‘Önlem almak sonradan telafi
etmekten daha ucuz ve kolaydýr’
TTNET Genel Müdürü
Orkun Kaya'da
görevinden ayrýldý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu son
günlerde yaþanan iþ kazalarý, alýnan ve alýnmasý gereken
tedbirlerle ilgili TvNet haber bülteninde deðerlendirmelerde
A
bulundu.Çalýþma yaþamýnýn çok dinamik bir süreç olduðunu
SAYF
5’DE
ve bu dinamik sürece uyum saðlamak üzere yasalarýn zaman
zaman deðiþtirilmesine ihtiyaç duyulduðunu kaydeden...
Salim Uslu
Türk Telekom Grubu, entegrasyon süreci
kapsamýnda önemli bir adým daha atarak 'tek
noktada hizmet' anlayýþýna uygun organizasyonel deðiþiklikleri hayata geçirdi.Hemþehrimiz
TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya'da
görevinden ayrýldý. SAYFA 4’DE
Orkun Kaya
17 EYLÜL
www.yildizhaber.com
2014 ÇARÞAMBA
40 KURUÞ
Çorum Valisi deðiþti
Yeni terminalde
yerli firmalarda
olmalý
A K Pa r t i ' d e n
Defterdar
Sormaz'a
hayýrlý olsun
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve
Acenteleri Derneði yöneticileri, Ticaret ve
Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. TSO Meclis
üyesi Haluk Aþkýn öncülüðünde gerçekleþtirilen ziyarette, Çorum Belediyesi
tarafýndan inþa ettirilen yeni Çorum
YFA
Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin S5A’DE
geleceði masaya yatýrýldý. Dernek
yöneticileri ziyarette, yeni...
AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ve
yönetim kurulu
üyeleri Ýl Defterdarý Ali
Sormaz'a hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundular.
Ziyarette konuþan AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, "Milletimiz artýk
devlete verdiði verginin
kendisine yol, su olarak
geldiðini biliyor.
Milletimiz gönül
A
SAYF
rahatlýðý ile
5’DE
vergisini veriyor.
Acil Servisi
su bastý
Ahmet
Kara
Sabri Baþköy
stanbul, Ankara, Diyarbakýr ve Samsun
valiliklerine yeni isimler atandý. Çorum
Valisi Sabri Baþköy'de merkeze alýndý. Resmi
Gazete'de yayýmlanan Valiler Kararnamesine
göre, Emniyet Genel Müdürlüðüne Hatay
Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Ankara
Valiliðine Mehmet Kýlýçlar, Ýstanbul
Valiliðine Vasip Þahin atandý. TRT Genel
Müdürü Ýbrahim Þahin, Samsun Valisi oldu.
Çorum Valisi Sabri Baþköy merkeze
alýnýrken Çorum'a ise Merkez Valisi Ahmet
Kara atandý.
Atamalarýn tam listesi þöyle:
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk Ýçiþleri Bakanlýðý
Müsteþarý,Hatay Valisi Mehmet Celalettin
Lekesiz Emniyet Genel Müdürü,MGK Genel
A
Sekreteri Muammer Türker Antalya Valisi,
SAYF
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar 5’DE
Ankara Valisi...
TED Çorum Koleji
eðitime baþladý
Çorum'da dün etkili olan saðanak yaðýþ
Hasan Paþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesini
su basmasýna neden oldu.Öðleden sonra
baþlayan yaðmur su baskýnlarýna neden
oldu. Etkili olan yaðmur nedeniyle Hasan
Paþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi acil SAYFA
A
servisini su bastý. Hastane görevlileri sel 9’D
sularýný önlemek için kum...
Dalgýçlar Þirketler Grubu bünyesindeki Özel DESA Eðitim Danýþmanlýk
ve Yay. Ticaret Ltd. Þti. ve Türk Eðitim Derneði (TED) iþbirliði ile kurulan
TED Çorum Koleji eðitim-öðretim yýlýna baþladý. Okul öncesi, ilkokul
ve ortaokul düzeylerinde, branþýnda deneyimli Türk ve yabancý öðretmenleriyle eðitim verecek olan TED Çorum Koleji, 2014-2015 eðitim SAYFA
E
öðretim dönemi öncesi tüm altyapý hazýrlýklarýný tamamlayarak yeni 4’D
döneme merhaba dedi. Çorum'da eðitime bu yýl baþlayan TED Çorum
Koleji'nde tören düzenlendi.
Saðanak yaðýþ
hayatý felç etti
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan yeni akademik yýlýn baþlamasý
nedeniyle mesaj yaA
SAYF
yýnladý.1976 yýlýndan 2’DE
bu yana yükseköðretimin içerisinde...
Çorum'da dün meydana
gelen saðanak yaðýþ hayatý
A
SAYF
olumsuz etkiledi.
9’da
Öðleden sonra etkili olan yaðýþ
cadde ve sokaklarýn...
ÝÞKUR'dan engellilere "Aþçý Çýraðý" kursu
SAYFA 2’DE
Rektör
Alkan'dan
akademik
yýl mesajý
Osmancýk'ta asfalt çalýþmasý
SAYFA 4’DE
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
HABER
2014 ÇARÞAMBA
2
Rektör Alkan'dan akademik
yýl mesajý
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
yeni akademik yýlýn baþlamasý
nedeniyle mesaj yayýnladý.
1976 yýlýndan bu yana yükseköðretimin içerisinde bulunan ve
2006 yýlýnda da Hitit Üniversitesi
adýný alarak eðitim hayatýna devam
eden üniversitenin, geçmiþinin
verdiði tecrübe ve yeni olmanýn
heyecanýyla, kýsa süre içerisinde
nitelik ve nicelik olarak geliþerek
büyük mesafeler kat ettiðini dile
getiren Rektör Reha Metin Alkan,
"Üniversitemizin bugün ulaþtýðý
seviyeye gelmesi hiç þüphesiz siz
deðerli akademisyenlerimiz ve idari personelimizle oluþturduðumuz çok önem taþýyan sinerji ve ortak çalýþmalarýn ürünüdür. Fedakârca
gayretleriniz sonucunda pek çok sorunun
üstesinden gelerek gerçekleþtirdiðiniz faaliyetler
ve üniversitemizin geliþmesinde gösterdiðiniz,
hiçbir þekilde karþýlýðý ödenmeyecek, deðerli
emeklerinizden dolayý þükranlarýmý sunuyorum. Sizlerle birlikte, pek çok zorluk ve imkânsýzlýðý geride býrakarak sahip olduðumuz
deneyim, tecrübe ve özverileriniz sayesinde,
hep daha büyük çalýþmalara imza atacaðýmýza
ve Hitit Üniversitemizi sadece ülkemizin deðil,
dünyanýn saygýn bir bilim yuvasý haline getire-
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
ceðimize olan inancým tamdýr.
Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine,
branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn
gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine
sahip öðrencilerin yetiþtirildiði öðrenci odaklý
bir kurum olan üniversitemizin sahip olduðu
enerji, yeni öðrencilerimizin katýlýmýyla inanýyorum ki daha da artacaktýr. Bu duygu ve
düþünceler ýþýðýnda, Hitit ailesine yeni katýlan
sevgili öðrencilerimizi kutluyor, üniversitemizin
deðerli öðretim elemanlarý ve idari personeline
yeni eðitim-öðretim yýlýmýzýn baþarý ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini
kullandý. Haber Servisi
rýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak,emekli veya aktif sigortalý olmamak."
Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara
uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek
Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor.Mülakatlar ise 24 Eylül Çarþamba günü
saat 10.00'da Çorum Belediyesi Engelli Eðitim
Merkezinde gerçekleþtirilecek. Haber Servisi
Sýcaklarýn azalmaya baþlamasý
- Eski Baþbakan Adnan
Menderes'in idâmý (1961)
Çifçileride çaðýrdýlar bankaya
Bizlerinde ireyini almaya
Sizlerede panka matik vermeye
Dedilerki bankamýzda para yok
Bütün çifçi dolduk böyle bankaya
Banka matikle gelin bankýya
Banka matiðede para gelmemiþ
Alamadýk bizde kaldýk haftaya
Rýza Koçak
Bu çifçiyi oyalýyor hükümet
Paramýzý kullanýyor merteana
Borç içinde çifçi satar inek at
Alamadýk bizde kaldýk haftaya
Yan gelir desteði bizi oyalar
Para olsa cebimizde soyarlar
Lüzümsüz laf çifçiyede oyalar
Alamadýk bizde kaldýk haftaya
Çifçilerde desteðine güvenir
Bir gün olur allýk diye sevinir
Güvenirde para çýkmaz döðünür
Alamadýk bizde kaldýk haftaya
Çifçilere böyle tuzak kuruldu
Nerde kaldý para diye soruldu
Bir aþþaðý bir yukarý duyuldu
Alamadýk bizde kaldýk haftaya
(Rýza Koçak) Deðdi seksen yaþýna
Ben karýþmam hükümetin iþine
Bir dolap dönüyor kendi baþýna
Alamadýk bizde kaldýk haftaya
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu’ndan Ýnþaat Teknolojisi
Bölümünden aldýðým geçici mezuniyet
belgemi kaybettim.Hükümsüzdür
Serdar Aktaþ
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Fiat
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
USD
EUR
2,214
2,864
STERLiN 3,589
JPY YENi 2,065
2,214
2,865
3,591
2,066
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL:227 21 21ÖZEL HASTANE
YANI
SÖNMEZ ECZANESÝ TEL:221 95 92 ÇORUM
DEVLET HASTANESÝ YANI
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2886 17 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
17.09.2014
YÝTÝK
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
04:48
06:15
12:42
16:09
18:56
20:16
ÇÝFÇÝYÝ OYALAMA
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
:
:
:
:
:
:
Günün Þiiri
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Ölmek felâket deðildir. Asýl felâket, öldükten
sonra baþa gelecekleri bilmemektir Ýmâm-ý
Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"
ÝÞKUR'dan engellilere "Aþçý Çýraðý" kursu
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü engellilerin mesleki
eðitimi çerçevesinde, Çorum Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve
Çorum Özel Eðitime Muhtaç Spastik, Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði iþbirliðinde Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde "Aþçý Çýraðý" iþgücü yetiþtirme kursu açacak. Zihinsel engellilere yönelik kursa 20 kiþi alýnacak.Kurs
01.10.2014 - 22.12.2014 tarihleri arasýnda Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezinde yapýlacak.Kursa katýlým þartlarý ise þunlar:
"ÝÞKUR'a kayýtlý Zihinsel Engelli iþsiz olmak, 18-35 yaþ arasýnda bay-bayan olmak, en
az okuryazar olmak, açýk öðretim ve ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs,
TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programla-
YILDIZ AJANDA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
ÇORUM KAMUOYUNA
• Çorum'un yaþanabilir, modern bir kent olabilmesi
için otopark ve PARKMATÝK uygulamasýný
bizler gündeme taþýdýk.
• Çorum Belediyesi'nin otopark ihalesini
Belediyespor'a vermesine KARÞI DEÐÝLÝZ.
• Otoparký, Belediyespor'un PARKMATÝK yöntemiyle
kendisinin iþletmesinden ve daha fazla gelir elde
etmesinden yanayýz.
• Biz, ihale yöntemine ve gelirlerin Belediyespor adý
altýnda baþkalarýna aktarýlmasýna KARÞIYIZ.
ÇORUM BELEDÝYESPOR tüm Çorum'un ortak
paydasýdýr. BAÞARISI GURURUMUZDUR
ÇORUM CHP BELEDÝYE MECLÝS GRUBU
Ayhan ÞAMLI
H. Levent ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU
Semrin KALELÝ
Özgür KILIÇ
Ogün MEROÐLU
Sezer YALÇINKAYA
Mehmet TAHTASIZ
Serda UYSAL KARLIDAÐ
Ertuðrul DEMÝRAN
Necdet BÝÇER
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
4
Mahir ODABAÞI
TARÝHTEN GÜNÜMÜZE
DEPREME YAKLAÞIM
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
TED Çorum Koleji
eðitime baþladý
Dalgýçlar Þirketler Grubu bünyesindeki Özel DESA Eðitim Danýþmanlýk ve
Yay. Ticaret Ltd. Þti. ve Türk Eðitim Derneði
(TED) iþbirliði ile kurulan TED Çorum Koleji
eðitim-öðretim yýlýna baþladý. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde, branþýnda
deneyimli Türk ve yabancý öðretmenleriyle
eðitim verecek olan TED Çorum Koleji, 20142015 eðitim öðretim dönemi öncesi tüm altyapý hazýrlýklarýný tamamlayarak yeni döneme
merhaba dedi. Çorum'da eðitime bu yýl baþlayan TED Çorum Koleji'nde tören düzenlendi.
Törene TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erkan Çiftçi, Kolej Kurucu Müdürü Sevgin Kurtuluþ, Kurumsal Ýletiþim Uzmaný Gönül Ekinci, branþ öðretmenleri, ebeveynler ile öðrenciler katýldý. Saygý
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla baþlayan törende TED Çorum
Koleji Kurucu Müdürü Sevgin Kurtuluþ açýlýþ
konuþmasý yaptý. Kurtuluþ, Atatürk ilke ve
devrimleri ýþýðýnda eðitim-öðretim vereceklerini belirterek, bilimsel düþünen, akýlcý ve çaðdaþ kuþaklar yetiþtirmeyi hedeflediklerini söyledi.Miniklerin ilk gün heyecaný yaþadýðý 21
bin metrekare alandaki okulda 886 öðrencinin
eðitim göreceði, lise bölümünün ise 20172018 eðitim-öðretim döneminde hizmete gireceði vurgulandý. Haber Servisi
Osmancýk'ta asfalt çalýþmasý
Osmancýk'ta alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý sonrasýnda 150 cadde ve sokakta baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi.Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, alt yapý çalýþmalarý tamamlanan 7 mahallede asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek toplam 35 bin
ton sýcak asfalt döküldüðünü söyledi.Ýlçe tarihindeki en kapsamlý asfalt çalýþmasýný gerçekleþtirdiklerini belirten Karataþ "Kýzýlýrmak ile D100
Karayolu arasýnda 7 mahalleyi kapsayan geniþ
bir alanda yeni alt yapý projesi hayata geçirildi.
Bu nedenle 150 cadde ve sokakta kazý çalýþmasý
yapýldý. Kazýlan yollarýn tekrar asfaltlanmasý için
45 bin ton sýcak asfalt malzemesi içeren maliyeti
yaklaþýk 7 milyon TL'lik bir proje hazýrlandý. Bu
proje kapsamýnda ana caddelerden baþladýðýmýz asfalt çalýþmalarý
aralýksýz devam ediyor. Þu anda 7 mahallede ana caddelerin büyük
bir bölümü tamamlanmýþ durumda. Toplamda 35 bin ton sýcak asfalt malzemesi kullandýk" dedi.Hafta sonu Yeþilçatma Mahallesinde
devam eden asfalt çalýþmalarýný inceleyen Baþkan Karataþ, çalýþmalarla ilgili Fen Ýþleri Müdürü Hakan Çýplak'tan bilgi aldý.Karataþ, as-
falt çalýþmalarýna hafta sonu dahi ara vermeden devam ettiklerini
belirterek "Yeþilçatma Mahallesinde yaðmur suyu hattý çalýþmalarýmýz vardý. Yaðmur suyu hatlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan buradaki asfalt çalýþmalarýna baþladýk. D100 Karayolundan ilçe merkezine baðlanan bir ana caddemiz var. Trafik yoðunluðu nedeniyle önem taþýyan bir cadde. Çalýþmalar bu caddede ve baðlantýlý sokaklarda
yoðunlaþtýrýldý. Vatandaþlarýmýza sýcak asfalt
hizmetini daha hýzlý ulaþtýrabilmek için hafta
sonu dahi, gece gündüz demeden, mesai saati
gözetmeden çalýþýyoruz. Hedefimiz halkýmýzýn
en iyi hizmeti en kýsa sürede almasýdýr" ifadelerini kullandý.Alt yapý çalýþmasý yapýlan hiçbir
sokaðýn býrakýlmayacaðýný kaydeden Karataþ,
"D100 Karayolu ile Kýzýlýrmak arasýnda alt yapý çalýþmasý yapýlmýþ
hiçbir sokak býrakýlmayacaktýr. Bazý sokaklar asfalta uygun deðil. Bu
nedenle asfalt yapýlýrken o sokaklarda çalýþma yapýlmýyor. Vatandaþlarýmýz 'Buralar böyle kalacak mý?' diye soruyorlar. Asfalt yapýlamayan sokaklar da kilitli parke taþý yapýlacaktýr. Hiçbir sokak olduðu gibi býrakýlmayacaktýr" diye konuþtu. Haber Servisi
Elimizdeki bütün bilgiler yazýlý tarihin baþlangýcýndan
itibaren Anadolu yarýmadasýnýn büyük deprem afetlerine maruz
kaldýðýný, önemli yerleþim merkezlerinin bazý durumlarda yerlerinin deðiþtirilmesine gidildiði veya Denizli yakýnlarýndaki
Pamukkale örneðinde görüldüðü gibi tamamen terk edildiðini
öðretmektedir. Çok sayýda insanýn baþka yerlerde iskân edilmiþ
olmasý buna ait düzenleyici kararlarýn ilgili devletlerin en yüksek
yönetim düzeyinde alýnmýþ olduðununda bir göstergesi sayýlabilir. Örnek olarak 14 Eylül 1509 tarihinde Ýstanbul'da meydana
gelen ve uzun yýllar halk arasýnda ''küçük kýyamet'' olarak diye
anýlan depremden sonra çýkartýlan padiþah fermaný gösterilebilir. Fermana göre bütün ülkede bir çeþit olaðanüstü durum
ilan ediliyor, harab olan baþkentin yeniden imarý için 50 bin usta
görevlendiriliyor. 14 - 60 yaþ arasýndaki bütün erkeklerin
yapýlarda çalýþmasý emrediliyor ve evi yýkýlan her aile baþýna 20
altýn baðýþta bulunuluyordu. Bu fermanýn çýkartýlmasýna
müteakip Ýstanbul'da 6 ayda 2000 yeni bina yapýlmýþtýr. Bu
deprem sonrasýnda basit de olsa bir çeþit hasar tespit çalýþmasýnýn yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Çünkü dolgu zeminler üzerine inþaat yapmak yasaklanmýþ ve taþ kâgir binalarýn yerine
ahþap boðdadý evlerin yapýmý teþvik edilmiþtir. Þehir veya
ölçeðinde fiziki planlarýn yapýmý 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
gerçekleþmiþtir. Bu konuda yapýlan ilk düzenlemelerden birisi
1848 tarihli ve sadece Ýstanbul için hazýrlanan imar yönetmeliðidir.1877 tarihinde çýkartýlan imar il belediyeler kanunu
ülkenin diðer bölgelerinde de þehir þehir belediyeleri kurma
imkâný tanýmýþ ve bunlara alt yapý hizmetlerinin yerine getirilmesi için bazý görev ve yetkiler vermiþtir.
Yukarýda sayýlan hukuki düzenlemelerin dikkat çekici
ortak özelliði hiçbirinin doðal afet zararlarýnýn azaltýlmasýna
yönelik hükümlere yer vermemiþ olmasýdýr. Devletin afetlere
yaklaþýmý uzun yýllar boyunca bunlarýn etkilerinin azaltýlmasý
veya önlenmesi yönünde politikalar geliþtirmek yerine her afetten sonra bunun sonuçlarýnýn giderilmesi ve meydana gelen
zararlarýn tazmini biçiminde olmuþtur. Nitekim Erzincan'da
1939 'da meydana gelen büyük depremden sonra da ayný politika uygulanmýþ ve sadece Erzincan depremini konu edinen özel
bir kanun çýkartýlmýþtýr. Ne var ki bu büyük afeti takiben
Türkiye'de o zamana kadar görülmemiþ sýklýkta þiddetli yer
sarsýntýlarý meydana gelmiþ ve Adapazarý - Hendek, TosyaLadik ile Bolu - Gerede depremleri gibi depremler 4 yýllýk bir
süre içinde 43.319 kiþinin ölümüne, 75 bin insanýn yaralanmasýna ve 200 bin binanýn kullanýlamaz hale gelmesine yol açmýþtýr.
Bu felaket zincirinin sonucunda zamanýn hükümetleri afet sonrasý hukuki düzenlemelerin yerine afet öncesi fiziki hazýrlýklý
olmanýn gerektiðini idrak etmiþler ve 22 Temmuz 1944 tarihinde
''Yer Sarsýntýlarýndan Önce ve Sonra Alýnacak Tedbirler'' adýný
taþýyan 4623 sayýlý kanunu yayýnlamýþlardýr.
Türkiye'de modern manada deprem zararlarýnýn azaltýlmasýna yönelik çalýþmalar bu kanunla baþlamýþtýr, denilebilir.
Kanun vatandaþlarýn deprem tehlikesi karþýsýnda can ve mal
emniyetini saðlamak, iyi iþleyen bir kurtarma, yardým ve geçici
barýnma sistemi kurmak gibi amaçlarý hedeflemekteydi. Ülke
tarihinde ilk defa merkezi hükümet deprem öncesinde bazý
görevlerle yükümlendirilmekteydi.
1945 yýlýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðý ve bazý üniversitelerin
iþbirliði ile Türkiye'de ilk defa bir deprem bölgeleri haritasý ve
bina inþasý için þartname hazýrlanmýþtýr. Bugünün anlayýþýna
göre hayli basit sayýlabilecek harita iki tür bölge tanýmlamaktaydý; bölgelerin ayrýlmasý ise geçmiþte gözlenen hasar ölçüsünde
yapýlmýþtý. Deprem þartnamesi ise 1937 Ýtalyan þartnamesi esas
alýnarak yapýlmýþtý. Türkiye'nin sismotekniði hakkýndaki bilgilerin geliþmesi, mühendislik sismolojisindeki ilerlemelere pareler olarak harita 1949, 1963, 1972 ve 1996 yýllarýnda, deprem þartnamesi ise 1949, 1953, 1961, 1968, 1975, 1997, 1998, 2007 yýllarýnda yenilenmiþtir.
Netice olarak; sadece yaptýklarýmýzdan deðil, yapmamýz
gerekirken ilgisizlik nedeniyle yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz. Bu nedenle; olasý afetleri afiyette atlatabilmek için, topyekün olarak hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý ama her
an deprem olacakmýþ gibi de daima hazýrlýklý olmamýz gerekmektedir.
*ÖÐRETMENÝME VEFA- 23: Çorum ÝHL (1984) emekli
öðretmenlerinden Nuri ERTÜK hocamýzý saygýyla yâd
ediyorum.
TTNET Genel Müdürü Orkun Kaya'da görevinden ayrýldý
Türk Telekom Grubu, entegrasyon süreci kapsamýnda önemli bir adým daha atarak 'tek noktada hizmet' anlayýþýna uygun organizasyonel deðiþiklikleri hayata geçirdi.Hemþehrimiz TTNET
Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya'da görevinden ayrýldý.Türk Telekom Grubu, entegrasyon sürecinin müþteri odaklý yaklaþým ve sürdürülebilir büyüme stratejisi etrafýnda þekillenen ikinci aþamasýný duyurdu. Bu strateji, müþteri ihtiyaçlarýna ve gerekliliklerine tam olarak cevap veren 'tek noktada hizmet' yaklaþýmýnýn etkin bir þekilde sunulmasýný saðlayarak Grubu rakiplerinden ayýracak.Türk Telekom Grubu'nun mobil ve sabit hizmetlerinin birlikte pazara sunulmasý ve müþteri hizmetlerinin tek çatý altýnda toplanmasýný öngören entegrasyon
projesi, teknoloji ve iletiþim hizmetlerinde müþteri beklenti ve ihtiyaçlarýný daha etkin bir þekilde karþýlamayý hedefliyor. Grup, satýþ kanallarýnýn ve ticari fonksiyonlarýn tek elden yönetilmesiyle müþterilere sunulan deðeri daha da artýracak.Türk Telekom Grubu'nun tam entegrasyonu yönünde ikinci aþama, Türk Telekom, TTNET ve Avea'nýn tüzel kiþiliklerini mevcut haliyle muhafaza ederek ve tâbi olduklarý mevzuata tamamen uyarak uygulanýyor.Bu kapsamda, Türk Telekom Grubu aþaðýdaki organizasyonel deðiþiklikleri hayata geçirdi:Grubun mobil ve sabit tüm bireysel satýþ faaliyetlerinin ortak yönetimi amacýyla
yeniden tanýmlanan 'Bireysel Satýþ Genel Müdür Yardýmcýlýðý' görevine Hüseyin Balcý atandý.
Bireysel müþteri hizmet kalitesini daha da ileriye taþýmak amacýyla,
var olan tüm mobil ve sabit hat operasyonlarýnýn müþteri iliþkileri birimlerinin yönetimi, yeni oluþturulan 'Bireysel Müþteri Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýlýðý' çatýsý altýnda birleþtirildi ve bu göreve Orçun
Onat atandý.Kurumsal müþteri tarafýnda ise, grubun kurumsal pazarlama, kurumsal satýþ ve müþteri iliþkileri birimlerinin yönetimi 'Kurumsal Ticari Genel Müdür Yardýmcýlýðý' çatýsý altýnda birleþtirildi. Bu göreve atanan isim
ise Mehmet Ali Akarca oldu.
TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya görevinden ayrýldý. TTNET CFO'su Kaan Aktan mevcut görev ve
sorumluluklarýna ek olarak, Grup entegrasyon programýnda TTNET için öngörülen organizasyonel yapýnýn uygulanmasý sürecinde Genel Müdür görev ve sorumluluklarýný üstlendi.Ayrýca, boþ olan Türk Telekom 'Regülasyon
Baþkanlýðý' pozisyonuna Ramazan Demir atandý.Tüm Telekom operatörlerine ve Internet Servis saðlayýcýlarýna,
toptan seviyede daha iyi hizmet vermek amacýyla "Toptan
Satýþ Direktörlüðü" pozisyonu, Türk Telekomünikasyon A.Þ'de kalarak, Türk Telekom CEO'suna direkt baðlandý.Türk Telekom, Avea ve
TTNET markalarýnýn en etkin þekilde yönetilmesini saðlamak amacýyla Avea ve TTNET bünyesinde bulunan Pazarlama Genel Müdür Yar-
dýmcýlýðý görevleri, mevcut yönetim ekibi ile devam ediyor.Türk Telekom CEO'su Rami Aslan, organizasyonel deðiþikliklerle ilgili þunlarý
söyledi: "Müþteri odaklýlýk, rekabet gücümüzün kaynaðýdýr ve iþ yapýþ
þeklimizin merkezinde yer almaktadýr. Müþterilerimize daha fazla deðer sunmamýzý saðlayacak entegrasyon projemizin ilk adýmýný bu Nisan ayýnda attýk. Bugün attýðýmýz adým ile mobil ve sabit hizmetlerimizde satýþ ve müþteri iliþkileri yönetimini birleþtiriyoruz."
Gruptan ayrýlan yöneticilere de teþekkür eden
Rami Aslan, "Abdullah Orkun Kaya ve diðer yönetici arkadaþlarýmýza, Gruba yaptýklarý deðerli
katkýlar nedeniyle teþekkür ediyor, kendilerine
baþarýlar diliyorum" dedi. Küresel bilgi ve iletiþim
teknolojileri sektörünün dinamik yapýsýna dikkat
çeken Aslan, "Türkiye'de telekomünikasyon pazarýnda ilk kez bir firma, müþterilerinin mobil ve
sabit tüm iletiþim ihtiyaçlarýný tek noktadan bütünsel hizmet yönetimi yaklaþýmý ile karþýlýyor ve
yönetiyor duruma gelecek. Bu adýmýn Türkiye'nin öncü yakýnsama
teknolojileri þirketi Türk Telekom Grubu'nun 2005 yýlýndaki özelleþtirme sonrasýnda kazandýðý ivmeyi daha da ileriye götüreceðine yürekten
inanýyorum" dedi. Sabah
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
5
‘Önlem almak sonradan telafi
etmekten daha ucuz ve kolaydýr’
Ahmet
Kara
Sabri Baþköy
Çorum Valisi deðiþti
Ýstanbul, Ankara, Diyarbakýr ve Samsun valiliklerine yeni isimler atandý. Çorum Valisi Sabri Baþköy'de
merkeze alýndý. Resmi Gazete'de yayýmlanan Valiler
Kararnamesine göre, Emniyet Genel Müdürlüðüne Hatay
Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Ankara Valiliðine
Mehmet Kýlýçlar, Ýstanbul Valiliðine Vasip Þahin atandý. TRT
Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, Samsun Valisi oldu. Çorum
Valisi Sabri Baþköy merkeze alýnýrken Çorum'a ise Merkez
Valisi Ahmet Kara atandý. Atamalarýn tam listesi þöyle:
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk Ýçiþleri Bakanlýðý
Müsteþarý, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz
Emniyet Genel Müdürü,
MGK Genel Sekreteri Muammer Türker Antalya Valisi,
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar Ankara Valisi,
Kumu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý Mehmet Ulvi
Saran Merkez Valisi,
Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Merkez Valisi,
Balýkesir Valisi Ahmet Turhan Merkez Valisi,
Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu Merkez Valisi,
Çorum Valisi Sabri Baþköy Merkez Valisi,
Denizli Valisi Abdülkadir Demir Merkez Valisi,
Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir Merkez Valisi,
Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç Merkez Valisi,
Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer Merkez Valisi,
Malatya Valisi Vasip Þahin Ýstanbul Valisi,
Kýrklareli Valisi Mustafa Yaman Balýkesir Valisi,
Merkez Valisi Yusuf Odabaþ Bayburt Valisi,
Merkez Valisi Ahmet kara Çorum Valisi,
Kahramanmaraþ Valisi Þükrü Kocatepe Denizli Valisi,
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy Diyarbakýr Valisi,
Merkez Valisi Süleyman Kahraman Erzincan Valisi,
Kocaeli Valisi Ercan Topaca Hatay Valisi,
Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer
Kahramanmaraþ Valisi,
Yalova Valisi Esengül Civelek Kýrklareli Valisi,
Merkez Valisi Necati Þentürk Kýrþehir Valisi,
Mersin Valisi Hasan Bahri Güzeloðlu Kocaeli Valisi,
Merkez Valisi Süleyman Kamçý Malatya Valisi,
Kýrþehir Valisi Özdemir Çakacak Mersin Valisi,
Merkez Valisi Amir Çiçek Muðla Valisi,
Merkez Valisi Kerem Al Osmaniye Valisi,
TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin Samsun Valisi,
Merkez Valisi Selim Cebiroðlu Yalova Valisi.
AHMET KARA KÝMDÝRÝ?
Ahmet Kara 1953 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat ve Maliye
Bölümünden 1977 yýlýnda mezun oldu. Edirne Ýl Maiyet
memurluðu, Sarýgöl, Uludere, Kurucaþile kaymakam vekillikleri, Akdaðmadeni kaymakamlýðý ve belediye baþkanlýðý,
Adýyaman Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Hýnýs, Çal kaymakamlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfettiþliði,
Mülkiye Baþmüfettiþliði, Baþbakanlýk Baþmüþavirliði,
vekaleten Müsteþar Yardýmcýlýðý, Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý, Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý yaptý. 11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararý ile Kars Ýline Vali olarak atanmýþtýr. 3 Aðustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan
valiler kararnamesi ile merkeze atandý. 15 Eylül 2014 tarih
ve 6780 nolu müþterek kararname ile Çorum Valiliðine
atandý. Evli ve 2 çocuk babasýdýr. Fatih AKBAÞ
Yeni terminalde yerli
firmalarda olmalý
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu son günlerde yaþanan iþ kazalarý, alýnan ve
alýnmasý gereken tedbirlerle ilgili TvNet
haber bülteninde deðerlendirmelerde
bulundu.
Çalýþma yaþamýnýn çok dinamik bir
süreç olduðunu ve bu dinamik sürece
uyum saðlamak üzere yasalarýn zaman
zaman deðiþtirilmesine ihtiyaç duyulduðunu kaydeden Salim Uslu, "Geliþen
teknoloji ve duyulan ihtiyaçlar dikkate
alýnarak çalýþma yasalarý deðiþebilir.
Genel prensipler deðiþmez hukuk
devleti, sosyal devlet konusunda çalýþma, hak ve özgürleri konusunda genel
prensipler deðiþmez. Çünkü burada
referans uluslararasý sözleþmelerdir.
Daha çokta ILO konversiyonlarýdýr.
Benim kanaatim Çalýþma hayatý kayýt
altýna alýnmalýdýr. Genel olarak çalýþma
yaþamýnýn iyileþtirilmesi, Ýþ Saðlýðý
Güvenliðinin korunmasý, Ýþçi Hak ve
Özgürlüklerinin geniþletilmesi konusunda hükümetimizin öteden beri olumlu
bir yaklaþýmý var.
Bu yaklaþým
devam edecektir
ve etmelidir de.
Çaðdaþ - Modern
Türkiye açýsýndan
son derece gereklidir. Burada bir
anýmý paylaþmak
istiyorum. 80'li
yýllarda (Dönemin
Türk Tabipleri
Salim Uslu
Birliði
Baþkaný)rahmetli
Nusret Fiþek bir sempozyum sýrasýnda
'Bundan Yüzyýllar sonra antropologlar
incelediklerinde bizim atalarýmýz Ýþçi
Saðlýðý, Ýþ Güvenliði sorununu nasýlda
güzel çözmüþler. Nasýlda baþarýlý
çözmüþler diye düþünürler" demiþti.
Elbette yenilenmesi gereken hususlarla
olmakla beraber zengin bir mevzuatýmýz
var. Bu mevzuata uyum saðlamak ve
uygulama konusunda çýkan sorunlar
var. Ben inanýyorum ki, kamunun denetim zaaflarý, özel kuruluþlarýn, iþveren
örgütlerinin, iþverenlerin sosyal kabul
sorunlarýndan kaynaklanmakta ya da
meslek örgütleri bu konuda öz denetim
görevlerini yerine getirmemektedirler.
Söz gelimi meslekten ihraca, uzaklaþtýrmaya kadar varan bir kýsým caydýrýcý
tedbirler almalarý gerekiyor. Bunlarý
almak yerine sadece ve sadece sorunun
her çözümünü hükümetten beklemek,
hükümet karþýtý bir pozisyon üretmek
kolaycýlýðýndan vazgeçilmesi gerekiyor.
Bugüne kadar Avrupa'da uygulandýðý
gibi bir iþkolu sözleþmesinin Türkiye'de
uygulanmamýþ olmasý çok büyük eksiklik olarak deðerlendiriyorum. Fransa'da
sendikalý iþçi %10'dur. Toplu Ýþ
Sözleþmesinden yararlanma oraný ise
%95'tir. Oysa Türkiye'de sendikalý iþçi
sayýsý da Toplu Sözleþme oraný
da%10'dur. Toplu sözleþme demek
sadece ücret zamlarý demek deðildir.
Çalýþma yaþamýnýn, çalýþma hayatýna
iliþkin düzenlemelerin ayrýntýlý bir
biçimde sektörlerin özellikleri hatta
iþletmeler dikkate alýnarak bir sözleþme
metninde yer almasýný saðlamak, düzen
kurmak demektir. Bu düzen kamu
düzenidir ve devletle, hükümetle çok
yakýndan ilgilidir. Kamu düzeninin
saðlanmasý için Toplu Sözleþmede
Ýþkolu Sözleþmesi Düzeninin getirilmesi
gerekir" dedi.
Sektörün genel olarak uymasý
gereken kurallarýn belirleneceði bir
Ýþkolu
Sözleþmesine þiddetle ihtiyaç
olduðunu belirten
Uslu, "Son 14 yýldýr
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlarý
döneminde iþçi iþveren sendikalarý
olarak bilim
adamlarýna hazýrlattýðýmýz raporlar
orta yerde durmaktadýr. Ne yazýk ki
bugün bazý iþçi-iþveren konfederasyonlarý birlikte iþkolu sözleþmesine karþý
çýkmaktadýrlar. Baþka karþý çýktýklarý
hususta iþyeri iþçi temsilciliðidir. Örgütsüz iþyerlerinde iþçi temsilciliðinin oluþmasý mevzuatýn uygulanmasýný 'takip,
denetim' bakýmýndan daha olumlu
sonuçlar verebilir. Bütün bu yanlýþlarý,
retleri görmezden gelerek sadece devleti
ve hükümeti suçlayan bir yaklaþým içerisine girersek yanlýþ olur. En son yaþanan
olay sonrasýnda Müteahhitler Birliði,
Yapý Denetim Kurumlarý, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý, Makine
Mühendisleri Odasý üyeleri ile ilgili ne
tür bir iþlem yaptý doðrusu bunu merak
ediyorum. Bu kuruluþlarýnda önlem
alma mecburiyetleri var. Þunu hiç unutmamalýyýz; Önlem almak sonradan
telafi etmekten daha ucuz ve kolaydýr"
dedi. Haber Servisi
Ceylan'dan Vali
Baþköy'e teþekkür
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan dün
gerçekleþen vali atamasýný
devletin
kendi
içerisinde ki rutin atama
olduðunu söyledi.
Ýl Defterdarý Ali Sormaz'a
hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, burada
gazetecilerin Vali atamasý ile
ilgili sorularýný yanýtladý.
Çorum'da yaptýðý hizmetlerinden dolayý Vali Sabri
Baþköy'e
teþekkür
eden
Ceylan, "Bürokraside her zaman olan þeyler
bunlar. Sayýn Valimizle 2 yýldýr beraberdik.
Bundan
sonra
da
dostluðumuz
arkadaþlýðýmýz devam edecektir. Hayatýnda
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri
Derneði yöneticileri, Ticaret ve Sanayi Odasýný
ziyaret ettiler.
TSO Meclis üyesi Haluk Aþkýn
öncülüðünde gerçekleþtirilen ziyarette, Çorum
Belediyesi tarafýndan inþa ettirilen yeni Çorum
Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin geleceði masaya
yatýrýldý. Dernek yöneticileri ziyarette, yeni terminal ile
ilgili taleplerini Çorum Belediyesi'ne iletmek üzere TSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teslim
ettiler.
Dernek 2. Baþkaný Tümer Çeker de, yerel acentelerin
yeni terminalde yer almasýnýn hem Belediye, hem de
halkýn daha kolay muhatap bulmasýna zemin hazýrlayacaðýný, bu sayede problemlerin daha kolay çözüme
kavuþturulabileceðini aktardý.
Gerek mevcut terminalde hizmet veren, gerekse
inþasý devam eden yeni terminalde hizmet verecek olan
firmalarýn yerel olmamasýna karþýn, buradaki acentelerin
Çorumlu müteþebbislerden, Çorum esnafýndan oluþtuðunu belirten TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
"Ýþletmecilerimiz, ayný zamanda Odamýzýn üyelerdir.
Tamamen yerel esnafýmýzdan oluþan terminal esnafýnýn
taleplerine sayýn Belediye Baþkanýmýzýn da kayýtsýz
kalmayacaðýndan þüphemiz yoktur. Çorum Belediyesi ve
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, yerel esnafýn korunmasýný, desteklenmesini bir görev olarak görmektedir"
dedi. Söz konusu talepleri Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye ileteceðini belirten Baþaranhýncal, "Burada
önceliðimiz, esnafýmýzýn mevcut yerini korumasýdýr"
þeklinde kaydetti. Haber Servisi
baþarýlar diliyorum. Yeni görevinin de hayýrlý olmasýný diliyorum. Gelen Valimiz sporla
ilgisi olan bir vali tecrübeli bir vali her
zaman valiliðimizle uyum içinde çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
Belediyeden bir kültür eseri daha
Çorum'un kültürüne
önemli katkýlar sunan
Çorum
Belediyesi,
Hýdýrlýk ve Ulumezarlýk'ta
bulunan taþlarýn incelenerek
eser
haline
getirildiði
"Hýdýrlýk-Ulumezarlýk
Osmanlý Dönemi Çorum
Mezar Taþlarý" isimli kitabý
kültür hayatýna kazandýrdý.
Çorum Belediyesi kültür
yayýnlarý arasýnda çýkan
yayýnlarýn Çorum'un kültürsanat hayatýna önemli
katkýlar sunduðunu ifade
eden Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, 2009 yýlýndan beri 70 kitap bastýrdýklarýný
kaydetti.
Külcü,
Çorum'un kültür hayatýna
ýþýk tutacak eserleri kitap
haline getirmeye devam
edeceklerini dile getirdi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
A K Pa r t i ' d e n D e f t e r d a r
Sormaz'a hayýrlý olsun
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve
yönetim kurulu üyeleri Ýl Defterdarý Ali Sormaz'a
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, "Milletimiz artýk devlete verdiði verginin kendisine yol, su olarak geldiðini biliyor. Milletimiz gönül
rahatlýðý ile vergisini veriyor. Gidiþimiz güzel hep
beraber daha güzel yarýnlar bizi bekliyor. Biz bütün Çorumlu hemþerilerimizin yanýndayýz. Ailemize sizde hoþ geldiniz sizlerle birlikte uyum
içinde çalýþacaðýmýzdan endiþemiz yok tekrar hoþ geldiniz ailemize"
dedi.
Ýl Defterdarý Ali Sormaz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve yönetim kurulu
üyelerine teþekkür etti. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
Gazeteniz Tek Yýldýz ile
Haberler anýnda bildirim
olarak cebinizde!
Çorum’da bir ilk
sizin gazetenizde
7
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Okul baþarýsý için
Düzenli kahvaltý þart!
Sinirli Tabirci
Adamýn biri bir rüya görmüþ sonra rüya tabircisine gitmiþ baþlamýþ anlatmaya;
-Ya hocam ben bi rüya
gördüm sorma gitsin.
Önce bi aðaç gördüm aðaç
mý desem, çýnar mý desem,
meþe mi desem...
Bi yeþillik gördüm yeþillik
mi desem, çayýr mý desem ,
çimen mi desem...
Sonra bi su gördüm ýrmak
mý desem, nehir mi desem,
okyanus mu desem...
Adamýn herþeyi 3 defa
tekrarlayarak anlatmasýna
sinirlenen tabirci bi hýþýmla;
-Allah senin belaný verecek
bugün mü desem, yarýn mý
desem, öbür gün mü desem
demiþ
Okul
heyecaný
yeniden
baþladý.
Uzmanlara göre, çocuklarýn okul baþarýsýný
etkileyen en önemli faktörlerden birisi dengeli
besleniyor olmalarý. Uzmanlar, doðru hazýrlanmýþ bir beslenme çantasý, çocuklarýn
saðlýklý büyüme ve geliþme saðlayabilmesi için
en önemli anahtarlardan biri olduðunu belirtiyor. Uzman Diyetisyen Gamze Þanlý Ak,
miniklerin beslenmesinde en önemli bölümü
kahvaltýnýn oluþturduðunu söyledi. Ak, kahvaltý yapan çocuðun okul dönemindeki
taþýdýðýný aktaran Ak, "Çocuklar, günlük
aktivitelerin yanýnda büyümek ve geliþmek
için ek kaloriye ihtiyaç duyarlar. Miniklerin
beslenmesinde en önemli bölümü de kahvaltý
oluþturuyor." diye konuþtu.Kahvaltý yapan
çocuðun okul dönemindeki baþarýsýnýn daha
fazla olduðunu, problem çözme gibi konularda daha pratik olduðunu ve kavrama yeteneklerinin daha iyi olduðunu gösterdiðini kaydeden Ak, "Yapýlan araþtýrmalarda kahvaltý
yaparak okula giden çocuklarýn daha baþarýlý
Yerli Dizi
Hava Kuvvetleri Bir
Amerika Birleþik Devletleri Baþkan'ý Marshall;
karýsý, kýzý ve üst düzey hükümet görevlileriyle
birlikte, dünyanýn en güvenli ve korumalý
uçaðýyla evlerine dönmektedir. Ancak uçak
kalkar kalkmaz, amansýz terörist Korshunov’un
liderliðini yaptýðý radikal komünistler tarafýndan
kaçýrýlýr. Korshunov, ülkesinin tutuklu diktatörü
serbest býrakýlmazsa, uçaktaki yolcularý öldürmeye baþlayacaktýr. Þimdi, dünyanýn en çok
korunan adamý, uçaktaki yolcularý ve özgür bir
dünyanýn geleceðini korumak için sorumluluðu
üzerine almak zorundadýr.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
23:00
baþarýsýnýn daha fazla olduðunu dikkat çeken
problem çözme gibi konularda daha pratik
olduðunu ve kavrama yeteneklerinin daha iyi
olduðunu kaydetti.
Saðlýklý bir beslenme çantasý hazýrlamanýn
en kolay yolu, içine bütün besin gruplarýndan
en az bir çeþit besin yerleþtirmek olduðunu
anlatan Diyetisyen Ak, süt, et, tahýl, sebze ve
meyve grubunun bir çocuðun beslenme çantasýnda mutlaka yer almasý gerektiðini vurguladý. Çocuklarýn hep ayný besinleri tüketmekten hoþlanmadýðýný ve bu nedenle çabuk
sýkýldýðýný belirten Ak, "Beslenme çantasýnýn
dolu gidip boþ gelmesini saðlamak için
çeþitlilik saðlamaya özen göstermelisiniz."
dedi. Çocuklarda su tüketiminin de çok
önemli olduðunun altýný çizen Ak, çocuklarý,
su içmeye teþvik etmek için beslenme çantasýnýn içine su koymanýn, güzel bir çözüm
olacaðýný dile getirdi.
"DÜZENLÝ KAHVALTI
YAPTIR ÇOCUÐUN OKUL
BAÞARISI ARTSIN"
Çocuklarýn hem fiziksel hem de zekâ
geliþiminde beslenmenin büyük önem
olduðu kanýtlanmýþtýr. Kahvaltý yapmayan
çocuklarýn daha saðlýksýz ve ileride obezite
risklerinin olduðu da belirlenmiþtir." ifadelerini kullandý. Ancak, kahvaltýda protein, yað ve
karbonhidrat dengesinin saðlanmasýnýn
önemli olduðunu vurgu yapan Ak, bu tüketimi saðlamanýn en kolay yolunun ise 'ekmek
ile peynir', 'tahýl gevreði ile süt' veya 'meyve
ile süt' ikilisinin olabileceðini dile getirdi.
TATLI VE YAÐLI BESÝNLER
ÖDÜL OLARAK KULLANILMAMALI
Çocuklarýn beslenmesi ile ilgili tavsiyelerde de bulunan Ak, ebeveynlerin eve cipsçikolata-kolalý içecekler- hazýr meyve sularý
gibi besinleri almamasý konusunda uyardý.
Çocuklar için yemekleri büyük porsiyonlar
yerine küçük tabaklarda servis etmek, tek tip
besinle beslenmesini önlemek gerektiðinin
altýný çizen Ak, þu tavsiyelerde bulundu:
"Çocuklar için besin çeþitliliði artýrýlmalý. Tatlý
ve yaðlý besinleri (çikolata, gofret, þekerleme,
cips vb.) ödül olarak kullanmamalý. Yavaþ
yemek yeme alýþkanlýðýný kazandýrmalý. Fastfood ve aburcubur tüketilmesi azaltýlmalý ve
spor alýþkanlýðý kazandýrmalý." (CÝHAN)
20:00
Yerli Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Kaçmaya çalýþýrken kaza geçiren Prenses Ýsabella, yerde acýyla bileðini tutmaktadýr. Sultan
Süleyman, Prenses Ýsabella’yý kucaðýna alýr ve
onu kendi atýna bindirir. Öte yandan Gritti’nin
mektubu, prensesin niþanlýsý Prens Frederick’e
ulaþmýþtýr. Niþanlýsýnýn korsanlar tarafýndan
Sultan Süleyman’a satýldýðýný öðrenen Prens
Frederick, prensesi Sultan Süleyman’ýn elinden
kurtarmaya kararlýdýr. Sümbül Aða, Prenses
Ýsabella’ya hizmet etmek için sýk sýk av köþküne
gitmektedir.
Gençlerin beklentisi artýnca çöpçatanlýk azaldý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Toplumda bir komþuluk kültürü olan
evlenecek gençlere aracý olma, yok denecek
kadar azaldý.Evlilik konusunda kimse kimseye
referans olmak istemiyor. Bu durumun birçok
sebebinin olduðunu söyleyen aile terapisti
Fatma Taþ, insanlarýn, vesile olduklarý bir
evlilikte sýkýntýlar yaþandýðýnda vebal almak
istemediklerini ifade ediyor. Taþ, “Ýnsanlar
artýk sorumluluk almak istemiyor. Yanlýþ
yapma korkusu, endiþesi otomatik olarak
insanlarý etkiliyor.” þeklinde konuþuyor.
Çaðýn gençliðinin beklentilerinin yüksek
olduðu için insanlarýn da referans olma noktasýnda geri durduðunu aktaran Taþ, “Ýnsanlar, ‘Evlenmek isteyen kiþilerin beklentileri
çok yüksek, çok þey isteyecekler. Onun altýndan benim tavsiye edeceðim insan kalkabilir
mi?’ gibi birçok tedirginlik yaþýyor.” diyor. Þu
an bile birçok insanla karþýlaþtýðýný ve bu
insanlarýn, ‘Keþke beni tanýþtýrmasalardý,
keþke vesile olmasalardý.’ dediklerini dile
getiren Taþ, “Evliliklerine vesile olan kiþilere
de söz ve düþünsel olarak olumsuzluklar
gidiyor. Bu sebeple de insanlar çekingen oluyor.” ifadelerini kullanýyor. Taþ, sözlerine þöyle
devam ediyor: “Bu zamanda özellikle
büyükþehirlerde ‘büyükþehir yalnýzlýðý’
dediðimiz yalnýzlýk çok fazla. Ýnsanlarýn hepsi
bir aradaymýþ gibi görünüyor. Apartmanda
yirmi daire var. Yirmi daire birbirini tanýmýyor.
Kimse kimsenin kýzý mý var oðlu mu var
bilmiyor. ‘Benim oðlum var, kýzým var’ gibi
tavsiyeler edemiyorlar, tanýþtýramýyorlar.
Vesile olamýyorlar. Ýnsanlar artýk iþin içine
girmek istemiyor. Sonrasýnda ise ‘Keþke hiç
tavsiye etmeseydim. Kabak benim baþýma
patladý.’ gibi düþünüyorlar.” Evlenecek insanlarýn, aþýrý seçici olmalarýnýn da insanlarýn
referans olma konusunda kararsýz kaldýklarýnýn altýný çizen Taþ, “Kýzlarýmýz üç anahtar
istiyorum ile baþlýyor artýk. O kadar çok beklentileri var ki artýk evi, iþi, parasý, artý ailenin,
yakýnlýðý-uzaklýðý, karýþýp-karýþmayacaðý. Çok
detaylar var. Bu kadar çok detaydan insanlar
çekiniyor. Bununla ilgili adým atmakta zorlanýyor.” uyarýsýnda bulunuyor.
20:00
Yerli Dizi
Kara Para Aþk
Ömer’in Elif’e karþý olan zaafýna bir kez daha
tanýklýk eden Sami, Ömer’i Elif’ten uzak durmasý konusunda son kez uyarýr. Aksi halde
Ömer’i operasyondan atacak ve yoluna onsuz
devam edecektir. Ömer, Elif’i kurtarabilmek
için Sami’nin sözünü dinleyecek ve ona karþý
mesafeli davranmaya devam edecektir.
Ömer’in davranýþlarý karþýsýnda her geçen gün
biraz daha yýkýlan Elif, aþk dilenmekten yorulduðunu fark eder. Elif ve Ömer aralarýndaki
aþka raðmen birbirlerinden uzak kalmayý
baþarabilecek midir?
BOÞNAK BÖREÐÝ
Fatih Al
Ankara ilinde 12 Eylül
1976 tarihinde doðan Al,
Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi'nde
tiyatro bölümünden mezun
olmuþtur. Daha sonra þehir
tiyatrolarýnda çalýþan Al,
ardýndan sinema, tiyatro ve
televizyon dizilerinde rol
almýþtýr. 2003 yýlýnda "Sihirli
Annem" televizyon dizisinde
oyunculuk hayatýna adým atan
Al, daha sonra 2005 yýlýnda
"Rüzgarlý Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almýþtýr.
2007 yýlýnda "Hazan Mevsimi
- Bir Panayýr Hikâyesi" isimli
filmde iþçi Cemal'i canlandýran Al, 2010 yýlýnda
"Korkuyu Beklerken" isimli
tiyatro oyununda rol almýþ ve
2011 yýlýnda ise hem "Bizim
Büyük Çaresizliðimiz" isimli
filmde hem de "Giderayak"
isimli tiyatro oyununda ve
"Muhteþem Yüzyýl" isimli
televizyon
dizisinde
rol
almýþtýr. Muhteþem Yüzyýl
isimli televizyon dizisinde
oyunculuk yaptýðý ve rol aldýðý
Matrakçý Nasuh rolü ile daha
fazla gündeme gelir olmuþtur.
[2] 2013 yýlýnda "Evdeki
Yabancýlar" isimli filmde ise
Yaþar olarak rol almýþtýr. 2014
yýlýnda "Daire" filminde
Feramus'u canlandýran Al, bu
yýl içerisinde FOX televizyon
kanalýnda yayýna baþlayan
"Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öðretmeni Mahir Soysal'ý canlandýrmýþtýr. Bu televizyon
dizisinde canlandýrdýðý rol ile
daha popüler hale gelmiþ ve
tanýnýr olmuþtur.
Malzemeler
1 Kg Un
1 Fincan Sývý Yað
1 Yumurtanýn Sarýsý
Yeterince Su
Tuz
Ýçi Ýçin
200 gr Beyaz
Peynir veya
Çökelek
1 Demet
Maydanoz
1 Su Bardaðý
Sývý Yað
Tuz
Yemeðin Tarifi
Ununun ortasýný açýp,
tuzu, ýlýk suyu ve 1 fincan
sývý yaðý ilave ederek, kulak
memesi yumuþaklýðýnda bir
hamur elde edelim.
Hamuru 9 eþit parçaya
bölüp bezeler hazýrlayalým.
Bezelerden herbirini tabak
büyüklüðünde açalým.
Bezelerin üzerine sývý yaðý
sürelim. Yufkayý kenarlarýndan çekiþtirerek, hazýr yufka
inceliðinde açalým. (Bu
iþlemin iki kiþi tarafýndan
yapýlmasý daha iyi
sonuç verir.)
Yufkaya
kaþýðýn ucu ile
sývý yað serpelim. azýrladýðýmýz
peynirli maydanozlu içi yufkaya
serpelim. Yufkayý rulo
þeklinde saralým.Yaðlanmýþ
fýrýn tepsisine ortadan baþlamak üzere yufkalarý dolayarak yerleþtirelim. Üzerine
yumurta sarýsý sürdüðümüz
böreði, önceden ýsýtýlmýþ 230
dereceli fýrýnda altý üstü
kýzarana dek piþirelim.
Dünya; var gibi görünen bir yalan...
Allah; yok gibi görünen bir gerçektir...
Hz. Mevlana
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kara Para Aþk
23:30 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
15.50 Baþkasýnýn Parasý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:15 Romeo Ölmeli
22:00 Korkusuz Korkak
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
23:00 Muhteþem Yüzyýl
Yerli Dizi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Benim Adým
Gültepe Yerli Dizi
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
23:00 Hava Kuvvetleri Bir
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Küçük Gelin
23:00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
Saðanak yaðýþ hayatý felç etti
Çorum'da dün meydana gelen
saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi.
Öðleden sonra etkili olan yaðýþ cadde
ve sokaklarýn göle dönmesine neden oldu.
Yaðýþ nedeniyle 45 ev ve iþyerini su
bastý. Su basan ev iþyerlerine Çorum
Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler.
Yaðmur Ýnönü Caddesini de göle
çevirdi. Özellikle Ýnönü Caddesinin
Orman Ýþletme Müdürlüðü bölümünde
sel sularý kaldýrýma kadar çýktý. Sel
ortasýnda kalan araç sürücüleri zaman
zaman zor anlar yaþadýlar. Meteoroloji
verilerine göre saðanak yaðýþ cumartesi
gününe kadar etkili olacak. Yasin YÜCEL
Acil Servisi su bastý
9
T.C
ÇORUM
1. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU
2014/20 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
Çorum Ýl, Merkezlice, Bahçelievler Mah. Nadýk Mevkii, 1491 Ada
No, 5 Parsel Nolu 490,00 m2 yüzölçümlü arsa niteliðindeki taþýnmaz olup üzerinde 64,20 m2 alana
oturan çelik konstrüksiyon ve kafes telden yapýlmýþ betonarme temeli olan 30 m yüksekliðinde verici bulunmaktadýr, taþýnmazýn 2 cephesi yola bakmaktadýr.
:Bahçelievler Mah. Nadýk Mevkii, Çorum
Adresi
:490,00 m2
Yüzölçümü
Arsa Payý
:Ýnþaat tarzý ayrýk nizam 3 kat konut alanýndadýr.
Ýmar Durumu
:122.500,00 TL
Kýymeti
KDV Oraný
Kaydýndaki Þerhler
:12/11/2014 günü 10:00 - 10:05 arasý
1. Satýþ Günü
:08/12/2014 günü 10:00 - 10:05 arasý
2. Satýþ Günü
:Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Satýþ Yeri
Satýþ þartlan :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný
ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen
deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr;
aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan Ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale
farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/20 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 13/09/2014
Basýn No:909
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum'da dün etkili olan saðanak yaðýþ Hasan Paþa
Göðüs Hastalýklarý Hastanesini su basmasýna neden
oldu.Öðleden sonra baþlayan yaðmur su baskýnlarýna neden
oldu. Etkili olan yaðmur nedeniyle Hasan Paþa Göðüs
Radyo Ayna
da Aile Eðitim
Programlarý
Sosyal Hizmet Uzmaný ve Aile
Danýþmaný Nuh Erdoðan tarafýndan 104.7 frekansýnda yayýn yapan
Radyo Ayna da Aile Eðitim
Programlarý yapýlacak. Her hafta
çarþamba ve perþembe günleri
saat 19.00-20.30 arasýnda düzenlenecek
programda
Aile
Danýþmaný Nuh Erdoðan tarafýndan 7-11 ve 13-18 yaþ grubunda
çocuðu olan ailelere yönelik olarak
çocuk yetiþtirme yöntemleri ve
çocuk davranýþlarý ile ilgili bilgiler
verilecek. Toplam 14 hafta sürecek
olan programda her gün farklý bir
konu ile ilgili eðitici bilgiler verilecek. Konu ile ilgili kýsa bir açýklama yapan Erdoðan aile sorunlarýnýn her geçen gün arttýðýný
ailelerin çocuklarý ile aralarýndaki
davranýþlarda sýkýntýlar yaþadýðýný
belirterek bu programla ailelere
destek olarak sosyal bir sorumluluðunu
yerine getirmek istediðini söyledi. Haber
Servisi
Hastalýklarý Hastanesi acil servisini su bastý. Hastane
görevlileri sel sularýný önlemek için kum torbalarý kullanýrken belediye ekipleri de acili için de ki sularý boþaltmak
için yardýmcý oldular. Yasin YÜCEL
Baþbakan'dan
bedelli askerlik
açýklamasý
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, bedelli askerlikle ilgili
"Kapsamlý
brifingden
sonra
deðerlendireceðiz"
dedi.Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ilk yurt dýþý ziyaretini
KKTC'ye yapýyor.Davutoðlu, KKTC'ye hareketinden önce
Esenboða Havalimaný'nda basýn toplantýsý düzenledi ve
gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
Davutoðlu özetle þunlarý söyledi:
''Müzakereler yeni bir ivme kazandý. KKTC'ye
verdiðimizi desteði ifade etmek üzere orada bulunacaðýz.
BEDELLÝ ASKERLÝK
Milli Savunma Bakanýmýzdan da Genelkurmay
Baþkanýmýzdan da kapsamlý bir brifing aldýktan sonra bu
konudaki ihtiyacý deðerlendireceðiz. Bu çerçevede atýlmasý
gereken adýmlar varsa bunlarý birlikte gözden geçireceðiz.
Ama öncelikle bu konuda gerçek tablonun ne olduðu
hususunda daha geniþ, kapsamlý bir brifing alacaðým.
KREDÝ DERECELENDÝRME KURULUÞLARI
Bu kuruluþlar objektif deðerlendirme için varlar. Ufak bir
gerilimde negatif mesaj veriyorlar. Siyasi istikrarýn ekonomi
üzerindeki olumlu etkisini gözönüne almalýdýrlar. Kimsede
kriz beklentisi yok, seçimler sonrasý çok daha olumlu bir
hava hakim ama bu kuruluþlar bunu hiç dikkate almadan
deðerlendirme yapýyorlar. Bu kuruluþlardan siyasi nitelikli
olmayan, piyasayý yanlýþ yönlendirmeyen objektif deðer-
lendirme yapmalarýný bekliyoruz.
BANK ASYA'NIN DURUMU
Birtakým manipülatif haberler, bankalarla ilgili çýkartýlan
haberler art niyetlidir. Ancak Bank Asya da dahil olmak
üzere herhangi bir banka bu objektif kurallar içinde, hukuk
kurallarý ve iþleyiþi ve bankacýlýk sisteminin kurallarý içinde,
objektif kriterler içinde bu sistemin iþleyiþine aykýrý bir noktadaysa tabii bu deðerlendirmeyi yapmak BDDK baþta
olmak üzere bütün kurumlarýmýzýn görevidir.
KILIÇDAROÐLU'NUN AÇIKLAMALARI
Benim ülke yönetmeye talip olacaðýma da Kýlýçdaroðlu
karar verecek deðil. Kýlýçdaroðlu'nun icazetine gerek yok.
Muhatap için þart koþuyor savaþ koþullarýnda diyor. Biz,
Türkiye'yi büyük Türkiye yapma yürüyüþündeyiz. Bu
yürüyüþ esnasýnda Kýlýçdaroðlu selam verirse, selamýný
alýrýz. Selam alacaksa, selam veririz, elini uzatýrsa, elimizi
uzatýrýz, elimizi uzattýðýmýzda, elimiz havada kalmadýðý
zaman ve bu kutlu yürüyüþe bir þekilde katkýda bulunma
iradesi gösterdiðinde, birlikte bu yürüyüþü gerçekleþtiririz.
Ancak, büyük Türkiye yürüyüþü esnasýnda önümüze engel
çýkarýrsa, hiç tereddüt etmeden engelini alýr, yolun kenarýna
koyarýz. Kýlýçdaroðlu'nun kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz
yok. Biz kongre partisi deðiliz o kendi kongresinde küçük
iktidar mücadeleleriyle uðraþsýn.''
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Baðýmlýlýða karþý en büyük
görev öðretmenlerin
Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Ýhsan Karaman, çocuk ve
gençleri tehdit eden baðýmlýlýða karþý okullarda da
önlem alýnmasý gerektiðini söyledi.
Sigara, alkol ve uyuþturucu maddelerin kullaným yaþýnýn
gittikçe düþmesi ve bu maddelerin hýzla yaygýnlaþmasý
okullar için de ciddi bir tehdit oluþturuyor. Türkiye Yeþilay
Cemiyeti Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman, okullarýn açýlmasýyla birlikte öðrencileri bekleyen baðýmlýlýk tehlikesine,
çocuklarýn yeterli bilgi sahibi olamamalarý, merak, özenti ve
kendini ispat etme içgüdüleriyle kapýlmalarýna önlem olarak
eðitimcileri bilinçli olmaya davet etti.
ÖÐRETMENLER DÝKKAT!
Öðretmenlere çaðrýda bulunan Karaman, çocuklarýn
aileden sonra ikinci yuvasýnýn okul olduðunu belirterek,
"Gençlerimizi eðiterek ve gönüllü hale getirerek akranlarýnýn baðýmlýlýðýna karþý mücadele etme ve onlara iyi rolmodel olma konusunda yönlendirme imkâný önümüzde
durmaktadýr. Ýyi örnek olma noktasýnda en önemli etken
öðretmenlerdir. Söz ve davranýþlarýyla öðrencilere rol model
olmasý öðretmenlerin dikkat
etmeleri gereken en önemli
meseledir" diye konuþtu.
Onlarý hayata baðlayacak bir ideal ve mefkureye
sahip kýlmanýn eðitimle
gerçekleþeceðinin
altýný
çizen Karaman, "Belli bir
insan kalitesini tutturacak
nesil yetiþtirmek ve buna bir
süreklilik
kazandýrmak
eðitimde hedeflenen asýl
amaçtýr" dedi.
SÝGARA ÝÇMEYÝN…
Karaman,
topluma
örnek olacak meslek mensuplarýnýn baþýnda gelen
öðretmenlerin sigaradan
özellikle uzak durmasýnýn
þart olduðunu vurguladý.
Öðretmeninin sigara kullandýðýný gören öðrencinin sigaraya baþlamasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade eden Karaman, þunlarý kaydetti:
"Burada dikkat edilmesi gereken bir diðer önemli nokta da
sigaranýn alkol, uyuþturucu gibi diðer maddelere geçiþe yol
açmasýdýr. Özgürlük adý altýnda gençlerimize sunulan ve
onlarý baðýmlýlýk endüstrisinin aðýna düþüren arayýþlarý bir
ideal etrafýnda birleþtirip, yarýnlarýmýza fikri, ahlaký ve þahsiyeti saðlam gençler yetiþtirmek için onlarý sorumluluk
sahibi kýlmak eðitimde birinci hedefimiz olmalýdýr."
YEÞÝLAY'IN EÐÝTÝMLERÝ SÜRECEK
Türkiye Yeþilay Cemiyeti, Milli Eðitim Bakanlýðý'yla birlikte 3 Ocak 2014 tarihinde startýný verdiði Türkiye
Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programýný (TBM) pilot olarak
uygulanan Ýstanbul'dan sonra 2014-2015 eðitim-öðretim
yýlýnda tüm Türkiye'ye yayacaklarýný belirtti. Bu yýl itibariyle
8 milyon öðrenciye baðýmlýlýklarla ilgili eðitim verilmesi ve
projeyle okullarda ve ulusal düzeyde bilinç ve farkýndalýk
oluþturulmasý hedefleniyor. Haber Servisi
Tek bir atomun
sesi kaydedildi
Bilim insanlarý, hareket eden
tek bir atomun sesini kaydetmeyi
baþardý ve 'Fiziksel olarak
mümkün olan en yumuþak ses' olarak
yorumladý.
ABD'nin Columbia ve Ýsveç'in
Chalmers Üniversiteleri tarafýndan
yapýlan çalýþmada, atomun sesi ilk kez
duyuldu. Araþtýrmacýlar, tek bir atom
hareket halindeyken yaydýðý titreþimleri
tespit ederek maddenin en küçük yapý
taþýna ait sesi duymayý baþardý.
Titreþimlerden ortaya çýkan sesin son
derece cýlýz olduðu belirtildi.
Science dergisinde yayýnlanan
araþtýrmada, bilim insanlarý atoma enerji yükledikten sonra özel bir çip kullanarak akustik dalgalarý mikrodalgalara
dönüþtürdü. Bu aþamada, araþtýrmacýlar
düþük ýsýlý mikrodalga amplifikatörler
kullandý.Motherboard sitesine açýklama
yapan
araþtýrmacýlardan
Göran
Johansson, "Elde edilen ses büyüklüðü
veya gücü çok güçsüz. Teoriye göre, bir
atoma enerji yüklediðinizde, her fonon
baþýna bir ses çýkarýr. Bu titreþim frekansýnda elde edilebilecek en düþük sesin
kendisi" dedi.
Bilim insanlarý, yapýlan deneyle
atomlarýn enerjisi arttýðý zaman ortaya
çýkardýklarý titreþimleri temsil eden
fonon ile foton (ýþýðýn kuantumu)
arasýndaki benzerlikleri ortaya çýkarmaya çalýþacak. Sesin ýþýktan daha yavaþ
ilerlemesinden yola çýkan araþtýrmacýlar,
kuantum sesi inceleyerek kuantum
alanýnda yeni bilgiler elde etmeyi
umuyor. El Cezire
Tamamen Türk yapýmý giyilebilir fare
Tamamen Türk yapýmý Giyilebilir Mouse
Flying Fingers tüm dünyayla ayný anda
Türkiye'de satýþa çýktý.
Bilgisayar kullanýmýný kolaylaþtýrmak ve daha
keyifli bir hale getirmek üzere özel olarak tasarlanan Türk yapýmý Giyilebilir Mouse Flying
Fingers tüm dünyayla ayný anda Türkiye'de satýþa
çýktý. Eldivene benzeyen tasarýmý ve wireless özelliðiyle Flying Fingers sayesinde artýk elinizi sabit
bir zeminde tutmaksýzýn mouse kullanabilirsiniz.
Bu yeni nesil mouse ile el hareketleri imleci yön-
lendiren komutlara dönüþüyor ve parmak uçlarýndaki butonlar sayesinde de klikleme yapýlýyor.
Cebit 2013'te prototipleri görücüye çýkan ve
fuarýn en dikkat çekici ürünlerinden olan Flying
Fingers, mouse konusunda ezber bozacaða benziyor. Smart TV ve akýllý tahtalarda da kullanýlabilen ürün, geleneksel mouse ve sunumlarda kullanýlan pointer'a kýyasla kullanýcýlarýna pek çok
avantaj getiriyor. Mouse'un üzerinde bulunun
scroll up-down tuþlarý sayesinde slaytlarda ileri
geri gidilebiliyor ve bu sayede sunum yapan
kiþilere pointer'ýn tüm özelliklerinin yanýnda
ekstradan mouse fonksiyonelliðine sahip bir ürün
sunulmuþ oluyor. PC oyunlarý meraklýlarý için,
özellikle de first person shooter - third person
shooter WOW, LOL, Metin 2 tarzýnda oyunlarý
sevenlere yönelik olarak da bu yepyeni bir deneyim anlamýna geliyor.
Üzerinde bulunan küçük USB giriþiyle þarj
olan giyilebilir mouse, týpký geleneksel kablosuz
mouse'lar gibi wireless USB aygýtýyla bilgisayarýnýza baðlanýyor. 10 dakikalýk þarjdan sonra
cihaz 8 saat aralýksýz kullanýlabiliyor. Gyroscope
teknoloji kullanýlarak üretilen mouse'u 20 metreye
kadar mesafeden kullanmak mümkün. Haber7
OECD: Eðitime
Eriþim Yaygýnlaþýyor
Facebook'un gizlilik
ayarlarý deðiþti
Dünyanýn en büyük sosyal paylaþým platformu
Facebook gizlilik ayarlarýný yeniledi.
1 milyarý aþkýn kullanýcý sayýsýyla en popüler
sosyal paylaþým platformu olan Facebook, sisteminde ara
ara gerçekleþtirdiði güncellemelerle kullanýcýlarýn
karþýsýna çýkmaya devam ediyor. Bu kez düzenlemeye
gidilen baþlýk, "Gizlilik Ayarý Kontrolü" oluyor.
Facebook anasayfada, sað üst tarafta yer alan kilit simgesine týkladýðýnýzda, açýlýr menü ile karþýlaþýyorsunuz ve
buradan profiliniz, paylaþýmlarýnýz hakkýnda çeþitli
gizlilik ayarlarý yapabiliyorsunuz. Ýletiþim kurabilecek
kiþiler ve engellediðiniz - engelleyeceðiniz kiþileri de
yine buradan düzenleyebiliyorsunuz.Haber7
Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik
Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý OECD tarafýndan yayýnlanan “Bir Bakýþta Eðitim” adlý
rapor, eðitim imkanlarýna eriþimin dünya
çapýnda yaygýnlaþtýðýný bildiriyor.
Raporda, birçok ülkeyi olumsuz etkileyen
küresel ekonomik krizin eðitim alanýndaki
ilerlemeleri yavaþlatmadýðý belirtiliyor.
Geliþmekte olan ülkelerde eðitim alanýnda þaþýrtýcý ilerlemeler görüldüðünü vurgulayan OECD raporu, yüksek eðitimden kaynaklanan sosyo-ekonomik uçurumunsa
giderek derinleþtiðine dikkati çekiyor.
Rapora göre, düþük eðitimli bireyler iþsizlik sorunundan hem daha fazla etkileniyor,
hem de yüksek eðitim alan çalýþanlardan çok
daha az kazanýyor.
OECD üyesi olan 34 geliþmiþ ülkede
üniversite diplomalýlar arasýndaki iþsizlik
oraný yüzde beþ civarýndayken, bu oran
üniversite diplomasý olmayan 25-34 yaþ
arasýndaki bireyler için yüzde 20’ye týrmanýyor.
Bu durumun Brezilya veya
Çin gibi geliþmekte olan
ülkeler için de geçerli
olduðunu belirten OECD
Eðitim ve Yetenek Direktörü
Andreas Schleicher, þunlarý
söylüyor:
“Raporun en ilginç bulgularýndan biri bu benzerlik
oldu. Araþtýrma yaptýðýmýz
bütün ülkelerde ayný durumla
karþýlaþtýk. Yaþanan son
ekonomik kriz bu durumu
daha da belirginleþtirdi.
Eðitim, bireylere sunulan fýrsatlar açýsýndan
eskiye göre daha büyük farklar yaratmaya
baþladý.”
OECD raporu, geliþmiþ ve geliþmekte
olan ülkeler arasýndaki eðitim farklarýnýn
kapanmaya baþaladýðýna da dikkati çekiyor.
Schleicher Çin, Vietnam ve Brezilya‘nýn
eðitime öncelik verdiðini ve ellerindeki kýsýtlý
eðitim bütçelerini en iyi þekilde kullanmaya
çalýþtýklarýný söylüyor.
Schleicher, “Rapordaki verilere baktýðýmýzda, dünyanýn artýk zengin ve iyi
eðitimlilerle yoksul ve zayýf eðitimliler
arasýnda bölünmediðini; bazý orta gelirli
ülkelerde de büyük ilerleme kaydedildiðini
görüyoruz” þeklinde konuþuyor.
OECD’nin eðitim raporu, geliþmekte olan
ekonomilerde eðitim oranýnýn, geliþmiþ
ülkelere göre daha hýzla yükseldiðini ortaya
koyuyor. Çalýþma, OECD üyelerinin yanýsýra
Çin, Hindistan, Colombiya, Brezilya ve
Rusya gibi OECD üyesi olmayan ülkelerdeki
eðitim sistemleri hakkýnda da bilgi veriyor.
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
Kamu Sen'den
futbol turnuvasýna
baþvurular baþlýyor
Kamu sen futbol turnuvasý komite
baþkaný Serkan Yýlmaz konu ile ilgili olrak
þu açýklamarda bulundu.
Türkiye Kamu-Sen olarak sadece salt ücret
sendikacýlýðý yapmak yerine üyelerimize ve Kamu
çalýþanlarýna yönelik sosyal faaliyetlerin de yapýlmasý yönünde gayret gösteriyoruz.
Türk toplumunu
oluþturan kesimlerin en
önemlisi Kamu çalýþanlarýdýr; çünkü devlet asli görevleri yerine getirmesi
gereken hizmetlerini bu
kesim eliyle vatandaþlarýna ulaþtýrmaktadýr.
Türkiye Kamu-Sen
olarak ekonomik, sosyal
ve mesleki hak ve menfaatlerimizi korumanýn yanýnda yapmýþ olduðumuz
sosyal faaliyetlerle göz doldurmaya devam edeceðiz. Bir nebze de olsa stresten uzak birlik beraberlik içerisinde olacaklarý Geleneksel Futbol
Turnuvamýzý bu yýlda baþlatmýþ bulunuyoruz.
4.'üncüsünü düzenlediðimiz Futbol Turnuvamýzýn baþvuru kayýtlarý Türkiye Kamu-Sen Ýl
Temsilciliðine 15.09.2014---01.10.2014 tarihleri
arasýnda yapýlacaktýr. Detaylý bilgi ve yazý Çorum Valiliðine verilmiþ, oradan da tüm kurumlara daðýtýmý talep edilmiþtir. Turnuva tüzüðü
Türk Eðitim-Sen Çorum Þube
internet adresinde yayýnlanmýþ
olup, tüm katýlýmcýlarýn dikkatle okumalarý da gerektiðini
düþünüyoruz. Fikstur belirleme iþlemleri 08.10.2014 Çarþamba günü saat: 18:30 Türkiye Kamu-Sen hizmet binasýnda yapýlacaktýr.
Turnuvamýzýn ilk maçý
11 Ekim Cumartesi oynanacaktýr tüm Mesleki Eðitimin
yaný sýra sosyal ve spor sorumluluklarýný da beraber yürütmeyi ilke edinen Türkiye Kamu-Sen Turnuvamýzýn saygýn
ve baþarýlý geçmesi için centilmenlik adýna üstüne düþen
tüm sorumluluklarý yerine getirecektir.
Dostluðun ve kardeþliðin ön planda olmasýný arzu ettiðimiz turnuvamýza katýlan tüm takýmlara Tertip Komitesi adýna baþarýlar diliyorum. Komitemiz Serkan Kaymaz, Kemal Þanlý
ve Vahit Kolcu'dan oluþmaktadýr. dedi
PFKD ceza kesti
Profesyonel futbol disiplin kurulu
dün yaptýðý toplantýda 3. Lig 1. Grup
maçlarý ve Türkiye kupasý 1. Tur müsabakalarýnda rakiplere ,hakemlere ve talimatlara uymayan kulü takým idareci ve sporcularýna ceza
yaðdýrdý
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü
sporcusu EMRAH ERGÜR'ün 10.09.2014 tarihinde oynanan BARTINSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Türkiye Kupasý müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik hakareti
nedeniyle takdiren 3 RESMÝ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve1.500.-TL PARA CEZASI
GAZÝOSMANPAÞASPOR Kulübü'nün
10.09.2014 tarihinde oynanan HALÝDE EDÝP
ADIVAR - GAZÝOSMANPAÞASPOR Türkiye
Kupasý müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden
olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren
4.000.-TL PARA CEZASI
Ayný müsabakada GAZÝOSMANPAÞASPOR Kulübü'nün taraftarlarýnýn neden olduðu
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin Türkiye Kupasý kategorisinde misafir takým olduðu müsabakada ilk kez gerçekleþtirilmesinden dolayý takdiren 2.500.-TL PARA,Cezalarýn birleþtirilmesi suretiyle GAZÝ-
OSMANPAÞASPOR Kulübünün toplam6.500.-TL PARA CEZASI
NÝÐDE BELEDÝYESPOR
Kulübü'nün 10.09.2014 tarihinde oynanan NÝÐDE BELEDÝYESPOR - KAYSERÝ
ÞEKERSPOR Türkiye Kupasý
müsabakasýnda müsabakada
özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasýndan dolayý
talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA
CEZASI
Ayný müsabakada NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü'nün takým halinde sportmenliðe
aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 1.400.-TL
PARA CEZASI
Ayný müsabakada NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü'nün taraftarlarýnýn neden olduðu
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin Türkiye Kupasý kategorisinde ev sahibi
takým olduðu müsabakada ilk kez gerçekleþtirilmesinden dolayý takdiren 5.000.-TL PARA
CEZASI Cezalarýn birleþtirilmesi suretiyle
NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü'nün toplam10.400.-TL PARA CEZASI
KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü idarecisi
ALÝ
KEMAL
YAVUZYÝÐÝTOÐLU'nun
10.09.2014 tarihinde oynanan SANDIKLISPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR Türkiye Kupasý
müsabakasýnda sportmenliðe aykýrý hareketi
nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMÝYETÝ ve 3.500.-TL PARA CEZASI
DARICA
G.BÝRLÝÐÝ
Kulübü'nün
10.09.2014 tarihinde oynanan TUZLASPOR DARICA G.BÝRLÝÐÝ Türkiye Kupasý müsabakasýnda takým halinde sportmenliðe aykýrý hareket nedeniyle takdiren 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmalarýna karar verildi.
SPOR
11
Çorum Fenerbahçe basket
okulu kahvaltýda buluþtu
2014 yaz basketbol okulunun
sona ermesi 2014-2015 sezonu Kýþ
basketbol okullarýnýn baþlayacak
olmasýndan dolayý her dönem sonu
geleneksel olarak düzenlenen Sabah
Kahvaltýsý 14 Eylül 2014 pazar günü
Otelcilik turizm meslek lisesinde yapýldý.
kahvaltýya veli sporcu ve yakýnlarýnýn
yaný sýra antrenörler katýldý. Samimi bir
ortamda gerçekleþen kahvaltý da veliler
bol bol sohbet ederken sporcularda okul
bahçesinde basketbol oynadýlar.
Kahvaltý sonrasýnda kýþ okullarýnýn
programý ve iþleyiþi hakkýnda bilgiler veren
antrenörler katýlýmlarýndan dolayý veli ve
sporculara teþekkür ederek 15 Eylül
Pazartesi günü baþlayan 2014-2015 Eðitim
ve Öðretim yýlýnda tüm öðrenciler üstün
baþarý dileklerinde bulundular. (Spor
servisi)
SÜPER LÝG'DEN 8 TAKIM VAR
Türkiye Kupasý 2. Tur'da; 1. Tur'u geçen 35, Spor Toto 2. Lig'den 37, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto Süper
Lig'den 8 takým mücadele edecek.2. tur müsabakalarý ATV ve A Haber yayýncýlýðýnda 24 Eylül Çarþamba günü
oynanacak. Kupa da eþleþmeler þöyle yapýldý.
Dünyanýn 'en iyi' üniversiteleri
Bilim ve teknoloji araþtýrmalarýyla ünlü MIT, týklayýn QS
Dünya Üniversite Sýralamasý'nda üç yýldýr art arda birinci oluyor.
Yine bilimsel çalýþmalarýyla ünlü Imperial College London da
Cambridge Üniversitesi ile ikinciliði paylaþtý.
Dünyanýn en zengin üniversitesi Harvard dördüncü sýrada yer
alýrken, Ýngiltere'den University College London ve Oxford beþinciliði
paylaþtý.
Ýngiltere'den beþ üniversite ilk 20'de yer aldý.Üniversite sýralamasý
bu kurumlarýn itibarý, öðrenci ve personel alýmý ve araþtýrma yatýrýmlarý
açýsýndan belirleyici oluyor.
Sýralamayý belirleyen faktörlerFakat yüksek öðrenim kurumlarýna
yönelik puanlama sistemi son 10 yýldýr gündemde. Eðitimin küreselleþmesi ve internet üzerinden bilgi paylaþýmýnýn bu yönelimi
güçlendirdiðine inanýlýyor.
Londra'daki Imperial College sýralamada ikinciliði Cambridge
Üniversitesi ile paylaþtý
Bir kurumun üst sýralarda yer almasý ise onun akademik itibarý ile
ilgili.Dünya çapýnda 60 bin akademisyene kendi üniversiteleri dýþýndaki kurumlara iliþkin görüþleri soruluyor.
QS yöneticisi Ben Sowter, bu durumda iyi olarak bilinen, oturmuþ
üniversitelerin adýnýn daha sýk geçtiðini belirtiyor.
Ýkinci temel faktör ise fakültenin araþtýrmalarda kaynak gösterilme
oraný.
Akademik personelin öðrenci sayýsýna oraný da önemli faktörlerden
biri olarak görülüyor.
Öðretim kalitesinin ve öðrencilerin niteliklerinin deðerlendirme
dýþý tutulduðu bu durumda kazananlar da doðal olarak büyük, prestijli, araþtýrmalara dayanan ve uluslararasý iþbirliðine açýk üniversiteler
oluyor.
Türkiye'deki üniversitlerQS'in sýralamasýnda Bilkent ve Boðaziçi
üniversiteleri 399. sýrayý paylaþýrken ODTÜ, Koç ve Sabancý üniversiteleri 400'lü sýralarda, ÝTÜ 500'lü, Hacettepe ve Ýstanbul üniversiteleri
ise 600'lü sýralarda yer aldý.
Okullarda Pisa testine öncülük eden OECD'nin eðitim müdürü
Andreas Schleicher, üniversiteler için geliþtirilen ve öðrencilerin
öðrendiklerini esas alan benzeri bir deðerlendirme sisteminin yakýnda
hükümetlere sunulacaðýný belirtiyor.
2014 en iyi üniversite sýralamasý
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2. Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi
4. Harvard Üniversitesi
5. University College London ve Oxford Üniversitesi
7. Stanford Üniversitesi
8. California Institute of Technology (Caltech)
9. Princeton
10. Yale
Kaynak: QS World University Rankings
Belediyespor
disiplin kuruluna
sevk edildi
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü'nün
14.09.2014 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝYESPORSEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 49. maddesi gereði "usulsüz
seyirci almasý" ve Futbol Disiplin
Talimatýnýn 52. maddesi gereði
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Kupa'da Manisaspor çýktý
Ziraat Türkiye kupasý 2. Tur
eþleþmeleri dün yapýldý. Yapýlan
kura çekiminde Çorum
belediyespor'un rakibi Bankasya
takýmlarýndan Manisaspor oldu.
Türkiye Kupasý 2. Tur Kura Çekimi
bugün Riva'da bulunan Hasan Doðan Milli
Takýmlar Kamp ve Eðitim Merkezi Orhan
Saka Salonu'nda çekilecek. Saat 14.00'te
baþlayacak kura çekimine TFF Yönetim
Kurulu Ýcra Kurulu Üyesi ve Profesyonel
Kurul Baþkaný Arif Korþar'ýn yaný sýra 2.
Tur'da mücadele edecek 98 kulübün temsilcisi katýldý.Türkiye Kupasý 2. Tur'da; 1.
Tur'u geçen 35, Spor Toto 2. Lig'den 37,
PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto Süper
Lig'den 8 takým mücadele edecek.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal kura
çekimi sonrasýnda yaptýðý açýklamada
kupada her hangi bir takým çýkacaktý oda
manisaspor oldu. Dedi.
Ýncedal daha sonra eþleþme ile ilgili
olarak þöyle konuþtu" Sonuçta bir takýmla
eþleþme olacaktý. Bu manisaspor oldu.
Bank asya takýmý, süper lig görmüþ bir
takým umarým turu geçen taraf oluruz.
Kupa maçýnýn kendi sahamýzda oynamamýz bize avantaj saðlaya bilir.
Cumartesi günü Zonguldak deplasmaný ve
akabinde Kupa maçý en azýndan bu kez
kupa maçýný deplasmanda oynamayacaðýz.
Kupada büyük küçük takým diye bir þey
yoktur. Tüm takýmlar sahaya kazanmak
için çýkacak. Bu 90 dakika da biter, 120
dakikada biter yada penaltýlarda biter illaki
bir takým bir þekilde turu geceçektir.
Manisa spor karþsýnda inþallah turu geçen
taraf Çorum belediyespor olur"dedi.
(Yasin Yücel)
"saha olaylarý" nedeniyle,
BATMAN PETROL SPOR
A.Þ. Kulübü'nün 14.09.2014 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Þ.-TÝRE 1922 SPOR
3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi gereði "saha olaylarý" nedeniyle PFDK' ya sevklerine karar
verildi.
Kömür hazýrlýklarý
sulu baþladý
Çorum belediyespor
Cumartesi günü deplasman da karþýlaþacaðý
Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumun da
yaptýðý tek çalýþma ile start
verdi. Dün antrenman öncesi
bastýran þiddetli yaðmur saha
içerisini göle çevirdi. Futbolcular yarý alanda yaptýklarý çift
kalede zemin ve top ile mücadele ederek zaman zaman zor
anlar yaþadýlar. Yapýlan yarý
alan çift kalede futbolcular
kontrollerini de saðlayamadýklarý görüldü.Saat 16:00 da
baþlamasý gereken antrenman
aniden bastýran saðanak yaðýþ
yüzünden 30 dakika gecikmeli
baþladý. Teknik direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde yapýlan
çalýþmaya sakatlýðý süren Emre
ve kaleci Osman katýlmadý.
Buðra ve Murathan saha kenarýndan düz koþu yaptýlar.
Teknik patron Yavuz Ýncedal,antrenman öncesi futbolcularý ile saha kenarýnda kýsa
bir toplantý yaparak, hem lig
hem kupa maçý ile ilgili olarak
konuþma yaptý. Daha sonra
antrenman programýnda talebelerine yenileme, dar alanda
top kapma ve oyun þeklinde
taktik çalýþmasý yaptýrdý.Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý taktik çalýþmasý ile cumartesi günü deplasman da karþýlaþacaðý Zonguldak kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. (Yasin Yücel)
Kömür hazýrlýklarý
sulu baþladý
Süper toto 3. Lig 1. Grup da ligin ikinci haftasý geride kalýrken, Çorum beleidyespor kendi saha ve seyircisi karþsýnda
konuk ettiði Sebat proje takýmýn penaltýdan
bulduðu gol ile 1-0 maðlup ederek ligin ikinci
haftasýnda 3 puanla tanýþtý. Belediyespor ligin
ilk maçýnda deplasmand a Kýzýlcabölükspor2a
3-2 maðlup olarak lige baþlamýþtý. Ligin 2. Haftasýn da Tire 1922 spor 2 karþýlaþmadan da 3,er
puanla ayrýlarak grupda 6 puan ile liderlik koltuðunun sahibi oldu. Puan cetvelinde 2. sýrada
Kýrýkhan (6), 3. Sýrada Tuzla (6) ve 4. Sýrada
Zonguldak (6) takýmlarý da iki maçlarýný kaza-
narak puan cetvelinde lider Tire 1922 spor ile
ayný puanlarý paylaþan takýmlar oldular. Ligin
son sýrasýnda ise, 4 takým puan siftahý yapamadýlar. Ýstanbul temsilcisi çatalcaspor, Batman
Petrolspor, Tutap þekerspor. Bilindiði üzere liglerin baþlamasýna sayýlý günler kala Bozüyük
futbol takýmý liglerden çekildiði açýklamýþtý. Ligin son sýrasýnda bulunan 3 takým geride kalan
2 haftada puan siftahý yapamadýlar. Ligin ikinci haftasýnda ise galibiyetle tanýþarak 3 puan
alan takýmlar ise, Darýca, Kýzýlcabölük (Ýlk hafta galip), Manavgat, Çorum belediyespor Ankara Adliyespor takýmlarý oldu. (Yasin Yücel)
Zonguldak kömürspor'da
golcü savunmacýlar
Zonguldak Kömürspor iki haftadýr defans
oyuncularý Serkan ve Rýdvan'la kazanýyor. Ýlk
hafta Batman karþýsýnda stoper Serkan'ýn
penaltý golüyle 3 puana uzanan Kömürspor, bu hafta
da Gaziosmanpaþa deplasmanýnda bir baþka stoper
Rýdvan'ýn
golüyle
kazandý.2.
haftayý
da
Gaziosmanpaþa galibiyetiyle kapatan Zonguldak
Kömürspor, hiç ara vermeden Çorum Belediyespor
maçý hazýrlýklarýna baþladý. 24 Eylül Çarþamba günü
oynanacak Türkiye Kupasý maçlarý nedeniyle 20 Eylül
Cumartesi gününe alýnan Çorum Belediyespor maçýna
Emrah Ergür dýþýnda tam kadro hazýrlanan Kömürspor'da keyifler üst
düzeyde... Teknik direktör Cahit
Terzi, dün Kemal Köksal Stadý'nda
yapýlan idmanda futbolcularýný galibiyetten dolayý kutlarken, istikrarýn
Çorum'la sürdürülmesini istedi.
BAÞKAN ÇOK MUTLU
Zonguldak Kömürspor'un 7 yýl
aradan sonra mücadele ettiði 3. Lig'de
2'de 2 yapmasý, üstüne de Türkiye Kupasý'nda ikinci
tura yükselmesi Baþkan Süleyman Caner'in keyfini
yerine getirdi. Baþkan Caner, 7 gün arayla oynanan 3
maçýn da kazanýlmasý üzerine, "Kýsa aralýklarla 3 maç
yapmamýza raðmen hiç puan yitirmedik. Bu bizim
güçlü ve kaliteli takým olduðumuzu gösterir. Üstün
baþarýlarýndan dolayý hocamýz Cahit Terzi ve futbolcularý kutluyorum. Onlar bizim moral kaynaðýmýz.
Kazandýkça biz mutlu olu-yoruz, þehir mutlu oluyor.
Çorum Belediyespor maçýnýn da kazanýlacaðýný umut
ediyorum" dedi. (Spor servisi)
Çatalçaspor'a kupasý verildi
Spor Toto 3.Lig 1.Grupta mücadele
eden Çatalcaspor, 3.lige çýktýðý final maçýnda elde ettiði baþarýdan dolayý þampiyonluk kupasýný TFF yönetim kurulu üyesi ve
ÝASKF Genel Baþkaný Ali Düþmez tarafýndan
kupasý verildi. Tepecik sahasýnda oynadýðý Adliye maçý öncesi alýnan kupa moral etkisi yap-
masýna raðmen bu moral sahaya yansýmadý.Çatalcaspor, Tepecik sahasýnda oynanan ve
maðlubiyetle ayrýldýðý karþýlaþma öncesi 3.lige
çýkýþ kupasýný aldý. Çatalca belediye Baþkaný
Cem Kara, Çatalca kulübü Baþkaný Hasan
Gökçe ve yönetim kurulu ve oyuncular maç
öncesi hak ettikleri kupayý aldýlar. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN