faqe 2
KEDS
ecën së
bashku me
komunat
faqe 6
Zonja që
fiton betejat
për energji
faqe 8
Zgjerohet
rrjeti në
Vaganicë
faqe 10
Nr. Br. No. IX / Korrik / Juli / July / 2014 / GRATIS
Nisin punën
praktike
pjesëmarrësit e
KEDS Akademisë
KEDS ecën së
bashku me komunat
KEDS do të implementojë qindra projekte në Republikën e Kosovës në Rrjetin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Këtë informatë kryetarëve të komunave ua dhanë Ali Akan,
Drejtor për Investime dhe Drejtori i Sistemit të Operimit dhe Mirëmbajtjes në KEDS, Avni
Alidemaj, pas një takimi që patën në muajin korrik të këtij viti, për të gjitha problemet dhe
çështjet energjetike
Pejë
Në takimin me kryetarin e Komunës së Pejës,
Gazmend Muhaxheri,
përfaqësuesit e KEDS-it
biseduan për thellimin e
bashkëpunimit me këtë
komunë. Pasi që një takim
i tillë ishte mbajtur edhe
më herët, të dyja palët
biseduan për arritjen e
objektivave të parashtruara në takimin paraprak
dhe marrjen e përgjegjësive për të ardhmen. Të
kënaqur me bashkëpun-
imin e deritanishëm, ata
biseduan për realizimin e
projekteve për periudhën
vijuese.
Me këtë rast, pala e KEDSit e informoi kryetarin e
komunës për projektet
që do të realizohen në
këto anë, si psh, renovimi
i tensionit të ulët, ndërrimi
i shtyllave të drurit me ato
të betonit, shtrirja e kabllove bistekë e të ngjashme.
“Nga 13 projekte që jemi
duke i zhvilluar në Komunën e Pejës, vetëm
për një nuk kemi marrë
leje, ndërkaq, prioritet do
t’i jepet largpërçuesit të
Grykës së Rugovës, por
edhe shumë projekteve të
tjera, për të cilat nevojitet
infrastruktura ligjore nga
ana e komunës”, tha Ali
Akan, Drejtor për Investime në KEDS.
Kryetari Muhaxheri, pasi
falënderoi përfaqësuesit e
KEDS për bashkëpunimin
dhe furnizimin e rregullt me energji elektrike,
kërkoi intensifikim të
aktiviteteve të ndërsjella.
“Kërkoj që KEDS të foku-
sohet më shumë në rritjen
e kapaciteteve energjetike
në Zonën Industriale të
qytetit dhe në Rajonin e
Rugovës, ngase atje pritet
zhvillim i mëtejmë i turizmit. E keni mbështetjen
tonë të pakursyer, sidomos kur bëhet fjalë për
investimet”, tha Muhaxheri.
Nga ky takim doli mesazhi se të dyja palët janë
të interesuara për një
bashkëpunim të sinqertë,
frytdhënës dhe dobiprurës
për qytetarët e kësaj treve.
Takimi i përfaqësuesve të KEDS-it me kryetarin e Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri
2
KEDS INFO
Prishtinë
Në kuadër të takimit me
komunat, përfaqësuesit
e KEDS patën një takim
në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale të Komunës
së Prishtinës. Drejtori Hysen Durmishi, falënderoi
përfaqësuesit e KEDS-it
dhe tha se është i interesuar për një bashkëpunim
të mirë për të mos hasur
në pengesa asnjëra palë
gjatë realizimit të projekteve. Një ndër kërkesat
e komunës ishte edhe
dislokimi i linjave kabllore
të tensionit të lartë në
disa lagje, ku komuna të
mund të kryejë punët e
planifikuara, që të mos vijë
deri te bllokimi i punëve, si
dhe ndërrimi i shtyllave të
drurit me ato të betonit.
Si zonë më të ndjeshme
përmendën pjesën e Matit,
ku komuna ka planifikuar
ndërtimin e ndriçimit
publik, mirëpo meqenëse
në atë pjesë KEDS i ka një
LP 10 kV ajror I cili paraqet
pengesë për këtë projekt
të komunës. Kërkesë tjetër
ishte se në disa pjesë të
qytetit, ku komuna është
duke i rregulluar rrugët,
KEDS-i të ndihmojë në zhvendosjen e shtyllave. Në
disa pjesë të qytetit komuna me buxhet vetanak ka
përgatitur një projekt për
ndërrimin e shtyllave të
drurit me ato të betonit, ku
kërkuan leje nga KEDS për
të kryer këtë punë.
“ Në të ardhmen do t’i
kemi të gjitha projektet e
planifikuara dhe do t’ua
dërgojmë edhe juve me
qëllim të koordinimit të
punëve dhe të afatave
kohore ”, tha Durmishi.
“Kemi jë Master Projekt,
ku planifikohen investimet
për pesë vitet e ardhshme
dhe komuna do të jetë e
informuar paraprakisht
që në të ardhmen të mos
kemi probleme pronësore.
Ne jemi këtu për të qenë
pjesë aktive e shoqërisë
dhe këtë po e dëshmojmë
dita- ditës”, tha Alidemaj.
Takimi ishte mjaft i frytshëm dhe stafi i Drejtorisë
së Infrasturkturës në Komunën e Prishtinës ishte
i hapur për bashkëpunim
dhe premtuan angazhim
rreth tejkalimit të problemit për leje.
Takimi në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale në komunën e Prishtinës
Prizren
Me kryetarin e komunës,
Ramadan Muja, u bisedua
për problemet që ka kjo
komunë dhe projektet që
KEDS ka bërë dhe që ka
në plan të bëjë këtë vit.
“Për këtë vit këtu kemi
paraparë 13 projekte
dhe po presin lejen nga
komuna. Riparimi i rrjetit
të tensionit të ulët do të
ketë përparësi, ndërsa
projekti i zhvendosjes së
njehsorëve nuk po bëhet
vetëm në Komunën e
Prizrenit, por në të gjitha
komunat tjera,. Sa i përket
instalimit të njehsorëve
dhe kabllove, siguria do
të jetë maksimale”, tha Ali
Akan.
Përfaqësuesit e KEDS
informuan të parin e
komunës rreth projektit të
prerjeve të degëve nën
linjat e KEDS, rreth Master
Planit, si dhe shprehën
gatishmëri për të bashkëpunuar me komunën në
projektet e përbashkëta.
Kryetari Muja ishte paksa
skeptik rreth projektit
të zhvendosjes së njehsorëve në shtylla, dhe siç
tha ai, po prishin bukurinë
e qytetit dhe paraqesin
rrezik për kalimtarët. Ai
gjithashtu pati ankesa
për ndërprerjen e shpeshtë të energjisë elektrike. Kryetari Muja kërkoi
ndihmë profesionale
nga KEDS, sidomos për
projektet e ndërtimit dhe
zgjerimit të rrugëve, për
zhvendosjen e shtyllave
elektrike, për të rregulluar infrastrukturën në
komunë. Kryetari premtoi
se në ditët në vijm Drejtori për Urbanizëm i kësaj
komune do t’i analizojë të
gjitha këto kërkesa dhe do
të angazhohen maksimal-
isht në gjetjen e zgjidhjes
për të kryer punët e planifikuara.
“Jemi të obliguar që
të bashkëpunojmë me
KEDS-in dhe të bëjmë
gjithçka që është në
mundësitë tona që popullata të ketë furnizim sa më
të mirë me energji elektrike”, përfundoi Muja.
3
Gjatë takimit me kryetarin e Komunës së Prizrenit, Ramadan Muja
Mitrovicë
Për të dëgjuar brengat
dhe hallet rreth situatës
energjetike në Komunën e
Mitrovicës, u mbajt takimi i
radhës ndërmjet kryetarit,
Agim Bahtiri dhe përfaqësuesve të KEDS, Ali Akan
dhe Avni Alidemaj. Me
këtë rast, Bahtiri shprehu
gatishmëri për bashkëpunim si dhe bashkëfinancim në projekte të
ndryshme. Ai përmendi
si zonë më të ndjeshme
pjesën e pesë fshatrave
në pjesën veriore të
Mitrovicës. Këtu problem
është rënia e tensionit
dhe kërkoi që të bëhet
diçka për përmirësimin e
kësaj gjendjeje, ndërsa u
zotua se personalisht do
të angazhohet për rritjen
e shkallës së arkëtimit,
ndërkaq për rastet sociale
do të ndihmojë edhe
komuna. Bahtiri foli rreth
parqeve të biznesit që do
të fillojnë të ndërtohen në
Mitrovicë, ku para fillimit
të punimeve do ta njoftojë KEDS-in rreth infrastrukturës energjetike. Po
ashtu u zotua se borxhet e
konsumatorëve buxhetorë
në Distriktin e Mitrovicës
do t’i paguajë dhe shprehu gatishmëri për ndihmë
dhe bashkëpunim në çdo
kohë dhe për çdo çështje
që ka të bëjë me KEDS-in.
Pala e KEDS e informoi
kryetarin për investimet e
Takimi me kryetarin e Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri
bëra, si dhe ato në vazhdim, për projektin e prerjeve të degëve nën linjat
tona, rreth Master Planit,
rreth planit të mirëmbajtjes, si dhe gatishmërinë
për të bashkëpunuar me
komunën.
“Sa i përket pjesës së
fshatrave në pjesën veriore të banuara me shqiptarë, pas përfundimit të
projektit, do ta diskutojmë
së bashku me komunën
për mundësitë e ndihmës
në këtë pjesë. Nga 10
projekte që jemi duke i
zhvilluar në Komunën e
Mitrovicës, për tre trafostacione TS 10/0.4 kV
nuk kemi marrë leje”, tha
Alidemaj. Për këtë kryetari
premtoi se personalisht do
të interesohet në mënyrë
që sa më shpejt të lëshohen lejet për të filluar me
punën.
“ Nëse KEDS posedon të
gjithë dokumentacionin
e nevojshëm, brenda 24
orëve do të keni lejen prej
komunës dhe puna do
të fillojë menjëherë” , tha
kryetari Bahtiri.
Nga ky takim u pa se
kryetari i Komunës së
Mitrovicës është i hapur
për bashkëpunim dhe
premtoi angazhim rreth
tejkalimit të problemeve
të sigurimit të lejeve për t’i
implementuar projektet e
planifikuara.
Trajnimet sipas
standardeve
ndërkombëtare
Inxhinjierët e KEDS-it gjatë trajnimit në Turqi
Me qëllim të shkëmbimit
të përvojave dhe njoftimit me procesin e punës,
Sadik Latifaj dhe Armend
Ymeri, inxhinierë përgjegjës në KEDS, kanë qenë në
vizitë pune - trajnim në
kompaninë simotër “UEDAS”. Në vizitë njëjavore
në Bursa të Turqisë kanë
qëndruar në fund të qershorit të këtij viti.
Për këtë udhëtim ata
thanë se, në fillim kanë
vizituar drejtorinë e kësaj
kompanie, ku udhëheqësit
e Mirëmbajtjes dhe Prishjeve, z.Erkan Sevin
dhe znj. Sinem Turkmen,
i kanë njoftuar lidhur
me skemën organizative
të tyre. Më pastaj kanë
vizituar disa distrikte, ku
janë njoftuar me procesin e punës të sektorit
të Mirëmbajtjes dhe të
Prishjeve.
Gjatë këtij rrugëtimi, Latifaj dhe Ymeri kanë vizituar
edhe Qendrën e Thirrjeve,
ku janë njoftuar nga afër
lidhur me sistemin operues
mbi rrjedhjen e informatave prej konsumatorit e
deri te rregullimi i defekteve.
Po ashtu, gjatë qëndrimit
në Bursa të Turiqsë ata
kanë vizituar ekipet në
terren të sektoreve të
Mirëmbajtjes dhe Prishjeve, me ç’rast nga afër
kanë parë mënyrën e
punës, pajisjet e punës dhe
të sigurisë në punë, si dhe
vetë sigurinë në punë.
Njëherësh ata vizituan
edhe depon kryesore të
kësaj kompanie, ku nga
menaxheri i depove nga
afër janë informuar lidhur
me materialet, si dhe
specifikimet e tyre.
“Kjo vizitë në Turqi ka
qenë e frytshme ngase
kemi fituar përvoja, që do
të na shërbejnë si ekperiencë rreth implementimit
të skemës së re të departamenteve të Mirëmabjtjes
dhe Prishjeve në KEDS”,
thonë njëzërit Latifaj dhe
Ymeri.
Trajnimi në KEDS tashmë
është një praktikë mjaft
e mirë, përmes së cilës
bëhet aftësimi i kuadrit në
lëmi të caktuara profesionale, sidomos në lëmin e
Sigurisë në Punë, natyrisht duke i përmbushur
kërkesat sipas normave
dhe standardeve ndërkombëtare.
KEDS në vazhdimësi
investon edhe në trajnimet nga lëmi i Sigurisë në Punë, trajnimet
profesionale, programet
e zhvillimit ekonomik,
etj. ku janë paraparë
edhe fushat dhe në cilat
institucione bëhet trajnimi i punëtorëve tonë,
thotë Valbone Kadrijaj,
Drejtoreshë e Burimeve
Njerëzore. Qëllimi i këtyre
trajnimeve është perfeksionimi i punëtorëve tonë
në fusha të ndryshme.
Trajnerët e kompanisë
tonë, të trajnuar më parë
në mënyrë profesionale,
bëjnë trajnimin e stafit
udhëheqës dhe punëtorëve
të tjerë, në vazhdimësi.
Trajnimet kryesisht bëhen
gjatë ditëve të fundjavës,
me qëllim që të mos
pengohet puna normale e
punëtorëve gjatë ditëve të
rregullta të punës.
“Këto trajnime kryesisht
bëhen në ambientet e
KEDS-it, mirëpo kur e
kërkon nevoja, ato mund
të kryhen edhe jashtë
KEDS-it, gjetiu në Kosovë,
por në raste të veçanta edhe jashtë vendit,
siç ishte rasti i paradokohshëm i dy inxhinierëve
tonë që ishin në Turqi”,
thotë Kadrijaj.
5
Zonja që fiton
betejat për energji
Në KEDS njihet si zonja e
hekurt. Si ajo që e kryen
çdo punë të ndërlikuar
që i besohet. Ka shumë
vjet që Nermin Arapi,
Drejtoreshë e Departamentit Bilanci Energjetik
dhe Tregtimi, punon në
shitblerje të energjisë
elektrike, me misionin e
vetëm që të sigurojë për
popullin e Kosovës energji
sa më të bollshme dhe sa
më të lirë. Me ekipin e saj,
ajo çdo ditë përcjellë çmimet e energjisë elektrike
në berzat kryesore evropiane. “E shfrytëzojmë
qasjen në platformën e
tregtimit përmes internetit të kompanisë Brokere Tradition Financial
Services (TFS). Falë tij ne
i kemi lëvizjet e çmimeve.
Madje, kur blejmë energji
i përcjellim çdo sekondë,
sidomos çmimet e rajonit”, thotë znj. Arapi. Por
shitblerja e energjisë dhe
furnizimi i konsumatorëve
kur prodhimi vendor nuk
e mbulon kërkesën, nuk
është aspak e lehtë. Kjo,
për faktin se Kosova rreth
97 për qind të prodhimit
të energjisë elektrike e ka
të bazuar në termoenergji,
burim ky i cili është linear,
ndërsa kërkesa është
shumë fluktuive brenda
24 orëve. Krahasimi në
mes të pikut të kërkesës
dhe asaj më të ulët, që
është pas mesnatës dal-
6
lon dyfish. Znj. Arapi me
ekipin e saj kanë gjetur
zgjedhje edhe për këtë
punë. “ Kontratat për blerje të energjisë elektrike
i lidhim me fleksibilitet
plus-minus 50 për qind”,
shpjegon znj. Arapi. Ekipi
që udhëheq ajo shpeshherë ka arritur të bëjë
të pamundurën, duke
siguruar energji edhe kur
ajo mungonte thuajse
tërësisht në rajon. Situatat
më të vështira janë kur
nevojitet energji shtesë
për shkak të reduktimit
të papritur të prodhimit ,
në kohën kur kërkesa në
rajon është e lartë. KEDS
falë angazhimit maksimal
të saj dhe ekipit, ka arritur
të sigurojë edhe në këto
rrethana energji elektrike,
madje në afatet më të
shkurta të mundshme.
Çelësi i këtij suksesi
vjen te lista e gjatë e
partnerëve me të cilët
KEDS ka marrëveshje.
“Kemi marrëveshje me 29
kompani që merren me
shitblerjen e energjisë
elektrike”, thotë znj. Arapi.
Por, kjo nuk e ka ndalur
atë ta zgjerojë këtë listë
në mënyrë që të përfitojnë sa më tepër konsumatorët. “Janë edhe tri kompani në proces të lidhjes
së marrëveshjeve”, shton
ajo. Në bazë të rregullave
të Zyrës së Rregullatorit
të Energjisë (ZRrE), kom-
panitë duhet të jenë të
licencuara për shitblerje.
“Kompanitë që e dorëzojnë energjinë elektrike
në kufi duhet të jenë të
licencuara ose në Kosovë,
ose në vendin e tyre ose
të jenë nënshkruese të
Traktatit të Athinës. Për
energjinë elektrike që
tregtohet brenda Kosovës
duhet të jenë të licencuara nga ZRrE”, shpjegon
znj. Arapi.
Aktualisht Kosova brenda
vitit konsumon mbi 5 milionë megavat orë energji
elektrike. Rreth 15 për
qind prej saj importohet,
ndërsa pjesa tjetër vjen
nga prodhimi vendor.
Të gjitha këto sfida e
bëjnë znj. Arapi padyshim
femrën më të suksesshme në KEDS.
Znj. Nermin Arapi me stafin duke ndjekur çmimin e
energjisë elektrike në berzat evropiane
KEDS INFO
Behije Ahmeti, Albina Mekuli,
menaxhere për tregtimin
e energjisë
ekspert për tregtim
“Të gjithë ata që e njohin,
besoj se ndajnë mendimin tim. Fillimisht dëshiroj
të theksoj se ajo është
një zonjë që karakterizohet me tipare të larta
njerëzore e që me frymën
e saj sjellë shumë pozitivitet në punën tonë.
E afërt, e zonja dhe me
një profesionalizëm të
spikatur, ia ka dalë që ne
të ndihemi si një familje
e bashkuar në perballje
me sfidat e punës, në
përkrahje të përhershme
të njëri- tjetrit, dhe që
punës t’i qasemi me një
seriozitet të veçantë, por
edhe me shumë kënaqësi.
Personalisht mendoj se
mund t’i sherbejë çdo kujt
si model i një udhëheqësi të palodhur që sfidon
problemet për të gjetur
zgjidhjen më të mirë”.
“Përvoja ime me zonjën
Nermin është thjeshtë
e mrekullueshme. Unë
si me e reja në Departamenin e Balancës së
Energjisë dhe Tregtimit,
kam pasur fatin e mirë
dhe rastin të mësoj jo
vetëm nga zonja Nermin,
por edhe nga gjithë stafi i
Balancës. Asnjëherë nuk
jam privuar nga informatat
dhe mësimet e tyre, e
asnjëherë nuk më kanë
lënë anash.
Që nga dita e parë e
punës në këtë departament, duke e pirë kafen
e mëngjesit, kuptova
se kjo nuk ishte kafe e
mëngjesit, po ishte takim
i stafit mbi punët e ditës
dhe se në fakt unë jam
veç duke punuar. Mënyra
se si zonja Nermin e
organizon punën, mënyra
se si i ka menaxhuar edhe
situatat më stresuese
më bën ta adhuroj dhe
të shpresoj që përvojën
e saj ta trashëgoj dhe ta
transmetoj në gjeneratat e
reja, ashtu siç ka bërë ajo
me mua”.
7
Zgjerohet rrjeti në Vaganicë
KEDS ka vendosur trafon e re, ka shtrirë kabllot nëntokësore prej 350 metrash
të tensionit 10 kV dhe mbi 3.5 km të tensionit të ulët në Largpërçuesin e
Vaganicës në Mitrovicë duke përmirësuar shërbimet për qindra konsumatorë
Qindra konsumatorë në Vaganicë kanë
energji elektrike më kualitative. Kjo është
arritur falë investimeve që janë bërë në këtë
paralagje të Mitrovicës nga ana e KEDS-it.
Kompania në këtë pjesë të Kosovës ka rritur
kapacitetet e largpërçuesit, duke shtrirë
kabllot nëntokësore të tensionit 10 kilovolt
edhe për më tepër se 350 metra, përderisa
linjat e tensionit të ulët të shtrira në këtë
pjesë nga ky projekt, janë mbi 3 kilometra
të gjata. “Paralel me shtrirjen e rrjetit është
vendosur një trafostacion 10(20)/0.4 kV me
fuqi 630 kVA”, tha Bujar Arifi, projektmenaxher në Departamentin për Implementimin
e Projekteve. Sipas Arifit, në këtë projekt
KEDS ka investuar afro 100 mijë euro. “Ky
investim është bërë me qëllim të investimit
të përforcimit të rrjetit 0.4 kV dhe rritjes së
kapacitetit furnizues me energji elektrike për
banorët e lagjes në fjalë”, shtoi Arifi.
Gjendja e trashëguar nga KEDS-i nuk ka
qenë aspak e mirë para këtij investimi.
Konsumatorët mbeteshin pa energji elektrike sidomos kur moti është i keq. “Kemi
pasur probleme të mëdha me ndërprerje
dhe tension jostabil, ku krijoheshin edhe fyte
të ngushta. Duhej vazhdimisht që të intervenonim që konsumatorët të furnizoheshin
me energji elektrike”, thotë Jusuf Topxhiu,
koordinator në Distriktin e Mitrovicës. Gjendja
tashmë ka ndryshuar për të mirë.
Me vendosjen e stabilimenteve të reja zgjerimit dhe përforcimit të rrjetit e tensionit,
gjendja e rrjetit është shumë më stabile”,
shtoi Topxhiu. Mjaft të kënaqur janë shprehur
edhe konsumatorët. Tashmë furnizimi i tyre
është mjaft stabil, përderisa nuk ngurrojnë
ta falënderojnë KEDS-in për investimet në
përmirësimin e rrjetit dhe direkt të shërbimeve që ata përfitojnë.
Ky investim është pjesë e investimeve të
parashikuara nga kompania në shumën prej
110 milionë euro në pesë vitet e ardhshme
dhe një shumë prej më shumë se 300 milionë euro në periudhën 15- vjeçare.
Jusuf Topxhiu koordinator në Distriktin e Mitrovicës
8
KEDS INFO
Vitomirica me
energji të re
Në Vitomiricë të Pejës nga ndërrimi i
shtyllave elektrike dhe zhvendosja e
njehsorëve është stabilizuar tensioni,
është rritur siguria në furnizimim me
energji elektrike, sikurse janë ulur
humbjet komerciale gati trefish
Namik Bajraktari, Menaxher i Rrjetit në Distriktin e Pejës
Kujtim Gruda tash e disa muaj po e
zhvillon biznesin e tij të përpunimit
të mjaltit lirshëm. Kjo, pasi KEDS
në trafostacionin në Vitomiricë të
Pejës, ku ai është i kyçur, ka bërë
ndërrimin e shtyllave, sikurse ka
zhvendosur njehsorët në to. “Tash
energjia elektrike është stabile.
Nuk ka asnjë rrezik nga ndërprerja
e energjisë elektrike, apo edhe më
keq, lëvizja e tensionit”, thotë Gruda. Ai ka një arsye të fortë kur përmend tensionin. “Para disa vjetësh
lëvizja e tensionit më kishte djegur
të gjithë telat e kuzhinës së re. Për
pak më shpëtoi shtëpia e re pa m’u
bërë shkrumb e hi”, tregon Gruda,
i cili e ka shtëpinë aty afër. “Tash
nuk kam asnjë problem. Gjithçka
është normalizuar dhe jam shumë i
kënaqur me këtë”, shton Gruda.
Gjendja e rrjetit nuk ishte aspak
e mirë në atë pjesë. “Kemi pasur
ndërprerje të shpeshta si pasojë
e rrjetit të vjetruar, sidomos një
kushtet e rënduara atmosferike.
Tashmë ky problem është evituar”,
thotë Namik Bajraktari, Menaxher
i Rrjetit në Distriktin e Pejës. Pos
kësaj është stabilizuar edhe tensioni, që për shkak të rrjetit të vjetër
dhe mbingarkesave ishte shumë i
ulët. Tash ai është 220 volt, përderisa beneficionet i ka edhe KEDS-i,
pasi janë ulur ndjeshëm edhe
humbjet. “Humbjet komerciale janë
thuajse trefish më të vogla. Ato
kanë rënë nga 42 sa ishin më herët
në rreth 15 për qind. Pra, projekti
është i suksesshëm”, shton Bajraktari. Zhvendosja e njehsorëve në
shtylla është treguar e suksesshme
edhe në dy pikat tjera në këtë distrikt, duke ulur humbjet komerciale
dhe stabilizuar tensionin.
Investimet e përfunduara në
Vaganicë dhe dy lokalitetet tjera
në Pejë janë bërë paralelisht me
investimet e njëjta, pra, me zhvendosjen e njehsorëve në shtyllat
elektrike edhe në 30 trafostacione
tjera anekënd Kosovës, në të gjitha
distriktet e kompanisë. Ka përfitim
të madh në të gjitha. Pra, konsumatorët përfitojnë shërbime me
cilësore, përderisa në secilin prej
tyre kanë rënë humbjet ndjeshëm.
Vendosja e njehsorëve në ormanë
metalikë në shtylla elektrike kishte
nisur si pilotprojekt vitin e kaluar në
Nëndistriktin e Drenasit. Në fshatin
Orllat të Drenasit humbjet komerciale kishin rënë nga 70 në 5 për
qind.
Paralelisht pilotprojekti ishte zhvilluar edhe në fshatin Zabel i Ulët të
të njëjtit nëndistrikt dhe rezultatet
ishin shumë të mira.
9
Nisin punën praktike
pjesëmarrësit e KEDS Akademisë
Të 50 kandidatët e gjeneratës së parë të KEDS
Akademisë ndjehen mjaft
mirë në vendet e tyre të
reja punës. Pas dhënies
së testit për vlerësimin
e njohurive të marra, ku
shumica morën notën më
të lartë (A) dhe marrjes së
certifikatave të diplomimit,
atyre iu afrua mundësia
e statusit të praktikantit
në kompani. Më 15 korrik
ata filluan punën këtu
dhe nënshkruan kontratën tremujore. Pra, i
gjithë mundi dhe puna
intensive tremujore iu
shpagua. Praktikantët
janë të shpërndarë nëpër
të gjitha departamentet
e KEDS, ku me ndihmën
dhe përvojën e kolegëve
të tyre janë ambientuar
dhe po ia dalin shumë
mirë.
Pjesa e studentëve janë
duke punuar kryesisht
në Rrjet, në Shërbimin
e Analizave dhe Performancës, Bilanc Energjetik dhe Tarifa, Operim,
Burime Njerëzore, etj.
Studentët e KEDS Akademisë
duke u nisur për terren
10
“Punën praktike po e
mbajmë në Departamentin e Bilancit dhe Tregtimit
të Energjisë. Për ne kjo
eksperiencë është më
ndryshe. Puna me orar
të caktuar ka ndikuar në
krijimin e një zakoni dhe
rregulli të ri. Po ndihemi
shumë mirë në këtë
ambient. I gjithë stafi janë
të mrekullueshëm dhe
shumë të afërt dhe çdo
herë të gatshëm të na
ndihmojnë në procesin
e punës. Kemi filluar më
datën 15 korrik, por gjatë
kësaj kohe kemi arritur të përfitojmë dhe të
mësojmë si kryhen punët
këtu, si bëhet shitblerja e
energjisë dhe procedurat
tjera,” thotë Alketa Sahiti,
praktikante nga grupi i
studentëve.
Nxënësit kryesisht janë
duke punuar në Departamentet e Shërbimit për
konsumatorë, ku janë angazhuar në shkyçje, lexim
dhe shërbime të tjera.
Kurse pjesa tjetër, studentët, janë duke punuar
kryesisht në Rrjet, në
Shërbimin e Analizave
dhe Performancës, Bilanc
Energjetik dhe Tarifa,
Operim, Burime Njerëzore.
Nxënësi Agon Abazi është
shumë i kënaqur me
punën dhe falënderon
stafin punonjës këtu, të
cilët i kanë pritur mjaft
mirë dhe për angazhimin
që iu kanë bërë në procesin e punës.
“Puna praktike në KEDS
është një eksperiencë
shumë e mirë për ne,
pasi mësimet që morëm
gjatë ligjëratave të KEDS
Akademisë po i praktikojmë në mënyrë profesionale me ndihmën e
punëtorëve të KEDS-it.
Komunikimi me konsumatorët në terren dhe siguria
profesionale në punë janë
dy çështje që do t’i ushtroja shumë mirë në këtë
profesion në të ardhmen”,
thotë Abazi.
KEDS Akademia nuk
ndalet këtu. Ka shumë
punë për të bërë në aftësimin e gjeneratave tjera
që do të vijnë më pas, për
përgatitjen e tyre dhe aftësimin për të konkurruar
në tregun e Kosovës dhe
jashtë saj.
Ky është një motivim shtesë për të gjitha
kompanitë tjera private,
që të ndjekin shembullin e KEDS, me qëllim të
avancimit të mëtejmë të
njohurive, që do të ndikojnë direkt në zhvillimin
ekonomik të Kosovës.
KEDS INFO
Nëndistrikti që
lakmohet nga
të gjithë
Për arsye profesionale dhe informative ia mësyem
Nëndistriktit të Kamenicës, ngase kishim informacione
zyrtare se aty ka punëtorë aq të zellshëm sa që meritojnë edhe më shumë se sa të shkruhet për perfomancën
e tyre të shkëlqyeshme.
Para se të hyjmë në zyrën e koordinatorit të Furnizimit
të këtij nëndistrikti, Kadri Ibrahimi, para nesh u shfaqën
disa punëtorë të heshtur, por krenarë me ato llogot e
KEDS dhe pajisjet elementare të punës që i bartnin me
vete.
Koordinatori Ibrahimi pas pritjes së ngrohtë që na bëri,
filloi të na informojë në mënyrë të detajuar për aktivitetet e zhvilluara në nëndistriktin që ai udhëheq.
Ai me modesti thotë se, ajo që e dallon këtë nëndistrikt
nga të tjerët është se këtu humbjet komerciale aktualisht janë të vogla dhe sillen rreth 0,23 për qind, ndërsa
në perudhën pararprake ato ishin rreth 2 për qind.
Kadri Ibrahimi, koordinator i Furnizimit në
Nëndistriktin e Kamenicës
Këto rezultate të arritura koordinatori ua dedikon kolegëve të punës, të cilët falë bashkëpunimit të ndërsjellë dhe punës ekipore ia
kanë dalë mbanë, por nuk lë pa përmendur
edhe bashkëpunimin me konsumatorë, të
cilët i kryejnë obligimet e tyre ndaj KEDS për
shërbimet e ofruara
trajtojmë menjëherë në mënyrën më korrekte ku kryesisht konsumatorët ndahen të kënaqur me shërbimet
që u ofrojmë.
Këto rezultate të arritura Ibrahimi ua dedikon kolegëve
të punës, të cilët falë bashkëpunimit të ndërsjellë
dhe punës ekipore ia kanë dalë mbanë, por nuk lë pa
përmendur edhe bashkëpunimin me konsumatorë, të
cilët i kryejnë obligimet e tyre ndaj KEDS për shërbimet
e ofruara.
Puna jonë natyrisht përcillet edhe me probleme dhe
vështirësi nga më të ndryshmet, thotë ai, ngase kemi
raste kur, përkundër sjelljes tonë korrekte në komunikim, konsumatori në asnjë mënyrë nuk na lejon qasjen
dhe shkyçjen, përkundër borxhit që ka. Në raste të tilla,
përpilojmë listën e konsumatorëve problematik dhe
me asistencën e Policisë së Kosovës bëjmë shkyçjen e
tyre. Ky veprim nuk është i lehtë.
Përkundër këtyre vështirësive të shumta, të shumtën
e rasteve kemi arritur që t’i realizojmë, madje edhe t’i
tejkalojmë objektivat e parapara. Kjo është arritur falë
punës së palodhshme, gjakftohtësisë, punës ekipore
dhe qasjes së ndërgjegjshme ndaj konsumatorëve.
Ajo që na jep fuqi dhe vullnet për punë dhe tejkalim të
performancës është bashkëpunimi shumë human me
kolegët dhe stafin menaxherial, natyrisht edhe bashkëpunimi me konsumatorët e ndërgjegjshëm, të cilët
fatmirësisht janë shumicë, përfundon Ibrahimi.
Konsumatorët janë dashamirës ndaj kompanisë dhe e
shprehin këtë edhe kur takojnë ekipin tonë. “Aaaa, mirë
po e mbani ju KEDS, veç vazhdoni, respekt!”, na thotë
një kalimtar rasti. Nuk munguan përshëndetjet dashamirëse as nga qytetarët tjerë, kudo që shkuam në këto
anë.
Arka në Kamenicë
Sa i përket realizimit të objektivave të parashtruara nga
stafi menaxhues i KEDS, ato çdo muaj përmbushen,
madje nganjëherë edhe tejkalohen. Kështu, shkalla
e arkëtimit në periudhën paraprake ka qenë 112 për
qind, ndërsa tani ajo sillet rreth 119 për qind. Pra, ky fakt
dëshmon se arkëtimi është duke u rritur në vazhdimësi.
Ndërkaq, vazhdon ai, edhe humbjet teknike kanë filluar
të zvoglohen dhe aktualisht janë të pranueshme, krahasuar me periudhen paraprake, e kjo falë fillimit të investimeve që po bëhen nëpër distrikte, e që ka ndikuar
në furnizimin më të rregullt dhe më cilësor të 11.000
konsumatorëve të kësaj treve me energji elektrike.
Është mjaft inkurajues fakti se këtu kemi shumë pak
ankesa nga ana e konsumatorëve, dhe ato që i kemi, i
11
KEDS korača zajedno sa
opštinama
KEDS će primeniti stotine projekata u Republici Kosova na Disdtributivnoj Mreži Električne
Energije. Ovu informaciju, predsednicima opština je dao Ali Akan, Direktor za Investicije i
Direktor Sistema Operiranja i Održavanja u KEDS-u, Avni Alidemaj, nakon jednog susreta
kojeg su imali u mesecu julu ove godine, o svim problemima i o energetskim pitanjima
Peć
Na sastanku sa predsednikom Opštine Peći,
Gazmend Muhaxheri,
predstavnici KEDS su
razgovarali o produbljavanju saradnje sa ovom
opštinom. Pošto je jedan
sličan susret održan i
ranije, obe strane su
razgovarale o dostizanju predviđenih objektiva
u prethodnom susretu i
uzimanje odgovornosti
u budućnosti. Zadovoljni
sa dosadašnjom sarad-
njom, oni su razgovarali
o ostvarenju projekata u
sledećem periodu.
Ovim slučajem, predstavnici KEDS-a su informisali predsednika opštine
o projektima koji će se
ostvariti u ovom delu,
kao n.pr., remont niskog
napona, zamena drvenih
stubova sa onim betonskim, polaganje pletenih
kablova i slično.
“Od 13 projekata koje
razvijamo u opštini Peći,
samo za jedan nismo
dobili dozvolu, dok će se
prioritet dati dalekovodu
Rugovske Klisure, ali i
mnogim ostalim projektima, za koje je potrebna
zakonska infrastruktura od
strane opštine” rekao je Ali
Akan, Direktor za Investicije u KEDS.
Predsednik Muhaxheri, nakon što je zahvalio predstavnike KEDS za saradnju
i redovnom snabdevanju
električnom energijom,
zatražio je intenziviranje
međusobnih aktivnosti
“Zahtevam da se KEDS
više fokusira u povečanju
energetskih kapaciteta u
Industrijskoj Zoni grada
i Regionu Rugove, jer se
tamo očekuje dalji razvoj
turizma. Imate našu velikodušnu podršku, naročito
kada se radi o investicijama”, rekao je Muhaxheri.
Od ovog susreta je izdata
poruka da su obe strane
zainteresovane za jednu
iskrenu saradnju, plodnu
i korisnu za građane ove
strane.
Susret predstavnika KEDS-a sa predsenikom Opštine Peć, Gazmend Muhaxheri
12
KEDS INFO
Priština
U sklopu susreta sa
opštinama, predstavnici
KEDS-a su imali susret sa
Direktorom Lokalne Infrastrukture u Opštini Prištine.
Direktor Hysen Durmishi,
se zahvalio predstavnicima KEDS-a i rekao je da
je zainteresovan za jednu
dobru saradnju da ne bi
došlo do blokade radova, kao i zamenu drvenih
stubova sa onim betonskim.
Kao najosetljivu zonu
pomenuli su deo Matićana, gde je opština planirala
izgradnju javne rasvete,
ali pošto u tom delu KEDS
ima 1 DV 10 kV vazdušni
koji predstavlja smetnju
za ovaj projekat opštine.
Ostali zahtevi su bili da
u nekim delovima grada, gde opština reguliše
nekoliko ulica, KEDS da
pomogne premeštanje
stubova. U nekim delovima grada opština je sa
vlastitim buđetom pri-
premila jedan projekat za
zamenu drvenih stubova
sa onim betonskim, gde
su tražili dozvolu od strane
KEDS-a da završi ovaj
posao.
“ U budućnosti ćemo imati
sve planirane projekte i
poslačemo ih i vama u
cilju koordinacije radova i
vremenskih rokova”, rekao
je Durmishi.
“Imamo jedan Master
Projekat, gde su planirane
investicije za pet budućih
godina i opština će biti
prethodno informisana
da u budućnosti nemamo
imovinskih problema. Mi
smo ovde da bi bili aktivan
deo društva i ovo dokazujemo svakim danom”,
rekao je Alidemaj.
Susret je bio mnogo
koristan i osoblje Direktorijata za Infrastrukturu u
Opštini Prištine je bilo otvoreno za saradnju, oni su
obećali angažovanje oko
prevazilaženja problema
sa dozvolama.
Susret u Direktorijatu Lokalne Infrastrukture u opštini Prištine
Prizren
Sa predsednikom opštine,
Ramadan Muja, se razgovaralo o problemima koje
ima ova opština i projektima koje je KEDS uradio i
ima u planu da uradi ove
godine.
“Za ovu godinu smo
predvideli 13 projekata
i očekujemo dozvolu iz
opštine. Remont mreže
niskog napona će imati
prednost, dok se projekat
premeštanja brojila ne radi
samo u Opštini Prizrena, nego i svim ostalim
opštinama. Što se tiče instaliranja kablova i brojila,
sigurnost će biti maksimalna”, rekao je Ali Akan.
Predstavnici KEDS su
informisali prvog čoveka opštine oko projekta
kresanja grana ispod linija
KEDS, oko Master Plana,
kao i izrazili spremnost za
saradnju sa opštinom u
zajedničkim projektima.
Predsednik Muja je bio
skeptičan oko projekta
premeštanja brojila na
stubovima, i kako je on
rekao, kvare lepotu grada
i predstavljaju opasnost za
prolaznike. On je takođe
imao žalbe na čestim
prekidima električne
energije. On je zahtevao
profesionalnu pomoć od
strane KEDS-a, naročito za projekte izgradnje i proširenjua ulica u
premeštanju električnih
stubova, da bi regulisali
infrastrukturu u opštini.
Predsednik je obećao da
će u sledećim danima Direktor za Urbanizam u ovoj
opštini analizirati sve ove
zahteve i biće maksimalno
angažovani u pronalaženju
rešenja da bi izvršili planirane radove.
“Obavezni smo da sarađujemo sa KEDS-om i
radimo sve što je u našim
mogućnostima da stanovništvo ima što bolje
snabdevanje električnom
energijom”, rekao je Muja.
13
Tokom susreta sa predsednikom Opštine Prizren, Ramadan Muja
Mitrovica
Da bi saslušali zabrinutosti i brige oko energetske
situacije u Opštini Mitrovice, održan je sledeći
sastanak između predsednika Agim Bahtiri i
predstavnika KEDS-a, Ali
Akan i Avni Alidemaj. Ovim
slučajem, Bahtiri je izrazio
spremnost za saradnju kao
i zajedničko finansiranje
u raznim projektima. On
je pomenuo kao najosetljivu zonu deo pet sela u
severnom delu Mitrovice.
Ovde je problem pad napona i zahtevao da se nešto
uradi u poboljšanju ovog
stanja, dok se lično obavezao da će se angažovati
u povečanju stepena
naplate, dok će za socijalne slučajeve pomoći
i opština. On je govorio i
oko privrednih parkova koji
će početi da se izgrađuju
u Mitrovici, gde će pre
početka radova obavestiti KEDS oko energetske
infrastrukture. Takođe se
obavezao da će dugove
budžetskih potrošača u
Distriktu Mitrovice platiti i
izrazio spremnost za pomoć i saradnju u svakom
vremenu i za svako pitanje
koje se tiče sa KEDS-om.
Susret sa predsednikom Opštine Mitrovice, Agim Bahtiri
Strana KEDS-a je informisala predsednika o
urađenim investicijama,
kao i onim u nastavku, za
projekat kresanja grana
ispod naših linija, oko Master Plana, oko plana održavanja, kao i spremnost za
saradnju sa opštinom.
“Što se tiće sela u severnom delu nastanjena
albancima, nakon završetka projekta, zajedno ćemo
raspraviti sa opštinom o
mogućnostima pomoći u
ovom delu. Od 10 projekata koje razvijamo u
Opštini Mitrovice, za tri
trafostanice TS 10/0.4 kV
niso dobili dozvolu”, rekao
je Alidemaj. Ali predsednik
je lično obećao da će se
zainteresovati na način da
što brže dobiju dozvolu za
početak radova.
“ Ako KEDS ima svu
potrebnu dokumentaciju,
unutar 24 časa ćete imati
dozvolu opštine i poslovi
će odmah poćeti” , rekao
je predsednik Bahtiri.
Od ovog susreta se videlo
da je predsednik Opštine Mitrovice otvoren za
saradnju i obećao angažovanje oko prevazilaženja
problema i obezbeđivanja
dozvola za primenu planiranih projekata.
Obuka prema
međunarodnim standardima
Inžinjeri KEDS-a tokom obuke u Turskoj
Obuka u KEDS-u je sada
jedna veoma dobra
praksa, preko koje se cilja
osposobljavanje kadrova
u određenim profesionalnim oblastima, naročito
u polju bezbednosti na
radu, prirodno ispunjavajući zahteve prema
međunarodnim propisima
i standardima.
KEDS je neprestano investirao i u obuci u polju
bezbednosti na radu,
profesionalnoj obuci,
programima privrednog
razvoja i dr. gde su predviđena i polja i u kojim
institucijama se radi obuka naših radnika, rekla je
Valbone Kadrijaj, direktor
u Ljudskim Resursima.
Namena ovih obuka je usavršavanje naših radnika
u raznim poljima. Treneri
naše kompanije, obučeni
ranije na profesionalan
način, rade na obuci rukovodećeg osoblja i ostalih radnika bez prestanka.
Obuka se uglavnom radi
tokom dana vikenda, sa
ciljem da se ne ometa
normalan posao radnika
tokom redovnih radnih
dana.
Kadrijaj kaže da se ova
obuka uglavnom radi u
ambijentima KEDS, međutim kada zahteva potreba,
one se mogu raditi i van
KEDS-a, svuda po Kosovu,
ali u posebnim slučajevima i van zemlje, kao što
je bio nedavni slučaj dva
naša inžinjera koji su bili u
Turskoj.
U cilju razmene iskustava
i upoznavanja sa procesom rada, Sadik Latifaj i
Armend Ymeri, odgovorni
inženjeri u KEDS-u, bili su
u radnoj poseti-obuka u
sličnoj kompaniji “UEDAS”.
U jednonedeljnoj poseti
Bursi u Turskoj su boravili
krajem juna ove godine.
Za ovo putovanje oni su
rekli da su na početku
posetili upravu ove kompanije, gde su ih rukovodioci održavanja i kvarova,
g.Erkan Sevin i gđa. Sinem
Turkmen, upoznali sa
njihovom organizativnom
šemom. Nakon toga su
posetili nekoliko distrikta
gde su upoznati sa radnim procesom u sektoru
održavanja i kvarova.
Tokom ovog putovanja,
Latifaj i Ymeri su posetili
i pozivni centar gde su iz
blizine upoznati sa operativnim sistemom o toku
informacija od potrošača
do sanacije kvarova.
Takođe, tokom boravka
u Bursi u Turskoj oni su
posetili ekipe na terenu
u sektorima održavanja i
kvarova, gde su sa blizine
videli način rada, opremu
za rad i bezbednost na
radu, kao i samu bezbednost na poslu.
Ujedno, oni su posetili i
glavni magacin ove kompanije, gde su od strane
menadžera magacina iz
blizine informisani u vezi
sa materijalima, kao i njihovoj specifičnosti.
“Ova poseta u Turskoj je
bila plodna jer smo dobili iskustva, koja će nam
služiti kao iskustvo u primeni nove šeme odeljenja
za održavanje i kvarove u
KEDS”, kažu jednoglasno
Latifaj i Ymeri..
15
Gospođa koja
dobija bitke za energiju
U KEDS je poznata kao
gvozdena dama. Kao ona
koja izvršava svaki složeni
rad koji joj se poveri. Ima
mnogo godina da Nermin
Arapi, Ditektor u Odeljenju za Energetski Bilans i
Trgovinu radi na kupoprodaji električne energije, sa jedinom misijom da
za stanovništvo Kosova obezbedi dovoljno
energije i što jeftinije. Sa
svojom ekipom, ona svaki
dan prati cene električne
energije u glavnim evropskim berzama. “Koristimo pristup u platformi
trgovanja preko interneta
kompanije Broker Tradition Financial Services
(TFS). Zahvaljujući njemu
mi imamo kretanje cena.
Kada kupujemo energiju
pratimo svake sekunde,
naročito cene u regionu.”, kaže gđa. Arapi. Ali
kupoprodaja energije i
snabdevanje potrošača
kada domaća proizvodnja
ne pokriva zahteve nije
nimalo laka. Ovo, zbog
činjenice jer Kosovo oko
97 odsto proizvodnje
električne energije zasniva u termoenergiji, izvor
koji je linearan, dok je potražnja mnogo promeljiva
unutar 24 časa. Poređenje
između najveće potražnje
i one najniže, koja je nakon
ponoći se dvostruko razlikuje. Gđa. Arapi sa svojom
ekipom je pronašla rešen-
16
je i za ovaj rad. “ Ugovore
za kupovinu električne
energije vežemo sa
fleksibilnošću plus-minus
50 odsto”, objašnjava gđa.
Arapi. Ekipu koju ona vodi
često je uspela da uradi
nemoguće, obezbeđujući energiju i kada je ona
takoreći u potpunosti
nedostajala u regionu.
Najteže situacije su kada
je potrebna dodatna energija zbog neočekivanog
smanjenja proizvodnje, u
vremenu kada je potražnja
u regionu visoka. KEDS je
zahvaljujući njenom maksimalnom angažovanju i
ekipe, uspeo da obezbedi
i u ovim uslovima električnu energiju, u najkračem mogućem roku.
Kljuć ovog uspeha dolazi
iz duge liste partnera sa
kojima KEDS ima sporazum. “Imamo sporazum
sa 29 kompanijama koje
se bave kupoprodajom
električne energije”, kaže
gđa. Arapi. Ali, ona se nije
zaustavila u proširenju ove
liste na način da potrošači
imaju što više koristi.
“Imamo još tri kompanije u
procesu vezanja sporazuma”, dodaje ona. Na osnovu pravila Regulatornog
Ureda za Energiju RUE),
kompanije treba da budu
licencirane na Kosovu,
ili u svojim mestima kao
i trebaju biti potpisnice
Atinskog Sporazuma. Za
električnu energiju koja
se trguje unutar Kosova
treba da budu licencirane
od strane RUE”, objašnjava gđa. Arapi.
Aktuelno Kosovo unutar
godine potroši iznad 5
miliona megavat časova električne energije
godišnje. Oko 15 odsto od
toga se uvozi, dok najveći
deo dolazi iz domaće
proizvodnje.
Svi ovi izazovi čine gđu.
Arapi nesumnjivo najuspešnijom ženom u
KEDS-u.
Gđa. Nermin Arapi sa osobljem prateći cenu
električne energije u evropskim berzama
KEDS INFO
Nermin Arapi sa svojom ekipom kada kupuju električnu energiju svake
sekunde prate cene u najvećim evropskim berzama. Zahvaljujući ovome
i sprazumima sa 29 kompanijama koje trguju električnu energiju građani
Kosova su imali mnogostruke koristi
Behije Ahmeti, Albina Mekuli,
menađer za trgovinu
energijom
“Svi oni koji je znaju,
verujem da dele moje
mišljenje. Na početku
želim da naglasim da je
to jedna gospođa koja je
okarakterisana sa visokim
ljudskim osobinama i
koja svojim ponašanjem
donosi mnogo pozitiviteta u našem radu. Bližnja,
gospođa sa izraženim
profesionalizmom, uspela
je da se mi osečamo kao
jedna porodica, ujedinjeni
u suočavanju sa izazovima
rada, u stalnoj podršci
jedan drugome, i da poslu
pristupimo sa jednom
posebnom ozbiljnošču i
sa mnogo zadovoljstva.
Lićno mislim da može da
služi svakome kao model
neumornog rukovodioca
koji izazovnim problemima
daje najbolje rešenje”.
stručnjak za trgovinu
“Moje iskustvo sa gospođom Nermin je prosto
predivno. Ja kao najmlađa
u Odeljenju za Balans
Energije i Trgovinu, imala
sam dobru sreću i priliku
da naučim ne samo od
gospođe Nermin, ali i
od celog osoblja Balansa. Nijednom nisam bila
uskraćena od informacija i
njihovog učenja, nijednom
me nisu ostavili sa strane.
Od prvog radnog dana u
ovom odeljenju, pijući jutarnju kafu razumela sam
da to nije bila jutarnja kafa
nego je bio sastanak osoblja o dnevnim poslovima
i da u stvari ja već radim. Način kako gospođa
Nermin organizuje posao,
način kako je rukovodila
i sa stresnim situacijama čini da je obožavam
i nadam se da ću njeno
iskustvo da nasledim i
prenesem mlađim generacijama, kao što je ona
uradila samnom”.
17
Proširuje se mreža u Vaganici
KEDS je postavio novi trafo, položio podzemne kablove u dužini 350 metara
napona 10 kV i iznad 3.5 km niskog napona u Dalekovodu Vaganica u Mitrovici
poboljšavajući usluge za stotinu potrošača
Jusuf Topxhiu koordinator u Distriktu Mitrovice
18
Stotinu potrošača u Vaganici imaju
kvalitetniju električnu energiju. Ovo je
postignuto zahvaljujući investicijama koje
su urađene u ovom predgrađu Mitrovice
od strane KEDS-a. Kompanija je u ovom
delu Kosova povećala kapacitete dalekovoda, polagajući podzemne kablove
napona 10 kilovolti i više od 350 metara,
dok su linije niskog napona prostiru u
ovom delu iz ovog projekta iznad 3 kilometara duge. “Paralelno sa polaganjem
mreže je postavljena i jedna trafostanica
10(20)/0.4 kV sa snagom 630 kVA”, rekao
je Bujar Arifi, projektmenadžer u Odeljenju za Implementaciju Projekata.
Prema Arifiju, u ovom projektu KEDS je
investirao 100 hiljada eura. “Ova investicija je urađena u cilju investicija pojačavanja mreže 0.4 kV i povećanja kapaciteta
snabdevanja električnom energijom za
stanovnike pomenutog naselja”, dodao
je Arifi.
Nasleđeno stanje od strane KEDS-a nije
bilo nimalo dobro pre ove investicije. Potrošači su ostajali bez električne energije
naročito kada je vreme bilo loše.
“Imali smo velikih problema sa prekidima
i nestabilnim naponom, gde su stvarana i
uska grla. Bilo je potrebno da neprestano
intervenišemo da bi potrošači bili snabdeveni električnom energijom”, rekao
je Jusuf Topxhiu, koordinator u Distriktu
Mitrovice. Stanje se sada promenilo na
bolje.
Postavljanjem novih postrojenja-proširenja i pojačavanja mreže napona, stanje
u mreži je stabilnije”, dodao je Topxhiu.
Zadovoljstvo su izrazili i potrošači. Sada
je njihovo snabdevanje dosta stabilno,
dok nisu oklevali da zahvaljuju KEDS za
investicije u poboljšanju mreže i direktnih
usluga od kojih oni imaju koristi.
Ova investicija je deo predviđenih investicija od strane kompanije u iznosu od
110 miliona eura u sledećih pet godina i
jednog iznosa više od 300 milona eura u
15 godišnjem periodu.
KEDS INFO
Vitomirica sa
novom energijom
U Vitomirici kod Peći od zamene električnih stubova i premeštanja brojila je
stabilizovan napon, povećana je bezbednost u snabdevanje električnom
energijom, kao i smanjeni su trostruko
komercijalni gubitci
Namik Bajraktari, Menadžer Mreže u Distriktu Peći
Kujtim Gruda sada i nekoliko meseci razvija svoje poslovanje slobodne prerade meda. Pošto je KEDS u trafostanici Vitomirica kod Peći, gde je on priključen, uradio
zamenu stubova, kao i postavio brojila u njima. “Sada
je električne energija stabilna. Nema nijedne opasnosti
od prekida električne energije, ili još gore, nestabilnosti
napona.”, kaže Gruda. On ima jak razlog kada pominje
napon. “Pre nekoliko godina nestabilnost napona mi je
izgorela sve kablove nove kuhinje. Za malo mi se spasila
nova kuća ”, kaže Gruda, koji ima kuću tu blizu. “Sada
nemam nijedan problem. Sve je normalizovano i veoma
sam zadovoljan sa ovim”, kaže Gruda.
Stanje u mreži nije bilo dobro u tom delu. “Imali smo
česte prekide kao posledica zastarele mreže, naročito
u teškim atmosferskim uslovima. Sada je ovaj problem
otklonjen”, kaže Namik Bajraktari, Menađer Mreže u
Distriktu Peći. Nakon ovog je stabilizovan i napon, koji
je zbog zastarele mreže i preopterećenja bio veoma
nizak. Sada je on 220 volti, dok beneficije ima i KEDS,
pošto su osetljivo pali i gubitci. “Komercijalni gubitci su
za trećinu manji. Oni su pali od 42 koliko su bili ranije,
na oko 15 odsto. Dakle, projekat je uspešan”,dodao je
Bajraktari. Premeštanje brojila u stubovima je pokazano
uspešno i u ostalim dvema tačkama u ovom distriktu,
smanjujući komercijalne gubitke i stabilizirajući napon.
Završene investicije u Vaganici i dva ostala lokaliteta u
Peći su urađena paralelno sa istim investicijama, dakle,
premeštanjem brojila u električnim stubovima i na 30
ostalih trafostanica svuda po Kosovu, u svim distriktima
kompanije. Ima veliki dobitak za sve. Dakle, potrošači
dobijaju kvalitnije usluge, dok je u svakom od njih osetljivo pali gubitci.
Postavljanje brojila u metalnim ormanima u električnim
stubovima je počeo kao pilotprojekat prošle godine
u Poddistriktu Glogovca. U selu Orlat kod Glogovca
komercijalni gubitci su pali od 70 na 5 odsto.
Paralelno pilotprojekat je razvijen i u selu Donji Zabel
istog poddistrikta i rezultati su bili veoma dobri.
19
Počeli praktični rad učesnici KEDS
Akademije
Svih 50 kandidata prve
generacije KEDS Akademije se osečaju veoma
dobro u svojim novim
radnim mestima. Nakon položenog testa za
procenu dobijenih znanja,
gde su većina dobili najvišu ocenu (A) i dobijanja
potvrde diplomiranja, njima je pružena mogućnost
statusa praktikanta u
kompaniji. Dana 15 jula
oni su počeli rad ovde i
potpisali su tromesečne
ugovore. Dakle, svi napori
i intenzivan tromesećni
rad se isplatio Praktikanti
su raspodeljeni u svim
odeljenjima KEDS-a, gde
uz pomoć i iskustvo svojih
kolega se privikavaju i
veoma dobro prolaze.
Deo studenata radi
uglavnom u Mreži, u
Službi Analiza i Učinka,
Energetski Bilans i Tarife,
Operiranje, Ljudski Resursi
i dr.
“Praktični radi držimo u
Odeljenu Bilansa i Trgovanja Energijom. Za nas
ovo iskustvo je drugačije.
Rad sa određenim radnim
vremenom je uticao u
stvaranju jedne nove
navike i pravila. Osećamo
se veoma dobro u ovom
ambijentu. Svo osoblje je
predivno i veoma blisko
i uvek spremno da nam
pomogne u procesu
rada. Počeli smo dana
15 jula, ali smo tokom
ovog vremena uspeli da
imamo koristi i naučimo
kako se izvršavaju poslovi
ovde, kako se radi kupoprodaja energije i ostale
procedure,” kaže Alketa
Sahiti, praktikant iz grupe
studenata.
Učenici uglavnom rade
u Odeljenima Službe za
potrošače, gde su angažovani na isključenjima,
čitanju i ostalim uslugama.
Dok je ostali deo, studenti,
uglavnom rade u Mreži,
u Službi Analize i Učinka,
Energetskom Bilansu i
Tarifama, Operiranju, Ljudskim Resursima.
Učenik Agon Abazi je veoma zadovoljan sa radom
i zahvaljuje radno osoblje
ovde, koji su ih doćekali
veoma dobro i za angažovanje koje im je pruženo u
procesu rada.
“Praktični rad u KEDS je
veoma dobro iskustvo
za nas, pošto naučene
lekcije koje smo dobili tokom predavanja u
KEDS Akademiji praktikujemo ne profesionalan
način uz pomoć radnika
KEDS-a. Komuniciranje
sa potrošačima na terenu
i profesionalna bezbednost su dve stvari koje bih
izvršavao veoma dobro u
ovoj profesiji u budućnosti
”, kaže Abazi.
KEDS Akademija se ne
zaustavlja ovde. Ima
mnogo posla da se uradi
na obučavanju ostalih
generacija koje slede, na
njihovoj pripremi i osposobljavanju kako bi konkurisali na tržištu Kosova i van
njega.
Ovo je dodatni motiv za
sve ostale privatne kompanije, da slede primer
KEDS-a, u cilju daljeg unapređenja znanja, koja će
direktno uticati u privrednom razvoju Kosova.
Studenti KEDS Akademije
polazeći na terenu
20
KEDS INFO
Poddistrikt
koji je primer
za ostale
Ove postignute rezultate koordinator
posvećuje poslovnim kolegama, koji su zahvaljujući međusobnoj saradnji i timskom radu
bili uspešni, ali ne zaboravlja da pomene i
saradnju sa potrošačima, koji izvršavaju svoje
obaveze prema KEDS za pružene usluge
Zbog profesionalnih i informativnih razloga krenuli smo
u Poddistriktu Kamenice, pošto smo imali službene
informacije da tamo ima dobrih radnika koji zaslužuju i
više nego da se piše o njihovom izvanrednom učinku.
Pre nego da uđemo u kancelariji koordinatora Snabdevanja u ovom poddistriktu, Kadri Ibrahimi, pred nama
su se pojavili nekoliko radnika, ponosni sa logom KEDS
i osnovnom radnom opremom koju su nosili sa sobom.
Koordinator Ibrahimi nakon srdaćnog dočeka, počeo je
da nas detaljno informiše o razvijenim aktivnostima u
poddistriktu kojim on rukovodi.
odmah ih tretiramo na što korektniji način gde su uglavnom potrošači zadovoljni sa uslugom koju pružamo.
Ove postignute rezultate Ibrahimi posvećuje radnim
kolegama, koji su zahvaljujući međusobnoj saradnji i
timskom radu bili uspešni, ali nije zaboravio da pomene
i saradnju sa potrošačima, koji izvršavaju svoje obaveze
prema KEDS-u za pružene usluge.
Naš rad prirodno je praćen sa problemima i raznim
poteškoćama, kaže on, jer imamo slučajeva kada,
uprkos našem korektnom ponašanju u komuniciranju,
potrošač nam ne dozvoljava pristup i isključenje, uprkos
dugu koji ima. U takvim situacijama, sačinjavamo listu
problematičnih potrošača i sa asistencijom Kosovske
Policije, izvršimo njiovo isključenje Ova radnja nije laka.
Uprkos mnogim poteškoćama, u mnogim slučajevima
smo uspeli da ostvarimo, čak i prevaziđemo predviđene objektive. Ovo je postignuto zahvaljujući neumornom radu, hladnokrvnosti, timskom radu i savesnom pristupu prema potrošačima.
To što nam daje snagu i volju za rad i prevazilaženje
učinka je veoma ljudska saradnja sa kolegama i rukovodećeg osoblja, prirodno i saradnju sa savesnim
potrošačima, koji su srečom večina, završio je Ibrahimi.
Potrošači su zadovoljni prema kompaniji i izražavaju ovo
kada sreću našu ekipu. “Dobro se držite vi u KEDS-u,
samo nastavite, poštovanje!”, kaže nam jedan slučajni
prolaznik. Nisu nedostajali ni prijateljski pozdravi od
ostalih građana, kada smo bili u ovom mestu.
Kadri Ibrahimi, koordinator za
Snabdevanje u Poddistriktu Kamenice
On sa skromnošću kaže da, to što razlikuje ovaj poddistrikt od ostalih je da su ovde komercijalni gubitci aktuelno mali i iznose oko 0,23 odsto, dok u prethodnom
periodu oni su bili oko 2 odsto.
Što se tiče ostvarenja predstavljenih objektiva od
strane rukovodećeg osoblja KEDS, one se svakog
meseca ispunjavaju, čak i nekada se prevaziđu. Tako je
stepen naplate u prethodnom periodu bio 112 odsto,
dok je sada oko 119 odsto. Dakle ova činjenica dokazuje
da se naplata u nastavku povećava.
Dok, nastavlja on, tehnički gubitci su počeli da se
smanjuju i aktuelno su prihvatljivi u odnosu na prethodni period, sve ovo zahvaljujući investicijama koje
se rade po distriktima, što je uticalo na redovnijem i
kvalitetnijem snabdevanju 11.000 potrošača ovog mesta električnom energijom.
Dosta ohrabrujuća činjenica da ovde imamo veoma
malo žalbi od strane potrošača, i one koje imamo,
Blagajna u Kamenici
21
KEDS walks along with
municipalities
KEDS will implement hundreds of projects in the Republic of Kosovo in electricity
distribution network. This information to the mayors of municipalities was given from Ali
Akan, Director for investments and from Director for system operation and maintenance
in KEDS, Avni Alidemaj, after a meeting they had in month July of this year for all energy
problems and issues
Pejë
In the meeting with
mayor of Peja Municipality, Gazmend Muhaxheri,
representatives of KEDS
discussed for deepening the cooperation with
this municipality. Since
such meeting was held
also earlier, both parties
discussed for achieving
the objectives submitted
in previous meeting and
taking responsibilities for
the future. Satisfied with
cooperation so far they
discussed for realization
of projects for following
period.
On this occasion the KEDS
party informed mayor of
municipality for projects
that will be realized in this
area, like example the
renovation of low voltage,
replacing the wooden
poles with concrete poles,
erection of twisted cables
and similar.
“From 13 projects we are
developing in municipality
of Peja, only for one project we didn’t receive per-
mit, meanwhile the priority
will be given to overhead
line of Grykës së Rugovës,
but also to many other
projects for which is required legal infrastructure
from the municipality side”
says Ali Akan, Director for
investments in KEDS.
Mayor Muhaxheri, after thanking the representatives of KEDS for
cooperation and regular
supply with electricity,
he requested intensifying of mutual activities. “I
request that KEDS is fo-
cused more in increasing
the energy capacities in
industrial zone of city and
in the region of Rugovës,
because there is expected
the further development
of tourism. You have our
generous support, especially when it comes to
investments”, said Muhaxheri.
From this meeting came
the message that both
sides are interested in a
sincere cooperation, fruitful and beneficial to the
citizens of this area.
Meeting of KEDS representatives with mayor of Peja municipality, Gazmend Muhaxheri
22
KEDS INFO
Prishtinë
As a part of meetings with
municipalities, representatives of KEDS had one
meeting with Director of
Local Infrastructure in
Prishtina Municipality. Mr.
Hysen Durmishi, thanked
representatives of KEDS
and said that he is interested for good cooperation and not to face obstacles by any party during
the realization of projects.
One of request from
municipality was also the
dislocation of high voltage cable lines in some
neighborhoods, so that
municipality can perform
the planned works and
not to have blocking of
works and also to replace
the wooden poles with
concrete poles.
As more sensitive zone is
mentioned part of Matit,
where municipality has
planned the construction
of public illumination, but
since in that part KEDS
has one overhead line
LP 10 kV which presents
obstacle for this project
of municipality. Other
request was that in some
parts of the city, where
municipality was fixing
some roads, KEDS should
help in dislocation of
poles. In some parts of the
city the municipality with
own budget has prepared
one project for replacement of wooden poles
with concrete poles, and
they requested permit
from KEDS to complete
this work.
“In the future we will have
all projects planned and
will send also to you with
purpose of coordinating
the works and time deadlines”, said Durmishi.
“We have one Master Project, where are
planned investments for
the next five years and
municipality will be informed in advance so that
in the future we will not
have property problems.
We are here to be active
part of society and this we
are proving every day”,
said Alidemaj.
The meeting was very
fruitful and the staff of the
Department of Infrastructure in the Municipality
of Prishtina is open for
cooperation and pledged
commitment to overcoming the problem of
permission.
Meeting with Director of Local Infrastructure in municipality of Prishtina
Prizren
With mayor of municipality, Ramadan Muja, we
discussed for problems
that this municipality has
and projects that KEDS
have done and plans to do
this year.
“For this year we foreseen
13 projects and we are
waiting for permit from
municipality. Priority will
be repair of low voltage
network, while project for
dislocation of meters is
not done only in municipality of Prizreni, but in all
other municipalities. Concerning the installation of
meters and cables, safety
will be in maximum”, said
Ali Akan.
Representatives of KEDS
informed the mayor of
municipality about the
project for cutting branches under the KEDS lines,
about Master Plan, and
also expressed readiness
to cooperate with municipality in joint projects.
Mayor Muja was little
skeptical about the project
of relocation of meters
in poles and he said that
this is spoiling the beauty of the city and pose a
danger to pedestrians. He
also had complaints for
frequent interruption of
electricity. He requested
professional help from
KEDS, especially for
projects of construction
and extension of roads for
dislocation of electricity
poles, for regulation of in-
frastructure in municipality. Mayor promised that
in next days the director
for urbanism of this municipality will analyze all
these requests and will be
engaged in maximum for
finding the solution to perform the planned works.
“We are obliged to cooperate with KEDS and to do
everything within our possibilities so that population
have a better supply with
electricity”, said Muja.
23
During the meeting with mayor of Prizreni Municipality, Ramadan Muja
Mitrovicë
To listen the concerns
and worries about energy
situation in municipality of
Mitrovica it was held the
next meeting between
Mayor Agim Bahtiri and
representatives from
KEDS, Ali Akan and Avni
Alidemaj. On this occasion, Bahtiri expressed
readiness for cooperation
and jointly finance various
projects. He mentioned
as more sensitive zone
the part of five villages in
northern part of Mitrovica.
Here is the problem the
voltage drop and requested to be done something
for improving this situation, while he pledged
that personally will be
engaged for increasing
the collection level, meanwhile for social cases will
help also municipality. He
spoke for business parks
which will start to be constructed in Mitrovica, and
before starting the works
will inform KEDS about
energy infrastructure. Also
he committed that debts
of budgetary customers
in District of Mitrovica will
be paid and expressed
readiness for support and
cooperation at any time
and for every issue that
has to do with KEDS.
Party from KEDS informed
Meeting with mayor of Mitrovica municipality, Agim Bahtiri
the mayor for investments
made, and also for those
ongoing, for project of
cutting branches under
our lines, about Master
Plan, about maintenance
plan, and also the readiness for cooperating with
municipality.
“Concerning the part of
villages in northern part
inhabited with Albanians, after completion of
project, we will discuss
together with municipality
for possibility of support in
this part. From 10 projects
we are developing in Municipality of Mitrovica, for
three substation SS 10/0.4
kV we didn’t receive permit”, said Alidemaj. For this
Mayor promised that personally will be interested
so that as fast as possible
are issued permits for
starting the work.
“If KEDS possesses all
required documentation,
inside 24 hours you will
have permit from municipality and work will start
immediately”, said mayor
Bahtiri.
From this meeting was
seen that mayor of Mitrovica Municipality was
open for cooperation and
promised engagement
to overcome the problems about providing the
permits to implement
planned projects.
Trainings according to
international standards
In order to exchange
experiences and information about work process,
Sadik Latifaj and Armend
Ymeri, KEDS responsible
engineers have been in
working visit - training in
sister company “UEDAS”.
In one week visit to Bursa
of Turkey they were at the
end of June this year.
For this trip they said that
initially visited directory
of this company, where
managers of maintenance
and breakdowns, Ms. Sinem Turkmen and Mr. Erkan Sevin., informed them
about their organizational
chart. Then visited several
districts where they were
informed about the process of work in maintenance and breakdowns
sectors.
During this journey, Ymer
and Latifaj visited the
call center and they were
informed closely about
the operating system on
the flow of information
from the customer up to
regulation of defects.
Also during the stay in
Bursan in Turkey they
have visited teams in
terrain from maintenance
and breakdowns sectors
and on this occasion
closely they saw the
method of work, equipment for work and safety
equipment and also the
safety itself at work.
Simultaneously, they also
visited the company’s
main warehouse, where
the warehouse manager
closely informed about
materials and their specifications.
“This visit to Turkey has
been fruitful because we
gained experiences that
will serve us as the experience about implementa-
tion of the new scheme in
departments for maintenance and failures in
KEDS” unanimously say
Latifaj and Ymeri.
Training in KEDS is
already a very good
practice, through which
is aimed training of staff
at specific professional
fields, especially in the
field of safety at work, of
course by fulfilling the
requirements according
to international norms and
standards
KEDS in continuation invests also in training in the
aspect of safety at work,
professional trainings,
programs for economical
development, etc, where
are foreseen also the
fields and in which institutions is done the training of our workers, says
Valbona Kadrijaj, director
of Human Resources. The
purpose of this training
is the perfection of our
workers in various fields.
Trainers of our company
previously trained professionally; do training of
management staff and
other employees, consistently. The trainings are
mainly done during the
weekend, in order not to
be impeded normal work
of employees during regular working days.
“These trainings are mainly done in the premises
of KEDS, but when the
need arises, they can also
be carried outside KEDS,
elsewhere in Kosovo,
but in special cases also
abroad, as was the recent
case of our two engineers
who were in Turkey”, says
Kadrijaj.
Engineers of KEDS during training in Turkey
25
Lady who wins
battles for energy
In KEDS she is known as
iron lady. Like she does
every complex work trusted to her. There are many
years that Nermin Arapi,
Director of Department for
Energy Balance and Trading, works in transactions
of electricity with the only
mission to ensure for population of Kosovo much
abundant and cheaper
electricity. With her team
everyday follows the prices of electricity in main
European stocks. “we use
the access in platform
of trading through company Brokere Tradition
Financial Services (TFS).
Thanks to that we have
movement of prices.
Even when we purchase
energy we follow every
second, especially prices
of region”, says Mrs. Arapi.
But transaction of energy
and supply of customers
when local production
doesn’t cover the demand
it is not at all easy. This is
because of fact that Kosovo has around 97 percent
of electricity generation
based in thermo energy,
source which is linear,
while demand is with fluctuation inside 24 hours.
Comparison between
the peak of demand and
the lowest which is after
midnight it has double
difference. Mrs. Arapi
with her team has found
26
solution also for this issue.
“Contracts for purchasing
electricity we make them
with flexibility plus-minus 50 percent”, explains
Mrs. Arapi. The team that
she manages very often
has achieved to do the
impossible by providing
energy even when energy
was missing almost fully
in the region. Most difficult situations are when
there is required additional energy because of
unexpected reduction of
production, during time
when demand in region
is high. KEDS thanks to
her maximum efforts and
the team has achieved to
ensure electricity also under these circumstances,
even in shortest possible
deadlines.The key to this
success comes from the
long list of partners with
which KEDS has agreements. “We have agreements with 29 companies
that deal with electricity
transactions”, says Mrs.
Arapi. But this didn’t stop
her to extend this list so
that customers can benefit much more. “There
are also three companies
in process of making the
agreements”, she adds.
Based on rules from
Energy Regulatory Office
(ERO), companies must be
licensed for transactions.
“Companies that deliver
electricity in border must
be licensed either in
Kosovo or in their country
or must be signatory of
the Treaty of Athens. For
the electricity which is
traded inside Kosovo they
must be licensed from
Energy Regulatory Office”,
explains Mrs. Arapi.
Currently Kosova during
one year consumes above
5 million megawatts of
electricity. Around 15
percent of that is imported, while the other part
comes from local production.
All these challenges make
Mrs. Arapi without doubts
most successful woman
in KEDS.
Ms. Nermin Arapi with staff following electricity price in
European exchange market
KEDS INFO
Nermin Arapi with his team when they purchase electricity every second
they follow prices in largest European stocks markets. Thanks to this and
agreements with 29 companies that trade electricity the citizens of Kosovo had manifolds benefits
Behije Ahmeti, Albina Mekuli,
manager for trading
energy
expert for trading
“All those who know her, I
believe that they share my
opinion. First I would like
to emphasize that she is a
lady that is characterized
by high human traits and
with its spirit brings more
positivity in our work. The
nearest, the lady with
outstanding professionalism, made that we feel as
a family, united in facing
the challenges of work,
we support each other
on permanently, and we
approach the work with
a special seriousness but
also with a lot of pleasure.
Personally I think that
she can serve as a model
to everyone as tireless
manager that challenges
problems to give you the
best solution.”.
“My experience with Ms.
Nermin is simply wonderful. I like the newest in
the Department of Energy
Balance and Marketing; I
had the good fortune and
opportunity to learn not
only from Ms. Nermin, but
also by the entire staff of
Balance. I never deprived
of information and their
teachings, and have never
been left out
Since the first day of work
in this department, while
drinking morning coffee, I
realized that this was not
the morning coffee but
it was meeting of staff
about daily works and
that in fact I am already
working. Ms. Nermin they
way how she organizes
the work, how she has
managed the most stressful situations makes me
adore her and hope that
her experience I inherit
and transmit to new generations, as she has done
with me”.
27
Expanded network in Vaganicë
KEDS has installed new substation, erected underground cables of 350 meters
in 10 kV voltage and more than 3.5 km of low voltage in overhead line of Vaganicës in Mitrovica by improving services for hundreds of customers
Jusuf Topxhiu coordinator in Mitrovica District
28
Hundreds of customers in Vaganicë
have more qualitative electricity. This
was achieved thanks to investments
done in this suburb of Mitrovica by
KEDS. Company in this part of Kosovo
has increased the capacities of overhead line by erecting underground
cables of voltage 10 kilovolts more than
350 meters, while lines of low voltage
erected in this part from this project are
more than 3 kilometers in length. “In
parallel with extension of network was
installed one substation 10(20)/0.4 kV
with power 630 kVA”, said Bujar Arifi,
project manager in department for implementation of projects. According to
Arifi, in this project KEDS has invested
around 100 thousand euro. “This investment was done with purpose to reinforce the 0.4 kV network and increase
the capacity of supply with electricity
for residents of the mentioned neighborhood”, added Arifi.
The situation inherited by KEDS has not
been good at all before this investment. Customers remained without
electricity, especially when the weather
was bad. “We had big problems with
interruptions and unstable voltage,
where the bottlenecks were created.
We continuously had to intervene so
that customers get supplied with electricity, “ says Jusuf Topxhiu, coordinator
of the District of Mitrovica. The situation
has now changed for the better.
With installation of new equipment –
extension and reinforcement of voltage
network the network condition is much
more stable”, added Topxhiu. A lot of
satisfaction expressed also customers. Now supply to them is very stable,
while they are not reluctant to thank
KEDS for investments done in improvement of network and directly to the
services that they benefit.
This investment is part of investments
foreseen by company in amount of
110 million euro in next five years and
amount of more than 300 million euro
in 15 years period.
KEDS INFO
Vitomirica with
new energy
In Vitomirica of Peja after
replacement of electricity poles and
dislocation of meters is stabilized the
voltage, increased the safety of supply
with electricity, and commercial losses
have decreased almost threefold
Namik Bajraktari, Manager of Network in Peja District
Kujtim Gruda for several months is developing freely
his business for processing the honey. This after KEDS
in substation in Vitomiricë of Peja, where he is connected, has performed the replacement of poles and
displacement of meters in poles. “Now electricity is
stable. There is no risk of electricity interruptions, or
even worse, fluctuation of voltage”, says Gruda. He has
strong reason when he mentions voltage. “Before few
years the voltage fluctuation has burned all the wires in
new kitchen. For little I saved the new house to become
in ashes”, says Gruda, who has the house nearby. “Now
I don’t have any problem. Everything has been normalized and I am very satisfied with this”, adds Gruda.
Condition of network was not at all good in that part.
“We had frequent interruptions as consequence of old
network, especially in severe atmospheric conditions.
Now this problem has been avoided”, says Namik Bajraktari, Manager of Network in District of Peja. Except
this also voltage has been stabilized, and because
of old network and overloads the voltage was very
low. Now it is 220 volt, while benefits have also KEDS,
since the losses decreased considerably. “Commercial
losses it can be said they are threefold lower. They
have dropped from earlier 42 percent now in around 15
percent. So the project is successful”, adds Bajraktari.
Displacement of meters in poles was proven successful
also in other two points in this district, by decreasing
commercial losses and stabilizing voltage.
Completed investments in Vaganicë and two other
locations in Peja are done in parallel with same investments, so with displacement of meters in electricity
poles and also in 30 other substations throughout
Kosova, in all districts of company. There is huge benefit
in all of them. So customers benefit with more quality
services while in each one of them have decreased
considerably the losses.
Installation of meters in metallic cabinets in electricity
poles has started as pilot project last year in sub district
of Drenasi. In village Orllat of Drenasit the commercial
losses have dropped from 70 % to 5 %.
In parallel the pilot project was developed also in village Zabel i Ulët in the same sub district and the results
were very good.
29
Participants of KEDS Academy
begin practical work
Fifty candidates of first
generation of KEDS
Academy are feeling very
well in their new places
of work. After passing
the test for evaluation
of knowledge obtained,
where majority received
highest grade (A) and
receiving graduation
certificates, to them was
offered the possibility of
practitioner (intern) status
in company. On 15 July
they started the work here
and signed three months
contract. So the whole
efforts and intensive three
months work was paid
off. Interns are distributed in all departments of
KEDS, where with support
and experience of their
colleagues are inured and
going very well.
Part of students are
working mainly in Network, Service for Analyzes
and Performance, Energy
Balance and Tariffs, Operation, Human Resources,
etc.
Students of KEDS Academy
starting to go in terrain
30
“Practical work we are
having in Department for
Balance and Trading of
Energy. For us this experience is more differently.
Work with a timetable has
led to the creation of new
habit and rule. We feel
very well in this ambient.
The whole staff is remarkable and very close
and every time ready to
support us in working
process. We started on
date 15 July but during
this time we achieved to
benefit and learn how the
works are done here, how
is done the transaction of
energy and other procedures,” says Alketa Sahiti,
practicing from the group
of students.
Pupils are mainly working
in Department for Customer Services where
they are engaged in disconnections, reading and
other services.
While other part the students are working mainly
in Network in Service
for Analyzes and Performance, Energy Balance
and Tariffs, Operation,
Human Resources.
Pupil Agon Abazi is very
satisfied with work and
thanks the working staff
here which has welcomed
him very nicely and for
engagement made in the
working process.
“Practical work in KEDS
is very good experience
for us, since lessons that
we took during lectures
in KEDS Academy we are
practicing in professional
way with the support of
KEDS workers. Communication with customers in
terrain and professional
safety at work are two issues that I would practice
very well in this profession
in the future”, says Abazi.
KEDS Academy doesn’t
stop here. There is more
work to be done in training the new generations
which will come after,
for their preparation and
training to compete in
Kosovo market and outside.
This is additional motivation for all other private
companies, to follow
the example of KEDS,
with purpose to further
advance the knowledge,
which will influence directly in the economical
development of Kosovo.
KEDS INFO
Sub-district
which is
envied by all
These achieved results the coordinator dedicates to his work colleagues, which thanks
to mutual cooperation and team work succeeded, but he didn’t forget to mention also
cooperation with customers, who fulfill their
obligations towards KEDS for offered services
For professional and informative reason we went to
subdistrict of Kamenica, because we had official information that there are good workers that deserve even
more to write for their excellent performance.
Before we entered in the office of supply coordinator in
this subdistrict, Kadri Ibrahimi, in front of us appeared
few silent workers, but proud with those KEDS logos
and elementary work equipment that they carried
themselves.
Coordinator Ibrahimi after warm welcome for us, started to inform us in details for activities developed in
subdistrict he manages.
He with modesty says what distinguishes this subdistrict from others is that here commercial losses actually
are small and they are around 0,23 percent, while in
previous period they were around 2 percent.
These achieved results Ibrahimi dedicates to colleagues at work, which thanks to mutual cooperation
and team work succeeded, but he didn’t forget to mention also cooperation with customers, who fulfill their
obligations towards KEDS for offered services.
Our work naturally is followed with various problems
and difficulties, he says, because we have cases when
despite out correct behavior in communication, customer in no way he doesn’t allow access and to disconnect him despite the debt he has. In such cases we
compile list of problematic customers and with assistance of Kosovo Police we perform their disconnection.
This action is not easy.
Despite these many difficulties in majority of cases
we achieved to realize even to exceed the foreseen
objectives. This was achieved thanks to tireless work,
cold blood, team work and conscious approach toward
customers.
What gives us force and will for work and surpassing
of performance is very human cooperation with colleagues and managing staff, naturally also cooperation
with conscious customers which luckily are majority,
ends Ibrahimi.
Customers are sympathetic toward company and they
express this also when they meet out team. “Aaaa, you
are keeping well KEDS, continue like this, respect!”
told us one bystander. We didn’t miss sympathetic
greetings also from other citizens whenever we went in
these areas.
Kadri Ibrahimi, coordinator of Supply in
sub-district of Kamenica
Cash Office in Kamenica
Concerning the realization of objectives established
from managing staff of KEDS, they are fulfilled every
month, even sometimes they are exceeded. Thus the
collection level in previous period was 112 percent,
while now it is around 119 percent. So this fact proves
that collection is increasing in continuity.
Meanwhile he continues also technical losses have
started decreasing and actually are acceptable, compared with previous period and this is thanks to initiation of investments that are done in districts, and this
influenced in more regular and more quality supply of
electricity for 11.000 customers in this area.
It is very encouraging the fact that here we have very
little complaints from customers and those that we
have we treat them immediately in most correct method where mainly customers are satisfied with services
we offer.
31
Download

faqe 6 faqe 10 faqe 2 faqe