Babiþko Boncuk Yýlmaz
(Yýlmaz Dursun) Vefat etti
Özellikle Çorumspor camiasý tarafýndan 'Babiþko ve Boncuk Yýlmaz' lakaplarý ile bilinen Yýlmaz Dursun ( 80 ) 23 Ocak 2014 tarihinde geçirdiði
beyin rahatsýzlýðý sonucunda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesine kaldýrýlmýþtý. Yaklaþýk
4 aydýr Nuroloji Bölümü yoðun bakým bölümünde
tedavi görmekte iken dün yaþamýný yitiren Yýlmaz
Dursun Bugün defnedilecek. Tek Yýldýz Gazetesi
olarak merhuma Allah dan Rahmet, ailesine ve sevenlerine baþ saðlýðý dileriz.
TEK YILDIZ GAZETESÝ
ÞAMLIOÐLU
Kuyumculuk
Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic.
Hayri & Onur ÞAMLI
Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
Kandiliniz
Mübaret olsun
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Tel
Þube
Tel
: 225 20 25 (5 Hat) Çorum
: Nuruosmaniye Cad.
Çuhacý han 10/13 Ýstanbul
: 0 (212) 527 68 27
40 KURUÞ
OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 2014 yýlý teklif çaðrýsý sonuçlarýna yer verildi.
KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için
Amasya'dan 34, Çorum'dan 43,
Samsun'dan 96 ve Tokat'tan 22 adet
proje olmak üzere toplam 195 adet
proje baþvurusundan toplam 77 tanesinin 65 puan ve üzerinde puan
alarak asýl listede yer aldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "KOBÝ
programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam bütçesi 57 milyon 345 bin 767 TL iken AYFA
S
Ajansýmýzdan talep edilen 14’TE
destek miktarý toplam 26
milyon 587 bin 295 TL
olmuþtur.
Nurullah
Çakýr
Yakup
Canbolat
Ýrfan Balkanlýoðlu
Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya,
Canbolat Hakkari'ye atandý
Vali atamalarý hakkýnda karar
Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il
valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi
merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim
Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup
Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan
Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Ço- SAYFEA
5’T
rum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý.
"Kandil gecesini gönül
uyanýklýðý ile ihya edelim"
TSO mayýs ayý
toplantýsý gerçekleþti
Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs
ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.Dün
gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen
maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere
Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý
diliyorum' dedi.TSO Meclis Üyesi Fikret
Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi. SAYFA 7’DE
Karadeniz Kalkýnma Kurultayý
Çorum'da yapýlacak
Karadeniz'in Özelliklerini
Koruma Derneði 6. Karadeniz
Kalkýnma Kurultayýný Çorum'da
yapacak. 31 Ekim'de gerçekleþtirilecek
olan kurultay öncesinde Karadeniz'in
Özelliklerini Koruma Derneði Baþkaný
Murat Karayalçýn, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu'nu ziyaret etti.
SAYFA 11’DE
Emniyetten
öðrencilere
Çanakkale jesti!
Ýl Emniyet Müdürlüðü
Toplum Destekli Polislik Þube
Müdürlüðü tarafýndan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin
Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve
Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda yüYFA
rütülen "Gelecek Ço- S1A2’DE
cuklarla Þekillenecek
Projesi" çerçevesinde
öðrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn
açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý
Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr
bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26
Mayýs Pazartesi gününe baðlayan ge-
cede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk
"Çok mukaddes pek feyizli
ve bereketli bir geceye,
mübarek Ýsra ve Miraç SAYFAA
0’D
kandiline tekrar kavuþ- 1
manýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi.
Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý
SAYFA 2’DE
Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar
asansör tamiri yapamaz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl
Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp 18.11.2008 tarih ve 27058 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin
yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre...
A
SAYF
3’TE
Afrikalý rektörlerden Uslu'ya ziyaret
SAYFA 12’DE
Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý
Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý.
Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara
Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaFA
þayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde SA’YDA
6
yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn
ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca...
TEK
YILDIZ
2
HABER
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Tüm Ýslam aleminin
ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek
Miraç Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile
Olmasýný Dileriz
:
:
:
:
:
:
03:18
05:10
12:44
16:39
20:06
21:48
24.05.2014
5. Ay, 31 Gün,
21. Hafta
Güzel ahlâk, Allahü teâlânýn
takdirine râzý olmaktýr.
Ebû Osman Maðribî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
ACI HABERÝMÝZ
Soma'da maden ocaðý çöktü
Orda analarýn belini büktü
Ýkiyüz kiþi canýndan geçti
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
ANOTALÝA TURÝZM
Bu nasýl felaket bu nasýl düzen
Girizu patlamýþ yýkmýþ sað kalaný
Bakanlar toplanmýþ oraya hemen
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar
Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz
Ýþçilerde yer altýnda çalýþýr
Gelmiþ ana baba orada aðlamýþlar
Yaralýlar hastaneye tanýþýnýr
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
Maden ocaðýnda eceli gelmiþ
Üç yüz kiþi orada ölmüþ
Ailesi orada aðlayýp kalmýþ
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No:5 / B Çorum Tel: 0364 225 07 75 - 76 - 77
Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýnnovasyon Projesi kapsamýnda Çorum
Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin gönderdiði projelerden 4'ü ön deðerlendirmeyi geçerek finale kaldý.
Bu projelerde danýþman öðretmen Gülhan Eþkil rehberliðinde Çorum
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden Hasan Hüseyin Küçükahýskalý,
Abdullah Ortakaya, Aliye Atakcan, Þeyda Darbaþ, Kadriye Gül Dalyan,
Aslýhan Akbolat, Furkan Keleþ, Mustafa Uður Balyuz görev aldýlar.
Finale kalan projeler 4 Haziran 2014 tarihinde Tokat Cumhuriyet
Meydaný Alaný'nda "Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý" nda
yapýlacak olan deðerlendirmeye katýlacaklar.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla 2012 yýlýnda TR83 Bölgesi Ýnovasyon
Stratejisi Eylem Planý'ný hazýrladý. Hazýrlanan bu plan çerçevesinde düzenlenecek etkinliðin ana temasý "toplumsal hayata yenilik" olarak belirlendi.
Bu ana temaya uygun olarak aþaðýdaki konular öncelikli olarak deðerlendirildi:
"Saðlýklý toplumsal yaþam, temiz çevre ve enerji verimliliði, dezavantajlý
gruplarýn toplumsal hayata katýlýmý, þehir yönetiminde yenilikçi yaklaþýmlar,
toplumsal hayatý kolaylaþtýrýcý teknoloji kullanýmý"
Yarýþmaya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ortaokul ve liselerde öðrenim gören öðrenciler katýldý.
Haber Servisi
Altýkardeþ Tic.
TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN
VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
KUTLAR HAYIRLARA
VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ
Bahattin - Mahmut - Ömer
Altýkardeþ
Rýza Koçak
Dedesli Türkmenleri þenliði yarýn
Hakkýn emri böyle geride kalmaz
Nasibin kesilir geride gelmez
Umduðun çarede yerini bulmaz
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma
özelliðini taþýyan ve bu yýl 14. yapýlacak olan
Dedesli Ovasý Türkmen Þenlikleri'de Türk Halk
Müziði'nin güçlü seslerinden Tülay Maciran
sahne alacak.
Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile
merkezi Ankara'da bulunan Dedesli Ovasý Bizim
Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 14. düzenlenecek
olan Dedesli Türkmen Þenlikleri yarýn yapýlacak.
Çorum'da Dedesli Türkmen aþiretine baðlý 12
tane Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði
tarafýndan organize edilen þenliðe her yýl on
bini aþkýn vatandaþ katýlýyor.
Þenliklerde bölgeye özgü oyunlar da
yeniden canlanacak. Köse Gezdirme, Deve
Çekme, Kýz Kaçýrma, Atla Gelin Getirme ve
Taký töreni gibi binlerce yýllýk geleneklerin
yeniden canlandýrýldýðý þenlikler hakkýnda
bilgi veren Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri
Ölenlere rahmet kalana saðlýk
Hükümet yardým eder verir aylýk
Allah'tan isterim sakata saðlýk
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
Dernek Baþkanlarý Mehmet Ali Yýldýrým ve Yüksel
Altunkeser, þenliklerin için tüm hazýrlýklarýn
tamamlandýðýný bildirdiler.
Öte yandan kene gibi haþerelere karþý tüm
þenilik alanýnýn 2 kez ilaçlandýðýný kaydeden
Yýldýrým ve Altunkeser, doðal ortamda vatandaþlarýn rahat etmeleri için her türlü önleminde
alýndýðýný, ayrýca aracý olmayanlar içinde 06.00 ile
10.00 saatlerini arasýnda Yeþil Fýrýn önünden þenlik alanýna otobüslerin kaldýrýlacaðýný açýkladýlar.
Haber Servisi
HAVA DURUMU
LEVENTLER
Kuyumcu Atölyesi
Ercan & Ergün
ÇAKMAK
Kandiliniz
Mübarek
olsun
Tamiratý
*Altýn Gümüþ
eri
üþ Taký Çeþitl
*Fantazi Güm
k Tamiri
*Metal Gözlü
Cep: 0536 279 53 89 - 0535 475 82 95
Tel: 0364 213 80 41
Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: 14 Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2791 24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Kocak der ki çok acýdým bu iþe
Bakmaz olmuþ orda kardeþ kardeþe
Kul olanýn gelir böyle baþýna
Yanar yüreðimiz hep ona yanar
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi
SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,091
2,849
STERLiN 3,521
JPY YENi 0,205
2,092
2,850
3,522
0,206
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÖZHABOÐLU ECZANESÝ
TEL: 224 58 31
EÐÝTÝM ECZANESÝ
TEL: 226 79 64
MACÝTOÐLU ECZANESÝ
TEL: 221 44 08
BÝLGE ECZANESÝ
TEL: 212 05 55
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
HABER
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
3
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini
Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
KARATAÞLAR OTOMOTÝV
Ankara Yolu 3. Km
TEL: (364) 235 02 87
Tüm Çorumlu
Hemþehrilerimizin Mübarek
Tüm Çorumlu
Hemþehrilerimizin Mübarek
Kandilini
Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
Celal Onay
Zekeriya YURTTAÞ
Mavi Marmara maðdurlarýndan
"Ýsrail'e özel kanun" iddalarýna tepki!
Hizmet Yeterlilik
Belgesi olmayanlar asansör
tamiri yapamaz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp 18.11.2008 tarih ve 27058
sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre, "Asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibariyle ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir
kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolü, yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idare tarafýndan, A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr" hükmünün olduðunu hatýrlatan Ocak,
"Söz konusu yönetmelik çerçevesinde denetlenen asansörlerden, can ve mal güvenliði
açýsýndan yüksek risk taþýyan ve en kýsa sürede giderilmesi gereken uygunsuzluklar tespit edilen asansörlere kýrmýzý renkli bilgi etiketi yapýþtýrýlmakta ve bu uygunsuzluklarýn
en kýsa sürede giderilmesi istenmektedir.
Asansör Tamir Bakým ve Servis Hizmeti vermek üzere TSE HYB (Hizmet Yeterlilik
Belgesi) sahibi iþletmeleri, Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin Bakýmýn kapsamý
baþlýklý 7. Maddesinde; "Asansör bakýmý olarak, yaðlama ve temizlemeyi, kontrolleri,
kurtarma çalýþmalarýný, ayarlama iþlemlerini, kullanýma ve yýpranmaya baðlý olarak
meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileþen onarýmý veya
deðiþtirilmesini yapar. Yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik
aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapamaz."denilmektedir.
Kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan, ya da uygunsuz bulunan asansörlerin, uygunsuzluklarýnýn giderilmesi amacýyla, asansör montajýna yetkili olmayan (onaylanmýþ kuruluþ sertifikasý bulunmayan) ve TSE Belgelendirme Müdürlüðünden alýnan HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ile asansör montajý yapan iþletmelerin olduðu duyumu alýnmaktadýr.
Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin yukarýda açýklanan hükmüne raðmen, yetkisiz yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini,
kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi
herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapan iþletmeler ile bu iþletmelere onarým veya montaj iþi yaptýran apartman ve bina yöneticileri, ya
da yetkililer hakkýnda Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda idari para
cezasý uygulanacaktýr. Asansör Aylýk Bakým ve Servis Hizmeti veren iþletmeler ile
apartman ve bina yöneticilerinin bilgisine sunulur" dedi. Yasin YÜCEL
Mavi Marmara katýlýmcýsý Selim Özkabakçý
ve diðer Mavi Marmara maðdurlarý, Ýsrail'le ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýna tepki gösterdiler.
Maðdur aileler ve avukatlarý Çaðlayan'daki
Ýstanbul Adliyesi'nde devam eden Mavi Marmara davasýnda yargýlanan Ýsrailliler ile ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýný eleþtirdi. Mavi Marmara maðdur avukatlarý adýna açýklama yapan Avukat Uður Yýldýrým,
Mavi Marmara saldýrýsý maðdurlarýnýn onayý olmaksýzýn, Ýsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti arasýnda yapýlacak bir uluslararasý sözleþmenin tüm hukuki süreçleri sonlandýracaðý
þeklinde, konularýn gündeme getirildiðini söyledi.
Yýldýrým, "Mavi Marmara bir kamu davasý olduðundan mahkemece bir hüküm verilmediði
müddetçe sonlandýrýlamaz. Kamuoyunda yer
verilen bu davanýn devletlerarasý bir anlaþma ile
sonlandýrýlacaðý ve failler hakkýnda yeni davalarýn açýlmasýnýn engelleneceði iddiasý da tama-
men hukuki bilgiden uzak iddialardýr. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Mavi Marmara saldýrýsý faillerinin sorumsuzluðunu içeren bir anlaþmayý Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne getir-
mesi ve onaylamasý, baþta yargý baðýmsýzlýðý olmak üzere hukukun genel ilkelerine ve anayasa
ile koruma altýna alýnmýþ temel hak ve özgürlüklere vurulmuþ bir darbe niteliði taþýr. Canlý
yayýnda, tüm dünyanýn gözleri önünde yapýlan
bir katliamýn faillerine yönelik bir özel af kanunu çýkarýlmasý, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir
kara leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandý.
Yasalarýn hangi amaçlarla çýkarýlacaðýnýn
Anayasa'da belirtildiðini hatýrlatan Yýldýrým,
þöyle devam etti: "Baþka amaçlara ulaþmak için
yasal düzenleme yapmak, yasayý amaç unsuru
bakýmýndan sakatlar, anayasal anlamda yetki
saptýrmasýna neden olur. Dolayýsýyla devletlerarasýndaki uluslararasý teamül gereði, birtakým siyasi amaçlar çerçevesinde yapýlan görüþmelerle
alýnan kararlar neticesinde bir yasa çýkararak
özel af niteliði taþýyan bir düzenleme yapmak,
yargý baðýmsýzlýðý ilkesine ve Anayasa'ya açýk
aykýrýlýk teþkil eder. Türk hukuk tarihine böyle
bir kara lekenin sürülmemesi için ilgilileri uyarýrýz." Bahadýr YÜCEL
Otobüslerin aküleri çalýndý
Sungurlu Belediyesine ait özel halk otobüslerinin aküleri çalýndý.
Daðhan Taþýmacýlýk tarafýndan yürütülen
þehir içi toplu ulaþýmda kullanýlan otobüslerinin park edildiði Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi yanýnda, gece kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan aküleri çalýndý.
Sabah servis için olay yerine gelen þoförler 3 otobüsün aküsünün çalýndýðýný, birinin-
de aküsünün söküldüðünü ama götürülmediðini gördüler.
Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptý.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarý ve mobese kameralarýndan
hýrsýzlarý yakalamaya çalýþýyor. Diðer taraftan otobüslerin akülerinin
çalýnmasý nedeniyle sabah okul ve iþ yerlerine gidecek vatandaþlar
maðdur oldu. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
4
"HEMÞERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM
ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN
DÝLERÝM."
DR. CAHÝT BAÐCI
ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ
YILPEN PLASTÝK
Sadýk Yýldýrým
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum
TEL: 0 364 254 92 16
Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin
Miraç Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz
fotoðraf çekinmesi kýsaca onlarla hem hal olmasý takdire þayandýr. (bu anlatýlanlar sakýn
yaðcýlýk olarak algýlanmasýn çünkü benim böyle bir âdetim yok. Artýlarý da eksileri de yazabilen, konuþabilen biriyim)
ENGELLÝ ÖÐRENCÝ
Fatma Baþköy Haným, girdiði her sýnýfta öðZÝYARETLERÝ GÖZLEMÝ rencilerin ilgisiyle, sevinç çýðlýklarýyla karþýlandý. Dikkatimi çeken bir hususta haným efendinin çoðu öðrencileri önceden tanýyor olmasýydý. ''Minel kalbi ilel kalbi revzene - kalpten kalMilli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
be yol gider'' sýrrýnca gönülden gelen gönü[email protected]
de, dilden yapmacýk dökülenler sýralarda kalýr.
Önceki gün sayýn valimizin eþleri Fatma Baþköy 'Hayat tomurcuklarýný, ümit yaðmurlarý ýslatýr / yýlHaným Efendi, Kale özel uygulama okulu ile Zübey- lar gelip geçince hatýralar yaþatýr' misali yýllar geçse
de haným özel eðitim iþ uygulama merkezi, Ýþitme de, isimler unutulsa da acý tatlý anýlar kalýr. Çocukengelliler okulu ve Ýþ okulunu ziyaret etiler. Bende lar dinlemese de torunlara itina ile anlatýlýr.
þube müdürümüz cengiz Kýlýnç Beyle beraber yapýBu okullarý bende çok önemsemekteyim. Ýmkânlan ziyarete eþlik ettim. Ziyarette ayrýca Eðitime lar oranýnda zaman zaman ziyaret ederek deprem,
muhtaç zihinsel ve spastik engelli çocuklarý koruma yangýn, kazalardan korunma hususlarýnda basit bilderneði baþkaný Neslihan Hüsülüoðullarý'da bulun- gilendirme ve uygulamalý tatbikatlar yapýyoruz. Didu. Ýki günde yapýlan dört okul ziyareti 7-8 saat sür- ðer okullarda yapýlan çalýþmalarýn % 90 faydalý oldü. Biz yazarçizerler için bu tür etkinlikleri gözlem- duðunu görünce mutlu olursunuz ama buralarda %
lemek çok önemlidir.
20 diliminde bile iþe yaradýðýnýzý anlarsanýz tabiri
Çünkü buralarda göreceðimiz bir görüntü, duya- caizse þapkanýzý göðe fýrlatýrsýnýz.
caðýmýz bir kelime, bir cümle onlarca þiire - makaleBu nedenle doðal afetlere, yangýnlara, kazalara
ye ilham kaynaðý olabilir. Ýtiraf etmem gerekirse ol- karþý bu öðrencilerin eðitimi ve en önemlisi olasý
du da. Çünkü ben çevreyi gözlemlemeyi, artýlarý ek- afetleri en az zararla atlatabilmesi için gerekli uygusileri gönül süzgecinden geçirdikten sonra þiirlerle, lanabilir tedbirlerin alýnmasý önem arz etmektedir.
makalelerle okuyucularýma arz etmeyi çok seviyo- En basiti apartmanýn 5. Katýnda ikamet eden bir enrum. Zaten sevilmeden yaþanmadan yazýlan en iyi gellinin muhtemel yangýnlarda yangýn merdiveninyazýlar güdük kalýr. Yerine göre klavyeye sevinç den güvenli bir þekilde tahliye etme imkânýmýz var
gözyaþý, yerine göre hüzün gözyaþý damlayabilmeli- mý, yok mu sorgulamak durumundayýz. Çünkü yadir. Eðer o damla okuyucular tarafýndan hissedilirse rýn çok geç olabilir.
gönüllerde derya olur.
Geçenlerde Ýnkýlap okulunda görme engelli çoMuhterem Fatma Baþköy Haným Efendinin, özel cuklarýn resim sergisine katýldým. Ýnsan görme endurumu olan bu okullara ilgisi, alakasý, bir anne þef- gelli yaþlýlara biraz alýþýyor ama çocuklarý görünce
katiyle buralardaki tüm öðrencilerle tek tek ilgilen- kelimeler boðazýmýza týkanýyor. Söz bitiyor. O çomesi, onlara sarýlmasý, öpmesi, baþlarýný okþamasý, cuklarýn kabartmalý kitaptan bir paragraf okumasý
Mahir ODABAÞI
veya bilgisayardan bir cümle yazmasýný gören o anne -babalarýnýn sevincini ifade etmeye kelimeler
yetmez. Buna mukabil her türlü maddi imkâna, saðlýk sýhhate sahip olduðu halde mutlu olamayan 'her
þey var bir þey yok stresteyim dostum streste' misali stresten kurtulamayan, nimetlere þükür edemeyen nesillere ne demeli. Diðer taraftan bu tür okullarýn zaman zaman ziyaret edilmesi (keþke çocuklarýmýzla beraber) maðrur nefislerin burnunun yere
sürtülmesi ve elindeki nimetlerin kadri kýymetinin
idrak edilmesi; 'RABBÝM SANA BÝNLERCE ÞÜKÜRLER OLSUN. HÝÇBÝR ÞEYÝM OLMASA DA
ÇOCUKLARIMIN SAÐLIKLI SIHHATLÝ OLMASI
DÜNYALARA BEDELMÝÞ' diyebilmesi için müthiþ
bir fýrsattýr.
Anneler vardýr, engelli çocuklarý için çýrpýnýr didinir ömürlerini feda ederler
Anneler vardýr, saðlam bebeklerinin kadri kýymetini bilmeyip çöpe terk ederler.
Vesselam iki farklý insanlýk örneði
karþýmýza çýkýverir. Bilinmesi gereken
bir hususta bu tür okullarda görev yapan personel çok önemlidir. Ýçte samimi sevgi olmadan para için bu
okullarda çalýþýlmaz. Para elbette
önemli ama sevginin peþinden takip
etmesi gerekir. Bu tür mekânlarda
cenneti kazanmakta, cehenneme yuvarlanmakta kolaydýr. Çünkü muhataplarýnýzýn yaþý kaç olursa olsun sabidir, masumdur. Onlarýn gönüllerinin
kasten incitilmesi belki de arþý alayý
sallar. 'Her beterin vardýr bir beteri,
ne zaman üzüntülü olsam karþýma çýkar daha kötüleri' misali dünya da
mutlu olmak için daima kendimizden
aþaðýda olanlara bakmalýyýz. Ayakkabýlarýnýn markasýný beðenmeyen çocuklarýmýza, ayakkabý giyecek ayaðý
olmayanlarý anlatmaktan çok gösterebilirsek umarým daha etkileyici olur.
Geçmiþ yýllara göre devletimizin þefkatli ellerinin
buralardaki saf, masum, doðal çocuklarýmýzýn enselerinde olmasý tüm samimiyetimle ifade edeyim ki
TAKDÝRE ÞAYANDIR. Rabbim ziyadeleþtirsin. Daha güzel hizmetler yapmak nasip eylesin.
Ben, engelliyim diye sakýn aðlama anne,
Dünya baki deðil, bunun ahireti var birde
Sabýrla, þefkatle beni hep öpüp okþayý verde
Hiçbir engel kalmasýn þu hüzünlü gönlümde
Ben seni çok çok seviyorum caným anne
Ne olur beni býrakma ömrünce
Sakýn utanma benden, engelli diye
Ýçimdeki sevgi sana yeter yine
Ýyi ki sen varsýn anne
(Yazarla iletiþim: 0536 568 1141)
TEK
YILDIZ
HABER
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
5
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
K O Ç A K L A R TA R I M
Akþemsettin Cad. No:20 Çorum TEL: 0364 212 25 14
Faks : 0364 225 14 98 Gsm : 0532 684 43 14 E-Posta : [email protected]
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin
Mübarek Miraç Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz
Ak Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan
"Meslek içi
eðitim çalýþmalarýna
önem vereceðiz"
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný
Birkan Demirci Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz
Mikrofon" programýna konuk oldu.
Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Demirci, dernek olarak hizmet bayraðýný devralan yeni
yönetim kurulu ile yapacaklarý projeler hakkýnda bilgiler verdi.
Önceki gün saat 16.00'da yayýnlanan program ilgi ile dinlendi. Dernek olarak yeni dönemde meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceklerini belirten Demirci, çeþitli kurslar,
seminerler, panel ve konferanslarla ilde faaliyet gösteren
medya kuruluþlarýnýn mesleki birlikteliðine dernek olarak
katký sunacaklarýný kaydetti.
HGYD'nin Çorum medyasýný temsil eden ciddi bir meslek birliði olduðuna dikkat çeken Demirci, "Ayrýþmanýn ve
bölünmenin deðil, birliðin ve bütünlüðün adresiyiz. Çorum
Gazeteciler Cemiyeti'ne buradan davette bulunuyorum. Gelin derneðimiz çatýsý altýnda bizimle beraber olun. Derneðimiz tüzüðünde de belirtildiði gibi bizde bir kiþi ikinci kez baþkan seçilemiyor. Bizde temsil ve yönetimde bütün üyelerimiz
söz sahibi. Yýllarca süren ve iþgal edilen koltuk ve makam olgusu bizim anlayýþýmýzla uyuþmuyor. Sahada aktif olarak çalýþan muhabirden dizgiciye, daðýtýcýdan, radyo spikerine televizyon sunucusuna ilimiz medyasýný samimiyetle kucaklayan
bir anlayýþla hareket ediyoruz. Birlikten her zaman kuvvet
doðar. HGYD dernekçilikte demokrasinin, hoþgörünün ve
dayanýþma bilincinin adresidir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL
Nasip
Ekmek Fabrikasý
Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya,
Canbolat Hakkari'ye atandý
Nurullah
Çakýr
Yakup
Canbolat
Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý.
31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý.
Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Canbolat Hakkari
Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne,
Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah
Çakýr ise merkeze atandý.
Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesinde yapýlan
atamalarda 12 Vali merkeze çekilirken, 19
valinin de çeþitli illere atamasý yapýldý.
Atama kararlarý, Resmi Gazete'de yayýmlandý.
MERKEZE ALINAN
VALÝLER
Burdur Valisi Nurettin Yýlmaz, Bartýn Valisi Ali Çýnar, Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Edirne
Valisi Hasan Duruer, Gümüþhane Valisi Yusuf Mayda, Hakkari
Valisi Necmettin Kalkan, Kars
Valisi Eyüp Tepe, Manisa Valisi
Abdurrahman Savaþ, Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Ordu Valisi Kenan
Çiftçi, Rize Valisi Nurullah Çakýr ve Siirt
Valisi Ahmet Aydýn Merkez Valiliði'ne
atandý.
VALÝSÝ DEÐÝÞEN ÝLLER
Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana
Valiliði'ne, Tunceli Valisi Hakan Yusuf
Güner Afyonkarahisar Valiliði'ne, Ýstanbul
Vali Yardýmcýsý Ahmet Deniz Ardahan Valiliði'ne,
Ardahan Valisi Seyfettin Azizoðlu Bartýn Valiliði'ne, Eskiþehir Vali Yardýmcýsý
Azmi Çelik Batman Valiliði'ne, Avcýlar
Kaymakamý Hasan Kürklü Burdur Valiliði'ne,
Merkez Valisi
Ýrfan Balkanlýoðlu
Dursun Ali Þahin
Edirne Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk
Müþaviri Yücel Yavuz Gümüþhane Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne,
Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Güney Özdemir
Kars Valiliði'ne,
Urla Kaymakamý Þehmuz Günaydýn
Kastamonu Valiliði'ne, Kastamonu Valisi
Erdoðan Bektaþ Manisa Valiliði'ne, Tokat
Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Kocaeli Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazýcý Rize Valiliði'ne, Adana Valisi Hüseyin Avni
Coþ Sakarya Valiliði'ne, Kamu Denetçiliði
Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz Siirt Valiliði'ne, Muratpaþa Kaymakamý Cevdet Can Tokat Valiliði'ne Ýzmit
Kaymakamý Osman Kaymak Tunceli Valiliði'ne atandý. Haber Servisi
Tüm Ýslam aleminin ve
Çorumlu hemþehrilerimizin
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
kutlar Yüce Allah’tan hayýrlara
vesile olmasýný dileriz
Necmi - Murat AKDEMÝR
Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum
TEel: 0364 226 30 70 - 226 70 89
TEK
YILDIZ
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HAER
6
ÝZMÝR LOKANTASI
EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin
Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI
0532 794 17 42
MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1
TEL: 0364 213 42 86
ALO PAKET
224 0 999
ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM
TEL: 0364 224 09 99 (ULU CAMÝÝ KARÞISI)
Yeni Tat Lezzet Lokantasý
Meþhur Tandýr Kebap
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve
Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar
hayýrlara vesile olmasýný dileriz
Kadir usta
tEL: 0364 224 64 59
Hamit Camii Altý No: 45
Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý
Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý.
Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrý-
ca birçok medeniyetin yýllar önce Anadolu topraklarýnda yaþadýðýný ve geleceðe ýþýk tuttuðunu görsel olarak ifade etmek bunun yaný sýra farklý kültürler arasýnda dostluk köprüleri kurmak amacýyla kaleme aldýðým "Hititler Elçiliklerde" projesinin
ilkini Alman elçiliði ile birlikte gerçekleþtirdik. Programýmýza
Soma'da meydana gelen ve her zaman yüreðimizin bir yerinde olacak þehit madencilerimizi anmak için yaptýðýmýz saygý
duruþu ile baþladýk. Ardýndan Valiliðimizin hazýrlatmýþ olduðu
yeni tanýtým filmi ile programýmýza katýlan yerli ve yabancýlarla paylaþtýk onlarda kentimiz hakkýnda farkýndalýk yaratmaya
çalýþtýk" dedi.
Protokol konuþmalarýnýn ardýndan "Hititlerde Sanat" konulu panel yapýldý.
Panele konuþmacý olarak ise Prof.Dr. Aygül Süel, Prof.Dr
Tayfun Yýldýrým ve Doç.Dr Andreas Scahcner katýldý.
Süel, Yýldýrým ve Scahcner Çorum'da kazý alanlarýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda katýlýmcýlara kazýlarda ortaya çýka-
rýlan materyaller ve bu bulgular ýþýðýnda Hititlerin sosyal yaþantýlarýndan yola çýkarak müzik, dans, dini tören ve kýyafetleri hakkýnda bilgiler verdiler.
Panelin ardýndan Hitit kýyafeti giymiþ müzisyenler Hititlerin kullanmýþ olduðu çalgýlarla Çorum türkülerini seslendirdiler. Konserin ardýndan ise Hititlerde dans, müzik ve kostüm
konulu fotoðraf sergisi açýldý ve Hitit mutfaðýndan oluþan bir
kokteyl verildi.
ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan etkinliðin gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, "Bu programa Kültür Bakanlýðýmýz, Çorum Belediyesi, Tuðrul Velidedeoðlu, Uður Barlýk, Latif Kavukçu, Ali Haydar Öztaþ sponsor
olarak katký verdiler. Valiliðimizden de araç, broþür ve materyal desteði aldýk. Bu etkinliðin etkilerine gelince, etkinlik davetiyesi ve program Alman elçiliði tarafýndan bütün büyük elçiliklere gönderildi, böyle bir etkinlikten ve ilimizdeki bu medeniyetten haberdar olmalarý saðlandý. Bu etkinliðe Alman elçili-
TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN
ði resmi sayfalarýnda yer verdi.
Ayrýca Türkiye'de ve Almanya'da Popülaritesi çok yüksek
olan Goethe Enstitüsü üç aylýk
etkinlik program kitapçýðýnda
ve resmi internet sitesinde de
þahsýma ait bir makale ile yer aldý. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e ve programýmýza katýlan Vali Yardýmcýmýz Hacý Osman
Ebiloðluna, Sayýn Muzaffer Külcüye, Sayýn Uður Barlýk'a, Sayýn Latif Kavukçuya, Sayýn Ali Haydar Öztaþ'a ve Sayýn Tuðrul Velidedeoðluna , Çorum Vakfý Ankara Þubesi Yönetim
Kuruluna, Kültür Bakanlýðýmýza ve Alman Maslahatgüzarý
Dr.Thomas Kutz'a, Goethe Enstitüsü yönetici ve çalýþanlarýna,
panel ve konser programýnda yer alan deðerli kazý baþkanlarýmýz ile sanatçýlarýmýza, Siu yapým firmasýnýn sahibi Gökhan
Ertek'e ve deðerli katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi.
Haber Servisi
MiRAÇ KANDÝLÝNÝ
KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ
CEVHER PASTANESÝ
TEK
YILDIZ
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
7
Ömer-Mustafa
UZUN
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek
Miraç Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
TSO mayýs ayý
toplantýsý gerçekleþti
Fatma Baþköy'den özel
öðrencilere ziyaret
Ticaret ve Sanayi Odasý
mayýs ayý meclis toplantýsý
gerçekleþti.Dün gerçekleþen
toplantýda meclis baþkaný Erol
Karataþ 'Soma'da gerçekleþen
maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet
sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.TSO Meclis Üyesi
Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza
Fikret
sonucunda bizlerde sanayici- Tepençelik
ler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.Tepençelik 'Ýþ güvenliði
noktasýnda muhim önlemler alýnmasý gerekiyor.Kazalar sonucunda hem ekonomik anlamda
Gönül Elçileri Ýl Koordinatörü Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Engelliler Haftasý nedeniyle Özel Eðitim Uygulama
Okullarýný ziyaret etti.
Ziyaretlerde Fatma Baþköy'e Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü
Cengiz Kýlýnç ile Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþ ve Zihinsel Engelliler Dernek Baþkaný Dr.Nes-
lihan Hüsüloðullarý eþlik etti. Fatma Baþköy ilk ziyareti Kale
Özel Eðitim ve Uygulama Merkezine yaptý. Daha sonra Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezine ve
Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezine geçen Baþköy,
her üç kurumdan eðitim alan öðrencilerle sohbet etti.
Bahadýr YÜCEL
Sungurlu MYO Hitit Güneþi Gösteri
ekibi Gençlik Þenliðine katýldý
Akdeniz Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Çiçek ve Çocuk" konulu 17. Uluslararasý Gençlik Þenliðine Hitit Üniversitesini temsilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Hitit Güneþi Gös-
hem de manevi anlamda büyük yýpranmalarýn önüne geçmemiz gerekiyor' þeklinde ifadeler kullandý.Tepençelik 'Soma'da yaþanan kazanýn faturasýný bir kiþiye yüklemek yanlýþ
olur þeklinde altýný çizerken
'Bu kazada bir çok kiþinin hatasý vardýr.Yargýnýn da bu noktada çok þeffaf olmasý gerekiyor.Bizlerde Soma için bir yardým düzenledik TOBB aracýlýðý
ile baðýþlarý toplamaya baþladýk' þeklinde sözlerini tamamladý.Konuyla ilgili
slayt gösterisinin ardýndan meclis toplantýsý sona
erdi.
Kubilay Kaan Yücel
teri topluluðu katýldý. Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr.
Gör. Kerim Aktaþ ve Öðr. Gör. Hamit Aksoy koordinatörlüðünde 11 öðrenciden oluþan gösteri ekibi, Türkiye çapýnda 30 ekibin seçildiði ve yurtdýþý üniversitelerinin de katýldýðý þenlikte þiir dinletisi ve drama gösterisinden oluþan
baþarýlý bir program sergilediler.
Ayrýca ekip tarafýndan hazýrlanan
stantta Çorum'un tarihi ve kültürel
deðerleri de tanýtýldý. Sunulan gösteri ve açýlan stant ziyaretçiler tarafýndan çok yoðun ilgi gördü. Misafirlere Çorum leblebisi ikram edildi.
Etkinlikler sonrasýnda Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Hitit
Üniversitesine, teþekkür ederek plaket verdi.
Bahadýr YÜCEL
ÝKÝNCÝ BAHAR
Tüm Ýslam Aleminin ve
Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
Kulaksýz Sk. No: 11/A
Tel:224 85 35 225 62 62
TEK
YILDIZ
Hava Yastýðý
Karý koca arabada giderken,
kadýn artýk bu evliliðe devam etmek
istemediðini, boþanmak istediðini
dile getirmiþ. Adam hiç sesini çýkarmamýþ ama gaza basmýþ hýzý 120'ye
çýkarmýþ. Kadýn bu sefer boþanma
anlaþmasýna sözü getirmiþ ve isteklerini sýralamýþ:- Evi ben istiyorum,
deyince adam hýzý 150'ye çýkarmýþ.
Kadýn:- Ayrýca bütün çeklerini,
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
kredi kartlarýný ve arabayý da istiyorum Adam hýzý 160'a çýkarmýþ.
- Hiç bir þey söylemeyecek
misin? Sen hiç bir þey istemiyor
musun?Adam kadýn konuþtukça
hýzýný artýyormuþ. Adam:
- Hayýr, ben ihtiyacým olan
herþeye sahibim.- Öyle mi? Nedir
o?Ve adam arabayý karþýdaki duvara
süratli bir þekilde çarpmadan önce
cevap vermiþ:-- Hava yastýðý bende!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Þehir çocuklarýnýn saðlýðý, fast
Food ve kirli hava tehdidi altýnda
Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bülent Öztürk, özellikle
þehir hayatýnýn geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini fast food beslenme tipine býrakmasýnýn ve hava kirliliðinin çocuklarýn saðlýksýz
büyümesine neden olduðunun altýný çiziyor.
Dr. Bülent Öztürk, çocuklarýn olumsuz
koþullardan yetiþkinlere göre daha fazla etkilendiðini belirtiyor. Sorunlarýn arasýnda fiziksel
geliþim açýsýndan en zararlýsýnýn ise saðlýksýz
beslenme alýþkanlýklarý ve kirli hava olduðunu
ifade ediyor. Dr. Öztürk, þu bilgileri veriyor:
''Hamburger, kola, cips... Çocuklar için
vazgeçilmez yiyecek arasýnda yer alan bu fast
food tarzý gýdalar, geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini çoktan aldý. Ancak bu tarz bir
beslenme çocuklarýn geliþimini önemli ölçüde
etkiliyor ve genç nesillerde obezite hastalýðý
sayýsý her geçen gün artýyor. Özellikle çalýþan
anneler, zaman yetersizliði nedeniyle sýklýkla bu
tip kaçamaklara göz yumsa da çocuklar baklagiller, sebze ve meyveler gibi geleneksel besinlerin
yararlarýndan mahrum kalmýþ oluyor. Bu
alýþkanlýk, hem çocuklarýn besin deðeri düþük
gýdalara alýþmasýna neden oluyor hem de kilo
alýmýný tetikliyor."
''HAVA KÝRLÝLÝÐÝNDEN HER YIL
11 MÝLYON ÇOCUK
HAYATINI KAYBEDÝYOR''
Þehir çocuklarýnýn soluduðu havanýn doðal
yerlere göre çok daha kirliði olduðuna dikkat
çeken Dr. Öztürk, "Dünyada her yýl 1 buçuk milyara yakýn insan hava kirliliðinden etkileniyor ve
bu oranýn önemli bir kýsmý da çocuklardan
oluþuyor. Yýlda 15 milyona yakýn çocuk kirli hava
koþullarý nedeniyle hayatýný kaybediyor. Bu
rakamýn 4 milyonu sadece 5 yaþ altý çocuklar.
Dünya genelinde en fazla hava kirliliði Asya
ülkelerinde kaydediliyor ve ülkemizdeki çocuklar
da bu þartlardan olumsuz etkileniyor."
diyor.Öztürk, solunum yolu enfeksiyonlarýndan
kansere kadar pek çok hastalýða davetiye çýkaran
hava kirliliðinin risklerini þöyle sýralýyor:
''Akciðer kanseri riski, kronik astým krizi, göðüs
daralmasý, öksürük ve balgam, üst solunum sistemi akut bozukluklarý, göz, burun ve boðaz
tahribatý, soluk alma kapasitesinde düþüþ, tetiklenen hastalýklardan kaynaklý ölüm.''
''YAZIN BERRAK VE AÇIK HAVA
ALDATICI OLABÝLÝYOR''
Yaz aylarýnda havanýn güneþli, berrak ve açýk
olmasýnýn insanlarý aldattýðýný ve havanýn kirli
olmadýðýný düþündürdüðünü belirten Dr.
Öztürk, þu uyarýlarda bulunuyor. "Ancak sisli,
dumanlý ve kapalý olmayan açýk havalarda da
insan saðlýðýný olumsuz etkileyen kirletici maddeler bulunabiliyor. Yaz tipi hava kirliliðinin ilk
nedeni ise yoðun trafik. Motorlu araçlarýn egzos
gazlarýndan çýkan petrol yanma ürünlerine
güneþ ýþýnlarýnýn etkisiyle oksidan adý verilen ve
baþta ozon olmak üzere çeþitli azot oksitlerini
barýndýran zehirli gazlar meydana geliyor.
Trafiðin yoðun olduðu büyük þehirlerde oksidan
miktarý çok daha fazla. Oksidanlar solunum yollarý için zehir etkisi yapýyor. Bunlar baþ aðrýsý,
gözlerde sulanma ve kýzarma, burun akýntýsý ve
hapþýrma gibi tahriþ edici etkileri oluyor."
''GÜRÜLTÜ DEYÝP GEÇMEYÝN''
Þehir hayatýnýn en önemli özelliklerinden biri
olan günlük kronik gürültünün, çocuklarda tansiyonun, kalp atýþlarýnýn ve stres hormonlarýnýn
yükselmesine yol açtýðýnýn altýný çizen Öztürk,
"Bir çamaþýr makinasýnýn sesine eþ 50 desibellik
gürültü bile özellikle çocuklarda zaman içinde
kuruntu, umutsuzluk duygusu ve sinire yol açtýðý
gözleniyor. 60 desibelin üzerinde ise bu olumsuz
etkiler kronik psikolojik rahatsýzlýklara neden
oluyor." diye konuþuyor. (CÝHAN)-
Deniz suyu diþ saðlýðýna yararlý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Diþ saðlýðýnýn korunmasý için özellikle yaz
aylarýný dikkate alan uzmanlar, tatilde diþ eti
kanamalarý, apseler ve çürüklerin kötü sürprizler oluþturabileceðini belirtti. Deniz suyunun
birçok yararýnýn yanýnda, diþler için de olumlu
etkileri olduðunu belirten uzmanlar deniz
suyundaki tuzun bakterilerin çoðalmasýný
engellediðini kaydetti.Tatil hazýrlýklarý yapýlan
þu günlerde saðlýkçýlarýn uyarýlarý bu kez diþ
saðlýðýna yönelik oldu. Tatile çýkmadan önce
mutlaka diþ kontrolü yapýlmasý tavsiyesinde
bulunan Diþ Hekimi Suzan Yavaþca, alýnacak
önlemlerle kötü sürprizlerin önüne geçilebileceðini belirtti. Yavaþça, " Tükürüðümüzdeki
minerallerin, diþlerde oluþan bakteri plaklarýnýn üstüne çökmesiyle meydana diþ taþlarý
görsel olarak kötü bir görünümün yaný sýra diþ
eti iltihabý ve diþ eti hastalýklarýna neden olur,
bu da aðýz kokusuna yol açar." dedi.
Tatil bölgelerinde tüketilen gýdalara ve diþ
temizliði alýþkanlýklarýna dikkat çeken
Yavaþça, "Tatil mekânlarýnda tüketilen hazýr
yemekler ve karbonhidrat bazlý yiyecekler,
diþlerde oluþmuþ küçük problemleri telafisi zor
sorunlar haline getirebilir. Düzenli olarak
fýrçalanmayan diþlerde çürükler, diþ etlerinde
rahatsýzlýklar baþta olmak üzere bir sürü sorun
meydana gelebilir. Tatlý seçiminde tercihlerini
yoðun ve aðýr tatlýlar dýþýnda kalan sütlü
tatlýlardan yana kullanmalýlar. Yemek yedikten sonra diþleriniz için yapacaðýnýz en iyi þey
su içmektir. Yemekten sonra içilen bir bardak
su, yemek parçalarýný aðýzdan uzaklaþtýrýr ve
aðýzdaki asidik ortamý ortadan kaldýrýr. Tabii
yiyeceklerin yanýnda içeceklerin de tüketimi
önemlidir. Ýçecek tüketirken pipet kullanýlmasý
iyi olur. Pipetler hýzlý içim saðlayacak içeceklerin aðýzda daha az zaman kalmasýný saðlar."
þeklinde konuþtu.Havuz suyuna nazaran
deniz suyunun çok daha faydalý olduðunu
ifade eden Yavaþça, "Tatilde havuz yerine
denizin tercih edilmesinde de fayda var.
Çünkü havuz suyu aðýz ve diþ saðlýðýný olumsuz yönde etkileyebilir. Havuz suyunda bulunan bakteriler aðýz içinde bakteri oluþumunu
artýrýr. Yüzme esnasýnda da havuz suyu aðýzla
uzun zaman temas ettiði için bu olumsuz
sonuçtan kaçamazsýnýz. Fakat deniz suyu
içerisinde bulunan tuz nedeniyle aðýz ve diþ
saðlýðýna zarar vermez. Ýçerisindeki tuz aðýzda
bakterilerin artmasýna mani olur ve yine
içerisinde kimyasal madde bulunmadýðý için
diþ saðlýðý açýsýndan risk teþkil etmez." ifadesini kullandý. (CÝHAN)
19:55
Yedi Güzel Adam
Diziz
Yýl 1974... Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara
Lise’ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak
döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda
coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve
Zehra’nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün
hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir
telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem’in evlenecek
olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve
Erdem’in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu
yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar.
23:15
Sinema
Tron Efsanesi
27 yaþýndaki Sam Flynn'in bir zamanlar dünyanýn en
ünlü bilgisayar oyunlarýný yapan adamý olan babasý
Kevin, gizemli bir þekilde ortadan kaybolmuþtur. Sam,
ancak babasýnýn yollayabileceði tuhaf bir sinyali
araþtýrýrken, kendini Kevin'ýn 20 yýldýr hapsolduðu
dünyada bulur. Korkusuz savaþçý Quorra'nýn yardýmýyla baba-oðul ölüm kalým yolculuðuna çýkar. Bu evren,
hayal bile edilemeyecek ve onlarýn kaçmasýný önleyecek araçlar ve silahlarla doludur.Oyuncular : Jeff
Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce
Boxleitner, James Frain Yönetmen : Joseph Kosinski
20:00
Dizi
Bugünün Saraylýsý
Üftade’nin çýkardýðý büyük rezalet, iki aileyi de altüst
eder. Rezzan ve Savaþ, çiðnenen onurlarýnýn hesabýný
soracaktýr. Skandalýn boyutu büyürken, Üftade’nin
öðrendiði bir baþka gerçek, onu karanlýða sürükler.
Üftade, intihar eder. Durumu kritik olan Üftade
hayat mücadelesindedir. Ayþen ve Katiboðlu ailesi
periþandýr. Savaþ, büyük tuzaðýn ipuçlarýný adým
adým toplarken, onun Hülya’ya yaklaþtýðýný gören
Atýf ve Neslihan panikler. Neslihan ve Atýf kendilerini kurtaracak bir þey ararken, Ayþen’in Savaþ’a olan
öfkesiyle attýðý bir adým dengeleri tamamen
deðiþtirir.
AYVALI KEK
Ýbrahim Tatlýses
Ýbrahim Tatlýses (Doðum adý:
Ýbrahim Tatlý, 1 Ocak 1952,
Þanlýurfa), Arap ve Kürt asýllý Türk
þarkýcý[1], besteci, yapýmcý, oyuncu,
televizyon programcýsý. Tatlýses
Holding yönetim kurulu baþkaný
"Ayaðýnda Kundura" türküsü ile
ünlenen Tatlýses, günümüze kadar
otuzdan fazla albüm çýkardý, birçok
filmde oyuncu ve yönetmen olarak
görev aldý ve 19 yýl süren Ýbo Show
'da sunuculuk yapmýþtýr. Tatlýses,
Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan ile
Orta Doðu'da da tanýnmaktadýr.[2]
Ýbrahim Tatlýses, Kanal D'de
yayýnlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz
sorusuna "Babam Arap, anam
Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap
vermiþtir. 2005 yýlýnda Erbil konserinde ise Tatlýses "Babam Arap,
anam Kürt, ben Türk oðlu Türk'üm
size Türkiye'den selam getirdim"
diyerek izleyenleri selamlamýþtýr.[3]
Müzik, televizyon ve sinemanýn
yanýnda Ýbrahim Tatlýses'in gýda,
turizm, inþaat, iletiþim (TV kanalý,
radyo istasyonu), ulaþým gibi birçok
alanda
yatýrýmý
bulunmaktadýr.Özel hayatýyla da
gündemde olan Tatlýses, 14 Mart
2011 tarihinde program çýkýþý
uðradýðý silahlý saldýrýdan aðýr yaralý
olarak kurtuldu.14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayýnlanan Ýbo
Show programý çýkýþýnda Maslak'ta
uzun namlulu silahla açýlan ateþ
sonucu kafasýndan yaralandý.
Akabinde hastaneye kaldýrýlan
Tatlýses, 6 saat süren ameliyat
sonucu yoðun bakým ünitesine
baðlandý. Doktorlar tarafýndan
yapýlan resmî açýklama þöyleydi;
"Sanatçýnýn hayatî tehlikesi var
ama ilk baþladýðýmýz noktaya göre
daha az." Saldýrýda Ýbrahim
Tatlýses'in asistaný Damla Buket
Çakýcý da yaralanmýþtýr.
Malzemeler
4 Adet Yumurta
2 Su Bardaðý Toz Þeker
1 Su Bardaðý
Ceviz
2 Su Bardaðý
Ayva Rendesi
Yarým limon suyu
1 Paket Kabartma Tozu
1 Çay Kaþýðý Tarçýn
125 gr Margarin
2,5 Su Bardaðý Un
Çikolata sos için :
100 gr Margarin
4 Yemek Kaþýðý Kakao
1 Adet Yumurta
5 Yemek Kaþýðý
Pudra Þekeri
Yemeðin Tarifi
Yumurtalarý ve toz þekeri
çýrpýn. Margarini eritip ýlýnmasýný bekleyin. Ceviz ve margarini katýn. Ayva rendesi ve
Iimon suyunu karýþtýrýn.
Hamura ilave edin. Un ve
kabartma tozunu; tarçýný
ekleyerek yavaþ yavaþ karýþýma
katýn.Yaðlanmýþ unlanmýþ kek
kalýbýna dökýn. 170 derecede
ýsýtýlmýþ fýrýnda 50 dakika
piþirin. Soðuduktan sonra
kalýptan çýkarýn. Üzerine çikolatalý sos dökýp servise
sunun.Sosun hazýrlanýþý :
Margarini eritip soðutun.
Kakao, yumurta ve pudra þekeri ile mikserde çýrpýn. Kekin
üzerine gezdirin.
Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, ,
Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak.
(Hz. Mevlana)
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Bugünün Saraylýsý
23:15 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Cumartesi Süprizi
13:00 Lezzet Haritasý
14:00 Ev Kuþu
15:15 Fatma Bacý
17:00 Rango
19:00 Ana Haber
19:45 Fatih Harbiye
Yerli Dizi
23:15 Tron Efsanesi
Sinema
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Yedi Güzel Adam
Yerli Dizi
22:30 Kan Borcu
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 'Emanet Kýz'
14:20 Gülþah
16:15 Gündüz Gece
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hayat Dediðin
21:00 Sahte Kabadayý
Türk Filmi
22:40 Köroðlu
Türk Filmi
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Arka Sokaklar
23:00 Pirana
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Þefkat Tepe
Yerli Dizi
20:30 Þefkat Tepe
23:10 Ayna
TEK
YILDIZ
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
9
YENÝ CÝÐERCÝ
OSMAN ÝZGÝ
Et ve
Sakatat
Ürünleri
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Müba66rek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
Mrk. Çepni Mah. Hamit Cami Yaný No: 43 Tel: 0364 212 59 31- 213 45 93 Çorum
Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: 0364 234 55 44 - Fax: 0364 234 55 43
HOCAM OTOGAZ
SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ
ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin
Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: 224 20 00 CEP: 0533 381 - 505 359 18 31 - 535 329 34 30
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
Miraç Kandilini
Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz
Kerman Mobilya
ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ
KÜLTÜR SÝTESÝ YANI
Tel: 201 02 25
-
225 21 24
Halk Bankasý Mobil
Þubesi Çorum'da
Tarým Müdürlüðünde
kan baðýþý kampanyasý
Çorum Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü'nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi.
Kan baðýþý öncesinde Kýzýlay Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal personele bilgi verdi.
Yasemin Çal, Kýzýlay'ýn devletten maddi destek almadan ve maddi bir destek beklemeden baðýþçýlarla hasta arasýnda köprü vazifesi
gören bir kurum olduðunu söyledi.
Türkiye'de kan baðýþý oranýnýn yýllara göre artsa da halen ihtiyacý
karþýlamadýðýný vurgulayan Çal, "Bir kiþi bir ünite kan baðýþýnda bulunurken bir hastanýn bir üniteden daha fazla kana ihtiyacý olabiliyor.
Geliþmiþ ülkelerde kan baðýþý oraný %5 iken ülkemizde sadece % 2,5
civarýndadýr. Baðýþlanan bir kan kurtarýlan üç candýr" dedi.
Bilgilendirme toplantýsýna Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ ile birlikte çok sayýda personelde katýldý. Toplantý
sonrasýnda ise müdürlük personeli kan baðýþýnda bulundu.
Uður ÇINAR
Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý
ve Mobil Þubesi dün Çorum'a geldi.
Ýskilipli Atýf Hoca Parký yanýna park
eden araç ile ilgili bilgi veren Halk
Bankasý Çorum Þube Müdürü Cemal
Kaçay, "Halk Bankasý Gezici Vezne
Aracý ve Mobil Þubesi geçen sene
Ege ve Karadeniz turu düzenlemiþti.
Bu sende Ýç Anadolu'yu gezip vatandaþlara bilgi verecek. Halk Bankasý
Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi
doðal afet olduðu zaman þube olarak
da hizmet veriyor. ATM olmayan
yerlere de ATM hizmeti veriyor.
Araç Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir,
Kayseri, Nevþehir, Yozgat, Çorum,
Amasya, Tokat, Aksaray, Niðde, Karaman, Konya'ya gidecek" dedi.
Yasin YÜCEL
Akülü sandalye tamir
atölyesi hizmette
Alaca Engelliler Derneði yeni bir hizmete daha imza attý. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmamasý ve bu nedenle akülü aracý bozulan engellilerin çok sýkýntý yaþamalarý üzerine Dernek, tamir atölyesi kurdu. Dernek Baþkaný Ahmet Görür konu hakkýnda verdiði bilgide atölyede tamiratlarýn baþladýðýný söyledi.
Görür, atölyenin yakýn zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum,Yozgat,Sungurlu ve çevresine hizmet vereceðini ümit ettiðini belirtti.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
10
ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
ANKARA YOLU 5. KM TEL: 0364 235 03 75 PBX. 18. HAT FAX: 235 03 88
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek
Miraç Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim.
Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum
Tel: 213 68 04
Kadir SOL
ÝLKADIM BASIMEVÝ
ÖKSÜZOÐLU
Orman Ürünleri
Erdal Öksüz
Tüm
islam
Aleminin
ÖKSÜZOÐLU
Miraç
Kandilini
Tahta, Taban-Parke Laminant Parke,
Pergule, Ahþap Merdiven
kutlar,
hayýrlara
vesile olmasýný
dileriz.
Ýnþaat Taahhüt
Hüseyin Öksüz
Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum
Tel : 0 364 212 48 83 - 0364 224 2512
Faks: 0 364 225 28 06 Gsm: 0 532 214 76 58
Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : 0 364 227 48 40 Gsm: 0 532 76 47
"Kandil gecesini gönül
uyanýklýðý ile ihya edelim"
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý.
Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn
açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet
Süzen de hazýr bulundu.
25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin
önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi.
"Kelime olarak 'Ýsra' geceleyin yürüme, gece yolculuðu yapmak 'Miraç' ise yükseðe çýkmak veya yükselmeyi
saðlayan manevi asansör anlamlarýna gelir" diyen Müftü
Aþýk "Hicretten yaklaþýk 1,5 yýl önce Recep ayýnýn 27. gecesinde yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüþtür.
Oradan da zaman ve mekân mefhumlarý aþýlarak göklere
yükseltilmiþ, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi
makam ve mevkiler kendisine gösterilmiþ, varlýk ufukla-
rýnýn üstüne çýkartýlarak Yüce Allah'ýn huzuruna varmýþtýr" ifadelerini kullandý.
Müftü Aþýk sözlerine þöyle devam etti:
"Gece, çok kýsa bir zamanda iki safhada
cereyan eden bu olaya 'Ýsra ve Miraç' mucizesi ve bu geceye de 'Miraç' kandili diyoruz.
Ýsra mucizesi Kur'an-ý Kerimin Ýsra suresinin
birinci ayeti ile sabittir. Ýnkâr eden küfre gider, imanýndan olur.Cenab-ý Hak bu ayeti
kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden
bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." buyrulmaktadýr.Ýsra ve Miraç olayý vuku bulduðu
zaman, bu olayý materyalist görüþleriyle deðerlendirenler
bu olaya inanmak istememiþlerdir. Bu günde ayný görüþ
ve düþünceyi paylaþan insanlarýn varlýðý bir vakýadýr.Hâlbuki 21. asýrda on binlerce kilometre uzaklýkta
bulunan insanlar, ayný anda birbirleriyle konuþabilmekte,
dünyanýn her tarafýnda meydana gelen olaylarý ve haberleri ayný anda izleyebilmektedirler. Çok uzun mesafelerin
çok kýsa zaman içinde kat edildiði günümüzde; gezegenlere ve uzaya çýkýlmakta, bunlardan yeryüzündekilerle
sesli ve görüntülü baðlantýlar kurulmaktadýr. Ýnsanoðlunun bu ve benzeri harikalarý gerçekleþtirdiði bir zamanda
sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn Habibine Ýsra ve Miraç
mucizesini gerçekleþtirme imkânýný veremeyeceðini düþünmek bile abesle iþtigaldir."
Miraç gecesinde, dinin direði olan namazý camilerde
cemaatle, evlerde ihlâsla kýlarak ve diðer kulluk görevlerini de hakkýyla ifa ederek
manevi miraca erilmesi gerektiðini kaydeden Aþýk, "Bu
kandil vesilesiyle; kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzün muhasebesini yapmalýyýz. Yine bu gecede: Dinimizin
ýsrarla istediði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dayanýþma,
yardýmlaþma, sevgi, saygý, hoþgörü gibi yüce duygulan
aramýzda pekiþtirmeli, dini ve milli deðerler etrafýnda
birleþmeliyiz. Manevi bunalýmlarýn yaþandýðý, sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýna çok ihtiyaç duyulduðu bu
yüzyýlda Ýslam'ýn güzel ahlakýný yaþayarak; iyilikte, fazilette insanlýða örnek olmalý. Ýslam'ý bu olla insanlýðýn
gündemine etkin bir þekilde sokmaya çalýþmalýyýz. Kandil münasebetiyle bu akþam yatsý namazýndan önce Ulu Camide
mevlidi þerif okunacak, gece ie ilgili konuþma ve dua yapýlacaktýr. Kandil programýna bütün müminler davetlidirler. Allah'ýn birliðini tanýmak, bir olan Allah'a
inanmak,ana babaya iyi davranmak. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayýr
yapmak.hem cimrilikten hem israftan sakýnmak. Çocuklarýn hayatýný korumak.Zinadan, fuhuþtan kaçýnmak.Adam
Mehmet
öldürmemek. Yetim malý yememek. VeAþýk
rilen sözü tutmak. Ölçüyü ve tartýyý tam yapmak. Bilmediði þeyin peþine düþmemek, bilgisiz hüküm vermemek.
Büyüklük taslamaktan kaçýnmalýdýrlar bunlara Müslüman vatandaþlarýmýz çok dikkat etmelidirler" dedi.
Aþýk, kandil gecesinde neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda ise þu bilgileri verdi:
"Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edebilmiþ
olmak için, gündüzünde oruç tutulmalý gecesinde cemaatle namaz kýlýnmalý, vaaz ve mevlidi þerif dinlenmeli,
topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli
kaza ve nafile namazlar kýlýnmalý,
büyüklere saygý ve küçüklere sevgi
izhar edilmeli, küskünler kucaklaþmalýdýr.
Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eþ, dost ve uzaktaki akrabalara tebrikleþmelidir.Müslüman
kardeþlerimin kandilini tebrik ede
Çorum halkýna ülkemize Ýslam alemine ve bütün insanlýða huzur ve
barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan
temennini ve niyaz ederim."
Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
11
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
KANDÝLÝNÝZ
MÜBAREK
OLSUN
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon
kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0542 848 59 47 - Gsm: 0537 794 92 33
Mail [email protected]
ADEM GÜNGÖR
0546 963 95 34
MURAT ÞAHÝN
0507 205 93 75
YEMEK
TABLDOT
ek
3 Türlü Yem
atlý
Salata ve T
HÜNEREL
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TOPLU VE ÖZEL
GÜNLERÝNÝZDE
YEMEK SÝPARÝÞÝ
ALINIR
RESTAURANT
SÝPARÝÞ: 212 15 30
KANDÝLÝNÝZ
MÜBAREK
OLSUN
Azap Ahmet Sk. No: 19/A ÇORUM
Karadeniz Kalkýnma Kurultayý
Çorum'da yapýlacak
Sevgi Evleri'nden yýl sonu etkinliði
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü organizasyonunda, Sevgi Evleri Kýz ve Erkek Yetiþtirme Yurdu
öðrencileri tarafýndan yýlsonu etkinliði
düzenlendi.
Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan Sevgi
Evleri yýlsonu etkinliðini Vali Sabri Baþköy'ün
eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu,
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer,
vatandaþlar ve sevgi evleri öðrencileri izledi.
Programýn açýlýþ konuþmasýný Sevgi Evleri
Kýz ve Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha
Uzun yaptý. Uzun, konuþmasýna "Bakanlýðýmýza baðlý yetiþtirme yurtlarýnda koðuþ sisteminden çýkarak sevgi evi ve çocuk evleri sistemine
geçilmiþtir" diyerek baþladý. Çorum'da kýz ve erkek çocuklarý için iki ayrý mahallede bulunan sevgi evlerinde 45 erkek ve
65 kýz çocuðunun barýndýðý belirten Uzun, "3 çocuk evimizde 15 yavrumuz bakým hizmeti almakta. Yine 40 Koruyucu
aile yanýnda 45 çocuðumuz bulunmaktadýr. Sevgi evlerimiz
çocuklarýmýzýn reþit oluncaya kadar, koruma altýnda tutan
bir kurum deðil, toplumla iliþkilerini soyutlamadan yetiþtirip,
sosyalleþtiren ve böylelikle sosyal hayata hazýrlayabilen bir hizmet kurumu olma yolunda
faaliyetlerini sürdürmektedir. Çocuklarýmýzýn
okul baþarýlarýnýn artýrýlmasý, olumlu sosyal
iliþkiler kurmalarý için çeþitli sosyal, sportif ve
kültürel faaliyetlerle belirli deðerler, tutum ve
davranýþlar kazandýrýlmaktadýr" þeklinde kaydetti.
Sevgi Evleri Kýz ve Erkek Yetiþtirme Yurdu
öðrencilerinin solo ve koro olarak seslendirdiði parçalarla baþlayan Sevgi Evleri yýlsonu etkinliði, Türk büyükleri rontu, tiyatro, halk
oyunu gösterileri ile devam etti.
Baþarýlý öðrenciler ile düzenlenen çeþitli etkinliklerde dereceye giren öðrencilere, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan temin edilen hediyeler, Vali Sabri Baþköy'ün
eþi Fatma Baþköy ile diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. Yasin YÜCEL
Zeliha Uzun
Valilik
yemekhanesinde
saðlýklý beslenmeye
dikkat çekildi
Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði 6. Karadeniz Kalkýnma Kurultayýný Çorum'da yapacak.
31 Ekim'de gerçekleþtirilecek
olan kurultay öncesinde Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði Baþkaný Murat Karayalçýn,
Belediye Baþkan Vekili Ahmet
Yabacýoðlu'nu ziyaret etti.Geçen yýl
Zonguldak'ta yaptýklarý kurultayý bu sene
Çorum'da gerçekleþtireceklerini
ifade
eden
Karayalçýn,
"Her yýl, bir Karadeniz ilimizde kurultayý
topluyoruz. Burada o
ilimizin öne çýkmýþ
projelerini ele alýyor,
o ilimizin tanýtýlmasý
amacýyla önem taþýyan kültürel özelliklerini paylaþýyoruz. Ayný zamanda
çevre illerin kültürel ve tarihi deðerlerini de ele alýyoruz" dedi.Derneðin bir hemþehri derneði
olduðunu kaydeden Karayalçýn,
"Karadeniz olarak adlandýrýlan
bölgedeki illerimizin tümünü
kapsayan bir anlayýþ çerçevesinde
çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Her
yýl, bir Karadeniz ilimizde kurultayý topluyoruz. Burada o ilimizin
öne çýkmýþ projelerini ele alýyor, o
ilimizin tanýtýlmasý amacýyla
önem taþýyan kültürel özelliklerini paylaþýyoruz. Daha önceki kurultaylar Samsun, Trabzon, Rize,
Kastamonu ve Zonguldak illerin-
de yapýldý. Bu yýl da Ýç Karadeniz
Bölgesi'nde yer alan Çorum'u
seçtik. Çorum yýllardan beri kendi
sanayileþmesini gerçekleþtirdi ve
atýlým yaptý. Bundan ders çýkararak ve öteki illelere de taþýmayý
amaçlýyoruz" ifadelerini kullandý.
Belediye Baþkan Vekili Ahmet
"22 Mayýs Dünya Obezite Günü" etkinlikleri kapsamýnda Valilik yemekhanesinde etkinlik yapýldý.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube
Müdürlüðü Obezite Birimi personeli tarafýndan gerçekleþtirilen etkinlikte "Obezite, Fiziksel
Aktivite, Tam Buðday Ekmeði, Tuza Dikkat Et" konularýný içeren afiþlerle "Obezite ve Masa
Baþýnda Egzersiz" konulu broþürler personele daðýtýldý ve saðlýklý beslenmeye dikkatleri çekildi.Yemekte, saðlýklý beslenmeyle ilgili bilgiler verildi. Yemekhanede, güne özel "Etli Nohut
Yemeði, Bulgur Pilavý, Cacýk ve Tam Buðday Ekmeði"nden oluþan dört temel besin grubunu
içeren saðlýklý bir menü ile saðlýklý beslenmeye dikkat çekildi. Yemekhane personeline de
saðlýklý beslenme konusunda bilgi verildi. Bahadýr YÜCEL
Yabacýoðlu ise Çorum'un tanýtýmý
ile ilgili her türlü giriþimin içinde
olduklarýný dile getirerek, "Çorum'un sanayisi herzaman ön
planda oldu. Bizde belediye olarak sanayinin geliþmesi için elimizden geleni yaptýk. Yapmaya
da devam ediyoruz. Karadeniz ile
ilgili bu programa da katkýmýz
olacaktýr" þeklinde
kaydetti.
Milletvekili Av.
Tufan Köse ise bu
kurultayý tüm Çorumlularýn yapacaðýný ifade ederek, "Adalet ve
Kalkýnma Partisinin milletvekilleri
ile de Ankara'da
çalýþmalar yapacaðýz. Kurultay'da
demiryolunu da iþleyeceðiz.
Çorum'un tanýtýmý için önemli bir
toplantý olacak. "Çorum için bende varým" diyen herkesi bu çalýþmanýn içinde olmaya davet ediyorum" dedi.
Ziyarete Eski Vali Erol Zihni
Gökay ile Ýl Genel Meclisi üyesi
Yýldýz Bek'te katýldý.Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
HABER
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
12
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek
Miraç Kandilini Kutlar
Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
AKYILDIZ ÝNÞAAT
OSMAN
DEMÝREL
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin
Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
OSMANCIK CAD. NO:22/A TEL 0364 225 50 19
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
Turan Çalýkuþu
KUDAN
Mustafa Razi & Osman O
Ýsmail Ümehan
ÇMS ORMAN ÜRÜNLERÝ
TEL: 0364 234 88 45
ADRES: K. SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD. NO:8
"Maden iþletmeleri devletin
denetleyebileceði bir
mekanizmaya kavuþmalý"
Afrikalý rektörlerden
Uslu'ya ziyaret
Gazi Üniversitesi'nin daveti üzerine ülkemize gelen Afrikalý rektörlerden oluþan heyet, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Hasan II Üniversitesi (Kazablanka/Fas) Rektörü Prof. Dr. Abdellatif Komat, CadiAyyadMarakeþ Devlet Üniversitesi (Marakeþ/Fas) Rektörü
Prof.Dr.Hamid Ajana, Mohamed V Devlet Üniversitesi (Rabat/Fas)
Rektörü Prof. Dr. Yahýa Abou El Farah, Bamako II. Üniversitesi (Bamako/Mali) Rektörü Prof.Dr. Adama Diaman Keita, Baba de Tombouctou Ýslami Bilimler Enstitüsü'den ( Bamako/Mali) Doç. Dr. AbdoulkadriIdrissa Maïga, Cibuti Cumhuriyeti Yükseköðretim Bakaný
Baþ Danýþmanlarý (Cibuti) Mr.FahmiAhmed Mohamed ve Mrs. Ferouze Abdi Mýguýl bulundu.
Konuklarýný makamýnda bir süre aðýrlayan Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye'nin Parlamenter sistemi
ve seçim süreçleri ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra heyet Uslu ve
Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi eþliðinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinde incelemelerde bulundu. Genel Kurul Salonunun
gezilmesi esnasýnda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu konuklara Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi.Heyete; Gazi Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Ýbrahim Uslan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Metin
Salamcý, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Benekli, G.Ü.Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Kadriye Altok, Yabancý Diller Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Suna Aðýldere ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi yetkilileri Ýle Uslu'yu ziyaret eden Çorum Yayla
Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ da eþlik etti.
Haber Servisi
CHP Gençlik Kollarý Ýl Baþkaný
Veli Can Çalýkuþu, yaptýðý açýklamada, Soma'da meydana gelen maden
faciasýnýn Türkiye iþçi sýnýfý tarihine,
eklenecek yeni bir felaket olarak
yerini aldýðýný belirtti.
"Her defasýnda kaderci bir anlayýþla geçiþtirilmeye çatýþýlan iþçi cinayetlerin önlemleri alýnmamakta ve
toplum iktidarlar tarafýndan aldatýlmaktadýr" diyen Çalýkuþu, "Sorun
iktidar deðil sistem: sorunudur. Bu
sistemde iþçiler metalaþtýrýlmakta ve
yaratýlan her artý deðer belki de patronlarýn Ýstanbul'daki inþaatlarýna bir kat olarak geri dönmektedir. Bu sistemde iþçinin herhangi bir deðeri yoktur. Patron için daha çok kar etmenin yolu her
daim maliyetleri kýsmaktýr. Maliyetlerin kýsýlmasýnýn en kolay yolu Ýse bunu iþçilerin ücretlerine yansýtmaktýr. Bu cinayetin kader
olmadýðý gibi maliyetlerin iþçi Ücretlerine bu denli yansýtýlmasý da
kader olmamalýdýr. Maliyetleri kýsmak için iþcinin ekmeðine dahi
göz koyan patronun iþ güvenliðini önemseyecek olmasý hiç de
inandýrýcý deðildir. Ýþte meseleyi buraya indirgediðimizde günlerdir
ana akým medyadaki tartýþmalarýn esasen sahte tartýþmalar olduðunu da çok iyi biliyoruz. TV kanallarýn patronlarýnýn Soma Maden
Ýþletmesinin patronu türeyi patronlarla ayný mantýkla bu kanallarý
yönettiðinin bilincinde olmamýz gerekmektedir. Ýþte tam da bu
noktada tartýþýlmasý gerekenin bu bozuk düzenin kendisinin olduðunu kavramak ve meselenin bu sistemin yeniden revize edilmesi olduðunu görmeliyiz" dedi.
Bundan sonraki süreçte maden iþletmelerinin acilen devletin
denetleyebileceði bir mekanizmayla yeniden düzenlenmesi gerektiðini kaydeden Çalýkuþu, "Madenler ortak kamusal alanlardýr.
Bu sebeple bu alanlarýn özel þirketler tarafýndan iþletilmesi kabul
edilebilir bir durum deðildir. Bireysel zenginleþmeyi deðil toplumsal zenginleþmeyi saðlayan ve üreten bir yapýyla bu katliamlarýn önüne geçilmelidir. Yýlbaþýný Soma'da maden emekçileriyle
geçiren bir Genel Baþkanýn Gençlik örgütleri olarak emekçilerin
haklarýný her daim savunmaya devam edeceðimizin bilinmesini
isteriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL
Emniyetten öðrencilere
Çanakkale jesti!
Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Güvenli Hayat ve
Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal
Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek
Projesi" çerçevesinde öðrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.
"Polis-Çocuk Tarih Köprüsü" isimli faaliyet
kapsamýnda gerçekleþtirilen geziye
merkez ve ilçelerinden toplam 84 ortaokul öðrencisi ve 12 görevli personel katýlýyor.
23-26 Mayýs 2014 tarihlerini kapsayan Çanakkale Þehitliði Gezisi için öðrenciler dün
Dr. Turan Kýlýççýoðlu Stadý önünden uðurlandýlar. Öðrencilere, gezi anýsýna Ýl Emniyet Müdürlüðü amblemi taþýyan þapka, yelek ve tiþörtler hediye edildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
01 MAYIS 2014 PERÞEMBE
13
DALGIÇLAR OTEL
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli MüþterilerimizinMübarek
Miraç Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, 19200 Çorum TEL: 0364 223 0909
Faks: 0364 223 0919
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Parti Üyelerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar
Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
MHP Çorum Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek
"Belediye tüm
mahallelere
eþit hizmet
götürmeli"
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti olarak Çorum'daki 14 muhtarýn 14'ünün de
emrinde olduklarýný söyledi.
CHP Ýl Baþkaný Atlas, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclisi
üyeleri Necdet Biçer, Semrin Kaleli ve
Mehmet Tahtasýz ile birlikte Bahçelievler
Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe'yi ziyaret etti.
Ziyarette yaptýðý konuþmada Atlas, 30
Mart'ta demokratik bir yarýþýn yaþandýðýný belirterek, "Mahallenize hizmet edebilme adýna muhtar olarak seçildiniz. Bu
baðlamda sizi kutluyoruz. Göreviniz zor,
zor olduðu kadar da önemli. Ýnsanlarýn
sorunlarýný çözme adýna bu göreve geldiniz" dedi.
CHP olarak tüm muhtarlarýn emrinde
olduklarýný ifade eden Atlas, "Dün de öyleydik bugün de yarýn da öyle olacaðýz.
Sorunlarýnýzýn çözümü noktasýnda bir telefon kadar yakýnýnýzda olacaðýz" þeklinde konuþtu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Bahçelievler Mahallesi Muhtarý
Hasan Kýzýltepe ise, Belediye Baþkaný ve
Belediye Meclisi üyeleri ile iþbirliði içerisinde mahalleye hizmet getirme adýna
çaba göstereceðini dile getirdi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Bahçelievler Mahallesi Muhtarý
Hasan Kýzýltepe, Belediye Baþkaný ve Belediye Meclisi üyeleri ile iþbirliði içerisinde mahalleye hizmet getirme adýna çaba
göstereceðini dile getirdi.
Kýzýltepe, "Oturmak için deðil, çalýþmak için geldim" diyerek, Çorum'un en
büyük mahallelerinden birisi olan Bahçelievler Mahallesi'nin sorunlarýnýn çözümü adýna çaba göstereceðini ifade etti.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum
Belediyesi'nin siyasi tercihine bakmaksýzýn tüm mahallelere eþit hizmet götürmesi gerektiðini ifade etti. Haber Servisi
CHP'den muhtarlara tebrik
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, beraberinde belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte mahalle muhtarlarýný ziyaret etti.
Ýlk olarak Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe'yi
ziyaret eden Atlas ve beraberindekiler daha sonra Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin'i ziyaret ettiler.
30 Mart'ta yapýlan yerel yönetim seçimlerinde tekrar güven tazelen Þahin'i tebrik
eden Atlas, CHP Ýl Baþkanlýðý olarak merkezdeki tüm mahalle muhtarlarýný ziyaret
edeceklerini bildirdi.
Ýnsanýn olduðu yerde sorunun da olacaðýný ifade eden Atlas, "O sorunlarý gidermek
de bizlerin görevidir. El ele, kol kola, omuz
omza birlikte olmalýyýz" dedi.
Belediye'nin bir hizmet kurumu olduðunu vurgulayan Atlas, "Hizmetler, insanlarýn
siyasi tercihine bakýlarak götürülemez. A
mahallesine ne yapýlýyorsa B mahallesine
de o yapýlmalý" ifadelerini kullandý.
Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin ise,
Belediye Meclisi üyelerinin kendileri ile irtibat halinde olmalarý gerektiðini belirterek,
"Kale Mahallesi ile ilgili bir düzenleme yapýlýyorsa benimle irtibat halinde olursanýz
en iyi bilgiyi almýþ olursunuz. Hepimizin
amacý halka hizmet" dedi. CHP heyeti daha sonra Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi
Demiray ile Gülabibey Mahallesi Muhtarý
Hikmet Durgun'u ziyaret etti.
Hikmet Durgun, siyasi parti olarak hayýrlý olsun ziyareti yapan ilk partinin CHP olduðunu ifade ederek, Cengiz Atlas ve
Belediye Meclis üyelerine teþekkür etti.
Haber Servisi
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA DAÝRESÝ
2013/196 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Ayarýk Mah. 3060 Ada, 7 parsel, 1.628,94 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli, zemin kat, baðýmsýz bölüm no 3 mesken sayýlý taþýnmaz, 4 oda, salon, mutfak, banyo, duþ (yatak odasmdadýr) tuvalet, lavabo, hol, antre ve 1 tanesi Fransýz tipi olmak üzere 3 adet Fransýz tipi balkonda oluþur. Isýnmasý kalorifer (doðalgaz-kombi) yapýlan daire güney ve doðu cephelidir.Islak zeminler seramik kaplý, dýþ kapý çelik, iç kapýlar ahþap Amerikan panel, ýsýcamlý pencereleri PVC doðramadýr.
Adresi
: Buharaevler Mah. Buharaevler 23.cadde, Sapphire Residence, no: 14/3 Ço
rum.
Yüzölçümü
: 146,00 m2
Arsa Payý
: 20/480
Ýmar Durumu
: 8 katlý bina ayrýk nizam ve betonarme karkas olarak 2013 yýlýnda inþa edil
miþtir.
Kýymeti
: 220.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýnda olduðu gibi.
1. Satýþ Günü
: 06/08/2014 günü 14:30 - 14:40 arasý
2. Satýþ Günü
: 01 /09/2014 günü 14:30-14:40 arasý
Satýþ Yeri
: Adliye Mezat Salonu Çorum
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malm tahmin edilen deðerin %50
sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný, özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr;
aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan
ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2013/196 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur. 16/05/2014
Basýn: 543 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TEK
YILDIZ
HABER
24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
14
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Üyelerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
S.S. TRAKTÖRCÜLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOP. ADINA BAÞKAN
MUHARREM KIRIÞ
KADÝFELER
Çorum Elektrik
Aydýnlatma Ltd.Þti.
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek M Ý R A Ç K A N D Ý L Ý N Ý
Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
Kunduzhan Cd. No:4 Çorum
Tel: 0364 213 13 01 - 224 69 70
Faks: 213 64 33
MODLÝFE
Aydýnlatma ve Iþýk Sistemi
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
Eþref Hoca Cad.No: 30/16
Tel:227 76 65 Fax: 227 76 64
Belediye, Akýllý
Ulaþým Sistemleri
Kongresi'ne
katýlacak
Çorum Belediyesi, 5. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'nin ardýndan Ýstanbul'da yapýlacak olan 1.
Karayolu Akýllý Ulaþým Sistemleri Kongresi ve Sergisi'ne katýlacak.
26-28 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Grand Cevahir
Otel'de gerçekleþtirilecek olan kongre, Karayollarý Genel
Müdürlüðü tarafýndan organize ediliyor.
5. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'ne
il belediyeleri içerisinde katýlan tek belediye olma özelliðini
taþýyan ve sempozyuma katýlan herkesin beðenisini kazanan
Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeli
Çorum'daki þehir içi trafik uygulamalarýný bu kez Ýstanbullular'a anlatacak. Haber Servisi
Ömer Kadife
OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý
Baþkan Karataþ'tan Milletvekili
Baðcý'ya 45 gün raporu
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Çorum Milletvekili
ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret etti. Hamza Karataþ ziyarette, 45 günlük baþkanlýðý döneminde yapýlan çalýþmalar ve planlamalar hakkýnda bilgi verdi.
Kanalizasyon ve içme suyu hatlarýnýn tamamlandýðýný ve yagmur
suyu ana hatlarýnda çalýþmalarýn devam ettiðini dile getiren Karataþ,
"Eski hükümet konaðý binasýnýn yýkýmý tamamlandý.. Yeni belediye
hizmet binasý için bir proje hazýrlatýlacak ve ilçemize modern bir hizmet binasýný kazandýracaðýz" dedi.
Milletvekili Cahit Baðcý ise Osmancýk Belediyesi olarak halka vaad ettikleri projelerin tamamýný gerçekleþtirmek için el birliði içinde
çalýþarak halkýn hizmetine sunacaklarýný söyledi. Milletvekili Baðcý ziyaretten dolayý Hamza Karataþ'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL
YEDAÞ'tan
elektrik
kesintisi
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 2014 yýlý
teklif çaðrýsý sonuçlarýna yer verildi.
KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar
Mali Destek Programý için Amasya'dan 34,
Çorum'dan 43, Samsun'dan 96 ve Tokat'tan 22
adet proje olmak üzere toplam 195 adet proje
baþvurusundan toplam 77
tanesinin 65 puan ve üzerinde puan alarak asýl listede yer aldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "KOBÝ
programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam
bütçesi 57 milyon 345 bin
767 TL iken Ajansýmýzdan
talep edilen destek miktarý
toplam 26 milyon 587 bin
295 TL olmuþtur. Böylece Ajanstan beklenen
ortalama hibe oraný yaklaþýk olarak % 46 olarak ortaya çýkmýþtýr. Baþarýlý olan projelere bakýldýðýnda toplam proje bütçesi 31 milyon 068
bin 725 TL ve destek talebi de 14 milyon 650
bin 546 TL olarak ortaya çýkarken ortalama hibe oraný yaklaþýk olarak % 47 olarak ortaya
çýkmýþtýr. Ajans destek miktarýnýn önceliklere
göre daðýlýmý ise; Ar-Ge 1, yenilenebilir enerji
7 ve imalat sanayi 69 proje þeklindedir" denil-
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle
elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada
kesintinin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle:
27.05.2014 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasýnda: Seyfe, Büðüroðlu, Yenihayat, Ertuðrul, Evci
Kuzkýþla, Evciyenikýþla, Evciþortakýþla, Çaðþak,
Hamdiköy, Sorsavuþ ve Sazdeðirmeni köyleri, Ýsa
Bekkaya Un Deðirmeni, Mislerovacýðý Köyü Ýçme
di.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý
için Amasya'dan 4, Çorum'dan 5, Samsun'dan
8 ve Tokat'tan 11 adet proje olmak üzere toplam 28 adet projenin baþvurusunun alýndýðý ve
16 tanesinin asýl listede yer aldýðýnýn dile getirildiði açýklamada, "Yenilenebilir Enerji Mali
Destek Programý kapsamýnda
sunulan projelerin toplam
bütçesi 37 milyon 528 bin 855
TL iken Ajansýmýzdan talep
edilen destek miktarý toplam
15 milyon 608 bin 380 TL olmuþtur. Böylece Ajanstan
beklenen ortalama hibe oraný
yaklaþýk olarak % 41 olarak
ortaya çýkmýþtýr. Baþarýlý olan
projelere bakýldýðýnda toplam
proje bütçesi 22 milyon 568 bin 324 TL ve destek talebi de 8 milyon 915 bin 696 TL olarak
ortaya çýkarken ortalama hibe oraný yaklaþýk
olarak % 39 olarak ortaya çýkmýþtýr. Sözleþme
imzalamaya hak kazanan baþvuru sahiplerine
sözleþmeye davet bildirimleri gönderilmeye
baþlanacaktýr. Kazanan proje sahiplerine baþarýlar diler, programlarýmýza ilgi gösteren tüm
baþvuru sahiplerimize teþekkür ederiz" þeklinde ifade edildi. Yasin YÜCEL
Suyu Tesisi, Evciortakýþla Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Muharrem Güden Tarýmsal Sulama, Seyfe Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Zeki
Yar Besi Çiftliði, Vodafone Mislerovacýðý
Köyü.
27.05.2014 tarihinde 13.00-16.00 saatleri arasýnda: Karapürçek, Güzelyurt, Arzumpýnar, Aksungur Köyü, Kozanoðlu,
Memiþler Mahallesi, Çorum Belediyesi
Týbbý Ayrýþtýrma Tesisi ve yüksek tüketimli müþteriler. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
Ýnönü Cad. No: 138
Adil ÜSTÜNEL
Tahir ÜSTÜNEL
15
TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
KUTLAR HAYIRLARA
VESÝLE OLMASINI
DÝLERÝZ
U19'larda heyecan devam ediyor
Ýlimizde yapýlmak olan U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý Yarý Final
karþýlaþmalarý dün oynanan iki karþýlaþmayla devam etti. Günün ilk maçýnda ilk gün Trabzon ekibine 3-2
maðlup olan Orduspor Kayseri Yolspor ile karþýlaþtý. Maçýn genelinde orta saha mücadelesi izlenirken goller
ikinci yarýda geldi. Arda'nýn golüyle
1-0 öne geçen Orduspor'a Kayseri
Yolspor 73. Dakikada Erayla cevap
verince skor 1-1 oldu. Golden sonra
Kayseri Yolspor savunmaya çekilirken mutlak gole ihtiyacý olan Orduspor son dakikalarda baskýsýný artýrdý.
Bu baskýsýnýn karþýlýðýný uzatma dakikalarýnýn son dakikasýnda alan Orduspor karþýlaþmayý 2-1 kazanmayý
baþardý.
Bugün oynanacak iki karþýlaþma ile grup birinciliði devam ederken bugünün programý þu þekilde:
Saat 15.00: Trabzon Hekimoðlu Doðanspor-Kayseri Yols-
por(Mimar Sinan)
Saat 15.00: Ankara Baþkent
EDAÞ-Sivasspor(1 Nolu Saha)
Bugün oynanacak maçlarýn ardýndan grup birincileri ise yarýn saat
11.00'de 1 Nolu Saha'da finallere gidebilmek için mücadele verecek.
ORDUSPOR: 2
KAYSERÝ YOLSPOR: 1
SAHA: 1 Nolu
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yunus Dursun, Emre Alagöz
ORDUSPOR: Semih, Enes, Furkan(Mustafa), Asil(Þakir), Emre,
Doðancan, Arda Emre, Alihan(Oðulcan), Batuhan, Can
KAYSERÝ YOLSPOR: Yakuphan,
Gökhan, Hasan, Yunus, Hamdi, Mikail, Mehmet(Mustafa), Erman,
Mevlüt(Bilal), Eray, Fatih
GOLLER: Dk 50 Arda, Dk 90+4 Hasan(k.k)(Orduspor), Dk. 73
Eray(K. Yolspor)
Temsilcimiz
Bolu'ya kaybetti
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin
ve müþterilerimizin Mübarek
Trapçýlar sezonu açýyor
3-0
Ýlimizde devam eden Kulüplerarasý Genç Bayanlar
Voleybol Yarý Final Grup Birinciliði dün oynanan iki
karþýlaþmayla devam etti.
Dün Atatürk Spor Salonu'nda baþlayan grup birinciliðinde temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derindere
Gençlikspor rakibi Bolu önünde 3-0'lýk aldýðý yenilgi ile grup birinciliði þansýný kaybederken ilk maçýnda Bolu ekibini yenen Samsun temsilcisi dünde Ünye temsilcisini yenerek grup birinciliðini
büyük oranda garantiledi. Temsilcimiz ile Samsun temsilcisi bugün grup birinciliðinin üçüncü maçýnda karþý karþýya gelecek. Diðer maçta ise Bolu ve Ünye temsilcileri karþýlaþacak.
OSMANCIK ÝBD: 0
BOLU ÝNKILAP Ý.Ö.O: 3
SALON : Atatürk
HAKEMLER: Akýn Er Haspolat, Hüseyin Kamber.
OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR: Begüm, Sevdanur, Melek, Beyza, Sinem, Fatma Nur, Gülsüm, Sevgi, Merve,
Nurseda
BOLU ÝNKILAP ÝLKÖÐRETÝMSPOR: Derya, Kübra, Özlem,
Duygu, Hamiyet, Hacer, Þeza, Burcu, Þerife, Tuba, Firdevs, Kübra
SETLER: 1. Set: 25-20, 2. Set: 25-19, 3. Set: 25-21 (Bolu Ýnkilap Ýlköðretim)
SAMSUN GÜLÝZAR: 3
ÜNYE ÜNYEM:0
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Mahmut Uysal, Mehmet Çelik.
SAMSUN GÜLÝZAR H.Y. GENÇLÝKSPOR: Neslihan, Burcu,
Gamzegül, Yasemin, Tansu, Asena, Hava, Dilara, Berna, Gizem,
Döne, Þerife
ÜNYE ÜNLEMSPOR : Kübra, Özge, Ecem, Yeþim, Ece, Fatma
Nur, Neþe, Þeyma, Gözde, Melis.
SETLER: 1. Set: 25-9, 2. Set: 25-21, 3. Set: 25-11 (Samsun).
ADNAN YALÇIN
Trapçýlar sezonu yarýn düzenlenecek Bahar Kupasý ile açýyor. Atýcýlýk
Ýl Temsilcisi Fikret Sin, sezonun ilk organizesi olan Bahar Kupasý Trap
yarýþmalarýnýn yarýn Melikgazi Atýþ Poligonu'nda yapýlacaðýný söyledi.
Pazar günü saat 10.00'da baþlayacak olan Bahar Kupasý Trap yarýþlarýnda genç bayanlar, büyük bayanlar ve erkekler olmak üzere üç kategoride yarýþma yapýlacaðýný belirten Fikret Sin, lisanslý tüm sporcularýn bu
atýþlara katýlabileceðini belirtti.
Bahar Kupasý Trap yarýþmalarýna Çorum ile birlikte Sivas, Tosya ve
Amasya illerinden de atýcýlarýn davet edildiðini belirten Fikret Sin sezonun ilk yarýþmasýna tüm Çorumlu Atýþlarý davet etti.
U13 PLAY OFF KARÞILAÞMALARI…
ÇORUM BELEDÝYESPOR: 6
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 2
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM: Serhat Sarkandý.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Can, Ýbrahim, Rýdvan, Berkay, Arda,
Hakan, Sadýk, Onat, Murat, Tahsin, Eray, Bedirhan, Mustafa,
Emir, Muharrem, Anýl, Hasan, Berkay Güleç, Berkay Canikli.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Berk, Batuhan Çoksoy, Haþim, Serhat,
Memduh, Nurettin, Hasan, M.Okan, Ali, Alihan, Batuhan Yýldýrým, Yasin, Doðukan, Rýfat, Uðurcan, Melih, Bedirhan, Haruncan.
GOLLER: 13. dak. Murat, 35. dak. Hasan, 40. ve 45. dakikalarda
Eray, 46. dak. Arda, 55. dak. Onat.
(Çorum Belediyespor),
28. dak. Batuhan Çoksoy (Gençlerbirliði).
ÖZEL ÝDARESPOR: 4
OSMANCIKSPOR: 2
SAHA: Osmancýk Ýlçe Sahasý.
HAKEM: Özcan Genel.
ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Bedirhan, Ömer, Ahmet, Nafican, Nuri, Engincan, Tuðrul, Emir, Semih, Gaffar, Fazlý, Emre,
Abdurrahim, Murat, Kürþat, Onur, Bilge, Mücahit.
OSMANCIKSPOR: Eren, Burhan, Ramazan, Emir, Ýbrahim, Vural, Aziz, Recep, Emirhar,
Mert, Resul, Burak Kýlpeti, Efe, Ayberk, Burak,
Mehmet, Haþim, Aykut.
GOLLER: 2. dak. Recep,
3. dak. Aziz (Osmancýkspor), 8. dak. Gaffar, 35.
ve 45. dakikalarda Emir,
48. dak. Nuri (Ýl Özel
Ýdarespor).
MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ
kutlar hayýrlara vesile
olmasýný dileriz
HAFTA SONUNDA OYNANACAK
FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI
Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn
programý þu þekilde:
Orta Kuþak'ta
haftasonu programý
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
Anadolu Spor Gazeteciler Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan
19.'su düzenlenen Geleneksel Orta
Kuþak Futbol Turnuvasý'nda mücadeleler haftasonunda da devam edecek.
Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarýn programý þu þekilde:
24 MAYIS CUMARTESÝ: 2 Nolu:
Saat 18.00: Ýþkur - Çorum Park, Saat
19.30: Ayka Enerji - Elit Otomotiv.
25 MAYIS PAZAR: 2 Nolu: Saat
15.00: Çorum Sürücü Kursu- Abdalata Köyü, Saat 16.30: Göktuð Mobilya Bilgi Çað Kýrtasiye, Saat 18.00: Müftülük - Ýnci Otomotiv, Saat 19.30: Gelyan - Damatoðlu Spor Center
Özbað: "Baþýmýz sað olsun"
Bilal Gökmen gözyaþlarý
ile topraða verildi
Çorum spor camiasý Bilal Gökmen'i(40) ebedi yolculuðuna
uðurladý. Çorumspor'un eski futbolcularýndan, TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Belediyespor'un futbolcu izleme
komitesi üyesi Bilal Gökmen önceki gün evinde geçirdiði kalp
krizi sonucu hayatýný kaybetti.
Spor camiasýnýn sevilen isimlerinden olan Bilal Gökmen'in
genç yaþýnda beklenmedik ölümü spor camiasýnda þok etkisi
yaratýrken Gökmen, dün Ulu Camii'nde kýlýnan Cuma namazý-
Bilal Gökmen'in
ismi Turnuvaya
verildi
19.'su düzenlenen 30 Yaþ ve Üzeri Geleneksel
Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na, önceki gün vefat eden ve dün topraða verilen Bilal Gökmen'in
isminin verildiði açýklandý.
Dün cenaze töreninden sonra toplanan
ASGD Çorum Þubesi Yönetimi, Bilal Gökmen'in
isminin bu yýl devam etmekte olan turnuvanýn ismi 19. Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý olmasý kararlaþtýrýldý. ASGD Yönetimi ayrýca Gökmen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve
sevenlerine de baþsaðlýðý dileðinde bulundu.
Bilal Gökmen
nýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verildi.
Sevenlerinin yalnýz býrakmadýðý Bilal Gökmen'in cenazesine
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer TÜFAD Þube Baþkaný Nihat
Armutçu ile birlikte çok sayýda spor adamý ve futbolcular katýldý. Cenaze törenine Bilal Gökmen'in Çorum'da birlikte forma
giydiði efsane kadrodaki birçok isimde katýldý.
SENÝ SEVÝYORUZ BÝLO
Bilal Gökmen'in cenazesi sevenlerinin omuzlarýnda Ulu Mezar'a götürülürken Çorumspor'un Akdemi Liglerine katýlan takýmda hocalýðýný yaptýðý daha sonra profesyonel olarak Çorumspor formasýný giyen genç futbolcular 'SENÝ SEVÝYORUZ
BÝLO' yazýlý pankartý taþýdý. Halen Bandýrmaspor'da forma giyen ve Bilal Gökmen'in oðlu gibi sevdiði Ali Koçak ise Bilal
Gökmen'in fotoðrafýný taþýdý.
Omuzlarda Ulu Mezar'a getirilen Bilal Gökmen'in cenazesi
dualarýn ardýndan topraða verildi. Çorumspor'da bir önceki sezonda forma giyen futbolcular topraða verilen Gökmen'in mezarý baþýndan ayrýlmadýlar ve uzun süre birlikte dua ederek göz
yaþý döktüler.
ADNAN YALÇIN
Mekanýn Cennet olsun
MÜFTÜLÜK - EFE ZADE
ORGANÝZASYON
Ýlk maçta Müftülük - Efe Zade
Organizasyon takýmlarý karþý karþýya
geldiler. Ýlk yarýyý Efe Zade takýmý
ikinci yarýyý da Müftülük takýmý oynadý dersek maçýn da özetini yapmýþ
oluruz. Efe Zade takýmýnýn ilk yarýda
bulduðu gollerle iki farklý öne geçmesi ve yakaladýð diðer pozisyonlarý gole çevirememesi ilk yarýda akýlda kalan notlardý. Ýkinci yarý bambaþka
Müftülük takýmý vardý. Golü istedi
golleri buldu, oyunu istedi oyunu da
kontrolüne aldý. Müftülük takýmýndan
Ýbrahim, attýðý iki þýk golle maçýn yýldýzýydý. Özellikle vole ile attýðý gol harikaydý. Tebrikler Ýbrahim.
ÝNCÝ OTOMOTÝV
DAMATOÐLU SPOR CENTER
Günün ikinci karþýlaþmasý çok çekiþmeli bir maça sahne oldu. Maçta
penaltý vardý, gol vardý, hakeme bol
bol itirazlar vardý, mücadele vardý kýsaca her þey vardý.
Maç baþtan sona çekiþmeye sahne
oldu. Ýnci Otomotiv takýmýnýn ilk beþ
dakidan sonra rakip kalede kurduðu
baský vardý. Bu baskýyla beraber pozisyonlar geldi, iki topu direkten auta
gitti ama gol gelmedi. Gol iki takýmýnda maçý dengede götürmeye baþladýðý
dakakalarda geldi. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda ceza sahasý içinde 5 oyuncunun arasýnda bir metrelik mesafeden çekilen þutta oyuncunun eline
çarpan topa hakemin çok kolay penaltý çalmasý beraberinde itirazlarý da
getirdi. Kazanýlan penaltýyý Ýnci Otomotiv kaptanýyla gole çevirince maçýn
tek golü de atýlmýþ oldu.
Ýkinci yarý da oyun tamamen Ýnci
Otomotiv takýmýnýn sahasýnda oynandý. Gol giriþimleri vardý ama gol
olmadý. Bir pozisyonda da direk gole
izin vermedi. Maçta toplamda dört
þutun direkten dönmesi enteresandý.
Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un
eski teknik direktörlerinden ayný zamanda
Bursa TÜFAD Baþkaný Sedat Özbað, Bilal
Gökmen'in hayatýný kaybetmesi nedeniyle
derin üzüntü içerisinde olduðunu dile getirdi.
Çorumspor'un eski futbolcularýndan,
Çorum Belediyespor'un izleme komitesi
üyesi ve Çorum TÜFAD Yönetim Kurulu
üyesi Bilal Gökmen'in hayatýný kaybettiðinin
haberini aldýðýnda inanamadýðýný belirten
Sedat Özbað Çorum spor camiasýna baþsaðlýðý dileklerinde bulundu. Bilal Gökmen'in
kendisi için çok özel bir isim olduðunu belirten Özbað, Çorum'da çalýþtýðý süre içerisinde kendisiyle birçok þey paylaþtýklarýný belirtti. Bilal Gökmen'in her zaman kendisine bir kardeþ gibi yaklaþtýðýný dile getiren Teknik Direktör Sedat Özbað
"Baþýmýz sað olsun. Çorum spor camiasýnýn baþý
sað olsun. Çorum çok önemli bir ismi kaybetti.
Genç yaþta kendisinin aramýzdan ayrýlmasý bizleri
Bilal Gökmen ile Özbað mutlu anlarýnda
derin üzüntüye soktu. Çorum'da çalýþtýðým süre
içerisinde bir çok þeyi paylaþtýðým kardeþim gibi
sevdiðim bir isim oldu Bilal Gökmen. Ýnsanlýðýyla,
kiþiliðiyle, duruþuyla ve dürüstlüðüyle bir çok kiþiye örnek olan bir isimdi. Orada olamamanýn derin
üzüntüsü içerisindeyim. Bilal Gökmen kardeþime
Allah'tan rahmet ailesine ise baþsaðlýðý diliyorum.
Baþýmýz sað olsun" ADNAN YALÇIN
Orta Kuþak C Grubu'nda
ikinci maçlar oynandý
Anadolu Spor Gazeteciler Derneði (ASGD)
Çorum Þubesi tarafýndan 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda C grubunun ikinci karþýlaþmalarý tamamlandý.
Günün karþýlaþmalarý oldukça çekiþmeli geçerken ilk maçta Müftülük ile Efe Zade Organizasyon
2-2'lik skorla sahadan beraberlikle ayrýldý.
Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Efe Zade Organizasyon golleri bulan taraf oldu. Efe Zade Organizasyon adýna golleri 1. Dakikada Ýsa ve 20 dakikada Volkan atarken ilk yarý 2-0 Efe Zade takýmýnýn
üstünlüðü ile tamamlandý.
Ýkinci yarýda Müftülük takýmý oyunu býrakmayarak müthiþ bir mücadele örneði vererek 38. ve
57 dakikalarda Ýbrahim ile iki gol bularak maçýn
sokurunu 2-2 olarak belirledi.
MÜFTÜLÜK: 2
EFE ZADE ORGANÝZASYON: 2
SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Yüksel Basar, Yunus Dursun, Baran Avcý.
MÜFTÜLÜK: Yýlmaz, Arif, Ýsmail, Ahmet, Murat, Bekir, Fevzi, Orhan, Ýbrahim, Fatih, Hamit,
Cemal, Yunus, Mehmet, Yüksel, Erol, Mustafa.
EFE ZADE ORGANÝZASYON: Mehmet, Þevket, Þaban, Özgür, Ali, Ýsa, Üzeyir, Murat Özten,
Volkan, Þükrü, Arif, Talip, Fatih, Alper, Murat Balcý, Cengiz..
GOLLER : 1. dak. Ýsa, 20. dak. Volkan (Efe Zade Organizasyon), 38. ve 57. dakikalarda Ýbrahim
(Müftülük).
Ali Doðan
Ýnci Otomotiv aldýðý bu galibiyetle
gruptan çýkma adýna büyük bir avantaj yakaladý.
Turnuva da ilk defa orta hakemin
bir maçta daha çok ön plana çýktýðýna
þahit oldum. Verdiði ve vermediði kararlarla çok itirazlar yaþandý. Verdiði
penaltý kararý aðýrdý. Ýkinci yarýda Damatoðlu lehine vermediði bir pozisyon var ki çok itiraz ettiler. Ele çarpmayý veriyorsan Erol'a temasý da penaltý ile deðerlendirmelisin. Korner
atýþýnda bir oyuncunun korner direðini söküp eliyle hava da tutarak kullanmak isemesi günün en enteresan görüntüsüydü. Hakem adýna en çok
eleþtireceðim taraf yan hakemle diyaloðu ( daha doðrusu konuþmamasýydý). Tribün tarafýndaki hakemle oyuncu arasýnda ki gerginlikten yan hakem
çok rahatsýz oldu. Orta hakemi yanýna
çaðýrdý derdini anlatacak. Orta sahadan gelir gibi yaptý sonra hakem arkadaþýný olayýn içinde yalnýz býraktý. Kararlarýnýzla, hareketlerinizle siz birbirinize sahip çýkmazsanýz sizlere kim
sahip çýkar ki.
Gün içinde hiç kimsenin beklemediði ölüm haberi. Daha çok gençtin
Bilal kardeþim. Takdir-i ilahinin önüne de geçilmiyor biliyoruz. Yine biliyoruz ki senin bizden istediðin sadece
dua ve helallik. Hakkýmýz sana helal
olsun. MEKANIN CENNET OLSUN
1. Maçlar: Damatoðlu Spor Center-Efe Zade Organizasyon: 5-0,Ýnci Otomotiv- Gelyanspor: 3-1,
Müftülükspor (BAY)
2. Maçlar: Müftülük-Efe Zade Organizasyon: 2-2, Ýnci Otomotiv-Damatoðlu Spor Center:1-0,
Gelyanspor(BAY)
Ýnci liderliði devraldý 1-0
Orta Kuþak C grubunda ilk maçlarýný kazanan iki
takýmýn karþýlaþmasýnda Ýnci Otomotiv 1-0'lýk
skorla Damatoðlu Spor Center'i yenerek rakibinde
liderliði devraldý.
Zorlu bir mücadeleye sahne olan karþýlaþmada ilk
yarýnýn sonlarýna doðru penaltý atýþý kazanan Ýnci
Otomotiv penaltýyý Oktayla golle sonuçlandýrýrken maçý da kazanan taraf oldu. Ýkinci
yarýda Damatoðlu Spor Center'in gol için giriþimleri bir türlü golü getirmezken maç ilk yarýnýn sonlarýnda atýlan golle 1-0 Ýnci Otomotiv'in lehine
sonuçlandý.
ÝNCÝ OTOMOTÝV:1
DAMATOÐLU SPOR CENTER: 0
SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Burak Þahinkara, Yunus Dursun,
Baran Avcý.
ÝNCÝ OTOMOTÝV: Özkan, Murat Söðütcü, Murat
Karabayýr, Davut, Hakan, Fatih, Murat Eser,
Ekrem, Muharrem, Oktay, Halit, Serhat, Fetih,
Hacý, Fatih, Ýsmail, Çaðlar, Mithat.
DAMATOÐLU SPOR CENTER: Bektaþ Ünal,
Halil, Erdem, Mürsel, Hasan, Eray, Erol, Adem,
Gökhan, M.Önder, Bektaþ Balaban, Erdoðan,
Oktay, Ýsa, Kemal, Þener.
GOL:30. (penaltýdan) dak. Oktay (Ýnci Otomotiv)
ADNANYALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN