Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
SBS’ye Hazýrlýk
YAZIM (ÝMLA) KURALLARI
c) Özel isimler büyük harfle baþlar:
1. Kiþi ad ve soyadlarý
Dilde meydana gelebilecek karýþýklýklarý önlemek
amacýyla sözcükler, ses özelliklerine göre belli kurallarla yazýya geçirilir.
• Nur Karasu, Orhan Pamuk
UYARI
1. BÜYÜK HARFLERÝN KULLANILDIÐI YERLER
Takma adlar da büyük harfle baþlar:
• Abbas Yolcu (Attila Ýlhan), Akýllý Ozan (Faruk Nafiz Çamlýbel)
a) Cümle büyük harfle baþlar:
Ayaðýný yorganýna göre uzat.
2. Kiþi adlarýndan önce ve sonra gelen unvanlar,
saygý sözleri, rütbe adlarý ve lakaplar büyük harfle
baþlar:
UYARI
Cümle içinde týrnak veya parantez içine alýnan cümleler
büyük harfle baþlar ve sonlarýna uygun noktalama iþareti
konur:
• Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal Atatürk,
• Doktor Pelin Koca, Müjde Haným, Mustafa
Bey, Yüzbaþý Cengiz Topel
• Öðretmenimiz: “Boþ zaman yoktur, boþa geçen zaman
vardýr.” diyor.
• Ali’yi son gördüðümde (O zaman saçlarý uzundu.) kreþe
gidiyordu.
Ýki çizgi arasýndaki açýklama cümleleri büyük harfle baþlamaz:
• Bu yaz da -her zamanki gibi - Çeþme’ye gideceðiz.
• Buraya uðrarsa - eminim uðrayacak- hediyesini veririm.
Her Hakký Saklýdýr©
UYARI
UYARI
Akrabalýk adý olup lakap veya unvan olarak kullanýlan
kelimeler büyük harfle baþlar:
• Baba Hakký, Nene Hatun
UYARI
Akrabalýk bildiren kelimeler küçük harfle baþlar:
• Yarýn Kader teyzemlere gideceðiz.
Örnek 1:
UYARI
Rakamla baþlayan cümlelerde, rakamdan sonra gelen
sözcük özel isim deðilse büyük harfle baþlamaz:
• 2014 yýlýnda mezun olacaðým.
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr?
A) Ahmet amca bize balon aldý.
B) Ayþe teyzem mutfakta kek yapýyor.
C) Esra ablam kendisine dükkân açtý.
b) Dizeler büyük harfle baþlar:
Güneþ gözkapaklarýmý ýsýtýyor
Ah! Güvenilmez ilkbahar güneþi.
Rüyada mýyým, gerçek mi bu?
Hem var gibiyim, hem yok gibi.
D) Akþama Ýlker dayýmlara gideceðiz.
Çözüm:
A seçeneðindeki akrabalýk bildiren
kelime (amca) unvan olduðu için büyük harfle
baþlamalýdýr.
Doðru yanýt “A” seçeneðidir.
Ataol Behramoðlu
Yazým (Ýmla) Kurallarý
1
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
c) Kurallý birleþik eylemler bitiþik yazýlýr:
2. BÝRLEÞÝK KELÝMELERÝN YAZIMI
Bir kavramý karþýlamak için iki veya üç kelimenin
yan yana getirilmesiyle oluþan kelimelere birleþik
kelime denir.
okuyabilmek (yeterlilik fiili)
Birleþik kelimeler aþaðýdaki durumlarda bitiþik
yazýlýr.
süregelmek (sürerlik fiili)
alývermek (tezlik fiili)
düþeyazmak (yaklaþma fiili)
Örnek 14:
a) Ses düþmesine uðrayan birleþik kelimeler
bitiþik yazýlýr:
Aþaðýdaki cümlelerin hangisindeki altý çizili
sözcüðün yazýmý yanlýþtýr?
cumartesi (cuma + ertesi), kahvaltý (kahve +
altý), nasýl (ne + asýl)
A) Saatin on olduðunu fark etmedim.
B) Þu camý kapatabilir misiniz?
b) Etmek, olmak, eylemek kelimeleriyle birleþirken ses düþmesine, ses türemesine uðrayan
kelimeler bitiþik yazýlýr:
C) Çocuk baloncuya doðru koþuverdi.
D) Film izlerken uyuya kalmýþým.
emretmek (emir + etmek)
Çözüm:
sabretmek (sabýr + etmek)
“Uyuyakalmak” süreklilik bildiren
kurallý bir eylemdir; bitiþik yazýlmalýdýr.
kahrolmak (kahýr + olmak)
Doðru yanýt “D” seçeneðidir.
Her Hakký Saklýdýr©
kaybolmak (kayýp + olmak)
hissetmek (his + etmek)
Örnek 13:
V
Kötü bir þey olacaðýný hissetmiþtim.
ç) Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleþme
sýrasýnda anlam deðiþmesine uðradýðýnda bu tür
kelimeler bitiþik yazýlýr:
1. Bitki adlarý
l
u
t
n
Barýþ bu ülkeyi terketmeyecek.
V
Ayþe, ona aldýðým yüzüðü kaybetmiþ.
u
C)
t
aðýz
organ adý
aslanaðzý
Kurul, önerimi reddetti.
B)
+
hayvan adý
çiçek adý
Sembollerle gösterilmiþ cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr?
A)
aslan
l
Doðru yanýt “B” seçeneðidir.
+
bir bayan adý
D) n
Çözüm: u sembolü ile gösterilen cümlede
geçen “terketmek” eylemi ayrý yazýlmalýdýr.
Çünkü terk ve etmek kelimeleri birleþirken ses
düþmesi, türemesi veya deðiþmesine uðramamýþtýr.
ayþe
kadýn
diþi insan
ayþekadýn
fasülye türü
l
kuþ
+
hayvan adý
burun
bir organ
kuþburnu
bitki
Yazým (Ýmla) Kurallarý
11
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
b) Birleþme sýrasýnda kelimelerden hiçbiri
veya ikinci kelimesi anlam deðiþikliðine uðramayan birleþik sözcük ayrý yazýlýr:
O
Pelin de aklý sýra bize yardým ediyor.
1. Hayvan türlerinden birinin adýyla kurulanlar:
O
Haftaiçi yediye kadar iþte olurum.
O
Amcam halk bilimi ile ilgili araþtýrmalar yapýyor.
O
Kuzey yarýkürede 21 Haziran tarihinde yaz
baþlar.
Örnek 19:
köpek balýðý, ton balýðý, çalý kuþu, deve kuþu,
aðustos böceði, uður böceði, at sineði, fýndýk
faresi...
Yukarýdaki cümlelerin kaçýnda yazým yanlýþý
vardýr?
2. Bitki türlerinden birinin adýyla kurulanlar:
çörek otu, küpe çiçeði, meyan kökü, yer
elmasý, kayýsý kurusu, kuru fasulye, kuru incir,
kuru soðan...
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Çözüm: “Haftaiçi” ve “yarýküre” sözcükleri ayrý
yazýlmalýdýr.
Doðru yanýt “B” seçeneðidir.
UYARI
Çiçek dýþýnda anlamlar taþýyan narçiçeði (renk), suçiçeði
(hastalýk), ses düþmesine uðramýþ olan çöreotu ve yazýmý
gelenekleþmiþ olan semizotu, dereotu bitiþik yazýlýr.
çevre yolu, deniz yolu, hava yolu...
4. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleþik sözcükler:
Her Hakký Saklýdýr©
3. Yol ve ulaþýmla ilgili birleþik sözcükler:
Örnek 20:
Aþaðýda verilen cümlelerden hangisinde
yazým yanlýþý vardýr?
A) Havayolu ulaþýmý son yýllarda oldukça ucuzladý.
B) Dolmaya ve cacýða dereotu çok yakýþýyor.
C) Akþamlarý ton balýklý salata yerim.
D) Böreðin üstüne biraz çöreotu attým.
gök bilimi, dil bilgisi, ses bilgisi...
Çözüm: “Havayolu” ayrý yazýlýr.
5. Yuva ve küre sözleriyle kurulan birleþik sözcükler:
Doðru yanýt “A” seçeneðidir.
göz yuvarý, hava yuvarý, hava küre, yarým küre
e) “Alt” ve “üst” sözcükleriyle oluþturulan birleþik sözcükler ayrý yazýlýr:
c) -r / -ar / -er, -maz /-mez ve -an / -en sýfat fiil
ekleriyle kurulan sýfat tamlamasý yapýsýndaki birleþik sözcükler ayrý yazýlýr:
çalar saat, çýkmaz sokak, uçan daire
d) Dýþ, iç, sýra sözcükler ile oluþturulan birleþik sözcükler ayrý yazýlýr:
deri altý, su altý, alt yazý, böbrek üstü bezi, tepe
üstü, üst küme...
´ “Bugün” sözcüðü içinde bulunan günü anltýyorsa
bitiþik, bir tarihi iþaret ediyorsa ayrý yazýlýr.
Örnek: Bugün notlarý teslim edeceðim.
Örnek: Ýstanbul’un fethedildiði bu gün bizim için
çok önemli.
kanun dýþý, hafta içi, yurt içi, aklý sýra, peþi sýra,
yaný sýra
14
Yazým (Ýmla) Kurallarý
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
YAZIMI KARIÞTIRILAN KELÝMELER
Aþaðýdaki tabloda yazýmý karýþtýrýlan kelimeler verilmiþtir, inceleyiniz.
18
YANLIÞ
DOÐRU
YANLIÞ
DOÐRU
herþey
her þey
poðça
poðaça
birþey
bir þey
herbir
her bir
hergün
her gün
labaratuar
laboratuvar
hiç bir
hiçbir
konservatuar
konservatuvar
her hangi
herhangi
espiri
espri
yanlýz
yalnýz
elektirik
elektrik
yalnýþ
yanlýþ
eksoz
egzoz
kiprik
kirpik
hapþurmak
hapþýrmak
kirbit
kibrit
birden bire
birdenbire
biskivü
bisküvi
karnýbahar
karnabahar
süpriz
sürpriz
idda
iddia
döküman
doküman
eþanlamlý
eþ anlamlý
herkez
herkes
zýtanlamlý
zýt anlamlý
eþortman
eþofman
bilmiyeceðim
bilmeyeceðim
orjinal
orijinal
vaz geçmek
vazgeçmek
fasülye
fasulye
makina
makine
dersane
dershane
meyva
meyve
eczahane
eczane
metod
metot
traþ
týraþ
kollej
kolej
klavuz
kýlavuz
tesbit
tespit
dinazor
dinozor
gardrop
gardýrop
çünki
çünkü
büftek
biftek
pantalon
pantolon
sandiviç
sandviç
abi
aðabey
þevkat
þefkat
bir çok
birçok
penbe
pembe
þarz
þarj
kýravat
kravat
bir kaç
birkaç
çenber
çember
entellektüel
entelektüel
valeybol
voleybol
etüd
etüt
zurafa
zürafa
Yazým (Ýmla) Kurallarý
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
5
Aþaðýdaki cümlelerdeki yazým yanlýþlarýný düzelterek cümleleri yeniden yazýnýz.
Cümle
Düzeltilmiþ Hâli
Uzun, uzun yollarý aþtým geldim.
Çocuk kan-ter içinde yanýmýza
gelmiþti.
Ardarda sorularýyla hepimize ecel
terleri döktürmüþtü.
Ýlerigeri konuþmalarýyla toplantýdaki
herkesin canýný sýktý.
Aðaçlar bahçenin etrafýný çepe çevre
sarmýþtý.
Ahmet Çavuþ akpak bir askerdi.
Ýnsanlar birbirini konuþa, konuþa
anlayabilir ancak.
Yaþlý kadýn yýllardýr yapa yalnýz
yaþýyordu.
Evdeki bütün ývýr-zývýrý tavan
arasýna taþýdýk.
Çocuk babasýna sým sýký
sarýlýyordu.
22
Yazým (Ýmla) Kurallarý
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
6. TARÝHLERÝN YAZIMI
Örnek 27:
1. Tarihler gün/ay/yýl þeklinde yazýlýr.
01/09/1998,
Aþaðýdaki çocuklardan hangisi tarihleri
doðru yazmýþtýr?
9 Eylül 1998
A)
2. Tarihlerin yazýmýnda gün, ay ve yýl rakamla
belirtildiðinde gün, ay ve yýl arasýnda nokta
(.) veya eðik çizgi (/) kullanýlýr.
29/06/2013, 29.06.2013
Büþra, 05-01-1995’te dünyaya
geldi.
B)
Kýz kardeþim 15.Eylül.2013’te
üniversiteye baþladý.
3. Ayýn yazýmýnda Romen rakamý kullanýlabilir.
15.V.2013
C)
Bu araba 20,04,2000’de
üretilmiþ.
4. Ay ve gün adlarý yazýyla da rakamla da
yazýlabilir. Yazýyla yazýldýðýnda belirli bir
günü bildiriyorsa ay adý da gün adý da büyük
harfle baþlar.
D)
• 29 Ekim perþembe toplantýmýz var. (yanlýþ)
• 29 Ekim Perþembe toplantýmýz var. (doðru)
UYARI
Tarihlere getirilen eklerin yazýmýnda son rakamýn okunuþuna
dikkat edilmelidir:
Her Hakký Saklýdýr©
• 29 ekim perþembe toplantýmýz var. (yanlýþ)
Sünnet düðünüm 06.07.2014’te
yapýlacak.
Çözüm: A seçeneðinde gün, ay ve yýl arasýna
kýsa çizgi (-) getirildiði için B’de ay adý yazýyla
yazýldýðý hâlde araya nokta getirildiði için C’de
gün, ay, yýl arasýna virgül getirildiði için yanlýþtýr.
Doðru yanýt “D” seçeneðidir.
12 Mayýs 1970’de (yanlýþ)
12 Mayýs 1970’te (doðru)
Örnek 28:
Aþaðýdaki tarihlerden hangisinin yazýmýnda
nokta ( . ) kullanýlmaz?
UYARI
Ay adý yazýyla yazýldýðýnda araya noktalama iþareti girmez:
13. Mart. 1996 (yanlýþ)
13 Mart 1996 (doðru)
A) 20 Mayýs 1984
B) 03 03 2013
C) 30 VI 2012
D) 26 08 1989
Çözüm: Ay adý, yazýyla yazýldýðýnda araya
nokta ( . ) girmez.
Doðru yanýt “A” seçeneðidir.
30
Yazým (Ýmla) Kurallarý
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
-9
1.
4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde yazým yanlýþý yoktur?
Bilgi Peteði
Oyun adlarý ve bankacýlýk iþlemleri
dýþýnda sayýlar yazýyla yazýldýklarýnda
ayrý yazýlýr.
A) Kitabýn 6’ýncý sayfasýna geçtim.
B) Ayþe benim yirmiüç yýllýk gelinimdir, dedi
kayýnvalidesi.
C) Notanýn deðeri onikilik olacakmýþ.
Bu bilgiye göre aþaðýdakilerden hangisinde
yazým yanlýþý vardýr?
D) Asansör bozulunca yedinci katta kaldýk.
A) Filmin on beþinci sahnesi çekiliyor.
B) Çiðdem yine bizim komþularla yüzbir oynuyor.
C) YGS’de yetmiþbeþ soruyu doðru yanýtlamýþ.
D) Düðüne bin beþ yüz kiþi katýlmýþ.
5. 1. Cumhuriyet Mahallesi’nde 50’nci sokakta oturuyoruz.
bölüm yanlýþ yazýlmýþtýr?
Her Hakký Saklýdýr©
2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili
2. Hikâye yüzyirmi sayfadan oluþuyor.
3. Masada on iki tabak vardý.
4. Otoparkta kýrkaltý araç vardý.
Numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangi ikisinde ayný türden bir yazým yanlýþý vardýr?
A) Okuldan mezun olalý on iki yýl olmuþ.
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
B) Bu cami yedi yüz yýl önce yapýlmýþ.
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
C) Kitabýn 27. baskýsý piyasaya çýktý.
D) Bizi 7’þerli gruplar halinde içeri aldýlar.
6.
3. Aþaðýdaki tabelalarýn hangisinde yazým yanlýþý vardýr?
A)
C)
36
Yenimahalle
257.’inci Sokak
B)
Geleneksel
15. Bal Þöleni
D)
Yýldýz Holding
Yalnýz
#üçbinaltýyüzTL#
ÇEK
Programýmýz
15.40’da
baþlýyor.
DUYURU
III. Dil Kurultayý
Beþinci Rumeli
Konserli Günleri
81.’inci Sokak
TABELA
Þiir Dergisi
Onüç yeni
þairle yanýnýzdayýz.
DERGÝ
Yukarýdakilerden
hangisinde
sayýlarýn
yazýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yapýlmamýþtýr?
A) Çek
B) Tabela
C) Duyuru
D) Dergi
Yazým (Ýmla) Kurallarý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. “KÝ”NÝN YAZIMI
Örnek 32:
Dilimizde üç tür “ki” vardýr:
Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde “ki”
baðlaç olduðu için ayrý yazýlýr?
1. Ýlgi zamiri olan “-ki”: Bir varlýk adýnýn yerine kullanýlan birtür ektir. Daima kendisinden önceki
kelimeye bitiþik yazýlýr.
A) Kapýdaki adam seni soruyor.
B) Evin çatýsý akýyor, dükkanýnki akmýyor.
Örnek: Bizimki iþe yine geç geldi.
C) Yarýnki maça beraber gidelim.
⇒ Burada “-ki” “çalýþan kiþinin adý” yerine kul-
D) Dýþarý çýktýmki ne göreyim?
lanýlmýþtýr. Bu yüzden ilgi zamiridir ve bitiþik
yazýlýr.
Çözüm: A seçeneðinde “-ki” sýfat yapým eki
olan “-ki”dir, bitiþik yazýlýr. B seçeneðinde “-ki” ilgi
zamiri olan “-ki”dir, bitiþik yazýlýr. C seçeneðinde
sýfat yapým eki olan “-ki”dir bitiþik yazýlýr. D
seçeneðinde baðlaçtýr ayrý yazýlýr. (Baðlaç olan
“ki” cümleden çýkarýldýðýnda anlam bozulmaz.)
Örnek: Onunki benim arabamdan eski. (Onun
arabasý)
2. Sýfat yapým eki olan “-ki”: Eklendiði kelimeyi
sýfat yapan bir ektir. Kendisinden sonra gelen
kelimeye “Hangi?” sorusu sorulduðunda yanýt
verir. Daima kendisinden önceki kelimeye
bitiþik yazýlýr.
Doðru yanýt “D” seçeneðidir.
⇒ Bu cümlede “yemek” kelimesine “Hangi
yemek?” sorusu sorulduðunda “Akþamki”
kelimesi cevap verir. Bu yüzden sýfat yapým
ekidir ve bitiþik yazýlýr.
Her Hakký Saklýdýr©
Örnek: Akþamki yemeði çok beðendim.
Örnek 33:
Aþaðýdaki cümlelerden yazým yanlýþý olmayanlar
“D”, olanlar “Y” ile gösterilecektir.
Yazým kurallarý hakkýnda yeterli bilgiye sahip
olan bir öðrenci kaçýncý çýkýþa ulaþýr?
3. Baðlaç olan “ki”: Kendi baþýna bir kelimedir ve
daima ayrý yazýlýr. Genellikle fiillerden ve özne
görevli kelimelerden sonra gelir.
Örnek: Ýçeri gel ki olanlarý anlatayým. (Fiilden
sonra gelmiþtir.)
Örnek: Kitap ki insanýn en yakýn dostudur.
(Özneden sonra gelmiþtir.)
UYARI
“Mademki, oysaki, halbuki, belki, çünkü, meðerki, illaki,
sanki” kelimeleri kalýplaþmýþ olduklarýndan “ki” bunlarda
daima bitiþik yazýlýr.
UYARI
Baðlaç olan “ki” cümleden çýkarýldýðýnda cümlenin anlamý
bozulmaz. Ek olan “-ki” çýkarýldýðýnda anlam bozulur. Bu
yöntemle de ayrý yazýlan ki bulunabilir.
Yazým (Ýmla) Kurallarý
Bel ki ben de sizinle gelirim.
D
Madem ki ödevini
yaptýn, dýþarý
çýkabilirsin.
Halbuki beni
dinlemediniz.
D
1. çýkýþ
A) 1.
Y
Y
D
2. çýkýþ
B) 2.
3. çýkýþ
Y
4. çýkýþ
C) 3.
D) 4.
Çözüm: Verilen ilk cümlede “bel ki” yanlýþ
yazýlmýþtýr. “Belki” þeklinde yazýlmalýdýr. “Halbuki
beni dinlemediniz.” cümlesinde yazým yanlýþý
yoktur. “Madem ki ödevini yaptýn, dýþarý çýkabilirsin.” cümlesinde yazým yanlýþý vardýr.
“Madem ki” bitiþik yazýlmalýdýr.
Doðru yanýt “D” seçeneðidir.
37
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
11
A. Aþaðýda “ki” ile ilgili bilgiler verilmiþtir. Doðru olanlarýn baþýna “D” yanlýþ olanlarýn baþýna “Y” koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R “ki her zaman ayrý yazýlýr.
R ÝÝgi zamiri olan “-ki” varlýk adý yerine kullanýlýr.
R Sýfat yapým eki olan “-ki” bitiþik yazýlýr.
R Ýlgi zamiri olan “-ki” ayrý yazýlýr.
R Sýfat yapan “-ki” kendisinden sonraki kelimeye “Hangi?” sorusu sorulduðunda cevap verir.
R Baðlaç olan “ki” cümleden çýkarýldýðýnda anlam bozulur.
R Baðlaç olan “ki” daima ayrý yazýlýr.
B.
Merhaba arkadaþlar,
Aþaðýda bazý çcuklar benim yazýmýmla ilgili yanlýþlýk
yapmýþtýr. Bu çocuklarýn konuþma balonlarýný
örnekteki gibi 7 ile iþaretleyiniz.
Benim kalemim bitti,
seninkini alabilir miyim?
Desemki sen benim için
hava kadar lazýmsýn.
Ümit
Emel
Gelmeyeceðim demiþti
oysa ki gelmesi gerekiyordu.
Sonra ki konuya hâlâ
geçemedim.
Nihat
Nur
Biraz kalýn giy ki
hasta olmayasýn.
Senin burnun da
anneninki gibi güzel.
Ayþe
Zeynep
Yolda ki çatlak
yaðmurla daha çok büyüdü.
Evde ki hesap
çarþýya uymadý.
Reha
Reyhan
Yarýn ki sýnava
yeterince çalýþamadým.
Orhan
38
Madem ki geleceksin
o zaman hazýrlanmalýsýn.
Pýnar
Yazým (Ýmla) Kurallarý
8. Sýnýf SBS’ye Hazýrlýk
Türkçe Konu Anlatýmlý Soru Bankasý
-10
1.
4. Cümleden çýkardýðýmýzda anlam bozuluyor veya
deðiþiyorsa “ki” ayrý yazýlýr.
Ýlgi zamiri olan “-ki”
varlýk adý yerine
kullanýlýr ve bitiþik
yazýlýr.
Buna göre, hangi cümlede “ki” nin yazýmý
yanlýþtýr?
A) Bir dahaki hafta bu konuyu konuþalým.
B) Öyle masumdu ki bir þey söylemeye kýyamadým.
Çiðdem
Öðretmen
C) Ön sýrada ki arkadaþým bana kitabýný verdi.
Bu bilgiye göre aþaðýdakilerin hangisinde ilgi
zamiri olan “ki” yanlýþ yazýlmýþtýr?
D) Onun yazýsý seninki kadar güzel deðil.
A) Hayalimdeki okulu kazandýðým için çok mutluyum.
5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin
yazýmý doðrudur?
C) Köpeðim ki benim en iyi arkadaþýmdýr.
A) Bu filmde ki karakterler gerçek hayattan alýnmýþ.
D) Gelecek programdaki filmlere baktým.
2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “ki” sýfat
yapým eki olduðu için bitiþik yazýlmalýdýr?
A) Yaðmur barajda ki su seviyesini yükseltti.
Her Hakký Saklýdýr©
B) Bizim ki yine haylazlýk etmeye baþladý.
B) Hikâyenin sayfa sayýsý romanýn ki kadar çok
deðil.
C) Sen gel ki gönlümde güller açsýn.
D) Bir zaman gelirki herkes gerçeði öðrenir.
B) Mehmet’in boyu kýsa, Ali’nin ki uzun.
C) Duydum ki Ýstanbul’dan taþýnacakmýþsýn.
D) Geldiðimizi duydu ki hemen kapýyý çaldý.
6. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin cümlesinde “ki” bitiþik yazýlmamalýdýr?
3.
Sadece baðlaç olan “ki”
ayrý yazýlýr.
Bu bilgiye göre aþaðýdakilerden hangisinde
“ki” ayrý yazýlmalýdýr?
A) Sokaktaki çocuklar futbol maçý yapýyor.
B) Aysunki bizim en iyi arkadaþýmýz.
C) Seninki yanýndaysa senin telefonunu kullanabilir miyim?
D) Bahçedeki hanýmellerinin kokusu içeriye dolmuþtu.
Yazým (Ýmla) Kurallarý
A)
B)
C)
D)
Halbuki ben sana çok güvenmiþtim.
Sanmaki bu devran gün gelir
dönmez.
Her zamanki gibi suratýndan
düþen bin parçaydý.
Sanki gök delinmiþ gibi yaðmur
yaðýyordu.
39
Download

3-Yazım (İmla) kuralları.qxp