2. SINIF
KONU TESTÝ CEVAP ANAHTARI
HAYAT BÝLGÝSÝ
Test-1: OKUL HEYECANIM (1 - 5. kazanýmlar)
1. A
2. B
3. B
4. C
Test-5: OKUL HEYECANIM (23 - 28. kazanýmlar)
5. A
6. A
7. C
Test-2: OKUL HEYECANIM (6 - 10. kazanýmlar)
1. C
2. B
7. A
8. A
3. B
4. C
2. C
7. B
8. B
3. A
4. C
2. C
3. B
4. C
7. A
8. A
9. B 10. A
5. C
Test-9: BENÝM EÞSÝZ YUVAM (13 - 20. kazanýmlar)
6. B
Test-6: OKUL HEYECANIM (29 - 34. kazanýmlar)
5. B
6. C
Test-3: OKUL HEYECANIM (11 - 16. kazanýmlar)
1. C
1. A
1. A
2. A
7. C
8. A
3. C
4. B
5. A
6. C
1. A
2. C
3. B
4. B
5. A
1. B
2. B
3. C
7. B
8. C
9. C
4. A
Test-8: BENÝM EÞSÝZ YUVAM (7 - 12. kazanýmlar)
5. A
6. C
1. C
2. A
7. A
8. C
3. A
4. B
5. B
3. B
7. A
8. A
9. B
4. A
5. C
6. B
1. C
2. B
7. B
8. A
3. C
4. A
5. C
6. A
Test-11: BENÝM EÞSÝZ YUVAM (26 - 30. kazanýmlar)
6. C
7. C
Test-4: OKUL HEYECANIM (17 - 22. kazanýmlar)
2. B
Test-10: BENÝM EÞSÝZ YUVAM (21 - 25. kazanýmlar)
6. C
Test-7: BENÝM EÞSÝZ YUVAM (1 - 6. kazanýmlar)
5. A
1. C
6. B
1. A
2. A
7. C
8. C
3. B
4. A
5. C
6. B
Test-12: BENÝM EÞSÝZ YUVAM (31 - 37. kazanýmlar)
1. C
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. A
Test-13: DÜN, BUGÜN, YARIN (1 - 6. kazanýmlar)
1. C
2. A
3. C
7. B
8. B
9. C
4. C
5. C
6. A
Test-14: DÜN, BUGÜN, YARIN (7 - 12. kazanýmlar)
1. A
2. B
3. B
7. C
8. A
9. B
4. B
5. C
6. A
Test-15: DÜN, BUGÜN, YARIN (13 - 18. kazanýmlar)
1. B
2. A
3. C
7. A
8. B
9. C
4. B
5. A
6. C
Test-16: DÜN, BUGÜN, YARIN (19 - 24. kazanýmlar)
1. B
2. B
3. A
7. C
8. A
9. A
4. B
5. C
6. B
TÜRKÇE
BÝREY VE TOPLUM
ÜRETÝM, TÜKETÝM VE VERÝMLÝLÝK
Test-11: Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeler -
Test-6: Harf, Hece, Sözcük
Test-1: Anlam Bilgisi
1. A
2. B 3. C
6. B
1. C
2. A 3. B
7. A
8. B 9. C 10. A 11. C 12. A
7. B
8. B 9. C 10. A
4. B
5. A
Test-16: Metnin Bölümleri (Giriþ-Geliþme-Sonuç) -
Olaylarýn Oluþ Sýrasý
4. C
5. A
6. B
1. B
2. C 3. B
7. B
8. A 9. B
Anlam Bilgisi
4. C
5. B
6. A
1. A
2. B 3. C
7. B
8. A 9. C 10. B
4. B
5. C
6. B
Test-2: Görsel Okuma - Anlam Bilgisi
1. C
2. B 3. B
7. C
8. C
4. A
5. B
6. A
1. B
2. C 3. A
7. B
8. B 9. B
4. C
5. A
6. A
Test-17: Harf, Hece, Kelime ve Cümle, Kurallý Cümle
Test-12: Cümlede ve Metinde Anlam
Yararlanma
Test-3: Karþýlaþtýrmalar - Sebep - Sonuç Ýliþkisi
HAYAL GÜCÜ
Test-7: Anlam Bilgisi - Sözlük ve Ýmla Kýlavuzu’ndan
1. C
2. C 3. C
4. A
7. A
8. B 9. A 10. A
5. C
6. B
1. C
2. B 3. A
4. C
7. C
8. B 9. A 10. B
5. C
6. A
1. A
2. B 3. A
7. A
8. C 9. C 10. C
4. B
5. B
6. C
5. C
6. A
DEÐERLERÝMÝZ
Yazý Türleri (Mektup - Davetiye)
Özel Ýsimler - Tür Ýsimleri
1. A
2. B 3. B
7. A
8. A 9. A
Test-18: Anlam Bilgisi
Test-13: Kelime ve Cümlede Anlam -
Test-8: Tekil ve Çoðul Ýsimler 4. C
5. C
6. C
1. A
2. B 3. C
4. A
7. B
8. A 9. A 10. B
5. C
6. C
1. B
2. B 3. C
7. A
8. B 9. A 10. B
4. C
Test-19: Destekleyici Açýklayýcý Ýfadeler ATATÜRK
OYUN VE SPOR
Test-4: Eþ Anlam - Zýt Anlam
4. B
Test-9: Anlam Bilgisi
1. A
2. B 3. C
5. C
7. B
8. A 9. C 10. B 11. A
6. C
1. C
2. B 3. A
4. B
7. A
8. C 9. B 10. C
Cevaba Uygun Sorular
Test-14: Metnin Bölümleri - Yazým Kurallarý ve Sözlük
5. A
6. B
1. A
2. A 3. B
4. B
7. C
8. B 9. C 10. B
5. A
6. B
1. C
2. B 3. C
7. C
8. A 9. B 10. C
1. B
2. A 3. B
7. C
8. B 9. A 10. C
4. A
5. B
6. C
Test-10: Hikâye ve Masal - Anlam Bilgisi
1. A
2. C 3. B
7. A
8. B 9. B 10. A
4. A
5. C
6. C
Test-20: Öðrendiklerimizi Tekrar Edelim
Test-15: Anlam Bilgisi
6. C
5. A
EÐÝTSEL VE SOSYAL ETKÝNLÝKLER
SAÐLIK VE ÇEVRE
Test-5: Ana Fikir - Ana Duygu - Cümle ve Kelime Bilgisi
4. B
1. C
2. A 3. A
7. A
8. A 9. A 10. B
4. C
5. B
6. C
1. C
2. A 3. B
7. B
8. B 9. C
4. A
5. B
6. C
MATEMATÝK
Test-1: GEOMETRÝK CÝSÝMLER - UZUNLUK ÖLÇÜLERÝ
1. B
2. A
7. B
8. C
3. B
4. C
5. A
6. B
Test-2: GEOMETRÝK CÝSÝMLERÝN YÜZLERÝ 2. A
3. A
4. B
7. C
8. A
9. C 10. C
5. B
1. A
2. B
7. C
8. A
6. B
1. C
2. A
3. B
7. C
8. B
9. A 10. C
2. A
3. A
8. C
9. B
4. C
5. A
6. A
Test-4: DESTE VE DÜZÝNE - BASAMAK DEÐERÝ 2. B
3. A
7. C
8. A
9. C
4. B
5. B
6. C
1. C
2. C
7. A
8. A
3. A
7. A
8. B
9. B
4. A
5. C
3. C
4. B
1. A
2. C
3. B
7. C
8. A
9. B 10. A
5. A
6. B
1. C
2. B
7. B
8. A
5. C
4. B
5. C
6. B
1. B
2. C
3. A
7. A
8. A
9. A
4. B
3. A
4. C
5. A
TOPLAMA ÝÞLEMÝNÝN SONUCUNU TAHMÝN EDELÝM
1. C
2. C
3. B
7. B
8. A
9. A
4. C
5. B
6. C
Test-13: UZUNLUKLARI TAHMÝN EDELÝM 1. B
2. C
7. B
8. C
3. B
4. A
5. A
6. B
6. C
8. C
3. B
4. A
5. C
6. C
1. A
2. A
7. B
8. C
Test-17: 1 VE 0’IN HÝKÂYESÝ - ÇARPANLARIN YERÝNÝ
DEÐÝÞTÝRELÝM - 10 ÝLE ZÝHÝNDEN ÇARPALIM
1. B
2. A
3. B
7. B
8. A
9. B 10. B 11. A
4. C
5. B
6. C
1. A
2. A
3. B
4. B
5. C
6. A
Test-19: BÖLME ÝÞLEMÝ - ÇIKARMADAN BÖLMEYE
GEÇÝÞ - SAYI ÖRÜNTÜLERÝ
ZÝHÝNDEN ÇIKARMA ÝÞLEMLERÝ
3. C
4. C
5. A
6. B
1. C
2. C
3. A
7. B
8. A
9. A
4. B
5. C
1. A
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. B
Test-20: NESNE GRAFÝÐÝ - GÜN, HAFTA, AY, MEVSÝM
VE YIL - TARTMA ÝÞLEMÝ (KÝLOGRAMIN
KULLANILDIÐI YERLER)
Test-15: ÇIKARMADA VERÝLMEYEN TERÝM ÇIKARMA ÝÞLEMÝ PROBLEMLERÝ
5. A
2. B
7. A
7. C
Test-14: ONLUK BOZARAK ÇIKARMA ÝÞLEMÝ 6. B
PROBLEMLERÝ
1. C
Test-18: ÇARPMA ÝÞLEMÝ PROBLEMLERÝ ÖÐRENDÝKLERÝMÝZÝ TEKRAR EDELÝM
TOPLAMA ÝÞLEMÝ PROBLEMLERÝ
6. B
Test-16: SIVILARI ÖLÇELÝM - ÇARPMA ÝÞLEMÝ
6. B
Test-12: ZÝHÝNDEN TOPLAMA - EN YAKIN ONLUK -
TEKRAR ÇALIÞMALARIM
KESÝRLER (BÜTÜN, YARIM, ÇEYREK)
2. C
4. A
Test-10: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ - VERÝLMEYEN TOPLANAN-
Test-5: ÞEKÝLLER, KÖÞELER, KENARLAR 1. A
Test-11: PARALARIMIZI TANIYALIM - PROBLEM ÇÖZELÝM
6. B
Test-9: ELDESÝZ TOPLAMA - ELDELÝ TOPLAMA
SIRA BÝLDÝREN SAYILAR
1. B
5. A
DOÐAL SAYILARI SIRALAYALIM
ONLUKLAR VE BÝRLÝKLER
7. C
4. B
Test-8: DOÐAL SAYILARI KARÞILAÞTIRALIM -
Test-3: TABLO OLUÞTURUYORUM 1. A
3. C
Test-7: FARKLI ÞEKÝLLERDE RÝTMÝK SAYALIM-ÖRÜNTÜLER
GEOMETRÝK ÞEKÝLLERÝN SINIRLARI
1. A
Test-6: EÞLÝK VE SÝMETRÝ - ZAMAN ÝLERLÝYOR
6. B
1. C
7. A
2. B
3. B
4. A
5. B
6. C
Download

2. sınıf