326 adet kaçak
telefon ele geçirildi
Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a
yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya
ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet
Okuyucu mektubu
HALKIN SAÐLIÐINI
HÝÇE SAYIYORLAR
gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Çorum Valiliði'nden yapýlan SAYFA
’TE
açýklamaya göre; Çorum Ýl Emniyet 4
Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve...
Ýskilip caddesi esnaflarý olarak artýk isyan ediyoruz. Ýskilip caddesi üzerinde faaliyet
gösteren dönüþtürülebilir bir atýk naylon iþleme adý altýnda atýk naylon iþleyen iþyerinde insanlarýn soluduðu havaya petrol atýklarýný salýyorlar.
Çöp görünümündeki naylonlarý geri dönüþüm
için iþlerken açýk alanda depolayýp havalarýnda
ýsýnmasýyla etrafa kötü kokular saçýlmasýna birde
onlarý iþlerken erittikleri için naylon kokusuyla karýþarak dayanýlmaz hale getiriyorlar.
Bölge esnafý olarak 11.04.2013 tariAYFA
hinde durum dilekçe ile Saðlýk Müdürlü- S9’DA
ðüne, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne,
Belediye Zabýta Müdürlüðüne bildirilmiþti.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
24 HAZÝRAN 2014 SALI
40 KURUÞ
Problemlerin çözümü Kur'an-ý
Kerimle dost olmaktan geçiyor
Hollandalý gazeteciler
Hitit ve Gastronomi
Yollarýný keþfetti
Kur'an kurslarý
baþladý
Ýl Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý 20132014 eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenini dün.
Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen
tören ile gerçekleþtirdi. Törene Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý AhYFA
met Süzen, Ensar Vakfý Çorum Þube SA3’TE
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci
katýldý.
Gönül Elçilerinden
Mecitözü'ne çýkarma
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan "Kadýn ve Güçlenme"
alt bileþeninin "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim SAYFA
Projesi kapsamýnda Mecitözü Halk Eðitim Mer- 9’DA
kezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýlsonu
sergisinin açýlýþýna katýldý.
Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn ve
toplumun kurtuluþunun Kur'an-ý Kerim'e sýmsýk
sarýlmak, Kur'an-ý hayatýmýzda uygulamakla
mümkün olabileceðini söyledi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn
baþlamasý nedeniyle Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde
düzenlenen törende bir konuþma yapan Mehmet Aþýk,
"Konuþtuklarýmýz, sarfettiðimiz tüm sözler kendimize
aittir.
Kur'an ise Allah'ýn sözüdür, Allah'ýn kelamýdýr. Ýnsanlarýn sözünde hata olabilir, ancak Allah'ýn kelamýnda hata yoktur. Kur'an'da hata aranamaz" dedi.
Kur'an-ý Kerim'in insanlar, canlýlar, diriler için indirildiðine dikkati çeken Müftü Aþýk, Kur'an'da SAYFA
TE
huzuru, mutluluðu nasýl bulmak gerektiðinin 3’
buyruldu ise o ilkeler ve o çerçevede yaþamamýz gerektiðini anlattý.
Rapçi 'Ceza' ile
fuar sona erdi
Ceza hayranlarýyla buluþtu. Fuar
alanýnda konser veren Ceza, hayranlarýna gösterdiði yakýn ilgi ve sýcaklýkla gönüllere girmeyi baþardý.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve SAYFAA
6’D
Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen Ceza fuar alanýnda konser
verdi.
Hitit Güneþi, Somalý
çocuklarýn üstüne doðdu
ELVADA YILDIZ GAZETESÝ
(VEDA DEÐÝL HOÞ
BÝR SEDA DÝYELÝM)
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür
ve Sanat Merkezi tarafýndan "Hitit
Güneþi Somalý Çocuklarýn Üstüne
Doðacak" sloganýyla düzenlenen oyuncak toplama kampanyasý tamamlandý.
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulü-
AHMET
ÖLÇER
TEKNOKENT toplantýsý
gerçekleþecek
Hemen her konuda rahatça yazýp çizebilirim ancak bu
bir veda yazýsý. Bu sebeple neyi nasýl yazacaðýma, SAYTFEA
5’
nasýl ifade edeceðime, kelimeleri nasýl seçeceðime karar vermekte hayli güçlük
çekiyorum.
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
ile Hitit Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek olan bir
toplantý ile firmalara TEKNOKENT'in saðladýðý imkanlar, orA
SAYF
ganizasyon yapýsý ve temel iþ- 6’DA
levleri gibi konularda bilgiler verilecek.
Hollanda'dan keþif çalýþmasý için ilimize
gelen doða tutkunu gazeteciler, 19-22 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Hitit Yürüyüþ Yolu
ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking yaptýlar ve bir gün de bisiklet parkurunda pedal çevirdiler. Konuk gazeteciler,
dört günlük programlarý boyunca ilimiz ve özellikle kültür yollarýmýzla ilgili olarak çeþitli notlar tutarken; ülkelerine döndüklerinde
FA
gezi haberleri ve yazýlarý kaleme alarak S2A’YDE
kültür yollarýmýzýn tanýtýmýný yapacaklarýný dile getirdiler.
Ensar Vakfý'ndan
'Fetih ve Fatih' paneli
bü'nün de katkýlarýyla Mimar Sinan, Ýkbal, Akkent, Bahçelievler ve Velipaþa Kadýn Kültür ve Sanat
A
Merkezlerinde toplanan 500 SA’YDFE
7
adet oyuncak geçen hafta Somalý çocuklara teslim edildi.
Ensar Vakfý Çorum Þubesi 'Fetih ve Fatih'
paneli düzenliyor.Bugün saat 18:30'da Turgut
Özal Konferans Salonunda Kültür ve Turizm
Bakanlýðýnýn katkýlarýyla panele tüm halkýn
davetli olduðu bildirildi.Yapýlan yazýlý
basýn açýklama da panelin oturum
A
baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýla- SAYTFE
4’
hiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü...
TEK
YILDIZ
2
HABER
24 HAZÝRAN 2014 SALI
2
Hollandalý gazeteciler Hitit ve
Gastronomi Yollarýný keþfetti
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:03
05:03
12:50
16:47
20:24
22:13
24.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
26. Hafta
Ýhlâs, dünya faydalarýný düþünmeyip ibâdetlerini
yalnýz Allahü teâlânýn rýzasý için yapmaktýr.
Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
MACERA
Hollanda'dan keþif çalýþmasý için ilimize gelen doða tutkunu gazeteciler, 19-22 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking yaptýlar ve bir gün de bisiklet
parkurunda pedal çevirdiler. Konuk gazeteciler, dört günlük programlarý boyunca ilimiz ve özellikle kültür yollarýmýzla ilgili olarak çeþitli notlar tutarken; ülkelerine döndüklerinde gezi haberleri ve yazýlarý kaleme alarak kültür yollarýmýzýn tanýtýmýný yapacaklarýný dile getirdiler. Bu sayede
ülkemizin on sekiz kültür yolu arasýnda yer alan iki kültür
yolumuzun uluslar arasý alanda tanýtýmýna da katký saðlanmýþ olacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdürlüðü Lahey Kültür ve Tanýtma Müþavirliði, Ýl Özel Ýdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Çorum Müzesi'nin organizasyonunda dört günlüðüne ilimize gelen Hollandalý
gazeteciler, Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nun tanýtýmýna ön hazýrlýk olmasý
için keþif çalýþmasý yapýldý.6 kiþilik Hollanda ekibinin Hitit
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ
Yolu'ndaki programlarýna Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce rehberlik hizmeti sunuldu.
Hollandalý Gazetecilerin Çorum Programý
Çorum programý kapsamýnda Anitta Otel'de konaklayan Hollanda ekibi, il merkezinden ilk olarak Hattuþa'ya
hareket etti. Burada Boðazkale Göleti-Hattuþa Hitit Yolu
Yürüyüþü, Hattuþa Ören Yeri Gezisi, Boðazkale Müze Gezisi, Yazýlýkaya Ören Yeri Gezisi gerçekleþtirildi. Programýn
ikinci günü Ýskilip Yalakyayla mevkiine geçildi. Yalakyayla
Akpýnar arasýndaki Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yolu
Parkuru'nda yüründü.
Sonra Ýskilip þehir merkezi gezildi ve coðrafi iþaret sahibi Ýskilip Dolmasý yenildi. Programýn üçüncü gününde Alacahöyük Bisiklet Parkuru'nda pedal çevrildi. Ardýndan Külah köyüne geçilerek burada köy kahvaltýsý yapýldý. Köydeki þenliðe katýlan Hollanda ekibi, köy halkýyla beraber halay
çekti. Programýn devamýnda araçla Ýncesu'ya gidildi. Kanyondaki yürüyüþ parkurunda Kybele Kabartmasýna kadar
yüründü.Ekip 22 Haziran 2014 Pazar günü Çorum Müzesi'ni gezen ekip, daha sonra ilimizden ayrýlarak Ankara
üzerinden ülkelerine dönüþ yaptý.
Haber Servisi
Gençler "Kitap Okuma
Etkinliði" gerçekleþtirdi
Küçüktüm, küçücüktüm,
Oltayý attým denize;
Bir üþüþüverdi balýklar,
Denizi gördüm.
Bir uçurtma yaptým, telli duvaklý;
Kuyruðu ebemkuþaðý renginde;
Bir salýverdim gökyüzüne;
Gökyüzünü gördüm.
Büyüdüm, iþsiz kaldým, aç kaldým;
Para kazanmak gerekti;
Girdim insanlarýn içine,
Ýnsanlarý gördüm.
Ne yârdan geçerim, ne serden;
Ne denizlerden, ne gökyüzünden
ama...
Býrakmýyor son gördüðüm,
Býrakmýyor geçim derdi.
Oymuþ, diyorum, zavallý þairin
Görüp göreceði.
Orhan VELÝ
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,136
2,905
STERLiN 3,635
JPY YENi 0,209
Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, üye gençleri
ile birlikte þehir meydanýnda kitap okuma etkinliði gerçekleþtirdi.Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nin
organize ettiði kitap okuma etkinliðinde 50 genç 2 saat
boyunca kitap okudu.
Çorum Valiliði Parkýnda gerçekleþen etkinliðe yoðun
ilgi oldu. Kitap okumanýn önemine vurgu yapan gençler
kitap okuyarak keyifli zaman geçirdiler.
Kitap okuma etkinliði sonunda konuþan yetkililer, kitap okumanýn önemine dikkat çekmek, kitabýn sadece evde, okulda deðil her yerde okunabileceði konusunda farkýndalýk oluþturmak için Çorum Mahmut Atalay Gençlik
Merkezi olarak "Kitap Okuma Etkinliði" düzenlediklerini
belirttiler. Kitaplarýný alan gençler ilimizin en uðrak caddesi olan Gazi Caddesinde 2 saat boyunca kitap okumanýn
keyfine vardý. Gençlik merkezimizin bu etkinliðinde Çorumlu gençlerimizde bizleri de yalnýz býrakmadý. Gençlerimiz yaz tatiline girdiðimiz þu günlerde kitabýn her yerde
okunulabileceði konusunda anlamlý bir mesaj vermiþ oldu.
Etkinliðimize gösterdikleri ilgi için tüm gençlerimize teþekkür ederiz" dedi.
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BAÞAK ECZANESÝ
Yýl: 10 Sayý: 2817 24 HAZÝRAN 2014 SALI
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
SERKAN ECZANESÝ
-Önemli Telefonlar-
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
TEL: 224 13 51
BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
TEL:213 15 58
ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
2,137
2,906
3,636
0,210
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
HABER
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
3
Kur'an kurslarý baþladý
Ýl Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý 2013-2014
eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenini dün. Ýmam Hatip
Lisesi bahçesinde düzenlenen tören ile gerçekleþtirdi.
Törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý
Ahmet Süzen, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Program Muhammet Demirci'nin Kur'aný Kerim tilaveti okumasýyla ile baþladý. Daha sonra öð-
renciler tarafýndan oluþturulan koro tarafýndan ilahi
dinletisi gerçekleþtirildi. Ýlahi dinletisinin ardýndan Ýl
Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen tarafýndan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Kur'an Kurslarý açýlýþ mesajýný okudu. Daha sonra Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Yaz Kur'an Kurslarýnýn hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu.Kurs programý 23 Aðustos'a
kadar süreceði belirtildi. Yasin Yücel
Problemlerin çözümü Kur'an-ý
Kerimle dost olmaktan geçiyor
Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn ve
toplumun kurtuluþunun Kur'an-ý Kerim'e sýmsýk
sarýlmak, Kur'an-ý hayatýmýzda uygulamakla mümkün
olabileceðini söyledi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn baþlamasý
nedeniyle Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen
törende bir konuþma yapan Mehmet Aþýk, "Konuþtuklarýmýz, sarfettiðimiz tüm sözler kendimize aittir.
Kur'an ise Allah'ýn sözüdür, Allah'ýn kelamýdýr. Ýnsanlarýn sözünde hata olabilir, ancak Allah'ýn kelamýnda
hata yoktur. Kur'an'da hata aranamaz" dedi. Kur'an-ý
Kerim'in insanlar, canlýlar, diriler için indirildiðine dikkati çeken Müftü Aþýk, Kur'an'da huzuru, mutluluðu
nasýl bulmak gerektiðinin buyruldu ise o ilkeler ve o
çerçevede yaþamamýz gerektiðini anlattý.
Aþýk, Kur'an-ý Kerim'e sýmsýký sarýlarak, O'un hayatýmýzda uygulayarak cehennem ateþinden korunabileceðimizi ifade ederek, "Toplumumuzda birçok problemle karþý karþýyayýz. Cinayetler, hýrsýzlýklar, anarþi, terör, gerginlik, kavga, boþanmalar, uyuþturucu-tiner ba-
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk
ðýmlýlýðý gibi birçok problem toplumu kuþatmýþ durumda. Bu problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost ol-
maktan geçiyor. Çocuklarýmýzý küçük yaþta Kur'an ile
tanýþtýralým, cemaatle birlikte namaz kýlmalarýný saðlayalým. Olumsuzluklarý ortadan kaldýrmanýn, toplumun
geleceðini kurtarmanýn tek yolu budur. Kur'an-ý Kerim,
canlýlar için indirilmiþtir, ancak ölülerin ruhu için de
okunmalýdýr. Ýnsanlar hayatýna soksun diye, örnek alsýn
diye Kur'an indirilmiþtir. Kur'an-ý Kerim'i evinizin bir
köþesinde, vitrinde bekletmeyin, O'nu okuyun, hayatýnýzda uygulayýn. Kur'an hayatýmýzýn içinde olmalý. Attýðýmýz her adýmý Kur'an'a göre atmalýyýz. Kur'an'dan
uzaklaþan toplumlarda huzursuzluk artar" dedi. Kur'an
kursuna baþlayan öðrencilerin velilerine de bazý uyarýlarda bulunan Müftü Aþýk, "çocuklarýnýzý sýkmadan,
baský uygulamadan Kur'an'ý sevdirerek öðretin. Özellikle öðle namazlarýný cemaatle birlikte camide kýlmalarýný saðlayýn" diye konuþtu. Ramazan ayýnýn da yaklaþtýðýna dikkati çeken Aþýk, Ramazan'ýn en verimli þekilde, Kur'an okunarak, namaz kýlýnarak, ibadet edilerek
deðerlendirilmesini istedi.Yasin Yücel
Sungurlu Gündem Gazetesi "mobil haber" uygulamasý baþlattý
Recep
Þeyhoðlu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde haftalýk yayýnlanan
Sungurlu Gündem Gazetesi, "mobil haber" uygulamasý baþlattý.Gazetenin Yazý Ýþleri Müdürü Recep
Þeyhoðlu, yaptýðý açýklamada, gazete olarak teknolojiyi yakýndan takip ettiklerini belirterek, Çorum'da ilk
defa IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdiklerini söyledi.Yak-
laþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný anlatan Þeyhoðlu, uygulamanýn tamamlandýðýný ve cep telefonu kullanýcý tarafýndan indirilmeye baþlandýðýný söyledi. IOS ve Android telefonlara
uyumlu ayný anda bildirim gönderebilen bir haber
platformu oluþturduklarýný ifade eden Þeyhoðlu, bu
haber uygulamasýnýn Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulandýðýný vurguladý. Geliþen teknoloji ile birlikte klasik ve geleneksel medyanýn yerini zamanla yeni medyaya býrakacaðýný bildiren Þeyhoðlu, þunlarý kaydetti:
" Eskiden insanlar bilgiyi gazete, radyo ve televizyonlar aracýlýðýyla alabiliyorlardý. Çaðýmýzda yeni
medya diye tabir edilen dijital platformlar sayesinde
insanlar bilgiye cep telefonlarýndan ve bilgisayarlarýndan istediði anda ve yerde anýnda ulaþabiliyorlar.
Bizde Sungurlu Gündem Gazetesi olarak, teknolojinin getirdiði yeniliklere ayak uydurabilmek için
tüm imkanlarý kullanarak 'mobil haber' uygulamasýný
hayata geçirdik. Bu uygulamayý akýllý telefonlarýna
yükleyen kullanýcýlara gazetemizin haberlerinin yaný
sýra önemli olaylarý da bildirim olarak anýnda gönderebiliyoruz. Bu uygulamayý bölgede ilk defa gazetemizin kullanmasý hem Çorumlu olarak hem de gazeteci olarak bizleri gururlandýrdý.2009 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan gazetemiz, güçlü kadrosu ve yenilikçi fikirleri ile her zaman okuyucularýmýzýn yanýndayýz."Haber Servisi
Akrobasi nefesleri kesti
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda düzenlenen akrobasi gösterisine
ilgi yüksek oldu.Renkli görüntülerin yaþandýðý gösteri Atatürk Spor Salonu'nda
gerçekleþti. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði gösteride nefes kesen anlar yaþandý.
Atlantis Akrobasi Topluluðu'nun birbirinden ilginç denge, ip ve dans gösterileri
izleyenlerden tam not aldý. Topluluðun gösteri sonunda Türk bayraðý açmasý, vatandaþlar tarafýndan ayakta alkýþlandý. Gösteriyi Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Gençlik
ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve vatandaþlar izledi.
Bahadýr Yücel
Prof. Dr.
Serdar Güler
diyabeti anlattý
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri
Bölümü Endokrinoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Serdar Güler, ÇRT'de Ayhan Aykanat'ýn sunmuþ olduðu Günün Ýçinden programýna konuk oldu.Prof. Dr.
Güler, diyabet tipleri, nedenleri, diyabet geliþmesinde
risk faktörleri, belirtileri ve önlenmesi konularýnda bilgiler verdi.
Özellikle ebeveynlerinden biri veya her ikisinde diyabet olan, kilo fazlalýðý olan bireylerin normal kiloda olacak þekilde beslenme ve yaþam tarzlarýný deðiþtirmelerinin önemi vurgulayan Prof. Dr. Güler, Tip 2 diyabet geliþiminin önlenebildiði, özellikle çocuk yaþta saðlýklý beslenme ve fizik aktivite davranýþlarýnýn geliþtirilmesinin
önemini ifade etti. Sebze aðýrlýklý dengeli beslenme ve fizik aktivitenin sadece diyabetten koruyucu olmadýðý diyabet geliþmiþ kiþilerde de metabolik kontrolün saðlanmasýnda çok önemli olduðunu belirten Prof. Dr. Güler,
ilaç tedavisi ve düzenli takip ile diyabete baðlý geliþebilecek pek çok sýkýntýlý durumun önlenebileceðinden bahsetti.
Prof. Dr. Güler Týp Fakültesi'nin kurulmasý ile diyabet
bakýmýnda ilerlemeler kaydettiklerini, Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde büyük hastanelerde yapýlan diyabet eðitimi ve týbbi beslenme eðitimini aktif olarak baþlattýklarýný, diyabetik ayak polikliniðini
açtýklarýný vurguladý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
24 HAZÝRAN 2014 SALI
Emekliler Derneði AK Partiyi ziyaret etti
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve yönetim
kurulu üyeleri, AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Emekliler
Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý
Rafet Kaymaz, Mali Sekreter Ýrfan Delibaþ, Ýdari Sekreter Serpil Has,
Eðitim Sekreteri Ýsmet Özüdoðru katýldý.
Ziyarette Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile görüþtü. Ziyarette konuþan Hýdýr Kýnýklý, Emekliler Demeði'nin seçimlerinde kendilerini yalnýz býrakmayan ve kendilerine destek
olan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'ye teþekkür etti. Köse
ise kongrede ekibi ile tekrar göreve gelen Kýnýklý ve yönetim kurulu
üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerinde baþarýlar dilediðini söyledi.
Bahadýr Yücel
yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya
ait otobüste yapýlan aramada; 326
adet gümrük kaçaðý GSM telefon
ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçaðý eþyaya iliþkin 2
þüpheli yakalanarak
gözaltýna alýndý. Þüpheliler
hakkýnda 5607 SKM suçundan
yapýlan iþlemlerin ardýndan Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
þevkleri saðlanýrken, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamada; "Kamu zararýna engel olmak için, ülke ekonomisini
tehdit eden her türlü kaçakçýlýk
suçlarý ile mücadeleye ayný kararlýlýkla devam edilecektir"denildi.
Haber Servisi
Ensar Vakfý'ndan
'Fetih ve Fatih' paneli
Ensar Vakfý Çorum Þubesi 'Fetih ve Fatih' paneli düzenliyor.Bugün saat
18:30'da Turgut Özal Konferans Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla panele tüm halkýn davetli olduðu bildirildi.Yapýlan yazýlý basýn açýklama
da panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim
Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yapacaðý
ifade edili.Panelde Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hümeyra Karabýyýk ve Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk sunum
gerçekleþtireceði belirtildi. Haber Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Mahir ODABAÞI
SEL FELAKETÝ
(5)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
326 adet kaçak
telefon ele geçirildi
Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük
kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce, Osmancýk D100 Karayolu üzerinde oluþturulan uygulama noktasýnda risk analizine dayalý
olarak yapýlan çalýþmalarda; Aðrý'dan Ýstanbul'a
4
Sel felaketinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler:
1. El feneri ve ekstra yedek piller (bataryalý tavsiye edilir)
2. Taþýnabilir ve pille çalýþan radyo ve ekstra yedek piller
3. Ýlk yardým malzemeleri ve kullaným kýlavuzu
4. Acil durumlar için yiyecek ve içecekler
5. Elektrikle çalýþmayan konserve açacaðý
6. Gerekli olabilecek acil ilaçlar
7. Nakit para ve kredi kartý
8. Saðlam su geçirmez ayakkabýlar
Sel sýrasýnda:
1. Pille çalýþan radyonuzdan sel baskýný hakkýnda en son
bilgileri dinleyiniz.
2. Evinizdeki küvet, lavabo ve bidonlarý þebeke suyunun
kirlenme ihtimaline karþý temiz su ile doldurunuz.
3. Evinizin dýþýndaki eþyalarý evin içine alýnýz. Sel anýnda
çevreye zarar verebilirler.
4. Evinizdeki deðerli eþyalarý vaktiniz varsa evinizin üst
katlarýna veya selden etkilenmeyecek bölümlere taþýyýnýz.
5. Yetkili organlar tarafýndan bildirildiðinde gaz ve elektriði ana valflerden kapatýnýz.
Sel sýrasýnda evde iseniz:
1.
Televizyonu veya pille çalýþan radyonuzu açarak en son
durum hakkýnda bilgi alýnýz.
2. Acil durum materyallerini yanýnýza alýnýz.
3. Evlerin terk edilmesi haberi verildiðinde, daha önceden
yapmýþ olduðunuz kaçýþ planýný uygulayýnýz. Sýðýnaklara, bodrum katlara kaçmayýnýz.
4. Komþularýnýzdan özürlü, yaþlý veya yalnýz yaþayanlar
varsa onlara yardým ediniz.
Sel sýrasýnda dýþarýda iseniz:
1. Su seviyesinden yüksek bir yere çýkýp yardým gelene kadar bekleyiniz.
2. Sel sularý içinde yürümekten kaçýnýnýz. Hýzlý hareket ettiði zaman derin olmayan sel sularý bile tehlikeli olabilmektedir.
3. Özellikle küçük çocuklara dikkat ediniz. Dere kenarlarýnda oynamalarýna veya merak edip sel sularýna bakmak için
gitmelerine müsaade etmeyiniz.
4. Sel sularýndan odun, eþya kapmak için yaklaþmayýnýz.
5. Kýzýlýrmak yakýnlarýnda bulunuyorsanýz, su seviyesinin
yükselebileceðini hesap ederek dikkat ediniz. Özellikle balýk avlayanlar tedbirli olmalýdýr.
Sel sýrasýnda arabada iseniz:
1. Sel basmýþ bir alana geldiðinizde baþka bir rotadan yolunuza devam ediniz.
2. Eðer araba stop ederse hemen arabayý terk edin ve yüksek bir zemine çýkýnýz. Birçok ölüm stop eden arabayý hareket ettirmeye çalýþýrken gerçekleþmiþtir. Unutmayýn mal giderse telafisi mümkündür. Ama can giderse dönüþü yoktur.
*
'Millete efendilik yoktur. Hizmet vardýr. Bu millete hizmet
eden onun efendisidir'' (Atatürk)
(Yazarla iletiþim: 536 568 1141)
Sanatçýlar Kuaför
Ahmet'i tercih etti
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 34. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen
ünlü sanatçýlar Kuaför Ahmet tarafýndan sahneye hazýrlandý.
Deneyimli ve tecrübeli personeli ile Çorum halkýna uzun yýllardýr hizmet eden Kuaför Ahmet, Ünlü Sanatçýlardan Sinan
Özen ve Murat Göðebakan'ýn sahne öncesinde cilt bakýmý ile
makyajlarýný yaptý.
Festival kapsamýnda Çorum'a gelerek Çorum halkýna unutulmaz konser veren Sinan Özen ve Murat Göðebakan sahne öncesinde cilt bakýmý ve makyajlarý için Kuaför Ahmet'i tercih etti.
Kuaför Ahmet, Murat Göðebakan'ýn makyajýný, Sinan Özen'in
de cilt bakýmý ve makyajýný gerçekleþtirdi. Kuaför Ahmet ve çalýþanlarý ünlü sanatçýlarýn cilt bakýmý ve makyajlarýný yapmanýn gururunu yaþadýklarýný dile getirerek, Kuaför Ahmet'in tercih edilmesine katkýlarý bulunan baþta Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül ve emeði geçenlere teþekkür etti. Kuaför Ahmet ve çalýþanlarý Sinan Özen ve Murat Göðebakan ile hatýra fotoðrafý da çekinerek, aný ölümsüzleþtirdi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
HABER
5
Mucize cihaz Çorum'da
Özel Emel Boyraz Güzellik Merkezi, ameliyatsýz
yüz germe ve vücut toparlama iþlemleri gerçekleþtiren
'CRF TOO' adlý cihazý Çorum halkýnýn hizmetine sundu.Dün Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde Aðýcý Apartmanýnda bulunan Özel Emel Boyraz Güzellik Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenlendi.Toplantýya Çorumda ki güzellik uzmanlarý ve basýn mensuplarý katýldý.
Toplantýya cihazý tanýtmak üzere Hayat Prokomed
Kozmetik firmasý yetkilisi Onur Ýþim ve Özlem Çaðýrýcý katýldý.
Firma yetkilileri bölgesel incelme isteyen bay veya
bayanlarýn cihazdan yararlanabileceðini Çorum'a yeni
ELVADA YILDIZ
GAZETESÝ
(VEDA DEÐÝL HOÞ
BÝR SEDA DÝYELÝM)
sektör de büyük bir yenilik kattýklarýný ifade ettiler.Konuyla ilgili açýklama yapan firma yetkilisi
Onur Ýþim 'Bölgesel incelmeyi saðlayan tüm sistemlerin üzerinde bir avantaj saðlayan cihazýn,
tek seans'da kolaylaþtýrdýðýný anlattý. Ýþim, cihazýn yüzyýlýn buluþu olduðunu cihazý Çorum'a
getiren Güzellik Uzmaný Emel Boyraz'ý da tebrik
etti.Ýþim 'Cihaz birkaç seans ile yüz germe, cilt
leke, kýrýþýk'larý gidermede oldukça etkili olduðunu niteledi.Ýþim 'Cihazýn Hayat Prokomed
Kozmetik ve Eðitim firmasýndan alýndýðý, Türkiye'de çok ender bulunan bu cihazýn, Çorum'a da
AHMET ÖLÇER
[email protected]
ilk kez getirildiði, teknoloji harikasý olan cihaz sayesinde vücudunun belirli bir bölgesini ameliyatsýz yüz germe ve vücut toparlama müþterilerin zaman kaybetmeden ve saðlýk açýsýndan riske girmeden amacýna ulaþabileceði dile getirdi.Ýþim
'Cihaz bölgede tek olma özelliðine sahipken son
teknolojik donanýmlarý içeriyor' þeklinde konuþtu.Hayat Prokomed Kozmetik firmasý yetkilisi Emel Boyraz
ise, Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði içinde estetisyenlik kursu verdiklerini, kursu bitiren ve sertifika
alanlarýn kendi iþyerlerini açabildiðini anlatarak, merkezde lazer tedavi, epilasyon, makyaj, cilt bakýmý, kýrýþýk tedavisi hizmetleri verdiklerini, þimdi de Çorumlularý harika bir cihazla tanýþtýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Bahadýr Yücel
"Türkiye Sandýðýna Sahip
Çýkýyor" toplantýsý gerçekleþti
Çorum'un Osmancýk ilçesi'nde "Türkiye Sandýðýna
Sahip Çýkýyor" Baþlýklý çalýþma kapsamýnda AK Parti teþkilatlarý tarafýndan hafta sonu yapýlan toplantýya Milletvekili Dr. Baðcý'da katýldý.
Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde AK Parti tarafýndan
yapýlan toplantýlar gibi Çorum'un Osmancýk ilçesi'n de
de AK Parti Osmancýk ilçe baþkanlýðýnca organize edilen
istiþare toplantýsýn da, Milletvekili Cahit Baðcý'nýn da oy
kullandýðý Þenyurt Mahallesindeki 10 sandýk ile ilgili
sandýk yönetim kurulu ve müþahitlerle Osmancýk ÝBD
Park Dinlenme Tesisleri Toplantý salonunda bir toplantý
yapýldý.Toplantýya Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, il
bþk ytd Adnan Týðlý, Osmancýk ilçe baþkaný
Av.Oðuzhan Kaya,Belediye Baþkaný Bamza Karataþ,ilçe yönetimi,il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katýldý.Toplantý öncesi bir konuþma yapan ilçe baþkaný Oðuzhan Kaya "Bu seçim
halkýn seçeceði ilk cumhurbaþkaný olacak. Osman1- Bankasya Çorum þubesindeki 3720757 - 1 no’lu
cýk olarak baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tahesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz.
rafýndan açýklanan adayýmýzý ilk turda seçtirmek
2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki
için büyük bir azim ve kararlýlýkla çalýþacaðýz. Gönþubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden
lümüz liderimiz ve genel baþkanýmýzýn aday olmateslim edebilirsiniz.
sýdýr.AK Parti ye karþý birleþenlere karþý Osman3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell , Avea , Vodafone )
cýk'tan adayýmýza güçlü bir destek vermek zorundaramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL
yýz. Sandýk çalýþmasý ile hem üye sayýmýzý artýracak
baðýþlayabilirsiniz.
hemde her sandýkda oy kullananlara yönetim aracýlýðý ile ulaþarak adayýmýza destek istemekdir" dedi.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise "Cumhurbaþkanlýðý seçimi Türkiye'yi daha iyi bir geleceðe taþýmak adýna önemlidir. Tarihi bir seçimdir.Türkiyenin
reformlarýný yatýrýmlarýný atýlýmýný devam ettirmesi
için istikrarýný korumasý gerek. Ýstikrar huzur demek kalkýnma demek" dedi ve daha sonra planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek "içmesuyu
barajý,kanalizasyon arýtma bu yýl ihale edilecek.asfaltý bu yýl tamamlayacaðýz. Sel ve baskýnlara karþý
dsi,karayollarý ile ortak projemiz devam ediyor"
þeklinde konuþtu.
12 YILDIR AKPARTÝ KARÞITI HERTÜRLÜ
ÝTTÝFAKA KARÞI ÞERBETLÝYÝZ
Daha sonra katýlýmcýlara bir Konuþma yapan
Dr. Baðcý özetle þunlarý söyledi "12 eylül referandumunu hafife alýp HAYIR kampanyasý yapanlar hep
þunu söylemiþlerdi. "Darbecileri yargýlayamazsýnýz.
Anayasa mahkemesine bireysel baþvuru bir aldatmacadýr."Bugün gelinen noktada "þartlarýn olgunlaþmasýný bekledik" diye sokaklarýn kan gölü olmasýna seyirci kalanlar,sað sol uðruna 5000 den fazla
gencin ölümüne göz yumanlara,tek bir kurþun atmadan darbe yapým,dayatmacý bir anayasa ile bu
ülkede 30 yýl sürecek bir askeri vesayet yapýsý kuranlar, yargý karþýsýnda hesap vermiþ ve demoçkrasiye,milletin iraderisine darbe vuranlar,yargýlanmýþ
Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan
Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ;
Hemen her konuda rahatça yazýp çizebilirim ancak bu
bir veda yazýsý. Bu sebeple neyi nasýl yazacaðýma, nasýl ifade edeceðime, kelimeleri nasýl seçeceðime karar vermekte
hayli güçlük çekiyorum.
Her yayýn organýnýn bir çizgisi vardýr. Gazeteler, televizyonlar, internet haber siteleri vesaire, bu çizgi çerçevesinde yayýn politikalarýný oluþturur ve yayýn hayatlarýný
sürdürürler. Bizim gazetemizin de bir yayýn politikasý var.
ODTÜ olaylarýndan akil adamlar sürecine, Açýlým sürecinden gezi olaylarýna kadar ulusal anlamda, demiryolundan turizm konusuna, sanayiden ilin nüfus sorununa
kadar yerel anlamda birçok konuya, iki yýla yakýn süredir
her pazartesi bu köþeden, dilim döndüðünce deðinmeye
çalýþtým. Yeri geldi yerdim ama yererken kimseyi incitmedin. Ayýplarý dökmeden, kusurlarý açmadan gazetecilik
etik ilkeleri çerçevesinde hareket ettim. Yeri gelince de
marifet iltifata tabidir felsefesiyle de övgüler de bulunmasýný da bildim. Ne yazarsam yazayým, inandýðým doðrular
çerçevesinde yazdým.
Bu çerçevede, son zamanlarda yazmýþ olduðum bazý
yazýlarým, buradan altýný özellikle çizmek istiyorum, gazetemiz dýþýndan bazý çevrelerce, yandaþlýk veya yaðcýlýk için
yazýlmýþ yazýlar olarak deðerlendirilmiþ. Bu deðerlendirmelerin beni hiç tanýmayýp güya çok iyi tanýdýðýný iddia
eden kimseler tarafýndan yapýlmasý manidar. Bizim abdestimizden þüphemiz yok o sebeple çok takýlmýyorum.
Biz köþe yazarlýðýný herhangi bir menfaat için yapmadýk.
Sonuç olarak geçtiðimiz hafta Genel Yayýn Yönetmenimiz Sayýn Nadir Yücel ile yapmýþ olduðumuz görüþmeler neticesinde, ayrýlýk kararý almýþ bulunuyoruz. Bugüne
kadar, þahsýma vermiþ olduðu desteklerin için kendisine
þükranlarýmý sunarken bu desteklerin devamýný dilediðimi
de buradan belirtmek istiyorum.
Bugün veda günü ve çok fazla uzatmak da doðru deðil.
Ýlk yazýmý ne zaman yazdýðýmý tam olarak hatýrlamýyorum ama bu son yazýmda;
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya Yurttaþ'a,
Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel'e,
Haber Yönetmenimiz Fatih Akbaþ'a,
Spor Yönetmenimiz Adnan Yalçýn'a,
Muhabir Arkadaþlarýmýz;
Yasin Þevket Yücel, Bahadýr Ömer Yücel'e
Tasarýmcýmýz Fethi Sümüþ'e
Ýsimlerini bilmediðim daðýtýcý arkadaþlarýmýza ayrý ayrý teþekkür etmek istiyorum. Sizlerle çalýþmak gerçekten
keyifliydi. Saygýlarýmla…
ve hesap vermiþ
ve müebbet hapse mahkum edilmiþlerdir.cezalarý onanýrsa rütbeleride sökülecek ve
bundan sonra darbe teþebbüslerine giden yol kapatýlmýþ olacakdýr.Diyen Baðcý sözlerine þöyle devam etti.Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin önemine de deðinen Baðcý
"halkýmýz ilk defa reisini seçecek.bu seçimlerde bunu önemini anlatacaðýz.dayatýlmýþ, tehdit edilmiþ bir meclis deðil halk iradesi bizzat kendisi sandýkta ortaya koyacak.Halk tepkisini dolaylý olarak deðil doðrudan yansýtacak.Bu açýdan seçimle gelmiþ bir cumhurbaþkaný daha farklý bir irade ve yönetim tarzý ortaya koyacaðýný belirtti.
Muhalefet adaylarýný kendi tabanlarýna dahi kabul ettiremiyor
Baðcý devamla" bugün yaptýðýmýz sandýk çalýþmasý ile " seçmenleri tek tek tarayarak hem akpartiye üyelik hemde adayýmýza destek çalýþmasý yapacaðýz.bu yolla
ulaþamadýðýmýz seçmen kalmayacak.biz osmancýk'ta yüksek olan çýtamýzý daha
yükseðe taþýyacaðýz. AK Parti 'ye karþý ittifak peþinde olanlar, ideolojileri ,ilkelerini
ve politikalarýný bir kenara býrakýp bir aday ürettiler ama adaylarýný kendi tabanlarýnda dahi kabül ettiremiyorlar.Biz 12 yýldýr hertürlü iftifaka kirli oyun senaryo ve algý yönetimine karþý þerbetliyiz. 367, 27 Nisan, kapatma davasý, gezi ve 17 Aralýk gibi halksýz devrim arayýþlarý,vesayet çalabarýný bu millet destekleri ile boþa çýkardý.Temeli olmayanýn çatýsýný yel alýr. Ak Parti inanýyorum ki Avrupa'nýn kalbinde,güç
merkezlerinde de miting yapan, Köln'de Viyana'da lyon'da gurbetcilerin hasretle
özlemle baðrýna bastýðý bir dünya liderini Çankaya'ya taþýyacaðýný ifade eden Dr.
Baðcý "ancak bu süreçde ne tür oyun ve provakosyon peþinde olduklarýnýn sinyallerini verdiler.O bayraðý indirilmesinin talimatýný veren de, Ýndiren de indirilmesine
göz yuman da belli, bir oyunun figüraný ve taþeronudurlar.Hesap bu ülkenin kardeþliðinin bozulmasý,huzursuzluk ve istikrarsýzlýk üzerinden Ak Parti'yi milletin gözünde yýpratmak ve itibarsýzlaþtýrmaktýr ve Ak Partinin adayýný seçilmesini önlemektir.Türkiye bu oyuna hiçbir zaman pirim vermediði gibi tekrar vermeyecektir.
Her türlü gizli oyuna ve senaryoya karþý hazýrlýklý olmalýyýz. Bu oyunu da Allah'ýn
izniyle boþa çýkaracaðýz" Þeklinde konuþtu.
Baðcý yatýrýmlar hakkýnda da bilgiler verdi
Osmancýk yýllarýn ihmali olan dere ýslahý ve taþkýn koruma çalýþmasýný tamamlayacak ve sel baskýnlarýdan kurtulacaðýnýna dikkat çeken Baðcý içmesuyu,kanalizasyon arýtma ve içme suyu arýtma yakýn takibimizdedir.dedi.Baðcý Obruk Dutludere
sulama projesinin ilk etabýnda gelecek yýl arazinin bir kýsmýna su verileceðini kaydetti. Ödenek sorunu çözülebilirse Osmancýk-Çorum yolu bölünmüþ yol olarak bu
yýl ihale edileceðine dikkat çekerek. Adliye,gençlik merkezi ikinci etap ve ÝHL (24
derslik) bu yýl ihale edileceðini vurguladý. Baðcý Yol boyunda trafik güvenliðini de
tehlikeye sokan çevre yolunda çalýþma baþlatýlacaktýr." Diyerek sözlerini bitirdi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
24 HAZÝRAN 2014 SALI
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Rektör Alkan müdürlerle
bir araya geldi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, yüksekokulu müdürleriyle bir araya geldi.
Çorum MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer
Cengil, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Murat Kaya'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda okullarýn mevcut durumlarý, ihtiyaçlarý,
karþýlaþtýklarý problemler ve çözüm önerileri, geleceðe yönelik hedefleri ve yapýlan müfredat çalýþmalarý ile ilgili deðerlendirmeler yapýldý.
Meslek Yüksekokulu Müdürleri, müfredatlarýn
bilimsel geliþmelere paralel olarak ülke ve dünya
standartlarýna göre yenilenerek senatoya sunulduðunu, yeni açýlan programlarýn özellikle ülke
ihtiyaçlarý göz önünde tutularak istihdam odaklý
olmasýna dikkat edildiðini ve böylece günün þartlarý gereði ihtiyaç duyulan eðitimli ve donanýmlý
ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik yoðun çalýþmalar yaptýklarýný belirttiler.
Meslek Yüksekokulu Müdürleri, birimlerinde
eðitim-öðretim kalitesinin artýrýlmasý, akademik
ve idari personel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, fiziksel mekanlar konusunda ve diðer tüm konularda
vermiþ olduklarý büyük desteklerden dolayý Rektör
Alkan'a teþekkür edere,k daha da artan gayretle
çalýþmalarýna devam edeceklerini ifade ettiler.Mesleki ve teknik eðitimin ülke için çok önemli olduðunu ve ara elemanlarýn sürdürülebilir kalkýnmada büyük bir katký saðladýðýný belirten Rektör Alkan, 1976 yýlýnda kurulan ve Türkiye'nin en
eski okullarý arasýnda yer alan Çorum Meslek
Yüksekokulu'nun bu anlamda önemli bir yere sahip olduðunu vurguladý.
"5000'e yakýn Meslek Yüksekokulu öðrencimiz
var, 1976 yýlýndan bu yana süren kültürümüzle ve
geleneðimizle bu konuda çok baþarýlýyýz" diyen
Rektör, çalýþmalarýndan dolayý Meslek Yüksekokulu Müdürlerimize teþekkür ederek bir sanayi
þehri olan Çorum'da üniversite-sanayi iþbirliði
çerçevesinde güzel çalýþmalar yapýlabileceðini ifade etti.Haber Servisi
Rapçi 'Ceza' ile fuar sona erdi
Ceza hayranlarýyla buluþtu. Fuar alanýnda konser veren Ceza, hayranlarýna gösterdiði yakýn ilgi ve sýcaklýkla
gönüllere girmeyi baþardý.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a
gelen Ceza fuar alanýnda konser verdi. Konserde ünlü rap þarkýcýsý Ceza, cep telefonu ve videoyla sahnede görüntüsünü çe-
ken hayranlarýnýn ilgisi yüksek oldu. Ceza, bazý hayranlarýndan
telefonlarýný alarak selfie (özçekim) yaparak kendisini þarký
söylerken kaydetti.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali Ceza konseri ile sona
erdi. Konser sonrasý havai fiþek gösterileri yapýldý.
Yasin Yücel
Güncellenen okul öncesi programý incelediler
Çorum Buharaevler Anaokulu Müdürü Ali Kabasakal tarafýndan
Osmancýk'ta görev yapan okul öncesi öðretmenlerine "Güncellenen
Okul Öncesi Programýn Ýncelenmesi ve Deðerlendirilmesi" konulu seminer verildi. Seminerde okul öncesi öðretmenlerine güncellenen okul
öncesi programý ve uygulamasý ile ilgili tecrübelerini paylaþan Kabasakal program süresince öðretmenlerin program yapma becerilerinin de
geliþtirildiðini ifade etti. Osmancýk Öðretmenevinde gerçekleþen ve iki
gün devam eden seminere Osmancýk ilçesinde görev yapan 20 okul
öncesi öðretmeni katýldý. Program süresince kaynaþma ve bilgi alýþveriþi imkaný bulan öðretmenler programýn tamamlanmasý ile birlikte düzenledikleri yemek organizasyonu ile semineri tamamladýlar.
Haber Servisi
Erdoðan Çerikçi, yeniden
federasyon yönetiminde
TEKNOKENT toplantýsý gerçekleþecek
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Hitit
Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek
olan bir toplantý ile firmalara TEKNOKENT'in
saðladýðý imkanlar, organizasyon yapýsý ve
temel iþlevleri gibi konularda bilgiler verilecek.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan ile TEKNOKENT Kurucu Müdürü Doç.
Dr. Ýrfan Kurtabaþ'ýn konuþmacý olarak katýla-
caðý toplantý, 27 Haziran Cuma günü saat
14.30'da TSO Meclis Salonu'nda düzenlenecek. Firmasýnda üretim teknikleri ve ürün
çeþitliliðini artýrmak isteyen, inovasyona
yönelmek isteyen firmalarýn TEKNOKENT'te
yer almaya davet edileceði toplantýya bütün
üretici firmalarýn temsilcileri davet edildi.
Haber Servisi
Çorum Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, yeniden federasyon yönetimine girdi.
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarlarý Federasyonu'nun Olaðan Genel Kurulu Ankara'da yapýldý.
Sinan Turhan'ýn tekrar seçilerek güven tazelediði genel kurulda
Çorum Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan
Çerikçi de Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'na 2. kez seçildi.
Çorum'dan daha önce Elektrik
ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný
Hikmet Göktepe ve Berberler ve
Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa
Köse federasyon yönetimine giren
isimler olmuþtu. Erdoðan Çerikçi'nin de tekrar federasyon yönetiminde yer almasýyla Çorum'dan 3
Oda Baþkaný federasyonlarýnýn yönetimine
girmiþ oldu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
HABER
7
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
2014-2015 YILI 96 KALEM KVC YOÐUN BAKIM SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/70562
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642020666 - 3642020671
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 95 KALEM TIBBÝ SARF MALZEME
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartname
den ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EÐÝTÝM ARAÞTIRMA HASTANESÝ
c) Teslim tarihi
: 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya teb
ligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren
iþe baþlanacak ve 31.12.2015 tarihi ne kadar peyderpey teslim edilecektir. Ýþin sü
resi 504 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 15.08.2014; iþi bitirme tarihi 31.12.2015
tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarih
te iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.
2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre peyder pey olarak ve verilen sipari
þe müteakip (faks vs.)en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacý
na göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik
alýnabilir.3-Mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim Araþtýrma Hastanesi Eczanesine teslim edilecek ve ilgili kuruma fatura ke
silecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemil
bey Cad. No:81 ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
: 16.07.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine
sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþdeneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge
faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
a)-Ýstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralarý, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde belirteceklerdir. b)-Teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-Aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB1 a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)TITUBB kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir, e)- a,b,c,d
maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.f)-Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr.
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý
içeren doküman:
1-Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi; Ýstekliler teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevaplandýracaklardýr. Bu cevaplar.........Marka teklifimizin þartnameye uygunluk belgesidir baþlýðý
altýnda teklif veren isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve firma yetkilisince imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi teklifle birlikte sunulacaktýr. 2-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen
(adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir. Teknik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en az
l'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra numarasý, firma
ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda
istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 3-Ýstekliler numunelerini ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði Satmalýna Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz, Týbbi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37
ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali
Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine
ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn: 668 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Zeki Gül, Ramazan çadýrý
hazýrlýklarýný inceledi
Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýný yerinde inceledi.
Yaklaþan Ramazan ayý öncesi Ramazan Çadýrý kurulumunun yapýldýðý alana giden Zeki
Gül, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader'den çalýþmalarla ilgili bilgi aldý.
Çadýrýn iskeletinin tamamlandýðýný söyleyen Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, çadýrda
hayýrsever vatandaþlarýn Ramazan ayý boyunca yemek vereceðini belirtti. Çorumlu hayýrseverlerin iftar çadýrýnda yemek vermek için kendilerini aradýðýný ve tüm günlerin
dolduðunu vurgulayan Zeki Gül, "Ýftar Çadýrýmýzda vatandaþlarýmýza en iyi hizmeti, en
kaliteli hizmeti vermeyi amaçlýyoruz. Ramazan Çadýrýnda vatandaþlarýmýzýn en rahat þekilde iftarlarýný açabilmeleri için her türlü detayý düþündük. Çalýþmalarýmýz birkaç gün
içerisinde tamamlanacak. Ýftar çadýrýnda her gün 1.000 kiþi ayný anda iftarýný açabilecek.
Katký saðlayan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" dedi.Haber Servisi
Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan
il birinciliði
Çorum Merkez Bahçelievler Öðretmen
Salim Akaydýn Ortaokulu, devlet okullarý
arasýnda TEOG 1 ve TEOG 2 sýnavlarýnda il
birincisi oldu. Bahçelievler Öðretmen Salim
Akaydýn Ortaokulu Müdürü Selçuk KÖSE,
hiç bir baþarýnýn tesadüfi olmadýðýný hatýrlatarak, Çorum için Türkiye ile, Türkiye için
dünya ile yarýþmanýn temel felsefeleri olduðunu belirtti.Temel Eðitimde Ortaöðretime
Geçiþ (TEOG) sýnavlarýnda okul olarak 260
öðrenci ile sýnava katýlarak devlet okullarý
içerisinde Çorum il birincisi olduklarýný söy-
leyen Köse, bireysel baþarýdan ziyade kurumsal baþarýya önem
verdiklerini özellikle vurguladý.
Okul Müdürü Köse, öðretime olduklarý kadar eðitime de çok
önem verdiklerini, bu yýl minik
kýzlar ve yýldýz kýz basketbolda il
l.cisi, erkeklerde il 2.cisi, voleybol
erkeklerde il l.cisi, bölge 1. ligi ve
yarý finalde 3.cü, satrançta il l.cisi
ve þiir yarýþmasýnda il birincisi olduklarýný
açýkladý. TÜBÝTAK matematik uluslar arasý
yarýþmalara 10 öðrenci ile katýldýklarýný kaydeden Köse, geçen yýl bir öðrencilerinin
(Ozan Erkoçak) Karadeniz bölge 3.'sü olduðunu bu yýl henüz sonuçlarýn açýklanmadýðýný belirtti. Baþarýnýn sýrrýnýn öðretmenlerden
kaynaklandýðýný ve okulda iklimin güzel olduðunu, veli, öðretmen, öðrenci ve okul yö-
netiminin dayanýþma içinde olduðunu dile
getiren Köse, ekip ruhu ile sorumluluklarýn
paylaþýldýðýný, disiplinli bir þekilde çalýþmanýn
meyvelerini vermeye baþladýðýný söyledi.
Okul Müdürü Köse, ayrýca 2014-2015 öðretim yýlýnda yine Ýngilizce sýnýflarýnýn oluþturulacaðýný, sýnavýn 03.09.2014 tarihinde saat
10.00'da yapýlacaðýný, öðrencilerini Ýngilizce
sýnýfýnda okutmak isteyen velilerin okula ön
kayýt yaptýrmalarýný istedi. Haber Servisi
Hitit Güneþi, Somalý çocuklarýn üstüne doðdu
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi tarafýndan "Hitit Güneþi Somalý
Çocuklarýn Üstüne Doðacak" sloganýyla
düzenlenen oyuncak toplama kampanyasý
tamamlandý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam
Kulübü'nün de katkýlarýyla Mimar Sinan,
Ýkbal, Akkent, Bahçelievler ve
Velipaþa Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezlerinde toplanan 500 adet
oyuncak geçen hafta Somalý çocuklara teslim edildi.
Soma maden faciasýnda hayatýný kaybeden maden iþçilerinin ailelerini ziyaret
eden grup yaklaþýk 90 çocuða Çorum'dan topladýklarý oyuncaklarý hediye etti.
Devletin kendilerine her
türlü maddi yardýmda bulunduðunu ifade eden Somalýlar, Çorum'dan gelen selam ve
oyuncaklar için memnun olduklarýný
ve yüreklerini serinlettiðini söylediler.
Yaklaþýk 400 adet oyuncak ve kýr-
tasiye malzemesi de Somalý çocuklara verilmek üzere Soma Belediyesi ve Kaymakamlýðý tarafýndan kurulan Koordinasyon Merkezi' ne teslim edildi.Uður Çýnar
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
Ceset
Sibirya'nýn köylerinden
birinde cenaze mezarlýða doðru
götürülüyormuþ. Mýsýr tarlasýnýn
ortasýnda tabut köylülerin
ellerinden düþüvermiþ. Tabutun
içindeki ceset düþüp dereye
yuvarlanmýþ. Akýntý, cesedi
dinamitle avlanan balýkçýlarýn
yanýna sürüklemiþ. Balýkçýlar
"Acaba adamý dinamitle biz mi
öldürdük" diye endiþeye
kapýlarak cesedi askeri kýþlanýn
tellerine býrakmýþlar. Nöbetçi er,
bölgeye birinin yaklaþtýðýný
düþünerek cesedi yaylým ateþine
tutmuþ. Hemen ambulans
çaðrýlmýþ. Delik deþik olan ceset
hastaneye kaldýrýlmýþ.
Operasyon altý saat sürmüþ.
Ameliyattan çýkan doktor
alnýndan akan terleri silmiþ ve
"çok zor oldu ama galiba yaþayacak" demiþ.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Çocuðunuzun kabiliyetine
Göre yaz okulu seçin
Yaklaþýk 17 buçuk milyon öðrenci 3 aylýk
yaz tatiline girdi. Tatilde hem dinlenme hem
de yeni bilgiler öðrenme adýna yaz okullarý
öðrenciler için iyi bir fýrsat sunuyor.
Uzmanlar, spor faaliyetleri ve enstrüman
kurslarý gibi etkinliklerin iyi bir eðitim aracý
olduðunu belirtiyor.Yaz okullarý hem
belediyelerin hem de okullarýn bünyesinde
açýlýyor. Veli ve öðrenciler bu okullara yoðun
ilgi gösteriyor.
Fatih Koleji ve Bahçeþehir Koleji gibi özel
okullar, yaz okulu kontenjanlarýný doldurmaya baþladý. Uzmanlar, yaz okulu seçerken
her türlü güvenlik tedbirinin alýndýðý, alanýnda uzman eðitimcilerin bulunduðu ve
çocuðun kabiliyetine göre bir yaz okulu
seçmeyi öneriyor. Uzman Psikolojik
Danýþman Hakan Metan, yaz okullarýnýn
çocuðun geliþimi, zamanýn iyi deðerlendirmesi ve zararlý alýþkanlýklardan uzak
tutulmasý açýsýndan önemli olduðunu söylüyor. Yaz okullarýndaki spor faaliyetlerinin
çocuklar için iyi bir eðitim aracý olduðuna
dikkat çeken Metan, “Spor gençlerin saldýrganlýk dürtülerini, doðal yolla ve sosyal
kurallara uygun olarak boþaltmayý öðretir.
Bunun için aileler çocuklarýnýn geliþimlerini
takip edebilecek kurumlara yönlendirmelidir.” tavsiyesinde bulunuyor.Fatih Koleji
öðrencileri bir yýl boyunca yaþadýklarý yoðun
ders çalýþma performansýnýn ardýndan çeþitli
sosyal aktivitelerden oluþan yaz okullarýna
baþladý. Öðrencileri rahatlatma adýna organize edilen sosyal etkinliklerde; spor, kültürsanat etkinlikleri, yabancý öðretmenler
eþliðinde konuþma egzersizleri ile yazarlýk
atölyeleri programlarý yer alýyor. Fatih Koleji,
yaz okullarýný dýþarýdan katýlmak isteyen
öðrencilere de açýyor.
Devlet okullarýnýn imkânlarýnýn kýsýtlý
olmasýndan dolayý bu yýl çocuðunu Fatih
Koleji’nin yaz okuluna veren Cuma Ali
Canpolat, “Çocuðumun yaz aylarýný verimli
geçirebileceði ve gönül rahatlýðýyla verebileceðim bir okul olmasý nedeniyle bu koleji
seçtik. Çocuðum devlet okulunda okuyor,
okulunun sosyal imkânlarý yetersiz. Yaz
aylarýnda koleje göndererek vaktini iyi deðerlendirmesini saðlýyorum.” diyor. Fatih Koleji
yaz kampýna katýlan 5. sýnýf öðrencisi Kerim
Ýbdiþ, yaz okulunda hem eðlendiðini hem de
faydalý bilgiler öðrendiðini, yaz okullarýnýn
kendisini disipline ederek sene içindeki performansýný artýrdýðýný kaydediyor. Bahçeþehir
Koleji ise bu yýlki yaz okullarýnda, öðrencilerin tatilde dinlenirken hem eðlenmelerini
hem de akademik çalýþmalarýna devam
etmelerini saðlýyor. Yaz okullarýnda öðrenciler, basketbol, voleybol ve binicilik gibi çeþitli
sportif etkinliklere katýlabiliyor.
Ayrýca okuma ve bilim atölyeleri, kent
kültürü ve arkeolojik faaliyetlerle de þehir ve
yerleþim tarihleri üzerine araþtýrmalar yapabilecek. Bahçeþehir yaz okullarý, öðrencilerin,
Ýngilizce dillerini daha iyi geliþtirmeleri için
de yurtdýþýnda yaz kamplarý yapacak.
20:00
Ýstanbul’un görmüþ geçirmiþ varlýklý ailesinin kýzý
Sinem ve Urfalý zengin bir aðanýn oðlu Ali, 10 senelik
evliliklerini bir anda bitirme kararý almýþlardýr. Sinem,
özel bir hastanede nörolog uzman doktor olarak çalýþmaktadýr. Güzel, zeki ve etrafýnda kendisinin fark
etmediði bir ilgiye sahiptir. Ali de yakýþýklý, prezantabl,
zeki ve bir reklam ajansýnýn mihenk taþýdýr. Çok önemli
projelere imza atmýþtýr. Anne ve babasýnýn boþanma
kararýndan çok etkilenen ve binbir türlü yaramazlýðý
yapma potansiyeli yüksek olan 6 yaþýnda Mehmet Can,
anne ve babasýnýn ayrýlmamasý için elinden geleni
yapar.
20:00
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
na, börek, zeytinyaðlý sarma-dolma gibi
yardýmcý yemekler olacaksa ekmek tercih
edilmemelidir. Ýftardan sahura kadar olan
zamanda yeterli sývý en az 2-2,5 litre alýnmasýna dikkat edilmelidir. Komposto, su,
ayran, çorba ramazanda masamýzdan hiç
eksik edilmemelidir. Ayrýca þekersiz bitki ve
meyve çaylarý, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve
soda da susuzluðu dindirmeye yardýmcý olabilir. Yalnýz tansiyonu olanlar soda tüketimi
konusunda bir miktar daha dikkatli
olmalýlar."
Diyetisyen Capaþ, iftarda yenilen yiyeceklerin yaný sýra kiþinin yemek için kendine
ayýrdýðý süre de oldukça önemli olduðunu
dile getirdi. Ýftara az vakit ayýrmak, çok hýzlý
yemek yemek, beyne tokluk sinyali iletilmesine engel olduðu, bu nedenle kiþi hýzlý
yemek yediðinde kendini aç hissettiðini
sözlerine ekledi.
(CÝHAN)
BULGURLU
POÐAÇA
Ceza
1977 yýlýnda Üsküdar'da dünyaya
geldi. Küçük yaþtan itibaren rap müzikle ilgilenmeye baþladý. Ceza takma adýný
atýþmalarda rakiplerin ve seyircilerin
cezamýz geldi demelerinden ötürü bu
ismi almýþtýr. Public Enemy grubundan
çok etkilendiðini söyleyen Ceza , sert
sözlerin raple dýþarýya nasýl vurulduðunu görüp kendine takma isim
olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza
a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eðitimini tamamlayýp iþ hayatýna atýldý. Bir
elektrik teknisyeni olarak bir yandan iþ
hayatýna devam eden Ceza bir yandan
da rap hayatýna hýz verdi. Hem iþin hem
rapin bir arada gitmediðini gören Ceza
teknisyenlikten istifa etti ve kendini
tamamen rap müziðe adadý. Ceza
Türkiyede rapin özellikle de flex rapin
öncüsüdür.95-96
yýlýnda
U.C.S.
grubunu kurdu. Grup kapanýnca 97-98
yýlýnda konserler verdi. Nefret 2000
yýlýnda Hammer Müzik'le anlaþýp
Meclisi Ala - Ýstanbul albümünü çýkardý.
2001 yýlýnda "Anahtar" albümü geldi.
Albümle ayný adý taþýyan parçaya profesyonel bir video klip çekildi.
Bu albümle çok iyi bir çýkýþ yakaladý.
Bu süreç içinde sayýsýz konserler verdi.
Ceza en büyük çýkýþlarýndan birini
de 2004 yýlýnda gerçekleþtirdi. En büyük
rock müzik organizasyonlarýndan biri
olan RockIstanbul'da sahne almasýnýn
yaný sýra popüler müziðin önemli isimlerine rap vokalleriyle katýlma baþarýsýný
gösterdi. Burcu Güneþ'in Ay Þahit adlý
yeni albümünde yer alan "Sahilden"
þarkýsýnda Güneþ'e eþlik eden Ceza,
Candan Erçetin ile birlikte de þarký
söyleme þansýna eriþti.
Sanatçýnýn Melek albümünde bulunan "Þehir" adlý parçada katkýlarý
bulunmuþtur. 2005 yýlýnda, Fatih
Akýn'ýn yönettiði Ýstanbul Hatýrasý:
Köprüyü Geçmek belgeselinde ve Fatih
Akýn'ýn senarist ekibinde bulunduðu
Kebab Connection filminde rol
almýþtýr.Bu iki ismin ardýndan müzisyen
Mercan Dede'nin "Su" albümünde
Ceza'ya da yer verildi.
Ceza'nýn yapmýþ olduðu 2006'da
Yerli Plaka albümünde Gelsin Hayat
Bildiði Gibi þarkýsýnda Sezen Aksu ile
düet yapmýþtýr.
Malzemeler
1 su bardaðý yoðurt
Kibrit kutusu
büyüklüðünde yaþ maya
1,5 su bardaðý yað
(yarýsý sývý yarýsý margarin)
1 adet yumurta
(aký hamura, sarýsý üzerine)
Yeteri kadar tuz
Aldýðý kadar un
Íçi için :
300 gr kýyma
1 adet soðan
Yarým su bardaðý
ince bulgur
Yarým su bardaðý ceviz içi
Yarým demet maydanoz
Yeteri kadar tuz,
karabiber, kýrmýzý biber
Yemeðin Tarifi
Ýçin hazýrlanýþý : Kýymayý
soðanla kavurun. Ýçine suda
beklettiðiniz bulguru, ince
kýyýlmýþ maydanozu, tuzu, karabiberi ve kýrmýzý biberi ekleyin.
2-3 kere ateþte beraber
karýþtýrýn. Ateþten alýn, içine
irice kýyýlmýþ ceviz içi ekleyin.
Hamurun hazýrlanýþý:
Derince bir kaba maya ve
yoðurt koyup iyice ezin. Tuz,
yumurta aký, yað koyup iyice
karýþtýrýn. Alabildiði kadar unla
yumuþakça bir hamur yapýn.
Üzerini örtüp kabarýncaya kadar
mayalandýrýn. Mayalandýktan
sonra ceviz büyüklüðünde
parçalar ayýrýn.Ayýrdýðýnýz her
parçayý avuç içinde biraz açýn.
Hazýrladýðýnýz bulgurlu kýymalý
içi koyup kapatýn. Yuvarladýktan
sonra tepsiye dizin. Üzerine
yumurta sarýsý sürün.Üzerine
haþhaþ tohumu veya susam serpip önceden ýsýtýlmýþ 200 derecedeki fýrýnda piþirin.
Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr.
(George MacDonald)
Pis Yedili
Dizi
Ýftarý küçük lokmalarla ve
Ýki öðün þeklinde yapýn
Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen
Merve Çapaþ, Ramazan ayýnda oruç tutacaklarýn 17 saat aç ve susuz kalacaðýný, iftarda birden yüklenerek çok miktarda ve aðýr
yemekler yenilmesi halinde hazýmsýzlýk,
kabýzlýk ve gaz problemleri oluþabileceðini
ifade ederek, "Küçük lokmalar halinde
yavaþ yavaþ yemek ise bu problemleri çözer.
Bunu baþarabilmek ve öðün sayýsýný artýrabilmek için iftar proteinli besinlerle 2 aþamada tamamlanmalýdýr" dedi.
Acýbadem Kayseri Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Merve Çapaþ,
iftar sofrasýný þu þekilde anlattý: "Önce
hurma ile oruç açýlýr, ardýndan iftariyeliklerden az miktarda alýnýr veya direkt çorbaya
geçilebilir. Çorbanýn ardýndan ana yemeðe
geçmeden önce 15-20 dakika ara verilir.
Aradan sonra et, tavuk, kurubaklagil gibi
protein içerikli iftar yemekleri ile doygunluk
saðlanýr. Yemeklerin yanýnda pilav, makar-
Küçük Aða
Dizi
Ýstanbul'daki bir kolejde okuyan öðrencilerin birbirinden renkli maceralarý... Okulun çýlgýn
müdiresi Esma Sultan, paralý öðrencilere ve evliliðe þartlanmýþtýr. Zengin ailelerden gelen öðrenciler ile yoksul ailelerden gelen öðrenciler arasýnda da sürekli çatýþmalar
yaþanmaktadýr.Oyuncular : Ayþegül Aldinç,
Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece, Melis
Babadað
Yönetmen : Osman Taþçý
20:00
Sinema
Mr. Bean Tatilde
Mr. Bean, katýldýðý bir çekiliþten Fransa tatili
kazanýr. Hem yolculuk yapmak hem de uzun
zamandýr istediði filmi kameraya çekmek gibi bir
planý vardýr. Ancak iþler elbetteki karýþacaktýr.
Eurostar trenine binip, Paris’e vardýktan sonra
Fransýzca kendisi için büyük bir soruna
dönüþür.Oyuncular : Rowan Atkinson, Max
Baldry, Steve Campos, Emma de Caunes, Willem
Dafoe
Yönetmen : Steve Bendelack
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Mr. Bean Tatilde
Komedi Sinema
21.55 Diðer Yarým
07:30 Pepee
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
20:00 Pis Yedili
23:15 Çýlgýn Dersane
Üniversitede
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
18:00 Ana Haber
18:50 Ýtalya-Uruguay
21:05 Joker
22:50 Japonya-Kolombiya
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Umudumuz Þaban
21:00 Haber Saati
22:20 Deli Deli Küpeli
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
23:15 Bir Milyon Canlý Para
03:30 Beþinci Boyut
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
19:15 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
HABER
9
Okuyucu mektubu
HALKIN SAÐLIÐINI HÝÇE SAYIYORLAR
Gönül Elçilerinden
Mecitözü'ne çýkarma
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri
Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan "Kadýn ve
Güçlenme" alt bileþeninin "Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesi kapsamýnda Mecitözü Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýlsonu sergisinin açýlýþýna katýldý. Sergiye Vali Sabri
Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy , Ýl Jandarma
Komutanýnýn eþi Leyla Çelik, Çorum Belediye
Baþkan Vekili Zeki Gül'ün eþi Halime Gül ile Kýz
Meslek Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý Özlem Zeren
ve Dodurga Kaymakamý eþi Sevil Elmalý , Laçin
Kaymakamý eþi Ayþegül Erhan katýldý.Mecitözü
Halk Eðitim ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü
tarafýndan düzenlenen yýlsonu karma Serginin
açýlýþ
konuþmasýný
Mecitözü Halk Eðitim ve
Akþam Sanat Okulu
Müdürü Murat Tezcan
yaptý. Serginin açýlýþýnda
düzenlenen
törende
Fatma Baþköy de bir
konuþma yaptý.Baþköy
kadýnlar için eðitimin
önemine vurgu yaparak
baþladýðý konuþmasýna;
Mecitözü Ýlçesinde eðitimi herhangi bir nedenle
yarým kalmýþ kadýnlarýmýzý açýk ortaokul ve açýk lise-mesleki açýk
liselere yönlendirmek için burada olduklarýný,
geçtiðimiz Mayýs ayýnda ek kayýttan yararlanamayan tüm kadýnlarýmýzý yeni öðretim döneminde (Eylül ayýnda) eðitime dâhil etmek istediklerini ve Çorum Ýli olarak toplamda ne kadar daha
fazla kadýnýmýza ulaþabilirsek bunun ülke ve
þehrimize katacaðý deðer yanýnda, kadýnlarýmýzýn
yüksek özgüvene sahip olacaklarýný ifade etti. Ýl ve
Ýlçe Merkezlerindeki tüm Halk Eðitim
Merkezlerindeki kadýnlarýmýza ulaþtýklarýný ve çok
sayýda kadýnýmýzý eðitim ve öðretim hayatýna dâhil
etmenin mutluluðunu kadýnlarýmýzla birlikte
yaþamanýn memnuniyet verici olduðunu kaydetti.Törenin
açýlýþ kurdelesi
Fatma Baþköy
Kaymakam Cüneyt Epcim, Gönül Elçileri Ýl
Koordinasyon Ekibi ile Ýlçe Protokolü tarafýndan
kesildi. Baþköy , yapýlan birbirinden güzel el emeði
ürünleri yakýndan inceledi ve açýþa kendisinin
davet edilmesinden dolayý büyük mutluluk
duyduðunu, her çalýþmanýn ayrý bir emeðe
ve güzelliðe sahip olduðunu belirterek,
emeði geçen tüm öðretmen ve kursiyerleri
tebrikle kendilerine teþekkür etti. Serginin
gezilmesinin ardýndan restoresi geçtiðimiz
yýl tamamlanan tarihi Halk Eðitimi Merkezi
binasýna geçildi. Burada baðlama kursu
alan öðrencilerden mini bir türkü dinletisini izleyen Ýl Koordinasyon Ekibi yapýlan
ikramýn ardýndan Köseeyüp Köyüne
hareket ettiler.
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi
Mecitözü Köseyüp Köyünde incelemede
bulundu ve fidan dikti.
Mecitözü'ne baðlý Köseeyüp Köyüne Çorum
Özel Ýdare ve Çorum Belediyesinin katkýlarý ile
yaptýrýlan spor sahasýný ve kadýnlarýn saðlýklý spor
yapmalarý için konulan spor aletlerini yerinde
inceledi. Fatma Baþköy ve beraberindeki misafirler
spor sahasýnýn etrafýna birer adet çam fidaný diktiler. Fatma Baþköy'e Mecitözü Kaymakamý
Cüneyt Epcim, Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal
Yavuz, CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Haydar Erdem
ve köy Muhtarý Müslüm Erdem eþlik etti. Fatma
Baþköy ve Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi,
saðlýklý spor yapan Köseeyüplü kadýnlar ile sohbet
etti. Köylü kadýnlarýnýn dert ve sorunlarýný dinledikten
sonra
Beke
Kaplýcasýnda inceleme yapmak üzere köyden ayrýldý.
Gönül
Elçileri Beke
Kaplýcasý ve Tarihi Roma
Hamamýnda
Mecitözü ilçesi Figani
köyünün 6 km. doðusunda
yer alan ve mülkiyeti Çorum
Ýl Özel Ýdaresinde bulunan
Beke Kaplýcasýnda 8 ayý
aþkýn bir zamandan beri
sondaj
çalýþmalarý
yürütülüyordu. Sondaj çalýþmalarýnda 4900 metre
derinlikte þimdilik 30-35 derece sýcaklýkta, zengin
mineralli sýcak (termal) su bulunduðu, su sýcaklýðýnýn daha da yükseleceði ve bu þekilde yeterli
debi ve sýcaklýkta nitelikli termal suyun elde edileceði, bu termal suyun ise yapýlmasý planlanan turistik tesiste kullanýlabileceði inþallah yakýn bir
gelecekte Beke Kaplýcasýnýn yeni tesise kavuþabileceði, ayrýca, Roma dönemine ait tarihi hamam
ve havuzun restore edilerek ziyarete açýlmasý
hedeflendiði Ýlçe Kaymakamý Cüneyt Epcim
tarafýndan dile getirildi.Yapýlan bu ziyaretlerin
ardýndan, Ýl Koordinasyon Ekibi Ýlçe Merkezinde
restore edilen tarihi Kaymakamlýk binasýnda
Kaymakam Cüneyt Epcim'i Makamýnda ziyaret
edip Ýlçe hakkýnda genel bilgi aldýlar ve yine
Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet
Götürme Birliðince restore edilen tarihi Özel Ýdare
Binasýnýn
gezilmesinden
sonra
Ýlçeden
ayrýldýlar.Haber Servisi
FT: Türkiye, Irak'a olasý müdahalede potansiyel müttefik
Financial Times gazetesi, NATO üyesi olan
Türkiye'nin, Irak'a olasý bir askeri müdahale
durumunda potansiyel müttefik olarak
görüldüðünü yazýyor. Financial Times, ABD
Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin þu anda
sürmekte olan Orta Doðu ve Avrupa
gezisinde, IÞÝD'e (Irak Þam Ýslam Devleti)
yönelik bir müdahale için
destek arayacaðýný
yazýyorBuna göre Kerry,
Iraklý Sünnilerin IÞÝD'le
baðlarýný koparmalarý ve
Irak'ta mezhepler üstü bir
hükümet kurulmasý için
Sünni müttefiklerine baþvuracak.Fakat gazete Kerry'nin
askeri müdahale ile ilgili
Sünni gruplarýn muhalefeti
ile karþýlaþacaðýný belirtiyor.Financial Times,
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn geçen
hafta olasý bir hava saldýrýsýna dair açýklamasýna da yer veriyor.
Baþbakan Erdoðan, hava saldýrýlarýnýn sivil
ölümleriyle sonuçlanabileceðini, bölgede militan ve sivillerin iç içe yaþadýðýný söylemiþti.
Suriye etkisiGazetede Ýngiltere eski
Baþbakaný Tony Blair'in "Saddam Hüseyin'in
devrilmesi bu krize yol açmadý" baþlýklý yazýsýna da yer verilmiþ.Blair yazýsýnda, Saddam
Hüseyin'in bundan 11 yýl önce devrildiðini
belirtiyor ve o günden bugüne iki konuya þu
ifadelerle dikkat çekiyor:"Bundan dört sene
önce Irak'taki IÞÝD ve diðer El Kaide benzeri
cihatçý gruplar; Amerikan, Ýngiliz ve Sünni
aþiretlerin iþbirliði
karþýsýnda yenilgiye
uðruyor ve etkisiz
kalýyordu. Suriye'deki
iç savaþ onlarý tekrar
ayaða kaldýrdý.
Dolayýsýyla Suriye'de
müdahaleden kaçýnmak da sonuçlarý olan
bir seçimdi."Gazete
Arap isyanlarýný ve
eski rejimlerin yýkýlýþýný göz önünde bulundurmadan Orta Doðu'ya iliþkin hiçbir analizin
anlamlý olmayacaðýný belirtiyor ve ekliyor:"Bu
ayaklanmalarýn Irak'a sýçramayacaðýný düþünmek garip olurdu. Ve Saddam Hüseyin sað
olsaydý, ayaklanmalara tepkisi Mübarek'ten
çok Esad'a benzeyecekti. 2003'te hangi kararý
almýþ olursak olalým, 2014'te zor bir seçimle
karþý karþýya kalacaktýk."
Ýskilip caddesi esnaflarý olarak artýk isyan ediyoruz. Ýskilip caddesi üzerinde faaliyet gösteren dönüþtürülebilir bir
atýk naylon iþleme adý altýnda atýk naylon iþleyen iþyerinde
insanlarýn soluduðu havaya petrol atýklarýný salýyorlar. Çöp
görünümündeki naylonlarý geri dönüþüm için iþlerken açýk
alanda depolayýp havalarýnda ýsýnmasýyla etrafa kötü kokular
saçýlmasýna birde onlarý iþlerken erittikleri için naylon kokusuyla karýþarak dayanýlmaz hale getiriyorlar.
Bölge esnafý olarak 11.04.2013 tarihinde durum dilekçe
ile Saðlýk Müdürlüðüne, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne,
Belediye Zabýta Müdürlüðüne bildirilmiþti.
Yapýlan müracaatýmýza 06 Mayýs 2013 tarihinde Sayý :63173305/145.99-2250 sayýlý Yazý ile Çevre ve Þehircilik
Müdürlüðünce gerekli incelemenin yapýldýðýný kokunun akþam saatlerinde ýsýnma amaçlý soba yakýlmasýndan kaynaklandýðýný belirten bir cevabi yazý ile bilgi verilmiþti. Ýlk zamanlar kontrol neticesi kokular azalmýþ ancak akþamlarý ve
dairelerin kapalý olduðu saatlerde yinede geliyordu. Ýlgililere ; Mayýs ayýnda hangi iþ yerinde soba ile ýsýnýldýðýný, böylesine basit bir sebeple olayýn neden geçiþtirildiðini, o günden
sonra bu iþ yerinin tekrar denetlenip denetlenmediðini , varsa yapýlan iþlemleri soruyoruz ?
Geçen yýl verilen bu cevabýn manasýzlýðýný ve komikliðini yutmadýk . Ancak esnaflar olarak yapýlan kontrolden
belki düzelir umuduyla vicdani sebepler de düþünülerek olayýn fazla üzerine gidilmemiþti.
Herhalde ya konudan yeteri ders alýnmamýþ olacak, ya
bir yerden destek aldýklarýndan, ya da devlet kurumlarýný
hiçe sayarak ayný iþ yerinden yine dayanýlmaz kokular gelmekte, bölge esnaflarý olarak büyük rahatsýzlýk duymaktayýz. Daha önceki müracaatýmýza yeterli itina gösterilmediði içindir ki, bu defa sesimizi daha geniþ kitlelere duyurmak
için bu yazýyý Ýlgili makamlar ile yerel gazetelere de göndermiþ bulunuyoruz.
Bir yandan insanlarýmýzdaki Baþta kanser, nefes darlýðý, astým gibi hastalýklar hergün devamlý artarken, saðlýk giderlerine milyonlarca lira ödenirken bu gibi konulara neden
özen gösterilmediðini, bu tür iþ yerlerinin neden þehir dýþlarýnda olmadýðýný ilgililere bir kez daha soruyoruz ?
LÜTFEN ÝNSANSAK ÝNSAN GÝBÝ YAÞAMAK ÝSTÝYORUZ. ÝLGÝLÝLERÝ GÖREVLERÝNÝ BÝLHAKKI ÝLE YAPMAYA DAVET EDÝYORUZ.
Ýskilip caddesi esnaflarý adýna
U. Ç.
Bakan Yýldýz'dan
petrol fiyatlarý yorumu
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, petrol fiyatlarýna iliþkin,
"Evet arkadaþlar ne yazýk ki rakamlar artýyor. Irak'taki istikrarýn bozulmasý
enerji sektörünü etkiliyor, biz de Türkiye olarak bunlarý yakýndan takip ediyoruz" dedi.Bakan Yýldýz, Bakanlýðýn Coðrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin
tanýtýmýnda gazetecilerin petrol ve Irak ile ilgili sorularýný yanýtlarken, petrol
fiyatlarýna yönelik soruya, "Evet arkadaþlar ne yazýk ki rakamlar artýyor.
Irak'taki istikrarýn bozulmasý enerji sektörünü etkiliyor, Biz de Türkiye olarak
bunlarý yakýndan takip ediyoruz" dedi.
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
HABER
10
Kalp ameliyatý
Sonrasýna dikkat!
Uzmanlar, kalp ameliyatýndan sonra hastanýn kendisini iyi hissediyor olmasý tamamen
iyileþtiði anlamýna gelmeyeceðini belirterek,
bu süreçte özellikle dikkat edilmesi gereken
önemli noktalarýn olduðunu söyledi. Ameliyat
sonrasý kalp saðlýðý için tavsiyelerde bulunan
uzmanlar, mesafeleri artýrýlarak yapýlan
yürüyüþler, sýk sýk ve az yiyerek yapýlan
beslenme ve verilen ilaçlarýn düzenli bir þekilde kullanmanýn baþta geldiðini ifade etti.
Liv Hospital Kalp Damar Cerrahisi
Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Özkara ve Op.
Dr. Cenk Ýndelen, kalp ameliyatý sonrasý
dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler
verdi. Yemekten sonra ev içindeki yürüyüþ
hazýmsýzlýðý giderir diyen Özkara ve Ýndelen,
"Sýk sýk, az az yemek ve yemeklerden sonra
düzenli ev içi yürüyüþler hazýmsýzlýk sorununu gideriyor. Diyabet, böbrek, yüksek tansiyon gibi kronik hastalýðýnýz yoksa istediðiniz
her gýdayý abartýya kaçmadan yiyebilirsiniz.
Özellikle protein ve posalý yiyecekler kabýzlýðýn önlenmesini saðlýyor. Kýrmýzý et haftada
iki kez yenebilir. Mümkünse balýðýn sýklýkla
tüketilmesi öneriliyor. Sebze aðýrlýklý beslenmeli ve katý yaðdan uzak durmalýsýnýz. Bu tip
beslenme alýþkanlýðýnýn ömür boyu devam
ettirilmesi kalp saðlýðý açýsýndan oldukça
önemli. Ameliyattan bir ay sonra da,
diyetisyen kontrolünde 'kardiyak diyet' uygulamalýsýnýz." dedi.Ýlaç konusunda hassas
davranýlmasýný ifade eden Doç. Dr. Ahmet
Özkara ve Op. Dr. Cenk Ýndelen, "Ýlaçlarýn,
doðru zamanda ve dozlarda alýnmasý gerekiyor. Aç karnýna ya da tok karnýna alýnacak
ilaçlar konusunda hassas davranýn. Hasta
eðer koroner bypass ameliyatý geçirmiþse kan
sulandýrýcý, kolesterol, ritim ve tansiyon
düzenleyici tedavisi, aksi bir durum
olmadýkça ömür boyu devam etmeli. Kapak
ameliyatý geçirmiþ hastalardaysa, gereken kan
sulandýrýcý tedaviler ameliyatý gerçekleþtiren
hekim tarafýndan detaylý bir þekilde anlatýlmalý ve kontroller ihmal edilmemeli."
ifadelerini kullandý.Doç. Dr. Ahmet Özkara ve
Op. Dr. Cenk Ýndelen þunlarý ifade etti: "Her
gün banyo yapabilirsiniz. Fakat oturarak ve
ýlýk su ile yapýlan banyo sonrasý kurulanýrken
yara yerlerine temiz ve vücudun baþka bir yerine deðmemiþ havlular kullanmaya özen
göstermelisiniz."Yürüyüþ
mesafesinin
yavaþça artýrýlmalý diyen Özkara ve Ýncedelen,
"Kemik yaklaþýk iki ayda iyileþiyor. Efor
sýrasýnda eðer verilmiþ ise göðüs korsenizi
takmalý ve varis çoraplarýnýzý mutlaka
giymelisiniz. Yürüyüþ mesafenizi yavaþça
artýrmalý ve havalarýn iyi olduðu günlerde
mutlaka dýþarýda yürüyüþler yapmalýsýnýz.
Baþlangýçta günde yaklaþýk 10 dakika yürüyüþ
yeterli olur. Hasta kendi performansýna göre
birkaç gün aralarla yürüyüþ mesafesini artýrabilir ve bir ayýn sonunda bir saat yürüyüþ
yapabilecek duruma gelebilir." diye konuþtu.
(CÝHAN)
Sýcak hava tansiyonu yükseltiyor
Otomobiller ve ýsýtýcýlarda
Hidrojen dönemi baþlýyor
Enerji uzmaný Dr. Klaus Bonhoff yakýt hücreleri
alanýnda yaþanan geliþmeleri DW'ye deðerlendirdi.
Bonhoff, suyun elektrolizi yoluyla hidrojen elde edildiðini, yakýt hücreleri sayesinde elektrik ve ýsý kazanýmýnýn mümkün olduðunu söylüyor. Hidrojenin evrensel bir enerji kaynaðý olduðunu ve alternatif enerji
konusunda önemli bir rol üstlenebileceðini kaydeden
Bonhoff, hidrojenin depolanabildiðini, böylece yakýt
hücreleriyle de ýsýya, elektriðe dönüþtüðünü vurguluyor.
Neden þimdiye dek ilgi görmedi?
Bonhoff, otomobillerde hidrojenin yakýt olarak
kullanýlabileceðini, böylece zararlý atýk salýnýmýnýn da
azaltýlabileceðini belirtiyor. Ancak þu ana kadar bu
teknik, üreticilerden gerekli ilgiyi görmedi. Bonhoff
bunun nedenini "Son 5-10 yýlda bazý ilerlemeler söz
konusu. Hidrojenle çalýþan ýsýtma sistemleri ve otomobiller üretildi. Hidrojen satýn alýnabilecek yakýt istasyonlarý kuruldu.
Ama genel anlamda, bu teknik henüz mevcut sistemle çalýþan teknolojilere göre daha pahalý. Ýklim koruma programlarýmýzýn saðlýklý sonuçlanabilmesi için
hidrojen tekniðine gereksinim duyuluyor. Þu sýralarda
teknolojik açýdan bir dönüm noktasý yaþanýyor. Eðer
bu teknik seri üretime dahil edilirse, fiyatlar da düþecektir" þeklinde açýklýyor.
Hidrojen enerjisiyle çalýþan otomobiller seri halinde üretiliyor. Dr. Klaus Bonhoff “Tüm analizler, salt
batarya teknolojisiyle çalýþan araçlarýn, yoðun talep
nedeniyle gereksinimleri tümüyle karþýlayamayacaðýný gösteriyor. Bu nedenle, bataryalara göre daha uzun
süre dayanan yakýt hücrelerine ihtiyaç var. Hyundai
þu sýralarda Kaliforniya'da bayilerde yakýt hücreli
araçlarý satýþa çýkardý. Diðer üreticiler de birkaç yýl
sonra bu yoldan ilerleyecekler” açýklamasýný yapýyor.
Teknoloji ucuzlayacak
Kýsa süreli enerji depolamak için bataryalara gereksinim var. Ancak rüzgâr veya güneþten elde edilen
enerjiyi daha uzun süre depolamak için hidrojen gerekli. Bu noktada elektrik ve trafik konularýnýn birlikte deðerlendirilmesi gerekiyor.
Fazla gelen elektrik hidrojen üretiminde kullanýlabiliyor. Böylece elektrik hatlarýnýn aþýrý yüklenmesinin
önüne geçilebiliyor. Ayný zamanda da su enerjisi araç
trafiðinin hizmetine girecek olursa hidrojen teknolojisinin ucuzlamasý mümkün.Dr. Bonhoff enerji sektörünün geleceðiyle ilgili “Artýk araþtýrma ve geliþtirme
devrinden çýkýp, teknolojilerin ticarileþtiði bir döneme
girdiðimiz açýkça görülüyor.
Hyundai ve Toyota gibi üreticiler örneðin yakýt
hücreleriyle çalýþan araçlar üretiyorlar. Daimler, BMW
ve Volkswagen de bu teknolojiyle yakýndan ilgileniyor. Isýtma sistemleri üreticisi Viesmann da yakýt hücresiyle çalýþan ýsýtýcýlar geliþtiriyor. 2020 yýlýnda yakýt
hücrelerinin teknolojik sisteme dahil olacaðýný,
2025'den itibaren de kamu kaynaklarý olmadan sistemin kendi kendini finanse edeceðini düþünüyorum”
deðerlendirmesinde bulunuyor.
Amazon’un 3D ekranlý akýllý telefonu tanýtýldý
Sýcak havalarda hipertansiyona dikkat
edilmesi gerektiðini belirten doktorlar, bu
tür havalarda sývý tüketiminin artýrýlmasý,
tuzlu gýdalarýn azaltýlmasý konusunda
vatandaþlarý uyarýyor. Mardin Devlet
Hastanesi Baþhekimi Dr. Yavuz Orak,
hipertansiyonun görülme sýklýðýnýn yaþla
birlikte arttýðýný belirterek, hipertansiyon
görülme sýklýðýnýn 35-64 yaþ arasýnda yüzde
42, 65 yaþ ve üzerinde ise yüzde 75
olduðunu belirtti.
Günümüzde beslenme ve yaþam tarzý ile
çevresel etkenlere baðlý olarak genç
bireylerde de hipertansiyon sýklýðýnýn arttýðýný belirten Dr. Yavuz Orak, yaz aylarýnda
hipertansiyona dikkat edilmesi gerektiðini
söyledi.
Sýcak havalarýn özellikle aþýrý nemle
beraber birleþtiði takdirde hipertansiyon
hastalarýnda olumsuz etkilere yol açabildiðine dikkati çeken Baþhekim Dr. Yavuz
Orak, "'Vücuttaki aþýrý su ve tuz kaybý, kontrol altýnda hipertansiyonu olan bir hastanýn
kan basýncýnda ani düþmelere yol açabilir.
Ayrýca, kan basýncýný düþürmek için kullanýlan ilaçlarýn bazýlarý da su ve elektrolit
atýlýmý yaptýðý için olumsuz tablolar ortaya
çýkabilir. Bundan dolayý çok sýcak havalarda
olabildiðince dýþarý çýkmamalý ve olabildiðince sývý alýnmalýdýr. Ancak tuzlu
gýdalarý tüketirken gene de aþýrýya kaçmamak gerekir." dedi.
Hipertansiyona karþý tavsiyelerde bulunan Orak, þunlarý söyledi: "Masadan tuzu
kaldýrmak gerekiyor. 'Gýdalarý piþirmede tuz
kullanmamak gerekir. Ekmekte çok tuz var.
Tüketilecekse tuzsuz ekmek tüketilmeli.
Ýþlenmiþ gýdalar yerine doðal yiyecekler ter-
cih edilmelidir. Turþu gibi besinler yasak.
Alkollü azaltmak ve sigarayý býrakmak þart.
Günde 30 dakika egzersiz yapanlarda
hipertansiyona baðlý ölüm oraný yüzde 60
daha az. Egzersiz sabah ya da akþam saatlerinde tercih edilmelidir. Türkiye'de her üç
eriþkinden birinde hipertansiyon var.
Ülkemizde yapýlan bir araþtýrmada 18 yaþ
üstü nüfusta hipertansiyon sýklýðý erkeklerde yüzde 27, kadýnlarda yüzde 36 bulunmuþtur. Hipertansiyon yaþ ilerledikçe
yaygýnlaþmaktadýr." diye konuþtu.
Tansiyon, kalbin vücuda kaný daðýtmak
için kullandýðý güçtür. Sol kalbin kaný vücuda atarken kullandýðý güce birinci veya
büyük tansiyon denir.
Kalbin kan akýmý bittikten sonra damarlarda oluþan durgun basýnca da ikinci veya
küçük tansiyon denir. Kan basýncýnýn
normalden yüksek olmasýna da hipertansiyon denir. Bazen bu konuda kavram kargaþasý yaþanabiliyor.
Bir çok kiþi benim hipertansiyonum var
derken, kendilerinde mevcut kalýcý ve
sürekli kontrol altýnda tutulmasý gereken bir
hastalýk yerine zaman zaman stres ve üzüntüye baðlý tansiyonlarýnýn yükseldiði; bunun
hastalýk deðil geçici bir durum olduðu yanlýþ
anlayýþýný benimseme eðilimindedir.
Normal kan basýncý artýk 120/80'in altý
olarak kabul edilmektedir. 140/90'ýn üstü
hipertansiyon, aradaki deðerler yüksek-normal olarak tanýmlanýr ve izlenmesi, bazý
durumlarda da tedavisi gereken deðerlerdir.
Gizli tansiyon belki bu grubu ifade etmek
için uygundur. Tansiyonun yaþla birlikte
görülme sýklýðý artar." diye konuþtu.
(CÝHAN)
Sahip olduðu Dynamic Perspective isimli teknoloji
ile rakiplerinden ayrýlan telefonun en büyük özelliði ise
üç boyutlu görüntüleri herhangi bir gözlük kullanýlmadan gösterebilmesi ve kullanýcýnýn izlediði yöne
göre 3D efektlerini daha da güçlendirmesi…
4,7 inç (11,9 cm) boyutunda ve dikdörtgen biçiminde dokunmatik bir ekrana sahip olan Fire
Phone’un ekraný iPhone’ýn ekranýndan büyük, ancak
Samsung marka pek çok telefonun ekranýndan ise
daha küçük.
Amazon’un internet hizmetlerine entegre olan telefonun kullanýcýlarý, 1 milyona yakýn þarkýyý internet
üzerinden bedava dinleyebilecek.
Fire Phone, GSM operatörü AT & T aracýlýðý ile 25
Temmuz’dan itibaren ABD’de satýþa çýkacak.
Hýrsýzlýða karþý, Android ve Windows'a Ýptal sinyali
Bu uygulamanýn telefon hýrsýzlýðýna karþý tedbir olarak alýnacaðý açýklandý.
Yetkililer telefon hýrsýzlýðýný önlemek için teknoloji firmalarýna, çalýndýklarý anda telefonlara "iptal sinyali" gönderilerek onlarý
kullaným dýþý býrakacak bir özellik eklemeleri çaðrýsý yapýyordu.
En büyük telefon üreticileri Apple ve Samsung bu uygulamayý
bazý cihazlarýnda kullanýyor.
Google ve Microsoft'un bu kararý, "iptal sinyali" uygulamasýnýn, dünyanýn en popüler üç iþletim sisteminde temel bir
özellik olacaðý anlamýna geliyor.
Telefon hýrsýzlýðýnda artýþ
ABD'de yapýlan bir araþtýrma akýllý telefonlara yönelik hýrsýzlýk olaylarýnýn dünya çapýnda arttýðýný gösteriyor.
Araþtýrmaya göre:
ABD'de 2013 yýlýnda 3,1 milyon cep telefonu çalýndý. Bu
rakam bir önceki yýla göre neredeyse yüzde yüz bir artýþý ifade
ediyor.
Avrupa'da her üç kiþiden biri 2013'te cep telefonunu
çaldýrdý ya da kaybetti.
Güney Kore'de cep telefonu hýrsýzlýðý 2009-2013 arasýnda
beþ kat arttý.
Bu soruna karþý yetkililer, teknoloji firmalarýna çaðrý yaparak
çalýntý cep telefonunu tümüyle iþlevsiz kýlacak tedbirler almalarýný
istiyor.
Yetkililer, Apple'ýn geçen Eylül ayýndan beri iOS 7 iþletim sistemi kullanan iPhone telefonlarý için uyguladýðý 'Aktifleþtirme
Kilidi'nin hýrsýzlýk olaylarýnda önemli bir düþüþ saðladýðýný belirtiyor.
TEK
YILDIZ
24 HAZÝRAN 2014 SALI
SPOR
11
EÐER: BÝRLÝKTELÝK
BAÞARIYI GETÝRÝYOR
TÜFAD Zorunlu geliþim
semineri gerçekleþtirildi
Kurtaran ile Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile Tuter Antrenörü ve
Eðitmeni Çorumlu Ýsmet Kamak ile antrenörler katýldýlar.
Kursun açýlýþ konuþmasýný yapan TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu konuþmasýna
geçtiðimiz dönemde kaybettikleri üç antrenör isim Erol Yýlmaz, Yýlmaz Dursun ve Bilal Gökmen'i anarak baþladý. Daha sonra
tüm katýlýmcýlarý bir dakikalýk saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþý'ný söylemeye davet eden
Armutçu, daha sonrada kendilerine destek
verenlere teþekkür etti.
Bilal Gökmen için düzenlenen kampanNihat Armutçu
yaya
katýlým konusunda tüm antrenörleri
Ýsmet Kamak
duyarlý olmaya davet eden Armutçu, Genel
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Çorum Þubesi Bilal Merkez bazýnda yaptýklarý giriþimlere Bursa Þube Baþkaný
Gökmen Zorunlu Bölgesel Geliþim Semineri dün Anitta Sedat Özbað ve Konya Þube Baþkaný Ýsmet Karababa'nýn
Otel'de yapýldý. Saat 09.30'da baþlayan seminerin açýlýþ tö- büyük destek verdiðini ve genel merkezin sabit yardýmý yarenine Belediye Baþkan Vekili ve Belediyespor Baþkaný Zeki nýnda Gökmen'in kýzýnýn kalan öðrenim hayatý boyunca
Gül, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Oku- okuduðu sürece aylýk 150 lira burs baðlandýðýný belirten Arlu(BESYO) Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Gençlik Hiz- mutçu, bu çalýþmadaki desteklerinden dolayý Özbað ve Kametleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer rababa'ya teþekkür etti. ADNAN YALÇIN
Ulukavak'ý
yenen Bahçelievler
üçüncülüðü aldý 2-1
Mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnda üçüncülük
dördüncülük maçýnda Bahçelievler, Ulukavak Mahallesi'ni
2-1 yenerek üçüncü oldu. Yarý finali kaybeden iki takýmýn
maçýnda Bahçelievler Mahallesi rakibi önünde Tufan'ýn attýðý iki golle 2-1 galip gelirken Ulukavak'ýn tek golünü Burak attý. Maç sonunda düzenlenen törene Ulukavak mahallesi katýlmadýðý için dördüncülük kupa ve madalyalarý verilemedi. Bahçelievler takýmý ise üçüncülük kupa ve madalyalarýný aldý.
BAHÇELÝEVLER: 2 - ULUKAVAK: 1
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM:Ömür Soytemiz.
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ: M.Elvan, Akif, Muhammet Yýldýrým, Tufan kaya, Melihcan, Adem, Yahya, Fatih,
ZEKÝ GÜL: AHLAKLI
SPORCULAR YETÝÞTÝRMEK
DAHA ÖNEMLÝ
TÜFAD Seminerinin açýlýþýnda konuþan Belediye Baþkan vekili ve Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül'de antrenörlerden yetenekli
sporcu kadar ahlaklý sporcu yetiþtirmelerinin önemine deðindi.
Konuþmasýna Bilal Gökmen'i
anarak baþlayan Zeki Gül, kendisini geç tanýdýðýný ancak çabuk
kaybettiðini belirterek kaybýndan
duyduðu üzüntüyü bir kez daha
dile getirdi.
Antrenör olmanýn zor bir görev olduðunu ancak hoca olarak
yetenekli sporcu yetiþtirmekten
daha önemli olanýn ahlaklý sporcular yetiþtirmek olduðuna inandýðýný belirten Gül 'Ben kulübüme transfer yaparken öncelikle
araþtýrdýðým yeteneðiyle birlikte
ahlaklý olmasý. Futbolcu baþarýlý
olabilir ancak ahlaklý olmadýðý sürece bunun devamlý olmasý mümkün deðildir.
Ahlaklý sporcu yetiþtirmek konusunda siz antrenörlerimize büyük görevler düþüyor. Bizler Belediyespor'da görev yapan yöneticiler olarak sizlerde amatör kulüp-
lerde çalýþan arkadaþlar olarak
fahri olarak görev yapýyorsunuz.
Gerek amatör gerekse profesyonel yöneticiler kimsenin þamar
oðlaný deðildir. Fahri olarak görev
yapan bu insanlara destek olmak
yerine köstek olursak bu iþleri yapacak kimseyi bulamayýz.
Hepimiz insanýz ve hata yaparýz. Ancak þundan eminim ki hiç
birimiz spora ihanet etmedik ve
etmeyiz. Çorum sporunun daha
iyi yerlere gelebilmesi için hepimizin birbirimize köstek deðil
destek olmamýz gerekiyor. Yoksa
bulunduðumuz yerleri ilerde ararýz diye düþünüyorum."þeklinde
konuþtu.
Miniklerin þampiyonu Mimar Sinan
Hasan, Ömer Çöp, Kerim, Emircan, Umut, Ahmet, Okan,
Serhat, Mustafa, Ömer Alitaþ, Engin, Oðuzhan.
ULUKAVAK MAHALLESÝ: Enes, Orhan, Yusuf, Semih,
Barýþ, Kürþat, Muhammet, Mehmet, Burak, Bedirhan, Arda,
Nurullah, Uðurcan, Berkant, Batuhan, Mert.
GOLLER: Tufan (2) (Bahçelievler), Burak (Ulukavak)
ADNAN YALÇIN
Özel Ýdare U13'ler Giresun'a Uðurlandý
U13 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda il birincisi olan Ýl
Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takýmý, Giresun'da oynanacak Türkiye Þampiyonasý için uðurlandý.
4 takýmýn çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiði
U13 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda son maçlar öncesinde
Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü þampiyonluðunu
ilan etmiþti.
5. hafta maçýnda 31 Mayýs 2014 Cumartesi günü Çorum
Belediye Spor'la karþýlaþan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor
Kulübü Futbol Takýmý, müsabakadan 4-1 galip ayrýlmýþtý.
24-27 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Giresun'da oynanacak Türkiye Þampiyonasý için yola çýkan Ýl Özel Ýdaresi
Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takýmý'na Takým Antrenörü Hayrettin Karaca, Sungurlu Spor Antrenörü Cafer Eryi-
Törende daha sonra kýsa birer konuþma yapan Gençlik Hizmetleri
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum'da sportif alanda birlikteliðin baþarýyý da beraberinde getirdiðini söyledi. Çorum olarak her aldýklarý
organizasyonu baþarýyla yaptýklarýný belirten Eðer, bunda Çorum'da
kurumlar arasýndaki iyi diyalogun çok önem taþýdýðýný belirterek 'Çorum'da grup toplantýlarýnýn yapýmýnda Anitta Otel bizlere kapýlarýný
açýyor.
Baþka illerde küçük ve hoþ olmayan yerlerde toplantýlar yapýlýyor
biz ise burda yaptýðýmýz toplantýlarla maça bir anlamda 1-0 önde baþlýyoruz. Ýnþallah 2016 yýlýnda Hitit Üniversitesi ve BESYO'muzun önderliðinde Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacaðýz. Kursun Çorum futboluna yenilikler kazandýrmasýný diliyor ve
tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum' dedi.
ðit ile Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Þaban Ateþ eþlik ediyor.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR ÝLK GÜNÜ BAY GEÇTÝ
Çorum þampiyonu olan Ýl Özel Ýdarespor bugün Giresun'da baþlayacak U 13 grup birinciliðinde Çorum'u temsil
edecek. Giresun'da oynanacak olan grup mücadelesinde Ýl
Özel Ýdarespor B grubunda 1461 Trabzon ve Orduspor takýmlarý ile eþleþti. A grubunda ise Samsun Kadýköyspor, Rize Pazarspor ve Merzifonspor takýmlarý yer aldý.
Giresun'da ilk günü bay geçen Çorum Ýl Özel Ýdarespor
1461 Trabzon - Orduspor arasýnda oynanacak maçýn maðlubu ile oynayacak. Üç gün sürecek maçlar sonunda birinci
olacak takýmlar yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþacaklar. ADNAN YALÇIN
Mahalleler arasý Minikler
Futbol Turnuvasýnýn þampiyonu Mimar Sinan minikleri
oldu. Mimar Sinan final maçýnda Kale Mahallesi'ni 2-1
yenerek kupayý aldý.
14 mahalle takýmýnýn iki
grupta mücadele ettiði turnuvada gruplarda oynanan
maçlar sonunda ilk dört sýrayý lan takýmlar tek maçlý eliminasyon sistemine göre
çeyrek final ve yarýn final
maçlarýný oynadýlar. Bu maçlarý kazanan Kale ve Mimar
pa töreninde konuþan ASKF Genel Sekreteri Recep
Sinan Mahallesi takýmlarý bu yýlýn þampiyonluðu Yücel, geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya veriçin finalde karþýlaþtýlar.
diði katkýlardan dolayý Belediye'ye teþekkür etti ve
1 Nolu Sentetik Çim Saha'da oynanan final ma- önümüzdeki yýl daha baþarýlý bir organize olacaðýný
çýný Belediye Baþkan Vekili ve Belediyespor Baþkaný belirterek mücadele eden tüm sporcularý kutladý.
Zeki Gül, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,
Belediye Baþkan vekili Zeki Gül'de konuþmasýnGençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim da futbola alt yapý oluþturmak için bu yaþ grubundaEðer'de izledi.
ki müsabakalarýn son derece
Final maçýnýn ilk yarýsý
önemli olduðunu belirterek cenMimar Sinan takýmýnýn üstilmence geçen tüm müsabakatünlüðünde geçti. Rakip kalardan dolayý katýlanlarý kutladý.
lede gol arayan Mimar Sinan
Konuþmalarýn ardýndan turgirdiði net pozisyonlardan
nuvada dereceye giren takýmlayararlanamadý. Ýlk yarýnýn
ra kupa ve sporcularýna madalson dakikalarýnda kalecinin
yalarý verildi.
hatasýndan bulduðu golle
MÝNMAR SÝNAN: 2
Mimar Sinan devreyi 1-0 öne
KALE MAHALLESÝ: 1
geçti. Ýlk yarýnýn son dakikaSAHA: 1 Nolu Saha
larýnda da Fikret'in attýðý golHAKEM: Emrah Okan..
le ilk yarýyý 2-0 önde tamamMÝMAR SÝNAN MAHALlayan Mimar Sinan büyük
LESÝ: Engin, Berkay, Atakan,
avantaj yakaladý.
Eren, Barýþ, M.Ali, Emirhan, AlÝkinci yarýya 2-0 geride
Ýkinci Kale mahallesi
tar, Hakan, Kaan, Melih, Türbaþlayan Kale Mahallesi topa
kay.
daha çok sahip olmaya baþladý. Penaltýdan Ahmet
KALE MAHALLESÝ: Can, Furkan, Ayberk, AhArduç'un attýðý golle skoru 2-1 yapan Kale'nin kalan met Ardýç, Ahmet Akyol, Ýbrahim, Hasan, Hakan,
bölümdeki çabasý beraberliði getirmeye yetmeyince Berkant, Birkan, Y.Emre, Orkun, Uðurcan, Emir,
karþýlaþmayý 2-1 kazanan Mimar Sinan turnuvanýn Onurcan, Yaþar, Uður, Mert, Yakup, Ýlyas.
þampiyonluðunu kazandý.
GOLLER: Abdussamed, Fikret (Mimar Sinan),
Final maçýnýn ardýndan kupa töreni yapýldý. Ku- Ahmet Ardýç (penaltýdan) Kale.
Ulukavakspor'un genel
kurulu 28 Haziran'da
Ulukavakspor yapacaðý Olaðanüstü Genel Kurul tarihi belirlendi. Siyah beyazlýlarýn Olaðanüstü Genel Kurul'u 28 Haziran Cumartesi günü saat 14.30'da kulüp binasýnda yapýlacak. Kulüp yetkililerinden yapýlan açýklamada kulübü devralmak isteyenlerin Olaðanüstü Genel Kurul'a katýlmalarý veya daha ön-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
24 HAZÝRAN 2014 SALI
Özbayram: Akif
Tatlý süre istedi
Yavuz
Ýncedal
Mustafa
Özbayram
Çorum Belediyespor Mali Asbaþkaný ve Basýn
Sözcüsü Mustafa Özbayram, Belediyespor'da son
geliþmeler hakkýnda bilgi verdi.
Özbayram, iç transferde merak edilen isimlerden Mehmet Akif Tatlý'nýn kendilerinden süre istediðini belirtirken, geçtiðimiz sezon takýmýn gözdeleri arasýna giren Murathan Buruþ'un da henüz net
bir karar vermediðini söyledi. Basýn sözcüsü Murathan'ýn gitmek istemesi halinde kulübün mengfaatleri doðrultusunda önünün açýlacaðýný da sözlerine
ekledi.
YENÝ SEZONUN STARTI
16 TEMMUZ'DA VERÝLECEK
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz
Ýncedal, 16 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýna
baþlayacaklarýný söyledi. Kýrmýzý siyahlýlar 15 Temmuz'da Çorum'da toplanarak 16 Temmuz'da yeni
sezonun ilk antrenmanýný yapacaklar.
Disiplinden asla taviz vermeyeceðinin altýný çizen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sistemin ve disiplinin ön planda olduðunu kaydederek "izin günlerimiz dinlenme saatlerimiz dahi program çerçevesinde gerçekleþtirilecek" dedi.
Çorum'da yapýlacak ilk etap çalýþmalarý 10 gün
süreceðini belirten Ýncedal, ikinci etap çalýþmalarýný
30 Temmuz'da Nevþehir'de yapmayý planladýklarýný kaydetti. Nevþehir kampýnýn yaklaþýk 2 hafta süreceðini belirten teknik adam 13 Temmuz'da Nevþehir kampýný sonlandýrmayý düþündüklerini söyledi. ADNAN YALÇIN
Birol
Yiðit
Çorum Belediyespor yeni
sezona güçlü bir kadro girmek
için yoðun mesai yaparken dýþ
transferde de listede olan futbolcularla ön görüþmelerini sürdürüyor.
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden
Van Büyükþehir Belediyespor'dan
stoper Birol Yiðit ile ön görüþme yapan kýrmýzý siyahlý yönetim futbolcudan gelirim yanýtý aldý. Yönetim
futbolcunun bonservis sorunu olmasý ve kontenjan olmasý nedeniyle bu
transferi bekletme sürecine aldý.
Birol Yiðit, stoperde oynamasýna
Belediyespor
stoper için Birol
Yiðit'i düþünüyor
raðmen geçtiðimiz sezon 5 gol atarak dikkatleri çekti.
AYNI TAKIMDAN MAZLUM
ÖNDÝL'DE LÝSTEDE
Van Büyükþehir Belediyesporlu
bir diðer futbolcu Mazlum Öndil ile
de görüþme yapýldýðý öðrenildi. Kýrmýzý-Siyahlýlarda geçtiðimiz sezon
Van Büyükþehir Belediyespor'un orta sahasýnda görev yapan Mazlum
Öndil 1995 doðumlu genç futbolcu
geçtiðimiz sezon 4 gole imza attý.
ADNAN YALÇIN
Belediyespor'un grubu
bugün belli olacak Fenerbahçe'nin
Batuhan'ý Fenerbahçe'ye gönderen Ýrfan Polat
þimdi de yeni 3 ismi Fenerbahçe'ye gönderiyor
zenlenecek. Spor Toto 2. Lig Kura Çekimi ise bir gün sonra Çarþamba günü ayný saatte Orhan
Saka Amatörler Evi'nde yapý
lacak.
Bugün gerçekleþecek kura çekiminde Çorum Belediyespor'u
temsilen idari Asbaþkan Fatih
Özcan ile genel kaptan Hamit
Iþýk kura çekimine katýlacak.
ADNAN YALÇIN
Hangisi doðru örnek
Japon
taraftarlardan
herkese ders
olsun
Japon taraftarlar, Fildiþi-Japonya maçýndan
sonra tribünlerindeki çöpleri toplayarak tüm dünyaya medeniyet dersi verdi. Brezilya'da düzenlenen
Dünya Kupasý iþin takýmlarýný desteklemeye giden
Japon taraftarlar, son derece çevre dostu.
Japonya'nýn Fildiþi'ne 2-1 maðlup olduðu maçtan sonra taraftarlar stadyumda kendi oturduklarý
yerlerdeki tüm çöpleri poþetlere atarak temizledi. Japon futbolseverler tribünlerle yetinmeyip,
dýþarýdaki çöplerini de temizledi.
BÝZDEKÝ MANTIKTA BU!
Geçtiðimiz günlerde Belediyespor yönetiminden bazý isimlerin Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn ortasýnda sigara içmesi üzerine yaptýðýmýz habere bazý çevrelerden gelen
'absürt haber' yakýþtýrmasý, nasýl bir mantýkla spora ve dünyaya bakýldýðýnýn apaçýk
göstergesidir. Japonlarýn hemde baþka bir
ülkede sergiledikleri bu örnek davranýþý,
umarýz ki; bundan sonraki spor alanlarýnda
nasýl davranýlmasý gerektiði yönünde bu
düþüncedeki sporseverlerimize ve toplumumuza örnek olur.
ADNAN YALÇIN
Mazlum Öndil
Trabzonspor
A2 futbolcusuna
yetersiz dediler!
Soldan saða: Semih Barýndýk - Ýrfan Polat - Nafican Yardýmcý
Spor Toto 2. ve 3. Lig grup
kuralarý bugün ve yarýn Ýstanbul'da çekilecek. Ýlimizi Spor
Toto 3. Lig'de temsil eden Çorum Belediyespor'un 2014-2015
Futbol Sezonu hangi grupta
mücadele edeceði bugün belli
olacak.
Spor Toto 3. Lig grup kura
çekimi bugün saat 12:00'de Orhan Saka Amatörler Evi'nde dü-
ceden hazýrlanacak genel kurul listelerine kendilerini dahil etmek üzere
Kulüp Baþkan Yardýmcýsý Hasan
Eker'e ulaþmalarý istendi. Yapýlan
açýklamada "Kulübümüzü ilgilendiren toplantýda eðer ki her hangi bir
devralýnma talibi olunmaz ise toplantýsýnda fesh edileceðini duyururuz"
denildi.
takibindeler!
Fenerbahçe U19 Takým
Antrenörü Alt Yapý Geliþtirme Antrenörü Semih
Özü'nün Giresun'da Ýl
Özel Ýdarespor U13 takýmýndan Nafican Yardýmcý
ile Semih Barýndýk'ý izleyeceði öðrenildi. Özü, Semih
Barýndýk ve Nafican Yardýmcý'nýn dýþýnda yine Ýl
Özel Ýdarespor'dan Burak
Çamlýbel'i de yakýn takibine aldýðý belirtildi.
U13 Türkiye Futbol
Þampiyonasý'nda ilimizi
Burak Çamlýbel
Giresun'da temsil edecek
Semih
olan Ýl Özel Ýdarespor'dan Nafi- Antrenörlerinden
can yardýmcý, Semih Barýndýk ve Özü'nün takibinde olduðunu
Burak Çamlýbel'in futbolcu tem- belirterek antrenör Özü'nün Sesilcisi Futbolcu Menajeri Ýrfan mih ile Nafican'ý izlemek için
Polat, geçtiðimiz günlerde Batu- Giresun'a geleceðini daha önce
han Çimen'inde Fenerbahçe'ye beðendiði futbolcularý bir kez
transferinde rol oynamýþtý. Po- daha izleyerek önümüzdeki
lat, Ýl Özel Ýdaresporlu Nafican günlerde Fenerbahçe takýmý adýYardýmcý, Semih Barýndýk ve Bu- na Ýstanbul'a davet edeceðini
rak Çamlýbel'in bir süredir Fe- söyledi.
ADNAN YALÇIN
nerbahçe alt Yapý Geliþtirme
Çorum Belediyespor transfer komitesi yine
ilginç bir olaya daha imza attý. Trabzonspor A2
takýmýnda futbol oynayan Çorumlu futbolcu
Recep Onur Öztürk için kýrmýzý siyahlý takýmýn
transfer komitesi Belediyespor'da oynayamaz,
yetersiz raporu verdi!
Genç futbolcu için Belediyesporlu transfer
komitesinde yer alan hangi ismin yetersiz dediði
merak edilirken, kýrmýzý siyahlý takýmýn yeni
teknik direktörü Yavuz Ýncedal'ýn bu futbolcu için
"Trabzonspor A2 takýmýnda oynayan bir futbolcu
için yetersiz denilemez" dediði öðrenildi. Öte
yandan Ýncedal'ýn gelecek Belediyespor kadrosunda mutlaka en az 3 genç isim istediði de gelen
bilgiler arasýnda yer aldý.
BAK: YA FUTBOLDAN
ANLAMIYOR YADA ART NÝYETLÝ
Trabzonspor cephesinden Recep Uður Öztürk
hakkýnda edinilen bilgilere göre Trabzonspor A2
takýmý antrenörlerinden Metin Bak "Uður ile bu
yýlda birlikte çalýþmayý planlýyoruz. Bu futbolcumuz için yetersiz sözü kullanan birisinin futboldan anlamadýðýný yada art niyetli olduðunu
düþünürüm. Uður Öztürk hakkýnda Çorum
Belediyespor'dan bizden rapor almak için arayan
kimse olmadý. Yeni sezon inþallah sakatlýk
olmazsa Uður'u gelecek sezon üst liglere vermeyi
düþünüyoruz." Dedi.
ADNAN YALÇIN
Hakemin lakaytlýðý!
ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol
Turnuvasý'nýn final karþýlaþmasý öncesinde oynanan
'Ýhtiyar delikanlýlar' maçýnýn yan hakeminin ciddiyetsizliði ve lakayt tavýrlarý dikkat çekti.
Sosyal paylaþým sitesinde paylaþýlan hakemin
fotosunda yardýmcý hakemin ayakkabýlarýnýn topuðuna basarak görevini yapmasý dikkat çekti. Bir elinde
yan hakem bayraðý, ayakkabýsýnýn topuklarýna basar
vaziyette maçý yöneten hakemin sorumluluk duygusundan uzak bir görüntü sergilemesi spor camiasý
tarafýndan da tepki aldý. ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN