Ýçme suyu olmayan
köy kalmadý
Mevlit Kandili’niz
kutlu olsun
köyün tamaze baðlý 200
þim
Çorum merke
ut. Baðlý yerle
e suyu mevc
buluniçm
li
ke
be
þe
keli içme suyu
mýnda
be
þe
ise
e
sayýsý
tanesind
i yapýlan köy
yerlerinin 17
lizasyon sistem i. 2’DE
muyor. Kana
eld
ks
ise 137 ye yü
22 ARALIK 2015 SALI
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Yýl: 1 Sayý: 21
www.kesinkarar.com
Yumurtanýn cýlký çýktý!
K
öy yumurtasý tarihe karýþtý.
Yumurtanýn üzerinde
üretim tarihine zorunluluk
getirilmesi Çorumlu
küçük üretici ve
köylüye zarar verecek. Çorum'da
çiftliklerle birlikte yaklaþýk bin
kiþi istihdam
eden
yumurta
sektörü
yeni uygulamadan
oldukça
rahatsýz
görünüyor.
Konuya
iliþkin görüþlerine baþvurduðumuz
yumurta üreticileri, uygulamanýn aslýnda
olmasý gerektiðini
ancak ülke
koþullarýnýn da dikkate
alýnarak düzenleme yapýlmasý gerektiðini altýný çiziyor.
11’DE
Vali Kara'dan Mevlid
Kandili mesajý
Ç
orum Valisi Ahmet Kara yayýnladýðý mesajýnda Mevlid
Kandilini kutladý. Kara,
peygamberimizin örnek
hayatý ve davranýþlarýndan dürüstlüðü, emaneti korumayý, insan
haklarýna uymayý, zayýf
ve muhtaçlara yardým
etmeyi kendimize prensip edinmeliyiz" dedi.
2’DE
Ziraat Mühendisleri
Odasý'nda açýlýþ
Ç
orum'da Ziraat Mühendisleri odasýnýn yeni temsilcilik merkezi düzenlenen törenle açýldý. 4’DE
Okul öncesi eðitim
vatandaþýn cebini yaktý
V
TOKÝ Kargý'da 243
konut inþa edecek
B
aþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ),
Çorum Kargý'da 243 konut, bir ticaret merkezi ve bir cami inþa
edecek. Ýhalesi yapýlan
projede mahalle dokusu oluþturulmasý planlanýyor. 4’DE
atandaþ, okul
öncesi eðitime devletin yaptýðý
harcamadan daha
fazla harcama yaptý. Çorum'da da
çok sayýda öðrenci
velisi hem okul öncesi eðitim için,
hem de yardýmcý
ders kitaplarý için
büyük harcamalar
yapmak
zorunda
kalýyor.
2’DE
Rektör Alkan öðrencilerle
bir araya geldi
H
itit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Hitit Kýz Öðrenci Yurdunda düzenlenen Kariyer Sohbetleri kapsamýnda öðrencilerle bir araya gelerek "Yeni Dünya Düzeni, Küreselleþme ve Bilinçaltý Mesajlarý" baþlýklý konferans verdi. 12’DE
Ülkü Ocaklarý
þehitlik nöbetinde
Þ
ehitliklerin temizlenmesi ve
bakýmý için her ay nöbet sistemiyle þehitlik
ziyareti gerçekleþtiren
öðrenciler dua ettikten sonra etrafý temizliyor. 3’DE
Sayfa
2
GÜNDEM
22 ARALIK 2015 SALI
Ýçme suyu olmayan
köy kalmadý
ze baðlý
Çorum merke
keli
amýnda þebe
200 köyün tam Baðlý yerleþim
vcut.
içme suyu me esinde ise þebekeli
tan
yerlerinin 17 lunmuyor. Kanalizasiçme suyu bu yapýlan köy sayýsý
i
tem
yon sis
kseldi
ise 137 ye yü
Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2015 yýlý yatýrýmýn programýnda merkeze baðlý köyler için 33
milyon 827 bin 654 lira ödenek
ayýrdý. Bu ödenekle köylere 310
adet yatýrým planlanýrken, 262 yatýrým tamamlandý, 32 yatýrým devam ediyor, 16 yatýrým ise yýl içinde baþlatýlamadý.
Çorum merkez köyler ve baðlý
yerleþim merkezleri için planlanan 47 içme suyu yatýrýmýnýn 27
si tamamlandý, 18 içme suyu yatýrýmý yapým iþi devam ediyor, 2
içme suyu yapýmý iþine hiç baþla-
namadý. 18 milyon 306
bin 38 liralýk ödenekle en
büyük ödenek içme suyu iþine
ayrýlmýþ oldu.
Merkez köylere baðlý
yerleþim birimlerinde içme
suyu yatýrýmý yapýlmadý
Köylerin tamamýnda içme suyu yatýrýmý tamamlanýrken, Çorum merkez ilçe sýnýrlarý içinde
yer alan köylere baðlý yerleþim
merkezlerine geçen yýl ve bu yýl
herhangi bir içme suyu yatýrýmý
yapýlmadý. Merkez köylerin baðlý
yerleþim yerlerinin 47 tanesinde
þebekeli içme suyu bulunmuyor.
Kanalizasyonu olmayan köy sa-
Vali Ahmet Kara
Vali Kara'dan
Mevlid
Kandili mesajý
yýsý geçen yýlsonu itibarýyla 75
adetken bu yýlsonu itibarýyla bu
rakam 67 ye indirildi.
Köylerden merkeze
göç devam ediyor
Çorum Ýl Özel Ýdare verilerine
göre kýrsalda nüfus 2015 yýlýnda
da azalmaya devam etti. Merkez
köy nüfusu geçen yýl yüzde 21.7,
bu yýl ise yüzde 20.2 olarak gerçeklemiþ oldu. Çorum merkez
köy ve baðlýlarýna 2015 yýlý içinde
Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðýyla 310 yatýrým planlanýrken, adet olarak en
çok yatýrým çocuk oyun gurubuna yapýldý. 620 nin 518 lira ödenek çocuk oyun gurubu için ayrýlýrken, içme suyu için 18 milyon
306 bin 38 lira, beton parke taþý
için 6 milyon 2 bin 200 lira ödenek ayrýlmýþ oldu.
Diðer Kamu Yatýrýmlarý
içinde en çok Milli
Eðitim yatýrýmý yer alýyor
Çorum Ýl Özel Ýdare verilerine
göre, merkez ilçe sýnýrlarý içerisinde 2015 yýlýnda en çok yatýrým
planlamasý Milli Eðitim'e ait. Milli
Eðitim Müdürlüðü'ne ait 41 yatýrýmýn 33 tanesi bitirildi, 5 yatýrým
devam ediyor, 1 yatýrýma ise baþlanýlamadý.
Çorum Merkez Ýlçe için Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan planlananlar ve
diðer kamu yatýrýmlarý olmak üzere toplamda 255 milyon 308 bin
163 liralýk ödenek ayrýldý. Planlanan 365 yatýrýmýn 301 tanesi tamamlanarak vatandaþýn hizmetine sunulurken, devam eden 41
yatýrým ve baþlanamayan 23 yatýrým bulunuyor.
Muhtarlardan Suludere'ye kutlama
Köy muhtarlarýndan oluþan heyet, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali
Rýza Suludere'yi ziyaret ederek, yeni görevinde baþarý diledi
CHP Çorum Merkez Ýlçe Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden CHP Merkez Ýlçe
Baþkanlýðý görevine seçilen CHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ali Rýza Suludere'ye kutlama ziyaretleri devam ediyor. Bazý köy muhtarlarýndan
oluþan bir heyet, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere'yi ziyaret ederek, yeni görevinde baþarý diledi.
Ziyarette konuþan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, siyasi partiler gibi
muhtarlarýnda demokrasinin olmazsa olmazlarý arasýnda yer aldýðýný ifade ederek, muhtarlarýn demokrasinin en önemli kýlcal damarýný oluþturduðunu söyledi.
CHP olarak bu güne kadar olduðu gibi
bundan sonra da muhtarlarýn emrinde olduklarýný kaydeden Suludere, "muhtarlarý köylerdeki gözümüz ve kulaðýmýz olarak görüyoruz.
Bu anlamda CHP olarak her zaman muhtarlarýmýzýn emrinde olduðumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. CHP olarak muhtarlarýmýzýn sorunlarý bizlerin sorunudur. CHP olarak muhtarlarýmýzdan gelecek her türlü sorun
ve talebin çözümü konusunda elimizden gelen çabayý göstereceðimizi bir kez daha hatýr-
Çorum Valisi Ahmet Kara yayýnladýðý mesajýnda Mevlid Kandilini kutladý. Kara, peygamberimizin örnek
hayatý ve davranýþlarýndan dürüstlüðü, emaneti korumayý, insan haklarýna uymayý, zayýf ve muhtaçlara
yardým etmeyi kendimize prensip
edinmeliyiz" dedi
Vali Ahmet Kara Mevlid Kandili nedeniyle yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi;
"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V)'in dünyaya teþriflerinin yýl dönümü
olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duygularý içinde idrak etmenin mutluluðuna
eriþmiþ bulunmaktayýz.
Hz. Peygamberimiz(S.A.V) bütün insanlýk için bir
yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir.
Onun doðumu insanlýk tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah onu bütün
âlemlere rahmet olarak göndermiþtir.
Ýslam dini bir ahlak dini olarak insanlýðý kurtuluþa ve hidayete davet etmektedir. Ýslam dini ile
âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatý ve davranýþlarýndan dürüstlüðü, emaneti korumayý, insan haklarýna uymayý, zayýf ve muhtaçlara yardým etmeyi, yetim ve
kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlý insan olmayý hayatýmýz boyunca kendimize prensip
edinmeliyiz.
Sevgili Peygamberimizin dünyayý þereflendirmesinin yýl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlýða rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün Ýslam âleminin ve deðerli
hemþerilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliðimize, beraberliðimize ve hayýrlara vesile olmasýný
temenni ederim"
Okul öncesi
eðitim vatandaþýn
cebini yaktý
latmak istiyorum" dedi.
Ziyarete Küçükgülücek Köyü Muhtarý Hacý
Koca, Bozboða Köyü Muhtarý Doðan Kara,
Çalýca Köyü Muhtarý Ýsmail Üstündað, Karaðaç Köyü Muhtarý Yunus Akkaya, Evci Yenikýþla Köyü Muhtarý Abidin Gündoðar, Hýmýroðlu Köyü Muhtarý Bülent Turna, Kazýklýkaya
Köyü Muhtarý Eyüp Ispanak, Palabýyýk Köyü
Muhtarý Önder Göçen, Çobandivan Köyü
Muhtarý Sinan Ergen, Mislerovacýðý Köyü
Muhtarý Halil Ýbrahim Ergün, Arpalý Köyü
Muhtarý Necati Uysal, Çayhatap Köyü Muhtarý Ali Örgel ve Evci Ortakýþla Köyü Muhtarý
Abbas Aslýhak katýldý.
CHP Çorum Merkez Ýlçe Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevine
seçilen CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere'ye kutlama ziyaretleri devam ediyor.
Vatandaþ, okul öncesi eðitime devletin
yaptýðý harcamadan daha fazla harcama
yaptý. Çorum'da da çok sayýda öðrenci
velisi hem okul öncesi eðitim için, hem
de yardýmcý ders kitaplarý için büyük harcamalar yapmak zorunda kalýyor
Türkiye'de geçen yýl hane halklarýnýn okul öncesi eðitime yaptýklarý harcama tutarý, devletin bu alandaki harcamasýndan yüzde 45 fazla oldu, devletin yükseköðretime harcadýðý tutar ise vatandaþýn harcamasýnýn 4,3 katýna çýktý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, 2014
yýlýnda eðitim harcamalarýnýn yüzde 77,7'si devlet tarafýndan finanse edildi. Eðitim harcamalarý içerisinde hane
halklarýnýn yaptýðý harcamalarýn payý ise yüzde 19,8 oldu.
Geçen yýl hane halklarýnýn okul öncesi eðitime yaptýklarý harcama devletten yüzde 45 fazla oldu, devletin
yükseköðretime harcadýðý tutar ise vatandaþýn harcamasýnýn 4,3 katýna çýktý. Okul öncesi eðitime devlet
834,1 milyon lira, hane halklarý 1 milyar 206,8 milyon lira ayýrdý, yükseköðretime ise hane halklarý 7 milyar 660
milyon lira, devlet 32 milyar 708,6 milyon lira harcadý.
Hane halklarýnýn eðitim harcamalarýnda ilk sýrada 7
milyar 660,1 milyon lira ile yükseköðretim yer alýrken,
devletin bu alanda yaptýðý harcama tutarý 32 milyar
708,6 milyon lirayý aþtý.
Devlet, geçen yýl sýrasýyla ortaöðretime 18 milyar
788,5 milyon lira, ortaokula 17 milyar 708,2 milyon lira,
ilkokula 18 milyar 251 milyon lira harcadý.
Hane halklarýnýn eðitim harcamasý tutarlarýna bakýldýðýnda ilk sýrayý 7 milyar 660,1 milyon lirayla yükseköðretim alýrken, bunu 6 milyar 101,33 milyon lirayla orta öðretim, 4 milyar 249,6 milyon lirayla ortaokul, 3 milyar
253,1 milyon lirayla ilkokul, 1 milyar 206,8 milyon lirayla
okul öncesi eðitim izledi.
Sayfa
3
GÜNDEM
22 ARALIK 2015 SALI
Ülkücü bayanlardan
huzurevine ziyaret
Ülkü Ocaklarý bayanlar birimi huzurevini ziyaret etti.
Huzurevi sakinleriyle duygusal sahneler yaþandý
Ülkü Ocaklarý
þehitlik nöbetinde
Þehitliklerin temizlenmesi ve bakýmý için her ay
nöbet sistemiyle þehitlik ziyareti gerçekleþtiren
öðrenciler dua ettikten sonra etrafý temizliyor
Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý
Çorum Ýl Baþkanlýðý, Çorum Þehitliðinin temizliði için her ay nöbet sistemi ile teþkilatýn içerisinden kiþileri
görevlendiriyor. Üniversite ve orta
öðretim öðrencilerinden oluþan öðrenci topluluklarý þehitliði ziyaret
ederek, dua okuduktan sonra, etrafý
temizleyip nöbetlerini tamamlýyor.
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet
Hattab Ýmal yaptýðý açýklamada, "Bizim þan ve þerefle dolu mazimizi yeni nesil arkadaþlarýmýzýn çok iyi bilmesi gerekiyor. Bununla da yetinmeyip bu kutlu topraklar için can
veren, bu topraklarý kanlarý ile sulayan þehitlerimize ahde vefalarýný bu
þekilde de olsa göstermek zorundalar.
Topraklarýmýzýn bütünlüðü ve bizlerin huzurlu bir þekilde yaþamasý
için can veren askerlerimizin, geride býraktýklarý analarý, babalarý,
eþleri çocuklarý bizim
emanetlerimizdir. Her
zaman yanlarýnda olacaðýmýzdan kimsenin
þüphesi olmasýn. Söz
konusu vatan olduktan sonra gerisini teferruat sayacak bir nesil ülkü ocaklarýnda
yetiþmeye devam
edecektir. Bu vesile ile
bütün þehitlerimizi
rahmet ve minnet ile
anýyorum" dedi.
Su Kesintisi Uyarýsý
Çorum Merkezde yarýn kapsamlý bir su kesintisi yapýlacak. Saat
08.00 ile 20.00 saatleri arasýnda su kesintisi uygulanacak
Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý
Su Teknisyenliði ekipleri Bahabey
ve Hüyük Caddesi'nde yeni çekilen besleyici içme suyu þebekesi
hatlarýnýn baðlantýsý yapýlacaðýn-
dan dolayý 23 Aralýk 2015 Çarþamba günü 08.00-20.00 saatleri
arasýnda þehrin bazý bölgelerinde
su kesintisine gidecek.
Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada içme
suyu þebekelerinde yapýlan bakým,
onarým ve yenileme çalýþmalarýný
vatandaþlarý maðdur etmeden
yapmaya özen gösterdikleri belirtildi. Yapýlan açýklamada, "Yeni
çekilen içme suyu hattýna baðlantý
yapýlacaðýndan 23 Aralýk 2015
Çarþamba günü, 08.00-20.00 saatleri arasýnda Küçük Sanayi Sitesi'nin tamamý, Mimar Sinan Cadde ve Sokaklar, Kapaklý Cadde ve
Sokaklar, Baðcýlar Cadde ve Sokaklar, Beytepe Cadde ve Sokaklar, Kafkas Evler Cadde ve Sokaklar, Ata Caddesi ve Sokaklar, Hüyük Caddesi, Aksaray Cadde ve
Sokaklar, Zafer Cadde ve Sokaklar, Karþýyaka Cadde ve Sokaklar,
Þenyurt Cadde ve Sokaklar, Eti
Cadde ve Sokaklar, Bahabey
Caddesi, Bahçelievler Caddesi ve
Sokaklar ve Yavruturna Sokaklarda su kesintisine gidilecek. Belirtilen bölgelerde ikamet eden hemþehrilerimizin maðduriyet yaþamamalarý için su kesintisinin yapýlacaðý gün gerekli tedbirleri almalarý
gerekmektedir." denildi.
Ülkü Ocaklarý
Eðitim ve Kültür
Vakfý Çorum Ýl
Baþkanlýðý bayanlar birimi huzurevini ziyaret
etti.
Ülkü Ocaklý
gençler bu hafta
Vali Atýl Üzelgün
Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Ülkücü gençler
ziyaretlerinde huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp halini hatýrlarýný sorarak onlarýn hasretini çektikleri aile sýcaklýðýný, evlat özlemini bir nebzede
olsa dindirmeye çalýþtýlar.
Huzurevi sakinleri de gençleri baðýrlarýna basarak bu ziyaretten dolayý
ne kadar mutlu olduklarýný dile getirdiler. Ziyaret esnasýnda sohbet eden huzurevi sakinleri ve ülkücü gençler arasýnda duyusal anlar yaþandý.
Gençlere nasihatlerde bulunan huzurevi sakinleri " Sizlerde
ailenizi, büyüklerinin
sevin onlarla geçirdiðiniz vakitlerin kýymetini iyi bilin onlara hak
ettikleri deðerleri verin" dediler.
Tüketici güven endeksi azaldý
Tüketici güven endeksi, aralýkta geçen aya göre yüzde 4,6 düþüþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), aradurum beklentisi endeksi, yüzde 5,6 gelýk ayýna iliþkin tüketici güven endeksini
rileyerek aralýkta 99,91 deðerine düþtü.
açýkladý.
Söz konusu azalýþ gelecek 12 aylýk döTÜÝK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
nemde genel ekonomik durumun daha
Bankasý iþbirliðiyle yürütülen tüketici
iyi olacaðý yönünde beklentisi olan tükeeðilimi anketi sonuçlarýndan hesaplanan ticilerin sayýsýnýn bir önceki aya göre
tüketici güven endeksi, aralýkta geçen
düþtüðünü gösteriyor.
Ýþsiz sayýsý beklentisi endeksi de ayný
aya göre yüzde 4,6 azaldý. Kasýmda
dönemde yüzde 7,4 azalarak aralýkta
77,15 olan endeks bu ay 73,58 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi en78,41 oldu. Bu düþüþ, gelecek 12 aylýk
deksi de söz konusu dönemde yüzde
dönemde iþsiz sayýsýnda azalýþ bekle2,6 düþüþ kaydetti. Geçen ay 95,66 olan yenlerin oranýndaki gerilemeden kaynakendeks, bu ay 93,19'a geriledi. Bu dülandý.
þüþ gelecek 12 aylýk dönemde hanenin
Tasarruf etme ihtimali endeksi de bu
dönemde yüzde 1,9 arttý. Kasýmda
maddi durumunun daha iyi olacaðýný
22,37 olan endeks deðeri aralýkta
bekleyenlerin oranýnýn azalmasýndan
22,79'a yükseldi. Artýþ, tüketicilerin gelekaynaklandý.
cek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ih- Genel ekonomik durum beklentisi
timallerinin bir önceki aya göre arttýðýna
yüzde 5,6 azaldý
Kasýmda 105,90 olan genel ekonomik iþaret ediyor.
Sayfa
4
GÜNDEM
22 ARALIK 2015 SALI
Ziraat Mühendisleri
Odasý'nda Açýlýþ
Çorum'da Ziraat Mühendisleri odasýnýn yeni
temsilcilik merkezi düzenlenen törenle açýldý
Çorum Ziraat Mühendisleri yeni hizmet binasý düzenlenen törenle açýldý.
Çorum Ziraat Mühendisleri yeni hizmet binasý
düzenlenen törenle açýldý. Albayrak Ýþ Merkezinde düzenlenen yeni hizmet binasý açýlýþýna yoðun bir katýlým ile gerçekleþti.
Açýlýþa Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Özden Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Alpa, Çorum Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Çorum
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý
Yusuf Þahinbaþ, Çorum
Sivil Topluk Kuruluþ temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri ve diðer davetliler
katýldý.
Ziraat Mühendisleri
Odasý Genel Baþkaný Özden Güngör açýlýþ kurdelesini keserken, yeni hizmet binasýnýn hayýrlý ve
uðurlu olmasý temennisinde bulundu. Açýlýþýn
ardýndan misafirlere ikramda bulunuldu.
TOKÝ Kargý'da 243 konut inþa edecek
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), Çorum Kargý'da 243 konut, bir ticaret merkezi ve bir cami inþa edecek. Ýhalesi yapýlan projede mahalle dokusu oluþturulmasý planlanýyor
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý'nca (TOKÝ) Çorum'un
Kargý ilçesinde inþa edilecek 243
konutun ihalesi yapýldý. 16 Aralýk
2015 tarihinde yapýlan ihale kapsamýnda; 243 konut, bir ticaret merkezi, bir cami inþaatý ile altyapý ve
çevre düzenlemesi iþi bulunuyor.
Anadolu þehirlerinin en önemli
unsurlarýndan mahalle dokusu, Çorum ilinin mimarisinde de ana unsurlar arasýnda yer alýyor. TOKÝ ta-
rafýndan Çorum'un Kargý ilçesinde
gerçekleþtirilecek projede de mahalle dokusu oluþturulmasý planlanarak, ortak kullaným alanlarý merkezde toplandý. Kat yükseklikleri
açýsýndan dengeli bir mimari bütünlüðün meydana getirilmesine önem
verildi. Cephelerde yer alan söve,
kat silmesi gibi unsurlar, renk ve
kaplama malzemelerinin çeþitliliði,
Çorum'un mimari geçmiþi üzerinden þekillendirildi.
Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Mevlit
kandili’ni kutlar; kandilin hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.
Tosunoðlu
Kasabý
Anaokulu ve YBO müdürleri ile tecrübe paylaþýmý toplantýsý Sungurlu'da yapýldý.
Anaokulu ve YBO
Müdürleri ile Tecrübe
Paylaþýmý Toplantýsý
Okul yöneticileriyle yapýlan aylýk toplantýda,
bilgi ve birikim paylaþma hedefleniyor
Anaokulu ve YBO
müdürleri ile tecrübe
paylaþýmý toplantýsý
Sungurlu'da yapýldý. Ýl
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, Sungurlu'da yapýlan Anaokulu ve YBO müdürleri aylýk tecrübe paylaþýmý toplantýlarýna
katýldý.
Sungurlu Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulunda yapýlan toplantýda il genelinde
görev yapan 19 anaokulu müdürüyle bir
araya gelen Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Anaokullarýmýzda görev yapan yöneticilerimizle
her ay farklý bir okulda bir araya gelerek soru sorma, bilgi ve birikim paylaþýmý fýrsatý oluþturmak amacýndayýz" dedi.
Ýl genelinde 18 Kasým 2015 tarihi itibari ile 5 yaþ gurubunda 5690, 4 yaþ
gurubunda 1114, 3 yaþ gurubunda 674
öðrenci olmak üzere toplam 7080 öðrencinin okul öncesi eðitime devam ettiðini, bu öðrencilerden 5 yaþ gurubunda 2606 öðrencinin anaokullarýna devam ettiðini belirten Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Deðiþin, deðiþtirin, çünkü dünya deðiþiyor" vurgusuyla
sözlerine devam ederek okul müdürlerinin bu vesileyle farklý çalýþma örneklerini görme fýrsatý bulduklarýný ifade etti.
Toplantý sonrasýnda Sungurlu Þehit
Yasin Keyvanoðlu Anaokulu sýnýflarýný
gezen Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, öðretmenlerin kendi ürettikleri
ürünlerden oluþan akýl oyunlarý sýnýfýný
inceledi ve 3 yaþ grubu öðrencilerinin
bulunduðu papatyalar sýnýfýnda öðrencilerle sohbet etti.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "YBO'larý Seviyoruz ve Bir Günümüzü YBO'da Geçiriyoruz Projesi"
kapsamýnda bu ay Kaledere Þehit Bayram Kesekler YBO'da yapýlan, YBO
müdürleri ve pansiyondan sorumlu müdür yardýmcýlarýnýn katýldýðý toplantýya
da katýldý. Büyük, "Bu toplantýlarda yöneticilerimiz farklý çalýþma örneklerini
görme ve güzel örnekleri paylaþma fýrsatýný buluyorlar" dedi.
Toplantýnýn ardýndan öðrenci korosu
tarafýndan sunulan müzik ve þiir dinletisi izlendi.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, daha sonra YBO yemekhanesinde
ve etüt çalýþmalarýnda öðrencilerle bir
araya gelerek sohbet edip taleplerini
dinledi. Etüt çalýþmalarý hakkýnda
bilgi alan ve öðrencilerin memnuniyetini gören Seyit Ali Büyük, öðrencilere kitap hediye etti ve kendilerini aile ortamýnda hissedebilecekleri bir hizmet verme gayreti içerisinde olan YBO ailesine teþekkürlerini ileterek baþarýlar
diledi.
Hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni kutlar; kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Çorum’a, Çorumluya Özel...
Sayfa
5
KANDÝL
22 ARALIK 2015 SALI
Ýki cihan serveri, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz
Hz Muhammed (SAV)’in insanlýk alemini nurlandýrdýðý Mevlit Kandili’nin
Çorum halkýna, Ýslam alemine hayýrlar getirmesini diyorum.
Ahmet Sami
CEYLAN
AK Parti Çorum Milletvekili
Öv!... Öv!... Öv!...
Öve bildiðin Kadar Öv!..
Ýnsanlýðýn örneði, Peygamberin sonuncusu, yaratýlýþlarýn sebebi, iki cihan serveri, bütün insalýða rahmet olarak gelen “Muhammed (SAV)”dir. O’nu anlatýrken tek bir esas var: “Öv!... Öv!... Öv!... Öve bildiðin Kadar Öv!..”
Hz. MUHAMMED(SAV)'Ý SEVMEK!
Adý güzel Muhammed(SAV). Gözümüz, canýmýz, her þeyimiz ondandýr. Bizim ve bu kâinatýn
varlýðý onun nurundan gelmiþtir. Mesele, onu
kuru kuruya sevmek, belli günlerde anmak deðil, her nefeste onun yolunda olmak, onun gayesine hizmet etmektir. Onu sevmek, onu anmak demek, onun gayesine hizmet etmek,
onun yolundan ayrýlmamak demektir.
Evet kâinat onun nurundan halk oldu. Onun
yine Zübde-i Nuru Adem'e, Adem'den Havva'ya, Havva'dan Þit'e, Ýbrahim'e, Ýsmail'e, velhasýl Abdullah'ta belirdiði zaman, bütün herkes
onun yüzündeki nur'a hayranla aþýk olmuþlardýr.
Çünkü nurundan kâinat halk olduðu gibi, yine
nurundan da bir örnek insan vücut bulacaktýr.
Vücut buldu.
Bu geceyi kutlamak, þimdiye kadar kaç nefeste, kaç harekette onun arzusundan, onun
izinden ayrýlmýþsak, dönüþ yapmaya niyet edip,
istiðfar etmek, bu geceyi ihya etmenin muhtasar izahlarý!..
Bir defa insan, zihnini derleyip toplamadan,
neyi niçin yaptýðýný bilmeden, kopya gibi, taklit
gibi körükörüne yapýlan iþler muteber sayýlmýyor. Mutlaka insan bir defa fikretmeli!.. Çünkü
tefekkür, yetmiþ sene ne-vafil ibadetten efdaldir.
Ya Rabbi!.. Bu gecenin hürmetine, beþeriyet
iktizasý, onun maksatýndan, sünnetinden, yolundan ayrý kaç nefeste hareketim varsa, o kadar
nefesimle sana tövbeler olsun!., deyip istiðfar
etmek, Allah rýzasý için namaz kýlmak, kazamýz
var ise tekrar kaza etmek, bizim için birer vacibedir. Daha bu ibadetlerden esaslý ibadet nedir?
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ey Ümmet-i Ashabým!.. Ahýr zamanda bir ümmetim
gelecek ki; onlar daima benim maksatlarýmý
arayacaklar, benim maksatýma, benim yapmak
istediðim þeylere göre hareket edecekler. Onlar
benim kardeþlerimdir, siz Ashabýmsýnýz! "
MUHAMMED'ÜL EMÝN
Demek ki ibadetlerin en büyüðü, ona kardeþ
olmak mazhariyetine düþmektir. Hiç; "Levlâke
levlâk, lemma halektül eflâk" esrarýna mazhar
olan, güzel Peygamber Efendimize kardeþ olmak derecesine çýkmaktan büyük ibadet olur
mu? Peygamber Efendimize kardeþ olmak kadar büyük kulluk olur mu?
Þimdi ona kardeþ olmak için ne yapacaðýz?
O, nasýl ki bir Devr-i Cehalet'te geldi de, insanlarýn birbirlerini hakir gördüðü, insanlarýn birbirine hakaret ettiði, insanlarýn birbirlerini köle olarak (hayvan gibi) aldýklarý, sattýklarý bir devirde;
evvelâ insan haklarýna yer verdi. Kalp kýrmayý,
kalben kýrýlmayý ortadan kaldýracak, insanlarý
birbirine sevdirecek, birbirine muhabbetle baðlayacak bir prensip koydu. Biz de öyle yapacaðýz. O; bu prensipleri, evvelâ çocuklarýn kafasý-
na yerleþtirmeye çalýþtý. Yani Peygamber Efendimiz(SAV) o zaman intisap eden hangi Ashap
olursa olsun, evvelâ çocuklarýna; Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, çalýþma sevgisini, insanlarýn birbirlerine hürmet aþkýný yerleþtirmeyi
tayin etti ve bunlarý talim etti. Bizim de maksatýna uygun olabilmemiz ve ona kardeþlik derecesini kazanmamýz, ancak bunlarla olabilir.
Hz. MUHAMMEDÝN(SAV) DOÐUMU
Milâdi 571 Nisan ayýnýn yirminci Rebîülevvel
ayýnýn onikinci pazartesi gecesiydi. Amine hatun, Abdülmuttalib'in evinin bir odasýnda uzanmýþtý. Yanýnda, Abdurrahman bin Avf in annesi
Þifa Hatun vardý.
Abdülmuttalib gecenin son saatinde her günkü gibi evinden çýkmýþ, günlük bazý hizmetler
için Kabe'ye gitmiþti. Ýþlerini çabuk bitirdi ve duaya koyuldu.
Sabaha karþý Amine hatundan bir erkek çocuðu dünyaya geldi. Henüz güneþ doðmamýþ
olmasýna raðmen, dünya ýþýkla doldu.
Bu çocuk çok sevimli ve çok temizdi, yüzünde nur vardý. Aðlamýyordu ve büyük bir insan
gibi etrafýna bakýyordu.
MUHAMMED'ÜLEMÝN
Bu çocuk Allah'ýn sevgilisi, peygamberlerin
sonuncusu, Ýslâm Dini'nin kurucusu, tarihte gelip geçmiþ insanlarýn en büyüðü, zekânýn ve faziletin en parlak örneði, inkýlâpçýlarýn en mükemmeli Hz. Muhammed(SAV)'di.
Hz.Muhammed(SAV)'i üç gün veya yedi gün
annesi emzirdi. Sonra amcasý Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe hatun emzirdi.
Doðumun yedinci günü Abdülmuttalib develer ve davarlar kurban kestirdi, Kureyþ'in büyüklerini davet etti.
Abdülmuttalib torununun saðlam yapýlý, sevimli olduðunu söyledi ve ilâve etti:
- Zekâsý, yüzünden ve gözlerinden okunuyor.
O'nun þaný pek büyük olacak, bunu gözlerimle
görür gibiyim!..
Davetlilerden biri sordu:
- Bu ziyafete sebep olan çocuða ne isim koydun? Abdülmuttalib cevap verdi:
-MUHAMMED !... (SAV)
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Abdulkadir
Þahiner
Sungurlu
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Ünal
YAVUZ
Mecitözü
Belediye Baþkaný
Sayfa
6
KANDÝL
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin
mübarek Mevlit Kandilini kutlar saðlýk, mutluluk
ve baþarýlara vesile olmasýný dilerim.
Muhammed
Esat EYVAZ
22 ARALIK 2015 SALI
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve Bayat halkýnýn
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Ekrem ÜNLÜ
Bayat
Belediye Baþkaný
Alaca
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve
Boðazkale halkýnýn Mevlit Kandili’ni
kutlar, esenlikler dileriz.
Hemþehrilerimizin ve Dodurga halkýnýn
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Osman TANGAZOÐLU
Mustafa
AYDIN
Boðazkale
Belediye Baþkaný
Dodurga
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve Ýskilip halkýnýn
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Recep
ÇATMA
Ýskilip
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Zeki ÞEN
Kargý
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Hemþehrilerimizin ve Uðurludað halkýnýn
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Ünal GEVÞEK
Remzi TORUN
Laçin
Belediye Baþkaný
Uðurludað
Belediye Baþkaný
Sayfa
7
KANDÝL
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Orhan
ATEÞ
22 ARALIK 2015 SALI
Hemþehrilerimizin ve Ortaköy halkýnýn
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Taner ÝÞBÝR
Ortaköy
Belediye Baþkaný
Oðuzlar
Belediye Baþkaný
Tüm hamþehrilerimizin ve oda mensuplarýmýzýn Mevlit kandili’ni kutlar; kandilin
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Çetin BAÞARANHINCAL
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin
mübarek Mevlit Kandilini kutlar saðlýk, mutluluk
ve baþarýlara vesile olmasýný dilerim.
Muzaffer YILDIRIM
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Dursun
UZUNCA
Aþdaðul
Belediye Baþkaný
Tüm dost ve hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni
kutlar; kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
YAÐMAKSAN
MAKÝNA SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
Mustafa Yaðlý
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve oda üyelerimizin
Mevlit Kandili’ni kutlar, esenlikler dileriz.
Necati
GÜL
Ziraat Mühendisleri
Odasý Baþkaný
Tüm hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni kutlar;
kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Sayfa
8
KANDÝL
Tüm dost ve müþterilerimizin Mevlit kandili’ni
kutlar; kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
SELÝN
Blok Tuðla
22 ARALIK 2015 SALI
Tüm hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni kutlar;
kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Er Ticaret
TUÐLA - KÝREMÝT - PETROL
NAKLÝYE - OTOMOTÝV ÝNÞ
GIDA SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ
Adres: Ýskilip Cad. No:56 ÇORUM - Tel: 0364 212 15 43
Tüm dost ve müþterilerimizin Mevlit kandili’ni
kutlar; kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Tüm hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni kutlar;
kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Savaþ Giyim
Tüm hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni kutlar;
kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Karabacak
Mobilya
Aziz Milletimizin, Tüm Ýslam Aleminin
MEVLÝD Güneþini Kutlar, Devamý
Afiyetle Dileriz...
Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin
Mevlit kandili’ni kutlar; kandilin hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.
Ýntegral
Turizm
Tüm hemþehrilerimizin Mevlit kandili’ni kutlar;
kandilin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Etap
Halý
Sayfa
9
GÜNDEM
22 ARALIK 2015 SALI
ÝYC’de Kandil programý
Sungurlu Belediyesi
Mevlid kandilini kutladý
Sungurlu Belediyesi Mevlid kandilini kutladý
Sungurlu Belediyesi Mevlid
kandilini kutladý.
Sungurlu Atatürk
Meydanýnda gerçekleþtirilen
program renkli
görüntülere sahne oldu.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
ve ilçe halkýnýn
katýldýðý programda Çorum Sufi
Mehteran Takýmý
ve Kýrýkkale'den
gelen kýlýç kalkan
ekibi gösteri sundu.
Ýlim Yayma Cemiyeti
Çorum Þubesi Baþkaný
Mehmet Karadað Mevlid
Kandili vesilesi ile yazýlý
bir açýklama yaptý. Ýslam
Aleminin Mevlid Kandili
kutlayan Karadað; Mevlid Kandili Sebebiyle düzenlenen konferansa
halký davet etti.
Karadað açýklamasýnda þunlarý söyledi:
“Alemlere rahmet olarak
gönderilen Peygamber
Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümü olan
Mevlid Kandilini bir kez
Mehmet Karadað
daha idrak ediyoruz. MilSünneti ile buluþma zamanýdýr.
letimiz ve bütün Ýslam alemi her
Bu mübarek gece vesilesiyle Yayýl yeni bir heyecanla Peygamzar Abdullah Yýldýz’ýn katýlýmý ile
berimize duyulan engin ve içten
Peygamber Efendimizin bize en
sevgiyi gönüllerden sözlere ve
büyük emaneti olan “Kur’an-ý Ketoplumsal bilince aktarmak düþüncesiyle O'nun dünyaya geli- rim’i Oku, Anla, Yaþa” konulu
konferans düzenliyoruz. Bu akþini Mevlid Kandili olarak kutlaþam ( 22.12.2015 Salý Günü) Saat
maktadýr. Mevlid Kandili, Pey:19:00 da Tüm Halkýmýzý bu
gamberimizin bizlere sunduðu
programa davet ediyor, , Mevlid
bütün deðerleri ve yol gösterici
Kandilinin tüm insanlýða sevgi,
öðütlerini anlama ve bu anlayýþla
yaþama ve yenilenme zamanýdýr. barýþ ve huzur getirmesini diliyor,
Çorumlu hemþerilerimizin ve
Peygamberimiz(sav)’in örnek hayatýný ve ahlakýný rehber edinerek, Ýslâm âleminin Mevlid Kandilini
tebrik ediyorum” dedi.
Kur’an’la ve Peygamberimiz’in
‘2023'e Kadar 25 Bin kilometre
demiryoluna ulaþýlacak’
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Genel Müdürü Ömer
Yýldýz, 2023'te toplam 1 milyar yolcu,
76 milyon ton yük taþýmayý hedeflediklerini belirtti.
Mimar ve Mühendisler Grubu'nun
(MMG) düzenlediði toplantýda konuþan Yýldýz, TCDD'nin yeniden yapýlandýrýlarak daha etkin ve verimli hale getirilmesi için çaba içinde olduklarýný
ifade etti.
Bu kapsamda 2004-2014 yýllarý
arasýnda yýlda ortalama 175 kilometre
olmak üzere toplam bin 759 kilometre
demiryolu yapýldýðýný aktaran Yýldýz,
halihazýrda 3 bin 80 kilometrelik demiryolu inþasýnýn devam ettiðini söyledi.
Yýldýz, demiryolu sektörüne ayrýlan
ödeneðinin 2003'te 1,1 milyar lira iken
2015'te 8,8 milyar lira olduðunu vurgulayarak, hýzlý tren konusunda
önemli adýmlar atýldýðýný dile getirdi.
Mevcut Yüksek Hýzlý Tren (YHT)
hattýnýn bin 213 kilometre olduðuna
dikkati çeken Yýldýz, þöyle konuþtu:
"Yapým ve ihale aþamasýndaki YHT
bin 520 kilometre, proje aþamasýndaki
YHT ise bin 558 kilometredir. Mevcut
konvansiyonel hat,11 bin 272 kilometre, yapýmý ve ihale aþamasýndaki konvansiyonel hat, 790 kilometre ve proje
aþamasýndaki konvansiyonel hat ise
50 kilometre. 2003'ten bugüne kadar
her yýl ortalama 810 kilometre yol yenilenerek toplamda 9 bin 700 kilometre demiryolu yenilemesi gerçekleþtirildi. Demiryolu yük taþýma potansiyelinin yoðun olduðu, öncelikle organize
sanayi bölgeleriyle baðlantýlý olarak
kurulmasý planlanan 20 lojistik merkezden 7'si iþletmeye alýndý. 6'sýnda
yapým ve 7'sinde ise proje ve kamulaþtýrma çalýþmalarý devam ediyor. Organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi
kuruluþlarý, liman ve iskele gibi hacimli
yük taþýnan merkezlere baðlanan 281
iltisak hattý bulunuyor. Ýþletmecilikte
kullanýlan 12 YHT setine ilave olarak
saatte 300 kilometre hýz yapabilen 1
adet Çok Yüksek Hýzlý Tren (ÇYHT)
seti iþletmeye alýndý. 2016'da da imalatý devam eden 6 ÇYHT seti teslim
alýnacak. 106 adet yüksek hýzlý tren
seti temini kapsamýnda yüzde 53 yerlilik oraný ve öðrenme tabanlý teknoloji
transferi ile birlikte üretilecek. 80 YHT
setinin ihale hazýrlýklarý devam ediyor.
6 YHT setinin ise Milli Hýzlý Tren Projesi kapsamýnda imal edilmesi planlanýyor."
Bölgesel yolcu taþýmacýlýðýnýn yoðun olduðu elektrifikasyon olmayan
hatlarda metro standardýnda iþletmecilik yapabilmek amacýyla 24 adet 256
yolcu kapasiteli dizel motorlu tren setinin üretildiðini ve 28 setin daha üretimine devam edildiðini aktaran Yýldýz,
444 araçlýk banliyö ve bölgesel tren
setini 2023'e kadar temin etmeyi
planladýklarýný kaydetti.
-Dünyada Demiryollarýna 2023'e
Kadar 1 Trilyon Dolar Yatýrým Yapýlmasý Bekleniyor"
Yýldýz, 2023'te toplam 1 milyar yolcu 76 milyon ton yük taþýmayý hedeflediklerini dile getirerek, "2023'e kadar 3 bin 500 kilometre yüksek hýzlý
demiryolu, 8 bin 500 kilometre hýzlý
demiryolu ve 1000 kilometre konvansiyonel demiryolu inþa etmek suretiyle
13 bin kilometre demiryolu yaparak
toplam 25 bin kilometre demiryolu
uzunluðuna ulaþýlmasý planlanýyor. Ayrýca demiryolu payýný yolcu taþýmalarýnda yüzde 10 ve yük taþýmalarýnda
yüzde15'e çýkarma, Milli Demiryolu
sanayisi ile AR-GE'sini desteklenme
ve her türlü demiryolu teknolojisinin
geliþtirilmesi hedeflenmektedir" diye
konuþtu.
Dünyada demiryollarýna her yýl 70
milyar dolar yatýrým yapýldýðýný ve
2023'e kadar 1 trilyon dolar yatýrým
yapýlmasýnýn beklendiðini ifade eden
Yýldýz, Türkiye'de de demiryolu yatýrýmlarýnýn artýðýný ve 2023'e kadar yaklaþýk 55 milyar dolar yatýrým yapýlmasýnýn planlandýðýný söyledi.
Yýldýz, Türkiye'de demiryolu þebekesinin artmasýyla eþ zamanlý olarak
raylý sistemlerde çeken ve çekilen
araç ihtiyacýnýn da arttýðýna deðinerek,
bu ihtiyaca yönelik ülkenin endüstriyel
ekosisteminin oluþturulmasýnýn büyük
önem arz ettiðini dile getirdi.
Bu yönde milli demiryolu sanayisinin oluþturulmasý için de ciddi adýmlar
atýldýðýný aktaran Yýldýz, artýk yüksek
hýzlý tren ray, makas ve traversisinin
Türkiye'de üretilir hale geldiðini kaydetti.
Yýldýz, demiryolu enstitüsünün temellerini oluþturmak ve üniversite-sa-
nayi iþ birliðini geliþtirmek için
2010'da Demiryolu Araþtýrma ve Teknoloji Merkezi kurulduðunu anýmsatarak, merkezin 4 ayrý baþlýkta faaliyet
gösterdiðini söyledi.
- "Sektörde Yerli Firmalar Gün
Geçtikçe Daha Yetkin Olarak Yer Alýyor"
MMG Genel Baþkaný Murat Özdemir ise 1951'den 2003 sonuna kadar
yýlda ortalama 18 kilometreyle toplamda 945 kilometre demiryolu yapýldýðýný ve ülke ulaþýmýnýn sadece karayoluna dayandýrýldýðýný ifade ederek,
2004-2014 yýllarý arasýnda ise ortalama 175 kilometre ile bin 759 kilometre yeni hat yapýldýðýný kaydetti.
Özdemir, Türkiye'de yolcu taþýma
paylarýna bakýldýðýnda, karayolu yolcu
taþýma payýnýn yüzde 96 iken demiryolu yolcu taþýma payýnýn ise yalnýzca
yüzde 2 olduðunu belirterek, "Demiryollarýnýn, mevcut altyapý ve iþletme
koþullarýnýn iyileþtirilmemesi ve yeni
koridorlar açýlamamasý nedeniyle yolcu taþýmacýlýðýndaki payý son 50 yýlda
yüzde 38 oranýnda gerilemiþtir. Diðer
taraftan, ulaþým sistemi içerisinde karayolu-demiryolu yük taþýma paylarýna
bakýldýðýnda, karayolu yük taþýma oraný yüzde 94, demiryolu yük taþýma
payý ise yüzde 4'dür. Demiryollarýnýn
yük taþýmacýlýðýndaki payý da son 50
yýlda yüzde 60 oranýnda gerilemiþtir"
þeklinde konuþtu.
Demiryolu sektöründe yerli firmalarýn gün geçtikçe daha yetkin bir þekilde yer almalarýndan mutluluk duyduklarýný dile getiren Özdemir, tasarýmdan
demiryolu hat uygulamalarýna, elektrifikasyondan sinyalizasyona ve otomasyona kadar birçok alanda baþarýlý
çalýþmalarda bulunan firmalarýn varlýðýnýn, hem sektör hem de ülkenin sanayisi açýsýndan sevindirici olduðunu
kaydetti.
Özdemir, demiryollarýnýn iþletmesinin de özel sektöre açýlarak, bu alanda rekabetin ve hizmet kalitesinin arttýrýlmasýnýn mümkün olabileceðine
inandýklarýný belirterek, "Kuruluþu
1872'ye dayanan, ülkemizin göz bebeði kuruluþlarýndan olan TCDD'nin
geliþmesi ve güçlenmesinin ülkemizin
geliþmesi ve güçlenmesine katký saðlayacaðý þüphesizdir" dedi.
Bakan'dan 50 Bin
lira hibe için çaðrý
Genç giriþimcilere "50 bin lira hibe"
17 Aralýk itibarýyla baþladý. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakaný Iþýk ise gençlere
çaðrýda bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný
Fikri Iþýk, AK Parti'nin seçim öncesinde
vadettiði her þeyi tek tek hayata geçirdiðini belirterek, kendi iþini kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe ve istemeleri halinde 100 bin lira da faizsiz kredi
verileceðini bildirdi. Iþýk, söz konusu uygulamanýn 17 Aralýk itibarýyla baþladýðýna iþaret ederek, genç giriþimcileri Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý
(KOSGEB) aracýlýðýyla uygulanan programa baþvurmaya davet etti.
Iþýk, gerek Bakanlýk bünyesinde gerekse de KOSGEB'de hayata geçirdikleri proje ve programlarla gençleri, kadýnlarý ve tüm giriþimcileri desteklediklerini söyledi.
Ýhtiyaç görülen her alanda desteklerin artarak devam ettiðini vurgulayan
Iþýk, revize edilen Giriþimcilik Destek
Programý ile yeni giriþimcilere verilen
desteðin hibe kýsmýnýn 30 bin liradan 50
bin liraya, sabit yatýrým desteði adý altýndaki faizsiz kredi desteðinin ise 70 bin
liradan 100 bin liraya çýkarýldýðýna dikkati çekti.
Iþýk, 17 Aralýk'tan itibaren projesi
onaylanýp kurullara girmeye hak kazanan tüm giriþimcilerin söz konusu desteklerden yararlanabileceðine iþaret
ederek, "AK Parti olarak seçim öncesinde ne vadettiysek, hepsini bir bir hayata
geçiriyoruz. Kendi iþini kurmak isteyen
gençlerimize 50 bin lira hibe ve istemesi
halinde 100 bin lira da faizsiz kredi vereceðiz. Uygulama 17 Aralýk itibarýyla
baþladý. Genç giriþimcilerimizi KOSGEB
aracýlýðýyla uyguladýðýmýz programa
baþvurmaya davet ediyorum" diye konuþtu.
- Programýn Detaylarý
Giriþimcilik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýna iliþkin de bilgi veren Iþýk, 50
bin liralýk hibenin 2 bin lirasýnýn "iþletme
kuruluþ desteði", 18 bin lirasýnýn "kuruluþ dönemi makine, teçhizat, ofis donaným ve yazýlým desteði", 30 bin lirasýnýn
da "iþletme giderleri desteði"nden oluþtuðunu anlattý.
Iþýk, bu destekten yararlanmak isteyen giriþimci adaylarýnýn öncelikle 24
saati atölye çalýþmalarýndan oluþan ve
toplamda 70 saat olan uygulamalý giriþimcilik eðitimlerini baþarýyla tamamlayarak, giriþimcilik sertifikasýný almasý gerektiðini söyledi.
Öte yandan söz konusu sertifikayý
alanlarýn dýþýnda KOSGEB'in "Genç Giriþimci Geliþtirme Programý" tamamlayanlar ile "Küçük Ölçekli Ýþletme Kurma
Danýþmanlýðý Desteði (KÖÝDD) Programý"ný bitirerek, eðitime veya programa
katýldýðýný belgeleyen ve iþletmesini kuran giriþimciler ve Ýþ Geliþtirme Merkezlerinde (ÝÞGEM) yer alan giriþimcilerin
de destekten faydalanabileceðini belirten Iþýk, "Giriþimcilerimizi her alanda
desteklemeye devam edeceðiz. Þartlarý
uyan her giriþimcimizin söz konusu
programlara baþvurmalarýný bekliyoruz"
dedi.
Fikri Iþýk, desteklerin yaný sýra, baþarýlý giriþimcileri ödüllendirdiklerini de belirterek, her yýl gerçekleþtirdikleri "KOBÝ
ve Giriþimcilik Ödül Töreni"nin dördüncüsünün, bu yýl 24 Aralýk Perþembe günü düzenleneceðini sözlerine ekledi.
Sayfa
10
GÜNDEM
22 ARALIK 2015 SALI
Rumi Bekiroðlu'ndan
Mevlid Kandili mesajý
AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu yayýnladýðý mesajýnda Mevlid Kandilini kutladý. Bekiroðlu "Böyle günleri ve geceleri vesile kabul ederek
birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý artýrmalýyýz" dedi.
Ak Parti Çorum
Gençlik Kollarý'ndan
Ankara'ya çýkarma
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý 4.Olaðan Kongresine Çorum Ýl Gençlik Kollarý 400 kiþi ile katýlým saðladý
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý
4.Olaðan Kongresi Ankara'da yapýldý. Genel
Merkez Gençlik Kollarý
4.Olaðan Kongresi
Gençlik Kollarý Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Cengiz Sunar'ýn konuþmasý ile baþlayan kongrede Gençlik Kollarý
Genel Baþkaný Abdurrahim Boynukalýn bayraðý
Ýstanbul Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Melih Ecertaþ'a devretti.
Gençlik Kollarý 4.Olaðan Kongresine
Çorum Ýl Gençlik Kollarý'nda da 400 kiþi
katýldý. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Ünal Yýldýrým yaptýðý açýklamada "Biz Çorum Ýl Gençlik Kollarýnýn kongreye katýlýmýnda emeði geçen Ýl Baþkanýmýz Av.Rumi Bekiroðlu'na, Belediye
Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye, Merkez
Ýlçe Baþkanýmýz Av. Yaþar Anaç'a Ýl
Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýlarýmýza, Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu
Üyelerimize, Üniak Çorum Teþkilatýmýza, Lise Teþkilatýmýza, Ýlçe Belediye
Baþkanlarýmýza, Ýlçe Baþkanlarýmýza, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlarýmýza ve
yönetimlerine sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu yaptýðý açýklamada;
"Tüm insanlýða rahmet elçisi
olarak gönderilen ve peygamberlik zincirinin son halkasýný
oluþturan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin Dünya'ya teþriflerinin yýl dönümünü
idrak etmenin heyecaný içerisindeyiz. Bu gece Ýslam dinini
Yüce Peygamberi, bütün beþeriyetin hidayet ve fazilet rehberi, örnek ve rehber insan, son
Peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v.) Dünya'ya gelmiþtir.
O'nun Dünya'ya geliþini Cenabý
Hak insanlýk için büyük bir lütuf
olduðunu bildirmektedir. Resulullah'ýn doðumunu anmak
O'nun kýsaca insanlýða sunduðu deðerleri ve hayat biçimini
düþünmek ve anlamaktýr. Bu
vesileyle yaþantýmýzý ve hatalarýmýzý gözden geçirerek muhasebe yapmaktýr. Böyle günleri
ve geceleri vesile kabul ederek
birlik, beraberlik ve kardeþlik
duygularýmýzý artýrmalýyýz. Ruhumuzu karartan kötü duygu
ve düþünceleri kalplerimizden
atmalýyýz. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk
gibi duygulardan temizlenmeliyiz. Ülkemizde ve dünyamýzda
iyilik ve güzellikler için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle hemþerilerimizin ve tüm
Ýslam aleminin Mevlid Kandil
'ini kutluyor, dünyaya insanlýða
barýþ, huzur ve hayýrlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
CHP'li Türkmen:
Þap hastalýðý
Suriye'den mi bulaþtý
Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 9 ilde
hayvan pazarlarýnýn þap hastalýðý nedeniyle
kapatýlmasý TBMM gündemine taþýndý
Þap hastalýðýnýn ürkütücü boyutlara ulaþtýðýný ifade eden
TBMM Katip Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doðan Türkmen, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakaný Faruk Çelik tarafýndan cevaplanmasý istemiyle yazýlý soru
önergesi verdi. Eylül ayý sonlarýnda Doðu Anadolu'da bazý et hayvanlarýnda görülmeye baþlayan
þap hastalýðýnýn geçen süre içerisinde 250'ye yakýn noktada tespit edildiðini belirten Türkmen,
"Kars, Çorum, Kýrþehir, Denizli,
Aksaray, Kýrýkkale, Bursa, Samsun, Burdur hayvan pazarlarý ile
onlarca ilçe pazarý kapatýlmýþtýr.
Ülkenin dört bir yanýnda hastalýðýn görüldüðüne dair yeni haberler gelmektedir." dedi.
Medyada her gün faklý il ve ilçeden þap hastalýðý ile ilgili benzer haberler geldiðine dikkat çeken Türkmen, son olarak Osmaniye ve Aksaray'ýn bazý ilçelerinin
þap nedeniyle karantinaya alýndýðýný söyledi. Þap nedeniyle pazarlarýn kapatýlmasý ve hayvan
alým satýmýnýn durdurulmasýnýn
süt ve et üreticileri ve besicilerin
ekonomik kayýplar yaþamasýna
neden olduðunu ifade eden Türkmen, et ve sütü tüketen halkýn
endiþeli ve huzursuz olduðunu
kaydetti.
Hastalýk Suriye'den
mi geldi
Söz konusu hastalýðýn, Suriye'den yurda sokulan hayvanlardan bulaþtýðý ve virüsün yeni alt
tipinden kaynaklandýðý, bu nedenle de hayvanlara yapýlan aþý-
lamanýn sonuç vermediði yönünde de haberlerin olduðuna dikkat
çeken Türkmen, Bakan Çelik'e
þu sorularý yöneltti:
"Ülke genelinde büyük artýþ
gösteren þap hastalýðý ile ilgili bakanlýðýnýz hayvan pazarlarýný kapatma ve karantinaya alma haricinde ne tür önlemler almaktadýr?
Görülen þap hastalýðýnýn virüsün yeni alt tipinden kaynaklandýðý doðru mudur? Doðruysa
mevcut aþýlamanýn yeni virüs için
yeterli olduðuna inanýyor musunuz? Yoksa yeni virüse yeni aþý
üretmeyi ya da ithal etmeyi düþünüyor musunuz?
Hastalýðýn Suriye'den yurdumuza sokulan hayvanlardan kaynaklandýðý iddialarý doðru mudur? Doðru ise bu konuda almayý
düþündüðünüz önlemler nelerdir?
Türkiye genelinde, hangi il ve
ilçelerimizde kaç hayvan pazarý
vardýr? Eylül 2015 tarihinden itibaren bugüne kadar bunlarý kaçý
þap nedeniyle kapatýlmýþtýr? Þu
an itibariyle kaçý kapalý durumdadýr?
Yaþanan þap hastalýðý nedeniyle et ve süt üretiminde yaþanan ekonomik kaybýn boyutlarý
ne kadar liradýr? Kaç hayvan
þaptan etkilenmiþ, kaçý telef olmuþtur?
Et süt besici ve üreticilerinin
þap hastalýðýndan kaynaklanan
maðduriyetlerini gidermek için bir
çalýþma yaptýnýz mý? Üreticilerin
zararlarýný tazmin etmeyi düþünüyor musunuz?"
Rumi Bekiroðlu
Ýþ dünyasýna e-tebligat uyarýsý
yok ancak isterlerse sisteme gönüllü
Çorum Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt
olarak baþvurabilirler" dedi.
Solak, TSO meclis toplantýsýnda e-tebCüneyt Solak, gerçek kiþilerin elekligat uygulamasýnýn detaylarýný anlatatronik tebligat formunu doldurarak bizrak mükelleflere 1 Ocak tarihinden önzat vergi dairesine baþvuruda bulunce vergi dairelerine baþvuru yapmalarý
malarýný gerektiðini söyleyerek, mükelçaðrýsýnda bulundu.
leflerimiz bizzat kendisi veya kanuni
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak,
temsilcisi aracýlýðýyla baþvuruda buluÝþ dünyasýna e-tebligat uyarýsý yaptý.
nabilir, kanuni temsilci aracýlýðýyla yapýÇorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn
Aralýk ayý meclis toplantýsýna
katýlan Vergi Dairesi Müdürü
Cüneyt Solak, 1 Ocak tarihinde yürürlüðe girecek olan etebligat uygulamasý hakkýnda
bilgi vererek, meclis üyelerine
yeni uygulamadaki yasal zorunluluklarý hatýrlattý.
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, TSO meclis toplantýsýnda e-tebligat uygulamasýnýn detaylarýný anlatarak
mükelleflere 1 Ocak tarihinden önce vergi dairelerine
baþvuru yapmalarý çaðrýsýnda
bulundu.
Cüneyt Solak, "Gelir vergisi
mükelleflerinden ticari, zirai ve
mesleki yönden kazanç elde
edenler bildirimde bulunarak,
elektronik tebligat sistemini
kullanmaya baþlamalarý gerekiyor, gerçek usulde vergiye
tabi olmayan çiftçiler ile diðer
vergisel yükümlülükleri bulunanlarýn baþvuru zorunluluðu
Cüneyt Solak
lacak baþvuruda özel yetki içeren noterden alýnmýþ vekaletname olmasý gerekiyor" dedi.
Solak, e-tebligat uygulamasýnýn ne
tür kolaylýklar getirdiðini de anlatarak,
bu sistem bilgi güvenliði ve kiþisel verilen korunmasýný saðlýyor, hizmet kalitesini arttýrýyor, belgelerin içeriðinin baþkalarý tarafýndan deðiþtirilemeyeceðini
garanti ediyor, fiziki ortamda
haftalarca süren tebligat iþlemi saniyeler içinde gerçekleþtirilmiþ oluyor, sistemde tebligatý gönderen kurum ve alýcýnýn kimliði, tebligatýn içeriði
ve ekleri görüntülenebildiði
için herhangi bir ihtilafa yer
kalmýyor, fiziki ortamda yapýlan tebligat ücretli fakat bu
sistemle yapýlan tebligatta
herhangi bir masraf olmadýðý
için bütçeye de katký saðlýyor" dedi. Kasým 2015 sonu
itibarýyla Çorum Ýli genelinde
yapýlan 71 bin 52 evrak tebligatýnýn 710 bin 520 liralýk bir
maliyetinin olduðunu ifade
eden Cüneyt Solak, "e-tebligat sistemiyle gönderilen belgeler, mükellefin elektronik
ortamdaki adresine ulaþtýðý
tarihi izleyen beþinci günün
sonunda teblið edilmiþ sayýlýr, ayrýca posta ile tebligat yapýlmaz" dedi.
Mezgitte son yýllarýn
en verimli sezonu
Karadeniz'de mezgit balýðý avcýlýðýnda son yýllarýn en verimli sezonunun gerçekleþtirildiði bildirildi.
Denizlerde av yasaðýnýn 1 Eylül'de sona ermesinin ardýndan
Karadeniz'de mezgit balýðý avcýlýðýnda son yýllarýn en verimli sezonunun gerçekleþtirildiði bildirildi.
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi
Baþkaný Hamdi Arslan, mezgitin
son yýllarda en verimli sezonunu
yaþadýðýný söyledi.
Mezgitin þu ana kadar istenilen
miktarda avlandýðýný ifade eden
Arslan, "Geçen yýl günlük ortalama 50-200 kilogram arasýnda avlanýyordu. Bu yýl mezgit balýðý
300-500 kilogram arasýnda avlanýyor, hatta birkaç gün 1 tona yakýn mezgit avlayan teknelerimiz
oldu. Bu da demektir ki mezgit
balýðýnda verim iyi" dedi.
Arslan, hava þartlarý iyi gittiði
sürece mezgitin istenilen miktarda avlanmaya devam edeceðini
belirterek, "Teknelerimiz yaklaþýk
üç aydýr mezgit avcýlýðý yapýyor,
üç ay da gayet iyi geçti. Aralýk
ayýný da bu þekilde güzel geçiririz
ama ocak ayýndan sonra bunu
söyleyemeyebiliriz. Ocak ayýndan
sonra mezgit avcýlýðý azalacak, fiyatý da yükselmeye baþlayacaktýr" diye konuþtu.
Tezgahlarda 7-10 lira civarýnda
satýlan mezgitin, balýkçýlardan 3 lira gibi bir fiyata alýndýðýna dikkati
çeken Arslan, "Maalesef bu üzücü bir durum. Sabahýn erken saatlerinde soðuk, fýrtýna demeden
ekmeðinin peþine düþen balýkçý
emeðinin karþýlýðý alamýyor. Parayý
yine aracýlar kazanýyor, balýkçý ve
vatandaþ bu iþten olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandý.
Sayfa
11
GÜNDEM
22 ARALIK 2015 SALI
Köy Yumurtasý tarihe karýþtý
Yumurtanýn üzerinde üretim tarihine zorunluluk getirilmesi Çorumlu küçük üretici ve köylüye zarar verecek
Çorum'da çiftliklerle birlikte yaklaþýk bin kiþi istihdam eden yumurta
sektörü yeni uygulamadan oldukça
rahatsýz görünüyor. Konuya iliþkin
görüþlerine baþvurduðumuz yumurta
üreticileri, uygulamanýn aslýnda olmasý gerektiðini ancak ülke koþullarýnýn da dikkate alýnarak düzenleme
yapýlmasý gerektiðini altýný çiziyor.
Yumurta satýþýnda baþlayan yeni
dönemle birlikte, dün itibarýyla her
bir yumurtanýn kabuðunun üzerine
iþletme numarasý ve kümes numarasýyla birlikte yumurtanýn üretim tarihi
de zorunlu olarak yazýlacak. Üretim
tarihinin üzerinden 21 gün geçen yumurta satýþa sunulamayacak
Yeni uygulamanýn Çorum yumurta
sektörünü nasýl etkileyeceðini araþtýran gazetemiz çarpýcý sonuçlara
ulaþtý. Uygulamanýn maliyet ve zaman kaybýna neden olacaðýnýn altýný
çizen Çorumlu üreticiler, uygulamanýn sektörün büyüklerinin zorlamasý
sonucunda baþladýðýný ifade ederek,
piyasadan yumurta toplayarak paketleme iþi yapanlarýn en önce
olumsuz etki yaþayacaðýnýn altýný çiziyor.
Çorum yumurta üreticilerinden aldýðýmýz bilgiye göre, Çorum da 40
çiftlikte 4 milyon civarýnda tavuk bulunuyor. Türkiye de üretilen yumurtanýn yüzde 4 ü Çorum da üretiliyor.
Türkiye genelinde 80 milyon tavuk
olduðu ifade ediliyor. Hammaddenin
yarýsýnýn dolar üzerinden alýndýðýný
belirten Çorumlu üreticiler, dolarýn
artýþýnýn ihracat fiyatlarýný da beraberinde düþürdüðünü ifade ediyor.
Köy yumurtasý
tarihe mi karýþýyor
Yumurtanýn kabuðunun üzerine
iþletme numarasý ve kümes numarasýyla birlikte yumurtanýn üretim tari-
hinin zorunlu olmasý uygulamasý en
çok küçük iþletmeleri ve yumurta
satan köylüyü etkileyecek. Çorum'da yumurta üretim sektörünün
önce gelen isimlerinden aldýðýmýz
bilgiye göre, uygulamayla birlikte
köylünün yumurta satmasý zorlaþacak, yumurta satýþý merdiven altý
olarak gerçekleþecek. Tavuk çiftliklerini bekleyen en büyük tehlike ise
kirli yumurtanýn satýþý olmayacak.
Pastörize yumurta için kullanýlan kirli
yumurta üreticinin elinde kalacak.
Pastörize sektörü doðal olarak üretim tarihi geçmiþ olan yumurtaya yönelecek.
BUGÜN
13:00 Haberler
13:30 Çorum Tanýtým Günler – Ankara
16:00 Haberler
16:30 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:30 Grup Romanislatino
19:30 Önce Saðlýk
20:30 Haberler
21:00 Kandil Özel – Ulu Cami
23:00 Haberler
23:30 Kandil Özel
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
Çorum boþanmýyor
Önceki yýla göre Çorum'da boþanma oranýnýn yüzde 12.7 oranýnda
azalmasý aile birliðinin korunmasý adýna ümit vaat ediyor
Reflü tedavi edilebilir
Ülkemizde neredeyse her beþ kiþiden birinin reflü hastalýðýna yakalandýðýný belirten Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr.
Yücel Polat, gün boyu yaþanan bu sorunun doðru tedavi
ve uygulamalarla ortadan kaldýrýlmasýnýn mümkün olduðunu
söyledi.
Türkiye'de reflü taný ve tedavisinde zaman zaman yanlýþlar yapýldýðýný kaydeden Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Yücel Polat, doktor kontrolünde olmayan yöntemlerle hastalýðý
tedavi etmeye çalýþmanýn yanlýþ olduðunu vurguladý.
Bilimsellikten uzak yöntemlerin hastalýðýn seyrini olumsuz etkilediðini belirten Polat, "Önce çeþitli bilgi kaynaklarýndan bilgi ediniyorlar. Bilgiye ulaþanlar kendi kendilerine
veya etraflarýndakilere hemen taný koyuyorlar. Sonraki aþamada kuruyemiþçiden leblebi çekirdek ister gibi tanýdýk eczaneye gidip mide ilacý isteniyor. Tedavi olamayýnca yine
de bir doktora soralým aþamasý geliyor. Sonra birkaç doktor denemesi daha yapýlýyor. Sonunda gelinen noktada
ameliyatsýz geçmeyecek bir neden olduðu ortaya çýktýðýnda
yemek borusu, midede hasarlar yerleþmiþ oluyor" dedi.
Laparoskopik Reflü Ameliyatý Kimlere Yapýlýr?
Her reflünün ilaçla tedavi edilmediðini aktaran Polat, çok
sayýda hastanýn laparoskopik reflü ameliyatlarý ile þikayetlerinden kurtulabileceðini söyleyerek kimlerin bu ameliyata
uygun olduðunu þöyle açýkladý:
"Ýlaç tedavisini uygulamayanlar, ilacýn yan etkilerine maruz kalanlar, tedaviye raðmen þikayetleri tekrarlayan özellikle genç hastalar, hastanýn kendi tedavisel tercihi, yemek
borusu dýþýnda bedenin etkilendiði astým, öksürük, larenjit,
farenjit, ses teli yarasý, yemek borusunda kanser dönüþümü yapabilecek deðiþimlerin tespit edilmesi, PH metre ile
reflü ve þikayetlerin tekrarýnýn tespit edilmesi, yemek borusu alt uç gevþekliði, yemek borusu ve mide fýtýklarý, kanamaya neden olan reflü gibi anatomik deðiþiklikler olmasý
halinde, ameliyatla tedavi yapýlmak zorunda kalýnabilir."
Ameliyat Sonrasý Ýlaç Kullaným Oraný Azalýyor
Op. Dr. Yücel Polat laparaskopik reflü ameliyatlarý ve sonuçlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Ameliyat sonrasý ilaç
kullanan hasta sayýsý oldukça azdýr. Yemek yeme alýþkanlýklarýnýn, beslenme ve stres kontrolünün saðlandýðý hastalarda ilaca bile gerek kalmayabilir. Bu ameliyat þeklinde
amaç, varsa mide fýtýðýný tamir etmek ve asitin yukarý kaçmasýný engelleyen sistemi düzeltip, saðlamlaþtýrmaktýr. Bu
nedenle en sýk tercih ettiðimiz yöntem laparoskopik nissen
funduplikasyon yöntemidir. Laparoskopik reflü ameliyatý
sonrasýnda hastalar bir gün hastanede yatarlar ve ameliyat
sonrasýndaki gün gýda alabilirler. Bu yöntemde hasta daha
az aðrý çeker. Ameliyattan sonraki 4.-5. gün kiþi normal hayatýna devam edebiliyor."
Boþanmalarýn artmasý geleneksel aile
birliðinin erozyona uðramasýný tehlikesini
ortaya çýkarýrken, boþanmalardan olumsuz anlamda en çok çocuklar etkileniyor.
Geçen yýla göre Çorum'da boþanma sayýsýnýn düþüþ göstermesi toplumsal hayat
için olumlu bir gösterge olarak karþýmýza
çýkýyor.
Türkiye'de boþanma sayýsý 2014 yýlýnda, bir önceki yýla göre yüzde 4,5 oranýnda arttý. Türkiye'nin 54 kentinde boþanma
sayýlarý artarken, 27 kentinde ise azaldý.
Çorum boþanma sayýsýnýn azaldýðý iller
arasýnda yer aldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan (TÜÝK)
alýnan verilere göre, Türkiye'de boþanma
sayýsý 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre
yüzde 4,5 oranýnda artarak 130 bin 913'e
yükseldi. Türkiye'de 54 kentte boþanma
sayýsý artarken, 27 kentte ise azaldý. Geçtiðimiz yýlda, bir önceki yýla göre boþanma sayýsýnda en fazla artýþýn yaþandýðý il
yüzde 48,8 ile Bayburt oldu. Bayburt'u
yüzde 27,8 ile Þanlýurfa, yüzde 20,6 ile
Çanakkale takip etti. Çorum'da ise boþanma oraný yüzde 12.7 azaldý.
Hakkari ise 2014 yýlýnda bir önceki yýla
göre boþanma sayýsý yüzde 20,5 azalarak,
oran olarak en fazla düþüþ yaþayan kent
oldu. Hakkari'yi yüzde 17,1 ile Niðde ve
yüzde 15,1 ile Adýyaman takip etti. Oranlarýna göre artýþ yaþanan iller þöyle:
"Bayburt 48,8, Þanlýurfa 27,8, Çanakkale 20,6, Batman 20.2, Edirne 19.7, Sivas 19, Van 17.8, Karaman 15.9, Zonguldak 14.4, Kayseri 14.3, Kýrklareli 13.5,
Þýrnak 13.2, Kahramanmaraþ 12.6, Malatya 12.4, Tekirdað 11, Aðrý 11, Trabzon
10.6, Kýrþehir 10,Samsun 9.9, Mardin 9.8,
Kýrýkkale 9, Antalya 8.8, Düzce 8, Karabük 8, Isparta 7.5, Nevþehir 7.4, Ýstanbul
7, Sinop 6.8, Uþak 6.7, Afyonkarahisar
6.6, Bursa 6.3, Aksaray 5.3, Rize 5.2, Yalova 5.1, Giresun 4.8, Mersin 4.6, Eskiþehir 4.4, Kilis 4.3, Gaziantep 4.1, Manisa 4,
Balýkesir 3.4, Yozgat 3.4, Kastamonu 3.4,
Diyarbakýr 3.2, Ýzmir 2.6, Muðla 2.3, Elazýð 1.8, Bilecik 1.5, Hatay 1.5, Adana 1.3,
Ankara 1.2, Aydýn 0.7, Erzurum 0.7, Sakarya 0.3."
Oranlarýna göre düþüþ yaþayan iller ise
þöyle: "Hakkari -20.5, Niðde -17.1, Adýyaman -15.1, Ardahan -14.7, Çorum -12.7,
Gümüþhane -12.5, Bolu -11.1, Çankýrý 10.8, Iðdýr -9.1, Osmaniye -8.7, Tunceli 8.3, Kars -8.2, Burdur -7.7, Siirt -5.6, Muþ
-5.4, Kocaeli -4, Bitlis -3.8, Ordu -3.4,
Amasya -3.2, Kütahya -2.2, Konya -2.2,
Bartýn -1.1, Tokat -0.7, Bingöl -0.7, Artvin
-0.6, Denizli -0.5, Erzincan -0.4."
Dünyadaki kurbaða türü sayýsý
2500'den fazladýr.
Eþekler tarafýndan çiftelenerek ölenlerin sayýsý, uçak kazasýnda ölenlerin
sayýsýndan daha fazladýr.
Fare, bir deveden bile daha uzun süre
susuz kalabilir.
Fillerin beyni ortalama 6 kilodur.
Kargalar 150 yýldan fazla yaþayabilirler.
Karýncalar kendi aðýrlýklarýnýn bir milyon katý aðýrlýk taþýyabilirler.
Kirpiler dikenlerini fýrlatabildikleri gibi
yüzebilme yetenekleri de vardýr.
Tarihte Bugün
22/12/1453 - Ýstanbul Üniversitesi
(Darülfünun) kuruldu. Darülfünun,
1933'te üniversiteye dönüþtürüldü.
22/12/1574 - Padiþah III. Murat tahta
çýktý.
22/12/1603 - Osmanlý padiþahý III.
Mehmet öldü, oðlu I. Ahmet tahta çýktý.
22/12/1962 - Hakimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu kuruldu.
22/12/1974 - Erzurum'da çýð altýnda
kalan 6 kayakçý öldü.
22/12/1978 - Kahramanmaraþ olaylarý
baþladý. 26 Aralýk'a kadar süren olaylarda 111 kiþi öldü, 176 kiþi yaralandý.
22/12/2004 - Türkiye'nin ilk kadýn
pilotlarýndan Nezihe Viranyalý vefat etti.
VEFAT EDENLER
Sazak Köyü'nden Gelme, Dursun Öz'ün
Eþi, Duran, Doðan Ve Nuray Öz'ün Annesi
Fatma Öz Vefat Etmiþtir.
Tolamehmet Köyü'nden Gelme, Dsi'den
Emekli Canbolat Topaktaþ'ýn Oðlu, Birgül
Yosul'un Babasý, Selahattin Yosul'un
Kayýnpederi Hüsamettin Topaktaþ Vefat
Etmiþtir.
22 ARALIK 2015 SALI YIL : 1 SAYI : 21
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
HABOÐLU
212 05 89
D.Pýnar Cd.M.Gazi 3.Sk.
ÞÝFA
226 32 70
Osmancýk Cd.No:73
Þeker Fabrikasýnda
2015 üretimi sona erdi
Çorum Þeker Fabrikasýnda pancar iþleme kampanyasý sona
erdi. 74 gün süren kampanyada 554 bin 500 ton pancar iþlenerek 68 bin 735 ton þeker üretimi gerçekleþtiði bildirildi
Rektör Alkan öðrencilerle
bir araya geldi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Kýz
Öðrenci Yurdunda düzenlenen
Kariyer Sohbetleri kapsamýnda
öðrencilerle bir araya gelerek
"Yeni Dünya Düzeni, Küreselleþme ve Bilinçaltý Mesajlarý" baþlýklý konferans verdi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan konferansta yapýðý konuþmada
gençlere mesaj verdi. Günümüz dünyasýnda "Büyük balýk küçük balýðý yutar" ifadesinin geçerliliðinin kalmadýðýný söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Ben tam tersini düþünüyorum. Artýk hýzlý giden balýk, yavaþ giden
balýðý geçiyor. Akýllý olan balýk, boyutu küçük bile olsa büyük balýðý geçiyor" diyerek
baþarýya ulaþmada teknolojinin, çabanýn ve
zekânýn önemine vurgu yaptý.
Televizyon, sinema ya da internet aracýlýðýyla algý operasyonlarýnýn yapýldýðýna dikkat
çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, insanoðlu için
saniyede 24 görüntü geçince sinema olduðunu ve 25'inci karenin görünmez olduðunu
ifade ederek "Aslýnda biz öyle sanýyoruz.
25'inci kare görünür ama farkýnda deðiliz.
Beynimiz 25'inci kareyi bir þekilde algýlýyor.
Bu bir algý oyunudur. Rusya yayýnlarda
25'inci kareyi yasakladý" dedi.
ABD'nin bilim ve teknolojide çok geliþtiðini ve þu an dünya gücü olduðunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, "Dönemin
ABD Hazine Bakaný, diðer ülke maliye bakanlarýna yaptýðý bir konuþmada "Dolar bizim para birimimiz ama sizin sorununuz"
ifadesi gerçekten olayý gözler önüne seriyor. 1 ABD dolarý 5 cent'e mal ediliyor. 1
milyon dolarý birkaç yüz dolar karþýlýðýnda
basýyorsunuz ve tüm dünyanýn para birimi.
Her yerde geçiyor. Bu gücü bilim ve teknolojiden alýyor" dedi. Rektör Alkan, bilimi bizim coðrafyamýzdan oraya giden beyin gücüyle yaptýklarýný ve tekrar bize satýldýðýný
Üzümler cilt, kemik ve
sinirler için gerçekten çok
faydalýdýr. Çünkü kalsiyum sayesinde
deri çok iyi temizlenmekte ve
demir sayesinde kansýzlýk
giderilmekte. b grubu vitaminleri saðlýklý hücrelerin
oluþumunu saðlamakta C vitamini ise cildin sarkmasýný önlemektedir.
ton pancar alýndýðýný belirterek
"74 gün süren kampanyada 554
bin 500 ton pancar
iþlenerek 68 bin
735 ton þeker üretimi gerçekleþmiþtir" dedi.
Öztürk, bu Çorum Þeker Fabrikasýna baðlý üreticilere 59 Milyon
500 bin 000 TL
pancar bedeli ödeneceðini bildirerek,
Gazetesi
Reha Metin Alkan
da sözlerine ekledi.
"Günümüzde yaklaþýk 1.5-2 milyar insanýn günde 1 dolar ve altýnda parayla yaþadýklarýný biliyoruz. Ama diðer taraftan küresel toplam milli gelirin yaklaþýk 80 trilyon
dolar olduðunu ve bunun yaklaþýk 10 katý
840 trilyon dolarlýk bir hacme de dönüþtüðünü biliyoruz. Yani mevcut paranýn 10 katý
kadar para kazanýlan bir dünyada yaþýyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, 6 yýl önce
kurulan ve 55 kiþi çalýþaný olan whatsapp
firmasýnýn marka deðerinin 30 milyar dolar,
binlerce çalýþaný olan Türk Hava Yollarý'nýn
4.5 milyar dolarlýk bir büyüklüðe sahip olduðu bilgisini vererek dünyadaki her þeyin,
teknolojinin, bilimle, inovasyonla ve Ar-Ge
ile ortaya çýktýðýný belirtti.
Alkan, "Dikkatli olmamýz gerekiyor. Teknoloji artý ve ya eksi yönde bizim en büyük
gücümüz. Eðer teknolojiyi iyi ve doðru kullanabilirsek her þeyi yapabiliriz. Farklý bir
dünyada yaþýyoruz. Bu dünyaya gerçekten
bir avuç insan hükmediyor ve bunu deðiþtirecek olan yine bir avuç insan. Yani sizlersiniz. Azýnlýkta kalabileceðinizi bilerek o dünyayý deðiþtirmek için mücadele edin. Bu
dünyada iz býrakanlar, risk alan ve stratejik
çalýþan insanlardýr" dedi.
Ülkemizde büyük þans ve fýrsatlara sahip
olduðumuzu ve bunun en iyi þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, öðrencilere hedeflerinin dünyayý yöneten ve deðiþtirecek olan
insanlar arasýnda olmasý gerektiði mesajýný
verdi.
Meyvelerden gelen güzelikler
Üzüm
Çorum Þeker Fabrikasýndan
yapýlan açýklamada "05.10.2015
tarihinde baþlayan pancar iþleme kampanyasý 18.12.2015 tarihinde sona ermiþtir" denildi.
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner
Öztürk yaptýðý açýklamada,
kampanya döneminde Çorum
Þeker Fabrikasýna baðlý üreticilerden 331 bin 359 ton, Ankara, Çarþamba, Yozgat ve Kýrþehir Þeker Fabrikalarýna baðlý
üreticilerden 248 bin 796 ton olmak üzere toplam 580 bin 155
bugüne kadar 26 milyon lirasýnýn ayni ve nakdi olarak ödendiðini, kalan 33 milyon 500 bin
TL'nin ise sözleþme gereði 04
Þubat 2016 tarihinde ödeneceðini açýkladý.
..
...
...
..
..
...
.
ÖNSÖZ
Bu eser; bugüne kadar kaleme alýnmýþ olan iki cihan serveri Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in
hayatýný anlatanlardan çok farkýl!...
En mükemmil!
En doðru!
En emen! olarak okuyabileceðiniz.
Emin olarak kütüphanenizde blundurabileceðiniz.
Emin olarak dostlarýnýza tavsiye edebileceðiniz.
Emin olarak sizden sonrakilere miras býrakabileceðiniz.
Derin, hemde çok derin! Zahiri ve manevi kültür hazinesi bu eser:
Emin kaynaklardan, uzun uzun araþtýrma sonunda meydana çýkmýþtýr.
Ýki cihan serveri, insanlara o kadar güven vermiþtiki; ona karþý olanlar dahi, Peygamber Efendimize; “Muhammed’ül Emin” demek zorunda kaldýlar.
Onun için, bu eser adýna:
“MUHAMM’ÜL EMÝN” dedik.
“Muhammed’ül Emin” adlý bu eser; okudukça:
Akýl!
Gönül ve
Kalp huzuruna kavuþacaðýnýz, emin bir eserdir.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
10.TL
Tel: 0 212 518 23 97
K.K: 07
Download

Yumurtanın cılkı çıktı!