Otobüs polis aracýna
çarptý: 1 polis þehit
Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu, 3 kiþi yaralandý.
Gece 02.20 sýralarýnda Güney Doðan (47) yöneti-
ALÝ ÜNAL: TÜRKÝYE'DE ÇOK
CÝDDÝ ÝRAN TEHLÝKESÝ VAR
Zaman Gaztesinden Samet Altýntaþ Gazeteci Yazar Ali
Ünal ile Ropörtaj yaptý. Bir dönem Ýran Konsolosluðu'nda memur olarak memurluk yaptýðýný da vurgulayan Ali Ünal Baþbakan'ýn son dönemlerde ki konuþmalarýnda örnek gösterdiði Bediüzzaman dan çarpýcý Örnekler verdi. Ali Ünal,son zamanlarda bazý
Dindarlarýn ' Dünyevileþtiðini' ifade ederek,' Ýblis bile bu
kadar yalandan utanýyordur' dedi.
minde ki 34 VA 1879 plakalý yolcu otobüsü Sungurlu-Çorum kara yolu 16. kilometresinde Sungurlu Bölge Trafik Amirliðinde görevli polis memuru Ömer Kesim'in (39) idaresindeki 19 A 0012
plakalý polis otomobiline çarptý. SAYFA 5’TE
A
SAYF
A
10’D
Ali Ünal
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
40 KURUÞ
Aþdaðul'da yine
Uzunca kazandý
Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi'nde 30
Mart'ta iptal edilen belediye baþkanlýðý seçimleri
dün yapýldý. 30 Mart'ta gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler
seçimlerinde 1 oy farkla seçimi kazan Dursun Uzunca
bu sefer farký 6'ya çýkartarak Aþdaðul Belediye Baþkaný
seçildi. Oy kullanma iþleminin yapýldýðý Aþdaðul Þehit
Mahsuni Türkmen Ýlköðretim Okulu
bahçesinde jandarma güçleri geniþ
güvenlik önlemi aldýlar. Jandarma zaman zaman çýkan tartýþmlara mühahale
ederek büyümesini önledi. Sabah saat 08.00'da baþlayan oy
YFA
kullanma iþlemi saat 17.00'da S7A’DE
sona erdi ve 6 sandýkda oy saDursun Uzunca
yým iþlemi baþladý.
TSO Fuar
Kompleksi daha
etkin kullanýlacak
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi
hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli
sosyal ve kültürel amaçlý organizasyonlar için de
kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðlýyor.
TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi SAYFA
TE
Kompleksi'nin ilin ekonomik hareketlili- 3’
ðine saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla
bir proje geliþtirdi.
Dev imar
düzenlemesi
bugün
mecliste
"Anayasa Mahkemesine
Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar
Yalçýn Kýlýç
ÇESOB'tan sel
maðdurlarýna
yardým kampanyasý
Osmancýk'taki
sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahipleri için ÇESOB harekete geçti.
Geçtiðimiz günlerde selden zarar gören esnafý ziyaret ederek iþyerlerinde incelemelerde bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk'taki sel baskýnýnda
zarar gören iþyeri sahipFA
lerinin yaralarýný sar- S2A’YDE
mak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý.
Türkiye Barolar Birliði Meslek Ýçi Eðitim Seminerleri kapsamýnda Çorum'da "Anayasa Mahkemesi Bireysel Baþvuru" konulu seminer düzenledi.
YFA
Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans S6A’DA
Salonu'nda yapýlan seminere
konuþmacý olarak
Yrd.Doç Dr. Ali Ersoy Kontacý ve Yrd Doç Dr. Gökçen
Taner katýldý.
AÇARAY’da Lütfi Derviþoðlu dönemi
SAYFA 4’TE
"Ayasofya'nýn
zincirleri
kýrýlacak"
Gezi Parký
olaylarý anma
etkiliði yapýldý
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný
Orhan Sakýnmaz Ýstanbul'un fethinin
561. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda
meydana gelen olaylarýn birinci yýldönümü nedeniyle Çorum'da da
anma etkinliði düzenlendi.
SAYFA 4’TE
Orhan Sakýnmaz
SAYFA 6’DA
HGYD yönetiminden
Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý
olsun
HGYD yönetim kurulu ÇESOB Baþkanlýðý görevine
yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç'ý kutlamak için makamýnda
ziyaret etti.
Yalçýn Kýlýç'ý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
Baþkanlýðý'na yeniden seçilmesinden dolayý kutlayan HGYD
Baþkaný Birkan Demirci, ziyarette ÇESOB'un gerek basýna
gerekse Çorum'a önemli katkýlar saðlayan bir sivil toplum örgütü olduðunu söyledi.
SAYFA 7’DE
Çaðrý Merkezi'ni
Bakan Elvan açacak
Saray Bisküvileri'nin Yönetim
Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlunun düðün merasimine katýlan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Ulaþtýrma Bakaný
Lütfi Elvan'a Çorum ve...
SAYFA 5’TE
Çorum Belediye Meclisi
toplantýsý bugün yapýlacak.
Meclis
salonunda
saat
10.30'da gerçekleþtirilecek olan
gündem maddelerini aðýrlýklý olarak imar ile ilgilil konular
oluþturuyor. Gündem
YFA
maddeleri arasýndan De- SA3’TE
vane'yi içine alan 70 Hektarlýk alanýn imar deðiþikliðide var.
TEK
YILDIZ
2
HABER
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
2
ÇESOB'tan sel maðdurlarýna
yardým kampanyasý
Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahipleri için ÇESOB
harekete geçti.
Geçtiðimiz günlerde selden zarar
gören esnafý ziyaret ederek iþyerlerinde incelemelerde bulunan Çorum
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahiplerinin yaralarýný sar-
mak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý.
Çorumlu hayýrsever esnafýn gönlünden ne koparsa yardým yapmasýný beklediklerini ifade eden Kýlýç,
"Herhangi bir yardým hesabý açmýyoruz. Nakit yardýmdan öte esnafýmýz gerek masa olsun, gerek koltuk
olsun bir iþyerinin neye ihtiyacý varsa eþya yardýmýnda bulunmalarýný
bekliyoruz. Hayýrsever esnafýmýzýn
bu konuda duyarsýz kalmayacaðýna
inanýyorum. Bu gibi felaketler hepimizin baþýna gelebilir. Allah bir daha böyle felaketler yaþatmasýn" dedi.Yalçýn Kýlýç ayrýca, eþya yardýmýnda bulunmak isteyen esnafýn ÇESOB Genel Sekreterliði'ne müracaat
etmelerinin yeterli olacaðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:09
05:05
12:45
16:41
20:14
21:59
02.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
23. Hafta
Güzel ahlâk; güler yüzlülük, cömertlik
ve kimseyi üzmemek demektir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
BÝR SEVDA DERDÝ
Yalçýn Kýlýç
Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý, Tarancý'yý kutladý
ELEMANLAR ARANIYOR
YILDIZ AJANDA
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti.
Oda Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý
ziyarette Þahin, Tarancý'yý tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar diledi.
Þahin, oda olarak emniyet ile birlikte Çorum
için çalýþacaklarýný söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Salih Erkan Tarancý ise sivil toplum kuruluþlarý ve
odalarý önemsediklerini belirterek, Tahsin Þahin
ve ekibine baþarýlar diledi. Haber Servisi
Geze geze bir sevdaya tutuldum
Þu garip illerde yandýrdý beni
Ben kendi halimle aðlar gezerken
Tatlý sözleriyle baðladý beni
Ben biliyorum yaylalarýn yolunu
Saçýn uzun baðlasýnlar kolumu
Eðer seni anan bana vermezse
Yemin ettim keseceðim yolunu
Rýza Koçak
Gönlü güzel gönlü yolundan kalma
Her yüzü güleni dost olur sanma
El sözüne bakýp ta sevdiðinden olma
Ben seni kýz iken seven oðlaným
Seversen beni de benden ayrýlma
Yalancýnýn sözlerine sen kanma
Her olur olmazdan yadigar alma
Ben seni kýz iken seven oðlaným
Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe
Departmanýnda istihdam edilmek üzere
bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz.
Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý
gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de
Meþeler güvermiþ varsýn güversin
Sevda varsa sen nerde gezersin
Akýllanýn sonra sende bezersin
Ben seni kýz iken seven oðlaným
bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Tel: 0532 684 43 14
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Uslu, Özdað çiftinin
nikah törenine katýldý
Benim evim dað baþýnda bir yayla
Ne deyim aðlayým kaderim böyle
Senin dersin varsa gel bana söyle
Ben seni kýz iken seven oðlaným
(Koçak derki ) bu sevgiler yaad olmaz
Bu güzellik yârim sana da kalmaz
Sevipte ayrýlmak öylede olmaz
Ben seni kýz iken seven oðlaným
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Arýkoðlu,
Küçükayvaz ile
tiyatro oyunu
için anlaþtý
Geçtiðimiz günlerde Çorum'a gelen ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz
ile Çorumlu tiyatro yazarý Mustafa
Arýkoðlu yeni bir oyunda anlaþtýlar.
Küçükayvaz ve Arýkoðlu'nun önümüzdeki sezon için yeni bir oyun konusunda anlaþmaya vardýklarý öðrenildi.
Ayný zamanda, Devlet Tiyatrolarý
repertuarýna da kabul edilen "Düþ Yakamdan" adlý oyunun hazýrlýklarýna
Ekim ayý gibi baþlanmasý düþünülüyor.
Haber Servisi
Karaman'da faaliyet gösteren Saray Bisküvi
Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlu
Samed ve Özkul ailesinin kýzlarý Seca ile Ýstanbul'da dünya evine girdiler.
1990'lý yýllarda Samed Özdað'ýn ilk sendika üyeliðine de nikâhýnda olduðu gibi Çorum Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu þahitlik yapmýþtý. Genç çiftleri
kutlayan Uslu, "Ömür boyu saadetler dilerim. Mutluluðunuz daim olsun. Cenab-ý Hak hayýrlý evlatlar nasip etsin, darýsý da bekarlara olsun" dedi.
Çiftin nikah þahitliðini; Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Eski Bakan Ömer Dinçer,Konya Milletvekili
Hüseyin Üzülmez yaptý. Haber Servisi
Yýl: 10 Sayý: 2798 02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
NÖBETÇÝ ECZANELER
TEL: 227 21 21
TEL: 212 05 55
BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
2,098
2,861
3,518
0,206
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
BÝLGE ECZANESÝ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
2,096
2,858
STERLiN 3,513
JPY YENi 0,205
BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 - ÖZEL HAS. YANI
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
USD
EUR
ÖZTÜRK ECZANESÝ
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
3
TSO Fuar Kompleksi
daha etkin kullanýlacak
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde,
Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve kültürel
amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi
Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna
katký saðlýyor.
TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin
ilin ekonomik hareketliliðine saðladýðý katkýyý artýrmak
amacýyla bir proje geliþtirdi. Proje kapsamýnda Çorum'da Odanýn da desteði ile DK Organizasyon adý altýnda bir þirket kuruldu. DK Organizasyon, Fuar ve Ser-
gi Kompleksi'nde alýþveriþ günleri, istihdam günleri gibi
çeþitli sergiler düzenleyecek.
Fuar ve Sergi Kompleksinin il ekonomisine saðladýðý
katkýyý artýrmak, ayrýca küçük esnafýn; yýlýn belirli gün ve
haftalarýnda burada organize edilecek sergi ve alýþveriþ
günlerine katýlarak kendi ekonomik hareketliliklerini artýrmalarýný saðlamak amacýyla geliþtirilen proje kapsamýnda ilk olarak 18-22 Haziran tarihleri arasýnda Hitit
Festivali ve Ýstihdam Günleri etkinliði düzenlenecek.
DK Organizasyon, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan Ayý içerisinde Ramazan ve
Bayram Alýþveriþ Günleri organize edecek. Fuar ve
Sergi Kompleksi'ndeki organizasyonlar, yýlýn belirli dönemlerindeki özel günlerinde, günün anlam
ve önemine uygun olarak devam edecek.
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen olan proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek organizasyonlar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
denetim ve gözetiminde gerçekleþtirilecek.
Sergi ve Fuar Kompleksinde gerçekleþtirilecek
organizasyonlarda yer almak isteyen firmalar, 0542
777 00 77 ve 0364 224 79 33 numaralý telefonlar
aracýlýðýyla DK Organizasyon yetkililerine ulaþabilirler. Haber Servisi
Dev imar düzenlemesi
bugün mecliste
Çorum Belediye Meclisi toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis salonunda saat 10.30'da gerçekleþtirilecek olan gündem maddelerini aðýrlýklý olarak
imar ile ilgilil konular oluþturuyor. Gündem maddeleri
arasýndan Devane'yi içine alan 70 Hektarlýk alanýn imar
deðiþikliðide var.
Mecliste görüþülecek olan gündem maddeleri þun-
Akþemseddin
için Evlik'te
mevlit okutuldu
lar: "Özel Güvenlik ekibi oluþturulmasý. Çevre Denetim
Birimi Kurulmasý ve Yönetmeliðe ilave yapýlmasý. Bahçelievler Mahallesi, 511 ada, 14 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Gülabibey Mahallesi, 3865, 3867, 3871
adalarda plan deðiþikliði. Çomar Mevkii, 711 ada, 15, 16
nolu parsellerde plan deðiþikliði. Bahçelievler Mahallesi
51 pafta, 171 ada, 12 nolu parselde plan deðiþikliði. Bahçelievler Mahallesi 2560 ada,
494, 496, 497, 498, 499 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Ýbrahim
Çayýrý Mevkii, 79 ada, 107 nolu
parselin doðusunda yer alan
gayrimenkulde plan deðiþikliði
yapýlmasý.
Çepni, Çöplü, Kunduzhan
Mahalleleri dahilinde, Akþemseddin Caddesi, Osmancýk ve
Ýnönü Caddesi Akpýnar Caddesi
ve Mezarlýk Alaný arasýnda kalan
yaklaþýk 70 Hektarlýk alanda
imar planý revizyonu."
Fatih AKBAÞ
Borsa'dan
ÇESOB Baþkaný
Kýlýç'a tebrik
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ÇESOB Baþkanlýðý'na yeniden seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý.
Borsa yöneticileriyle birlikte ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç'ý kutlayan Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, Kýlýç'a baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Gerek Borsa'nýn gerekse de ÇESOB'un Çorum'un önde gelen sivil toplum kuruluþlarý arasýnda olduðunu ifade
eden Bektaþ, koordineli çalýþmayla Çorum baþta olmak
Fetih Haftasý etkinlikleri kapsamýnda fethin manevi mimarý Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu Evlik köyünde yaptýrdýðý Akþemseddin Camiinde mevlit okutuldu.
Etkinliklerin beþinci gününde Akþemseddin'in kurduðu tarihi evlik
üzere esnaf ve sanatkarýn daha da kalkýnacaðýný kaydetti.
ÇESOB Baþkaný Kýlýç'ýn bugüne kadar baþarý ile ifa ettiði görevini bundan sonrada baþarý ile ifa edeceðine
inancýnýn tam olduðunu aktaran Ali Bektaþ, esnafý ilgilendiren tüm konularda ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olmayý sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn
Kýlýç ise, hep birlikte çalýþýlýrsa kentin ekonomisine daha
çok can verileceðini belirterek, birlik ve beraberliðin önemine vurgu yaptý. Kýlýç, "Her sorunun aþýlmasýnda en
önemli mihenk taþý ortak iradedir" dedi. Haber Servisi
köyü ziyaret edildi. Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Mustafa Selvi, öðretmen ve okul müdürlerinin katýldýðý programda Cuma
namazý öncesi Akþemseddin ve aile fertleri için kendisinin çivi kullanýlmadan ahþap geçme tekniði ile yaptýrdýðý 600 yýllýk ahþap camide mevlit
okutuldu.
Mevlit programý ve kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan, Akþemseddin
Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri de ziyaret
edilerek dualar okundu. Ýskilip'te bir hafta boyunca devam eden Akþemseddin'in Ýstanbul'a uðurlanmasý etkinlikleri Evlik ziyareti ile son buldu.
Gelenekselleþen etkinliklerin önümüzdeki yýllarda daha zengin programlarla devam ettirilmesinin planlandýðý bildirildi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
4
Bayat'ta saðanak
yaðýþ hayatý felç etti
Bayat Ýlçesinde fýrtýna ve saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi. Yaðýþ sonrasý oluþan selde
bazý iþyerlerini ve bodrumlarý su bastý.
Bayat Belediyesi saðanak yaðýþ sonrasý itfaiye
amirliðinde kriz masasý oluþturularak sel baskýnlarýna anýnda müdahale etti.
Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü, "Kýsa sürede olaðanüstü
hava koþullarýnýn yaþandýðý ve büyük miktarda
yaðýþýn düþtüðü ilçemizde kriz masasý oluþturulup koordineli bir çalýþma yürüttük. Sel baskýnlarýna karþý anýnda müdahale ettik. Altyapý çalýþmalarý kapsamýnda yaptýðýmýz yaðmur oluklarý
ve atýk su hatlarý sayesinde olasý sel baskýnlarýnýn önüne geçildi" dedi.
Kubilay Kaan YÜCEL
AÇARAY'da Lütfi
Derviþoðlu dönemi
Türkiye Beyazay Derneði
toplantýsýna Çorum'dan katýlým
Türkiye Beyazay Derneðinin "3.Yurtiçi Kurullar Toplantýsý" tamamlandý.
Þile Best Werstern'de yapýlan toplantýya Türkiye'nin
farklý kamu kurum ve kuruluþlarýndan, uluslararasý sivil toplum örgütlerinden ve Türkiye Beyazay Þubelerinden temsilciler, Çorum Beyazay Þubesi Baþkaný Mustafa Hekim katýldý.
Engelli Eðitiminde Uluslararasý Yardýmlaþma ve Dayanýþ-
ma Sürecinin tartýþýldýðý toplantýda,Yeþilay,UNESCO, UCLG,
MEWA, ICEWI, EBU gibi uluslararasý faliyetler yürüten kuruluþlarla birlikte,engellerin eðitiminde dayanýþma ve yardýmlaþma ile ne gibi çözümlerin hayata geçirilebileceði ele alýndý.
Program sonunda Þile Belediye Baþkaný Can Tabakoðlu,Yýltaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Oðuzhan Yýldýrým'a plaket etti. Haber Servisi
Sakýnmaz, "Ýstanbul'un fethini
kutlamak AB'ye hem karþý olmayý
ve hemde Ýslam Birliðini istemeyi
gerektirir. D8'leri kuran bizler icraat baþýnda nasýl samimi olduðumuzu göstermiþsek her senede
büyük bir aþkla ve ayný samimiyetle Ýstanbulun Fethini kutlamaktayýz . Nasýl Batýlýlar Ayasofya'nýn açýlmasýný önleyip psikolojik olarak baský kurmak istiyorsa
bizlerde her fetih þöleniyle bu psikolojiyi kýrýyoruz Elhamdülillah .
Bu sene fetih kutlamalarýnýn sabahýnda özellikle onbinlerce gencimiz ve halkýmýzla Ayasofya avlusunda sabah namazýný Kabe Ýmamý ile kýldýk. Ayasofya'nýn Fatihin
Vakfiyesinde olduðu gibi cami
olarak eninde sonunda açýlacaðýný
ilan ettik . Milletimizin yeri asla
köhnemiþ bitmiþ, geleceði dünyada kan dökmek üzerine kurulu
AB'nin yaný olamaz . Aziz milleti-
kuruluna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor
Derneði'nin Lütfi Derviþoðlu baþkanlýðýndaki yeni
yönetim kurulunda; Oðuzhan Derviþoðlu, Elif
Derviþoðlu, Kemal Ceylan, Ayþenur Ürgen, Erhan
Karaca ve Onur Zelveci yer alýyor. Haber Servisi
Gazipaþa Ortaokulu'nda yýlsonu sergisi
"Ayasofya'nýn
zincirleri kýrýlacak"
Saadet Partisi Merkez Ýlçe
Baþkaný Orhan Sakýnmaz Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümü
nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
Çað açýp çað kapayan Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümünü
Milli Görüþçüler olarak Ýzmit Ýsmet Paþa stadýnda kutladýklarýný
kaydeden Orhan Sakýnmaz, "Son
yýllarda AB ye girmek ve Batýlý zihniyete þirin görünmek için malesef
bir çok ilimizin kurtuluþ yýldönümleri yapýlmamakta yapýlsa bile çok sönük geçmektedir. Özellikle genç nesillere tarihimizin
unutturulmamasý için, Saadet
Partimiz tüm iþgalden kurtuluþlarýnda hatýrlanmasý ve iþgalci AB
ülkelerine üstünlüðümüzün niþaný olan Ýstanbulun fethini büyük
bir heyacanla kutlamaktadýr" dedi.
"Ýstanbul'un fethini AB yanlýsý
hiç bir teþkilat kutlayamaz" diyen
Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve
Spor Derneði genel kurulu, hafta sonu gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 3 yýldýr AÇARAY'a
baþkanlýk yapan Eþref Burçin Saçmacý, görevini
Lütfi Derviþoðlu'na devretti.
Çorum'da gençlere yönelik sosyal ve kültürel
organizasyonlar düzenlemek, dezavantajlý
gruplara karþý sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek amacýyla kurulan Çorum Açaray
Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði, çok
sayýda eðitim programý da gerçekleþtirdi. Geride býraktýðý 8 yýlda Çorum'u ulusal organizasyonlarda da temsil eden AÇARAY, hafta sonu
gerçekleþtirilen genel kurulla kan deðiþimi yaparak, belirlediði yeni hedefleri doðrultusunda
çalýþmalarýna hýz verecek.
AÇARAY'ýn yeni baþkaný Lütfi Derviþoðlu,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte eski Baþkan
Eþref Burçin Özsaçmacý'yý ziyaret ederek, bugüne kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür plaketi verdi. Özsaçmacý da, yeni yönetim
miz adil bir düzenin önderi olmayý her zaman baþarmýþtýr. Anadolu Timur tarafýndan iþgal edilip
yerle bir edilmesinden sadece 50
yýl sonra büyük sýkýntýlarýn içinde
çað açýp çað kapayan bir zaferi en
kýsa zamanda kazanacak konuma
ulaþmýþ bir millettir bizim milletimiz. Bugünkü birilerinin yenilmiþlik psikolojisi en kýsa zamanda
atlatýlacak Ayasofya'nýn zincirleri
kýrýlacak ve Ýstanbul tüm mazlum
dünya ülkelerini ayaða kaldýracak
bir þekilde yeniden merkez yapýlacaktýr Ýnþallah. Her sene yaptýðýmýz çoþkulu fetih kutlamalarý bu
hedefimizin tüm dünyaya ilanýdý"
ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
Gazipaþa Ortaokulu öðrencileri 2013-2014 eðitim öðretim yýlý
içerisinde Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarým derslerinde yaptýklarý çalýþmalarý sergilediler. Serginin açýlýþýný Okul Müdürü Musa Ediz yaptý. Musa Ediz açýlýþta yaptýðý konuþmada, ülkelerin sanayi ve ekonomik geliþiminde öðrencilerin düþüncelerinin büyük
önem taþýdýðýný söyledi. Ýnovasyon ile ilgili OKA'nýn yaptýðý çalýþmalarda öðrencilerinin Çorum'u temsilen Samsun'a gittiklerini ve
yeni geliþmelere ýþýk tutan çalýþmalarýný paylaþma þansý yakaladýklarýný belirtti. Ediz, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarým derslerinin öneminin anlanmasý açýsýndan bu tür sergilerin yapýlmasýnýn
gerekli olduðunu söyledi. Sergiye öðrenci velileri de büyük ilgi
gösterdi. Sergide Hafif Zihinsel Engelli Sýnýfý Öðrencilerinin yaptýðý çalýþmalar büyük beðeni topladý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
da PKK'yý hortlatmak istediðini anlamayacak kadar kör deðiliz.
Faiz huzur ortamýný deðil, kaos ortamýný sever.
Faiz lobisinin nasýl çalýþtýðýný hatýrlarsanýz geçen yýl yazmýþtým. Fakat yeniden
hatýrlatmakta fayda var.
Faiz Lobisi
Faiz lobisi paradan parayý nasýl kazanýyor;
Bu konuyu þöyle açýklamaya çalýþalým. Türkiye'de faiz oranlarýnýn %4 - 6
bandýnda seyrettiðini varsayalým. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde bu oran en
yüksek %1 seviyelerindedir. Bu oranýn üzerine
çýktýðýný o ülkelerde çok fazla göremezsiniz. Atýyorum, bu ülkelerden birinde yaþayan bir vatandaþýn 1 milyon eurosu olsun. Bu parayý alsýn ve
Türkiye'deki bir bankaya yatýrsýn. O gün için
Türkiye'deki yýllýk faiz oranýný %5 olarak kabul
edelim. 1 milyon euroyu TL'ye çevirdiðimizde
2.5 milyon TL tutmuþ olsun. Bu paranýn bir yýlsonundaki faiz geliri 125.000 TL olacaktýr. Euro
olarak 50.000 euro. Peki bu parayý kendi ülkesinde bir bankaya yatýrsa ne kadar kazanacaktý?
Beþte birini yani 10.000 euro. Bakýn hiç zahmet
etmeden, ülkesinden bile çýkmadan oturduðu
yerden bir yýlda 40.000 euro kazanýyor. Bu da en
kötü ihtimalle. Bu faiz oranýnýn %1 deðil de %01
olduðunu varsayalým o zaman da bu rakam
FAÝZ HUZUR ORTAMINI
DEÐÝL KAOS ORTAMINI
SEVER
AHMET ÖLÇER
[email protected]
Borsa yeniden 80.000 puan seviyelerine yaklaþmýþ durumda. Hem de kamuoyunda gezi
olaylarý olarak bilinen eylemlerin yýldönümünde.
Bana göre bu durum ekonominin ne kadar güçlü
olduðunu gösteren önemli bir gösterge. Faiz ise
düþüþ trendinde.
Peki ekonomik tablolardaki bu olumlu atmosfer birilerini rahatsýz eder mi?
Bence çoktan etti bile.
Kimi mi?
Tabi ki Faiz Lobisini.
Gezi eylemlerini hortlatma çabalarýný, daða
kaçýrýlan çocuklarý, özel harekatçýlara açýlan ateþi
manidar bulmuyor musunuz?
Birileri ülkede kaos istiyor. Batýda gezi ruhunu canlý tutmak isteyen bu kimselerin, doðuda
HABER
5
80.000 euroya yaklaþýr.
Tabi bu bir yýl içerisinde kazancý sadece de faizle de sýnýrlý olmayacak. Euro da TL karþýsýnda
deðer kazanmaya devam edeceði için bir yýl sonra kur artýþýndan kaynaklý da bir gelir elde etmiþ
olacak ki bunu da bonusu kabul edebilirsiniz.
Bu örneði þahýs olarak deðil de milyar dolarlýk þirketler olarak düþünecek olursanýz, bu ülkeden çýkan parayý daha iyi anlamýþ olursunuz.
Faiz Oranlarý
Peki gezi parkýydý, 17 Aralýktý derken faiz
oranlarý kaç dersiniz?
Merkez Bankasýnýn bugün gecelik faiz oraný,
borç alma için %8, borç verme için %12'dir.
Öyleyse bu tablodan kim karlý çýkýyor?
Devletin zarar ettiði kesin…
Merkez Bankasýnýn Faiz Politikasý Kafalarda
Soru Ýþaretleri Býrakýyor
Bu arada Bugüne kadar açýkladýklarý hiçbir
enflasyon hedefini tutturamayan Merkez Bankasý, faizleri yükseltirken 5 puan birden yükseltiyor,
indirime giderken ise 0,5 puan, yani yarým puan
indiriyor.
Ýstihdam sorunu sýcak para ile deðil yatýrýmla
çözülür. Faizler böylesine yüksekken yerli yatýrýmcýnýn yatýrým yapmasý oldukça zor. Reel faiz
oranlarý reel yatýrýmlarý doðrudan etkiler. Bu anlamda Merkez Bankasýnýn izlediði faiz politikasý
hakikaten manidar. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar.
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Otobüs polis aracýna
çarptý: 1 polis þehit
Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna,
daha sonra da polis aracýnýn
kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis
þehit oldu, 3 kiþi yaralandý.
Gece 02.20 sýralarýnda Güney
Doðan (47) yönetiminde ki 34 VA
1879 plakalý yolcu otobüsü Sungurlu-Çorum kara yolu 16. kilometresinde Sungurlu Bölge Trafik
Amirliðinde görevli polis memuru
Ömer Kesim'in (39) idaresindeki
19 A 0012 plakalý polis otomobiline
çarptý. Çarpmanýn etkisiyle karþý
þeride geçen polis otomobiline
Ýlhan Tanrýverdi (43) yönetiminde ki 52 AV 222 plakalý kamyonet
çarptý.
Kazada polis memuru Ömer
Kesim, kamyonet sürücüsü Ýlhan
Tanrýverdi ve kamyonette yolcu
olarak bulunan Erdinç Bektaþ
(35) ve Yener Aþkýn (38) yaralandý. Sungurlu Devlet Hastanesine
kaldýrýlan yaralýlardan polis memuru yapýlan tüm müdahalelere
raðmen kurtarýlamadý.
Kazada þehit olan polis memuru Ömer
Kesim için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene Çorum Valisi Sabri Baþköy, Kaymakam Osaman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ile Çorum ve Sungurlu'dan çok sayýda görev arkadaþlarý ve vatandaþ katýldý.
Törende saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan þehidin öz geçmiþi okundu.
Yapýlan duanýn ardýndan þehit polisin naaþý memleketi Amasya'nýn Taþova ilçesine
gönderildi. Yasin YÜCEL
Tel: 0364 224 20 00
Çaðrý Merkezi'ni
Bakan Elvan açacak
Saray Bisküvileri'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlunun
düðün merasimine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a Çorum ve ilçelerinin karayollarý hakkýnda bilgiler verdi, yapýlacak çalýþmalar için destek istedi.
Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Elvan'a, Bayat ilçesinin þehir giriþi asfalt ve istinat duvarý iþi ile Karayollarý Genel Genel Müdürü Cahit Turan'ýn bizzat ilgilendiðini söyledi. Uslu, Çorum-Ortaköy yolunun Türkiye ve karayollarýnýn
vizyonuna uygun hale getirilmesi için 2013 yýlý Temmuz ayýnda baþlayan
projenin 2014 yýlý Mayýs ayý sonunda teslim edildiðini, Karayollarý Bölge Müdür Yardýmcýsý baþkanlýðýnda teknik heyetin bölgede inceleme yaparak, keþif bedelinin çýkartýlmaya baþlandýðýný söyledi.
Uslu ayrýca, Çorum-Osmancýk yolu, Çorum-Kýrkdilim arasýnda özellikle
"Sarmaþa" bölümünün projesinin ihale edilmeksizin Karayollarý uzmanlarýnca yapýldýðýný ve ölümlü kazalarýn yoðun yaþandýðý bölgenin de inþaatýnýn
biran önce baþlanmasý gerektiðini Bakan Elvan'a anlatý.
Çorum-Ýskilip yolunun ihale edilerek, þantiyenin kurulduðunu, çalýþmalarýn hýzla devam ettiði belirten Uslu, desteklerinden dolayý Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a teþekkür etti.Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'nun verdiði bilgileri tek tek not alan Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Uslu'nun daha önceki daveti üzerine"Çaðrý Merkezi"nin açýlýþý için Çorum'a
geleceðini belirtti. Elvan ayrýca, Çorum ve ilçelerindeki yollar konusunda da
"Yerinde yapýlacak bir incelemenin süreci hýzlandýracaðýna inanýyoruz" dedi. Haber Servisi
Hýdýr Kýnýklý güven tazeledi
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'nin 10. Olaðan
Genel Kurulu dün yapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen
genel kurulda seçimlere tek aday olarak giren Hýdýr Kýnýklý
tekrar baþkanlýða seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Emeklileri Derneði Genel Baþkaný
Kazým Ergün, katip üyeliklere ise Türkiye Emekliler Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Þube Baþkaný Gazi Aykýrý, Türkiye
Emekliler Derneði Genel Merkez Mali Sekreteri-Tarsus Þube Baþkaný Ömer Kurnaz, TÜED Samsun Þube Baþkaný Ýbrahim Gür,
TÜED Merzifon Þube Baþkaný Lütfiye Erikçi yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan Genel
Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Daha sonra Türkiye Emeklileri Derneði Genel Baþkaný
Kazým Ergün kýsa bir konuþma yaparak, "Ýnsanlarýmýz biraz Yunus Emre'yi, Mevlana'yý okusunlar hepsinin temelinde insan sevgisi vardýr. Bu vatan bir birimizi yemek için verilmedi bizlere. Hepinize teþekkür ederim" dedi. Hýdýr Kýnýklý'nýn baþkanlýðýndaki
Yönetim Kurulunda þu isimler yer aldý:
"Rafet Kaymazlý, Ýrfan Delibaþ, Serpil As, Ýsmet Özüdoðru.
Denetim Kurulu: Mustafa Çiftçi, Arap Aydoðdu, Rýfat Köse"
Yasin YÜCEL
Türkiye Emekliler Derneði Çorum
Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
"Anayasa Mahkemesine
Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar
Türkiye Barolar Birliði Meslek Ýçi Eðitim Seminerleri
kapsamýnda Çorum'da "Anayasa Mahkemesi Bireysel
Baþvuru" konulu seminer düzenledi.
Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan seminere konuþmacý olarak Yrd.Doç Dr. Ali Ersoy Kontacý ve Yrd Doç Dr. Gökçen Taner katýldý.
Seminer Sorumlusu Avukat Ayhan Candan yaptýðý konuþmada, "1982 Anayasasýnýn 2010 yýlýna kadar bazý maddelerinde
6
Düþ Bahçesi açýldý
Gülcihan Öztürk'ün sahibi olduðu Düþ Bahçesi Butik Tasarým
düzenlenen törenle açýldý.
Bahçelievler Mahallesi Bahabey
Caddesi Barýþ Apartmaný 4/B adresinde
hizmete giren Düþ Bahçesi Butik Tasarým'ýn açýlýþýna CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere, Eðitim Sen Çorum
Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, bazý
partilerin temsilcileri, bazý sendikalarýn
temsilcileri, davetliler ve vatandaþlar katýldý.
Düþ Bahçesi Butik Tasarým'ýn açýlýþ
kurdelesi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve Ýþletme Sahibi
Gülcihan Öztürk tarafýndan birlikte kesildi. Düþ Bahçesi Butik Tasarým'da kiþiye özel parti tasarýmlarý, 1 yaþ doðum
günü organizasyonu, hoþ geldin bebek
süslemeleri, yeni doðan odasý süslemeleri, diþ buðdayý hediyelikleri, düðün,
niþan, kýna, sünnet aksesuar ve hediyelikleriyle Çorum halkýna hizmet verecek. Kubilay Kaan YÜCEL
deðiþiklik yapýlmýþtýr.Bu deðiþikliliklerden biriside vatandaþlara
'Birseysel Baþvuru' hakký doðmasýdýr.Bence de bu olmasý gereken bir haktýr. Anayasal düzeyde standartlara uyma noktasýnda
gerekli bir haktý" dedi.
Candan "Temel hak ve özgürlük noktasýnda baþvuru olabilecek bir haktýr. Bazý arkadaþlar bunu temiz yolu olarak görmektedir ama bu temiz yolu deðildir" þeklinde konuþtu.
Kubilay Kaan YÜCEL
Perakende yasasý
masaya yatýrýlacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan
Baþbakanlýða gönderilen "Perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarýsý" 4 Haziran
2014 Çarþamba günü masaya yatýrýlacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK), Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsýnýn
masaya yatýrýldýðýný belirterek, "Yasa tasarýsýnda AVM, büyük maðaza, zincir maðaza,
maðaza markalý ürün, özel yetkili iþletme
gibi hukukumuzda olmayan ticari kavramlarýn tanýmý da yapýlýyor" dedi.
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanun Tasarýsýnýn, Baþbakanlýða
gönderildiðini anýmsatan TESK Baþkaný
Bendevi Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, "1996 yýlýndan beri ýsrarla talep ettiðimiz perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarýsýna 4 Haziran 2014 Çarþamba günü son þekli verilecek. Yasa tasarýsý ile ilgili
toplantýya ilgili Bakanlýklar, kamu kurum ve
kuruluþlarý ile Esnaf Sanatkar temsilcileri
toplantýya davet edildi. Taraflar görüþlerini
yazýlý olarak sunacak. Yasa tasarýsýnda
AVM, Büyük Maðaza, Zincir Maðaza, Maðaza markalý ürün, özel yetkili iþletme gibi
hukukumuzda olmayan ticari kavramlarýn
tanýmý da yapýlýyor" ifadelerini kullandý.
Tasarýnýn kanunlaþmasý ile haksýz rekabetin ortadan kalkacaðýný ve tüketicilerin
güvenle alýþ veriþ yapacaðýný anlatan Palan-
döken tasarýdaki yenilikleri þöyle sýraladý:
"- Perakende sektörü ile ilgili veri tabaný oluþturulmasý için PERBÝS adýyla Perakende Bilgi Sistemi oluþturuluyor. Ýþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarý (PERBÝS) üzerinden elektronik ortamda düzenlenecek.
-Üreticiler ve tedarikçiler ile AVM'ler
arasýnda imzalanacak sözleþmelerde bulunmasý gerekli asgari hususlarý belirlemeye,
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn yetkili.
- Büyük maðazalar ve zincir maðazalar
ile bayi ve özel yetkili iþletmelerin üretici ve
tedarikçiden maðaza açýlýþý ve tadilatý, ciro
açýðý, banka ve kredi kartý katýlým bedeli talep edilemeyecek.
-Hýzlý tüketim mallarýnýn bedeli 30 gün
içinde üretici ve tedarikçiye ödenecek.
- Maðaza markalý ürünler üzerine üreticinin tanýtýmýný öngören (ad, unvan ve
marka) bilgileri yazýlacak.
-Kampanyalý satýþlarda satýþ süresi 3, iþyerinin tasfiyesi süresi ise 6 ayý geçmeyecek.
-Seri ve sezon sonu, ihraç fazlasý, kusurlu ve benzeri mallarýn satýþýnda fabrika çýkýþ
fiyatý üzerinden satýþ yapýlacak.
- AVM, büyük maðaza, zincir maðazalar
müþterileri için otopark alaný oluþturulacak.
- AVM'lerde satýþ alanýnýn en az binde
beþine tekabül eden alan sosyo-kültürel
alan olarak ayrýlacak. Yani acil týbbi müdahale ünitesi, ibadethane, bebek bakým oda-
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
sý, çocuk oyun alaný ile ortak kullaným alanlarý engelliler ile yaþlý ve çocuklarýn ihtiyaçlarýna uygun dizayn edilecek.
-AVM'lerde esnaf ve sanatkârlar ile kaybolmaya yüz tutmuþ meslekle ilgili ürünlerin satýþýnýn yapýlmasý için kiraya verilmek
üzere yer tahsisi yapýlacak. Ayrýca, yöresel
ürünlerin satýþý için raf alaný ayrýlacak.
-AVM ve diðer büyük maðazalarýn açýlýþ
ve kapanýþ saatleri büyükþehirlerde büyükþehir belediye encümenleri, diðer þehirlerde
belediye encümenlerine yetkili veriliyor.
- Esnaf ve sanatkârlar tarafýndan kanunda öngörülen þartlar çerçevesinde tedarik ve daðýtým kooperatifleri kurulabilecek.
Ayrýca, Bakanlýða, Perakendeciler Konseyi
oluþturma yetkisi veriliyor.
- AVM'lere yapý ruhsatý verilirken, Esnaf
ve Sanatkârlar Odalarý Birliði ile Ticaret ve
Sanayi Odalarýndan görüþ alýnacak.
-Ustalýk belgesinin o mesleði bizzat icra
edenlerden istenilecek ve iþyeri açýlýrken
odaya kayýt sýrasýnda belge istenilmeyecek.
Artýk Hafta Tatil Ruhsatý esnaf ve sanatkârlarý da içine alan, perakende iþletmeler için uygulanmayacak."
Ýstanbul Taksim Gezi ParEðitim Sen Çorum Þube Baþký'nda meydana gelen olaylarýn
kaný, KESK Çorum Þubeler
birinci yýldönümü nedeniyle
Platformu Dönem Sözcüsü
Çorum'da da anma etkinliði
Mehmet Öztürk, bir konuþma
düzenlendi.
yaparak hükümete tepki gösÇorum Demokrasi Platforterdi.
mu tarafýndan bir anma etkinliSaat Kulesi yaný havuzlu
ði düzenlendi.
parkta yapýlan basýn açýklaPir Baba Parký önünde topmasýnýn ardýndan tekrar yülanan vatandaþlar Gazi Cadderüyüþe geçen grup, Pir Baba
si'nden Saat Kulesi'ne kadar
Parký'nda bir süre oturma eyyürüdüler.
lemi yaptý.
Yürüyüþün ardýndan Gezi Mehmet Öztürk
Eylem sýrasýnda ayrýca GeParký olaylarýnda hayatýný kayzi Parký olaylarýnda hayatýný
bedenler için 2 dakikalýk saygý duruþunda bu- kaybedenlerin isimleri okunarak yoklama yalunan grup, çeþitli sloganlar atarak olayý pro- pýldý. Katýlýmcýlar her isim okunduðunda 'burtesto etti. Çorum Demokrasi Platformu adýna da' diye baðýrdý. Kubilay Kaan YÜCEL
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
Gezi Parký olaylarý
anma etkiliði yapýldý
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
7
Aþdaðul'da yine
Uzunca kazandý
HGYD yönetiminden
Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý olsun
Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi'nde 30 Mart'ta iptal oylardan 41'i geçersiz sayýlýrken AK Parti 786, CHP 792, MHP
edilen belediye baþkanlýðý seçimleri dün yapýldý. 30
10 ve SP ise 8 oy aldý. Bu sonuçlara gören CHP'nin
Mart'ta gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler seçimleadayý Dursun Uzunca Aþdaðul Belediye Baþkaný
rinde 1 oy farkla seçimi kazan Dursun Uzunca bu
seçildi.30 Mart yerel seçimlerinde Aþdaðul beldesefer farký 6'ya çýkartarak Aþdaðul Belediye Baþkasinde yapýlan seçimlerde CHP'nin adayý Dursun
ný seçildi.
Uzunca 596, AK Parti'nin adayý Mehmet Çelik ise
Oy kullanma iþleminin yapýldýðý Aþdaðul Þehit
595 oy almýþtý. CHP'nin bir oyla seçimi kazanmasý
Mahsuni Türkmen Ýlköðretim Okulu bahçesinde
üzerine AK Parti seçim sonuçlarýna itiraz etmiþti.
jandarma güçleri geniþ güvenlik önlemi aldýlar.
AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal'ýn
Jandarma zaman zaman çýkan tartýþmlara mühayaptýðý itiraz baþvurusunu deðerlendiren Ýlçe Sehale ederek büyümesini önledi. Sabah saat
çim Kurulu, oy sayýmýnýn hatalý olduðu ve yanlýþ oy
Dursun Uzunca
08.00'da baþlayan oy kullanma iþlemi saat 17.00'da
kullanýmý gerekçeleriyle yapýlan baþvuruyu deðersona erdi ve 6 sandýkda oy sayým iþlemi baþladý.
lendirerek seçimlerin 1 Haziran 2014 Pazar günü
Belde de 1730 seçmenden 1637'si sandýða gitti. Kullanýlan tekrar edilmesini kararlaþtýrmýþtý. Haber Servisi
HGYD yönetim kurulu
ÇESOB Baþkanlýðý görevine yeniden seçilen Yalçýn
Kýlýç'ý kutlamak için makamýnda
ziyaret etti.
Yalçýn Kýlýç'ý Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðý'na yeniden seçilmesinden dolayý kutlayan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, ziyarette
ÇESOB'un gerek basýna gerekse
Çorum'a önemli katkýlar saðlayan bir sivil toplum örgütü olduðunu söyledi.
Demirci, bu katkýlar için teþekkür ederek ÇESOB'un Yalçýn Kýlýç'ýn göreve geldiði günden beri
adýný ülke geneline duyurduðunu, kamuoyunun
ÇESOB'u Kýlýç ile birlikte tanýdýðýný vurguladý.
Birliðin tanýnmasýnda basýnýn da önemli katkýlarý bulunduðunu anlatarak ziyaret için teþekkür
eden Yalçýn Kýlýç, Çorum basýnýnýn esnaf ve sanatkara önemli katkýsý olduðunu, tüm ilgili kanunlarda, yasa deðiþikliklerinde esnafý zamanýnda bilgilendirdiðini söyledi.
Kýlýç, "Allah birliðimizi beraberliðimizi bozmasýn. Sizler örnek teþkil edecek insanlarsýnýz. Biz
yaptýðýmýz çalýþmalarda her zaman eleþtiriye açý-
ðýz. Kamuoyunu gereksiz yere meþgul etmek istemeyiz. Biz icraatlarýmýzla ön plana çýkmaya ve gelecek nesillere örnek olmaya çalýþýyoruz. A kalite
habercilik yapan Çorum basýný da bize bu çalýþmalarýmýzda büyük destek saðlýyor" dedi.
Çorum basýnýna göreve geldiði günden beri
destek vermeye çalýþtýðýný anlatan Kýlýç bundan
sonra da kendine bir görev düþmesi halinde her
zaman basýnýn yanýnda olmaya devam edeceðini
sözlerine ekledi.
Ziyaret sonunda HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve beraberindeki heyet ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan yemekte aðýrlandý.
Kubilay Kaan YÜCEL
HGYD'den Alaca Gündem'e tebrik
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Alaca Gündem Gazetesi'ne nezaket ziyaretinde bulunarak hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Ziyarete Baþkan Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan
Yardýmcýsý Özer Özsaray, Dernek Genel Sekreteri
Volkan Sýnayuç, Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim
Kurulu Üyeleri Güngör
Atak ve Kubilay Kaan Yücel katýldý. Kendileri de
basýn mensubu olduklarý
için basýnýn önemine dikkat çeken ve çok sesliliðin
büyük bir kazaným olduðunu söyleyen Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan
Demirci, Alaca Gündem
Gazetesi'nin
Alaca'ya
bundan sonra daha iyi
hizmet yapacaðýný ifade
etti.
Meslektaþlarý ve ayný zamanda mensubu olduðu Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayý
memnun olduðunu dile getiren Alaca Gündem
Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Mustafa Külcü, meslektaþlarýna ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
Google arama
sonuçlarýný silecek
Google'a mahkeme kararýný uygulayacaðýný
duyurduðu cuma günü 12 bin kiþiden baþvuru
geldi.
Avrupa Adalet Divaný'nýn kararý doðrultusunda talep gelmesi halinde kiþisel arama
sonuçlarýný sileceðini açýklayan Google'a
mahkeme kararýný uygulayacaðýný duyurduðu cuma günü 12 bin kiþiden baþvuru
geldi. Google'ýn 'unutulma hakký' çerçevesinde hayata geçirdiði bu uygulamadan faydalanmak için belirli koþullarýn yerine geti-
rilmesi gerekiyor. Google, arama sonuçlarýnýn
silinmesini talep edenlerin þirketin hazýrladýðý
formu doldurmasý ve forma kimliklerini de eklemeleri gerektiðini açýklamýþtý.
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
YAÞAM
8
Sigara hem psikolojik hem fiziksel baðýmlýlýk yapýyor
Sýcak bir yaz günü
Nasreddin Hoca'yý iftara çaðýrmýþlar. Ortaya önce bir tencere
soðuk hoþaf gelmiþ. Muzip ev
sahibi eline bir kepçe almýþ,
misafirlere ise birer tatlý kaþýðý
vermiþ. Ev sahibi kepçeyle her
hoþaf içiþinde : - "Oohhh ,
öldüüümm" diyormuþ. Hoca ile
öteki davetliler ellerindeki
küçücük tatlý kaþýklarýyla hoþafý
içmeye çalýþýyorlar, ama ne
hoþafýn tadýný alýyorlar, ne de
susuzluklarýný giderebiliyorlarmýþ. Ortadaki hoþaf tenceresi
de bitmek üzere: Hoca dayanamayýp ev sahibine seslenmiþ;
- "Efendi" demiþ. "Senin
devamlý ölüp ölüp dirilmen
bizleri çok üzüyor. Þu kepçeyi
ver de senin yerine biraz da biz
ölelim!..."
Kelime Avý
Göðüs Hastalýklarý ve Tüberküloz Uzmaný
Dr. Fulya Gürkan, sigaranýn hem psikolojik
hem de fiziksel baðýmlýlýk yapýcý bir madde
olduðunu belirterek, hekim gözetiminde
uygulanacak ilaç tedavisinin, sigarayý býrakma
baþarýsýný arttýrdýðýný ve yoksunluk belirtilerini azalttýðýna dikkat çekti. 31 Mayýs Dünya
Sigarayý Býrakma Günü ile ilgili açýklamalarda
bulunan Özel Hayat Hastanesi Göðüs
Hastalýklarý ve Tüberküloz Uzmaný Dr. Fulya
Gürkan, sigaranýn hem psikolojik hem de
fiziksel baðýmlýlýk yapýcý bir madde olduðunu
söyledi. Sigarada bulunan nikotinin kiþiyi
sigaraya baðýmlý hale getirdiðine dikkat çeken
Gürkan, baðýmlý kiþide sigaranýn býrakýlmasýnýn nikotin yoksunluk belirtilerinin
ortaya çýkmasýna neden olduðunu ve bunun
da sigarayý býrakmaya çalýþan kiþilerde
baþarýsýzlýðýn en önemli sebebi olduðunu dile
getirdi. Gürkan þunlarý kaydetti: "Nikotin
yoksunluðunun belirteleri, 'Huzursuzluk,
uykusuzluk veya uykuya eðilim, gerginlik,
dikkati toplamada güçlük, olaylara aþýrý tepki
verme eðilimi, sinirlilik, yorgunluk, titreme,
baþ aðrýsý, kabýzlýk, hayattan zevk alamama
veya aþýrý neþelenme durumu, iþtah artmasý
aðýz kuruluðu ve aðýz yaralarý'ný sýralayabiliriz. Sigara býrakmaya çalýþan baðýmlýlara
hekim gözetiminde týbbi tedavi uygulanmalýdýr. Fiziksel baðýmlýlýðý olan kiþilere eðer
bir sakýncasý yoksa ilaç tedavisi önerilmelidir.
Ýlaç tedavisi sigara býrakma baþarýsýný arttýrýr
ve yoksunluk belirtilerini azaltýr."
Günde 15 adet veya daha fazla sigara içenler ya da günün ilk 30 dakikasý içinde sigara
içmeye baþlayan kiþiler için standart dozlarda
nikotin tedavisi baþlanmasý tavsiyesinde
bulunan Gürkan, "10-15 adet /gün sigara
içenlerde düþük doz nikotin tedavisi
düþünülmelidir. Ýçilen sigara sayýsý günde 10
adetten azsa fiziksel baðýmlýlýk iyi deðerlendirilmeli ve yoksunluk belirtileri nedeniyle
zorlanan kiþilerde düþük doz nikotin verilmelidir. Psikolojik baðýmlýlýðý olan kiþiler
psikolog veya psikiyatriden yardým almalýdýrlar. Yine bu kiþilerde ve nikotin tedavisi uygulanamayan kiþilerde sigara býraktýrma haplarý
eðer bir sakýncasý yoksa kullanýlabilir. Ciddi
yoksunluk belirtileri olan veya tek baþýna
nikotin tedavisiyle baþarý saðlanamayan kiþilerde nikotin tedavisi ve sigara býraktýrma haplarý beraber kombine kullanýlabilir." dedi.
(CÝHAN)
19:55
Beni Böyle Sev
Dizi
Ayþem ve Ömer zorlu bir sýnav dönemindedir ve
nöbetleþe bebeðe bakmak zorunda kalýrlar. Ancak
sözünü tutamayan Ömer, Ayþem ile bebeðini çok zor
durumda býrakýr. Öte yandan Ömer, sahtekarlýðýndan
emin olduðu kuzeni Burak ile ilgili bir adým atmak
zorundadýr. Burak’la ilgili hamlesi Reha’yý sinirlendirir.
Burak’ýn yardýmýna koþan Reha, asýl yardýma ihtiyacý
olanýn kendisi olduðunun farkýnda deðildir. Fahriye ile
Reyhan’ýn birbirine düþtüðünü gören Seda, Furkan’la
yalnýz kalabilmek için plan yapar. Acaba Seda, çabalarý
sonunda Furkan ile baþ baþa kalabilmeyi baþarabilecek
midir?
20:00
Hemoroid hastalarýna 'kuþkonmaz' önerisi
Günün Sudoku Bulmacasý
Kuþkonmaz bitkisinin potasyum içeriði
bakýmýndan yüksek deðerlere sahip olduðunu ve
içerisindeki rutin maddesinin kan damarlarýnýn
çeperlerini
güçlendirdiðini
belirten
Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi (KSÜ)
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, sebze
olarak tüketilebilen bu bitkinin Hemoroid hastalarýna
özellikle
tavsiye
edildiðini
söyledi.
Kuþkonmazdaki lif içeriðinin çok yüksek olduðunu
vurgulayan Korkmaz, "Kuþkonmaz bitkisi sürgünleri yenen bir sebzedir. Folik asit, lif, C vitamini,
potasyum içeriði çok yüksek ve en önemlisi rutin
denilen bir madde var içinde; kan damarlarýnýn
çeperlerinin kuvvetlenmesini saðlýyor, bu özelliðiyle
hemoroid hastalarýna özellikle tavsiye ediliyor.
Özellikle lif içeriði çok yüksek, baðýrsaklara da iyi
geliyor." dedi. KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Korkmaz,
üniversitenin Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde
yapýlan 5 yýllýk adaptasyon çalýþmasýnýn ardýndan
ürünün Kahramanmaraþ'ta üretilebildiðini kaydetti.
Prof. Korkmaz, "Bu bitkinin anavataný Doðu
Akdeniz. Pek bilinen bir tür deðil. Yurt dýþýndan
1950-60'lý yýllarda gelen hocalar bunun üretimini
teþvik amaçlý bazý çalýþmalar yapmýþ ama maalesef
yayýlmamýþ. Son yýllarda bir artýþ gözleniyor, biz de
bunu Kahramanmaraþ'ta alternatif sebze olarak
yetiþtirebilir miyiz diye çalýþma yaptýk. Bu, çok yýllýk
bir sebze, bir kere ekildikten sonra ayný yerden 1015 yýl ürün elde ediyorsunuz." diye konuþtu.
HÝÇBÝR SEBZE MART AYINDA ÜRÜN VERMEZKEN KUÞKONMAZ VERÝYOR
Denemesi yapýlan bitkinin çiftçilere alternatif
ürün çeþidi oluþturduðunu ifade eden Prof.
Korkmaz, þöyle konuþtu: "Buraya 5 yýl önce ekim
yaptýk, araþtýrma yapýyoruz. Ürün almaya geçen yýl
baþladýk, bu yýl da devam ediyor, hasat, meyve
aðaçlarýnda olduðu gibi 3'üncü yýldan sonra baþlýyor. Hem bahar hem de yaz hasadý denemesi yapýyoruz. Amacýmýz, Kahramanmaraþ'ta bu ürünün
yetiþip yetiþmediðini araþtýrmaktý, bu ürün ilimizde
rahatlýkla ekilebilir. (CÝHAN)
Dizi
Mihrap Yerinde
Mihrap, hayatýnda her þeyi yoluna koymaya
çalýþýrken, hiç beklemediði bir olayla sarsýlýr.
Biricik oðlu Emre'nin kaybolmasý, bütün mahalleyi harekete geçirir. Ali ve Pelin birlikte Emre'yi
aramaya koyulur. Bu sýrada birbirlerini daha
yakýndan tanýma þanslarý doðar. Emre nerededir?
Gerçekten kaçtý mý? Her þeyi öðrendi mi? Dahasý
Mihrap'ýn kocasý geri mi dönüyor?
Tür: Dizi (Komedi, Dram)
Oyuncular : Yasemin Yalçýn, Zafer Algöz, Kadir
Çöpdemir, Özgün Karaman, Melis Babadað
23:45
Dizi
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Kara Para Aþk
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Ömer, Elif’in kararý karþýsýnda þaþkýna dönmüþtür.
Aslý’nýn cinayet gecesi gizlice evden kaçtýðýný Elif’e
söyleyememiþtir. Elif’i kýrdýðýný düþünen Ömer, onu
daha fazla üzmek istemez ve kararýna saygý duyar.
Elif ve Ömer yaptýklarý sessiz anlaþmayla yol
arkadaþlýklarýna resmen son verirler. Elif artýk ailesi
ve þirketle ilgilenecek, þirketi kurtarmanýn yollarýný
arayacaktýr. Bu sýrada ortaya çýkan yeni deliller
þüphelerin Aslý üzerinde yoðunlaþmasýna neden olur.
Aile bu kez çapraz sorguya alýnacaktýr. Aslý yeniden
ifade vermemek için ayak direr. Elif çapraz sorgunun
nedenini öðrenmek istediðinde, Hüseyin prosedür
gereði bilgi veremeyeceðini söyler. Elif’in yeniden
Ömer’in yardýmýna ihtiyacý vardýr.
SAMSA TATLISI
Acun Ilýcalý
Acun Ilýcalý, Ergün ve Ýlknur
Ilýcalý'nýn ikinci oðullarý olarak, 29
Mayýs 1969'da Edirne'de doðdu.
Ömer Cenker Ilýcalý adýnda bir
aðabeyi olan Ilýcalý'nýn ailesi
Erzurum'un Ilýca ilçesindendir.
Ýlkokul ve ortaokul hayatý Edirne
Ýstiklâl
Ýlköðretim
Okulu'nda
geçmiþtir. Kadýköy Maarif Koleji orta
bölümünü ve Kadýköy Anadolu
Lisesi'ni bitirdikten sonra Ýstanbul
Üniversitesi'nin Ýngilizce öðretmenliði bölümünü kazanmýþtýr. Fakat o
okulda okumayýp, televizyonculuðu
seçmiþtir. On dokuz yaþýnda evlenmiþ ve bu evlilikten Banu adýnda bir
kýz çocuðu dünyaya gelmiþtir. Yirmi
bir yaþýndayken, kýzý doðduktan
dokuz ay sonra ailesini kaybetmiþtir.
Daha sonra ilk eþinden boþanmýþtýr.
Ýkinci evliliðini ise 2003 yýlýnda
Zeynep Ilýcalý'yla yapmýþtýr ve bu
evliliðinden ise Leyla ve Yasemin
adlarýnda iki kýz çocuðuna sahiptir.2013 yýlýnda ise sevgilisi Þeyma
Subaþý'ndan Melisa adýnda bir kýz
çocuðu olmuþtur.
Kariyeri 1995 yýlýnda bir kot
dükkâný açarak ticarete atýlmýþ; fakat
iflas etmiþtir. Bir arkadaþý vasýtasýyla
Ýlker Yasin'le tanýþan Ilýcalý, futbol
bilgisiyle onu etkilemeyi baþarýnca
denenmek üzere iþe alýnmýþtýr.
Beþiktaþ muhabiriyken futbolcularla
samimi olup özel röportajlar yapmayý
baþarýnca yýldýzý parlamýþ ve daha
sonra Þansal Büyüka'nýn ekibine
transfer olmuþtur. Televole'nin spor
magazin programý olduðu yýllarda bu
program içerisinde kendine ait bir
bölüm sunmaya ve bu bölüm
dâhilinde
dünyayý
dolaþmaya
baþlamýþtýr.Ardýndan bu bölümü
2002 yýlýnda Acun Firarda adý altýnda
ayrý bir program yaparak sunmaya
devam etmiþtir.
Malzemeler
2 su bardaðý Un
150 gr. Margarin
2 adet Yumurta
4 su bardaðý Su
2 su bardaðý Ceviz (çekilmiþ)
1/4 adet + 3 damla
Limon suyu
5,5 su bardaðý Þeker
1/2 çay kaþýðý Tuz
Yemeðin Tarifi
Bir tepside un, yumurta,
1 bardak su, 3 damla limon
ve tuzu karýþtýrarak hamur
haline getirin. Hamuru merdane ile açarak içine margarini yerleþtirin. Hamuru,
yaðý örtecek þekilde katlayarak, merdane ile hafifçe
dövün. Hamuru kare þeklinde, 1 cm kalýnlýkta açýn,
tekrar katlayýn.
02.10 Bitmeyen Þarký
03:55 Aldatmaca
05.20 Hatýrla Sevgili
07.00 Kahvaltý Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Karadayý
23.45 Kara Para Aþk
Hamurunuzu 5 dakika dinlendirdikten sonra, iþlemi
tekrarlayýn. 1 cm kalýnlýkta
açtýðýnýz hamurun üzerine,
ince bir þerit halinde cevizi
serpin. Hamurunuzu 3 cm
kalýnlýkta ve 4 cm eninde
olacak þekilde katlayýn ve
boy boy kesin. Üzerine
yumurta sarýsý sürerek, dilimleri birer birer tepsiye
dizin. Orta dereceli fýrýnda
20 dakika piþirin. Ayri bir
tencerede surup malzemesini (3 bardak su, 5,5 bardak
seker ve 1/4 limonun suyu)
05.45 Hayat Dersi
karýþtýrýn ve kaynatýn.
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Yasemince
09.45 Dr. Feridun Kunak
12.00 Tv Filmi
14.00 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Tv Filmi
17.45 Kanal 7 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
Dört þey asla geri gelmez; Söylenen söz, atýlan ok,
19.40 Türk Filmi
geçmiþ hayat ve kaçýrýlmýþ fýrsat.
21:30 Kanal 7 Haber Saat
Hz.Ömer (r.a)
22.50 Türk Filmi
06.30 Cennet Mahallesi
08.00 Pepee
08.30 Yeni Bir Gün
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Lezzet Haritasý
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18.15 Kukla Tipler
18.30 Show Ana Haber
19.15 Büyük Risk
20.00 Mihrap Yerinde
23.15 Hey Canlý
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.10 Osmanlý Tokadý
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
15.00 Aileler Yarýþýyor
16.40 Eski Hikaye
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Beni Böyle Sev
23.15 Joker
05.00 Geniþ Aile
07.30 Ýrfan Deðirmenci Ýle
Ýle Günaydýn
10.00 Perili Köþk
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
13.30 Gün Arasý
14.00 Ben Bilmem Eþim
Bilir
16.45 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Oðlum Bak Git
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.00 Tv Filmi
13.10 Tv Filmi
14.30 Yeþil Elma
16.30 Tv Filmi
17.00 Aslý Hünel ile
Mutfak Keyfi
18.20 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
Meclis ilk
iftardan sonra
tatile girecek
Bu yasama yýlýnda tatile girmeden önce Meclis
Genel Kurulu'nun ilk gündem maddeleri, Yargý
Paketi ve Soma'da meydana gelen maden kazasý
ardýndan Hükümet tarafýndan hazýrlanan yer altý
çalýþanlarý için düzenlemeler olacak. Ramazan
Ayý'nýn baþladýðý ilk gün iftarýn da Meclis'te açýlmasý
ve ardýndan TBMM'nin tatile girmesi planlanýyor. 24.
Dönem milletvekilleri Meclis'te hem Ramazan'ýn ilk
iftarýný, hem de 2015 genel seçimlerinden önce yine
Meclis'teki son iftarlarýný açmýþ olacaklar.
Meclis'in resmi tatili olan 1 Temmuz'dan önce
öncelikli teklif ve tasarýlarýn görüþmeleri de planlandý.
AK Parti, Meclis tatile girmeden öncelikli tasarý ve
tekliflerin görüþme takvimini belirledi. Buna göre; 5.
Yargý Paketi olarak bilinen yaklaþýk 100 maddelik
tasarýyý ve Soma'da meydana gelen maden kazasýnýn
ardýndan hazýrlanan 61 maddelik yasa tasarýsýný gündemine aldý. Bazý uluslararasý sözleþmeler ve iki ayrý
tasarýnýn da Genel Kurul'da Haziran Ayý içerisinde
öncelikli olarak Genel Kurul'dan geçirilecek.
Soma'da meydana gelen maden kazasýnýn ardýndan kurulan Araþtýrma Komisyonu da yine Meclis
tatile girmeden çalýþmalarýna baþlayacak. Dört eski
bakanla ilgili kurulan soruþturma Komisyonu ise
çalýþmalarýna Ekim ayýnda baþlayacak.AK Parti,
Ramazan Ayý'nýn baþladýðý 26 Haziran'da ilk iftarý
Meclis'te açmayý planlýyor. Ayný gün de Meclis resmi
tatile girecek.
Öte yandan 24. Dönem milletvekilleri Meclis'te
hem Ramazan'ýn ilk iftarýný hem de 2015 genel
seçimlerinden önce yine Meclis'teki son iftarlarýný
açmýþ olacaklar.
Hava sýcaklýðý 12 derece azalacak
Yurdun büyük bir bölümünde aralýklarla
görülecek saðanak ve gök gürültülü saðanak
yaðýþlar, Marmara'nýn güney ve doðusu,
Kuzey ve Ýç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ýç
Anadolu, Orta Karadeniz ve Batý
Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan
son deðerlendirmelere göre, Türkiye'nin
büyük bir bölümünde aralýklarla görülecek
saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlarýn;
Marmara'nýn güney ve doðusu, Kuzey ve Ýç
Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ýç Anadolu,
Orta Karadeniz ve Batý Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor.
Rüzgar ise genellikle batý ve güneybatý
yönlerden orta kuvvette, Akdeniz kýyýlarý, Ýç
Anadolu'nun doðusu, Doðu Karadeniz'in iç
kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu ile
yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer
kuvvetli ve kýsa süreli fýrtýna þeklinde esecek.
-KUVVETLÝ YAÐIÞYaðýþlarýn; Marmara'nýn güney ve doðusu,
Kuzey ve Ýç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ýç
Anadolu, Orta Karadeniz ve Batý
Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak
kuvvetli olmasý beklendiðine iþaret eden
Meteoroloji, su baskýný, dolu, yýldýrým, yaðýþ
anýnda kuvvetli rüzgar gibi yaþanabilecek
olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn dikkatli
ve tedbirli olmasý gerektiðini bildirdi.
-KUVVETLÝ RÜZGARMeteoroloji, rüzgarýn Akdeniz kýyýlarý,
doðu bölgeler ile yaðýþ alan yerlerde yaðýþ
anýnda yer yer kuvvetli ve kýsa süreli fýrtýna
þeklinde esmesinin beklendiðine
dikkat
çekerken,
ulaþýmýnda
aksamalar, çatý uçmasý gibi yaþanabilecek olumsuzluklara karþý da
dikkatli ve tedbirli olunmasý gerektiðini belirtti.
-BÖLGELERDE HAVA DURUMUMARMARA: Parçalý ve çok
bulutlu, aralýklý saðanak ve gök
gürültülü saðanak yaðýþlý. Yaðýþlar,
bölgenin güney ve doðusunda yerel
olarak kuvvetli olacak.
EGE: Parçalý ve çok bulutlu, aralýklý
saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý
geçecek. Yaðýþlar, bölgenin güney ve
doðusunda yerel olarak kuvvetli olacak.
AKDENÝZ: Parçalý ve çok bulutlu, bölge
genelinin aralýklý saðanak ve gök gürültülü
saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor.
Yaðýþlarýn; bölgenin iç kesimlerinde yerel
olarak kuvvetli olmasý bekleniyor.
ÝÇ ANADOLU: Parçalý ve çok bulutlu,
bölge genelinin aralýklý saðanak ve gök
gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin
ediliyor. Yaðýþlarýn, bölgenin iç kesimlerinde
yerel olarak kuvvetli olmasý öngörülüyor.
BATI KARADENÝZ: Parçalý ve çok bulutlu,
bölge geneli aralýklý saðanak ve gök gürültülü
saðanak yaðýþlý geçecek. Yaðýþlar, bölgenin iç
kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
ORTA VE DOÐU KARADENÝZ: Parçalý
ve çok bulutlu, bölge geneli aralýklý saðanak
ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý. Yaðýþlar,
bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli
olacak.
DOÐU ANADOLU: Parçalý ve çok bulutlu, bölge geneli aralýklý saðanak ve gök
gürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. Yaðýþlarýn,
bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli
olmasý bekleniyor.
GÜNEYDOÐU ANADOLU: Parçalý ve
çok bulutlu, bölge genelinin aralýklý saðanak
ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði
tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn, bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasý
öngörülüyor.
Güneydoðuda artan olaylar görüþülecek
Toplantýnýn öncelikli gündem maddesi çözüm
sürecine iliþkin atýlacak adýmlar ve güneydoðuda
artan kaçýrýlma olaylarýna karþý alýnacak tedbirler
olacak.
Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda yapýlacak
Bakanlar Kurulu toplantýsýnda,
çözüm sürecine iliþkin atýlacak
yeni adýmlar masada olacak.
Terör örgütü PKK'nýn gençlik
yapýlanmasý YDG-H tarafýndan Diyarbakýr - Bingöl karayolunun ulaþýma kapatýlmasýnýn ardýndan bölgede
yaþanan gerilim Bakanlar
Kurulu'nda görüþülecek.
Terör örgütü PKK'nýn
kaçýrdýðý çocuklarýn ailelerinin
Diyarbakýr
Büyükþehir
Belediyesi önünde yaptýðý
eylem, kurulda görüþülecek bir
baþka konu.
-GRUP TOPLANTISINDA MESAJI VERMÝÞTÝAK Parti Grup toplantýsýnda, BDP'ye ve
HDP'ye çaðrý yapan Baþbakan Erdoðan, "Bunlarýn
da adreslerini gayet iyi biliyorsunuz. Alýp geleceksiniz. Alýp gelmediðiniz takdirde bizim de B
planýmýz C planýmýz devreye girer. Bunu da çok
açýk söylüyorum." ifadelerini kullanmýþtý. Bakanlar
Kurulunda hükumetin Terör Örgütüne karþý alacaðý B ve C planýnýn masada olmasý bekleniyor.
Ekonomi, Bakanlar Kurulu'nun önemli bir diðer
gündem maddesi. Baþbakan Erdoðan'ýn, Merkez
Bankasý'nýn yeterli faiz
indirimi yapmadýðý yönündeki eleþtirilerinin ardýndan,
Merkez
Bankasý
Baþkaný Erdem Baþçý'nýn
Bakanlar Kurulu üyelerine
bir sunum yapmasý bekleniyor.
Soma maden faciasýnýn
ardýndan, atýlan adýmlar
kurulun bir baþka gündem
maddesini
oluþturacak.
Toplantýda, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakaný Ayþenur
Ýslam'ýn bir sunum yapmasý
bekleniyor. Ayrýca madenci yakýnlarý için yapýmý
planlanan 301 konut projesi de kurulun gündeminde olacak.
Diðer güncel geliþmeler, Türkiye-AB iliþkileri,
Suriye'de, Ukrayna'da yaþanan geliþmeler ve
Türkiye'ye etkileri de Bakanlar Kurulu'nun gündemi arasýnda yer alýyor.
HABER
9
"Ekonomiyi bakkal
mantýðýyla yönetiyor"
CHP Milletvekili Umut Oran, Recep Tayyip Erdoðan'ýn
Merkez Bankasý'na "faizi indir" baskýsý ve Baþbakan
Yardýmcýsý Ali Babacan ile Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in
bu konuda Merkez Bankasý'na verdiði destekle ekonomi
yönetimindeki çatlak kamuoyunun gündemine geldiðini ve
piyasalarýn bundan etkilendiðini vurguladý. Oran, ancak
bunun 12 yýla yaklaþan AK Parti iktidarýnda aþýrý dýþ kaynaða baðýmlý hale getirilen, sýcak para ile döndürülen, inþaat
sektörüne yapýlan dopingle canlý tutulan, ayný zamanda
iktidar üyelerinin rant ve yaðma iþtahýna kurban edilip eþi
görülmemiþ yolsuzluklara sahne olan ekonominin yönetimi
konusunda AK Parti içinde yaþanan ilk çatlak olmadýðýný
vurguladý.
-"ÝLK BÜYÜK ÇATLAK ÞENER'LE YAÞANDI"AK Parti içinde ilk büyük çatlak, partiyi kuran çekirdek
kadroda yer alan Abdüllatif Þener ile yaþandýðýný belirten
Umut Oran, AK parti'nin dört kurucusundan biri olan
Þener'in, iktidarýn daha ikinci yýlýndan itibaren bakaný
olduðu hükümetle ters düþtüðünü, farklý bir ses olduðunu
vurguladý. Oran, "Þener, Galataport ihalesi baþta AKP'nin
peþkeþe dayalý özelleþtirme uygulamalarýna karþý çýktýðýný
vurgulayan Erdoðan ve AKP ile yolsuzluk konusunda ters
düþen Þener, sonunda kurucusu olduðu partiyle yollarýný
ayýrdý" dedi.
-"GAZ-FREN ÇATLAÐI"AK Parti'nin yanlýþ politikalarý sonucu ekonominin tökezlediði 2012 yýlýnda, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile
dönemin Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan arasýnda ekonominin direksiyonu için kavga yaþandýðýný dile getiren Oran,
"Gelir daðýlýmý adaletsizliði sürerken, reel geliri yerinde
sayan vatandaþ borçlanmada da
sýnýra dayanýnca tüketimde frene
bastý. Tüketim yavaþlayýnca
ekonomi çakýldý, devlet vergi
toplayamaz oldu, hedefler þaþtý,
zaten aðýrlýkla, vatandaþýn tükettiði mal ve hizmetler üzerindeki
dolaylý vergilerden gelen gelirle
finanse bütçede rekor açýk
ortaya çýktý. Küresel ekonomide
hava sisliydi. Türkiye
ekonomisinde kötüye gidiþ artýk
gizlenemez hale geldi,
hükümetin tüm hedefleri þaþtý,
ileriye yönelik belirsizlik arttý,
güven kalmadý. Bu koþullarda vatandaþlar gibi, bir ay sonrasýný dahi göremeyen sanayici de istese de gaza
basamazdý" ifadelerini kullandý.
-"GAZ FREN KOLTUK KAVGASIYDI"Uyguladýklarý yanlýþ ekonomi politikalarýnýn ve önlem
almadaki ihmallerinin Türkiye'yi getirdiði noktada Babacan,
ekonomideki daralma sürecini "yumuþak iniþ" adý altýnda,
kendi tercihleri ve kontrollü bir süreç gibi göstermeyi tercih
ettiðini belirten Oran, þunlarý kaydetti:
"Ekonomi bozulurken, ilgili bakanlar arasýnda gaz-fren
tartýþmasý baþladý. Babacan, "Sisli yoldaki þoför "Yavaþlama,
bas gaza' seslerini dinlemez' derken Çaðlayan ise
"Otomobilin þoförü önemli Eðer sürücü ileri teknik sürüþ
eðitimi almýþsa sorun olmaz' diyerek "Türkiye gaza basmasý
gerektiði yerde gaza basacak' þeklinde hamaset yaptý. "Gazfren' aslýnda bir yöntem tartýþmasý deðil, ekonominin direksiyonuna kimin oturacaðý, yani koltuk kavgasý idi."
-"SÖZDE ALTIN ÝHRACATI ÇATLAÐI"Gaz-fren tartýþmalarýndan sonra Ýran'dan alýnan doðal
gaz karþýlýðýnda altýn ile yapýlan ödeme konusunda da
bakanlar arasýnda çatlak ortaya çýktýðýný vurgulayan Oran,
þu deðerlendirmelerde bulundu:
"ABD ambargosunu arkadan dolaþma gayretiyle Ýran'dan alýnan doðalgazýn ödemesini ithal külçe altýnla yapýp,
bunun adýný da ihracat koydular. Dönemin ihracattan
sorumlu Ekonomi Bakaný, aylardýr Ýran'a yapýlan altýn ihracatýnýn diðer 20 bin üründen farklý bir ihracat olmadýðýný,
bunun bir para transferi olarak deðerlendirilemeyeceðini
söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Babacan ise Ýran'a yapýlan
altýn ihracatýnýn aslýnda bizim Ýran'dan doðal gazý almak
için ödediðimiz bir karþýlýk gibi olduðunu açýkladý ki
doðrusu da buydu."
-CUMHURÝYETÝN 100. YILINDA ÝLK ONA GÝRME
ÇATLAÐI
Zaten ta 1970'li yýllarda ilk 20 ekonomi arasýnda yer alan
Türkiye'yi kendilerinin ilk 20'ye soktuðuyla övünen
Erdoðan, bir de Cumhuriyet'in 100. Yýl dönümü olan
2023'de ilk 10 ekonomi arasýna sokma hedefi ortaya koydu
ve hiçbir ciddi plan ve programý olmaksýzýn bu iddiasýný
tekrarlayarak halký kandýrýyor.
-"ÝLK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRME KONUSUNDA
ÇATLAK YAÞANDI"2012 yýlýnda Cumhuriyetin 100. yýlýnda Türkiye'nin ilk 10
ekonomi arasýnda sokulmasý konusunda da AKP yönetiminde bir çatlak yaþandýðýný belirten Oran, "Dönemin
Ekonomi Bakaný, mevcut üretim ve ihracat yapýsýyla
Türkiye'nin ilk 10'a asla giremeyeceðini ifade etmiþti.
Yýllardýr ayný ekonomi politikalarýný uygulayan AKP'nin
içinden birinin bunu fark etmesi olumlu bir geliþmeydi.
Ancak "tek adam" mantýðý nedeniyle bunun direkt
Erdoðan'a söylenmesi imkânsýzdý, diðerlerinde olduðu gibi
bu konudaki görüþ ayrýlýðý ve çatlak da basýn üzerinden dile
getirilebildi. 2023 hedefi kulaða hoþ gelmekle birlikte
ekonominin gerçek dinamikleriyle uyuþmuyor. Bunun için
diðer ülkeler sýfýr büyüme yaþarken, yýlda ortalama yüzde 10
büyümemiz gerekiyor. IMF projeksiyonlarý 2014'te
Türkiye'nin büyük ekonomi sýralamasýnda 2 basamak
düþerek 19'unculuða ineceðini gösteriyor. Erdoðan ise aklýna geldikçe bu iddiasýný "büyüklere masallar' kabilinden dil-
lendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandý.
-"ÞÝMDÝ DE FAÝZ ÇATLAÐI"
Oran, Erdoðan'ýn Almanya gezisi dönüþü yaptýðý
"Merkez Bankasý'nýn faiz politikalarýný kesinlikle beðenmiyorum. Yüksek faizi ülkemdeki yatýrýmlarýn önündeki en
önemli bariyer olarak görüyorum. Yüksek faizi, yüksek
enflasyonun sebebi olarak görüyorum" sözleri AKP'nin
ekonomi yönetimi anlayýþýndaki derin çatlaðý ve Erdoðan'ýn
ekonomiyi adeta bakkal dükkaný mantýðýyla yönetmeye
kalkýþtýðýný ortaya çýkardýðýný ileri sürdü. Oran þunlarý kaydetti:
"Erdoðan'ýn sözleri üzerine Baþbakan Yardýmcýsý Ali
Babacan ise "Kurumlarýmýzýn kendi görev alanlarýnda
tanýmlanan þekilde asla taviz vermeden, ana ilkelerinden
ana prensiplerinden vazgeçmeden uygulamalarýna devam
etmeleri gerekiyor. Bunlar yapýldýðý sürece önümüz açýk'
sözleriyle Erdoðan'a, Merkez Bankasý'nýn baðýmsýzlýðý
konusunda uyarý yaptý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de
"Babacan'ýn açýklamasý ile ayný görüþte' olduðunu bildirerek
Erdoðan'la ters düþtü. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi ise
"Baþbakanýn isyanýný haklý buluyorum' diyerek Erdoðan'a
arka çýktý. AKP'nin vizyonsuz, plansýz programsýz ekonomi
yönetimindeki derin çatlak daha net ortadadýr."
-"SEÇMENLER HÝPNOTÝZE EDÝLDÝ"Oran, Baþbakan'ýn, "düþük faiz" talebinin ardýnda,
inþaat sektöründe þiþen balonun patlama noktasýna gelmesi
olduðunu savundu. Konut aðýrlýklý inþaat sektörünün
görülmemiþ devlet imkanlarýyla desteklendiðini belirten
Oran, AK Parti'li belediyelerin, baþta Ýstanbul'da olmak
üzere imar yetkisini alabildiðine kullanarak rant yarattýðýný
ileri sürdü. Oran, "Dýþarýdan saðlanan
kaynaklar, müteahhitlere ve konut
kredisi biçiminde tüketicilere pompalandý, konuta dayalý bir rant çarký
döndürüldü. Buna ek olarak kentsel
altyapý, duble yol, AVM, hava meydaný, köprü gibi yatýrýmlarla seçmenler adeta hipnotize edildi" dedi.
-"ERDOÐAN'IN FAÝZLERÝ
ÝNDÝRÝN DÝYE BAÐIRMASININ
ARDINDA, MÜTEAHHÝTLERÝN
YAÞADIÐI SIKIÞIKLIK YATIYOR"Fed kararlarý ile sýcak para musluklarýnýn kýsýlmasý ve 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý sonrasýnda siyasi riskin artmasý-güvenin azalmasýnýn etkisiyle
dövizde yaþanan sýçramanýn bu saadet zincirini bozduðunu
belirten Oran, son bir yýlda yeni daire satýþlarýnda belirgin
bir düþüþ olduðunu vurguladý. Oran, "Artan kura þok faiz
artýþý ile cevap verilmiþti. Artan finansal maliyetler kredi fiyatlarýna yansýdý, bu geliþmeler piyasada durgunluða yol açtý.
Þimdi Erdoðan'ýn "faizleri indirin!' diye baðýrmasýnýn ardýnda, müteahhitlerin yaþadýðý bu sýkýþýklýk yatýyor" ifadelerini
kullandý.
-"ERDOÐAN TELAÞTA"Dünyada ucuz ve bol döviz döneminin bittiðini
Erdoðan'ýn da gördüðünü dile getiren Oran, bu durumun,
özel sektörün kredi olanaklarýnýn daralmasý, inþaat-konut
sektörünün týkanmasý anlamýna geldiðini vurguladý.
Erdoðan'ýn bu yüzden düþük faiz için Merkez Bankasý'na
baský yaptýðýný belirten Oran, þu açýklamalarda bulundu:
"Dýþ sermaye giriþlerinin durma noktasýna geldiði bir
dönemde, Merkez Bankasý'nýn faizi indirmesi ise büyük risk.
Banka'nýn baskýya dayanamayýp yaptýðý yarým puanlýk
indirim Erdoðan'ý tatmin etmiyor, daha da kýzdýrýyor. Yeni
ekonomik koþullarda inþaatta iþler iyi gitmiyor, daireler
kolay satýlmýyor, sektör týkanma noktasýna doðru gidiyor,
AKP ekonomisinin lokomotifi tekliyor, konut balonu patlamak üzere. Müteahhitler daireleri satamaz, zarar eder,
bankalara ve piyasaya borçlarýný ödeyemezse, sýkýntý zincirleme biçimde tüm kesimlere ve dalga dalga ekonomiye
yayýlacaktýr. Çünkü, ucuz ve bol döviz dönemi bitti, sýcak
para gelmeyecek, otoriterleþen Erdoðan'a güven erozyonu
var ve siyasi istikrar tartýþýlýyor, yabancý sermaye çekindiði
için gelmeyecek, Türkiye en kýrýlgan ekonomilerin arasýnda
anýlýyor."
-"AKP EKONOMÝDE AÐIR ENKAZ BIRAKIYOR"AK Parti'nin Türkiye ekonomisini, sýcak para ve borçlanma þeklinde dýþ kaynaða aþýrý baðýmlý hale getirdiðini ifade
eden Oran, tek parti iktidarý olmasýna raðmen AK Parti
döneminde ortalama büyümenin yüzde 4.9'da kaldýðýný,
sýcak paraya dayalý olarak kaðýt üzerinde saðlanan bu büyümenin de istihdam yaratmadýðýný vurguladý. Umudunu
yitirip iþ aramayý býrakanlarla birlikte gerçek iþsiz sayýsýnýn
Mart 2014 itibariyle 5.4 milyona, iþsizlik oranýnýn da yüzde
18'e ulaþtýðýný dile getiren Oran, þu deðerlendirmelerde
bulundu:
"Halk sürekli borçla tüketmeye teþvik edildi; bankalarýn
yurt dýþýndan saðladýðý kaynaklar tüketime ve inþaat baþta
belli sektörlere pompalandý. Tüketici kredisi ve kredi kartlarýyla henüz kazanýlmamýþ gelirler üzerinden vatandaþa, bir
sanal refah dönemi ve zenginleþme algýsý yaþatýldý, bu da
oya tahvil edildi. Bankacýlýk sektörünün adeta kaynak bombardýmanýna tuttuðu iç tüketim canlandýkça, ithalat, dýþ
ticaret açýðý ve buna baðlý olarak cari açýk hýzla büyüdü.
AKP iþbaþýna geldiðinde 6.3 milyar TL olan tüketici kredisi
ve bireysel kredi kartý þeklindeki toplam hane halký borç
yükü, 51.4 kat büyüyerek 331 milyara ulaþtý. Tüketimle
büyüme modeli, kaçýnýlmaz olarak Cumhuriyet tarihinin
cari açýk rekorunu kýrdýrdý ve tüm kesimleriyle ülkeyi aðýr
bir borç yükünün altýna soktu. Sonuçta vatandaþ bankalara;
bankalar ve þirketler ise yurt dýþý kreditörlere gýrtlaðýna
kadar borçlu hale geldi. Türkiye'nin toplam dýþ borcu AKP
döneminde 3'e katlanarak 400 milyar dolara yaklaþtý.
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
Ýhracatta yüzde 5.8 artýþ
Mayýs ayýnda en fazla ihracat artýþýný
yüzde 46 ile gemi ve yat sektörü yakaladý.
Bu sektörleri fýndýk ve hazýrgiyim sektörleri
izledi. Mayýs ayýnda en fazla ihracat yapýlan
3 ülke sýrasýyla Almanya, Irak ve Ýngiltere
oldu. Türkiye'nin en büyük dýþ pazarý olan
Almanya'ya ihracatta Mayýs ayýnda yüzde
25 artýþ yakalandý.
Mayýs ayý toplam mal ihracatý, önceki
yýllarýn TÜÝK Mayýs ayý rakamlarýný geçerek
Mayýs ayý Cumhuriyet tarihi rekorunu kýrdý.
Ýhracat, 2014 yýlýnýn ilk 5 ayýnda ise geçen
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8 artýþla 67
milyar 93 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Son 12 aylýk ihracat ise yüzde 1.7 artýþla toplam 156 milyar 145 milyon dolara
yükseldi.
TÝM, 2014 yýlý Mayýs ayý ihracat verilerini
Þanlýurfa'da açýkladý. TÝM rakamlarýnda
Ocak-Mayýs dönemi için ilk dört aylýk verilerde TÜÝK, Mayýs ayý verilerinde TÝM rakamlarý kullanýldý. Son oniki aylýk verilerde
ise ilk 11 ayda TÜÝK rakamý tabloya dahil
edildi. Buna göre 2014 yýlý Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 5.8
oranýnda artýþla 12 milyar 676 milyon dolardan 13 milyar 413 milyon dolara yükseldi. 2014 yýlý Mayýs ayýnda tarým sektörü ihracatý yüzde 2.4 oranýnda artýþla 1 milyar
312 milyon dolara ulaþtý. Mayýs ayý tarým
ihracatý alt sektörler bazýnda deðerlendirildiðinde, bitkisel ürünler ihracatý yüzde 1.3
oranýnda azalýþla 1 milyar 208 milyon dolar
düzeyinde gerçekleþti. Mayýs ayýnda, hayvansal ürünler ihracatý yüzde 13.3 oranýnda
artýþla 137 milyon dolar, aðaç ve orman
ürünleri ihracatý yüzde 9.3 oranýnda artýþla
417 milyon dolar oldu.
-SANAYÝ ÜRÜNLERÝ ÝHRACATI YÜZDE 7.1 ARTTIMayýs ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine
göre sanayi ürünleri ihracatý yüzde 7.1 oranýnda artýþla 10 milyar 399 milyon dolardan
11 milyar 135 milyon dolara yükseldi. Mayýs ayýnda sanayi sektörü alt grubunda yer
alan tarýma dayalý iþlenmiþ sanayi ihracatý
2013 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 3.2 oranýnda artýþla 1 milyar 97 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamuller ihracatý yüzde
1.4 oranýnda artýþla 1 milyar 591 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Sanayi mamulleri ihracatý yüzde 8.8 oranýnda artarak 8 milyar 412 milyon dolar oldu. 2014 yýlý Mayýs
ayýnda madencilik sektörü ihracatý ise yüzde 8.3 oranýnda azalýþla 466 milyon dolara
geriledi.
-MAYIS'TA EN FAZLA ÝHRACATI
OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝ YAPTI2014 yýlý Mayýs ayýnda en fazla ihracatý, 2
milyar 54 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi yaptý. Otomotiv endüstrisi ihracatý Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11.5 oranýnda artýþ gösterdi. Otomotiv
sektörünü 1 milyar 617 milyon dolar ihracat
ile hazýr giyim ve konfeksiyon sektörü, 1
milyar 591 milyon dolar ile kimyevi madde-
ler ve mamulleri sektörü izledi. Hazýrgiyim
ve konfeksiyon sektörü ihracatý geçen yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 18.5 oranýnda, kimyevi maddeler ve mamuller sektörü ihracatý yüzde 1.4 oranýnda artýþ gösterdi.
En çok ihracatýn yapýldýðý bu üç sektörü
1 milyar 282 milyon dolar ihracatla çelik
sektörü, 1 milyar 70 milyon dolar ihracatla
elektrik-elektronik ve hizmet sektörü izledi. Mayýs ayýnda çelik sektörü ihracatý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1.5 oranýnda artarken, elektrik-elektronik ve hizmet
sektörü ihracatý yüzde 4.2 oranýnda arttý.
-EN FAZLA ÝHRACAT ARTIÞI GEMÝYAT SEKTÖRÜNDEMayýs ayýnda en fazla ihracat artýþýný
yüzde 46 ile gemi ve yat sektörü yakaladý.
Bu sektörleri fýndýk ve hazýrgiyim sektörleri
izledi.
Mayýs ayýnda zeytin ve zeytinyaðý ihracatý ise yüzde 47.9 oranýnda gerilemeyle
dikkat çekti.
-ÝLK 5 AYDA ÝHRACAT YÜZDE 8 ARTIÞLA 67.1 MÝLYAR DOLARA ULAÞTI2014 yýlý Ocak-Mayýs döneminde ihracat, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8
oranýnda artýþla 62 milyar 135 milyon dolardan 67 milyar 93 milyon dolara yükseldi.
Yýlýn ilk 5 ayýnda tarým sektörleri ihracatý
geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 9.3
oranýnda artýþla 9 milyar 277 milyon dolar
düzeyinde gerçekleþti. Sanayi ürünleri ihracatý yýlýn ilk beþ ayýnda yüzde 6.9 oranýnda
artýþla 52 milyar 333 milyon dolar olurken,
madencilik ihracatý yüzde 5 oranýnda azalýþla 1 milyar 968 milyon dolara geriledi.
-SON 12 AYLIK ÝHRACAT 156.1 MÝLYAR DOLAR2014 yýlý Mayýs ayý itibarýyla son 12 aylýk
ihracat yüzde 1.7 artarak 153 milyar 530
milyon dolardan 156 milyar 145 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylýk ihracat sektörel
bazda deðerlendirildiðinde tarýmsal ürünlerde ihracat yüzde 11.2 oranýnda artýþla 22
milyar 129 milyon dolar, sanayi ihracatý
yüzde 6.1 oranýnda artýþla 122 milyar 411
milyon dolar, madencilik ihracatý yüzde 4.2
oranýnda artýþla 4 milyar 932 milyon dolar
oldu.
-EN ÇOK ÝHRACAT YAPILAN ÜLKE
ALMANYAMayýs ayýnda en fazla ihracat yapýlan 3
ülke sýrasýyla Almanya, Irak ve Ýngiltere oldu. Türkiye'nin en büyük dýþ pazarý olan
Almanya'ya 1 milyar 349 milyon dolarlýk
ihracatla Mayýs ayýnda yüzde 25 artýþ yakalandý.
Mayýs'ta Irak'a ihracat yüzde 4 artýþla 1
milyar 28 milyon dolar, Ýngiltere'ye yüzde
19 artýþla 810 milyon dolar ihracat gerçekleþtirildi. Bu ülkeleri sýrasýyla Ýtalya, ABD,
Rusya, Fransa, Ýspanya, Ýran ve Hollanda
izledi.
-EN FAZLA ÝHRACAT YAPAN ÝL ÝSTANBULMayýs ayýnda en fazla ihracat yapan il
deðiþmeyerek, Ýstanbul oldu.
Ýstanbul, ihracatýný geçen yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 8.2 artýrdý ve toplam 5 milyar 984 milyon dolar ihracat gerçekleþtirdi. Ýstanbul'u 1 milyar 164 milyon dolar ihracat ile Bursa ve 1
milyar 97 milyon dolar ihracat
ile Kocaeli takip etti. Mayýs'ta
Ýzmir'in ihracatý 804 milyon
dolar, Ankara'nýn ihracatý 683
milyon dolar olurken, bu illeri
557 milyon dolar ihracatla Gaziantep, 362 milyon dolar ihracatla Manisa, 280 milyon dolar
ihracatla Denizli, 238 milyon
dolar ihracatla Sakarya, 171
milyon dolar ihracatla Hatay
takip etti.
AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR…
Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý.
Amatör Küme
2. Amatör Küme Büyükler Play-Off Ligi:
He Kültürspor-Mecitözüspor
3-1
Çorum Belediyespor-Kargý Gücüspor
5-1
2. Amatör Küme U19 Ligi Maçlarý:
Ýskilip Belediyespor-Ulukavakspor
3-6
Ýskilipspor-Alaca Belediyespor
5-1
U13 Play Off Ligi:
Çorum Belediyespor Ýl Özel Ýdarespor 1-4
U11 Ligi:
Ulukavakspor-Ptt Gençlikspor
2-5
He Kültürspor-Ýl Özel Ýdarespor
5-2
Osmacýkgücü-Alaca Belediyespor
9-0
Mimar Sinanspor-Çimentospor
5-1
Osmancýkspor-Gençlerbirliði
0-3
HABER
10
ALÝ ÜNAL: TÜRKÝYE'DE ÇOK CÝDDÝ ÝRAN TEHLÝKESÝ VAR
Zaman Gaztesinden Samet Altýntaþ Gazeteci Yazar Ali Ünal ile Ropörtaj yaptý. Bir dönem Ýran Konsolosluðu'nda memur olarak memurluk
yaptýðýný da vurgulayan Ali Ünal Baþbakan'ýn son dönemlerde ki konuþmalarýnda örnek gösterdiði Bediüzzaman dan çarpýcý
Örnekler verdi. Ali Ünal,son zamanlarda bazý Dindarlarýn ' Dünyevileþtiðini' ifade ederek,' Ýblis bile bu kadar yalandan utanýyordur' dedi.
Zaman Gazetesi yazarý Ali Ünal, bilhassa 17 Aralýk sonrasý kaleme
aldýðý yazýlarla gündeme geldi. "Türkiye'de Ýrancýlýðýn ve Ýslamcýlýðýn
kök atmasýnda yaptýðým çeviriler nedeniyle baþ sorumlulardan biriyim."
diyen Ünal'la memleketin halinden kiþisel tarihine birçok 'þey' konuþuldu.
NEDEN, KUR'AN AYETLERÝNÝ ÇARPITMAYA YELTENÝYOR LAR?
* Baþbakan, Soma ile ilgili yazýnýzý grup toplantýsýnda dillendirdi.
Yanlýþ mý anlaþýldý yazýnýz?
Yazdýklarým açýk ve netti. Beþerî sahada da kader hükmetmez, Allah
da yaratmazsa, sadece insan irade ve gücüyle hiçbir hadise olmaz. Hud
Sûresi 113. âyette Cenab-ý Allah (cc), "Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateþ dokunur." buyuruyor. Abdülkadir Selvi, bir profesörün bu
âyetin Ýslâm'ýn Mekke döneminde indiði ve müþriklerle alâkalý olduðunu söylediðini iddia ediyor. Kur'ân, 'zalimler' diye isim deðil, 'zulüm iþleyenler' þeklinde fiil kullanýyor. Yani, meselâ Elmalýlý, Zemahþerî, Beyzavî, Seyyid Kutup, Kurtubî'nin tefsirinde açýkça ifade edildiði, Ýranlý
Tabâtabî'nin tefsirinde uzun uzun açýklandýðý gibi, "Kim veya kimler
hangi zulmü iþler ve kim de bu zulmü iþleyene, iþleyenlere meyleder,
zulmüne karþý çýkmazsa ona ateþ dokunur." Haydi benim yazdýklarýmý
çarpýtýyorlar; Kur'ân âyetlerini niye çarpýtmaya yelteniyorlar? Ben
"Kur'ân bunlarý söylerken, benim bunlarý aktarmama karþý çýkýyorsanýz,
siz Kur'ân'ý doðru bulmuyorsunuz demektir." diyorum, Selvi kalkýyor,
"Hata Kur'ân'da diyen kafa" diye yazýyor. Yazýk! Baþbakan da benim
yazdýklarýmýn tam tersini dillendirdiði gibi, hiç yazmadýðým þeyleri de
yazmýþým gibi konuþuyor; bir de hakaret ediyor. Bir baþkasý, Ahmet Taþgetiren de, hadiseleri Kur'ân'a göre deðerlendirmemi, Kur'ân kýssalarýna
atýfta bulunmamý "Kur'ân'da arkeolojik kazý yapma" olarak tenkit ediyor. Yani Taþgetiren'e göre, Kur'ân ve ondaki kýssalar, sadece birer arkeolojik malzeme. Ýktidarýn hatalarýný savunacaðýz, doðrulardan kaçacaðýz
diye yazýp söylediklerinin nereye vardýðýnýn farkýnda deðiller.
ÝBLÝS BÝLE BUNCA YALANDAN UTANIYORDUR
* Ortada hep bir çarpýtma var yani?
17 Aralýk'tan bu yana, o kadar yalan söylüyor, yazýyor ve iftira ediyorlar ki! Sâd Sûresi'nde Ýblis'in Cenab-ý Allah'a þöyle dediði ifade buyrulur: "Ýzzetin hakký için, onlarýn hepsini mutlaka azdýrýp saptýracaðým;
ancak Sen'in ihlâsa erdirilmiþ has kullarýn müstesna." Büyük müfessir
Fahreddin er-Razî, bu âyetin tefsirinde þöyle yazar: Ýblis, herkesi yoldan
çýkaramayacaðýný bildiðinden, sözünde, yemininde yalancý çýkmamak
için "ancak Sen'in ihlâsa erdirilmiþ has kullarýn müstesna" diye istisnada bulundu. Yalan, Ýblis'in bile ar duyduðu bir þeydir. Dolayýsýyla bir
Müslüman, nasýl yalana yeltenebilir? ÖyleyseÝblis bile, 17 Aralýk'tan bu
yana bunca yalan söylenmesinden utanýyor olmalý.
* Peki, her doðal afet, günahlardan mý mütevellit?
Kur'ân'da 'Baþýna her ne kötülük gelirse nefsindendir. 'Allah, insanlara zulmetmez, ancak insanlar kendilerine zulmederler.' buyrulur. Günah
derken yalnýz dine muhalefeti anlamamak lâzým.
Allah'ýn hayat kanunlarý için koyduðu ve ilimlerin
konusu olan düsturlara uyup uymama da önemlidir. Yani, sebepler planýnda gerekeni yapýp yapmama, alýnmasý gereken tedbirleri alýp almama gibi.
Soma faciasýnýn kurbanlarý hakkýnda kesinlikle hak
etmiþlerdir diyemeyiz. Tam tersine, böyle umuma
gelen musibetlerde Allah zalim ve mazlum ayrýmý
yapmaz. Ýmtihan, bunu gerektirir. Böyle musibetlerde vefat eden mazlumlar þehit, telef olan mallarý sadaka hükmündedir. Baþbakan, bu dönemde
Hz. Bediüzzaman'ý çok sahiplendi. Onun verdiði Ali Ünal
iki ölçüyü aktarayým: "Görevli, sorumlu ise kanun
namýna kanunsuz hýyanet eden, iliþen, o memlekete, o bîçare ahâliye bir
umumî tokada vesile olur. Ya zelzele, ya yaðmursuzluk, ya hastalýk, ya
fýrtýna gibi umumî belâlara bir vesile olur." "Umumî musibet, çoðunluðun hatasýndan ileri gelmesi cihetiyle, insanlarýn çoðu, o zâlim þahýslarýn
hareketlerine fiilen veya kabullenerek veya katýlarak taraftar olmasýyla
mânen iþtirak eder, umumî musibete sebebiyet verir."
* 17 Aralýk sonrasý iktidar aleyhine yazýlarýnýz daha görünür oldu.
Ama siz daha evvelinde de AKP'yi eleþtiriyordunuz. Neydi karþýt tavrýnýzýn altýnda yatan sebep?
Bazý AKP'li olduklarý anlaþýlan okuyucular, "12 yýldýr AKP'yi eleþtirmiyordunuz da, niye þimdi eleþtiriyorsunuz?" diyorlar. 2002-2010 arasý
AKP ile 2010-2014 arasý AKP bir defa ayný AKP deðil. Ýkinci olarak, 12
yýldýr AKP'nin yanlýþ bulduðum bütün icraatlarýný eleþtirdim ve hiçbir
zaman da AKP övgüsü yapmadým. Açýkça da yazdým. Ýki sebeple baþtan
beri AKP iktidarýna mesafeli oldum ve 2011 seçimine kadar 2 seçimde
rey vermedim. Birinci sebep: Gömlek deðiþtirme iddiasýyla ortaya çýkan
AKP'nin bunu ispatlamak için Ýslâm konusunda önceki sað iktidarlara
göre çok daha tavizkâr davranacaðý endiþesi taþýdým ve endiþelerimde
hep haklý çýktým. 1950'den bu yana hiçbir iktidar döneminde AKP iktidarlarý döneminde olduðu kadar ahlâkî ve manevî yozlaþma yaþanmadý.
Ýkinci sebep: ABD'nin BOP veya GOP planýyla Ýslâm dünyasýnýn üzerine geldiði bir zamanda Türkiye'de AKP iktidarýnýn ABD'nin bu planý için
bulunmaz bir imkân olacaðý endiþesi taþýdým. Bu endiþemde de haklý
çýktým. Baþbakan, bazen "Almýþlar ellerine bir kâðýt, bir kalem. Neymiþ,
ABD'nin BOP planý varmýþ, biz de buna dahilmiþiz diye iddia ediyorlar.
Bunu iddia eden, âdi müfteridir." diyor; ama grup konuþmasýnda, seçim
mitinginde, televizyon röportajýnda, "Biz ABD'nin BOP planýnýn eþbaþkanýyýz; bu planda vazifemiz var!" diye ilan ediyor. Bu plan, Ýslâm dünyasýný daha da bölme ve Ýslâm'ý Protestanlaþtýrma planýdýr.
DÝNDARLAR DÜNYEVÝLEÞÝYOR
* Siz böyle diyorsunuz da, bazýlarý bu dönemde dindarlaþmanýn arttýðýndan söz etti hep…
Kaç tane yazým olmuþtur, dindarlaþmýyoruz, tam tersine, dindarlar
yozlaþýyor, dünyevîleþiyor diye. Hattâ bir defasýnda "Türkiye'de halkýn
yüzde 80'i cuma namazý kýlýyor." dendi. Mümkün deðil. Cuma erkeklere farzdýr; nüfusumuzun yarýsý kadýn!. "Erkeklerin yüzde 80'i" dediler.
"Katiyen doðru deðil. Bunun için ankete falan da gerek yok. Cuma, camide kýlýnýr. Bir cuma namazý sýrasý en dindar denilen bir muhite gidin,
bir camidekileri sayýn, bir de dýþarýdaki erkekleri!" Bundan basit ve kesin
anket olmaz. Türkiye, son 12 yýlda katiyen dindarlaþmadý. Tam tersi oldu ve oluyor.
TÜRKÝYE'DE ÝSLAMCILIK CHE
GUEVARA'NIN KÖTÜ BÝR TAKLÝDÝ
* Ýktidar partisinin de kökeni olan Ýslâmcýlýk da din bir muhalefet
ideolojisi midir?
Ýslâmcýlýk, Ýslâm devleti kurma tezini iþlemiþtir. AKP de köken olarak ayný anlayýþýn zemininde yetiþti. Bu tavýr, dini deðil, siyaseti ve devleti ele geçirmeyi esas alýr; devlet ele geçirilince mesele âdeta hallolmuþtur. Oysa Kur'an, meseleyi öncelikle bir iç deðiþim meselesi olarak takdim buyurur. "Bir millet kendi içini deðiþtirmedikçe Allah da durumlarýný deðiþtirmez." Hadis-i þerif de açýktýr: "Nasýlsanýz öyle idare edilirsiniz."Mesele siyaset temelinde ele alýnýnca elbette din siyasete alet ve bir
muhalefet ideolojisi haline getirilmiþ olur. Ýslâmcýlýðýn bir diðer argümaný da Türkiye'nin darü'l-harp veya darü'd-ridde olduðudur. O halde
Ýslâmcý harp edecektir Türkiye'yi yeniden darü'l-Ýslâm yapmak için. Türkiye'de Ýslamcýlýk yazýlarýndan kýyafetlerine kadar Che Guevara'nýn kö-
tü bir taklidi. Özellikle 1980 öncesi çoðu Ýslâmcý gençte þahsen bir Che
Guevara özentisi görüyordum. Solcu devrimcilerin karþýsýnda Ýslâmcý
devrimciler ve bunlarýn en çok tenkit ettikleri de "Amerikancý Ýslâm, düzen Müslümanlýðý" diye suçladýklarý cemaatlerdi. Bugün de aynýsýný yapmýyorlar mý? Ýslâm adýna hiçbir saðlam, belli ve aktif çizgileri olmadýðý
için yargýlamalarý hep muhalefet üzerinden. "ABD'ye, Ýsrail'e, Rusya'ya
düþman mýsýn, deðil misin?" Ýslâm, kendine has müspet deðerler üzerine oturur. Müslüman, davranýþlarýný Ýslâm'a göre ayarlar ve deðerlendirir; yoksa karþýsýna düþmanlar alarak, bu düþmanlar üzerinden kendini
tarif etmez. Bu menfî tavýrdýr, tahripçiliktir, süflî bir düþüncedir. Ýslâm
adýna yapýlmasý gerekeni yapamama, müspet ve inþaî davranamama acziyetinin yansýmasýdýr.
ÞÝA HEP SÜNNÝLERLE MÜCADELE ETTÝ
ÝSLAM'IN YAYILMASINA HÝZMET ETMEDÝ
* Ýslâmcý ideolojideki sertlik de buradan mý kaynaklanýyor?
Ýdeolojiler genellikle serttir. Din, ideoloji, özellikle siyaset ideolojisi,
bilhassa da muhalif siyasî ideoloji haline getirilince din adýna sertlik,
hattâ anarþi ve terör kendiliðinden gelir. Tarihte bunu en fazla Þiîlik ve
Haricîlik temsil eder. Birbirine teoride zýt gibi olsa da, davranýþta aynýdýrlar. Ýkisi de Sünnî çoðunluða karþý ve muhalif olduklarý için bütün mücadelelerini Sünnî çoðunluða karþý vermiþ, meselâ Ýslâm'ýn yayýlmasýna hiç
hizmet etmemiþlerdir. Þiîlik, varlýðýný fiziken de sürdürüyor. Haricîlik, tarihte kalmýþ gibi ise de, fikriyat ve tavýr olarak denebilir ki, Ýslâmcýlýkla
dirilmiþtir. Ýslâmcýlýk, pek çok açýdan neo-Haricîlik'tir.
* Þia, tarihte hep Müslüman çoðunluk ile uðraþmýþ. Türkiye'deki
uzantýlarý da bugün ayný metodolojiyi mi izliyor?
Daha da öte… Sonradan Þiî olanlar daha da sert.
HAMDOLSUN GERÇEÐÝ GÖRDÜM
* Ýran'a vukufiyetiniz nereden geliyor?
Ýran demeyeyim de benim kadar Þiîliði tanýyan yoktur. 1978'den itibaren Ýran Devrimi'ni bilfiil takip ettim. Türkiye'de Ýrancýlýðýn ve Ýslamcýlýðýn kök atmasýnda yaptýðým çeviriler nedeniyle baþ sorumlulardan biriyim. Ýran Konsolosluðu'nda memur olarak çalýþtým. Mesaiden sonra
kalýr, 6-7 sayfalýk bülten çýkarýrdým. 1000 tane abonemiz vardý o zaman.
Konsolosluða gelen Ýngilizce gazeteleri günü gününe takip ederdim.
1982'de uluslararasý toplantýya katýlmak için gözlemci olarak Ýran'a da
gittim. Devrimi, Ýran'ýn iç iþleyiþini iyi bilirim.Ama hamdolsun gerçeði
sonradan gördüm.
TÜRKÝYE'DE ÇOK CÝDDÝ ÝRAN TEHLÝKESÝ VAR
* Sizce Türkiye'de gerçekten bir Ýran tehlikesi var mý; yoksa bu bir
paranoya mý?
Çok ciddi olarak var. Maalesef, 17 Aralýk'tan sonra deþifre edilen
Tevhid-Selâm örgütüyle ilgili savcýlýk iddialarýna ve internete düþen tapelere baktýðýmýzda bunu rahatlýkla görürüz. Sadece þunu söyleyeyim:
Söz konusu tapelerden, 2012 ve 2013 sonunda Kuzey Irak'a gitmek isteyen Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn Irak Baþbakaný Nuri el-Malikî tarafýndan reddedilmesi üzerine gidemeyip, sonra meselenin nasýl çözüldüðü
takip edildiðinde hem bu tehlikenin boyutlarýný hem de dýþ politikamýzýn nasýl sürüm sürüm olduðunu görürüz. Ýktidar hep köpürtüyor. MÝT
müsteþarý hakkýnda iki Amerikan gazetesinde tenkitler çýkýnca günlerce
ABD ve Ýsrail'den baðýmsýz Mýsýr ve Suriye
politikalarýmýz yüzünden bu tenkitlerin yapýldýðý köpürtüldü durdu. Oysa, Mýsýr ve Suriye
ile geldiðimiz nokta her þeyi ortaya koyuyor.
Bölgede de, dünyada da en sözü geçmez ülke
haline geldik. PKK önünde bile diz çöktüðümüz yazýlýp çiziliyor.
HÝZMET HAREKETÝ
SADAKAT ÝMTÝHANINDA
* Bu sürecin ve Hizmet'in geleceðiyle ilgili öngörünüz nedir?
Hendek Savaþý'nda ve Hudeybiye'de sahabe-i kiram, en kötü þekilde sýkýþtýrýldý. Onlar için samimiyet, teslimiyet, sebat ve sadakat
imtihanýydý bunlar. Cenab-ý Allah, onlarýn
kalbindeki takvayý, sonuna kadar sebat azmini, samimiyet ve sadakati gördü. Ýmtihaný baþarýyla verdiler ve Allah,
Hendek'te onlarý melekler, fýrtýnalar, kasýrgalar, kum ordularýyla düþmaný periþan ederek, Hudeybiye'de karþý tarafýn kalbine korku salarak galip getirdi. Hizmet Hareketi þimdi ayný imtihaný yaþýyor. Bütün mesele
aynen Sahabe gibi samimiyet, teslimiyet, sebat ve sadakat imtihanýný kazanýp kazanamamada.
Twitter kullanmýyorum girersem çýkamam!
* Bir gününüz nasýl geçiyor?
Her Müslüman gibi sabah namazýyla günüm baþlýyor. Çalýþmalarýmý
yapýyorum, bugünlerde evde. Ýtimat ettiðim için Zaman ve Bugün'ü takip ediyorum. Türkçe mealin dýþýnda 17 Aralýk'ý anlatan bir kitap çalýþmam var. Haziran sonu gibi çýkar inþaallah. Onun dýþýnda akþamlarý biraz okuyorum, bir de zihnimi dinlendirmek için bir iki diziye bakýyorum.
* Hangi dizileri izliyorsunuz?
Nostalji damarýmdan dolayý Seksenler'i izliyorum. Ben 80'leri askerde, Ýran Konsolosluðu'nda ve Ýnsan Yayýnlarý'nda yaþadým. Hatýralarým
canlanýyor. Birol Güven, halkýn tabiatýný biliyor. Ama halkýmýzýn iyi kötü bir dinî yaþayýþý vardý. Onlarý da ilave etse daha güzel olur. Sadece
bayram namazlarýný iþliyor.
* Adýnýza bir Twitter adresi var…
Benim deðil hiçbiri. Ben bilerek Twitter kullanmýyorum. Çünkü haksýzlýða gelemiyorum, girersem çýkamam.
* Ýngiliz filolojisi mezunusunuz. Ýngiliz edebiyatý ile aranýz nasýl?
Unuttum çoðunu maalesef. 1977'de Erzurum Ýngiliz Filolojisi'nden
birincilikle mezun oldum. Dolayýsýyla Ýngiliz ve Amerikan edebiyatýný iyi
bilirdim. Bir akþamda bir roman bitirdiðim olurdu. Türkçe romanlar ve
romancýlar beni sarmadý. Batý'da roman güçlü. Bizde þiir güçlüydü.
* Kimleri okursunuz?
Tekke edebiyatý önceliðim. Hocaefendi olmasa adýný duymayacaðýmýz Alvarlý Efe'nin Divan'ý, Aziz Mahmud Hüdaî ve Niyazi-î Mýsrî'nin
divanlarý. Necip Fazýl, þiirde muazzamdýr; Bir Adam Yaratmak'ta Shakespeare'den kesinlikle geri deðildir. Bilhassa Bülbül ve Leyla'da Mehmet Akif, Kendi Gök Kubbemiz'de, zor anlaþýlsa da Eski Þiirin Rüzgârýyla'da Yahya Kemal. Mehmet Akif Ýnan, Erdem Beyazýt ve Sezai Karakoç.
Ýsmet Özel'in þiirlerinden ziyade, nesrini severim. Risalelerin üslûbuna
bayýlýrým. Fethullah Gülen Hocaefendi, nesirde de, þiirde de güçlüdür.
Elmalýlý Hamdi Yazýr, müfessir ve fakih olduðu kadar dil üstadýdýr.
Hikâyede Ömer Seyfeddin'i ve Refik Halit Karay'ý severim.
* Sporla alakanýz var mý?
Amatör olarak 42 yaþýma kadar top oynadým. Çocukluðumda çok
yoðun olarak futbolla ilgiliydim. Dayýmlardan dolayý da Galatasaray'ý tutardým. Babam 1 lira harçlýk verirdi. Hafta baþýnda 25 kuruþa Cumhuriyet ve 50 kuruþa da Fotospor alýrdým.
Cumhuriyet almamýn nedeni de 2. Lig maçlarýný kadrosuyla birlikte
vermesiydi. Çok ciddi hastalýðým vardý. Basketbol, boks ve güreþi takip
ederdim. Elhamdülillah bugün o hastalýk yok; ama kim kazandý kim kaybetti bakýyorum. Bir futbol yorumcusu kadar yorumlayabilirim. Hatta
gazetede bile yazabilirim.
* Ne tür müzik dinlersiniz?
Güzel ilâhilerle birlikte, modern sanat müziði ile bazý parçalarýyla
halk müziði dinlediðim olur. Ali Ekber Çiçek hoþuma gider. Barýþ Manço, Zeki Müren, tercihlerim arasýndadýr. Gerçi Hz. Üstad, yetimâne hüzün veren müzikleri men ediyor ama insan olarak bazen teselli arýyorsunuz. O teselliyi de bazen bazý þarkýlar, türküler ve ilahilerde, bir de þiirde aradýðým oluyor.
Röportaj: Samet Altýntaþ/Zaman
TEK
YILDIZ
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
SPOR
11
TURBO ENERJÝ
Özel Ýdarespor
þampiyon
U13 Futbol Ligi Play Off Grubu'nda Ýl Özel Ýdarespor Cumartesi günü oynadýðý karþýlaþmada Çorum
Belediyespor'u son dakikalarda attýðý gollerle 4-1 yenerek ligin bitimine bir hafta kala þampiyonluðunu
ilan etti. Ýl Özel Ýdarespor bu sezon U13 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil etmeye hak kazandý.
Ýl Özel Ýdarespor ilk yarýsýný 1-0
önde kapattýðý karþýlaþmanýn son dakikalarýnda 52. Dakikada Kaan, 56.
Dakikada Semih ve 59. Dakikada
Fazlý ile bulduðu gollerle maçý 4-1
kazandý. Çorum Belediyespor'un tek
golü 49. Dakikada Yiðit kaydetti.
Maçtan sonra orta alana toplanan Ýl Özel Ýdarespor
sporcularý þampiyonluklarýný doyasýya kutladýlar.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: 4
ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1
SAHA: 2 Nolu
HAKEM Yüksel Basar
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Bedirhan, Ömer, Ahmet,
Nafican, Nurican, Hüseyincan, Tuðrul, Emre, Semih,
Gaffar, Fazlý, Emre, Murat, Onur, Bilge Kaan, Ali, Sefercan, A. Eren
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Can, Ýbrahim, Emir,
Berkay, Arda, Hakan, Berkant, Ege, Yiðit, Eray, Serkan, Bedirhan, Berkan, Hasan.
GOLLER: Dk 28 gaffar, Dk 52 Kaan, Dk 56 Semih,
Dk 59 Fazlý(Ýl Özel Ýdarespor), Dk 49 Yiðit(Ç. Belediyespor)
U11 LÝGÝ MAÇLARI…
PTT Gençlikspor U11
HE Kültürspor U11
Mimar Sinanspor U11
Gençlerbirliði U 11
PTT Gençlik: 5 - Ulukavakspor : 2
SAHA: 1 Nolu 1. Saha .
HAKEM: Onur Alagöz..
PTT GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Emir Kemal, Nurullah, Fatih, Emirhan, Murat, Ozan, Emir Dilican,
Hüseyin, Mehmet, Ahmet, Burak, Yuþa.
ULUKAVAKSPOR: Uðurcan, Kürþat, Mert, Orhan, Mehmet, Yusuf, Nurullah, Ýsmet, Samet, Ba-
tuhan .
GOLLER: 3. 30. ve 45. dakikalarda Emir Dilican, 21. dak. Nurullah, 47. dak. Ozan (PTT
Gençlikspor), 13. dak. Mert, 48. dak. Kürþat
(Ulukavakspor.
HE Kültürspor: 5 - Özel Ýdare: 2
SAHA: 1 Nolu 1. Saha .
HAKEM: Tahsin Samed Avcý .
HE KÜLTÜRSPOR: Bahadýr, Mert, Furkan,
Abdussamet, Hanefi, Utku, Can, Samet, Murathan, Onur, Ebubekir, Türker, Eray .
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Ýbrahim, Fazlý, Ahmet,
Yusuf Daðhan, Mehmet, Cihan, Ulaþcan,
Eren, Yusuf Topal, Gökhan, Fatih.
GOLLER: 18. dak. Utku, 39. 43. ve 45. dakikalarda Samet, 48. dak. Hanefi (HE Kültürspor),
28. ve 48. dakikalarda Cihat (Ýl Özel Ýdarespor)
Mimar Sinan: 5 - Çimentospor: 1
SAHA: 1 Nolu 2. Saha .
HAKEM: Tahsin Samed Avcý .
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Mahmut,
Yasin, Sefa Yaþar, Kerem, Sefa Toker, Hamitcan, Kutay, Furkan, Ener, Samet .
ÇÝMENTOSPOR: Hasan, Murat, Mahmut,
Ömer, Erdem, Kerim, Fatih, Mustafa, Alican,
Sinan, Okan Atmaca, Okan Araç, Ergün .
GOLLER: 5. dak. Furkan, 8. 25. ve 29. dakikalarda Sefa Yaþar, 12. dak. Hamitcan (Mimar
Sinan), 40. dak. Kerim (Çimentospor).
Gençlerbirliði: 3 - Osmancýkspor: 0
SAHA: 1 Nolu 2. Saha .
HAKEM: Abdullah Akkoyun .
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Nusret, Taha, Eren, Arda,
Mert, Fatih, Ýlim, Samet, Yaðýz, Mete, Rüzgeç.
OSMANCIKSPOR: Mustafa, Uðurcan, Talha,
Muhammet Alperen, Sertaç, Ozan, Salih,
Buðra, Ahmet, Muhammet Dursun, Yaðýz,
Berat.
GOLLER: 4. ve 38. dakikalarda Mert, 22. dak.
Fatih (Gençlerbirliði),
Alaca Belediye: 9 - Osmancýkgücü:0
SAHA: 1 Nolu 2. Saha .
HAKEM: Kadir Berkay Damar .
ALACA BELEDÝYESPOR: Hamza, Furkan
Öztürk, Ömer Ozan, Furkan Aslan, Melih,
Enes, Ahmet, Erkan, Göktuð, Ömercan, Müçteba, Yusuf, Osman.
OSMANCIKGÜCÜSPOR: Mustafa, Ahmet, Berkay, Bora, Melih, Asrýn, Erdem, Mehmet, Yasin,
Melih.
GOLLER: 12. dak. Enes, 16. dak. Ömer Ozan, 24.
42. 44. ve 47. dakikalarda Ahmet, 33. dak. Göktuð,
39. dak. Osman, 49. dak. Melih (Alaca Belediyespor).
U19 LÝGÝ 2. KÜME MAÇLARI…
Ulukavakspor'dan 6 gollü galibiyet 6-3
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 3
ULUKAVAKSPOR: 6
SAHA: Þehit Mikail Kaya.
HAKEMLER: Emrah Okan, Ahmet Ecevit, Barýþ Karakuþ.
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Murat, Murat Duman, Mehmet,
Sezai, Gökhan, Furkan, Salih, Ömer, Fatih, Batuhan, Uður.
ULUKAVAKSPOR: Abdulkadir, Ahmet Demirli, Miraç,
Kahraman, M, Seydi, Talip, Ýbrahim, Hasan, Ahmet Ak, Enver, Tunahan.
KIRMIZI KART: 82. dak. Sezai (Ýskilip Belediyespor).
GOLLER: 10. dak. Ömer, 57. dak. Sezai, 89. dak. Furkan (Ýskilip Belediyespor), 25. dak. Talip, 55. ve 59. dakikalarda Ýbrahim, 80. dak. Ahmet Ak, 90+1. dak. Hasan, 90+3. dak. Enver (Ulukavakspor).
ADNAN YALÇIN
Ýskilipspor Alacayý rahat geçti 5-1
ÝSKÝLÝPSPOR: 5
ALACA BELEDÝYESPOR: 1
SAHA: Þehit Mikail Kaya.
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Emrah Okan, Barýþ Karakuþ.
ÝSKÝLÝPSPOR : Selçuk, Sercan, Ergün, Remzi (Mehmet),
Yunus Þ, Kemal, Musab, Yunus, Ömer, Furkan, Faruk (Sadýk).
ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuzhan (Kadir), Atakan, Abdurrahman, Volkan, Taha, Mehmet. Taha Bal, Emin, Muhammed, Mustafa, Osman .
GOLLER: 13. dak. Faruk, 22. 55. ve 75. dakikalarda Musab,
30. dak. Furkan (Ýskilipspor), 16. dak. Abdurrahman (Alaca
Belediyespor).
Cumartesi günü A grubunun ilk maçý Çorum Barosu ile Elit Otomotiv Servisi takýmlarý arasýnda oynandý. Henüz puanla tanýþamamýþ iki takýmýn mücadelesinde gülen taraf Elit
Otomotiv Servisi takýmý oldu. A grubunun ikinci karþýlaþmasý ise, Ayka Enerji
ile Ýþkur takýmlarý arasýnda
Ali Doðan
oynandý. Gruptan çýkmak
için mutlaka puan ya da puanlarýn lazým olduðu maçý Ayka Enerji takýmý kazanarak gruptan çýkmayý da garantilemiþ oldu.
ÇORUM BAROSU - ELÝT OTOMOTÝV SERVÝSÝ
Henüz galibiyetle tanýþamamýþ iki takýmýn mücadelesinde kazanan Elit Otomotiv Servisi takýmý oldu.
Maç iki takýmýn karþýlýklý ataklarýyla baþladý. Ýki takýmýnda karþýlýklý ataklarýnda ilk dakikalarda pozisyonlar
vardý ama gol olmadý. Çorum Barosu direkleri bir türlü
geçip gol atamadý ( ilk yarýda 3 tane þut direklerden dýþarý gitti ). Elit Otomotiv Servisi takýmý, ilk yarýda bulduðu
bir golle beraber ikinci yarýda da golleri atýnca maçtan
hem puanla hem de galibiyetle ayrýlmýþ oldu. Turnuvayý
galibiyetle bitirerek kendi adýna güzel bir kapanýþa da imza atmýþ oldu. Çorum Barosu takýmý ise, bu maçta da galip gelemedi. Ýlk puanýný alamadý. Ýlk golünü de atamadý.
Þu ana kadar turnuvada gol atamayan iki takýmdan birisi. Artýk son maçýnda gol atarsa, berabere kalýrsa ya da
galip gelirse en azýndan bu turnuva da ilklerden birisini
baþararak kendileri adýna mutlu bir kapanýþ yapmýþ olacaklar.
AYKA ENERJÝ - ÝÞKUR
A grubunda ki günün ikinci karþýlaþmasý haftanýn en
önemli maçlardandý. Gruptan çýkma anlamýnda iki takýmýnda puan kaybýna tahammülü yoktu. Ayka Enerji, aldýðý bu galibiyetle gruptan çýkan ilk takým oldu.
Ýþkur takýmý maça çok iyi baþladý. Çorum Park maçýnýn aksine oyunu ileride oynamaya çalýþtý. Ýlk yarýda özellikle Gültekin'in topu tutuþu, pozisyonlarý hazýrlayýþý ve
rakip defansý zorlayýþý kendi ve takýmý adýna çok iyiydi.
Ýþkur takýmý aradýðý golü ikinci yarýnýn baþýnda buldu.
Onur'un ortasýnda kalecinin büyük hatasýyla maçta 1-0
öne geçti. Bu golle beraber maçta dengelerde deðiþmeye
baþladý. Rakibin saðdan ortaladýðý topu arka direkte iyi
takip eden Hasan Eker kafayla takýmýnýn beraberlik golünü attý. Maçta ne olduysa orta saha da Ýþkur takýmýn kazandýðý faul atýþýyla oldu. Maç berabere, kaybedilen hiçbir þey yok. Ama sen takýmca gol aramaya çýkýyorsun.
Defansta sadece bir kiþi býrakýyor ve geri dönebilen
oyuncun da yok. Bu görüntünün benzerini yedikleri diðer
gollerde de izledik. Puan kaybetmemesi gereken bir
maçtan puansýz ayrýldýlar. Þimdi, Çorum Park takýmýnýn
yenilmesini bekleyecekler. Ýþkur takýmýnýn da son maçýnda en az yirmi fark atmasý gerekiyor. Her þey 8 haziran
günü belli olacak. Bekleyelim ve izleyelim bakalým neler
olacak.
Ayka Enerji takýmý, aslýnda maça iyi de baþlamadý.
Rakibin ataklarýný ilk pozisyonda durdurmakta zorlandý.
Oyunun kontrolünü ilk yarýda bir türlü eline alamadý.
Ama her þey ikinci yarýda ve kalesinde golü gördükten
sonra kendi lehlerine deðiþti. Beraberlik golünü bulduktan sonra kontra ataklarda rakibin açýklarýný ve geri dönememelerini çok iyi deðerlendirdiler. Ýkinci golde Hasan Bal'ýn önce pozisyonunu kaybediþi sonra da köþeye
gönderdiði füze gerçekten güzeldi. Ýsmail'in ve sonrasýnda rakibin kendi kalesine attýðý golle hiç beklenmeyen
farklý bir galibiyet aldýlar. Maçýn sonlarý olmasýna raðmen
bitmeyen turbo enerjileriyle galibiyeti fazlasýyla hak ettiler. Bugün aldýklarý galibiyetle hem gruptan çýkmayý garantilediler hem de yeni lider oldular. Son maçta Çorum
Park takýmýyla yapacaklarý maç bir bakýma liderlik maçý.
Ayka Enerji yenilmediði sürece gruptan liderçýkar. Çorum Park ise yenerse grubun lideri olur ve birinci olarak
veya berabere kalýrsa yine de ikinci olarak çeyrek finallere çýkar. Ya yenilirse. 8 Haziran Pazar 15.00 tarihinde ki
Çorum Park - Ayka Enerji maçý izlenmesi gereken bir
maç, bizden hatýrlatmasý.
ÝYÝ NÝYETLÝ KÝM
Bu maçta da diðer maçlarda olduðu gibi hakem hatalarýný gördük. Maçýn sonucunu direk etkileyen hatalar var
mýydý? Hayýr. Hakemlerin yapýlan faullerde ki sertlik sýnýrýný biraz daha azaltmasý lazým. Hakemler ikili mücadelelerde ki faullerde sertliðe biraz fazla müsamaha gösteriyorlar. Hakemlerinde ister istemez tepki almasýna sebep oluyor. Hakemlerin kararlarýnda eleþtiri var da oyuncularýn ikili mücadelelerinde ki niyet nasýl? Sertliðin topa
olmasý gerektiðini her oyuncu bilir. Ama müdahaleler rakibe olmaya baþlayýnca oyunda güzellikte kalmýyor iyi niyet de ortada kalmýyor. Hakemlerin kararlarýný eleþtirirken biraz da oyuncularýn futbol oynamada ki niyet ve kararlýlýklarýný gözden geçirmesi gerekmez mi? Hem arkadaþlarýna hem de hakeme yardýmcý olmalarý gerekmez
mi? Ne dersiniz?
Klasman Adaylarýmýz Kursa Katýlacaklar
2014-2015 Futbol Sezonunda görev
alacak Bölgesel ve Ulusal Klasmanlara
Aday Hakemlerimiz Pazartesi ve Salý günü Ordu ilinde Kursa katýlacaklar.
Ýlk Olarak pazartesi günü Ordu Turizm
Kültür Ýl Müdürlüðü Konferans Salonunda
Bölgesel Hakem adayý Serhat Sarkandý ve Böl-
gesel Yardýmcý Hakem Adaylarý Yalçýn Kara,
Furkan Alagöz ve Emre Alagöz 12.Bölge Sorumlusu Turgay Güdü ve Bölgesel Hakem Kurulu nezaretinde Görüntülü Analiz, Yorum sýnavý ve mülakat sýnavlarýna tabi tutulacaklar.
Salý günü ise Ulusal Hakem Adayý Celal
Bayraklý yine Ordu Turizm Kültür Ýl Müdürlü-
ðü Konferans Salonunda 12.Bölge Sorumlusu
Turgay Güdü MHK Sorumlularý nezaretinde
Görüntülü Analiz, Yorum sýnavý ve mülakat sýnavlarýna tabi tutulacak.
Bu sýnavlarda baþarýlý olan hakemler gelecek sezon klasmanlarda görev almaya hak kazanacaklar.
Çorum Belediyespor
yönetiminde yeni isimler
gündemde
02 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Çorum Belediyespor Olaðanüstü Genel Kurula hazýrlanýrken yeni
isimlerinde kýrmýzý siyahlý yönetimde yer alacaðý iddia edildi. Bu
isimler arasýnda Çorumspor'un Akademi Liglerinde mücadele ettiði yýllarda altyapýdan sorumlu isim Sinan Özdilli olurken Özdilli'nin Belediyespor'da da ayný görevi üstlenecek. Özdilli'nin dýþýnda ise yine eski Çorumspor yöneticileri Ahmet Özçam, Ömer Balaban'ýn da yönetime girmesi bekleniliyor.
Elit galibiyetle veda etti
Camia Bilal için
harekete geçti
Geçtiðimiz günlerde ölümüyle Çorum spor
camiasýný üzüntüye boðan Bilal Gökmen için
organize edilen maçýn davetiyelerinin daðýtýmýna baþlandý. Genç yaþýnda hayatýný kaybeden Bilal Gökmen'in anýsýna ve ailesine yardým amacýyla
organize edilen maç için oluþturulan tertip komitesi
çalýþmalarýna baþladý.
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül baþkanlýðýndaki
komitede Haþim Eðer, Engin Ayan, Sefer Kurtaran,
Ömer Dinç, Nihat Armutçu, Ömer Altýkerdeþ, Selahattin Karaca, Remzi Karahan, Hamit Iþýk ve Yetkin
Özbey yer aldý. Komite bastýrýlan davetiyeleri bu
hafta içinde yapacaðý ziyaretlerle Çorumlu sanayici
ve iþadamlarý ile Çorumspor sevenlerine ulaþtýracak.
Daveti karþýlýðýnda verilecek baðýþa makbuz verilecek ve toplanacak bu para ile Bilal Gökmen'in ailesine ekonomik katký saðlanacak. 7 Haziran cumartesi günü saat 18.00'de 1 nolu sentetik çim sahada
oynanacak ve eski Çorumspor'lu futbolcularýn forma giyeceði maça tüm Çorumlu futbol severler davet edildi.
ADNAN YALÇIN
Ýnci lider bitirdi 8-0
ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda C grubunda mücadele veren Ýnci Otomotiv gruptaki son
maçýnda Efe Zade Organizasyon önünde aldýðý 80'lýk galibiyetle grubunda 4'te 4 yaparak çeyrek finallere grup birincisi olarak yükseldi.
Cumartesi günü 1 Nolu Saha'da oynanan maçta
10. Dakikada Murat Esenle açýlan gol perdesi, 15.
Dakikada Muharrem, 26. Dakikada Oktay, 36. Dakikada Mithat, 42. Dakikada Ekrem, 50. Dakikada
Çaðlar, 51. Dakikada Efe Zade'den Murat'ýn kendi
kalesine ve 53. Dakikada Erdoðan'ýn attýðý golle kapandý. Grupta tüm maçlarýný kazanan Ýnci Otomotiv
çeyrek finale yükseldi.
ÝNCÝ OTOMOTÝV: 8
EFE ZADE ORGANÝZASYON: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Yüksel Basar, Yunus Dursun, Berkant Arman.
ÝNCÝ OTOMOTÝV: Serhat, Murat Söðütcü, Fatih
Özmen, Davut, Hakan, Fatih Özkaya, Murat Eser,
Ekrem, Muharrem, Oktay, Halit, Mithat, Murat Karabayýr, Erdoðan, Ýsmail, Çaðlar, Fatih, Osman.
EFE ZADE ORGANÝZASYON. Mehmet, Talip,
Fatih, Özgür, Ali, Þevket, Üzeyir, Murat, Volkan, Alper, Ferit, Ýsa, Arif.
GOLLER: Dk. 10 Murat Esen, Dk. 15 Muharrem
Dk. 26 Oktay, Dk. 36 Mithat, Dk. 42 Ekrem, Dk. 50
Çaðlar, Dk. 53 Erdoðan.(Ýnci Otomotiv). Dk. 51 Murat (Efe Zade).(Kendi kalesine).
ADNAN YALÇIN
1. Maçlar: Damatoðlu Spor Center-Efe Zade Organizasyon: 5-0,Ýnci Otomotiv-Gelyanspor: 3-1,Müftülükspor(BAY)
2. Maçlar: Müftülük-Efe Zade Organizasyon: 2-2, Ýnci Otomotiv-Damatoðlu Spor Center:1-0, Gelyanspor(BAY)
3. Maçlar: Ýnci Otomotiv-Müftülük: 3-1, Damatoðlu Spor Center-Gelyanspor: 5-1, Efe Zade Organizasyon(BAY)
4. Maçlar: Ýnci Otomotiv-Efe Zade Organizasyon: 8-0, Müftülük-Gelyanspor: 3-2
ASGD 19. Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol
Turnuvasý'nda A grubunda yer
alan karþýlaþmada Elit Otomotiv rakibi Çorum Baro'sunu 4-0 maðlup
ederek turnuvaya galibiyetle veda
etti. Elit Otomotiv turnuvayý 4 maçta
3 puanla tamamladý.
Elit Otomotiv'den Mehmet'in 4
golle damgasýný vurduðu karþýlaþmanýn ilk yarýsý 14. Dakikada Mehmet'in golüyle 1-0 Elit Otomotiv lehine kapandý.
Ýkinci yarýda 49, 53 ve 55. Dakikalarda Mehmetle üç gol daha bulan
Elit Otomotiv karþýlaþmadan 4-0'lýk galibiyetle ayrýlýrken turnuvada son maçýný da tamamlamýþ oldu.
ELÝT OTOMOTÝV: 4
BARO: 0
SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Erdoðan Yandým, Fatih
4-0
Derviþoðlu.
ELÝT OTOMOTÝV: Tarýk, Fatih, Hanefi, Mehmet, Adem,
Bülent, Tekin, Serhat, Levent, Murat, Coþkun.
BARO: Çaðdaþ, Recep, Turan, Özer, Uygar, Adem, Altay,
Murat, Ekrem, Ýsmail.
GOLLER: Dk. 14, 49, 53 ve 55 Mehmet.
ADNAN YALÇIN
4-1
Ayka'nýn Enerjisi yýkýyor
ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol
HAKEMLER: Mahmut Selçok, Erdoðan Yandým, Fatih
Turnuvasý'nda A grubunun kritik mücadelesinden Derviþoðlu.
Ayka Enerji karlý çýkan takým oldu. Ýlk iki maçýný farklý
AYKA ENERJÝ: Gültekin, Hasan Eker, Mustafa Tiryaki,
kazanan Ayka Enerji güçlü rakibi Ýþkur'u da 4-1'lik skorla Mustafa Kýlçok, Þükrü, Ýbrahim, Ýsmail, Þahin, Hasan Bal,
geçti.
Yalçýn, Hayati, Emre Erbaþ, Ahmet, Emre Köle, Kadir,
Ýlk yarýsý 0-0 sona eren karþýlaþmanýn golleri ikinci yarý- Murat, Ejder.
da gelirken Ýþkur takýmýnda forma giyen Bektaþ'ýn birisi
ÝÞKUR: Serkan, Bektaþ, Halil, Tuncay, Ahmet, Mustafa
kendi kalesine olmak üzere attýðý iki golle maçýn ilginç not- Tekkeþin, Þeref, Onur, Gültekin, Sinan, Yýlmaz, Mustafa
larý arasýnda yer aldý.
Ceylan, Alper, Paþa, Murat, Zafer, Cemal.
Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda 33. Dakikada Bektaþ'ýn
GOLLER: Dk. 33 Bektaþ. (Dk.58 Bektaþ Kendi Kalesine).
golüyle 1-0 öne geçen Ýþkur, 47. Dakikada Hasan Eker'in (Ýþkur). Dk. 47 Hasan Eker, Dk. 51 Hasan Bal, Dk. 54 Ýsmail
golüne mani olamayýnca skor eþitlendi. Bu golden sonra 51. ( Ayka Enerji ). ADNAN YALÇIN
Dakikada Hasan Bal, 54. Dakikada
Ýsmail ve 58. Dakikada Bektaþ'ýn
kendi kalesine attýðý golle ardý ardýna 3 gol daha bulan Ayka Enerji
karþýlaþmayý 4-1 kazandý. Ayka
Enerji bu galibiyetle 3'te 3 yaparak
grupta liderliði eline geçirdi.
Bu karþýlaþmanýn ardýndan Ýþkur
takýmý topladýðý 4 puanla turnuvaya
erken veda eden takýmlardan oldu.
A Grubu 1. Maçlar: Çorumpark-Çorum Barosu: 10-0, Ýþkur-Elit Otomotiv: 2-1 Ayka Enerji(BAY)
AYKA ENERJÝ: 4
2. Maçlar: Çorumpark-Elit Otomotiv: 7-0, Ayka Enerji-Çorum Barosu: 8-0, Ýþkur(BAY)
3. Maçlar: Ayka Enerji-Elit Otomotiv: 5-0, Çorumpark-Ýþkur: 1-1, Çorum Barosu(BAY)
ÝÞKUR: 1
4. Maçlar: Elit Otomotiv-Çorum Barosu: 4-0, Ayka Enerji-Ýþkur: 4-1, Çorumpark(BAY)
SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha.
Müftülük umutlandý 3-2
Cumartesi günü C grubunda oynanan günün ilk maçýnda
Müftülük, Gelyanspor'u 3-2 yendi. Müftülük bu galibiyetle puanýný 4'e yükseltirken çeyrek finale çýkma þansýný son maça taþýdý. Oldukça çekiþmeli geçen karþýlaþmaya 17. Dakikada Murat'ýn attýðý golle iyi baþlayan taraf Gelyanspor olurken, 26. Dakikada Müftülük bu gole Muratla cevap vererek ilk yarýnýn skorunu 1-1 olarak belirledi. Ýkinci yarýda rakip kalede daha etkili
olan Müftülük 42. Dakikada Hamitle skoru 2-1 yaptý. Gelyanspor karþýlaþmayý kolay býrakmayacaðýný gösterircesine 54. Dakikada Muratla skoru tekrar eþitledi 2-2. Son dakikalarý oldukça
keyifli geçen maçýn son dakikasýnda Müftülük Hamitle maçýn
skorunu 3-2 olarak tayin etti.
Bu sonuçla puanýný 4'e yükselten Müftülük
þimdiden son maçta karþýlaþacaðý Damatoðlu
Spor Center maçýna gözünü çevirdi. Müftülük
bu maçý kazanmasý halinde grupta Ýnci Otomotiv'den sonra çeyrek finale yükselen ikinci takým olacak. Damatoðlu Spor Center'e ise Müftülük karþýsýnda beraberlik yetecek.
MÜFTÜLÜK: 3- GELYAN: 2
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Burak Þahinkara, Yunus Dursun, Berkant Arman.
MÜFTÜLÜK: Yýlmaz, Arif, Ýsmail, Ahmet, Murat, Bekir, Fevzi,
Orhan, Ýbrahim, Fatih, Hamit, Cemal, Yunus, Mehmet, Yüksel,
Erol, Mustafa.
GELYAN CAFE: Öner, Þükrü, Ayhan Tahtalý, Murat, Ayhan
Dalbudak, Abdurrahman, Mustafa, Ethem, Levent, Ýsmail, Turan.
GOLLER: Dk. 17 Ýsmail, 54. dak. Murat (Gelyan). Dk. 26 Murat, Dk. 42 ve 60 Hamit (Müftülük). ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN