Þehirlerarasý Otobüs Terminali
taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti
TYP'de 700 kiþi
istihdam edilecek
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni
Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki taleplerini iletmek üzere Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Baþaranhýncal
ziyarette,aÇorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu
A
SAYF
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri
7’DE
Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki
taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü...
ÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki
Merkez ve Ýlçelerdeki kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði ile "Toplum Yararýna
Program (TYP)" uygulayacak.
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada, 16.09.2014 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 700
kiþinin istihdam edileceðini dile getirerek, programlarýn 02.10.2014 tarihinde baþlayacaðýný kaydetti..
A
SAYF
9’DA
Zafer Eyvaz
18 EYLÜL
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
2014 PERÞEMBE
40 KURUÞ
Þeker Pancarý üreticisine
56 milyon TL ödenecek
Þeker Fabrikasý Müdürü
Öner Öztürk, fabrikanýn
günlük iþleme kapasitesinin 7500
ton olduðunu söyledi.
Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24.
kampanya döneminin açýlýþ
töreninde bir konuþma yapan
Öner Öztürk, "Fabrikamýzda
anaerobik atýk su arýtým tesisi
mevcut olup, endüstriyel atýk
sular alýcý ortama vermeden
önce, arýtýmdan geçirilerek
kirlilik yükü azaltýlmaktadýr.
Bölgemizde þeker pancarý tarýmý,
fabrikamýza baðlý Çorum
Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak
Osmancýk, Sungurlu ve
Yerköy Ziraat Bölge
AYFA
Þefliklerimiz denetiminde S3’DE
sözleþmeli olarak
yapýlmaktadýr.
Þeker Fabrikasý Müdürü
Öner Öztürk
Projeleri
baþarýya doymuyor
SÝNPAÞ eski bursiyerlerinden Boðaziçi
Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu Ýlteber Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan
geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme,
Araç Takip ve Kaza Analizi Sistemi projesi
baþarýya doymuyor. Proje öncelikle 1400 proje
arasýndan seçilerek TÜBÝTAK Ar-Ge desteði
kazandý.Proje, KOSGEB Ar-Ge Ýnovasyon
destek programlarý çerçevesinde destekleniyor.
A
SAYF
Proje ayný zamanda TEB Giriþim Evi 2’’DE
programýna da dahil edildi...
Okullarda
ibadethaneyi
destekliyoruz
Eðitim yatýrýmlarý tam gaz
28 Þubat
maðdurlarýna yeni
haklar saðlandý
Eðitim
Bir Sen Çorum
Þube Baþkaný Tahir
Eþkil, 28 Þubat döneminin
hukuk ve kanun tanýmaz
ortamýnda memuriyetlerine
son verilenlerin sigorta
primleri, sigortalýlýk
süreleri ve memuriyet
hizmet sürelerine SAYFA
iliþkin taleplerinin 9’DA
karþýlýk bulduðunu
belirtti.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum merkezde
yapýmý devam ve tamamlanan eðitim yatýrýmlarýný inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýnceleme gezisinde Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Plan, Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Yatýrým Müdürü Fatih Mehmet Þahbaz ile Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve ilgili yüklenici firma yetkilileri yer aldý.Teknik konularda Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve firma yetkililerinden bilgi alarak bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Ars- SAYFA
’DA
lan, Ýl Özel Ýdaresi olarak programlarýnda yer alan eðitim ya- 9
týrýmlarýnýn titizlik ve ivedilikle sürdürüldüðünü...
a
Baðcý'dan Derindere'ye ziyaret
SAYFA 2’DE
Meslektaþýmýzýn
acý günü
Hakimiyet Gazetesi muhabiri Erol Taþkan'ýn
annesi Sügeda Taþkan (74) rahatsýzlýðý nedeniyle
tedavi gördüðü Hitti Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde önceki gece vefat etti.
Sügeda Taþkan'ýn cenazesi dün Ulu Camiide öðle
namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Üyük köyünde topraða
A
SAYF
verildi.Cenaze namazýna Çorum Belediye
7’DE
Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül, Turhan Candan...
Þeker Fabrikasý
sezonu açtý
Baþkan Külcü
muhtarlarý dinledi
Taç Fabrika
Satýþ Maðazasý
açýlacak
Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn
2014 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle
dün fabrikada tören yapýldý. Törene Vali Yardýmcýsý...
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, mahalle muhtarlarý ile
istiþare toplantýsýnda bir araya
geldi. Mahalle Muhtarlarýný,
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül...
Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili alanýndaki lider
markasý TAÇ'ýn Çorum'daki ilk
maðazasý, 23 Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu
Bulvarý'nda açýlýyor.
a
SAYFA 3’DE
SAYFA 9’DA
SAYFA 6’DA
Demokrat Eðitimciler
Sendikasý (DES) Sungurlu
Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak,
Milli
Eðitim
Bakanlýðý'nýn
Ortaöðretim
Kurumlarý
Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklikle, ortaokul ve liselerde ibadethaneyi zorunlu hale getiren
düzenleme ile ilgili bir açýklama
yaptý. Düzenlemeyi demokratik
bir adým olarak gördüklerini ve
desteklediklerini bildiren DES
Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim
Býçak,
A
SAYF
"Okullarda
ibade- 6’DA
thane açmak sosyal
devlet...
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
Koçaklar Tarým makineleri
Ön Muhasebe elemaný arýyor
HABER
2014 PERÞEMBE
Projeleri baþarýya doymuyor
Bünyemizde istihdam edilmek üzere
LKS LOGO Programýný bilen,
Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de
tecrübeli eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur. Koçaklar Tarým Makineleri.
Adres:Akþemseddin Caddesi No:20
( Terminal civarý)
Tel: 0532 684 43 14
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SÝNPAÞ eski bursiyerlerinden Boðaziçi
Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu
Ýlteber Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan
geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme,
Araç Takip ve Kaza Analizi Sistemi projesi
baþarýya doymuyor. Proje öncelikle 1400
proje arasýndan seçilerek TÜBÝTAK Ar-Ge
desteði kazandý.
Proje, KOSGEB Ar-Ge Ýnovasyon destek
programlarý çerçevesinde destekleniyor.
Proje ayný zamanda TEB Giriþim Evi programýna da dahil edildi.
Ayrýca Ýlteber Kaan Keleþ ve ekibine
Yýldýz Teknik Üniversitesi tarafýndan, firma
kurma desteði verilen ve Davutpaþa
Teknoparkýnda ofis tahsis edildi.
Ýstanbul Ýleri Teknoloji Parký (ÝTEP)
AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan
Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Çorumlu hayýrsever iþadamý Ömer Derindere ile
görüþtü. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýðý döneminde "Yerli Otomobil Üretecek Bir Babayiðit Arýyorum" sözleri üzerine Cumhurbaþkanýnýn bu talebine
karþýlýk veren Çorumlu iþ adamý Ömer Derindere, "Baþbakanýn aradýðý babayiðit Çorum'dan çýktý" haberleri ile ulusal basýnda
gündem olmuþtu. Ziyarette uzun süre ülkemizin ve Çorum gündemi ile ilgili konular konuþuldu.
Baðcý ise yaptýðý deðerlendirmede, "Ömer
Derindere'nin aranýlan babayiðit olacaðýna inanýyoruz. Talebin gerçekleþmesi halinde bu Çorum için önemli bir onurdur. Sayýn Derindere'yi
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
04:49
06:16
12:42
16:08
18:55
20:14
18.09.2014
Paskistanýn kurucusu M. Ali
Cinnah'ýn vefâtý (1948) Biga, Çan ve Erdek'in
kurtuluþlarý (1922)
Ömrü uzun ve ibâdetleri çok
olana müjdeler olsun. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
ÇANAKKALE ÞÝÝRÝ AKDENÝZ
Rýza Koçak
Korkma açýl þen yurdum
Daðlara ordu kurdum
Açýk denizlerine
Süngümle kilit vurdum
Bulutlarda adým var
Þimþekten kanadým var
Göksümde al yazýlý
Gazilik beratým var
Irmaklar gibi taþtým
Yalçýn kayalar aþtým
Hakka þükürler olsun
Geldim sana ulaþtým
Varsýn yansýn ocaðým
Kurtuldu al sancaðým
Bayraðýmýn altýnda
Ben hür yaþayacaðým.
bu giriþiminden dolayý kutluyorum" dedi.
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet
Ödülü" sahibi hayýrsever iþ adamý Ömer Derindere ise ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek Baðcý'ya teþekkür etti.Haber Servisi
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Fiat
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,205
2,858
STERLiN 3,601
JPY YENi 2,054
2,205
2,859
3,603
2,055
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SAÐLIK ECZANESÝ TEL 213 50 71 ASKERLÝK
ÞUBESÝ ÜSTÜ
DUYGU ECZANESÝ TEL:213 14 02 ESKÝ KÜLTÜR
SÝTESÝ KARÞISI
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2887 18 EYLÜL 2014 PERÞEMBE
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
:
:
:
:
:
:
Yaslý gittim þen geldim
Aç koynunu ben geldim
Bana bir yudum sever
Çok uzak yoldan geldim
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Açýldý Kale yolu
Göründü Gelibolu
Býrak deniz gideyim
Orasý yasla dolu
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
YILDIZ AJANDA
Sularý berrak deniz
Karþýda yar aðlýyor
Gideyim býrak beni
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: 0505 234 66 89
Yönetimi tarafýndan da kabul edilen
projeye ofis tahsisi ve teknopark
desteði saðlandý.
Proje son olarak Türk Telekom
tarafýndan yeni giriþimci ve
buluþlarýn desteklendiði PLOTT
projesinde 4 aylýk deðerlendirme
sonucu çok sayýda proje arasýndan
birinci olarak 60 bin para ödülünün
yanýnda ABD San Fransisco Silikon
Vadisinde 15 günlük proje tanýtým
ve yatýrýmcýlarla temas kurma
faaliyetine katýlým ve Türk Telekom
ile ortaklýk hakký kazandý. Projeden
haberdar olan iþ adamlarýnýn ortaklýk teklifleri de devam ediyor. Haber Servisi
Baðcý'dan Derindere'ye ziyaret
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
2
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
3
Mikroskop
Mukabele
Edilmezse, Zalimin
Hasmý Bizzat
Hz.Allah'týr!
Gülsün Mert
Þeker Fabrikasý sezonu açtý
Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý.
Fabrikanýn 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn
baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören yapýldý.
Törene Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz,
Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þeker Ýþ Sendikasý Ýl
Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Atatürk
Düþünce Derneði Ýl Baþkaný Uður Demirer, fabrika
çalýþanlarý ve davetliler katýldý. Saygý duruþu ve istiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Fabrika Müdürü Öner Öztürk'ün konuþmasýnýn ardýndan Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile Ço-
rum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz birer konuþma yaptýlar. Fabrikaya ilk pancarý getiren 8 çiftçinin ödüllendirildiði törende kantarýn açýlýþý dualar iþleðinde
gerçekleþti. Açýlýþ sýrasýnda ayrýca kurban kesildi.
Açýlýþ kurdelesini kesen Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, hayýrlý ve bereketli kazançlý bir sezon diledi.
Açýlýþ töreninin ardýndan protokol üyeleri ve davetlilere yemek ikram edildi. Yasin YÜCEL
Cansu-yu
Erzurum'un büyük velîsi Ýbrahim Hakký (k.s.)
hazretlerini çocukken Ýsmâil Fakîrullah (k.s.)
hazretlerine teslim ederler. Ýyi bir terbiye almasý
için çocukluðunun mühim bir devresini
Fakîrullah hazretlerinin yanýnda geçiren Ýbrahim
Hakký hazretleri, bir gün eline aldýðý bir testiyle
çeþmeye gider, doldururken oraya gelen bir atlý:
-Çekil bakayým önümden be çocuk! diye
Ýbrahim Hakký hazretlerini azarlayarak atýný
çeþmeye sürer. O da testisini alýp bir kenara çekilmeye uðraþýrken atýný mahmuzlayan adam, onu
bir köþeye sýkýþtýrýr. Testisini býrakýp kendisini
kurtarmak zorunda kalýr Ýbrahim Hakký hazretleri… Bu esnada at da üzerine basýp testiyi kýrar.
Aðlayarak hocasýnýn huzuruna gelir ve:
-Çeþmeden su alýrken atýný koþturarak gelen
biri, atýný üzerime sürdü. Can havliyle kendimi
kurtarmaya çalýþýrken testimi de tepeletip kýrdý!
der. Hocasý sorar:
-Testini kýran atlýya sen bir þey söyledin mi?
-Hayýr, der, hiçbir þey söylemedim.
-Çabuk git ve o adama bir-iki laf söyle, der.
Ýbrahim Hakký hazretleri gider, çeþmenin
baþýnda atýný týmar etmeye baþlayan adamýn
yanýna varýp bekler. Fakat bir türlü terbiyesini
bozup da:
-Benim testimi niye kýrdýn zâlim adam?!
diyemez.
Dönüp geldiðinde hocasý Fakîrullah hazretleri sorar:
-Ona bir þeyler söyleyebildin mi?
-Söyleyemedim efendim; niyetlendim, lâkin
bir türlü dilimi çevirip de aðýr bir söz sarf
edemedim! Hocasý baðýrýr:
-Sana diyorum, çabuk git ve o adama bir
þeyler söyle, mukabele et! Yoksa sonu felâket!..
Ýbrahim Hakký hazretleri bu defa kararlý
olarak koþup çeþmenin baþýna gelir. Bir de bakar
ki, testisini kýran adamý, kendi atý, attýðý çiftelerle
çeþmenin havuzuna yuvarlamýþ, ölüsü yatmaktadýr! Koþarak gelip, hocasý Ýsmâil Fakîrullah
hazretlerine bu vahim vaziyeti anlatýr. Hocasý bu
hâle üzülür:
-Vah vah! Bir testiye bir adam! Üzüldüm
buna doðrusu! der. Huzurundakiler bundan bir
þey anlamadýklarýný söyleyince, büyük velî þöyle
îzah eder: 'O atlý adam, Ýbrahim Hakký'ya zulmetti. Zulme uðrayan da tek kelimeyle olsun
mukabelede bulunmadý, zâlimi Allâh'a havâle
etti. Allâh Teâlâ'nýn da gayretine dokunup zâlimi
cezâlandýrdý. Þayet Ýbrahim Hakký da onun zulmüne karþýlýk verip, ona bir þeyler söyleseydi,
ödeþeceklerdi. Fakat Ýbrahim, büsbütün mazlum
oldu. Bense ödeþtirmek için uðraþýyordum,
maalesef muvaffak olamadým!'
Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek
25'i Kamuya 8'i özel sektöre ait olmak üzere 33 Þeker Fabrikasý
bulunmaktadýr. Ayrýca Niþasta bazlý þeker üreten 6 fabrika bulunmaktadýr. Bu fabrikalarýn yýllýk þeker üretim kapasitesi 4.200.000
tondur. Þeker tüm dünyada önemli bir stratejik üründür. Baþta
pancar þekeri olmak üzere üretimi desteklenmekte ve teþvik
edilmektedir. Bunun nedeni pancar þekerinin ülke ekonomisine
saðladýðý istihdam ve katma deðerdir. Ülkemizde þeker sektörü
doðrudan veya dolaylý olarak Yýlda 2 milyon kiþiye iþ imkâný
saðlamakta, ekonomiye katkýsý ise 5,7 milyar TL civarýndadýr. Tüm
dünyada olduðu gibi ülkemiz tarýmýnýn geliþmesi ve ekonomisi
için önemli bir kilometre taþý olan þeker sektörü pancar tarýmý ile
çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertlerine iþ imkâný
saðlamakta, köyden kente göçün önlenmesinde, bölgeler arasý
geliþmiþlik farkýnýn azaltýlmasýnda ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynamaktadýr.Ülkemiz tarým ve sanayi entegrasyÞeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, fabrikanýn günlük iþleme kapaonuna
en
güzel
örneklerden biri olan þeker sektörü, kuruluþundan buyana köklü
sitesinin 7500 ton olduðunu söyledi.
deðiþimler
geçirmiþ ve kalkýnma yolunda çok yönlü katkýlarýyla
Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya dönemiülkemiz
için
önemli konumunu sürdürmektedir.Saðladýðý milyonlarnin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk,
ca
dolarlýk
katma
deðer ile Ülkemizin önde gelen kuruluþlarýndan
"Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup,
biri olan kurumumuz, modern tarýmýn Anadolu'da yaygýnlaþmasýna
endüstriyel atýk sular alýcý ortama vermeden önce, arýtýmdan
öncü olarak, üreticilerine saðladýðý gelir garantisi ile sosyogeçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Bölgemizde þeker
ekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kurum olmuþtur.
pancarý tarýmý, fabrikamýza baðlý Çorum Merkez, Alaca,
Teþkilatýmýz daha etkin ve verimli hizmet için bugüne kadar olduðu
Ýskilip, Kýzýlýrmak Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat
gibi bundan sonrada çalýþmalarýný ayný titizlikle sürdürecektir.Bu
Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmakduygu ve düþüncelerle konuþmama son verirken, fabrikamýza uzun
tadýr. Bu yýl 7 Bölge Þefliðimize baðlý 157 köyde 3300 çiftçi
yýllar hizmet edip, hakkýn rahmetine kavuþan mensuplarýmýza rahtarafýndan 75 bin 710 dekarlýk alanda pancar ekimi Þeker Fabrikasý Müdürü
met, minnet ve þükranla anýyor, birlik ve beraberlik içinde yürütyapýlmýþtýr. Bu alandan beklenen ürün miktarý 350 bin ton
Öner Öztürk
tüðümüz çalýþmalarýn saðlýklý, kazasýz ve baþarýlý bir þekilde geçmesiolup. Ayrýca Ankara, Yozgat, Kýrþehir ve Çarþamba Þeker
ni
ve
kampanyamýzýn
Yöremize, Fabrikamýza, çalýþanlarýmýza ve tüm üreticilerFabrikalarýndan 225 bin ton pancar alýnacaktýr. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði
imize
hayýrlý
uðurlu
olmasýný
diliyor. Hepinize saygý ve sevgilerimi sunuyorum"
toplam pancar miktarý 560 bin ton olup pancar iþlemesine 22.09.2014 tarihinde
þeklinde
konuþtu.
Yasin
YÜCEL
baþlayacak ve takriben 75 gün sürecektir. Ýþlenen pancardan 80 bin ton kristal
þeker, yan ürün olarak da 23 bin ton melas, 200 bin ton yaþ küspe üretimi beklenmektedir" dedi.
Öztürk, "Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 56 milyon TL bedel ödenecek olup
bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 18 milyon TL ödeme yapýlmýþtýr. Fabrikamýz
2000 yýlýndan bu yana yaklaþýk 14 yýldýr özelleþtirme kapsam ve programýndadýr.
Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy - C grubu fabrikalarýn satýþý
29.11.2011 tarihinde yapýlmýþ ancak söz konusu ihale OYK tarafýndan iptal
edilmiþ olup, Özelleþtirme süreci devam etmektedir. Türkiye pancar tarýmý ve
pancardan þeker üretiminde Avrupa ve dünyada önemli bir konuma sahiptir.
Ülkemiz dünya pancar þekeri üretiminde % 6'lýk pay ile Rusya, ABD, Almanya,
Fransa ve Ukrayna'dan sonra 6. sýrada yer almaktadýr. Bugün Þeker sektöründe
Þeker Fabrikasý
özelleþtirmelerinden
vazgeçilmeli
Þeker Ýþ Sendikasý
Ýl Baþkaný Sefer
Kahraman
Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, þeker sanayisinin çok büyük sorunlarý olduðunu söyledi. Sefer Kahraman, 13 yýldýr özelleþtirme ile mücadele ettiklerini söyledi.
Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde konuþan Kahraman,
"Zaman zaman bu sýkýntýlarýmýzý parti baþkanlarýmýzla ve sivil toplum örgütleriyle istiþare ediyoruz. Þeker fabrikalarý olmazsa olmazdýr. Bazý arkadaþlarýmýzý yaptýðýmýz iþi kolay sanýyor veya az
çalýþýyor sanýyorlar ama bizler vardiyalý çalýþýyoruz. Ýþçi eksiðimiz çok 10 kiþinin yapacaðý iþi 4 kiþi yapýyor. Pancar tarýmýna hiçbir yerde destek
verilmiyor. Özelleþtirme illetinden bir an önce
kurtulmak istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
HABER
2014 PERÞEMBE
"PANKO Birlik olarak
üzerimize düþeni yapýyoruz"
Çorum PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail
Hakký Melendiz, Çorum Pancar Ekicileri
Kooperatifinin Birliði olarak ortaklarýn
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmalarýný
saðlamak, tarýmsal çalýþmalarýný düzenlemek,
çiftçi iþletmelerinin verimini artýrmak ve gelir
düzeyini yükseltmek için her türlü tedbiri
aldýklarýný söyledi.
Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya
döneminin açýlýþ töreninde konuþan Ýsmail
Hakký Melendiz, Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn teknik ve kredi yardýmlarýndan
yararlanma ve bakanlýkla iþbirliði yapma
konusunda çiftçileri yönlendirdiklerini kaydetti.
Melendiz sözlerini þu ifadelerle tamamladý:
"Çiftçilerimize daha kaliteli ve ucuz ürünler sunma amacýyla Kooperatifimiz üzerine
düþen görevi yapmaktadýr. Geçen sene küspe
paketleme makinesi aldýk. Bu yýl hizmetimizi
daha çok çiftçimize ulaþtýrmak amacýyla 2.
makinemizi aldýk. Günde 250 ton küspe
paketleme kapasitesine sahip makinemiz
þehrimize ve tüm çiftçilerimize hayýrlý uðurlu
olsun. Bu dönemde Þeker Fabrikasý ile 20 bin
ton küspe anlaþmasý yaptýk.100 kg ve 850 kg
paketler halinde satýþa sunacaðýmýz küspe
paketleri ile hem küçük çaptaki çiftçimize
hem de besicilikle uðraþan, büyük çapta hayvancýlýk yapan kardeþlerimize hesaplý ve
güvenli küspe temin etmiþ olacaðýz.
Törenimize teþrif eden tüm misafirlerimizi
saygýyla selamlýyor, pancar alým sezonunun
hayýrlý ve bereketli geçmesini temenni ediyorum." Yasin YÜCEL
Kýnýklý, toplukonut
projesi için
destek istedi
KEDS'li öðrencilerden
YEDAÞ'a ziyaret
Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi tarafýndan kurulan KEDS Akademi'nin ilk
mezunlarý, YEDAÞ'ý ziyaret etti. KEDS Ýcra Kurulu Baþkaný ve YEDAÞ Genel Müdürü
Türkoðlu, "Elektrik daðýtýmý hizmeti sektöründe edinmiþ olduðumuz bilgi ve birikim,
Kosova'ya model olacak" dedi Kosova'da
elektrik daðýtým faaliyetlerini yürüten Limak
ve Çalýk ortaklýðýndaki Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi (KEDS) tarafýndan, Kosova'daki iþsizlik sorununun çözümüne katkýda bulunmak amacýyla kurulan KEDS Akademi'nin ilk
mezunlarý, Samsun'a gelerek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ) Genel Müdürlük
binasýný gezdi, þirketin iþ süreçleri hakkýnda
bilgi topladý.
KEDS yöneticilerini ve beraberindeki
KEDS Akademi öðrencilerine, YEDAÞ'ýn 4 yýl
içinde gerçekleþtirdiði
kurumsal ve operasyonel alanlardaki yatýrýmlarýný anlatan ve
ayný zamanda Kosova Elektrik Daðýtým
Þirketi (KEDS) Ýcra
Kurulu Baþkaný olan
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu,
sadece Türkiye'de deðil, Avrupa'da da elektrik
daðýtýmý sektöründe lider bir þirket olduklarýný
belirterek, "KEDS için önceliðimiz, kaliteli,
kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisi hizmeti
sunmak. YEDAÞ, Kosova'ya rol model olacak" dedi. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve
Sinop illerinde 1,8 milyon müþterisine geliþen
teknolojiyi sistemine entegre ederek, Avrupa
standartlarýnda hizmet vermeyi amaçlayan
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ),
dört yýlda gerçekleþtirdiði þebeke envanter çalýþmalarý ve teknolojik yatýrýmlarý içeren sunumlarý, Kosova Elektrik Daðýtýmý Þirketi yöneticileri ve KEDS Akademi öðrencileri ile
paylaþýlarak, YEDAÞ'ýn dört yýllýk yol haritasý
anlatýldý.YEDAÞ, KOSOVA'YA MODEL
OLACAK KEDS Ýcra Kurulu Baþkaný ve YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, elektrik daðýtýmý hizmeti sektöründe edinmiþ olduklarý bilgi ve birikimi, Kosova'da da gerçekleþtireceklerini belirterek, "Hizmet kalitesi ve
uygulamalarý ile her alanda farkýndalýk oluþturarak, elektrik daðýtýmý sektörüne öncülük
eden YEDAÞ, Kosova'ya 'model' olacak. Gerek þebeke altyapýsýnda gerekse de teknolojik
yatýrýmlarýnda kazandýðý tecrübelerini paylaþacaðýz. 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel
mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn 10 þirketi
arasýnda olmayý vizyon edinmiþ YEDAÞ, dört
yaþýnda ancak gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla
elektrik daðýtýmý sektörünün parlayan þirketi
olmuþtur. YEDAÞ'ýn bilgi ve birikimi, ülkemizde ve Avrupa'daki diðer elektrik daðýtýmý
þirketleriyle paylaþmasý, daha yolun baþýndayken 'Mükemmellik' çatýsý altýnda
koyduðumuz 'lider' ve 'rol model'
þirket olmak hedefleri, þirketimizin yakaladýðý baþarýnýn göstergesidir" dedi.Kosova Eðitim, Bilim
ve Teknoloji Bakanlýðý, Boðaziçi Üniversitesi
Yaþamboyu Eðitim Merkezi ve Priþtina Üniversitesi'nin iþbirliði ile hayata geçirilen KEDS
Akademi'nin öðrencileri ise, YEDAÞ'ýn tüm iþ
süreçlerihakkýnda bilgi toplayýp, not aldý. YEDAÞ'ýn kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtýmý
üzerine gerçekleþtirdiði yatýrýmlara hayran kalan KEDS yöneticiler de, YEDAÞ'ýn kýsa zamanda kazandýðý deneyim ve baþarýlarýný mükemmel olarak lanse ederek, "YEDAÞ'ýn bu
noktada bilgi ve birikimleri oldukça bizim için
önemli. YEDAÞ, nitelikli, kaliteli ve kesintisiz
hizmet sunabilmek için gerekli tüm uygulamalara sahip bir þirket. YEDAÞ'ýn yol haritasýný Kosova'da uygulamak istiyoruz" diye konuþtular. Haber Servisi
Türkiye Emekliler Derneði Çorum
Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý
makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý, derneðin hayata geçirmek için
uzun süredir çaba gösterdiði Toplu
Konut Projesi hakkýnda bilgi vererek,
"TOKÝ'ye 1700 kiþilik isim listesi verdik. TOKÝ'den bir heyet gelerek Çorum'da incelemeler yaptý" dedi.Kýnýklý, Toplu Konut Projesi'nin hayata
geçirilmesi noktasýnda Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'dan
destek istedi.
Halil Ýbrahim Kaya ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Emekliler Derneði'nin çalýþmalarýný
taktirle izlediklerini söyledi.
Hemen hemen her evde bir emeklinin bulunduðuna dikkati çeken Kaya, "Toplumun huzuru emeklilerin
huzurundan geçer. Emeklilerin hayatýný kolaylaþtýrmak, onlarýn huzurunu
sürekli kýlmak hepimizin görevi" diye
konuþtu. Kaya, Emekliler Derneði'ne
ve tüm emeklilere ellerinden gelen
desteði saðlayacaklarýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL
4
MADDE BAÐIMLILIÐINDAN
KORUNMANIN
EN ÝYÝ YOLU: HÝÇ
BAÞLAMAMAKTIR!
Ýl Saðlýk Müdürlüðü
UYUÞTURUCU MADDE NEDÝR?
Kiþinin sinir sistemi üzerine etki ederek, akli, fiziki ve
psikolojik dengesini bozan, alýþkanlýk ve baðýmlýlýk yapan,
toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren,
kanunlarca kullanýlmasý, bulundurulmasý, taþýnmasý ve satýþý
yasak olan maddelere; "UYUÞTURUCU MADDE" denir.
BAÐIMLILIK NEDÝR?
Ýnsanýn yaþamýna devam edebilmesi için gerekli olmayan,
fakat vücuduyla tanýþtýrdýktan sonra da ihtiyacýymýþ gibi o
maddeyi alýp kullanmasý ve devamýnda da bu maddeyi býrakamamasýna "BAÐIMLILIK" denir.
Baðýmlýlýk yapan maddelerin geçici iyi oluþ hali saðlamak amacýyla vücuda dahil edilmesine MADDE KULLANIMI
denir. Baðýmlýlýk yapýcý doðal ve kimyasal uyuþturucu maddeler,
kullanýcý kiþilerde; beyin ve baðlantýlý organlarý doðrudan veya
dolaylý etkileyerek, halüsinatif etki yaratýr ve "geçici bir iyi oluþ"
hali saðlar.
BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER:
Kokain ve Türevleri
Kenevir ve türevleri (Esrar vs.)
Sentetik Uyuþturucular
Afyon ve Türevleri (Eroin vs.Extacy, Captagon vs.)
Tütün
Alkol
Uçucu maddeler
Diðer maddeler
GENÇLERÝ MADDE KULLANIMINA ÝTEN ETMENLER:
Merak,
Arkadaþ,
Sorunlara Çözüm Arayýþý,
Farklý Olma,
Bir Gruba Dahil Olma
Özenti/Modern Olma
MADDE KULLANAN KÝÞÝ NASIL ANLAÞILIR?
Sosyal Yönden Deðiþim:
Arkadaþ çevresi deðiþir.
Ýnternet, kafe, eðlence mekânlarý, parti vb. ortamlarda
vakit geçirir.
Aile iliþkileri azalýr, odasýna kapanýr.
Okul baþarýsý ve okula devamý azalýr.
Madde kullanýmýný gizlemek için daha çok ilaç ve
parfüm kullanýr.
Davranýþlar Yönünden Deðiþim:
Güveni ve ilgisi azalýr.
Ýçe kapanma sergiler.
Bakým ve temizliðine dikkat etmez.
Okula gitmek istemez.
Fazla para harcarlar.
Sýkça yalana baþvururlar.
Fiziki Görünüm Yönünden Deðiþim:
Yüz bölgesinde kýzarma, burun akýntýsý, gözdekanama,
göz bebeðinde daralma,
Vücutta, terleme, titreme, eklem yerinde aðrý, kabýzlýk,
solunum güçlüðü, ishal,
Ani ve aþýrý kilo kaybý,
Sürekli bitkinlik, uyku hali ve yorgunluk,
Dalgýnlýk ve konuþma güçlüðü
Vücutta oluþan yara izleri
AÝLEVÝ SEBEPLER
Anne-baba ve çocuk ayrýlýðý,
Baskýcý veya ilgisiz aile yapýsý,
Aile üyelerini örnek alma
Aile içinde madde kullanan bir üyeninvarlýðý ve
Ebeveynlerin aþýrý ilaç kullanýmý.
Önemli Uyarýlar:
Çocuklarýnýza örnek olun
Arkadaþlarýný tanýyýn
Onunla konuþun ve dinleyin
Açýk olun
Hayýr demesini öðretin(size hayýr demeyi öðretin ki dýþarýdaki kiþilere de hayýr diyebilsinler)
Unutmayalým: Baðýmlýlýk yapýcý maddelerin insan vücuduna
oluþturduklarý etkilerin sahte ve kýsa süreli olduðunu ancak
insan ruh ve bedeninde açtýðý yaralarýn kapanabilmesinin çok
zor olduðu asla unutulmamalýdýr.
Ayrýca; Ergenlik döneminde de bedensel ve ruhsal deðiþikler
görülür. Bu nedenle kiþi hakkýna duyulan þüpheleri gidermek
için mutlaka bir uzman görüþüne baþvurulmalýdýr.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeline "Madde
Baðýmlýlýðý ile Mücadele" eðitimi
Ýl
Saðlýk
Müdürlüðü
"Madde
Baðýmlýlýðý
ile
Mücadele" konulu hizmet içi eðitim
programý
düzenledi.Ýl
Saðlýk
Müdürlüðü konferans salonunda
yapýlan eðitim programýnda iki aþamalý olarak yapýlan programda
Çorum Emniyet Müdürlüðü, Türkiye
Uyuþturucu
ve
Uyuþturucu
Baðýmlýðý Ýzleme Merkezi (TUBÝM)
Çorum Ýl Temas Görevlisi Metin
Tufan
katýlýmcýlara
bilgi
verdi.Eðitime Ýl Saðlýk Müdürü
Dr.Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür
Yardýmcýlarý Dr.Funda Karan ve
Dr.Hüseyin Göksal, Þube Müdürleri
ve personel katýldý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 EYLÜL
2014 ÇARÞAMBA
HABER
Gazeteniz Tek Yýldýz ile
Haberler anýnda bildirim
olarak cebinizde!
Çorum’da bir ilk
sizin gazetenizde
5
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Okullarda ibadethaneyi
destekliyoruz
Demokrat Eðitimciler Sendikasý
(DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim
Býçak, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
Ortaöðretim
Kurumlarý
Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklikle, ortaokul ve liselerde ibadethaneyi
zorunlu hale getiren düzenleme ile
ilgili bir açýklama yaptý.
Düzenlemeyi demokratik bir adým
olarak gördüklerini ve desteklediklerini
bildiren DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim Býçak, "Okullarda ibadethane
açmak sosyal devlet olmanýn gerekliliðidir" dedi. Düzenlemenin bilimsel,
laik ve demokratik eðitim
sürecinden kopuþ olarak
yorumlanmasýnýn makul
ve pedagojik bir izahat
olmadýðýný
belirten
Ýbrahim Býçak açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Din, vicdan ve ibadet hürriyeti,
insanýn temel hak ve hürriyetlerinin en
önemlilerindendir. Nasýl ki iþ sýrasýnda
yemek, çay ve benzeri ihtiyaçlar bedeni
birer ihtiyaçsa, ibadet de ruhsal bir
ihtiyaçtýr. Bedeni ihtiyaçlara izin veren
yasalarýn ruhsal ihtiyaçlara da izin vermesinden daha doðal bir durum olamaz. Bugün kamu hizmeti veren hastane, üniversite, adliye gibi kurum
kuruluþlarýn hemen hepsinde bir mescit bulunuyor. Okullarda bu yönde
yapýlacak bir düzenlemeye ihtiyaç
vardý. Ders saatleri dýþýnda ibadetini
yerine getirmek isteyen öðrenci ve
öðretmenlere okul idarelerince kolaylýk
gösterilerek bir mescit hazýrlanmasý
yönündeki yasal düzenlemeyi insani,
vicdani ve demokratik bir adým olarak
görüyor ve destekliyoruz. Karþý
çýkýþlarýn birçoðu ideolojiktir, makul ve
pedagojik bir izahat deðildir. Kaldý ki
kimsenin kimseye zorla namaz kýldýrmaya çalýþtýðý yok. Devletin bütün
vatandaþlarýnýn taleplerini dikkate
almak gibi bir zorunluluðu vardýr. Dini
ve inancý ne olursa olsun insanlarýn
ibadet etme haklarýna saygý duymak ve
korumak gereklidir. Talep halinde her
din ve inanca dönük ibadet yeri açýlabilmelidir." Haber Servisi
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Taç Fabrika
Satýþ Maðazasý
açýlacak
Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili alanýndaki lider markasý TAÇ'ýn Çorum'daki ilk maðazasý, 23
Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Bulvarý'nda açýlýyor.Çok özel fýrsatlarla kapýlarýný açacak olan TAÇ Fabrika
Satýþ Maðazasý'nda, perdeden nevresime,
yatak örtüsünden battaniyeye, havludan lisanslý ürünlere kadar uzanan geniþ bir yelpazedeki ürün çeþitleri ziyaretçilere sunuluyor. 40 yýlý aþkýn deneyimi ile Türkiye'de
ev tekstil sektörünün lider markasý konumundaki TAÇ, Çorum'da 23 Eylül tarihinde
açýlýþý yapýlacak TAÇ Fabrika Satýþ Maðazasý'yla, kentte ev tekstil alýþveriþine yeni bir
soluk getiriyor.TAÇ, sadece açýlýþ günü olan
23 Eylül'de saat 11.00-17.00 saatleri arasýnda geçerli olmak üzere, Joy Ranforce nevresim takýmlarýnda çok özel bir kampanya ile,
çift kiþilik nevresim takýmýný 59 TL, tek kiþilik nevresim takýmýný ise 49 TL'den satýþa
sunuyor. TAÇ Fabrika Satýþ Maðazasý ayrýca, nevresim, yatak örtüsü, havlu, bornoz
gibi farklý ürün gruplarýnda da açýlýþa özel
çeþitli fýrsatlarla ziyaretçilerini karþýlayacak.Perdeden nevresime, yatak örtüsünden, battaniyeye, havlu, bornoz ve masa
örtüsünden, lisanslý ürünlere kadar farklý
kategorilerde özel tasarýmlara sahip çok çeþitli ürünlerin, 2 katlý maðazada 800 metrekarelik bir alanda sunulacaðý Maðaza'da,
ziyaretçilere uzman maðaza çalýþanlarý rehberlik edecek.Maðaza açýlýþýnýn yapýlacaðý
23 Eylül Salý günü, tüm ziyaretçilere ücretsiz servis hizmeti saðlanacak. Toki - Þok
Market, Salý Pazarý - Migros - Özdoðan Karakol, Fatih Cad. - 23 Nisan - Yeni Adliye - Yazý Çarþý - Saat Kulesi - Ziraat Bankasý önünden, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 saatlerinde maðazaya servis
kalkacak.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
7
28 Þubat maðdurlarýna
yeni haklar saðlandý
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil,
28 Þubat döneminin hukuk ve kanun tanýmaz
ortamýnda memuriyetlerine son verilenlerin sigorta
primleri, sigortalýlýk süreleri ve memuriyet hizmet sürelerine iliþkin taleplerinin karþýlýk bulduðunu belirtti.
Torba Kanun olarak anýlan 6353 ve 6495 sayýlý kanunlarla, 28 Þubat sürecinde memurluktan atýlan maðdurlarýn
açýkta geçen sürelerine iliþkin sosyal güvenlik primlerinin
kurumlarýnca SGK'ya ödenmesi hususunda imkân
tanýndýðýný hatýrlatan Eþkil, Torba Kanun olarak bilinen
11.09.2014 tarihli ve 29116 sayýlý mükerrer Resmî
Gazete'de yayýmlanan 6552 sayýlý Kanun'la özellikle 28
Þubat döneminde disiplin cezasýna baðlý olarak
memuriyetle iliþiði kesilen kamu görevlilerine, sonradan
memuriyete yeniden dönüp dönmediklerine bakýlmaksýzýn açýkta geçen sürelerdeki SGK primleri yönünden
yeniden baþvuru hakký getirildiðini söyledi.
Eþkil yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý:
"6552 sayýlý Kanun'un 60'ýncý maddesiyle 5510 sayýlý
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na
eklenen geçici 56'ncý maddeyle; 23.4.1999 ile 14.2.2005
tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuatýna göre
almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona
erip, 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlarýn bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde
Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaþ haddine iliþkin
hükümler saklý kalmak kaydýyla; memuriyetlerinin sona
erdiði tarih ile 22.6.2006 tarihi
arasýndaki dönem içinde uzun vadeli
sigorta kollarýna tabi olarak sigorta
primi ödenmemiþ veya emekli
keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine
iliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý
toplamlarýnýn, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan hesaplanarak
halen çalýþtýklarý veya kamu görevlisi
olarak en son çalýþmýþ olduklarý
kamu idarelerine bildirileceði ve söz
konusu tutarlarýn bu idareler tarafýndan üç ay içerisinde Kuruma defaten
ödeneceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Yine haklarýnda verilmiþ disiplin
cezalarý bütün sonuçlarý ile 5525
sayýlý Kanun uyarýnca ortadan
kaldýrýlmýþ olanlardan memuriyetten
çýkarýlmýþ olduklarý kuruma yeniden
atanmak üzere baþvuranlarýn, bu baþvurularýnýn ilgili
kurumlarýn kayýtlarýna geçtiði tarihten baþlayarak bu
kurumlarda yapýlan ilk atamalarýnýn kendilerine tebliði
tarihine kadar olan dönem içerisindeki sigorta primleri
ayný þekilde ödenecektir. Söz konusu hüküm, 11.09.2014
tarihinde yürürlüðe girdiðinden, 23.04.1999 - 14.02.2005
tarihleri arasýnda disiplin cezasý sonucu memuriyetleri
sona eren eðitim çalýþanlarýndan 5525 sayýlý Kanunla haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün hükümleri ile
ortadan kaldýrýlanlar ile yine 5525 sayýlý Kanun sonrasý
memuriyetten çýkarýlmýþ olduklarý kuruma yeniden atanmak üzere baþvuranlarýn, 11.12.2014 tarihine kadar, 5510
sayýlý Kanun'un geçici 56'ncý maddesi kapsamýnda baþvuruda bulunmasý gerekmektedir."
-BORÇLANMA YOLUYLA ÖDENEN TUTARLAR
ÝADE EDÝLÝYOREðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Eþkil, 6552 sayýlý
Torba Kanunla, 5510 sayýlý Kanunda 2008 yýlýnda getirilen
düzenleme gereði 23.04.1999 - 14.02.2005 tarihleri arasýnda memuriyetleri sona erenlerden 5525 sayýlý Kanun
uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün
sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlara, açýkta geçen sürelerdeki SGK primleri yönünden borçlanma hakkýný kullanmýþ olanlar yönünden de düzenleme getirildiðini belirtti.
Eþkil, 5525 sayýlý Kanun sonrasý tekrar göreve
baþlayanlardan 5510 sayýlý Kanunun geçici 4'üncü maddesinden yararlanmak suretiyle açýkta geçen sürelere
iliþkin SGK primlerini borçlanma yoluyla borcun
tamamýný veya bir kýsmýný ödeyenlerin iade istemli talepleri halinde, ödemiþ olduklarý tutarlar, emeklilik keseneði
ve kurum karþýlýklarýnýn halen veya en son çalýþtýklarý
kamu kurumunca SGK'na ödenmesini müteakiben
kendilerine iade edileceðini açýkladý.
Eþkil, söz konusu kiþilerin, borçlanma suretiyle prim
ödedikleri süreler, halen veya en son çalýþtýklarý kurumlarýnca SGK primleri ödenmiþ süreleri ve açýkta geçen
sürelerindeki (SSK, Bað-Kur gibi) diðer sigortalýlýk türlerinde prim ödemek suretiyle geçirilen sürelerinin
tamamý memuriyette geçmiþ gibi kabul edilerek
kazanýlmýþ hak aylýklarýnýn tespitinde deðerlendirileceðini
söyledi.
Yapýlan bu olumlu iyileþtirmelere raðmen maðduriyetlerin tüm sonuçlarýyla giderilmesi konusunda bugün gelinen aþamada bile atýlmasý gereken bazý önemli ve öncelikli adýmlar bulunduðunu belirten Eþkil, baþörtülü olduðu
için memuriyetten ihraç edilenlerin, görevlerine son verilen tarih ile tekrar atandýklarý veya disiplin cezalarýnýn
affa uðradýðý tarihe kadarki dönem için mali haklarýnýn
karþýlýðý olarak kendilerine tazminat ödenmesi gerektiðini
söyledi.
Eþkil açýklamasýnda, "Ayný husus baþörtüsü nedeniyle
istifa etmek zorunda býrakýlan memurlar için de geçerli
olmalýdýr.Ýstifaya zorlanan memurlarýn da ayný nedenden
maðdur
olduklarý
gerçeðinden
hareketle,bu kiþiler yönünden açýkta
geçen sürelere ait sigorta primlerinin
kurumlarýnca ödenmesi saðlanmalýdýr. Sözde irticai örgüt üyesi
olmaktan dönemin DGM ve aðýr
ceza mahkemelerinde yargýlanan ve
bu yargýlamalarý nedeniyle kesinleþmiþ bir mahkûmiyeti bulunmayan
maðdurlarýn da mesleklerine dönüþü
saðlanmalýdýr" dedi.
Dönemin maðdur ettiði diðer bir
kesim ise üniversite öðrencileri
olduðunu belirten Eþkil, Baþörtülü
olduklarý için eðitim haklarý
ellerinden alýnan ve öðrenimlerine
ara vermek zorunda kalan bu kesim
daha sonra müteaddit defa çýkarýlan
öðrenci aflarýndan yararlanarak
aradan geçen yaklaþýk 15-16 yýl sonra okullarýndan mezun
olduklarýný, ancak bu maðdurlarýn birçoðunun mezun
olduðu dönemde sýnavsýz olarak memuriyete atanýp
görevlerine baþlayacak iken, bugün KPSS'ye girip atamasý
için gerekli puaný almak mecburiyetinde olduðunu söyledi.
Eþkil, "Þu an 35-40 yaþlarýnda olan bu kiþilerin evli,
çocuk sahibi olduðu ve aradan geçen yýllar boyunca alanlarýndan uzak kaldýklarý düþünülecek olursa, yeni mezunlarla rekabet etmelerinin zorluðu ve atamalarýnýn
neredeyse imkânsýzlýðý apaçýk ortadadýr. 6495 sayýlý
Kanun'la 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu ve Yüksek
Öðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði hükümlerine göre aldýklarý disiplin cezalarý nedeniyle üniversitelerden iliþiði kesilip, bu kanunun muhtelif geçici maddeleri
kapsamýnda öðrenci affýyla yükseköðrenimlerini bitirmiþ
olanlar için 02.08.2015 tarihine kadar; yükseköðrenimlerini 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise
öðrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yýl süreyle,
kamu görevlerine giriþ için ilgili mevzuatýnda öngörülen
yaþ þartý aranmamaktadýr. Bu nedenle, 6495 sayýlý
Kanun'da bahsedilen üniversite öðrencileri yönünden de,
kamu görevlerine giriþte ilgili mevzuatýnda öngörülen
KPSS þartý aranmamalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
"Yolyapar, duayenimiz
olarak hepimize örnek"
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
Baþkaný Birkan Demirci, beraberinde yöneticilerden Mustafa Külcü, Güngör Atak, Volkan Sýnayuç,
Kaan Yücel ve kameraman Erkan Karaca
olduðu halde dün
gazetemizi ziyaret
ederek, 30. yayýn yýlýna girmemiz
nedeniyle tebriklerini,
baþarý dileklerini iletti.
Genel Müdürümüz
Mehmet Yolyapar'ýn
meslek hayatýnda 45.
yýlýna giriþinin de
Çorum yerel basýný
açýsýndan büyük önem
taþýdýðýný vurgulayan
Birkan Demirci,
"Çorum'un mesleðini
sürdüren en eski
gazetecisi olan
Mehmet Yolyapar, meslek duayenimizdir. Saygýn kiþiliði, mesleki titizliði ve insan iliþkileriyle hepimiz için
bulunmaz bir örnektir" diye konuþtu.Haber Servisi
Meslektaþýmýzýn
acý günü
Hakimiyet
Gazetesi
muhabiri Erol
Taþkan'ýn annesi
Sügeda Taþkan
(74) rahatsýzlýðý
nedeniyle tedavi
gördüðü Hitti
Üniversitesi
Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde önceki gece
vefat etti.
Sügeda Taþkan'ýn cenazesi dün Ulu
Camiide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Üyük
köyünde topraða verildi.Cenaze namazý-
na Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül,
Turhan Candan ve Alper Zahir, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Müftü Mehmet Aþýk ve
vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL
Þehirlerarasý Otobüs Terminali
taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni
Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki
taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
Baþaranhýncal
ziyarette,
Dernek
yöneticileri tarafýndan hazýrlanan talep
dosyasýný Baþkan Külcü'ye takdim etti.
Ziyarette açýklamalarda bulunan TSO
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, gerek Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, gerekse
Çorum Belediyesi'nin, esnafýn
taleplerine kayýtsýz kalamayacaðýný
belirterek
"Sayýn
Baþkanýmýz, esnafýmýzýn talepleri
ile yakýndan ilgilenmektedir.
Talepleri içeren dosyamýzý kendisine ilettik. Esnafýmýz için gereken
neyse onun yapýlacaðýna eminiz.
Esnafýmýzýn da gerek hizmet
kalitesi olsun, gerek yeni terminalin sahiplenilmesi konusunda
üzerine düþeni en iyi þekilde yapmalýdýr" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü de, esnafýn taleplerine
kayýtsýz
kalamayacaðýný,
Belediye
Baþkanlýðý makamýnda gerek Çorum
esnafýna, gerekse Çorum halkýna hizmet
etmek için bulunduðunu söyledi.
Yeni terminal binasýnýn, bölge illerine
örnek olacak yapýda olduðuna dikkat
çeken Baþkan Külcü, konunun teknik
detaylarýnýn
deðerlendirilmesi
için
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan
ve
Ulaþtýrma
Hizmetleri
Müdürlüðü'ne gerekli talimatlarý verdiðini
kaydetti. Haber Servisi
Gaziler Günü anma
programý yapýlacak
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle
anma programý yapýlacak. 19 Eylül
Cuma günü ilk program Atatürk
Anýtýnda saat 09.30'da gerçekleþtirilecek.
Burada ilk olarak Valilik, Garnizon
Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Muharip
Gaziler Derneði, Þehit Yakýnlarý ve Muharip
Gaziler Derneði üyeleri Anýta çelenklerini
sunacaklar.Program
saygý
duruþunda
bulunulmasý Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý,
günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn yapýlmasýnýn ardýndan sona erecek.
Daha sonra ise saat 11.00'da Garnizon
Þehitliði ziyaret edilecek. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Eþeðin Sicili
Zamanýn birinde yaþlý bir
amca eþeði ile karayolunda aðýr
aðýr ilerlerken yolda görev
yapan trafik polislerince durdurulur ve kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý söylenir bu sebebten ötürü
ceza yazýlacaktýr trafik polisi
yaþlý amcaya dönerek
- Amca kýrmýzý ýþýk ihlali
yaptýn ceza yazacaðým cezayý
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
sanamý yazayým yoksa eþeðemi.Eþeðe yazarsam 3 kuruþ
sana yazarsam 5 kuruþ nasýl
istersin ? - Bana yaz oðlum
-Amca anlamadýn galiba
sana yazarsam 5 kuruþ eþeðe
yazarsam 3 kuruþ
- Anladým oðlum
anladým.Eþeðin sicilini bozmayalým belki ilerde polis
olur.der.
YAÞAM
8
Diyet tuzaklarýna
Düþmeyin
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Her gün bir yenisi çýkan þok
diyetler, türlü türlü formüller kilo
verdirmediði gibi saðlýðý da bozuyor.
Ayrýca bilinçsiz diyetler de zarar
veriyor.
Beslenme
Uzmaný
ve
Diyetisyen Serkan Tutar diyette
yapýlan hatalarý açýkladý.
Ara öðünleri kaldýrmak: Kilo
verme ve kilo korumanýn temeli ara
öðün yapmaktýr. Günümüzde ara
öðünlerin yapýlmasý ve yapýlmamasý
konusunda birçok bilimsel makale
bulunsa da pratikte ara öðün yapmayanlarýn ana öðünlerde daha fazla
yemek tükettikleri görülmektedir. Bu
durum ise ani kilo artýþýna neden
olmasa da zaman içerisinde bireylerin
kilo aldýklarýný göstermektedir.
Ara öðünleri atlamanýn diðer bir
problemi ise kan þekerindeki ani yükselme ve düþmelere neden olmasýdýr.
Ara öðünlerde proteinli besin tüketmeniz kan þekerinizin daha dengeli
olmasýný saðlayacaktýr. Bu nedenle
yoðurt, süt, ayran gibi hayvansal kaynaklý proteinleri ön planda tutmanýz
daha doðru seçim olacaktýr. Eðer karbonhidrat içeriði yüksek olan meyve,
kuru meyve, grisini, bisküvi gibi
besinleri tek baþýna tüketmek yerine
protein veya yað besin öðesi içerikleri
olan kuruyemiþ veya peynir ile
tüketebilirsiniz.
Bitki çaylarý zayýflatýr düþüncesi:
Diyette tek bir besinden veya içecekten medet ummak ve zayýflamayý
buna baðlamak doðru bir davranýþ
biçimi deðildir. “Bitki çaylarý içip
zayýfladým”, “Yeni bir karýþým tarifim
var içiyorsun haftada 4 kilo veriyorsun” gibi cümleler sýklýkla duyulsa da
vücudunuzdan
sadece
ödemin
atýldýðýný unutmamalýsýnýz. Bu durum
sizi çok ciddi rahatlatsa da kalýcý kilo
verdiðiniz anlamýna gelmemektedir.
Ayrýca bazý bitki çaylarý veya karýþýmlarýný sürekli içerseniz ve vücudunuzda ödem yoksa vücudunuzun ihtiyacý
olan suyu idrarla dýþarý atýyorsunuz
anlamýna gelmektedir. Bu durum
vücudunuzdaki sývý-elektrolit dengesinde ciddi problemlere neden olabilir. Karbonhidrattan tamamen uzak
durmak:
Kilo vermek veya korumak istiyorsanýz standart bir besini hayatýnýzdan
sonsuza kadar çýkarmak yerine tüketim miktarýnýzý ve sýklýðýný inceleyin.
Her gün tatlý yemek yiyorsanýz ve
diyete baþlamaya karar verdiyseniz
ekmekte dahil olmak üzere tüm karbonhidrat kaynaklarýný beslenme
programýnýzdan çýkarmanýz en yanlýþ
davranýþ biçimidir. Bu durum hem
diyette baþarýsýz olmanýzý saðlayacak
hem de sinir sisteminizi harap edecektir. Karbonhidratlar vücuda enerji
verir fazlasý ise yað olarak depolanýr.
Karbonhidratlarý tamamýyla beslenme programýnýzdan çýkarmak yerine
tatlý tüketim sýklýðýnýzý azaltabilir veya
doðru karbonhidrat kaynaklarýný
(ekmek, meyve, kuru meyve) tüketebilirsiniz.
Protein diyetleri: Protein diyetleri
Atkins diyetinden beridir dünyanýn
en popüler diyetleridir. Son zamanlarda Dukan Diyeti ve Karatay Diyeti
ile bu moda devam etmektedir.
Birincisi “proteini sýnýrsýz yiyebilirsiniz” cümlesi insan fizyolojisine
tamamýyla aykýrýdýr. Bu tarz beslenme
ile zaman içerisinde kan bulgularýnýzda problemlerin baþladýðýný göreceksiniz. Ýkincisi bir besin öðesi size
kilo aldýrmayacaðý gibi bir besin öðesi
de size kilo verdirmez. Bu nedenle 23 ay aralýksýz protein tüketmeniz hem
sinir sisteminizi bozar hem de
sindirim sisteminde ciddi problemler
yaþamaya baþlarsýnýz.
Aklý bildiðine diyet yapmak: Son
zamanlarda herkes diyetisyen gibi
bilgi ve akýl vermekte. Her kulaktan
dolma bilgi ile diyet yapmanýz vücudunuzu deneme tahtasýna çevirmekten
baþka bir anlama gelmemektedir.
Televizyonda izlediðiniz veya dergi,
gazetede okuduðunuz diyetler kimlere önerildi? 55 kilo bir bayan için mi
yoksa 120 kilo bir erkek için mi? Her
insanýn DNA’sý kendine özgü olduðu
gibi beslenme tarzý da kiþiye özel
olmalýdýr. Eðer baþkasýna yazýlmýþ bir
diyeti uyguluyorsanýz veya kulaktan
dolma bilgiler ile hazýrlanmýþ karýþýmlarý içiyorsanýz iç organlarýnýza zarar
verdiðinizi unutmamalýsýnýz.
20:00
Yerli Dizi
Kurtlar Vadisi Pusu
Polat Alemdar büyük bir operasyonla, kripteksteki belgeleri ifþa ederek sömürgeci güçlerin
dünyadaki dengelerini deðiþtiriyor, büyük sýrlarý
ortaya çýkarýyor. Bu durum Polat Alemdar ve
Amon’un yýllar önce yaptýðý anlaþmanýn bozulmasýna, iki gücün karþý karþýya gelmesine sebep
olacak mý?Saat : 20:00 - 06:00 (600 dakika)
Tür : Dizi (Aksiyon, Macera)
Oyuncular : Necati Þaþmaz, Çiðdem Batur, Ali
Buhara Mete, Cahit Kayaoðlu, Erhan Ufak,
Gaye Gürsel
Yönetmen : Doðan Ümit Karaca
23:15
Yerli Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Kaçmaya çalýþýrken kaza geçiren Prenses Ýsabella,
yerde acýyla bileðini tutmaktadýr. Sultan
Süleyman, Prenses Ýsabella’yý kucaðýna alýr ve onu
kendi atýna bindirir. Öte yandan Gritti’nin mektubu, prensesin niþanlýsý Prens Frederick’e
ulaþmýþtýr. Niþanlýsýnýn korsanlar tarafýndan
Sultan Süleyman’a satýldýðýný öðrenen Prens
Frederick, prensesi Sultan Süleyman’ýn elinden
kurtarmaya kararlýdýr. Sümbül Aða, Prenses
Ýsabella’ya hizmet etmek için sýk sýk av köþküne
gitmektedir.Oyuncular : Halit Ergenç, Meryem
Sarah Uzerli, Okan Yalabýk, Nebahat Çehre
20:00
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sinema
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
King Kong
Ýþine aþýk ama baþarýyý yakalayamamýþ film
yapýmcýsý ve yönetmeni Carl Denham, sinema
dünyasýnda kendini göstermek için yeni bir
projenin peþine düþer. 'Kafatasý Adasý'nda bir
aksiyon filmi çekmek isteyen Denham;
vodvillerde oyunculuk yapan güzel aktris Ann
Darrow, dönemin jönü Bruce Baxter ve baþarýlý
yazar Jack Driscoll'un de içinde bulunduðu
ekibi adaya gitmeye ikna eder. Ekip, adaya
türlü zorluklarla vardýðýnda yapýmcý, kamerasýný alarak keþfe baþlar. Ancak keþif, kýsa
süre sonra tehlikeli bir hal alýr.
PUF BÖREÐÝ
Vahide Perçin
Vahide
Perçin
Ýzmir'in
Karþýyaka ilçesinde, Yunanistan
göçmeni bir ailenin kýzý olarak
dünyaya geldi. Babasý kamyon
þoförü, annesi ev hanýmý olan
Perçin, lisede grafik okudu, daha
sonra Ýktisat Fakültesine girdi ama
aklý oyunculuktaydý. Sýnavlarýna
girdiði 9 Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar
Fakültesi
Tiyatro
Bölümü'nü kazandý. Okul birincisi
olarak bitirdiði DEU GSF Tiyatro
Bölümü'nde, en büyük desteði
hocasý Özdemir Nutku'dan gördü.
Okuldan mezun olunca Ankara'ya
yerleþti ve AST'ye girdi. Daha
sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.Vahide
Perçin 2003'te baþlayan Bir Ýstanbul Masalý dizisindeki Suzan
Kozan rolü ile televizyon dünyasýna adým attý. Gördüm ailesi Ýstanbul'a yerleþir. Hemen arkasýndan
Hýrsýz Polis dizisindeki Fulya
rölüyle seyirci karþýsýna çýktý.
2006'da Ýlk Aþk filminde Çetin
Tekindor ile baþrolü paylaþtý.
Vahide Perçin, 2007 yýlýndan 2010
yýlýna kadar Annem adlý dizide
Zeynep Eðilmez karakterini canlandýrdý. Adýný Feriha Koydum
dizisinde baþrol oyuncusu olarak
Zehra Yýlmaz karakterine hayat
veriyordu; ancak saðlýk sorunlarý
nedeniyle 3. sezondan itibaren
dizide yer almadý. Private Practice
adlý dizinin uyarlamasý olan
Merhaba Hayat adlý yeni bir
medikal dizide Yetkin Dikinciler,
Seda Güven, Nihan Büyükaðaç,
Yasemin Sanino, Melike Güner ve
Keremcem ile doktor rolünde
oynadý. 13 Ocak 2013 tarihinde bu
dizi yayýndan kaldýrýldý. Muhteþem
Yüzyýl dizisinde Hürrem Sultan
karakterini canlandýran Meryem
Uzerli'nin diziden ayrýlmasýndan
dolayý 3. sezonun son bölümünden
itibaren Hürrem Sultan karakterini
canlandýrmýþtýr.
Malzemeler
250 Gr Un
1 Adet Yumurta
1/2 Çay Bardaðý
Ayçiçek Yaðý
2 Çorba Kaþýðý Yoðurt
1/2 Paket
Kabartma Tozu
1 Su Bardaðý Su
100 Gr Beyaz Peynir
Maydanoz
Kýzartmak Ýçin
Ayçiçek Yaðý
Yemeðin Tarifi
Unun ortasýný açýn.Ýçine
yumrta,yoðurt ve ayçiçek
yaðýný koyun.Kabartma
tozunu ve suyu ekleyip
karýþýmý hamur haline
getirin.Üzerine bir bez
örterek 15 dk dinlendirin.
Ýçi için peyniri elinizle
ufalayýn.Dilediðiniz miktar-
da maydanozu ince ince
kýyarak peynire
ekleyin.Dinlenen hamuru
altý eþit parçaya bölün.Bu
parçalarý tabak büyüklüðünde açýn.Aralarýný
yaðlayarak üçer üçer üst
üste koyun.Üçlü parçalardan
birini alýp oklava yardýmýyla
açabildiðiniz kadar ince
açýn.Yufkanýn yarýsýna
hazýrladýðýnýz peynirli içten
koyun.Yufkanýn kalan
yarýsýný peynirli harcýn üzerine kapatýn.Kenarlarýný elinizle bastýrýn.Býçak yardýmýyla
üçgen parçalar kesin.Üçgenlerin açýk kýsýmlarýný tekrar
elinizle bastýrýn.Diðer üçlü
parçayý da ayný þekilde
hazýrlayýn.Bol yaðda iki
tarafý pembeleþinceye kadar
kýzartýn.
Devletleri yýkan tüm hatanýn altýnda,
Nice gururun gafleti yatar.
Yavuz Sultan Selim
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 King Kong
Sinema
23:30 Dosta doðru
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
15.50 Baþkasýnýn Parasý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:15 Þaþkýn Damat
22:00 Bitirim Ýkili
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Muhteþem Yüzyýl
Yerli Dizi
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Hayat Aðacý
Yerli Dizi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Kurtlar Vadisi Pusu
Yerli Dizi
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Küçük Gelin
22:10 Þefkat Tepe
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
TYP'de 700 kiþi istihdam edilecek
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki Merkez ve
Ýlçelerdeki kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði ile
"Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulayacak.
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada, 16.09.2014 tarihinde imzalanan
protokollerle, il genelinde toplam 700 kiþinin istihdam
edileceðini dile getirerek, programlarýn 02.10.2014 tarihinde baþlayacaðýný kaydetti.Eyvaz, programlarýn 8,5
ay uygulanacaðýný ve 15.06.2015 tarihinde sona ereceðini
ifade
etti.Programlarýn
konusunun
"Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik Faaliyetleri" olduðunu ifade eden
Eyvaz, "Katýlýmcýlara program konusu iþler yaptýrýlacaktýr. Program süresince katýlýmcýlara asgari ücret
ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak olup, katýlýmcýlarýn ücretleri ve SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan
finanse edilecektir. Baþvurular tüm programlar için 25
Eylül 2014 Perþembe gününe kadar (25 Eylül
Perþembe dahil) alýnacak olup, yönetmeliðe göre
katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi; ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir.Kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için noter tarafýndan kura
çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir.
Ýl Müftülüðü için baþvuranlar içerisinde katýlýmcýlar
29 Eylül 2014 Perþembe günü saat 13.30'da yapýlacak
mülakatla belirlenecektir.
Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn 25 Eylül
2014Perþembe gününe kadar (25 Eylül 2014 Perþembe
günü dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet
Noktalarýna þahsen gelerek ya da www.iskur.gov.trinternet adresinden(saat 24.00'a kadar) iþ arayan giriþi
yaptýktan sonra "Online Ýþlemler ' Ýstihdam 'Toplum
Yararýna Programlar'TYP Baþvuru" kýsmýndan sistem
(program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili
kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik
verilecektir. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP (yada
TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ
olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý
takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" dedi.
Programlara baþvuru þartlarý ise þöyle:
"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 19-65 yaþ arasý olanlar baþvuru yapabilecek,
Bunlardan kadýnlar, 35 yaþ üstü bireyler,(36 yaþýndan gün almýþ) engelliler,
eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayýlmayacak þekilde yaralananlardan,
öncelikli olarak liste oluþturulacak, baþvuru sayýsý
belirlenen kontenjan sayýsýndan fazla olursa katýlýmcýlar noter kurasý yapýlarak belirlenecektir. Baþvuru
kontenjan sayýsýndan az olursa kalan kýsým kadar
katýlýmcý, 35 yaþ altý(36 yaþýndan gün almamýþ) erkek
baþvuranlar içerisinden yaþ sýrasýna göre (büyükten
küçüðe doðru) programa dahil edilecek. Açýköðretim
hariç öðrenci olmamak, en az okuryazar olmak,
Kamudan emekli, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný
olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim)
faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum
Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz
aydan az faydalanmýþ olmak. Belediye Baþkanlýklarýna
erkek, diðer kamu kurum ve kuruluþlara erkek/kadýn
baþvurusu alýnacak.5510 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (4) numaralý alt
bendine tabi olarak tarýmsal faaliyette bulunanlar ile
isteðe baðlý sigortalýlar TYP'ye baþvuramazlar, engelli
olmalarý nedeniyle aylýk baðlananlar ile dul ve yetim
aylýðý alanlar da TYP'ye baþvuramazlar.
Milli Eðitim Müdürlüklerinin tüm kontenjanlarý,
Düvenci Belediyesi ve Çorum Merkezdeki Kamu
Kurum ve Kuruluþlarýnýn çekiliþi 29.09.2014 tarihinde
saat 10.00'da, Ýlçe Belediyelerinin çekiliþleri ise
30.09.2014 tarihinde saat 10.00'da ÝÞKUR'da yapýlacak. Haber Servisi
NOT: Belediye kontenjanlarý içerisinden
iiðer kamu kurum/kuruluþlarýnda katýlýmcý
görevlendirilecektir.revlendirilecektir.
9
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA DAÝRESÝ
2013/4770 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 103 Ada No, 3 Parsel No, tantan Mahalle/Mevkii,
atçalý köyü Köyü, Üzerinde 96m2 alanlý yýðma kargir tarzda inþa edilmiþ 2 kat ( dubleks) müstakil bir
yapý mevcut, çatýþý ahþap kýrma ve üzeri kiremit örtülü dýþ duvarlar akrilik esaslý renkli boyalýdýr, iç
duvarlar sýva üzeri akrilik esaslý plastik boyalýdýr, bina oturumu dýþýnda kalan bahçede muhtelif
meyve aðaçlan 100m2 lik alan üzerine hobi bahçesi elma ayva ceviz vb meyvelerden oluþan 3-5
yaþlarýnda 35 adet mevye aðaçlan ile 25 adet gül fidanlarý bulunan düzenli bakýmlan yapýlmýþ müferit bahçe konumunda belediye mücavir alanlarý ve imar planý dýþýnda atçalý köyü yeni yerleþim alanýnda kaldýðý ve çorum il özel idaresince yapý ruhsatý mevcut ýsýnma sitemi katý yakýtlý soba taþýnmazýn
kanlizasyon elektirik su telefon gibi hizmetleri mevcut þehir manzaralý
Adresi
:Atçalý Köyü Tantan Mevkii 103 Ada 3 Parsel Merkez Çorum Merkez
Yüzölçümü
:543,59 m2
Arsa Payý
:tamamý
imar Durumu
:Yok , Ýnþaat tarzý imar planý dýþýnda
Kýymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydmdaki Þerhler :Diðer : kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
:25/11/2014 günü 14:30 - 14:40 arasý
2. Satýþ Günü
:23/12/2014 günü 14:30 - 14:40 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI GÝRÝÞÝ ADLÝYE MEZAT SALONU- null
null /null
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1503 Ada No, 23 Parsel No, bahçelievler mah
Mahalle/Mevkii, sýklýk olukluk mürsel yolu Köyü, 14 Baðýmsýz Bölüm inþaat yýlý 1991 ýsýtmasý
doðalgaz kombili son kat cephesi kuzey doðu imar planý içerisinde 130 m2 kullaným alanlý 3 oda
salon mutafak banyo hol antre wc 3 balkon , salon ve odalar ahþap kaplama antre hol mutafak ve
ýslak zeminler seramik tavan ve duvarlar çimento ve kireç karýþýmlý sýva üzeri beyaz plastik
badana, banyo wc de duvarlar fayans kaplýdýr.
Adresi
: Bahçelievler Mah Bahar Cad Burcu Apt E Blok No 34/14 Merkez /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 4.695,41 m2
Arsa Payý
: 1/121 arsa payý taþýnmadaki hissesi 1/2
Ýmar Durumu
: Var , Ýnþaat tarzý Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve þehircilik
müdürlüðü nün 02/01/2014 tarih 936769944-310.05.02-12-138 sayýlý yazýsý gereði
E=3.2,hmax=18.50 yapýlanma durumunda imarlýdýr
Kýymeti
: 37.500,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 25/11/2014 günü 14:50 - 15:00 arasý
2. Satýþ Günü
: 23/12/2014 günü 14:50 - 15:00 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI GÝRÝÞÝ ADLÝYE MEZAT SALONU
GÝRÝÞÝ - null null / null
Satýþ þartlan :
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin
edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý
alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr,
ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaktan, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4770 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 15/09/2014
Basýn No:914
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Eðitim yatýrýmlarý
tam gaz
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum
merkezde yapýmý devam ve tamamlanan eðitim yatýrýmlarýný inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýnceleme
gezisinde Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal
Demiray, Plan, Proje Yatýrým ve Ýnþaat Yatýrým Müdürü Fatih
Mehmet Þahbaz ile Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve ilgili yüklenici firma yetkilileri yer aldý.Teknik konularda Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve firma yetkililerinden bilgi alarak bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Arslan, Ýl Özel Ýdaresi olarak programlarýnda yer alan eðitim yatýrýmlarýnýn titizlik ve ivedilikle sürdürüldüðünü, okul inþaatlarýnýn sözleþmede yer alan iþ
bitim tarihlerinden beþ altý ay önce tamamlanýp eðitim öðretimin
hizmetine sunulacaðýný belirterek, firma yetkililerine hýzlý ve titiz
çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.Bu kapsamda Genel Sekreter
Arslan, Yavruturna Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul, Gülabibey
Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul, Bahçelievler Mahallesi 16 Derslikli Anadolu Lisesi, Mimar Sinan ÝÖO Spor Salonu, Mehmet
Akif Ersoy ÝÖO Spor Salonu ve Anaokulu, Ulukavak Mahallesi 16
Derslikli Ortaokul inþaatlarýný inceledi. Çalýþmalarla ilgili açýklamasýnda Genel Sekreter Ömer Arslan þu bilgilere yer verdi:2013
yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Yavruturna Mahallesi 16 Derslikli Ortaokulu inþaatýnýn sözleþme bedeli
2.425.000,00 TL. Yapým iþi halen % 70 seviyesinde devam ediyor.
Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 10/03/2015'dir.2013 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Gülabibey Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul inþaatý sözleþme bedeli 2.434.000 TL ve
yapým iþi halen % 65 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi ise 08/05/2015.2013 yýlý Devlet Yatýrým Progra-
Eren Er Dershanesi'nden liselere
yerleþen öðrencilerine jest
mýnda yer alan okul Bahçelievler Mahallesi 16 derslikli Anadolu
Lisesi inþaatýnýn sözleþme bedeli 3.500.000 TL olup yapým iþi halen % 60 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 12/05/2015.013 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Mimar Sinan ÝÖO Spor Salonu yapýmý iþi sözleþme
bedeli 965.000 TL ve yapým iþi halen % 90 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 01/10/2014.
Ayrýca 2013 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda
yer alan Mehmet Akif Ersoy ÝÖO Spor Salonu ve Anaokulu inþaatýnýn sözleþme bedeli 1.564.000 TL ve tamamlanan okul inþaatýnýn 09/07/2014 tarihinde geçici kabulü yapýldý.
2014 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan
Ulukavak Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul inþaatýnýn sözleþme bedeli 2.717.000 TL. Yapým iþi halen % 5 seviyesinde devam etmekte. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 18/05/2015.
2014 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan
Ulukavak Mahallesi 16 Derslikli Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokul inþaatý ihalesi 16/09/2014 tarihinde yapýlýp henüz sözleþme
yapýlmadý. Sözleþmesi gereði iþin süresi 300 gün. Haber Servisi
Özel Eren Er Dershanesi, TEOG
sýnavlarýnda baþarý gösterip, liselere yerleþen öðrenciler için pilav günü düzenledi. Dershanede TEOG sýnavlarý için
kurs alan, yerleþtirme sonuçlarýna göre
Merkezde ve Ýlçelerde çeþitli liselerde
eðitim almaya hak kazanan öðrenciler
için pilav günü düzenledi.Çeþitli liselerde eðitim almaya hak kazanan 90
öðrenciyi pilav gününde bir araya
getiren Eren Er Dersanesi, öðrencileriyle
birlikte yoðun geçen bir yýlýn stresini
attý. Öðrenciler lise hayatýna baþlamadan
önce
öðretmenleri
ve
arkadaþlarýyla vedalaþma imkâný buldular. Bir yýlýn yorgunluðunu atmak için
böyle bir etkinlik düzenlediklerini
belirten Eren Er Dershanesi Müdürü
Menderes Yýlmaz, "Bir yýllýk yoðun
çalýþmanýn sonucunda çeþitli Liselere
yerleþen öðrencilerimiz için kez pilav
günü düzenledik. Bütün öðrencilerimizi
görme imkâný bulduðumuz için biz de
çok sevinçliyiz. Emeðimizin karþýlýðýný
görmenin onurunu yaþadýk. Amacýmýz
pilav gününü geleneksel hale getirip
önümüzdeki yýllarda da devam
ettirmek" dedi.Program sonrasýnda
müzik eþliðinde öðretmenleriyle birlikte
gönüllerince eðlenen öðrencilere TEOG
sýnavlarýndaki
baþarýlarýný
ödüllendirmek adýna baþarý belgeleri verildi.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
10
Vali Baþköy'den Gaziler Aydoðan ve Yurdusay
ailelerinin mutlu günü
Günü açýklamasý
Vali Sabri Baþköy, "19 Eylül Gaziler
Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý.
"Millet olarak þanlý bayraðýmýzýn altýnda
birlik ve beraberlik içinde, baðýmsýz olarak
yaþýyorsak, bunu aziz þehitlerimize ve kahra-
man gazilerimize borçluyuz. Gaziler Günü
vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlýlýkla
sahip çýkarak ülkemizi en güçlü þekilde
geleceðe taþýmak için elbirliðiyle çalýþmalýyýz" ifadelerini kullanan Vali Baþköy,
"Ülkemizin medar-ý iftiharý olan gazilerimize ve þehit ailelerimize bugüne kadar
olduðu gibi, bundan sonra da layýk olduklarý kýymeti devlet ve millet olarak vermeye
devam edeceðiz. Bu düþüncelerle, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'e Mareþal rütbesi
ve Gazilik ünvaný veriliþinin yýldönümü ve
Gaziler Günü'nü kutluyor, vataný için
canýnýn ortaya koymaktan kaçýnmayan tüm
þehitlerimizi saygýyla anýyor, ebediyete intikal
etmiþ gazilerimize rahmet, aramýzda bulunanlara huzur, saðlýk ve mutluluk diliyorum"
dedi. Haber Servisi
24 Eylül'de greve gidecekler
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
Mehmet Öztürk, 24 Eylül'de greve gideceklerini söyledi.
Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr birikerek artan sorunlarýnýn her
eðitim-öðretim yýlýnda çeliþkiler eþliðinde yeninden açýldýðýný kaydeden Mehmet Öztürk,
"Milli Eðitim Bakanlýðý ise, her yýl çözüm
üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika
ve uygulamalarýyla baþta eðitim emekçileri olmak üzere, öðrenci ve velileri sürekli maðdur
etmiþtir. Yaþanan maðduriyetlerin son bulmasý
ve sorunlarýmýza kalýcý çözümler üretilmesi için
24 Eylül'de grevdeyiz. Bugüne kadar çalýþma
yaþamýna yönelik olarak da çok sayýda yasal düzenleme yapýlmýþ, haklarýmýz torba yasalarla
týrpanlanmýþ, esnek çalýþma, angarya, performans deðerlendirme, mülakat ve sözlü sýnav
uygulamalarý ile iþ güvencemiz doðrudan hedef
haline getirilmiþtir. Siyasi iktidar, iþ güvencesi
çalýþýrken göstereceði bireysel performansa
baðlý olan, angarya çalýþmaya yatkýn, çok yönlü
olarak çalýþtýrýlabilecek, kendisine verilen her
görevi itiraz etmeden yerine getirecek, sadece
kendileri gibi düþünenlerden oluþan bir kamu
istihdamý ve buna uygun bir yönetim anlayýþý
oluþturmak istemektedir. Siyasi iktidarýn emir
eri olmadýðýmýzý göstermek ve haklarýmýza sahip çýkmak için 24 Eylül'de grevdeyiz" dedi.Kamu emekçilerinin haklarýný ellerinden almak
için bugüne kadar önemli adýmlar atýldýðýmý
kaydeden Öztürk, "Erken emeklilik, yeni personel almama, taþeronlaþtýrma, geçici süreli
sözleþmeli personel çalýþtýrma, ücretli öðretmenlik, 4-b, 4-c, 50-d, sözleþmeli çalýþma vb gibi uygulamalarla kamu istihdamýnda büyük bir
alt üst oluþ yaþanmýþ, güvencesiz istihdamda
tam bir patlama yaþanmýþtýr. Eðitimde ve yükseköðretimde güvencesiz çalýþmaya son verilmesi ve herkesin kadrolu ve güvenceli çalýþmasý için 24 Eylül'de grevdeyiz.Eðitimde 4+4+4 dayatmasýnýn üzerinden henüz
iki yýl geçmesine raðmen,
okul dönüþümleri sonucunda ortaya çýkan norm
fazlasý sorunu hala çözülememiþtir. Öðretmen atamalarýnda, özür grubu tayinlerinde, il içi ve il dýþý
tayinlerde de ciddi maðduriyetler yaþanmakta,
üniversitelerde üyelerimize yönelik baskýlar,
mobbing uygulamalarý, soruþturmalar ve görevden almalar sürmektedir. Okul dönüþümleri sonucu ortaya çýkan sorunlara, atama ve tayinlerde yaþanan olumsuzluklara, baský, soruþturma
ve sürgünlere seyirci kalmayacaðýmýzý göstermek için 24 Eylül'de grevdeyiz. Eðitimde siyasal kadrolaþmaya son verilmeli, eðitim yöneticileri belirlenirken liyakate dayalý ve objektif deðerlendirmeler yapýlmalýdýr.Büyük ölçüde üst
düzey eðitim yöneticilerinin deðerlendirmelerine dayanan, eðitim kurumlarý yönetici deðerlendirme sonuçlarý açýklanmýþ ve 7 bin okul müdürünün büyük bölümü siyasi gerekçelerle resmen tasfiye edilmiþtir. MEB, okul müdürlerin
deðerlendirilmesi ve belirlenmesi sürecinde çok
sayýda okulda adrese teslim görevlendirmeler
yaparak, bir kez daha siyasi iktidarýn en stratejik kurumu olduðunu göstermiþtir. Türkiye'nin
pek çok ilinde AKP'nin il ve ilçe baþkanlýklarýndan gelen listeler okul müdürlerinin belirlenmesinde belirleyici olmuþtur. Türkiye çapýnda
yeni atanan okul müdürlerinin sendikalara göre
daðýlýmýna bakýldýðýnda itirazlarýmýzýn ne kadar
haklý olduðunu görmek mümkündür. Yeni müdür görevlendirmelerinde Eðitim Bir Sen üyesi
müdürlerin oraný yüzde 81, Türk Eðitim Sen'li
müdürlerin oraný yüzde 9, Eðitim Sen'li müdürlerin oraný yüzde 4, diðerleri yüzde 6'dýr. Baþýndan sonuna siyasal kadrolaþma operasyonu olarak gerçekleþtirilen eðitim yöneticilerinin deðerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamalarý, hukuktan, adaletten ve objektiflikten yoksundur. Eðitim yöneticilerinin belirlenmesi ve
deðerlendirilmesi sürecinde siyasi referanslar
deðil, liyakat ilkesi temel alýnmasý, eðitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir baský ve yön-
lendirmeye izin verilmemesi ve her okul kendi
yöneticisini, o okuldaki eðitim bileþenlerinin
katýlacaðý demokratik seçimlerle belirlenmesi
talebiyle 24 Eylül'de grevdeyiz. Eðitimde zorunlu rotasyon asla olmamalý, aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulanmamalýdýr. Geçtiðimiz
günlerde TBMM'de kabul edilen torba yasa ile
öðretmenlere zorunlu rotasyon ve aday öðretmenlerin asli kadrolara geçirilirken sözlü sýnav
uygulamasýnýn önü açýlmýþtýr. Eðitim Bakanlýðý,
pek çok konuda olduðu gibi zorunlu rotasyon
ve aday öðretmenlere sözlü sýnav konusunda
dayatmacý tutumunu sürdürmekte, öðretmenlerin ve sendikalarýn bu konudaki eleþtiri ve önerilerini dikkate almamaktadýr. Özellikle aday
öðretmenlere sözlü sýnav uygulamasý, iþ güvencemizin elimizden nasýl adým adým alýnmaya
çalýþýldýðýnýn görülmesi açýsýndan önemlidir.
On binlerce eðitim emekçisinin aile ve okul
yaþantýsýný alt-üst edecek olan zorunlu rotasyon
uygulamasý kabul edilemez. Eðitimde, hiçbir
gerekçe eðitim emekçilerini okuttuðu öðrencisinden, ailesinden, oturduðu mahallesinden kopararak zorla baþka bir iþyerine sürgün göndermesini haklý çýkaramaz. Öðretmenlere zorunlu
rotasyon uygulamasý halinde eðitim sisteminin
yeni bir kaos ile karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmazdýr. Öðretmenler açýsýndan açýkça "sürgün"
anlamýna gelen ve pek çok yönden istismar edilebilecek "zorunlu rotasyon" uygulamasýnýn
gündeme gelmemesi, MEB'in öðretmenleri
kendi istekleri dýþýnda zorunlu rotasyona tabi
tutmak yerine, gönüllülük ve teþvik esasýna dayalý çözümler üretmesi için 24 Eylül'de grevdeyiz.
Belirtmiþ olduðumuz sorunlarýn yaný sýra,
yýllardýr eðitim sisteminin kanayan yarasý olan
öðretmen atamalarý, yardýmcý personel ve memur açýklarý konusunda Milli Eðitim Bakanlýðý'ný sorunun kalýcý olarak çözümü için adým atmaya çaðýrýyoruz. Eðitimdeki bütün
kadrosuz ve güvencesiz istihdam biçimlerine son verilerek, herkesin kadrolu ve güvenceli olarak çalýþtýrýlmasýný talep ediyoruz. Hükümet ve Milli
Eðitim Bakanlýðý þunu çok iyi bilmelidir ki, eðitim-öðretim iþkolunda çalýþan herkes boyunlarýna geçirilmek istenen zincirin farkýndadýr. 24 Eylül
Çarþamba günü Türkiye çapýnda yapýlacak olan grev, eðitimde yaþanan sorunlarýn
kalýcý olarak çözülmesi için atýlan önemli bir
adým olacaktýr. Bizler, Türkiye'nin dört bir yanýnda yýllardýr büyük zorluklara katlanarak çalýþan eðitim ve bilim emekçileri olarak;
Siyasi kadrolaþma, zorunlu rotasyon ve sürgünlere son verilmesi için, performans uygulamasýna, esnek, kuralsýz ve angarya çalýþma uygulamalarýnýn durdurulmasý için,
öðrencilerin özel okullara, imam hatiplere
ve meslek liselerine mahkûm edilmemesi için,
üniversitelerdeki baský, sürgün, ve tasfiyelere dur demek için, öðretmenlik mesleðinin onuru ve çocuklarýmýzýn geleceði için, kamu kaynaklarýnýn özel okullara destek için deðil, devlet
okullarýna aktarýlmasý için, eðitimde ve yükseköðretimde yaþanan sorunlarýn kalýcý olarak çözülmesi için, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eðitim hakkýna sahip çýktýðýmýzý göstermek için, Eðitim Sen olarak, attýðý her
adýmda dayatmacý uygulamalarý ile eðitim ve bilim emekçilerini, öðrencileri ve velileri maðdur
eden Milli Eðitim Bakanlýðý'ný uyarýyor, taleplerimize kulak verilmesini, sorunlarýmýzýn kalýcý
olarak çözülmesini istiyoruz.
24 Eylül Çarþamba günü Eðitim Sen Genel
Merkezi ile Türk Eðitim Sen Genel Merkezi'nin
ortak aldýðý karar doðrultusunda ülke genelinde
grevdeyiz. Biz eðitim ve bilim emekçileri olarak;
sesimizi duymayanlara, taleplerimizi görmezden gelenlere inat, haklarýmýza ve geleceðimize
sahip çýkmaya devam edeceðiz. Bütün eðitim
sendikalarýný, kitle örgütlerini, velilerimizi, yüreði adaletten, eþitlikten yana olan bütün kesimleri grevimize destek olmaya davet ediyoruz.
Ayrýca Eðitim Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca'da bir dizi ziyarette bulunmak için ilimize
gelecektir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
Avukat Cafer Aydoðan hayatýný Av.Ebru
Yurdusay ile birleþtirdi.
Merhum iþ adamý Mehmet Aydoðan'ýn oðlu
Av.Cafer Aydoðan ile iþadamý Mustafa Yurdusay'ýn
kýzý Av.Ebru Yurdusay Vadi Bahçe Balo Salonunda
düzenlenen törenle dünya evine girdiler.
Çiftin düðün törenine CHP Çorum Milletvekili
Av.Tufan Köse ,CHP Çorum eski Milletvekili
Av.Feridun Ayvazoðlu,CHP eski Ýlçe Baþkaný Saim
Topgül, Çorum Barosu Baþkaný Av.Ýbrahim Özyýlmaz ve çok sayýda davetli katýldý.
Çiftin nikahýný Ýl Nüfus Müdürü Aziz Önal
kýyarken þahitlikleri ise Av.Ali Anaklý ve Recep
Necati Akça yaptýlar. Haber Servisi
Baþkan Külcü muhtarlarý dinledi
Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü, mahalle
muhtarlarý ile istiþare
toplantýsýnda bir araya geldi.
Mahalle Muhtarlarýný, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül,
Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir
ve Turhan Candan ile birlikte
Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde
aðýrlayan Baþkan Külcü, muhtarlara "Eleþtiri ve önerilerinize
açýðýz" dedi.
Mahalle Muhtarlarý da davet
için Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye teþekkür ederek belediyeden taleplerini ve beklentilerini ifade ettiler. Muhtarlarýn beklentilerini tek tek
not alan Külcü, bunlarýn ne ölçüde ve hangi takvimde
karþýlanabileceðini açýklayarak, istiþare toplantýlarýný belirli aralýklarda yapmayý planladýklarýný, bu toplantý ile de
ilkini gerçekleþtirmekten mutluluk duyduðunu söyledi.
Belediye Baþkan Yardýmcýlarýna kendi alanlarýyla ilgili
talepler hususunda talimat veren Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, "Mahalle muhtarlarýmýz siz bizim mahallelerdeki gözümüz kulaðýmýzsýnýz. Belediyecilik vizyonumuzda katýlýmcý yönetim esastýr. Þehrin kýlcal damarlarýný
en iyi bilen ve buralardaki týkanmalarý, aksaklýklarý, beklentileri bize taþýyan, hemþehrilerimizin teveccühü ile
muhtar seçilen sizleri yönetimde paydaþ görüyoruz. Ben ve
yardýmcýlarým sizlere her zaman bir telefon kadar yakýnýz.
Talep ve beklentileriniz ne kadar çok olursa olsun asla
bunu bir yük olarak görmeyiz. Çorum Belediyesi kadrosuyla, imkanlarýyla ve yol haritasýyla þehrin bütün sorunlarýyla baþ edebilecek yeterliliðe sahiptir. Bugüne kadar
yaptýklarýmýz, bundan sonra yapacaklarýmýzýn teminatýdýr.
Yeni Türkiye vizyonuna uygun olarak Yeni Çorum'u inþa
ediyoruz. Yapýcý bütün eleþtiri ve önerilere açýðýz.
Muhtarlarýmýzýn önerilerinden belediye yönetimi olarak
istifade etmiþ olduk. Muhtarlarýmýzýn birikimi, cesareti ve
nezaketiyle hemþehrilerimizin güvenine layýk olduklarýný
bugün bir kez daha göstermiþlerdir. Yerel yönetiþimin
olmazsa olmazý olan muhtarlarýmýza sorumluluk alanýmýzla ilgili desteði her zaman vermeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
EMEP'ten "ÝÞÝD katliamlarý ve
Ortadoðu halklarýnýn geleceði" paneli
Emek
Partisi
(EMEP)
Çorum Ýl Örgütü tarafýndan
"ÝÞÝD katliamlarý ve Ortadoðu
halklarýnýn geleceði" konulu panel
düzenlenecek.21 Eylül 2014 Pazar
günü Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda
yapýlacak olan panele konuþmacý
olarak EMEP GYK Üyesi GazeteciYazar Nuray Sancar ile GazeteciYazar Fehim Iþýk katýlacak. Saat
14.00'da baþlayacak olan panele tüm
Çorum halkýnýn davetli olduðu
bildirildi. Haber Servisi
Milletvekili Uslu'dan
‘Gaziler Günü’ mesajý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle mesaj
yayýnladý.
Mesajýna, "Þehitlik ve gazilik; vatan sevgisini, milli ve
manevi deðerlerini her þeyden üstün tutan Türk milleti
için ulaþýlabilecek en yüce makamlardýr" ifadeleriyle
baþlayan Milletvekili Salim Uslu, "Türk milleti, vataný ve
baðýmsýzlýðý için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde
tüm zorluklara göðüs gererek, gerektiðinde canýný vermekten çekinmemiþ, bu milli ruhun, milletin daima
büyük zaferlere ulaþmasýný, hür ve müstakil yaþamasýný
saðlamýþlardýr. Þehit ve gazilerimizin emanetinin ayný
þuur ve kararlýlýkla korunmasý, Türkiye'nin her alanda
daha da güçlenmesi ve en ileri standartlara ulaþmasý için
azimle çalýþmalarýmýzý sürecektir. Bu anlamlý günde,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný,
þehitlerimizi ve aramýzdan ayrýlan gazilerimizi minnet ve
rahmetle anýyor, tüm gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
SPOR
11
Kýzýlcabölük
Tavas' ý istiyor
Çorum Fenerbahçe
okulundan TED kolejine
Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu sporcularýndan 2001 doðumlu DÝLA KARADAÐ
ANKARA TED KOLEJÝ yolunda. Basketbol
antrenörü Yaþar yýlmaz Dila için þu bilgileri verdi;
Bu yaz tatilinde Ankara Ted Koleji seçmelerine
katýlarak antrenmanlarda gösterdiði performansla Teknik
ekip tarafýndan beðenilerek transfer edilen 2014- 2015
sezonunda
küçük takým oyuncusu olarak basketbol
yaþantýsýna Ankara TED KOLEJ de eðitimine ise 100 yýl
ortaokulunda devam edecek olan DÝLA KARADAÐ a
antrenörleri olarak baþarýlar diliyoruz.
DÝLA ile yaklaþýk 6-7 yýldýr çalýþýyoruz çok
yetenekli oyuncularýmýzdan daha öncede Antalya
koleji tarafýndan çok beðenilmesine raðmen
nasip olmamýþtý þimdi ise büyük bir fýrsatý
yakaladýðýný düþünüyoruz spor ve eðitime ciddi
yatýrýmlar yapan TED KOLEJ de basketbol oynamanýn ayrýcalýðýný yaþayacak ümit ediyoruz ileriki
yýllarda sporcumuzu milli takýmlarda görürüz.
2 yýl öncesinde de yine Fenerbahçe basketbol
okulumuzdan BAHAR UYSAK da TED Koleje
transfer olmuþ ve halen yýldýz takým oyuncusu
olarak basketbol yaþantýsýna devam ediyor.
Yine ilimiz basketbolunun yetiþtiridið ender
yeteneklerden olan 1995 doðumlu ORHAN
YAMAN da Ankara TED KOLEJ bölgesel lig
takýmýný antrenmanlarýna çýkarak beðenilmiþ ve
herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde 2014-2015
sezonunda TED KOLEJ Formasý ý giyecek olan ORHAN
YAMAN
eðitimine de bu yýl kazandýðý Gazi üniversitesi Beden
Eðitimi Öðretmenliðinde devam edecek
ORHAN
YAMAN orta okul son sýnýf da iken Banvit e oradan
Ankara Samanyolu kolejinde basketbol sayesinde burslu
olarak lise tahsilini bitirmiþ 2012-2013 sezonunda bölgesel
ligde Ankara milli piyango da 2013-2014 sezonunda
iseTurhalspor da basketbol oynadý. Haber Servisi
3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden
Kýzýlcabölükspor'umuz sezonun ilk
maçý olan Çorum belediyespor maçýný zemini çok kötü durumda olan Doðan Seyfi Atlý Stadý'nda oynamýþtý.Mekik,
Doðan Seyfi Atlý Stadý'nýn bakýma alýnacak olmasý nedeniyle maçlarýný Tavas Ýlçe
Stadý'nda oynamak için Futbol Federasyon'una baþvurdu.
Kulüp Baþkaný Osman Duran Doðan;
Seyfi Atlý Stadý'nda zeminin uygun olma-
dýðýný belirterek, 'Denizli Büyükþehir Belediyespor maç ve idmanlarýný bu sahada
yaptýðý için saha elveriþsiz duruma geldi.
Bizde müsabakalarýmýzý Tavas'ta oynamak için baþvuruda bulunduk.Federasyon kararý önümüzdeki günlerde açýklayacak.' dedi.
Kýzýlcabölükspor ligin 4.haftasýnda
karþýlaþacaðý Trabzon Akçaabatspor'u Tavas Ýlçe Stadý'nda aðýrlamasý bekleniyor.
Haber Servisi
Adliye puan sevinci
Ganyan baþlama
saatleri deðiþiyor
At yarýþlarýnda altýlý ganyan baþlama saatleri
deðiþecek.
Türkiye Jokey Kulübü'nden yapýlan açýklamada,
22 Eylül 2014 Pazartesi gününden geçerli olmak
üzere altýlý ganyan baþlama saatinde deðiþikliðe
gidildiði bildirildi.Buna göre, gündüz yarýþlarýnda
altýlý ganyanýn, Ankara 75. Yýl Hipodromu, Bursa
Osmangazi Hipodromu ve Ýstanbul Veliefendi
Hipodromu'nda saat 15.00'te, Elazýð Hipodromu ile
Diyarbakýr Hipodromu'nda saat 14.30'da baþlayacaðý
kaydedildi. Altýlý ganyanda gece yarýþlarýnýn ise
Adana Yeþiloba Hipodromu, Ýstanbul Veliefendi
Hipodromu ve Ýzmir Þirinyer Hipodromu'nda saat
18.30'da baþlayacaðý bildirildi. (Spor servisi)
Tekirovaspor Kulübü
Baþkanýna Silahlý Saldýrý
Spor Toto 3'üncü Lig 2. Grupta mücadele eden
Kemer Tekirovaspor Kulübü Baþkaný ve iþ adamý
Ýsmail Selami Minta, silahla vurularak yaralandý.
Kulübü Baþkaný ve iþ adamý Ýsmail Selami Minta
(43), silahla vurularak yaralandý. Edinilen bilgiye
göre, Kemer Yeni Mahalle, Derviþ Eroðlu Bulvarý
üzerinde 07 EGJ 07 plakalý otomobiline binmekte olan Ýsmail Selami Minta'nýn yanýna 07 HU
990 plakalý bir otomobil yaklaþtý. Otomobilden
Minta'nýn dizlerine 3 el ateþ edildi.
Kurþunlardan ikisi dizlerine isabet eden
Minta yere yýðýldý. Olay yerine gelen 112 Acil
Servis ekipleri ilk müdahalede bulunduktan
sonra Minta, Antalya Eðitim Araþtýrma
Hastanesine götürüldü. Kemer Emniyet
Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekipleri
çevrede güvenlik önlemi alýrken, olay yeri
inceleme ekipleri ise boþ kovanlar ve Minta'ya
ait otomobilde inceleme yaptý.Taksi þoförü Taylan
Korkmaz (51) olayýn faili olduðunu söyleyerek emniyet
güçlerine teslim olurken, ifadesi alýnmak üzere karakola götürüldü. (Spor servisi)
Ligin ikinci karþýlaþmasýnda kendi
sahasýnda Adliye'yi konuk eden Çatalcaspor rakibi karþýsýnda etkili olmasýna raðmen bu
etkisini gol yollarýnda fazla gösteremeyince
yaptýðý iki atakla iki gol bulan konuk ekip
Adliyespor, ev sahibi Çatalcaspor'a cezayý
kesti. Tepecik sahasýndaki karþýlaþmadan
maðlup ayrýlan Çatalcaspor 40.dakikada birde
penaltý
vuruþundan
yararlanamadý.
Karþýlaþmada Adliye kalecisini geçemeyen sarý
kýrmýzýlý ekip haftayý yine puansýz kapatmak
zorunda kaldý. (Spor servisi)
Türkiye Kupasý 2. Tur maç programý açýklandý
Ziraat Türkiye kupasýnda 2. Turda çorum belediyespor, Bankasya temsilcisi manisaspor ile 23 eylülde. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumda saat 14:30 da karþý karþýya gele cek.Türkiye Kupasý'nda 2. Tur karþýlaþmalarýnýn programý açýklandý. 23, 24 ve 25 Eylül
tarihlerinde oynanacak müsabakalar fikstürüde þu þekilde oluþtu.
Çorum belediyespor da
prim sistemi açýklandý
18 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
Kulüp baþkaný Zeki
gül'ün sýr gibi sakladýðý..!
prim sistemi açýklandý.
Genel kaptan Hamit ýþýk prim sistemi ile ilgili olarak þu bilgileri
verdi.Ýç saha ve deplasman galibiyet primi bin (1000) lira, dýþ saha
beraberlik primi 5 yüz (500) lira, Ýç
sahada alýnacak maðlubiyetler
içinde bin beþyüz (1500) lira ceza
verileceðini açýkladý.Geçtiðimiz
hafta sahasýnda Sebat proje
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Belediyespor tek çalýþtý
Çorum Belediyespor, cumartesi günü deplasmanda
karþýlaþacaðý ligin zorlu rakiplerinden olan Zonguldak
Kömür maçýnýn hazýrlýk çalýþmalarýný dün sabah yaptýðý tek
çalýþma ile sürdürdü.
Dün sabah tek çalýþma yapan Kýrmýzý siyahlý oyuncular öðleden sonra günü dinlenerek geçirdiler. Teknik direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde gerçekleþtirilen sabah çalýþmasýnda futbolcular önce ýsýnma koþu yaptý. Isýnma koþularýnýn ardýndan istasyon çalýþmasýn da, futbolcular çabukluk ve sürat çalýþmasý yaptýlar.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal antrenmanýn son bölümünde
ise, talebelerine yarý alanda çift kale top oynama pas yapma ve
taktik çalýþmasýný yaptýrdý. Çorum belediyespor, cumartesi günü
deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak Kömür maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý taktik çift kale maçý ile tamamlayacak.
Kafile Cuma sabahý yola çýkýyor
Çorum belediyespor cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak Kömürspor maçý için Cuma sabahý Zonguldak'a
hareket edecek.
Tesislerde yapýlacak kahvaltý sonrasýnda Cuma sabahý saat
08:30 da maç yapacaðý Zonguldak iline hareket edecek. Kafile
Zonguldak'da Dedeman oteline yerleþerek maç saatini bekleyecek. (Yasin Yücel)
Maç saati 15:30
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Þubesi, Spor Toto 2 ve 3. Lig'de
haftanýn programýný açýkladý. 2 ve
3. Lig'de hafta sonunda oynanacak olan müsabakalarýn tamamý
20 Eylül Cumartesi günü oynanacaðýný açýkladý. Çorum Belediyespor cumartesi günü deplasmanda
karþýlaþacaðý Zonguldak Kömürspor maçýnýn da baþlama saati
15:30 olarak belirlendi
takýmýný 1-0 maðlup eden futbolcular bin lira kazanç elde ettiler.
Ancak Kýzýlcabölük maçýda alýnan
3-2lik deplasman maðlubiyetine
yönetim ceza verecek mi? bu konu
ise belli deðil, þayet Kýzýlcabölük
maðlubiyeti prim sisteminde var
ise, futbolcular þuanda kulübe beþ
yüz lira borçlu oldular. (Yasin
yücel)
Tutap
Þekerspor''a
Avrupa patentli
teknik adam
Çorum belediyespor'un grubunda bulunan Ankara temsilcisi Tutap þekerspor
teknik adam deðiþikliðine gitti. Teknik
direktör Orhan kapucu'yu görevinden kovan
þekerspor yönetimi teknik adam olarak takýmýn
baþýna Can Vanlý'yý getirdi. Can Vanlý,
Azerbaycan, Almanya, nadirde olsa Ýtalya, Katar,
Asya, Afrika, Maldiv adalarýnda görev yaptý.
Bahtiyar Can Vanlý, 2002 yýlýnda Dünya kupasýnda üçüncü olan takýmda Þenol Güneþ'in maç
analiz uzmaný olarak görev alarak, çeþitli takýmlarda görev yaptý. Kulüp yönetimin den konu ile
ilgili olarak þu açýklama geldi."Þekerspor olarak
sezona baþladýðýmýz Orhan Kapucu, bazý olaylara
sebebiyet vermesi neticesinde kovulmuþtur.
Kulübümüz Almanya'da Ortadoðu'da ve
Maldivler'de büyük baþarýlara imza atan deðerli
hocamýz Can Vanlý ile uzun süreli sözleþme
imzalamýþtýr. Hocamýzýn Türkiye de baþarýlý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Ayrýca Sportif
Direktörlüðe de tecrübeli ve baþarýlý bir yönetici
olan Ufuk Sepik getirilmiþtir." (Spor servisi)
Hedef
gruplara
kalmak
Kurayý deðerlendiren Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner,
teknik heyet ve futbolcularýna güvendiðini belirterek ' Kupada gruplara kalmak
istiyoruz' dedi
Caner konu ile ilgili yaptýðý açýklamada
þu bilgilere yer verdi;"
Öncelikle Türkiye kupasý ikinci tur kuralarýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Bize ikinci lig takýmý Gümüþhanespor çýktý. Rakibimizden çekinmiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularýmýza güveniyorum. Kupada hede-
fimiz gruplara kalmak. Oyuncularýmýzýn bunu baþaracaðýna inanýyoruz. Bunun için
mücadele edeceðiz. Gruplara kalmak bizim
için büyük bir baþarý olur. Ancak bizin ligde
de hedefimiz var. Bu hedefe ulaþmak adýna
ligi daha çok önemsiyoruz. Kupada gruplara kalmak için mücadele ederken, ligde de
zirveyi kovalamaya devam edeceðiz. Oyuncularýmýzýn iki kulvarda da ellerinden gelen
mücadeleyi vereceklerine inancýmýz tam.
Ben ekibine güveniyorum" diye konuþtu.
Baþkan kapý kapý dolaþýyor Zonguldaks-
por Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, takýma
maddi destek saðlamak için býkmadan,
usanmadan kapý kapý dolaþýyor.Baþkan Caner dün Zonguldak Barosu Baþkaný Ýbrahim
Kerem Ertem ,Kdz. Ereðli Hukukçular Derneði Baþkaný Av.Tayyar Kartal baþta olmak
üzene Adliye'de görevli bir çok avukata
kombine bilet sattý. Zonguldakspor'u daha
iyi yerlere getirmek için elinden geleni yaptýklarýný belirten Caner, destek olan herkese
teþekkür ederek tüm þehri duyarlý olmaya
davet etti. (Spor servisi)
Sýrada Çorum sýnavý var
Kýrmýzý-Lacivertli renklere gönül veren taraftarlar þimdilerde
'Bizimle Kimse Baþa Çýkamaz' tezahüratlarýyla tribünleri inletiyor.
Sezona Petrolspor galibiyetiyle baþlayan ardýndan Türkiye
Kupasý'nda Bartýnspor'u eleyerek tur atlayan Zonguldak ekibi,
geçtiðimiz Pazar günü de Gaziosmanpaþa'yý 1-0 skorla geçerek
taraftarýný sevince boðdu.
Sýrada Çorum belediyespor sýnavý var!
Zonguldak ekibi, Spor Toto 3. Lig'in üçüncü haftasýnda Çorum
Belediyespor'u konuk edecek. Geride kalan iki haftada 6 puan
toplayan Kömürspor, ligde 4. basamakta yer alýyor.
Lig'de sezona hýzlý bir giriþ yapan Zonguldak Kömürspor, adeta
önüne geleni deviriyor. 7 sezonun aranýn ardýndan profesyonel
liglerdeki yerini alan Zonguldak ekibi, Teknik Direktör Cahit Terzi
yönetiminde baþarýlý bir grafik yakaladý. Ligin yaný sýra bu sezon
Türkiye Kupasý'nda Zonguldak'ý temsil eden ekibimiz, tecrübeli kadrosuyla sezona damga vuracak gibi görünüyor.
Sezonun açýlýþ maçýnda Batman Petrolspor'u 1-0 skorla geçen
ekibimiz ardýndan Türkiye Kupasý'nda 9 kaldýðý mücadelede
Bartýnspor'u 3-2 skorla yenerek gönülleri fethetti. Kupayla birlikle
yoðun bir maç maratonuna giren ekibimiz, geçtiðimiz Pazar günü
Ligde ikinci sýnavýný Ýstanbul'da baþarýyla verdi. Rýdvan Okuþ'un tek
golüyle Gaizosmanpaþa'yý deviren Zonguldak Kömürspor ekibi,
gurbette taraftarýna sevince boðdu.
Emrah'a 3 maç ceza
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta
Bartýnspor'la oynanan Türkiye Kupasý birinci tur maçýnda kýrmýzý kart
gören Emrah Ergür'ün cezasýný açýkladý. Kurul, Kömürsporlu futbolcuya hakeme hakaret ettiði gerekçesiyle 3 maç men cezasý ile 1.500 TL
para cezasý verdi. Emrah, ligde Çorum Belediye ve Bursa Nilüfer,
Türkiye Kupasý'nda da Gümüþhanespor maçlarýnda forma giyemeyecek. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN