"2 yýlda 2045 engellinin
istihdamý saðlandý"
Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para Cezalarý (ÝPC) Fonu kullanýlarak hizmetlerin sunulduðunu
açýkladý. Ýþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti mesleki eðitim kurslarý ve rehabilitasyon imkaný mesleki
deneyim için Ýþbaþý Eðitim Programý Giriþimcilik eðitimi sonrasý kendi iþini kurma hibe desteði Korumalý iþyeri hibe desteði iþe ve iþyerine uyum proje desteði iþe yerleþtirme hizmeti engelliler doðuþtan veya son- AYFA
S
radan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini en az % 40 oranýnda kaybettiklerine 3’DE
iliþkin olarak "engelli saðlýk kurulu raporu" ile durumlarýný belgelendirmeleri ve internet üzerinden veya
Ýl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerin gelerek kayýt olmalarý gerektiðini....
Erdem Çenesiz,
"Finans Cafe"ye
konuk oldu
Zafer Eyvaz
ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný
Erdem Çenesiz, Cnbc-e kanalýnda yayýnlanan Melda Yücel'in sunduðu "Finans
Cafe" programýna katýlarak, dünya markasý Ideal
Standard ile gerçekleþtirdikleri ortaklýðý
anlattý. 68 yýl önce Çorum'da küçük bir
FA
atölyeyle temelleri atýlan yapý sektörünün SA’YDE
3
lider markasý ECE Holding ile 200 yýllýk
köklü bir geçmiþe sahip...
12 ÞUBAT 2015
www.yildizhaber.com
PERÞEMBE
MHP teþkilatlarýndan
Bahçeli'ye ziyaret
Kongreler sonucunda oluþan
MHP Ýl ve Merkez Ýlçe
teþkilatlarý MHP Genel
Merkezine giderek Genel
A
Baþkan Devlet Bahçeli'yi
SAYF
A
10’D
ziyaret ettiler.
Ülker Mavral Bulut
Ankara'dan aday
adayý olacak
40 KURUÞ
Polis Meslek Yüksek Okulu
Yatýrým Programýnda
"Toplu sözleþme
seçimden önce
imzalanmalý"
Baðýmsýz Büro-Sen Çorum Ýl
Temsilcisi Musa Topbaþ, sendika olarak aðustos ayýnda imzalanmasý planlanan 2016-2017 yýllarýný kapsayacak memurlarýn toplu sözleþmesinin 7 Haziran'da yapýlacak seçimlerin öncesine çekilmesini istediklerini söyledi. Sendika olarak diðer memur konfederasyonlarýna da çaðrýda bulunduklarýný belirten Topbaþ,
"Eðer hükümeti seçimlerden
önce masaya oturmaya ikna
edersek masadan
daha fazla kaza- SAYFA
nýmla ayrýlýrýz. 4’DE
Ahmet Saatçi
Çorum AK Parti'den bir dönem milletvekili bir dönem ise belediye baþkan
adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker
Mavral Bulut, 7 Haziran'da yapýlacak olan milletvekili seçimlerinde bu sefer þansýný
Ankara'da deneyecek.
Ülker Mavral Bulut, gazetemizi SAYFEA
4’D
ziyaret ederek aday adaylýðý
hakkýnda bilgi verdi.
Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým programý
detaylarý belli oldu. Çorum Polis Okulu, Uðurludað
ve Dodurga Ýlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet Binalarý,
Polis Merkezi Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna girdi.Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, "Yaklaþýk bir ay önce Emniyet Genel
A
Müdürümüz Celalettin Lekesiz'e yapmýþ SAYDFE
5’
olduðumuz ziyaretimizde, Çorum'da
devam eden yatýrýmlarý deðerlendirmiþ...
Çorum MÜSÝAD, Rumi
Bekiroðlu'nu kutladý
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyeleri
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek tebriklerini
ilettiler.
Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, 2013 yýlýn- SAYFA
da kurulan MÜSÝAD Çorum Þubesinin kentte iyi bir ivme kazandýðýný 3’DE
bu ivmenin Ahmet Köksal baþkanlýðýnda ve yönetim kurulu ile devam
edeceðini söyledi.
Musa Topbaþ
Oktay Usta'dan Sümer Tilmaç'a leblebi sipariþi
Samanyolu Televizyonu'nun sevilen yemek programý Yeþil Elma'nýn
önceki gün yayýnlanan bölümünde
Çorum konuþuldu.Program yapýmcýsý ve sunucusu Oktay Usta, programýnda yine ünlü isimleri konuk etti. Salý günü
yayýnlanan programýn konuklarý AYFA
S
televizyon ve tiyatro dünyasýnýn 4’DE
ünlü isimleri...
Siyer-i Nebi yarýþmasý birincisi Umre'ye gitti
SAYFA 2’DE
Ömer Arslan
Kapalý
köy yolu
yok
Çorum'da etkili olan kar
yaðýþý nedeniyle kapalý köy
yolunun bulunmadýðý bildirildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan konu
hakkýnda
yaptýðý
açýklamada Ýl geAYFA
nelinde yaþanan S3’DE
kar yaðýþý...
TOKÝ konutlarý için Bayat'ta yer belirlenecek
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
HABER
PERÞEMBE
2
Siyer-i Nebi yarýþmasý
birincisi Umre'ye gitti
EKOL SPOR
SALONU’na
Bayan Antrenör
Aranýyor
Fitness plates ve aerobik konularýnda
tecrübeli Bayan antrenör aranýyor
müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur
ADRES: YAVRUTURNA MAH.
GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM
Çorum (0364) 213 2110
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Anadolu Gençlik Derneði genel merkezi
tarafýndan Türkiye geneli
'Liseli Gençler
Efendimizin Ýzinde' sloganýyla organize edilen
yarýþmada birinci olan ve umre hediyesi kazanan
Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Yasin
Gaip umre yolculuðuna çýktý. Haber Servisi
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
masý içerisindeyiz. Çalýþmalarýmýzý tamamladýktan sonra TOKÝ ile yeniden görüþeceðiz. Sosyal
Güvenlik Merkezi Binasý ve 89 afet konutlarýnýn
yer teslimi yapýldý. Temellerini atmaya hazýrýz.
Sayenizde hayallerimiz gerçekleþiyor. Teþekkür
ederiz. Geçtiðimiz hafta Milletvekillerimizle
ilçemize ziyaret ederek çalýþmalarýmýzý anlatma
imkaný saðladýðýnýz için de ayrýca teþekkür ederiz" dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu da hemen hemen bütün ilçelerimizde olduðu gibi Bayat ilçesinin de bütün
ihtiyaçlarý ya tamamlanmýþ, ya yapým, ya ihale ya
da proje aþamasýnda olduðunu ifade ederek,
"Daha neler yapýlabilir, ne gibi projeler
üretilebilir aþamasýna geldik. Hem teþkilatýmýz
hem de belediyelerimiz olarak yeni projeler üretmeniz ve bize düþen konularda gereken desteði
her zaman saðlayacaðýz" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca,
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret ederek, beldenin ihtiyaç ve taleplerini iletti.
Baþkan Uzunca ziyarette yaptýðý konuþmada,
"Beldemizde düzenli olarak çöp toplama çalýþmasý yapamýyoruz. 75 adet çöp konteynýrý temin
ettik. Ancak konteynýrlarýn toplanmasý için çöp
toplama aracýna ihtiyacýmýz var. Ayrýca
belediyemizin geçmiþten gelen TEDAÞ'a elektrik
borcu var. Yasal faizi ile birlikte 500 Bin TL'nin
üzerinde. Günden güne de artýyor. Bu konularda
desteklerinizi bekliyorum" dedi.
Uslu ise "Çöp kamyonu ihtiyacýyla
ilgili,
Çevre
ve
Þehircilik
Bakanlýðýmýzýn çevre destekleri kapsamýnda il özel idaremize yönelik bir
araç desteði çalýþmamýz var. Ýhtiyacý
olan belediyelerimize yardýmcý olmaya
çalýþacaðýz" þeklinde kaydetti.
Aþdaðul Belediyesinin elektrik borcunun yapýlandýrýlmasý ve çözüm yollarý konusunda TEDAÞ Genel Müdürü
Mükremin Çepni ile görüþen Uslu, Ýller
Bankasý kanalýyla borcun 10 yýl vadeli
olarak çalýþma yapýlmasý ile çözüme kavuþabileceðini söyledi. Uslu, Ýller Bankasý kredisi
konusunda da gereken desteði saðlayacaklarýný
belirtti.
Yapýlan görüþmenin ardýndan Aþdaðul
Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ve Uslu'nun
Danýþmaný Orhan Özdemir, TEDAÞ Genel
Müdürü Mükremin Çepni ile Mali Ýþler ve Finans
Yönetimi Daire Baþkaný Sabri Þimþek'i
makamýnda ziyaret ederek, elektrik borcu ile ilgili
gerekli ön görüþmeleri yaptýlar.Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 3006 12 ÞUBAT PERÞEMBE 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
12.02.2015
Kahramanmaraþ'ýn kurtuluþu
(1920) - Mahmûd Sâmi
Ramazanoðlu Hocanýn Vefâtý
(1984)
Günün Þiiri
Korkuyla Umut Arasý
Bilinmeyene yürümek garipti
Hayat belki de
Bilinmeyene yürümekten ibaretti
Bir sonraki
Atýlýp atýlamayacaðý
bilinmeyen bir adýmýn
Götürüp götüremeyeceði
bilinmeyen bir yolun
Sonundaki bilinmeyenlerden
oluþuyordu herþey
Ve hiçbirþeyi önceden bilmek
mümkün deðildi
Aslýnda yürütülmekti
sonunu bilmeden yürümek
cesur atýlmalýydý adýmlar
korkuyla umut arasýnda
Güneþ açar
ya da yaðmur yaðardý.
Deprem ne zaman nereyi yýkar
belli olmazdý
En iyisi hazýrlýklý olmaktý herþeye
Umudu ve korkuyu elden býrakmadan...
Kimin ne zaman, nerede, ne kadar olacaðý
belli olmadan.
Önemli olan
bir yerlerde olduðumuz sürece
oranýn hakkýný vermek
ve geride birþeyler býrakmaktý.
Bir iþ, bir eser ya da bir iyilik,
Belki de kýyamet
son iyilik yapýldýktan sonra kopacaktý.
Uður Arslan
HAVA DURUMU
Aþdaðul Belediyesinin,
Uslu'dan destek talebi
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
05:05
06:32
12:01
14:50
17:19
18:39
Yumuþaklýk, öfke ateþini söndürür.
Hiddet ise, öfke ateþini körükler.
Hazret-i Ali Radýyallahü anh
TOKÝ konutlarý için
Bayat'ta yer belirlenecek
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve AK
Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verdiler.
Ünlü ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýlçemizde
TOKÝ destekleriniz sonucu belli bir aþamaya
geldi. Belediye Meclisi olarak yer belirleme çalýþ-
:
:
:
:
:
:
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,4190
2,7379
STERLiN 3,6354
JPY YENi 2,0566
2,4196
2,7383
3,6377
2,0573
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
3
"2 yýlda 2045 engellinin
istihdamý saðlandý"
Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü
Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli
çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari
Para Cezalarý (ÝPC) Fonu kullanýlarak hizmetlerin sunulduðunu açýkladý.
Ýþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti mesleki
eðitim kurslarý ve rehabilitasyon imkaný mesleki deneyim için Ýþbaþý Eðitim Programý
Giriþimcilik eðitimi sonrasý kendi iþini kurma
hibe desteði Korumalý iþyeri hibe desteði iþe ve
iþyerine uyum proje desteði iþe yerleþtirme
hizmeti engelliler doðuþtan veya sonradan
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini en az % 40 oranýnda kaybettiklerine iliþkin olarak "engelli saðlýk kurulu raporu"
ile durumlarýný belgelendirmeleri ve internet
üzerinden veya Ýl Müdürlüklerine veya Hizmet
Merkezlerin gelerek kayýt olmalarý gerektiðini
ifade eden Eyvaz, "Raporunu onaylatmayan
engellilere normal statüde hizmet sunulmaktadýr. Raporlarýnda herhangi bir iþte çalýþamaz
bilgisi olanlarýn engelli kaydý alýnmayacaktýr.
Raporu süreli olanlarda bu süreye göre iþlem
yapýlmaktadýr. 4857 Sayýlý Ýþ Kanunun 30. maddesi gereði 50 ve üzerinde çalýþaný olan özel
sektör iþyerleri toplam çalýþan sayýsýnýn %3'ü ve
kamu kurumlarý ise % 4'ü kadar engelli personel istihdam etmek zorundadýr. Engelli çalýþtýrma
maliyeti 1.441 TL, Engelli çalýþtýrmama maliyeti
ise 2.095 TL'dir. Kurumumuz tarafýndan
yürütülen çalýþmalarla her yýl ortalama 30 bin
engellinin özel sektörde ve kamuda istihdamý
saðlanmaktadýr. 2002-2015 yýllarý arasýnda
1825'i erkek, 226' sý kadýn olmak üzere
toplamda 2045 engellinin istihdamý saðlanmýþtýr. Gerek ayný il sýnýrlarý içinde elli ve
üzerinde sigortalý çalýþtýran iþverenlerden
kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlasý
engelli sigortalý çalýþtýran iþverenlerin,
gerekse engelli çalýþtýrmakla yükümlü
olmadýklarý halde engelli çalýþtýran iþverenlerin, çalýþtýrdýklarý her bir engelli sigortalýnýn prime esas kazanç alt sýnýrý üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait iþveren hissesinin tamamý, Hazinece karþýlanmaktadýr.
Dolayýsýyla engelli teþvikinden yararlanýlmasý sýrasýnda kapsama giren sigortalýlarýn
tamamý, kanun numarasý seçilerek düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgeleri (APHB)
ile bildirilecektir.ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen
kurs ve programlarda kursun/programýn
niteliðine ve kursiyer sayýsýna göre istihdam
edilebilirliði güç olan engelli bireylere öncelik
verilmektedir. Bu kapsamda Özel Politika ve
Uygulamalarýn Geliþtirilmesine Ýliþkin Genelge
ile engelliler ve ailelerine yönelik proje
bazlýkurs düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda
illere tahsis edilen özel bütçeler kullanýlarak
özellikle engellilerin ve ailelerinin gelir getirici
ve istihdam olmalarýný saðlayýcý mesleklerde
kurslara katýlmasý saðlanmaktadýr. Engelli ve
eski hükümlü çalýþtýrmayan iþverenlerden veya
iþveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857
sayýlý Ýþ Kanunu'nun 101. maddesi uyarýnca
tahsil edilen idari para cezalarýnýn kullanýmý
hakkýnda karar vermeye yetkili Komisyonun
kuruluþu ile çalýþmasýna ve hazýrlanacak projelere iliþkin usul ve esaslar, "Engelli ve Eski
Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Tahsil
Edilen Ýdari Para Cezalarýný Kullanmaya Yetkili
Komisyona Dair Yönetmelik", 09/01/2014 tarih
ve 28877 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.Ayrýca Yönetmeliðin uygulanmasýnda
ortaya çýkabilecek tereddütlere ve hazýrlanacak
projelere iliþkin olarak açýklamalar yapmak
amacý ile "Engelli ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Tahsil Edilen Ýdari Para
Cezalarýný Kullanmaya Yetkili Komisyonun
Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Genelge ile
belirlenmiþtir" dedi.Haber Servisi
Genç MÜSÝAD'tan Uslu'ya teþekkür
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin gençlik kuruluþu olan Çorum
Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, Yönetim
Kurulu üyeleri Ömer Küçükaltan ve Yusuf
Kürkçü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Týðlý ziyarette yaptýðý konuþmada, "Kongremize katýlarak
ve sonrasýnda da bizleri ziyaret ederek onurlandýrdýðýnýz için teþekkür ederiz.Çorum ilimizin
manevi deðerlerine önem veren, dinamik, giriþimcilik ruhuna sahip ve ekip ruhunu benimseyen genç iþ adamlarý olarak ilimize katký saðlayacak baþarýlý iþlere imza atacaðýmýza inanýyoruz. Marka ve kurumsallaþmaya yönelik çalýþmalarýmýzý arkadaþlarýmýzla paylaþýyor ve yönlendiriyoruz. Çalýþmalarýmýzla ülkemizin 2023
vizyonunda Çorum sanayisinin lokomotif iller
arasýnda yer almasýný hedeflemekteyiz" dedi.
Salim Uslu ise "Çorum'da ortak kanaat ortak beklenti "Çorum büyük kent olsun" söylemi her zaman gündemde yer almaktadýr. Ancak
düþünce ve kültürel olarak kendi yapýmýzý, anlayýþýmýzý gözden geçirmemiz gerekiyor. Burada
eðitimin, insan yetiþtirmenin önemi ortaya çýkýyor. Bu doðrultuda sizlerde kuruluþ, amaç ve
gayeleriniz içerisinde iþ hayatýný bilen, iþ hayatýnda baþarýlý olmuþ kiþileri konuk edip üyelerinize bilgi paylaþýmý saðlayýnýz. Bu alanda birikimleri olan örneðin; deðerli hocamýz Prof. Dr.
Vedat Bilgin'in " Türkiye'de Deðiþimin Dinamikleri", Ortaklýk üzerine çok önemli tespitlerde bulunan Dünya Gazetesi yazarlarýndan Rüþtü Bozkurt'un "Eltiler Kavgasý" üzerine yazdýðý
yazýlarýný okumanýzý tavsiye ediyorum" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Çorum MÜSÝAD, Rumi Bekiroðlu'nu kutladý
MÜSÝAD Çorum
Þube Baþkaný Ahmet
Köksal ve yönetim
kurulu üyeleri AK Parti Ýl
Baþkaný
Av.
Rumi
Bekiroðlu'nu ziyaret ederek
tebriklerini ilettiler.
Ýl
Baþkaný
Rumi
Bekiroðlu ziyarette yaptýðý
konuþmada, 2013 yýlýnda
kurulan MÜSÝAD Çorum
Þubesinin kentte iyi bir
ivme kazandýðýný bu ivmenin Ahmet Köksal baþkanlýðýnda ve yönetim kurulu ile devam edeceðini söyle-
di.Bekiroðlu, özü itibariyle yine gönülden birlikte
olduklarýný belirterek ziyaretten teþekkür etti. Haber
Servisi
Kapalý köy yolu yok
Çorum'da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle
kapalý köy yolunun bulunmadýðý bildirildi.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan
konu hakkýnda yaptýðý açýklamada
Ýl genelinde yaþanan kar yaðýþý nedeniyle 12.01.2015
saat 09.00 itibariyleyolu kapalý köy bulunmadýðýný dile
getirerek, "622 köye ulaþýmý saðlayan 4 bin 354 km yol
açma çalýþmasý yapýlmýþtýr. Karlý yol açma mücadelesinde 27 greyder, 4 kar býçaklý kamyon ve 3 kepçe
görev yapmýþtýr. Diyaliz, doðum, cenaze ve öðrenci
servislerinden yolda maðdur olan 100 acil çaðrýya müdahale edilmiþtir" dedi. Haber Servisi
Erdem Çenesiz, "Finans
Cafe"ye konuk oldu
ECE Holding Yönetim Kurulu
Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e
kanalýnda yayýnlanan Melda Yücel'in
sunduðu "Finans Cafe" programýna katýlarak,
dünya markasý Ideal Standard ile gerçekleþtirdikleri ortaklýðý anlattý.
68 yýl önce Çorum'da küçük bir atölyeyle
temelleri atýlan yapý sektörünün lider markasý
ECE Holding ile 200 yýllýk köklü bir geçmiþe
sahip dünyanýn lider banyo ürünleri firmasý
Ideal Standard International, geçen hafta
imzaladýklarý ortaklýk ile yapý sektöründeki
birleþmelere bir yenisini daha eklediler. Canlý
yayýn konuðu olduðu "Finans Cafe" programýnda Ideal Standard ile var olan iþ birlikteliklerini bir adým daha ileriye taþýdýklarýný ve
bundan son derece mutluluk ve gurur duyduklarýný anlatan Erdem Çenesiz, yeni yapýda bundan
böyle Ideal Standard Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný
ve CEO görevini de yürüteceðini belirtti.
Erdem Çenesiz, "Yaptýðýmýz ortaklýk ile 3 ve 5 yýllýk
kýsa ve uzun vadeli planlar hazýrladýk. 5 yýl sonrasý için
75 milyon TL ciro hedefi kondu, ancak ben bu þirketin
CEO'su olarak 100 milyon TL ciroya 5. yýlda ulaþacaðýmýza inanýyorum. Böylelikle Türkiye'deki iddiamýzý
net olarak ortaya koyuyoruz" dedi.
Ideal Standard'ýn dünyada liderlik ettiði inovasyon
odaklý ürünlerini Türk tüketicileri ile buluþturacaklarýný
söyleyen Erdem Çenesiz, "Yapý sektörü Türkiye pazarýnda gelecek vaad ediyor. Bu yüzden Türkiye'de, Ar-Ge ve
yeni teknolojilere ait yatýrýmlarý da ilk biz yapalým istiyorum. Bu sebeple de gerçekleþtirdiðimiz ortaklýðý sektör
adýna da çok önemsiyorum" diye konuþtu.
2015 yýlýný da deðerlendiren Erdem Çenesiz, "Geçen
seneye göre rakamlarda cüzi bir artýþ söz konusu ancak
gerileme yok yani stabil bir durumdan bahsedebiliriz. Bu
sene inþaat sektöründe iç pazar talebinin ikinci çeyrekten itibaren yükseleceðini öngörüyoruz. Ertelenmiþ talep
var, stoklarda son çeyrekte azalmalar oldu bu durum
orta vadede sektörümüze olumlu geri dönecek.
Yenileme pazarýnda da daralma söz konusu. Çünkü
kentsel dönüþümü bekleyen kiþiler banyolarýný yenilemekten vazgeçti. Ancak yenileme süresi 15 yýl iken
giderek düþüyor ve önümüzdeki yýl 5-6 yýla kadar
inecek. Dolarýn artýþý ile Mart ayýndan sonra bizim sektörümüzde de piyasanýn kabul edebileceði oranda bir
artýþ bizleri bekliyor" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Zabýta, dilencilere göz açtýrmýyor
Çorum Belediyesi, insanlarýn manevi duygularýný
istismar ederek kazanç elde etmeye çalýþan dilencilere
göz açtýrmýyor. Özellikle çevre illerden gelen dilencilere
yönelik zabýta ekiplerinin denetimleri tüm hýzýyla
sürüyor.
Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü Mustafa Kanat,
yaptýðý açýklamada Çorum halkýnýn sokaklarda ve cami
önlerinde dilenenlere itibar etmemeleri gerektiðini
söyledi. Dilencilerin özellikle çevre illerden geldiðine
dikkat çeken Kanat, "Dilenciler, vatandaþlarýmýzýn
temiz duygularýný istismar ediyor. Bunlar gerçek ihtiyaç
sahibi deðiller. Gerçek ihtiyaç sahiplerine hem
belediyemiz hem de hükümetimiz her türlü yardýmda
bulunuyor. Çorum Emniyeti ile iþbirliði içerisinde yaptýðýmýz çalýþma ile dilencilere göz açtýrmýyoruz" dedi.
Mustafa Kanat, Çorum halkýndan özellikle dilen-
cilere para vermemelerini ve dilenen birilerini gördüklerinde hemen Alo 153'ü aramalarýný istedi.Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
"Toplu sözleþme seçimden
önce imzalanmalý"
Baðýmsýz Büro-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, sendi- olarak görerek, ayaklarýna kadar gelen bu fýrsatý geri tepmemelidir"
ka olarak aðustos ayýnda imzalanmasý planlanan 2016-2017 yýl- þeklinde kaydetti.
-"ÝLK YIL 500 LÝRA, ÝKÝNCÝ YIL YÜZDE 10+10 ZAM"larýný kapsayacak memurlarýn toplu sözleþmesinin 7 Haziran'da
Sendika olarak bir önceki toplu sözleþmenin oluþturduðu maðyapýlacak seçimlerin öncesine çekilmesini istediklerini söyledi.
Sendika olarak diðer memur konfederasyonlarýna da çaðrýda duriyetin bu toplu sözleþmede giderilmesi çaðrýsýnda bulunduklarýný
belirten Topbaþ, "Yine ayný þekilde ilk yýl seyyanen
bulunduklarýný belirten Topbaþ, "Eðer
ikinci yýl da yüzdelik zam oraný þeklinde anlaþýlhükümeti seçimlerden önce masaya oturmaya
masý halinde, ilk yýl için her bir memur maaþýna
ikna edersek masadan daha fazla kazanýmla
500 lira, ikinci yýl ise yüzde 10+10+enflasyon zamayrýlýrýz. En azýndan geçtiðimiz toplu
mýnda anlaþýlmasýnýn memurlarýn hak ettikleri
sözleþmede oluþan hak kaybýnýn önüne bu
maaþa biraz daha yaklaþmasý anlamýna gelecektir.
toplu sözleþmede geçebiliriz. Sonraki yýllarýn
Talep edilen bu artýþ toplu sözleþme masasýnýn bir
muhasebesinin yapýlacaðý toplu sözleþme
pazarlýk
masasý
olduðunun
bilinci
ile
masasýna üç dört ay önce oturmanýn pazarlýk
düþünülmüþtür. Pazarlýk farký bile düþünülmeden
ruhuna da uygun olacaðýný düþünüyoruz "
sunulan tekliflerin deðerinin olmayacaðý gün gibi
dedi.
-"KONFEDERASYONLAR AYAÐINA
ortadadýr. Unutulmamalýdýr ki memura yapýlan
GELEN FIRSATI GERÝ TEPMEMELÝDÝR"zam; esnafa, iþçiye, emekliye ve toplum refahýna
yansýyan en önemli gerçek ücrettir" ifadelerini kulBaðýmsýz Büro-Sen Ýl Temsilcisi Musa
landý.
Topbaþ yaptýðý açýklamada, memurlarýn 2016Tüm
memurlarýn
baðlý
bulunduklarý
2017 yýllarýna iliþkin mali, sosyal ve özlük haksendikalarýn kurum, ilçe ve il yöneticilerini
larýnýn belirleneceði toplu sözleþmenin aðusharekete geçirmelerini beklediklerini belirten
tos ayýnda imzalanmasýnýn düþünüldüðünü
Topbaþ, "Toplu sözleþme tarihinin seçim öncesine
ifade ederek, toplu sözleþme masasýna oturma
çekilmesinde öncelikli kararlýlýk sendika üyesi
yetkisi bulunan konfederasyonlara bu tarihi
Musa Topbaþ
memurlarýndýr. Sendikacýlýkta hareketi domino
seçim öncesine çekmek için giriþimde buluntaþlarýna benzetirsek, bireyden baþlayan hareketin genel merkezde
malarý çaðrýsý yaptýklarýný söyledi.
Toplu sözleþmenin 7 Haziran 2015'te yapýlacak milletvekili genel istenilen karþýlýðý bulmasý kaçýnýlmazdýr. Memurlar, masada yetki
seçimlerinin öncesine çekilmesi halinde memurlarýn masada elinin sahibi olup iki yýl boyunca yaþanan hak kaybý karþýsýnda "ilgileniyçok daha kuvvetli olacaðýný belirten Topbaþ, "Eðer toplu sözleþme tar- oruz" tavrýyla oyalayan ve "yetkim yok" bahanesine sýðýnýp üretici
ihi seçim öncesine çekilebilirse kamu çalýþanlarý daha en baþýndan olmayan sendikacýlýk anlayýþlarýnýn tükendiðinin artýk farkýndadýr.
masaya galip oturacaktýr. Hükümet memurlarý üzecek bir zam oraný Bugüne kadar özgüvenleri üzerine küller serpilmeye çalýþýlan tüm
sunamayacaðý gibi özlük haklarýna iliþkin bir çok iyileþtirmenin yapýl- memur arkadaþlarýmýzýn, doðru sonuç için doðru adýmlarý atmalarýný
masý imkaný da olacaktýr. Konfederasyonlar genel seçimleri bir fýrsat temenni ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
Muharrem Þemsek, Bekir Çetin'i kutladý
4
Mahir ODABAÞI
IRAKLI - SURÝYELÝ
BÝR AÝLEYÝ
ZÝYARET-1
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Geçen hafta bir arkadaþým ziyaretime geldi. Biraz sohbet
ettikten sonra gel falanýn da bir çayýný içelim deyip baþka bir
arkadaþýn yanýna gittik. Sohbet esnasýnda Iraklý - Suriyeli ailelerden laf açýlýnca herkesin kendine göre bir deðerlendirmesi
oldu. Doðrusu ben de farklý deðerlendirenlerdendim. Arkadaþ
durumun hiç te öyle olmadýðýndan bahisle; '' benim tanýdýðým
birkaç aile var. Bir evde iki üç aile yani 15-20 kiþi duruyor.
Ülkelerinde savaþ çýkýnca, yakýnlarý þehit olmuþ. Bunlarda can
havliyle tüm birikintilerini gözyaþlarý içerisinde býrakarak çoluk
çocuk sýðýnacak liman aramýþlar. Tarihte olduðu bugünde dost
kardeþ diye ülkemizi tercih etmiþler. ''Biliniz ki, mallarýnýz ve
çocuklarýnýz birer imtihan sebebidir. Ve büyük mükâfat Allah
katýndadýr' (En-fal / 28) sýrrýnca hiçbir þey sebepsiz deðildir.
Ýskilipli genç yazar Tuðba Mýhçý ''giden için mi zordur ayrýlýk
yoksa geride kalanlar için mi?' der. Bu baðlamda insanýn doðduðu topraklarý, evini yurdunu terk etmesi ne kadar acýdýr. Bir
tarafta açlýk sefalet diðer tarafta her an ölüm korkusuyla yaþamak öyle uzaktan görüldüðü kadar kolay deðildir. Çoðunun tüm
serveti, gelirken ellerinde taþýyabildikleri bir iki poþetten ibarettir. Bunun yanýnda çoluk çocuk, yaþlý, hasta aile boyu bilmedikleri, görmedikleri farklý þehirlere doðru gitmek, orada kendilerini hangi sürprizin beklediðini bilmemek tarifi mümkün olmayan
bir korku olsa gerek. Bunu ancak hem-hal olabilenler hissedebilir…'' diye lisaný kibarla izah etmeye çalýþtý.
Sohbet epey uzadý. Bu arada arkadaþ, 'bu akþam ben bir aileye uðrayacaðým, arzu ederseniz beraber gidelim. Bir bardak
çaylarýný içelim. Kendilerine deðer verildiðini hissedip Ýnanýn
çok mutlu oluyorlar 'deyince hemen 'olur' dedim. Çünkü biz
millet olarak ekseriya bardaðýn boþ tarafýna bakýp hüküm vermeye çalýþan bir yapýya sahibiz. En azýndan bu vesile ile yakýndan
tanýma imkâný bulurum diye düþündüm.
Eskiden büyüklerimiz; ''Sakýn ne oldum deme. Ne olacaðým
de. Düþmez kalkmaz bir Allah'týr. Yarýnýn neye gebe olduðu hiç
belli olmaz'' diye zaman zaman nasihatler ederlerdi.
Makamýmýz mevkiimiz ne olursa olsun bu ikazý hayatýmýzýn her
deminde unutmamak lazýmdýr.
Bu noktada örnek vermemi beklemeyiniz. Dünden bugüne
çevremize bakýnca epey görürsünüz…
*
IRAKLI - SURÝYELÝ AÝLE
Gece kondu, kýrýk dökük, delme çatma evler
Çatýdan yaðmur, pencereden soðuk girer
Þükür kurtulduk diyecek kadar mütevazidirler
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
Çocuklarýn kimi eþikte, kimi de beþikte
Kimi ilkokul, kimi ortaokul, kimi de lisede
Baþlý kalmýþ eðitimleri ülkeyi resen terk edince
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
MHP eski Milletvekili Muharrem Þemsek, MHP Ýl
Baþkanlýðýna seçilen Av. Bekir Çetin'i ziyaret ederek yeni
görevinde baþarýlar diledi.Ziyarette konuþan Muharrem Þemsek, haziran ayýnda yapýlacak olan genel seçimlerin çok önemli olduðunu ifade
ederek, Türkiye'nin tarihin en buhranlý döneminden geçtiðini söyledi.
En büyük tehlikenin iç savaþ ve bölüme olduðunu ifade eden
Þemsek, "Herkesin ülkemizin içinde bulunduðu durumu iyi tahlil
etmesi lazým. Saðduyu sahiplerinin ülkemizi iç savaþa götürmekten
alýkoyacaðýna inanýyorum. Ülkemizin bir bölümünde devlet otoritesi
yok olmuþ durumdadýr.Þehir içlerinde hendekler kazýlýyor, insanlarýn
Biliriz ki, elden gelen öðün olmaz
Olsa da vakti saatinde bulunmaz
Sofra tam kurulmayýnca da göz doymaz
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
özgürlükleri kýsýtlanýyor. AK Parti bu hendekleri kapatmýyor. Mecliste
yolsuzluk dosyalarýný kapatýyor. Bu bölgede AK Parti binalarý önünde
kum torbalarý ve polisler tarafýndan korunuyor. Böyle bir yönetim
olmaz. Ýktidar ülkeyi yönetememektedir. Ýþsizlik söylendiðinden daha
yüksektir. Gerçek iþsizlik yüzde 20'lerdedir" dedi.
Þemsek, sözlerini Bekir Çetin ve yönetim kurulunu tebrik ederek
tamamladý.
Bekir Çetin ise toplumun hem ahlaki hemde ekonomik açýdan iyi
durumda olmadýðýný ifade ederek, Þemsek'e teþekkür etti. Fatih
AKBAÞ
Timur Cevher'den
Mecitözü'ne ziyaret
AK Parti'den aday adayý
olmasý beklenen Timur Cevher istiþare amaçlý ziyaretlerine devam ediyor.
Bu amaçla AK Parti Mecitözü
Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret eden Cevher'i ilçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve
yönetim kurulu üyeleri karþýladý.Samimi geçen görüþmede Çorum ve Mecitözü ilçesi üzerine fikir alýþveriþinde bulunuldu.
Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar Cevher'e hayýrlý olsun temennisinde
bulunarak teþkilatlarýn yakýndan
tanýdýðý Cevher'in hem eðitimci
hemde iþ dünyasýnýn içinden birisi olarak milletvekili aday adayý
olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Timur Cevher ise gösterilen ilgiye ve güzel temennilere teþekkür ederek "AK Parti bir neslin
hareketi deðil, inþallah nesillerin
hareketi olacaktýr. Önümüzdeki 7
Haziran 2015 genel seçimleri Türkiye'nin büyük deðiþiminin tescillendiði, Yeni Anayasa'nýn þekillendiði bir dönemin habercisi olacaktýr" dedi.
Haber Servisi
Bazen körler saðýrlar, birbirlerini aðýrlar
Emsalin emsale yaptýðý lüks ikramlar
Yarýsý tabakta kalýp, yarýsý çöpü boylar
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
Bugün Filistin, Suriye, Mýsýr ve Irak
Kim bilir yarýn, kimlere kurulacak ayný tuzak
Âlemi Ýslam bir olmadýkça Ortadoðu kaynayacak
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
Bey, 'halýnýn rengi soldu, koltuðun modasý bitti
Telefonum akýllý deðil diye çocuklar dert etti…'
Mülteci evine misafir olunca, þikâyetler toptan bitti
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
Allah razý olsun duyarlý olanlardan
Verirken, poþete en iyisini koyanlardan
Sað elle verdiðini, sol ele duyurmayanlardan
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
(yazar: 536 5681141)
Oktay Usta'dan Sümer Ülker Mavral Bulut
Tilmaç'a leblebi sipariþi Ankara'dan aday
Samanyolu Televizyonu'nun sevilen yemek
programý Yeþil Elma'nýn
önceki gün yayýnlanan bölümünde Çorum konuþuldu.
Program yapýmcýsý ve sunucusu Oktay Usta, programýnda
yine ünlü isimleri konuk etti. Salý günü yayýnlanan programýn
konuklarý televizyon ve tiyatro
dünyasýnýn ünlü isimleri, Ahmet
Çevik, Sinan Bengier ve Dost Elver oldu. Ahmet Çevik, programda oyunlarýyla ilgili olarak
bilgiler verirken, 'Sümerce' oyunu ile 15 Þubat Pazar günü Çorumlularla buluþacaklarýný dile
getirdi.Bu arada, Sümer Tilmaç
da programa telefonla katýldý.
Oktay Usta ile Sümer Tilmaç
arasýnda koyu bir yemek muhabbeti yaþanýrken Tilmaç, Pazar
günü Çorum'da olacaklarýný ve
leblebi isteyip istemediðini sordu. Sümer Tilmaç'ýn bu teklifine
anýnda karþýlýk veren Oktay Usta, hangi çeþitlerinden getireceðini sorarken, kamera arkasýndaki çalýþanlar ise hep bir aðýzdan kendilerinin de leblebi istediklerini ilettiler. Bu teklifi geri
çevirmeyen Sümer Tilmaç, 17
Þubat Salý günü katýlacaðý Yeþil
Elma programýna bol miktarda
leblebi getireceði sözünü verdi.
Haber Servisi
adayý olacak
Çorum AK Parti'den
bir dönem milletvekili bir
dönem
ise
belediye
baþkan adayý olan Yeminli Mali
Müþavir Ülker Mavral Bulut, 7
Haziran'da yapýlacak olan milletvekili seçimlerinde bu sefer
þansýný Ankara'da deneyecek.
Ülker Mavral Bulut, gazetemizi ziyaret ederek aday adaylýðý
hakkýnda bilgi verdi.
Bulut, milletvekili seçimlerinde Ankara'dan aday adayý
olacaðýný ifade ederek ikinci tercine de yine Çorum'u yazacaðýný
kaydetti. Yýlmaz Mert
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
5
Polis Meslek Yüksek Okulu
Yatýrým Programýnda
Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým programý
detaylarý belli oldu. Çorum Polis Okulu, Uðurludað ve
Dodurga Ýlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet Binalarý, Polis
Merkezi Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna
girdi.
Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Yaklaþýk bir ay önce
Emniyet Genel Müdürümüz Celalettin Lekesiz'e yapmýþ
olduðumuz ziyaretimizde, Çorum'da devam
eden yatýrýmlarý deðerlendirmiþ, Polis Okulu ile
ilgili sürece destek talebinde bulunmuþ ve
yatýrým programýna teklif ettiðimiz yer tahsisi
yapýlan, Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü hizmet
binasý, Kapalý Spor Salonu, Uðurludað, Kargý,
Mecitözü ilçe Emniyet Amirliði ve Polis Merkezi
Amirlikleri ile Uðurludað Polis Lojmanlarý taleplerimizle ilgili de desteklerini talep etmiþtik.
Baþarýlý hizmetlerini yakýndan tanýdýðýmýz ve
takip ettiðimiz Genel Müdürümüz taleplerimizi
öncelikleri
dikkate
alarak
deðerlendireceklerini,en kýsa zamanda sonuçlandýracaklarýný ifade etmiþlerdi.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü yeni hizmet
binasý 2015 yýlý ödeneði ile tamamlanýyor. Polis
Meslek Yüksek Okulu, Uðurludað ve Dodurga
Ýlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet Binalarý, Polis Merkezi
Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna alýndý.
Genel Müdürümüze teþekkür ediyoruz. Hayýrlý uðurlu
olsun. Polis Meslek Yüksek Okulu ile Uðurludað ilçemizin
yer tahsis iþlemleri hazýr durumda. Dodurga ilçemizin ise yer
tahsis süreci sonrasý çalýþmalar baþlatýlacaktýr. Diðer taleplerimizin de takibini sürdüreceðiz" dedi. Haber Servisi
TÜGVA
Çorum'da
yapýlanýyor
"Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine
hizmet edebilecek yeterlilikte bir
gençlik yetiþtirmeyi hedefleyen Türkiye
Gençlik Vakfý (TÜGVA) Türkiye genelinde
teþkilatlanma çalýþmalarýna hýzla devam
ediyor.
Kýsa adý TÜGVA olan Türkiye Gençlik
Vakfý, Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýna baþladý. Bu kapsamda TÜGVA Genel
Merkezinde, TÜGVA Genel Baþkaný Ýsmail
Emanet tarafýndan Çorum Þubesi
Baþkanlýðý'na Ferudun Batan atandý.
Teþkilatlanma çalýþmalarýna baþlayan
Ferudun Batan'ýn Türkiye Gençlik
Vakfý'nýn ilerleyen günlerde Çorum'daki
yapýlanma çalýþmalarýna hýz kazandýrmasý
bekleniyor.
Ferudun Batan kimdir ?
1985 Çorum Merkez doðumlu olan
Ferudun Batan, Ýstanbul Üniversitesi
Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik
bölümü mezunudur. Alanýnda yüksek
lisansýný tamamlayan Ferudun Batan, þu
anda ticaret ile uðraþmakta. Haber Servisi
Karadeniz Ýl Genç Giriþimciler
Kurul Baþkanlarý istiþare yaptý
"3-6 yaþ Aile
Eðitimi" kursiyerleri
sertifikalarýný aldý
Karadeniz Ýl Genç Giriþimciler Kurul Baþkanlarý
Tanýþma ve Ýstiþare Toplantýsý, 11 ilin katýlýmýyla
Samsun'da gerçekleþtirildi.
Samsun TSO ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya,
Çorum'un yaný sýra Artvin, Rize, Trabzon, Kastamonu,
Giresun, Ordu, Gümüþhane, Tokat ve Bartýn illerinin Genç
Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkanlarý ve üyeleri
katýldý.
Çorum'dan TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi
Baþkaný Elvan Can Çabuk'un katýlýmýyla gerçekleþtirilen
toplantýda, birlikte hareket edip, ortak proje üreterek bölge
ekonomisine katký saðlanmasý yönünde karar alýndý.
-GENÇ GÝRÝÞÝMCÝ SAYISI ARTIYORToplantýnýn açýlýþýnda konuþan Samsun TSO Ýl Genç
Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Ümit Bener Ayla,
giriþimciliðin artýk gençlerin kariyer planlarý arasýna girmeye
baþladýðýný belirterek "Türkiye'de fýrsatlarý deðerlendirmek
amacýyla giriþimcilik faaliyetlerinde bulunan kiþilerin
yüzdesinin, özellikle 2011 yýlýndan bu yana artýþ eðiliminde
olduðunu gösteriyor. Bununla birlikte, genç giriþimcilerin
sayýsýnýn da yükseldiði görülüyor. Üniversite mezunu giriþimci oranýnýn 2006 yýlýnda yüzde 15.30 iken, 2013 bu
rakamýn yüzde 44'e yükselmesi, gençlerin artýk giriþimciliðe
daha fazla ilgi gösterdiðini ve alternatif kariyer olarak görmeye baþladýðýný gösteriyor. Türkiye'de yetiþkin nüfusun
yüzde 73.95'i baþarýlý giriþimcilerin toplumda yüksek bir
statüye sahip olduklarýný belirtiyor. Geliþmekte olan
ekonomilerin ortalamasýnýn, yani yüzde 72.73'ünün
üzerinde olan bu oran, insanlarýmýzý giriþimciliðe yönlendirmek için önemli bir motivasyon aracý olarak dikkati
çekiyor. Bu amaca hizmet ederken, 'birlikten kuvvet doðar'
anlayýþý ile Karadeniz kentleri olarak hep birlikte ortak
hareket edeceðimize, dayanýþma içerisinde olacaðýmýza,
belki de ortak projeler üreterek bölge ekonomisine katký
vereceðimize inancým sonsuzdur. Önceliðimiz, bu kurul
vesilesiyle pek çok giriþimciyi cesaretlendirmek, yeni fikirlerin hayata geçmesine vesile olmaktýr" dedi.
Ardýndan ise, Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra
Komitelerinin Baþkanlarý, yürüttükleri çalýþmalar ve projeler
hakkýnda bilgi verdiler. Toplantýda ayrýca, birlikte yapýlabilecek projeler konusunda fikir alýþveriþinde bulunuldu.
Toplantý sonunda birlikte hareket edip, ortak proje üreterek
bölge ekonomisine katký saðlanmasý yönünde karar alýndý.
Toplantýya katýlan misafirler, daha sonra Samsun
TSO'nun ev sahipliðinde þehir turu yapmýþtýlar. Haber
Servisi
Mecitözü Belediyesi'nde toplu sözleþme sevinci
Mecitözü Belediyesi ile yetkili Belediye-Ýþ
Sendikasý arasýnda 2015 yýlýný kapsayan toplu iþ
sözleþmesi imzalandý.
Yaklaþýk 1 aydýr süren toplu iþ sözleþme müzakereleri
10 Þubat 2015 Salý günü tamamlandý ve sözleþme imzalandý.
Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Þen konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bu toplu iþ
sözleþmesinde emeði geçen baþta belediye baþkanýmýz
sayýn Ünal Yavuz olmak üzere, Muhasebe Müdürümüz
Tülay Yýlmaz ve yapýlan tüm istiþare toplantýlarýmýzda
bize güvenen iþçi arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor bu toplu
iþ sözleþmesinin baþta Mecitözü Belediyemize, belediyede
çalýþan iþçilerimize ve sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyor
saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Haber Servisi
Halk Eðitim Merkezi tarafýndan
açýlan "3-6 yaþ Aile Eðitimi" kursu
sona erdi.
Sevgi Anaokulunda yapýlan kursun
katýlýmcýlarý sertifikalarýný Lila Pastanelerin
de düzenlenen programla aldýlar.Kursun
Milli Eðitim Bakanlýðý destekli olduðunu
dile getiren Aile Eðitimi öðretmeni Hatice
Þahin "Kursumuzun amacý anne-babalarýn
anne babalýk becerilerini artýrmaktýr.
Geleceðimizi oluþturacak olan çocuklarýmýzýn daha saðlýklý ve bilinçli yetiþtirilmelerinin toplumumuzu daha ileri
götüreceðini ve 0-6 yaþ çocuklarýmýzýn
kiþilik geliþimlerinin temelini oluþturur. Bir
binanýn temeli ne kadar saðlam olursa o
bina fýrtýnalarda ayakta kalýr. Çocuklarýmýzla 0-6 yaþ aralýðýnda etkin iletiþim kurup
desteklersek kendine güvenen gelecek vadeden, fýrtýnalarda ayakta kalabilen bireyler
yetiþtirmiþ oluruz. Bilinçli anne baba olmak
saðlýklý toplum olmak demektir" dedi.
Þahin, Sevgi Anaokulu'nda açacaklarý,
"12-18 yaþ ergen" grubu kayýtlarý için
anneleri beklediklerini ifade etti. Haber
Servisi
Sel kontrolü
uygulama projeleri
ihale edilecek
Sungurlu Merkez Budaközü Deresi ile
Kargý Baðyüzü, Örencik, Zeytin Dereleri Sel
Kontrol Uygulama Projesi Yapýmý Hizmet
alým iþi 27 Þubat'ta ihale ediliyor.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, "Sungurlu Merkez Budaközü
Deresi Sol Sahil Yandereleri ile Kargý
Baðyüzü, Örencik, Zeytin Dereleri Sel
Kontrolü Uygulama Projeleri Yapýmý
Hizmet alýmý iþleri Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüðünce 27 Þubat
Cuma günü ihale ediliyor.Zaman zaman
aþýrý yaðýþlar sonucu sel felaketleri meydana
gelmekte, sellere sebep olan derelerle ilgili
de Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz
aracýlýðýyla derlerin ýslahý ve sel kontrolü
çalýþmalarýmýz yapýlmaktadýr. Bu konuda
gelen bütün talepleri Devlet Su Ýþleri Genel
Müdürlüðü dikkate alarak deðerlendirmekte ve gerekli önlemleri almaktadýr. Bu kapsamda geçtiðimiz yýl Sungurlu ilçe
merkezinde yaþanan sel nedeniyle
"Sungurlu Ýlçe Merkezi Dereleri Islahý
Planlama ve Proje Yapýmý" 30 Aralýk
2014'de yapýldý. Süreç devam ediyor. Proje
kapsamýnda deðerlendirilecek Sungurlu
Merkez Budaközü Deresinin mücavir alan
dýþýnda kalan Sol Sahil Yan dereleriyle ilgili
de Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüðümüz proje ihalesi yapmýþ olacaktýr. Hayýrlý olsun" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
6
"Sendikalar ne kadar güçlü olursa
Türkiye o kadar iyi kalkýnýr"
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'a
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret CHP
Ýl Binasýnda gerçekleþti. Ziyarete Kamu Sen Ýl
Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý
katýldý. Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi
ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih
Gök, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'a yeni
görevinde ve önümüzde ki seçimler de baþarýlar
diledi. Gök, "Hükümet kendilerinden olmayanlarý
öcü gibi görüyor. En son okul müdürlerin
hükümetin nasýl bir zihniyete sahip olduklarýný
gördük. Utanmasalar okullar da ki sýnýf baþkan-
larýný bile kendilerinden olsun isteyecekler. Geçmiþte ki CHP teþkilatý ile
bir telefon kadar yakýndýk bir birimize sizle öyle ayný þekilde olmasýný
istiyorum" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna nazik
ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Yýldýrým, "Sivil toplum kuruluþlarýnýn ülkemize büyük faydasý var. Sendikalar ne kadar güçlü olursa
Türkiye o kadar iyi kalkýnýr. Hükümetin dini imaný para halkýn, memurun, esnafýn ne çektiðini bilmezler sendikalarýn da bize sahip çýkmasý
lazým. Bizi hiç kimse hiçbir þeyden korkutamaz. Bazýlarý bulunduklarý
koltuklardan güç almaya kalkmasýn. Biz CHP olarak herkesi kucaklayacaðýz. Kimseyi ötekileþtirmeden eþit hizmetlerde bulunacaðýz" þeklinde
konuþtu Yasin YÜCEL
Turgut Ýlgü'den Bektaþ'a ziyaret
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Ýlgü'ye partililerde eþlik etti.
Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili aday adayý
Turgut Ýlgü, "Ben sizlerin içinden biriyim. Aday adayý olurken düþüncem
Ülkemin ve halkýmýn geleceðine olumlu katký sunabilmektir. Bizler
bugün taþýn altýna elimizi hatta gövdemizi koymasak ülkemizin geleceði
tehlikeye girecek. Bende tüm varlýðýmla Ülkemin ve halkýmýn menfaatlerini gözetmek için aday adayý olarak sizlerden destek istiyorum" dedi.
Turgut Ýlgü'nün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise "Turgut bey ile birlikte Ticaret
Sanayi Odasý yönetim kurulunda 4,5 yýl birlikte çalýþtýk. Kendisi milletvekilliðine yakýþan dinamizmi ve tecrübesiyle bu görevi en iyi þekilde
yapabilecek bir arkadaþýmýz kendisine çýktýðý bu yolda baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
"Emeklilere verilen zamlar
zam deðil sadakadýr"
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü Emekliler Derneði
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyarette emeklilerin sorunlarýyla ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Ziyarette açýklama yapan Ýlgü, "Sizler Türkiye'nin önemli bir kesimi-
ni temsil ediyorsunuz. Nüfus olarak sayýca fazla pozisyon olarak
maðdur durumdasýnýz. 13 yýldýr Türkiye'yi yöneten zihniyet sizleri maðdur etmektedir. Emekli maaþlarýn yapýlan zamlar komik
zaten emekli maaþlarý açlýk sýnýrýnýn altýnda size reva görülen bu
zulüm bizi rahatsýz ediyor her fýrsatta söylüyoruz bunlarý. Her
ailede mutlaka bir emekli var bizim ailemizde de var biz
emeklilerimizin içinde bulunduðu durumu biliyoruz ve bu durumu da haketmediðinizi düþünüyorum. Sizlere verilen maaþlar
zaten az bunun yaný sýra saðlýk hizmetlerinde yapýlan kesintiler
var bizi sizinle ilgili tüm sorunlarýn çözümünün bir parçasý
olmaya adayýz bu anlamda da sizden destek bekliyoruz" dedi.
Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise, "Biz Türkiye
Emekliler Derneði Çorum Þubesi olarak göreve geldiðimizde
1000 üyemiz vardý. Halka hizmet Hakka hizmet dedik ve çalýþmalara baþladýk üye sayýsýný on katýna çýkarttýk bizim buradan
bir maaþ almamýz söz konusu deðil biz burada bir teþekküre
hizmet veriyoruz çünkü emeklimiz muzdarip, sahipsiz birilerine
büyük zamlar verilirken emeklilerimize verilen zamlar zam deðil
sadakadýr
.Biz
buna
basýn
açýklamasý
yaparak
tepki
gösterdik.Emeklilerimiz borçlu emeklilerimiz muzdarip bizim davamýz
bu size hayýrlý uðurlu olsun diyorum ziyaretiniz için teþekkür ediyorum"
þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Kamu Sen'den Bekir
Çetin'e hayýrlý olsun
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Parti binasýnda gerçekleþtirilen
ziyarete Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý katýldý.
Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, "Yeni göreviniz hayýrlý olsun biz
sendika olarak milli hassasiyeti olan bir sendikayýz tekrardan yeni
görevinizde ve seçim sürecinde baþarýlar diliyorum" dedi.MHP Ýl
Baþkaný Bekir Çetin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna nazik
ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Çetin, "Kamu-Sen'in milli
hassasiyetini biliyoruz. Ayrýmýz gayrýmýz yok hep birlikte el ele
omuz omuza milletimiz ve vatanýmýz için mücadele edeceðiz" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL
"Saðlýklý Yaþam Projesi"
Bilge Kaðan'da tanýtýldý
Milli
Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan
baþlatýlan
"Saðlýklý
Yaþam Projesi" kapsamýnda Bilge Kaðan
Mesleki ve Teknik
Anadolu
Lisesinde,
okul öðretmen ve personeline yönelik olarak
eðitim
çalýþmasý
gerçekleþtirildi.
Çorum'daki tüm
mesleki ve teknik
Anadolu liselerinde
yapýlacak çalýþmalar
çerçevesinde düzenlenen programa Milli Eðitim Þube
Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar,
Rehberlik Araþtýrma Merkezi
Müdürü Tahir Demir, Bilge
Kaðan Mesleki ve Teknik
Anadolu
Lisesi
Müdürü
Mustafa Güneysu ile birlikte
okul müdür yardýmcýlarý, öðretmen ve okul personeli katýldý.
Milli Eðitim Þube Müdürü
Ali Rýza Ekmekyapar yaptýðý
konuþmada "Saðlýklý Yaþam
Projesi" hakkýnda bilgi verdi.
Eðitimde okul, veli ve çevrenin
önemine dikkat çeken Ali Rýza
Ekmekyapar, bu projede iþbirliði içerisinde çalýþmanýn gerekli
olduðunu
vurguladý.
Toplantýda Rehberlik Psikolojik
Danýþma Hizmetleri Bölüm
Baþkaný Dinçer Öbekçi tarafýndan proje ile ilgili sunum
yapýldý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
"Eylemleri masum göstermeye
çalýþmak akýl tutulmasýdýr"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatcý iç güvenlik paketi,
tartýþmalarýna iliþkin olarak yaptýðý açýklamada,
"Gezi ve 6-7 Ekim olaylarýnda yüzlerini gizleyerek insanlarýn malýna, canýna kast edenleri gördük. Bunlarý
muhalefetin savunmasý ve bu eylemleri masum göstermeye çalýþmasý akýl tutulmasýdýr"
dedi.
Ýç güvenlik paketinin, özellikle "molotofkokteyli ve benzeri el
yapýmý olanlar dahil patlayýcý
maddeler" ibaresi üzerinden
tartýþýldýðýna dikkat çeken ve oysa
bu önlemin, isabetli olduðunu
kaydeden Saatcý, "Son dönemde,
çözüm sürecini provoke etmek
isteyen yapýlarýn legal eylemlere
bile sýzarak eylemleri illegal hale
getirdikleri
bilinmekte
ve
görülmektedir. Bu illegal eylemlerde
maskeli
gruplarýn
molotofkokteyli
kullanarak
sokaklarý yangýn yerine çevirdiklerini, vatandaþýn ortak
kullaným araçlarýný yaktýklarýný , "Ýstanbul'da belediye
otobüsünün içindeyken yakýlan Serap Eser'i unutmuþ
deðiliz" ifadelerini kullandý.
Pakette, eylemlerde taþ, sopa, lastik çubuk, zincir,
demir bilye veya sapanla katýlmanýn, kimliðin gizlenmesi
amacýyla yüzün tamamen veya kýsmen örtülmesinin 2 yýl
6 aydan 4 yýla kadar hapis öngördüðüne iþaret eden
Saatcý, "Bu da özgürlükleri kýsýtlama deðil, aksine güvenliði saðlamak için atýlan bir adýmdýr ve doðrudur. Gezi ve
6-7 Ekim olaylarýnda yüzlerini gizleyerek insanlarýn malýna, canýna kast edenleri gördük.
Bunlarý muhalefetin savunmasý
ve bu eylemleri masum göstermeye çalýþmasý da akýl tutulmasýdýr. Kimliðini gizlemek
amacýyla yüzü örtmek veya örtmeye çalýþmak zaten kiþinin illegal bir eylem içerisinde olduðunun göstergesidir. Hak ve halk
mücadelesi yapan kiþi kendini
gizlemez. Amacý kaos olan ise
elbette kimliðini gizlemek ister.
Þunu da belirtmeliyim ki kamu
düzeni ve kamu güvenliði, yeni
maðduriyetler oluþturulmadan,
orantýsýz güç kullanmadan
saðlanmalýdýr. Biz özgürlüklerin arkasýndayýz ve özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Özgürlükleri tehdit
edecek, baþkalarýnýn özgürlüklerini kýsýtlayacak bir özgürlük anlayýþýný da reddediyoruz" diyerek açýklamasýný
tamamladý. Haber Servisi
"Alternatif Enerji Sistemleri"
projesinin meslek
eðitimleri tamamlandý
7
Alaca Hükümet Konaðý
yatýrým programýnda
Geçtiðimiz yýl Ýçiþleri
Bakaný Efkan Ala ile
görüþen Milletvekili Salim Uslu,
Alaca'ya yeni Hükümet Konaðý
proje çalýþmalarý için sürecin
baþlatýlmasý talimatýn verilmesini saðlamýþ, Ýçiþleri Bakanlýðý
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi emrine 100 bin TL ödenek
gönderilmesi
süreci
de
baþlatýlmýþtý. Ayrýca yatýrým programý için de
talepte bulunmuþ ve defaten görüþmelerde
yapmýþtý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'nun takibi sonuç verdi. 1952
yýlýnda taþ bina olarak yapýlmýþ mevcut
Hükümet Konaðýnýn yapý ve kapasite olarak
yetersiz kalmasý nedeniyle Uslu tarafýndan
bir çalýþma baþlatýlmýþ, ilk etapta 5 bin 383
metrekare arsa temin edilmiþ, imar çalýþmalarý tamamlanarak tahsis iþlemleri bitirilmiþti. Ancak planlama yapýlan yerin
merkezde olmamasý nedeniyle yeni bir
arayýþa gidilmiþ ve mevcut Kaymakamlýk
binasý ile Dumlupýnar Ýlkokulunun arazisinin
birleþtirilerek Alaca merkeze yakýþacak bir
Hükümet Konaðý yapýlmasýna karar verildi.
Dumlupýnar Ýlkokulu için de yakýn bir
bölgede arsa temin edilerek imar düzenlemesi yapýlmýþ ve önümüzdeki günlerde
yapýmý için Ýl Genel Meclisinin karar almasý
beklenmekte. Konuyla ilgili Uslu, sürecin
hýzlandýrýlmasý için Vali Ahmet Kara ve Ýl
Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile
de görüþtü.Uslu yaptýðý açýklamada, "Alaca
ilçemiz için büyük ihtiyaç olan, kamu kurumlarý ofislerinin bir araya toplanmasý ve vatandaþa daha iyi hizmet sunulmasý saðlayacak
Hükümet Konaðýmýz yatýrým programýna
alýndý. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber
Servisi
Baþkan Torun'dan
milletvekillerine teþekkür
Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan, Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin
Artýrýlmasý Projesi kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi
Baþkanlýðýna sunulan, "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli projenin meslek eðitimleri tamamlandý.
Rüzgar ve güneþ enerjisi konusunda eðitimler 19-30
Ocak 2015 tarihleri arasýnda
Ankara ve Ýskilip'te gerçekleþtirildi. Ýskilip'te yapýlan
eðitimler yenilenebilir enerji eðitim seti üzerinde
konunun uzmaný Doç. Dr. Necmi Altýn tarafýndan uygulamalý olarak verildi. Ankara'da ki eðitimlerde ise Doç. Dr.
Ýbrahim Sefa tarafýndan rüzgar ve güneþ enerjisi sistemlerinin kurulumlarý, sistem hesaplamalarý, projelendirme
konularýnda uygulamalý olarak verildi. Eðitimler esnasýnda Gazi Üniversitesi Gölbaþý yerleþkesinde Teknopark'ta
kurulu bulunan 1.5 Megawattlýksabit ve hareketli güneþ
enerjisi sistemleri ile Gazi Üniversitesi Teknoloji
Fakültesinde kurulu olan rüzgar ve güneþ enerjisi sistem-
Barodan
"Hukuk ve
Etik"
söyleþisi
Çorum Barosu "Hukuk ve Etik"
konulu söyleþi düzenleyecek. 14 Þubat
Cumartesi günü saat 13.30'da Baro
konferans salonunda yapýlacak olan söyleþiye
konuþmacý olarak Ýstanbul Barosu eski
Baþkaný Turgut Kazan, Yarsav eski Baþkaný
Ömer Faruk Eminaðaoðlu,
Hukukçular
Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av.
Cavit Tatlý ve Yarsav eski Baþkaný Nuh
Hüseyin Köse katýlacak. Haber Servisi
leri yerinde görülerek incelemeler gerçekleþtirildi.
Eðitimlere Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden
13 teknik öðretmen ile Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulundan 4 akademisyen katýldý. Haber
Servisi
Uðurludað Ýlçesi Belediye Baþkaný Remzi
Torun, müstakil emniyet binasý ve lojman
ihtiyaçlarýnýn 2015 yýlý yatýrým programýna
alýnmasýndan dolayý AK Parti Çorum
Milletvekilleri Cahit Baðcý, Salim Uslu ve
Murat Yýldýrým'a teþekkür etti.
Uðurludað ve Dodurga ilçelerinin müstakil emniyet binasý ve lojman ihtiyaçlarýnýn
dile getirilmesi ve Ýçiþleri Bakaný'ndan
destek talep edilmesinin üzerine Milletvekili
Cahit Baðcý, geçtiðimiz günlerde Uðurludað
Belediye Baþkaný Remzi Torun ve Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile AK Parti
Genel Merkezi'nde görüþtü.
Baðcý, konuyu Emniyet Genel Müdürü
Celalettin Lekesiz ile görüþerek, Uðurludað
ve Dodurga ilçelerinin müstakil emniyet
binasý ve lojman taleplerini 2015 yýlý yatýrým
programýna alýnmasý hususunda destek
istemiþti. Yatýrým programýnýn detaylarýnýn
belli olduðu bu günlerde, iki ilçe için müjde
Baðcý'dan geldi.Uðurludað Belediye Baþkaný
Remzi Torun, emniyet binasýnýn Uðurludað
için önemli bir kurum olduðunu belirterek,
huzur ve güvenliðin saðlanmasýnda emniyet
mensuplarýnýn büyük görevi olduðunu söyledi. Torun, yapýlacak olan emniyet binasý ve
lojman için ayrýca ilçeye bu zamana kadar
yapýlan hizmetlerden dolayý Milletvekilleri
Cahit Baðcý, Salim Uslu ve Murat Yýldýrým'a
teþekkür etti.Haber Servisi
Kargý Muhtarlar Derneði hizmet bürosu açýldý
Cavit Tatlý
Ömer Faruk
Eminaðaoðlu
Nuh Hüseyin Köse
Turgut Kazan
Kargý Muhtarlar Derneði'nin hizmet
bürosu düzenlenen törenle açýldý.
Açýlýþ törenine protokol üyeleri ile çok
sayýda davetli katýldý.Açýlýþta konuþan Kargý Muhtarlar Derneði Baþkaný Muharrem
Türk, "Sivil toplum katýlýmcýlýðýn , çoðulculuðun, beraberliðin, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Dernekler birlik beraberlik içinde güzel çalýþmalar yapacak olan
derneðimiz,yaþlýlarýn,yalnýzlarýn,mazlumlarýn yanýnda olacaktýr" dedi.
Milletvekili aday adayý Prof.Dr.Þakir
Þahin ise sivil toplum kuruluþlarýnýn demokrasinin geliþmesinde en önemli unsur
olduðuna deðinerek "Memleketimizin geliþmesi için hepimize görevler düþüyor.
Kargý ilçemizde henüz tescil edilmemiþ
deðerler var bunlarýn acil bir þekilde tescil
edilmesi gerekiyor" þeklinde kaydetti.Yapýlan konuþmalarýn ardýndan derneðin
açýlýþ kurdelesi dualarla kesildi.
Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
Ýki deli akýl hastanesinden
kaçmaya karar verir.
Fakat kapýdaki bekçiyi
atlatmalarý lazým. Bunun
üzerine otlar yardýmýyla
bekçiye ses verirler.
_ Bekçi: kim o
_ Deli: miyavvv
Bekçi inanmýþ.Bunlar tam
kaçacak bekçi þüphelenmiþ
12 ÞUBAT 2015
tekrar sormuþ
_ kim o?
_ Deli: miyaaavvv
Bekçi ikna olmuþ
gitmiþ.Bizimkiler tam tüyecek
bekçide tekrar dönüp baðýr mýþ.
_ Bekçi: kim o?
_ Deli: kedi dedik ya
bee...!
PERÞEMBEs
YAÞAM
Yabancý cisim yutan
çocuklar ani hareket etmemeli!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Büyüme çaðýnda olan çocuklar cisimleri
merak edip aðýzlarýna atabilirler. Yabancý cisim
aspirasyonlarý ve yutmalar, önlenebilir ev
kazalarý içinde en önemli sýradadýr. Çocuklarýn
aðzýnda bir yabancý cisim görüldüðünde onu
korkutmadan panik olmadan aðzýndan almalý;
aksi takdirde ani gülme, aðlama veya koþma
sýrasýnda aðýzdaki yabancý cisim yemek
borusuna veya nefes borusuna kaçabilir.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk
Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt,
ailelerin alacaðý önlemler hakkýnda bilgiler verdi.
Ailelerin bu konuda dikkatli olmasý gerektiðini
söyleyen Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, "Üç yaþýndan
küçük çocuklara oyuncak seçerken küçük parçalý
tarzda olanlardan uzak durun, kuruyemiþ, pil
gibi eþyalarý ortada býrakmayýn!" dedi.Prof. Dr.
Pelin Oðuzkurt; yabancý cisim yutma ve aspirasyonu ile ilgili þunlarý sýraladý: "Yabancý cisim
yutma gastrointestinal sistemde (yemek borusu,
mide, ince ve kalýn barsaklarda) bulunan
yabancý cisimleri, yabancý cisim aspirasyonu ise
hava yolunda (trakea, ana bronþlar ve küçük
bronþ dallarý) bulunan cisimleri ifade eder.
Çocuklarýn birçok materyali merak veya oyun
olsun diye aðza götürmeleri, bazen de yaþlarýna
uygun olmayan, çiðneyip yutamayacaklarý yiyeceklerin küçük çocuklara yedirilmesi nedeniyle
olur. Çocuklarýn hareketli olmalarý, yemek
yerken veya oyun oynarken oturmak yerine
koþuþturmalarý, âni gülme veya aðlama gibi
kontrol edilemeyen durumlarýn çocuklarda sýk
olmasý nedeniyle sýk karþýlaþýlan bir tehlikedir. 6
ay ile 3 yaþ arasý yabancý cisim yutma ve aspirasyonu için en riskli yaþ grubudur ancak ilkokul
çaðý öncesi ve ilkokul çaðýnda da bazý yabancý
cisimlerin yutulmasý veya aspirasyonu sýk
görülür."
OYUNCAK PARÇALARINA DÝKKAT!
"Küçük oyuncak parçalarýna dikkat edilmeli"
diyen Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, "En sýk yutulan
yabancý cisimler bozuk para, misket, küçük
oyuncak parçalarý, meyve çekirdekleri, disk þeklindeki küçük pillerdir. En sýk yabancý cisim
aspirasyonlarý ise kuruyemiþ (leblebi, fýndýk,
fýstýk, çekirdek), mýsýr, bakliyatlar, küçük oyuncak parçalarýdýr. Ýlkokul çaðýndaki çocuklarda
kalem arka kapaklarý sýk aspire edilen cisimler
arasýndadýr." ifadelerini kullandý.
KÜÇÜK BÝR MISIR
PARÇASI SOLUÐUNU KESEBÝLÝR
Küçük mýsýr parçasýnýn bile tehlike oluþturduðunu söyleyen Prof. Dr. Oðuzkurt, "Yutulan
yabancý cisme ve takýldýðý bölgeye göre sorunlar
deðiþir. Yemek borusunda takýlmýþ bozuk para,
bir oyuncak parçasý veya büyük bir meyve
çekirdeði çocuðun tükürüðünü yutmasýna engel
olur ve aðzýndan salya akýtýr. Yemekleri yutmasý
mümkün olmayacaðý için aðzýndan
geri çýkarýr. Disk þeklindeki piller
alkalin pillerdir ve 24 saat içinde
çýkarýlmazsa yemek borusunda
derin yanýklara neden olur, yemek
borusunda delinme olabilir veya
yerleþtiði bölgede daralmalar olabileceði için yutma güçlüðü meydana gelir. Mide çýkýþýnda takýlan bir
yabancý cisim kusmaya neden olur.
Yine piller yanýk oluþturur ve hayati
risk taþýr. Yabancý cisim aspirasyonlarýnda ise solunum yolu þikâyetleri
görülür. Büyük bir yabancý cismin
ses telleri arasýnda kalmasý veya ana
hava yolunu týkamasý boðulmaya
yol açabilir. Hava yollarýndaki
yabancý cisimler sýk öksürük, akciðer
enfeksiyonu ve fark edilmezse akciðerde geri
dönüþü olmayan hasara yol açabilir." þeklinde
konuþtu.
BULGU VERMEYEBÝLÝR
"Çocuklar herhangi bir cisim yuttuðunda
fark edilemeyebilir" diyen Prof. Dr. Pelin
Oðuzkurt, "Yabancý cisim yutma hiçbir bulgu
vermeyebilir. Yabancý cisimler bazen çok geç
veya tesadüfen fark edilebilir. Uzun süre yemek
borusunda kalan bozuk para çocukta yutma
güçlüðü, salya akýtma veya göðüs aðrýsýna neden
olabilir. Yabancý cisim aspirasyonlarýn da ise
tedaviye raðmen düzelmeyen pnömoni, sýk ve
iritan öksürük bazen de morarma görülür." dedi.
ÞÝKAYETLER
ÝYÝ DEÐERLENDÝRÝLMELÝ
Þikayetlerle ilgili Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt,
þunlarý sýraladý: "Yutulan cisim metalse çekilen
göðüs veya karýn röntgeninde görülür. Eðer
plastik veya organik bir yabancý cisim yutulmuþsa direkt grafilerde görülmez. Bunun için
baryumlu (opak madde içirilerek çekilen röntgen) grafilerden veya direkt olarak üst gastrointestinal sistem endoskopisinden yararlanýlýr.
Endoskopi iþlemi hem taný hem de tedavi iþlevini görür. Ayný seansta yabancý cisim görülürse,
yabancý cisim tutucularý ile çýkarýlabilir. Yabancý
cisim aspirasyonunda taný daha zordur. Aspire
edilen yabancý cisimler genellikle yiyecekler
olduðu için direkt röntgende görülmez. Akciðer
röntgenindeki bazý bulgular ve deðiþiklikler
yabancý cisim aspirasyonu göstergesidir.
Bunlarýn iyi deðerlendirilmesi gerekir. Hasta
öyküsünün ayrýntýlý sorgulanmasý ve þikâyetlerinin deðerlendirilmesi yol göstericidir."
FARK EDÝLÝR EDÝLMEZ DOKTORA
BAÞVURULMALI
Herhangi bir durum olduðu zaman
muhakkak doktora baþvurulmasý gerektiðini
söyleyen Oðuzkurt, "Ailelerin yapacaðý en
önemli þey, yabancý cisim yutma veya aspirasyon bir büyük tarafýndan görüldüyse hemen bir
saðlýk kurumuna baþvurmak ve olaný anlatmaktýr. Bu hastalara gerekli müdahale çocuk cerrahisi doktorlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu
nedenle çocuk cerrahisi kliniði bulunan hastaneler tercih edilmelidir." diye konuþtu.
YABANCI CÝSÝM YUTMAYA
KARÞI ALINACAK ÖNLEMLER
Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt alýnacak önlemeleri
þöyle sýraladý: "Küçük çocuklarýn her þeyi aðýzlarýna götürdüðü unutulmamalý. Bu nedenle
oyuncak seçiminde dikkatli olunmalý. Küçük
parçalý oyuncaklar özellikle aspirasyon açýsýndan
risk oluþturduðu için 3 yaþýndan küçük çocuklara
bu tarz oyuncaklar verilmemeli. Evde bulunan
kuruyemiþler ortalýkta býrakýlmamalý, 1 yaþ altý
çocuklara yedirilmemeli.
TAZE ÝÇ
BEZELYELÝ
TAVUK BUDU
Robert Fulton
Londra'da mekaniðe büyük
ilgi
duyan
Fulton,
yeni
buluþlarla ilgili araþtýrma yapmak ve mühendis olmak için
resmi býraktý.
Ýngiltere'de zamanýný genellikle kanal yapýmýnda yeni bir
yöntem geliþtirme ve köprü
tasarýmýyla
geçirdi.
Ayný
zamanda, mermer kesme ve
cilalama
makinesi,
keten
eðirme makinesi ve halat örme
makinesi gibi pek çok buluþun
patentini aldý. Artýk ünlü biir
mucit olan Fulton, 1797'de
Paris'e gitti. Orada sualtýnda
kol gücüyle çevrilen bir uskur
(pervane) yardýmýyla ilerleyen
bir denizaltý yaptý. Bu tekne torpil fýrlatacak biçimde tasarlanmýþtý. Ne var ki, Fransýzlar ve
Ýngilizler için ayrý ayrý yaptýðý iki
deneme baþarýsýzlýða uðrayýnca
buluþuna ilgi gösterilmedi.
Fulton, uzun süreden beri
8
buharlý
gemi
tasarýmýyla
ilgileniyordu. O zamana kadar
bu düþünceyi uygulamada
kimse baþarýlý olamamýþtý.
Fulton 1801'de Fransa'daki
ABD büyükelçisi Robert R.
Livingston'la tanýþtý ve birlikte
buharlý gemi tasarýmý üzerine
çalýþtýlar.1803'te Fulton Sen
Irmaðý'nda küçük bir buharlý
gemiyi suya indirdi. Gemi
çalýþtý
ama
Fransýz
Hükümeti'nin ilgisini çekmedi.
Birkaç yýl sonra New York'a
döndü ve 1807'de Clermont
adlý gemisini Hudson'da suya
indirdi. Yelken ya da kürek kullanýlmadan, akýntý ve rüzgara
karþý New York'tan Albany'ye
doðru ilerleyen bu deðiþik araç
tarihsel bir olaydý.Fulton 18141815 arasýnda, ABD yönetiminince ýsmarlanan ve kendi adýný
taþýyan ilk buharlý savaþ gemisini de yapmýþtýr.
Malzemeler
4 tavuk budu
1 kg taze iç bezelye
3 soðan
3 domates
2 sivri biber
8-9 yemek
kaþýðý sývýyað
Tuz, biber
Yemeðin Tarifi
Tavuk butlarýný temizleyin, yýkayýn, tuz ve
biberle ovalayýn. Bir
tencerede kýzdýracaðýnýz 3
kaþýk sývýyaðda butlarý
çevirerek her iki taraflarýný
iyice kýzartýn ve bekletin.
Bezelyenin içlerini
ayýklayýn. Soðanlarý ince
ince kýyýn, domatesleri
ufak küpler halinde kesin
ve sivri biberleri de küçük
küçük doðrayýn.Büyük bir
tencerenin içinde kalan
yaðý kýzdýrýp, soðan ve
biberleri hafif pembeleþtirin. Domatesleri
ekleyerek birlikte 2-3
dakika çevirin.
Tavuk butlarýný, bezelyeleri ve üzerini örtecek
kadar suyu ilave edin ve
kaynayýnca ateþi kýsýn.
Tavuk eti ve bezelyeleri
45-50 dakika kadar
piþirin.
Bizim Peygamberimizin yolu aþk yoludur.
Biz aþktan doðmuþuz, annemiz aþktýr.
Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor
19:45 Kartal 1
21:30 Ölüm Emri
23:40 Glory 19 Kickboks
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Garip
21:50 Haber Saati
22:50 Tai Chi Hero
19:55
Yerli Dizi
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli
makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý,
anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý,
sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý,
misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek.
2 0: 0 0
Yerli Dizi
Asla Vazgeçmem
Babasýnýn ölümüyle kimsesiz kalan Nur, Ýstanbul’un sayýlý çiftliklerinden Kozan Çiftliði’nde
çalýþan halasýnýn yanýna sýðýnmak zorunda kalýr.
Kozan Çiftliði, katý kurallarý ve odalarýnda fýsýldanan büyük sýrrýyla Yiðit Kozan’ýn yýkýlmaz kalesidir. Nur’un çiftlik sahibi Yiðit Kozan’la tanýþmasý
ise çiftliði altüst edecek fýrtýnalý günlerin habercisidir. Nur, ilk andan beri çiftlik sakinlerinin tepkisini çekerken, Yiðit’in anne hasreti ile kavrulan
küçük oðlu Mert’le sýcacýk bir yakýnlýk kurar.
Ancak sert mizacý ve fevri tavýrlarýyla çevresine
nam salmýþ Yiðit’le inatçý ve dik baþlý Nur’un yýldýzlarý ilk andan beri barýþmaz.
19:45
Sinema
Kartal 1
General Frank Lewis, Filipinli isyancýlarla birlikte
saklanan teröristleri yakalamak için tartýþmalý bir
baskýný yönetmektedir. Ancak helikopter pilotu
Kaptan Amy Jennings ve onun ekibi, düþman
sýnýrýnda düþürülür ve böylece görevleri tehlikeye
girer. Onu kurtarmak için Lewis, en iyi adamý
olan Matt Daniels'ý seçer. Tüm imkansýzlýklara
raðmen Daniels, Jennings’i kurtarmak için düþman bölgenin derinliklerine ilerler. Jennings gizli
bir þarbon laboratuvarýnda tutulmaktadýr. Acaba
Jennings’i zamanýnda bulup, biyolojik silahlar
kullanýlmadan önce onlarý yok edebilecek midir?
Kartal 1 operasyonu bitiðinde gerçek savaþ baþlar.
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Asla Vazgeçmem
23:30 Bu Tarz Benim
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Kurtlar Vadisi Pusu
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Seksenler
Yerli Dizi
23:00 Duman Olmadan
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Küçük Gelin
23:00 Yabancý Sinema
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
9
CHP Milletvekili Köse'den
Ýskilip ve Osmancýk eleþtirisi
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de yaptýðý konuþmada "Buraya bazen AK Partili hatipler çýkýyor,
özellikle bizim Çorum milletvekilleri de çýkýyor, Ýskilipli
Atýf Hoca diyorlar, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný kullanarak
bizim dindar yurttaþlarýmýzýn duygularýný kullanýyorlar.
Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný kullanýrken gidiyorlar, örnek
olsun, Ýskilip'teki devlet hastanesine Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn adýný veriyorlar. Veriyorlar da ne oluyor? Bülent
Arýnç gidiyor, temel atýyor, o dönemdeki bakan yardýmcýsý
gidiyor temel atma töreninde konuþuyor ama bugün hastane inþaatýnýn temelinde sokak köpekleri kedileri, kediler de tarla farelerini kovalýyor yani iþin peþine düþmüyorlar. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn ismini bir
hastane inþaatýna vermek yetmiyor
demek ki, yetmiyor" dedi.Ýskilip'te
yaþandýðý iddia edilen bir olayý
TBMM kürsüsüne taþýyan Köse,
"Ýskilip'te neler oluyor? Ýskilip'te AK
Parti'nin bir kongresi yapýlýyor,
Adalet ve Kalkýnma Partisinin. Ýlçe
Kongresi'ni kazanan ekip kaymakamlýða ait bir sosyal tesiste,
Seyirtepe Sosyal Tesislerinde dansözlü eðlence düzenliyor. Kimler yok ki orada? Kazanan
ekip orada, bir kýsým belediye meclisi orada. Yani, sosyal
tesis olmuþ bir pavyon. Belediye meclis üyelerinin keyifleri
yerinde, bunlarý basýndan alýyorum. Basýna göre dansözlerle samimiyetleri gözden kaçmýyor. Kaçmýyor da ne
oluyor? Çýkýyor Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma
diyor ki, bombayý patlatýyor: "Görüntüler montaj, þantaja
boyun eðmeyeceðiz, ilçenin huzurunu kimseye bozdurmayacaðýz." Ya, senin ilçenin sokaklarýnda çamurdan
insanlar gezemiyor, ilçenin huzurunu bozan sensin.
Ýskilip köyden farksýz, yüzlerce yýllýk ilçe. Önce sen sokaklarýný temizle, çamurdan kurtar Ýskilip'i. Peki, deðerli
arkadaþlarým, gene bizim belediye baþkanlarýmýz ne yapmýþ? Yani, düþtükleri duruma üzülüyorum gerçekten.
Osmancýk Belediye Baþkanýmýz var, geçen dönem ne yaptýysa tekrardan göstermemiþler. Þimdi, Halk Bankasý
Genel Müdürü Süleyman Aslan Osmancýklýdýr. Hani,
evinde 17 Aralýk operasyonunda bir para yakalanmýþtý ya
4,5 milyon dolar, hani Sayýn Baþbakan, o dönemin
Baþbakaný demiþti ya: "Bu kumpas. Vaiz lobisi yaptý,
kumpas." Ne demiþti? "Osmancýk'taki imam-hatip
inþaatý için topladým Üsküp'teki üniversiteyle beraber."
demiþti hatýrlarsanýz. Þimdi, basýný takip ettim, aslýnda
basýný takip edince yalanlarý da bir bir ortaya çýkýyor. Tabii,
o dönemde hem bizim milletvekillerimiz hem de o dönemin Osmancýk Belediye Baþkaný þýracýnýn þahidi bozacý
hesabýyla þahitlik yapýyorlar: "Evet, efendim, bir ramazan
günüydü, Osmancýk'a geldi, iftar veriyordu -hemen dinî
duygularýmýzý kullanýyorlar- iftardan hemen önce biz toplandýk." diyorlar. Kimler toplanmýþlar? Ýþte, kaymakam
toplanmýþ, AK Parti il baþkaný toplanmýþ ve
Osmancýk'taki imam-hatip lisesinden Halk Bankasý
Genel Müdürünün biraz rahatsýz
olduðunu yani eski bina
olduðunu, bunun yapýlmasý
gerektiði filan konuþmuþlar
aralarýnda. "Hayýrseverlerden
para toplayacaðýz." demiþler.
Bakýn, þýracýnýz þahidi bozacýya,
hep din duygularý istismar ediliyor. Ne olmuþ biliyor musunuz
arkadaþlar?
Osmancýk'taki
imam-hatip lisesinin pansiyonu
2013 yýlýnýn Temmuz ayýnda Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan,
Proje, Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðünce ihale edilmiþ yani
kamu kaynaklarýndan yapýlmýþ. Yani öyle paralarýn imamhatip lisesi inþaatý için toplandýðý filan yalan olduðu ortaya
çýkmýþ ve bir belediye baþkaný yalancý konumuna, yalancý
þahit konumuna, þýracýnýn þahidi bozacý konumuna
düþürülmüþ. Üzülüyorum, Ýskilip Belediye Baþkanýna da
üzülüyorum, Osmancýk Belediye Baþkanýna da üzülüyorum. Þimdi, bundan sonra biraz yurttaþlarýma seslenmek
istiyorum, ortaya çýkan din adýna yapýlan rezillikleri hep
beraber görüyorsunuz. Türkiye bundan önce de karanlýk
günler yaþadý, Türkiye iþgalleri gördü, Türkiye ihaneti
gördü, yolsuzluklarý gördü, yoksulluklarý gördü ama
Türkiye bütün iþgal ve ihanetler içerisinde bile her zaman
halkýnýn onurlu baðýmsýzlýðý hakça ve insanca yaþam için
canýný seve seve vermeye hazýr evlatlarýný da gördü. Ýþte o
evlatlarýnýn toplandýðý parti Cumhuriyet Halk Partisi
geçmiþte Türkiye'nin kaderini deðiþtirdi. Omuz verin
bugün de Türkiye'nin kaderini deðiþtirmeye hazýrýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
4. Çorum Tanýtým Günleri
hazýrlýklarý baþladý
Ankara Çorum Dernekler Federasyonu
Baþkaný Hayri Çaðýr, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek 4. Çorum Tanýtým Günleri
hakkýnda bilgiler verdi.
Dünya Medeniyetler Baþkenti Çorum 4.
Tanýtým Günlerinin Ankara Atatürk Kültür
Merkezi'nde yapýlacaðýný belirten Çaðýr,
"Geleneksel hale getirdiðimiz tanýtým günlerimiz için sizin destek ve görüþleriniz bizim
için son derece önemlidir" dedi.
Uslu ise, "Çorum Tanýtým Günlerinin iyi
bir þekilde yapýlmasý için milletvekilleri olarak
elimizden gelen katkýyý geçtiðimiz yýllarda
olduðu gibi vermeye devam edeceðiz.
Tanýtým Günlerinin Çorum'a ve Çorumlulara
ekonomik ve kültürel katkýsý olacaktýr. Emeði
geçen ve katký sunanlara þimdiden teþekkür
ediyorum" dedi.
Haber Servisi
Araç sayýmýz 149 bin 324
Türkiye'de trafiðe kayýtlý
araç sayýsý aralýk ayý sonu
itibarýyla 18 milyon 828 bin
721 oldu. Aralýk ayý sonu
itibarýyla trafiðe kayýtlý
toplam 18 milyon 828 bin
721 adet taþýtýn %52,4'ünü
otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15'ini motosiklet,
%8,6'sýný traktör, %4,1'ini
kamyon, %2,3'ünü minibüs,
%1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise
özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Çorum'da ise trafiðe
kayýtlý araç sayýsý aralýk ayý sonu itibarýyla 149
bin 324 oldu.
Çorum'da trafiðe kayýtlý araçlarýn 96 bin
493'ü otomobil, 36 bin 411'i traktör, 16 bin
487'si motosiklet, 17 bin 639'u kamyonet, 5
bin 223'ü kamyon, 2 bin 663'ü minibüs,
1130'u otobüs 278'i ise özel amaçlý araçlardan
oluþtu. Haber Servisi
"Boðazkale sahip çýkýlmayý bekliyor"
AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri kapsamýnda
Boðazkale'yi ziyaret ederek partililer ve vatandaþlarla
buluþtu.
Boðazkale'de büyük bir ilgiyle karþýlanan Ceylan, parti
binasý önünde halka seslendi.
Ceylan'ý parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk,
Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri ile partililer karþýladý.
25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini
Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda
ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, partili belediye
baþkanlýklarý ile ilçe teþkilatlarýndan helallik istiyor.
Ahmet Sami Ceylan'ýn sýradaki duraðý Boðazkale oldu.
Ceylan, beraberindekilerle birlikte parti binasý önünde
sohbet toplantýsý düzenledi.
Ahmet Sami Ceylan'a Boðazkale ziyareti sýrasýnda;
Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan
Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim,
Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kalender Köse, Ahmet
Akýn, Çorum Ýl Genel Meclisi Mustafa Alagöz, Bayat Ýlçe
Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas
Özkan, Boðazkale Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim
Kurulu Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður
Urhan, Sami Aðýrcan, Kasým Aksoy, Osmancýklý Ýþadamý
Salih Osman Fýndýk, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa
Susuz, Samet Can Yýldýrým, Mustafa Kayacý, Osman Akar,
Davut Partici, Üner Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim
Kurulu Üyesi Ümit (Çelebi) Demirci ile çok sayýda partili
eþlik etti.
-"BOÐAZKALE SAHÝP ÇIKILMAYI BEKLÝYOR"AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, ziyarette
yaptýðý konuþmada ilçenin sahip çýkýlmaya, hizmete ve
ilgiye ihtiyacýnýn olduðunu söyledi.
Sadýk Aþýk, "Bizler Sungurlu'da mola verip,
Boðazkale'ye el sallayýp geçen bir milletvekili istemiyoruz.
Bizimle ilgilenecek, bize sahip çýkacak bir vekil istiyoruz.
Ahmet Sami Ceylan, bizleri bugüne kadar hiç yalnýz
býrakmadý. O'nun milletvekili olmasýný istiyoruz, çünkü
Çorum'u ve ilçeleri en iyi þekilde temsil edeceðine inanýyorum" dedi.
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ise
Ceylan'ýn ilçeye büyük emek ve hizmetlerinin olduðunu
dile getirerek, "Ceylan eðer milletvekili olursa
Boðazkale'nin vekili olacaðýna ve çok daha faydalý olacaðýna inancým tamdýr. Ceylan'a yolun açýk olsun diyor,
dualarýmýzý eksik etmiyoruz" ifadesini kullandý.
-"BOÐAZKALE'YÝ
ÖNEMSÝYORUZ"AK Parti eski Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise
konuþmasýnda
Boðazkale'yi
önemsediklerini, bu ilçede her
zaman sýcak ve güler yüzle karþýlandýklarýný
anlatarak,
Boðazkale'nin AK Parti'nin
baþarýsýna güç katan bir ilçe
olduðunu söyledi.
30 Mart yerel seçimlerinde büyük bir çaba göstererek,
ilçe halkýnýn da yoðun desteði ile büyük bir baþarýya imza
attýklarýnýn altýný çizen Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya
hizmet ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik.
Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal
olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu.
Ceylan, 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti
25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný
belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin yüzünü yere eðdirecek, kýzartacak
hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn mutluluðu
içerisinde olduðunu söyledi. "Hiçbir þaibeye bulaþmadým,
kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ
yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" diyen Ceylan,
yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden
devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna
inandýðýný bildirdi.
Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev
verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan,
aktif siyasete AK Parti ile baþladýðýný ve AK Parti ile
devam edeceðini, bu davaya hizmetlerinin süreceðini
kaydetti.
Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý.
"BOÐAZKALE ÞANTÝYE HALÝNDE"
Ceylan ve beraberindekiler daha sonra Boðazkale
Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaret ettiler.
Ziyaret sýrasýnda konuþan Baþkan Osman Tangazoðlu,
Ceylan'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek,bundan
sonraki siyasi hayatýnda baþarýlar diledi.
Tangazoðlu, "Boðazkale þu anda þantiye halinde. Bu
durumun yaþanmasýnda Ceylan'ýn büyük katkýlarý oldu.
Kendisini milletvekili olarak görmek istiyoruz. Eðer milletvekili olursa bundan 10 kat daha fazla faydalý olacaðýna
inanýyorum" diye konuþtu. Ceylan ise davaya ve millete
hizmet etmeye devam edeceðini vurguladý.Haber Servisi
Canik Baþarý Üniversitesi,
Kamu-Senle iþbirliði yapacak
Canik Baþarý Üniversitesi yurt içi ve yurt
dýþýndaki üniversitelerle yapmýþ olduðu ikili
anlaþmalarýn yanýnda ticaret, sanayi ve sivil
toplum örgütleri ile de anlaþmalar yapmaya
devam ediyor. Bu baðlamda Canik Baþarý
Üniversitesi ile Türkiye Kamu-Sen arasýnda
yapýlan protokolle Türkiye Kamu-Sen'e baðlý
sendika çalýþanlarýna akademik destek verilmesi kararlaþtýrýldý.
Türkiye Kamu-Sen Samsun Ýl Temsilcisi
Þuayip Deniz Demir konuyla ilgili olarak,
"Türkiye Kamu-Sen olarak eðitimden enerjiye, saðlýktan ulaþýma 11 iþkolunda
sendikalarýmýz faaliyet göstermektedir.
Sendikalar olarak amacýmýz kamu çalýþanlarýnýn sosyal ve ekonomik hak ve menfaatlerini gözetmekle birlikte, çalýþanlarýmýzýn
eðitim düzeyine de katkýda bulunmak, bu
anlamda ekonomik katkýlar saðlamak
hedefindeyiz. Canik Baþarý Üniversitesi ile
yapýlan protokol gereði üyelerimiz yaklaþýk %
30 indirimle Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Ýþletme alanýnda Tezsiz Yüksek Lisans eðitimi alabileceklerdir. Türkiye Kamu-Sen
üyelerine hayýrlý olmasýný diliyoruz" dedi.
Canik Baþarý Üniversitesi Sosyal Bilimler
Estitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dinç ise,
"Tezsiz Yüksek Lisansýmýz On dokuz Mayýs
Üniversitesi ve Canik Baþarý Üniversitesi'nin
ortak bir programýdýr. Bu program kamu ve
özel sektörde çalýþanlar için yöneticilik
hakkýnda bilgi sahibi olmalarýný saðlayacak ve
ayný zamanda terfi almalarýný kolaylaþtýracak.
Genç bir üniversite olmamýza raðmen
200'den fazla bu programdan mezun verdik.
Bu gibi anlaþmalarla eðitim almak isteyen
tüm bireylere destek olmayý istiyor KamuSen çalýþanlarýna da hayýrlý olmasýný temenni
ediyorum" þeklinde konuþtu.
Haber Servisi
Uslu'dan, Ýskilip Akpýnar
köyüne geçmiþ olsun
Akpýnar Köyünde dün
sabaha karþý çýkan yangýnda 3
ev kullanýlamaz hale geldi.
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'da
yangýnla
ilgili
Ýskilip
Kaymakamý Þuayib Gürsoy'u
ve Ýl Afet Acil Durum Müdürü
Elvan Kaya'yý arayarak bilgiler
aldý.
Uslu Kaymakam Gürsoy'a
ve köy muhtarýna geçmiþ olsun
dileklerini ileterek, "Yangýnda
her hangi bir can kaybýnýn
yaþanmamasý en büyük tesellimiz" dedi.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
"Çorum'un sorunlarý
kökten çözülemedi"
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz
Atlas, mart ayý içerisinde yapýlacak olan ön seçim
çalýþmalarýný dün de Ticaret Borsasý'nda sürdürdü.
Ýlk olarak Borsa Baþkaný Ali Bektaþ'la ayaküstü
görüþen Atlas, daha sonra Borsa'da faaliyet gösteren
iþyerlerini tek tek gezerek, esnafa hayýrlý ve bol
kazanç temennisinde bulundu.
Cengiz Atlas'a borsa esnafý milletvekilliði
sürecinde baþarýlar dilediler. Milletvekili olmasý
durumunda yapacaðý çalýþmalardan bahseden
Atlas, ayrýca gündeme iliþkin açýklamalarda da
bulundu.
Cengiz Atlas, yýpranmýþ, yozlaþmýþ, yolsuzluk ve
israf bataklýðýna saplanmýþ, halkýndan kopmuþ olan
AK Parti iktidarýna karþý demokratik yollardan
mücadele yapmak, milletin baþýna örülen çorabý
çýkarmak üzere, Türkiye'nin en güçlü iktidar alter-
natifi CHP 'den aday adayý olduðunu söyledi.
2015 seçimlerinin Türkiye'ye CHP iktidarýný
getireceðine inandýðýný ifade eden Atlas, "CHP iktidarýnda demokrasi, özgürlük ve eþitlik deðerleri;
ülkenin her yanýna yayýlacak, bilim ve akla dayalý
çaðdaþ yönetim anlayýþý ile ülke sorunlarý bir bir
çözülecektir. Türkiye ile birlikte bölgemiz de barýþ
ve huzura kavuþacaktýr. CHP kadrolarý iþ baþýna
gelmelidir, gelecektir" dedi.
Çorum'a bakýldýðýnda sorunlarýn kökten çözümlenmediðini, hatta artarak devam ede geldiðini
gözlemediklerini dile getiren Atlas, "Örnek mi istiyorsunuz? Ýþte trafik ve park sorunu. Ýþte ilçe ve köylerimizdeki yol ve ulaþým sorunlarý" diye konuþtu.
Atlas, seçilmesi halinde tüm bu sorunlara çare
olmak istediðini de sözlerine ekledi.
Haber Servisi
Ercüment ve Aylin'in
mutlu günü
Ankara'da yaþayan Çorumlu iþadamý Hadi Diler
ile Adeviye Diler'in oðlu Ercüment düzenlenen
düðün töreni ile hayatýný Aylin Diler ile birleþtirdi.
Genç çiftin düðünleri Rixos Otel Premium
Salonda gerçekleþtirilirken nikahlarýný ise Keçiören
Belediye Baþkaný Mustafa Ak kýydý. Nikah þahitliklerini ise Emekli Hava Korgeneral Erdoðan Karakuþ,
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroðlu, Çorumlular
Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Esnaf
sanatkarlar Derneði (ESDER) Genel Baþkaný
Mahmut Çelikus, Ankara Vali Yardýmcýsý Mustafa
Hotman yaptýlar.
Düðüne Çorsiad Yönetim Kurulu Baþkan Halis
Durkaya, Hitit Fed Baþkaný Cemal Emir, Ankara'da
yaþayan çok sayýda Çorumlu ile davetliler katýldý.
Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. Yýlmaz MERT
10
DÜZELTME ÝHALE ÝLANI 2015 YILI 58 KALEM ÝLAÇ
ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI
TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
2015 YILI 58 KALEM iLAÇ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/10345
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642020666-3642020671
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa) :https://ekan.kik.qov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanýn yayýmlandýðý
a)Gazetenin adý ve tarihi
:Çorum Tekyýldýz Gazetesi- 06.02.2015- Basýn:10345
Sayfa 10
Eski Hali :
2-Ýhale konusu malýn;
c) Teslim tarihi
:1-Sözleþme imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacak ve
31.12.2015 tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 295 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 12.03.2015; iþi bitirme tarihi 31.12.2015 tir.
Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý
halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.Yeni Hali :
c) Teslim tarihi
:1-Sözleþme imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacak ve
31.12.2015 tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 288 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 19.03.2015; iþi bitirme tarihi 31.12.2015 tir.
Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý
halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.
Eski Hali: 3- Ýhalenin b) Tarihi ve saati: 20.02.2015- 10:00
Yeni Hali: 3- Ýhalenin b) Tarihi ve saati: 26.02.2015- 10:00
Teslim tarihi ve Ýhale tarihinin deðiþmesi nedeniyle ihale ilaný düzenlenmiþtir.
Basýn No:23375
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
"Hem Boðazkale'yi hemde
Çorum'u birlikte kalkýndýracaðýz"
AK Parti'den milletvekili aday adayý olacak
Timur Cevher istiþare amaçlý ilçe ziyaretlerine
devam ediyor.
Bu amaçla AK Parti Boðazkale Ýlçe Teþkilatý'ný
ziyaret eden Cevher, ilçe Baþkaný Sadýk Aþýk,
Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Ýl genel meclis
üyeleri, belediye meclis üyeleri ilçe yönetim kurulu
üyeleri ve çok sayýda partili ile görüþtü.
AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk Timur Cevher'e
hayýrlý olsun temennisinde bulunarak teþkilatlarýn
yakýndan tanýdýðý Cevher'in kendilerini hiç yalnýz
býrakmadýðýný seçim ve kongre süreçlerinde
Boðazkale teþkilatýyla birlikte omuz omuza
mücadele verdiðini söyledi. Boðazkale Belediye
Baþkaný Osman Tangazoðlu ise Timur Cevher'in
çalýþkanlýðýyla,samimiyetiyle,gönüllerde yer tut-
tuðunu gittiði yolda Allah'ýn kendisine en iyi olaný
nasip etmesi dileðinde bulunarak, Ankara ile sýcak
iliþkileri olan Cevher'in milletvekili olmasý halinde
Boðazkale'ye faydalý hizmetleri olacaðýna yürekten
inandýðýný söyledi.
Timur Cevher ise gösterilen ilgiye ve güzel
temennilere teþekkür ederek, Boðazkale'yi ve
Boðazkale'leri iyi tanýdýðýný milletvekili olmasý
halinde iki deðerli insan Ýlçe Baþkaný ve Belediye
Baþkanýyla birlikte güzel çalýþmalar yapacaklarýný
kaydetti.
Bacasýz fabrika olan Turizmin bacasýnýn tütmesi
için yerel ve genel dinamikleri birlikte harekete
geçireceklerini kaydeden Cevher, hem Boðazkale'yi
hemde Çorum'u birlikte kalkýndýracaklarýný dile
getirdi. Haber Servisi
MHP teþkilatlarýndan Bahçeli'ye ziyaret
Saðlýkta yapýlan deðiþikliklere tepki
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý üyeleri,
Aile Saðlýðý Merkezi, Toplum Saðlýðý Merkezi çalýþanlarýna
yönelik, deðiþikliklere tepki gösterdiler.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde yapýlan eylemde konuþan
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, "AK Parti Ýktidarýnýn saðlýkta dönüþüm programý adý altýnda yürüttüðü piyasalaþtýrma
ve çalýþanlara yönelik esnek ve kuralsýz çalýþtýrma
uygulamalarý artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu saðlýk kurumlarý da (Aile Saðlýðý Merkezi, Toplum Saðlýðý Merkezi) fazlasýyla nasibini almaktadýr. Saðlýkta dönüþüm programýnýn önemli ayaklarýndan biri olan aile hekimliði
düzenine bir yönetmelikle resmen 06 Temmuz
2005'de girdik.Hükümetinin övünerek uygulamaya
koyduðu aile hekimliði düzeni, öncelikle koruyucu saðlýk
hizmetleri alanýnda faaliyet yürütmesi gerekirken, aradan
geçen dokuz yýla raðmen yönetmelik sürekli deðiþtirilerek
vatandaþýn saðlýk talebi doðrudan doðruya tedavi edici
hizmetlere kaydýrýldý ve bununla baþ edebilmek için neredeyse her saðlýk kuruluþuna nöbet getirtilerek tüm kuruluþlar muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüþtürülmeye çalýþýldý. Aile Hekimliði Kanununa Ocak
2014'te getirilen düzenleme sonucu aile hekimlerine ve aile saðlýðý çalýþanlarýna haftalýk çalýþma süresi ve mesai saatleri dýþýnda ayda asgari 8 saat nöbet görevi verileceði düzenlendi. Zorunlu nöbetin öncelikle hastane acil servisle-
rinde tutulmasý ile ilgili 9 Nisan 2014'te genelge çýkarýldý.
Yetmedi. Hastaneler ve 112 acil saðlýk hizmetlerinin yaný
sýra aile saðlýðý merkezleri ve toplum saðlýðý merkezlerinde de nöbet tutulacaðýna dair aile hekimliði kanununa Eylül 2014'te yeni düzenleme getirildi.9 Nisan 2014 tarihinden itibaren birinci basamakta çalýþan emekçiler fazla çalýþmaya/angaryaya karþý direniyorlar. Aile Hekimliði
düzeni ile halkýn saðlýðýnýn korunmasý konusu önceliðini kaybetti. Aile Hekimliði düzeni, Toplum
Saðlýðý Hekimliði anlayýþýný yok etti. Hekimi hastaya mahkum etti. Aile Hekimliði düzeni Halk Saðlýðý
Hemþireliðini yok etti. Hemþireyi hastaya mahkum
etti. Aile Hekimliði düzeni, Hemþirelik Kanununda
ve yönetmeliðinde açýklýða kavuþturulan hemþireliði
yok etti. Aile Hekimliði düzeni, farklý meslekleri yok
etti. Hekim dýþýnda ki farklý meslekler olan hemþire, ebe,
acil týp teknisyenini bir meslek olarak kabul edip, onlara
topluca eleman deyip, hepsine niteliði çok zayýf olan ayný
görevleri verdi. Aile Hekimliði düzeni, çalýþanlarý normal
mesai saatlerinin dýþýnda daha fazla sürelerle çalýþmaya ve
acil nöbetleri tutmaya zorunlu kýldý. Aile Hekimliði düzeni, koruyucu saðlýk hizmetlerini deðil muayenehaneciliði
ön plana çýkardý. Bu düzenin ne halkýn saðlýðýna ne de
saðlýk çalýþanlarýnýn insanca yaþam mücadelesine bir katkýsý yoktur. Olmayacaktýr.Yetkililerden, halkýn ve saðlýk
çalýþanlarýnýn taleplerine kulak vermesini ve sorunlarý çözecek adýmlarý atmasýný bekliyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL
Salim Uslu'nun acý günü
Uzun süredir Almanya'da tedavi gören AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'nun yengesi Hatice Yýlmaz vefat etti.
Hatice Yýlmaz için dün Alaca'da cenaze töreni
düzenlendi. Cenazeye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül ve Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz baþta
olmak üzere çok sayýda vatandaþ katýldý. Cenazeye
katýlanlar Salim Uslu'ya taziyelerini ilettiler. Haber
Servisi
Kongreler sonucunda oluþan MHP Ýl ve Merkez
Ýlçe teþkilatlarý MHP Genel Merkezine giderek
Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler.
Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez
Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ile yönetim kurulu üyeleri
katýldý. Haber Servisi
Rektör Alkan, Çalýþkan'ý kutladý
Alaca
Meslek
Yüksekokulu'nu ziyaret eden
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, kýsa bir süre önce
Alaca Meslek Yüksekokulu
Müdürlüðü
görevine
baþlayan Yrd. Doç. Dr. Sinan
Çalýþkan'a hayýrlý olsun
ziyaretinde
bulunarak
görevinde baþarýlar diledi.
Meslek Yüksekokulunda
yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Rektör Prof.
Dr. Alkan, Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý
ile de bir araya gelerek genel durum deðerlendirmesi yaptý.
Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrenciler daha iyi bir
eðitim alabilmesi için çaðýn gerektirdiði eðitim öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak yapýlan Alaca
MYO kampüsünün tamamlanmasý ile birlikte
Meslek Yüksekokulunun daha da büyüyerek
güçleneceðini açýkladý.
Meslek Yüksekokulu ziyareti sonrasýnda Rektör
Prof. Dr. Alkan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet
Esat Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Alaca MYO
kampüsünün kýsa sürede baþarýyla tamamlanacak
olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren
Rektör Prof. Dr. Alkan, bu süreçteki katkýlarýndan
dolayý Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat
Eyvaz'a ve üniversitenin geliþim sürecine katký
saðlayan tüm paydaþlara teþekkür etti. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
12 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
SPOR
11
Dodurga güreþ þenliklerine hazýrlanýyor
Dodurga Güreþ Alanýna 288 Kiþilik 2
Adet Portatif Kapalý Tribün yapýlacaðýný
söyleyen Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, "2005 yýlýnda
yapýlan Dodurga Güreþ alanýmýzda her
yýl
gelenekselleþen
Kaynaþma,
Dayanýþma, Kültür ve Güreþ Þenlikleri ile
hem ata sporumuzun sahiplenilmesi
hem de sosyal, kültürel açýdan halkýmýzýn
birlik, beraberlik ve kaynaþmasý saðlan-
maktadýr.
2 Adet Portatif Kapalý Tribün yapýlmasý iþi
Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan 9 Mart Pazartesi
günü ihale edilecektir. Güreþ alanýna yapýlacak olan tribünlerin bu yýl yapýlacak etkinliklere kadar tamamlanmasý planlanýyor. Sürecin
iþleyiþine göre bu yýl Dodurgalýlar Güreþleri
yeni yapýlmýþ olacak Tribünlerde rahatça
izleyebileceklerdir. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Spor Servisi
Türkiye kupasýný getir, evini al..! Caner: Bize yapýlanlara
Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, Tuzlaspor yöneticilerine,
teknik heyet ve futbolcularýna Ayyýldýz Sosyal Tesislerinde moral yemeði verdi. Yemekte Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, takýma
büyük bir sürpriz yaparak " Türkiye Kupasý'ný almanýz halinde hepinize birer daire vereceðiz" dedi.Ayyýldýz Sosyal Tesisleri'ndeki moral yemeðinde konuþan Tuzlaspor Kulüp Baþkaný Ahmet Çabuk, " Tuzlaspor Kulübü olarak önemli bir maça
çýkacaðýz. Ýlk kez yer aldýðýmýz Ziraat Türkiye Kupasý'nda bir tarih yazarak, grup aþamasýný lider
tamamladýk. Tabi ki takýmýmýzýn buralara gelmesinde Belediye Baþkanýmýz Dr. Þadi Yazýcý'nýn
maddi manevi katkýlarýný es geçemeyiz. Kendisinin destekleri için teþekkür ediyoruz" dedi.Türkiye Kupasý'nda bugün oynanacak olan Manisaspor maçý öncesi Tuzlaspor'a moral yemeði veren Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, yemekte yaptýðý konuþmada, " Kupada alacaðýnýz baþarýlar sonrasý biz
de elimizden geleni yapacaðýz. Perþembe günü oynayacaðýnýz Manisaspor maçýnda galip gelmeniz halinde, yönetimin vereceði primden
ayrý biz de ilçemizdeki sanayi kuruluþlarýndan temin ettiðimiz 150 bin
TL'yi sizlere prim olarak daðýtacaðýz" dedi. Baþkan Yazýcý'nýn bu sözlerine alkýþlarla karþýlýk veren Tuzlasporlu futbolculara, Manisaspor
maçý öncesi adeta doping etkisi yarattý.Baþkan Þadi Yazýcý ayrýca,
"Türkiye Kupasý'ný almanýz halinde bütün futbolculara birer tane daire vereceðiz. Ýmkansýz diye bir þey yoktur. Ýnsan istedikten arzuladýktan sonra, baþarý mutlaka kendiliðinden gelir. Siz de eðer çok isterseniz Ziraat Türkiye Kupasý'ný kazanabilirsiniz. Eðer Ziraat Türkiye Kupasý'ný
alýrsanýz, bütün futbolcularýmýza birer
tane daire vereceðiz" dedi.
Baþkan Yazýcý, Ziraat Türkiye Kupasý'nda bir üst tura çýkýlmasý halinde
Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan
verilecek olan 1 Milyon TL'lik paranýn
yarýsýný da futbolculara prim olarak daðýtýlacaðýnýn müjdesini verdi. Yazýcý,
"Yeter ki inanýn. Ben inanýyorum, sizler Ziraat Türkiye Kupasý'ný Tuzla'ya getireceksiniz. Öncelikli olarak
önümüzdeki Manisaspor maçýný kazanmak hedefimiz olmalý. Sonra
baþarý kendiliðinden gelecektir" dedi. Yemekte Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý'ya teþekkür eden Tuzlaspor takým kaptaný Kemal
Samet Özen, "Güzel sürprizinizden dolayý sizlere teþekkür ediyorum.
Biz takým olarak elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Tuzlaspor takým
hocasý Zafer Yiðit de yaptýðý kýsa konuþmada, "Takým olarak her maçý
bir final havasýnda oynuyoruz. Þimdi hedefimiz Manisaspor engelini
aþarak, çeyrek finale kalmak" dedi. (Spor servisi)
'Maçý kazanarak play- off sýralamasýnda olmak istiyorduk'
Spor Toto 3.Lig 1.Grup 20.Hafta karþýlaþmasýn da Darýca Gençlerbirliði þle sahasýnda 1-1? lik beraberlikle ayrýlan Kýzýlcabölükspor Teknik Direktörü, Hasan Þermet açýklamalarda bulundu.Maça 3 puan parolasýyla çýktýklarýný belirten Teknik Direktör Hasan Þermet, ' Öncelikle üzgünüz. Maça kazanmak için çýkmýþtýk. 1 puanýn son dakikada gelmesine de ayrýca sevinçliyiz. Oyuncularým çok iyi mücadele ettiler. Rakibimizin gücünü biliyorduk. Maça hýzlý baþladýk. Rakip kalede gol
ararken yapýlan basit hatayla kontradan gol yedik. Maç içinde basit hatalar yapsakta oyunu býrakmadýk. Rakibimizin ikinci devrelerde tem-
polarýnýn düþmesini lehimize çevirmeye çalýþtýk. Özellikle ikinci yarýda
çoþkulu ve istekli oynadýk. Bir çok
pozisyona da girdik. Son dakika da
gol geldi. En azýndan lidere yenilmediðimiz için mutluyuz. Ama bu
maçý kazanarak Play-off hattýna da
yaklaþmak istiyorduk.' diye konuþtu. (Spor servisi)
sahada cevap vereceðiz
Çorum deplasmanýndan 1 puanla dönen Zonguldakspor'a gözler
Bursa Nilüfer maçýna çevrildi. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 2-2
biten ilk maçýn rövanþýný alarak gerekli cevabý sahada vereceklerini
söyledi
Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta
mücadele eden
Zonguldakspor, 21'inci hafta maçýnda Pazar günü kendi sahasýnda
Bursa Nilüferspor'u konuk edecek. Kýrmýzý-Lacivertli camia bu maça
büyük önem veriyor. Nedeni ise; 28 Eylül 2014'te oynanan ve 2-2
berabere sonuçlanan ilk müsabakada çýkan olaylar maçýn önene
geçmesiydi.
Zonguldakspor bu karþýlaþma sonrasý 1 maç seyircisiz oynama
cezasý almýþ ve bir hafta sonraki Kýzýlcabölük maçýnda tribünler boþ
kalmýþtý. Pazar günü oynanacak olan bu karþýlaþmanýn rövanþý öncesi bir açýklamada bulunan Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, ilk maçta
kendilerine uygulanan kötü davranýþa en güzel cevabý sahada vereceklerini belirtti.
Caner yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;" Çorum Belediyespor
maçý sonrasý tamamen Nilüfer maçýna odaklandýk. Hazýrlýklarýmýz
devam ediyor. Biliyorsunuz Bursa'da ilk maçta hiç hoþ olmayan
davranýþlara maruz kalmýþtýk. Seyircimiz dýþarý atýlmýþ, yaðmur altýnda bekletilmiþti. Bize orada yapýlan davranýþýn en güzel cevabýný Pazar
günü sahada vereceðiz. Futbolcularýmýz farklý bir galibiyet alarak
onlara gerekli cevabý vereceklerdir. Ben taraftarlarýmýzdan birlik
beraberlik içinde takýmý desteklemelerini bekliyorum. Bir sonraki
hafta evimizde oynayacaðýz Darýca maçý öncesi takýma zarar verecek
davranýþlardan kaçýnsýnlar. Çünkü Darýca maçýnda da taraftarýmýzýn
desteðine ihtiyacýmýz var. Oyuncularýmýz Pazar günü çýkýp sahaya en
iyi þekilde mücadele ederek farklý bir galibiyet alarak rakibe gerekli
cevabý vereceklerdir. Ben bu konuta teknik ekibimize, futbolcularýmýza ve taraftarýmýza güveniyorum" dedi.
(Spor servisi)
Uslu'dan,
Ýskilip Akpýnar
köyüne
geçmiþ olsun
Saðlýk çalýþanlarýnýn talepleri Bakan Müezzinoðolu'nda
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen genel merkez yöneticilerinin Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu'nu ziyaret ederek bazý
sorunlarýn çözümü için taleplerini ilettiklerini belirtti.
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na iletilen konular
hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý, "63 Çevre Saðlýðý
Teknikerinin göreve iade edilmesi. Bu sorun ilk ortaya çýktýðýnda, Saðlýk Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Erkan Kandemir
ve Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Seçil Özkan ile görüþerek
sorunu ilettik ve çözülmesi yönünde uzlaþýya varýldý. Saðlýk
Bakanlýðý, çalýþanlarýn maðduriyetini en kýsa zamanda
gidermelidir. Bir anda iþsiz kalan çevre saðlýðý teknikerleri,
ekonomik, psikolojik bir sýkýntý içindeler. Bu maðduriyetin
en kýsa sürede bitirilmesi gerekiyor. 112'ye taþeron alýnmasý.
Atama bekleyen çok sayýda vatandaþýmýz varken, taþeron
üzerinden sorunu çözmek, mesleki riskleri de beraberinde
getirmektedir. Saðlýk hizmeti özellikli bir hizmettir ve devlet
eliyle, liyakat sahibi kamu görevlileri tarafýndan verilmelidir.
Aile hekimlerinin nöbet tutmasý ve mesleki mali sorumluluk
sigortasý. Aile hekimleri, bu sistemin kuruluþ amacýna yönelik görev yapmalýdýr. Aile hekimleri önleyici veya koruyucu
saðlýk hizmetlerini baþarýyla yerine getirdikleri takdirde bir
çok sorun çözülecektir" dedi.
Zorla nöbet tutturulmak istenmesinin, sistemin ruhuna
aykýrý olduðu gibi, aile hekimleri tarafýndan da tepkiyle
karþýlandýðýný ve iþ barýþlarýný bozduðunu dile getiren Lafcý,
"Bu konuda aile hekimlerini yaptýklarý iþe motive etmek
için, nöbet uygulamasýndan vazgeçilmelidir. Bu, bir geri
adým deðil, saðlýk hizmetlerinde ileri bir adým olacaktýr.
Sendikamýzca açýlan dava sonucu Danýþtay'ýn verdiði karar
neticesinde Aile Hekimlerinin mesleki mali sorumluluk sigortasýnýn yarýsý devlet tarafýndan karþýlanacaktýr. Bu konuda
2010-2015 döneminde ödenen ücretlerin yarýsýnýn herhangi
bir davaya gerek olmadan aile hekimlerine geri ödeme
yapýlmalýdýr. Görevde yükselme sýnavý. Çerçeve yönetmeliðin Baþbakanlýk tarafýndan yayýnlanmasýnýn ardýndan,
kurumlar kendi görevde yükselme ve unvan deðiþikliði
sýnav
yönetmeliðini
yayýnladý.
Bakanlýðýmýz da bu yönetmeliði yayýnladý. Ancak, sýnav takvimi açýklanmadý.
Bu takvim en kýsa sürede açýklanarak,
beklentiler karþýlanmalýdýr. KÝK toplantýlarý bakanla birlikte yapýlmalý. Kamu
görevlilerinin sorunlarýnýn ele alýndýðý ve
çözüm üretildiði mekanizmalardan birisi
de Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý'dýr.
Bu toplantýlar, bakanlýk ve baðlý kuruluþlarda bazen kurum baþkanlarý bazen
de baþkan yardýmcýlarýnýn katýlýmlarýyla
yapýlmaktadýr. Ancak bu toplantýlara
iþlerlik kazandýrmak ve amacýna uygun
yapmak için, Sayýn Bakan'ýn baþkanlýðýnda
yapýlmasý
gerekmektedir.
Yýpranma payý. Yýpranma payý konusunda, Saðlýk-Sen'in de
içinde yer aldýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý ile SGK ve ilgili diðer bakanlýk veya
kuruluþ temsilcilerinin katýlýmý ile bir çalýþma komisyonu
kurulmalý ve bu komisyon çalýþmalarýný en kýsa sürede
tamamlamalýdýr. Milyonlarca saðlýk çalýþanýnýn beklentisi,
bu yasama yýlý bitmeden hayata geçmelidir. Bunun hayata
geçmemesi için ellerini ovuþturanlara da fýrsat verilmemelidir. Lisans tamamlama. Lisans tamamlama konusunda
yasal düzenleme yapýlmasýna karþýn, YÖK tarafýndan bazý
bölümlerin üst öðrenimi ve lisans tamamlama takvimi
konusunda bir takvim ortaya konmamýþtýr. Bakanlýðýmýzýn
YÖK ile görüþmeleri üst seviyede gerçekleþtirerek sonuç
almasý gerekmektedir. Yüzbinlerce saðlýk çalýþaný, bu yöndeki müjdeli haberi beklemektedir. Kreþ Sorunu. Kreþ
konusunda genelge yayýnlanmasýna karþýn, kurumlarda bu
genelgeye uyum konusunda sorun yaþanmaktadýr. Bizim
talebimiz, 24 saat esasýna göre hizmet veren saðlýk kuruluþlarýnda, 24 saat açýk kalacak kreþ açýlmasý ve gündüz
hizmet veren kuruluþlarýn tamamýnda da kreþ bulunmasýdýr.
Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý. Saðlýk çalýþanlarý,
diðer kamu görevlilerine göre düþük maaþ almakta, aradaki
fark ek ödeme/döner sermaye ile kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ancak, verilen ek ödemeler emekliliðe yansýtýlmamakta, saðlýk çalýþanlarý emeklilikte hem ikramiye, hem
emekli maaþý açýsýndan büyük maðduriyet yaþamaktadýr.
Saðlýkta dönüþümün mimarý olmalarý ve fedakârlýklarý ile
övündüðümüz saðlýk çalýþanlarý, biraz da kendileri için çalýþma yapýlmasýný beklemektedir. Personel istihdamý. Öðretmen istihdamý her yýl 40.000'li sayýlarda yapýlmaktayken
saðlýk çalýþaný istihdamý 15.000'lerde kalmaktadýr. Her yýl,
en az 25.000 saðlýk çalýþaný istihdamý yapýlmalýdýr.
Bugünlerde 112'lerde sorunlu bir sistem olan taþeron sistemi ile istihdam yapýlacaðýna 5000 þoför, ATT istihdam
edilmesi sorunun çözümü açýsýndan daha mantýklý olacaktýr" dedi. Haber Servisi
Akpýnar Köyünde dün sabaha karþý
çýkan yangýnda 3 ev kullanýlamaz hale geldi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'da yangýnla ilgili Ýskilip
Kaymakamý Þuayib Gürsoy'u ve Ýl Afet Acil
Durum Müdürü Elvan Kaya'yý arayarak bil-
giler aldý.
Uslu Kaymakam Gürsoy'a ve köy
muhtarýna geçmiþ olsun dileklerini ileterek,
"Yangýnda her hangi bir can kaybýnýn
yaþanmamasý en büyük tesellimiz"
dedi.Haber Servisi
ZMO, yeni Ýl Baþkanlarýný
kutladý
Ziraat
Mühendisleri
Odasý (ZMO) Çorum Þube
Baþkaný Necati Gül, AK
Parti, MHP ve CHP'yi
ziyaret etti.
ZMO Çorum Þube
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katýlýmý ile AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, MHP Ýl Baþkaný
Bekir Çetin ve CHP Ýl Baþkaný Gürsel
Yýldýrým ziyaret edildi.
Ziyaretlerde Necati Gül, ZMO'nun çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, Ýl
Baþkanlarýndan destek istedi.
Ýl Baþkanlarý ise, ziyaretten duyduklarý
memnuniyetleri dile getirerek, her türlü
desteði sunacaklarýný söylediler. Bahadýr
YÜCEL
Tatlýlar Öz-Ak gýda'dan
12 ÞUBAT 2015
Çorum
Belediyespor,'un
dün yaptýðý antrenman sonrasý ÖZK-AK
Gýda yetkilileri tarafýndan
tatlý ikramýnda bulunuldu.
Mimar Sinan Sahasý'nda
yapýlan antrenman sonrasý
ÖZ-AK Gýda yetkilisi
Ömercan Özdoðan
tarafýndan teknik heyet ve
futbolculara tatlý ikramýnda
bulunuldu. Genel Kaptan Hamit Iþýk, yaptýklarý jestten dolayý Özdoðan'a
teþekkür etti. Ömercan Özdoðan ise teknik heyet ve futbolculara Tire maçýnda baþarý dileklerinde bulundu. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
PERÞEMBE
Görevini yapamayana
þýnav cezasý
Futbolcular hýrs küpü
Belediyespor taktik çalýþtý
tamamladýlar.
Çorum
belediyespor
bugün
yapacaðý son çalýþma ile
Pazar günü deplasmand a
karþýlaþacaðý Tire 1922
spor maçýnýn hazýrlýklarýný
tamamlayarak, bu gece
yarýsý Ýzmir Ödemiþe
Ýncedal Tire hareket edecek.
Ödemiþte konaklama
Ýmtihanýna
Çorum Belediyespor,
çalýþtýrýyor
Tire 1922 ile oynayacaðý
maç için bugün Ýzmir'e
hareket edecek. Kýrmýzý-Siyahlýlar, Tire'ye 40
km mesafedeki Ödemiþ'e geçerek kamp
yapacaðý Güven Otel'e yerleþecek. Futbol Þube
Sorumlusu ve Genel Kaptan Hamit Iþýk, yarýný
dinlenerek geçireceklerini ve Cumartesi günü
de Ödemiþ'te yapacaklarý ter antrenmanýnýn
ardýndan maç saatini beklemeye baþlayacaklarýný dile getirdi. (Spor servisi)
Çorum belediyespor hafta sonu
deplasmanda karþýlaþacaðý Tire 1922spor
hazýrlýklarýný dün Mimar Sinan semt
sahasýnda
yaptýðý
tek
çalýþma
ile
sürdürdü.Teknik direktör Ýncedal yönetiminde
yapýlan çalýþmaya kadro dýþý kalan 4 futbolcu
Akif, Sefa, Utku ve Ali, alt yapý takýmý ile
antrenmana çýkýyorlar.Dün antrenman öncesi
Teknik patron Ýncedal, futbolcular ile saha içinde 10 dakikalýk bir
toplantý yaparak Pazar günü Antrenman
deplasmanda karþýlacaklarý Tire Mimar Sinan
1922spor'un zaaflarýný futbolcusahasýnda
lara aktardý. Kýsa bir serbest top
çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý yapýldý
futbolcular, Tire 1922spor'un
zaaflarý üzerinde taktik çalýþmasý
yaptý. Ýncadal, dün yapýlan taktik
çalýþmasýn da rakip Tirespor'un
orta alan savunma ve forvetleri
üzerinde futbolcularýna rakip
alanda neler yapmalarýný uygulamalý
olarak
gösterdi.
Antrenmanýn son bölümnde tam
saha taktik çift kale maç yapan
kýrmýzý siyahlýlar antrenmaný
Çorum belediyespor dün Mimam Sinan semt sahasýnda Pazar günü karþýlaþacaðý Tire 1922 spor
maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürürken Teknik direktör Ýncedal, yapýlan taktik çift kale çalýþmasýnda verdiði
görevleri yerine getirmeyen futbolculara þýnav cezasý verek cezalandýrdý. Oyun içinde takým arkadaþýna olumlu pas kulanamayan Çaðlar ve Samet'e 5 kez þýnav çekme cezasý verdi. (Spor servisi)
Musa Kaya hayatýný kaybetti
Bir dönemler Çorumspor'un
kaptanlýk
pazubandýný taþýyan daha sonra Sivasspor'a transfer olan Cemil Kaya'nýn babasý Musa Kaya hayatýný
kaybetti.Musa Kaya (86), önceki gün akþam saatlerinde
vefat etti. Merhumun cenazesi dün öðle namazýnýn
ardýndan ikamet ettiði Gökçepýnar Köyü'nde topraða
verildi. Musa Kaya'nýn cenazesine ailesi ve sevenlerinin
yaný sýra bazý CHP Milletvekili Aday Adaylarý da katýldý.
Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ise baþsaðlýðý diler.(Spor servisi)
Genç erkekler basketbol maçlarý
Zonguldak Kömür'ün de kredisi bitti...!
Zonguldak Kömürspor, ikinci yarýda 3 maçta
4 puanlýk performansýyla ilk yarýnýn 3 puan
gerisinde kaldý. Sezona 1-0'lýk Batman
Petrolspor galibiyetiyle baþlayan, ardýndan da
Gaziosmanpaþa'yý yine ayný skorla 1-0 yenen
Kömürspor, Çorum Belediyespor beraberliðiyle
3 haftalýk periyotu 7 puanla geçmiþti.
Kömürspor, ikinci yarýda ise bu puan barajýnýn altýnda kaldý. Ýkinci yarýya Batman
Petrolspor'a 2-1 yenilerek
baþlayan
Kömürspor, devamýn da
sahasýn
da
Gaziosmanpaþa'yý 3-1
maðlup etti. Bu maçla
birlikte çýkýþ yakalayan
Kömürspor,
galibiyet
hedeflediði
Çorum
deplasmanýn da
berabere kalýnca puan
hesaplarýnda açýk verdi.
Ýlk yarýda 12 maçlýk seri tutturmuþtu
Lacivert,Kýrmýzýlý takým, 32 puanla 3'üncü
sýrada tamamladýðý ilk yarýda tam 12 maçlýk
yenilmezlik serisi tutturarak istikrarý saðlamýþtý.
Ýlk 12 haftalýk bu bölümde 7 galibiyet, 5
beraberlikle 26 puanlýk baþarý grafiði çizen
Kömürspor'un, þampiyonluk hedefine ulaþabilmesi için ilk yarýda olduðu gibi yine en az 12
maçlýk yenilmezlik serisi tutturmasý gerekiyor.
Kömür'ünde kredisi bitti
Bu sezon oynadýðý 20 maçýn 9'unu beraberlikle tamamlayan Kömürspor, ligin en çok
berabere kalan ikinci takýmý oldu. Temsilcimiz,
son Çorum beraberliðiyle puan kaybetme kredisini tüketti
SPOR Toto 3. Lig'de 5 takýmla birlikte
þampiyonluk
hedefleyen
Zonguldak
Kömürspor, 20'nci haftada deplasmanda
Çorum Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak bu
sezon
ki
9'uncu
beraberliðini
aldý.
Lacivert,Kýrmýzýlý takým, ligde en fazla beraberliði bulunan ikinci takým durumunda.
Zonguldak Kömürspor, mücadele ettiði 1'inci
grupta bu sezon þuana kadar 20 maç yaptý. Bu
maçlarýn 9'unu kazanan temsilcimiz, 9 maçtan
da berabere ayrýldý. Zonguldak ekibinin 2 de
yenilgisi bulunuyor.
Beraberlik sayýsý Çorum da 9'a çýktý
ZONGULDAK Kömürspor, ligdeki ilk
beraberliðini 3'üncü haftada Çorum Belediyespor'la
0-0 berabere kalarak aldý.
Bu maçýn ardýndan 4'üncü
haftada
deplasmanda
oynadýðý
Bursa
Nilüferspor maçýndan da
2-2'lik skorla berabere
ayrýlarak peþ peþe 2'nci
beraberliðini alan Kömürspor, 7'nci haftada
Darýca Gençlerbirliði'yle 0-0, 9'uncu haftada
Kýrýkhanspor, 11'inci haftada Ýstanbulspor,
14'üncü haftada Çatalcaspor, 15'inci haftada
Tuzlaspor ve 16'ncý haftada Tutap Þekerspor'la
1-1 ve son olarak Çorum Belediyespor'la 0-0
berabere kalarak beraberlik serisini sürdürdü.
Yine Çorum deplasmaný yine ilk beraberlik
Kömürspor, bu sezon ligdeki ilk beraberliðini ligin ilk yarýsýnýn 3'üncü haftasýnda sahasýnda Çorum Belediyespor'la oynadýðý maçta
almýþtý. Saha ve seyircisi önünde oynadýðý
maçta 0-0 berabere kalan Kömürspor'a ilk puan
kaybýný Çorum belediyespor sahasýnda yaþattý.
Laciert Kýrmýzýlý takým, týpký ilk yarýda olduðu
gibi ikinci yarýda da ilk beraberliðini yine Çorum
Belediyespor karþýsýnda aldý. Bu kez deplasmanda karþýlaþtýðý Çorum ekibiyle týpký ilk yarýda ki gibi bu kez de ev sahibi ekibin sahasýnda
golsüz berabere kalan Kömürspor, böylelikle
ilginç bir tesadüfe imza atmýþ oldu. (Spor
servisi)
Genç Ülker
Basketbol
Basketbol
Ýhtisas
Ýl Özel Ýdare: 40 Genç Ülker Basketbol:55
Salon: Atatürk
Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya
Ýl Özel Ýdaresi-Buðra-Taha-Gökhan-Burak ÖlçerEmrehan-Ýsmail-Yýlmaz-Oytun-Sami-Burak
KazakBerkay-Ataberk
Genç
Ülker
Basketbol-Onurcan-DoðukanMehmetcan-Oðulcan-Ozan-Ahmet-MuhammedRafican-Hakan
Periyodlar-4-13 9-14 11-12 16-16
Basketbol Ýhtisas: 59 Gençlikspor:22
Salon: Atatürk
Hakemler-Dursun Uðral-Serkan Demirdöken
Basketbol Ýhtisas-Özgür-Deniz-Mücahit-ÇaðatayHarun-Sercan-Alperen Leblebici-Olcan-Alperen karataþTalha-Mehmet -Gençlikspor-Taha-Burak-AlparslanMertcan-Tarýk-Emre-Çaðatay-Ýsmail-Buðra-Hakan
Periyodlar- 16-4 15-6 12-12 16-0
Penaltýlarý kurtaran kaleci Sülo
Taraftarýn 'Sülo' diye hitap ettiði
Petrolspor'un baþarýlý file bekçisi
Süleyman Kasap, 'penaltý kurtarýcýsý' gibi. Tire 1922 ve Kýrýkhan
maçlarýnda
penaltý
kurtaran
Süleyman, takýmý ateþliyor.
Sezon
baþýnda
Petrol'den
ayrýlan, devre arasýnda ise yuvaya
yeniden dönen Süleyman Kasap,
performansýyla alkýþ alýyor. Tire
1922 deplasmanýn penaltý kurtaran
Süleyman, geçen Pazar günü
oynanan Kýrýkhan maçýnda da kurtardýðý penaltýyla galibiyette büyük
pay sahibi oldu. Kýrýkhan maçý sonrasý ilk tebriði Belediye Eþbaþkaný
Sabri Özdemir'den alan Süleyman:
"Baþkan siz geldikçe biz kazanýyoruz. Penaltýyý yeseydik uðurun da
gidecekti. Sen maçlara gelmeye
devam et, biz de galibiyet almaya
devam edeceðiz" dedi.(Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN