ÝÇÝNDEKÝLER
TÜRKÇE
1. TEMA
Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Neden-Sonuç Cümlesi, Kurallý ve Anlamlý Cümle, Deyimler, Atasözleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Konu, Ana Düþünce, Ana Duygu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nokta, Günlük, Aný, Levhalar, Harita-Kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2. TEMA
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Eylem, Varlýðý Niteleyen kelime, Özdeyiþ, Benzerlik, Farklýlýk, Karþýlaþtýrma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Paragrafta Giriþ - Geliþme ve Sonuç, Paragfrafta Yardýmcý Düþünceler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Paragraf Oluþturma, Virgül, Soru Ýþareti, Mektup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
3. TEMA
Varlýðýn Yerine Kullanýlan Kelimeler, Cümlede Eylemin Bildirdiði Ýþi Yapan (Özne), Cümle Yorumlama . . . . . . . . . . . . . .39
Öznellik-Nesnellik, Baþlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Kavram Haritasý, 5N 1K, Grafik ve Tablo Okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Durum Ekleri, De’nin Yazýlýþý, Ýki Nokta, Yay Ayraç, Uzun Çizgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
4. TEMA
Eylemi Niteleyen Kelimeler, Kiþilik (Karakter) Özellikleri, Benzetme, Duygusal ve Abartcý Cümleleri . . . . . . . . . . . . . .49
Tahmin Cümleleri, Gerçek ve Hayal Ürünü, Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeler,
Paragrafý Bölme, Anlatýmýn Akýþýný Bozan Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Kitle Ýletiþim Araçlarý, Yapým Ekleri, Tarihlerin-Dil ve Din Adlarýnýn Yazýlýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
5. TEMA
Baðlayýcý Kelimeler, Ön Yargý Cümleleri, Öneri (Tavsiye) Cümleleri,
Yakýnma (Sitem) Cümleleri, Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeler, Cümle Tamamlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Parçaya Hâkim Olan Duygu, Sanatçýnýn Kiþiliði, Karakter Özellikleri, Parçada Duyulardan Yararlanma . . . . . . . . . . . .61
mi’nin Yazýlýþý, ki’lerin Yazýlýþý, Üç Nokta, Kesme Ýþareti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
6. TEMA
Eylemde Zaman, Þart (Koþul) Cümlesi, Taným Cümlesi, Soru Cümlesi,
Önemli Olaný Belirtirken Kullanýlan Ýfadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Cümle Ögeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Anlatým Bozukluklarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Hece Düþmesi, Ünlem Ýþareti, Savaþ, Devir, Çað Adlarýnýn Yazýlýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
7. TEMA
Gibi, Kadar, Göre, Ýçin, Üzere, Sanki, Ýle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Endiþe (Kaygý), Üzülme, Uyarý (Ýkaz), Eleþtiri (Tenkit), Beðenme (Takdir) Cümleleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeler, Kurum, Kuruluþ Adlarýnýn Yazýlýþý, Kýsa Çizgi, Noktalý Virgül . . . . . . . . . . . . . . .77
8. TEMA
Þikâyet (Yakýnma)-Sitem-Þaþýrma-Piþmanlýk Cümleleri, Genel ve Özel Durumlarý Bildiren Ýfadeler,
Telefonda Konuþma Kurallarý, Gezegen, Yýldýz Adlarýnýn Yazýlýþý, Týrnak Ýþareti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
MATEMATÝK
Doðal Sayýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Örüntü Oluþturma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Doðal Sayýlarda Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Doðal Sayýlarda Zihinden Toplamý, Çýkarma - Tahmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Doðal Sayýlarda Çarpma ve Bölme Ýþlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Doðal Sayýlarda Çarpmý ve Bölme Ýþleminin Sonucunu Tahmin Etme - Zihinden Çarpma ve Bölme . . . . . . . . . . . . . . .98
Çarpma ve Bölme Ýþlemlerinde Verilmeyeni Bulma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Doðal Sayýlarda Problemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Doðal Sayýlarýn Üslü Gösterimi ve Parantezli Ýþlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Zamaný Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Araþtýrma Sorularý Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Temel Geometrik Kavramlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Açýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Üçgenler ve Dörtgenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Birim Kesirler, Bileþik Kesirler ve Tam Sayýlý Kesirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Kesirleri Sýralama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Bir Çokluðun Ýstenen Basit Kesir Kadarýný ve Basit Kesir Kadarý Verilen Bir Çokluðun Tamamýný Bulma . . . . . . . . . .126
Kesirlerle Toplama ve Çýkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Ondalýk Gösterim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Ondalýk Gösterimleri Sýralama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Ondalýk Gösterimleri Toplama ve Çýkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Yüzdeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Uzunluk Birimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Üçgen ve Dörtgenlerin Çevreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Dörtgenlerin Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Üçgen ve Dörtgenlerin Açýlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Alan Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Geometrik Cisimlerin Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Geometrik Cisimlerin Açýnýmý ve Alaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
FEN
BÝLÝMLERÝ
1. ÜNÝTE
VÜCUDUMUZ BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM
Besinler ve Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Sigara ve Alkolün Zararlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Besinlerin Sindirimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Vücudumuzda Boþaltým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
2. ÜNÝTE
KUVVETÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜN ÖLÇÜLMESÝ
Kuvvetin Ölçülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Sürtünme Kuvveti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
3. ÜNÝTE
MADDENÝN DEÐÝÞÝMÝ
Maddenin Hâl Deðiþimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Maddenin Ayýrt Edici Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Isý ve Sýcaklýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Isý Maddeleri Etkiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
4. ÜNÝTE
IÞIÐIN VE SESÝN YAYILMASI
Iþýðýn Yayýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Iþýðýn Madde ile Karþýlaþmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Tam Gölge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Sesin Yayýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Sesin Farklý Ortamlarda Farklý Duyulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
5. ÜNÝTE
CANLILAR DÜNYASINI GEZELÝM, TANIYALIM
Canlýlarý Tanýyalým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Ýnsan ve Çevre Ýliþkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Canlýlar Dünyasýný Gezelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
6. ÜNÝTE
YAÞAMIMIZIN VAZGEÇÝLMEZÝ: ELEKTRÝK
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklýðýný Etkileyen Deðiþkenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Devre Elemanlarýnýn Sembollerle Gösterimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
7. ÜNÝTE
YER KABUÐUNUN GÝZEMÝ
Yer Kabuðunda Neler Var? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Erozyon, Heyelan, Yeraltý ve Yerüstü Sularý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
SOSYAL
BÝLGÝLER
1. ÜNÝTE
HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM
Gruplar ve Kurumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Hak ve Sorumluluklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
2. ÜNÝTE
ADIM ADIM TÜRKÝYE
Tarihî Mekânlar - Doðal Varlýklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Kültürel Ögeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Cumhuriyetin Getirdikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Atatürk Ýlkeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
3. ÜNÝTE
BÖLGEMÝZÝ TANIYALIM
Yüzey Þekilleri ve Ýklim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Nüfus ve Yerleþme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Doðal Afetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
4. ÜNÝTE
ÜRETTÝKLERÝMÝZ
Ürettiðimiz Ürünler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Ekonomi ve Ýnsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
5. ÜNÝTE
GERÇEKLEÞEN DÜÞLER
Buluþlar ve Teknoloji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Bilim Ýnsanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
6. ÜNÝTE
TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR
Kurumlar ve Ýhtiyaçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Sivil Toplum Kuruluþlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
7. ÜNÝTE
BÝR ÜLKE, BÝR BAYRAK
Kurallar ve Yasalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Ülkemizin Yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Ulusal Egemenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
8. ÜNÝTE
HEPÝMÝZÝN DÜNYASI
Dünyamýz ve Ticaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Ortak Miras Ögeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Ünite Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
DÝN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BÝLGÝSÝ
1. ÜNÝTE
ALLAH ÝNANCI
Allah Ýnancý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Ýbadet Konusunda Bilgilenelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Aile Hayatý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
Kur’an-ý Kerim’in Temel Eðitici Nitelikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaþalým, Vatanýmýzý ve Milletimizi Seviyoruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
ÝNGÝLÝZCE
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
UNIT 4
UNIT 5
UNIT 6
UNIT 7
UNIT 8
UNIT 9
UNIT 10
My Daily Routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
My Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Hello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Games and Hobbies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Movies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Party Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Fitness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
The Animal Shelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
Festivals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
CEVAP ANAHTARI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
1. TEMA
EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK,
VARLIÐIN ADI
Test - 1
1. Öðretmen, Ahmet’e üzerinde sözcükler
4. “Aralýksýz çalýþmak, insan saðlýðýný olum-
yazan dört kâðýt göstermiþ ve bu kâðýtlardaki sözcüklerden hangisinin zýt anlamýnýn olmadýðýný bulmasýný istemiþtir.
suz yönde etkiler.” cümlesindeki altý çizili sözcüðün yerine aþaðýdakilerden
hangisi getirilemez?
CC
Gece
Ýyimser
Çalýþkan
Kiraz
B) Ýyimser
C) Çalýþkan
D) Kiraz
2. Aþaðýdaki kelimelerden hangileri eþ
anlamlýdýr?
A) tatlý – tuzlu
B) arzulu – istekli
C) yoksul – zengin
D) deli – akýllý
3. "Yýlda bir süre aðaçlar neþelenir."
Yukarýdaki cümlede kullanýlan hangi
sözcüðün sesteþi vardýr?
AA
D) Durmadan
grup oluþturulursa hangisi dýþta kalýr?
CC
6.
BB
C) Zaman zaman
A) buluþ
B) icat
C) deney
D) keþif
© Coþku Yayýnlarý
A) Gece
B) Sürekli
5. Aþaðýdaki seçeneklerden üçü ile bir
Ahmet’in doðru cevap verebilmesi için
bu sözcüklerden hangisini seçmesi
gerekir?
DD
A) Ara vermeden
Her zaman yaptýðýn gibi
yine odaný özenmeden
toplamýþsýn!
Annenin cümlesinde “özenmeden” kelimesinin yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir?
aaa
A) yýl
B) bir
A) geliþigüzel
B) itinayla
C) aðaç
D) neþelenir
C) mükemmel
D) isteyerek
11
1 Test
Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý
7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “yaþ”
10. Aþaðýda altý çizili sözcüklerin hangisi,
kelimesi “doðumdan beri geçen zaman”
anlamýnda kullanýlmýþtýr?
A)
B)
C)
D)
Soðan sayarken gözlerim yaþardý.
Aðaç yaþken eðilir.
Bu çamaþýrlarýn hepsi yaþ.
Oya, ergenlik yaþýna girdi.
8.
eziyet 
onarým
siyah 
vahþi
tamirat 
ilginç
konut 
çile
tuhaf 
kara
ev
Yukarýdaki sözcükler, eþ anlamlýlarýyla
eþleþtirilirse hangisi dýþta kalýr?
AA
A) vahþi
B) eziyet
C) onarým
D) çile
© Coþku Yayýnlarý
DD
cümleye farklý bir anlam katmýþtýr?
DD
A)
B)
C)
D)
Maçý mutlaka kazanmalýyýz.
Bu odaya kesinlikle girmeyin.
Bu günler de þüphesiz geçecek.
Aslýnda evimiz size çok yakýn.
11.
Bir dilin söz varlýðýnýn belli bir sýraya göre dizilip
anlamlarýnýn belirtildiði kitaba ne
denir?
Yazým
Kýlavuzu
Sözlük
Bekir
Kadriye
Suat
9. “Aramak” kelimesi aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "Birini veya bir þeyi bulmaya çalýþmak" anlamýnda kullanýlmýþtýr?
AA
12
A) Marketin içinde gözleriyle bir þeyler
aradý.
B) Hapishaneye düþünce ne arayaný oldu
ne soraný.
C) Hastalanýnca beni bir tek o aradý.
D) Ben, yemek aramam, ne olsa yerim.
Alfabe
Melike
Türkçe
kitabý
Hangi öðrenci, öðretmenin sorusunu
doðru cevaplamýþtýr?
BB
A) Kadriye
B) Bekir
C) Suat
D) Melike
TEST
2
EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK, VARLIÐIN ADI
1.
3. “Ayýrmak” sözcüðünün “Farklý davran-
Aþaðýdaki tekerlemelerde, altý çizili
kelimelerden eþ sesli olanýn bulunduðu kâðýda 100 puan verdim.
mamak, fark gözetmemek, ayrým yapmamak” anlamýnda kullanýldýðý cümle,
aþaðýdakilerden hangisidir?
ccc
Leylek leylek havada,
Yumurtasý tavada.
Leylek yumurta getirdi,
Ebe yedi, bitirdi.
Karga karga "gak!"
dedi,
"Çýk þu dala bak!"
dedi,
Karga seni tutarým,
Kanadýný yolarým.
Bir, iki, üç, dört, beþ,
altý, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi,
Yaðlý böreði kim yedi?
4.
© Coþku Yayýnlarý
Kuzu kuzu me!
Bin tepeme.
Haydi gidelim
Ayþe teyzeme.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. Aþaðýdaki kelimelerle, anlam bakýmýndan bir grup oluþturulunca hangisi dýþarýda kalýr?
BB
Y
Ü
Z
Y
I
U
Z
A
K
K
A
R
A
Ý
Þ
Ý
K
Irak
Ak
Þahýs
Asýr
L
Yukarýdaki kelimelerin hangisinin eþ
anlamý bulmacada yanlýþ verilmiþtir?
(Sýralama karýþýk verilmiþtir.)
Buna göre öðretmen, hangi kâðýda 100
puan vermiþtir?
AA
A) Kalemlerin en güzellerini kendine ayýrdý.
B) Biraz gecikeceðim, yemekten bana
da ayýrýn.
C) Öðrencilerimin hiçbirini birbirinden
ayýrmam.
D) Bu bisküviyi de sana ayýrdýk.
BB
A) Irak
B) Ak
C) Þahýs
D) Asýr
5. “Sýcakkanlý” deyiminin eþ anlamlýsý
aþaðýdakilerden hangisidir?
DD
A) sýska
B) gürbüz
A) kardeþ
B) uysal
C) cýlýz
D) çelimsiz
C) arkadaþ
D) cana yakýn
13
2 Test
Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý
6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “yal-
10.
nýz” kelimesi farklý bir anlamda kullanýlmýþtýr?
DD
A) Bu öðrenci yaramaz, yalnýz çok çalýþkandýr.
B) Soru zordu, yalnýz bilen sýnavda iyi
puan alacaktý.
C) Meyvenin tadý güzel, yalnýz meyve
renksizdi.
D) Bu öðrenci her zamanki gibi çok yalnýzdý.
Tahtadaki cümlede
noktalý yere hangi
kelime getirilirse
“ödül” kelimesinin
zýt anlamlýsý yazýlmýþ olur?
hediye
ödünç
arada kullanýlmýþtýr?
A)
B)
C)
D)
Aslý
Taze diye aldým, bayat çýktý.
Erken kalkan yol alýr.
Saçýný baþýný yolmayayým.
Siyah ve mavi bir elbiseydi.
© Coþku Yayýnlarý
AA
Melek
Mert
7. Hangi cümlede zýt anlamlý kelimeler bir
Güzel bir iþ yapana ödül, kötülük yapana ise
……........
verilir.
Tuðrul
ceza
armaðan
Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci
doðru cevaplamýþtýr?
DD
A) Mert
B) Tuðrul
C) Aslý
D) Melek
8. Aþaðýdaki sözcüklerden hangileri anlam iliþkisi yönünden diðerlerinden
farklýdýr?
CCC- zýt anlam
A) Boylu - uzun
B) Saf - duru
C) Enli - dar
D) Kaygý - tasa
11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý
çizili sözcük eþ seslidir?
9. “Sonra birdenbire bir yaðmur baþladý.”
cümlesindeki altý çizili sözcüðün eþ
anlamlýsý aþaðýdakilerden hangisidir?
BB
14
A) hemen hemen
B) aniden
C) ardýndan
D) nasýl olduysa
BB
A) Tarlalarda sarý sarý baþaklar sizi selamlayacak.
B) Karalar baðlamanýn hiç de zamaný
deðildi.
C) Masadaki incirler iyice olgunlaþmýþtý.
D) Televizyondaki filmi sanýrým izlediniz.
NEDEN-SONUÇ CÜMLESÝ, KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE,
DEYÝMLER, ATASÖZLERÝ
3. Yazar, kahvaltýnýn tadýný neden unuta-
Sabahleyin, parktaki bankýn üzerinde
uyandýðýmda dinlendiðim için yorgunluðum kalmamýþtý. Çok acýkmýþtým. Etrafýma þöyle bir göz gezdirdim. Biraz ötede
büyük bir vapurun yük indirmekte olduðunu gördüm. Hemen oraya gidip kaptaný buldum, kendisine yük taþýmak istediðimi söyledim. Birkaç saat çalýþtým. Karnýmý doyuracak kadar para kazandým. Ýki
simit ve bir parça peynir aldým. Afiyetle
yedim. Ýlk defa kendi kazancýmla karnýmý
doyuruyordum. Hayatýmda o günkü kadar lezzetli bir kahvaltý yaptýðýmý hatýrlamýyorum.
mamýþtýr?
CC
dir?
CC
BB
© Coþku Yayýnlarý
luþunun nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
A) Kahvaltýda çeþit çeþit yiyecekler bulunduðu için
B) Sahilde yemek yediði için
C) Kendi kazandýðý parayla açlýðýný giderdiði için
D) Karný iyi doyduðu için
4. Aþaðýdakilerden hangisi bir cümle deðil-
Ýlk üç soruyu parçaya göre
cevaplayýnýz.
1. Metindeki kiþinin yorgunluktan kurtu-
5.
A) Rahat bir yerde geceyi geçirmiþ olmasý
B) Memleketinden uzakta olmasý
C) Geceyi dinlenerek geçirmesi
D) Artýk gideceði yere ulaþmýþ olmasý
A)
B)
C)
D)
Huzuru senin yanýnda buldum
Bizim memleketin daðlarý
Dumanlý daðlarýn eteðinde evimiz var
Okullarda yangýn tatbikatý yapýldý
Arpa eken buðday biçmez.
Furkan
Halil
Armut dalýnýn
dibine düþer.
2. Aþaðýdakilerden hangisi metindeki kiþinin çalýþma nedenlerinden biri deðildir?
DD
A)
B)
C)
D)
Para kazanmak zorunda kalmasý
Karnýnýn aç olmasý
Cebinde hiç parasýnýn olmamasý
Babasýný kýrmamak istemesi
TEST
3
Altýn anahtar her
kapýyý açar.
Cemil
Mehmet
Lafla peynir gemisi yürümez.
“Kötü davranýþýn karþýlýðý iyi olmaz.” anlamýna gelen atasözümüzü hangi öðrenci doðru bilmiþtir?
AA
A) Furkan
B) Cemil
C) Halil
D) Mehmet
15
3 Test
Neden-Sonuç Cümlesi, Kurallý ve Anlamlý Cümle, Deyimler, Atasözleri
6.
1
9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “acý-
2
düþmandýr
mamak” anlamýnda bir deyim kullanýlmýþtýr?
silah
bbb
4
3
bile
sahibine
10.
Yukarýdaki papatyanýn yapraklarýna
yazýlan kelimelerle oluþturulacak kurallý ve anlamlý cümle sýralamasý, aþaðýdakilerden hangisidir?
A) 1-2-3-4
B) 2-1-4-3
C) 2-3-1-4
D) 2-4-3-1
rý görünce çok þaþýrdým.
Samsun
la
lan
O
ý duyunca dilim tutuldu.
larýn
ttýk
Anla
© Coþku Yayýnlarý
DD
A) Çalýþkan olmak beni baþarýlý kýlar.
B) Bekçi, kimsenin gözünün yaþýna bakmýyordu.
C) Kýzgýn tavayý tutunca caným yandý.
D) Yemekler sensiz boðazýmýzdan geçmiyor.
Yak
ýn
da
Ça
yim yoktur?
olanlarý öðreneceksin.
Bursa
lýþm
7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde de-
Ýzmir
ak
tan
belim tutuldu.
Hatay
BBB - 02
A)
B)
C)
D)
Kazayý görünce benzi kül gibi oldu.
Hastanýn göz kapaklarýna baktý.
Ordu, düþmaný Ýzmir’de denize döktü.
Nihayet elimiz biraz para gördü.
8. “Bu dünyada iyilik eden iyilik, kötülük
eden kötülük bulur.” anlamýna gelen
atasözü aþaðýdakilerden hangisidir?
bbb
16
A) Hapise giren ya uslanýr ya beslenir.
B) Kiþi ettiðini bulur.
C) Bilmiyorum, demek insaný çok dertten
kurtarýr.
D) Allah’tan umut kesilmez.
Hakan, içinde deyimin olduðu cümlenin bulunduðu yoldan gittiðinde hangi
þehre ulaþýr?
BB
A) Samsun
B) Ýzmir
C) Bursa
D) Hatay
11. Aþaðýdaki atasözlerinden hangisinin
konusu farklýdýr?
AA
A)
B)
C)
D)
Affetmek büyüklüðün þanýndandýr.
Çalýþan kol bükülmez.
Allah gayret edenin yanýndadýr.
Çalýþan dað aþmýþ, çalýþmayanýn yolu þaþmýþ.
NEDEN-SONUÇ CÜMLESÝ, KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE,
DEYÝMLER, ATASÖZLERÝ
1.
TEST
4
3. “Ýnsaný, baþkalarýndan bir þey istemek
Konuþmak, susmaktan çok
daha deðerlidir.
Susmak týpký altýn gibidir,
konuþmaktan daha deðerlidir.
Dinleme amacýyla susmak,
güzel konuþmaktan daha
iyidir.
utandýrýr. Ancak isteðidini vermeyenin daha çok utanmasý gerekir.” anlamýna gelen atasözü aþaðýdakilerden hangisidir?
1
aaa
A) Ýsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin
iki yüzü...
B) Ýþ, insanýn aynasýdýr.
C) Aðlamayan çocuða meme vermezler.
D) Ýnsana çok iyilik yaramaz.
2
4. Aþaðýdakilerin hangisinde “el” kelime-
3
4
si baþka bir kelimeyle deyimleþmemiþtir?
© Coþku Yayýnlarý
Altýn gümüþten daha deðerli olduðu için, susmak
konuþmaktan daha iyidir.
AA
A) Kazada çocuðun eli iki yerinden kýrýlmýþ.
B) El attýðý iþi mutlaka baþarýr.
C) Elim darda olmasaydý sana yardým
ederdim.
D) Onun bunun elini eteðini öperek bu
mevkilere kadar yükseldi.
“Söz gümüþse sükût altýndýr.” atasözünün
anlamýný taþýyan kamyonu satýn aldýk.
Buna göre kaç numaralý kamyonu satýn aldýk?
DD
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
5. Barajdaki su seviyesinin artmasý sonucu
............................ .
Bu cümle aþaðýdakilerden hangisiyle
tamamlanýrsa olumlu bir sonuca baðlanmýþ olur?
2. “Kýzmýþ, çok öfkelenmiþ insanlarýn durumu” aþaðýdaki deyimlerden hangisiyle
anlatýlýr?
BB
A)
B)
C)
D)
Kol kanat olmuþ.
Küplere binmiþ.
Gözleri fal taþý gibi açýlmýþ.
Keçileri kaçýrmýþ.
CC
A) çevre köyleri su bastý.
B) etraftaki canlýlar zor durumda kaldý.
C) yaz boyunca su sýkýntýsý yaþanmayacaðý söylendi.
D) korku dolu saatler yaþandý.
17
Download

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER