Ceylan: ‘Oðuzlar'ý
birlikte kalkýndýracaðýz’
O
Kandilde Camiler doldu
K
andil Gecesinde Manevi Ziyafet. Mevlit
Kandilinde camiler doldu,
taþtý. Çorum halký peygamber efendimizin doðum günü olan Mevlit kandili ibadetle geçirdi. Mevlit Kandili
nedeniyle Çorum Müftülüðü
tarafýndan Yatsý namazýndan önce Ulu Cami'de
Mevlit okundu. 2’DE
ðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir
süre görüþtü. 64. hükümette milletvekili ve komisyon üyesi olarak görev alan Ceylan'ý tebrik eden Baþkan
Ateþ, baþarý dileklerini iletti. 5’DE
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Yýl: 1 Sayý: 22
www.kesinkarar.com
Estetik operasyon
Ç
Arifegazili'den
örnek duyarlýlýk
Ç
orum'un Sungurlu ilçesine
baðlý Arifegazili Köylüleri
Bayýrbucak Türkmenleri için seferber oldu. Köy halký bir
kamyon dolusu yardým
toplayarak Türkmenlere gönderdi. 2’DE
Hattuþa Projesi
görüþüldü
A
K Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Boðazkale Kaymakamý
Osman Aydoðan ve Boðazkale
Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu makamýnda kabul
etti. 3’DE
Esnaf Odalarýnýn
Genel Sekreterleri
Sorgun'da toplandý
2
015 yýlý 2. genel sekreterler
hizmet içi eðitim semineri
Yozgat'n Sorgun ilçesi Safa Termal Otel'de düzenlendi. 6’DA
orum'da
estetik cerrahi operasyonlarýnda usulsüzlük
yaptýklarý iddia edilen 7 kiþi gözaltýna
alýndý. Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda
gözaltýna alýnan
4'ü plastik cerrah
7 kiþi adliyeye
sevk edildi. Plastik
cerrahlarýn burun
estetiði ameliyatý
için gelenlerden,
çeþitli protezler talep ettikleri ve anlaþmalý olduklarý
medikal firmaya
yönlendirdikleri iddia ediliyor. 3’DE
ÇESOB'dan sýfýr faizli
kredi açýklamasý
Ç
orum Esnaf
ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
hükümetin 2016
Eylem Planý kapsamýnda esnaf ve
sanatkarlara kullandýracaðý 30 bin
liraya kadar sýfýr
faizli krediler için
önemli bir hatýrlatmada
bulundu.
6’DE
Ceritoðlu, 'Saðlýk
Kuruluþlarýný borç
yükünden kurtardýk'
A
K Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt, tüm saðlýk kuruluþlarýnýn binlerce liralýk borca girmesine neden olan uygulamalarýn yaptýklarý giriþim neticesinde kaldýrýldýðýný söyledi. 7’DE
Yalçýn Kýlýç
Kýlýçdaroðlu'na
Çorum leblebisi
6
Aralýk'ta yapýlan CHP Çorum Merkez
Ýlçe Kongresi'nde güven tazeleyerek
yeniden CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleriyle birlikte CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu
TBMM'deki makamýnda ziyaret etti. 7’DE
Sayfa
2
GÜNDEM
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Kandilde Camiler doldu
Mevlid Kandili nedeniyle Ulucami'de okunan Mevlid-i
Þerif i dinlemek için vatandaþlar camiyi doldurdu
Kandil Gecesinde Manevi Ziyafet. Mevlit Kandilinde
camiler doldu, taþtý. Çorum
halký peygamber efendimizin doðum günü olan Mevlit
kandili ibadetle geçirdi.
Mevlit Kandili nedeniyle
Çorum Müftülüðü tarafýndan Yatsý namazýndan önce
Ulu Cami'de Mevlit okundu.
Mevlid Kandili gecesinde
akþam namazýný müteakiben Ulu Camii'de program
düzenlendi. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan
program manevi ziyafete
dönüþtü.
Camilerin dolup taþtýðý
geceyi ibadetle geçiren Çorum halký, Mevlid kandilini
idrak etmenin mutluluðunu
yaþadý.
Vatandaþlarýn büyük ilgi
gösterdiði program akþam
namazýnýn ardýndan baþladý. Ulucamii Ýmam-Hatipleri
ve din görevlileri tarafýndan
mevlidi þerif okundu.
Mevlid Kandili dolayýsýyla
okunan Hatm-i þeriflerin ardýndan dua yapýldý.
Geceyi ibadetle geçiren
Çorumlular, günahlarýn affý
için dua etti.
Arifegazili'den
örnek duyarlýlýk
Ahmet Akýn
Bayýrbucak Türkmenlerine bir kamyon yardým
gönderdiler. Yardým malzemelerinin içinde ihtiyaç fazlasý eþya ve kuru gýda paketleri yer aldý
Kandil Gecesinde Manevi Ziyafet. Mevlit Kandilinde camiler doldu, taþtý.
‘Ses kýsýklýðýný ciddiye alýn’
Genellikle önemsenmeyen ses
kýsýklýðýnýn ciddiye alýnmasý gerektiðini belirten KBB Uzmaný Prof.
Ferhan Öz, ses kýsýklýðýnýn soðuk
algýnlýðýndan kansere kadar pek
çok sebeple ortaya çýkabileceðine
dikkat çekti.
Ses kýsýklýðýnýn en sýk görülen
nedenlerinden birinin üst solunum
yolu enfeksiyonlarý olduðunu aktaran KBB Hastalýklarý ve Baþ Boyun
Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Ferhan
Öz, bu enfeksiyonlarýn tek baþýna
ses kýsýklýðýna yol açabildiðini söyledi. Ayrýca enfeksiyonlarýn, burun
ve sinüsleri tutarak seste çabuk
yorulma, ve gýcýk hissi gibi belirtilere neden olduðunu dile getiren
Prof. Öz, ses kýsýklýðýna neden
olan sorunlan hakkýnda bilgi verdi.
Reflü Ve Alerji Ses
Kýsýklýðý Yapabilir
Araþtýrmalara göre reflü, ses kýsýklýklarýnýn altýnda yatan en önemli
nedenlerden biri. Reflünün ses
üzerindeki etkisini Dr. Öz þöyle anlattý:
"Midedeki asidin yemek borusuna kadar gelmesi ve asit salgýsýnýn
yemek borusunun dýþýna çýkýp ses
telleri üzerinde zehirleyici (toksik)
bir etki yapmasý ses kýsýklýklarýna
sebep olmaktadýr. Reflünün tedavisi reflüye baðlý ses kýsýklýðýnýn da
düzelmesini saðlar."
Bir diðer faktörün de alerji olduðunu belirten Prof. Öz, alerjik bir
insanýn özellikle alerjenle karþý karþýya kaldýðý dönemde ses kýsýklýðý,
seste kabalaþma, çabuk yorulma
ve seste çatallanma gibi sýkýntýlar
yaþadýðýný vurguladý.
Nodül Sesin Yanlýþ
Kullanýlmasýyla Oluþabilir
Her iki ses telinde de simetrik
olarak oluþan nasýrlaþma gibi kabarýklýklara nodül deniyor. Nodülün, sesin uzun süre yanlýþ kullanýmý sonucunda oluþtuðunu vurgula-
yan Öz, "Nodulü olan kiþinin sesi
kýsýktýr ve çabuk yorulur, tedavisi
ise ses eðitimidir. Polip ise yine
sesin yanlýþ kullanýmýna baðlý olarak geliþen akut bir yaralanmadýr.
Bilinçsiz þekilde yapýlan ani bir baðýrmaya baðlý olarak oluþan küçücük bir kanamayla ses telinde polip oluþabilmektedir. Polipler cerrahi olarak tedavi edilir."
Kist Ve Papillom Da Etkili
Kistlerin, ses telinde salgý üreten
bezlerin týkanmasýyla oluþtuðunu
belirten Öz, ses kýsýklýðý yapan diðer etkenler ve tedavi yöntemleri
hakkýnda þunlarý söyledi: "Kisti
olan hastanýn sesi genellikle çatallý
bir sestir. Kistlerin tek tedavisi cerrahi giriþimdir. Ýyi huylu bir tümör
olan papillom hastalýðý da ses kýsýklýðýna sebep olur. Bu hastalýðýn
en büyük özelliði ise sürekli tekrar
etmesidir. Tedavisinde lazer kullanýmý hastalýðýn tekrarlamasýný
azaltmaktadýr. Eriþkin kiþilerde kanserleþme riski
olan papillom, her zaman
lazerle cerrahi olarak tedavi edilmesi ve kontrol
altýnda tutulmasý gereken
bir hastalýktýr.
Reýnke Ödeminin
En Önemli Nedeni Sigara
Günde 1 paket ve üzerinde sigara içen kiþilerde
görülen ses telindeki þiþmelere reinke ödemi adý
verilmektedir. Seste kabalaþma, çatallanma ve yorulmaya neden olan bu
hastalýkta tedavi cerrahi
giriþim ve sigaranýn mutlak býrakýlmasýdýr.
Ses Teli Kanserinde
Ýlk Bulgu
Ýki haftadan daha uzun
süren ses kýsýklýklarýnda
hastalarýn mutlaka bir
KBB hekimine baþvurmalarý gerekmektedir. Özellikle sigara ve alkol
kullanan, reflüsü olan kiþilerde ses
teli kanseri oluþma riski vardýr. Ses
teli kanserlerinde ilk bulgu ses kýsýklýðý olduðu için kanser erken evrede yakalanabilir, cerrahi veya
radyoterapi ile baþarýlý þekilde tedavi edilebilir.
Bu Belirtilere Dikkat
o Ses kýsýklýðý þikâyetiniz 2 haftayý geçtiðinde,
o Ses kýsýklýðý ile birlikte; soðuk
algýnlýðý olmadýðý halde larenkste
acý hissi, öksürürken aðýzdan kan
gelmesi, yutma ve yutkunma güçlüðü, boyunda þiþlik görülmesi
þeklindeki þikayetler olduðunda,
o Sesin birkaç gün boyunca tamamen kaybolmasý veya kalitesinde ciddi bir deðiþiklik görülmesi
durumunda zaman kaybetmeden
mutlaka konuyla ilgili bir KBB hekimine baþvurulmalýdýr.
Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý
Arifegazili Köylüleri Bayýrbucak Türkmenleri için seferber oldu. Köy halký
bir kamyon dolusu yardým toplayarak
Türkmenlere gönderdi.
Arifegazili Köyü'nde Bayýrbucak
Türkmenleri için yardým kampanyasý
düzenledi. Köy muhtarý Þükrü Yadigar'ýn öncük ettiði kampanyada köy
halký seferber oldu. Evlerindeki ihtiyaç fazlasý eþyalarýn yaný sýra kuru gýdalardan oluþan yardým paketleri hazýrlayan köylüler, örnek bir davranýþ
ortaya koydular.
Köy halkýnýn katýlýmýyla hazýrlanan
1 kamyon dolu giyim ve gýda yardýmlarý, Bayýrbucak Türkmenlerine ulaþtýrýlmak üzere sýnýra gönderildi.
Köy Muhtarý Þükrü Yadigar yaptýðý
açýklamada, "Ýslam dinimizin gereði
olarak bir kampanya baþlattýk. Pey-
Þükrü Yadigar
gamber efendimizin 'Komþusu açken
tok yatan bizden deðildir' hadisi þerifinden yola çýkarak elimizden gelen
yardýmý yapmaya çalýþtýk. Köy halkýmýzýn da desteði ile bir kamyon dolusu yardým topladýk. Destek verenlere
teþekkür ediyorum" dedi.
Sayfa
3
GÜNDEM
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Estetik operasyon
4'ü plastik cerrah 7 kiþi adliyeye sevk edilirken, burun estetiði için
yapýlan ameliyatlarda kullanýlan protezler soruþturmaya konu oldu
Çorum'da estetik cerrahi operasyonlarýnda usulsüzlük yaptýklarý iddia
edilen 7 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 4'ü plastik
cerrah 7 kiþi adliyeye sevk edildi.
Plastik cerrahlarýn burun estetiði
ameliyatý için gelenlerden, çeþitli protezler talep ettikleri ve anlaþmalý olduklarý medikal firmaya yönlendirdikleri iddia ediliyor.
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde görevli plastik
cerrahlarýn medikal firmayla
anlaþarak gerçekleþtirdikleri
ameliyatlarda usulsüzlük yaptýðý iddiasý üzerine baþlatýlan
soruþturma kapsamýnda 7 kiþi gözaltýna alýndý. Þüpheli
doktorlar M.B, M.T, E.S, H.A.
ile medikal firmasý yetkilileri
G.K, D.K. ve B.K emniyetteki
iþlemlerinin ardýndan adliyeye
sevk edildi.
Öte yandan yürütülen soruþturmada yaklaþýk 70 müþtekinin ifadesinin alýndýðý, burun estetiði ameliyatý için gelenlerden doktorlarýn çeþitli
protezler talep ettiði ve anlaþ-
malý olduklarý medikal firmaya yönlendirdikleri iddia edildi. Firmaya para
ödeyen müþtekilerin ameliyatlarýnda
söz konusu protezler yerine devlet
tarafýndan karþýlananlarýn kullanýldýðý,
tanesi yaklaþýk 600 lira deðerindeki
protez ücretinin ise doktorlar ile medikal firma tarafýndan paylaþýldýðý öne
sürülüyor.
Yaklaþýk olarak son üç yýlda gerçekleþtirilen ameliyatlarýn incelenmesinin ardýndan daha önceden Çorum'da görev yapan Hatay'daki plastik cerrah M.T. Trabzon'daki E.S. ile
Çorum'da görevli doktorlar M.B. ile
H.A. ile medikal firmasýnda çalýþan
G.K, D.K. ve B.K. isimli þüphelilerin
adliyedeki iþlemleri sürüyor.
Tso'da yýlýn son toplantýsý
Ticaret ve Sanayi Odasý
2015'in son meclis toplantýsýný yaptý
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý'nda 2015 yýlýnýn son
meclis toplantýsý yapýldý. Toplantýda konuþan Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
2015 yýlýnýn kýsa bir deðerlendirmesini yaparak, 2016 yýlýnýn yeni bir baþlangýç olacaðýný ifade etti.
Ticaret ve Sanayi Odasý
Meclis Baþkaný Çetin Baþaranhýncal "2015 yýlýnýn son
meclis toplantýsýndayýz bu vesile ile iþ dünyasýna 2016 yýlýnýn daha bereketli bir yýl olmasýný saðlýk, birlik, beraberlik içinde bir yýl geçirmenizi
dileyerek yeni yýlýnýn kutluyorum" dedi.
Çetin Baþaranhýncal
AK Parti Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan, Boðazkale Kaymakamý Osman
Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu makamýnda kabul etti.
Hattuþa Projesi görüþüldü
Hattuþa'nýn Dünya Mirasý Listesi'ne alýnýþýnýn yýldönümü nedeniyle hazýrlanan proje görüþüldü
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu makamýnda
kabul etti.
Kaymakam Aydoðan ve Belediye Baþkaný Tangazoðlu, Milletvekili Ceylan'ý ziyaret ederek, 64. Hükümette milletvekili ve
komisyon üyesi olarak görev yapmasýndan
dolayý tebrik ve baþarý dileklerini iletti.
Ziyaret sýrasýnda; Hattuþa'nýn Dünya Miras Listesi'ne alýnýþýnýn 30. yýlý nedeniyle
hazýrlanan proje ela alýnarak karþýlýklý görüþ
alýþveriþi yapýldý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Milletvekili Ceylan, Aydoðan ve
Tangazoðlu'na teþekkür ederek, Boðazkale'yi hep birlikte el ele geleceðe hazýrlayacaklarýný vurguladý.
Ticaret ve Sanayi Odasý 2015'in son meclis toplantýsýný yaptý
Sayfa
4
GÜNDEM
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Þahiner’den, Ceylan'a ziyaret
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'a makamýnda tebrik ziyaretinde bulundu
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve beraberindeki heyetle,
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Ýl Genel Meclis
Üyesi Celal Güngör, Belediye Meclis
Üyeleri Fevzi Yalýnkýlýçlý ve Mustafa
Kürbüz, Ak Parti Çorum Milletvekili
Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek
milletvekilliðinin ve komisyon üyeliði
nedeniyle kutladý.
Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini
ileten heyet, ayrýca Sungurlu'nun bazý
sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý.
Milletvekili Ceylan ise Çorum'un
merkezi ile birlikte 14 ilçesine hizmet
etmenin asli görevleri olduðunu, hiçbir
ayrým yapmaksýzýn Çorum'un tüm ilçelerine hizmet edeceklerini dile getirerek, Çorum'u bir bütün olarak kalkýndýrmak, geliþtirmek istediklerinin altýný çizdi.
Ceylan, Sungurlu'nun geliþmesi, geleceðe hazýrlanmasý, sorunlarýn çözümü
noktasýnda ellerinden gelen çabayý
göstereceklerini kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Sungurlu heyetine
teþekkür etti.
Hak-Ýþ Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
taþeron iþçilerin sorunlarýný Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a aktardý.
Taþeron iþçilerin sorunlarý,
Milletvekili Ceylan'a aktarýldý
Sendika temsilcileri Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan'ý
makamýnda ziyaret ederek taþeron iþçilerin sorunlarýný iletti.
Hak-Ýþ Çorum Ýl Baþkaný
Mustafa Köroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, taþeron
iþçilerin sorunlarýný Ak Parti
Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'a aktardý.
Hak-Ýþ Çorum Ýl Baþkaný
Mustafa Köroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti
Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Hak-Ýþ heyeti, Ceylan'ý
milletvekili ve komisyon
üyesi seçilmesinden dolayý
tebrik ederek, görevinde
baþarýlar diledi.
Ziyaret sýrasýnda taþeron
iþçilerin sorunlarý ve talepleri
hakkýnda karþýlýklý görüþ
alýþveriþi yapýldý.
Milletvekili Ceylan, Hükümetin eylem planýnda taþeron iþçilerin sorunlarýnýn çözümü konusunda maddeler
bulunduðunu hatýrlatarak,
bu konuda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný anlattý.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Ceylan, Hak-Ýþ heyetine teþekkür etti.
Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini ileten heyet,
Sungurlu'nun bazý sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý.
Diyanet-Sen yöneticileri, Ceylan ile görüþtü
Diyanet-Sen yöneticileri, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Diyanet-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ali Yýldýz ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Diyanet-Sen yöneticileri, Ceylan'ý
milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette; Çorum'daki sendikal çalýþmalar, sendikacýlarýn sorunlarý, beklentileri, din görevlilerinin ve sendika
üyelerinin çözüm bekleyen sorunlarý
ele alýnarak karþýlýklý istiþare yapýldý.
Çorum Milletvekili Ceylan, sendikacýlarýn ve din görevlilerinin sorunlarýnýn
çözümü noktasýnda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný anlatarak, 64. hükümetin güçlü bir þekilde görevine baþladýðýný, çalýþmalarýn en kýsa zamanda
olumlu sonuçlarýnýn alýnacaðýna inandýðýný söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Ceylan, Diyanet-Sen heyetine teþekkür etti.
Alaca Milli Eðitim'den
Ceylan'a kutlama ziyareti
Ak parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a makamýnda ziyaretler devam ediyor
Alaca Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü, ayný zamanda Alaca MemurSen Temsilcisi Kadir Þimþek ve beraberindekiler, AK Parti
Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtü.
Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü heyeti, Ceylan'ýn milletvekilliðinin ve komisyon üyeliðinin hayýrlý olmasýný temenni etti.
Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini ileten heyet, ayrýca
ilçenin bazý sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý.
Milletvekili Ceylan ise sorunlarý elbirliði ile çözeceklerini
ifade ederek, ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür etti.
K.K: 01
Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü heyeti, Ceylan'ýn milletvekilliðinin ve komisyon üyeliðinin hayýrlý olmasýný temenni etti.
Sayfa
5
GÜNDEM
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Ceylan: ‘Oðuzlar'ý
birlikte kalkýndýracaðýz’
Oðuzlar Belediye Baþkaný Ateþ'i makamýnda kabul eden Ak Parti Çorum Milletvekili
Ceylan Oðuzlar Ýlçesi'nin kalkýnmasý için gereken desteði vereceðini ifade etti
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan
Ateþ, Ak Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
64. hükümette milletvekili ve komisyon üyesi olarak görev alan Ceylan'ý tebrik eden Baþkan Ateþ, baþarý dileklerini iletti.
Oðuzlar'ýn sorunlarý ve çözüm
yollarý hakkýnda bilgiler veren Baþkan Ateþ, Ceylan'dan destek istedi.
Oðuzlar'a yapýlacak olan tüm
projelerde gereken desteði saðlayacaklarýný ve her zaman ilçe halkýnýn
yanýnda olacaklarýný dile getiren
Ceylan, Çorum'un merkezi ile birlikte 14 ilçesine hizmet etmenin asli
görevleri olduðunu, hiçbir ayrým
yapmaksýzýn Çorum'un tüm ilçelerine hizmet edeceklerini, Çorum'u bir
bütün olarak kalkýndýrmak, geliþtirmek istediklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Ceylan, Baþkan Ateþ'e
teþekkür ederek, tüm Oðuzlarlýlara
selamlarýný gönderdi.
Ateþ ise meþhur Oðuzlar cevizinden Milletvekili Ceylan'a hediye etti.
Ziyarete; Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý ilçelerin ziraat odasý baþkanlarý katýldý.
Ziraat Odasý'ndan
Milletvekillerine ziyaret
AK parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve
Kurt Ziraat Odasý heyetini birlikte kabul etti
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve beraberindeki heyet,
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile
ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'de ziyaret ettiler.
Ziyarete; Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý ilçelerin ziraat odasý baþkanlarý ka-
týldý. Milletvekili Ceylan ve Kurt ile bir
süre sohbet eden Ziraat Odasý heyeti,
hem tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaþanan sorunlarý ve talepleri iletti, hem
de yeni görevlerinde baþarýlar dilediler.
Milletvekilleri Ceylan ve Kurt ise ziyaretten dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Ziraat Odasý heyetine teþekkür ettiler.
Ceylan ve Kurt, karþýlýklý iþbirliði ve
diyalog halinde sorunlarýn üstesinden
geleceklerinin altýný çizdiler.
Ceylan, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti
Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, meclis çalýþmalarý dýþýndaki zamanýný
Çorum'da çeþitli
kurumlarý ziyaretle
deðerlendirdi
Ceylan, Çorum Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu'nu ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, meclis çalýþmasý dýþýndaki zamanýný Çorum ziyaretlerine ayýrdý.
Ceylan, Çorum Sevgi Evleri
Erkek Yetiþtirme Yurdu'nu
ziyaret etti.
Sevgi Evleri'nde kalan
çocuklarla bir süre sohbet
eden Ceylan, görevlilerden
çalýþmalar ve Sevgi Evleri'nin durumu hakkýnda bilgi
aldý.
Çocuklarla yakýndan ilgilenen Milletvekili Ceylan,
çocuklarla sohbet etti.
Milletvekili Ceylan'ýn ziyaretinden son derece memnun kaldýklarýný ifade eden
çocuklar ziyaret nedeniyle
teþekkür etti.
Milletvekili Ceylan, muhtarlarýn
sorunlarýný dinledi
Milletvekili,
AK Parti Çorum
syoKöyiþleri Komi
ve
n
ma
Or
,
n,
Tarým
t Sami Ceyla
nu Üyesi Ahme
rý ile görüþtü
köy muhtarla
Çorum Merkez Karapürçek Köyü'nde çok sayýda muhtarla görüþen ve muhtarlarýn sorun ve talep-
lerini dinleyen Ceylan,
köylerin ve kýrsal alanýn
yaþadýklarý sorunlarý çözmenin çabasýnda olduklarýný, gerek
sulama konusunda, gerek tarým ve
hayvancýlýk konusunda, gerekse
diðer konularda yaþanan sorunlarýn bir bir çözüme kavuþturulacaðýný anlattý.
Hem parlamentoda, hem de
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nda sorunlarýn çözümü için
mücadele edeceðinin altýný çizen
Ceylan, "bizler þehirde ne varsa
köyde de olmasý için çaba gösteriyoruz. Cumhurbaþkanýmýz, eski
Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'kýrsal alaný kalkýndýrmadýkça kendimizi kalkýnmýþ saymayýz' sözünden hareket
ederek köyleri belirli bir
noktaya getirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Birlik
ve beraberlik içinde, karþýlýklý istiþare halinde hedeflerimize kýsa zamanda ulaþacaðýmýza inanýyorum"
dedi. Bölge muhtarlarý ile
yapýlan toplantýya Çorum
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði
Baþkaný Zeki Oral da katýldý.
Milletvekili Ceylan ve Kurt ile bir süre sohbet eden Ziraat Odasý heyeti,
hem tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaþanan sorunlarý ve talepleri iletti,
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, TBMM'deki makamýnda ziyaretçilerini aðýrlamaya devam ediyor.
Milletvekimi Ceylan,
Ýskilipgücü'nü aðýrladý
Ýskilipgücü futbolcularý, TBMM'de Ak Parti
Çorum Milletvekili Ceylan'ý ziyaret etti
AK Parti Çorum
Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, TBMM'deki
makamýnda ziyaretçilerini aðýrlamaya
devam ediyor.
Ceylan, þimdi de
Ýskilipgücü Spor
Kulübü yönetici ve
futbolcularýný aðýrladý.
Ýskilipgücü futbolcularý, Ceylan'a
takýmýn formasýný
hediye ederken, daha büyük baþarýlara
imza atacaklarýnýn
da sözünü verdiler.
Ceylan'a milletvekilliði ve komisyon üyeliði görevinde baþarýlar dileyen
Ýskilipgücü heyeti,
milletvekili ile hatýra
fotoðrafý çektirmeyi
de ihmal etmediler.
Ceylan ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, takýma
baþarýlar diledi.
Sayfa
6
GÜNDEM
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý
Birliðe kayýtlý üyeler
kredi müracaatý için
KOBÝ Beyannamelerini
güncellemek zorunda
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, hükümetin 2016 Eylem Planý kapsamýnda esnaf ve sanatkarlara kullandýracaðý 30 bin
liraya kadar sýfýr faizli krediler için önemli
bir hatýrlatmada bulundu.
Kýlýç, esnaf ve sanatkarýn desteklenmesi
amacýyla kullandýrýlacak olan sýfýr faizli kredilere müracaat etmek isteyenler için Birliðe kayýtlý üyelerin KOSGEB'in web sitesinden KOBÝ beyannamelerini güncellemeleri
gerektiðini söyledi.
Çorumlu esnaflarýn maðdur olmamasý
amacýyla bu iþlemlerini yapmalarý menfaatlerine olacaðýný ifade eden Yalçýn Kýlýç
ayrýca içinde bulunduðumuz kýþ ayýnda
esnafa can suyu olacak sýfýr faizli krediler
için hükümet yetkililerine teþekkür etti.
2015 yýlý 2. genel sekreterler hizmet içi eðitim semineri Yozgat'n Sorgun ilçesi Safa Termal Otel'de düzenlendi.
Esnaf Odalarýnýn Genel
Sekreterleri Sorgun'da toplandý
Çorum'da faaliyet gösteren esnaf odalarýnýn genel sekreterleri meslek içi eðitimlerini Sorgun'da sürdürdü.
2015 yýlý 2. genel sekreterler hizmet
içi eðitim semineri Yozgat'n Sorgun
ilçesi Safa Termal Otel'de düzenlendi.
2 gün süren eðitim seminerine Çorum
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta
olmak üzere ÇESOB Baþkan Vekili
Recep Gür, ÇESOB Genel Sekreteri
Yakup Arslan, Sicil Müdürü Fatma
Ekin, ÇESOB Muhasebe Sorumlusu
Cahit Özdemir ile çok sayýda il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnaf odalarýnýn genel sekreterleri katýldý.
Meslek içi eðitim seminerinde mesleki eðitim, ESBÝS sistemi bilgilendirilmesi, muhasebe ve uygulamalarý konularýnda bilgiler verildi, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, kurum olarak oda genel sekreterlerinin
eðitimine önem verdiklerini belirterek,
eðitimlerin 2016 yýlýnda da devam
edeceðini kaydetti.
Yalçýn Kýlýç
K.K: 03
Sayfa
7
GÜNDEM
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Kýlýçdaroðlu'na Çorum leblebisi
CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Genel Baþkaný
Kemal Kýlýçdaroðlu'nu ziyaret ederek Çorum Leblebisi ikram etti
6 Aralýk'ta yapýlan CHP Çorum
Merkez Ýlçe Kongresi'nde güven
tazeleyerek yeniden CHP Merkez
Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
Suludere, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu
TBMM'deki makamýnda ziyaret etti.
CHP Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Tufan
Köse'nin de katýldýðý ziyarette CHP Çorum Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri Meltem Naciye
Aksalman,
Kamile
Anar, Güngör Atak,
Saadet Aydoðdu, Nazik Bulut,
Hasan Bulut, Erdoðan Çakar,
Ufuk Erden,
Ümüt Gökay, Serdar Gümüþ,
Ýsmail Kalender, Duran Keçeci, Ýrfan
Olukçu, Hakan Saran,
Gülsemin Türkoðlu ile
Nurcan Yücel hazýr
bulundu.
Son derece samimi
bir ortamda gerçekleCHP Çorum Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle, CHP Genel Baþkaný
þen ziyarette kongre
Kemal Kýlýçdaroðlu'nu TBMM'deki makamýnda ziyaret etti.
süreci ve yeni dönem
BUGÜN
çalýþmalarý hakkýnda Kýlýçdaroðlu'na bilgi veren CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere,
ziyaret sonunda Kýlýçdaroðlu'na
Çorum Leblebisi ikram etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise CHP Çorum
Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen
Ali Rýza Suludere ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, baþarýlar
diledi.
Ceritoðlu, 'Saðlýk Kuruluþlarýný
borç yükünden kurtardýk'
Hastanelere
intikal eden
iþ kazasý ve
meslek hastalýðý tanýsý
konulan vakalarýn provizyon seçimi ayný zamanda bildirim yerine
de geçiyor
AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, tüm
saðlýk kuruluþlarýnýn binlerce
liralýk borca girmesine neden
olan uygulamalarýn yaptýklarý
giriþim neticesinde kaldýrýldýðýný söyledi.
Hastanelere intikal eden iþ
kazasý ve meslek hastalýðý tanýsý konulan vakalarýn provizyon seçiminin yaný sýra ayrýca
SGK'ya bildirim yapýlmasý gerektiðini belirten Ceritoðlu, bildirim yapmayan saðlýk kuruluþuna ise idari para cezasý uy-
gulandýðýný söyledi.
Ceritoðlu, Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan ile birlikte Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiklerinde
konuyu gündeme getirdiklerini ifade etti. Yapýlan görüþmenin olumlu
yanýt verdiðini belirten
Ceritoðlu, "Saðlýk kuruluþlarýnýn binlerce liralýk
borcun altýna girmesine
neden olan bu uygulama deðiþtirilerek iþ kazasý veya meslek hastalýðý provizyon
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:30 Çorum Tanýtým Günler – Ankara
20:30 Haberler
21:00 Dikkat! Bulut Çýkabilir (Yeni Bölüm)
23:00 Haberler
23:30 Önce Saðlýk (Diyabet)
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
Bambu aðaçlarý ortalama 5 yýlda yetiþir.
Filler geçtiði bir yolu 50 yýl unutmazlar.
Koalalar o kadar tembeldirler ki neredeyse tüm yaþamlarýný ayný aðacýn üzerinde geçirirler.
Mavi balinalarýn diþleri yerine kýkýrdaklarý vardýr.
Dinozor çaðýndan bu güne kadar gelen tek hayvan türü kuþlardýr.
Bir panda doðduðunda bir fareden
daha küçüktür.
Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.
Vücudumuzdaki tüm damarlarý uç uca
eklediðinizde 19.200 KM eder.
Salatalýðýn yüzde 96'si sudur.
Tarihte Bugün
seçiminin ayný zamanda bildirim yerine geçmesi yönünde
alýnan kararla saðlýk kuruluþla-
rýna uygulanan idari para cezalarý kaldýrýlmýþ oldu" þeklinde açýklamada bulundu.
Meyvelerden
gelen
güzelikler
Limon
Limonlar yanaklarýn parlamasýný
saðlar ve genç bir cilde kavuþmamýzý
saðlarlar. Sýký bir cilt için gerekli olan
C vitamini limonda yüksek miktarda
bulunmaktadýr. Limonla yapýlan lokal
uygulamalar mantar ve egzama gibi
cilt hastalýklarýna iyi gelmektedir.
23/12/1872 - Vefa Lisesinde eðitime
baþlandý.
23/12/1928 - Þair Nazým Hikmet 3 yýl
3 ay hapse mahkûm oldu.
23/12/1930 - Türkiye ile Yunanistan
arasýnda, nüfus mübadelesi gerçekleþtirildi.
23/12/1979 - Türk Hava Yollarýnýn
Trabzon adlý uçaðý Samsun-Ankara seferini yaparken yoðun sis nedeniyle düþtü; 39 kiþi öldü.
VEFAT EDENLER
Azizcam Ve Tek Emlak Sahibleri Abdurrahim Balcý Ve Aziz Balcý'nýn Babasý, Metin Balcý'nýn Aðabeyi, Pazarcý Ve Býçakçý Esnafýndan
Ali Balcý Vefat Etmiþtir.
Küçükgülücek Köyü'nden Gelme, Arif
Uzun'un Eþi, Milli Eðitim Müdürlüðü Çalýþaný
Yaþar Civan'ýn Yengesi, Yukarýcerit (Akyazý) Köyü'nden Mehmet Ve Bilal Alkaç'ýn Kardeþi Gülser Uzun Vefat Etmiþtir.
Abdullah Altýkulaç'ýn Oðlu, Arif, Avni Ve
Ayhan Altýkulaç'ýn Kardeþi, Mustafa Altýkulaç'ýn
Babasý, Eski Marangoz Esnafýndan Ahmet Altýkulaç Vefat Etmiþtir.
Kayý Köyü'nden Gelme, Lokantacý Esnafýndan Hasan Metin Vefat Etmiþtir.
Ayazköy'den Gelme, Oto Elektrikçi Esnafýndan Yunus Avcu'nun Oðlu Yusuf Avcu Vefat
Etmiþtir.
Mislerovacýðý Köyü'nden Gelme, Abidin,
Hüseyin Ve Satýlmýþ Aslan'ýn Kardeþi, Deniz
Aslan' In Babasý, Nakliyeci Esnafýndan Zafer
Atmaca'nýn Kayýnpederi, Nüfus Müdürlüðü'nden Emekli Murtaza Aslan Vefat Etmiþtir.
23 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA YIL : 1 SAYI : 22
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
K.K: 05
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
BULUT
223 00 99
D.Pýnar 7. Sk.No:3
ÜNALDI
227 43 83
Buhara Cd.48/B
Ýskilip'te sergi açýlýþý
Çatalkara Kültür ve Sanat Evi bir sergiye daha ev sahipliði yapýyor
Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Resim-Ýþ Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Hasbi Aslan, 4. kiþisel resim
sergisini Ýskilip Bedri Rahmi Eyüboðlu
Çatalkara Kültür Sanat Evi'nde açtý.
Yrd. Doç. Dr. Hasbi Aslan'ýn sergi
açýlýþýna, Ýskilip Kaymakamý Þuayip
Gürsoy, Garnizon Kamutaný Albay
Çetin Öçal, Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan
Özcan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ýskilip Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengiz ve
pek çok sanatseverin katýldý. Aslan,
çalýþmalarýnda toplum ve sanat için öz
vurgusunu dile getirmeye çalýþtýðýný
söyledi.
Sergi 31 Aralýk'a kadar Çatalkara
Kültür Sanat Evi'nde açýk kalacak
Sergi 31 Aralýk'a kadar Çatalkara Kültür Sanat Evi'nde açýk kalacak
"Güneþin Kadýnlarý" Çorum
beþlisini Ankaralý'yla buluþturuyor
Hitit Dernekler Federasyonu Ankara'da düzenleyeceði organizasyonla Çorum yemeklerini tanýtacak
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu projelerinden olan "Kadýn Eli Projesi" kapsamýnda Ankara'da "Çorum beþlisi" yemek
sunumu yapýlacak. Çorum'un
özel tatlarýndan oluþan yemek
serisi, 31 Ocak 2016'da yapýlacak tanýtýmla Ankaralýlarýn damak zevkine sunulacak.
Ankara'da faaliyetlerde bulunan Çorum-Hitit Dernekler Federasyonu(HDF) Çorum'un damak tatlarýndan oluþan yemekleri "Çorum Beþlisi" adý altýnda
tanýtýma sunuyor.
Çorum-Hitit Dernekleri Federasyonu Kadýn Konseyi'nin çalýþmalarý arasýnda bulunan "Kadýn Eli Projesi" kapsamýnda organize edilen "Çorum Beþlisi"
tanýtým yemeði 31 Ocak 2016
günü Yenimahalle Belediye
Baþkanlýðý Düðün ve Toplantý
Salonu'nda gerçekleþtirilecek.
Güneþin Kadýnlarý- Çorum
Beþlisi sunumunda menü mönünün içeriðinde ise Çatal Aþ
Çorbasý, Keþkek, Kuru Mantý,
Ýskilip Dolmasý ve Pilavý, Su Bö-
reði, Kuru Baklava, Kuþburnu
içeceði ve Salata bulunacak.
Konuklara tattýrýlacak olan Çorum'a özgü yiyecekler Çorumlu
kadýnlar tarafýndan yapýlarak ikram edilecek.
Ar-Ge ve Kadýn Konseyi'nin
hayata geçirdiði ve Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenen
proje köyde ve þehirde yaþayan
dar gelirli kadýnlar iþ olanaðý yaratmak, Çorum kültürüne ait
geleneksel lezzetleri üretmek
ve tanýtmak, kaybolmaya yüz
tutan kültürel mirasýmýzý gelecek kuþaklara aktarmak, Çorum'un yöresel tatlarýný tatmayanlarla buluþturmak olarak
kaydedildi.
Ankara'da birçok üst düzey
siyasi ve bürokratýn katýlmasý
beklenen yemekte "Kadýn Eli"
Projesi tanýtýlarak bu özel günde sanatçýlar, görsel þov ve eðlenceler, sürpriz çekiliþler yapýlacak. Ayrýca yemek verilecek
alanda kurulacak statlarda yöresel ürünlerin çok uygun fiyata
satýþý gerçekleþtirilecek.
Abdulkadir DURU
YENÝ BÝR KÝTAP DAHA
DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR?
ANLAYAN ANLAR
ANLAMAYAN AÐLAR
U
Þeytanýný kendi hizmetine
kullanmak istersen, ki þeytana kul
olmayasýn; hemen beðenmeye
bak, hiç beðenilmeyecek bir
þeyin bile beðenilecek tarafýný
bul ve beðenilen tarafýndan tut.
U Kendini daima beðenmeye
mecbur edersen þeytanýn sana
hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
.Ýçerik
.
.
.
..
20.TL
ANLAYAN
ANLAR
ANLAMAYAN
AÐLAR
Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun!
Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir.
Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu
geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr.
Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir.
Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr.
Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma.
Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade
etme!
Download

23 Aralık 2015.qxd - Kesin Karar Gazetesi