ÇORUM'DA YOLLAR BUZ PÝSTÝNE DÖNDÜ
Suvacý, mazbatasýný aldý
UC
HP'nin yeni il baþkaný Hasan Suvacý seçim
sonucunun kesinleþmesinin ardýndan seçim kuruluna giderek mazbatasýný aldý.
Mazbata törenine CHP merkez ilçe baþkaný Ali Rýza Suludere ile il ve merkez ilçe teþkilatý yöneticileri de katýldý. 10’DA
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Uyarýlara raðmen gerekli tedbirler alýnmadý.
Sürücüler zor anlar yaþadý.
UÇ
orum'da gece saatlerinde baþlayan kar
yaðýþý þehri beyaza bürürken trafik sürücülerine ise zor anlar yaþattý. Sabah saatlerinde
kentin birçok cadde ve sokaðý buz
pistine döndü. Sabah saatlerinde yola
çýkan sürücüleri ise karla kaplanan
yollarda ilerlemekte zorlandý. 9’DA
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Yýl: 1 Sayý: 29
www.kesinkarar.com
Alo, Devlet burda
U S olan insanlar için barýnma ihtiyacýný karþýlayaokakta kalan yada bir þekilde sokakta kalmýþ
cak uygulama baþladý. 222 1 222 numaralý Alo Kar Hattý, yoldan kalanlar ve barýnma ihtiyacý içinde kalan vatandaþýn
imdadýna yetiþiyor. 9’DA
Ve asgari ücret
BÝN 300 TL
ürkiye'nin merakla bekleU Tdiði
asgari ücret miktarý
açýklandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Süleyman Soylu asgari ücretin 1300 TL olduðunu duyurdu. 11’DE
400 kiþilik yemek
5 dakikada bitti
U Çvalilik tarafýndan okul-
)
0 (3 6 4
Hattý
22
222 1 2
Alo Kar
orum'da kar nedeniyle
larda iki gün tatil ilan edildi.
Sabah saatlerinde okullara giden öðrenciler tatil haberiyle
tekrar evlerine dönerken, öðle
yemeði çýkaran okullarda önceden hazýrlanan yemekler elde
kaldý. Çorum Fen Lisesi'nden
hazýrlanan 400 kiþilik
yemek ise öðrenciler
gidince kentte yaþayan sýðýnmacýlara
daðýtýldý. 3’DE
Yangýnda, umutlarý
ve hayalleri de yandý
UO
smancýk'ta
meydana
gelen yangýnda, niþanlý olan oðullarý için
düðün hazýrlýðý içinde
olduklarý öðrenilen
çiftin evinde, düðün
için biriktirdikleri bir
miktar para ve altýnýn
da yanan evin alevleri
arasýnda kalmasý ailenin umutlarý ile beraber hayallerini de
yaktý. 4’DE
Çorum'da yeni
yýl tedbirleri
Ç
orum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yýlbaþý nedeniyle bir dizi tedbirler
alýndý. 2’DE
U
HABERÝN
Çilekeþ Trafik Polisi
2’DE
KILÇIÐI
Çorum'da Kar tatili
orum Valiliðinden yapýlan
U Çaçýklamada,
Çorum'da Ýskilip,
Osmancýk ve Kargý ilçeleri dýþýndaki
tüm ilçelerde ve il merkezindeki ilk orta ve liselerin 30-31 Aralýk
2015 tarihlerinde 2 gün süre
ile tatil edildiði bildirildi.
3’DE
Sayfa
2
GÜNDEM
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
HABERÝN
Çilekeþ Trafik Polisi
Tarým Komisyonu
çalýþmaya baþladý
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan'ýn da üyesi olduðu komisyon çalýþmalarýna baþladý
Komisyon üyesi olarak seçilen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da ilk komisyon toplantýsýna katýldý.
Çorum'da yeni yýl tedbirleri
lemlerine karþý þüpheli çanta, paket, poþet
Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yýlvb. üzerinde yapýlan denetim ve kontroller
baþý nedeniyle bir dizi tedbirler alýndý. Vali
sýklaþtýrýlacaktýr. Vatandaþlarýmýzýn yýlbaþý
Vekili Adem Saçan yaptýðý yazýlý açýklamanedeniyle yapacaklarý alýþ veriþ esnasýnda
da, yeni yýla saatler kala yaya ve motorize
ve gece boyunca huzur ve güven içinde
ekiplerin halkýn yoðun olarak bulunduðu
yeni yýla girebilmeleri, vukuu bulabilecek
yerlerde hýrsýzlýk, kapkaç, yankesicilik ve
her türlü olayýn önlenmesi için tüm çabalar
dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý daha dikkatli
üst düzeyde gösterilecekve duyarlý bulunacaðýný
tir. Yýlbaþý tatili süresince
belirtti.
þehir içerisinde ve þehirYýlbaþý nedeniyle yapýlan
lerarasýnda trafik yoðuneðlencelerde herhangi
luðu yaþanabileceðinden
bir olumsuzluk yaþangörevli ekip sayýlarý artýrýmamasý için güvenlik
lacak þekilde görevlendirtedbirlerinin üst düzeye
me yapýlacaktýr. Vatançýkarýldýðýný dile getiren
daþlarýmýzýn yeni yýla topVali Vekili Saçan, "Umuluca girmek için toplanma açýk istirahat ve eðdýklarý meydanlarda yalence yerlerinde meydaþanabilecek ve basýna da
na gelebilecek olaylarýn
yansýyabilecek sarkýntýlýk,
önlenebilmesi veya taþyankesicilik, kapkaç ve
kýnlýk suretiyle vatandaþdolandýrýcýlýk gibi olaylara
larýmýzýn huzur ve sükukarþý görevlilerimiz taranunu bozucu davranýþlafýndan gerekli tedbirler
rýn men edilebilmesi
alýnacaktýr. Yýlbaþý nedeamacýyla yapýlacak deVali Vekili Adem Saçan
niyle, yukarýda belirtilen
netimler arttýrýlacak ve
tedbirler doðrultusunda Ýlçe
alýnan önleme aramasý izniEmniyet Müdürlükleri kendi
ne istinaden, gerektiðinde þüpheli þahýs,
otolar ve umuma açýk yerlerde arama yapý- sorumluluk bölgelerinde gerekli emniyet ve trafik tedbirlacak, suç unsuruna rastlanýlmasý duruleri alýnacaktýr" dedi.
munda gereði yapýlacaktýr. Olasý terör ey-
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu ilk toplantýsýný yaparak çalýþmalarýna baþladý. Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn da üye
olduðu komisyonun ilk toplantýsýnda
4 kanun tasarýsý kabul edildi.
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu, AK Parti Karaman Milletvekili
Recep Konuk baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný yaptý.
Komisyon üyesi olarak seçilen AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan da ilk komisyon toplantýsýna
katýldý.
Verilen bilgiye göre; komisyon, 4
uluslararasý anlaþmayý tali komisyon
olarak ele alarak, uluslararasý anlaþmalarýn onaylanmasýna iliþkin 4 kanun tasarýsýný kabul etti.
Komisyon çalýþmalarýnýn ilk toplantýsýna katýlan Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "ülkemizin
özellikle tarým alanýnda ileri gitmesine katkýmýz olacaðý için bu komisyonun çalýþmalarýný çok önemsiyorum.
Çorum'da da tarým ve hayvancýlýðýn
geliþimi konusunda yapabileceklerimizi bu komisyonun çalýþmalarýnýn
içinde bulunarak daha verimli bir
hale getirmenin yollarýný da bulacaðýz" dedi.
Çoruma kar yaðdý…
Bir haftadýr kar yaðýþýnýn geleceði söylendi ve dün sabah uyandýk ki kar yaðmýþ. Þehrin çeþitli yerlerinden
gelen görüntüleri izledik gördük ki bizim yetkililer hiçbir
þey yapmamýþ. Peki günlerdir televizyonlarda uyarýlýyor,
kar geliyor, kar geliyor diye. Niye tedbir almamýþlar. ihmalliklerinden midir yoksa, bu televizyonlarýn her haberine inanýlmaz diye mi bilinmez ama sonuç, uyguladýklarý BEKLE GÖR politikasý olmuþ.
Bu olaðan mevsim hadisesi insanlara farklý yansýr, ilk
gördüðündeki tepki farlýlýklar arz eder þöyle ki;
Tuzu kurulara göre, her yer beyaza büründü ne kadar
güzel bir manzara.
Öðretmene öðrenciye tatil olur beklentisi.
Arabasýnda kýþ lastiði olmayanlarda eyvah kar yaðmýþ
nasýl gideceðim endiþesi.
Zincir, lastik satýcýsýna beklenen gün geldi, bu gün iþler
iyi olacak.
Vatandaþýn ihmali veya yetkililerin almadýklarý önlemle
yaþanan BEYAZ KABUS'un birde çilesi var.
Ve çilesi ise kýrmýzý ýþýkta beklerken kalkamayan aracýn
arkasýndan itmekte, karda kalkamayan aracýn sürücüsüne "öyle olmaz aðabeyciðim gaza yüklenme, at ikinci vitese" diye uyaran çilekeþ trafik polisine düþüyor.
KILÇIÐI
Ziraat Mühendisleri
yeni yýldan umutlu
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi
Gül, yeni yýl mesajý yayýnladý
Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül yeni
yýl nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Gül mesajýnda "Yeni yýla, hiç þüphesiz yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla giriyoruz. 2016'nin,
2015'den daha iyi bir yýl olmasý,
ekonomide, demokratikleþme
adýmlarýnda, dýþ politikada ve
sosyal hayatta yeni sevinçlerin,
yeni baþarýlarýn yaþandýðý bir sene olmasýný temenni ediyorum.
Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi,
bölgesinde ve dünyada güçlü,
saygýn, etkili bir ülke
olmasý için, en büyük
deðerimiz ve en büyük hazinemiz olan
kardeþliðimiz olacaktýr. Kardeþliðimizi
bozmaya, yýpratmaya, örselemeye
Çalýþanlara hiçbir zaman fýrsat doðmayacaktýr" dedi.
Ziraat Mühendisleri
Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül me-
sajýnda þu ifadeleri kullandý. "Bu
millet, tarih boyunca her badireyi
aþmýþ, her türlü nifak giriþimine
karþý yek vücut olarak karþý durmuþtur. Bu aziz millet, yaþanan
acýlardan ders alarak, dostunu
ve düþmanýný birbirinden çok iyi
ayýrt ederek, acýlarýn, elemin,
hüznün üzerine umudu inþa etmeyi her zaman baþarmýþtýr. Ýnþallah 2016 yýlý, her þeyden önce
kardeþliðimizin güç kazandýðý,
kardeþliðimize kastedenlerin de
kaybettiði bir yýl olacaktýr."
2016'nin 365 gün boyunca kardeþliðin egemen olduðu; tüm milletimizin saðlýk, mutluluk, bolluk, bereket,
kardeþlik, huzur ve refah içinde, birbiriyle
dayanýþma içinde geleceðe yürüdüðü bir yýl
olmasýný temenni ediyor, baþta üyelerimiz
olmak üzere aziz milletimizin yeni yýlýný kutluyorum."
Sayfa
3
GÜNDEM
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Çorum'da Kar tatili
Kar tatili haberini okulda alan öðrenciler büyük bir sevinç yaþadý.
Çorum güne karla uyandý. Gece baþlayan kar yaðýþý, sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte kenti tamamen beyaza bürüdü. Meteorolojik
tahminlerine göre Çorum'da kar yaðýþýnýn hafta sonuna kadar devam edecek olmasý nedeniyle okullara 2 gün kar tatili verildi
Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada,
Çorum'da Ýskilip, Osmancýk ve Kargý ilçeleri dýþýndaki tüm ilçelerde ve il merkezindeki ilk orta ve liselerin 30-31 Aralýk
2015 tarihlerinde 2 gün süre ile tatil edildiði bildirildi. Öte yandan kamu kurum
ve kuruluþlarýnda çalýþan hamile ve engelli personele de iki gün idari izin verildi. Çorum'da öðrenciler iki gün kar tatilinin ardýndan Cuma günü yýl baþý tatili,
Cumartesi ve Pazar günleri de hafta sonu
tatilleri dahil olmak üzere toplam 5 gün
tatil yapmýþ olacaklar.
Kar tatili haberini okulda alan öðrenciler
büyük bir sevinç yaþadý. Çocuklar okuldan çýkar çýkmaz karla beyaza bürünen
okul bahçelerine ve parklara koþtu. Yýlýn
ilk karý ile kartopu oynamanýn özlemini gideren çocuklar gün boyu eðlendiler. Kimi
büyüklerde çocuklara eþlik edip onlarla
kartopu oynadý.
KAR, SÜRÜCÜLERE
ZOR ANLAR YAÞATTI
Çorum'da gece saatlerinde baþlayan kar
yaðýþý þehri beyaza bürürken trafik sürücülerine ise zor anlar yaþattý. Sabah saat-
lerinde kentin birçok cadde ve sokaðý buz
pistine döndü. Sabah saatlerinde yola çýkan sürücüleri ise karla kaplanan yollarda
ilerlemekte zorlandý. Sürücüler kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekerken
çok sayýda maddi hazarlý kaza meydana geldi. Çorumda trafik
adeta felç olurken sabah iþe gitmek için evlerinden çýkan vatandaþlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kara
hazýrlýksýz yakalanan
sürücüler maddi hasarlý trafik kazalarýna karýþtý. Can kaybý ve yaralamanýn olmadýðý kazalar, zaman zaman trafiði týkadý. Araç konvoylarýnýn yaþandýðý bölgede trafik ekipleri de sürücülere yardýmcý oldu.
Belediye ekipleri ise
ilerleyen saatlerde þehir içinde yollarda tuzlama çalýþmasý yaptý.
K.K: 02
Okullar tatil oldu, yemekler sýðýnmacýlara kaldý
400 kiþilik yemek
5 dakikada bitti
Çorumda kar nedeniyle okullar tatil edilirken, öðrencilere verilecek yemekler de sýðýnmacýlara daðýtýldý
Çorum'da kar nedeniyle valilik tarafýndan okullarda iki gün tatil ilan
edildi. Sabah saatlerinde okullara
giden öðrenciler tatil haberiyle
tekrar evlerine dönerken, öðle yemeði çýkaran okullarda önceden
hazýrlanan yemekler elde kaldý.
Çorum Fen Lisesi'nden hazýrlanan
400 kiþilik yemek ise öðrenciler
gidince kentte yaþayan sýðýnmacýlara daðýtýldý.
Çorum'da sýðýnmacýlara her gün
ekmek daðýtýmý yapan Ulukavak
Mahallesi muhtarlýðýna gönderilen öðrenci yemekleri, burada
muhtarlýk görevlileri tarafýndan
ekmek almaya gelen Irak ve Suriyeli sýðýnmacýlara daðýtýldý.
Yemek daðýtýmý sýrasýnda muhtarlýk binasý önünde izdiham oluþurken Ýki kazan dolusu yemek 5 dakikada bitti. Ellerindeki kaplarla
yemek almak için mücadele veren çocuklar zaman zaman
azimle tehlikesi yaþadý. Irak
ve Suriyeli çocuklarýn soðuk havada bir kap yemek
alabilmek için
verdiði mücadele yaþanan
daramý ortaya
koydu.
Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Öz-
demir, Çorum Fen Lisesi'nde öðrenciler için hazýrlanana 400 kiþilik
öðle yemeðinin, okullarýn tatil olmasý nedeniyle ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere kendilerine
gönderildiðini söyledi. Özdemir
Çorum'da yaþayan sýðýnmacýlara
her gün 500-800 arasý ekmek daðýtýmý yaptýklarýný belirterek, yardýmlar için hayýrseverlerden
destek beklediklerini bildirdi.
Sýðýnmacýlarýn, elbise,
battaniye, odun ve kömür gibi yardýmlara ihtiyaçlarý olduðunu dile getirten Özdemir "200'ün
üzerinde aileye her
gün yardým ulaþtýrýyoruz. Kýþ döneminde yardýmlara devam
edeceðiz" dedi.
Sayfa
4
GÜNDEM
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Vali Kara'dan
yeni yýl mesajý
Çorum Valisi Ahmet Kara yeni yýl nedeniyle her tür tedbirin alýndýðýný açýkladý
Müftülük gençlik
çalýþtayý düzenledi
Ýl ve Ýlçe müftülükleri cami gençlik koordinatörleri çalýþtayý düzenlendi
Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Proje
Koordinatörleri Çalýþtay Programý
gerçekleþtirildi. Çorum bulunan bir
otelde gerçekleþtirilen çalýþtaya, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Program Geliþtirme Daire Baþkaný Cafer Tayyar
Doymaz ,Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýsý Selahattin Bozkurt, Ýlçe Müftüleri, Ýl ve Ýlçe
Vaizleri, Müftülük Þube Müdürü ve
Müftülük Saymaný, Müftülük Þefleri,Koordinatör Din Görevlileri ve Koordinatör Kur'an Kursu Öðreticileri
katýldý.
Çalýþtay Programý, merkez Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzin Kayyýmý
Ýsmail Þanal'ýnKur'an-ý Kerim tilaveti
ile baþladý. Ýl Müftü Yardýmcýsý Selahattin Bozkurt, çalýþtayla ilgili vermiþ
olduðu kýsa bilgilerin ardýndan açýþ
konuþmasýný Ýl Müftüsü Dr. Ahmet
Akýn yaptý.
Müftü Akýn konuþmasýnda; "Deðerli
Konuþmacýmýz Program Geliþtirme
Daire Baþkaný Cafer Tayyar Doymaz
Bey'e çalýþtaya katýlýmlarýndan dolayý
teþekkür ediyorum. Gençlik hayatýmýzýn en önemli dönemlerinden biridir. Kimliðinin þekillendiði bu dönemdir. Bir millet için gençlik, iman
vücudumuza hayat veren kan gibi tasavvur edilir. Allah'ýn en büyük armaðanýdýr gençlik. Asr-ý Saadette Sahabe-i Kiramý oluþturan kadro ekseri
gençlerden olduðu gözlemlenmiþtir.
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) 'Gençliðin tehlikelerinden sakýnýnýz' buyura-
rak onun tehlikelerine iþaret etmiþtir.
Gençliðimizi kötü, zararlý alýþkanlýklar
ve davranýþlardan korumak için seferber olmalýyýz. Teþkilatýmýzý gençlerimizin dini eðitimleri içinde adanmýþ
bir teþkilat haline getirmeliyiz. Bu düþüncelerle onlarý kucaklayýp geleceklerine ýþýk olmalýyýz. Hem bu dünyalarý hemde ahiret hayatlarý için onlara birer rehber olmalýyýz. Gençlere
ve gençliðini bilenlere ne mutlu.
Gençlere sahip çýkýp onlara rehber
olanlara selam olsun..."diye konuþtu.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Program
Geliþtirme Daire Baþkaný Cafer Tayyar Doymaz'ýn konuþmacý olarak katýldýðý çalýþtayda, Çorum'da yaþayan
gençler için din adýna neler yapýlabilir? sorusunun cevabý arandý. Daire
Baþkaný Doymaz konuþmasýnda; "Hz.
Peygamber zamanýndaki gençlerden
ve sahabe efendilerimizden örnekler
vererek bugünkü gençliðe sahip çýkýlmasý üzerinde durdu. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý olarak gençlerle ilgili birçok plan ve program düzenlendiðini
Çorumda da bu tür çalýþmalar için
uygun ortamýn olduðunu görmekten
büyük bir memnuniyet duyduðunu
ifade etti. Çorum Müftülüðü tarafýndan gençlikle ilgili böyle bir çalýþtayýn düzenlenmesinde emeði geçenlere gönülden teþekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladý.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Program
Geliþtirme Daire Baþkaný Cafer Tayyar Doymaz'ýn seminer sunumunun
ardýndan Ýl ve Ýlçe Gençlik Koordinatörleri gruplara ayrýlarak atölye çalýþmalarý yaptý. Öðle öncesi ve sonrasý
olmak üzere iki fasýlda gerçekleþtirilen çalýþtay da daha sonra atölye çalýþmalarýnýn sonuçlarý ve genel deðerlendirmeler yapýlarak rapor haline getirildi. Grup sözcüleri tarafýndan
öneri ve teklifler 5'er dakikalýk sürede
tüm katýlýmcýlara anlatýldý.
Ýl Müftülüðü Saymaný Abdullah Sanar, 37 farklý projeyi içeren Hizmette
Verimlilik Projesi ve Cami Öðrenci
Evi Projesi'ni detaylý bir þekilde anlattý.
Çalýþtay sonunda Ýl Müftü Yardýmcýsý
Selahattin Bozkurt, söz konusu çalýþtayýnçok verimli geçtiðini ifade ederek katýlýmcýlara teþekkür etti. Alýnan
kararlar neticesinde çalýþmalara bir
an önce baþlanarak 2016 yýlý mart
ayýnda tekrar bir araya gelinmesi temennisinin ardýndan çalýþtay sona
erdi.
MHP yeni yýlda kardeþlik mesajý verdi
MHP Çorum Ýl Baþkanlýðýndan yapýlan yeni yýl açýklamasýnda kardeþlik temasýna vurgu yapýldý
Milliyetçi Hareket Parti Çorum Ýl
Baþkan Vekili Orhan Özyol yazýlý bir
açýklama yaparak yeni yýldan beklentilerini dile getirdi.
MHP Ýl Baþkan Vekili Özyol açýklamasýnda "2015 yýlý Umutlarýn tüke-
Milliyetçi Hareket Parti Çorum
Ýl Baþkan Vekili Orhan Özyol
tildiði, Bin Yýllýk kardeþliðimizi bozma, Þahsi menfaatlerin Ülke menfaatlerin önüne geçme yýlý olmuþtur. Siyasal ve ekonomik açýdan
karmaþa ve kaos içinde geçmiþtir.
Ülkemiz adýna tatsýz, krizler, skandallar, operasyonlar ve polemiklerle dolu bir yýl olmuþtur. Ülkemizin
üniter yapýsý tehdit edilmektedir"
ifadelerini kullandý
MHP Çorum Ýl Baþkan Vekili Orhan
Özyol yazýlý bir açýklamasýnda þu
ifadeleri kullandý. "Bir sürü açýlým
adý altýnda yaþanan anlaþmazlýklar;
ortamý toplumsal gerginliðe getirerek, Türk Milletinin 1000 yýllýk kardeþliðimizi zedeleyecek boyutlara
ulaþmýþtýr. Geride býrakmaya hazýrlandýðýmýz 2015 yýlý ülkemiz ve insanlarýmýz adýna kayýp bir yýl ol-
muþtur. Devletimiz, halkýmýz daha
borçlu olmuþ, güven ortamý zedelenmiþtir. Birlik ve beraberlik ortamý bozulmuþ, yerine yarýnlarýna karamsarlýkla bakan bir toplum haline
gelmiþtir.Bu karanlýk tabloya raðmen geleceðe yönelik ümit ýþýðýyla
bakarak 2016 yýlýnýn Umut yýlý olmasýný temenni ediyorum.
Ýnancým odur ki, Türk Milleti kendine yönelen musibetlerden eninde sonunda kurtulacak, tehdit ve
tehlikeleri etkisiz kýlacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle 2016'nýn küslüklerin azaldýðý, kardeþliðin hakim
olduðu, üzerimizde þer hesap yapanlarýn hüsrana uðradýðý ve milletimiz için mutluluðun hüküm sürdüðü bir yýl olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum."
Çorum Valisi Ahmet Kara yazýlý bir
açýklama yaparak, yýlbaþý gecesinin
huzur ve güven ortamý içinde geçirilmesi için her türlü tedbirin alýndýðýný
açýkladý. Vali Kara yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý. "Gerek
ülkemiz gerekse dünyamýz için önemli geliþmelerin yaþandýðý, üzüntü ve
sevinçleriyle bir yýlý daha geride býrakýp, yeni bir yýla coþku ve umutla giriyoruz.
Vatandaþlarýmýzýn yeni bir yýla girme
heyecaný yaþadýðý Yýlbaþý günü ve gecesinde yeni yýlýn þehrimizde huzurlu
ve güvenli bir þekilde karþýlanmasý
için gerekli tüm tedbirler alýnmýþtýr. Çorumun cadde ve meydanlarýnda, alýþveriþ merkezlerinde,
eðlence yerlerinde yaya ve motorize ekiplerle emniyet görevlisi
arkadaþlarýmýz, Çorumlularýn daha rahat bir yýlbaþý geçirebilmeleri için görevlerinin baþýnda
olacaklardýr. Vatandaþlarýmýzdan
da görevlilerimizin görevlerini
yapmalarý esnasýnda anlayýþ ve
hassasiyet rica ediyorum.
Müreffeh yarýnlara ulaþýlmasý
yolunda inançlarýmýzý güçlendirerek 2016 yýlýnda da, tarihi ve
kültürel deðerleriyle, huzur ve
güveniyle, birlik ve beraberliðiyle Anadolu'nun önemli bir kenti
olan Çorum'un, geliþmesi kalkýnmasý
ve her alanda daha ileri bir seviyeye
ulaþmasý yönünde tüm kamu görevlilerimiz ve siz deðerli vatandaþlarýmýzýn da her zaman yanýmýzda hissettiðimiz destekleriyle, gayret ve çalýþmalarýmýza devam edeceðiz.
Saygýdeðer Çorumlu hemþehrilerimizin, kamu görevlilerimizin, basýn mensuplarýmýzýn yeni yýlýný tebrik ediyor,
yeni umutlar ve heyecanlarla karþýladýðýmýz 2016 yýlýnýn ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlýða barýþ, huzur
ve bereket getirmesini temenni ediyorum."
Vali Ahmet Kara
Osmancýk'a baðlý Ýncesu Köyünde bir evde çýkan yangýn umutlarý ve hayalleri de beraberinde yaktý.
Yangýnda, umutlarý
ve hayalleri de yandý
Osmancýk'ta meydana gelen yangýnda,
niþanlý olan oðullarý için düðün hazýrlýðý
içinde olduklarý öðrenilen çiftin evinde,
düðün için biriktirdikleri bir miktar para
ve altýnýn da yanan evin alevleri arasýnda kalmasý ailenin umutlarý ile beraber
hayallerini de yaktý.
Osmancýk'a baðlý Ýncesu Köyünde bir
evde çýkan yangýn umutlarý ve hayalleri
de beraberinde yaktý.
Edinilen bilgiye göre, Osmancýk'ýn Ýncesu köyünde yaþayan Sadýk ve Sevim
Tunçtan çiftine ait ahþap evde çýkan
yangýn güçlükle söndürüldü.
Sabah araziye giderken yanar vaziyette
býrakýlan sobadan yayýlan alevler ahþap
evi tamamen sardý. Niþanlý olan oðullarý
için düðün hazýrlýðý içinde olduklarý öðrenilen çiftin evinde, düðün için biriktirdikleri bir miktar para ve altýnýn da yanan evin alevleri arasýnda kalmasý ailenin umutlarý ile beraber hayallerini de
yaktý.
Araziye çalýþmak için giden çiftin evinde
çýkan yangýný gören komþularý ilk müda-
haleyi yapmaya çalýþmalarýna raðmen
alevlerle baþa çýkamadýlar. Köylüler tarafýndan Osmancýk itfaiyesine bildirilmesinin ardýndan olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangýna kýsa sürede müdahale ederek çevredeki evlere alevlerin
sýçramasýný önledi.
Tamamen ahþap olan evin bodrum kýsmýnda bulunan odun ve çam kozalaklarý
itfaiyecilerin iþini zorlaþtýrdý. Yýkýlma tehlikesi ile karþý karþýya olan ahþap evin
içinden yükselen alevlere müdahalede
zor anlar yaþayan ekipler, Osmancýk belediyesi fen iþleri müdürlüðü ekiplerinden yardým isteyerek olay yerine kepçe
gönderilmesini istediler. Yýkýlma tehlikesi
olan kerpiç duvarlarýn kepçe ile temizlenmesinin ardýndan yangýna müdahale
ederek söndüren itfaiye ekipleri kýsa süre sonra soðutma çalýþmalarýna baþladýlar. Çýkan yangýnda her hangi bir can
kaybý ve hayvan telefi olmazken maddi
kaybýn fazla olduðu bildirildi.
Yangýn ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.
Sayfa
5
MUTLU YILLAR
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin Yeni Yýlýný
kutlar, 2016’nýn saðlýk, mutluluk ve baþarýlar ile
dolu bir yýl olmasýný teminni ederim.
Ahmet Sami
CEYLAN
AK Parti Çorum Milletvekili
Kýymetli hemþehrilerimizin, tüm
esnafýmýzýn Yeni Yýlýný kutlar,
saðlýk ve mutluluklar dileriz
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Abdulkadir
Þahiner
Sungurlu
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
YENÝ BÝR YILA BAÞLARKEN
Demokrasi, özgürlük, hürriyet, adalet gibi vaatlerle dünya
Ýnsanlýðýnýn her geçen gününü arar duruma getirilmesine
çalýþanlardan kurtulmak azminde olanlarýn, ülkelerin ekonomilerini kayýt altýna almak bahanesiyle aslýnda kendi iktisadi im-paratorluklarýný kurma yolunda olanlarýn farkýna
varýp, iktisatta monarþi deðil demokrasi Ýsteyenlerin, her
þart karþýsýnda emek ve masraflarýný Ýnsanlýðýn karanlýktan
aydýnlýða çýkmasý yolunda feda edenlerin yeni yýllarýný candan kutlarýz.
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Recep
ÇATMA
Ünal
YAVUZ
Ýskilip
Belediye Baþkaný
Mecitözü
Belediye Baþkaný
Sayfa
6
MUTLU YILLAR
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin
Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk
ve baþarýlar ile dolu bir yýl geçirmelerini dilerim.
Muhammed
Esat EYVAZ
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve Bayat halkýnýn
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Ekrem ÜNLÜ
Bayat
Belediye Baþkaný
Alaca
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve
Boðazkale halkýnýn Yeni Yýlýnýzý
kutlar, esenlikler dileriz.
Osman
TANGAZOÐLU
Boðazkale
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Dursun
UZUNCA
Aþdaðul
Belediye Baþkaný
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin
Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk
ve baþarýlar ile dolu bir yýl geçirmelerini dilerim.
Mustafa
AYDIN
Dodurga
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Zeki ÞEN
Kargý
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Saygýdeðer hemþehrilerimizin ve tüm
milletimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk
ve baþarýlar ile dolu bir yýl geçirmelerini dilerim.
Ünal GEVÞEK
Remzi TORUN
Laçin
Belediye Baþkaný
Uðurludað
Belediye Baþkaný
Sayfa
7
MUTLU YILLAR
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Orhan
ATEÞ
Oðuzlar
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Hemþehrilerimizin ve oda üyelerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Necati
GÜL
Ziraat Mühendisleri
Odasý Baþkaný
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin
Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk
ve baþarýlar ile dolu bir yýl geçirmelerini dilerim.
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Hemþehrilerimizin ve Ortaköy halkýnýn
Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.
Taner ÝÞBÝR
Ortaköy
Belediye Baþkaný
Yeni yýlýmýzýn emeklilerimize, milletimize ve ülkemize
hayýrlý olmasýný dileriz.
TÜRKÝYE
EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ ÇORUM
ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU ADINA
ÞUBE BAÞKANI HIDIR KINIKLI
Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Muzaffer YILDIRIM
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý
Çorum’a, Çorumluya Özel...
Kýymetli hemþehrilerimizin ve tüm milletimizin
Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk
ve baþarýlar ile dolu bir yýl geçirmelerini dilerim.
DURU
ÇAMAÞIRHANE
Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Yeni
Yýlýnýzý kutlar; 2016’nýn hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.
Tosunoðlu
Kasabý
Sayfa
8
MUTLU YILLAR
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Tüm dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Ticaret Borsasý
Er Ticaret
Baþkaný
Ali BEKTAÞ
Tüm dost ve
müþterilerimizin Yeni
Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.
ÇORUM ZÝRAAT ODASI
Yönetim Kurulu adýna
Baþkan Mehmet SAYAN
Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Savaþ Giyim
Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýnýzý kutlar; 2016’nýn hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.
Þeker-Ýþ Sendikasý
Baþkaný
Sefer KAHRAMAN
Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Karabacak
Mobilya
Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýnýzý kutlar;
2016’nýn hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
Etap
Halý
Sayfa
9
GÜNDEM
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Alo Kar, Kimse var mý
Sokakta kalan yada bir þekilde sokakta kalmýþ olan insanlar için barýnma
ihtiyacýný karþýlayacak uygulama baþladý. 222 1 222 numaralý Alo Kar Hattý, yoldan kalanlar ve barýnma ihtiyacý içinde kalan vatandaþýn imdadýna yetiþiyor
Çorum'da kurulan Alo Kar Hattý, sokakta yaþayan yada bir þekilde sokakta kalmak durumunda kalmýþ
olan insanlara kýþ þartlarýnda maðdur olmamalarý için gereken desteði verecek. Herhangi bir nedenle
kýþ þartlarýnda sokakta kalmýþ olan
vatandaþlar Alo Kar Hattý'ný arayarak geçici barýnma ihtiyacýný karþýlayabilecek. Çorum'da sokakta yaþayan çok sayýda kimsenin olmamasýna raðmen Çorum Valiliði kýþ þartlarýnda herhangi bir nedenle dýþarýda
kalmak durumunda olan vatandaþlar için tedbirleri aldý. Özel Ýdare Misafirhanesinde bu durumda olan
vatandaþlarýn barýnma ihtiyacýný
karþýlamak amacýyla 12 kiþilik yer
ayrýldý.
YOLDA KALANLAR DA
222 1 222 NUMARALI
HATTI ARAYARAK YARDIM
ÝSTEYEBÝLECEK
Çorum Valiliði ve Ýl Özel Ýdaresi kýþ
þartlarýnda vatandaþlarýn maðdur
olmamasý için aldýðý tedbirlere bir
yenisini ekledi. Özel Ýdarenin görev
alaný içinde bulunan 4 bin 8 yüz 50
km lik yol aðý içinde kýþ þartlarýnda
yolda kalan vatandaþlar 222 1 222
numaralý telefonu arayarak yardým
isteyebilecek. 1152 yerleþin yerinde
yaþayan vatandaþlar 4 bin 8 yüz 50
km lik yol aðý içinde yolda
kaldýklarýnda Alo Kar
Hattý'ný arayarak yardým istediklerinde Özel
Ýdare'ye ait 27 greyder ve iþ makinasýyla kendilerine ulaþýlacak ve
maðduriyetleri giderilecek. Ýl Saðlýk
Müdürlüðü ve Jandarma ile irtibatlý
yapýlacak olan çalýþmayla yolda kalan vatandaþlar kurtarýlacak ve konaklama ihtiyaçlarý varsa devletin
çeþitli kurumlarýnda bu
ihtiyaç giderilecek.
)
0 (3 6 4
Hattý
22
222 1 2
Alo Kar
Çorum'da kurulan Alo Kar Hattý, sokakta yaþayan yada bir þekilde sokakta kalmak durumunda
kalmýþ olan insanlara kýþ þartlarýnda maðdur olmamalarý için gereken desteði verecek.
Bahçelievler Muhtarý,
hayýrseverlere çaðrý yaptý
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Kýzýltepe Kýþ aylarýnda maðdur olan vatandaþlara yardým edilmesi çaðrýsýnda bulunarak, ihtiyaç malzemelerini duyurdu
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, mahalle sakinlerinden
ihtiyaç içinde olanlar olduðunu söyleyerek özellikle okula giden öðrenciler için kýþlýk giyecek temin edilmesi için hayýrseverlere çaðrýda bulundu. Kýzýltepe açýklamasýnda ço-
cuklar için bot kaban ihtiyacý olduðunu ifade ederek bazý ailelerin gýda
ve kömür ihtiyacý olduðunu dile getirdi. Bahçelievler Muhtarý Hasan
Kýzýltepe, bir mahallede kimin neye
ihtiyacýnýn olduðunu en iyi muhtar
bilir diyerek, durumu iyi olan hem-
þehrilerimizin desteklerini bekliyorum, yardýmýn en güzeli alan elin
veren eli görmemesidir, bizde bu
konuda aracýlýk etmeye hazýrýz, ihtiyaçlarýn karþýlanmasý konusunda hayýrseverlerimizi muhtarlýðýmýzla irtibat kurmaya davet ediyorum" dedi.
Çorum’da yollar
buz pitine döndü
Uyarýlara raðmen gerekli tedbirler alýnmadý. Sürücüler zor anlar yaþadý
Çorum'da gece
saatlerinde baþlayan kar yaðýþý
þehri beyaza bürürken trafik sürücülerine ise zor
anlar yaþattý. Sabah saatlerinde
kentin birçok cadde ve sokaðý buz
pistine döndü.
Sabah saatlerinde
yola çýkan sürücüleri ise karla kaplanan yollarda
ilerlemekte zorlandý.
Sürücüler kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük
çekerken çok sayýda maddi hazarlý
kaza meydana
geldi.
Meteoroloji günler öncesinden
'kar geliyor' uyardý. Ancak uyarýlara raðmen gerekli
tedbirler alýnmadý.
Gece saatlerinde
baþlayan kar aralýk devam etti. Sabah saatlerinde
ise soðuk havanýn
da etkisiyle yollar
adeta buz bitsine
döndü. Kimi iþe,
kimi okula gitmek
için evinden çýktýðýnda bembeyaz
bir manzara ile
karþýlaþtý.
Belediye ekiplerince, kritik yollarda gerekli önlemler alýnmayýnca da
kazalar kaçýnýlmaz
oldu.
Çorumda trafik
adeta felç olurken
sabah iþe gitmek
için evlerinden çýkan vatandaþlar
yolda ilerlemekte
güçlük çekti. Yollarda tuzlama çalýþmalarý yapýlmamasý, maddi hasarlý trafik kazalarýna neden oldu.
Can kaybý ve yaralamanýn olmadýðý kazalar, zaman
zaman trafiði týkadý.
Araç konvoylarýnýn yaþandýðý bölgede trafik ekipleri de sürücülere
yardýmcý oldu. Belediye ekipleri ise
neredeyse karlar
erimeye baþladýktan sonra
þehir içinde tuzlama
çalýþmasý
yaptý.
Çorum'da gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý þehri beyaza
bürürken trafik sürücülerine ise zor anlar yaþattý.
Sabah saatlerinde kentin birçok cadde
ve sokaðý buz pistine döndü.
Sayfa
10
GÜNDEM
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
CHP'de Hasan Suvacý
mazbata aldý
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl
Baþkanlýðý görevine seçilen Hasan
Suvacý mazbatasýný aldý. Seçim kurulunda, partililerin de katýldýðý törenle mazbatasýný alan Hasan Suvacý yaptýðý açýklamada,
CHP'de küskünlükleri ortadan kaldýrýp
yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.
Cumhuriyet
Halk Partisi'nde Pazar günü yapýlan olaðan genel kurul toplantýsýnda mevcut il baþkaný Gürsel Yýldýrým'ýn karþýsýna aday olarak çýkan Hasan Suvacý, 10 oy farkla seçimi kazanmýþtý.
CHP'nin yeni il baþkaný Hasan Suvacý seçim
sonucunun kesinleþmesinin ardýndan seçim
kuruluna giderek mazbatasýný aldý. Mazbata törenine CHP merkez ilçe baþkaný Ali Rýza Suludere ile il ve merkez ilçe teþkilatý yöneticileri
de katýldý.
Yeni bir sayfa açmak istiyoruz
Seçim kurulunda mazbatasýný aldýktan sonra
açýklamalarda bulunan Hasan Suvacý, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiðini ve böyle bir
dönemde aldýklarý görevin kolay olmayacaðýný
ifade etti.
Namuslu ve ahlaklý siyaset yürüteceklerini dile
getiren Suvacý "Çorum halkýna yalan söylemeyeceðiz. Çorum'un yararýna olan iþlerin yanýnda, yanlýþlarýn karþýsýnda olacaðýz. Çorum kamuoyunun menfaatleri doðrultusunda siyaset
yapacaðýz" dedi.
Yeni yüzler ve yeni bir yönetim olarak CHP'de
CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere
Suludere'den
'Otopark'
Tepkisi!
Hasan Suvacý seçim sonucunun kesinleþmesinin ardýndan seçim kuruluna giderek mazbatasýný aldý.
yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Suvacý, "Küskünlükleri, dargýnlýklarý bir kenara býrakýp, hep birlikte el ele omuz omuza vatanýnýz
milletimizi için iyi þeyler yapmanýn gayreti içerisinde olacaðýz" þeklinde konuþtu.
"Örgütler çalýþmýyor" imajýný da ortadan kaldýr-
mak istediklerini dile getiren Suvacý, Çorum
halkýnýn da desteði ile güzel iþler yapacaklarýna
inandýðýný bildirdi.
CHP'liler mazbata törenini ardýndan Ata'nýn huzuruna çýktý. Anýtý ziyaret eden partililer saygý
duruþunda bulunarak Ýstiklal Marþý okudu.
CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere,
Çorum'da Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde yol kenarýna
park eden araçlardan 'otopark ücreti' adý altýnda para
alýnmasýnýn hiçbir yasal dayanaðýnýn bulunmadýðýný
söyledi.
Çorum'da son olarak bir vatandaþa otopark ücreti
nedeniyle Ankara 4. Ýcra Müdürlüðü tarafýndan Ýlamsýz Takipte Ödeme Emri çýkartýldýðýný vurgulayan Ali
Rýza Suludere, takip çýktýsý 330,60 TL olan otopark
borcunun 250 TL avukatlýk vekâlet ücreti, 10,75 TL
masraf, 46,84 TL harçla birlikte 638,19 TL'ye yükseldiðini hatýrlattý.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduðunu,
kiþi ve idarenin hukuk kurallarýna uymakla zorunlu olduklarýný hatýrlatan Suludere, "yollarýn Çorumlularýn
olduðunu ve satýlamayacaðýný özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
'YOLLAR ÇORUMLULARIN MALIDIR'
CHP'liler mazbata törenini ardýndan Ata'nýn huzuruna çýktý. Anýtý ziyaret eden partililer saygý duruþunda bulunarak Ýstiklal Marþý okudu.
Baro'nun yeni yýlda hukukun
üstünlüðü talebi var
Çorum Barosu yeni
yýl nedeniyle yayýnladýðý
mesajýnda hukukun üstülüðünün saðlanmasýna
vurgu yaptý
Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar yeni yýl nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Akpýnar
mesajýnda yeni yýlda "hukukun üstünlüðü-
Paralý otopark uygulamasýnýn yasal hiçbir dayanaðýnýn bulunmadýðýný ve bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiðini özellikle belirten CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere açýklamasýnda þöyle dedi:
"Bu konuda emsal karar olarak Aksaray Ýdare Mahkemesi'nin 2012/1552 Esas ve 2013/1066 Sayýlý Kararýnda, "Dava konusu iþlemin, kendi binasý yada parselinde otopark bulunmadýðý için cadde ve sokaklardaki genel otopark alanýndan yararlananlardan otopark
ücreti istenmesine iliþkin kýsmýnýn hukuka aykýrý olduðu sonucuna varýlmýþtýr' denilmektedir.
Ýdare Mahkemesi bu gerekçe ile Aksaray Belediyesi'nin yollardan otopark ücreti tahsiline iliþkin iþlemini
iptal etmiþtir.
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tüm þahýslar ve idare hukuk kurallarýna uymak zorundadýr. Yollar Çorumlularýn malýdýr. Kiþinin kendi malý, kendisine satýlamaz. Bu uygulama yanlýþtýr. Çorum Belediyesi otopark parasý olarak apartmanlardan paralar almaktadýr. Bu paralarý otopark fonuna koyup baþka
hiçbir yere harcamadan otopark yapmak zorundadýr.
Maalesef, Belediyemiz otopark yapmaktansa yollarýmýzý satmayý daha kolay bir uygulama olarak görmektedir. Paralý otopark uygulamasýnýn yasal dayanaðý yoktur. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir"
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, otopark
ücreti yüzünden icralýk duruma düþerek maðdur olan
çok sayýda kiþinin bulunduðunu tespit ettiklerini de
belirterek, bu vatandaþlardan borca itiraz etmelerini
isterken, itiraz dilekçesinin CHP Çorum Merkez Ýlçe
Baþkanlýðýndan temin edilebileceðini sözlerine ekledi.
nün saðlandýðý bir Türkiye özlemi" ifadesi
þýn yakalandýðý, kan ve gözyaþýnýn akmadýðý,
kullanarak huzurlu bir yýl dileðinde bulundu.
üstünlerin hukukunun deðil hukukun üstünlüðünün gerçekleþtiði, mutlu, üretken, huÇorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar
zurlu bir Türkiye özlemimizin gerçekleþmesimesajýnda þu ifadeleri kullandý. "Avukatlar;
yurttaþýn hak arayýþýnýn ve adalete ulaþmasý- dir. Bu duygularla meslektaþlarýmýzýn, tüm
nýn önemli sesidir.
Çorumlularýn ve ulusumuzun yeni yýlýný kutBarolar da Türkiye' nin hukuk devleti, deluyor, mutlu, saðlýklý, huzurlu bir yýl diliyomokrasi ve insan haklarý mücadelesinin en
ruz."
önemli örgütlü sesidir.
Yeni bir yýla giriyoruz.
Yargý 2015 de ne yazýk
ki güven kaybý yaþamýþ,
uzun süren tutukluluk
halleri maðduriyetlere
neden olmuþtur. 2015
yýlý Ülkemiz için sadece
yargý alanýnda deðil, her
açýdan çok sýkýntýlý ve
üzücü olaylarla geçmiþÇorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Þehir-Ýnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kiþitir. Yeni yýlda 2015 de
yaþanan acý olaylarýn
ler" projesi çerçevesinde "Ali Fuat Baþgil ve Gençlik" konulu söyleþi düzenleyecek
tekrarlanmamasýný diliÇorum Valiliði bir açýklama yayýnlayarak yeni yýlýn ilk gün- konulu 19 Mayýs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðyoruz.
lerinde yapýlacak olan söyleþi programýnýn detaylarýný
retim Üyesi Prof. Dr. Fahri Sakal tarafýndan söyleþi yapýlaYeni yýlda þehit haberlepaylaþtý. Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada þu
cak. Gençlerin ilgilerini kültürel alanlara çekmek, kültürel
ri, katliam haberleri isteifadeler kullanýldý. "Ülkemize ait milli deðerlerimizi tanýbaðlar oluþturmak, topluma kilit taþlarýný yerleþtirmek,
miyoruz. Kan ve gözyaþý
mak, tanýtmak, bu deðerleri sahiplenerek, gelecek nesilmilli kültür konusunda halkýmýzýn bilinçlenmesini saðlalere aktararak örnek oluþturmak amacýyla il Kültür ve Tudökülmesin, analar aðmak, kültürel mirasý korumak amacýyla, tüm halkýmýzý Ýl
rizm
Müdürlüðünce
planlanan
etkinlikler
kapsamýnda
ve
lamasýn, çocuklar ölmeMilli Eðitim Müdürlüðü ve Atatürk Anadolu Lisesi iþbirli"Þehir-Ýnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kiþiler" projesi
sin istiyoruz.
ðinde yapýlan bu ve diðer etkinliklere katýlmaya davet
çerçevesinde
4
Ocak
2016
Pazartesi
günü
Saat
14.00'te
Dileðimiz; 2016 da topediyoruz."
Devlet Tiyatrosu Salonunda "Ali Fuat Baþgil ve Gençlik"
lumsal huzurun ve barý-
Hitit söyleþilerinde Baþgil
ve gençlik konuþulacak
Av. Altan Akpýnar
Sayfa
11
GÜNDEM
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE
Ve asgari ücret bin 300 TL
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Soylu, asgari ücret miktarýný açýkladý. Devlet, sadece ilk yýl için destek saðlayacak
Türkiye'nin merakla beklediði asgari
ücret miktarý açýklandý. Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný Süleyman
Soylu asgari ücretin 1300 TL olduðunu duyurdu.
DEVLET YÜZDE 40'INI
KARÞILAYACAK
Süleyman Soylu, asgari ücret tespit
komisyonu çalýþmalarýný tamamladýðýný söyleyerek net asgari ücretin
1300 TL olmasý konusunda mutakabatýn saðlandýðýný belirtti. Soylu, görüþmelerin son toplantýsý öncesinde
sabah yaptýðý açýklamada, asgari ücretteki artýþýn iþverenlere yükünün
yüzde 40'nýn devlet tarafýndan karþýlanacaðýný ifade etmiþti.
DEVLET DESTEÐÝ SADECE
2016 ÝÇÝN GEÇERLÝ
ortaya koyduðu deðerlendirmelerde
belirttiði gibi asgari ücretin 2016'da
bin 3 yüz liraya ulaþabileceði konusundaki taahhüdünü bu masanýn etrafýnda paylaþmýþtýk. Hem iþveren tarafýna hem çalýþan tarafýmýz hem sen
dikalarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi
TOPLUMSAL BARIÞ ÝÇÝN
ÖNEMLÝ BÝR ADIM ATILMIÞTIR
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Süleyman Soylu açýklamasýnda "Bu
karardan milletimiz de çok memnun.
Toplumsal refah açýsýndan atýlan bu
adým hem milletimizin hem çalýþanlarýmýzýn hem de toplumsal barýþýmýzýn
önemli bir adýmý olarak nitelendirilmelidir. 2015 ve 2019 yýllarý birinci
sýçrama döneminden sonra reform
ve dönüþüm konusunda Türkiye'nin
en önemli yýllarýdýr. Üretimin, istihdamýn, büyümenin artmasýný önceleyen
asýl ekonominin tamamýnda kayýt dýþýnýn ortadan kaldýrmayý ifade eden
anlayýþý ortaya koymak istiyoruz. 64.
hükümet daha sonraki hükümetlerden elde ettiði birikim ve tecrübeyle
çalýþmalarýna kamuoyunun ve aziz
milletimizin izlediði heyecanla baþlamýþtýr. Reform ve eylemlerimizin kararlýlýðýmýz milletimizin þehadetiyle
gerçekleþmektedir" ifadelerini kullandý.
Gerek emekliye yansýttýðýmýz refah
payý yani aylýk seyyanen 100 yýlýk bin
200 liralýk katký gerek diðer deðiþiklikler ve iyileþtirmeler hem Türkiye'nin
üreten kesimine hem emek kesimine
hem giriþimci kesimine büyük bir heyecan vermektedir. 2003 tarihinden
itibaren yýllýk asgari ücretlerimizin no-
Asgari ücretin aylýk net 1300 lira olmasýndaki yükün 110 lirasý devlet tarafýndan karþýlanacak. Bu destek sadece 2016 yýlý için geçerli olacak.
TAAHHÜT GERÇEKLEÞTÝ
minal artýþlarý bir önceki yýla nazaran
ve enflasyondan arýndýrýlmýþ reel artýþlarý göstermektedir. 2003 yýlýndaki
yüzde 22'lik reel bir artýþ yaklaþýk
3.1'lik reel artýþý ifade etmektedir.
BAKAN SOYLU "ASGARÝ
ÜCRET BÝN 300 LÝRA
OLARAK BELÝRLENDÝ"
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Süleyman Soylu, yeni asgari ücretle
ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi.
"Yaptýðýmýz deðerlendirmeler ýþýðý altýnda 2015 yýlýndaki asgari ücret bin
lira 54 kuruþ seviyesindedir. 3 çocuklunun almýþ olduðu ücret bin bin 72
lira 80 kuruþtur. Bu yýl yapmýþ olduðumuz deðerlendirmede aþaðý yukarý
bin 116 liralýk net bir ücrete tekabül
edecektir. Ortaya koyduðumuz mutabakattan asgari ücretin 2 Aralýk'ta burada konuþtuðumuz gibi bin 300 liraya gelmesi halinde toplam brüt asgari ücret bin 647 lira, iþverene toplam
maliyeti bin 935 lira 123 kuruþtur. 1
Ocak itibarýyla asgari ücret bin 300 lira olarak belirlenmiþtir."
BAÞBAKAN DA
TWITTER'DAN DUYURDU
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Süleyman Soylu konuya iliþkin yaptýðý açýklamada " 2 Aralýk 2015 tarihinde baþladýðýmýz ve yaklaþýk 4 tur olarak gerçekleþtirdiðimiz bunun içerisinde de birçok kez biraraya geldiðimiz görüþmelerin son toplantýsýndayýz. Takdir edersiniz ki, ilk günde bu
masanýn etrafýnda bin 3 yüz liralýk net
bir ücrete ulaþmaya hedeflediðimizi,
1 Kasým seçimleri öncesinde sayýn
Baþbakanýmýzýn hem seçim sathý
mailinde, seçim meydanlarýnda hem
Baþbakan Ahmet Davutoðlu da, asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren bin
300 lira olacaðýný Twitter hesabýndan
duyurdu.
Baþbakan Davutoðlu, sosyal paylaþým sitesi Twitter hesabýndan "1 Ocak
itibariyle asgari ücret bin 300 TL olacak. Söz verdik, yapýyoruz. Milletimize hayýrlý olsun" paylaþýmýnda bulundu.
Yýlýn ilk sabahýna nasýl uyanacaksýnýz?
Birçok insan için yýlbaþý geceleri yemekleri, çeþit çeþit içecekleri, tatlýlarý, tuzlularý ve yemiþleri bol bol
tüketmek anlamýna geliyor. Ancak
istatistikler aþýrý yeme içmeye baðlý
sorunlarla hem o gece hem de yýlýn
ilk günü acil servislere baþvurularýn
artýðýný gösteriyor.
Yýlbaþý gecesi yiyeceklerin aþýrý ve
kontrolsüz tüketimi saðlýklý kiþilerde
bile bazý sorunlara neden olabiliyor.
Ancak uzmanlar diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalýðý, gastrit
ve ülser gibi kronik saðlýk sorunu
olanlarýn daha dikkatli olmasý gerektiðinin altýný çiziyor.
CÝPS YERÝNE KURUYEMÝÞ
Ýstatistiklere göre, yýlbaþý gecesi
aþýrý yeme içmeye baðlý sorunlarla
acil servislere baþvurularda artýþ
yaþandýðýný dile getiren Beslenme
ve Diyet Uzmaný Çaðatay Demir’in
iþaret ettiði en önemli nokta ise kalori kýsýtlamasý. Demir’e göre bunun için mesela, kalori içeriði fazla
olan cips yerine kuruyemiþler ter-
cih edilebilir. Ancak kuruyemiþlerin
de çok masum olmadýðý unutulmamalý, yað içeriði yüksek olduðundan tüketim miktarýna dikkat edilmeli.
Bireysel faktörüler göz önünde bulundurulmak kaydýyla Diyetisyen
Demir’in yýlbaþý gecesi için kuruyemiþ önerisi; “5-6 adet fýndýk, 5-6
adet badem, 2 ceviz, 10-15 kuru yaban mersini, 5-6 adet antep fýstýðý
tüketilebilir” þeklinde.
Yaný sýra kalori kýsýtlamasýna sabahtan baþlamak en doðrusu. Her gün
oldugu gibi kahvaltý, öðlen yemeði
ve ara öðünlerin mutlaka yapýlmasýnýn önemli olduðunu belirten Demir, öðünlerin atlanmamasý gerektiðine vurgu yapýyor. Yýlýn ilk saatlerini veya ilk gününü acil serviste geçirmek istemeyenler için yýlbaþý
sofrasýnda olmasý ve olmamasý gereken besinleri Diyetisyen Demir
þöyle özetliyor:
BÖREK VE PÝLAV
YERÝNE SALATA
Meyvelerden
gelen güzelikler
Ayva
Ayvanýn meyvelerinden hazýrlanan þurup ve kompostolar çocuk ishallerine karþý çok etkilidir.
* Ayva meyveleri, kalbe kuvvet verir ve rahatlatýr.
* Kalpteki sýkýntýyý, çarpýntýyý ve aðýz kokusunu giderir.
* Harareti ve ishali keser.
* Hazýmsýzlýðý giderir, mideyi ve baðýrsaðý kuvvetlendirir,
ince baðýrsak iltihabýný giderir.
* Vücut geliþimine yardým eder.
* Ayva, damar sertliðine, karaciðer tembelliðine iyi gelir,
* Tansiyonu düþürür, safrayý düzene sokar.
* Yapraklarýndan yapýlan
çay, kalp aðrýlarýna iyi
gelmekte, sakinleþtirici özelliði bulunmaktadýr.
* Meyvesinden
yapýlan reçel, sindirim sistemi rahatsýzlýklarýna
iyi gelir.
VE ZEYTÝNYAÐLI
“Ana yemek tavuk veya hindi olabilir. Yanýnda zeytinyaðlýlar ve salata
tüketilmeli, pilav, makarna, börek
gibi karbonhidratý yüksek besinlerden uzak durulmalý. Þerbetli tatlý
yerine meyve tatlýlarý veya sütlü
tatlýlar tercih edilmeli.
KURUYEMÝÞ VE MEYVENÝN
SAATÝ DE ÖNEMLÝ
Dikkat edilecek bir nokta da kuruyemiþ ve meyvelerin tüketim saati.
Kuruyemiþlerin yemekten ortalama
bir saat sonra yenmesinde fayda
var. Ayrýca yemekten yaklaþýk 2 saat sonra glisemik indeksi düþük
meyveler tüketilebilir.
Yýlbaþý softalarýndaki yüksek kalorili
besinleri tüketmenin mide baþta olmak üzere birçok rahatsýzlýða yol
açtýðýna dikkat çeken Beslenme ve
Diyet Uzmaný Tuðçe Kalaycýoðlu da
yýlýn ilk sabahýna saðlýklý uyanmak
için önerilerde bulundu.
Fazla karbonhidrat ve yað içeren
besinlerle akþamý geçirip, þiþkinlik
ve midede gaz þikâyeti yaþayanlara
rezene çayý içmelerini tavsiye eden
Kalaycýoðlu, gün boyunca içilecek
2,5 litre suyun ödemi atmaya da
yardýmcý olacaðýný söyledi.
DETOKS ÝÇÝN ELMA,
KEREVÝZ, ZENCEFÝL…
Kalaycýoðlu’nun yeni yýlý saðlýklý ve
zinde bir bedenle karþýlamak isteyenlere detoks için önerileri ise þu
þekilde: “Taze elma, kereviz suyu,
zencefil, maydanoz ve yarým limonun suyunu çýkarýp karýþtýrýp içebilirsiniz. Melisa ve papatya çayý vücudunuzun dinlenmesini saðlar.
Mate yapraðý gözlerinizin þiþkinliðini indirip ödem atmanýza katkýda
bulunur. Ihlamur aðrýlarýnýzý hafifletir. Hangi bitki çayýný tercih ederseniz edin içine mutlaka 1 çubuk veya
toz tarçýn katýn. Çünkü tarçýn antibiyotik etkilidir.”
BUGÜN
13:00 Haberler
13:30 2015’te Çorum – Yeni
14:45 Yýlbaþý Röportajlarý – Yeni
16:00 Haberler
16:30 Önce Saðlýk
18:00 Haberler
19:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir (Yýlbaþý Özel)
20:30 Haberler
21:00 2015’te Çorum – Yeni
23:00 Haberler
23:30 Yýlbaþý Röportajlarý – Yeni
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Yarým Kilo Limonda Yarým Kilo Çilekten Daha Fazla Þeker Vardýr
* Yýlda Yaklaþýk 100.000 Deniz Kaplumbaðasý Ve Yunus, Balina Ve Fok Balýðý Gibi
Deniz Memelileri Denizlerde Bulunan Plastik Kirliliði Yüzünden Ölüyor.
* Bambu Aðaçlarý Ýle Bina Yapýlabilir
Çünkü Çok Saðlamdýr
* Bir Ýnsandaki Toplam Damar Uzunluðu
150 Bin Km. Ve Dünya Ýle Güneþ Arasýndaki Mesafe Ýse 150 Milyon Km. Dir.
*En Kýsa Korku Hikayesi:dünyada Tek
Kalan Bir Kiþi Evdeyken Kapý Çalar
* Ýnsan Birinin Yüzünü Hatýrlamak Ýçin
Beyninin Sað Tarafýný Kullanýr.
* Dünyanýn En Sesli Hayvaný Balinadýr.
Fýsýldamasý Bile 188 Desibele Ulaþabilir.
Tarihte Bugün
31/12/1808 Fransýz kimyacý Joseph Louis Gay-Lussac sonradan kendi adýyla bilinecek olan gaz kanununu denklem haline
getirdi.
31/12/1921 Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin daðýtýlmasý için Batý Cephesi Komutanlýðý'na talimat verdi.
31/12/1946 ABD baþkaný Harry Truman
II. Dünya Savaþýnýn bittiðini resmen açýkladý.
31/12/1977 Cumhuriyet tarihinde ilk kez
gensoruyla hükümet düþürüldü: 218 güvenoyuna karþýlýk 228 güvensizlik oyuyla Ýkinci Milliyetçi Cephe (MC) iktidarý devrildi.
VEFAT EDENLER
TAHSÝN ÇELENK
Küçük Eymir köyünden gelme, Ramazan ve Ömer ÇELENK"in aðbeyi, Belediyeden emekli Tahsin ÇELENK vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
ÝSMAÝL SÝNÝNÇ
Büget köyünden gelme, Ali, Muharrem,
Ercan ve Emin SÝNÝNÇ"in babasý, Ýsmail SÝNÝNÇ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
EMÝNE ALÞAHÝN
Tatar Köyü' nden, Arif ALÞAHÝN' in eþi,
Servet, Gürsel, Muttalip ve Ahmet ALÞAHÝN annesi; Emine ALÞAHÝN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
MELEK YILMAZ
Örencik Köyü' nden gelme, Mehmet Ali
YILMAZ' ýn eþi, Mahsuni Þerif Parký Ýþletmecisi Hüseyin, Cuma ve Hasan YILMAZ
ile Hatice ARSLAN ve Gülendam YILMAZ'
ýn annesi; Melek YILMAZ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
31 ARALIK 2015 PERÞEMBE YIL : 1 SAYI : 29
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
BÝLGE
212 05 55
Bahabey Cd.34/A
ZÜLAL
227 76 78
Eþref Hoca Cd.21/A
‘Su potansiyeline göre
tarým’ toplantýsý yapýldý
2016 Yýlýnda kuraklýk beklenmiyor. Bakan Eroðlu tüm þehirlere yetecek su var açýklamasý yaptý
Ýskilip'te Ebussuud
konferansý
Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan
01.01.2016 Cuma günü Ýskilip
ve Ebussuud Efendi Özel konferansý düzenleniyor.
Ýskilip Metin Alkan Halkeðitim
Konferans Salonunda saat
15:00 baþlayacak konferansa
konuk olarak asýl mesleði avukatlýk olan, TRT 2 de Can Veren Pervaneler isimli programý
sunan, kendisini "söz hayati'dir;
inanç taþýyorum" sözleriyle anlatan, Hayati Ýnanç katýlacak.
Divan edebiyatýnýn üstadý, þair-
yazar, TRT´de ''Can Veren Pervaneler'' programýnýn sunucusu Hayati Ýnanç Ýskilip Kaymakamlýðýnýn davetlisi olarak Ýskilip´e geliyor.Ýskilip´li abide
þahsiyetlerden ''Mehmet Ebussuud Efendi´nin doðum yýldönümü münasebetiyle gerçekleþtirilecek program 1 Ocak
2016 Cuma günü Ýskilip Metin
Alkan Halkeðitim Konferans
Salonunda saat 15:00 baþlayacak tüm tüm Ýskilip halký daverlidir.
TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel
Eroðlu ile "Su Potansiyeline Göre Tarým"
konulu toplantý yaptý.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ýn da üyesi olduðu Tarým, Orman
ve Köyiþleri Komisyonu, çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde baþlarken, Komisyon Baþkaný
Recep Konuk baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný
yaptý. Komisyon üyeleri daha sonra Bakan
Veysel Eroðlu ile bir deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýya Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da
katýldý.
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu,
"2016 yýlýnda bir kuraklýk beklemiyoruz.
Kasým Aralýk ayýnda fazla yaðýþ olmadý
ama barajlarýmýzda þu anda ortalama yüzde 50 suyumuz var. Kar yaðýþlarý ile su seviyesinin yükseleceðini tahmin ediyoruz.
Toplantýya Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katýldý.
Herhangi bir sýkýntý yok" þeklinde konuþtu.
Kuraklýk olduðunda ne gibi tedbirler alýnacaðýyla ilgili deðerlendirme yapan Eroðlu,
Döner Sermayeden
vergi iptal edildi
Saðlýk çalýþanlarýna ödenen döner sermaye payýndan
vergi alýnmasý uygulamasýný Danýþtay iptal etti. Çorum'daki çok sayýda saðlýk çalýþaný artýk vergi kesintisi
olmadan döner sermaye paylarýný alacak
Döner sermaye yönetmeliðindeki, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine sebebiyet veren
hükümlerinin iptali için açýlan davada Danýþtay 4. Dairesi yürütmenin durdurulmasý kararý verdi.
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn
ve Ýletiþimden sorumlu baþkan
yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Döner
Sermayeden gelir vergisi kesilmesiyle ilgili yaptýðý açýklamada,"Döner sermaye yönetmeliðindeki, döner sermayeden gelir
vergisi kesilmesine sebebiyet veren hükümlerinin iptali için açtýðýmýz davada Danýþtay 4. Dairesi
yürütmenin durdurulmasý kararý
verdi. Dava, il saðlýk müdürlüðü
ile halk saðlýðý müdürlükleri ve
baðlý kuruluþlarýný kapsýyor. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Döner Sermaye Yönetmeliðindeki gelir vergisi kesilmesine dair
hükümlerin iptali için açmýþ olduðumuz dava ise devam etmektedir."
Dava hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý,"Saðlýk Bakanlýðý ve
Baðlý Kuruluþlarýn Taþra Teþkilatýnda Görevli Personele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile
Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý
birimlerde ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ile il Saðlýk Müdürlüðü'ne baðlý
birimlerde net performans puanýnýn belirlenmesine dair hükümlerde yer alan "gelir vergisi" ibarelerinin iptali için açtýðýmýz davada Danýþtay tarafýndan yürütmenin durdurulmasýna karar verildi.
Danýþtay kararýnda, 209 sayýlý
Saðlýk Ve Sosyal Yardým Bakanlýðýna Baðlý Saðlýk Kurumlarý Ýle
Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkýnda Kanun ile ek ödemelerin oraný ile
usul ve esaslarýný belirleme
konusunda Maliye Bakanlýðý'nýn uygun
görüþü ile Saðlýk Bakanlýðýna
Yönetmelik çýkarma yetkisi
verildiði, ancak
Yönetmelikte
dayanaðý olan
Kanun ile verilen yetkinin dýþýna çýkýlarak
yapýlacak ödemeler üzerinden ayrýca ver-
gi kesintisi yapýlmasý hususunda
da karar alýndýðý belirtilerek dava
konusu hükümlerde hukuka
uyarlýlýk bulunmadýðýna karar verilmiþtir. Ayrýca kararda vergi kesintisi yapýlmasý ya da yapýlmamasý yolundaki düzenlemelerin
ancak Anayasa'dan sonra en üst
norm olan Kanun ile konulup kaldýrýlacaðý ya da deðiþtirileceði belirtilerek, davaya konu Yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerde
verginin kanuniliði ilkesine de aykýrýlýk teþkil edildiði belirtilmiþtir."
Saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayelerinden gelir vergisi alýnmasýnýn adaletsizliðine yýllardýr
dikkat çekmelerine karþýn, idarenin bu konuda saðlýk çalýþanlarýný
maðdur ettiðini belirten Lafcý, "Diðer kamu kurumlarýnda görev
yapanlarýn ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemekte. Saðlýk
çalýþanlarýnýn döner sermayesinden hem gelir vergisi alýnýyor,
hem de emekliliðe yansýtýlmayarak ayrý bir maðduriyete yol açýlýyor. Bunun için biz de Saðlýk-Sen
olarak, döner sermayeden gelir
vergisi kesilmemesini yargýya taþýdýk. Yargý talebimizi haklý bularak, döner sermayeden gelir vergisi alýnmasýný saðlayan yönetmeliðin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu. Bu kararýn verildiði tarihten itibaren, kararýn
kapsadýðý il saðlýk müdürlüðü il
halk saðlýðý müdürlüðüne baðlý
çalýþanlarýn döner sermayelerinden gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir. Ayrýca, yönetmeliðin yayýnlandýðý 2012 yýlýndan
bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin de çalýþanlara iadesinin
yapýlmasý gerekmektedir. Geri
ödemelerin yapýlmasý için de görüþmelerimiz sürmektedir.
TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu, Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Veysel Eroðlu ile "Su Potansiyeline Göre Tarým" konulu toplantý yaptý.
"Ülkemize baktýðýmýz zaman 4 yýlda bir hafif kuraklýk gözüküyor. 6-7 yýlda birse þiddetli bir kuraklýk oluyor. Biz kuraklýða karþý
gerekli bütün tedbirleri alýyoruz. Biz 1971
ile 2015 yýllarýný mukayese ettik. Bu 45 yýllýk dönemde 12 defa kuraklýk yaþandý.
Bunlarýn 6'sý þiddetli kuraklýk. En þiddetli
kuraklýðý 1973 yýlýnda yaþamýþýz. Kuraklýk
yönetim planlarýný hazýrladýk bütün Türkiye'de. Bu konuda su sektörüne büyük yatýrýmlar yaptýk" ifadesini kullandý.
Þu ana kadar 2015 yýlýnda 310 tane barajda, 165 milyar metreküp suyu depolama
kapasitesine sahip olduklarýný dile getiren
Eroðlu, "87 barajda yaklaþýk 10 milyar
metreküp suyumuz var. Daha yaðýþlar
baþlamadý. Bütün þehirlerde yýlda 7 milyar
metreküp su kullanýyoruz. Bizim þu anda
bütün þehirlere yetecek suyumuz var. 223
tane sulama maksatlý barajýmýz var. 25
milyar metreküp suyumuz hazýr. Enerji
maksatlý 102 tane barajýmýz var. 32 milyar
metreküp su var" dedi.
Abdulkadir DURU
YENÝ BÝR KÝTAP DAHA
DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR?
ANLAYAN ANLAR
ANLAMAYAN AÐLAR
U
Þeytanýný kendi hizmetine
kullanmak istersen, ki þeytana kul
olmayasýn; hemen beðenmeye
bak, hiç beðenilmeyecek bir
þeyin bile beðenilecek tarafýný
bul ve beðenilen tarafýndan tut.
U Kendini daima beðenmeye
mecbur edersen þeytanýn sana
hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
.Ýçerik
.
.
.
..
20.TL
ANLAYAN
ANLAR
ANLAMAYAN
AÐLAR
Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun!
Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir.
Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu
geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr.
Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir.
Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr.
Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma.
Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade
etme!
Download

31 Aralık 2015.qxd - Kesin Karar Gazetesi