarıyla modellenmiştir.
Son durumda 2 tane + pul kaldı. Buna göre,
(–2) – (–4) = +2 olur.
–
– –
– –
–
– –
– –
– +
– +
– +
– –
– – –
– – –
Buna göre, modellenen işlemin matematik cümlesini yazalım.
Çözüm
5 tane – pulun yanına 3 tane + – (0 çifti) eklenmiştir.
Örnek .. 4
Modelden, 3 tane + pul çıkarılarak geriye 8 tane –
pul kalmıştır.
0 – (+4)
Bu durumda, modellenen işlem,
iþleminin sonucunu sayma pullarıyla bulalým.
(–5) – (+3) = –8 olur.
Çözüm
0 dan +4 ü çıkarabilmemiz için modelimizde
pullara ihtiyacımız vardır.
–
–
–
–
+
alıştırma 1
+
+
+
+
Sayma pulları ile modellenen işlemlerin matematik cümlelerini yazınız.
(–6) – (–4) =–2
a.
– – –
– – –
Bu durumda, 4 tane + pul içeren + – (0 çifti) ekledik. Buna göre, modelimizde 4 tane + pul oldu.
Son durumda 4 tane + pul çıkaralım.
–
–
–
–
+
+
+
+
Son durumda 4 tane –
0 – (+4) = –4 olur.
12
–
–
– –
– –
–
–
(+3) – (–2) =+5
b.
+ + –
+
+ + –
+
+
+
–
–
–
–
+ +
+
+ +
(–6) – (–9) = +3
c.
pul kaldı. Buna göre,
–
–
–
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
–
–
–
–
–
–
– – +
– – +
– – +
+
+
+
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
2. Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
Örnek .. 10
Örnek .. 6
(+14) – (–11)
işleminin sonucunu bulalım:
(+9) – (+8)
işleminin sonucunu bulalım:
(+14) = 14 ve – (–11) = +11 dir. Buna göre,
(+14) – (–11) = 14 + 11 = 25 olur.
(+9) = 9 ve – (+8) = –8 dir. Buna göre,
(+9) – (+8) = 9 – 8 = 1 olur.
Örnek .. 7
(–10) – (–7)
işleminin sonucunu bulalım:
–(–7) = +7 Buna göre,
Örnek .. 11
(–1) – (–2) – (+3)
işleminin sonucunu bulalım:
(–1) – (–2) – (+3) = –1 + 2 – 3
= –4 + 2
(–10) – (–7) = –10 + 7 = –3 olur.
= –2
Örnek .. 8
alıştırma 2
(–8) – (–13)
işleminin sonucunu bulalım:
Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
a. –3 ile b. +2
–(–13) = +13 tür. Buna göre,
(–8) – (–13) = –8 + 13 = 5 olur.
c. –5 ile d. –1
e. +3 ile f. 0
Örnek .. 9
g. +14 ile h. –10
0 – (–16)
işleminin sonucunu bulalım:
ı. –4 ile i. +5
– (–16) = +16 olduğundan,
0 – (–16) = 0 + 16 = 16 olur.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
13
lendirme
1
3
Aþaðýda sol sütunda verilen işlemlerin sonuçlarını sağ sütundan bularak eşleştiriniz.
a. +2
a. (+2) – 0
–6
b. (+2) – (+9)
+2
Aþaðýdaki işlemlerden sonuçları pozitif tam sayı
olanlara +, sonuçları negatif tam sayı olanlara –,
sonuçları 0 olanlara 0 yazınız.
a. +
b. –7
b. 0
c. +12
c. (+5) – (–7)
0
c. –
d. –6
d. (–3) – (+3)
+12
e. 0
d. –
e. (+6) – (+6)
–7
e. +
f. 0
2
Aþaðýdaki ifadeleri doðru ya da yanlýþ olarak deðerlendiriniz.
a. D
b. Y
c. Y
d. D
4
Aþaðýda verilen eþitliklerdeki bilinmeyeni bulunuz.
a. 0
a. (+2) – # = +2
b. –3
b. * – (–3) = 0
e. D
c. +2
c. (+6) – > = +4
d. –9
d. G – (–8) = –1
f. Y
e. –1
e. (–3) – N = –2
14
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
KDT
1.
KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ
6. 12 nin toplama iþlemine göre tersi m ve –22
(+6) – (+7)
nin toplama iþlemine göre tersi n dir.
iþleminin sonucu kaçtýr?
Buna göre, m – n kaçtýr?
B
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
A
A) –34
2.
B) –10
C) 10
D) 34
(–12) – (–13)
iþleminin sonucu kaçtýr?
D
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
7. Aþaðýdaki işlemlerden hangisinin sonucu
diğerlerinden büyüktür?
B
3.
A) (–37) + 0
B) 0 – (–37)
C) (–23) + (–45)
D) (–15) – (–24)
(–7) – (+10)
iþleminin sonucu kaçtýr?
A
A) –17
B) –3
C) 3
D) 17
8. Aşağýdaki tabloda, Ağrı’daki 4 günlük hava sýcaklýk deðerleri verilmiþtir.
4.
(+7) – (–12)
iþleminin sonucu kaçtýr?
D
A) –19
B) –5
C) 5
D) 19
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A) Salı günü hava sıcaklığı pazartesi gününe
göre 4 °C artmıştır.
B) Çarşamba günü hava sıcaklığı salı gününe
göre 3 °C azalmıştır.
5.
m – (+10) = 0
C) Bu dört gün içerinde en düşük hava sıcaklığı pazartesi günü olmuştur.
olduðuna göre, m kaçtýr?
C
A) –10
B) –5
C) 10
D) 20
D) Perşembe günü hava sıcaklığı çarşamba
gününe göre 5 °C azalmıştır.
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
15
KDT
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
9. Aþaðýdaki þekilde bir çýkarma iþlemi, sayma
13.
pullarý ile modellenmiþtir.
(+35) – (–23) + (–12)
iþleminin sonucu kaçtýr?
C
+ + + –
+ + +
+ + +
++
+++
+++
A) 0
+ + +
+ + +
+ + +
B) 24
C) 46
D) 56
Buna göre, modellenen çýkarma iþlemi aþaðýdakilerden hangisidir?
C
A) (+9) – (–1) = +8
B) (+9) – (+1) = +8
C) (+8) – (–1) = +9
14. (–3) ten büyük en küçük tam sayı a, (+4) ten
D) (+8) – (+1) = +9
küçük en büyük tam sayı b dir.
Buna göre, a – b kaçtır?
D
A) +2
10.
B) +1
C) –1
D) –5
m – (+5) =–3
n – (–7) = 4
olduðuna göre, m + n kaçtýr?
B
A) –3
B) –1
C) 1
D) 3
15. Sema Öğretmen tahtaya 4 tane işlem yazıyor
ve yukarıdan aşağıya doğru sırayla Ali, Taner,
Gül ve Sude adlı öğrencilerden bu işlemlerin
sonuçlarını bulmasını istiyor.
(–6) – (+5) = ?
11. Aşağıda işlemlerden hangisinin sonucu sıfır
(–9) – (–2) = ?
değildir?
(+2) – (+8) = ?
C
A) (–1) + (+1)
B) (+2) – (+2)
C) (–3) – (+3)
D) (–4) – (–4)
12.
(+7) – (–9) = ?
Her öğrenci kendine ait işlemin sonucunu
doğru bulduğuna göre, hangi öğrencinin
bulduğu sonuç pozitif tam sayıdır?
m – (–16) = –8
D
olduğuna göre, m kaçtır?
A
A) –24
16
B) –8
C) 8
D) 24
A) Ali
B) Taner
C) Gül
D) Sude
7. Sýnýf Matematik / 1. Fasikül
7.
SINIF
Adý / Soyadý
Yanlýþ
Doðru
Matematik
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 01
Tam Sayılarla Toplama İşlemi,
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
4
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Aşağıdaki tabloda sol sütunda verilen işlemlerin sonucu sağ sütundadır.
1
(+5) + (–11)
iþleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:
–6
İŞLEM
SONUCU
(+5) + (+3)
8
(+5) + (–3)
A
(–5) + (–3)
B
(+2) + (–3) + (+3)
C
Buna göre,
a. A nın değerini bulunuz.
Cevap: a. 2
2
b. B nin değerini bulunuz.
Cevap: b. –8
Aşağıdaki sayı doğrusunda üç tam sayı ile yapılan bir toplama işlemi gösterilmiştir.
–6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2
3
4
5
6
c. A + B + C nin değerini bulunuz.
Cevap: c. –4
5. Aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayı ile yapılan bir toplama işlemi gösterilmiştir.
Sayý doðrusunda gösterilen toplama iþlemini yazınız.
Cevap:
(–3) + (–2) + (+9) = +4
(–4)
(–2)
–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
0
1
2
3
(–6)
3.
Sayý doðrusunda gösterilen iþlem aþaðýdakilerden hangisidir?
C / 31
A) (+6) + (–2) = +4
(+8) + (–5) = (–5) + x
eşitliğinde x in değeri kaçtır?
A / 31
A) +8
B) +3
C) –3
B) (–6) + (+4) = –2
D) –8
C) (– 4) + (–2) = –6
D) (+2) + (+4) = +6
7.
Matematik
SINIF
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 01
8
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
Aþaðýdaki þekilde bir çýkarma iþlemi, sayma
pullarý ile modellenmiþtir.
6
Aşağıda çıkarma işlemi tablosu verilmiştir.
–
–1
0
+1
–1
0
A
–2
0
+1
–
–
–
–
+ –
+ –
+
+
–(–4)
+2
+
+
–2
B
C
–
–
–
–
Buna göre, modellenen çýkarma iþlemini
yazınız.
Cevap: (–2) – (–4) = +2
0
Buna göre,
a. A nın değerini bulunuz.
Cevap: a. –1
b. B nin değerini bulunuz.
Cevap: b. –1
c. A – B + C nin değerini bulunuz.
Cevap: c. +1
9.
(+8) – (–5) = (–5) – x
eşitliğinde x in değeri kaçtır?
A
A) –18
B) –15
C) +8
D) +15
7. Aşağıdaki tabloda bazı illerin salı ve cuma günü sıcaklıkları verilmiştir. Cuma gününün sıcaklığı salı gününün sıcaklığından 7 °C düşüktür.
İLLER
Salı
Günü
Sıcaklık
Cuma
Günü
Sıcaklık
Ankara
3 °C
X °C
Erzurum
–5 °C
Y °C
İzmir
18 °C
Z °C
Diyarbakır
A °C
10 °C
10. Aþaðýdaki þekilde bir çýkarma iþlemi, sayma
pullarý ile modellenmiþtir.
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
–
–
–3
Van
B °C
0°
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
–(–7)
+4
Buna göre, modellenen çýkarma iþlemi aþaðýdakilerden hangisidir?
A
A) (– 3) – (– 7) = +4
B) (– 5) – (– 9) = +4
A) A = 17
B) B = 7
C) (+5) – (+12) = – 7
C) X = –4
D) Y – Z = –1
D) (+4) – (–11) = – 7
7.
SINIF
1.
Adý / Soyadý
Matematik
Tam Sayılarla Çarpma
İşlemi
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 02
8⋅0
4
iþleminin sonucu kaçtýr?
D
A) 8
B) 4
C) 2
Aşağıdaki 7 sorunun sonuçlarýnýn pozitif veya
negatif olmasýna göre ilgili kutudaki harf seçilerek oluþan anahtar kelimeyi bulunuz. Örneğin
a daki soruda verilen işlemin sonucu – ise bulacağınız kelimenin ilk harfi T olacaktır.
D) 0
2. Aşağıda çarpma işlemi tablosu verilmiştir.
×
–2
0
+3
–2
A
B
–6
0
Seçenek a
Ýþareti
b
c
d
e
f
g
+
K
A
P
T
A
I
M
–
T
O
R
H
N
N
E
a. –10 ⋅ (–7) ⋅ (–5)
0
+3
Yanlýþ
Doðru
b. 45 – 65 – 75
C
c. (–56) ⋅ (–7)
Buna göre, A – B + C kaçtır?
d. –7 – (–9) – 7
C
A) –1
B) 0
C) +4
e. 101 – 51 – 21
D) +7
f. (–3) ⋅ 3
g. 2 ⋅ (–5) ⋅ 4
3. Kemal, −7049 ve 4168 sayýlarýný topladýktan
sonra bulduðu sonucu −701 ile çarpýyor.
Buna göre, bulunan kelimeyi yazınız.
Cevap: TOPHANE
Ayza, −7049 ve 4168 sayýlarýný ayrý ayrý −701 ile
çarpýyor ve bulduðu sonuçlarý topluyor.
Buna göre, Kemal ve Ayza’nın en son bulduklarý sonuçlarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
C
A) Kemal’in bulduðu sonuç, Ayza’nın bulduðu
sonuçtan büyüktür.
B) Kemal’in bulduðu sonuç, Ayza’nın bulduðu
sonuçtan farklýdýr.
C) Kemal’in bulduðu sonuç, Ayza’nın bulduðu
sonuca eþittir.
5.
D) Kemal’in bulduðu sonuç, Ayza’nın bulduðu
sonuçtan küçüktür.
A
6 ⋅ (–3)
iþleminin sonucu kaçtýr?
A) –18
B) –12
C) 12
D) 18
7.
Matematik
SINIF
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 02
6, 7 ve 8. soruları aşağıda verilenlere
göre cevaplayınız.
7. En alttaki iki kutunun içindeki sayıların çarpımı,
üsteki kutulara yazarak işlemler yapılmıştır.
Örnek:
–12
–2 6
6
–1 2
Aşağıdaki sayı döngüsünde başlangıç tankına bırakılan bir sayı sırasıyla A, B, C çarklarından geçmekte
ve geçtiği her çarkta verilen işlem uygulanmaktadır.
3
a.
Baþlangýç
b.
–2 –3 4
2 –3 3
A
×(–3)
C
×(–4)
c.
B
d.
+(–4)
4
2
C den geçtiğinde (–10) × (–4) = +40 olur.
–2
5
–1
Örnektekine benzer biçimde, yukarıdaki kutularda doldurulduğunda kutuların en üstünde bulunan en büyük tam sayı kaç olur?
Örneğin başlangıç tankına bırakılan +2 sayısı
A dan geçtiğinde (+2) × (–3) = –6, B den geçtiğinde (–6) + (–4) = –10,
6
D
A) –72
B) –16
C) 30
D) 54
Böylece birinci tur bitmiş 2. tur için sayımız başlangıç tankına +40 olarak düşmüş olur.
a.
Başlangıç tankına (+1) bırakılırsa 1. turun
bitiminde başlangıç tankına düşen sayıyı
bulunuz.
Cevap:
28
8
Aşağıdaki cümleleri doğru yapacak ifadeleri (büyüktür, küçüktür, >, <, =, 0, pozitif, negatif) yazınız.
b.
Başlangıç tankına 0 (sıfır) bırakılırsa 2. turun
bitiminde başlangıç tankına düşen sayıyı
bulunuz.
Cevap: 208
a. Sayı doğrusundaki bir tam sayı, sağındaki
tam sayıdan .................
b. Ardışık iki tam sayının çarpımı en az ...........
c. Biri negatif diğeri pozitif iki tam sayının çarpımı ..................
c.
1. turun bitiminde başlangıç tankına düşen
sayı (–20) ise ilk başta başlangıç tankına bırakılan sayıyı bulunuz.
Cevap: –3
d. (–2) ⋅ (–3) ⋅ (+2) ⋅ (–5) ....... 0
Cevap:
a. küçüktür.
b. 0 dır.
c. negatiftir.
d. <
Download

Örnek Sayfalar İçin Tıklayınız