Çaðrý
Tanýtýmda
büyük
fýrsat
Merkezi’ne
Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak
1898 kiþi
baþvurdu
Pek çok ilin davet
ettiði TURSAB
Bölge Yürütme
Kurulu toplantýsý
Çorum'da yapýlacak.
Turizm alanýnda
atýlým yapabilmek
için tüm fýrsatlarý
deðerlendirme
çabasýnda olan
Çorum açýsýndan
önemli bir ev
sahipliði sayýlan
TURSAB BYK
Toplantýsý 23-25
Mayýs tarihlerinde
gerçekleþtirilecek.
* HABERÝ 2’DE
Maðara turizmi önerisi
Çorum Hitit Vakfý
Ankara Þubesi
yönetimi, Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarý Prof. Dr.
Lütfü Akça'ya
nezaket ziyaretinde
bulundu. Vakýf
Baþkaný Alper Bilan,
ayný zamanda
yakýný olan Maðara
Koruma Þubesi
Müdürü ile birlikte
üzerinde çalýþtýðý
turizm projesi
hakkýnda bir rapor
sundu.
Çorum Çalýþma ve
Ýþ Kurumu
(ÝÞKUR) Ýl Müdürü
Zafer Eyvaz,
Çorum’da açýlacak
Çaðrý Merkezi için
baþvurularýn 14-22
Nisan tarihleri
arasýnda alýndýðýný
açýkladý.
Anitta Otel’de düzenlenen toplantýda TURSAB’ýn Çorum ziyareti ile ilgili bilgi verildi.
* HABERÝ 7’DE
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi, Lütfi Akça’yý ziyaret etti.
* HABERÝ 6’DA
KALÝTENÝN EKONOMÝK FÝYATLA BULUÞTUÐU TEK ADRES
ÝKRAM PETROL
MÝLANGAZ OTOGAZ
2.49
MOTORÝN
4.19
Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel: 224 44 14
26 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:896)
TL
TL
‘Kýlýç’ýn açýklamalarý
hukuki deðil siyasi’
Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluþ
yýl dönümü dolayýsýyla Yüce Divan
salonunda düzenlenen törende
konuþan Anayasa Mahkemesi
Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini
deðerlendiren AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Kýlýç’ýn açýklamalarýný
çok yadýrgadýðýný söyledi.
Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirtti.
Akýllý Kavþak örnek oldu
Çorum Belediyesi tarafýndan uygulamaya konan akýllý
kavþak sistemi, il belediyeleri ve üniversitelerin dikkatini
çekiyor.
* HABERÝ 6’DA
* HABERÝ 15’DE
Salim Uslu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendirdi.
Karahacipli hanýmlar ellerinde sopalarla eylem yaptýlar.
Fahri Yandýk
güven tazeledi
Çorum Oto
Galericiler
Derneði
Olaðan Genel
Kurulu, yoðun
katýlýmla Oto
Galericileri
Sitesi Toplantý
Salonunda
gerçekleþtirildi.
* HABERÝ
6’DA
Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti.
Kýlýçdaroðlu Oðuzlar’a gelecek
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti.
* HABERÝ 7’DE
Çorum’un Ortaköy ilçesine baðlý Karahacip beldesinin kapanmasýna tepki
gösteren köylü kadýnlar, belediye hizmet binasýný basarak iþ makinelerini
rehin aldý.
* HABERÝ 5’DE
Fahri Yandýk
Deðirmenci’den
aþý çaðrýsý
Halk Saðlýðý
Müdür V. Dr.
H. Engin
Deðirmenci,
aþýlamanýn
her çocuk
için yaþamsal
olduðunu
belirterek, aþý
çaðrýsý yaptý.
H. Engin Deðirmenci
Karahacip’te
kadýn direniþi
* HABERÝ
15’DE
Bien Seramik Çorum’da
Akaydýn Yapý’nýn yeni maðazasý açýldý
Akaydýn Yapý
‘Bien
Seramik
Showroom’
dün Çepni
Mahallesi
Akþemsettin
Caddesi
numara 30’da
düzenlenen
törenle
hizmete
açýldý.
* HABERÝ
10’DA
Mýsýr’da idama mahkum edilen mazlumlara destek için Çorum’da nöbet çadýrý açýldý.
Mýsýrlý mazlumlara
destek için nöbetteler
Akaydýn Yapý ‘Bien Seramik Showroom’ Çorum’da hizmete girdi.
Mýsýr’da darbe hükûmeti tarafýndan idam cezasýna
çarptýrýlan Müslüman Kardeþler üyelerine destek
amacýyla Çorum’da nöbet çadýrý açýldý. Akýncýlar
Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti ve Hitit Üniversitesi
Suffa Kulübü iþbirliðinde organize edilen eylem
çerçevesinde PTT Merkez Müdürlüðü önünde çadýr
kuruldu.
* HABERÝ 10’DA
2
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Gazi ve Ýnönü 'mecburiyet'
olmaktan çýkabilir mi?
Þehir içi trafikte
yaþadýðýmýz güncel sorunlar memlekette yaþayan herkesin malumu.
Çorum Belediyesi
geçtiðimiz dönem bir
kaç yan yol açýp geniþletse de ana arterler
olan Gazi ve Ýnönü bir
Caddesi'nde hafta sonlarý ve hafta içinde günün
belli saatlerinde trafik
yoðunluðu
görmeye
alýþtýk artýk.
Esasýnda Gazi ve
Ýnönü'yü memleketin
'Mecburiyet Caddesi'
olarak tanýmlayabiliriz.
Normal araçlarýn yaný
sýra toplu taþýma, ambulans ve çoðu zaman itfaiye bile bu güzergâhý
kullanýyor. Hal böyle
olunca çoðu zaman trafiðin akýþý aðýr oluyor.
Anitta Otel önünden yukarý doðru Saat
Kulesi'ne kadar araçla
ilerlemeniz en iyi ihtimalle yarým saati bula-
biliyor bazen. Ambulanslar bile çoðu zaman
yol bulup geçmekte zorluk çekiyor. Çorum Belediyesi'nin 'Akýllý Kavþak'larý bile bu hastalýða
ilaç olamayabilir.
Mevzuyu her iki
ana caddede bilhassa
cumartesi günleri yoðun
trafiðe takýlýp bir türlü
ilerleyemedikleri için
telefonlarýna sarýlýp arayanlar için yazdým.
Umarýz çilenin bittiði
günleri görürüz.
Gazi ve Ýnönü bir Caddesi'nde hafta sonlarý ve hafta içinde günün belli saatlerinde trafik yoðunluðuna isyan edenlerin sayýsý artýyor.
Çorum 350 kiþilik TURSAB
heyetine ev sahipliði yapacak
TANITIMDA BÜYÜK FIRSAT
Bütün iller sýrada beklerken, bu fýrsatý Çorum kaptý
Erol Taþkan
‘Serbest Kürsü’de
söz hakký aldýlar
Mustafa Demirer
Genç Barýþ Ýnisiyatifi (GBÝ) Derneði’nin
Türkiye genelinde düzenlediði Serbest Kürsü
isimli etkinlik Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan da gerçekleþtirildi. ‘Türkiye Gençliðinin Siyasette Temsil Sorunu’ baþlýðý altýnda, katýlýmcýlara söz hakký verildi.
GBÝ Ýl Koordinatörü Faruk Ardoðan, katýlýmcýlara program öncesi dernek ve Serbest Kürsü hakkýnda bilgilendirme yaptý. Ardoðan, Serbest Kürsü etkinliði ile ilgili olarak, “Toplumsal
sorunlarýn merkezinde yer alan ve toplumlarý çatýþmaya sürükleyen nedenlerin baþýnda iletiþim
problemi gelmektedir. Karþýlýklý iletiþimsizlik, insanlarýn birbirini yanlýþ anlamalarýna ve çoðu zaman en ufak meselelerin bile çözümsüz bir hale
gelmesine neden olmaktadýr. Ýletiþim kurmanýn
en önemli yolu ise, konuþmak, diyalog kurmaktýr.
Ancak böylelikle insanlar birbirini daha iyi anlama fýrsatý yakalayacak ve uzlaþma yoluyla toplumsal problemlere çözüm stratejileri geliþtirme
imkaný bulacaklardýr. Bu bilinçle, GBÝ Akademi
Direktörlüðü, iki haftada bir organize ettiði Serbest Kürsü'ler ile gençlerin gündeme dair fikirlerini rahat bir þekilde kendi akranlarýyla paylaþabileceði fikir platformlarý oluþturacaktýr. Bu platformlar ile gençliðin ülke ve dünya sorunlarýna
iliþkin düþüncelerini daha görünür kýlmanýn yanýnda bu sorunlara çözüm önerileri sunmayý da
amaçlamaktadýr.” dedi.
Katýlýmcýlar, genel olarak Türkiye'de gençlerin siyasete aktif katýlým konusunda çekinceleri
olduðunu, siyaset kurumunun hayatlarýnda olumsuzluklara neden olacaðýný, aile faktöründen etkilenerek siyasetten uzak durduklarýný, siyaset kurumuna güvenin az olduðunu belirttiler.
Program sonunda katýlýmcýlara Genç Barýþ
Ýnisiyatifi Derneði tarafýndan çýkartýlan, GençBarýþ isimli dergi armaðan edildi. Katýlýmcýlara teþekkürlerini ileten Ardoðan, Serbest Kürsü'nün
devam edeceðini ve daha çok katýlýmcý beklendiðini belirtti. Ardoðan ayrýca desteklerinden ötürü
Pastalia ekibine teþekkürlerini iletti.
Pek çok ilin davet
ettiði TURSAB Bölge
Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak.
Turizm alanýnda
atýlým yapabilmek için
tüm fýrsatlarý deðerlendirme çabasýnda olan
Çorum açýsýndan önemli bir ev sahipliði sayýlan TURSAB BYK
Toplantýsý 23-25 Mayýs
tarihlerinde gerçekleþtirilecek.
TURSAB Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaran Ulusoy ve 350 kiþilik üst yönetimi ile
birlikte iki gün Çorum'da aðýrlanacaðýný
duyuran Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, ev sahipliðinin
maddi boyutunu Belediye ve Anitta Otel'in
üstlendiðini, Valilik,
Özel Ýdare, TSO ve Ýl
Kültür Müdürlüðü'nün
organizesinde çalýþma-
týldýðý istiþare toplantýsýnda, yapýlacak çalýþmalar ele alýndý.
Pek çok ilin ýsrarlý
davetinin bulunmasýna
raðmen, ikili iliþkilerle
toplantýnýn Çorum'da
düzenlenmesi için devreye girerek, bu önemli
fýrsatýn Çorum'a kazandýrýlmasýndan mutluluk
duyduklarýný aktaran
Zeki Gül, Çorum'un
kültür turizminden gereken payý alabilmesinin yolunun, TURSAB
üyesi kuruluþlarýn dikkatini çekmekten geçtiðine deðinen Gül, tüm
kurum ve kuruluþlarla
iþ birliði içinde çalýþtýklarýný ifade etti.
Ulusal ve uluslararasý turlarýn karar vericilerinden oluþan 350
kiþilik ekibin Çorum’da
8’inci sýnýflar pazartesi-salý sýnavda
Yaklaþýk 1 milyon 200 bin 8'inci sýnýf öðrencisi 28-29 Nisan'da, bu yýl
ilk kez uygulanan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi
kapsamýnda yapýlacak olan ikinci dönem merkezi sýnavlara girecek.
Öðrenciler 28-29 Nisan'da Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi olmak üzere toplam 6 dersten sýnava girecek. Ortak sýnavlarýn 28 Nisan Pazartesi günkü oturumlarýnda sýrasýyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak
bilgisi yazýlýlarý yapýlacak. 29 Nisan Salý günü ise fen ve teknoloji, TC inkýlap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancý dil sýnavlarý uygulanacak. Sýnavlar her
iki gün de saat 09.00'da baþlayýp, 12.00'de sona erecek. Her bir oturumdan
sonra 30'ar dakika dinlenme arasý verilecek. Sýnavlar 40'ar dakika sürecek.
Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin sýnavlarý ise 55'er dakika, dinlenme
süreleri ise 15'er dakika olacak. Sýnav sýrasýnda herhangi bir sorun yaþanmamasý için salon görevlisi olarak yeterince asýl ve yedek öðretmen bulundurulacak. Zamanýnda görevine gelmeyen öðretmene ücret ödenmeyecek.
BAYRAMOÐLU ÝNÞAAT’TAN
SÜPER LÜKS DAÝRELER
(Ç.HAK:1006)
Atatürk
Lisesi
arkasýnda
3. ve 5. Stad
Sokak’a
cepheli
süper lüks
3+1
daireler.
0 364 213 19 48
0 532 245 42 04
Anitat Otel’de düzenlenen toplantýda TURSAB’ýn Çorum ziyareti ile ilgili bilgi verildi.
lar yürütüldüðünü aktardý.
Anitta Otel'de Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Özel Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyesi
Seçkin Kolaðasý, Anitta
Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ve
Belediye Kültür Müdürü Mustafa Ercan'ýn ka-
aðýrlanacak olmasýnýn,
toplumun tüm kesimleri
tarafýndan sahip çýkýlmasý gereken bir organizasyon olduðuna iþaret eden Zeki Gül, yaptýðý açýklamada, sokaktaki vatandaþtan tüm
STK ve resmi kurumlara kadar bu konunun
önemine ve hassasiyetine inanarak hareket etmesini beklediklerini,
Çorum’un iyi tanýtýlabildiði ve Çorum’a yakýþýr bir ev sahipliði yapýldýðý durumda kazananýn Çorum olacaðýný
söyledi.
Anitta Otel’de düzenlenen toplantýda, konunun detaylarý masaya
yatýrýlarak çalýþma planý
çýkarýldý. Gül konuya
iliþkin görüþme ve toplantýlarýn devam edeceðini hatýrlatýrken, konuya dair öngörüsü ya da
katkýsý olanlarýn kendileriyle irtibata geçebileceklerini ifade etti.
Puan hesaplamalarý deðiþti
Liseye geçiþte uygulanan sýnav sistemi ile birlikte puan
hesaplamalarý da deðiþti. Öðrencinin birinci ve ikinci dönem
TEOG puaný ayrý ayrý 700 üzerinden hesaplanacak. TEOG puaný hesaplanýrken öðrencilerin birinci ve ikinci dönem merkezi ortak sýnavlarda 700 üzerinden hesaplanan
puanlarýnýn toplamýnýn yarýsý
(en çok 700 puan) yerleþtirmeye esas puan
olarak
kabul
edilecek. 8'inci
sýnýf Yýlsonu
Baþarý Puaný da
ayný þekilde birinci ve ikinci
dönem sonu baþarý puanlarýnýn
ortalamasý ile
belirlenecek.
Öðrencilerin
6'ncý ve 7'nci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puanlarý geçen yýllarda belirlenmiþ
durumda. Öðrencinin üç yýllýk yýlsonu baþarý puanlarý toplamý
300 puan olacak. TEOG puaný öðrencinin en çok 100 üzerinden hesaplanan
üç yýllýk Yýlsonu Baþarý Puanlarýnýn toplamýnýn (300 puan) yarýsý ile 700 puan üzerinden hesaplanan merkezi ortak sýnav puanýnýn yarýsýnýn toplamý ile
oluþacak. Devlet okullarý için TEOG en yüksek 500 puan olarak hesaplanacak.
Özel okullar 3 dersi dikkate alacak
Türkiye Özel Okullar Birliði Derneði ise TEOG kapsamýnda uygulanan 6 sýnavdan sadece 3'ünü dikkate alacaðýný duyurdu. Buna göre, sýnavla
öðrenci alan özel okullara giriþte TEOG sýnavlarýndan hesaplanacak puana
sadece bu yýl geçerli olmak üzere, 8'inci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puaný eklenmesiyle oluþacak puana göre alacak. Özel okullara yerleþtirme (ÖYP) puanýnýn
hesaplanmasýnda öðrencilerin her iki dönemde merkezi yapýlan sýnavlarýndaki Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin sonuçlarý kullanýlacak ve her iki sýnavýn sonuçlarý 700 puan üzerinden hesaplanacak. Derslerin
aðýrlýk katsayýlarýnýn hesaplanmasýnda Türkçe 3, Matematik 2, Fen ve Teknoloji 2 çarpanlarý dikkate alýnacak. Özel okullar yerleþtirmeye (ÖYP) esas
puan hesaplanýrken birinci merkezi sýnavlarýnýn yüzde 30, ikinci merkezi sýnavlarýnýn yüzde 70'i alýnarak elde edilecek puana öðrencinin 8'inci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puaný (en çok 100) eklenecek. Bir öðrencinin tüm merkezi sýnavlarda 100 tam puan almasý ve yine ayný öðrencinin 8'inci sýnýf Yýlsonu
Baþarý Puanýnýn 100 tam puan olmasý durumunda ÖYP maksimum 800 puan olacak.(Haber Merkezi)
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
TEÞEKKÜR
Deðerli eþim, hayat arkadaþým
Ayten Güllü
’nün
hastalýðýnýn ilk teþhisini koyan, Ankara’da
MEMORIAL
Hastanesi’ne bizzat gelerek eþime moral
desteði veren, Çorum Kale Saðlýk Ocaðý Aile Hekimimiz Sayýn
Alparslan Kalender
Ali Can Yorgancýoðlu
Dr.
Beyefendi
baþta olmak üzere, deðerli hocalarým Sayýn
Prof. Dr.
MEMORIAL
ÖZEL HASTANESÝ
Beyefendiye,
Hiçbir zaman bizleri gerek MEDIKANODA; þu anda Ankara
’nde olan
Halil Ýbrahim Uçar
Ahmet Barýþ Durukan
Fatih Tanzer Serter
Hasan Alper Gürbüz
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Beyefendiye,
Uzm. Dr.
Beyefendiye,
Beyefendiye,
Uzm. Dr.
Beyefendiye,
Hastane’de kaldýðý sürece desteklerini esirgemeyen bize bir aile sýcaklýðý ile davranan kendimizi evimizde gibi hissettiren
kat hemþireleri,
Deniz Gökyar Hanýmefendiye, Sevgi Þencan (Posta) Hanýmefendiye, Adile Durmuþ
Hanýmefendiye, Neþe Kaya Hanýmefendiye, Zehra Tuðlacý Hanýmefendiye, Refik Eser Beyefendiye,
Hande Atay Hanýmefendiye, Güllü Gündoðan Hanýmefendiye,
Danýþman, Feyza Sarýkan Hanýmefendiye, Rabia Demir Hanýmefendiye,
hastanenin deðerli tüm çalýþanlarýna ve
Çorum TSO Baþkaný deðerli dostum, meslektaþýmýz
Çetin Baþaranhýncal
Beyefendiye,
Evimize geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan, telefon eden, hastanede kaldýðý sürece bizzat gelen tüm eþ, dost ve akrabalarýmýza,
meslektaþlarýmýza sonsuz þükranlarýmýzý sunarým.
Tüm ailemiz adýna Eþi Mehmet Güllü
ÖZKOÇ TOPRAK SANAYÝÝ ÇORUM
3
4
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Hitit Denizli’de fuara katýldý
Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým
etkinliklerine
önem veren Hitit Üniversitesi Denizli Yükseköðretim Fuarý’na
katýldý. Eðitim fuarýna
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliði
Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Kurþun, Araþtýrma
Görevlileri Þafak Aksoy, Mustafa Reþit Haboðlu ile Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Perso-
neli Ali Saçak katýldý.
Üniversiteden yapýlan açýklamada þu
bilgiler verildi; “Çok
sayýda üniversitenin
yaný sýra çeþitli eðitim
kurumlarýnýn da katýldýðý fuarda ziyaretçilere üniversitehakkýnda
tanýtýcý bilgiler verilirken, öðrencilerin sorularý da cevaplandýrýldý.
Öðrenci odaklý
bir üniversite olmayý
hedef edinen üniversi-
te standýnda ‘Hitit
Üniversitesi’nde öðrenci olmak anlatýlýrken, ziyaretçiler tarafýndan sýkça sorulan
‘Özel Üniversite misiniz?’ sorusunun cevabý ise ‘En Özel Devlet
Üniversitesi’ oldu.
Hitit Üniversitesitanýtým etkinlikleri
çerçevesinde Ankara’dda düzenlenecek
programa katýlacak. “
Haber Merkezi
Hitit Üniversitesi Denizli Yükseköðretim Fuarý’na katýldý.
Haydi Kazý’ya etkinliði
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde
Ankara’dda düzenlenecek programa katýlacak.
Tiyatro Kulübü
festivale katýldý
Hitit Üniversitesi
Tiyatro Kulübü 16-30
Nisan 2014 tarihleri
arasýnda Ýstanbul Kültür Üniversitesi’nin
düzenlediði 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt
Gökçer Tiyatro Festivali’ne katýldý.
Geçtiðimiz sene
Anadolu Üniversite-
si’nin düzenlediði 16.
Amatör Tiyatro Festivaline ‘7 Kocalý Hürmüz’ oyunu ile katýlan
ve üniversiteyi temsil
eden tiyatro kulübü,
bu yýl Erdal Þahin'in
yazdýðý ve yönettiði
‘Kýrýk Düþler Konaðý’
adlý oyun ile 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt
Gökçer Tiyatro Festivali’ne katýldý.
Kulüp ayný oyunu 27 Nisan Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda saat
14.00 ve saat 20.00olmak üzere iki kez sahHaber
neleyecek.
Merkezi
Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü5. Uluslararasý
Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivali’ne katýldý.
Tiyatro kulübü, bu yýl Erdal Þahin'in yazdýðý ve
yönettiði ‘Kýrýk Düþler Konaðý’ adlý oyunu sahneleyecek.
Kulüp ayný oyunu 27 Nisan Pazar günü Çorum
Devlet Tiyatro Salonu’nda gösterime sunacak.
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü
tarafýndan Karadeniz
Arkeolojisi Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi, Türkiye
Eðitim Gönüllüleri
Vakfý ve Çorum Belediyesi iþbirliðiyle
‘Haydi Kazýya’ isimli II. Arkeoloji Öðrencileri Paneli ve bir
dizi etkinlikler Çorum Müzesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.
Etkinliðe Vali
Sabri Baþköy’ün eþi
Fatma Baþköy, Emniyet Müdürü eþi
Gülcan Doðan, Milli
Eðitim Þube Müdürleri, Arkeoloji bölümü öðretim elemanlarý, öðrenciler ve
Yavuz Sultan Selim
ile Bahçelievler Ýlkokul öðrencileri katýldý.
Etkinlik kapsamýnda, kazý havuzunda deneysel arkeoloji, eðitim atölyesinde çivi yazýlý tablet yapýmý ve müze
bahçesinde yaratýcý
drama faaliyetleri
üniversite Arkeoloji
Bölümü öðrencileri
tarafýndan yapýldý.
II. Arkeoloji Öðrencileri Paneli’nde
ise Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz moderatörlüðünde, Arkeoloji 3. sýnýf öðrencisi Tuba Saygýn ‘Arkeoloji Nedir ?’, Arkeoloji 2.sýnýf öðrencisi Meral Göz ‘Çivi
Yazýlý Tablet Yapýmý’, Arkeoloji 1.sýnýf
öðrencisi Lokman
Selçuk Þahin ‘Atatürk ve Arkeoloji’,
Arkeoloji 1.sýnýf öðrencisi Yaðmur Sönmez ‘Çorum'da Yer
Alan Ören Yerleri’
adlý sunumlarýný gerçekleþtirdi.
Haber Merkezi
Etkinliðe Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy de katýldý.
Etkinlik kapsamýnda, kazý havuzunda deneysel arkeoloji eðitim yapýldý.
Etkinlik Çorum Müzesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.
Yaratýcý drama faaliyetleri üniversite Arkeoloji Bölümü öðrencileri tarafýndan yapýldý.
Hayrettin
Karaman
Ýkmal
seferberliðinin
gönüllüleri
Ýkmal seferberliðinde, Ýlahiyat
Fakültelerinin de tabanýný teþkil eden Ýmam
Hatip Okullarý üzerinde aðýrlýklý olarak
duracaðým.
Resmi kuruluþ ve görevliler bakýmýndan
tepede Din Eðitimi Genel Müdürlüðü, altta da
Ýmam Hatip Okullarýnda görevli idareciler ve
öðretmenler var.
Gönüllüler ordusunda dernekler, vakýflar
ve en önemli olarak 1958 yýlýndan beri bu
okullardan mezun olmuþ abiler ve belli bir
dönemden sonra ablalar var.
Din Eðitimi Genel Müdürlüðü bugün için
emin ellerde ve okullarýn ikmali bakýmýndan
önemli çalýþmalar yapýyorlar. Bunlarýn geniþ
istiþarelerle ve hýzlanarak devam etmesi
gerekiyor.
Ýmam Hatip Okullarýnýn idarecileri ve
öðretmenlerinin farklý nitelikler taþýmasý
gerekiyor. Bunlarýn baþýnda alanýnda iyi
yetiþmiþlik, özel ve kamusal hayatýnda Ýslam'ý
yaþama, Ýmam Hatipler aracýlýðý ile Ýslamlaþma
misyonunu benimseme, bu davayý önceleme
nitelikleri gelmektedir. Bu nitelikleri
taþýmayanlar önce eðitilmeli, bu da kabil
deðilse baþka görevlere atanmalýdýrlar. Kötünün
kötüsü bir örnek olarak, dönüþtürülen Ýmam
Hatip Okullarýndaki bazý idareci ve
öðretmenlerin öðrencilere 'Bu okullarda ne
iþiniz var, baþka okul bulamadýnýz mý'
dediklerini hatýrlatmak isterim. 'Alýrým
maaþýmý, yaparým maaþým kadar iþimi'
diyenlerden de bize hayýr gelmez.
1963 yýlýnda Ýstanbul Yüksek Ýslam
Enstitüsü'nden mezun olunca birkaç dava
arkadaþý, Fatih-Dýraðman'daki Ýstanbul Ýmam
Hatip Okulu'na meslek dersleri öðretmeni
olarak tayin edilmiþtik. Bizim için okuldaki
vazifemiz, ailemizden de önce geliyor, gece
gündüz bir arada, vazifemizi daha iyi yapmanýn
derdinde idik. Ýki yýl –evet yalnýzca iki yýliçinde yoðun ders yüküne raðmen arkadaþým
Bekir Topaloðlu ile Arapça kitaplarýný ve
Arapça-Türkçe Yeni Kamus'u yazdýk ve
yayýnladýk. Ben Fýkýh Usulü ve Hadis Usulü
kitaplarýný yazdým, okuttum ve yayýnladým.
Baþka arkadaþlarým da bazý meslek dersleri
kitaplarýný yazdýlar.
Baþka yerlere tayin edilmiþ dava
arkadaþlarýmýzla toplantýlar yaparak
'öðrencilerle özel olarak da ilgilenme' kararý
aldýk. Ortalama öðrenciden daha kabiliyetli
olanlarý seçerek bunlara özel dersler ve okuma
programlarý yapýp uyguladýk; onbeþ günde bir
sayýlarý en fazla yirmi beþi bulan öðrenciyi her
birimiz kendi evinde topluyor, ders alýp veriyor,
mütevazý ikramlarda bulunuyor, büyük bir
davanýn ailelerini teþkil ederek eðitim
yapýyorduk. Özel (takviye) öðretim
programýnda Arapça, bir yabancý dil ve
hazýrladýðýmýz kitap okuma listesinden
kitaplarýn okunup tartýþýlmasý vardý.
Bunlarý öðretmenlerin neler
yapabileceklerine bir örnek olabilir diye
yazdým.
Ülkemizin hemen her köþesi ve bucaðýnda
Ýmam Hatiplerle ilgili vakýflar ve dernekler var.
Bunlarý bünyesinde toplayan üst kuruluþlar
mevcut. Ýlim Yayma Cemiyeti ve Vakfý,
ÖNDER, ENSAR yýllardýr hizmet veren önemli
kuruluþlarýmýz. Bütün bu kuruluþlarýn,
okullarýmýzýn fiziki ihtiyaçlarýndan amaca
uygun eðitim ve öðretimin teminine kadar her
konuda gönüllü, samimi ve fedakârca hizmete
devam etmeleri gerekiyor. Ýþin düzenli ve
verimli yapýlabilmesi için iþbirliðine de þiddetle
ihtiyaç vardýr. Hangi hizmeti, nerede, nasýl
kimin yapmasýnýn daha uygun olacaðý bu
iþbirliði, koordinasyon ve diyalog içinde
belirlenecektir.
Gelelim sayýlarý yüzbinleri bulan eski
mezunlarýn (abilerin ve ablalarýn) gönüllü
faaliyetlerine. Bu, seferberliðimizin en önemli
parçasý olduðu için ayrý bir yazýyý hak ediyor.
Sahte para
operasyonu
Giresun Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan sahte para operasyonu sonucu mahkemeye çýkarýlan 4 kiþi tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Giresun ve çevre illerde piyasaya sahte para
sürüldüðü ihbarý üzerine hareket geçen emniyet
güçleri, þüpheli M.Ý.Ç, S.K., Ç.E. ve B.G. isimli
dört kiþiyi yakalayarak gözaltýna aldý. Þahýslarýn
araçlarýnda yapýlan aramada 34 adet sahte 200
Euro banknot olmak üzere 6 bin 800 Euro ele geçirildi. Yakalanan þahýslarýn Karadeniz Bölgesinde Samsun ilinde 3 iþyerine 3 adet 200'lük olmak
üzere 600 Euro, Ordu ilinde 2 iþyerine 2 adet
200'lük olmak üzere 400 Euro, Trabzon ilinde 1
iþyerine 200 Euro, Çorum ilinde 5 iþyerine 5 adet
200'lük olmak üzere toplam 1000 Euro, Rize illinde bir iþyeri ve bir þahsa 2 adet 2007lük olmak
üzere 400 Euro, 5 ilde toplam 2 bin 400 Euro sahte para verdikleri tespit edildi.
Gözaltýna alýnan M.Ý.Ç, S.K., Ç.E. ve B.G.
isimli 4 kiþi çýkartýldýklarý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ÝHA)
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Kadýnlar iþ makinelerini rehin aldýlar
Karahacipli hanýmlar ellerinde sopalarla eylem yaptýlar.
Öfkeli kalabalýk Karahacip’in tekrar belde olmasýný istediler.
Çorum’un Ortaköy ilçesine baðlý
Karahacip beldesinin
kapanmasýna tepki
gösteren köylü kadýnlar, belediye hizmet binasýný basarak
iþ makinelerini rehin
aldý.
Karahacip Belediyesine ait iþ makinelerinin Ýl Özel Ýdare
Müdürlüðü’ne
devredilmesini istemeyen Karahacipli
kadýnlar iþ makinelerini teslim almaya
gelen Özel Ýdare çalýþanlarýný köye sokmadý. Köylü kadýnlarýn tepkisi ve iþ makinelerini rehin almalarý üzerine köye
giremeyen yetkililer,
Çorum’a dönmek
zorunda kalýrken, kadýnlar ise ellerinde,
sopalar ve küreklerle
belediye hizmet binasýnýn bahçesinde
araçlarý vermemek
için nöbet tutmaya
baþladý.
Karahacip’in tekrar belde
olmasýný isteyen öfkeli kadýnlar, iþ makinelerini ise Ýl Özel
Ýdaresine devredilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Emine Karateke
isimli kadýn, Belediye'ye 25 yýldýr emek
verdiklerini belirte-
Karahacip beldesinin kapanmasýna tepki gösteren köylü kadýnlar, iþ makinelerini rehin aldý.
rek, “Bizim bu araçlarýmýz niye gidiyor.
Ölürüz ama kesinlikle araçlarýmýzý vermeyiz. Sabah araçlarýmýzý almaya geldiler. Araçlarý yakarýz
yine vermeyiz” dedi.
Karahacip’in 30
yýllýk bir belde olduðunu dile getiren Þaziye Aslan isimli kadýn ise beldenin köye
çevrilince köylülerin
yetim gibi kaldýðýný
belirtti. Beldelerinin
kapanmasýnýn ardýndan her gece aðladýðýný söyleyen Aslan,
“Köyümüzün yeniden belde yapýlmasýný istiyoruz. Araçlarýmýzý vermek istemiyoruz.
Burada
700-800 hane yaþýyor. Bu köyde yangýn olsa ne olacak.
Bu halkýn hali ne
olacak. Ne ceza alýr-
sak alalým biz bu
araçlarýný vermeyeceðiz. Ya beldemiz
geri gelecek yada buradan bir iðne dahi
vermeyeceðiz" ifadelerini kullandý.
Nazife Kaya adlý kadýn ise modern
bir görünüme kavuþan beldenin yeniden
köye dönüþtürülmesini istemediklerini
belirterek, "Biz va-
tandaþ deðil miyiz?
Bizi niye böyle küçük düþürüyorlar.
Belediyemizin araçlarýný vermeyeceðiz.
Yakacaðýz, yýkacaðýz
vermeyeceðiz. Ya
belediyemizi geri getirecekler ya da bir
iðne dahi vermeyecek” diye konuþtu.
Murat Sak isimli bir vatandaþ ise,
“Halimiz ne olacak.
Yazýk bu millete yazýk bu millete. Biz
ona bile bile oy verdik. Köyü pisliðin
içerisine sokmanýn
anlamý yok. Verilen
emekler yazýk. Kanalizasyon patlayacak, su patlayacak.
Ateþe düþtüm beni
kim kurtaracak. Yazýktýr yazýk” þeklinde
konuþtu.(ÝHA)
Kadýnlar Karahacip’in 30 yýllýk bir belde olduðunu dile getirdiler.
‘Ýzmir’i birlikte güzelleþtireceðiz’
KUTLAMA
Ýzmir Ödemiþ Belediye Baþkaný Mahmut Badem,
AK Parti Ýzmir Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Attila Kaya ve
Ahmet Kurtul, Torbalý Belediye
Baþkaný Adnan Yaþar Görmez ve Ali
Adem, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret
etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kafkas, “Ýmkânlarýmýz dahilinde sizlere destek vermek
bizlerin görevidir. Elimizden ne gelirse Bakanlýðým ve þahsým adýna
yanýnýzda olduðumuzu bilmenizi isterim. Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin elinin deðdiði her yer güzelleþir, Ýzmir'in Ödemiþ ve Torbalý ilçeleri de daha bir güzel olacaktýr. Birlikte çalýþarak çok iþler baþaracaðýmýzdan eminim. Bundan kimsenin Ýzmir Ödemiþ Belediye Baþkaný ile Ýzmir AK Parti yöneticileri Kafkas’ý ziyaret etti.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý’na seçilen deðerli dostumuz
Enise Aðbal
þüphesi olmasýn.” diye konuþtu.
Ýzmir heyeti, kendilerini aðýrlayan Kafkas’a teþekkür edip, baþsaðlýðý da dilediler.
Kafkas’a baþsaðlýðý ziyareti
Tahsin Þahin
Enise Aðbal
Ankara Eczacý Odasý Baþkaný
Süleyman Güneþ
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Saðlýk
Bakan Yardýmcýsý
Agâh Kafkas'a nezaket ziyaretinde
bulundu.
’i
Güneþ ve beraberindekiler, yakýn zamanda babasýný kaybeden Bakan Yardýmcýsý
Kafkas’a baþsaðlýðý da dilediler.
Ankara Eczacý Odasý yönetimi Kafkas’a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.
(Ç.HAK:1013)
Kafkas, ziyaretleri için Ankara
Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman
Güneþ ve Yönetim
Kurulu üyelerine
teþekkür etti.
kutlar, görevinde baþarýlar dileriz.
Erbaþ Cam Metal
Süleyman Erbaþ
Osman Sayan
Okyanus Temizlik
Tahir Erbaþ
Mehmet Erbaþ
6
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum’un akýllý kavþak
sistemi örnek oluyor
Çorum Belediyesi
tarafýndan uygulamaya
konan akýllý kavþak sistemi, il belediyeleri ve üniversitelerin dikkatini çekiyor.
Akýllý kavþak sisteminin Çorum'daki uygulamalarýný yerinde görmek ve sistemi kendi þehirlerinde uygulamak isteyen belediye yetkilileri
Çorum Belediyesi'ne gelerek Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü personelinden bilgi alýyor.
Belediye Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, sistemin hayata geçirilmesinin üzerinden kýsa bir süre geçmesine raðmen uygulamadaki baþarýlar nedeniyle diðer illerin dikkatini çeken ve bu nedenle
de incelenmeye deðer
bulunan
Çorum'daki
akýllý kavþak sistemini
incelemek üzere þehrimize gelen Edirne Belediyesi yetkilileri ve Yalova
Üniversitesi
öðretim
üyeleri sistem hakkýnda
bilgi aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan ile bir süre görüþen Edirne Belediyesi
personeli ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri
sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirtti.
Çorum Belediyesi'nin geliþen dünyadaki
deðiþimi yakýndan takip
eden bir belediye olduðunu dile getiren Turhan
Candan, Çorum Belediyesi'nin bu yönüyle diðer
belediyeler ve kurumlar
tarafýndan örnek alýnan
bir belediye olduðunun
dik. Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü personelinin
yakýn ilgisi bizi memnun
etti. Bizlere akýllý kavþaklar konusunda her
türlü desteði veren ve
bilgilerini esirgemeyen
Çorum Belediyesi personeline çok teþekkür ediyoruz." diye konuþtular.
Yalova Üniversitesi
de inceledi
Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi
kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirtti.
Konuk akademisyenler Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile görüþtü.
altýný çizdi.
Edirne Belediyesi
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görev yapan
Elektrik Mühendisi Orhan Arýkan, Elektrik
Teknikerleri Sabri Karabulut ve Ersan Meþhur
ile Can Kütük, Çorum
Belediyesi'nin akýllý kavþak sistemini inceledikten sonra Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan
Candan'ý ziyaret ederek
kutladý. Çorum Beledi-
yesi'nin trafik konusunda
baþarýlý çalýþmalara imza
attýðýný kaydeden Candan, bu baþarýlý çalýþmalarýn civar illerin yaný sýra Türkiye'nin dört bir
yanýndan gelen il belediyeleri tarafýndan da bilinmesinin
kendilerini
memnun ettiðini vurguladý.
Akýllý kavþak kontrol sistemi, ticari plaka
iþlemleri, toplu taþýma
hizmetleri, yeni terminal
binasý, trafik kontrol
merkezi gibi konularda
Çorum Belediyesi'nin
kendileri için örnek çalýþma yürüttüðünü dile
getiren Edirne Belediyesi yetkilileri, "Edirne Belediyesi olarak þehrimizde bulunan 8 kavþaða
akýllý kavþak kontrol sistemi kurmak istiyoruz.
Bu konuda öncü olan
Çorum Belediyesi'nden
bu konularda bilgi almak
amacýyla Çorum'a gel-
Çorum Belediyesi
tarafýndan hizmete sunulan akýllý kavþak sistemi,
akademik camianýn da
dikkatini çekmeyi baþardý. Ýl belediyelerinin yaný
sýra üniversitelerden de
sistemi incelemek için
þehrimize gelene öðretim
üyeleri, sistemin baþarýlý
bir þekilde yürütüldüðüne þahit olduklarýný söyledi.
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Ulaþtýrma Mühendisliði
Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Yavuz
Delice, Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Turhan
Candan'ý ziyaret ederek
akýllý kavþak sistemi ve
þehir içi trafiði ile ilgili
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ve Trafik
Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Delice, Çorum'daki deðiþime hayran kaldýðýný ifade etti. Delice, trafik ve
ulaþým hizmetlerinde
Çorum'un kat ettiði mesafenin diðer þehirlere de
örnek olmasý gerektiðini
vurguladý.
(Haber Merkezi)
Fahri Yandýk güven tazeledi
Çorum Oto Galericiler Derneði Olaðan Genel Kurulu, yoðun katýlýmla Oto Galericileri Sitesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Açýlýþ ve yoklamalarýn ardýndan Divan heyeti oluþturuldu. Divan Baþkanlýðýna Salih Osman Fýndýk, katip üyeliðe Hüseyin Kartal ve Feyzullah Özünel getirildi. Divan Baþkaný
Fýndýk’ýn açýþ konuþmasý ve gündem maddelerini okumasýnýn
ardýndan
Yönetim
Kurulu Baþkaný Fahri
Yandýk, 3 yýllýk Yönetim Kurulu faaliyet raporlarýný açýkladý.
Yandýk, 1997 yýlýnda kuruluþu gerçekleþen Çorum Oto
Galericiler Derneði’nin günümüze kadar faaliyetlerini geliþtirerek sürdürdüðünü, 2011 yýlý itibarý ile
kendisinin üyelerin teveccühü ile yönetim
baþkanlýðýna seçildiðini hatýrlatarak, seçildiði tarihten bugüne
kadar yaptýklarý faaliyetleri þöyle sýraladý:
“Çorum Oto Galericilerine modern bir
site kazandýrýldý. Oto
pazarý þehir merkezinden kaldýrýlýp site yanýndaki Belediye arazisine taþýndý. Þehir
merkezinde yasal düzenlemelere uymayan
ve kaçak faaliyet gösteren araç tacirlerine
Alper Bilan’dan maðara
turizmi teklifi
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi, Lütfi Akça’yý ziyaret etti.
Mustafa Demirer
Güzergahý
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi,
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr.
Lütfü Akça'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vakýf
Baþkaný Alper Bilan, ayný zamanda yakýný olan Maðara Koruma Þubesi Müdürü ile birlikte üzerinde
çalýþtýðý turizm projesi hakkýnda bir rapor sundu.
Geçtiðimiz hafta Turizm Haftasý nedeniyle yerel basýnda yayýnlanan haberlere dikkat çeken Bilan,
Vali Sabri Baþköy'ün tarihi yerleri Çorumlu'nun önce kendisinin tanýmasýnýn gerekliliðine yönelik açýklamalarýna sonuna kadar katýldýðýný ifade etti. Bilan,
"Dünya mirasýna sahip bir kentin bu mirasýn deðerini bilmesi ve bu deðerleri çok faydalý bir þekilde deðerlendirmesi gerekir. Bunun için de gençlerimizden baþlayarak her Çorumlu'ya Çorum'un sahip olduðu deðerleri en güzel þekilde anlatmalýyýz. Çorum
Hitit Vakfý Ankara Þube Yönetimi olarak Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça'ya nezaket ziyaretinde bulunduk. Bu ziyarette Sayýn Müsteþarýmýza Ankara Þubesi’nin yaptýklarý faaliyetleri anlattýk. Kendilerini TSO konserine davet
ettik. Ünlülerle Çorum Türküleri Albümü’nü sunduk. Sohbetimizin sonunda uzun süredir Orman Bakanlýðý'nda bürokrat kardeþlerimizle üzerinde çalýþarak olgunlaþtýrdýðýmýz bir görüþü Sayýn Müsteþarýmýza arz ettik. Sayýn Müsteþarýmýzýn ilgi ve alâkasý
yönetimimizi ziyadesi ile memnun etti.
‘Çorum alternatif turizm yollarýna sahip’
Çorum sýnýrlarý içerisinde olan doðal maðaralarý, maðara turizmi yol aðýna dahil ederek bu sayede
Ortaköy, Þapinuva, Alacahöyük ve Boðazkale’nin
ve Çorum ve çevresindeki kültürel deðerlerin daha
fazla kiþi tarafýndan ziyaret edilmesinin kentimize
büyük bir katký vereceðini düþünmekteyim. Bu konu Çorum için bir ilktir. Kentimizde bulunan kuruluþlar bu teklifimizi dikkate alýrlar ve üniversitemizde yeterli hassasiyeti gösterirse Çorum çok büyük
bir kazanç kapýsýný aralayacaktýr.
Sayýn Müsteþarýmýzýn da destekleri ile Çorum
yeni ve alternatif turizm yollarýna sahip olacaktýr.
Çorum Hitit Vakfý olarak sadece kültür ve sanatla
deðil kentimizin önemli sorunlarýndan biri olan turizmle de ciddi þekilde ilgilendiðimizi gösteren bu
çalýþma umarým kentimizde gerekli ilgi ve alakayý
görecektir.” dedi.
Alper Bilan'ýn hazýrladýðý rapor þöyle;
Ortaköy Destinasyonu
Amasya - Göynücek - Büyükkýþla - Aþtavul
gahý
Sungurlu - Alaca - Zile - Turhal - Tokat Güzer-
Sungurlu'dan Tokat'a ayrýlan devlet yolunun izlenmesi halinde Alacahöyük ören yeri, Alaca Ömer
Paþa Camii gibi turistik potansiyeli olan noktalardan
geçilerek Kazankaya-Ýncesu kanyonlarý ve Ortaköy'e ulaþýlýr. Bu destinasyona Ortaköy'e yaklaþýk
12 km mesafedeki Kýrkin Maðarasý da dahil edilebilir. Kýrkin Maðarasý fiziki müdahale ile aydýnlatýlarak yürüytüþ yollarý yapmaktan ziyade, "wildtour"
olarak adlandýrýlan, "rehber eþliðinde baretle bakir
maðaraya giriþ" olarak da tanýmlanabilen sistemde
ziyarete uygun bir maðaradýr. Bu güzergahýn doðuya doðru izlenmesi halinde Tokat Pazar ilçesinde
bulunan Ballýca Maðarasý'na da ulaþýlabilir.
Bu güzergahlarýn analizinde, Doða Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan 2013 yýlýnda tamamlanan 'Doða Turizmi Master Planý' ve
"Yeþilýrmak Havzasý Peyzaj Atlasý" çalýþmalarýnýn
da irdelenmesi faydalý mütalaa edilmektedir. Böylelikle anýlan destinasyonlar Çorum-Merzifon devlet
yolu üzerindeki Kýzlar Kanyonu, Merzifon tarihi
kent merkezi (Taþhan, Karamustafapaþa Camii, Paþa Hamamý, Medrese, vs..), Yedikýr Kuþ Cenneti gibi unsurlarla bütünleþtirilebilir.
Ortaköy ilçesi sýnýrlarýnda yer alan ve henüz
Ulusal Maðara Envanteri'nde yer almayan maðaralarýn koruma amaçlý etüd çalýþmasý Aðustos 2014
döneminde gerçekleþtirilecektir.
Çorum ilinde ön çalýþmalar için zemin hazýrlanmýþ durumdadýr. Sayýn Valimizden de fikirlerimizi uygun gördükleri takdirde bu konuyu ilgili kurumlara incelettirmeleri hususunu saygýlarýmla arz
etmek isterim. Þahsým ve bu konu ile ilgili arkadaþlarýmýz her zaman için hizmete hazýrýz. El birliði ile
Çorum kazansýn."
Ýl Genel Meclis üyeleri Engelli
Eðitim Merkezi’nde
Fahri Yandýk
karþý Belediye ve diðer kamu kuruluþlarý
ile ortak çözümlerin
üretildi. Mübarek Ramazan aylarýnda geleneksel iftar programlarý hazýrlandý. Toplu
SMS sisteminin yönetim kontrolünde tüm
üyelere bilgi eriþimi
saðlandý. Site içerisinde güvenlik sisteminin kurulumu ile 24
saat emniyet saðlandý.
Valilik, Belediye ve
diðer kamu kuruluþlarý ile istiþare edilerek
iliþkiler üst düzeye taþýndý. Baþta Çorum
TSO olmak üzere bütün STK’lar ile ortak
projeler ve kamu yararýna faaliyetlerde
yer alýndý. Yerel basýn
ile istiþare kurularak
Otomotiv piyasasý
hakkýnda haftalýk kamuoyuna fiyat güncellemeleri gerçekleþtirildi. Dernek, kaðýt
üzerinde kurulu bir
STK çizgisinden çýkartýlarak etkin ve danýþýlmasý ihtiyaç duyulan bir dernek haline getirildi. Alýcý ve
satýcýlar arasýnda oluþabilecek tüm sorunlarýn çözümüne yönelik güvenilir bir ku-
Amasya - Göynücek karayolunun Çorum istikametinde devam edilmesi halinde sýrasýyla Damkaçimen, Karaþar, Büyükkýþla ve Aþdavul köyleri (veya köy yolu ayýrýmlarý) geçilerek Kýrkin Maðarasý'na ulaþýlýr. Maðaranýn Göynücek'e uzaklýðý yaklaþýk 26 km'dir. 100 metre uzunluða ve 13 metre derinliðe sahip maðara Ortaköy'e de yaklaþýk 12 km
mesafededir. Bu güzergah ayný zamanda Þapinuva
Ören yeri ve Ýncesu-Kazankaya kanyonlarý ile de
bütünlük arz etmektedir. Amasya tarihi evlerini kapsayan turlarýn destinasyonlarý arasýna alýnmasý doða
turizmi bileþenini de cazibe unsurlarý arasýna katacaktýr.
Oto Galericiler Derneði Olaðan Genel Kurulu yapýldý.
Kongre Oto Galericileri Sitesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
rum haline getirilerek
sorunlar çözüldü. Sosyal sorumluluk kapsamýnda engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza dernek üyeleri
ile birlikte çözümler
üretildi.”
Yandýk, konuþmasýnýn ardýndan destekleri için üyelere teþekkür ederek yeniden aday olduðunu divan heyetine ve haziruna sundu.
Divan heyeti, Denetim Kurulu raporunun okunmasýnýn ardýndan seçim için
aday listesi olup olmadýðýný haziruna sorarak tek listenin divana sunulmasý ile seçimi
gerçekleþtirdi.
Fahri Yandýk’ýn sunduðu liste yapýlan oylama ile oy çoðunluðu
ile kabul edildi.
Seçimin Oto Galericiler esnafýna, güven tazeleyen Fahri
Yandýk ve Yönetim
Kurulu üyeliðine seçilen Mehmet Demir,
Salih Günder, Mehmet Kurt, Satýlmýþ
Gülenoðlu, Denetim
Kurulu’na seçilen Ze-
ki Bezaz, Feyzullah
Özünel, Alparslan
Gürses’e hayýrlý olmasýný dilediyen Divan Baþkaný Salih Osman Fýndýk, Oto Galericiler esnafýna ve
dernek üyelerine yakýþýr, birlik ve beraberlik içerisinde bir
genel kurul geçirdiklerini ifade etti.
Genel Kurul, çeþitli ikramlarýn yapýlmasýnýn ardýndan sona erdi.
(Haber Merkezi)
Ýl Genel Meclisi
Aile ve Engelli Komisyonu üyeleri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek
merkez hakkýnda yetkililerden bilgi aldý.
Komisyon Baþkaný Ünal Cevizci,
Ömer Çatalpelit, Yýldýz Berk, Mustafa Çatar ve Erdoðan Köroðlu yaptýklarý ziyarette
Çorum'un yýllardan
beri böyle bir merkeze
ihtiyaç duyduðunu, bu
ihtiyacýn Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlanmasýnýn memnuniyet verici bir durum
olduðunu söylediler.
Ýl Genel Meclis
üyeleri, Engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmeyi hedefleyen
Çorum Belediyesi'ne
ve Engelli Eðitim
Merkezi çalýþanlarýna
teþekkür ederek "Çorum halký Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret
etmeli. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler
Komisyonu olarak bu
tür faaliyetlerin desteklenmesi noktasýnda
her zaman Çorum Belediyesi'nin yanýnda
olacaðýz" dediler.
(Haber
Merkezi)
Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelli Komisyonu
üyeleri Engelli Eðitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Meclis üyeleri merkezin önemine dikkat çekti.
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çaðrý Merkezi’ne
1898 kiþi baþvurdu
Enise Aðbal
Çorum Çalýþma
ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Çorum’da
açýlacak Çaðrý Merkezi için baþvurularýn 14-22 Nisan tarihleri arasýnda alýn-
dýðýný açýkladý.
Çaðrý Merkezi
görevlisi talebine
1898
vatandaþýn
baþvuru yaptýðýný
kaydeden Eyvaz,
“Baþvuru yapan kiþilerin bilgisayar sýnavlarý ve sözlü mü-
Zafer Eyvaz
lakatlarý Assistt Rehberlik ve Müþteri
Hizmetleri A.Þ. firmasý tarafýndan gerçekleþtirilerek baþarýlý olan 250 kiþi, hemen sonrasýnda ise
ihtiyaca göre 50+50
olmak üzere 100 kiþi
mesleki eðitim kur-
suna alýnacaktýr.”
dedi. Eyvaz, verilecek mesleki eðitim
kursunu baþarý ile tamamlayanlardan
200 kiþinin ilgili firma tarafýndan iþe alýnacaðýný da sözlerine
ekledi.
Öztekin, Denetim Kurulu’nda
Mustafa Demirer
Sun-Ka
Kaðýt
San Genel Müdür Yardýmcýsý ve Firma Ortaðý Levent Öztekin, Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt
ve Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimlerinde Denetim
Kurulu üyesi olarak
seçildi.
Orta
Anadolu
Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Karton
Ürünleri Ýhracatçýlar
Birliði seçimleri dün
Ankara Orta Anadolu
Ýhracatçýlar Birliði'nde
yapýldý.
Her dört yýlda bir
yapýlan seçimlerde
Birliðin Yönetim ve
Denetim kurulu belirleniyor. 900'u aþkýn
üyesi bulunan Aðaç
Mamulleri Orman ve
Kaðýt Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði'nin dün
yapýlan seçimlerinde,
Sun-Ka Kaðýt'ýnda iþtirak ettiði seçimlerde
Sun-Ka Kaðýt Genel
Müdür Yardýmcýsý ve
Firma Ortaðý Levent
Öztekin, Birliðin Denetim Kurulu üyesi
olarak seçildi.
Öztekin, 2010'dan
bu zaman kadar Ýhracatçýlar Birliði'nin yönetiminde aktif olarak
yer aldýklarýný belirterek, gerek yurt içi gerekse yurt dýþý seyahatleri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.
Levent Öztekin,
en son geçen hafta Esma Sultan Yalýsý'nda,
7. Ulusal mobilya tasarým yarsýþmasýna yönetimle beraber katýldý
Türkiye'nin Duayenlerinden Koç ailesinin
yýllarca danýþmanlýðý
yapmýþ Prof. Dr. Önder Küçükerman , Yaratýcý Çocuklar Derneði Baþkaný Didem
Çap, Türkiye ulusal
gurup ( AIPPI ) ve fikir
haklarý koruma derneði baþkaný Ekonomi
Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýsý Ýbrahim
Þenel ,TÝM Baþkaný
Mehmet Büyükekþi ,
ekonomi daire baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen Mobilya Tasarým Yarýþmasýna yönetimle beraber katýldýðýný kaydetti.
Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti.
Kýlýçdaroðlu’na teþekkür ziyareti
Mustafa Demirer
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda
ziyaret etti.
Kýlýçdaroðlu Oðuzlar Belediye Baþkaný Ateþ'i
baþarýsýndan dolayý kutladý.
Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, görüþmede genel baþkan Kýlýçdaroðlu'na Oðuzlar Belediyesi ve
ilçe hakkýnda bilgi verdi. Ateþ, Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu'na seçim sürecinde gösterdiði destek nedeniyle teþekkür ederek, "Güveninizi boþa çýkarmayacaðýz" dedi.
Ateþ, Kýlýçdaroðlu'na Oðuzlar'ýn meþhur ürünü
ceviz hediye etti.
Kýlýçdaroðlu ise, en kýsa sürede Oðuzlar'ý ziyaret edeceðini belirterek, Oðuzlar halkýnýn teveccühüne teþekkür etti.
Göcenovacýðý Köyü’nden
yaðmur duasý daveti
Sun-Ka Kaðýt San Genel Müdür Yardýmcýsý ve
Firma Ortaðý Levent Öztekin, denetim kuruluna seçildi.
Erol Taþkan
vacýðý Köyü Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ahmet Özgün,
gazetemizi ziyaret
ederek, tüm Çorumlular’ý yarýn Göcenovacýðý Köyü’nde düzenleyecekleri yað-
Göcenovacýðý
Köyü sakinleri, yarýn
yaðmur duasýna çýkacak.
Göcenovacýðý
Köy Muhtarý Mustafa Ýlhan ve Göceno-
mur duasýna katýlmaya davet etti.
Yaþanan kuraklýk karþýsýnda, bereketli yaðýþlar için
dua edeceklerini ayný
zamanda bu duanýn
birlik ve beraberliði
de vesile olmasýný
umduklarýný kaydeden Ýlhan ve Özgün,
öðle
namazýndan
sonra yapýlacak duaya tüm Çorumlular’ý beklediklerini
duyurdu.
Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve
Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimleri yapýldý.
Aile hekimleri için dava açtýlar
Mustafa Demirer
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Aile Hekimliði Genelgesi'nin iptali için Danýþtay’a
dava açtýklarýný bilrdirdi.
Saatçi, þöyle dedi;
"Saðlýk-Sen olarak, Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan aile hekimleri ve aile
saðlýðý çalýþanlarýnýn hastanelerde mesai saatleri dýþýnda ayda asgari sekiz saat
nöbet tutmasýný öngören ihtiyaç halinde ise bu sürenin
üzerinde nöbet tutma görevi
veren genelgenin iptali için
Danýþtay'da dava açtýk.
Haftalýk 40 saat çalýþan, binlerce hastayla birebir diyalog halinde olan aile
hekimliði çalýþanlarýnýn bu
çalýþmalarýn üzerine bir de
nöbet tutmak zorunda olduklarýna dikkat çekilen dava dilekçesinde mesai yo-
ðunluðunun, çalýþan saðlýðý
ve hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyeceði ifade edildi. Dilekçede, aile
hekimlerini ve aile saðlýðý
elemanlarýný nöbet tutmaya
zorlayan bu düzenlemenin
Anayasa'nýn 50. Maddesinde yer alan "Dinlenmek çalýþanlarýn hakkýdýr" hükmüne ve Türkiye'nin de taraf
olduðu Avrupa Sosyal Þartý'nýn "Adil çalýþma koþullarýna sahip olma hakký" baþlýklý 2. maddesinde yer alan
hükümlere tamamen aykýrý
olduðu belirtildi. Anayasa'nýn 11. Maddesinde yer
alan "Kanunlar Anayasaya
aykýrý olamaz" ilkesi gereði
anayasal hak olan çalýþanýn
dinlenmesi hakkýnýn, nöbet
zorunluluðu getiren 5258
sayýlý Aile Hekimliði Kanunu ile ihlal edildiði belirtilen dilekçede Danýþtay Baþ-
kanlýðý'nca Anayasa'ya aykýrý olan bu düzenlemenin
iptali talebiyle Anayasa
Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi."
Göcenovacýðý Köyü sakinleri, yarýn yaðmur duasýna çýkacak.
KUTLAMA
Akademik hayatýndaki baþarýlarýnýn yanýsýra,
üstlendiði tüm görevlerinde her zaman
gururumuz olan, samimiyeti, yüksek karakteri,
memleket sevdasý ve idealist davranýþlarýna her
daim þahitlik ettiðimiz deðerli kardeþimiz
Sayýn
Doç. Dr.
Asým Balcý
’yý
Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel
Sekreterliði görevi nedeniyle kutlar, bizleri
gururlandýran bu görevinde, kýymetli
kardeþimize baþarýlar dilerim.
Reþit Keleþ
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi
7
8
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Baþkan muhtarlarýn
sorunlarýný dinledi
Enise Aðbal
Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
Bayat mahalle muhtarlarýyla yaptýðý toplantýda mahalle muhtarlarýnýn sorunlarýný dinledi.
Bayat Belediye Baþkanlýðý makamýnda
gerçekleþen toplantýda
geçtiðimiz yýl yapýlan
çalýþmalar ve 2014 yapýlmasý planlanan projelere iliþkin önemli
konular ele alýndý.
Ýlki yapýlan toplantýya Yeni Mahalle
Muhtarý Ali Abaz, Yatukçu Mahalle Muhtarý
Ahmet Köse, Kayabaþý
Mahalle Muhtarý Muhittin Doyran ve Dere
Mahalle Muhtarý Rasim Bilgiç katýldý.
Muhtarlar, talep ve ihtiyaçlarýný Baþkan Ün-
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, mahalle muhtarlarýyla toplantý yaptý.
lü ve yetkililere iletme
imkâný buldu.
Toplantýda kurumlar arasý koordinasyonun önemine deðinen Baþkan Ünlü,
“Ýstiþare toplantýlarýmýzla her zaman kurumlarý ve talep sahiplerini bir araya getirerek çözüme birlikte varýyoruz. Hedefimiz
merkezden en uzak
mahallemize kadar bütün Bayatlýlarýn yüksek standartlý hizmet
kalitesine kavuþmasýdýr. Kurumlarla yaptý-
ðýmýz iþbirliði de ilçemizi bir adým daha ileriye götürmektedir. Ýlçemiz yükselen ve geliþen bir seyir izliyor.
Bu toplantýmýzda da
muhtarlarýmýzý karþýlaþtýklarý sorunlarýn direkt muhataplarýyla
buluþturduk. Böylelikle sorun ilk aðýzdan
iletiliyor ve ilk aðýzdan
yanýt buluyor. Muhtarlardan gelecek talepler
doðrultusunda çalýþma
programý hazýrlayacaklarýný belirten Ünlü,
2013 yýlýnýn deðerlendirmesini ve 2014 yýlý
çalýþma projeleri hakkýnda istiþarelerimizi
tamamlandýk. Aylýk iþ
takip çizelgesi yapýlarak ay sonlarýnda deðerlendirme toplantýlarýna devam edilecek.”
dedi.
Bayat 23 Nisan’ý kutladý
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ile TBMM'nin açýlýþýnýn 94. yýlý Bayat’ta törenle kutlandý.
Bayat’ta bahar temizliði
Enise Aðbal
Bahar aylarýnýn
baþlamasýyla birlikte
Bayat’ta bahar temizliði de baþladý. Temizlik çalýþmalarý kapsamýnda ilçede bulunan
yol, cadde, sokak,
mezarlýklar, çocuk ve
aile parklarýnda temizlik yapýlýyor.
Yollarda kýþýn
meydana gelen buzlanmalarda kullanýlan
kum vb. malzemelerin temizlenmesi, toprak ve tozdan kurtarýlmasý için yol süpürme
kamyonu ile günlük
temizlik çalýþmalarý
iþleri baþlatýldý.
Bayat Belediye
ekipleri hummalý bir
çalýþma ile ilçenin
tüm
mahallerinde
cadde, sokak ve yollarýný temizleyerek güzel bir görünüme kavuþturacak.
Enise Aðbal
Bahar aylarýnýn baþlamasýyla birlikte Bayat’ta bahar temizliði de baþladý.
Kargý’da 23 Nisan kutlamasý
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramý tüm yurtta
olduðu gibi Çorum’un Kargý ilçesinde de coþkuyla kutlandý.
Kutlamalar Ýlçe
Milli Eðitm Müdürlüðü tarafýndan Atatürk anýtýna çelenk
sunulmasýyla baþladý.
Törene Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan,
Kargý Belediye Baþ-
kaný Zeki Þen, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Metin Küçükaydýn,
AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar,
okul ve kurum müdürleri katýldý.
Program öðrencilerin günün anlam
ve önemini belirten
þiirler okumasý, dans,
zeybek gösterileri ile
devam etti. (ÝHA)
Kargý’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlandý.
Program öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirler okumasý, dans, zeybek gösterileri ile devam etti.
Kargý’da 417 kiþiye hijyen eðitimi
Çorum’un Kargý
Ýlçesi'nde Halk Eðitimi
Merkezi
Müdürlüðü’nce açýlan ‘Hijyen
Eðitimi’ kursu tamamlandý.
Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe
giren, güzellik ve saç
bakým pazarlama ve
perakende yiyecek ve
içecek ve gýda teknolojisi hizmetlerinde çalýþanlarýn hijyen eðitimi
almasý zorunluluðunu
getiren yönetmelik nedeniyle Kargý Halk
Eðitimi Merkezi Müdürlüðü tarafýndan kurs
açýldý.
Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada ‘Yürürlüðe giren
güzellik ve saç bakým
pazarlama ve perakende yiyecek ve içecek ve
gýda teknolojisi hizmetlerinde çalýþanlarýn, iþyeri sahipleri, iþletenleri ve çalýþanlarýn hijyen
Tören Bayat Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlendi.
eðitimini almasý zorunlu hale getirilmiþtir.
Müdürlüðümüzce 15
ayrý meslek alanýnda
açýlan kurslara toplamda 417 kursiyer katýlarak, ‘Hijyen Eðitimi
Kurs Bitirme Belgesi’
almaya hak kazanmýþtýr’ denildi.
Açýklamada, her
meslek alaný için yeterli talebin olmasý halinde kurslarýn yeniden
açýlabileceði belirtildi.(ÝHA)
Kargý Ýlçesi'nde Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü’nce
açýlan ‘Hijyen Eðitimi’ kursu tamamlandý.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramý
ile
TBMM'nin açýlýþýnýn
94. yýlý Bayat’ta törenle kutlandý.
Bayat Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde
düzenlene törene Ýlçe
Kaymakamý Hakan
Þeker, Garnizon Komutaný Gökhan Emre, Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü, daire
amirleri, siyasi parti
ve vatandaþlar katýldý.
Spor branþlarýnda dereceye girenler ödüllendirildi.
Saygý duruþu ve
Ýstiklal
Marþý’nýn
okunmasý ile baþlayan törende öðrenci-
ler þiirler, þarkýlar
okudu. Yarýþmalar ve
gösterilerle süslenen
programda
spor
branþlarýnda dereceye giren öðrencilere
hediyeler verildi.
Osmancýk’ta 23 Nisan coþkusu
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramý Çorum’un
Osmancýk ilçesinde
büyük coþkuyla kutlandý.
Atatürk Anýtý'na
çelenk sunulmasýyla
baþlayan kutlamalar
Atatürk
Ortaokulu'nda düzenlenen 23
Nisan Þenliði ile devam etti. Kutlamalara
Ýlçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, Milli Eðitim
Müdürü vekili Ýbrahim Gökdere, daire
amirleri, okul müdürleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.
Törende bir konuþma yapan Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Vekili Ýbrahim Gökdere, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün,
bu büyük bayramý
çocuklarýmýza armaðan ettiðini hatýrlatarak, "Bugün millet
iradesini temsil eden
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açýlýþýnýn 94. Yýlýnýzý kutluyoruz. Yüce milletimize kutlu olsun.
Eðitim çocuk yaþta
baþlar. Kiþilik temellerini bu dönemde
atan çocuklarýmýz, bu
temeller üzerine hayatlarýný inþa ederler.
Bizler, istikbalimizin
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý
Çorum’un Osmancýk ilçesinde büyük coþkuyla kutlandý.
Minik öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý.
daha parlak ve baþarýlý olmasý için, yapmamýz gerekenin bilincinde olarak büyük
bir azimle çalýþýyoruz, çalýþmalýyýz. Ülkemizde eðitim alanýnda yeni yapýlanmalar hýzla devam etmektedir. Bizler bu
yeni oluþuma hazýrlýk
yaparak, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin hak ettikleri kaliteli ve güvenli eðiti-
mi vermenin çabasý
içindeyiz. Velilerimiz
ve çocuklarýmýz endiþe etmesinler. Bu süreçte dünyadaki deðiþimi yakalayarak milletimize ve ülkemize
daha kaliteli eðitimin
kapýlarýnýn açýlacaðýný düþünüyorum. Çocuklarýmýzýn eðitimlerinin þekillenmesinde yeni kararý çocuklarýmýz ve veliler verecektir "dedi.
Þiirlerin okunmasý ve halk oyunlarý
gösterileri ile devam
eden programda, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý dolayýsýyla
düzenlenen yarýþmalarda derece alan
okullarýn takýmlarýna,
öðrencilere madalya
ve kupalarý ile çeþitli
hediyeler
verildi.(ÝHA)
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Anadolu ÝHL ödüllendirdi
Emre Kut
Dünya Çocuk ve
Gençlik Derneði'nin
organizasyonu ile
Çorum
Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi'nde gerçekleþtirilen 'Deðerler Eðitimi
Projesi' kapsamýndaki sýnýflar arasý futbol
turnuvasýnda dereceye girenlere ve Tekvando Bölge üçüncüsü olan Fatmanur
Bekmezci'ye ödülleri
törenle verildi.
Okul Bahçesin-
Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerini kutladý.
de dün düzenlenen
ödül törenine Saðlýk
Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Aran, Dünya
Çocuk ve Gençlik
Derneði Temsilcisi
Seyfettin
Zengin,
Anadolu ÝHL Okul
Müdürü Hüseyin Kýr,
öðretmenler ve çok
sayýda öðrenci katýldý.
Çorum Anadolu
ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, ödül kazanan
tüm öðrencileri kutlayarak, baþarýlarýnýn
devamýný diledi.
Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kýz Meslek Lisesi salonunda kutlama programý yapýldý.
KML Kutlu Doðum'u kutladý
Emre Kut
Okul Bahçesinde dün düzenlenen ödül töreninde sportif alanlarda baþarýlý olan öðrenciler ödüllendirildi.
ATML'de siyer yarýþmasý
Emre Kut
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bölümler arasý siyer yarýþmasý düzenledi.
Okulun Konferans Salonu'nda dün yapýlan yarýþmayý Okul
Müdürü Galip Þahin, öðretmen ve çok sayýda öðrenci izledi.
Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþlayan yarýþmada günün anlam
ve önemini belirten bir konuþma yapan Okul Müdürü Galip Þahin'nin ardýndan Peygamber Efendimizin hayatýný anlatan sineviz-
yon izletildi.
Yarýþmada Jüri Din Kültürü Öðretmenleri Yunus Güney, Ferhat Becer, Ýsmail Çörüþ ve Rehber Öðretmeni Levent Sarý'dan
oluþtu.
Bölümler arasý siyer yarýþmasýnda öðrencilere Peygamber
Efendimiz'in hayatýyla ilgili 20 soru soruldu. Yarýþmaya 6 bölümden öðrenci katýldý.
Yarýþmada Pazarlama ve Perakende Alaný öðrencileri birinci
olurken, diðer yarýþmacýlara da çeþitli hediyeler verildi.
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bölümler arasý siyer yarýþmasý düzenledi.
Ýstiklâl’de dolu dolu 23 Nisan
Mustafa Demirer
Ýstiklâl Ýlkokulu
bahçesinde gerçekleþen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramý kutlamasýna
yoðun bir katýlým gerçekleþti.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan Okul Müdürü
Hüseyin Güler, günün
anlam ve önemini belirten bir konuþma
yaptý. Güler konuþmasýnda, "Türk Milleti'nin geleceðinin teminatý çocuklarýn; atalarýnýn izinden giderek,
ülkemizin huzuru, refahý ve geliþmesi için,
günü geldiðinde azim
ve kararlýlýkla sorumluluklarýný yerine getireceðine olan inancým
tamdýr. Dünyanýn bütün çocuklarýna ve çocuklarýmýza barýþ ve
mutluluk getirmesini
temennisiyle, 23 Nisan
Milli Egemenlik ve
Çocuk Bayramý'ný kutlar, mutluluklar dilerim." dedi.
Okul öðretmenlerinden Nedim Atar'ýn
koordinesinde hazýrlanan folklor gösterisi,
Mehmet Þahin ve Hacer Kara'nýn hazýrladýðý 'Kýnalý Hasan' adlý
piyes alkýþ topladý.
Kutlamalar kapsamýnda okul öðretmenlerinden Kadriye
Þahin'in hazýrlamýþ olduðu 2. sýnýf öðrencilerinin sunduðu 'Vay Halime' adlý dans gösterisi; Züleyha Bostancý'nýn hazýrladýðý 'Konyalým' adlý müzikli
dans gösterisi; 1-B sýnýfýndan Taha Kurak
adlý öðrencinin rep
gösterisi; 3.sýnýf öðrencilerinin
sunduðu
'Anadolu Ateþi ' adlý
gösteri yer aldý. Okul
müzik kulübünün hazýrladýðý gösteri ise beðeni topladý.
Programda aralara serpiþtirilen þiirler,
izleyicileri sýkmadan
günün anlam ve önemine uygun olarak sunuldu. 3-D sýnýfý öðrencilerinin sunduðu
müzikli dans gösterisinin ardýndan yarýþmalara geçildi.
Oldukça neþeli ve
heyecanlý geçen yarýþmalar bölümünde sýrasýyla, 1. sýnýflarýn bis-
Ýstiklal Ýlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlandý.
Öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý.
küvili ýslýk çalma ve
balon patlatma yarýþmalarý; 2. sýnýflarýn çuval ve yumurta yarýþmalarý; 3. sýnýflarýn
sandalye kapma ve
bardakta su taþýma ya-
rýþmalarý; 4. sýnýflarýn
elbise giyme, top taþýma ve halat çekme yarýþmalarý yer aldý.
Okul spor kulübünün hazýrlayýp sunduðu hentbol gösterisi,
sonrasýnda da resim
kulübünün hazýrladýðý
resim sergisinin açýlýþý
ve serginin gezilmesi
ile program neþe içerisinde tamamlandý.
Kutlu Doðum
Haftasý nedeniyle Kýz
Meslek Lisesi salonunda kutlama programý yapýldý. Etkinlikte Peygamber Efendimiz'i anlatan, ilahiler,
þiirler okunurken, sinevizyon gösterisi de
yapýldý.
Açýlýþ konuþmasýný Kýz Meslek Lisesi Müdürü Elvan Güneþ'in yaptýðý programý, okul idarecileri,
okul aile birliði yöne-
ticileri, öðretmenler
ve çok sayýda öðrenci
izledi.
Okul Müdürü
Güneþ konuþmasýnda
Peygamber Efendimiz'in hayatýndan kýsa
kesitler sunarak, Pey-
gamber sevgisinin
dünyayý aydýnlattýðýný, kalplere þefkat ve
merhamet aþýladýðýný
söyledi.
Zengin bir içerikle devam eden
programda, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon
yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere
hediyeleri verildi.
Etkinlik ikramla
sona erdi.
KTML’de bilgiler yarýþtý
Enise Aðbal
Çorum Kýz
Teknik ve Meslek
Lisesi Sosyal ve
Kültürel Faaliyetler Ekibi, 9. sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý düzenledi.
Önceki gün
okul konferans salonunda düzenlenen bilgi yarýþmasýnda öðrenciler
kýyasýya mücadele
etti. Yarýþma sonunda 9-E sýnýfý
190 puanla birinci, 9-D sýnýfý 170
puanla ikinci, AL9-A sýnýfý ise 160
puanla üçüncü oldu. Okul Müdürü
Elvan Güneþ, yarýþmada dereceye
giren üç öðrenciye
ödül verdi.
Yarýþma okul
öðretmenleri; Binnur Takta, Füsun
Özay,
Semiha
Durmuþ, Zümran
Yüce, Ahmet Bolat, Zeynep Kurt
tarafýndan organize edilirken, jüri
koltuðunda Tülay
Oktay, Rýza Yýldýrým, Füsun Özay
ve Vildan Ayçam
oturdu.
Yarýþma Önceki gün okul konferans salonunda düzenlendi.
Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal ve Kültürel
Faaliyetler Ekibi, 9. sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý düzenledi.
Öðretmenlere Oðuzlar
motivasyonu
Enise Aðbal
muz öðretmenleri di.
zenleyen, veli ziyaYükseköðreti- arasýnda dayanýþÖ ð r e n c i l e r i retleri gerçekleþtiöðretmenler
me Geçiþ Sýnavý manýn artmasý için LYS sýnavýna hazýr- ren
(YGS)’nda tüm pu- bu tür sosyal etkin- lamak için fe- hep birlikte yemek
an türlerinde ilçe liklerin yapýlmasý- dakârca hafta içi ve yedikten sonra tekbirincisi olan Bayat nýn gerekiyor.” de- hafta sonu kurs dü- ne turu yaptý.
Anadolu Lisesi
öðretmenleri
Oðuzlar’daki Altýn Koz Tesisleri’nde stres attý.
Öðretmenleri
yaklaþan Lisans
Yerleþtirme Sýnavý (LYS)’na motive etmek için
böyle bir organizasyon hazýrladýðýný belirten Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk
Nakcý, “Okulu- Bayat Anadolu Lisesi öðretmenleri Oðuzlar’daki Altýn Koz Tesisleri’nde stres attý.
10 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Dualar eþliðinde gerçekleþen maðaza
açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý.
Bien Seramik
Çorum’da
Akaydýn Yapý’nýn yeni maðazasý açýldý
Recep Mebet
Akaydýn Yapý ‘Bien Seramik Showroom’ Çorum’da hizmete girdi.
Akaydýn Yapý ‘Bien Seramik Showroom’ dün
Çepni Mahallesi Akþemsettin Caddesi numara 30’da
düzenlenen törenle hizmete açýldý.
Meftun ve Alper Akaydýn’ýn sahibi olduðu maðazanýn açýlýþýna Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Bien Seramik
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ali Ercan, Genel
Müdür Metin Savcý, Türkiye Satýþ Koordinatörü Bülent Soysaldý, Gül Pres Döküm Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Aret Polat, Kabinet Yapý Ürünleri
Genel Müdürü Hamdi Akay, bazý siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý,
inþaat þirketi sahipleri ve müteahhitler ile çok sayýda
davetli katýldý.
Açýlýþta konuþan Bien Seramik Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ali Ercan ve Genel Müdür Metin Savcý, Akaydýn Ailesi ile dostluklarýnýn geçmiþe
dayandýðýný hatýrlatarak örnek maðaza yatýrýmlarýndan dolayý tebrik ettiler.
Selamlama konuþmasý için kürsüye davet edilen
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da ‘hayýrlý olsun’
dileklerini paylaþtý.
Akaydýn Ailesi adýna kürsüye gelen Alper
Akaydýn, inþaat malzemeleri sektöründe 27 yýllýk bir
tecrübe ile yeni maðazalarýný hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi.
BÖLGENÝN EN BÜYÜÐÜ
Akaydýn Ailesi, açýlýþa katýlan davetlilerle yakýndan ilgilendi.
Açýlýþa katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Bien Seramik’in bölgedeki en büyük maðazasýný Çorum’da hizmete açmanýn gururunu taþýdýklarýný
dile getiren Akaydýn, konuþmasýnda þu ifadelere yer
verdi:
“Sektörde 27 yýllýk tecrübeye sahip babamýn
yolundan ilerleyerek 2007 yýlýnda ‘Ýnþaat bir serüvendir’ anlayýþýyla iþ dünyasýna adým attým. Herkes
bildiði iþi yapmalý düþüncesiyle yola çýktým.
Babamla birlikte yürüdüðümüz bu yolda Bien
Seramik baþta olmak üzere alanýnýn en güçlü oyuncularý ile el ele vererek büyümeye devam ettik. Firma olarak yaptýðýmýz bütün projelerde, müþteri
memnuniyetine olan hassasiyetimiz sayesinde her
zaman olumlu geri dönüþler aldýk.
Sadýk müþteri portföyü ancak doðru ürün ve
doðru hizmet anlayýþý ile saðlanabilir. Ýmzamýzý attýðýmýz her iþin arkasýnda gururla duruyoruz.
Bugünlere gelirken çalýþtýðýmýz bütün çözüm
ortaklarýmýza , tüm ekip arkadaþlarýma ve bize sonuna kadar güvenerek yaþam alanlarýný teslim eden deðerli müþterilerimize teþekkür ediyorum.”
Ulucamii emekli Ýmam Hatibi Hafýz Recep
Camcý Hocaefendi’nin yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ
kurdelesini protokol mensuplarý ve firma sahipleri
birlikte kesti.
Tebrikleri kabul eden Akaydýn Yapý yöneticileri, maðazayý gezen davetlilere ürün ve hizmetleri
hakkýnda bilgiler verdiler.
Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona
erdi.
Çetin Baþaranhýncal
Ali Ercan
Metin Savcý
Alper Akaydýn
Mýsýrlý mazlumlara
destek için nöbetteler
Recep Mebet
Mýsýr’da darbe
hükûmeti tarafýndan
idam cezasýna çarptýrýlan Müslüman
Kardeþler üyelerine
destek amacýyla Çorum’da nöbet çadýrý
açýldý.
Akýncýlar Derneði, Ýlim Yayma
Cemiyeti ve Hitit
Üniversitesi Suffa
Kulübü iþbirliðinde
organize edilen eylem çerçevesinde
PTT Merkez Müdürlüðü önünde çadýr kuruldu.
Mýsýr’da idama mahkum edilen mazlumlara destek için Çorum’da nöbet çadýrý açýldý.
MAZLUMLAR ÝÇÝN EL ELE
‘Mazlumlar Ýçin El Ele’ sloganýyla düzenlenen eylem hakkýnda bilgi veren Akýncýlar Derneði
Çorum Þube Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, “Mýsýr’daki idam kararlarýna tepki için Türkiye çapýnda baþlatýlan eylemlere destek amacýyla Hürriyet Meydaný’nda nöbet çadýrý kurduk” dedi.
28 Nisan 2014 tarihine kadar açýk olacak çadýrda bazý etkinlikler gerçekleþtiðini belirten Mustafa Çaðdaþ, “Numan Karaca tarafýndan hazýrlanan Mýsýr’ý anlatan kaligrafi çalýþmalarýnýn sergilendiði çadýrýmýzda Kuran-ý Kerim tilavetinin yaný sýra her akþam saat 19.00’da mazlum milletleri
konu alan slayt ve sinevizyon gösterimi yapýlýyor”
diye konuþtu.
NÖBET ÇADIRINDA YARIN
Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu’nun desteðiyle yarýn saat 17.00’de Seyfettin Zengin’in,
18.00’de ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý’nýn
birer sunum yapacaklarýný belirten Çaðdaþ, saat
18.30’da ise Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu
adýna Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil ile
Özgür-Der yöneticilerinden Murat Ýslam’ýn birer
konuþma yapacaklarýný duyurdu.
Akýncýlar Derneði’nin Türkiye çapýnda gerçekleþtirdiði Mýsýr konulu eylemlerin süreceðini
vurgulayan Çaðdaþ, tüm Çorum halkýný mazlumlar için nöbete davet etti.
Vestel’den ankastre
ürünlerinde kampanya
Akaydýn Yapý ‘Bien Seramik Showroom’ dün Çepni Mahallesi Akþemsettin Caddesi numara 30’da hizmete açýldý.
Recep Mebet
Çorumlu hanýmlarýn beðenisine
sunduklarýný vurgulayan Kamitoðlu,
Vestel ankastre mutfak
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
setlerinde kampanya baþladý.
“Yýl boyunca düzenlediðimiz
Vestel yetkili bayii Karen
kampanyalar ile her bütçeye hitap
Ticaret, kampanya ilgili tanýtým
eden ürünlerimizi cazip fiyat ve
etkinliði düzenledi.
ödeme seçenekleriyle
Çorumlu hanýmlarýn ilgisini
müþterilerimizin hizmetindeyiz.
çeken kampanya hakkýnda bilgi
veren Karen Ticaret sahibi
Belediye Taþ Bina arkasýndaki
Mehmet Kamitoðlu, “5 yýl
360 metrekarelik merkez
garantili Vestel ankastre setlerinde
maðazamýzýn ardýndan Osmancýk
12 ay taksit imkaný sunuyoruz”
Caddesi’ne yeni bir þube açmaya
Vestel ankastre ürünleri tanýtýldý.
dedi.
hazýrlanýyoruz.
Tek ürün alýmýnda yüzde 15, iki ve daha fazla
Yeni nesil beyazeþya ve zengin ürün
ürün alýmýnda yüzde 50 indirim yaptýklarýný anlatan
çeþitlerimizi yakýndan görmek ve
Mehmet Kamitoðlu, “Vestel ankastre serisi ile evin
kampanyalarýmýzla ilgili detaylý bilgi almak isteyen
kalbi mutfakta atar” diye konuþtu.
herkesi Yeniyol Mahallesi Belediye Taþ Bina arkasý
Ankastre setinde yer alan ocak, fýrýn,
Gazi 2. Sokak numara 4/B’de hizmet veren
davlumbaz ve bulaþýk makinesi gibi ürünleri
maðazamýza bekliyoruz.”
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Sevgi Evleri çocuklarýna
özel 23 Nisan eðlencesi
Recep Mebet
Fatma Baþköy, çocuklarýn 23 Nisan sevincine ortak oldu.
Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu öðrencileri için düzenlenen ‘Çocuk Þenliði’
önceki gün gerçekleþti.
CarrefourSA Ekspres Çorum Maðazasý’nýn evsahipliðinde düzenlenen þenliðe Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun, öðretmenler ve CarrefourSA çalýþanlarý ile çok sayýda
çocuk katýldý.
Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda düzenlenen
þenlik, pasta kesimi ile baþladý. Müzik dinletisi eþliðinde ikramlarýn tadýna varan çocuklar, MB Alýþveriþ Merkezi Oyun Parký’nda gönüllerince eðlendiler.
Sevgi Evleri çocuklarýna üç yýldýr bayram sevinci yaþatan CarrefourSA Ekspres Maðazasý Müdürü Serhat Rýza Özçam’ý tebrik eden Fatma Baþköy,
çocuklara ücretsiz eðlence imkaný sunan Oyun Gezegeni sahibi Ali Karar’a da teþekkür etti.
Çorum’daki diðer özel kurum ve kuruluþlardan
da sosyal sorumluluk projeleri beklediklerini ifade
eden Baþköy, organizasyonda emeði geçenlere de
þükranlarýný sundu.
Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu Müdürü Zeliha Uzun ise yaptýðý konuþmada
Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Çocuk Þenliði
düzenlenmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
Çay içmek için evden
ayrýlan vatandaþ kayýp
Recep Mebet
Kutlama programý pasta kesimiyle baþladý.
Baþköy, programda emeði geçenlere ve katkýda bulunanlara teþekkür etti.
Psikolojik tedavi gördüðü belirtilen Erden Ýlçi
(38) isimli vatandaþýn kaybolduðu
bildirildi.
Kale Mahallesi’nde annesiyle
birlikte yaþayan
Erden Ýlçi’nin geçtiðimiz Salý günü
Erden Ýlçi
“Kahveye çay içmeye gidiyorum” diyerek evden ayrýldýðý ve
bir daha kendisinden haber alýnamadýðý
kaydedildi.
Oðlunun günlerdir kayýp olduðunu belirten Gülüzar Kýlýç, durumu Emniyet’e de
bildirdiðini kaydetti.
Kýlýç, aradan geçen sürede herhangi
bir geliþme yaþanmamasý nedeniyle endiþeli bir þekilde beklediklerini ifade etti.
Kaybolan oðlunun bir an önce bulunmasýný isteyen anne, “Erden’i gören ya da
nerede olduðunu bilenlerin insaniyet namýna 212 23 90 veya 0537 818 86 58 numaralý telefonlara bilgi vermelerini rica ediyorum” dedi.
Kireçocaðý Köyü
yaðmur duasý yarýn
Yörükevler’de Kutlu
Doðum Haftasý etkinliði
Programa katýlanlara ‘Peygamberimiz, Din ve Samimiyet’ konulu vaaz verildi.
Recep Mebet
Yörükevler Kuran Kursu tarafýndan
düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programý
dün gerçekleþti.
Yörükevler Camii’nde gerçekleþen
programa Kuran Kursu Öðreticileri Þengül
Toprak, Cemile Taþcý,
Emel Bölükbaþ ve Ayþe Avcý ile çok sayýda
kursiyer katýldý.
Kuran-ý Kerim tilavetiyle
baþlayan
programda Kutlu Doðum Haftasý’nýn anlam ve öneminden
bahsedildi.
‘Peygamberimiz,
Din ve Samimiyet’ konulu sohbetle devam
eden programda ilahiler ve salavat-ý þerifeler okundu.
Düzenlenen
programla ilgili açýklama yapan Kuran
Kursu
Öðreticileri,
“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(S.A.V.)’in 1443. doðum yýl dönümünü
sevgi ve muhabbetle
kutluyoruz” diye konuþtular.
Yörükevler Kuran Kursu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle helva ikram etti.
700 KÝÞÝLÝK
KUTLU DOÐUM
HELVASI
Yörükevler Kuran Kursu tarafýndan
düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programýnýn ardýndan bayanlarýn da iþtirakiyle Cuma
namazý kýlýndý. Namaz
sonrasý cami cemaatine 700 kiþilik helva ikram edildi.
Yörükevler Camii Müezzini Ýdris Satýlmýþ’ýn da hazýr bulunduðu helva ikramý
sonrasý, organizasyona
destek veren ve katkýda bulunanlar için dua
edildi.
Düzenlenen programa mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi.
Programda Kutlu Doðum Haftasý’nýn anlam ve öneminden bahsedildi.
Recep Mebet
Oyun alanýnda gönüllerince eðlenen çocuklara çeþitli hediyeler verildi.
Çorum merkeze baðlý Kireçocaðý Köyü’nde, yarýn saat 11.00’de yaðmur duasý yapýlacak.
Kireçocaðý Köyü Muhtarlýðý ve Karaosmanoðullarý Derneði iþbirliðinde organize edilen duanýn yaný
sýra öðle namazýný müteakiben katýlýmcýlara yemek
ikram edilecek.
Programla ilgili açýklama yapan Köy Muhtarý
Ömer Eldemir ve Dernek Baþkaný Durmuþ Batman,
“Çorum’daki ve gurbetteki tüm hemþehrilerimizi duamýza bekliyoruz” diye konuþtular.
Gazeteciler Cemiyeti’nin
Ýncesu Kanyonu gezisi yarýn
Recep Mebet
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen 'Ortaköy Ýncesu Kanyonu
Gezisi' yarýn gerçekleþecek.
Ýl Özel Ýdaresi ile
Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün katkýlarýyla ücretsiz olarak
düzenlenen geziye
katýlmak isteyen Cemiyet üyeleri, isimlerini
bugün
saat
17.00'ye kadar 224 24
00 (Dahili 116) numaralý telefon hattýna
bildirecek.
Pazar sabahý saat
09.00’da Saðlýk Ýl
Müdürlüðü önünden
kalkacak Özel Ýdare’ye ait otobüsle Or-
taköy’e gidecek olan
Cemiyet üyeleri, Ýncesu Kanyonu’nda
doða yürüyüþüne çýkacak.
Doða yürüyüþüne uygun ayakkabý
tercihi konusunda katýlýmcýlarý uyaran organizatörler, yaðmur
yaðýþý olasýlýðýna karþý þemsiye ya da yað-
murluk getirilmesi
önerisinde de bulundular.
Katýlýmcýlarýn
beraberlerinde kumanya getirebilecekleri gibi Ýncesu Köyü'nde hazýrlanan yanýç ve katmer gibi
köy çöreklerinden satýn alabilecekleri de
ifade edildi.
Abdibey Camii’nde
Kutlu Doðum programý
Cuma namazý çýkýþýnda ise Yörükevler Camii cemaatine Kutlu Doðum helvasý daðýtýldý.
Recep Mebet
Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz
Abdulmetin Balkanlýoðlu’nun konuþmacý
olarak katýlacaðý ‘Hazreti Peygamberimizin Kutlu Doðumu’ konulu vaaz programý bugün akþam namazýný müteakiben
Abdibey Camii’nde gerçekleþecek.
Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de
yer ayrýldýðý bildirildi.
12 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Kamu ve finans
sektörünü anlattýlar
Enise Aðbal
Hitit Üniversitesi
Ýnsan Kaynaklarý Merkezi, Çorum Çalýþma ve
Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü
ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðý'nýn
ortaklaþa düzenlediði 3.
Kültür, Sanat, Kariyer
ve Geliþim Günleri, 2123 Nisan tarihlerinde
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleþtirildi.
Kariyer günü etkinliklerinde ÝÞKUR tarafýndan kamu ve finans
sektöründe iþ ve kariyer
olanaklarý hakkýnda paneller, iþ arama becerileri, özgeçmiþ (CV) hazýrlama ve mülakat teknikleri hakkýnda konferanslar düzenlendi.
‘Kamu Sektöründe
Ýstihdam ve Kariyer
Olanaklarý’ konulu panele katýlan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy,
kaymakamlýk mesleðine
giriþ aþamasý, mesleðin
eðitim süreci ve meslek
hayatýnda karþýlaþtýðý
zorluklar ile yaþadýðý ilginç olaylar hakkýnda
öðrencilere bilgi verdi.
Türkiye Ýþ Kurumu Ýþ ve
Meslek Danýþmanlýðý
Dairesi Baþkaný Sinan
Temur, Türkiye Ýþ Kurumu’nun geçmiþten günümüze kadar geçirmiþ
3. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri gerçekleþtirildi.
Etkinlik Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlendi.
dam ve kariyer olanakprogramlarý hakkýnda
olduðu deðiþim aþamalarýný anlattý.
ayrýntýlý bilgiler verdi.
larý, ÝÞKUR'un yapýsý
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
ve görevlerini, Ýþ ve
‘Bankacýlýk ve FiGenel Sekreteri Ömer
Meslek Danýþmanlýðý Ýle
nans Sektöründe ÝstihAslan ise kendi kariyer
ÝÞKUR'un düzenlemiþ
dam ve Kariyer Olanaksürecini ve öðrencilere
olduðu mesleki eðitim
larý’ konulu panele ise
kamu sektöründe istihkurslarý, iþbaþý eðitim
Ziraat Bankasý Çorum
Bölge Yöneticisi Ýbrahim Enver Yumuk, Çorum Halk Bankasý Þube
Müdürü Cemal Kaçay
ve Garanti Bankasý Çorum Þube Müdürü Burhan Tekin katýldý. Katýlýmcýlar, bankacýlýk sektöründe iþe alým sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, bankacýlýk sektöründe çalýþmanýn zevkli
ve zor yönleri, kamu ve
özel bankalarda kariyer
olanaklarý, bankalarýn
çalýþanlara sunmuþ olduðu olanaklar hakkýnda
ayrýntýlý bilgi vererek
öðrencilerin bankacýlýk
hakkýndaki sorularýný
cevapladýlar.
3. Kültür, Sanat,
Kariyer ve Geliþim
Günleri kapsamýnda düzenlenen ve ÝÞKUR Ýþ
ve Meslek Danýþmanlarý
Þuayip Helvacý, Soner
Süzer ve Okan Keklik’in ayrý ayrý sunduklarý iþ arama becerileri
eðitimi, özgeçmiþ hazýrlama, iþ baþvuru formlarýnýn doldurulmasý ve iþ
görüþmesi ve mülakat
teknikleri hakkýnda verdikleri konferanslara öðrenciler yoðun katýlým
gösterdi. Konferanslarda Çorum Ýþ Piyasasý
hakkýnda da bilgiler verildi.
Bahçelievler Ýlkokulu 23 Nisaný çeþitli etkinlikler düzenleyerek coþkulu bir þekilde kutladý.
Bahçelievler’de coþkulu kutlama
Bahçelievler Ýlkokulu 23 Nisaný çeþitli
etkinlikler düzenleyerek coþkulu bir þekilde
kutladý.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramý'ný kutlayan
çocuklar, ailelerine
sergiledikleri gösterilerle unutulmaz anlar
yaþattý.
3/B Sýnýfý öðrencilerinden Zeynep Özdemir'in açýlýþ konuþmasý ile baþlayan program, halk oyunlarý, yarýþmalar, þiir ve ödül
töreni ile son buldu.
Bahçelievler Ýlkokulu tarafýndan "Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu þiir, resim
ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi.
Þiir dalýnda 4/F
sýnýfý öðrencisi Nur
Toker, Resim dalýnda
4/A sýnýfý öðrencisi
Özge Akaydýn ve
Kompozisyon dalýnda
3/F sýnýfý öðrencisi Irmak Ersöz'e ödülünü
Bahçelievler Ýlkokulu
Okul Aile Birliði adýna
Hayrettin Özdemir ve
okul öðretmenlerinden
Çocuklar, ailelerine sergiledikleri gösterilerle unutulmaz anlar yaþattý.
Program, halk oyunlarý, yarýþmalar, þiir ve ödül töreni ile sona erdi.
Halil Bektaþ verdi.
gör, Bahçelievler ÝlkoÇocuklara kutlama sokulu Okul Aile Birliði
nunda çeþitli hediyeler
Programa, BahçeÜyeleri, okul öðretverildi.
lievler Ýlkokulu Müdümenleri, veliler ve çok
rü Adnan Uygur Gün(Haber Merkezi)
sayýda öðrenci katýldý.
Karþýyaka 23 Nisan’ý kutladý
Enise Aðbal
ÖGEM’in konuðu Celal Bayar Üniversitesi’nden emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu oldu.
Tatlýsu, ÖGEM öðrencileriyle buluþtu
Enise Aðbal
Celal Bayar Üniversitesi’nden emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim
Merkezi (ÖGEM) öðrencilerine ‘Sevgi’ konulu konferans verdi.
ÖGEM tarafýndan düzenlenen konferansa katýlan
Tatlýsu hoca, vatana, millete, anneye ve arkadaþa duyulan
sevgiyi þiirlerle anlattý. Öðrenciler de bildikleri þiirleri
Tatlýsu’yla paylaþtýlar.
Merkez Müdürü Ümmügül Akseki, programdaki
paylaþýmlarýndan dolayý Mehmet Tatlýsu’ya teþekkür
ederken, konferanstan çok etkilenen öðrenciler Tatlýsu
hocayla hatýra fotoðrafý çektirip, imza aldýlar.
Karþýyaka
Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý’ný çeþitli
etkinliklerle kutladý.
Okul bahçesinde düzenlenen
kutlama programýna okul idaresi,
öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý.
Okul Müdürü
Gürsel
Semerci’nin açýþ konuþmasýyla baþlayan
programda öðrenciler
yaptýklarý
gösterilerle bütün
hünerlerini sergilediler.
Karþýyaka Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý’ný çeþitli etkinliklerle kutladý.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý.
Motosiklet yayaya çarptý, 2 yaralý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde
motosikletin yayaya çarpmasý sonucu
2 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre, OsmancýkSamsun Karayolu Dereboðazý mevkiinde meydana gelen kazada, Muzaffer
C. (22) yönetimindeki 19 HL 776 pla-
kalý motosiklet, yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek güvenlik þeridinde yürümekte olan Þaban Aktay’a (20)
çarptý. Kazada aðýr yaralanan motosiklet sürücüsü Muzaffer C. ile yaya
Þaban Aktay, ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada
yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
Yaralýlarýn durumunun ciddiyetini koruduðu ve kazayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü öðrenildi.(ÝHA)
Öðrenciler yaptýklarý gösterilerle bütün hünerlerini sergilediler.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:26 Cemâzil-Âhýr: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:13 Nisan 1430 Kasým:170
26
2014
NÝSAN
Ýnsanlardan gelen sýkýntýlara sabretmeyen, onlara karþýlýk vermeyi terketmeyen kimse, sabýrlý sayýlmaz.
Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.02
05.39
12.45
16.31
19.39
21.07
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
VEFAT EDENLER
1-Aðcaðýz Köyü' nden gelme, Hüseyin, Arif, Mustafa, Mehmet, Hamza ve Ýbrahim ALKAÞ' ýn babasý; Hüseyin ALKAÞ.
2-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Hüseyin ve Ýbrahim
ÖZGÜN' ün annesi, Yedaþ çalýþaný Ahmet ve Veteriner Hacý
ÖZGÜN' ün babannesi; Miyase ÖZGÜN.
3-Dodurga Çiftlik Köyü' nden gelme, Ali CAN' ýn babasý, Erdal AKKAYMAK' ýn kayýnpederi, Hayri ÞAMLI' nýn kuzeni, Ünsal CAN' ýn aðabeyi; Veysel CAN.
4-Karacaköy' den gelme, Merhum Kerep BÝÇER' in eþi, Ali,
Ahmet, Ýbrahim, Mehmet ve Bayram BÝÇER' in annesi; Hacer
BÝÇER.
5-Þendere Aktaþ köyünden gelme, Fidanlýkta çalýþan Cemal, Yüksel ve Hüseyin ÇORLU"nun babalarý, Hüseyin ÇORLU
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Asli isimlendirilmesi ile namý "Devlet-i Aliyye" (Yüce DevHüsnü Salih CENAN
let) olan Osmanlý Devleti, elbette
ki bir ilahi gayeye matuf olarak
teþekkül etmiþti ve iþte tam da bu
sebepten dolayý bir harp müessesesi teþkil ettirme hedefi gütmüþtü. Evvela, Osman Gazi devrinde,
"nöker" adý verilen "yoldaþ"larý,
"dava dostlarý" ile birlikte bu ulu
arzuya dönük gayretlerde bulunuldu. Aþiretler içinde "bölük"
sistemine ait yapýlar kuruldu. Ýbni Battuta, bu "bölük" tabirini "müluk" ile yani mülk edinmeler, malik olunanlar manasýna kullanarak
Osmanlý'nýn asli gayesinin maruf tabirle "ila-yý kelimatullah" olduðu tespitinde bulundu. Öteden beri bilinip tatbik edilen vur-kaç taktiði (gerilla harbi) Osmanlý'da da cari idi. En muhteþem misallerinden biri olarak Lala Þahin Paþa'nýn müttefik haçlý ordusuna (baþlarýnda Macaristan adýna Layoþ vardý) ani bir baskýn vererek bu sistemi tatbik ettiði Sýrp Sýndýðý Muharebesini biliyoruz. Çinli Sun
Tzu'nun "Savaþ Sanatý" adlý eseriyle birlikte bir felsefi buut da kazanmýþ olan harp tarihi, en ihtiþamlý sembolik þeklini Osmanlý'da
almýþtý. Öyle ki klasik devir Osmanlý tarihinde ateþli silahlar dahi
orduda kullanýldý. Ýlk topun 1389'da vuku bulan Kosova Meydan
Muharebesi'nde "gümbürdetildiðini" bilmekteyiz. Çinlilerin keþfettiði barutu 1230'lu yýllarda Moðollar iyiden iyiye ustaca kullanabiliyorlardý. Bu teknikler, XII. asýr ortalarýnda Ýran, Irak ve Suriye
yoluyla Anadolu'ya intikal etti. 1320'lerde Endülüs'te, 1360'larda
Mýsýr Memluklerinde de kullanýlan topun, ilk defa Avrupa'da hangi tarihte kullanýldýðý bilinmese de, yýl olarak 1284'ü veren tarihçiler vardýr. 1327 tarihli bir minyatürde, demir gülle atan pirinç toplar resmedildiðine göre, tarihleme aþaðý yukarý doðrudur. 1470'te
ölen Chalkokondyles, II. Murad'ýn Ýstanbul kuþatmasýnda toplarý
kullandýðýný kaydeder. Bunun yanýnda Osmanlý, sadece taarruzda
deðil, müdafaada da fail olmak kastýyla Avrupalýlardan çeþitli savaþ taktikleri de almýþtýr. Mesela Bohemya'da (bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarýnýn civarý) 1419-1436 arasý faaliyette bulunan
Husçulardan (Hýristiyan reformist Jan Hus taraftarlarý) "Wagenburg" adlý savaþ taktiði de alýnmýþtý. Bu taktikte at arabalarý birbirine dairevi bir surette zincirlenerek süvari taarruzlarýna karþý bir
nevi set oluþturulurdu. Osmanlý ise buna top ve tüfek ekleyerek bu-
nu "Tabur Cengi" ne dönüþtürdü.
Varna Muharebesi'nde görülüp alýnan bu taktiðin bir de at arabalarýnýn etrafýna hendek kazýlarak yapýlan türü de vardý ki, buna da "Ýstabur" denirdi.
Osmanlý'da ateþli silahlar
içinde toplar mühim bir yer iþgal
ediyordu. Bunlar þahi (büyük), miyane (orta) ve küçük toplar olmak
üzere üç ana branþa ayrýlýyordu.
Kanon, havan, þayka, balyemez,
bacaluþka gibi isimleri haiz bu toplarýn her birinin ebadý, menzili, döküm ve yapým þekli birbirinden farklý idi. Mesela "kolunburna"
isimli top, 3 kiloluk gülleler atabilen uzun menzilli bir silahtý. Toplara "darbe vuran" manasýnda "darbzen" denirdi. Bir de bu toplarýn
daha küçük versiyondaki çeþitleri vardý. Bunlar da saçma, eynek,
prangý, misket ve þakaloz gibi isimler alýrdý. Misalen prangý, tüfek
gibi elde tutulabilen ve yaklaþýk 15o gramlýk küçük gülleler atabilen bir top türü idi. Þakaloza ise Osmanlýlar "kancalý tüfek" derlerdi; Macarlardan alýnma bu top da 12 ile 37 gr. arasýnda aðýrlýða sahip kurþunlar atardý. (Tafsilat için bkz. Ateþli Silahlar Tarihi- Kenneth Chase)
Osmanlý'da tüfek kullanýmý da ayrý bir ihtisas sahasýný oluþturacak bir yapýya sahiptir. Tüfek ismi ilk defa Divan-ý Lügat-it
Türk'de "tüvek" olarak geçer. Konstantinopolis'in fethi esnasýnda
kullanýlan "arkebüz" tipi tüfekler olduðu gibi, top olarak da vidalý,
iki parça toplar vardý. Osmanlý'nýn bilhassa Mýsýr Seferi ile (Yavuz
Sultan Selim devri) Memluklar'a galebe çalmasýnýn sebeplerinden
biri de iþte bu tür top yapýmýna ehemmiyet verilerek, sadece büyük
aðýr toplarýn deðil, ayný zamanda hareketli hafif toplarýnda Osmanlý ordusunda kullanýlmasý idi. Mýsýr'daki Mukattam Daðý, Memluklarýn sabit toplarýyla çevrelenince, Yavuz'un ordusu bu daðý diðer
taraftan dolanarak hafif toplarla Memluk ordusuna ani bir baskýn
verme imkânýný elde etti. Petro "strelitz" denen klasik Rus askerini
bertaraf edip de, "Noviy Stroy" denilen yeni nizamý kurunca, Osmanlýda da birtakým askeri reform harekâtýna ihtiyaç duyuldu. Bu
gaye 1826'da gerçekleþtirilmeye çalýþýldý; ama ruhu anlaþýlamadýðý
için bu hareket bir "düþük yapma" þekline bürünmekten kurtulamadý.
2- KÝRLÝ- PASLI - HÝJYENÝK OLMAYAN TUVALETLER:
pacaktýr. Diðer taraftan tuvaletle ilgili bir konu açýldýðýnda mutlaka Çorum'dan bir cümle ile bahsedecektir.
Ýþte size en beleþ yoldan en kolay
memleket reklamý.
Bu tür yerlerden her kesimin istifade etmesiyle beraber, özellikle beli bükülmüþ yaþlýlarý, hayatýn zorluklarýný üzerinde taþýyan özürlüleri - engellileri rahatlatacak hizmetlerdir. Bir
yaþlýyý, bir engelliyi mutlu etmek, yaþam þartlarýný kolaylaþtýrmak bazen
2
BÝR ÞEHRÝ MUTLU ETMEYE BEDELDÝR. Unutmayalým ki onlarýn
samimi dualarý daha çok kabule þayandýr.
Bu baðlamda; Ankara Hacý Bayram Cami tuvaletlerinin yansýmasý olarak Ulucami ve Hýdýrlýk Camilerine modern abdesthane kazandýran belediye baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ BEYE ve emeði geçenlere kalbi teþekkürler ediyorum. Benim þahsi görüþüm kim olursa olsun, bir alanda olumsuzluk gördüðümüzde nasýl eleþtiriyorsak GÜZELLÝK GÖRDÜÐÜMÜZDE AYNI ÖLÇÜDE ÖVEBÝLMELÝYÝZ. Bunu
becerebilirsek ümit ederim ki yeni yeni güzellikler doðacaktýr. Zira en
ucuz hediye aferindir ama bazen aðýrlýðýna paha biçilemez.
Diðer taraftan ilçelerimizde ve özellikle Karadeniz'i Ýstanbul'a
baðlayan OSMANCIK ilçemizde ayný modernlikte tuvaletler görmek
istiyoruz. Ümit ederim çiçeði burnundaki Hamza KARATAÞ baþkanýmýz bu konuya bir el atarda, bizde bir gün teþekkür yazýsý yazarýz inþallah.
*
NE OLUR BU ÖNERÝYÝ BÝR DÜÞÜNELÝM: 'Sorun gören, çözüm önerisi sunmak zorundadýr' sýrrýnca depremlerde en büyük problemlerin baþýnda tuvalet - banyo ihtiyacý gelmektedir. Ýnsanlar evini barkýný terk etmek istemez. En yakýn boþ alana yataðý yorganý atar. Binalara da korkudan giremez. (Marmara depreminde yaþandý) Tuvalet - banyo ihtiyacý had safhaya ulaþýr. Kuyruklar uzar. Kavgalar çýkar. Aðaç diplerine ihtiyaç giderenlere þahit olursunuz. Dahasý banyo ihtiyacý olduðu
halde imkân bulup ta yapamayanlarý duyarsýnýz… Benimde görev aldýðým, KARGI - SARAYCIK köyünde 2005 'te çýkan yangýn sonrasý geçici banyolar 10-15 gün gecikince vatandaþ: 'YAZ GÜNÜ - KOKUYORUZ DÝYE' tepki göstermiþti.
Siz banyo ihtiyacýndan dolayý Cuma namazýna gidemeyen bir
Müslümanýn çekeceði ýstýrabý hissedebilir misiniz? Buna suni çözüm
olarak en uygun alan parklardýr. Çünkü parklar ortak kullaným alanýdýr
ve muhtemel ki depremlerde en az zarar görür. Ayrýca normal zamanlarda rutin ihtiyacý görür Parklarýn altýna yapýlacak güvenli tuvaletler - banyo olarak kullanýlabilecek kabinler ve içinde el feneri, kazma kürek, keser, pense, keski, su, apartman bilgi formlarý, yaralý teslim formlarý vb
malzemelerin bulunacaðý mini depolar olabilir.
Bize düþen görev kafa yormak ve fikirlerimizi etkili - yetkililere
arz eylemek…
Fikrin Ýleri
Ufuklarýnda
Osmanlý savaþ
taktikleri
Mahir ODABAÞI
Kýrýk dökük, hijyenik olmayan bu
Milli Eðitim Müdürlüðü
tür tuvaletleri ancak çok zor durumSivil Savunma Uzmaný
da kaldýðýmýzda kullanmak mecburiyetinde kalýrýz. Ama orada geçecek 3-5 dakika zindan olur. Adeta
gözümüzü kapar, burnumuzu týkarýz. Çünkü:
* Kapýlar kýrýk döküktür ve
iðrenç yazýlar vardýr
* Paltonuzu asmak için askýlýk yoktur
* Çeþmeler bozuktur, açýnca
kapatamazsýnýz
* Suyu kullanabilmek için
tas, hortum yoktur
* Tuvalet taþý ve etrafý pisliklerle doludur
* Kabinlerin lambasý doðru dürüst yanmaz
* Kabinlerdeki kapýlarýn kilidi yoktur
* Çocuklar, bayanlar güvenli kullanamaz
* Özürlülerin kullanacaðý hesap edilmemiþtir
* Lavabolar kirlidir. Sabun, ayna yoktur
Ýmam hatip lisesinde öðrenciyken Ulucami civarýnda gezerken, kýþýn tuvalet ihtiyacý veya abdest alacaðýmýz zaman kapalý alan suyu biraz
daha ýlýk olur diye Azap Ahmet camiisini tercih ederdik. Ya þimdi? Tuvaletler her kesimin kullandýðý ortak alanlardýr. Sadece cami cemaati deðil o bölgeye yolu düþen herkesin uðrak yeridir. Ayný zamanda þehirlerin, köylerin simgesidir. Olumlu ve olumsuz reklam vesilesidir. Bunu
þöyle bir örnekle açýklayalým. Ankara'dan Karadeniz'e geziye giden kafile saat kulesi dibinde bir saat mola verdi. Namaz kýlacak veya ihtiyaç
giderecek vatandaþlar minareyi görmesiyle beraber Ulucami'ye yönelecektir. Bahçeye gelip tuvaleti görünce, þöyle bir alýcý gözüyle bakacak
ve kendi kendine:
* Fiziksel görüntü - HARÝKA
* Özürlü-yaþlý ulaþýmý - HARÝKA
* Tuvalet kabinleri temiz - HARÝKA
* Sürekli sýcak su sistemi - HARÝKA
* Bayanlar için güvenlik - HARÝKA
* El kurulama sistemi- HARÝKA
* Ücret yok, beleþ - HARÝKA diyecektir
Sonra kafile buradan kalkýp baþka bir þehre hareket etti. O þehirde
de yine mola verdiler. Ýhtiyaç gidermek için tuvaletlere gittiler. O da ne,
önceden bahsettiðimiz þekilde tuvaletler kýrýk dökük, temizlik sýfýr üstüne sýfýr… O anda ilk akla gelen ne olacak? ELBETTE ÇORUM OLACAK… Her otobüse binince 'bir Çorum'a bak birde bu þehre bak.
Adamlarýn temizlik anlayýþý ne kadar farklý' diye ilimizin reklamýný ya-
Temiz tuvaletler
için teþekkürler
13
Bir Hayatýn Ýçinden 3
Bir evin inþasýn da,
Eþyalarýn temininde,
Eve lazým olacak olan neler
varsa o temin eder.
Helal yolla kazandýklarýný evin
fertlerine harcar.
Çocuklarýnýn geleceði için ne
gerekirse yapar.
Onlarý meslek sahibi yapmak
için, eðitimlerini tamamlamalarý
için her fedakarlýktan kaçýnmazlar..
O babadýr…
Sert gibi görünür ama ailenin
Raþit Yücel
ana direðidir.
rasityücel@
Çocuklarýnda gelen her mencorumhakimiyet. net
fi þeyler onu rencide eder.
Çocuklarýnýn baþarýlarý babayý
mesut ve bahtiyar kýlar.
Bir dedeler vardýr. Bir de anne ve babaanneler…
Onlar bir hanenin bereket direkleridirler..
Hayatýn son zamanlarý onlarý nazikleþtirmiþtir.
Hassaslaþýrlar. Bir çocuk hükmüne geçerler…
Hayatýn birikimleri onlarýn benli bükmüþtür. Ýþte hayatýn için de hep bunlarý yaþarýz. Hangi ülkede ,
Hangi kýtada olursanýz olunuz…
Hayatýn bu hallerine her insan muhataptýr.
Bu hayatlarý iman güzelleþtirir.
Küfür bu halleri insanýn hayatýndan zehirden
beter hale getirir.
Hayat böylece devam eder.
(Son)
Tefekkür
Dünyamýz
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
BOZDOÐAN
M.SÝNAN MH. CEMLBEY
CAD.NO:74/E METROPOL
KARÞISI 234 46 45
HÝTÝT
U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANIÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI 270 10 58
DEVA
ÖZEL ELÝTPARK
HASTANESÝ KARÞISI
213 74 99
DUYGU
GAZÝ CAD. NO: 36/E (
KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI
) 213 14 02
PAZAR
ÞAHÝN
M.SÝNAN MAH. 5.CAD. CUMA PAZARI KARÞISI
234 73 00
OYA
GAZÝ CAD. NO:53/A (
VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI
) 213 88 16
2.9539
2.9555
2.1345
2.1353
Gram
ALIÞ
89,31
SATIÞ
89.36
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6878
26 NÝSAN 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Defterdarlýk fidan dikti
Enise Aðbal
Çorum Ýl Defterdarlýðý, 25. Vergi Haftasý etkinlikle çerçevesinde fidan dikimi gerçekleþtirdi.
Maliye Hatýra Ormaný’nda düzenlenen etkinliðe
Defterdar Vekili Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý
Keleþ, Muhasebe Müdürü Hacer Solak, Vergi Dairesi
Müdür Yardýmcýsý Saime Þaþmaz ve Defterdarlýk personeli katýldý.
Personel, fidan dikimi sýrasýnda keneye karþý da
önlem aldý.
Çorum Ýl Defterdarlýðý, 25. Vergi Haftasý etkinlikle
çerçevesinde fidan dikimi gerçekleþtirdi.
Personel, fidan dikimi sýrasýnda keneye karþý da önlem aldý.
Milyonlarýn
gözü bu yasada
Milyonlarýn gözü torba yasa tasarýsýnda. Sosyal
güvenlikle ilgili torba yasa tasarýsý, Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'a iletildi, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Torba yasa tasarýsýnýn Meclis tatile girmeden yasalaþtýrýlmasý hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre; sosyal güvenlikle ilgili pakette, 3 çocuk teþviði, kadýn istihdamýnýn desteklenmesi, Bað-Kur borçlarýna iliþkin
düzenlemeler ile taþeron iþçilere saðlanacak yeni güvenceler yer alacak. Paket ile taþeron iþçi tanýmý yeniden yapýlacak. Genel Saðlýk Sigortasý borçlarýna yönelik düzenleme ile kamu çalýþanlarýyla ilgili 9 düzenlemenin tasarýda yer almasý bekleniyor.(Haber Merkezi)
‘Hangisi Babasý’ sahnelendi
Çorum’un Sungurlu ilçesi Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ‘Hangisi Babasý’ adlý tiyatro gösterisi büyük beðeni topladý.
Özel Ýdare Konferans Salonu’nda düzenlenen
tiyatro gösterisini Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Hitit
Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, daire amirleri,
okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda vatandaþ
izledi.
2 perde halinde gösterilen komedi tarzý tiyatro gösterisinin yönetmenliðini Hakan Topallý yaparken, oyuncularýn sergilediði performans izleyiciler tarafýndan uzun süre alkýþlandý.(ÝHA)
Sungurlu HEM ‘Hangisi Babasý’ adlý tiyatro gösterisini sahneledi.
Oyuncularýn sergilediði performans izleyiciler tarafýndan uzun süre alkýþlandý.
Otomobil kamyonla çarpýþtý
Sungurlu ilçesinde otomobille kamyonun çarpýþmasý sonucu, 3 kiþi yaralandý.
Sadýk Arslan (64) yönetimindeki 06 ZJ 877 plakalý otomobil, Hacettepe Mahallesi'nde Recep Mumcu'nun (47) kullandýðý 19 TV 854 plakalý kamyonla
çarpýþtý.
Kazada, otomobilde bulunan Penpe (69), Serpil
(52) ve Ýsmail Arslan (45) yaralandý.
Yaralýlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. (AA)
Rengârenk kutlama
TEGV Çorum Öðrenim Birimi 23 Nisan etkinliði düzenledi.
Enise Aðbal
Dönem sonuna
hýzla yaklaþan TEGV
Çorum Öðrenim Birimi, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramý’ný da çocuklarý ile birlikte kutladý.
Etkinliklerin yoðunluðu ve havanýn sýcaklýðý ile bunalan çocuklara birim bahçesinde etkinlik düzenleyen
Öðrenim Birimi çocuklarýna ikramlarda bulunan Turkuaz Yemek ve
pepsi-kola da onlarýn
neþesine ortak oldu.
Birim Sorumlusu
Serpil Çetin, etkinlik
kapsamýnda daðýttýklarý
balonlarla TEGV Çorum Öðrenim Birimi
hakkýnda bilgi sahibi
olmayan vatandaþlara
ve çocuklara ulaþabildiklerini söyledi. Çetin,
“Albayrak Caddesi ve
Pir Baba Çamlýðý civarýnda palyaçolarý ile
birlikte çocuklara kýrmýzý balonlar daðýtan
Eðitim Gönüllüleri, çocuklarýn gününde onlarý mutlu etmeyi baþardý.
Çorum’un iþadamlarýndan olan Ýbrahim Çetintürk’ün yaptýðý baðýþ
kapsamýnda gerçekleþtirilen bu etkinlik eðlenceli bir þekilde düzenlenmiþ oldu. Gönüllü ordusuyla birlikte
daha yeni etkinlik ve
projelere imza atmaya
hazýrlanan Çorum Öðrenim Birimi hýz kesmeden dönem çalýþmalarýna devam etmektedir.” diye konuþtu.
Öðrenim Birimi çocuklarýna ikramlarda bulunuldu.
Turkuaz Yemek ve pepsi-kola da onlarýn neþesine ortak oldu.
Etkinlik kapsamýnda cadde üzerinde balon daðýtýldý.
Alçý torbalarý
üstüne devrildi
2 perde halinde gösterilen komedi oyununa yoðnu katýlým oldu.
Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde bir iþyerinde gencin üstüne alçý torbalarý düþtü.
Malzeme almak için gittiði iþyerinin deposunda
S.K. isimli gencin üstüne alçý torbalarý devrildi. Yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý.
Ev
sahibi-kiracý
kavgasý
Alaca’da ev sahibi-kiracý arasýnda kavga çýktý.
Denizhan Mahallesi Zübeyde Haným Caddesi’nde
kiracý P.Ö. ile ev sahibi S.A. isimli kadýn arasýnda evden
çýkma meselesi yüzünden kavga çýktý. Kavgada taraflar
birbirlerini dövdü.
Çorum Öðrenim Birimi hýz kesmeden dönem çalýþmalarýna devam ediyor.
‘Kýlýç’ýn açýklamalarý
hukuki deðil siyasi’
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Anayasa Mahkemesiyarak "Ya emekli olur tonin 52. kuruluþ yýl dönümü
runlarýna bakar ya da çok
dolayýsýyla Yüce Divan saistiyorsa cübbesini çýkarlonunda düzenlenen törende
týr, siyasete girer. 30 Mart
konuþan Anayasa Mahkeseçim sonuçlarýný çok iyi
mesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn
inceleyip deðerlendirdiðisözlerini deðerlendiren AK
ni düþünüyorum. MuhaleParti Çorum Milletvekili ve
fetin tepkilerinden medet
TBMM Ýdare Amiri Salim
umarak, arkasýna alýp yeUslu, Kýlýç’ýn açýklamalarýný
dekleyeceðini düþünerek
çok yadýrgadýðýný söyledi.
bir Cumhurbaþkanlýðý hayali varsa bunun yolu yorUslu, "Sayýn Kýlýç eski
damý demokratik deðerlesiyasi geleneklerini devam
ri, nezaketi, seçilmiþleri
ettirmek isteyen bir görüntü
hiçe saymak deðildir. Tam
vermiþtir ve kendisini tanýtersine demokrasinin kuyan birisi olarak fevkalade
rallarý içerisinde demoküzüldüm. Eski Türkiye’de
ratik deðerlere saygý duyargýçlar, bürokratlar emekSalim Uslu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendirdi.
yarak yola çýkabilir. Kimlilikleri yaklaþtýðýnda zehir
se engel olmaz. Sonuca da razý olur" diye konuþtu.
zemberek açýklamalar yaparlardý. Kýlýç da ayný duruma düþtü. 10.
Cumhurbaþkaný Sezer'in Cumhurbaþkanlýðýna gelmesinde Sayýn KýKýlýç’ýn demokratik deðerler altýnda yaptýðým bir açýklama kimlýç'ýn epey bir katkýsý var. Bunu hemen herkes biliyor. Üstelik kendise altýnda bir þeyler aramasýn sözlerini de deðerlendiren Uslu, þunlarý
sini hayrete düþürecek uygulamalarý, icraatlarý olmasýna raðmen sosöyledi; "Kýlýç'ýn yaptýðý açýklama hukuki bir açýklama deðil. Siyasinuçta ayný yoldan gidiyor olmasý da yadýrganacak bir durum. Türkiye
dir. Özellikle yüksek bir yargý kurumunun daha birleþtirici sözlerinin
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný, Baþbakaný egemenlik
daha kuþatýcý ve özelliklede hukuk içerisinde kalarak yapýlmýþ olmasý
haftasý içinde oraya gelmiþken seçilmiþ siyasetçilerin orada paylanbeklenirdi. Ama tamamen siyasi bir söylemle, siyasetçilere karþý bir
mayý, azarlanmayý hak etmedikleri halde çalýþýlýyor olmasý da ayrýca
pozisyon alarak siyasete istikamet veren sözlerin kabul edilmesi
nezaket dýþý bir üsluptur. Bunlar eski Türkiye kalýntýlarý. Herkes söymümkün deðildir. Niyetinin ne olduðunu bilemeyiz. Sonuçta oruca
lediði söze söylediði sözün nereye varacaðýna dikkat etmek zorunda.
kalkarken namaza dururken niyetlenebilir insanlar. O Allah'la kul araBugün borsanýn düþmüþ olmasý dövizin fýrlamýþ olmasýna sebep olsýndadýr ama demokrasilerde insanlar beyanlarýyla deðerlendirilirler.
mak için insanýn eski Türkiye'de olup bitenden ders almamýþ olmasý
Hatta güzel bir söz vardýr "Uslub-u beyan ayniyla insandýr." diye.
gerekiyor. Bu açýdan da fevkalade üzücü. Yeni Türkiye Milli EgemenHangi üslupta ve beyanda bulunmuþ ise o kendisinin kiþiliðini benliliðin üzerindeki vesayetlerin kaldýrýlmasýndan, hak ve özgürlüklerin
ðini yansýtýr. Þu anda Kýlýç, geçmiþte eleþtirilen bir kýsým politize oletkin kullanýmýnda, halkýn gücünün ve rolünün öne çýkartýlmasýnda
muþ, militan yargýçlarýn durumuna düþmüþtür. Siyaseti küçümseyen,
çok önemli mesafeler kat etmiþtir. Bunlarý yok sayarak eski Türkiaþaðýlayan, siyasetçiye rota çizmeye, yol haritasý vermeye çalýþan
ye'nin geleneklerini sürdürmek suretiyle siyasete rota çizmeye, biçimyaptýklarýnýn insan haklarý boyutunu görmezden gelerek, seçilmiþ silendirmeye, þekillendirmeye, istikametini çizmeye çalýþmak siyaseti
yasetçileri küçük düþüren bir yaklaþým. Hatta Baþöðretmen edasýyla
küçüksemek, aþaðýlamak halkýn iradesini aþaðýlamaktan baþka bir anonlarýn azarlanarak, paylanarak gönderilmesi hiç de þýk Yeni Türkilam ifade etmez. Yargý bürokrasisinin siyaseti ve milli iradeyi hiçe saye'ye yaraþan bir durum deðildir. 30 Mart seçim sonuçlarýnda halkýn
yan yaklaþýmýnýn hiçbir þekilde kabul etmemiz mümkün deðildir" deverdiði mesajý doðru okuyamayan kafa halkýn bir kez daha gerisine
di.
düþmüþtür.”
Uslu, Kýlýç'ýn emekli olmasýna az bir süre kaldýðýný da vurgula(Haber Merkezi)
‘Belediyelerimizle Yürüyoruz’
Enise Aðbal
2014 yýlý ‘Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý’ kapsamýnda 81 ilimizde, her
ayýn son Pazar günü
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, Halk
Saðlýðý Müdürlükleri koordinasyonunda
‘Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý’ kapsamýnda yürüyüþler düzenleyecek. Yürüyüþler 8 ilde de düzenli olarak gerçekleþtirilecek.
Her ayýn son Pazar günü düzenlenecek ‘Belediyelerimizle Yürüyoruz’ adlý
etkinlik Çorum’da da yapýlacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Halk
Saðlýðý Müdür V. Dr. H. Engin Deðirmenci, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Belediye personeli ile ailelerinin de katýlacaðý
yürüyüþ, yarýn saat 13.00’de Yunus Emre
Parký’nda baþlayacak.
Ayrýca, Saðlýk Bakaný ve Saðlýk Ba-
kanlýðý üst düzey bürokratlarý 8 ilde belediyelerle saðlýklý yaþam yürüyüþüne katýlarak, sonrasýnda Saðlýklý Kentler Projesi
ile ilgili bilgilendirme toplantýsý düzenleyecekler. Bilgilendirme toplantýlarý Ýstanbul, Trabzon, Antalya, Bursa, Erzurum,
Ordu, Malatya ve Samsun’da gerçekleþtirilecek.
Antalya’da düzenlenecek toplantýya
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz
Agah Kafkas katýlacak.
‘Ýnternetteki her bilgiye güvenmeyin’
Toplum Destekli
Polis Þube Müdürlüðü ve SÝBER Suçlar
Birimi, Ýnönü Anadolu Lisesi'nde ‘Hayatýnýz Ýnternet Olmasýn’ konulu konferans verdi.
Toplum Destekli
Polis Þube Müdürlüðü’nde Komiser Yardýmcýsý olan Yasin
Altýnok, konferans
öncesinde Emniyet
Teþkilatý ve kuruluþu
hakkýnda
bilgiler
verdi. Bilgilendirmelerin ardýndan emniyet teþkilatý ile ilgili
hazýrlanmýþ
olan
slayt okul öðrencilerine izletildi.
Altýnok, özellikle ileride polis olmak
isteyen öðrencilere
yönelik olarak polislik mesleði ve polislik mesleðine kabul
þartlarý ve adaylarda
aranýlan olmasý gereken nitelikler hakkýnda da detaylý bilgiler verdikten sonra
öðrencilerin gidebileceði Polis Meslek
Yüksekokullarý, Polis Meslek Eðitim
Merkezleri ve Polis
Akademisi hakkýnda
da bilgiler verdi.
Altýnok’un ardýndan söz alan Bilal
Bora ise Siber Suçlar’ýn kuruluþu ve
neden
kurulduðu
hakkýnda açýklamalarda bulunduktan
sonra internetin güvenli kullanýlmasý ve
sosyal aðlar hakkýnda da bilgiler verdi.
Bora, internetteki her
bilgiye güvenilmemesi
gerektiðini,
paylaþýmlara dikkat
edilmesini,
sanal
alemde paylaþýlan
özel bilgilerin her
yerde kullanýlabileceðini ifade ettikten
sonra özellikle kiþisel bilgilerin paylaþýlmamasý gerektiði
hususunda öðrencileri uyardý.
Ýnternet ile ilgili
herhangi bir sýkýntý
yaþadýklarý zaman
özellikle ailelerinden
ve öðretmenlerinden
yardým isteyebileceklerini ifade eden
Bora, internet üzerinde biri tarafýndan
rahatsýz edildiði takdirde www. ihbar.web.org.tr adresine bildirebileceklerini, internet üzerinden herhangi bir taciz ve tehdit söz ko-
15
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor.
Tahsin Þahin’e kutlama ziyareti
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor.
Þahin'i dün de ÇESOB Denetim Kurulu Baþkaný Bilal Çetin, Tanrývermiþ Köyü Muhtarý Bahri
Yaþar, eski þoför ve nakliyeci esnafýndan Veli Yalçýnkaya, Yalçýnkaya Market Sahibi Ali Rýza Yalçýnkaya ve Ali Gökþen ziyaret etti.
Ziyarette eski þoför ve nakliyeci esnafýndan
Veli Yalçýnkaya, Tahsin Þahin'in seçilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yýllardýr mesleðin
içerisinde olan Tahsin Þahin'in þoför odasý ve þoför
camiasýnýn sorunlarýný çok iyi bildiðini ve bu iþlerin
üstesinden geleceðine inandýðýný söyledi. ÇESOB
Denetim Kurulu Baþkaný Bilal Çetin baþta olmak
üzere diðer misafirler de Þahin'e görevinde üstün
baþarýlar dilediler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Tahsin Þahin ise görevi süresince kendisine güvenen
kimseyi mahcup etmeyeceðini kaydetti.
(Haber Merkezi)
Deðirmenci’den aþý çaðrýsý
Enise Aðbal
Bütün çocuklar doðar doðmaz
takvime uygun bir þekilde aþýlanmaya
Türkiye’nin de aralarýnda yer albaþlanmalýdýr. Bunun dýþýnda sadece
dýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölçocuklar deðil baðýþýk olmayan tüm
gesi tarafýndan organize edilen ‘Avruyetiþkinler yaþlarýna uygun olarak tepa Aþý Haftasý’ etkinliklerinin 9.’su 22tanoz, difteri, kýzamýk, kýzamýkçýk,
26 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtikabakulak, grip, pnömokok hastalýkriliyor. Aþý Haftasý etkinlikleri ile saðlarýna karþý aþýlanmalýdýr. Hastalýklar
lýk personelinin duyarlýlýðýnýn ve topaçýsýndan riskli ülkelere seyahat edelumun farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý yolu
cekler ise bölgenin özelliðine göre geile, 5 yaþ altý eksik aþýlý ve aþýsýz çorekli aþýlarý yaptýrmalýdýrlar. Uygulacuklarýn aþýlarýnýn tamamlanmasý, eriþnan aþýlar kiþilere özel olan aþý kartýna
kinlerde de aþýlanma talebinin arttýrýlkaydedilmeli, bu aþý kartý ise mutlaka
masý, toplumun dikkatinin çekilmesi,
saklanmalýdýr.
gelinen baþarýlý düzeyinin devam ettiH. Engin Deðirmenci
rebilmesi hedefleniyor.
Aþýlarýn zamanýnda ve uygun aralýklarla uygulanmasý çok önemlidir. Ancak aþý takKonuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan
viminde belirtilen aralýklara göre aþýlarý tamamlanaHalk Saðlýðý Müdür V. Dr. H. Engin Deðirmenci,
mamýþ çocuklarda önceki aþý dozlarýnýn tekrar yaaþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu ve her
pýlmasýna gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geççocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký oldumiþ olsa bile, aþýlamaya býrakýlan yerden devam
ðunu söyledi.
edilir, eksik aþýlý çocuk saptandýðýnda yaþýna uygun
Deðirmenci, “Aþý, insanlarý hastalýklardan ve
olarak aþýlarý tamamlanýr.
onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam
Ailelerden beklentilerimiz; çocuklarýmýzýn aþýve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Boðmaca, Diftelanmasýný saðlayalým. Aþýlanma þansýný kaçýranlar
ri, Tetanoz, Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak, Tüvarsa aþýlanmalarý için Saðlýk Kuruluþuna götüreberküloz, Poliomyelit, Hepatit-B, Hemofilus influlim. Saðlýklý bir toplumun gereði için aþýlama hizenza tip b'ye baðlý hastalýklar ile streptokokus pnömetinin vazgeçilemez olduðu bilincini tüm kesimlemoniya'ya baðlý invaziv pnömokokal hastalýklarýn
re ulaþtýralým. Aþýyla önlenebilir hastalýklarýn sebep
ve bu hastalýklardan kaynaklanan bebek ve çocuk
olduðu sakatlýk ve ölümlerden çocuklarýmýzý koruölümlerinin ve sakatlýklarýn engellenmesi hedeflenyalým. Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe doðru çomektedir. Aþý uygulamalarý Aile Hekimliklerimizde
cuklarýmýzla birlikte saðlýklý adýmlar atalým.”
ücretsiz olarak uygulanmaktadýr.
Bayramý neþeyle kutladýlar
Enise Aðbal
Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü ve SÝBER
Suçlar Birimi,‘Hayatýnýz Ýnternet Olmasýn’ konulu konferans verdi.
Bilgilendirmelerin ardýndan emniyet teþkilatý ile
ilgili hazýrlanmýþ olan slayt okul öðrencilerine izletildi.
nusu ise Savcýlýk ve
Emniyet’e baþvurulmasý gerektiðini söyledi.
Ýnternet üzerinden yapýlan paylaþýmlarýn ne kadar
hýzlý bir þekilde yayýldýðýný ve bunun
neticesinde yaþanabilecek sýkýntýlara
dikkat çekmek amacýyla
hazýrlanan
slaytlar da izletildikten sonra Emniyet
Teþkilatý tarafýndan
gönderilen hediyeler
öðrencilere daðýtýldý.
Okul
Müdür
Yardýmcýsý Nuray
Ertaþ, semineri veren
ve düzenleyen Emniyet Teþkilatý mensuplarýna teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)
23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý kutlamalarý Bekir Aksoy Ýlkokulu’nda
büyük bir coþku
ve
heyecanla
kutlandý.
Okul bahçesinde yapýlan
kutlamalarda öðrenciler doyasýya
eðlendi. Þiirler
okuyan, þarkýlar
söyleyen ve folklor gösterileri yapan öðrenciler,
düzenlenen balon patlatma, ip
atlama, yumurta
ve simit yeme,
bayrak ve halat
çekme yarýþmalarýyla da hem
mücadele ettiler
hem eðlendiler.
Kutlama
programýnýn sonunda günün anlamý ve önemi
ile ilgili düzenlenen resim ve þiir
yarýþmalarýnda
dereceye girenlere çeþitli ödüller
verildi.
23 Nisan Bekir Aksoy Ýlkokulu’nda büyük bir coþku ve heyecanla kutlandý.
Okul bahçesinde yapýlan kutlamalarda öðrenciler doyasýya eðlendi.
16 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum kürsüye çýkamadý!
Altý ilin mücadele ettiði Atletizmi Geliþtirme Projesi 3. Bölge yarýþmalarýnda Çorumlu
sporcular Türkiye finallerine gidecek dereceleri elde edemediler. Dört kategoride bir
tek 1500 metre küçük erkeklerde Ahmet Caner Baþ dördüncü olarak madalya
kazanýrken takým sýralamasýnda Çorum dereceye giremedi.
Atletizmi Geliþtirme Projesi 6. Bölge Kros
Yarýþmalarý dün Bozboða
Köyü koþu parkurunda
yapýldý. Çorum ile birlikte altý ilden sporcularýn
katýldýðý yarýþmalarda
Çorumlu sporcular kürsüye bir tek 1500 metre
küçük erkeklerde dördüncü olan Ahmet Caner
Baþ kazandý.
Altý ilden sporcularýn mücadele ettiði yarýþmalarda Çorumlu sporcular dört kategoride de
kürsüye çýkamazken tek
madalyayý küçük erkeklerde kazandý. Yarýþmalar
sonunda takým sýralamasýnda ilk üç sýrayý alan il-
lere kupa kategorilerinde
ilk dört sýrayý alan atletlere ise madalya verildi.
Statü gereði ilk üç sýrayý
alan iller ve ferdi ilk üç
sýrayý alan sporcular
Adana’da yapýlacak Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.
2000 Metre Yýldýz
Erkekler: 1. Cumhur Demir (Ordu), 2. Oðuzhan
Yürümez (Yozgat), 3.
Furkan Arslan (Yozgat),
4. Semih Bulut (Yozgat).
Bu kategoride Çorum
adýna en iyi dereceyi 10.
olan Fatih Mehmet Top
kazandý. Diðer sporculardan Sinan Taþdelen on al-
týncý, Yunus Emre Uçar
on sekizinci Fatih Ölmez
ise 21. sýrada yarýþmayý
tamamladý.
Yýldýz erkekler kategorisinde Yozgat 9 puanla birinciliði alýrken
Ordu 14 puanla ikinci
Tokat 31 puanla üçüncü
olurken Çorum 44 puanla dördüncü olarak tek
kupayý almayý baþardý.
2000 Metre Yýldýz
Kýzlar: 1. Þeyma Karaca
(Yozgat), 2. Zeynep Çetin (Yozgat), 3. Rümeysa
Yýlmaz (Yozgat), 4, Eylem Akmaz (Ordu). Çorum’dan en iyi dereceyi
sekizinci olan Ebru Biçici, Rumeysa Pelin Özbulut onbirinci, Emine Hatun Yaman ise yirmi dördüncü oldu.
Takým sýralamasýnda Yozat 6 puanla birinciliði alýrken Ordu 17 puanla ikinciliði Tokat 33
puanla üçüncü Sinop 46
puanla dördüncü oldu.
1500 Metre Küçük
Kýzlar: 1. Sevgi Kork-
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
28 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Bahabey Mahallesi 574
ada no, 254 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
56.830,80
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
29 NÝSAN
Çorum Ýl Saðlýk
Müdürlüðü
2014 yýlý Çorum Saðlýk
Müdürlüðü ve baðlý
birimlerin ihtiyacý olan
28 kalem temizlik
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Saðlýk Ýl Müdürlüðü
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
30 NÝSAN
Orman Ýþletme Çorum
Þube Müdürlüðü
Çorum Çatak Tabiat
Parký 2+2’li 2 adet WClavabo binasý ve foseptik
yapým iþi.
Yer: Çorum Orman
Ýþletme Müdürlüðü
Hizmet Binasý 4. kat
Saat: 14.00
***
2 MAYIS
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3148 ada no, 2 parsel no,
Ulukavak
Mahallesindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
69.229,60
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
2884 ada no, 13 parsel
no, 3010 sayfa, 31 ciltte
Çoraklýk
Mahalle/Mevkii, 1
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
65.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
7 MAYIS
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Emniyet Müdürlüðü ana
hizmet binasý iletiþim
altyapýsý için omurga
swich (anahtarlama
cihazý) ve kablolama
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Emniyet Müdürlüðü
Hizmet Binasý 3. kat
Lojistik Þube
Müdürlüðü, Satýnalma
Büro Amirliði
Saat: 10.30
***
8 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
69 AP 069 plakalý, 2011
model Renault marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Sima Otomotiv
Ankara Yolu 2. Km
Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
9 MAYIS
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 35 kalem
ilaç alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TK 299 plakalý, 2009
model Citroen marka
aracýn satýþý iþi.
Muhamen bedel: 28.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
12 MAYIS
Çorum Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü
Ýncesu Kanyonu kaya
bariyeri inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
13 MAYIS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
05 FM 472 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
gri renkli, beyaz kasalý,
mavi tentelli kamyonun
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Ýskilip Caddesi
Kültür Otoparký Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
15 MAYIS
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
Personel taþýma hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Ankara Yolu 4.
Km
Saat: 14.00
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Sapa köyü Killik
mevkiinde muhtelif yer
ve fiyatlarla satýlmasýna
karar verilen 16 adet
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 09.30-12.02
***
20 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler
Mahallesinde 795 ada,
34 parselde 481,28 m2
yüzölçümlü kargir ev ve
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
209.839,66
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
22 MAYIS
Hitit Üniversitesi Yapý
Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý
Hitit Üniversitesi Kuzey
maz (Tokat), 2. Nazmiye
Erkoç (Yozgat), 3. Pelinsu Þahin (Tokat), 4. Elif
Erkoç (Yozgat). Bu kategoride en iyi dereceyi 14.
olan Sedef Köse aldý. Diðer Çorumlu sporculardan Özgecan Uçar on ye-
dinci, Medine Dutakkaya
ise yirmi birinci olarak
yarýþý tamamladý.
bu kategoride takým
sýralamasýnda Tokat 10
puanla birinciliði kazanýrken Yozgat 14 puanla
ikinci Ordu 27 puanla
üçüncü Kastamonu ise
37 puanla dördüncü oldu.
Çorum 50 puanla beþinci
sýrada tamamladý.
1500 Metre Küçük
Erkekler: 1. Serkan Uzun
(Kastamonu), 2. Berat
Bulut (Yozgat), 3. Ece
Akça (Sinop), 4. Ahmet
Caner Baþ (Çorum). Diðer Çorumlu sporculardan Yusuf Kaan Demir
yirminci, Osman Özen
yirmi birinci Semih Kaygusuz ise 25. oldu.
T.C. ÇORUM
2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/281 TLMT.
Örnek No: 25*
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Kampüsü 1. Etap
Kampüs Altyapýsý (Yol,
Su, Atýksu, Yaðmur
Suyu, Isý ve Enerji
Merkezi), Ýktisadi ve
Ýdari Birimler Fakültesi,
Ýlahiyat Fakültesi,
Merkez Yemekhane ve
Kapalý Spor Salonu
binalarý yapým iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve
Teknik Daire Baþkanlýðý
Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün,
saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen
gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn
ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan
on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin
isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24/04/2014
l. Ýhale Tarihi
: 24/06/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý.
2. Ýhale Tarihi
: 10/07/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý.
Ýhale Yeri
: ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA
Çorum ili, merkez ilçesi,
Yeniyol Mahallesi, 417
ada, 84 parsel, -/3/baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(ÝÝKm.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e kargýlýk gelmektedir.
No
1
Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV
22.000,00
27 HAZÝRAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no,
3873 sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
1
%18
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
19UA683 Plakalý, 2008 Model, FORD Marka ,
Ranger4 x 4 Thunder tipinde, Gri renkte çift kabinli
kamyonet. Ön cam çatlak, lastikleri yeni, kapýlar,
koltuklar, ön konsol ile motor aksanýmduki muhtelif
parçlarý sökülmüþ gayri faal (çalýþamaz) durumda,
kaportasýnda hasar olmayan araç.
(Basýn: 430) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
Yaklaþýk elli ülkenin çocuklarýnýn katýlýmýyla düzenlenen 23 Nisan
Bayramý etkinliklerinin en akýlda kalan bölümü, çocuklarýn büyüklerin
koltuðuna oturmasý ve açýklamalar yapmalarýdýr. Bu yýl ise yani 23 Nisan
2014 tarihinin en akýlda kalan konusu ise; Sayýn Baþbakan'ýn 23 Nisan günü 24 Nisan'a yönelik açýklamasý olmuþtur, denilebilir. Öyleki 99 yýldan
beri hep ötelenen, görülmek istenmeyen, sadece savunmayý yöntem kabul
edinen, yeni yaklaþýmlar üretilemeyen hayati bir konuda, Baþbakan Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamasýyla anlamlý ve derinliði olan bir yaklaþým dünya gündemine sunuldu. Kuþkusuz bu açýklama, Türkiye'nin daha önce olmayan, düþünül(e)meyen 1915 üzerine yönelik yeni oluþturulan politikasýnýn bir ürünüydü. Açýklama strateji yüklüydü ve içerikse tesadüfen oluþmamýþtý. Sayýn Baþbakan açýklamasýnda:
"... Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son yýllarýnýn hangi din ve etnik kökenden olursa olsun,... milyonlarca Osmanlý vatandaþý için acýlarla dolu
zor bir dönem olduðu yadsýnamaz. Adil bir insani ve vicdani duruþ, din ve
etnik köken gözetmeden bu dönemde yaþanmýþ tüm acýlarý anlamayý gerekli kýlar. …Osmanlý Ýmparatorluðu vatandaþý herkes gibi Ermenilerin de o
dönemde yaþadýklarý acýlarýn hatýralarýný anmalarýný anlamak ve paylaþmak
bir insanlýk vazifesidir. 1915 olaylarýna iliþkin farklý görüþ ve düþüncelerin
serbestçe ifade edilmesi; çoðulcu bir bakýþ açýsýnýn, demokrasi kültürünün
ve çaðdaþlýðýn gereðidir...Tarihi meseleleri hukuki boyutlarýyla birlikte daha iyi anlamamýz, kýrgýnlýklarý yeniden dostluklara dönüþtürmemiz mümkün olacaksa, farklý söylemlerin empati ve hoþgörüyle karþýlanmasý ve bütün taraflardan benzer bir anlayýþýn beklenmesi tabiidir. ...Birinci Dünya Savaþý esnasýnda yaþanan hadiseler, hepimizin ortak acýsýdýr. Bu acýlý tarihe
adil hafýza perspektifinden bakýlmasý, insani ve ilmi bir sorumluluktur. Her
din ve milletten milyonlarca insanýn hayatýný kaybettiði I. Dünya Savaþý esnasýnda, tehcir gibi gayr-ý insani sonuçlar doðuran hadiselerin yaþanmýþ olmasý, Türkler ile Ermeniler arasýnda duygudaþlýk kurulmasýna ve karþýlýklý
insani tutum ve davranýþlar sergilenmesine engel olmamalýdýr. Bugünün
dünyasýnda tarihten husumet çýkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadýðý gibi ortak geleceðimizin inþasý bakýmýndan hiçbir þekilde
yararlý da deðildir. Zamanýn ruhu, anlaþmazlýklara raðmen konuþabilmeyi;
karþýdakini dinleyerek anlamaya çalýþmayý; uzlaþý yollarý arayýþlarýný deðerlendirmeyi; nefreti ayýplayýp saygý ve hoþgörüyü yüceltmeyi gerektirmektedir. Bu anlayýþla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarýnýn bilimsel bir þekilde incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulmasý çaðrýsýnda
bulunduk. Bu çaðrý geçerliliðini korumaktadýr. Türk, Ermeni ve uluslararasý tarihçilerin yapacaðý çalýþma, 1915 olaylarýnýn aydýnlatýlmasýnda ve tarihin doðru anlaþýlmasýnda önemli bir rol oynayacaktýr.", diyerek dönemin
koþullarýna dikkat çekerek, yapýlacak deðerlendirmede bilimsel metodolojiyi adres gösteriyor.
Sayýn Baþbakan açýklamasýný; "Bu çerçevede arþivlerimizi bütün araþtýrmacýlarýn kullanýmýna açtýk. Bugün arþivlerimizde bulunan yüzbinlerce
belge, bütün tarihçilerin hizmetine sunulmaktadýr. Türkiye, geleceðe güvenle bakan bir ülke olarak tarihin de doðru anlaþýlmasý için ilmi ve kapsamlý çalýþmalarý her zaman desteklemiþtir. Etnik ve dini kökeni ne olursa
olsun yüzlerce yýl bir arada yaþamýþ, sanattan diplomasiye, devlet idaresinden ticarete kadar her alanda ortak deðerler üretmiþ Anadolu insanlarý, yeni bir gelecek inþa edebilecek imkân ve kabiliyetlere bugün de sahiptir. Kadim ve eþsiz bir coðrafyanýn benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarýnýn, geçmiþlerini olgunlukla konuþabileceklerine, kayýplarýný kendilerine
yakýþýr yöntemlerle ve birlikte anacaklarýna dair umut ve inançla, 20. yüzyýlýn baþýndaki koþullarda hayatlarýný kaybeden Ermenilerin huzur içinde
yatmalarýný diliyor, torunlarýna taziyelerimizi iletiyoruz. Ayný dönemde
benzer koþullarda yaþamýný yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm
Osmanlý vatandaþlarýný da rahmetle ve saygýyla anýyoruz.", diyerek tarih
birliðinden, diyalogdan, barýþ ve anlayýþýn geliþtirilmesine yönelik önemli
mesajlarla tamamlýyor.
Ne kadar Adil Bir Hafýza: 1915-2014
Onlarca yýldan beri her 24 Nisanda bir kabus gibi üzerimize gelen ve
bir dönemin muhasebesini Türkiye Cumhuriyeti'nden sorma yarýþýna giren,
ancak 24 Nisaný ve koþullarýný rasyonel, adil insani ve vicdani bir duruþla
deðerlendirmekten uzak, bilinen matematik ve bilimsel metotlarla incelemeyi kabul etmeyen bir garip dünyaya karþý tek baþýmýza durmaya çalýþtýk
durduk...
Öyleki Sayýn Baþbakan'ýn yaptýðý tarihi açýklamada Türkiye; taraflarýn
(yada kendini taraf görenlerin) 1915 olaylarýný ele alýrken sadece adil insani ve adil vicdani bir duruþla ele almasýný talep etmiyor, ayný zamanda "adil
hafýza" telkiniyle de mevcut ezberlerin bir bakýma resetlenmesini(silinmesini) istiyor…
Konu aslýnda bu kadar basittir, bilimi ve bilimsel metotlarý yok sayarak yapýlacak deðerlendirmeler hissidir, subjektiftir, kasýtlýdýr, adil insani ve
Orhan ÖZÇATALBAÞ
1915 için
Adil Duruþ
adil vicdani duruþu bir kenara itmektir. Bu ise sadece bilim insanlarýnýn deðil toplumun bütününün vicdanen rahatsýzlýk duymasýna yol açmýþtýr.
Geldiðimiz bu noktayý önemli görmek gerekiyor. Burada konuyla ilgili olarak üç yýl kadar önce Fransýz parlamentosu'nda Ermeni kanun tasarýsý
görüþülürken "Fransýz Kalmak yada Kalmamak!" baþlýðýyla kaleme aldýðýmýz
(20.12.2011,
http://www.antalyabugun.com/?page=makale&MID=14456) ve yazýlý ve dijital medyada yayýnlanan bir yazýmýzý da
paylaþmak istedim. Yazýmýzda bazý saptamalarýn benzer olmasý bizim için
önemli olmuþtur. Söz konusu yazýmýzýn bir bölümünde "Birinci Dünya Savaþý bir bütün olarak deðerlendirildiðinde, daha çok Osmanlý ve bakiyesinden doðan Türkiye Cumhuriyeti için önemli toprak ve insan kayýplarýyla
sonuçlanmýþtýr. Belirtmek gerekir ki, bu süreçte yaþanan 1915 olaylarý üzücüdür, yazýk olmuþtur. Acýyý paylaþmamaksa mümkün deðildir.", ifadesi yer
almaktadýr. Yine yazýnýn "Türkiye ne yapmalý?", bölümünü de önemli buluyorum ve bu nedenle aþaðýda dikkatlerinize sunmak istedim.
Fransýz Kalmak yada Kalmamak!
Fransýz parlamentosu'nda Ermeni tarihi yeniden yazýlýrken tarihimizi
karalama oylamasý varmýþ, bana ne? Radyoyu televizyonu, interneti kapatýr, gazete, dergi okumam olur biter! demek isterdim. Ama olmuyor… Aslýnda onlarca yýldan beri yani bugüne deðin tam tersini yapýp maç sonucunu bekler gibi, senatolarda, parlementolarda yapýlan oylamalarý takip edip
durduk. Bu durumun bir saðlýklýlýk belirtisi olmadýðý açýk…
Ayný basketbol maçýnda bir sayý önde iken, hakemin de yardýmýyla maçýn son 20 salisesinde serbest atýþ yüzdesi çok yüksek olan rakibe iki sayýlýk serbest atýþ hakký(hediyesi) verilmesi gibi bir þey bu. Bunu kabul etmek
zor… Dahasý artýk büyük çoðunluðun da kabul edemediði gibi ben de kabul edemiyorum.
Yýllardan beri son saniyede inisiyatifi karþý tarafa kaptýrmýþ bir takýmýn
eli kolu baðlanmýþ bir taraftarý psikolojisiyle çaresiz bir þekilde tezahürata
devam ediyoruz. Ancak yazýkki ritmi yükselmiþ kalp atýþlarýmýzýn sesini
kendimizden baþka kimse duymuyor. Bu ruh haliyle kaç kez imza kampanyalarýna katýldýk, baþkanlara, cumhurbaþkanlarýna, dýþiþleri bakanlarýna,
Birleþmiþ Milletlere protesto mektuplarý gönderdik, durduk. Hatta bu konuda internetin yaygýn olmadýðý dönemlerde yani 1990'larda yine dönemin
Fransýz cumhurbaþkanýna ve diðer ilgililere postayla mesajlar gönderdik.
Yine Akdeniz Üniversitesi senatosu üyesi olarak görev yaptýðýmýz dönemlerde de benzer içerikli metinlere imza koyduk.
Pekala ne oldu? Ne umduk, ne bulduk? Onlarca yýldan beri milletten
yetki alanlar iþin gereðini yerine getirmeye çalýþsalar da, ne yazýk ki sonuç
alamadýlar, dolayýsýyla olumlu bir sonuç ve mesafe alamadýk.
Aslýnda hep senatolarýnda ve parlementolarýnda Türkiye aleyhine oylama yapanlar, usta bir satranç oyuncusu kararlýlýðýyla "ne yapmak istediklerine çoktan karar vermiþ olarak" hamle yapýyorlardý. Hatta parlementolarýna yasa teklifi verenler ve kararlar çýkaranlar, olmayacaðýný bile bile "çoban matý" yapmayý bile denemiþlerdi. Esas hamleyi ise hamle yapamaz hale getirecekleri bir muhatap bulduklarýnda "þah" ve "mat" demek üzere hep
sona býraktýlar.
Kim fransýz kaldý, öz-eleþtirisi: Sadece karþý tarafý eleþtirmek yerine
doðal olarak öz-eleþtiri de yapmak gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye ne yazýk ki uzun yýllar, 1915 olaylarý konusunu öteledi ve ilgili ilgisiz pek çok ülke bu konuyu kendi gündemlerinin ana konusuymuþ gibi parlementolarýnda tartýþtý, kararlar aldý. Böylece konu genelleþtirildi ve konu sorun haline
getirilerek, kartopu gibi büyütüldü.
Sonuç olarak aslýnda gerekli giriþimleri doðru araçlarla ve zamanýnda
ele alamamamýz nedeniyle konuya "fransýz kaldýk" ve maalesef Türkiye
olarak biz de(bunun gibi benzer temel sorunlarý da uzun süre dondurucuya
atýp bekleterek), bu sürecin aleyhimize dönmesine yardým ettik. Fransýzlar
gibi ne istediklerini bilenler ise; ýsrarla süreci Türkiye aleyhine çevirme
gayretlerine devam ettiler.
9. Avrupa Aþý Haftasý, 22-26 Nisan 2014
"Her Þeyin Baþý Saðlýk, Saðlýðýn Baþý Aþý"
AÞI; insanda hastalýk yapma yeteneðinde olan virüs, bakteri v.b. mikroplarýn
hastalýk yapma karakterlerinden arýndýrýlarak ya da bazý mikroplarýn salgýladýðý
zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan
kaldýrýlarak, geliþtirilen biyolojik maddelerdir, insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr.
Aþýlama hizmetleri, bebekleri, çocuklarý ya da eriþkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduðu dönemden önce aþýlayarak, bu hastalýklara
yakalanmalarýný önlemek amacý ile yürütülen önemli bir temel saðlýk hizmetidir.
Baðýþýklama, aþýyla korunulabilir
hastalýklarýn ve ölümlerin önlenmesi açýsýndan en önemli ve etkili toplum saðlýðý
müdahaleleri arasýnda yer almaktadýr.
Aþýlama hizmetleri ile daha önce büyük salgýnlar ve ölümlere yol açan çiçek
hastalýðý 1977 yýlýndan itibaren tamamen
yok edilmiþtir. Hastalýk etkeni yok edildiðinden çiçek aþýsý uygulamalarýna ihtiyaç
kalmamýþ ve aþýlama durdurulmuþtur.
Yine çok önemli bir çocukluk çaðý
bulaþýcý hastalýðý olan poliomiyelit (çocuk
felci) hastalýðýna karþý dünya genelinde
yaygýn aþýlama çalýþmalarý yapýlmýþ ve
hastalýk yok edilme aþamasýna getirilmiþtir. 1988 yýlýnda 350.000 olan vaka sayýsý
2009 yýlýnda 1606 vakanýn altýna indirilmiþtir. Ülkemizde son Polio vakasý 26 Kasým 1998 tarihinde görülmüþtür. Ancak
halen dünyada vakalarýn görülmesi nedeniyle program ve aþýlama çalýþmalarýna
devam edilmektedir. Polio Eradikasyon
Programý çalýþmalarý ile Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi Türkiye'yi 21 Haziran 2002'de "Poliodan Arýndýrýlmýþ Bölge" Sertifikasý ile belgelendirmiþtir.
Ülkemizde 2002 yýlýndan bu yana
yürütülmekte olan kýzamýk eliminasyon
programý kapsamýnda gerçekleþtirilen yoðun aþýlama kampanyalarý ve rutin aþýlama oranlarý ile kýzamýk vaka sayýlarýnda
çok büyük düþüþler kaydedilmiþtir. Ancak, dünyada kýzamýk virüsü dolaþýmý devam etmektedir. 2009 yýlýndan itibaren de
özellikle de Doðu avrupa'dan baþlayarak
Batý Avrupa ülkelerine sirayet eden büyük
kýzamýk salgýnlarý yaþanmýþ ve halen yaþanmaktadýr. Bu nedenle, virüs dolaþýmýnýn devamlýlýðýnda rol oynayabilecek olan
aþýsýz veya eksik aþýlý tüm çocuklarýn kýzamýk içeren aþý ile aþýlanmalarý son derece önemlidir.
Ülkemizin de arasýnda yer aldýðý
Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan organize edilen "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliklerinin dokuzuncusu, ülkemizin de katýlýmý ile 22-26 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilmektedir.
Bu yýl 22-26 Nisan 2014 Aþý Haftasý
vasýtasýyla ;
Aþýlamanýn önemini ve çocuklarýmýzýn aþýlanmasýný unutmayalým. Aþýlanmamýþ veya eksik aþýlý olan bebek ve çocuklarýmýzý en yakýn Aile Saðlýðý Merkezinde
aþýlanmalarýný saðlayalým. Saðlýklý bir
toplum için aþýlama hizmetinin vazgeçilmez olduðunu aþý ile önlenebilir hastalýklarýn çocuklarýmýzýn, anne ve babalarýmýzýn korkulu rüyasý olmaktan hep beraber
el ele vererek çýkaralým.
Sevgili anne ve babalar;
Yavrularýnýzý aþý ile koruduðunuz,
sevgiyle büyüttüðünüz için TEÞEKKÜRLER…
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Hastalýk ve Kontrol Prog-
17
Ve bugün dile getirilen ve gösterilen tepkiler ve daha önemlisi açýklanan yaptýrýmlar konunun dondurucudan çýkarýlmakta olduðunu gösteriyor.. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalara ve tepkilere bakýldýðýnda en etkili
karþý önlemlerin tek vücut halinde dile getirildiði görülüyor. Ancak ne yazýk ki, "top rakipte, rakip ise serbest atýþ çizgisinde ve son 20 salise". Ve
bu sonucu deðiþtirmeye yetmeyecek kadar kýsa bir süre var. Bu nedenle
yapýlacak tezahüratýn etkili olmasý mümkün görünmüyor.
Fakat her ne olursa olsun konu bizimdir, bizim tarihimizle ilgilidir ve
bunu inisiyatifi ele alarak bilimsel metodolojiyi kullanarak biz çözmek
durumudayýz.
Birinci Dünya Savaþý ve 1915: Birinci Dünya Savaþý bir bütün olarak deðerlendirildiðinde, daha çok Osmanlý ve bakiyesinden doðan Türkiye Cumhuriyeti için önemli toprak ve insan kayýplarýyla sonuçlanmýþtýr.
Belirtmek gerekir ki, bu süreçte yaþanan 1915 olaylarý üzücüdür, yazýk olmuþtur. Olmasa, en iyisi olurdu, ama ne yazýk ki olmuþtur. Acýyý paylaþmamaksa mümkün deðildir. 1915 olaylarýný ilk kez 1980'lerde Çukurova Üniversite öðrencisiyken Ord.Prof.Dr. Cemal Kutay'dan, sonra Prof.Dr.Türkkaya Ataöv'den, son olarak ise Prof.Dr. Anýl Çeçen'den dinlemiþtim. Bu
önemli isimlerin ortak noktasý, tarihin bilimsel metotlarla ele alýnmasýna
olan inançlarýydý, hatýrladýðým bu... Zaten tarihi bilimsel metotla ele almak
için olanak varsa ve buna sýrt dönülüyorsa, niyetin samimi olmadýðý açýða
çýkar.
Tarihi Bilimle Açýklamak: Bilim bilim için yapýldýðý kadar, toplum için
de yapýlýr, özellikle bu ve benzer tarihi sorunlarýn çözümlenmesinde bilimden baþka çýkýþ yolu aramak yanlýþtýr. Tarihi bilimsel metotla ele almak için
olanak varken, buna sýrt dönülüyorsa, bu aslýnda niyetin samimi olmadýðýnýn kanýtýdýr. 1789 devrimini yapan bir ulusun temsilcilerinin; gerçeðe, bilime ve hakka prim vermesi beklenirken, gerçeklere bu kadar "fransýz kalmalarý" özel olarak araþtýrmaya deðerdir.
Ortaçað dönemi karanlýðýný geçeli çok zaman olmasýna raðmen, hala
ortaçað önermeleriyle sonuç almak isteyenler, ne yazýkki bilime de saygý
göstermediklerini gözler önüne sergiliyorlar.
Bilimsel metodolojiyi kim dýþlýyorsa yanlý (subjektif) olmayý da kabul
ediyor, demektir. Yanlý kararlar alanlar ise çýkara dayalý tavýrlarýný açýkça
ortaya koyuyorlar, demektir ...
Bizler ise herþeyin ötesinde bilim insaný duyarlýlýðýyla haksýz ithamlarýn ve kararlarýn karþýsýnda olmak durumundayýz. Olmasak biz de yokuz
demektir ki, durum böyleyse baþkalarýnýn bizim yerimizi alma zamaný gelmiþtir, demektir. O halde ya sahneden inmek ya da haksýzlýða karþý koymak
gibi bir zorunluluðumuz olmalýdýr.
Türkiye ne yapmalý?
Türkiye bu alanda "HER ÞEYE RAÐMEN BÝLÝM" yaklaþýmýyla ÇALIÞMALI, HAKSIZLIÐA KARÞI MÜCADELE ETMELÝ GERÇEKLERÝ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK yönünde Ýngiliz Profesör Bernard Lewis
gibi saygýn yabancý tarihçi ve bilim insanlarýndan da yararlanmalýdýr. Bir
yabancý futbol teknik direktörüne yýllýk bir kaç milyon avro ödeyebilen bir
ülke, önemli fonlar saðlayarak kapýlarýný yabancý tarih bilim insanlarýna da
açabilecek güçte ve yetenektedir. Bu kapsamda bugünlerde önemli açýklamalar yapan özel sektör ve TÜSÝAD gibi sivil toplum kuruluþlarý da burada rol alabilir, hatta almalýdýr. Bu kapsamda kamu ve özel sektör kuruluþlarý yanýnda sivil toplum kuruluþlarý da bilimsel metodolojiyi esas alarak uzmanlýk masalarý kurabilirler, bunlarýn çeþitli fon kaynaklarýyla desteklenmesi saðlanabilir ve akademik kürsüler haline dönüþtürülerek etkili olmalarý yönünde teþvik edilebilir.
Yine uluslararasý bilimsel iþbirlikleri geliþtirilebilir. Dahasý bu iþi hakkýyla yapacak müthiþ bir insan kaynaðýmýz ve bilim insaný potansiyelimiz
olduðu da dikkate alýnarak, uygun kaynak tahsisiyle ve bunun etkin kullanýmýyla sorunu çözmek yönünde inisiyatif almak ve geliþtirmek mümkün
olabilir.
Sonuç olarak mücadele uzun vadelidir. Çok kýsa, kýsa, orta ve uzun
dönemli stratejiler ve buradan hareketle bu ve benzer temel alanlara yönelik doðru politikalar geliþtirme zorunluluðumuz var. Yoksa bizim çocuklarýmýz da ne yazýk ki "eðitim sistemimizin kazandýramadýðý bilinçle" bizden
daha fazla konuya "fransýz kalabilirler, ki bu durum "dayatmalarý kabullenmekle" sonuçlanabilir.
Buna göre konuyla doðrudan ilgili görevi olan Tarihçiler, Dýþiþleri Bakanlýðý ve diðer ilgililer yüksek düzeyde performansla konuyu 365 gün 24
saat çalýþmalýdýr... Ancak bu þekilde hariçten gazel okuyanlara, önce tarihe
bilim penceresinden bakýlmasý gerektiði düþüncesini kabul ettirerek ve dolayýsýyla gazel okumanýn kurallarýný öðreterek, nasýl gazel okunabileceði
dersini bilimsel veriler ýþýðýnda vermek gerekir. Çok kýsa dönemde ise yani
bugün ve yakýn gelecekte mütekabiliyet ile karþýlýk verilmek gerekir.
Cilt kanserini tetikleyen faktörler
Cilt kanseri oraný 70'li yýllarda olduðundan beþ kat daha
arttý.
Ýngiltere Kanser Araþtýrma
kurumunun verilerine göre her
yýl 13 binden fazla kiþi malin
melanoma yakalanýyor. Bu oran
1970'lý yýllarýn ortasýnda 1,800
kiþi civarýnda idi. Kurum sayýdaki artýþý kýsmen, Avrupa'daki paket tatillere ilginin 1960'lardan
itibaren artmasýna baðlýyor. Solaryuma giren insan sayýsýndaki
artýþ da kanser vakalarýndaki artýþýn nedenleri arasýnda sayýlýyor.
Malin melanom þu anda en
sýk görülen beþinci kanser türü.
Her yýl iki binden fazla insan bu
nedenle hayatýný kaybediyor. Ýngiltere'de her yýl, her 100 bin kiþiden 17'sine malin melanom teþhisi konuluyor. Bu rakam
1970'lerde sadece üç olarak tespit edilmiþti. Güneþ yanýðýna maruz kalmak da hastalýk riskini artýrýyor.
GÖLGE TAVSÝYESÝ
Uzmanlara göre, açýk renk
tenliler, vücudunda çok sayýda
ben ya da çil olanlar, daha önce
güneþ yanýðý geçirmiþ olanlar ya
da ailesinde malin melanom geçmiþi olanlar risk altýnda. Uzmanlar hastalýktan korunmak için
gölgede kalmayý, güneþe çýkýlacaksa da çýplak kalýnmamasýný
ve en az 15 faktörlü güneþ kremlerinden kullanýlmasýný öneriyor.
Ýngiltere Kanser Araþtýrma
Kurumu'nun istatistik bölümü
sorumlusu Nick Ormiston-Smith
"1970'lerin ortalarýndan bu yana,
Ýngiltere'de malin melanoma
rastlanma oranlarý bugün en sýk
rastlanan 10 kanser türünden çok
daha hýzlý bir þekilde arttý" diyor.
Ormiston-Smith "Sýcak iklimlerde tatil yapmak maddi açýdan daha kolay hale geldi ve solaryum 1970'lerden bu yana daha
yaygýnlaþtý... Fakat biliyoruz ki
ultraviyole ýþýnlarýna güneþ ya da
solaryum nedeniyle fazlasýyla
maruz kalmak cilt kanserinin ana
nedeni" uyarýsýnda bulunuyor.
CÝLT KANSERÝ ÖNLENEBÝLÝR
Kanser Araþtýrma Kurumu
yetkilisi, önlenebilir olarak nitelediði hastalýða karþý güneþten iyi
bir þekilde korunma alýþkanlýðý
elde etmenin çok önemli olduðu-
nu kaydediyor.
Hastalýða yakalanan her 10
kiþiden 8'i iyileþiyor. Bu, kanser
türleri arasýnda en yüksek oran
kanser araþtýrma kurumunun
saðlýk kampanyalarýndan sorumlu yöneticisi Caroline Cerny,
"Herkes dýþarý çýkýp yaz güneþinin tadýný çýkarmayý sever. Yanmamaya çalýþmanýz önemli. Güneþ yanýðý cildinizdeki hücrelerin DNA'sýnýn hasar görmesinin
iþaretidir ve zamanla bu, kansere
dönüþebilir...
Güneþ ýþýnlarý çok kuvvetli
ise üzerinize bir tiþört geçirin,
gölgede kalýn ve en az 15 koruma faktörü olan UVA korumasý
iyi bir güneþ kremi kullanýn'' diyor.
BBC
18 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorumspor taraftarlarýndan
Hasan Özer’e teþekkür ziyareti
Ulukavaspor’dan sade
þampiyonluk yemeði
1. Amatör Küme’de
þampiyonluk kupasýný
kazanan Ulukavakspor
bu baþarýsýný sade bir yemekle kutladý. Önceki
akþam Bursa Hacýbey
Lokantasý’nda verilen
þampiyonluk yemeðine
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl
Temsilcisi Engin Ayan,
Ulukavakspor Baþkaný
Fatih Özcan, Genel Kap-
tan Hasan Eker ile yeniden siyan beyazlý kulüpte antrenör olarak göreve
baþlayan Yusuf Aydemir
ile futbolcular tam kadro
katýldýlar.
Çorumspor Taraftar
Derneði temsilcileri Çocuk Þube Müdürü Hüseyin Özer’e ziyarette bulundular. Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü ve yöneticiler
Çetin Aydýn, Þevket Reis
ile Hüseyin Nalcý Emniyet Müdürlüðü Çocuk
Þube Müdürü Hüseyin
Özer’i makamýnda ziyaret ederek baþarýlar dilediler.
Çorumspor Taraftarlarý Hüseyin Özer’in
kendilerine gösterdiði
yakýn ilgi ve destekten
dolayý teþekkür etti. Çocuk Þube Müdürü Hüseyin Özer’de ziyaretten
U 16’da kupa günü
Þampiyonluk yemeðinde futbolcular baraj maçýnýn deðerlendirmesi yaptýlar
Bölgesel hakemler U 13 maçlarýna
Ulukavakspor’lu futbolcular þampiyonluk yemeðine tam kadro katýldýlar
Ýl Hakem Komitesi 2. Küme U 19
ve U 13 liginde bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Bölgesel ve bölgesel yardýmcý hakemler yarýn U 13 liginde görev yapacaklar. Haftanýn maçlarý ve bu maçlarý
yönetecek hakemler þöyle:
2. Küme U 19 Ligi: Osmancýk Belediyespor - Alaca Belediyespor: Ahmet
Ecevit, Mehmet Tuðluk, Barýþ Karakuþ.
Ýskilipspor - Ulukavakspor: Serhat Sarkandý, Emre Alagöz, Ahmet Kandemir.
U 13 LÝGÝ: Ýl Özel Ýdarespor - Mimar Sinanspor: Emrah Okan. Çimentospor- Osmancýkgücüspor: Erdoðan Yandým. Çorum Belediyespor - Tedaþ Çorumgücüspor: Berkant Arman. Çorumspor - Alaca Belediyespor: Yüksel Basar.
Osmancýkspor - Ulukavakspor: Burak
Þahinkara. Gençlerbirliði - HE Kültürspor: Celal Bayraklý.
U 16 Liginde kupalar bugün sahiplerini buluyor. U 16 Final Grubunda
mücadele bugün oynanacak iki maçla
sona erecek. Bugün oynanacak maçlar
öncesinde ligde þampiyon ve dördüncü
takým belli. Bugünki maçlarda ikinci ve
üçüncü belli olacak.
U 16 Liginde bugün oynanacak ilk
maçta saat 11.00’de 1 Nolu Sentetik
Çim Sahada þampiyonluðu garantileyen
Gençlerbirliði ile son sýrada bulunan HE
Kültürspor karþýlaþacak. Son maçta ise
saat 13.00’de Çorumspor ile Çorum Be-
lediyespor takýmlarý ikincilik üçüncülük
maçý oynayacaklar.
U 16 Final Grubunda bugün oynanacak son maçlarý yönetecek hakemler
açýklandý. Gençlerbirliði- HE Kültürspor maçýný Mehmet Ali Cýrýl, Hacire
Aykut ve Aylin Daðdelen hakem üçlüsü
yönetecek. Çorumspor - Çorum Belediyespor maçýný ise Ömür Soytemiz, Müjde Arça ve Vuslat Ay yönetecekler.
Sakaryaspor’da
iflas sorunu bitti
Sakaryaspor yönetimi zor etabýn birincisini
halletti. Þimdi sýra ikincisinin halledilmesine geldi. Uzlaþma saðlandý paralar ödendi Ýflas sorunu
bitti
Sakaryaspor yönetiminin haftalardýr mücadele ettiði iflas davasý ile
ilgili sorun dün halledildi. Sabah saatlerinde Adliyeye giden Sakaryaspor
yönetimi alacaklý olan
futbolcularýn avukatýyla
anlaþtý.
14 Nisan da 62 bin
TL ödeme yapan, kalan
para için de 10 gün süre
isteyen Sakaryaspor yönetimi, kalan parayý dün
sabah Harun Avgýn ve
Erol Kapusuz’un avukatýna ödedi. Sorunun halledildiðini söyleyen Baþkan yardýmcýsý Muzaffer
Güneþ, dün sabahki ödemenin halledilmesinden
sonra tamamen Aksaray
maçýna konsantre olduklarýný belirtti.
Maddi destekte bulunan 1, 2 ve Üçüncü Organize Sanayi Bölgelerindeki kuruluþlarýn sahiplerine teþekkür eden
Güneþ ”önemli bir sorunu hallettik. Bu sorunun
halletmemiz için bize
destek veren baþta Aile
ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam olmak üzere, Sanayi kuruluþlarýmýzdaki iþ adamlarýna teþekkür ediyoruz”
dedi.
Ýflas davasýndan
sonra Yeni Aksaray maçýna kenetlendiklerini
söyleyen Güneþ ”daha
iþimiz bitmedi. Önce ligde kalmayý garantilememiz gerekiyor. Ardýndan
Bakan Ýslam’a sunduðumuz projelerin hayata
geçmesi gerekecek” dedi. Güneþ Mayýs ayýnda
yapýlacak genel kurul
için ise yorum yapmadý
ve önceliðin ligde kalan
son iki maç olduðunu
kaydetti. Araç konusun-
Basketbol büyüklerde dokuz
takým mücadele edecek
Çorum Büyük Erkekler Basketbol Ýl birinciliðinde dokuz ta-
kým mücadele edecek.
Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan büyükler
turnuvasý ad altýnda bu
yýl ilk kez düzenlenmesi
planlanan turnuva Bü-
Teknik Toplantýya Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Þube Müdürü Satý Yücel ile Ýl
Temsilcisi Demet Gökmen katýldý
Hakemler Cýrýl ve Soytemiz
yük Erkekler Ýl birinciliði olarak yapýlacak.
Turnuvada dokuz takým
iki grupta mücadele
edecek.
Önceki
akþam
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda yapýlan
teknik toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer,
Spor Þube Müdürü Satý
Yücel, Basketbol Ýl
Temsilcisi Demet Gök-
Büyükler Basketbol Ýl birinciliðinde mücadele edecek takým temsilcileri teknik toplantý sýrasýnda görülüyor
men ve katýlacak kulüplerin temsilcileri katýldýlar. Çekilen kura sonucunda A grubunda Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði, Belediye
Zabýta, Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu.
Mimar Sinan Ortaokulu
ve Baþöðretmen Atatürk
Ortaokulu, B grubunda
ise Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu, Gençlikspor,
Karþýyaka Ýlkokulu ve
Çorum Barosu takýmlarý
mücadele edecekler.
Gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda
ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar bu
maçlarý kazananlar final
kaybedenler üçüncülük
dördüncülük maçý yapacaklar. 30 Nisan Çarþamba günü oynanacak
maçlarla baþlayacak
olan turnuvada mücadele 16 Mayýs Cuma akþamý sonu erecek. Maçlar
Atatürk Spor Salonu’nda saat 19 e
20.30’da baþlayacak.
da sýkýntý çeken Sakaryaspor taraftarý, Yeni Aksaray maçýna kendi imkanlarýyla gidecek
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek Çorumspor
taraftarlarýna bu sezon
takýmlarýna verdiði des-
tekten dolayý kutladý.
ÇESDER’de final yarýn
Çorumspor Taraftarlar Derneði ziyaret sýrasýnda Hasan Özer ile birlikte görülüyor
Ekol Halý Saha’da yarýn saat 15.00’de baþlayacak final
maçýnda Halk Eðitim ile Sungurlu Hürriyet Ortaokulu
takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþacak.
Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan bu yýl
dokuzuncusu düzenlenen Halý Saha Futbol Turnuvasý yarýn oynanacak final maçý ile sona erecek.
Grup ve ardýndan çeyrek final ve yarý final maçlarý sonunda
geçen yýlýn þampiyonu Sungurlu
Hürriyet Ortaokulu ile Çorum Halk
Eðitim takýmlarý finale yükseldiler.
Ýki takým yarýn saat 15.00’de Ekol
Halý Saha’da þampiyonluk maçýnda karþý karþýya gelecekler.
Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren
takýmlara kupa ve madalyalarý kokteyl eþliðinde verilecek.
Çorumspor Frankfurt turnuvasýnda
þampiyon Baktat Mannheim oldu
Almanya’da Çorum kökenli futbol takýmlarý arasýnda düzenlenen 4. Fire Of Ýstanbul Cup turnuvasýnda
þampiyonluðu Baktat Mannheim takýmý kazandý.
Çorumspor Frankfurt takýmýnýn Baktak Eðitim
Köprüsü yararýna düzenlenen turnuva sonunda Team
LSG takýmý ikinci Palabýyýkspor takýmý üçüncü Frankfurt Türkgücü takýmý ise dördüncülüðü kazandý.
Turnuvada dereceye giren dört takým dýþýnda
Frankfurt Çorumspor, Saðmacaspor, Dersimspor, Kuþsarayspor, Alacaspor, Emektarlar, Çorumspor Kurucular ve Çorumspor Unutulmayan takýmlarý mücadele ettiler.
Baktat futbol turnuvasýndan elde edilen gelir Baktat Eðitim Köprüsü’ne baðýþlandý.
HÝTOK’un saðlýk sponsoru
yine Özel Elitpark oldu
Hitok’un 2014 yarýþ sezonunda düzenleyeceði yarýþmalarda sporcularýn saðlýðý yine Özel Elitpark Hastanesi’ne emanet edildi. Dün bazý yarýþmacýlar ve özel
araçlarla Elitpark Hastanesi’ni ziyaret eden HÝTOK
Baþkan ve yöneticileri Hastane Baþhekimi Op. Dr.
Ömer Akkaþ ile görüþtüler ve alýnacak hizmetler konusunda bilgi aldýlar. HÝTOK yönetimide Elitpark’a verdiði destekten dolayý teþekkür etti.
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARANIYOR
Yeni
Hastane
karþýsýnda
ÝSTANBUL VE ÇORLU’DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ
FABRÝKALARDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
* 22-44 yaþ arasý,
* Askerliðini yapmýþ,
3866 ada,
24 parsel,
183 m2
Mür. Tel:
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
* Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde çalýþacak
elemanlar aranýyor.
0 532 777 56 75
Ýletiþim bilgileri;
Ýlker YAPICI
Oðuz KOCAMAN
0 530 765 47 50
0 531 814 61 36
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Devren Satýlýk
Oto Yýkama
Küçük Sanayi Sitesi’nde
0 534 595 15 08
ELEMANLAR
ARANIYOR
Adres:
Ankara 10. Km. ÇORUM
Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede
Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum
manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel
örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri
sahibinden taksitli satýlýktýr.
Peþinat : 3.000.00
36 Ay Taksitx350.00 : 12.600.00
Toplam : 15.600.00
0 532 713 46 36-0 364 225 19 44
* LÝSE MEZUNU,
* DÝKSÝYONU DÜZGÜN,
* ÝLETÝÞÝM BECERÝSÝ YÜKSEK,
* SEYAHAT ENGELÝ OLMAYAN
ÝLGÝLENENLERÝN MÜRACATLARINI EN
GEÇ 16 MAYIS CUMA GÜNÜ MESAÝ
BÝTÝMÝNE KADAR RESÝMLÝ
ÖZGEÇMÝÞLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN
YAPMALARI RÝCA OLUNUR.
ADRES: Üçtutlar Mah.Ilýca 2. Sok.Seda
Apt.No:6/1 ÇORUM Ýrtibat Tel: 0539 642 09 54
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
Satýlýk Taksitli
Bað Parselleri
18-35 yaþ arasý, mobilya konusunda
deneyimli, montaj ve sevkiyat bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:981)
SATILIK
DÜKKAN
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
8. GAZÝ SOKAKTA 5 KAT
+ BODRUM + TERASI
OLAN BÝNA, KOMPLE
VEYA DÜKKANLAR
AYRI, ÜSTKATLAR AYRI
KÝRALIKTIR.
(Ç.HAK:964)
(Ç.HAK:654)
(Ç.HAK:982)
ELEMAN ARANIYOR
Çorum Özlem Max Mobilya
Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM
0 364 777 0 300 - 0 544 778 0 300
BAYAN SEKRETER
MÜRACAAT: 0 541 362 44 14
Elemanlar Aranýyor
Ýþletmemizde yetiþtirilmek üzere 16
yaþýndan büyük 25 yaþýndan küçük
olmak üzere bay-bayan elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
ÖZBEYLER PARK ÝSKENDER
Çalýþma Arkadaþlarý Bayan Eleman Elemanlar
Alýnacaktýr
Alýnacaktýr
Arýyoruz
Kamil Koç Turizm Þirketinde
çalýþtýrýlmak üzere bay bilet satýþ
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf
ile Çorum Otobüs Terminali’ndeki
büromuza yapýlmasý rica olunur.
Ýþyerimizde çalýþmak üzere bayan
eleman alýnacaktýr.
Seçkin Züccaciye
Ulukavak Mah. Mavral Sok. 64/b
Mür. Tel: 0 545 656 60 11
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý
ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:1018)
(Ç.HAK:1019)
HAYTEK MAKÝNA
K.S.SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM
TEL:0 364 234 88 89
Alkur Makina
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9
Tel: 0 536 362 88 33
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:803)
ELEMAN ARANIYOR
KAYNAKCI VE TORNACI OLARAK
YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VEYA
VASIFSIZ 17-25 YAÞLARINDA ERKEK
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ VE LÝSE
MEZUNU TERCÝH SEBEBÝDÝR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
(Ç.HAK:902)
0 535 369 59 62
Ticaret Borsasý
Kompleksinde 250 tonluk
2 adet iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 422 42 48
(Ç.HAK:966)
Paþaköy’de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere
büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile
aranýyor.
Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer
Mür. Tel: 0 535 304 00 55
Satýlýk Ýþyeri
(Ç.HAK:1010)
(Ç.HAK:1011)
BAKICI AÝLE
ARANIYOR
(Ç.HAK:463)
ALINACAKTIR.
(Ç.HAK:950)
212 23 90 - 0537 818 86 58
(Ç.HAK:1003)
(Ç.HAK:973)
(Ç.HAK:1015)
MAKÝNA TEKNÝKERÝ
ÞENTÜRKOÐLU ÝNÞAAT
0 532 327 86 27
22 Nisan 2014 tarihinden bu yana kayýptýr.
38 yaþýndaki kayýp þahsý gören veya nerede
olduðunu bilenlerin ailesine ait irtibat
numaralarýna haber vermesi insaniyet
namýna rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý,
Tornacý ve Montajcý eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ÞANTÝYE DENEYÝMÝ
OLAN MAKÝNA
MUHENDÝSÝ VEYA
(Ç.HAK:996)
EN AZ 3 YIL KALA-
Yaþlý bayana gece yatýlý
bakabilecek Bayan bakýcý
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 271 89 20
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
Erden Ýlçi
Elemanlar Alýnacaktýr
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
SÖZLÜ SINAV DA
YAPILABÝLECEK
Memur olarak göreve
alýnanlarýn özlük haklarý ve
çalýþma þekilleri ile ilgili de
bazý düzenlemeler gündeme
gelecek. Sýnav kazanýp atamasý yapýlan bir kiþi, atandýðý yerde en az 3 yýl çalýþmak
zorunda olacak. Örneðin;
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
sýnavý ve gerekli eðitim programlarýndan geçip öðretmen
olarak Güneydoðu baþta olmak üzere ülkenin herhangi
bir yerine atanan kiþi burada
en az 3 yýl kalacak. Bu süreden önce tayin isteyemeyecek. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:477)
(Ç.HAK:976)
KPSS
kalkýyor
KAYIP
ARANIYOR
(Ç.HAK:17)
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:979)
(Ç.HAK:926)
Müracaatlarýn
þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu
Ýþhaný Kat: 1
No: 109 ÇORUM
CAK
Þirketimiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli makine boyacýsý,
kaynakçýlar ve makine
teknik ressamý alýnacaktýr.
ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ.
ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX : 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 77 57
Ücret
tatminkardýr.
Baþbakan Erdoðan'ýn
isteði doðrultusunda baþlayan çalýþma kapsamýnda
KPSS kaldýrýlacak. Bakanlýklar ve diðer kamu kurumlarýnýn ÖSYM tarafýndan yapýlan tek bir sýnav ile personel almasý dönemi sona erecek. Yapýlan çalýþmaya göre;
merkezi sýnav sistemi yerine
tüm bakanlýk ve kurumlara
kendi ihtiyaçlarýna göre alacaklarý personel için sýnav
yapma hakký verilecek. Üzerinde çalýþýlan sisteme göre,
her kurum alacaðý personel
için kendi sýnavýný açýklayacak. Alýnacak personel için
duyuru yapýlacak. Baþvuranlar, kurumun ihtiyaç duyduðu kadroya uygun sorularýn
yer aldýðý yazýlý sýnava girecek. Gerek duyulursa sözlü
sýnav da söz konusu olacak.
ELEMAN
ARANIYOR
ÜCRET : 1760 TL + SGK + SERVÝS
Gazetemizin
daðýtým servisinde
görevlendirilmek
üzere Daðýtým
Elemaný
Alýnacaktýr.
Baþbakan Erdoðan'ýn
talimatý ile çalýþma baþlatýldý;
KPSS'de deðiþikliðe gidiliyor. Merkezi sýnav yerine
tüm bakanlýk ve kurumlara
personel ihtiyaçlarý için sýnav
yapma hakký verilecek...
Hükümet, devlete memur alýmýnda uygulanan
merkezi sýnav KPSS'yi kaldýrmaya hazýrlanýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý ile yapýlan çalýþma kapsamýnda, merkezi
sýnav sistemi yerine bakanlýklara kendi sýnavlarýný yapma hakký verilecek.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik,
son Bakanlar Kurulu toplantýsýnda bakanlýk çalýþmalarý
ve Meclis'e sevk edilmek
üzere hazýrlanan yasa taslaklarý hakkýnda bilgi verdi. Sunumdaki en önemli konulardan birini KPSS ile ilgili yapýlan hazýrlýk oluþturdu.
Mevcut sisteme göre, devlete
alýnacak personel ile ilgili
ÖSYM tarafýndan belirli aralýklarla sýnav yapýlýyor. Atamalar bu sýnavda en yüksek
puaný alandan aþaðýya doðru
sýralanarak gerçekleþtiriliyor.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
* Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr.
(Ç.HAK:906)
Daðýtým
Personeli
Aranýyor
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
(Ç.HAK:1007)
(Ç.HAK:1020)
Satýlýk
Ýþyeri
Arsasý
19
Ölçerler Tarým Makinalarý
Küçük Sanayi Sitesi 4. Cad. No: 25
0 533 493 62 40
ASGD’nin Genel Kurul’u bugün
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD)
Çorum Þubesi Olaðan Genel Kurul’u bugün yapýlacak. Saat 11.00’de Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu’nda yapýlacak olan Genel Kurul’da
yeni yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçimi
yapýlacak. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði
Çorum Þubesi’nin bugün yapýlacak Olaðan Genel
Kurulu’una Genel Baþkan Ýbrahim Erdoðan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Karaca ile çok sayýda davetli katýlacak.
CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014
Taraftar takýmý karþýlaþacak
Çorum Belediyespor taraftarlarý yarýnki Darýca maçý
öncesinde takýmý stad önünde karþýlaþacaklar. Tribün liderleri saat 14.30’da stad önünde toplanarak takýmýn sahaya
geliþinde karþýlaþacaklarýný belirterek tüm Çorumlularý yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na gelerek takýmlarýna destek vermeye davet ettiler.
Kazanmak zorundasýnýz
Çorum Belediyespor play-off umutlarýný
son maça taþýmak için
yarýn sahasýnda Darýca
Gençlerbirlii önünde
mutlak galibiyet arayacak. Geçtiðimiz hafta
Çýksalýnspor deplasmanýnda aldýðý 3-1’lik maðlubiyetle þampiyonluk
umudunu bitiren playoff þansýnýda zora sokan
kýrmýzý siyahlý takým kalan iki haftada en az dört
puan alarak ligi ilk beþ
içinde bitirip play-off
mücadelesine katýlmak
Çorum Belediyespor geçen hafta kaçan þampiyonluk fýrsatýnýn ardýndan devam
eden play-off umudunu sezonun son maçýna taþýmak için yarýn saat 15.30’da Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda galibiyet arayacak.
Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý Nedim ve Yakup ile sakat Oðuzhan Saraçoðlu
dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor.
amacýnda.
Geçtiðimiz hafta
Çýksalýnspor deplasmanýnda uzatma dakikalarýnda yediði iki golle 3-1
maðlup olan ve liderlik
ümitlerini tamamen bitiren Çorum Belediyespor
ikinci hedef olan ilk beþ
içinde yer almak için kalan iki maçýndan dört
puan çýkartmanýn hesaplarýný yapýyor. Kýrmýzý
Siyahlý takýmsezonun
sahasýndaki son maçýnda
Darýca Gençlerbirliði ile
yarýn saat 15.30’da Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Sta-
dý’nda karþýlaþacak.
Konuk
Darýca
Gençlerbirliði’de grubun istikrarsýz takýmlarýndan. Son olarak sahasýnda Batman Petrolspor
önünde kaybettiði iki
puanla play-off umutlarýný zora sokan Darýca
‘Tek vücut olalým
maçý kazanalým’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað
play-off þanslarýný devam ettirmek için sahalarýnda
oynayacaklarý sezonun son maçýnda Darýca Gençlerbirliði
maçýný kazanmaktan baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný
söyledi. Altýndað, iç sahada oynayacaklarý bu maçta
taraftarlarýnýn desteðine büyük ihtiyaç duyduklarýný
belirterek tüm Çorumlularý bu maçta takýmlarýna destek
olmaya çaðýrdý.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað,
sezon sonu hedeflerine ulaþmak için ligdeki son iki maçý kazanmaktan baþka çarelerinin olmadýðýný belirterek ‘Yarýn sahamýzda oynayacaðýmýz sezonun sonun maçýnda þehir olarak tek
vücut olup kazanmak istiyoruz’ dedi.
Altýndað, Çýksalýnspor maçýnda aldýklarý maðlubiyetin
ardýndan avantajlarýný ellerinden kaçýrdýklarýný bunun için kalan iki maçýn çok önemli olduðunu belirterek ‘Bizim sezon sonu hedefine ulaþmak için devam eden play-off mücadelesine
katýlmamýz gerekiyor bunun içinde sahamýzdaki sezonun son
maçýnda Darýca Gençlerbirliði önünde kazanmak zorundayýz,
Bu maçta alacaðýmýz galibiyetin ardýndan rakiplerimizin
alacaklarý snuçlara göre son hafta planý ortaya çýkacak. Hafta
boyunca Çýksalýnspor maçýndan gerekli dersleri çýkartarak Darýca maçýna hazýrlandýk. Bizler takým olarak sahada kazanmak
için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz.
Sahamýzda oynayacaðýmýz bu zorlu maçta tabiki en büyük isteðimizi yanýmýzda görmek. Sahada mücadele eden futbolcularýmýza onlarda tribünden gereken desteði versinler sonuçta sahadan galibiyetle ayrýlarak bu sevinci hep birlikte yaþayalým. Çorum Belediyespor takým olarak bunu hakediyor
bizde bunu baþarmak için elimizden geleni sahaya yansýtacaðýz’ dedi.
Gençlerbirliði ligde kalan iki maçýnýda kazanarak rakiplerinin puan
kaybetmesini bekleyecek. Konuk takýma iki
maçtada galibiyetten
baþka çaresi bulunmuyor.
Çorum Belediyespor’da bu zorlu maç öncesinde sarý kart cezalýsý
Nedim ve Yakup ile sakatlýðý bulunan Oðuzhan
Saraçoðlu forma giyemeyecek. Çorum Belediyespor ile Darýca
Gençlerbirliði arasýndaki bu zorlu maçta Ýstanbul bölgesi tecrübeli hakemlerinden Osman Yiðit Uzer yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Salim Durun ve Candaþ
Ebil. Maçýn dördüncü
hakemi Müjdat Duman.
Gözlemci ise Ali Karaköse.
Osmancýk ÝBD güle oynaya
yarý final grubuna yükseldi
Kulüplü
Yýldýz
Kýzlar Voleybol grup birinciliðinde Osmancýk
Ýsmail Burak Derinderespor dün oynadýðý iki
maçýnýda
kazanarak
grup birinciliðini garantiledi. Dört takýmýn mücadele ettiði grup birinciliðinde kulüplerin isteði üzerine dün takýmlar
ikiþer maç yaptýlar.
Ýlk maçta Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Çankýrý Gençlikspor ile karþýlaþtý. Zaman zaman çekiþmeli
geçen maçý 3-1 kazanan
Çorum þampiyonu gruba galibiyetle baþladý.
Bu maçýn ardýndan oynanan maçta ise Kastamonu þampiyonu, Kýrýkkale temsilcisi önünde 3-0 galip geldi.
Akþam seansýnda
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Utku
Eray Osman Ýmam
Vedat
A. Buðra Oðuzhan Okan Murathan
Murat Emir
3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Çorum Bel.-Darýca Genç: Osman Yiðit Uzer (Ýstanbul)
Batman Petrol-Erzurum BÞ; Serkan Ergün (Ýstanbul)
Ünyespor-Manavgat Evren: Cihan Ataþ (Ýstanbul).
Yeni Aksaray-Sakarya: Adem Elgörmüþ (Diyarbakýr)
Maltepe-Elazýð Bel: Mehmet Güven (Mersin).
Hacettepe-Sancaktepe: Mehmet Karanlýk (Hatay).
Balçova Bel-Orhangazi: Yusuf Yýlmaz (Diyarbakýr).
Elibol Sandýklý-Çýksalýn: Ali Karatutlu (K. Maraþ).
ise Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor,
Kastamonu temsilcisi
önünde zorlanmadan 30’lýk galibiyetle ayrýla-
rak grup birinciliðini garantiledi. Grupta son
maçlar bugün oynanacak. Saat 11.00’de Kastamonu ile Çankýrý kar-
þýlaþýrken saat 13.00’deki maçta ise Osmancýk
Ýsmail Burak Derinderespor ile Kýrýkkale
þampiyonu karþýlaþacak.
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor grupta iki maçýnýda kazanmayý baþardý
Osmancýk Ý. Burak Derindere: 3 - Kastamonu: 0
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Mahmut
Hüseyin Kamber .
Uysal,
OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK
DERÝNDERESPOR : Begüm, Melek,
Beyza, Sinem, Fatma, Gülsüm, Sevgi,
Emine, Nurseda .
KASTAMONU MERKEZ ÝLKÖÐRETÝM GENÇLÝKSPOR : Dilara,
Buse, Ebru, Ceyda, Yasemin, Gamze,
Çiðdem, Özge.
SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 2519, 3. Set: 25-20 (Osmancýk ÝBD).
Osmancýk Ý. Burak Derindere: 3 - Çankýrý Gençlik: 1
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Hasan
Murat Çelik .
Öztürk,
OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK
DERÝNDERESPOR : Begüm, Melek,
Beyza, Sinem, Fatma, Gülsüm, Sevgi,
Emine, Nurseda .
ÇANKIRI GENÇLÝKSPOR : Büþra, Ayþe, Selver, Kübra, Beyza, Adeviye, Döndü, Elif, Zeliha, Edanur, Semanur.
SETLER : 1. Set: 25-22, 2. Set: 2516, 4. Set: 25-22 (Osmancýk ÝBD), 3.
Set: 25-12 (Çankýrý Gençlikspor).
BESYO müfredat ve sýnav sorunlarý tartýþýlýyor
Hitit Üniversitesi
tarafýndan düzenlenen
‘Beden Eðitimi ve Spor
Eðitim Bölümü Müfredatý ve giriþ sýnavlarý’
konulu çalýþtay dün
Anitta Otel’de baþladý.
Türkiye genelindeki üniversitelerden çok
sayýda BESYO Müdürü
ve Öðretim Görevlisi’nin katýldýðý çalýþtaya
Okul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan
Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Beden Eðitimi ve Spor Eðitim Bölümü Müfredatý ve giriþ
sýnavlarý’ konulu çalýþtay dün Anitta Otel’de baþladý. Deðiþik oturumlarla bu akþam sona erecek olan
çalýþtay sonunda hazýrlanacak sonuç bildirgesi YÖK’e sunulacak.
Pala’da katýldý. Ýstiklal
Marþý ve Saygý Duruþu
ile baþlayan çalýþtayýn
Çalýþtay’da gruplar halinde öðretim üyeleri sorunlarý dile getirerek karþýlýklý görüþtüler
açýlýþ konuþmasý Hitit
Üniversitesi BESYO
Müdürü Doç. Dr. Faruk
Yamaner yaptý. Hitit
Üniversitesi ve BESYO
olarak kýsa süre önce
kurulmalarýna karþýn
büyük mesafe aldýklarýný belirten Yamaner, bu
çalýþtayda belirlenecek
sýkýntýlarýn YÖK’e ulaþtýrýlmasý ve bu sorunlarýn çözüme kavuþmasýný
arzu ettiklerini belirterek ‘Bu çalýþtaya Okul
Sporlarý Federasyonu
Baþkaný Ayhan Pala’nýn
katýlmasý bizleri ayrýca
mutlu etti. Bu konudaki
Çalýþtay saygý duruþu ve istiklal marþý ile baþladý ardýndan konuþmalara geçildi
görüþleri büyük önem
taþýyor. Karþýlýklý tartýþma ortamýnda geçeceðine inandýðý çalýþtayýn
hayýrlara vesile olmalarý
dileyerek tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.
Daha sonra konuþan Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’da tüm katýlýmcýlara teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda ‘Üniversitemizin
ev sahipliðinde düzenlenen Beden Eðitimi ve
Spor Eðitimi Müfredat
Programlarý ve Sýnav
sisteminde karþýlaþýlan
sorunlar konulu çalýþtaya katýlan deðerli bilim
adamlarýný Çorum’da
misafir etmekten son
derece büyük gurur duyuyoruz.
Çalýþtaydan çýkacak sonuç bildirgesi ile
bu sýkýntýlar sorunlar bir
randevu alýnarak YÖK
ile paylaþmayý düþünüyoruz. Bu konuda gerekli giriþimleri yapacaðýz. Üniversitelerin gerçekleri, þehrin gerçekle-
ri ele alýnarak bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu çalýþtayýn sonuçlarýný YÖK'e bildireceðimizden
emin
olun.
Üniversite olarak
Türkiye’de ilk kez uluslararasý bir organizasyona ev sahipliði yapýyoruz. Bu organizasyonun
alýnmasýndaki katkýlarýndan dolayý herkese
teþekkür ediyorum. Yapýmý devam eden Spor
Salonu için 13 trilyonluk bir kaynak saðlandý-
ðýný buna katkýda bulunanlarada çok teþekkür
ediyorum. Bu salon bittiðinde Çorum sporundaki branþlarda önemli
bir eksiði gidereceðimize inanýyorum’ dedi.
Konuþmalarýn ardýndan çalýþtay toplantý
ile baþladý. Bugün akþama kadar devam edecek
olan çalýþtayda katýlýmcýlar konuyla ilgili görüþ ve düþüncelerini dile getirecekler ve çalýþtay sonunda hazýrlanacak sonuç bildirgesi ya-
Rektör Reha Metin Alkan’a 2016 Ünivresiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý’nýn Çorum’u alýnmasýna verdiði katký
ve destekten dolayý teþekkür belgesi verildi. Alkan, BESYO Öðretim Görevlileri ile birlikte toplu halde görülüyor
Download

26 nisan.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi