Bu hafta donacaðýz
Ç
orum'da bir günlük kar
yaðýþýnýn ardýndan soðuk
havaya teslim oldu. Meteoroloji soðuk hava ve don uyarýsý yaptý. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün tahminlerine göre önümüzdeki dört
gün boyunca sýcaklýklar hem
gündüz hem gece eksi derecelerde seyredecek. 2’DE
1 OCAK 2016 CUMA
Þendere'ye Bakan desteði
A
k Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ile Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt, Kalkýnma
Bakaný Cevdet Yýlmaz'a makamýnda ziyaret ederek bir
süre görüþtü. 3’DE
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Yýl: 1 Sayý: 30
www.kesinkarar.com
Çorum ihracatta rekor kýrdý
Ý
hracatta bu yýlýn henüz ilk 11 aylýk rakamlarý açýklanýrken, ortaya çýkan sonuç tüm yýllarý geride býraktý. Bu
yýlýn 11 ayýnda 323 milyon 173 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtiren Çorum rekor kýrdý. Kasým ayý Dýþ Ticaret Ýstatistikleri açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan
geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre ihracat %6,8
arttý, ithalat %86,7 azaldý. Çorum Kasým ayýnda 16 milyon 149 bin dolarlýk ihracata karþýlýk, 14 milyon 501
bin dolarlýk ithalat yaptý. 2004 yýlýnýn
kasým ayýnda ise ihracat 15 milyon 116 bin dolar, ithalat ise 108 milyon 699 bin
dolar olarak gerçekleþmiþti. 4’DE
Þahiner sözünü
tuttu, pankartý astý
G
eçtiðimiz hafta Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ve
Sungurlu Belediyesi arasýnda tapu devir protokolü imzalandý.
Bunun üzerine Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner verdiði sözü tutarak, stadyumun tapu devri konusunda göstermiþ olduklarý yoðun çalýþmalardan dolayý AK Parti Çorum Milletvekillerine pankartla teþekkür etti. 5’DA
Güreþin
en iyileri
Çorum'da
mindere
çýkacak
orum sporda önemli bir organizasyona
Ç
ev sahipliði yapacak.
'Piyasa hareketlenecek,
ekonomi canlanacak'
Büyükler Serbest Güreþ
Türkiye Þampiyonasý'nda sporcular Çorum'da mindere çýkacak. 3 gün sürecek
þampiyona
Atatürk Spor
Salonunda
gerçekleþecek. 2’DE
E
Vatandaþlarýn
tabela tepkisi
konominin canlanmasýna yönelik bir dizi tedbirler aldýklarýný ifade eden Ceylan
piyasanýn yeniden canlanmasý için gereken tüm çalýþmalarýn yapýlacaðýný vurguladý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne baðlý esnaf odasý baþkanlarý,
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köy Ýþleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. 6’DA
O Ses Türkiye'de
Çorumlu Yarýþmacý
S
O
ungurlu ilçesinde otomobil ile
TIR'ýn çarpýþtýðý trafik kazasýnda
1 kiþi yaralandý. Mahalle sakinleri
kazaya kaldýrým kenarýna bulunan
tabelalarýn neden olduðunu iddia
ederek, görüþü engelleyen tabelalarýn sökülmesini istediler.Otomobil ile týr kafa kafaya çarpýþtý. 2’DE
Ses Türkiye'nin Çorumlu yarýþmacýsý elemeden geçti. Genç müzisyen Ali Somun
sesiyle jüriyi
kendisine hayran býraktý.
8’DE
HABERÝN
Yýlbaþý aþaðý,
yýlbaþý yukarý…
2’DE
KILÇIÐI
Sayfa
2
GÜNDEM
Bu hafta donacaðýz
Çorum'da kýþ etkisini artýrdý. Soðuk bir hafta bekliyor bizi bekliyor. Meteoroloji tahminlerine
önümüzdeki 3 gün kar yaðýþý beklenmezken, sýcaklýk -13 dereceye kadar düþecek.
Çorum'da bir günlük kar yaðýþýnýn ardýndan soðuk havaya teslim oldu. Meteoroloji soðuk hava ve don uyarýsý yaptý. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün tahminlerine göre önümüzdeki dört gün boyunca sýcaklýklar hem gündüz
hem gece eksi derecelerde seyredecek. Kar
yaðýþý ise Pazartesi gününe kadar beklenmiyor.
Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 4
günlük hava durumu þu þekilde,
Cuma günü yaðýþsýz -5 ila -12 derece, Cumartesi günü yaðýþsýz -4 ila -13 derece, Pazar günü
yaðýþsýz -2 ila - 12 derece, Pazartesi günü kar
yaðýþlý 0 ila -8 derece.
Don olaylarý karþý uyarýlar
Yetkililer don olaylarýna karþý yetkililerin ve vatandaþlarýn tedbirli olmasýný istedi.
Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü 'Buzlanma
ve Don Olayýndan Korunma' konusundaki uyarýsýnda "Yerel yöneticiler ve ilgili kurumlar meteorolojik uyarýyý dikkate almalýdýr" dedi.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi;
"Soðuk havanýn rüzgârla birlikte insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde üþütücü ve
dondurucu etkisi vardýr. Dikkatli olunmalýdýr. Bitkilerin
mevsime baðlý olarak kritik
düþük sýcaklýk eþikleri vardýr.
Bu sýcaklýklar dikkate alýnmalýdýr. Don ve buzlanmanýn hava
sýcaklýðý 0 derecenin altýna
düþtüðünde, kuvvetli don ev
buzlanmanýn ise -5 derecenin
altýna düþtüðünde baþladýðýna
dikkat çekilen açýklamada,
"Kar ve buzlanma olan bölgelerde yaþam þartlarý zorlaþýr,
ekonomik aktiviteler olumsuz
etkilenir. Araç kullanmak ve
yürümek oldukça zordur. Kaza
riski artar. Elektrik ve telefon
hatlarýnda zararlar oluþabilir.
Yollarda ulaþým imkansýz hale
gelebilir. Hava ve tren seferlerine aksamalar görülebilir.
Don olayý süresine baðlý olarak su þebekeleri ve nehirler
donabilir" denildi.
Yetkililer don olaylarýna karþý
þu tavsiyelerde bulundu;
Dýþarý çýkarken hava tahmin raporunu öðrenmeyi ihmal etmeyiniz, hava tahmin bültenlerini
ve haberleri sürekli izleyin. Vücudu sýcak tutacak giysiler tercih ediniz. Açýk alanlarda uzun
süreli kalmamaya özen gösteriniz. Kayarak
düþme tehlikesine karþý dikkatli olunuz. Sarkan
elektrik tellerinden uzak durunuz ve dokunmayýnýz. Sýcaklýðýn -10 derece ve altýnda olduðu
durumlarda mecbur deðilseniz dýþarý çýkmayýn,
seyahat etmeyin. Araç kullanýrken aracýnýzda
gerekli ekipmanlarýn bulunduðundan emin olunuz. (Kar lastikleri kullanýnýz, zincir, çekme halatý vs. bulundurunuz)Aracýnýzda gerekli ekipmanlarýn bulunduðundan emin olunuz. (Kar
lastikleri kullanýnýz, zincir, çekme halatý vs. bulundurunuz) Aile ve akrabalarýnýza yerinizi ve
nereye gittiðinizi haber veriniz. Trafikteyseniz
özelliklede büyük araç kullanýyorsanýz güvenli
bir yerde beklemelisiniz. Trafik sýnýrlamalarýna
mutlaka uyunuz.
Dikkat! Siyah Buz
Donan yaðmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fýrtýnasýndan sonra temizlenen yollar ýslakmýþ gibi görünür, gerçekteyse, yol "siyah buz" olarak adlandýrýlan ince bir buz tabakasýyla kaplanýr. Siyah
buz, her zaman görülemeyen þeffaf ama çok
kaygan bir buz tabakasýdýr. Özellikle köprü ve
rampalar siyah buz tuzaðýdýr.
Aþýrý Soðuk ve Don Olayý
Aþýrý soðuk havada genel donma ve kýsmi
donmalar olabileceði mutlaka düþünülmelidir.
Soðuk havanýn rüzgârla birlikte Soðuk Isýrmasý
adý verilen, insanlarýn kulak, burun ucu, el ya
da ayak parmaklarýnda donmalara sebep olabileceði unutulmamalýdýr. Dýþarýda kalma zorunluluðu olan insanlar için donma ve kýsmi donma riski vardýr.
çarpýþtý.
Kazada ticari taksi sürücüsü Hacý
Güzelceoðlu yaralandý. Yaralý sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaldýrým kenarýna bulunan tabelalarýn görüþü engellediðini belirten mahalle sakinleri, tabelalarýn
oradan sökülmesi gerektiðini belirttiler.
Sürücülerin Çankýrý istikametinden gelen araçlarý görmekte sýkýntý yaþadýklarýný kaydeden vatandaþlar, tabelalarýn sökülmemesi halinde bu tür kazalarýn kaçýnýlmaz olduðunu belirttiler.
Sungurlu ilçesinde otomobil ile TIR'ýn
çarpýþtýðý trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.
HABERÝN
Yýlbaþý aþaðý, yýlbaþý yukarý…
Onca tartýþmalarýn ardýnda iþte bugün yeni bir yýlýn ilk günündeyiz. Ne oldu, baþýmýz göðe mi erdi?
Günlerdir tartýþýlan, bir takvim yýlýnýn sonunda yeni bir yýla baðlayan bir gecenin tartýþmasýydý… Bu
tartýþma konusu olmamalýydý. Bir de bunu her yýl
tekrarlamanýn anlamsýzlýðýný bir düþünün.
Esas tartýþýlmasý gereken bir yýllýk hedefimiz olmalý.
- Yýlbaþý tartýþmasýnýn dýþýnda bir de bu gecenin
hayalini kuranlar vardý. Ne oldu, bu gece hayalinizdeki gibi oldu mu? Benim bildiðim biri var, Antalya'da bu gece eðlencenin dibine vuracaktý ama
olmadý. 22 yaþýndaki adam suçiçeði çýkardý, insan
içine çýkamadý. Hah hah ah. Ama hep böyle olmuyor mu, hayal ettiðimiz gibi yaþamak isteyiþimizdeki ýsrar niye, neyi ispat etmeye çalýþýyoruz, bu
inat ne için, bundan kazançlý kim çýkýyor? Hayal
kuran ve birilerinden bir þey bekleyenler hep kaybeden oluyor.
- Bir de yeni yýlda burçlarý neler bekliyor saçmalýðý
var. Adam 5 Mayýs 1937'de doðmuþ katýksýz Boða
burcu. Takmýþ gözüne gözlüðünü açmýþ burçlara
bakýyor. Aynen kopyaladým, bakýn ne yazýyor.
* "2016 size þehvetli, yeni þehvetli maceralar getirecek" Ne deyim bu burçlara inanlarýn ve onlara
göre hayatýna yön verenlerin beynine…
* http://www.astroloji.org/burclar-2016/boga-burcu-2016.asp
KILÇIÐI
Vatandaþlarýn tabela tepkisi
Sungurlu ilçesinde otomobil ile
TIR'ýn çarpýþtýðý trafik kazasýnda 1
kiþi yaralandý. Mahalle sakinleri
kazaya kaldýrým kenarýna bulunan
tabelalarýn neden olduðunu iddia
ederek, görüþü engelleyen tabelalarýn sökülmesini istediler.
Otomobil ile týr kafa kafaya çarpýþtý
Edinilen bilgilere göre kaza, Akçay Mahallesi Çankýrý yolunda
meydana geldi. Çankýrý'dan Sungurlu istikametine seyir halinde
olan Hacý Güzelceoðlu yönetimindeki 10 T 1090 plakalý ticari
taksi ile karþý yönden gelen Hasan Gökkaya yönetimindeki 20
EC 482 plakalý TIR kafa kafaya
1 OCAK 2016 CUMA
Mahalle sakinleri kazaya kaldýrým kenarýna bulunan tabelalarýn neden olduðunu iddia ederek, görüþü engelleyen tabelalarýn sökülmesini istediler.
K.K: 02
Güreþin en iyileri
Çorum'da
mindere çýkacak
Çorum sporda önemli bir organizasyona ev sahipliði
yapacak. Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda sporcular Çorum'da mindere çýkacak. 3 gün sürecek þampiyona Atatürk Spor Salonunda gerçekleþecek.
Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý Çorum'da yapýlacak. Güreþ Federasyonu'ndan yapýlan
açýklamaya göre Çorum'daki þampiyona serbest stilde
9-11 Ocak tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda gerçekleþecek.
Þampiyonaya katýlan güreþçiler, 9 Ocak'ta 57, 70 ve 97
kiloda, 10 Ocak'ta 61, 74 ve 125 kiloda, 11 Ocak Pazartesi günü ise 65 ve 86 kilolarda mindere çýkacak. Güreþçiler ayný gün final müsabakalarýnýn ardýndan madalyalarýný alacak.
Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasýnýn 8
Ocak Cuma günü hakem ve teknik toplantýsý gerçekleþecek. Müsabakalarýn açýlýþ töreni ise 9 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleþecek.
Sayfa
3
GÜNDEM
1 OCAK 2016 CUMA
Þendere'ye Bakan desteði
Milletvekili Ceylan ve Kurt, Çorum'un sorunlarýný Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'a ileterek Þendere Göleti ve içme suyu hattý için ödenek talebinde bulundu.
Bakan Yýlmaz ise Hitit Üniversitegereken ödeneði saðlayacaklarýný
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üye- si'nin hak ettiði deðere ulaþmasý, bü- söyledi.
yümesi ve geliþmesi için destek verBakan Yýlmaz, ziyaretten duyduðu
si Ahmet Sami Ceylan ile Ak Parti
meye devam edeceklerinin altýný çimemnuniyeti dile getirerek, Çorum
Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk,
zerek, Çorum'da Uðurludað ve çevMilletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve
Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi
resinin içme suyu sorununu kökten
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a teþekLütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kalkýnçözecek olan Þendere Göleti için de
kür etti.
ma Bakaný Cevdet Yýlmaz'a makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Bakan Cevdet Yýlmaz'a hayýrlý olsun
dileklerini ileten
Milletvekili Ceylan
ve Kurt, Çorum'un
bakanlýkla ilgili sorunlarýný da paylaþtý.
Hitit Üniversitesi
için saðladýðý desteklerden dolayý
Bakan Yýlmaz'a teþekkür eden Ceylan ve Kurt, ayrýca
Uðurludað Ýlçesi
ve 43 ünitesini ilgilendiren Þendere Göleti ve içme
suyu hattý için
ödenek talebinde
bulundular.
Bakan'dan ÇoCevdet Yýlmaz'a hayýrlý olsun dileklerini ileten Milletvekili Ceylan ve
rum'a ödenek söKurt, Çorum'un bakanlýkla ilgili sorunlarýný da paylaþtý.
zü
Türk-Ýþ'e baðlý sendikalarýn Çorum þube yöneticileri de, Ak Parti Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret etti.
Ceylan'a hayýrlý olsun ziyareti
Çorum Ziraat Odasý ve Türk-Ýþ yöneticileri Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn TBMM'de ziyaret etti. Ceylan,
"Çorum'u hep birlikte yöneteceðiz.
Bütün sivil toplum kuruluþlarý ve
sendikalar için koþacaðýz" dedi.
SAYAN TEBRÝK ETTÝ
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan, Ak Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar ve Ýþadamý Yýkmaz Peker, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Sayan, Akar ve Peker, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesin-
den dolayý tebrik ederek, görevinde
baþarýlar diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, konuklarýna teþekkür etti.
TÜRK-ÝÞ HEYETÝNDEN
CEYLAN'A KUTLAMA
Türk-Ýþ'e baðlý sendikalarýn Çorum
þube yöneticileri de, Ak Parti Parti
Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret etti.
Türk-Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi Sefer
Kahraman ile konfederasyona baðlý
sendikalarýn þube baþkanlarý Ceylan'ý
milletvekili ve komisyon üyesi seçil-
mesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette; Türk-Ýþ'in Çorum'daki çalýþmalarý, sendikacýlarýn sorunlarý, beklentileri, iþçilerin talepleri ele alýnarak
karþýlýklý istiþare yapýldý.
'Çorumlularla birlikte yürüyeceðiz'
Ceylan, "Çorum'u hep birlikte yöneteceðiz. Bütün sivil toplum kuruluþlarý ve sendikalar için koþacaðýz" þeklinde konuþtu.
Ceylan, Çorum'un tüm renklerini kucaklayacaklarýný, hiçbir ayrým yapmadan Çorum'un bütününe hizmet edeceklerini, tüm sivil toplum kuruluþlarýyla, esnafla, sanayici ile Çorumlularla birlikte yürüyeceklerini belirtti.
Herkesle karþýlýklý iþbirliði ve diyaloga
önem vereceklerinin altýný çizen
Ceylan, "Ýþçi olsun,
memur olsun, hangi görüþe hakim
olursa olsun tüm
sendikalarla birlikte
yol alacaðýz. Bu
dönemde her zamankinden daha
fazla birlik ve beraberliðe, kardeþliðe,
dostluklarý pekiþtirmeye, kenetlenmeye, hoþgörüye ihtiyacýmýz var" dedi.
Ceylan, hedeflerinin daha yaþanabilir bir Türkiye, daha
yaþanabilir bir Çorum olduðunu vurgulayarak, halkýn
refah seviyesini ve
mutluluðu artýrmak
için her türlü çabayý göstereceklerini
dile getirdi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ak Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar ve Ýþa- dile getiren Ceylan,
Türk-Ýþ heyetine tedamý Yýkmaz Peker, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
þekkür etti.
Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Ýl Genel Meclisi'nde
2016 mesaisi baþlýyor
Ýl Genel Meclisi 2016 yýlýnýn ilk toplantýsýný 4 Ocak Pazartesi günü yapacak.
2016 yýlý açýlýþý nedeniyle pazartesi günü saat 11'de Ýl Genel Meclis üyelerince Atatürk Anýtýna çelenk konacak.
Çorum Ýl Genel Meclisi 2016 yýlý ocak
dönemi toplantýlarýna 4 Ocak Pazartesi
günü baþlýyor. Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda 5
gün sürecek toplantýlarýn gündeminde
þu konular yer aldý;
Ýl Genel Meclis Üyeleri tarafýndan
Meclis Baþkanlýðýna verilmesi halinde
önerge tekliflerinin görüþülmesi.
5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanununun
17. maddesi gereðince, Ýl Özel Ýdaresinin bir önceki yýl gelir ve giderleri ile
hesap ve iþlemlerinin denetimi amacýyla Denetim Komisyonunun oluþturulmasý ve gizli oyla üye seçiminin yapýlmasý hususunun görüþülmesi.
3294 Sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Teþvik Kanunu'nun 7.
maddesinin 2. fýkrasý gereðince, 2016
yýlýnda Ýlimiz Merkez ve Ýlçelerdeki
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakýflarýnda görev yapacak hayýrsever
vatandaþlarýn belirlenmesi hususunun
görüþülmesi.
Ýlimiz Ýskilip Ýlçesine baðlý Karagöz, Kayaaðzý ve Kýlýçdere köylerine ait köy
yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespitinin
3194 sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi.
Ýlimiz Ýskilip Ýlçesine baðlý Elmalý, Eskiköy ve Güneyaluç köylerine ait köy
yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespitinin
3194 sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi.
Ýlimiz Ýskilip Ýlçesine baðlý Çomu, Ýkipýnar ve Karaburun köylerine ait köy
yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespitinin
3194 sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi.
Ýlimiz Ýskilip Ýlçesine baðlý Çatkara,
Hallý ve Harun köylerine ait köy yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespitinin 3194
sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi
uyarýnca görüþülmesi.
Ýlimiz Bayat Ýlçesine baðlý Hacýbayram
köyüne ait köy yerleþik alaný ve civarý
sýnýr tespitinin 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi.
Ýlimiz Ýskilip Ýlçesine baðlý Çukurköy
köyüne ait köy yerleþik alaný ve civarý
sýnýr tespitinin 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi.
Ýlimiz Bayat Ýlçesine baðlý Çayköy köylerine ait köy yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespitinin 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi.
Ýskilip Ýlçesi, Kuzköy Köyü, Güney
Mevkii, 103 ada, 2 parsel nolu,
5.257,94 m² tapu yüzölçümlü, "meyve
bahçesi" vasýflý taþýnmaz üzerine, akaryakýt ve LPG satýþ istasyonu yapýlmasý
hususunda plan müellifi tarafýndan
hazýrlanan 1/5.000 Ölçekli Nazým Ýmar
Planý ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama
Ýmar Planý ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk
Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi. Gayri sýhhi müesseseler ile
umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerinde 2016 yýlýnda uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan
ve Bütçe Komisyonunca hazýrlanan
raporun görüþülmesi.
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan her yýl köylerimize kilit taþý döþemesi yapýlmaktadýr. Ýleriki yýllarda da sürekli kilit taþý ihtiyacý olacaðý görülmektedir. Ýl Özel
Ýdarenin bünyesinde Ovasaray köy
yolu üzerinde bulunan büz tesislerinin
yeniden canlandýrýlarak kilit taþý üretimi yapýlýp yapýlamayacaðýnýn araþtýrýlmasý ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Çorum Merkez Ýlçede bulunan Zübeyde Haným Engelliler okulunun fiziki ortamý engelli eðitimine uygun deðildir.
Sýnýflar, tuvaletler, yemekhane engellilerin eðitimine uygun þartlarý taþýmamaktadýr. Okul normal okuldan engelli
okuluna dönüþtürülmüþtür. Okulun
engellilere uygun hale getirilmesi için
ne gibi çalýþmalar yapýlabilir. Bu konular ile ilgili Eðitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonunca hazýrlanan
raporun görüþülmesi.
Ýl genelinde nerelerde vakýf eserleri
bulunmaktadýr? Eserlerin durumu nedir? Hangi þartlarda onarýmý yapýlmaktadýr? Oðuzlar ilçesinde bulunan Çarþý
Camii minaresi Selçuklular dönemine
ait bir yapýdýr. Bugüne kadar resterasyon yapýlmamýþtýr. Burayla ilgili ne yapýlabilir? Bu konular ile ilgili Turizm
Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Orman köylerinde köy halkýna ormandan yakacak ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla kesim hakký verilmektedir.
Orman kesim sýnýrlarý için köyler arasýnda sorunlar yaþanmaktadýr. Orman
Ýþletme Müdürlüðü köy sýnýrlarý ile ilgili ne gibi çalýþmalar yapýyor? Sorunlarý
nasýl çözüme ulaþtýrýyorlar? Bu konular ile ilgili Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimizde engelli vatandaþlarýmýza yönelik ne gibi çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Ýl Genel Meclisi olarak engelli vatandaþlarýmýza yönelik neler yapabiliriz.
Bu konularýn araþtýrýlmasý ile ilgili Aile
ve Engelliler Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimizdeki Spor Lisesinin fiziki þartlarýnýn araþtýrýlmasý ile Gençlik ve Spor
Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Havalarýn soðumasý ile katý yakýt tüketimi artmýþtýr. Özellikle ilçelerde kalorisi düþük kömür kullanýmý hava kirliliðini ciddi boyutlara çýkartmaktadýr. Piyasada bulunan kömürlerin satýþý denetleniyor mu? Yað-lastik yakan iþyerleri
uyarýlýyor mu? Çorum'da hava kirliliðine iliþkin ne gibi önlemler alýnmýþtýr?
Bu konular araþtýrýlmasý ile ilgili Çevre
ve Saðlýk Komisyonunca hazýrlanan
raporun görüþülmesi.
Ýlimizde Ýl Özel Ýdaresine ait kaç tane
lojman vardýr? Bu lojmanlarý kim ya
da kimler kullanmaktadýr? Fiziki yapýlarý ne durumdadýr? Bu lojmanlarýn yýllýk
giderleri ne kadardýr? Bu konularýn
araþtýrýlmasý ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu ile Araþtýrma ve Geliþtirme Komisyonu (ARGE) Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Sayfa
4
GÜNDEM
1 OCAK 2016 CUMA
Çorum ihracatta rekor kýrdý
Ýhracatta bu yýlýn henüz ilk 11 aylýk rakamlarý açýklanýrken, ortaya çýkan sonuç tüm yýllarý geride býraktý. Bu yýlýn 11 ayýnda 323 milyon 173 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtiren Çorum rekor kýrdý.
Kasým'da ihracat arttý, ithalat azaldý
Kasým ayý Dýþ Ticaret Ýstatistikleri açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %6,8 arttý, ithalat %86,7 azaldý. Çorum
Kasým ayýnda 16 milyon 149 bin dolarlýk ihracata
karþýlýk, 14 milyon 501 bin dolarlýk ithalat yaptý.
2004 yýlýnýn kasým ayýnda ise ihracat 15 milyon
116 bin dolar, ithalat ise 108 milyon 699 bin dolar olarak gerçekleþmiþti.
2015'te 50 milyon 556 bin
dolar Çorum'da kaldý
Açýklanan rakamlara göre, Çorum'un bu yýlýn ilk
11 ayýndaki toplam ithalatý 272 milyon 617 bin
dolar, ihracatý ise 323 milyon 173 bin dolar olarak gerçekleþti. Yani Çorumlu sanayici ve yatýrýmcý dýþarýdan aldýðýndan daha fazlasýný satarak iç
piyasaya 50 milyon 556 bin dolarlýk katký saðladý.
Çorum Ýhracatta rekor kýrdý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan dýþ ticaret verilerine göre, Çorum ihracatta rekor kýrdý. Ýhracatta
bu yýlýn henüz ilk 11 aylýk rakamlarý açýklanýrken,
ortaya çýkan sonuç tüm yýllarý geride býraktý. 2014
yýlýnýn 12 aylýk diliminde toplam ihracat 252 milyon 575 bin dolar iken bu yýlýn 11 ayýnda 323 milyon 173 bin dolar olarak gerçekleþti. Böylece Çorum geçen yýla göre 70 milyon 598 bin dolar daha fala ihracat gerçekleþtirirken
Aralýk ay rakamlarýnýn
da açýklanmasý ile bu
fark daha da artacak.
Bu rakam ayný zamanda Çorum için
ihracat rekoru oldu.
Ýthalat geçen yýla göre düþtü
Ýthalat ise geçen yýla göre düþüþ gösterdi. 2014'te
302 milyon 19 bin dolar
ithalat yapýlýr-
ken bu yýlýn ilk 11 ayýnda bu rakam
272 milyon 617 bin dolar olarak
gerçekleþti ve aradaki fark 29 milKARAR
yon 402 bin dolar oldu. Bu ay 14
milyon 501 bin dolarlýk ithalat yapýldýðý göz önünde bulundurulduðunda Aralýk ayýndaki ithalat rakamý
da dahil edilse bile Çorum geçen yýla göre daha az ithalat yapmýþ olarak 2015'i tamamlayacak.
Son 5 yýlýn ithalat ve
ihracat rakamlarý;
Ýhracat:
2015'te 323 milyon 173 bin dolar
2014'te 252 milyon 575 bin dolar
2013'te 190 milyon 565 bin dolar
2012'de 166 milyon 369 bin dolar
2011'de 142 milyon 31 bin dolar
2010'da 113 milyon 954 bin dolar
Ýthalat
2015'te 272 milyon 617 bin dolar
2014'te 302 milyon 19 bin dolar
2013'te 116 milyon 718 bin dolar
2012'de 98 milyon 436 bin dolar
2011'de 115 milyon 206 bin dolar
2010'da 65 milyon 983 bin dolar
Türkiye genelinde ithalatta, ihracatta
azaldý
Türkiye genelinde ise Kasým ayýnda ihracat 2015 yýlý Kasým ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna
göre %10,2 azalarak 11 milyar 738
milyon dolar, ithalat %25,3 azalarak 15 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Türkiye genelinde Kasým ayýnda dýþ ticaret açýðý ise %49,1 azalarak 8 milyar
317 milyon dolardan 4 milyar 236 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý
karþýlama oraný 2014 Kasým ayýnda
%61,1 iken, 2015 Kasým ayýnda
%73,5'e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye
göre; 2015 Kasým ayýnda bir önceki aya göre ihracat %6,8, ithalat %6,3 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2015 yýlý Kasým
ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %10,2,
ithalat %27,1 azaldý.
Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 2014
Kasým ayýnda %43,8 iken, 2015 Kasým ayýnda
%48 oldu. AB'ye yapýlan ihracat, 2014 yýlýnýn ayný
ayýna göre %1,5 azalarak 5 milyar 631 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Almanya'ya yapýlan ihracat 2015 yýlý Kasým ayýnda 1 milyar 199 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sýrasýyla Ýngiltere (867 milyon dolar), Irak (789
milyon dolar) ve Ýtalya (616 milyon dolar) takip
etti. Çin'den yapýlan ithalat, 2015 yýlý Kasým ayýnda 2 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Almanya (1 milyar 727 milyon dolar), Rusya (1 milyar 374 milyon dolar) ve Ýtalya (883 milyon dolar)
izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatý
içindeki payý %4,6 oldu Teknoloji yoðunluðuna
göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý
içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini
kapsamaktadýr. Kasým ayýnda ISIC
Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin
toplam ihracattaki payý %92,4'tur.
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ihracatý içindeki payý
%4,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %33,8'dir. Ýmalat sanayi
ürünlerinin toplam ithalattaki payý
%81,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015 Kasým ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý
%16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %45,3'tür.
Osmancýk’ta 309 bin
kiþiye saðlýk hizmeti
Çorum’un Osmancýk ilçesinde 2015 yýlýnda
308 bin 851 kiþiye saðlýk hizmeti verildi.
Edinilen bilgilere göre,
Devlet Hastanesi’nde
2015 yýlý içerisinde 232
bin 770 kiþi poliklinikler
servisinde muayene
edilirken, acil serviste
ise 76 bin 81 kiþiye müdahale edildi.
Ýlçede 163 hastaya evde bakým hizmeti verilirken, Diþ polikliniðinde 24 bin 239 hasta tedavi edildi. 4 bin 568
hasta yataklý serviste
tedavi görürken yatak
doluluk oraný yüzde 49,8
oranýnda oldu.
5 bin 38 hastanýn ameliyat edildi-
Milletvekili Ceylan, Mecitözü Ýlçesi'nde ön hazýrlýklarý devam eden TOKÝ
projesinin yakýn bir zaman içerisinde hayata geçirileceðini açýkladý.
ði hastanede yoðun bakým ünitesinde 384 hasta yatýþý yapýldý. Yo-
ðun bakým doluluk oraný yüzde
66,5 olurken, hemodiyaliz ünitesinde 112 hastaneye 6 bin 852
seans, fizik tedavi ünitesinde 870 hastaya 8 bin 199
seans tedavi
uygulandý.
Hastanede
gerçekleþen
doðum sayýsý
71, ölen sayýsý
61 oldu. Hastanede yatan
hastalara ziyaret eden kiþi
sayýsý ise 2 bin
83 olarak gerçekleþti.
'Mecitözü, yatýrýmlardan
payýný alacak'
Milletvekili Ceylan, Mecitözü Ýlçesi'nde ön
hazýrlýklarý devam eden TOKÝ projesinin yakýn bir zaman içerisinde hayata geçirileceðini açýkladý.
Ak Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar
ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Doðru, Ak
Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ý meclisteki makamýnda ziyaret etti.
Yaþar ve Doðru, Ceylan'a milletvekilliði ve
komisyon üyeliði görevinde baþarýlar dileyerek, Mecitözü Halk Eðitim Merkezi'nde
kursiyerlerin ürettiði bir hediyeyi takdim ettiler.
Ziyaret sýrasýnda Mecitözü Ýlçesi'ne yapýlan
ve yapýlacak olan çalýþmalar deðerlendirildi.
Mecitözü'ne yaptýðý destek ve katkýlar için
Ceylan'a teþekkür eden Ak Parti Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, "Sizlerle birlikte ilçemizi daha iyi noktalara taþýyacaðýz"
þeklinde konuþtu.
MECÝTÖZÜ'NE TOKÝ PROJESÝ
Milletvekili Ceylan ise, Mecitözü Ýlçesi'nde
ön hazýrlýklarý devam eden TOKÝ projesinin
yakýn bir zaman içerisinde hayata geçirileceðini bildirdi.
Mecitözülülere TOKÝ konutlarýnýn yapýlacaðýnýn müjdesini veren Ceylan, ön çalýþmalarýn tamamlanma aþamasýnda olduðunu, yakýn bir zaman sonra TOKÝ projesinin hayata
geçirileceðini ifade etti.
Ceylan, Çorum-Mecitözü-Amasya bölünmüþ yol projesinin tamamlanarak yatýrým
programýna alýndýðýný, ihale hazýrlýk çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýklayarak, Mecitözü Ýlçesi'nde tarýmsal sulama amaçlý yatýrýmlar hakkýnda da bilgi vererek sulanabilir
arazi oranýný artýracaklarýný kaydetti.
Ýlçenin yatýrým ve hizmetlerden hak ettiði
payý alacaðýný vurgulayan Ceylan, Mecitözü'ne yapýlacak diðer yatýrým ve çalýþmalar
hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Sayfa
5
GÜNDEM
1 OCAK 2016 CUMA
Karataþ Öðrenci
yurdunu ziyaret etti
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný
Þevket Avcu, beraberinde Mürsel Bostancý ve Sefa Patýr ile birlikte Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Ceylan: Atýlýma hazýr olun
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, önümüzdeki süreçte
tarým ve hayvancýlýk alanýnda büyük
atýlýmlarýn yaþanacaðýný belirterek,
Çorum'daki kurum ve kuruluþlarýn da
bu atýlýma ayak uydurmasýný istedi.
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Þevket Avcu, beraberinde
Mürsel Bostancý ve Sefa Patýr ile birlikte Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Birlik Baþkanlarý, Ceylan'ý milletvekili
ve komisyon üyesi seçilmesinden
dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Cinbek ve Avcu, Çorum'da yapýlan
çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek,
Ceylan'a vermiþ olduðu desteklerden
dolayý teþekkür etti.
Birlik Baþkanlarý, Milletvekili Ceylan
ile birliðin ve üreticilerin sorunlarý
hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, konuklarýna teþekkür etti.
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Ak
Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn bir ziraat mühendisi olarak tarýmý, hayvancýlýðý, ziraatý, Çorum'un
sahasýný ve yapýsýný çok iyi bildiðini
belirterek, bu birikim ve tecrübenin
hizmet olarak yansýyacaðýna inandýðýný dile getirdi.
Ceylan'ýn ayrýca komisyon üyesi se-
çilmesinden büyük memnuniyet
duyduklarýný anlatan Cinbek, karþýlýklý
iþbirliði ve diyalog halinde sorunlarýn
çözümünü saðlayacaklarýný kaydetti.
Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcu ise ziyaret
sýrasýnda yaptýðý konuþmada; "Ceylan, içimizden birisi. Bir ziraat mühendisi olarak tarým ve hayvancýlýðýn
içinden gelmiþ bir kardeþimiz. Bu
açýdan kendimizi çok þanslý hissediyoruz. Güzel günlerin yakýn olacaðýna ve yeni dönemde Çorum'un büyük hizmetler alacaðýna yürekten
inanýyoruz" dedi.
Çorum tarýmda atýlým yapacak
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan da, önümüzdeki süreçte tarým ve hayvancýlýk alanýnda büyük atýlýmlarýn yaþanacaðýný belirterek, Çorum'daki kurum ve kuruluþlarýn da bu atýlýma ayak uydurmasýný
istedi.
Ceylan, Çorum'da ürün kalitesini, çeþitliliðini, verimliliði artýrarak köylüyü,
üreticiyi refah seviyesi yüksek, mutlu, huzurlu bir seviyeye ulaþtýracaklarýnýn altýný çizerek, bu noktada tarým
ve hayvancýlýk alanýnda faaliyet gösteren oda, birlik ve sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte hareket edeceklerini
söyledi.
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, öðrenci yurdu
hizmete girdiði günden beri birçok ihtiyacýn giderilmesinde yardýmcý olduklarýný ve bundan sonrada öðrencilere en
iyi hizmetin vermesi
noktasýnda yardýmcý
olacaklarýný belirtti.
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, KYK Osmancýk öðrenci yurdunu
ziyaret etti. Karataþ
ziyarette, Yurt Müdürü Þevket
Anar'dan öðrenci yurdu hakkýnda bilgi
aldý.
Ziyarette yurt binasýný gezen ve yurtta
kalan öðrencilerle sohbet eden Baþkan Karataþ, Osmancýk Belediyesi olarak öðrenci yurdunun hizmete girdiði
günden beri birçok ihtiyaçlarýnýn giderilmesinde yardýmcý olduklarýný ve
bundan sonrada öðrencilere en iyi
hizmetin vermesi noktasýnda her zaman yardýmcý olacaklarýný belirtti.
Yurt Müdürü Þevket Anar'dan yurtla il-
gili bilgi alan Baþkan Karataþ, "Biz yerel yönetimler olarak ilçemize misafir
olarak gelen öðrencilerimizin tüm sorunlarý ile yakýndan ilgilenmek için gereken hassasiyetimizi gösteriyoruz.
Onlarýn rahat ve güvenli bir yerde kalmasýný saðlamak için yurt müdürlüðümüz ile sürekli olarak irtibat halindeyiz
ve böyle devam edecek. Geleceðimizi
emanet edeceðimiz gençlerimizin en
iyi þartlarda barýnmasýný saðlamak ve
onlarýn topluma faydalý bireyler olarak
yetiþmesini saðlamak toplum olarak
bizler için bir görevdir" dedi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, KYK Osmancýk öðrenci yurdunu ziyaret etti.
Karataþ ziyarette, Yurt Müdürü Þevket Anar'dan öðrenci yurdu hakkýnda bilgi aldý.
Þahiner sözünü tuttu, pankartý astý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçeye yapýlacak olan
stadyum için pankart açýp Ak Partili Milletvekillerine teþekkür etti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner geçtiðimiz aylarda ÇRT'de Yerel Gündem programýnda yaptýðý açýk-
lamada þehir stadýnda sürecin uzamasý
nedeniyle iktidar milletvekillerini eleþtirmiþ ve "Stadyumun tapu devri yapý-
lýrsa çýkar teþekkür ederim" demiþti.
Geçtiðimiz hafta Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü ve Sungurlu Beledi-
yesi arasýnda tapu devir protokolü imzalandý. Bunun üzerine
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
verdiði sözü tutarak, stadyumun
tapu devri konusunda göstermiþ
olduklarý yoðun
çalýþmalardan
dolayý AK Parti
Çorum Milletvekillerine pankartla
teþekkür etti.
Þahiner, AK Parti
Çorum Milletvekilleri Salim Uslu,
Ahmet Sami
Abdulkadir Þahiner
Ceylan ve Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu
diyen Baþkan Þahiner, "Bundan önce
Kurt'a teþekkür etmek
olduðu gibi bundan sonrada Ýlçemizin
için ilçenin en iþlek cadyararýna olan tüm yatýrýmlarýn takipçisi
desine teþekkür pankartý olacaðýz. Stadyum konusunda ise yoastýrttý.
ðun çalýþmalardan dolayý Ak Parti ÇoSungurlumuzun menfarum Milletvekilleri Sayýn Salim Uslu,
atleri doðrultusunda yaAhmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen
pýlacak olan tüm yatýCeritoðlu Kurt'a teþekkür ederiz. Sunrýmlara Belediye olarak
gurlu bize, biz birbirimize emanetiz" diSungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner verdiði sözü tutarak, stadyumun tapu devri konusunda göstermiþ
destek
vermeye
hazýrýz
ye konuþtu.
olduklarý yoðun çalýþmalardan dolayý AK Parti Çorum Milletvekillerine pankartla teþekkür etti.
Sayfa
6
GÜNDEM
1 OCAK 2016 CUMA
90 liralýk cezadan
kurutuluyoruz
Ekonominin canlanmasýna yönelik bir dizi tedbirler aldýklarýný ifade eden Ceylan piyasanýn yeniden canlanmasý için gereken tüm çalýþmalarýn yapýlacaðýný vurguladý.
'Piyasa hareketlenecek,
ekonomi canlanacak'
Ekonominin canlanmasýna yönelik bir dizi
tedbirler aldýklarýný ifade eden Ceylan piyasanýn yeniden canlanmasý için gereken tüm
çalýþmalarýn yapýlacaðýný vurguladý.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne baðlý esnaf odasý baþkanlarý, Ak Parti
Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köy Ýþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir
süre görüþtü.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve esnaf odasý baþkanlarý, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek, milletvekilliði ve komisyon üyeliði görevinde ba-
þarý dileklerini ilettiler.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek,
Ceylan'a vermiþ olduðu desteklerden dolayý
teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, konuklarýna teþekkür etti. Ziyaret sýrasýnda esnaf ve sanatkârýn yaþadýðý sorunlarla, talepler ve
beklentiler de masaya yatýrýldý. Milletin 1
Kasým seçimlerinde istikrar ve güvenden
yana oy kullandýðýný, 64. hükümetin güçlü
bir þekilde görevine baþladýðýný, ekonominin canlanmasýna yönelik bir dizi tedbirler
aldýklarýný ve çalýþmalar yaptýklarýný ifade
eden Ceylan, esnaf ve sanatkârlara yönelik
bazý düzenlemeler hakkýnda bilgi verdi. Esnafa yönelik can suyu kredisi saðlanacaðýný
anlatan Ceylan, sýfýr faizli, 50 bin ile 100 bin
TL arasýnda bir kredinin esnafa verileceðini,
piyasanýn yeniden canlanmasý için gereken
tüm çalýþmalarýn yapýlacaðýný vurguladý.
Ceylan, yeni asgari ücretin 1300 lira olarak
belirlendiðini, yeni iþyeri açan gençlere yönelik de hibe uygulamasý baþlattýklarýný anlatarak, seçim döneminde verilen tüm vaatlerin bir bir yerine getireceðinin altýný çizdi.
Esnaf ve sanatkâra birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulunun Ceylan, "Her þeyden önce
birlik, kardeþlik ve dostluk duygularýný pekiþtirmeye ihtiyacýmýz var" diye konuþtu.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne baðlý esnaf odasý baþkanlarý, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman
ve Köy Ýþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
'Güçlü bir hükümetin
kurulmasýndan memnunuz'
Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'de ziyaret eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, esnafýn beklediði güçlü ve istikrarlý bir hükümetin kurulmasýndan dolayý memnun olduklarýný dile getirdi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne baðlý esnaf odasý baþkanlarý, Ak Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma
Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt'u TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve
esnaf odasý baþkanlarý, Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u makamýnda ziyaret
ederek, milletvekilliði ve komisyon
üyeliði görevinde baþarý dilediler.
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin Çorum'da yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "TBMM Saðlýk, Aile ve
Çalýþma Komisyonu Üyesi seçilmenizden dolayý tebrik ederiz" dedi.
Esnafýn beklediði güçlü ve istikrarlý
bir hükümetin kurulmasýndan dolayý memnuniyetini dile getiren Kýlýç,
Çorum esnafý olarak kent için bundan önce olduðu gibi bundan sonrada üzerlerine düþen görevi yapmaya hazýr olduklarýný söyledi.
Oldukça samimim bir ortamda
gerçekleþen ziyarette, Çorum için
birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Ceritoðlu, ÇESOB Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve esnaf odasý baþkanlarýna teþekkür etti.
Þimdi el ele verip Çorum için çalýþma zamaný diyen Ceritoðlu, "Ülkemiz AK Parti iktidarý ile oluþan
güven, istikrar sayesinde her alanda büyük bir geliþme ve kalkýnma
gösteriyor. Hükümet olarak büyüme ve geliþmeyle birlikte oluþabilecek Esnaf ve Sanatkârýn sorunlarýn
çözümü için gerekli önlemleri alýyoruz. Esnaf ve sanatkârýn da yeniliklere, geliþmeye ayak uydurmasý
gerekir. Burada da birlik olarak sizin
yönlendirme yapmanýz bizim için
çok önemlidir" þeklinde konuþtu.
ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve
esnaf odasý baþkanlarý tarafýndan
günün anýsýna Ceritoðlu'na hediye
takdimi yapýldý.
ÇESOB’a baðlý esnaf odasý baþkanlarý, Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve
Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler.
Yeni torba kanun teklifi Meclis
Baþkanlýðý'na sunuldu. Buna
göre nüfus cüzdanlarýný kaybedenlere kesilen 90 TL'lik ceza kaldýrýlýyor.
Nüfus Cüzdanýný Kaybedene
90 Liralýk Ceza Kalkýyor
Kimlik kartýnda yer alacak biyometrik verinin türü, niteliði
ve alýnma yaþý Bakanlýkça belirlenecek. Biyometrik verisi
alýnacak kiþilerin þahsen müracaatý esas olacak. Biyometrik verisi alýnmayacak çocuklarýn kimlik kartý müracaatý veli veya vasileri ile bildirim yükümlülüðü bulunan kiþiler tarafýndan yapýlacak. Merkezi
veri tabanýnda tutulan biyometrik veriler kimlik doðrulama iþlemleri dýþýnda kullanýlamayacak.
KÝMÝN TESLÝM ALACAÐI
BELÝRLENEBÝLECEK
Kiþiler, müracaat sýrasýnda yazýlý muvafakati ile kimlik kartýný
teslim alacak kiþiyi belirleyebilecek. Kimlik kartý talebinde
bulunan kiþi ile nüfus kütüklerinde kayýtlý kiþinin ayný kiþi
olup olmadýðý hususunda tereddüde düþülmesi halinde
mülki idare amirinin emri ile
kolluk kuvvetlerine araþtýrma
yaptýrýlacak
Kimlik kartý hiçbir kiþi veya
kurum tarafýndan alýkonulamayacak.
Evlenme iþlemi tamamlandýktan sonra, çiftlere uluslararasý
aile cüzdaný verilecek.
Uluslararasý aile cüzdaný ve
mavi kart Bakanlýkça belirlenen tasarým ve sayýda Maliye
Bakanlýðý'nca bastýrýlacak.
DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NA
GÖNDERÝLECEK
Aile cüzdanlarý ve mavi kartlar Maliye Bakanlýðý'nca yurt
içinde nüfus müdürlüklerine
ve evlendirme memurluklarýna verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dýþýnda
ise dýþ temsilciliklere
verilmek üzere Dýþiþleri Bakanlýðý'na
gönderilecek.
Uluslararasý aile cüzdanlarý ve mavi kartlarýn en fazla üç bin
adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere,
müteakiben üç bin
adetlik partiler halinde peþin para karþýlý-
ðýnda nüfus müdürlüðüne verilecek.
KAÐIT BEDELÝ
ALINMAYACAK
Kimlik kartý, uluslararasý aile
cüzdaný ve mavi kart bedeli
müracaat sýrasýnda tahsil edilecek. Doðum bildiriminin kanuni süresi içinde yapýlmasý
halinde ve Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu kapsamýnda düzenlenecek kimlik kartlarýndan deðerli kaðýt bedeli alýnmayacak.
Hatalý yazým nedeniyle iade
edilen uluslararasý aile cüzdanlarý ve mavi kartlar deðerli
kaðýt bedelinden düþülecek.
Hatalý üretim ya da yazým nedeniyle kimlik kartlarýnýn deðiþtirilmesi halinde kimlik kartý
bedeli alýnmayacak.
Kimlik kartý ve uluslararasý aile cüzdanlarýnýn verilebilmesi
için þekli ve kapsamý Bakanlýkça belirlenen ve bastýrýlan
talep belgeleri kullanýlacak.
Doðum tutanaklarýna dayanýlarak kimlik kartý düzenlemesinde talep belgesi aranmayacak.
4 YILA KADAR HAPÝS
Gerçeðe aykýrý yerleþim yeri
veya cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarlarýnýn 6 aydan 4 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýna iliþkin düzenleme yürürlükten kaldýrýlýyor. Nüfus cüzdanlarýný kaybedenler ile doðum
olayýný süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para
cezasýna son veriliyor.
Adres bildirimlerini süresi
içinde yerine getirmeyenlere
uygulanan idari para cezasý
480 liradan 80 liraya, gerçeðe
aykýrý beyanda bulunanlara
uygulanan idari para cezasý
ise 963 liradan, 500 liraya indiriliyor.
Sayfa
7
GÜNDEM
1 OCAK 2016 CUMA
Dikkat! Ayaðýnýz kaymasýn
Kýþ mevsiminde kaygan zeminler, kar
ve buzlanma sýrasýnda yürümeyi zorlaþtýrdýðý gibi zaman zaman kazalara da
sebep oluyor. Ýþte bu noktada alýnacak
küçük bir önlem belki de hayati önem
taþýyor. Kýþ günlerinde sýkça görülen
düþme tehlikesine karþý küçük ama hayati önlemlerden biriside kaygan zeminlere karþý alýnacak tedbir oluyor.
Çorum'da kar yaðýþý ve son olaylarýyla
birlikte, özellikle apartman ve iþyeri önlerindeki kayma riskini azaltmak için
kullanýlan kaymaz halýlara talep attý.
Kayma riskini azaltmanýn en kolay yolu
Etap Halý yetkilisi Muhlis Doðan, bina
ve iþyeri önlerine kývýrcýk yolluk ve çelik
taban döþeme iþlerinde kýþ mevsimiyle
birlikte artýþ olduðunu belirtti. Kývýrcýk yolluklarýn kar sularýný içine
alarak buzlanmayý önlediði gibi
kauçuk yapýsý sayesinde de ayak
kaymalarýný önlediðini dile getiren Doðan, talebe göre kalýnlýk ve
renk çeþitleri ile müþterilere sunduklarýný bildirdi.
Montajý yapýlan ürünlerin kýþýn olduðu gibi yaz mevsiminde de
kullanýlabildiðini ifade eden Do-
ðan, merdiven basamaklarýna veya düz
zemine profil yardýmýyla montajýný yaparak kullanýma sunduklarýný açýkladý.
BUGÜN
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir (118.Bölüm)
16:00 Haberler
16:30 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:30 2015’te Çorum
20:30 Haberler
21:00 Yýlbaþý Röportajlarý
23:00 Haberler
23:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir (Yýlbaþý Özel)
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
TOBB Çorum Genç
Giriþimciler Kurulu Baþkaný E. Can Çabuk ve Baþkan
Yardýmcýsý M. Akif Boyraz,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi ile Çorum Genç Giriþimciler Kurulu iþbirliðinde pek çok
baþarýlý çalýþmanýn gerçekleþtirildiðini
ifade eden Genç Giriþimciler Kurulu
Baþkaný E. Can Çabuk, 2015 yýlý içerisinde yapýlan faaliyetler ve ilerleyen
dönemlerde gerçekleþtirilmesi planlanan projeler hakkýnda bilgiler vererek
Genç Giriþimcilerden
Rektör Alkan’a ziyaret
Hitit Üniversitesi ile birlikte düzenlenen "10'da 10" isimli projenin kapanýþ
toplantýsýnýn 7 Ocak 2016 Perþembe
günü yapýlacaðýný belirtti. Genç Giriþimciler Kurulu olarak gerçekleþtirilecek projelerde Hitit Üniversitesi'nin
görüþlerini çok önemsediklerini söyleyen Çabuk, vermiþ olduðu destek-
lerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a
teþekkür etti.
Giriþimcilik konusunun büyük önem
arz ettiðini ifade eden Rektör Prof. Dr.
Alkan, giriþimci ve inovatif düþünce
yapýsýnýn kazandýrýlmasýna yönelik
programlarýn ve projelerin hazýrlanýp
uygulanmasýnýn geleceðe yapýlmýþ
Hitit Üniversitesi'nin görüþlerini çok önemsediklerini söyleyen Çabuk,
vermiþ olduðu desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti.
en büyük yatýrým olacaðýna inandýðýný
vurgulayarak giriþimciliðin desteklenmesi, baþarýlý iþletmelerin kurulmasý
ve giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan "Giriþimcilik" dersinin KOSGEB ortaklýðýnda Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde verilmeye baþlandýðýnýn
altýný çizdi.
Topluma her anlamda katký saðlamak
adýna ilimizin tüm dinamikleriyle iþbirliði içerisinde projeler geliþtirmeyi
çok önemsediklerini belirten Rektör
Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin içinde
yer aldýðý toplumlarla yakýn iliþkiler
kurarak, her anlamda deðiþim ve dönüþümün öncüsü olmasý gerektiði
inancýyla hareket ettiklerini vurguladý.
Hitit Üniversitesi'nin Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý ile yakýn iþbirliði içerisinde olduðunu sözlerine ekleyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi'ne verdikleri desteklerden dolayý
baþta ÇTSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek Çorum Genç Giriþimciler Kurulu'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Kargý Belediyesi, kendi kaza kýrým aracýný yaptý
Kargý Belediyesi araç filosunu
her geçen gün geniþletiyor. Kargý Belediyesine ait Ford minibüsün içi ve dýþý yeniden dizayn
edilerek, kaza kýrým aracý ve öncü itfaiye haline getirildi.
Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen "Ýlçemizde meydana gelebilecek yangýn ve trafik kazalarýna anýnda seri bir þekilde ön
müdahale yapabilmek için, belediyemize ait araçlardan olan
minibüsün iç ve dýþýný tam teþekküllü yaptýrarak, kýrým aracý
ve öncü itfaiye haline getirdik.
Trafik kazalarý sýrasýnda kullanýlabilecek, tüm teferruatlý makineleri ve yangýnlar sýrasýnda gerekli ön müdahale için gereken
tanký aracýmýza koyduk. Ýlçemize hayýrlý olsun" dedi.
Bu araç sayesinde özellikle tra-
* Üzümü Mikrodalgaya Koyarsak Patlar
* Marilyn Monroe´nun Altý Ayak Parmaðý
Vardý.
* Çikolatanýn Köpekleri Öldürdüðü Doðrudur. Onlarýn Kalbine Ve Sinir Sistemine Zarar Verir. Yarým Kilo Kadar Çýkolata Küçük
Bir Köpeði Öldürebilir.
* Eðer Aðzýmýza Attýðýmýz Bir Þeye Tükürüðümüz Deðmese Onun Tadýný Anlayamayýz.
* Parmaklarýmýz, Bir Metrenin 50 Milyonda
Biri Kadar Küçük Bir Titreþim Olayýný Sezebilecek Kadar Duyarlýdýr.
Tarihte Bugün
01/01/1923 Türkiye Futbol Federasyonu
kuruldu.
01/01/1945 Fransa, BM'ye alýndý.
01/01/1945 Milli Piyango'nun yýlbaþý çekiliþinde 200 bin lirayý Ýstanbul'da bir seyyar
salepçi kazý.
01/01/1956 Sudan baðýmsýz bir cumhuriyet olduðunu ilan etti.
01/01/1960 Ýlk meteorolojik uydu Tiros
Amerika Birleþik Devletleri tarafýndan fýrlatýldý.
01/01/1961 Devlet Baþkaný Cemal Gürsel
bugünü Ýkinci Cumhuriyet'in kuruluþ yýlý
ilan etti.
VEFAT EDENLER
SATI GÝRGÝN
Kösürelik Köyü' nden gelme, Cahit ve Ekrem GÝRGÝN' in annesi, Sanayi Esnafýndan
Þahin ÖZBÜÐRÜ' nün annannesi; Satý
GÝRGÝN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SÜHEYLA SUCUOÐLU
Çimento Fabrikasý' ndan emekli Fevzi SUCUOÐLU' nun eþi, Yavuz ve Mehmet SUCUOÐLU ile Filiz SOYACAK ve Nilgün TÜTEK' in annesi; Süheyla SUCUOÐLU vefat
etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
1 OCAK 2016 CUMA YIL : 1 SAYI : 30
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
fik kazalarýnda, araçta sýkýþan yaralýlara ilk müdahalenin yapýlarak, maðduriyetlerinin giderile-
ceðini belirten Baþkan Þen, "Ýlçemiz için gereken tüm çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi.
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
ERMAN
227 11 20
Tarakçý 8.Sk.32/A
LEBLEBÝCÝOÐLU
224 90 59
Gazi Cd.11/B
YASEMÝN
224 50 20
Cemilbey Cd.3/A
ÞAMLIOÐLU
221 95 90
D.Pýnar Cd.2/D
Kargý’da 100
bebek doðarken
135 kiþi öldü
Baroda 'Pide Günü' buluþmasý
Çorum barosu avukatlarý pide gününde bir
araya geldi. Yýlýn son
gününde meslektaþlarýna pide ikram eden
baro baþkaný Akpýnar,
adaletli bir yýl geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi.
Yýlýn son gününde Çorum Baro Baþkanlýðý
tarafýndan pide günü
yapýldý. Geleneksel
olarak yýlýn son iþ gününde yapýlan pide
gününe çok sayýda
avukat ve stajyer avukat katýldý.
Çorum Barosu hizmet
binasýnda yapýlan geleneksel pide gününde
kýsa bir konuþma yapan Baro Baþkaný Av.
Altan Akpýnar yeni yýlda saðlýklý, mutlu, huzurlu, barýþ ve adalet
dolu bir yýl geçirilmesi
temennisinde bulundu. Pide günü ikramlarla devam etti.
Yýlýn son gününde Çorum Baro Baþkanlýðý tarafýndan pide günü yapýldý. Geleneksel olarak yýlýn
son iþ gününde yapýlan pide gününe çok sayýda avukat ve stajyer avukat katýldý.
Çorum’un Kargý ilçesinde 2015 yýlý içerinde 100
bebek doðdu, 137 kiþi de hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre ilçede 2015 yýlý içerisinde
100 kiþi doðdu, 137 kiþi öldü. 62 çiftin evlendiði ilçede 14 çift ise boþandý. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ise, 2015 yýlý
içerisinde ilçe nüfusu merkezde 2 bin 684 kadýn, 2
bin 579 erkek olmak üzere toplam 5 bin 263, köylerin nüfusu 5 bin 524 kadýn, 5 bin 14 erkek olmak
üzere toplam 10 bin 538. Ýlçenin köylerle birlikte
toplam nüfusu ise 15 bin 801 olarak kayýtlara geçti.
Abdulkadir DURU
Ali Somun
O Ses Türkiye'de
Çorumlu Yarýþmacý
O Ses Türkiye'nin Çorumlu
yarýþmacýsý elemeden geçti.
Genç müzisyen Ali Somun
sesiyle jüriyi kendisine hayran
býraktý.
Çorum'da yaþayan 23 yaþýndaki Ali Somun, daha önceden de Rising Star Türkiye
yarýþmasýna katýlmýþ ancak
burada elenmiþti. Bu kez þansýný O Ses Türkiye yarýþmasýnda deneyen genç müzisyen baþarýlý oldu.
Müzik hayatýna küçük yaþta
baðlama çalarak baþladýðýný
belirten Ali Somun Çorum'da
çeþitli mekânlarda sahne alýrken, ayný zamanda özel müzik
merkezlerinde sözleþmeli öð-
retmenlik yaptýðýný söyledi.
Ali Somun O Ses Türkiye yarýþmasýna müracaat ederek
ön elemelerden geçtikten
sonra 26 Aralýk'ta yayýnlanan
bölümde, 'Sessiz Gemi' isimli
þarkýyý seslendirdi. Ali Somun, sesini beðenerek kendisine dönen Ebru Gündeþ'in
takýmýna dahil oldu.
Ebru Gündeþ, Çorumlu yarýþmacý Ali Somun'dan bir de
Çorum leblebisi istedi.
Jüri elemelerini de baþarýyla
tamamlayan Çorumlu yarýþmacý Ali Somun, son olarak
henüz yayýnlanmayan bölümde, ikili düelloyu da kazanarak
yoluna devam ediyor.
YENÝ BÝR KÝTAP DAHA
DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR?
ANLAYAN ANLAR
ANLAMAYAN AÐLAR
U
Þeytanýný kendi hizmetine
kullanmak istersen, ki þeytana kul
olmayasýn; hemen beðenmeye
bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul
ve beðenilen tarafýndan tut.
U Kendini daima beðenmeye
mecbur edersen þeytanýn sana
hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Ebru Gündeþ
.Ýçerik
.
.
.
..
20.TL
ANLAYAN
ANLAR
ANLAMAYAN
AÐLAR
Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun!
Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir.
Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu
geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr.
Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir.
Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr.
Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma.
Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade
etme!
Download

1 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi