ÝÇÝNDEKÝLER
TÜRKÇE
1. TEMA
Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Atasözleri, Karakter (Kiþilik) Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Konu, Ana Düþünce (Ana Fikir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Paragrafta Yardýmcý Düþünceler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kiþi Adlarýnýn Yazýlýþý, Nokta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2. TEMA
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Öznellik-Nesnellik, Gerçek-Hayal Ürünü, Cümlede Ýþi Yapaný Bulma,
Cümlede Anlamý Farklýlaþtýran Kelimeler, Özdeyiþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Paragrafta Giriþ-Geliþme-Sonuç, Cümlelerden Anlamlý Paragraf Yapma, Hikâye Haritasý . . . . . . . . . . . .33
Virgül, Kesme Ýþareti, Not Alma, Kurum-Kuruluþ-Kurul Adlarýnýn Yazýlýþý,
Savaþ-Devir-Çað Adlarýnýn Yazýlýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
3. TEMA
Deyimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Varlýðý Niteleyen Kelimeler, Yüzler ve Ýfade Ettikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Kiþileþtirme, Betimleme, Duygusal ve Abartý Cümleleri,
Destekleme ve Açýklama Bildiren Ýfadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5N 1K, Tablo Okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Þiirde Ana Duygu, Þiirde Anlatýlaný Bulma ve Baþlýk, Parçadaki Kiþi Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Resimlerden Hikâye Oluþturma, Hayvan ve Dil Adlarýnýn Yazýlýþý,
Adres Yazma, Ýmza Atma, Kýsa Çizgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
4. TEMA
Ýsmin Yerini Tutan Kelimeler, Tahmin (Olasýlýk, Ýhtimal) Cümlesi,
Birbiriyle Anlamca Çeliþen Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Paragraf Bölme, Gazete Haber Baþlýklarý, Grafik Okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Anlatým Bozukluklarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Ekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerler, Günlük Yazma, Soru Ýþareti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
5. TEMA
Kelimeleri ve Cümleleri Birbirine Baðlayan Sözcükler, Benzerlik,
Farklýlýk, Karþýlaþtýrma Cümleleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ön Yargý (Peþin Hüküm) Cümleleri, Anlatýmýn Akýþýný Bozan Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Cümle Anlamý, Cümle Tamamlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
“mi”nin Yazýlýþý, Gezegen Adlarýnýn Yazýlýþý, Ýki Nokta, Týrnak Ýþareti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
6. TEMA
Fiil (Eylem), Cümle Ögeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Taným Cümlesi, Soru Cümlesi, Önemli Olaný Belirtirken Kullandýðýmýz Kelimeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
“de”nin Yazýlýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Ünlem Ýþareti, Sýra Sayýlarýnýn Yazýlýþý ve Okunuþu, Tebrik Kartý ve
Davetiye Yazma, Görgü Kurallarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
7. TEMA
Cümledeki Görevli Sözcükler, Ýki Cümleyi Tek Cümle Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Eylemde Zaman, Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Levhalar, “ki”nin Yazýlýþý, Mektup Yazma, Yay Ayraç, Konuþma Çizgisi (Uzun Çizgi) . . . . . . . . . . . . . . . . .81
8. TEMA
Eylemi Niteleyen Kelimeler, Telefonda Konuþma Kurallarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Genelden Özele - Özelden Genele, Eleþtiri - Þikâyet - Uyarý - Endiþe Cümleleri, Kavram Haritasý . . . . . .85
Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
MATEMATÝK
1. ÜNÝTE
GEOMETRÝYE YOLCULUK
Açýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Üçgen Çeþitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Kare - Dikdörtgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Örüntü ve Süsleme - Simetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
2. ÜNÝTE
GRAFÝKLER ve SAYILARLA ÝÞLEMLER
Grafikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Yýl - Ay - Hafta - Gün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Doðal Sayýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Doðal Sayýlarla Toplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Doðal Sayýlarla Çýkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Doðal Sayýlarla Çarpma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Doðal Sayýlarla Bölme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
3. ÜNÝTE
ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAÞALIM
Sývý Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Nesneleri Tartma (kg, g ve mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Kýsa Yoldan Toplama, Toplama Ýþleminde Verilmeyeni Bulma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulma, Sayý Örüntüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Zihinden Ýþlem - Yuvarlama - Tahmin - Olasýlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
4. ÜNÝTE
KESÝRLERDEN ALANLARA
Kesirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Kesirleri Karþýlaþtýrma - Bir Çokluðun Kaçta Kaçý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Alan Hesaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Kesirlerle Toplama - Çýkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Kesir Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
5. ÜNÝTE
HAYATIMIZDAKÝ ONDALIK KESÝRLER
Ondalýk Kesirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Uzunluklarý Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Çevre Uzunluðu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
6. ÜNÝTE
ZÝHÝNDEN ÝÞLEMLER TON VE SAAT
Zihinden Ýþlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Tartma - Ýki Adýmlý Ýþlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Sayý Örüntüleri - Eþ Küpler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Saat - Dakika - Saniye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Doðal Sayý Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
FEN VE
TEKNOLOJÝ
1. ÜNÝTE
VÜCUDUMUZ BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM
Destek ve Hareket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Soluk Alýp Verme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Kanýn Vücutta Dolaþýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Egzersiz Yapalým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
2. ÜNÝTE
MADDEYÝ TANIYALIM
Çevremizde Sayýsýz Madde Vardýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Maddenin Hâlleri - Maddenin Ölçülebilir Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Maddenin Deðiþimi - Maddenin Isý Etkisiyle Deðiþimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Maddeler Doðada Karýþýk Hâlde Bulunur - Karýþýmlar Ayrýlabilir mi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
3. ÜNÝTE
KUVVET VE HAREKET
Kuvvet ve Hareket - 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Kuvvet ve Hareket - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
4. ÜNÝTE
IÞIK VE SES
Iþýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
5. ÜNÝTE
GEZEGENÝMÝZ DÜNYA
Dünya’mýzýn Yapýsýný Ýnceleyelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Yer Kabuðunda Neler var? Neler Yaþanýyor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
6. ÜNÝTE
CANLILAR DÜNYASINI GEZELÝM, TANIYALIM
Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým - 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Yaþadýðýmýz Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
7. ÜNÝTE
YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK
Yaþamýmýzdaki Elektrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
SOSYAL
BÝLGÝLER
1. ÜNÝTE
KENDÝMÝ TANIYORUM
Bireysel Farklýlýklarýmýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Duygularýmýz ve Düþüncelerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Hayatýmýz ve Kimliðimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
2. ÜNÝTE
GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM
Ailemizin Tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Kültürel Ögelerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Milli Mücadele ve Atatürk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
3. ÜNÝTE
YAÞADIÐIMIZ YER
Hangi Yönde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Çevremizde Gördüklerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Doðal Afetlere Hazýr mýyýz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
4. ÜNÝTE
ÜRETÝMDEN TÜKETÝME
Önce Ýhtiyaçlarýmýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Bilinçli Tüketici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Bir Ürünün Yolculuðu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
5. ÜNÝTE
ÝYÝKÝ VAR
Teknolojinin Dünü Bugünü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Teknolojiyi Doðru Kullanalým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
6. ÜNÝTE
HEP BÝRLÝKTE
Çevremizdeki Sosyal Gruplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Okulumdaki Sosyal Etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
7. ÜNÝTE
ÝNSANLAR VE YÖNETÝM
Yerel Yönetimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Egemenlik Ulusundur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
8. ÜNÝTE
UZAKTAKÝ ARKADAÞLARIM
Dünya Çocuklarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Birlikte Kutluyoruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
CEVAP ANAHTARI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
1. TEMA
EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK
3.
1.
1
2
3
4
G
G
G
S
Ü
Ü
Ý
U
Test - 1
L
Z
T
L
M
E
K
M
U
E
K
1. AÐLAMAK
2. BAHAR
3. GELMEK
4. KURU
Bulmacada kaç numaralý kelimenin zýt
anlamlýsý yanlýþ verilmiþtir?
BB-5101
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
4. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi anlamca en dar kapsamlýdýr?
Mehmet'in ifadelerinde geçen anahtar
kelimeler, hangi seçenekte tam ve doðru
olarak verilmiþtir?
BB
A)
B)
C)
D)
bazý • öfke • derin • nefes
öfke • davranýþ • sakin • piþmanlýk
karar • dönüþ • ortam • kadar
piþman • doðru • yer • sessiz
© Coþku Yayýnlarý
BBB
A) cümle
B) harf
C) hece
D) kelime
5.
2. Aþaðýdaki sözcüklerin hangisinde “sorun
– mesele” sözcükleri arasýndaki anlam
iliþkisine benzer bir iliþki söz konusu deðildir?
AA
A)
B)
C)
D)
soru yanýt
savaþ barýþ
karþýn raðmen
ama fakat
Yukarýdaki altý çizili sözcüklerin yerine
hangi eþ anlamlýlarý getirilebilir?
CC
A) yavrucuðum • ödül B) kuzum • kutu
C) yavrum • armaðan D) caným • paket
13
1 Test
Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik
6. “Pasif” kelimesinin zýt anlamlýsý hangi
9.
cümlede kullanýlmýþtýr?
BB / 4101
A)
B)
C)
D)
Köpek, durmadan havlýyordu.
Tiyatroda en aktif rolü Ahmet almýþtý.
Ziyaretimiz, amacýna ulaþmýþtý.
Palyaço, çocuklarý epey güldürdü.
7. Ýnsana ............ olmak yakýþýr.
Bu cümlede boþ býrakýlan
yere getirilecek kelimenin
yazýlý olduðu kamyonun
þoförlüðünü yapýyorum.
sadýk
paracý
Buna göre þoför, hangi kamyonu sürmektedir?
CC
A) 1
Hikâyenin kötü
bir sonla bitmesini beklemiyordum.
Buradan en kýsa sürede uzaklaþmalýsýn.
Dediklerim bir
kulaðýndan girdi,
ötekinden çýktý.
cimri
© Coþku Yayýnlarý
okumak
Aldý kalemi eline, yazmaya
baþladý.
B) 2
C) 3
Buna göre Keloðlan, hangi elmayý satýn
almýþtýr?
DD
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10. Aþaðýdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam iliþkisi yününden diðerlerinden farklýdýr?
D) 4
aaa
A) sessiz
C) yüksek
sakin
alçak
B) çevik
D) yaz
uyuþuk
kýþ
8. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili kelimelerin hangisi eþ seslidir?
AA-5101
A) Bu kalece sadece benden beþ gol
yer.
B) Öðrenciler, öðretmenlerine armaðan
almýþ.
C) Klimalý ortamlar havanýn kurumasýna
sebep olur.
D) Küçük çaycý, bir koþu iki çay kapýp
geldi.
14
11. Aþaðýdaki cümlelerdeki altý çizili kelime
gruplarýndan hangisi karþýt anlamlý iki
sözcükten oluþmaktadýr?
DD
A) Öðrenciler güle oynaya karnelerini aldýlar.
B) Bu görevi seve seve yaparým.
C) Bu iþi çoluk çocuða býrakamayýz.
D) Dediklerini iyi kötü yerine getirdi.
TEST
2
EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK
1.
3. Ýki
Üzerinde eþ anlamlý
kelimelerin yazýlý olduðu taþý kenara çekiyorum.
evren
cesaret
kâinat
kuvvet
afacan
kardeþin yaptýklarýndan
tüm mahalleli býkmýþtý.
Yukarýdaki cümlede iþaretli kelimenin yerine aþaðýdaki kelimelerden hangisi getirilebilir?
BB / 5101
adalet
güzellik
sevgi
iyilik
A) nazik
B) yaramaz
C) utanmaz
D) hýzlý
Buna göre köylü, hangi taþý kenara çekmektedir?
AA 4101
B) mavi
C) sarý
D) turuncu
4.
© Coþku Yayýnlarý
A) yeþil
Aþaðýdaki bilmecelerde, altý çizili
kelimelerden eþ sesli olanýn bulunduðu
kâðýda 100 puan verdim.
2. Yolcu, üzerinde eþ sesli kelimenin bulunduðu cümleyi takip ederse evine ulaþacak.
Adamýn saçlarý kýrdý.
Pazardan aldým
Bir tane.
Eve geldim
Bin tane.
Sýcak evin direði
Týp týp eder yüreði.
Gece içindeyiz,
Gündüz dýþýnda.
Pencereli, kapýlý
Þirin bir yuva.
Allah yapar yapýsýný,
Býçak açar kapýsýný.
Þeker halýya döküldü.
Çiçekleri lütfen koparmayýn.
Uzun zaman sonra karþýlaþtýlar.
Buna göre, yolcu hangi yolu takip etmelidir?
AA / 4101
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Buna göre öðretmen, hangi kâðýda 100
puan vermiþtir?
AAA / 4101
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15
2 Test
Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik
5.
8. Arýlarýn balözlerinden faydalandýklarý bitkileri keþfetmek ve bunlarýn lezzetleri
hakkýnda bir fikir sahibi olabilmek için bütün bir ömrü bu iþe harcamak gerekir.
Hatýralar insaný geçmiþe götürür.
Her sene biraz daha yaþlanýyoruz.
Her akþam eve yorgun dönüyordu.
Paragrafta altý çizili kelimelerin yerine sýrasýyla aþaðýdaki kelimelerden hangisi
getirilebilir?
Yukarýdaki cümlelerdeki altý çizili sözcüklerin eþ anlamlýlarý hangi seçenekte sýrasýyla doðru olarak verilmiþtir?
AA / 5101
A)
B)
C)
D)
AAA-5101
A)
B)
C)
D)
aný Š yýl Š bitkin
aný Š asýr Š bitkin
olay Š yýl Š halsiz
günlük Š asýr Š bitkin
9.
6. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi farklý bir
BB
7.
A) anlam - mana
B) tasa - merak
C) yüz - çehre
D) dize - mýsra
Yengeç, yan
yan gidiyordu.
Cep telefonu
nihayet görüntülü oldu.
Ahmet emmi,
kara topraklarý
aðaçlandýrdý.
Vapurlar, sabaha kadar
çalýþtý.
Bulurum tabi.
Üzerinde eþ sesli kelimenin iþaretli olduðu
ev bize ait. Krokide bizim evi bulabilir misin?
Çocuk kaç numaralý evi iþaretlerse öðretmenin evini bulmuþ olur?
AA / 5101
A) 1
16
B) 2
C) 3
D) 4
© Coþku Yayýnlarý
anlam iliþkisine sahiptir?
Ortaya çýkarmak tat
Ýcat etmek tat almak
Ortaya koymak yaþam
Bilmek þeker
Yiyecek artýklarýmýzý, özellikle ekmeði,
............. atacaðýmýza yakýnýmýzda bulunan hayvan besleyicilerine verelim.
Bu cümledeki boþluða getirilebilecek en
uygun sözcük aþaðýdakilerden hangisidir?
DD
A) dolaba
B) kuþlara
C) yola
D) çöpe
10. Aþaðýdakilerden hangisi kullanýlýþ amacýna göre ötekilerden farklýdýr?
CCC4120
KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE OLUÞTURMA,
NEDEN - SONUÇ CÜMLESÝ
1.
TEST
3
3. Aþaðýdakilerden hangisi bir cümle deðil-
“da - aç kalacaðýz - bu - yýl - yaðmazsa yaðmur.” kelimelerinden oluþturulacak
kurallý ve anlamlý cümle aþaðýdakilerin
hangisinde doðru olarak belirtilmiþtir?
dir?
BB
BBB / 4106
A) Bu yýl da aç kalacaðýz, yaðmazsa
yaðmur.
B) Yaðmur bu yýl da yaðmazsa aç kalacaðýz.
C) Aç kalacaðýz, bu yýl da yaðmur yaðmazsa.
D) Bu yýl da yaðmazsa aç kalacaðýz,
yaðmur.
4.
A)
B)
C)
D)
I. andýk
II.
III.
IV.
V.
© Coþku Yayýnlarý
2.
Okulun duvarýndaki yazýlar silinmiþti
Yemyeþil yaylanýn daracýk yollarý
Orman dün ne kadar serindi
Daracýk yollardan korkmadýn mý
kurtaran
þükranla
Türkiye’yi
kahramanlarý
Yukarýdaki kelimeler, nasýl sýralanýrsa kurallý ve anlamlý bir cümle elde edilir?
AA
A) IVŒIIŒVŒIIIŒI
B) IIIŒIIŒIŒIVŒV
C) IIŒVŒIŒIIIŒIV
D) IŒIVŒIIIŒVŒII
5.
Yukarýdaki çocuklarýn ellerindeki yapbozlar birbirine karýþmýþ ve cümle anlamlý olmaktan çýkmýþ.
Aþaðýda diziliþlerden hangisi bu kelimeleri anlamlý ve kurallý cümle yapar?
AA / 5106
A) 1Œ4Œ3Œ2Œ5
B) 1Œ4Œ3Œ5Œ2
C) 1Œ3Œ2Œ4Œ5
D) 1Œ2Œ4Œ3Œ5
Numaralanmýþ vagonlardaki kelimelerle
anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulmak
istense sýralama nasýl olur?
BB / 5106
A)
B)
C)
D)
17
Download