"Ar-Ge çalýþmalarýný
somut projelere
çevirmeye hazýrýz"
AK Parti'de
aday adayý
mülakatlarý baþladý
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)
Çorum Þube Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal ve
beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, Hitit ÜniverA
SAYF
sitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret 9’DA
ettikleri belirtildi.
07 MART
2015
CUMARTESÝ
AK Parti'de 7 Haziran'da yapýlacak 25.
Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi
aday adayý belirleme sürecinin önemli kriterlerinden biri olan mülakat çalýþmasýnýn genel
merkezde yapýldýðý bildirildi.AK Parti'den yapýlan
yazýlý açýklamada 34 milletvekili aday
adayýnýn, Ankara'ya giderek Genel
AYFA
Merkez'de mülakata girdikleri belirtildi. S7’DE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Meclisin ‘kadýna
þiddet’ duyarlýlýðý
CHP'li gençlerden
suç duyurusu
CHP Çorum Gençlik Kollarý
Baþkaný Veli Can Çalýkuþu partililer, Eda Þen, Ferdi Þimþek ve
Cem Demirci iþadamý kullandýðý ifadeler nedeniyle
Mehmet Cengiz hakkýnda SAYFA
DA
Cumhuriyet Savcýlýðýna suç 6’
duyurusunda bulundular.
Polisten fuhuþ
operasyonu
Ýl
Emniyet
Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri
operasyonda fuhuþ
yaptýklarý veya yaptýrdýklarý gerekçesiyle
çok sayýda þüpheliyi
gözaltýna aldý.Asayiþ
Þube Müdürlüðü polisleri
A
SAYF
Çorum Cumhuriyet Baþ- 6’DA
savcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda,...
ne
Ayhan Þamlý'nýn yeri
Kenan Kellerbaðý
Kenan Kellerbaðý
Þubat ayý Belediye Meclisi
toplantýsýnda üyelikten istifa
eden CHP Meclis Üyesi Ayhan
Þamlý'nýn yerine yeni bir isim geldi.
Ayhan Þamlý'nýn yerine
yedek sýradan gelen Kenan
YFA
Kellerbaðý, dün yapýlan S3A’DE
meclis toplantýsýna ilk defa
katýldý.
Ahmet Yabacýoðlu
"Ýslam dininin
ibadethanesi Camilerdir"
CHP li meclis üyesi Semrin Özkaleli
Çorum Belediyesi Meclisinin mart ayý toplantýsý
yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantý, kadýna þiddete tepki
içeren konuþmalarla baþladý.
AK Parti Meclis Üyesi Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, kadýna yönelik her türlü þiddetin acý ve ýzdýrap
veren, yaþam hakkýný tehdit eden, temel bir insan hakký
ihlali olduðunu belirterek,
"Toplumu derinden
yaralayýp zayýflattýðýna, aile birliðini zedeleyip, anne ve
çocuk saðlýðýný bozan son derece önemli bir halk saðlýðý
sorunu olduðuna, kadýna yönelik þiddetin katý töre,
gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meþrulaþtýrýlamayacaðýna, inanýyoruz. Hayat arkadaþlarýmýz, kardeþlerimiz,
annemiz, geleceðimizi emanet ettiðimiz evlatlarýmýz, kadýnlar, bu toplumun yarýsýný oluþtuAYFA
ran erkeklerle ayný haklara sahip bireylerdir. S3’DE
Bu nedenle, kadýna yönelik þiddete ortak
olmayacaðýz, seyirci kalmayacaðýz.
"Kadýnlarýn geleceðin
þekillenmesine katkýlarý büyüktür"
Mesajýna, "Evrensel insan haklarýnýn
vazgeçilmez ve ayrýlmaz parçasý olan kadýn haklarýnýn saðlanmasý yolunda yapýlan çalýþmalarýn simgesi olan 8 Mart, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de 'Dünya Kadýnlar Günü' olarak kutlanmakSAYFA 2’DE
tadýr" diyerek baþlayan...
8 MART
KADINLAR GÜNÜ
Mahir Odabaþý
SMMMO'dan
Rektör Alkan'a ziyaret
Çorum Serbest Muhasebeci
ve Mali Müþavirler Odasý
(SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerinin,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý
makamýnda ziyaret ettikleri bildirildi. 1-7 Mart Muhasebe Haftasý kapsamýnda kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret ederek Odanýn teknik ve
sosyal çalýþmalarýyla ilgili farkýndalýk
oluþturmayý amaçladýklarýný ifade
eden Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn ziyarette yaptýðý deðerlendirme de teknik olarak mesleki anlamda çok büyük bir potansiyele
sahip
olan
Çorum
A
SAYF
SMMMO'nun....
9’da
Ýslam tarihine baktýðýmýzda çocuklarýn, yaþlýlarýn, kadýnlarýn ayrý bir yerinin olduðunu görüyoruz. Öyle ki, savaþlarda bile bu sayýlan gruba dokunulmamasý tavsiye ediliyor.
KÖÞE YAZISI SAYFA 4’DE
"Dünyanýn
Sonu"
sahnelenecek
Çorum Belediyesi CHP Meclis
Üyelerinin "cemevlerinin ibadethane
sayýlmasý" ile ilgili teklifleri meclis toplantýsýnda reddedildi.
Belediye Meclisinin mart ayý
toplantýsýnda
CHP'li
üyeler
FA
"cemevlerinin ibadethane sayýl- SAY’de
3
masý" konusunu gündeme getirdiler.
Bölgede iþsizlik
oraný 6,2
Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya
illerini kapsayan TR83 bölgesinde iþsizlik oranýnýn 6,2, istihdam oranýnýn ise 46,7
olduðu belirtildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumundan konu
hakkýnda yapýlan açýklamada iþgücü araþtýrmasýnda, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý
yaþtakilerde iþsiz sayýsýnýn 2014 yýlýnda
2 milyon 853 bin kiþi olduðu ifade
A
SAYF
edildi.
5’DE
Açýklamada þu ifadeler yer aldý...
"TBMM'de en yüksek
kadýn katýlýmý AK Parti
döneminde gerçekleþti"
Rumi Bekiroðlu
S AY FA
5’DE
AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, "8 Mart
Dünya Kadýnlar
Günü" nedeniyle
yaptýðý
yazýlý
basýn
açýklamasýnda kadýnlara seçme ve
seçilme hakkýnýn
tanýndýðý 1934
yýlýndan bu yana
mecliste en yüksek
kadýn
katýlýmýnýn AK
Parti döneminde
gerçekleþtiðini
SAYFA 7’DE
belirtti.S
TEK
YILDIZ
2
07 MART
Vali Ahmet Kara
2015
HABER
CUMARTESÝ
2
‘‘Kadýnlarýn geleceðin
þekillenmesine katkýlarý büyüktür’’
Mesajýna, "Evrensel insan haklarýnýn
vazgeçilmez ve ayrýlmaz parçasý olan kadýn
haklarýnýn saðlanmasý yolunda yapýlan çalýþmalarýn simgesi olan 8 Mart, tüm dünyada olduðu
gibi ülkemizde de 'Dünya Kadýnlar Günü' olarak
kutlanmaktadýr" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara,
düne göre bugün kadýnlarýn ekonomik, sosyal ve
kültürel hayatýn içerisinde daha fazla rol almasýna
raðmen, her geçen gün de hak ettiði yeri bulmadýðýna dikkat çekti.
Özellikle son dönemde yapýlan yenilikler ile
Türkiye'de kadýnlarýn eðitim olanaklarýnýn, çalýþma
ve sosyal yaþamýn içinde yer alma olanaklarýnýn ve
niteliklerinin geliþtirildiðini kaydeden Vali Kara,
"Çünkü kadýnýn eðitimden, üretimden, iþ gücünden,
toplumdan dýþlanmasý toplumun gücünün yarýsýný
yok etmektir.
Kadýnlar, sadece nüfusumuzun yarýsý olmasý
itibarýyla deðil, anne olarak da son derece önemli bir
konumda bulunmaktadýr. Kadýnlar çeþitli alanlardaki baþarýlarý kadar yetiþtirdikleri nesillerle de ülkenin
geleceðinin þekillenmesine herkesten daha çok
katkýda bulunmaktadýrlar" dedi.
Kadýn haklarý konusunda yasal düzeyde önemli
adýmlar atýlmakla birlikte zaman zaman kadýna
yönelik þiddet konusunda üzücü olaylar yaþandýðýný
dile getiren Kara, Mesajýný þu ifadelerle tamamladý:
"Öncelikle kadýna yönelik þiddetin bir insanlýk
suçu olduðu unutulmamalýdýr. Kadýna yönelik þiddetin ve sonuçlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik
kurumlarýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýzýn ve tüm
vatandaþlarýmýzýn iþbirliði ve koordineli çalýþmasý ile
kadýnýn güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet
sunumunun yanýnda farkýndalýk oluþturma ve zihniyet dönüþümünün saðlanmasý son derece önemlidir.
Bu düþüncelerle, yaþamýmýzýn doðumdan ölüme
her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz
olduðunda desteklerini esirgemeyen, eðiten,
yetiþtiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki
sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren fedakâr kadýnlarýmýzýn; bilimde, kültürde, sanatta, sporda, iþ
yaþamýnda, kýsacasý hayatýn her alanýnda daha etkin
olmalarý dileðiyle, '8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü
kutluyorum."Haber Servisi
Ýskilip Belediyesi
Kent Arþivi büyüyor
YÜZME DERSÝ
VERÝLÝR
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
EKOL SPOR SALONU
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Ýskilip Belediyesi Kent
Arþivi
ve
Araþtýrma
Merkezi bünyesinde yeni
masalar kuruluyor. Bu kapsamda her yönden Ýskilip'i araþtýrmaya ve geliþtirmeye yönelik
çalýþmalar yapmak üzere Tarih
Masasý, Dil ve Edebiyat Masasý,
Sanat Tarihi ve Arkeoloji
Masasý, Ýlahiyat Masasý, Müzik
ve Folklor Masasý ile Doða,
Turizm ve Spor Masasý kuruluyor.
Belediyeden konu hakkýnda
yapýlan açýklamada, masalarda
çalýþacak isimlerin de konusun-
:
:
:
:
:
:
Aðaçlara su yürüme zamaný Artvin, Ardanuç ve Kadirli'nin kurtuluþlarý (1918)
Günün Þiiri
Alkol
Bir anlýk insaný keyfe daldýrýr
Ýçimde ciðeri bitiren alkol
Utanmayý düþünmeyi öldürür
Aklýmýzý alýp götüren alkol
Bekir Saðýr
Dinimize göre lanet edildi
Özgürlük alkole alet edildi
Düðünde bayramda nimet edildi
Bizi soyguncuya götüren alkol
da uzman gönüllülerden belirlendiði ifade edilerek, "Her
masa kendi alanýnda Ýskilip'in
mevcut
durum
raporunu
çýkararak, ileriye dönük yapýlabilecek çalýþmalarý belirleyecek
ve
uygulamaya
geçilecek.
Hazýrlanan çalýþmalarýn tamamý
iki kapak altýnda toplanacak"
denildi.Ýskilip Belediye Baþkaný
Recep Çatma ise Ýskilip içinde ve
dýþýnda yaþayan Ýskiliplilerin
Kent Arþivine önemli katkýlarda
bulunduklarýný belirterek mevcut belge ve bilgilerin üzerinde
çalýþýlýp geliþtirilmek üzere iþ
bölümü yapýldýðýný, söz konusu
masalarda
görev
yapmak
isteyenlere kapýlarýnýn her
zaman açýk olduðunu kaydetti.
Satanýn cebine para kattýrdý
Kimisinin hapislere attýrdý
Bazýsýna evi barký sattýrdý
Nice haneleri batýran alkol
Aþýk Bekir derki sözlerim haktýr
Þu alkol yüzünden derdimiz çoktur
Sarhoþ olan yerde düþünce yoktur
Her sorunu boþa getiren alkol
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,589
2,865
STERLiN 3,94
JPY YENi 0,215
2,590
2,867
3,95
0,216
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Dairesi idarecilerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Vergi Dairesi
yetkilileri fiþ vermeyen
iþletme hakkýnda kanuni iþlem yaptýlar.
Vergi Dairesi Müdür
Yardýmcýsý Halil Mat ise
öðrenciyi duyarlý davranýþýndan dolayý tebrik
etti ve hediye verdi. Haber Servisi
Yýl: 10 Sayý: 3025 07 MART CUMARTESÝ 2015
NÖBETÇÝ ECZANELER
YÝTÝK
Çorum vergi dairesinden almýþ olduðum
208451-208500 seri nolu 1 cilt kullanýlmýþ
fatura 25451-25550 seri nolu 2 cilt
kullanýlmýþ perakende satýþ fiþi
25601-25650 seri nolu 1 cilt
kullanýlmamýþ perakende satýþ fiþi
14601-14700 seri nolu 2 cilt gider
pusulasý kullanýlmamýþ Belgelerimi kaybettim.Hükümsüzdür.Ahmet adýgüzel TC
No:40114057316 No:40114057316
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
07.03.2015
Her geceyi Kadir, her gördüðünü Hýzýr
bil!Süleymân Ata Rahmetullahi Aleyh
Vergi Dairesi duyarlý
öðrenciyi ödüllendirdi
26. Vergi Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Hafta kapsamýnda Vergi Dairesi
yöneticileri bazý ilk ve
ortaokullarý ziyaret ettiler. Yöneticiler ziyaretlerinde "verginin önemi
ve alýþveriþlerde belge
almanýn ülke ekonomisine katkýsý'' konusunda
eðitimler verdiler.
Vergi Dairesi yöneticileri eðitimlerde öðrencilerden, yaptýklarý alýþveriþlerde mutlaka fiþ
istemeleri, verilmemesi
halinde ise Vergi Dairesine bildirilmesini istediler.
Vergi eðitimi yapýlan
Albayrak Ýlkokulunda 4.
sýnýf öðrencisi Berat
Eker, alýþveriþ yaptýðý bir
iþletmeden istediði halde kendisine fiþ verilmeyince durumu Vergi
04:33
05:59
11:58
15:09
17:46
19:04
Dinimizi nefsimize boðduran
Zihnimizi gafilliðe daldýran
Gönlümüzü cahillikle daldýran
Kalbimize girip oturan alkol
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Meyhaneye birahaneye saptýrýr
Keyfe zevke eðlenceye taptýrýr
Bize umulmadýk kaza yaptýrýr
Baþýmýza beli getiren alkol
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
YILDIZ AJANDA
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
3
Meclisin "kadýna
þiddet" duyarlýlýðý
Muzaffer Külcü
Zeki Gül
Semrin Kaleli
Çorum Belediyesi Meclisinin mart ayý
toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantý, kadýna þiddete tepki içeren konuþmalarla baþladý.
AK Parti Meclis Üyesi Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül, kadýna yönelik her türlü þiddetin acý ve ýzdýrap veren, yaþam hakkýný tehdit
eden, temel bir insan hakký ihlali olduðunu
belirterek,
"Toplumu derinden yaralayýp zayýflattýðýna, aile
birliðini zedeleyip, anne ve çocuk saðlýðýný bozan
son derece önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðuna,
kadýna yönelik þiddetin katý töre, gelenek gibi hiçbir
gerekçe ile asla meþrulaþtýrýlamayacaðýna,
inanýyoruz. Hayat arkadaþlarýmýz, kardeþlerimiz,
annemiz, geleceðimizi emanet ettiðimiz evlatlarýmýz,
kadýnlar, bu toplumun yarýsýný oluþturan erkeklerle
ayný haklara sahip bireylerdir. Bu nedenle, kadýna
yönelik þiddete ortak olmayacaðýz, seyirci kalmayacaðýz. Kadýna yönelik þiddete son vermek için el ele
verelim. Kadýna karþý þiddetle mücadelede,
toplumun bütün bireyleri olarak üzerimize düþen
görevi yapmak üzere kararlýyýz, biz de varýz" diyerek
sözlerini tamamladý.
CHP Meclis Üyesi Semrin Kaleli ise Özgecan
cinayetinden sonra, herkesin kendini o annebabanýn yerine koyduðunu ifade ederek,
"Hepimizin baþýna gelebilirdi, her anne-babanýn içi
titredi. Aðladýk, öfkelendik, isyan ettik. Özgecan
Aslan ve diðer tüm kadýn kurbanlar için çok geç
kaldýk. Kimi aileler, þu an bilinçsizce gelecekteki
"kadýna þiddet" vakalarýnýn ön hazýrlýðýný yaparken,
biz baþka "Özgecan"lar için gecikmeye devam ediy-
oruz. 14 Þubat'tan bugüne 10 kadýn cinayeti daha
iþlenmiþ. 2 gün sonra "Dünya Kadýnlar Günü" Yine
pek çok kurum, kuruluþ ve stk tarafýndan kadýn
konulu bildiriler, seminerler, paneller yapýlacak,
duyarlýlýk saðlanmaya çalýþýlacak.
Kadýna þiddetin ve kadýn cinayetlerinin tek
sorumlusu, kadýnlarmýþ gibi. Çoðunlukla bu etkinliklere kadýnlar katýlacak" þeklinde kaydetti.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise herkesin
Özgecan olayýnýn nasýl yaþandýðýný ve bugünlere
nasýl gelindiðini düþünmesi gerektiðini ifade ederek,
"Özgecan olayý bir sonuçtur. Bu toplumun fertlerini
oraya taþýyan þartlar nelerdir? Öncelikle bunun
ortaya çýkartýlmasý lazým. Bu noktaya gelirken nelerimizi kaybettik? Eðitim sistemimiz nedir? Bizim
medeniyet deðerlerimiz nasýl aþýndýrýldý da bu noktaya geldik. Esas olan bataklýðýn kurutulmasýdýr.
Sineklerle uðraþýrsak mikrobu ortadan kaldýramayýz.
Allah hiçbirimizi bu tür olaylarla imtihan etmesin.
Biz "cennet annelerin ayaðý altýndadýr" diyen bir
medeniyetin evlatlarýyýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ
"Ýslam dininin ibadethanesi Camilerdir"
Kent Park'ýn ihale
hazýrlýklarý baþladý
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Kent Park ihalesini önümüzde ki aylarda
yapmayý planladýklarýný açýkladý.
Belediye Meclisinin mart ayý toplantýsýnda
"Kent Park yapýmý için Ýller Bankasýndan
kredi kullanýmý" kararýnýn yenilenmesi ile
ilgili gündem maddesi görüþülerek karara
baðlandý.
Gündem maddesi hakkýnda
bilgi veren Baþkan Külcü, Kent
Park'ýn
projesinin
tamamlandýðýný ifade ederek, 33 milyon
liraya mal olacak parkýn ihale
ilanýnýn mart ayý sonunda ilan
edileceðini açýkladý. Baþkan
Külcü inþaatýn mayýs ayý ortalarýnda yapýlacaðýný kaydederek,
"Parký 2 yýl içinde bitirmeye planlýyoruz. Aþaðý Sanayi bölgesinin
bir kýsmý da kýsmen projeye dahil olacak"
dedi.
Gündem maddesi hakkýnda yapýlan açýklamanýn ardýndan "Kent Park yapýmý için
Ýller Bankasýndan kredi kullanýmý" ile ilgili
daha önce alýnan kararýn yenilenmesine oy
birliði ile karar verdi. Fatih AKBAÞ
Ayhan Þamlý'nýn yerine
Kenan Kellerbaðý
Çorum Belediyesi CHP Meclis Üyelerinin masýnda önemli görevler üstlenmiþtir.
"cemevlerinin ibadethane sayýlmasý" ile ilgili tekNeticede bu farklý uygulamalarýn hepside Ýslam dinine
lifleri meclis toplantýsýnda reddedildi.
mensup insanlarýn birliktelikleri ve inançlarýný yaþama
Belediye Meclisinin mart ayý toplantýsýnda CHP'li biçimindeki tercihleridir. Tek dinimiz vardýr oda Ýslam'dýr.
üyeler "cemevlerinin ibadethane sayýlmasý" konusunu
Ýslam dininin ibadethanesi de Camilerdir. CHP'nin
gündeme getirdiler.
vermiþ olduðu teklif, cemevlerinin ibadethane olarak
AK Parti Meclis Üyesi ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý sayýlmasý ve 5393 sayýlý Belediye kanununda ibadethanelAhmet Yabacýoðlu, gündem maddesi üzerine yaptýðý er için belediyelere tanýnan yetkilerin buralar içinde kulkonuþmada AK Parti hükümetinin özgürlükler ve dini lanýlmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
inançlarýn yaþanmasý konularýnda son derece radikal Anayasamýz, Kanun yapýcý TBMM'miz ve din iþlerinde
kararlar alarak insanlarýn inandýklarý gibi yaþayabilmeleri söz sahibi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz vardýr. Bir yasal
noktasýnda Türkiye'nin çok büyük yol kat etmesini düzenleme yapýlacaksa ilgili kurumlarýn görüþleri alýnarak
saðladýðýnýn altýný çizerek, "Bunlardan biriside Alevi TBMM tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bana göre talep
vatandaþlarýmýzla
alakalý
konulardýr.
Sayýn edilen bu karar siyasi bir karar olup TBMM tarafýndan
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve alýnmasý gerekli bir karardýr.Belediyelerin görev ve yetkiBaþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu, Alevi vatan- lerini düzenleyen 5393 Sayýlý Belediye Kanunu ve ilgili
daþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümleri
yönetmeliklere baktýðýmýzda, Belediye
konusunda toplantýlar düzenlemiþ,
Kanunun 14. Maddesi Belediye sýnýrlarý
sorunlarý bizzat birinci aðýzdan dinleme
içerisinde, mahalli müþterek nitelikte
inceliðini göstermiþtir. Hükümetimiz,
olmak þartýyla Belediyelerin Görev Yetki ve
Alevi çalýþtaylarý düzenleyip istiþareler
Sorumluluklarýný, 15. Maddesi Belediyenin
yaparak ilk aðýzdan sorun ve görüþlerini
Yetki ve imtiyazlarýný, 18. Maddesi de
almak, Dersim konusunda tarihi bir adým
Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini
atýp Alevi vatandaþlarýmýzdan devlet
düzenlemektedir.
adýna özür dileyerek alevi vatanAyrýca,
Belediye
Kanunun
30.
daþlarýmýzý onure etmek, okullarýmýzda,
Maddesinde de meclisin feshini gerektireDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarýna
cek hususlar zikredilmiþ ve "b" bendinde
Alevilik, Bektaþilik, Caferilik konularýný
"Belediyeye verilen görevlerle ilgisi
ilave ederek, Alevilere ve alevi kültürüne
olmayan siyasi konularda karar almasý,
deðer
verdiðini
ispatlamaktadýr"
durumunda Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bildirimi
dedi.Ýnsanlýk tarihinin birçok evresinde Ahmet Yabacýoðlu
üzerine Danýþtayýn kararý ile feshedilir."
dindarlarýn
zulüm
gördüklerini
denilmektedir. Belediyemiz, þehrimizde
inançlarýný istediði gibi yaþayamadýklarýný ifade eden yapýlan cami, cemevi, Kur'an Kursu gibi yerlere yapmýþ
Yabacýoðlu, "Biz her zaman insanlarýmýzýn inançlarýný olduðu ayni yardýmlar, her türlü imkâný ile sivil toplum
özgürce yaþamasýný savunduk ve savunuyoruz. Zaman kuruluþlarýnýn kültür faaliyetlerine vermiþ olduðu destekzaman aþýrýya kaçan ve din adýna zulüm edenler çýkabiliy- ler, neredeyse her mahallede açmýþ olduðu ve açmayý
or. Ancak bazý kesimlerin bu tür aþýrýlýklarý tüm dindar planladýðý kültür merkezleri ile bu konudaki hassasiyetini
insanlara mal edilemez. Ýslam dinimiz inançlarýn göstermektedir. Halkýmýz tarafýndan geçmiþ 5 yýlda yapserbestçe yaþanmasý konusunda her zaman müsama- mýþ olduðumuz icraatlarýn beðenildiði 2014 yýlýnda
hakâr olmuþ hatta garanti altýna almýþtýr.
yapýlan seçimlerdeki destekle ve son yapýlan ankette
Müslümanlar dinlerini yaþamak için meþreplerine Belediye Baþkanýmýzýn yüzde 70 oranýnda baþarýlý
uygun insanlarla bir araya gelmiþ, bu vesile ile çeþitli bulunuyor olmasý, Belediyemizin doðru yolda olduðunu
ekoller, mezhepler, tarikatlar, kültürler ortaya çýkmýþtýr.
ve doðru iþler yaptýðýnýn ispatýdýr.Halkýmýza ve sizlere
Ve bu birlikteliklerin sürdürülebilmesi için de dergah, teþekkür ediyor saygýlar sunuyorum" diyerek sözlerini
tekke, zaviye, cemevi gibi isimler alan mekanlar ortaya tamamladý. CHP Meclis Üyelerinin "cemevlerinin ibadeçýkmýþtýr. Bu yerler, ilmin ve güzel ahlakýn, birlik ve thane sayýlmasý" ile ilgili teklifleri yapýlan oylama oy çokberaberliðin, muhabbetin insanlar arasýnda yaygýnlaþ- luðu ile reddedildi. Fatih AKBAÞ
Tabip Odasýndan koordinasyon toplantýlarýna devam
Hasan Levent Çöphüseyinoðlu
Þubat ayý Belediye Meclisi toplantýsýnda üyelikten istifa eden CHP Meclis
Üyesi Ayhan Þamlý'nýn yerine yeni bir
isim geldi.
Ayhan Þamlý'nýn yerine yedek sýradan
gelen Kenan Kellerbaðý, dün yapýlan meclis
toplantýsýna ilk defa katýldý.
Kenan Kellerbaðý
Ayný zamanda CHP Meclis Grup Baþkaný
da olan Ayhan Þamlý'nýn yerine ise Grup
Baþkanlýðýna Hasan Levent Çöphüseyinoðlu
getirildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü meclisin
açýlýþýnda yaptýðý konuþmada her iki isime de
teþekkür etti. Fatih AKBAÞ
Çorum Tabip Odasý Uzman Hekimler Komisyonu'nun düzenlemiþ olduðu Koordinasyon
Toplantýlarý devam ediyor. Çorum'da görev yapan Kulak Burun Boðaz Uzmanlarý, Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Uzmanlarý ile Acil Hekimlerinin bir araya
geldiði organizasyonda ilk olarak, Ýstanbul'dan gelen
Cerrahpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz Bölümü Öðretim Üyesi ve Otolaringolojik Allerji
Derneði Baþkaný Prof. Dr. Salih Çanakçýoðlu bir sunum gerçekleþtirdi.Daha sonra ise Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak yaptýðý konuþmada katýlýmcýlara teþekkür ederek, bu tür toplantýlarýn hekimler arasý diyaloðun geliþtirmeye katkýlarý açýsýndan çok
önemli olduðunu vurguladý ve önümüzdeki günlerde
diðer branþ hekimler için de düzenleneceðini söyledi.
Uzman Hekimler Komisyonu Baþkaný Dr. Selim
Asaroðlu ise, ayný ilde görev yapan hekimlerin tanýþmasý kaynaþmasý ayný zamanda sorunlarýný dile getirmeleri açýsýndan bu tür toplantýlarýn önemli olduðunu
ifade ederek, sahada uyum içinde çalýþmanýn en etkili
yollarýndan birinin, 'hekimler arasýndaki iletiþimin'
güçlendirilerek saðlanacaðýný belirtti.Asaroðlu, "Güçlü
ve aktif bir Odamýzýn olmasý için, tüm hekimlerimizi
odamýza destek olmaya çaðýrýyoruz. Zira güçlü bir Tabip Odasý'na ilimizin ve tüm hekimlerimizin her zaman ihtiyacý olacaktýr" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
Öðrenciler kalite sertifikalarýný aldýlar
4
Mahir ODABAÞI
8 MART
KADINLAR
GÜNÜ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Hitit Üniversitesi öðrencilerine
yönelik olarak düzenlenen ve Hitit
öðrenci
konseyi,
Akademik
Araþtýrmalar Topluluðu ile Portvizyon
Grubunun organize ettiði Kalite Yönetim
Sistemi Eðitiminde baþarýlý olanlara sertifikalarý düzenlenen törenle verildi.
Sertifika töreninde Öðrenci Konseyi
Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Koca Kamu
Danýþmanlýk Genel Koordinatörü Bekir
Özsaçmacý'ya eðitim çalýþmalarýna verdikleri destekten dolayý teþekkür plaketi
verdiler.Kamu Danýþmanlýk - Eðitim Genel
Koordinatör Bekir Özsaçmacý ise yaptýðý açýklamada, "Alýnan eðitim öðrencilerin iþ hayatýnda katký saðlayacaktýr. Þöyle ki kalite
üzerine temellenen ve ticari faaliyetlerin her
geçen zamanda standart üzerine geliþmesi
kalite sistemlerinin gerekliliðini ve bunun
piyasa þartlarýnda uygulamaya yönelik
eðitimin alýnmasýyla alt yapýsýnýn oluþturulmasýný ortaya çýkarmýþtýr. Nasýl ki yabancý dil
ve program bilgisi aranan bir özellik olmaktan
çýkma noktasýna gelmiþ ise standartlarýn kalite
yönetim sistemleri bilgisi de ayný seviye de
deðerlendirilmelidir" dedi. Haber Servisi
"Mazotta ÖTV'yi
ka l d ý r a c a ð ý z "
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz,
Çorum
merkeze
baðlý
köylere
ziyaretlerde bulunduðunu kaydetti.
Konu hakkýnda açýklama yapan Solmaz, 7
Haziran'da gerçekleþtirilecek 25. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi öncesi ziyaretlerini
aralýksýz sürdürdüðü ve tarým ve hayvancýlýkla
uðraþan vatandaþlarla sohbet ederek sorunlarýný dinlediðini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnda tarým ve çiftçinin destekleneceðini, mazotta ÖTV'nin kaldýrýlacaðýný ve
mazot fiyatýnýn yarýya indirileceðini belirten
Solmaz, çiftçinin vergi yükünün de hafifletileceðini dile getirdi.
Solmaz, "Çiftçinin ürün ve prim bedelleri
ekim öncesi açýklanacak, ödemeler ise
zamanýnda yapýlacak. Aracýnýn çiftçiyi soymasýna son verilecek.Faiz ve tefeci, çiftçinin
korkulu rüyasý olmaktan çýkarýlacak"
ifadelerini kullandý.Tarýmsal üretimde kullanýlan tohum, gübre, mazot, tarým ilacý, elektrik gibi girdilerin yüksek maliyetinin de aþaðý
çekileceðini kaydeden Solmaz, "Çiftçilerimizin vergi yükünü de hafifleteceðiz. Ýnsafsýzca
vergilendiren bu düzen deðiþtirilecek,
çiftçimiz güçlü bir þekilde desteklenecek" þeklinde kaydetti.
"35 yýllýk bir partili olarak
ocaðýma eðri odun taþýmadým"
CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü dolaysýyla CHP üyesi kadýnlarla bir
araya geldi.
Sýla Düðün Salonu'nda yapýlan etkinliðe CHP Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe
Baþkaný Firdevs Yalçýn ile birlikte çok sayýda
kadýn katýldý.
Küresel kapitalizmin yarattýðý yoksulluk ve
þiddetin en çok kadýnlarý vurduðunu dile getirerek
sözlerine
baþlayan
Bozdoðan,
"Yoksulluðun ve savaþýn dayattýðý göçlerin
olumsuz sonuçlarýndan en çok kadýnlar etkileniyor. Dünyada olduðu gibi ülkemizde de
savaþýn yarattýðý yoksulluk, þiddet ve
tecavüzün sonuçlarýný kadýnlar bedenlerinde
ve ruhlarýnda yaþýyorlar" dedi.
"Hangi televizyon kanalýný açsak karþýmýzda kadýn bedeni üzerine kurulu programlar,
aile yaþamýný yerle bir eden, töre namus
cinayetleri ve berdel gibi çaðdýþý kurumlarý ön plana çýkartarak reyting rekorlarý kýran dizilerle karþýlaþýyoruz" diyen Bozdoðan,
"Bu durumu þiddetle kýnýyoruz. Yaþanabilir bir dünya yaratmak
adýna, eþitlik, özgürlük, demokrasi ve barýþ için mücadele
eden tüm kadýnlarýmýzýn, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Gününü kutluyorum" þeklinde kaydetti.
11 Mart Çarþamba günü saat 13.00'da CHP Ýl Binasýnda
yapacaðý bir basýn toplantýsý ile adaylýk açýklamasýnda bulunacaðýný dile getiren Bozdoðan, 29 Mart ve 7 Haziran'da
yapýlacak olan seçimlerin önemine de dikkat çekti.
Bozdoðan sözlerini þu ifadelerle tamamladý:
"Hepiniz biliyorsunuz 2011 yýlýnda yapýlan seçimlerde
þehir merkezinde en yakýn rakibime 300 fark attým. Ancak
daha sonra ilçelerden gelen oylarla az bir farkla 2 sýraya
düþtüm. Þimdi sizlerin de desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak
olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum.
Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyeti ve Çorum'u seven tüm
üyelerden destek bekliyorum.Bir önceki seçim çalýþmalarýn-
da olduðu gibi seviyeli ve kimseyi kýrmadan bir seçim çalýþmasý yürütüyorum.
Ýyi olan kazansýn diyorum. Bu bir
demokrasi yarýþýdýr. Partimiz çok çaðdaþ
ve demokratik bir karar vererek aralarýnda
Çorum'unda bulunduðu birçok ilde adaylarýný ön seçimle belirleyecek. Bu küçümsenecek bir karar deðildir. Yani bizim partimizde milletvekili olacak kiþiler parti liderinin iki dudaðý arasýnda deðildir.
Adayýnýzý sizler belirleyeceksiniz. Sizler
kimi isterseniz onu seçeceksiniz. Sizler
kimlere oy verileceðini, kimlere verilmeyeceðini çok iyi biliyorsunuz.
Cumhuriyetin nasýl yok edildiðine içiniz kan aðlayarak þahit oluyorsunuz. Bu ülkede analarýn gözyaþlarý kurumuyor. Ama bu düzen
böyle gitmez. Buna dur demek lazým.
Aydýnlýk günlerin gelmesini bir ana kadar
kimse isteyemez. Burada bulunan hepiniz
beni tanýyorsunuz. Þimdiye kadar, eðilmeden, bükülmeden, kimsenin adamý olmadan
siyasi bir mücadele yürüttüm. Bundan sonrada ayný çizgide olacaðýmdan kimsenin þüphesi olmasýn. 35 yýllýk bir partili olarak ocaðýma eðri odun taþýmadým. Sizi mecliste en iyi
þekilde temsil edeceðime inancým tamdýr. Bu
yürek, çaðdaþ bir Türkiye ve Cumhuriyet'i
koruyup kollamak için hep çalýþacaktýr. Ben
bu toplantýyý 8 Mart'ta yapacaktým ama partimin farklý programlarý olur diye bugüne
aldým. Benim için milletvekilliði deðil, önce
Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Çocuklarýnýzý
hatta torunlarýnýzý düþünerek sandýða gidip ve en doðru kararý vereceðinizden hiç þüphem yok. Þimdiden vereceðiniz destekler için
hepinize teþekkür ediyorum." Haber Servisi
Ýslam tarihine baktýðýmýzda çocuklarýn, yaþlýlarýn,
kadýnlarýn ayrý bir yerinin olduðunu görüyoruz. Öyle ki,
savaþlarda bile bu sayýlan gruba dokunulmamasý tavsiye ediliyor. Ecdadýmýz Çanakkale savaþýnda yaralanan bir düþman
askerinin cebinden çýkardýðý fotoðrafa hasretle baktýðýný görünce
yanýna yaklaþýyor ve resmin kim olduðunu sorduðunda tek baþýna yaþayan yaþlý annem deyince elindeki son yiyeceðini ona
veriyor. Bu davranýþa hayretle bakan askere ' dini dili ne olursa
olsun anneannedir. Ben ölürsem geride kimsem yok, ama sen
ölürsen yaþlý annen var' diye tarihi bir ders veriyor.
Günümüzün modern dünyasýný baktýðýmýzda þiddet
gören kadýnlar, savaþlarda aðlayan kadýnlar, doðal afetlerde yine
en çok sýkýntýyý çeken kadýnlar. Özellikle olasý doðal afetlere,
yangýnlara karþý kadýnlarýn eðitimini önemsemek zorundayýz.
Bir milletin zirveye çýkmasýnda da, hezimete uðramasýnda da kadýnýn rolü büyüktür. Kadýn dünyaya getirdikleri
çocuklarý sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eðitim kaynaðý,
onlarý her türlü sýkýntýya ve kedere dayandýrdýklarýndan sabýr
kaynaðý, iþlerini en güzel ve doðru þekilde yapmalarý için örnek
olduklarýndan ve öðüt verdiklerinden dürüstlük kaynaðý;
dertlilere, hastalara yardýma koþtuklarýndan merhamet ve ümit
kaynaðýdýr. Kadýn her þeyden önce gelecek nesillerin þekillenmesinde en önemli mihenk taþýdýr. Bu taþa gereken deðerin verilmesi ve her þeyden önemlisi sorunlu deðil, sorumluluðunun
farkýnda olacak bir neslin yetiþmesi için saðlam zemine oturmasý
elzemdir. ''Kadýn erkeðin esiri deðil, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamýyla ortaðýdýr'' (M.Gandhi) Öyleyse bu ortaklýkta sevgi, saygý, hoþgörü esas olmalý. Zaman zaman basýndan
üzülerek izlediðimiz zalimane davranýþlar eþler arasýnda asla
yaþanmamalýdýr. Yaþandýðýnda bunun en büyük bedelini kadýn
öder, çocuklar öder velhasýl toplum öder. Bu baðlamda bir
düþünür derki;
''Havayý geldiði gibi, rüzgârý estiði gibi, kadýnlarda
olduðu gibi kabul edilmeli''
Bu baðlamda tüm annelerimizin, bacýlarýmýzýn kadýnlar
gününü en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, bir gün deðil her gün
olsun temennisiyle saðlýk sýhhat ve afiyetler diliyorum.
*
8 MART BÝR GÜN SANA YETMEZ KADIN
ÖZE DÖNMEYÝNCE DERDÝN BÝTMEZ KADIN
Dünyada günler, haftalar paylaþýlmýþ
Herkes kendine düþen bir hisse almýþ
Sözde kutlanmýþ, özde içi boþ kalmýþ
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
Ana olarak, eþ olarak aðlayan kadýn
Bir hiç uðruna harcanan yine kadýn
Çözülebilir mi derdin adým adým?
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
Ailenin ve toplumun temeli kadýn,
Allah katýnda her daim yücedir adýn
Buna raðmen arka planda sen kaldýn
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
Kime iyilik edeyim diye sordu bir Sahabi
Annene, annene diye söyledi üç kez Nebi
Kadýna hak, hukuk asrý saadette verildi
Ýnsanlýk bunu iþine geldiði gibi çevirdi
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
Bir yandan kadýnlar günü kutlanýr
Diðer yandan yine þiddet uygulanýr
Kimi ölür, kimi aðýr yaralý kalýr
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
MAHÝR ne söylerse doðru söyler
Kýrýlýr kadýna kalkan o hain eller
Ah bunu bir anlayabilse dinleyenler
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
(Mahir Odabaþý)
EMEP Genel Baþkaný
Gürkan bugün Çorum'da
Emek Partisi
(EMEP) Genel
Baþkaný Selma
Gürkan, 7 Mart
Cumartesi günü
Çorum'a geliyor.
EMEP Ýl
Teþkilatýndan
yapýlan açýklamada
Gürkan'ýn, 8 Mart
Dünya Emekçi
Selam Gürkan
Kadýnlar Günü
nedeniyle EMEP Ýl
Mart Cumartesi günü saat
Örgütü tarafýndan düzenlenen
13.00'de Rüyam Düðün
etkinliðe katýlacaðý belirtildi.
Salonu'nda yapýlacaðý ifade edilAçýklamada programýn 7
di.
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
"Taþeron ýsrarýndan
vazgeçilmelidir"
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý yazýlý
basýn açýklamasýnda Saðlýk Bakanlýðý'nýn taþeronlaþma ýsrarýna tepki gösterdi.
Saðlýk Sen olarak kamuda tek tip istihdamý savunduklarýný ve sözleþmeli kamu görevlilerinin kadroya
geçmesine öncülük ettiklerini dile
getiren Lafcý, "Vekil ebe
hemþireler, kamu dýþý aile saðlýðý
merkezi çalýþanlarý ve 4/C'liler
kadro
beklerken,
Saðlýk
Bakanlýðý'nýn acil saðlýk hizmetleri için taþeron üzerinden hizmet
alýmý yapacak olmasý kabul
edilebilir bir durum deðildir"
dedi.
Kamu hizmetlerinin, kadrolu
kamu görevlisi tarafýndan verilmesi gerektiðinin altýný çizen
Lafcý, "Saðlýk gibi hayati bir
konunun bu temel ilkeden uzak
görülerek taþeron üzerinden
hizmet alýmýna gitmesi, emek H.Nuri Lafcý
sömürüsünü teþvik etmektedir.
Ayrýca ayný ambulanstaki ayný okul mezunu iki çalýþandan birinin taþeron diðerinin kadrolu olmasý iþ barýþýný
olumsuz yönde etkileyecek önemli bir faktördür.
Bozulan iþ barýþý ise saðlýk hizmetlerinin kalitesinin
düþmesine veya hasta-çalýþan arasýndaki iliþkinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecektir. Saðlýk
Bakanlýðý'nda yýllýk her branþtaki toplam istihdamýn 12
binlerde olmasý farklý branþlardaki açýðý karþýlamakta
yetersiz kalmaktadýr. Saðlýk hizmetlerinde, personel
açýðý taþeron eliyle deðil, kadrolu
istihdam
yapýlarak
sorun
çözülmelidir. Devlet eliyle kayýt
dýþýlýðý ve emek sömürücülüðü
yapýlmasý kararýndan en kýsa
sürede vazgeçilmelidir" þeklinde
kaydetti.
Lafý
açýklamasýný
Saðlýk
Bakanlýðý'na þu çaðrýyý yaparak
tamamladý:
"Taþeron eliyle hizmet alýmýndan vazgeçmesi, kadrolu kamu
görevlisi alarak, hem iþsizliðin
azaltýlmasýna katký sunmak, hem
de hizmet sunumunda kaliteyi
yükseltmesi gerekmektedir. Bir
kamu görevlisinin görevi baþýndaki sorumluluklarý yasayla belirlenmiþ iken, taþeron üzerinden bu hizmeti görenlere
yüklenebilecek sorumluluklar ne kadar yerine getirilecektir?"
MHP köylerde teþkilatlanýyor
Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapýlan açýklamada, Merkez Ýlçe'ye baðlý köylerde teþkilatlanma
çalýþmalarýna hýz verildiði bildirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe
Baþkanlýðý koordineli bir þekilde yürüttüðü teþkilatlanma çalýþmalarý kapsamýnda Çalkýþla, Mühürler ve
Türkayþe
Köylerinde
teþkilatlanarak temsilcilerini atadý.
MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Sinan Özcan, Ýl
Baþkan
Yardýmcýlarý
Sinan Eryücel, Murat
Ceyhan, Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, Ýlçe
Baþkan Yardýmcýlarý Hakan Seyrek, Ercan Fýndýkçý ve
bir grup partiliyle köylere çýkartma yaptýlar.
Gerçekleþtirilen çalýþmalar kapsamýnda Çalkýþla
Köyü Temsilciliðine Bilal Uçar,
Mühürler Köyü temsilciliðine
Hüseyin Bekçi ve Türkayþe Köyü
temsilciliðine Fatih Kaya getirildi.
Ziyaretlerde konuþan MHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan,
mahalle ve köy teþkilatlanma çalýþmalarýnda büyük bir ivme kat ettiklerini belirterek, "Tüm vatandaþlarýmýza ulaþarak dertleriyle
hemhal olup, sevdamýzý davamýzý
ilmek ilmek, nakýþ nakýþ, motif
motif gönüllere dokuyacaðýz. Üç
hilalin mührünün vurulmadýðý
mahalle ve köy kalmayacak" dedi.
Köylerimizin ve çiftçilerimizin yaþadýðý sorunlarý
tespit ettiklerini belirten Özcan, AK Parti Ýktidarý döneminde çiftçilerin artan mazot ve gübre fiyatlarý
nedeniyle üretim yapamaz, yaptýðý üretimden de para kazanamaz
hale geldiðini söyledi.
Çiftçinin, esnafýn, memurun
ve asgari ücretle çalýþan iþçinin
sorunlarýna duyarsýz kalan ve
kendi ikbalinin derdine düþen AK
Parti iktidarýna en güzel cevabýn
sandýkta verileceðini kaydeden
Özcan, 7 Haziran'ýn bir milat olacaðýný ve Allah'ýn izni ile bu karanlýk gidiþatýn sona
ererek Milliyetçi Hareket'in iktidarý ile sadece köylü ve
çiftçilerin deðil herkesin hak ettiðini alacaðýný kaydetti.
"Dünyanýn Sonu" sahnelenecek
"Dünyanýn Sonu.net" isimli oyun, 16 Mart
2015 tarihinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda
sahnelenecek.Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý, Uður
Babürhan'ýn yönettiði 2 bölümden oluþan müzikliþarkýlý-danslý komedi oyunu, 16 Mart 2015 Pazartesi
günü saat 20.00'de izleyici karþýsýna çýkacak.
Süheyl & Behzat Uygur kardeþler, Mustafa Önder
Keskin, Kahraman Sivri ve Baþak Ýlhan'ýn sahneleyeceði oyunun kostümlerini Türkan Kafadar,
koreografisini ise Ömer Yýlmaz hazýrlayacak.
Oyunun konusu ise þu þöyle:
"Oyunda, eski parlak günlerine tekrar dönmeye çalýþan, bunalýmdaki bir yazar (Ziya) ve ona
yardýmcý olmaya çalýþan beceriksiz ilham perisinin
(Tarhun) hikayesi absürt bir dille anlatýlýyor.
Ziya, "Dünyanýn Sonu" adlý, Türkiye'de
kýyameti konu alan bir kitap yazmaktadýr. Ama aþk
acýsý ve yaþadýðý týkanma yüzünden kitabýný bir
türlü bitiremez. Tam umutsuzluða düþtüðü bir
anda çýkagelen Tarhun, sanýlandan çok farklý, kaba saba
"erkek" bir ilham perisidir. Ýlginç ve aykýrý yöntemlerle
Ziya'ya kitabý yazmasýnda yardýmcý olmaya çalýþýr.
Konudan konuya atlayan ikili, Ay'ýn dünyaya çarpmasý,
Haliç'te mutasyona uðrayýp Ýstanbul'a saldýran dev
midyeler, insanlýðýn sonunu getiren bir zombi salgýný,
dünyayý yok eden makinelerin istilasý gibi senaryolar
arasýnda cebelleþip durular fakat Ziya aradýðýný bir türlü
bulamaz. Dünyanýn sonunu nasýl getirmelidir? Tüm
varlýðýyla bu sona odaklanmýþken, farklý bir sonla hayatý
deðiþir. Dünyanýn Sonu'nun sonuyla…"
Devlet Tiyatro Salonu Giþesi'nde satýþa sunulan
biletler, ayrýca Komagene Çið Köfte Fatih Caddesi ve
Gazi Caddesi þubelerinde ve Yiðitoðlu Ticaret'ten de
temin edilebilir.Uygur kardeþler, tiyatro öncesinde de
saat 16.30'da Komagene Çið Köfte Gazi Caddesi
þubesinde vatandaþlarla biraraya gelecekler. Haber
Servisi
5
Genç iletiþimcilere
Giriþimcilik tavsiyeleri
Bilge Kaðan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinde "Giriþimcilik
Haftasý" nedeniyle bir söyleþi
düzenlendiði belirtildi.
Söyleþiye konuþmacý olarak Ticaret ve Sanayi Odasý
Genç Giriþimciler Komisyonu
üyeleri Sinan Özdilli ile Fahrettin Öztemiz katýldý.
Okuldan yapýlan açýklamada Ticaret ve Sanayi Odasý
Genç Giriþimciler Komisyonu
tarafýndan düzenlenen "Ben
Genç Giriþimciyim" projesi
kapsamýnda gerçekleþtirilen söyleþiye TSO
Genç Giriþimciler Komisyonu Baþkaný Can
Çabuk, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi
Fatih Þenöz'ün de katýldýðý ifade edildi. Bilge
Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
konferans salonunda gerçekleþtirilen etkinlikte Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür
Yardýmcýlarý Yusuf Renkli, Ýsmail Hançer ile
birlikte öðretmenler ve öðrenciler hazýr bu-
lundu.TSO Genç Giriþimciler Komisyonu
üyeleri Sinan Özdilli Ýle Fahrettin Öztemiz
yaptýklarý konuþmalarda, hedef belirlemenin
önemini vurgulayarak, giriþimcilik ruhunun
önemine dikkat çektiler. Özdilli ve Öztemiz
daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtladýlar.
Okul Müdürü Mustafa Güneysu TSO
Genç Giriþimciler Komisyonu Baþkan ve üyelerine katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.
Arif Ersoy'dan "Kadýnlar
Günü" mesajý
AK Parti Çorum Milletvekili aday
adayý Prof.Dr. Arif Ersoy "8 Mart
Kadýnlar Günü" nedeniyle kutlama
mesajý yayýmladý.
Mesajýna, "Kadýnlarýmýz toplumsal
yaþamýn her kademesinde üstlendikleri eþiz
roller ile insan hayatýnýn en etkin bireyleri
konumunda yer almaktadýrlar" ifadeleriyle
baþlayan Arif Ersoy, "Varlýklarýný insanlýk
adýna büyük deðer olarak kabul ettiðimiz
kadýnlarýmýz ortaya koymuþ olduklarý fedakâr
duygular içerisinde görev üstlendikleri her
çalýþmada, hem ailelerinin etkin birer bireyleri olduklarýný hem de ülke kalkýnmasýnda
pay sahibi olduklarýný açýkça göstermektedirler" dedi.Toplumsal geliþmiþlik seviyesinin
en önemli göstergelerinden birisi olan kadýna
saygýnýn, kadýna verilen deðerin, kadýnýn hak
ve sorumluluklarýn çaðdaþlýk seviyesinin en
çarpýcý kriterleri olduðunu belirten Ersoy,
"Toplumlar geliþmiþlik yolunda hýzla ilerlemek istiyorlarsa, toplumsal yapýsýný insan
üzerine kurmalýdýr. Ýnsan üzerine kurulan
toplumsal yapýnýn merkezine de kadýný koymalýdýr. Özellikle devlet yönetimi ve milletin
temsili anlamýnda kadýnlarýmýza çok büyük
görevler düþmektedir. Kadýnsýz bir devlet
Arif Ersoy
yönetimi ve millet temsili düþünülemez.
Kadýnsýz siyaset aksak ilerleyen bir
demokrasinin göstergesidir ki, bu durum
toplumsal yapýmýz açýsýndan ciddi bir eksikliði ifade etmektedir. Bu anlamlý gün vesilesiyle, þehrimize, milletimize, ülkemize ve tüm
dünya halklarýna, kadýn eli deðmiþ, kadýn
ruhunun zengin ýrmaðýndan beslenmiþ,
sevgi, saygý ve þefkatle var olan bir dünya
diliyorum. Kadýnlarýmýza vereceðimiz deðer
ölçüsünde güzel yarýnlar diliyorum. Tüm
dünya kadýnlarýnýn 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü'nü kutluyorum" dedi.
Bölgede iþsizlik oraný 6,2
Samsun, Tokat, Çorum
ve Amasya illerini kapsayan
TR83 bölgesinde iþsizlik
oranýnýn 6,2, istihdam oranýnýn
ise 46,7 olduðu belirtildi.
Türkiye
Ýstatistik
Kurumundan konu hakkýnda
yapýlan
açýklamada
iþgücü
araþtýrmasýnda,
Türkiye
genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsýnýn 2014
yýlýnda 2 milyon 853 bin kiþi
olduðu ifade edildi.
Açýklamada þu ifadeler yer
aldý:
Ýþsizlik oraný ise %9,9 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný erkeklerde %9 kadýnlarda
ise %11,9 oldu. Ayný yýlda tarým dýþý iþsizlik
oraný %12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaþ
grubunu içeren genç iþsizlik oraný %17,9
iken, 15-64 yaþ grubunda bu oran %10,1
olarak gerçekleþti. Ýstihdam edilenlerin sayýsý,
25 milyon 933 bin kiþi, istihdam oraný ise
%45,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,8,
kadýnlarda ise %26,7 olarak gerçekleþti.
Tarým sektöründe çalýþan sayýsý 5 milyon 470
bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý
ise 20 milyon 462 bin kiþi olarak gerçekleþti.
Ýstihdam edilenlerin %21,1'i tarým, %27,9'u
sanayi, %51'i ise hizmetler sektöründe yer
aldý.
Ýþgücü 2014 yýlýnda 28 milyon 786 bin kiþi,
iþgücüne katýlma oraný ise %50,5 olarak
gerçekleþti. Ýþgücüne katýlma oraný erkeklerde %71,3 kadýnlarda ise %30,3 oldu.
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
Turgut Ýlgü'den esnaf turu
"Üreten insanlarýn
desteklenmesinden yanayýz"
CHP Çorum Milletvekili aday adayý
Cengiz Atlas, 29 Mart'ta yapýlacak olan
ön seçim öncesi çalýþmalarýna Kargý ve
Laçin'de devam ettiðini belirtti.
Ýlk olarak Kargý'da CHP Ýlçe Teþkilatý'ný
ziyaret ettiði dile getiren Atlas, daha sonra
esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinlediðini
açýkladý.
Buradan Laçin'e geçtiði belirten Atlas,
ilçe halkýnýn sorunlarýný kendi aðýzlarýndan
dinleme fýrsatý bulduðunu kaydetti.
Ziyaretlerinde milletvekili olmasý halinde
tarým, sosyal ve ekonomik projelerinin
olduðunu aktaran Atlas, ön seçimde tüm
partililerden destek istedi.
CHP'nin bu seçimde patlama yapacaðýný
belirten Atlas, "CHP'yi adým adým iktidara
getirmenin gayreti içerisindeyiz. Halkýmýz
bunu bekliyor. 7 Haziran genel seçimleri bu
yolda çok ciddi bir adým olacak. Ýnanýyorum ki halkýmýz CHP'ye gereken desteði
verecek ve iktidara taþýyacaktýr. Burada
amacýmýz iktidara gelecek olan partimizin içinde bir nefer olmak. Bunun
için sizleri ziyaret ediyoruz. Bu
kardeþinize gereken desteði vereceðinize
inancým tamdýr" dedi.
Üreten insanlarýn desteklenmesinden
yana olduklarýný anlatan Cengiz Atlas,
"Ýnsanlarýn üretimde olmasý ve özellikle
kadýnlarýmýzýn üretimde olmasý kadar
güzel bir þey yok. Üretim olmadan ve
üreten olmadan bir þey olmaz. Üreten insanlarýn desteklenmesinden yanayýz. Cumhuriyet
Halk Partisi özgürlükçü devleti, sosyal adaletin
tesisi ile saðlayacaktýr. Hedefimiz eþit yurttaþlar
yaratmaktýr. Özgürlük ve umudun ülkesi
herkesin Türkiye'sini oluþturmaktýr" ifadelerini
kullandý.
CHP'li gençlerden
suç duyurusu
CHP Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný
Veli Can Çalýkuþu partililer, Eda Þen,
Ferdi Þimþek ve Cem Demirci iþadamý kullandýðý ifadeler nedeniyle Mehmet Cengiz
hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulundular.
Veli Can Çalýkuþu suç duyurusunda þu
ifadeleri kullandý:
"2014 yýlý 17-25 Aralýk yolsuzluk operasyonlarýmýzýn ardýndan ulusal basýnda yer alan
haberlerde ve internet ortamýnda yayýnlanan
ses kasetlerinden anlaþýldýðý gibi þüpheli
Mehmet Cengiz; bir ferdi olmaktan onur duyduðunun bütün Türk Milletini kastederek; "Bu
milletin a………….'na koyacaðýz" diyerek tüm
milletin namusuna, anasýna sövmek ve hakaret
suçunu iþlemiþtir.
Bizler için ana kavramý týpký vatan gibi, týpký
millet gibi en kutsal kavramlardan biridir ve
namus önceliðimizdir.
Þüpheli bu fiiliyle yetiþtirdiði evlatlarýmý
kutsal vatan topraklarýna adayan Türk analarýna küfretmiþtir. Ne bu millete, ne de bu milletin
anasýna baþta þüpheli olmak üzere hiç kimsenin
hakaret etmek kimsenin haddi deðildir. Biz
Atatürk'ün kurduðu kutsal Cumhuriyetin
emanetçileri olan gençler olarak þüpheliyi
nefretle kýnýyor ve Cumhuriyetimizin
Savcýlarýndan þüphelinin cezalandýrýlmasý için
gerekli kamu davasýnýn açýlmasýný talep ediyoruz."
Haber Servisi
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut
Ýlgü sanayi esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinlediðini ve destek istediðini belirtti.
Turgut Ýlgü ziyaretlerinde "Esnafýmýz iþ yapamýyor
derinleþen bir ekonomik kriz söz konusu ekonomide
pembe tablolar çizenler esnafýmýzýn halini görmezden
gelerek yorum yapýyorlar. Vergisini aksatmadan
ödeyen esnaflarýmýzýn derdine kimse bakmýyor kimse
çözüm aramýyor. AK Parti döneminde esnafýmýz borç
bataðýna saplandý. Ekonomimiz hýzla kötüye gidiyor
birilerinin inadý uðruna ülkemizin ve vatandaþýmýzýn
menfaati gözetilmeden ekonomik kriz derinleþtiriliyor.
Ýktidarýn halký kandýrmasýna sömürmesine izin vermeyeceðiz. CHP olarak biz esnafýmýzýn derdine derman olmak için geliyoruz. Bizim iktidarýmýzda
esnafýmýz ekonomik olarak rahatlayacak onlarýn belini
büken ailesini geçindirmesini engelleyen tüm sebepleri
ortadan kaldýracaðýz" ifadelerini kullandýðýný belirtti.
Ali Osman Kýyak ilgiden memnun
AK Parti Milletvekili aday adayý Ali Osman
Kýyak seçim çalýþmalarýna devam ediyor.
Þimdiye kadar çok sayýda esnaf ve sivil toplum
kuruluþunu ziyaret eden Kýyak, destek istedi.
Esnaf baþta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýnýn çözümü için elinden gelen tüm
çabayý göstereceðini dile getiren Kýyak, esnafýn gösterdiði ilgiden memnun olduðunu söyledi. Haber Servisi
Köse'den
köy ve esnaf
ziyaretleri
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ilçe
ve köyler ile il merkezinde ziyaretlerine devam
ettiðini belirtti.
Köse ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin
politikalarýna deðindiðini dile getirerek, halkýn problemlerini de dinlediðini kaydetti.
Merkez Partisi'nden Kadýnlar Günü tebriði
Merkez Partisi Merkez Ýlçe
Baþkaný Umur Bahar, yaptýðý
yazýlý açýklamada "8 Mart
Dünya
Kadýnlar
Günü"nü
kutladý.Açýklamasýnda Dünyadaki
kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar
Gününü Parti Teþkilatý olarak kutladýðýný
kaydeden
Bahar,
"Kadýnlarýmýzýn
önümüzdeki
dönemde daha da fazla deðerli,
kýymetli, canlarýna kýyýlmayan,
horlanmayan, hak ettikleri
insani deðerlere kavuþan, saygý,
sevgi ve muhabbet görmeleri
temennisiyle kutlar, saðlýklý,
huzurlu ve daha güzel günler
görmelerini temenni ederiz"
dedi.
Umur Bahar
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
Þuay Alpay, MKYK üyeleri Zeynep
Karahan Uslu ve Semra Kýrcý görev
aldý. Komisyon, AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'ndan da
adaylarla ilgili görüþ aldý. Komisyon
aday adaylarýndan ilk olarak Ahmet
Ölçer ile görüþtü. Ahmet Ölçer ile
baþlayan mülakatta aday adaylarý
hýzla komisyon odasýna alýnarak
sorular soruldu. Aday adaylarýný
genel merkezde yalnýz býrakmayan Ýl
Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, adaylarýn mülakata alýnacaðý salonun önünde aday adaylarý ile
birlikte bekledi. Komisyon 34 aday adayýný tek
tek mülakata alarak görüþme yaptý" denildi.
Aday adaylarý ile ilgili süreci anlatan Ýl
Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise "Bu mülakattan
sonra aday adaylarýmýz bir daha Ankara'ya
gelmeyecek.
Burada yapýlan mülakatýn ardýndan komisyonumuz raporunu bir üst komisyona verecek.
20 Mart'a kadar kamuoyu yoklamalarýnýn da
bitirilmesini bekliyoruz. Daha sonra temayül,
mülakat raporu ve kamuoyu yoklamalarýnýn
sonuçlarý toplanarak en üst komisyona rapor
halinde verilecek. Bundan sonrasý artýk üst
komisyonun çalýþmasýna kaldý" þeklinde kaydetti.
"Dünya Kadýnlar
Günü"nü kutladýlar
Buharaevler Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinde yapýlan programda
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
kutlandý.
Programýn açýlýþýnda konuþan Okul Müdürü Sabriye Esen,
kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlayarak anne
olan, eþ olan, evlat olan tüm kadýnlarýn toplumsal hayatla bütünleþmeleri, toplumun iþleyiþine, geliþmesine ve ilerlemesine
daha etkin þekilde katkýda bulunmalarý, eðitim seviyelerinin
yükseltilmesi, ekonomik baðýmsýzlýklarýný kazanmalarý, sosyal
güvencelerinin saðlanmasý ve hukuki
sorunlarýnýn çözüme
kavuþturulmasý için
herkesin
üzerine
düþen görevi eksiksiz olarak yerine getirmesi gerektiðini
belirtti. Bir çocuðun
yetiþmesinde en fazla emek harcayan ve
toplumu þekillendirenin kadýn olduðunu dile getiren Esen, kuþaklarýn yetiþmesinde büyük rol üstlenen kadýnla-
rýn, üstün bilgi seviyesi ve kültürel deðerlerine
baðlý, ahlaklý bireyleri yetiþtirmek için gösterdikleri özveriden dolayý kutladý.Etkinlikte
ayrýca "Tarihte Ýz Býrakan Kadýnlarýmýz" konulu resim sergisinin
açýlýþýda yapýldý.
Programa Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Ýl Milli Eðitim
Müdür
Yardýmcýsý
Yahya Çoban, Ýl Milli
Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu ile diðer davetliler katýldý. Haber Servisi
Sosyal Bilimler Lisesinde
"Deprem ve Korunma" konferansý
Özejder Sosyal Bilimler Lisesinde
"Deprem ve Korunma" konulu konferans düzenlendi.
Konferansa konuþmacý olarak katýlan Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma
7
"TBMM'de en yüksek kadýn katýlýmý
AK Parti döneminde gerçekleþti"
AK Parti'de aday adayý
mülakatlarý baþladý
AK Parti'de 7 Haziran'da yapýlacak 25.
Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri
öncesi aday adayý belirleme sürecinin önemli
kriterlerinden biri olan mülakat çalýþmasýnýn
genel merkezde yapýldýðý bildirildi.
AK Parti'den yapýlan yazýlý açýklamada 34
milletvekili aday adayýnýn, Ankara'ya giderek
Genel Merkez'de mülakata girdikleri belirtildi.
Genel Merkez tarafýndan yapýlan mülakatta
aday adaylarýnýn alfabetik sýraya göre içeri
alýndýklarýný ifade edildiði açýklamada,
"Çorum'da Milletvekilliði için aday adayý olanlar da saat 14.00'da Genel Baþkan Yardýmcýsý
Ekrem Erdem'in baþkanlýk ettiði komisyon
tarafýndan görüþmeye alýndý.
5 kiþilik komisyonda ayrýca Kastamonu
Milletvekili Hakký Köylü ile Elazýð Milletvekili
HABER
Uzmaný
Mahir
Odabaþý
deprem öncesi, aný ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenleri
hayatýn içinden örneklerle
anlattý.
Konferansý Ýl Milli Eðitim
Müdür
Yardýmcýsý
Gazi
Yýldýrým,
Okul
Müdürü
Necmettin Ünal, müdür
yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler izledi.
Gazi Yýldýrým konferans sonunda Mahir
Odabaþý'ya verdiði bilgiler için teþekkür etti.
Haber Servisi
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, "8 Mart katýlýmýna büyük önem vermiþtir. AK Parti kadýnDünya Kadýnlar Günü" nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn larýmýzýn toplumsal hayatýn her alanýna katýlmasýný
açýklamasýnda kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn desteklediði gibi istihdama katýlmasýný da Türkiye'nin
tanýndýðý 1934 yýlýndan bu yana mecliste en yüksek kalkýnmasýnýn ve refahýnýn olmazsa olmaz koþullarýnkadýn katýlýmýnýn AK Parti döneminde gerçekleþtiðini dan biri olarak görmektedir. Kadýnlar sadece toplumubelirtti.
muzun yarýsýný oluþturduklarý için deðil, herþeyden
"Hayatýmýzýn her alanýnda
önce birey ve saðlýklý nesillerin yetiþtirvarlýklarýyla onurlandýðýmýz
ilmesinde birinci derecede etkin olduklarý
bizlerden
hiçbir
zaman
için yýllarýn ihmali sonucu biriken her türlü
desteklerini
esirgemeyen,
sorunlarýyla ilgilenilmesi partimiz önem
yüreklerindeki sevgi ve þefkati
verdiði konulardan biri olmuþtur.
karþýlýksýz veren fedakar
Kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn
kadýnlarýmýzýn
Dünya
tanýndýðý 1934 yýlýndan bu yana mecliste en
Kadýnlar Gününü kutluyoyüksek kadýn katýlýmý bizim dönemimizde
rum" diyerek açýklamasýna
gerçekleþmiþtir. 2004 yýlýnda anayasada
baþlayan Rumi Bekiroðlu,
kadýn erkek eþitliðinde devletin sorumlu"Hayatýn her alanýnda kadýnluðu ilk kez AK Parti iktidarýnda tanýndý.
lara yeteri kadar yer vermeyen
AK Parti hükümeti olarak iktidara
toplumlar akýllarýnýn yarýsýný
geldiðimiz günden beri kadýn haklarý
kaybetmiþ demektirler. Bizim
konusunda, Ýþ Kanunu ,Türk Ceza Kanunu
medeniyetimiz kadýna büyük
gibi kadýnlarýmýz için bir çok yasal düzendeðer veren bir medeniyettir.
lemeler yapmýþtýr. 6284 sayýlý ailenin
Toplumlardaki
cinsiyetler
korunmasý ve kadýna yönelik þiddetin
Rumi Bekiroðlu
arasý adaletsizlikler tarih
önlenmesine dair kanun ile korunan kiþi ile
kadar eski ve evrensel bir sorundur. Bu sorunu çözmek þiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunan kiþi
toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn hak ettikleri hakkýndaki alýnabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler
gibi konumlanmalarýný saðlamak AK Parti iktidarý ayrýntýlarý ile düzenlendi.Bu yöndeki çalýþmalar devam
olarak önceliklerimiz arasýndadýr. AK Parti iktidarý her etmektedir" dedi.Bekiroðlu açýklamasýný þu ifadelerle
türlü ayrýmcýlýða karþý olduðu gibi cinsiyet ayrýmcýlýðý- tamamladý:"Hayatýmýzýn yarýsý hatta çok daha fazla
na da karþýdýr" ifadelerini kullandý.
deðerlerimizi ifade eden Türkiye Cumhuriyetinin odak
Bekiroðlu, "Biz kadýnýmýzý her alanda güçlü kýlmaya noktasýnda yer alan kadýnlarýmýzýn toplumsal,
çalýþýyoruz. Kadýn politikalarýmýzla dünyanýn bir çok ekonomik ve üretici güçleriyle ülkemizi her bakýmdan
geliþmiþ ülkesine model sunacak durumdayýz. AK Parti güçlendireceklerine inanýyor, bu duygu ve düþüncelerkuruluþundan bu yana gerek siyasi faaliyetlerinde le tekrar kadýnlarýmýzýn bu özel günlerini kutluyor
gerekse doðrudan halka hizmet noktasýnda kadýn sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum."
"Yeni Türkiye'nin kurulmasýnda
Türk kadýný önemli bir misyon üstlendi"
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýyla "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý.Dünya Kadýnlar Günü'nün, bütün dünyada
olduðu gibi ülkemizde de, kadýn sorunlarýnýn gündeme
getirilmesi, tartýþýlmasý ve bu sorunlara çözüm aranmasý için bir zemin saðladýðýný açýklamasýnda kaydeden Salim Uslu, "Yeni Türkiye'nin kurulmasýnda, yarýna inanç ve güvenle bakýlmasýnda, Türk kadýný
geçmiþte olduðu gibi günümüzde de önemli bir misyon üstlenmiþtir. Kadýn; annedir, eþtir, eðitmendir.
Ancak bütün bu rollerinin ötesinde, duygularý,
düþünceleri, ümitleri, hayalleriyle kadýn, bir bireydir.
Hazreti Ali, "Kadýnlara saygý gösteriniz. Çünkü onlar
insanlýðýn anasýdýr" dedi.
Uslu açýklamasýnýn devamýnda þu ifadeleri kullandý:
"Ülkemizde kadýn-erkek fýrsat eþitliðinin pekiþtirilmesi ve kadýn haklarýnýn geliþtirilmesi konusunda
atýlan adýmlar, ülkemizin uluslararasý insan haklarý
standartlarýna eriþmesini saðlamýþtýr. Bu özelliðiyle de
bölgemizdeki birçok ülkeye örnek teþkil edebilecek
niteliklere sahip olmamýza da imkân tanýmýþtýr.
Hükümetimiz döneminde yapýlan bazý çalýþmalar;
Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine dair kanunu 8 Mart 2012 tarihinde çýkarttýk.
Aile Mahkemelerini kurduk ve Ailenin Korunmasýna
Salim Uslu
Dair 4320 Sayýlý Kanunu etkin hale getirdik.12 Eylül
2010 referandumunda muhalefet partileri "hayýr" oyu
kullanýrken AK Parti olarak Kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk
öngören Anayasa deðiþikliðini getirdik ve toplum
"evet" dedi. 2003'te yürürlüðe giren 4857 Sayýlý Ýþ
Kanunumuz, iþçi-iþveren iliþkilerinde 'cinsiyet ayrýmý'
ve diðer ayrýmcýlýklarý ortadan kaldýran bir felsefeyle
hazýrlanmýþtýr. Bu vesile ile Kadýnlar Gününü kutlar,
kendi deðerlerimize uygun olarak evrensel yeni ve ileri
haklar elde etmenizi dilerim."
Anvatar'dan
Kadýnlar
Günü'ne özel
yüzde 20 indirim
Çorum'da termal tatilin tek adresi olan Anvatar Termal Otel, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne
özel indirim kampanyasý düzenliyor.
Anvatar Termal Otel'den yapýlan açýklamada 8-13
Mart tarihleri arasýnda 6 gün boyunca havuz, hamam,
fitnesscenter ve saðlýklý yaþam merkezinde
kadýnlara özel yüzde 20 indirim uygulanacaðý ifade edildi.
Açýklamada þu ifadeler yer aldý:
"8-13 Mart tarihleri arasýnda Anvatar
Otel'e gelen kadýn müþterilere havuz,fitnesscenter ve saðlýklý yaþam merkezinde
yüzde 20 indirim uygulanacak. Müþteriler,
tek fiyat ile termal havuz, aqua park, çocuk
havuzu, Türk hamamý, sauna, Fin hamamý
ve SPA'dan yararlanabilecek. Fitnesscenter
ve özel diyetisyen desteðiyle hizmet veren
saðlýklý yaþam merkezinde de yüzde 20 indi-
rim yapýlacak.8 Mart'ta baþlayacak indirim kampanyasý 13 Mart 2015 Cuma gününe kadar geçerli olacak.
Anvatar Otel ile ilgili tüm kampanyalar www.facebook.com/anvatarotel ve www.twitter.com/anvatarotel
sosyal medya hesaplarýndan takip edilebilir."
TEK
YILDIZ
Saat Ayarý
Adamýn biri her sabah
ayný zamanda postaneye
telefon edip saati soruyordu. Postanedeki memur
merak etti:
"Her gün ayný zamanda
saati sormanýzýn nedeni
nedir?""Efendim, ben karþý-
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
daki fabrikanýn
müdürüyüm. Fabrikanýn
düdüðünü sizin saatinize
göre çaldýrýyorum
da."Postanedeki memur bir
kahkaha attý:"Hay Allah!
Ben de saatimizi sizin fabrikanýn düdüðüne göre
ayarlýyordum her gün." :)
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
YAÞAM
8
Grip olduðumuzda neden
Kaslarýmýz aðrýr?
19:55
Sinema
Gribin en kötü yan etkilerinden biri de
kas aðrýlarýdýr. Siz aðrýlarla boðuþurken
vücudunuz virüsle savaþýr. Bu aðrýlar ayný
zamanda sizin hareketlerinizi rahatça
yapabilmenize engel olur. Aðrýnýn þiddeti
yaþ, gribin þiddeti ve bulunduðunuz bölge
gibi faktörlere baðlýdýr. Birçok kiþide kas
aðrýlarýnýn yaný sýra ishal, kusma ve bitkinlik gibi belirtiler görülür.Gribin belirtileri
7-10 gün boyunca devam eder. Bu süre
zarfýnda birçok insan bütün vücudunda
þiddeti orta-ciddi arasýnda deðiþen kas
aðrýsý çeker. Bu aðrýlar vücudunuz sürekli
olarak virüsle savaþmasýndan dolayý meydana gelmektedir. Bu süreç sadece aðrýlara
deðil ayný zamanda bitkin hissetmenize de
neden olur.
YAÞLILARDA DAHA ZOR
Yaþ, gribin þiddeti ve bulunduðunuz
bölge, aðrýyý hissetme derecenizi etkiler.
Ýleri yaþlardaki kiþiler, genç kiþilere göre
daha zor bir dönem geçirirler. Çünkü
vücutlarý virüsle genç kiþilerin vücutlarý
gibi etkili savaþamaz.
Gribin þiddeti, aðrýlarý etkileyen bir
diðer faktördür. Gribin þiddeti ne kadar
fazlaysa aðrý da o kadar fazla olur. Gribi
hafif geçirenlerde genellikle kas aðrýsý hiç
olmaz ya da çok az olur.
Bulunduðunuz bölge kuzeye daha
yakýnsa soðuk havadan dolayý daha fazla
aðrý hissedebilirsiniz. Birçok insan havalar
soðudukça daha fazla aðrýlarý olduðunu
söyler.
KAS AÐRILARI
NASIL AZALTILABÝLÝR?
Peki, dayanýlmaz bir hal alan kas
aðrýlarýndan nasýl kurtulabiliriz? Okan
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze
Þenbursa’ya kulak verelim:
BOL SIVI TÜKETÝN
grip süresince aðrýlardan kurtulmanýn
anahtarý bolca sývý almak ve düzgün
beslenmektir. Grip, vücutta ciddi sývý kaybýna neden olduðu için bol sývý alýmý ihmal
edilmemelidir. Bolca sývý almak yapýlmasý
gerekenlerin en baþýndadýr. Vücudunuz
hastalýk süresince sývý kaybeder ve bu da
kramplara neden olur. Sývý alýmý kaslarýn
rahatlamasýný saðlar.
CANINIZ ÝSTEMESE DE YÝYÝN
Proteinden zengin beslenmek de
kaslarýn gevþemesini ve aðrýnýn azalmasýný
saðlar. Grip sýrasýnda kimsenin caný bir
þeyler yemek istemez ancak vücudumuzun
direnci için düzenli yemek oldukça önemlidir. Diyetinize protein içeren besin maddeleri eklemek kaslarýn yeniden yapýlanmasýna yardýmcý olur.
MASAJ ÝYÝ GELÝR
Hafif masaj kas aðrýlarýna iyi gelir. Grip
sýrasýnda hafif þekilde masaj yaptýrmak kas
aðrýlarýný azaltýr. Öncelikle bol sývý alýnmalý
ve proteinden zengin beslenilmelidir.
Uygulama bölgelerinde aðrý olmuyorsa
masajda yaptýrýlabilir.
BANYO YAPIN
Banyo yapmak aðrýlarý azaltmaya
yardýmcý olur, vücut sýcaklýðýnýn düþmesini
saðlar. Banyo suyu ne çok sýcak ne de çok
soðuk olmalýdýr, eðer su çok sýcak olursa
vücut sýcaklýðýnýz yükselebilir. En ideali
suyun ýlýk olmasýdýr. Ýsterseniz banyo
suyunuza esanslar ekleyebilirsiniz, ancak
önce mutlaka bir uzmanýna danýþýn.
AÐRILAR GEÇMEZSE...
Gripten birkaç hafta sonra kas
aðrýlarýnýz hala devam ediyorsa bir hekime
baþvurmanýz önerilir.zaman.com
Fare Þehri
Londra'nýn zenginlerinden Roddy, hizmetkârlarýyla birlikte yaþayan bir aristokrattýr. Ama
evine gelen davetsiz bir misafir hayatýný
mahvedecektir. Laðým Faresi Sid artýk mükemmel bir hayat yaþamak istemektedir. Roddy,
Sid'den kurtulmanýn çarelerini ararken, kendisini hiç bilmediði bir yerde bulur. Fare
Þehri'nde... Roddy huzurlu evine geri dönmenin yollarýný aramaktadýr. Ama Sid ve
arkadaþlarý buna pek de kolay izin vermeyecektir.
20:00
Sinema
Gülcemal
Hiç görmediði babasýnýn ölümünün ardýndan
yollara düþen Gülcemal'in hayatý ele alýnýyor.
Gülcemal, doðanýn içerisinde bir baþýna yaþadýðý
yerden mirasý alabilmek için Ýstanbul'a doðru
yola çýkar. Öte yandan Þahbaz ailesinin de
mirasý ele geçirmek dýþýnda bir hedefi yoktur.
Gülcemal, ilk kez geldiði Ýstanbul'da eðlenceli ve
komik maceralar yaþarken, büyük tehlikeler de
deneyimleyecektir.Oyuncular : Peker Açýkalýn,
Merve Sevi, Cem Kýlýç, Haldun Boysan
Yönetmen : Özgür Selvi
20:00
Sinema
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Kiminle Evlendim?
Spencer hayatýný gezmek, eðlenmek ve güzel
kadýnlarla beraber olmak üzerine kurmuþ bir
tetikçidir. Bir gün karþýsýna bilgisayar
teknisyeni Jen çýkar ve ona aþýk olur. Spencer
ve Jen'in mutluluðu, Spencer'in 30 yaþýna
girdiði gün, milyon dolarlýk bir canlý hedef
olduðunu öðrenince bozulur. Çift, hayatlarýný
kurtarmak ve mutluluklarýný korumak için
tetikçinin kim olduðunu bulmak zorundadýr.
DÜÐÜN
YAHNÝSÝ
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan (d.
26 Temmuz 1979, Ýzmir),
Türk oyuncu ve sunucudur.
Engin Altan Düzyatan,
tiyatroyla lisedeyken tanýþtý.
1996 yýlýnda Dokuz Eylül
Üniversitesi
Tiyatro
Bölümü'ne girdi. 2001 yýlýnda
mezun olduktan sonra Ýstanbul'a oyunculuk için geldiði
yýllarda Kenter ve DOT
Tiyatrosu'nda görev almýþ,
ayrýca Diyarbakýr Devlet
Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiþtir. Hazal Kaya ve Naz
Elmas ile birlikte Beymen
Club'ýn 2010 koleksiyonu
çekimlerinde yer almýþtýr.
Düzyatan, Yeditepe Ýstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut
Olsam, Kapalýçarþý, Son, Yol
Ayrýmý, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yaný sýra
Cennet, Romantik Komedi 1
ve Romantik Komedi 2, Bir
Avuç Deniz, New York’ta 5
Minare, Anadolu Kartallarý,
Bu Ýþte Bir Yalnýzlýk Var gibi
birçok yapýmda yer alan
sanatçý Ayrýca 1 Milyon Canlý
Para isimli yarýþma programýnýn sunuculuðunu yapmýþtýr. 2012 yýlýnda Los
Angeles Movie Awards'da Bir
Avuç Deniz filmindeki performansý ile "En Ýyi Erkek
Oyuncu" ödülünü kazanmýþtýr. Arnavut asýllýdýr.[1]
2014
yýlýnda
Nesliþah
Alkoçlar ile evlenmiþtir.
Malzemeler
8 Parça Kemikli Kuzu Eti
5 Adet Kuru Soðan
1 Çay Kaþýðý Tarçýn
2 Adet Karanfil
2 Çay Kaþýðý Tuz
2 Çorba Kaþýðý
Bir Miktar Yoðurt
Yeterince Su
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak kuzu
etini iyice yýkadýktan sonra
bir tencereye koyalým.Bol su
ile iyice piþirelim.Piþerken
üzerinde biriken köpüðü bir
kaþýkla almayý ihmal etmeyelim.Eti kevgirden geçirip
suyunu süzelim.Etleri kemiklerinden ayýralým.
Temizlediðimiz etleri yoðurda bulayýp yada arzuya göre
sade olarak yaðda kýzartarak
bir tencereye alalým.
Etleri kýzarttýðýmýz yaðda
halka halka doðradýðýmýz
soðanlarý pembeleþtirelim.
Tarçýn,karanfil ve tuzunu da
ilave ederek kavuralým.
Kavurduðumuz malzemeyi
tencereye aldýðýmýz etlerin
üzerine yaðý ile birlikte ilave
edelim.20 dk kapaðý kapalý
olarak piþirdikten sonra
servis yapalým.
Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr.
George MacDonald
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:00 Ekip
20:00 Kiminle Evlendim ?
Sinema
21:50 Boks Gecesi
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:45 Keloðlan ile Cankýz
22:30 Hayat Dediðin
23:30 Gündüz Gece
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Gülcemal
22:00 Kolombiyalý:
Ýntikam Meleði
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Fare Þehri
21:40 Stadyum
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
20:50 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
9
"Ar-Ge çalýþmalarýný somut
projelere çevirmeye hazýrýz"
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þube
Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal ve
beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ý ziyaret ettikleri belirtildi.
Konu hakkýnda Hitit Üniversitesinden
yapýlan açýklamada MÜSÝAD Çorum
Þubesi yönetim kurulu üyeleri Hayri
Þamlý, Mahmut Öztemiz, Adnan Týðlý,
Engin Býyýkoðlu, Lemzi Çöplü ve Necdet
Marým'ýn yer aldýðý ziyarette Baþkan
Mücahid Ahmed Köksal'ýn, Üniversitede
yürütülen baþarýlý çalýþmalardan duyduðu
memnuniyeti dile getirerek "Sizin
Üniversitemiz ve þehrimiz için gayretli
çalýþmalarýnýzý görüyor ve çalýþmalarýnýzý
takdirle karþýlýyoruz. Bizler de Üniversitemiz için elimizden gelen desteði saðlamaya hazýrýz" dediði ifade edildi.
MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak
gerçekleþtirmeyi planladýklarý projeler
hakkýnda da bilgi veren ve yapacaklarý
çalýþmalarda Üniversitenin görüþlerini
çok önemsediklerini ifade eden Köksal, iþ
dünyasý olarak her zaman Üniversitenin
yanýnda olduklarýný belirtti.Toplumun
geliþmesinde çok önemli bir role sahip
olan sivil toplum kuruluþlarýný, Üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri
olarak gördüklerini ifade eden Rektör
Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin eðitim
faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü Ar-Ge
çalýþmalarý ile STK, özel sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ birliðine geçmesi
gerektiðine dikkat çekerek bu baðlamda
MÜSÝAD ile de her alanda her türlü iþ birliklerine açýk olduklarýný söyledi.
Üniversite sanayi iþ birliðini çok
önemsediklerini ifade ederek, "Üniversite
olarak tüm paydaþlarýmýzla sinerji saðlanmasý için üzerimize düþeni yapma
gayretindeyiz" diyen Rektör Prof. Dr.
Alkan, "Üniversitemiz yürüttüðü AR-GE
çalýþmalarýný somut projelere çevirmeye
hazýrdýr" þeklinde kaydetti.
Göreve geldikleri günden bu güne
kadar tüm paydaþlarýmýzla koordineli bir
þekilde çalýþtýklarýný ve birlikte yapýlan
çalýþmalar sonucunda da kurumlarýmýzýn
somut sonuçlar aldýðýný ve almaya devam
edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör
Prof. Dr. Alkan, üniversite-sanayi iþ birliðini saðlama konusunda dünyada en
baþarýlý modellerden birisi olan Çorum
TGB-Teknokent'nde iþ adamlarýný yer
almaya davet etti.
Mehmet Dalyan
MHP'den aday adayý
Ýþadamý Mehmet Dalyan, düzenlediði basýn toplantýsýnda
MHP'den milletvekili aday adayý
olduðunu açýkladý.
MHP Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan Mehmet Dalyan,"Hepinizin bildiði gibi 7
Haziran seçimleri ülkemiz açýsýndan bir
dönüm noktasýdýr. Þuanki düzene dur
denilmediði zaman, Türk kimliðini yok
etmek için yüzyýllardýr Haçlý seferleri ile
1. Dünya savaþý ile çeþitli örgütlerle
(Asala gibi) saðcý solcu olaylarý ile TürkKürt kavgasý çýkartmak için PKK ile baþaramadýklarýný AK Parti eliyle baþarmaya yaklaþmýþlardýr. AK Parti'nin en
büyük plan ortaðý HDP baraj altýnda
kalarak çýkaracaðý milletvekili adayýný
AK Parti hanesine yazdýracaktýr. AK
Parti'de anayasayý deðiþtirecek güce
gelince baþkanlýk sistemiyle ülkeyi eyaletlere bölecektir. Eyaletlere bölünen
ülkede eyalet meclislerinin aldýðý kararlara uymak zorunda kalacaktýr. Buda
her eyaletin ayrý bir sýnlar demiþtir. Söz konusu vatan ise
anayasasý demek- canýmýz malýmýz ailemiz bizim için tetir.
Böylelikle ferruattýr. Vazgeçemeyeceðimiz hiçbir
özerklik tanýmýþ ol- þey yoktur. Bu can bu davaya helaldir.
duðunuz
bölge Yapmýþ olduðum istiþareler sonucunda
uluslar arasý
MHP'den aday adayý
güçlerin desolmayý kararlaþtýrdýk
teði ile babu yolda bizimde fiðýmsýzlýðýný
kirlerimiz var birileri
ilan edecekelini kaldýr, elini indir
tir.Onun
komutu veremeyeceiçindir ki heði bir adayým. Mempimiz yani
leketim ve ülkem için
kendini t-ürk hisseden herkes bu
hayýr gördüðüm her
taþýn altýna elini koyacaktýr. Çoþeyde kim olursa olrum halký buradan dur diyeceksun desteðim tam
tir. Çorum'dan MHP'nin en az
olacaktýr. Memlekebir milletvekilliyle temsil edilmetim ve ülkem adýna
Mehmet Dalyan þer gördüðüm her
si bu planlara darbe vuracaktýr.
Tarih böyle dönemlerde ülkücü
þeyde babamda olsa
hareketi haklý çýkarmýþtýr. Þuan ülkücü- karþýsýnda duracaðýmdan kimsenin
ler üzerinde çok büyük baskýlar vardýr. þüphesi olmasýn neylerse Mevlam eyler
Korkmuyoruz çünkü baþbuðumuz bize eylerse güzel eyler" dedi. Bahadýr YÜkorkak olanlar bizimle bu yola çýkma- CEL
geçmiþten günümüze her
daim, kadýna deðer ve önem
veren bir millet olarak var
olduk ve bu özelliðimizin
bundan sonra da devam
edeceðine olan inancýmýz
tamdýr.
Gerek
kültürümüzde
gerekse de dinimizin de
iþaret ettiði gibi kadýnlarýmýz baþtacý
edilmiþtir. Bu bilinçten hareketle kadýna
verilen deðer ve gösterilen nezaket bir
lütuf ve ihsan deðil, insan olmanýn
gerektirdiði bir görevdir. Üzerine düþen
tüm sorumluluklarý üstlenerek zarafetin,
Hitit
Üniversitesinden
yapýlan açýklamada Çorum
Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ve yönetim kurulu
üyelerinin, Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ý ziyaret ettikleri belirtildi.Týp Fakültesinin her geçen gün
daha da geliþiminden duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Týp
Fakültesinde göreve baþlayan öðretim üyeleriyle birlikte hastanede verilen hizmetin çeþitliliði ve kalitesinin
arttýðýný ifade eden Çorum Tabip
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr.
Mustafa Azak, 14 Mart 2015
Cumartesi günü gerçekleþtirilecek
olan Týp Bayramý kutlamalarýna
Rektör Prof. Dr. Alkan'ý davet etti.
Týp Fakültesinin, Saðlýk Bakanlýðý
ile yapýlan ortak kullaným anlaþmasý
ile Türkiye'de neredeyse örnek bir
yapýlanma gerçekleþtirdiðini kaydeden ve ortaya çýkan sinerji ile birlikte
Týp Fakültemiz öðretim üyelerinin
baþarýlý çalýþmalarý gerçekleþtirildiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan,
Týp Fakültesindeki öðretim elemaný
sayýsýnýn her geçen gün daha da artmasý için gayret ettiklerini belirtti.
Hep birlikte gerçekleþtirilen bu
baþarýlý çalýþmalarýn daha da artarak
devam edeceðine inandýðýný belirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, 14 Mart Týp
Bayramý
kutlamalarýna
davetlerinden dolayý Dr. Azak'a teþekkür
etti.
SMMMO'dan Rektör
Alkan'a ziyaret
Çorum Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve
yönetim kurulu üyelerinin, Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda
ziyaret ettikleri bildirildi.
1-7 Mart Muhasebe Haftasý kapsamýnda kamu kurum ve kuruluþlarýný
ziyaret ederek Odanýn teknik ve sosyal
çalýþmalarýyla ilgili farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný ifade eden
Muhasebeciler ve Mali Müþavirler
Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn
ziyarette yaptýðý deðerlendirme de
teknik olarak mesleki anlamda çok
büyük bir potansiyele sahip olan Çorum
SMMMO'nun sosyal alanda da pek çok
proje ye imza atmak istediklerini ifade
ettiði belirtildi.
Üniversitelerin sahip olduðu bilgi
birikimlerini toplumun ilgili taraflarýna
aktarmalarýnýn gerekliliðine dikkat
çeken Rektör Prof. Dr. Alkan ise
Üniversitenin de bu bilinçten hareketle
STK, özel sektör ve kamuyla çok yakýn
bir iþ birliði içerisinde çalýþmalarýna
devam ettiðini kaydetti.
"Ýlimizdeki tüm meslek kuruluþlarýyla iþbirliði içersin de çalýþmalarýný sürdüren Üniversitemiz,
Çorum SMMMO ile de yoðun bir þekilde ortak projeler yapmaktadýr" diyen
Rektör Alkan, kurumlar arasýndaki iþ
birlikleri beraberinde ortaya çýkan
somut projelerden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eðitim ve sosyal
sorumluluk anlamýnda pek çok baþarýlý
çalýþmalara imza atýlan Çorum
SMMMO ile iþbirliðinin artarak devam
edeceðine inandýðýný belirten Rektör
Alkan, SMMMO mensuplarýna baþarýlý
bir meslek hayatý diledi.
Polisten fuhuþ operasyonu
Rektör Alkan'dan Dünya
Kadýnlar Günü mesajý
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan "8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle
kutlama mesajý yayýmladý.
Mesajýna, "Varlýklarýyla hayatýn her
alanýnda fedakârlýðý, üretkenliði ve
duyarlýlýðý temsil eden kadýnlarýmýz,
hayatýmýzýn merkezinde yer alarak
toplumun inþasýnda ve geleceðimizin
þekillendirilmesinde büyük önem arz
etmektedirler" ifadeleriyle baþlayan
Rektör Alkan, "Günümüzde de ülkelerin
geliþmiþlik deðerleri ölçülürken kadýna
verdiði hak ve özgürlükler ön plana çýkmaktadýr. Millet olarak bizler de
Týp Fakültesi baþarýlý
çalýþmalar yapýyor
Reha Metin Alkan
sevginin ve çalýþkanlýðýn sembolü olan
hayatýmýzýn her anýnda varlýklarýný hissettiðimiz kadýnlarýmýzýn "Dünya
Kadýnlar Günü"nü en içten duygularýmla kutlar saðlýk, esenlik ve mutluluk
dilerim" dedi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü
ekipleri
düzenledikleri
operasyonda fuhuþ yaptýklarý veya yaptýrdýklarý gerekçesiyle
çok sayýda þüpheliyi gözaltýna
aldý.
Asayiþ Þube Müdürlüðü polisleri
Çorum
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda, 4 adreste baþlattýklarý eþ
zamanlý operasyonda; 3'ü bayan
toplam 9 þahýs yakalanarak
gözaltýna aldýlar.
Þüphelilerin ev arabalarýnda
yapýlan aramalarda 1 adet magnum martin SN0968 marka pompalý tüfek, 4 adet dolu 12'li fiþek, 6
adet boþ fiþek, elde geçirilerek,
kriminal inceleme yapýlmasý için
Polis Laboratuvarýna gönderildi.
Þüpheliler; F.D., B.Y., S.B.,
H.T., D.B., E.A., S.Ç., H.A., M.M.,
ise adli makamlara sevk edildiler.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
Vahit Býçak aday
adaylarýný kutladý
AK Parti Ankara Milletvekili aday adayý
hemþehrimiz Av.Prof.Dr.Vahit Býçak, Çorum
Milletvekili aday adaylarýný telefonla arayarak
hayýrlý olsun dileklerini ilettiðini belirtti.
Ankara'da yoðun seçim
kampanyasý yürütmesine raðmen Çorum'u da ihmal
etmediðini dile getiren Vahit
Býçak, Arif Ersoy, Ahmet Sami
Ceylan, Faruk Özkader, Recep
Kaymakcan, Fatih Maden,
Orhan Bozkurt, Ahmet Ölçer,
Esat Furkan Büyükçýnar, Yaþar
Uðurlu, Ali Osman Kýyak,
Nurettin Kulalý, Berat Uzun,
Necip Uygur, Þakir Þahin ve
Fatma Çöpür'ü arayarak hayýrlý olsun dileklerini ilettiðini,
diðer aday adaylarýna da sekreteryasý tarafýndan
eriþim saðlanmaya çalýþýldýðýný kaydetti.
ÝSYEKAD, projeleri destekleyecek
Tarým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý'nýn IPARD
programý kapsamýnda
pilot bölge seçilen "Lider
Projesi" uygulamasý için kurulan Ýskilip Yerel Kalkýnma
Derneði (ÝSYEKAD) Yerel
Eylem Grubu Çorum TKDK
yetkilileriyle istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi.
TKDK Ýl Koordinatörü
Hakan Körpýnar ve beraberindeki heyet önce Kaymakam Gürsoy'u makamýnda
ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði (ÝSYEKAD)
üyeleri, Ýlçe Tarým Müdürlüðü yetkilileri, Ýskilip
Kaymakamlýðý Proje Ofisi personeli ile Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi'nde bir toplantý
gerçekleþtirdiler. Toplantýda TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve ekibi tarafýndan dernek
olarak yapýlacak faaliyetler ve IPARD programý
hakkýnda bilgi verildi.
ÝSYEKAD'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada Lider Projesini yürütmek amacýyla kamu ve
sivil toplum temsilcileri ile sivillerden oluþan ve
geçtiðimiz aralýk ayýnda kurulan derneðin kalkýnma ajansý gibi çalýþacaðý ifade edildi.
Derneðin önümüzdeki aylarda Avrupa Birliði
tarafýndan akredite edilmesinden sonra Kalkýnma
Ajans statüsünde çalýþmaya baþlayacaðýný ifade
edildiði açýklamada, "Dernek Ýskilip Kalkýnma
Stratejisine uygun olarak hazýrlanan ön proje baþvurularýný deðerlendirerek 1000-5000 Avro arasýndaki projelere destek verebilecek. Verilecek hibe miktarlarý ilerleyen dönemlerde artýrýlabilecek.
Ayný zamanda dernek proje yazýmý konusunda da
danýþmanlýk hizmeti vererek proje hazýrlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanlara rehberlik hizmeti verecek. Ayrýca IPARD programlarýna
proje hazýrlayacaklara uygun görülmesi halinde
vereceði Tavsiye Mektubu ise projenin onaylanmasýnda önemli rol oynayacak ve öncelik hakkýna
da kavuþma imkaný saðlayacaktýr. Yerel Eylem
Planý ve kalkýnma anlamýnda stratejik plan doðrultusunda yapýlacak projeler için ise %100 hibe
destek imkaný ile ilçenin kalkýnmasý ve küçük
projelerin hýzla hayata geçirilmesinin de yolu açýlmýþ olacak" denildi.
Anayasa
Mahkemesi'nden
‘aile hekimlerine
nöbet’ kararý
Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimlerinin
belirtilen yerlerde haftalýk çalýþma süresi ve mesai
saatleri dýþýnda ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç
hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görev verileceðine iliþkin maddenin iptali istemini reddetti.AYM, Danýþtay 5. Dairesi'nin, 5258 sayýlý Aile
Hekimliði Kanunu'nun 3. maddesinin beþinci
fýkrasýnýn, 6514 sayýlý Kanun'un 52. maddesiyle
deðiþtirilen "Aile hekimlerine ve aile saðlýðý ele-
manlarýna 657 sayýlý Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalýk çalýþma süresi
ve mesai saatleri dýþýnda ayda asgari sekiz saat;
ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet
görevi verilir." biçimindeki ikinci cümlesinin
iptaline karar verilme istemini deðerlendirdi.
Baþvurunun esasýna giren AYM, iptal istemini
reddetti.
zaman.com
Lirayý þimdi de ABD verileri vurdu
ABD'de faiz artýþlarýnýn baþlayabileceðini
gösteren ekonomik verilerin açýklanmasýnýn
ardýndan dolar 2.6474 lira ile yeni tarihi zirvesine çýktý. Verilerin açýklanmasýndan önce ABD
Dolarý'nýn TL karþýsýndaki deðeri 2,5770 liraydý.
Açýklanan verilere göre ABD'de iþsizlik beklentilerden da daha olumlu geldi. Piyasa analistleri ve
ekonomistler iþsizliðin yüzde 5.6'ya gerilemesini
beklerken, yüzde 5.5 düzeyine indiði açýklandý.
Veriler, ABD'de istihdamýn da beklenenden daha
çok arttýðýný ortaya koydu.
ABD'de faiz artýþýnýn beklenenden de yakýn
zamanda baþlayabileceðini gösteren bu verilerin
açýklanmasýnýn ardýndan, Erdoðan'ýn açýklamalarýyla 2.5770 düzeyine kadar çekilen dolar hýzla týrmanarak 2.6474 liraya kadar çýktýktan sonra, 2.6370 2.6430 lira aralýðýnda hareket ediyor.
ERDOÐAN: FAÝZ LOBÝSÝNÝN ÝÞÝ
Erdoðan, son dönemde kurda yaþanan dalgalanmada "faiz lobisinin" çalýþmasýnýn olduðunu öne
sürerek Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ve TCMB
Baþkaný Erdem Baþçý ile Babacan'ýn ABD'den
dönüþü sonrasýnda görüþeceðini söyledi.
10
BETON PARKE DÖÞEME ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR
ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE
ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Merkez ve Ýlçelerine baðlý 13 köyde 1 Grup Beton Parke Döþeme yapým iþi 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2015/24683
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. 179 19100
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642257400 - 3642246297
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:41.056,00 m2 Parke Taþý Döþenmesi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta
yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Çorum Merkez ve Ýlçelerine baðlý 13 Köy
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad.No:179 Çorum
b) Tarihi ve saati
:25.03.2015 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve
sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
A Grubu V.Grup Karayolu iþleri (Altyapý+Üstyapý)
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði - Mimarlýðý
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel
Ýdaresi/Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi/Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Basýn No:37965
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Valilikten "Slogan" yarýþmasý
Çorum Valiliði tarafýndan, Ýlin markalaþmasýnýn
önemini vurgulamak dikkati çekilecek diðer özelliklerine ve alternatif potansiyellerini ortaya çýkarmak
amacýyla "Slogan" yarýþmasý düzenliyor.
Türkiye çapýnda yapýlacak olan yarýþmada dereceye girenlere ödüller verilecek.
Valilikten konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, "Yarýþma ile yurdumuzun önemli kültürel ve
tarihsel destinasyonlarýndan olan Çorum Ýlinin, tarihi, kültürel ve doðal özelliklerini yansýtan ve "akýlda kalýcý özellik taþýyan sözler" aracýlýðý ile tanýtým
faaliyetlerine katkýda bulunmak, ayrýca slogan
yarýþmasýna katýlacak hedef kitle arasýnda Çorum
ilinin söz konusu deðerleri ile ilgili farkýndalýk
yaratmasý hedeflenmektedir" denildi.
Baþvurular www.corum.gov.tr adresinden ilgili
kýsýmda bulunan form doldurularak çevrim içi
olarak yapýlacak 6 Nisan 2015 tarihine kadar teslim
edilecek.
Seçici Kurul deðerlendirmesini ise 10 Nisan
2015 yapacak ve sonuçlar ise 13 Nisan 2015
www.corum.gov.tr adresinden ve yerel basýn
aracýlýðý ile duyurulacaktýr.
Ödüller ise 15 Nisan 2015 tarihinde verilecek.
Yarýþmada birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL,
üçüncüye 250 TL, mansiyon olarak 250 TL ödül verilecek.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
07 MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
11
Hafta'nýn maçý Zonguldak'da
Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele
Zonguldakspor, bugün günü kendi evinde lider Darýca
Gençlerbirliði'ni konuk edecek. Bu maça büyük önem
veren kýrmýzý-lacivertli ekipte tüm hesaplar üç puan
üzerine yapýldý. Zorlu maç öncesi taraftarlara
çaðrýda bulunan Zonguldakspor Kulüp baþkaný
Süleyman Caner, herkesi maça davet etti.
Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;"
"Yarýsý yerin altýnda olan arkadaþlar.. geliyoruz diyen "Darýca taraftarlarý..
Bugün stadyumda göreceksiniz. Yerin altýndakileri de , üstündekileri de. Tüm Zonguldak
el ele kol kola gücümüzü görsün cümle alem.
Þu anda birlik ve beraberliði her zamandan çok
ihtiyacýmýz var. Zonguldak halkýndan bir ricam
var. Ýþi olanlar iþini 2 saat ertelesin 13.30'daki
maça gelsin takýmý desteklesin.2 saatlerini
Zonguldakspor'a ayýrsýnlar. Stadý dolduralým.
Adliye maçýndaki kalabalýktan daha fazla
taraftar bekliyoruz. Ýlk ikiye girmek amacý ile
bizin için çok önemli bir maç. Þimdi birlik beraberlik.
Bugün ki maçta taraftarlarýmýzdan büyük destek bekliyoruz" dedi. (Yasin Yücel)
Pota'da küçükler kýz ve
erkek maçlarý baþlýyor
Ulukavakspor deplasmana çýkýyor
Ulukavakspor yarýn saat 13;30 da Yeni amasyaspor
ile deplkasmanda karþlý karþýya gelecek. Geçtiðimiz
hafta sahasýnda fatsa belediyespor'a 3-1 maðlup olan
Ulukvakspor, yarýn saat 13;30 da zirve yarýþýnda iddialý
olan Yeni amsyaspor 'a konuk olacak. Yeni
Amasyaspor geçtiðimiz hafta Turhalspor'u 7-0 maðlup
ederek haftanýn en farklý skorunu almýþtý.
Yeni Amasyaspor puan cetvelinde 42 puan ile 2,
inci sýrada yer alýrken temsilcimiz Ulukavakspor ise,
puan cetvelinde 11 basamakda 20 puanýn sahibi olarak
yer alýyor. Ligin ilk yarýsýnda Amasya maçýnda maç
sonunda çýkan olaylar nedeni ile emniyet güçleri
yoðun çaba sarf etmiþti.
Spor Servisi
Bülent Arýnç:Abdullah
Gül Meclis baþkaný olmalý
Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýldýðý bir
televizyon programýnda, Abdullah Gül'ün siyasete
dönme tartýþmalarýný deðerlendirdi. Arýnç, "Onun
duruþuna uygun bir görev olmalýdýr. Eðer baþbakan
olmayacaksa benim de gönlümden geçen ve büyük bir
þerefle yaptýðým Meclis baþkanlýðýdýr. Meclis baþkaný olursa siyaset de kazanýr, Türkiye siyaseti de kazanýr.
Gönlümden geçen budur." dedi.Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýldýðý özel bir televizyon programýnda gündeme dair önemli açýklamalarda bulundu. Eski Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün tekrar siyasete dönüþ tartýþmalarýný deðerlendiren Arýnç, "Sayýn Abdullah Gül ile biz dava arkadaþýyýz. Çok baþarýlý bir siyasetçi olduðunu bilelim.
Görevini arkadaþýna devretti ve Ýstanbul'a gitti. Kendisiyle zaman zaman görüþüyoruz." diye konuþtu.
"ÞU ANA KADAR BU ADAYLIK SÖZ KONUSU DEÐÝLDÝ"
Abdullah Gül'ün, þu ana kadar adaylýðýnýn söz konusu
olmadýðýný belirten Arýnç, "Þu ana kadar bu adaylýk söz
konusu deðildi. Hatta geçtiðimiz haftalarda ziyaretine gitmiþtim, böyle bir þey düþünmediðini,
beklemediðini ifade etmiþti. Ancak tabii AK Parti'ye karþý duyarsýz kalamayacaðýný, partide kendisine görev verilirse ret etmeyeceðini ifade etmiþti.
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah
Gül, AK Parti'de siyasete dönmek istiyorsa bunu saygýyla karþýlayacaðýný ifade ediyor. Bu konuda bir görüþme yaparlar. Siyasete 7 Hazirandan sonra
belli bir noktadan devam etmek isterlerse biz bundan sevinç duyarýz, mutluluk duyarýz. Ancak
tabi konuþulur, usul esaslarý önemlidir. Cumhurbaþkaný
yapýlmýþ bir adayýn partiye dönmesi 6 bin adaydan birisi
gibi karþýlanmamalýdýr. Yani birileri, 'Mademki kendisi de
istiyorsa buyursun AK Parti'ye gelsin, Genel Merkez'e uðrasýn iþte ismim þudur bana bir dosya verin, adaylýk müracaatýmý yapayým' onur kýrýcý olur. Gönülden arzu ediliyorsa siyaset yapmasý bunun þýk olanýn kendisinin bizzat davet edilmesi. Henüz bu noktada olmadýðýný söylüyorum.
Cumhurbaþkanýmýz güzel þeyler söylemiþ bunun arkasýný
beraberce takip edelim."
Partisinin fedakârlýk üzerine kurulduðunu belirten
Arýnç, birinin evet dediðine öbürünün hayýr demediðini
söyledi. Arýnç, Abdullah Gül'e davet olmasý taktirde partideki dengeler açýsýndan meselenin boyutu ne olur? yönündeki soruya þu yanýtý verdi:" Bizim partimizde her þey
fedakârlýk üzerine kurulmuþtur. Birimizin evet dediðine
öbürü hayýr diyemez. Önemli olan kardeþlik hukuku içinde anlaþabilmektir. Kendi kanaatimi söylüyorum, 7 Haziran'dan sonra baþbakan yine Ahmet Davutoðlu'dur, seçime o gidecekse o kazanacaksa onun hakkýdýr. Hiç bir þey
diyemeyiz bu konuda. Abdullah Gül Bey partiye alýndýðý
zaman, 'Seni partiye alýyoruz nasýl bir görev istersin' denildiðinde, ben mutlaka takdir edecektir ama 'Eðer partimde bana ihtiyaç varsa hangi görev verilirse verilsin, ben
bunu yaparým, yapmalýyým' þeklinde söyleyecektir. O alçak gönüllülük diyecektir. Onun duruþuna uygun bir görev olmalýdýr. Eðer baþbakan olmayacaksa benim de gönlümden geçen ve büyük bir þerefle yaptýðým Meclis baþkanlýðýdýr. Meclis baþkaný olursa siyaset de kazanýr, Türkiye siyaseti de kazanýr. Gönlümden geçen budur."
"HATTA ONLARI TEHDÝT
ETMEK, ONLARI KÜÇÜLTMEYE ÇALIÞMAK
BENCE DOÐRU DEÐÝLDÝ"
Dolarýn son zamanlardaki hýzlý yükseliþini de deðerlendiren Arýnç, Merkez Bankasý'nýn görevine müdahale
etmenin yanlýþ olduðunu belirtti. Arýnç," Bildiðim kadarýyla söyleyeyim, iç kaynaklý bir ekonomik
kriz yaþamýyoruz, bu bizim baþarýmýzdýr.
Finans sektörümüzü çok güçlendirdik. Dolarýn aþýrý deðer kazanmasý, fevkalade dikkate deðer. Yabancý paralar dolar karþýsýnda deðer kaybediyor. Merkez Bankasý hükümete karþý sorumlu, senede 2 defa hesap
veriyor ama baðýmsýz bir kuruluþ. Fakat
dikkatli gidiyor. Biz büyümezsek ekonomi
küçülür deme yanlýþ yaparlarsa da elbette
kendi yanlýþlarýdýr, doðru yaparlarsa da burada hükümetimiz, ekonomi kazanýr. Ama 'sen yanlýþ yapýyorsun' diyerek görevlerine müdahale etmek, yasal sýnýrlarý dýþýnda. Hatta onlarý tehdit etmek, onlarý küçültmeye çalýþmak bence doðru deðildi. Bu psikolojik rahatsýzlýk
meydana getirdi." diye ifade etti.
"ÝDDÝALAR DELÝ SAÇMASI"
Gündemde yer alan CHP ve MHP'ye yönelik kapatma
iddialarýný deðerlendiren Arýnç, "Ýddialar deli saçmasý, 7
Haziran giderken. Biz kendi partileri kapatýlan insanlar
olarak her zaman parti kapatýlmasýna karþý çýktýk. 2010 referandumuna giderken de partilerin kesinlikle kapatýlmamasý gerektiðini gösteren bir madde de getirdik ama maalesef CHP ve HDP buna oy kullanmadýðý için þeyden çýktý anayasa oylamasýna da gidemedi. CHP, MHP gibi bir
partiye bir dava açýlmasý mümkün deðil. Böyle bir þey yapýlýrsa bir çýlgýnlýk olduðunu ve ne gerekiyorsa yapacaðýmýzý belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandý.zaman.com
2014-2015 sezonu Basketbol il temsilciliði
faaliyet programýnda yer alan Küçük kýzerkek basketbol il birinciliði maçlarý baþlýyor.
Erkekler de 4 kýzlarda 5 takýmýn katýlýmý ile
gerçekleþecek olan il birinciliði müsabakalarý
küçük erkekler ile 9 Mart 2015 saat 18.00ta
baþlýyor. Erkekler de tek grupta tek devreli
oynanacak müsabakalara katýlan kulüpler ; 1Gençlikspor, 2-Basketbol Ýhtisas A, 3-Beden
Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü, 4Basketbol Ýhtisas B
Kýzlarda tek grupta tek devreli oynanacak
müsabakalara katýlan kulüpler ; 1Gençlikspor A, 2-Bayat Belediyespor, 3Basketbol Ýhtisas, 4-Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü, 5.Gençlikspor B Küçük
kýz Müsabakalarý da 12 Mart 2015 tarihinde
saat 18.00 de baþlayacaktýr. (Yasin Yücel)
Tutuklu polis avukatlarýndan
iddianamenin 8 aydýr
azýrlanmamasýna tepki
Terör ve yolsuzluðu soruþturan
polislere yönelik düzenlenen sahur
operasyonunda gözaltýna alýnýp tutuklanan
20 polisin avukatlarý, 8 aydýr iddianame yazýlmamasýna tepki gösterdi. Avukat Fatih
Þahinler, savcýnýn 'iddianame yazýlmaya
baþlanýldý' cevabýný vermesi üzerine kendilerinde iddianamenin sanki baþka yerde
yazýldýðý þüphesi oluþtuðunu belirtti.Yaklaþýk
8 aydýr Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 20
eski emniyet mensubunun avukatlarý,
Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayý'nda
ortak basýn açýklamasý düzenledi. Avukatlar
adýna açýklamayý yapan Avukat Fatih
Þahinler, "Temmuz 2014'ten bu yana bir türlü
iddianamesi yazýlamayan bir soruþturmada
maðdur edilen emniyet mensuplarýnýn
avukatlarý olarak müvekkillerimiz ile ilgili
geliþmeleri öðrenmek ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere toplanmýþ bulunmaktayýz." dedi.
Müvekkillerinin tutukluluk hallerinin son
bulmasý gerektiðini belirten Þahinler,
"Soruþturma dosyasý ile ilgili beklentimiz;
yapýlan hukuksuzluktan geri dönülerek
müvekkillerimizin derhal serbest býrakýlmasý,
iddianamenin bir an evvel hazýrlanarak
davanýn açýlmasýdýr." açýklamasýný yaptý.
Savcýnýn kendilerine verdiði cevaba
þaþýrdýðýný vurgulayan Þahinler, þunlarý dile
getirdi: "Savcý Okan Özsoy'un 2 gün önce bir
avukat arkadaþýmýzýn "iddianameye ne
zaman baþlayacaksýnýz?" sorusuna verdiði
'yazýlmaya baþlandý' cevabý, iddianamenin
sanki savcýlýk deðil de baþkalarý tarafýndan
hazýrlandýðýna iliþkin þüpheler doðurmuþtur.
Savcýlýk tarafýndan Müvekkiller hakkýnda
iddianame hazýrlandýðýna iliþkin bir faaliyet
gözlenmezken, tutuklu müvekkillerle ilgili
ayda bir yapýlmasý gereken tutukluluk
incelemesi, Anayasa Mahkemesinin 30 günde
bir inceleme yapýlmamasýnýn savunma
hakkýnýn ihlali olduðu kararýna raðmen, her
ay 2-3 gün geciktirilerek yapýlmaktadýr."
'ÝDDÝANAMENÝN HAZIRLANMAMASI,
AVRUPA
ÝNSAN
HAKLARI
SÖZLEÞMESÝ'NE AYKIRI'
Ýddianamenin halen hazýrlanmamasýnýn
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine de aykýrý
olduðunun altýný çizen Þahinler, "22
Temmuzda baþlayan ve bir kýsým müvekkillerimizin tutuklu olduðu soruþturmada;
tutuklama tarihinden itibaren yaklaþýk 8 ay
geçmesine raðmen, müvekkillerimiz yaklaþýk
8 aydýr tutuklu olmasýna raðmen, iddianamenin hazýrlanmamasý, Hem Anayasa
Mahkemesi kararlarýna, hem de Avrupa
Ýnsan Haklarý Mahkemesinin Kararlarýna
aykýrý bir tutum olup, tutuklamanýn amacýnýn
kanunun öngördüðü tedbir mahiyetinden
çýkýp, müvekkillerimizin bu yolla cezalandýrýldýðýný göstermektedir. Bu durum
Hukuk adýna, hukuk devleti adýna, evrensel
insan haklarý adýna ülkemizi çaðdaþ hukuk
anlayýþýndan çok geriye götüren, utanç verici
bir olaydýr." þeklinde konuþtu.
"Bu operasyonlarla yargý sistemimizin;
Her geçen gün anayasadan, kanunlardan,
usulden, teamüllerden hýzla uzaklaþýldýðýný
üzülerek görüyoruz." diyen Þahinler, "Ne
acýdýr ki; dün yeni anayasa vaadinde bulunanlarýn, bugün namusu ve þerefi üzerine
baðlýlýk yemini ettiði anayasayý tanýmadýðýný
millet meclisi kürsüsünden haykýrýr hale
gelmiþtir. Ne acýdýr ki; gücünü yalnýzca
kanunlardan almasý gerekenler, sýrtýný havuz
medyasýna dayamýþ, baðýmsýz olmasý
gerekirken siyasi iktidara göbekten baðlanmýþ, Yüce Türk Milleti adýna karar vermesi
gerekirken, cismi ortalýkta görünmeyen,
ancak gölgeleri ile varlýklarýný bildiðimiz güçlerin, gölgelerinin gücü adýna karar veren
birer karar memuru haline gelmiþlerdir.Týpký
bu soruþturmalarýn hemen öncesinde kurulan
kapalý devre yargý sisteminin iddianameden
sonra yapýlacak yargýlamalar için de kurulmasýnýn beklendiði, iddianamenin bu yüzden
bilerek ve kasýtlý olarak geciktirildiði gün gibi
ortadadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki, ülkede
hukuk yeniden iþlemeye baþladýðý gün bu
hukuksuzluklarýn sorumlularý yargý önünde,
bugün yargýlama yaptýklarý seçim takvimine
göre deðil Türk Ceza Kanunu'na göre hesap
vereceklerdir."zaman.com
Maç kadrosu 18 kiþi
07 MART
2015
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
CUMARTESÝ
Çorum belediyespor teknik
direktörü yavuz Ýncedal, istanbulspor maçýnýn 18 kiþilik kadrosuna þu isimleri aldý. Kaleciler,
Fatih ve Osman Kaç, Osman Bodur,
Eray, Murathan, Sefa akýn, Nedim,
Ýmam, Akýn, Furkan, Okan, Turgay,
Emrah, Berat, Recep, Çaðlar, Fatih
Muhammed ve Burak Seres
Bugün saat 13;30 da oynanacak olan maçta ilk onbirde forma þansý
bulmasý beklenen isimler ise þu þekilde olmasý bekleniyor. Kalede: Fatih,
savunmada Osman Bodur, Sefa Akýn, Ýmam, Akýn, savunmanýn önünde
nedim, Furkan, orta alanda; Burak, Turgay, Emrah, Berat, forvette ise,
Recep ve Çaðlar'ýn forma giymesi bekleniyor
14 yürekli futbolcu'dan,3 Puan istiyoruz
Çorum belediyespor bugün kendi gibi play oof da
iddialý olan istanbulspor'u Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
stadýnda konuk edecek. Karþýlaþmayý Ýzmir
bölgesinden Aykur Karaca'nýn yöneteceði maçýn
baþlama saati 13:30
Çorum belediyespor ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý 6
karþýlaþmanýn 5,inden beraberlik ile ayrýldý. Kýrmýzý
siyahlýlar, Ligin ikinci yarýsýnýn18. hafta maçýnda
Kýzýlcabölük ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu sahasýn da 1-1
berabera kalarak beraberlikler serisine baþladý.
Sebatspor'un ligden çekilmesi ile birlikte 19. Haftayý
maç yapmadan kapatan kýrmýzý siyahlýlar, 20. Hafta
karþýlaþmada Zonguldak Kömürspor ile evinde golsüz
berabere kalarak gol orucuna devam etti.
21. hafta maçýn da Ýzmir temsilcisi Tirespor'a konuk olan belediyespor bu maçtan da golsüz beraberlik ile ayrýlarak beraberlikler
geleneðini bozmadý. Artýk kýrmýzý siyahlý taraftarlar, 22. Hafta maçýnda çorum da oynanan Kýrýkhan maçýna dönüm maçý olarak bakarken,
bu maçta kýrmýzý siyahlý oyunculardan patlama ve galibiyet beklediler.
Ne varki sahadan gol sesi çýkmadan her iki takýmda puanlarý paylaþtýlar.
Grybyn orta güçte olan rakiplerinde manavgat deplasmanýna çýkan
belediyespor taraftarlarýna hiç de hayal kýrýklýðý yaþatmadan beraberlikler serisini manavgat maçýyla devam ettirdi. Þimdi bugün oynanacak
olan Ýstanbul spor maçýnda taraftarlar belediyespor'dan galibiyet bekliyor.
Belediyespor, u izlediðim maçlarda rakipleri karþýsýnda bir çok gol
pozisyonu bulmasýna raðmen bir türlü topu üç direk arasýndan filelere
yapýþtýrma becerini gösteremedi. Bunlar þansýzlýk ve egoistlikler birleþince takým gol atamama hastalýðýndan bir türlü kurtulamadý.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal hafta içinde yapýlan çalýþmalarda futbolcularýný þu þekilde maça motive etmeye çalýþtý" bana Ýstanbulspor
maçýný kazandýracak 14 yürekli futbolcuya ihtiyaçým var" þeklinde
konuþmalar yapatý.
Ýzlediðim bu maçlarda, Kýzýlcabölük, Zonguldak, Kýrýkhan
maçlarýnda sayýsýz gol poziyonlarý bulan Çorum belediyespor ne
yazýk'ki bir türlü final vuruþlarýný yapamadan sahasýnda rakiplerine
cömertçe puan ikramýnda bulundu. Tabi bu puan ikramlarý kýrmýzý
siyahlýlarý da þampiyonluk potasýndan uzaklaþtýrýrken, play off umutlarýný da yavaþ yavaþ bitirmeye baþladý.
Artýk Çorum belediyepsor'un maç kaybetme gibi bir lüksü de
kalmadý. Þayet ligin sonunda 2. Lig umutlarýný play oof maçlarýna
taþýyacak ise, istanbulspor maçý belediyespor için lige dönüþ maçý
olarak görülmektedir.
ÝSTANBULSPOR'A DÝKKAT...!
Bugün Çorum belediyespor ile karþýlaþacak olan istanbulspor ligin
ikinci yarýsýnýn baþlamasý ile birlikte 18. Hafta da Çatalca ve 19. Hafta
da Tuzla maçlarýný 1-0 maðlup kapattý. Alýnan maðlubiyetler sonrasýn
da istanbulspor, 20. Hafta da galibiyetler serisini yakaldý. 21. Hafta da
deplasmanda Tutap þekerspor ile karþýlaþtý ve maçtan 0-4 skor ile 3
puan ile ayrýlarak zirveye yükseliþini baþlattý. 21, inci hafta maçýnda
Bozüyük ile oynamadan 3 puan alan sarý siyahlýlar, 22, inci hafta
maçýnda Batman petrolspor maçýn da (Seyircisiz) oynan karþýlaþmadan tek gol ile 3 puaný alan taraf oldu. 23, üncü hafta maçýn da diðer
istanbul temsilcisi Gaziosmanpaþaspor'u konuk eden istanbulspor bu
maçtan da 3-0,lýk skor ile ayrýlarak son haftalardaki yükseliþini
sürdürdü. Son 4 maçta Ýstanbulspor, 12 puan kazanýrken Çorum
belediyespor, 4 puan kazanarak puan cetvelindeki 4,üncülük yerini
istanbulspor'a býrakakarak bir basamak aþaðýya inerek 5 sýrada 24.
Hafta maçýnda bugün Ýstanbulspor'u konuk edecek.
KADRODA REVÝZYON
Çorum belediyespor teknik direktörü yavuz Ýncedal, istanbulspor
maçýnda son haftalarda takým içinde deðiþmez olan isimleri kýzaða
çekerek istanbulspor maçýnda takýmda revizyona gideceðini hafta
içinde yapýlan çalýþmalarda gösterdi. Ýstanbulspor maçýnda 3 puan
kazanacak 14 yürekli futbolcuyu bugün sahaya sürerek, son haftalardaki beraberlikler serisine son vermek ve 3 puan kazanan takýmý
ortaya çýkartarak, Belediyespor'u play- oof hedefi içinde tutmanýn
hesaplarýný yaptý. Bakalým evdeki hesap çarþýya uyacak mý? ( Haber
Yorum Yasin Yücel)
Ýncedal: Gol orucuna
son vermek istiyoruz
Yavuz Ýncedal
Kýrmýzý siyahlýlar dün yaptýklarý ter
çalýþmasý ile bugün saat 13;30 da konuk
edecekleri istanbulspor maçýna hazýr.
Teknik direktör Ýncedal istanbulspor maçý ile
ilgili olarak yaptýðý açýklamada þöyle konuþtu" 2
Takýmýn da play- oof iddiasý var. Ligde iki
takýmda güçlü, ancak biz gücümüzü taraftar ve
sahamýz ile birleþtirdiðimiz takdirde maç
sonunda sahadan galibiyet ile ayrýlacaðýmýza
inanýyorum. Geride kalan maçlarýmýzda
oynadýðýmýz güzel futbolu bir türlü skor borda
yansýtamadýk. Bugün istanbulspor karþýsýnda
tek eksiðimiz galibiyet ve gol orucunu bozmak
istiyoruz.
Bugün taraftarýmýz her zamankinden daha
çok destek vermelidir. Onlarýn bize vereceði
güç ile maç sonunda tribünler ile birlikte sevinmek istiyoruz. Kadroda bazý deðiþiklikler oldu.
Ýstanbulspor maçýný kazanacak isimler ile
sahaya çýkýp güzel futbolmuzu galibiyet ile taçlandýrmak istiyoruz. Ýstanbulspor her sene play
oof iddiasý olan bir takým. Bizim için 6 puanlýk
bir maç olacak" dedi.
(Yasin Yücel)
Haftayý 1-0'lýk Tutap Þekerspor galibiyetiyle kapayan Çatalcaspor'da yüzler gülüyor. Ligde zor günler geçiren rakiplerini
maðlup ederken zorlandýklarýný söyleyen Çatalcaspor Baþkan
yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, her þeye raðmen üç
puanýn çok güzel olduðunu söyledi.
Ligde bu galibiyetle çok daha rahat bir yer edindiklerini söyleyen
Naroðlu, "Pazar günü sahadan üç puanla ayrýldýk fakat üç puana
ulaþýrken biraz zorlandýk. Bunun gayet doðul bir þey olduðunu
düþünüyorum çünkü rakibin ligde kalma umutlarý devam ediyor.
Alacaklarý bir puanýn bile öneminin çok olduðu bu ligde kolay
Ýstanbulspor
seriyi devam
ettirmek istiyor
Cumartesi günü deplasmanda Çorum Belediyespor'a konuk olacak olan Ýstanbulspor, bu maçýn
hazýrlýklarýný Tepecik stadýn da tamamlayarak bugün Çorum da zorlu maça çýkacak.Sahasýnýn yaðan yaðmurdan dolayý aðýrlaþmasýndan kaynaklanan sýkýntýdan
dolayý Tepecik Stadýný mesken tutan Ýstanbulspor, Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný büyük bir ciddiyetle tamamlayarak Çorum'a hareket etti. Bugün Çorum da
Dr.Turhan Kýlýçoðlu Stadýna galibiyet için çýkacak olan
sarý-siyahlýlar, galibiyet serilerini dört maça çýkarmak istiyor. Ýkinci yarýnýn ilk iki maçýný kaybeden ve o iki kayýptan sonra ardý ardýna dört maç kazanýp 12 puaný hanesine yazdýran Ýstanbulspor, Play-Off için büyük avantaj elde etti. Seri galibiyetlere devam etmek istediklerini
söyleyen Teknik direktör Bülent Demirkanlý, takým olarak fit durumda olduklarýný, bunu Çorum belediyespor
karþýsýnda da galibiyet serilerine devam ederek taçlandýrmaya devam edeceklerini söyledi. (Yasin Yücel)
Naroðlu:
Yerimiz
saðlam
maçlarýn olmadýðýný hepimiz gördük. Rakibimiz ligde zor bir dönem
içerisinde ve ligden düþme korkusunu üzerlerinde hissediyorlar. Bir
galibiyet onlara büyük bir avantaj getirecekti. Bizim karþýmýza da
kazanmak için çýktýlar. Biz tecrübemizi sahaya iyi yansýttýk ve 1-0'da
olsa maçý kazanmasýný bildik. Bu galibiyet bizim ligdeki yerimizi saðlama aldý.
Artýk maçlara stressiz çýkýp çok daha kolay galibiyetler alabilecek
duruma geldik. Ýnþallah ilerleyen haftalarda bu galibiyetlerimize yenilerini ekler, sezonu daha üst sýralarda tamamlayarak yeni sezon öncesi tecrübe kazanmýþ oluruz. Oyuncularýmýzý ve teknik ekibimizi aldýk-
Lokman Naroðlý
larý bu galibiyetten dolayý tebrik ediyorum" dedi. Naroðlu, ayrýca
taraftarlara da bir paragraf açmadan geçemedi. Takýmlarýný
destekleyen ve tribünlerdeki yerini alan taraftarlara da ayrýca teþekkür
ettiðini söyleyen Naroðlu, bu desteðin her maçta verilmesini istediklerini söyledi. (Yasin Yücel)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN